SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ,"

Átírás

1 HEVES ÉS KÜLS SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉKNEK LEIRÁSA A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK EGERBEN 1868-DIK ÉVBEN TARTOTT XIII. NAGYGYÜLÉSÜK ALKALMÁBÓL TÖBBEK KÖZREM KÖDÉSÉVEL MEGIRVA. SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ, SZÉPMVÉSZETEK ÉS BÖLCSÉSZET TUDORA, AZ EGRI ÉRSEKI LYCEUMI CSILLAGDA IGAZGATÓJA, UGYANAZON LYCEUMBAN A CSILLAGÁSZAT, A NÉMET NYELV ÉS IRODALMÁNAK TANÁRA, AZ EGRI EGYHÁZ-F MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRNOKA, A MAGYAR KIRÁLYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS A TÖRTÉNELMI TÁRSULATOK RENDES TAGJA, NEMKÜLÖNBEN A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XIII-IK NAGYGYÜLÉSE TITKÁRA. KIADVA A MAGY. ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XIII. NAGYGYÜLÉSÉNEK ELNÖKE, NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FTISZTELEND KIS-APPONYI BARTAKOVICS BÉLA, EGRI ÉRSEK, HEVES ÉS KÜLS SZOLNOK T. E. VÁRMEGYÉK ÖRÖKÖS F ISPÁNJA, VAL. B. T. TANÁCSOS, SZ. ISTVÁN RENDJÉNEK NAGYKERESZTESE, S A MAGY. TUD. AKADÉMIA IGAZGATÓ TAGJA MEGBIZÁSÁBÓL ÉS KÖLTSÉGÉN. EGY ARCZKÉPPEL ÉS A FÖNNEVEZETT KETT S MEGYE TÉRKÉPÉVEL EGER NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYV- ÉS K NYOMDÁJÁBAN

2 ELSZÓ. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgy:léseinek f<czélja, hogy a mai korban bámulandó módon fejl<dött és épen azért a nemzetek anyagi jólétének egyik leghatalmasabb emelty:jévé vált természettudományokat édes hazánkban és életrevaló derék nemzetünk közt is honosítsák, terjeszszék és számukra minél több tehetséges munkást nyerjenek. És ha megfontoljuk, mily idegenszer: növény:l tekintettek még nehány évtized el<tt is a természettudományok hazánkban, mily ki nem elégít<leg taníttattak azok iskoláinkban, mily kevéssé ismertetett fel nálunk azok roppant hordereje és gyakorlati nagy hasznuk a haladás dics< mivében - és ezen nem épen rég múlttal a nevezett tudományoknak jelenlegi állapotát hasonlítjuk össze, a mint ezt hazánkban tapasztaljuk: örömmel kell meggy<z<dnünk, miként nemzetünk e téren is nagyot haladott és csak az elfogultság tagadhatná meg, hogy a természettudományok hazánkban is már-már meggyökereznek és örvendetes sikerület felé fejl<dnek, mit nagy részben a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgy:léseinek lehet köszönni. Egy másik, nem kevésbbé üdvös czélja e vándorgy:léseknek az, hogy hazánk természettudományi b<vebb megismertetését az által segíti el<, hogy mindenkor azon megyének természettudományi leírását eszközli, melynek keblében a naggy:lés tartatik, úgy hogy ez által id<vel egész hazánknak részletes leírásait nyerendjük, melyeknek anyagi kiállítását e hazának vagyonnal megáldott nagy fiainak köszönheti a nemzet, kik magas állpontukon a tudományok iránt rokonszenvvel viseltetvén és belátván, miként csak mivelt és vagyonos nemzet lehet er<s és szabad, a vándorgy:lések elnökségét elfogadni, azok czéljait anyagi áldozatokkal is el<mozdítani kegyeskednek. A XIII-dik naggy:lés, Eger városa képvisel< testületének szíves meghívása következtében, e folyó 1868-ik évben Egerben tartatván meg, ez idén Heves és Küls<-Szolnok t. e. vármegyék helyrajza volt megírandó. A m:nek anyagi kiállítását e XIII-dik nagygy:lés országszerte tisztelt elnöke, nmlgu és f<tisztelend< Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek és kett<s megyénk örökös f<ispánya kegyeskedett nagylelk: készséggel magára vállalni. A szellemi munkára többen egyesültünk, kik részint a magyar orvosok és természetvizsgálók Pesten székel< központi választmánya, részint pedig a XIIIdik raggy:lésnek kell< el<készitésére Egerben alakult rendez< bizottmány részér<l lettünk azon felkéréssel megtisztelve, hogy a leírás egyes szakaszainak szerzését sziveskednénk magunkra vállalni. Igy keletkezett e m:, melyet most a XIII-dik naggy:lésre egybegy:lt t. cz. magyar orvosok és természétvizsgálóknak átadni szerencsénk vagyon. Tekintvén az id< rövidségét, miután a szerz< urak csak múlt évi deczember havában l<nek munkáik átvállalására felkérve és tekintvén azt, hogy Heves és Küls<-Szolnok t. e. egyes:lt vármegyék természettudományi leírása némely

3 részeit illet<leg, el<munkálatok vagy épen nem, vagy csak gyéren léteznek s ezek történetét kivéve, melyre nézve eddig szintén csak alig nehányan, mint Gorové László, Ipolyi Arnold, Vahot Imre és még egy ketten csupán egyes el<dolgozataikkal gazdagíták helytörténeti irodalmát - a kett<s megye ismertetésére nézve Bartholomeideszekkel, Szirmayakkal eddig nem igen dicsekedhetett: igen természetes, hogy e m: teljességet, tökéletességet és mindenre terjed< részletességet tekintve még több kívánnivalót fog hátra hagyni; de mint úttör< ez irányban reméljük, hogy a t. olvasók igényeit részben ki fogja elégíteni, részben pedig azok szíves méltányosságára bizton számíthat. Az egész m: hét f<szakaszra oszlik. Az els<t, mely a kett<s megye földrajzi viszonyait tárgyalja, alulírott szerzé, ki egyszersmind az egész m: szerkesztésével megbízatni szerencsés volt. Igyekeztem kett<s megyénknek a lehetségig áttekint<leges képét adni. Azt lehetne hinni, hogy földrajzi tekintetben eléggé gazdag kútforrásokkal rendelkezünk már a hazai és külföldi irodalomban s egy megye földrajzi leírása mi nehezséggel sem jár: pedig máskép van a dolog, ha általánosságokkal meg nem elégedvén, a részletekbe bocsátkozni és csak biztos adatok nyomán haladni akarunk. A kett<s megye domborzati, valamint vízirati viszonyainak el<adásában Hunfalvy Pál nak a magyar birodalom természeti viszonyainak leirása czim: jeles munkája s általam személyesen végrehajtott magasságmérések voltak vezet<im, a többi tárgyakat illet<leg hivatalos és évek hosszú során általam gy:jtött biztos adatok alapján dolgoztam, az éghajlati viszonyok kifejtése 17 éven át Egerben folytatott saját észleleteimen s az azokból hánylás utján leszármaztatott eredményeken alapszik és szeretném hinni, miként épen ez azon r észe dolgozatomnak, mely a t. olvasókban leginkább fog érdeket kelteni. A Tiszajárást illet<leg Bécsi János orvostudor és kett<s megyénk Szolnokon lakó másod f<orvosa volt szíves, ott intézett légtünettani észleleteit rendelkezésem alá bocsátani. A II-dik f<része e munkának három külön alosztályra oszlik. Ezek elseje, vagyis a kett<s megye földtani ismertetése Dr. Szabó József pesti egyetemi tanár és magyar akadémiai tag tollából folyt, oly férfiuéb<l, ki az egész hazában e szakban tekintélyül el van ismerve. A kett<s megye növénytani viszonyait Vrabélyi Márton úr irá le, ki a természettudományok ezen szép ágának nem csak kedvel<je, hanem szakavatottja és majdnem egy emberéletet töltvén a Mátra érdekes vidékein, ezek virányát szeretettel, szakismerettel és ernyedetlen szorgalommal tanulmányozta. A kett<s megye állattani leírását kismagyari Kempelen Radó úr, magy. kir. pénzügyi titkár volt szíves megírni, kinek mint szenvedélyes buvárnak és gy:jt<nek elég alkalma volt, a megyéink területén találtató állatokkal megismerkedni és ki a természetrajznak és jelesen a rovarászat- és lepészetnek szakavatottja. E munka III-dik f<része, vagyis a kett<s megye néprajzi, népmozgalmi, továbbá a kórtani és közorvosi viszonyainak leírása Dr. Frantz Alajos egri jogakadémiai tanár és Heves és Küls<-Szolnok megye f<orvosától származik, ki

4 mint e megyék szülöttje, mint gyakorló orvos és különösen hivatalos állásánál fogva is e viszonyokat alaposan ismeri és azok leírására leginkább hivatva volt. A IV-dik f<rész: megyéink területén találtató három legjelesebb fürd< leírása ugyancsak nevezett Frantz Alajos tr. és a parádi fürd<t illet<leg Dr. Losteiner Károly parádi fürd<-orvos urak m:ve. Az V-dik f<részt, vagyis a kett<s megye gazdászati, erdészeti és ipar viszonyainak leírását Martonffy Károly úr, megyéink érdemült f<mérnöke szerzé, ki kiterjedt ismeretei, gazdag tapasztalásai és azon körülménynél fogva, hogy maga földbirtokos, gondos sz<l<sz és gyümölcsész, az általa leirt tárgyakat tökéletesen ismeri. Ezen szakaszhoz rendeztettek még gróf Károlyi György hevesmegyei és az egri érsekség uradalmainak leirása ezen uradalmak igazgatóitól Schikk Ignácz és Boroviczényi Gyula uraktól, továbbá a kett<s megye erdészeti viszonyainak leírása Ligety Hugó gróf Károlyi György féle uradalmi erd<mester és Langhammer Gyula egri érsekség-uradalmi f<erdész uraktól, tehát szakférfiaktól írva; vegre a kett<s megye dohánytermesztésének és fogyasztásának vázlatos leírása Saáry Ferencz úrtól, oly fiataltól, ki a statistikát szaktudományáúl választá és a legszebb reményekre jogosít. A VI-dik f<szakaszban Uxa József úr az egri érsekség, f<káptalan és papnövelde uradalminak bányafelügyel<je, a kett<s megyénk bányászati viszonyait ismerteti meg vázlatosan. A munkának VII-dik f<szakaszát, mely a kett<s megye régészeti és helytörténeti viszonyait ecseteli, Ipolyi Arnold egri kanonok úr, akadémiai tag, hírneves m:régiség és történetírónk és Balássy Ferencz egri f<megyei plébános, m. történelmi társulat vál. tagja és több jeles dolgozatáról ismert történetész szerzék s úgy hiszem, hogy e két férfiu neve eléggé kezeskedik már dolgozataik jelessége iránt. Végre még Lipkos József úr, kett<s megyénknek érdemült s jelenleg az egri mlgs. f<káptalan f<mérnöke, e m:nek becsét a kett<s megyénknek általa készített és k<nyomatban e munkához csatolt térképével emelni szíves volt. Mid<n ezen tisztelt férfiaknak szíves közrem:ködésükért a tudomány nevében hálás köszönetemet kifejezném, s e m:vet a t. olvasók szíves figyelmébe ajánlanám, azon édes reménynek engedek helyt, hogy hazánk tudományos szellem: megismertetéséhez mindnyájan tehetségünk szerint járultunk. Valamint pedig az anyagi világ, még a nagy mindenség is csak roppant számu parányokból áll, úgy a szellemi haladás is csak úgy alakul és halad véges fejl<désének elérhet< legmagasb fokáig, ha kiki annyival járul hozzá, mennyit tehetsége enged. S úgy hiszszük mindnyájan, kik e m: kiállításához hozzájárultunk, hogy hazánk megismertetéséhez hozzájárulván, egyszersmind nemzetünk szellemi haladását is el<mozdítottuk: mert valamint a szellemi világban a nosce-teipsum - ismerd tenmagad - minden tökélyesbülésnek alapja, úgy az anyagi világban is els< követelmény az, hogy azon földet ismerjük és tanulmányozzuk, melyen m:ködni, hatni hivatva

5 vagyunk. És ha hazánkat már általában szeretjük, szeretetünk azon mértékben fog fokozódni, melyben hazánk ismerete tudományosabb, szélesb alapot nyer; a hazaszeretet pedig azon vágyat is fog mindenkiben hatványozni, hogy ez alaposan ismert hazában él< nemzet anyagi és szellemi jóléte gyarapításához minden erejéb<l közrem:ködjék. Éljen a haza, boldoguljon nemzetünk. Eger 1868 julius 29-én. Dr. Albert Ferenez.

6 I. RÉSZ. HEVES ÉS K. SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉK FÖLDRAJZI VISZONYAI Dr. MONTEDÉGOI ALBERT FERENCZTL.

7 I. RÉSZ. Az egyesült két vármegyének földrajzi viszonyai. Dr. montedégói Albert Ferencz egri csillagda-igazgató és tanártól. I. A megyénk elnevezése, alkotórészei, fekvése, alakja. Heves vármegye (Comitatus Hevesiensis, Hewescher Gespanschaft) nevét Heves mez<városától vette. Windisch szerint (Geographie des Königreichs Ungarn, Pressburg 1780 II. rész 114 lapon) e megye hajdan különböz< nagyságu két vármegyéb<l állott, melyek közöl a nagyobbik a mostani Hevesmegye fels<, a kisebbik annak alsó részét foglalá magában. Jelenleg is két vármegyéb<l áll, t. i. a tulajdonképi Heves- és Küls< Szolnok vármegyéb<l, mely utóbbi az egyesült megyének tiszai járását képezi. Szolnok vármegyének elneveztetése fel<l különböz<k a nézetek (v. össze Palugyai Imre Magyarország legújabb leirása czimü munkája III. kötetének 299 dik lapját). Vannak kik e nevet a Szolnok-vár épit<jét<l származtatják, azzal támogatván állitásukat, hogy hazánkban számos vármegye a váraikat épit<k neveir<l neveztettek el. Tudjuk pedig régi iratokból, hogy a hét <svezér egyikének Uozubunak els< hadnagya Zolok, vagy Zolouk- avagy Zoloucu volt, s a régi okiratokban Szolnok vármegye hajdan, még a XIII-dik században is, Zounuk -nak neveztetett, mely névb<l kés<bben az l bet: n bet:vel fölcseréltetvén, Zounuc lett volna; úgy hogy Szolnok vármegye e szerint az említett Zolouc, vagy Zoloucu hadnagytól nyerte volna Zonouci elnevezését. Mások ellenben azt állítják, hogy a hely, melyen Szolnok fekszik, Árpádnak ideérkezése el<tt, bolgárok birtokában volt, kiknek nyelvén a Za-unuch vagy Zaunuk szó annyit tesz, mint unokának unokája, Zo-unuk pedig bolgárul szinte annyit tesz, mint connepos és miután a legrégibb oklevelekben Szolnok vármegye legels<bben Zaunuch vármegyének neveztetik, az ezen nézet mellett vitatkozók igen lehet<nek hiszik: hogy a z betü sz-el cseréltetett fel; mire nézve például szolgálhat a szent szó, mely a régi imakönyvekben,zent -nek iratott. Bármikép legyen is a dolog, annyit minden esetre állithatunk, miként Szolnok vármegye Szolnok várától nyerte nevét. A mi neveztetéséhez adott Küls< el<nevét illeti, tudjuk, hogy Szolnok vármegye f<ispánjai másfél századon át folytonosan egyszersmind erdélyi vajdák is voltak, kik mint ilyenek Erdélyország beljében lakván, a t<lök messzebb esett magyarországi Szolnok vármegyét már azért is Küls< Szolnok vármegyének nevezék el, hogy azt az Erdélyben s a Szilágyságban fekv< más két Szolnok vármegyét<l megkülönböztessék, mig az erdélyi bels< s az e kett< között helyezett szilágysági Szolnok megye közép Szolnok vármegyének l<n elnevezve. Volt azonban a középkorban még más megkülönböztetés is szokásban a hasonló nev: három vármegye közt, mert a XV-ik századból

8 származó minden okmányban az erdélyi két vármegyét Zolnoknak, a magyarországit pedig Szolnoknak szokták volt irni. Küls< Szolnok vármegye 1569-ik évben csatoltatott Hevesmegyéhez, még pedig az említett évben tartatott országgy:lésen hozott LII-ik törvényczikk által, mely következ<képen szól: Quoniam Comitatus Szolnok exterior et Albensis sedis Soldt, a Turcis occupati, carent Vice-Comite et Judicibus Nobilium; variae vero causae in eisdem Comitatibus revidendae, decretum est:. 1. Ut in posterum Comitatui Szolnok exteriori per Hevesiensem, Albensis vero sedis Soldt, per Pestiensem judicia administrentur. Vagyis a Küls< Szolnok vármegyét illet< része e törvényczikknek magyarúl: Miután a törökök által elfoglalt Küls< Szolnok vármegyének sem alispánja sem szolgabirái nincsenek és több elintézend< ügy fordúl el<, határoztatott:. 1. hogy ezentúl Küls< Szolnok vármegyének Heves vármegye szolgáltasson igazságot. E két vármegyének akkint törvényesen kimondott egyesülését csak a szomoru emlékezet: Bach rendszer szakasztá meg, mely hatalmi szó rendelte elválasztás azonban már 1861-ben megszüntetett és a két megye azóta ismét a régi kapcsolatban áll egymással, megint azonegy törvényhatóságra egyes:lt területet képez, és ismét régi nevét viseli, t. i. Heves és Küls< Szolnok törvényesen egyesült vármegyék. Földrajzi fekvését illet<leg Heves vármegyére nézve is áll az, mit hazánknak sok vidékér<l elmondhatunk, t. i. hogy csak kevés pontot találunk területén, melynek földrajzi helye csillagászati pontos mérések által szabatosan meghatározva volna. Ha hazánk földiratának történetét akarnám megirni, megemlithetném, miként talán Ackner György protestans lelkész volt az els<, ki Magyarországban, illet<leg Erdélyben, földrajzi hosszúságot és szélességet mért és ez 1726-ban történt. Kés<bben, még pedig 1769-ben, Liesganig jezsuita atya hasonló méréseket hajtott végre miután feladata az volt, Magyarországon egy délkörnek bizonyos ívét kimérni, mely foglalkozása azonban részint eszközei, részint pedig eljárása hibássága miatt nem jól sikerült. Ugyan csak a mult század utolsó tizedeiben Mikovinyi mérnök foglalkozott hazánkban földrajzi helyhatározásokkal, és hasonló munkát hajtott végre 1776-ban Hell Miksa szinte jezsuita atya és a bécsi egyetemi csillagdának akkori hirneves igazgatója, valamint utódja Triesnecker Ferencz is. De ezen földrajzi helyhatározásokat és észleleteket annál inkább mell<zhetem el, mivel az említett tudósok közt, az egy Hell Miksát kivéve, ki Egervárosának földrajzi fekvését els< határozta meg, Hevesmegyével egyik sem foglalkozott. Az els<, ki Magyarországon nagyobb számu csillagászati észleletekre alapitott, földrajzi helyhatározásokat tett és gy:jtött Lipszky ezredes volt. Magyarországnak szabatos térképét akarván kiadni - mely szándokát példás kitartással és vas szorgalommal teljesitette is - neki mindenek el<tt pontos földrajzi helyhatározásokra volt szüksége, melyekre háromszögtani méréseit fektethette. Ez okból részint maga hajtott végre ily helyhatározásokat, részint és jobbadán azokat Bogdanich Dániel Imre, a budai egyetemi csillagdának akkori

9 érdemes és szakképzett jeles segédcsillagásza által végeztette. Bogdanichnak ezen méréseket tartalmazó eredeti naplója egész 1849-ig a budai sz. Gellérthegyi csillagda levéltárában <riztetett, hol azt magam is több ízben átnéztem, mire nekem 24 év alatt, melyet a nevezett hegyen mint egyetemi segédcsillagász töltöttem, elég alkalmam volt; de a budai várnak ostromlása alatt, melynek folytán a csillagda rommá lövetett, a csilagdai könyv- és levéltárnak nagyobb részével, ezen napló is semmivé tétetett. A Lipszky által eszközlött, mintegy negyven földrajzi helyhatározások közt, nehány Hevesmegye területén fekv< helységekre is vonatkozott. Azóta, és jelesen tól kezdve, a cs. kir. táborkar és 1860 óta a cs. k. katonai földírói testület is foglalkozott és foglalkozik földrajzi szabatos helyhatározásokkal mind az ausztriai birodalom örökös tartományaiban, mind Magyarországban, csak hogy az ezen testületek által végrehajtott földrajzi helyhatározások eredményeihez igen nehéz volt hozzájutni; f<leg az el<tt, mig az ezen határozatokra alapított térképek vagy még elkészitve, vagy legalább a közforgalomnak átadva nem voltak. Mióta Albrecht f<herczeg < cs. k. fensége rendeletére az Administrations und Generalkarte des K<nigreichs Ungarn czim: térkép megszerezhet< l<n és Scheda kapitány a Generalkarte der oestereichischen Monarchie czim: térpékét kiadja, melynél az eddig tett minden pontos földrajzi helyhatározat gondosan fölhasználtatik, azóta e helyhatározatok is a tudós közönség közbirtokává l<nek. A fönnállott magyar királyi helytartótanács rendeletére, a magyar királyi épitészeti igazgatóság közvetlen felügyelete alatt, 1823-ban a Duna folyamnak és árterének fölvétele is megkezdetett és 23 éven kereszt:l folytattatott, mely hosszas és pontos munka alkalmából számosabb háromszögtani mérés hajtatott végre és a budai délkörre állapított háromszögtani hálózat lassankint az országnak nagyobb részére kiterjesztetett, jelesen a Tisza vidékére s így kett<s megyénknek egy részére is; mi épen oka annak, hogy e méréseket is itt fölemlítem. De egyes szaktudósok is végeztek, Lipszky ideje óta, földrajzi helyhatározásokat és jelesen nevezhetem a Dalmátországi Zengg városában született Pasquich Jánost, a budai csillagdának sok jeles mathematikai munkáról nevezetes egykori igazgatóját, ki 1803-ban megyénk székvárosának, Egernek, földrajzi szélességét szinte meghatározta. A Hevesmegyét ábrázoló térképek köz<l, a már fönnemlitett két általános térképen kívül, megérintem még a Görög Demeter által a mult század végén, vagyis tüzetesebben szólva 1793-tól 1800-ig, kiadott megyei térképek gy:jteményét, továbbá a Schedius és Blaschnek által kiadott és a Lipszkyfélénél pontosabb, mert már sokkal több szabatos földrajzi helyhatározásra alapított általános térképét Magyarországnak, nem különben ugyancsak ezen országnak szendr<i Aszalay József által kiadott térképét, melynek becsér<l azonban mit sem mondhatok, mivel nem birom, tehát nem is tanulmányozhattam, és végre melléklegesen még Korabinszky János Mátyás térképgy:jteményét is, mely 6 általános és 54 megyei térképet foglalván magában, következ< czim alatt jelent meg Bécsben Schaumburgnál: Atlas Regni Hungariae portatilis, neue, vollständige Darstellung des K<nigreichs Ungarn auf 60 Tafeln mely

10 gy:jtemény azonban pontosságra nézve az igényeknek kell<leg meg nem felel és tekintve az akkori id<ket, nem is felelhet meg. Áttérvén már a Hevesmegyére vonatkozó földrajzi helyhatározásokra kijelentem, hogy mindenütt csak olyakat fogok felhozni, melyek megbizható észleletek eredményei. A térképek köz<l pedig, melyekb<l egyes helységek földirati fekvését itt ott szinte kölcsönözni fogom, f<leg a Scheda-féle térképet fogom használni és csak kivételképen, összehasonlítás kedveért, a Schedius és Blaschnek-féle térképb<l merített adatokat is mellétenni; teszem pedig ezt azért: mert a Scheda-féle térkép csakugyan érdemel bizalmat, mivel szerz<je, mint cs. k. táborkari kapitány, az e testületnél található földrajzi helyhatározati számos adatokhoz, állásánál fogva, könnyen hozzáférhetvén, ezeket gondosan fel is használta és ügyességét, mint térképrajzoló, más jeles m:vek által is bebizonyitá, melyek közt csak Európának ugyanazon szerz< által 25 táblán kiadott nagy térképét hozom fel. Heves és Küls< Szolnok t. e. vármegyék területe fekszik Scheda térképe szerint a Ferrotól számitott keleti hosszúságnak és és az északi szélességnek /2 és 48 8 közt. A Schedius féle térkép szerint pedig e határok a hosszuságot illet<leg és és a szélességre nézve és Kiterjedése e kett<s megyének tehát hosszuságban Scheda szerint: 1 25, Schedius szerint: 1 24, szélességben pedig a Scheda-féle térkép nyomán : /2 s a Schedius-féle térkép alapján: Ausztriai mértföldekben kifejezve terjed a kett<s megye hosszúságban a Scheda-féle térkép szerint 14.17, szélességben 20.1, Schedius térképe szerint pedig hosszúságban 14.0 és szélességben 20.2 mértföldre. A kett<s vármegye legszéls<bb helyeinek földirati fekvése a következ<: Scheda-féle térkép szerint Schedius térk. szer. k. hosszúság ész. szélesség kel. hossz. ész. szél. Hatvan Dévaványa p. Szederkény Csépa E táblázatból kit:nik, miként a Schedius-féle térkép eltér ugyan az igen pontos Scheda-félét<l, de hogy ezen eltérések, Szederkényt kivéve, hol a különbség a hosszuságban 4.1 perczre rúg, még eléggé t:rhet<. A legszéls<bb helységek közti egyenes távolság Scheda kapitány térképe szerint: Hatvan és Déva ványa közt 16 1 /8, Szederkény és Csépa közt 19 3 /4 mértföldet tesz. A Schedius-féle térkép szerint a távolság Hatvan és Dévaványa közt 15 3 /4, puszta Szederkény és Csépa közt 19 1 /2 mértföld. Ide iktatom most a megyénkbe kebelezett helységekre vonatkozó azon földrajzi helyhatározatokat, melyeket összegyüjthettem.

11 Helység neve keleti hossz. ész. széless. meghatározó. 1. Apcz Lipszky 2. Boczonád táborkar 3. Csány Csépa (torony) Czibakhaza Dévaványa Lipszky ipitész. igazg. 7. Eger Hell Lipszky csillagda Pasquich táborkar Albert érsekilak melletikert Kreil 8. Füred (Tisza) táborkar 9. Gyöngyös Lipszky Hell 10. Heves Lipszky 11. Kenderes táborkar 12. Köml< (tor.) Maklár Lipszky 14. Mez<-Túr (ref. tor.) táborkar épitész igazg. 15. Nagy-Iván Pata Lipszky 17. Pásztó Pétervásár Lipszky 19. Poroszló kat. tor táborkar 20. Püspöki (Tisza) Sass (torony) Szajol (torony) Sz. Miklós (tör.) Szolnok Lipszky Fer. kertje Kreil kath. tor táborkar 25. Várkony Verpeléth Lipszky 28. Vezseny (r. tor.) táborkar épit. igazg.

12 A kett<s megyének szélén fekv< helységek a következ<k északra: puszta Szederkény, sz. Domonkos, keletre : Felnémet, Eger, Maklár, Abony, Ivánka, Tisza-Füred, Nagy-Iván, Kenderes, Dévaványa; délre: Szelevény, Sass, Adács, Vámos-Györk, Csány; délnyugatra: Ugh, Kürth, Inoka, Nagy-Rév; nyugatra: Várkony, Szolnok, Bessenszög, Szent-Iván, Pély, Heves, puszta Fogacs, Tarna- E<rs, Visznek, Hatvan, Apcz, Szurdok-Püspöki, Szent-Jakab, Pásztó, Tar, Maczonka, Dorogháza; északkeletre: Erd<-Kövesd, Nád-Újfalu. Magát a legszéls<bb határt képezik északra a Mátra és Cserhát közt terjed< hegyek, délre a Tisza; délkeletre: a K<rös, Berettyó, Dévaványa határa és jelesen a varsánytó; kelet- és északkeletre az Eger folyó és völgye, nyugatfelé pedig a Zagyva és völgye le egész Hatvan mez<városa határáig. Ha pedig a kett<s megyéhez, jelesen annak tiszai járásához tartozó és mindenfel<l Békésmegye által körülfogott azon rekesztvényt (enclave) is hozzávesszük, melyen Cséfa puszta fekszik, akkor ez teszi a megyének legszéls<bb határát keletre. A határszélhez közel es< helységek köz<l, esik a határtól: sz. Domonkos 1 mföldnyire nyugatra, Füzes-Abony 7 /8 mföldnyire nyugatra, Tisza-Várkony 1 mföldnyire keletre, Sz.-Iván 1 3 /8 mföldnyire keletre, Tarna-E<rs 5 /8 mföldnyire keletre, Csány 3 /4 mföldnyire északra, a többi helység pedig, melyet fönnebb el<soroltam, mind egészen a határszélen fekszik. A kett<s megye nagysága Lipszky szerint: földrajzi négyszögmértföldet tesz, a magyar akadémia által megindittatott statistikai közlemények czimü folyóirat 2-dik kötetében e terület épen 120 mértföldre van téve, Ficker statistikájában mértföldnyinek irja, a fönállott magy. kir. helytartótanács rendeletéb<l, 1865-ben, hivatalos adatok szerint kiadatott Magyarország m:velési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme czim: munkában pedig kett<s megyénk területe katastralis holdra vagyis négyszögmértföldre van téve, mely utóbbi adatot én, mint határméréseken alapulót a legmegbizhatóbbnak tartom, azon megjegyzéssel azonban, hogy e számban a puszta Cséfai terület nem foglaltatik benne. A most emlitett m: szerint a kett<s megye területéb<l esik: katastr. hold mértföld. a tarna-járásra: vagyis gyöngyösi-jár.: mátra-járásra: tiszai Összeadván a járások területeit az egész megye területe katastralis holddal, vagyis földrajzi mértfölddel nagyobbnak derül ki annál, mely az emlitett könyvben ki van téve és annak oka csak két körülményben kereshet<, t. i. vagy sajtóhiba csúszott be az egyes helységek határait kifejez< számokba, vagy pedig tévedés követtetett el az emlitett könyv szerz<je által az

13 egyes adatok összeadásában. El<ttem azonban inkább az els< eset t:nik fel hihet<bbnek s azért én a könyvben közlött számot tartom meg megyénk területének szabatos adatául. Összehasonlitván most kett<s megyénknek ter:letét hazánk többi vármegyei területével, a következ< táblázat eredményez, melyb<l azonnal kider:l, mennyivel különbözik ezen terület a többiekt<l. kett<s megyénk területe nagyobb kisebb földrajzi négyszögmfölddel Abaujmegyeénél Arad Árva Bács-Bodrog-megy Baranya-megyeénél Bars Békés Bereg-megyeénél Bihar Borsod Csanád Csongrád Esztergom-megyeénél Fehér Gömör Gy<r Honth Komárom Középszolnok Krassó Kraszna Liptó Mármaros Mosony Nógrád Nyitra Pest Pozsony Sáros Somogy Sopron Szabolcs Szathmár Szepes Temes

14 Tolna Torna Torontál Trencsén Turócz Ugocsa Ungh Vas Veszprém Zala Zaránd megyeénél Zemplén Zólyom Jászkúnkerületnél: K<vár vidékénél Szepesi 16 város területénél Hajdúkerületénél Látjuk, miszerint hazánkban csak öt megye van, melynek területe nagyobb Hevesmegyeénél és hogy ezen megye hazánk megyéi közt a hatodik helyet foglalja el. Alakjára vagyis kül-szabására nézve kett<s megyénk szabálytalan sokszög, melynek, eltekintve a csekélyebb kanyarulatoktól, összesen 45. s ezek közt 27 kiálló és 18 beálló szöge vagyon. A megye legészakibb helységét<l kezdvén a számlálást és keletre haladván a 26 kiálló szögnek csúcsai a következ< helységek határaiba, vagy azok szomszédságába esnek. Az 1-s<nek csúcsa a p.- szederkényi, a 2-iknak a bekölczei, a 3-iknak az ivánkai, a 4-iknek a tisza-füredi határba esik T.-Bábolna felé. Az 5-dik szög csúcsa esik a p.-koócsi határba Egyek felé, a 6-iké a nagy-iványi határba, a 7-iké nagy-kunsági Madaras városa szomszédságába, a 8-iké a p.-tomai, a 9-diké a kenderesi, a 10-diké a p.- szakállasi határba. A 11-diké a p.-túrpásztói határba, a 12-diké a K<rösfolyótól délre, a 13-diké a p.-mesterszállási, a 14-iké a csépai, a 15-diké az ughi, a 16-iké az inokai, a 17-iké a nagy-révi határba esik. A 18-diké p.-jen<, a 19-diké T.- Várkonytól nyugatra, a 20-iké Szolnok és p.-fokoru közé, a 21-iké a p.- szászbereki, a 22-iké a p.-kürti, a 23-diké a pélyi a 24 diké a tarna-örsi, a 25-diké a csányi, a 26-diké a hatvani határba, végre a 27-diké Tar és Maczonka közé esik. A beálló szögek csúcsai a következ< helységek vagy vidékekre esnek, hol megint a megye legészakibb helységét<l indúlva, keletre haladunk: az els<nek Nagy-Tályára, a 2-diknak puszta Szárazb<re, 3-dik a kocsi pusztára, a 4-ik a sz. Györgyi pusztára, az 5-dik délkeletre a Mirhogáttól, a 6-dik a gyandai pusztára, a 7-dik Bartahalomtól északkeletre, a 8-ik Mez<-Túr határába, a 9-dik puszta

15 Zsigerre, a 10-ik a Sidóhalomtól nyugatra, a 11-dik Jen< és Nagy-Rév közé, a 12- dik Varsányra, a 13-dik Bessenszögre, a 14-dik Sz.-Ivántól északra, a 15-dik Sülyt<l és Burától nyugatra, a 16-dik puszta Fogacsra, a 17-dik Adácsra, a 18- dik Vámos-Györkre. Ezen sökszög oldalai mérnek: Szederkényt<l Bekölczeig: 2 3 /8, Bekölczét<l N.-Tályáig 4 7 /8, N.-Tályától Szárazb<ig 2 5 /8, Szárazb<t<l Tisza-Füredig 3 5 /8, T.-Füredt<l a kocsi puszta keleti határáig 2, innen Nagy-Ivánig 1 1 /2, Nagy- Ivántól paszta Tomáig 3, innen puszta Gyandáig 1 3 /4, puszta Gyandától Kenderesig: 2 7 /8, innen a Bartahalomig: 2 1 /8, innen a Berettyóig Mez< Túrnál: 3 3 /4, innen puszta Zsigerig: 2 1 /2, a zsigeri pusztától Csépáig: 3 7 /8, Csépától Ughig: 1., innen Inokáig: 1 1 /4, Inokától Nagy-Révig: 5 /8, innen Várkonyig: 1 7 /8, Várkonytól Varsányig: 1., Varsánytól Szolnokig: 1 1 /2, Szolnoktól Bessenszögig: 2., innen puszta Szászberekig: 1 5 /8, Szászberekt<l Sz. Ivánig: 1 3 /8, Sz. Ivántól Pélyig: 3, innen puszta Fogacsig: 2 5 /8, innen Tarna-Eörsig: 1 15 /16, Tarna-Eörst<l Adácsig: 1 9 /16, Adácstól Vámos-Györkig: 1 /2, innen a Csányi határ déli széléig: 1 5 /8, innen Hatvanig: 1 5 /8, Hatvantól Tarig: 4 1 /8, Tartól Maczonkáig: 1 1 /8, Maczonkától Nád-Ujfaluig: 1 3 /8 és innen puszta Szederkényig: 1 3 /4 ausztriai mértföldet. Nagyobb kanyarodásai a megye határainak a következ< helyeken vannak, még pedig kiállók: Tisza-Füreden Bábolna felé, Puszta-Kocsnál Csege felé, puszta sz. Györgynél Madaras felé, puszta Tomainál Kunhegyes felé, a kakati puszta és Kenderesnél, puszta Mesterszálásnál sz. András felé, a Körösfolyótól délnyugat felé, Dévaványánál délfelé, Kürthnél északkeletre Új-Kecske felé, Várkonynál, puszta Szárazb<nél, puszta Kürthnél, Tarna Eörst<l délkeletre, Csánytól délre, Hatvannál nyugotfelé és Szederkénynél. Beálló nagyobb kanyarodások pedig vannak: Vámos Györknél, Adácsnál, puszta Fogacsnál, K<telekt<l nyugatra, Szolnoknál, a Zsidóhalomtól északnyugatra, Inokánál, Ughnál délkeletre, Sassnál, a Gyalui pusztánál, puszta Zsigernél, a mez<túri határ déli szélén, puszta Pásztónál, puszta Hegesbornál, Fegyvernekt<l délre, és a Mirhogáttól délkeletre. Ha kett<s megyénk alakját egészben tekintjük, azt egy meghajlott emberi lábbal is lehetne összehasonlítani, melynek czombja Hatvan és puszta Szederkény közt kezd<dik, térdét pedig puszta Kocs képezi; vagy baltához, melynek vasa Hatvan, puszta Szederkény, Pély és Nagy-Ivány közt terjed el, nyele pedig innen Tisza-Ugh és Csépáig nyúlik. A Scheda-féle térkép szerint tesz a megyei határok egymástóli távolsága északfel<l délre véve: Hatvan és Tar közt 4 7 /16, Maczonka és Csány közt 5 1 /2, Nád-Újfalu és Adács közt 5 1 /8, Szederkény és p. Fogacs közt 4 7 /8, Bekölcze és p. Istvánháza közt 18, Eger és p. Istvánháza közt /16, Maklár és Tatárszállás közt 12, p. Szárazbe<t<l délre 7 5 /16, p. Szöghatár és a paphalmi tanya közt 4 1 /8, a Bábolnán innen fekv< határtól p. Görbeházig 3 7 /8, p. Kocs és Nagy-Iván közt 1 7 /8, Kenderest<l keletre 1 /4, a Szemerén innen fekv< határtól a kúnsági mesterszállási puszta északi határáig 11 1 /8, Dévaványa vidékén 2 3 /8,

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

Heves

Heves Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 Novaj, Hunyadi M. út 09.00-11.00 Ostoros, Egri út 11.00-13.00 Eger, Bervai út 14.00-16.00 Eger,

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Heves megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı Ft/nap %-a Ft/m2 %-a Ft/nap 1 ABASÁR 1998.01.01 1,9% 1999.01.01 7000 2001.01.01

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/57/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Heves megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési lakás nem lakás Telek kommunális ja kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel átalány

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74.

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74. Heves Megyei Katasztrófavádelmi Igazgatóság által, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 33. /5/ bekezdése alapján ellenőrzött önkéntes tűzoltó egyesületek önkéntes

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-5/2012. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából*

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* 288 TUZSON JÁNOS Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* (V. tábla, térkép.) Az elbb közzétett, S i m o n k a i L. tudományos munkálkodásáról szóló megemlékezésben röviden ki

Részletesebben

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Bükkszék, sz.ib. Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Budapest, Szerencs u. Borsod,Hatvani,Kunság,Mátra Agria 1036 Nógrád,Szabolcs,Volánbusz Agria 1036 Budapest,

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

A jelzés nélküli járatok naponta közlekednek.

A jelzés nélküli járatok naponta közlekednek. 3568 Bodony Parád Parádsasvár autóbuszvonalon Új megállóhelyet állítunk forgalomba Parádsasvár, Kossuth u. elnevezéssel. Ebbl adódóan a 3 sz. járatot megállítjuk. A jelzés nélküli járatok naponta közlekednek.

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-7/2013. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

HE'VES ÉS KÜLSŐ SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉKNEK. A MAGYAR ORVOSOK ÉS 'l'er~fészetvizsgálók EGERBEN XIII. NAGYGYÜLESÜK ALKALMÁBÓL

HE'VES ÉS KÜLSŐ SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉKNEK. A MAGYAR ORVOSOK ÉS 'l'er~fészetvizsgálók EGERBEN XIII. NAGYGYÜLESÜK ALKALMÁBÓL I cs.. v~" ~.u~ IL.~'l'1 '1 llliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!i!i!!!i!i!!!ii!ii!iiiiiii!1111111111111111111111111111111111111111111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) TOP-1.1.1-15-HE1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Projekt település:

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 Országgyűlési képviselők 2 1865. december 14. 1866. április 30. Borbély Miklós (ismeretlen pártállás) törökszentmiklósi 1865. december 14. 1868. december

Részletesebben

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( )

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( ) 1. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/2017 2016. augusztus 03. VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK (2016. 07.11.) 1/2016-2017.sz. VB. határozat: csapatok nevezését fogadja el a Heves megyei I. osztályú felnőtt bajnokságba

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ 1 AV-6/2009. MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Az AGRIA VOLÁN Zrt.által közlekedtetett menetrendszerinti autóbuszjáratainak 2009. karácsonyi és 2010. újévi ünnepek körüli forgalmi rendje. (Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Petanque Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-8/2013. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE GÖDÖLLŐ, 2008. DECEMBER 11-12. BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI A HAZAI RÉGIÓK KOMPLEX FEJLETTSÉGI SZINTJE 1990 ÉS 2007

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Ellátási terület Idıbeli típusa* hatály*** ágazat** 1. vagyonkezelés Ivóvíz Eger határozatlan

Ellátási terület Idıbeli típusa* hatály*** ágazat** 1. vagyonkezelés Ivóvíz Eger határozatlan ELLÁTÁSÉRT FELELŐSÖKKEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK Víziközmőszolgáltatási Szerzıdés Ellátási terület Idıbeli típusa* hatály*** ágazat** 1. vagyonkezelés Ivóvíz Eger határozatlan Sorszám 2. vagyonkezelés Szennyvíz

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Az évszázados Csatorna

Az évszázados Csatorna 1 ÉLET ÉS DOKUMENTUM Majtényi Mihály Az évszázados Csatorna Kanálisbul gyün egy hajó Húzza aztat tizenhat ló... (Tiszamenti régi népdal) Annak a régi, mesterséges víziútnak, amely Bácskát derékban kettészeli

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs Gábor

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263

MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263 ÉRTESÍTÉS Érvényes: 2010. december 12-től MV 3.1-552.6/2010. MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263 Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az alábbi menetrend módosításokat

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere

ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere Az adatlapokat a vízügyi igazgatóságok küldik ki, illetve elektronikus formában

Részletesebben

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail.

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail. Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. Település neve Intézmény neve Címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe ABASÁR Családsegítı és 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel:

Részletesebben

II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása.

II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása. II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása. Komolló község Háromszék vármegye déli részében, Sepsiszentgyörgytől 10 km.-re a Feketeagy jobb partján terül el. A Feketeügy másik partján húzódik a komollói

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg Igényelhet legmagasabb támogatási összeg A B C D E F 1. HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület 5. célterület Egy ügyfél által összesen 2. A 30 000 000 20 000 000 10 000 000 5

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

Kiknek térkép a táj. VINGIS: A szőlőültetvények országos térinformatikai rendszere. dr. Martinovich László, FÖMI, VINGIS program vezető

Kiknek térkép a táj. VINGIS: A szőlőültetvények országos térinformatikai rendszere. dr. Martinovich László, FÖMI, VINGIS program vezető Kiknek térkép a táj. VINGIS: A szőlőültetvények országos térinformatikai rendszere dr. Martinovich László, FÖMI, VINGIS program vezető Borigo Nr.6. (2. évf. 4. sz.) 2005. szeptember. 52-55.p A szőlőtermesztésről

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 16 nap tól 2015 év 12 hó 05 nap -ig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 16 nap tól 2015 év 12 hó 05 nap -ig HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Az Agria Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai 3/A számú melléklet/2

Az Agria Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai 3/A számú melléklet/2 Agria 1067 Budapest - Heves - Agria 1067 Budapest, Szerencs u. - Tenk, aut.vt. - Agria 3400 Eger - Bekölce - Agria 3400 Egercsehi elág. - Bekölce, aut.vt. - Agria 3400 Egercsehi, btp.aut.vt. - Bekölce,

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ HEVES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA A vármegye levéltára azt a hivatalt szolgálta ki, amely létrehozta iratait, tehát megőrző helyek, latinul conservatoriumok voltak.

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai Baranya 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Heves COOP ABC1 3261 ABASÁR FŐ tér 51 Heves COOP ABC1 3292 ADÁCS KOSSUTH utca 2 Heves COOP ABC1 3399 ANDORNAKTÁLYA RÁKÓCZI út 91 Heves COOP SZUPER1 3032 APC FŐ utca 35 Heves

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Hunyadi u 1 Ált Iskola, Fő u 102. buszmegálló, Fő u 116, Fő u 160, Széchenyi u 1,

Hunyadi u 1 Ált Iskola, Fő u 102. buszmegálló, Fő u 116, Fő u 160, Széchenyi u 1, Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

Gépészeti alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1. Hulka László Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém 88%

Gépészeti alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1. Hulka László Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém 88% 1. Hulka László Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém 88% 2. Abonyi Mátyás Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, Nagykanizsa 85% 3. Gyaraki Roland Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző

Részletesebben

Nőtincs és a pecsétes téglák

Nőtincs és a pecsétes téglák Nőtincs és a pecsétes téglák Eczl József és Menyhárt Miklós A településről röviden A község Nógrád megye délnyugati részén, a Naszály hegy lábánál, a Lókos és a Hangya patak völgyében ad otthont az itt

Részletesebben

1994. évi LV. törvény a termőföldről 1

1994. évi LV. törvény a termőföldről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1994. évi LV. törvény 1994. évi LV. törvény a termőföldről 1 A 2011.8.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény hatálya............ 1 Fogalommeghatározások........

Részletesebben

Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz?

Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz? Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz? Mi a csáposkút? Mikor épült alagút a Duna alatt a Szentendrei-szigetre? Miért kerül mustármag a pohárba? Érdekességek arról, hogyan jut el Budapesten a csapunkig

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT JEGYZŐKÖNYV Fonyódliget Erzsébet Tábor 2015. május 20-21. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek! 1.sz. ábra: 23 szemtıl-szembe kísérlet helyszínei 2011. január 07. 1. szám AKTUALITÁSOK Szemtıl-szemben kísérletek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés

Részletesebben

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés Dr. Gadó Gábor szakállamtitkár úr felkérésének eleget téve röviden felvázolom a bírósági út, mint elvi modell egy lehetséges változatát, ami

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. május Témafelelős: Vincze Tibor Szűcs Csaba NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen Nyilvántartási azonosító Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5. Ismétlő kérdések. Mire utal a térképen a sárga szín? Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Nyílt területre, fák nélkül Homokos talajra Lankás, dombos vidékre Ismétlő kérdések. Ha egyenesen haladunk az

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága AZ OTTHONT KÍÍNÁLÓ HEVES MEGYE GAZDASÁGII--TÁRSADALMII JELLEMZŐK Nagyvisnyó Váraszó Balaton Istenmezeje Bükkszenterzsébet Tarnalelesz Bekölce Szilvásvárad

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE*

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* CIGÁNY KISEBBSÉG: OKTATÁS, EGYHÁZ, KULTÚRA PAPP Z. ATTILA IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* Tanulmányunkban két témakört szeretnénk körüljárni. Egyrészt megvizsgáljuk,

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben