SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ,"

Átírás

1 HEVES ÉS KÜLS SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉKNEK LEIRÁSA A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK EGERBEN 1868-DIK ÉVBEN TARTOTT XIII. NAGYGYÜLÉSÜK ALKALMÁBÓL TÖBBEK KÖZREM KÖDÉSÉVEL MEGIRVA. SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ, SZÉPMVÉSZETEK ÉS BÖLCSÉSZET TUDORA, AZ EGRI ÉRSEKI LYCEUMI CSILLAGDA IGAZGATÓJA, UGYANAZON LYCEUMBAN A CSILLAGÁSZAT, A NÉMET NYELV ÉS IRODALMÁNAK TANÁRA, AZ EGRI EGYHÁZ-F MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRNOKA, A MAGYAR KIRÁLYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS A TÖRTÉNELMI TÁRSULATOK RENDES TAGJA, NEMKÜLÖNBEN A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XIII-IK NAGYGYÜLÉSE TITKÁRA. KIADVA A MAGY. ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XIII. NAGYGYÜLÉSÉNEK ELNÖKE, NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FTISZTELEND KIS-APPONYI BARTAKOVICS BÉLA, EGRI ÉRSEK, HEVES ÉS KÜLS SZOLNOK T. E. VÁRMEGYÉK ÖRÖKÖS F ISPÁNJA, VAL. B. T. TANÁCSOS, SZ. ISTVÁN RENDJÉNEK NAGYKERESZTESE, S A MAGY. TUD. AKADÉMIA IGAZGATÓ TAGJA MEGBIZÁSÁBÓL ÉS KÖLTSÉGÉN. EGY ARCZKÉPPEL ÉS A FÖNNEVEZETT KETT S MEGYE TÉRKÉPÉVEL EGER NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYV- ÉS K NYOMDÁJÁBAN

2 ELSZÓ. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgy:léseinek f<czélja, hogy a mai korban bámulandó módon fejl<dött és épen azért a nemzetek anyagi jólétének egyik leghatalmasabb emelty:jévé vált természettudományokat édes hazánkban és életrevaló derék nemzetünk közt is honosítsák, terjeszszék és számukra minél több tehetséges munkást nyerjenek. És ha megfontoljuk, mily idegenszer: növény:l tekintettek még nehány évtized el<tt is a természettudományok hazánkban, mily ki nem elégít<leg taníttattak azok iskoláinkban, mily kevéssé ismertetett fel nálunk azok roppant hordereje és gyakorlati nagy hasznuk a haladás dics< mivében - és ezen nem épen rég múlttal a nevezett tudományoknak jelenlegi állapotát hasonlítjuk össze, a mint ezt hazánkban tapasztaljuk: örömmel kell meggy<z<dnünk, miként nemzetünk e téren is nagyot haladott és csak az elfogultság tagadhatná meg, hogy a természettudományok hazánkban is már-már meggyökereznek és örvendetes sikerület felé fejl<dnek, mit nagy részben a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgy:léseinek lehet köszönni. Egy másik, nem kevésbbé üdvös czélja e vándorgy:léseknek az, hogy hazánk természettudományi b<vebb megismertetését az által segíti el<, hogy mindenkor azon megyének természettudományi leírását eszközli, melynek keblében a naggy:lés tartatik, úgy hogy ez által id<vel egész hazánknak részletes leírásait nyerendjük, melyeknek anyagi kiállítását e hazának vagyonnal megáldott nagy fiainak köszönheti a nemzet, kik magas állpontukon a tudományok iránt rokonszenvvel viseltetvén és belátván, miként csak mivelt és vagyonos nemzet lehet er<s és szabad, a vándorgy:lések elnökségét elfogadni, azok czéljait anyagi áldozatokkal is el<mozdítani kegyeskednek. A XIII-dik naggy:lés, Eger városa képvisel< testületének szíves meghívása következtében, e folyó 1868-ik évben Egerben tartatván meg, ez idén Heves és Küls<-Szolnok t. e. vármegyék helyrajza volt megírandó. A m:nek anyagi kiállítását e XIII-dik nagygy:lés országszerte tisztelt elnöke, nmlgu és f<tisztelend< Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek és kett<s megyénk örökös f<ispánya kegyeskedett nagylelk: készséggel magára vállalni. A szellemi munkára többen egyesültünk, kik részint a magyar orvosok és természetvizsgálók Pesten székel< központi választmánya, részint pedig a XIIIdik raggy:lésnek kell< el<készitésére Egerben alakult rendez< bizottmány részér<l lettünk azon felkéréssel megtisztelve, hogy a leírás egyes szakaszainak szerzését sziveskednénk magunkra vállalni. Igy keletkezett e m:, melyet most a XIII-dik naggy:lésre egybegy:lt t. cz. magyar orvosok és természétvizsgálóknak átadni szerencsénk vagyon. Tekintvén az id< rövidségét, miután a szerz< urak csak múlt évi deczember havában l<nek munkáik átvállalására felkérve és tekintvén azt, hogy Heves és Küls<-Szolnok t. e. egyes:lt vármegyék természettudományi leírása némely

3 részeit illet<leg, el<munkálatok vagy épen nem, vagy csak gyéren léteznek s ezek történetét kivéve, melyre nézve eddig szintén csak alig nehányan, mint Gorové László, Ipolyi Arnold, Vahot Imre és még egy ketten csupán egyes el<dolgozataikkal gazdagíták helytörténeti irodalmát - a kett<s megye ismertetésére nézve Bartholomeideszekkel, Szirmayakkal eddig nem igen dicsekedhetett: igen természetes, hogy e m: teljességet, tökéletességet és mindenre terjed< részletességet tekintve még több kívánnivalót fog hátra hagyni; de mint úttör< ez irányban reméljük, hogy a t. olvasók igényeit részben ki fogja elégíteni, részben pedig azok szíves méltányosságára bizton számíthat. Az egész m: hét f<szakaszra oszlik. Az els<t, mely a kett<s megye földrajzi viszonyait tárgyalja, alulírott szerzé, ki egyszersmind az egész m: szerkesztésével megbízatni szerencsés volt. Igyekeztem kett<s megyénknek a lehetségig áttekint<leges képét adni. Azt lehetne hinni, hogy földrajzi tekintetben eléggé gazdag kútforrásokkal rendelkezünk már a hazai és külföldi irodalomban s egy megye földrajzi leírása mi nehezséggel sem jár: pedig máskép van a dolog, ha általánosságokkal meg nem elégedvén, a részletekbe bocsátkozni és csak biztos adatok nyomán haladni akarunk. A kett<s megye domborzati, valamint vízirati viszonyainak el<adásában Hunfalvy Pál nak a magyar birodalom természeti viszonyainak leirása czim: jeles munkája s általam személyesen végrehajtott magasságmérések voltak vezet<im, a többi tárgyakat illet<leg hivatalos és évek hosszú során általam gy:jtött biztos adatok alapján dolgoztam, az éghajlati viszonyok kifejtése 17 éven át Egerben folytatott saját észleleteimen s az azokból hánylás utján leszármaztatott eredményeken alapszik és szeretném hinni, miként épen ez azon r észe dolgozatomnak, mely a t. olvasókban leginkább fog érdeket kelteni. A Tiszajárást illet<leg Bécsi János orvostudor és kett<s megyénk Szolnokon lakó másod f<orvosa volt szíves, ott intézett légtünettani észleleteit rendelkezésem alá bocsátani. A II-dik f<része e munkának három külön alosztályra oszlik. Ezek elseje, vagyis a kett<s megye földtani ismertetése Dr. Szabó József pesti egyetemi tanár és magyar akadémiai tag tollából folyt, oly férfiuéb<l, ki az egész hazában e szakban tekintélyül el van ismerve. A kett<s megye növénytani viszonyait Vrabélyi Márton úr irá le, ki a természettudományok ezen szép ágának nem csak kedvel<je, hanem szakavatottja és majdnem egy emberéletet töltvén a Mátra érdekes vidékein, ezek virányát szeretettel, szakismerettel és ernyedetlen szorgalommal tanulmányozta. A kett<s megye állattani leírását kismagyari Kempelen Radó úr, magy. kir. pénzügyi titkár volt szíves megírni, kinek mint szenvedélyes buvárnak és gy:jt<nek elég alkalma volt, a megyéink területén találtató állatokkal megismerkedni és ki a természetrajznak és jelesen a rovarászat- és lepészetnek szakavatottja. E munka III-dik f<része, vagyis a kett<s megye néprajzi, népmozgalmi, továbbá a kórtani és közorvosi viszonyainak leírása Dr. Frantz Alajos egri jogakadémiai tanár és Heves és Küls<-Szolnok megye f<orvosától származik, ki

4 mint e megyék szülöttje, mint gyakorló orvos és különösen hivatalos állásánál fogva is e viszonyokat alaposan ismeri és azok leírására leginkább hivatva volt. A IV-dik f<rész: megyéink területén találtató három legjelesebb fürd< leírása ugyancsak nevezett Frantz Alajos tr. és a parádi fürd<t illet<leg Dr. Losteiner Károly parádi fürd<-orvos urak m:ve. Az V-dik f<részt, vagyis a kett<s megye gazdászati, erdészeti és ipar viszonyainak leírását Martonffy Károly úr, megyéink érdemült f<mérnöke szerzé, ki kiterjedt ismeretei, gazdag tapasztalásai és azon körülménynél fogva, hogy maga földbirtokos, gondos sz<l<sz és gyümölcsész, az általa leirt tárgyakat tökéletesen ismeri. Ezen szakaszhoz rendeztettek még gróf Károlyi György hevesmegyei és az egri érsekség uradalmainak leirása ezen uradalmak igazgatóitól Schikk Ignácz és Boroviczényi Gyula uraktól, továbbá a kett<s megye erdészeti viszonyainak leírása Ligety Hugó gróf Károlyi György féle uradalmi erd<mester és Langhammer Gyula egri érsekség-uradalmi f<erdész uraktól, tehát szakférfiaktól írva; vegre a kett<s megye dohánytermesztésének és fogyasztásának vázlatos leírása Saáry Ferencz úrtól, oly fiataltól, ki a statistikát szaktudományáúl választá és a legszebb reményekre jogosít. A VI-dik f<szakaszban Uxa József úr az egri érsekség, f<káptalan és papnövelde uradalminak bányafelügyel<je, a kett<s megyénk bányászati viszonyait ismerteti meg vázlatosan. A munkának VII-dik f<szakaszát, mely a kett<s megye régészeti és helytörténeti viszonyait ecseteli, Ipolyi Arnold egri kanonok úr, akadémiai tag, hírneves m:régiség és történetírónk és Balássy Ferencz egri f<megyei plébános, m. történelmi társulat vál. tagja és több jeles dolgozatáról ismert történetész szerzék s úgy hiszem, hogy e két férfiu neve eléggé kezeskedik már dolgozataik jelessége iránt. Végre még Lipkos József úr, kett<s megyénknek érdemült s jelenleg az egri mlgs. f<káptalan f<mérnöke, e m:nek becsét a kett<s megyénknek általa készített és k<nyomatban e munkához csatolt térképével emelni szíves volt. Mid<n ezen tisztelt férfiaknak szíves közrem:ködésükért a tudomány nevében hálás köszönetemet kifejezném, s e m:vet a t. olvasók szíves figyelmébe ajánlanám, azon édes reménynek engedek helyt, hogy hazánk tudományos szellem: megismertetéséhez mindnyájan tehetségünk szerint járultunk. Valamint pedig az anyagi világ, még a nagy mindenség is csak roppant számu parányokból áll, úgy a szellemi haladás is csak úgy alakul és halad véges fejl<désének elérhet< legmagasb fokáig, ha kiki annyival járul hozzá, mennyit tehetsége enged. S úgy hiszszük mindnyájan, kik e m: kiállításához hozzájárultunk, hogy hazánk megismertetéséhez hozzájárulván, egyszersmind nemzetünk szellemi haladását is el<mozdítottuk: mert valamint a szellemi világban a nosce-teipsum - ismerd tenmagad - minden tökélyesbülésnek alapja, úgy az anyagi világban is els< követelmény az, hogy azon földet ismerjük és tanulmányozzuk, melyen m:ködni, hatni hivatva

5 vagyunk. És ha hazánkat már általában szeretjük, szeretetünk azon mértékben fog fokozódni, melyben hazánk ismerete tudományosabb, szélesb alapot nyer; a hazaszeretet pedig azon vágyat is fog mindenkiben hatványozni, hogy ez alaposan ismert hazában él< nemzet anyagi és szellemi jóléte gyarapításához minden erejéb<l közrem:ködjék. Éljen a haza, boldoguljon nemzetünk. Eger 1868 julius 29-én. Dr. Albert Ferenez.

6 I. RÉSZ. HEVES ÉS K. SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉK FÖLDRAJZI VISZONYAI Dr. MONTEDÉGOI ALBERT FERENCZTL.

7 I. RÉSZ. Az egyesült két vármegyének földrajzi viszonyai. Dr. montedégói Albert Ferencz egri csillagda-igazgató és tanártól. I. A megyénk elnevezése, alkotórészei, fekvése, alakja. Heves vármegye (Comitatus Hevesiensis, Hewescher Gespanschaft) nevét Heves mez<városától vette. Windisch szerint (Geographie des Königreichs Ungarn, Pressburg 1780 II. rész 114 lapon) e megye hajdan különböz< nagyságu két vármegyéb<l állott, melyek közöl a nagyobbik a mostani Hevesmegye fels<, a kisebbik annak alsó részét foglalá magában. Jelenleg is két vármegyéb<l áll, t. i. a tulajdonképi Heves- és Küls< Szolnok vármegyéb<l, mely utóbbi az egyesült megyének tiszai járását képezi. Szolnok vármegyének elneveztetése fel<l különböz<k a nézetek (v. össze Palugyai Imre Magyarország legújabb leirása czimü munkája III. kötetének 299 dik lapját). Vannak kik e nevet a Szolnok-vár épit<jét<l származtatják, azzal támogatván állitásukat, hogy hazánkban számos vármegye a váraikat épit<k neveir<l neveztettek el. Tudjuk pedig régi iratokból, hogy a hét <svezér egyikének Uozubunak els< hadnagya Zolok, vagy Zolouk- avagy Zoloucu volt, s a régi okiratokban Szolnok vármegye hajdan, még a XIII-dik században is, Zounuk -nak neveztetett, mely névb<l kés<bben az l bet: n bet:vel fölcseréltetvén, Zounuc lett volna; úgy hogy Szolnok vármegye e szerint az említett Zolouc, vagy Zoloucu hadnagytól nyerte volna Zonouci elnevezését. Mások ellenben azt állítják, hogy a hely, melyen Szolnok fekszik, Árpádnak ideérkezése el<tt, bolgárok birtokában volt, kiknek nyelvén a Za-unuch vagy Zaunuk szó annyit tesz, mint unokának unokája, Zo-unuk pedig bolgárul szinte annyit tesz, mint connepos és miután a legrégibb oklevelekben Szolnok vármegye legels<bben Zaunuch vármegyének neveztetik, az ezen nézet mellett vitatkozók igen lehet<nek hiszik: hogy a z betü sz-el cseréltetett fel; mire nézve például szolgálhat a szent szó, mely a régi imakönyvekben,zent -nek iratott. Bármikép legyen is a dolog, annyit minden esetre állithatunk, miként Szolnok vármegye Szolnok várától nyerte nevét. A mi neveztetéséhez adott Küls< el<nevét illeti, tudjuk, hogy Szolnok vármegye f<ispánjai másfél századon át folytonosan egyszersmind erdélyi vajdák is voltak, kik mint ilyenek Erdélyország beljében lakván, a t<lök messzebb esett magyarországi Szolnok vármegyét már azért is Küls< Szolnok vármegyének nevezék el, hogy azt az Erdélyben s a Szilágyságban fekv< más két Szolnok vármegyét<l megkülönböztessék, mig az erdélyi bels< s az e kett< között helyezett szilágysági Szolnok megye közép Szolnok vármegyének l<n elnevezve. Volt azonban a középkorban még más megkülönböztetés is szokásban a hasonló nev: három vármegye közt, mert a XV-ik századból

8 származó minden okmányban az erdélyi két vármegyét Zolnoknak, a magyarországit pedig Szolnoknak szokták volt irni. Küls< Szolnok vármegye 1569-ik évben csatoltatott Hevesmegyéhez, még pedig az említett évben tartatott országgy:lésen hozott LII-ik törvényczikk által, mely következ<képen szól: Quoniam Comitatus Szolnok exterior et Albensis sedis Soldt, a Turcis occupati, carent Vice-Comite et Judicibus Nobilium; variae vero causae in eisdem Comitatibus revidendae, decretum est:. 1. Ut in posterum Comitatui Szolnok exteriori per Hevesiensem, Albensis vero sedis Soldt, per Pestiensem judicia administrentur. Vagyis a Küls< Szolnok vármegyét illet< része e törvényczikknek magyarúl: Miután a törökök által elfoglalt Küls< Szolnok vármegyének sem alispánja sem szolgabirái nincsenek és több elintézend< ügy fordúl el<, határoztatott:. 1. hogy ezentúl Küls< Szolnok vármegyének Heves vármegye szolgáltasson igazságot. E két vármegyének akkint törvényesen kimondott egyesülését csak a szomoru emlékezet: Bach rendszer szakasztá meg, mely hatalmi szó rendelte elválasztás azonban már 1861-ben megszüntetett és a két megye azóta ismét a régi kapcsolatban áll egymással, megint azonegy törvényhatóságra egyes:lt területet képez, és ismét régi nevét viseli, t. i. Heves és Küls< Szolnok törvényesen egyesült vármegyék. Földrajzi fekvését illet<leg Heves vármegyére nézve is áll az, mit hazánknak sok vidékér<l elmondhatunk, t. i. hogy csak kevés pontot találunk területén, melynek földrajzi helye csillagászati pontos mérések által szabatosan meghatározva volna. Ha hazánk földiratának történetét akarnám megirni, megemlithetném, miként talán Ackner György protestans lelkész volt az els<, ki Magyarországban, illet<leg Erdélyben, földrajzi hosszúságot és szélességet mért és ez 1726-ban történt. Kés<bben, még pedig 1769-ben, Liesganig jezsuita atya hasonló méréseket hajtott végre miután feladata az volt, Magyarországon egy délkörnek bizonyos ívét kimérni, mely foglalkozása azonban részint eszközei, részint pedig eljárása hibássága miatt nem jól sikerült. Ugyan csak a mult század utolsó tizedeiben Mikovinyi mérnök foglalkozott hazánkban földrajzi helyhatározásokkal, és hasonló munkát hajtott végre 1776-ban Hell Miksa szinte jezsuita atya és a bécsi egyetemi csillagdának akkori hirneves igazgatója, valamint utódja Triesnecker Ferencz is. De ezen földrajzi helyhatározásokat és észleleteket annál inkább mell<zhetem el, mivel az említett tudósok közt, az egy Hell Miksát kivéve, ki Egervárosának földrajzi fekvését els< határozta meg, Hevesmegyével egyik sem foglalkozott. Az els<, ki Magyarországon nagyobb számu csillagászati észleletekre alapitott, földrajzi helyhatározásokat tett és gy:jtött Lipszky ezredes volt. Magyarországnak szabatos térképét akarván kiadni - mely szándokát példás kitartással és vas szorgalommal teljesitette is - neki mindenek el<tt pontos földrajzi helyhatározásokra volt szüksége, melyekre háromszögtani méréseit fektethette. Ez okból részint maga hajtott végre ily helyhatározásokat, részint és jobbadán azokat Bogdanich Dániel Imre, a budai egyetemi csillagdának akkori

9 érdemes és szakképzett jeles segédcsillagásza által végeztette. Bogdanichnak ezen méréseket tartalmazó eredeti naplója egész 1849-ig a budai sz. Gellérthegyi csillagda levéltárában <riztetett, hol azt magam is több ízben átnéztem, mire nekem 24 év alatt, melyet a nevezett hegyen mint egyetemi segédcsillagász töltöttem, elég alkalmam volt; de a budai várnak ostromlása alatt, melynek folytán a csillagda rommá lövetett, a csilagdai könyv- és levéltárnak nagyobb részével, ezen napló is semmivé tétetett. A Lipszky által eszközlött, mintegy negyven földrajzi helyhatározások közt, nehány Hevesmegye területén fekv< helységekre is vonatkozott. Azóta, és jelesen tól kezdve, a cs. kir. táborkar és 1860 óta a cs. k. katonai földírói testület is foglalkozott és foglalkozik földrajzi szabatos helyhatározásokkal mind az ausztriai birodalom örökös tartományaiban, mind Magyarországban, csak hogy az ezen testületek által végrehajtott földrajzi helyhatározások eredményeihez igen nehéz volt hozzájutni; f<leg az el<tt, mig az ezen határozatokra alapított térképek vagy még elkészitve, vagy legalább a közforgalomnak átadva nem voltak. Mióta Albrecht f<herczeg < cs. k. fensége rendeletére az Administrations und Generalkarte des K<nigreichs Ungarn czim: térkép megszerezhet< l<n és Scheda kapitány a Generalkarte der oestereichischen Monarchie czim: térpékét kiadja, melynél az eddig tett minden pontos földrajzi helyhatározat gondosan fölhasználtatik, azóta e helyhatározatok is a tudós közönség közbirtokává l<nek. A fönnállott magyar királyi helytartótanács rendeletére, a magyar királyi épitészeti igazgatóság közvetlen felügyelete alatt, 1823-ban a Duna folyamnak és árterének fölvétele is megkezdetett és 23 éven kereszt:l folytattatott, mely hosszas és pontos munka alkalmából számosabb háromszögtani mérés hajtatott végre és a budai délkörre állapított háromszögtani hálózat lassankint az országnak nagyobb részére kiterjesztetett, jelesen a Tisza vidékére s így kett<s megyénknek egy részére is; mi épen oka annak, hogy e méréseket is itt fölemlítem. De egyes szaktudósok is végeztek, Lipszky ideje óta, földrajzi helyhatározásokat és jelesen nevezhetem a Dalmátországi Zengg városában született Pasquich Jánost, a budai csillagdának sok jeles mathematikai munkáról nevezetes egykori igazgatóját, ki 1803-ban megyénk székvárosának, Egernek, földrajzi szélességét szinte meghatározta. A Hevesmegyét ábrázoló térképek köz<l, a már fönnemlitett két általános térképen kívül, megérintem még a Görög Demeter által a mult század végén, vagyis tüzetesebben szólva 1793-tól 1800-ig, kiadott megyei térképek gy:jteményét, továbbá a Schedius és Blaschnek által kiadott és a Lipszkyfélénél pontosabb, mert már sokkal több szabatos földrajzi helyhatározásra alapított általános térképét Magyarországnak, nem különben ugyancsak ezen országnak szendr<i Aszalay József által kiadott térképét, melynek becsér<l azonban mit sem mondhatok, mivel nem birom, tehát nem is tanulmányozhattam, és végre melléklegesen még Korabinszky János Mátyás térképgy:jteményét is, mely 6 általános és 54 megyei térképet foglalván magában, következ< czim alatt jelent meg Bécsben Schaumburgnál: Atlas Regni Hungariae portatilis, neue, vollständige Darstellung des K<nigreichs Ungarn auf 60 Tafeln mely

10 gy:jtemény azonban pontosságra nézve az igényeknek kell<leg meg nem felel és tekintve az akkori id<ket, nem is felelhet meg. Áttérvén már a Hevesmegyére vonatkozó földrajzi helyhatározásokra kijelentem, hogy mindenütt csak olyakat fogok felhozni, melyek megbizható észleletek eredményei. A térképek köz<l pedig, melyekb<l egyes helységek földirati fekvését itt ott szinte kölcsönözni fogom, f<leg a Scheda-féle térképet fogom használni és csak kivételképen, összehasonlítás kedveért, a Schedius és Blaschnek-féle térképb<l merített adatokat is mellétenni; teszem pedig ezt azért: mert a Scheda-féle térkép csakugyan érdemel bizalmat, mivel szerz<je, mint cs. k. táborkari kapitány, az e testületnél található földrajzi helyhatározati számos adatokhoz, állásánál fogva, könnyen hozzáférhetvén, ezeket gondosan fel is használta és ügyességét, mint térképrajzoló, más jeles m:vek által is bebizonyitá, melyek közt csak Európának ugyanazon szerz< által 25 táblán kiadott nagy térképét hozom fel. Heves és Küls< Szolnok t. e. vármegyék területe fekszik Scheda térképe szerint a Ferrotól számitott keleti hosszúságnak és és az északi szélességnek /2 és 48 8 közt. A Schedius féle térkép szerint pedig e határok a hosszuságot illet<leg és és a szélességre nézve és Kiterjedése e kett<s megyének tehát hosszuságban Scheda szerint: 1 25, Schedius szerint: 1 24, szélességben pedig a Scheda-féle térkép nyomán : /2 s a Schedius-féle térkép alapján: Ausztriai mértföldekben kifejezve terjed a kett<s megye hosszúságban a Scheda-féle térkép szerint 14.17, szélességben 20.1, Schedius térképe szerint pedig hosszúságban 14.0 és szélességben 20.2 mértföldre. A kett<s vármegye legszéls<bb helyeinek földirati fekvése a következ<: Scheda-féle térkép szerint Schedius térk. szer. k. hosszúság ész. szélesség kel. hossz. ész. szél. Hatvan Dévaványa p. Szederkény Csépa E táblázatból kit:nik, miként a Schedius-féle térkép eltér ugyan az igen pontos Scheda-félét<l, de hogy ezen eltérések, Szederkényt kivéve, hol a különbség a hosszuságban 4.1 perczre rúg, még eléggé t:rhet<. A legszéls<bb helységek közti egyenes távolság Scheda kapitány térképe szerint: Hatvan és Déva ványa közt 16 1 /8, Szederkény és Csépa közt 19 3 /4 mértföldet tesz. A Schedius-féle térkép szerint a távolság Hatvan és Dévaványa közt 15 3 /4, puszta Szederkény és Csépa közt 19 1 /2 mértföld. Ide iktatom most a megyénkbe kebelezett helységekre vonatkozó azon földrajzi helyhatározatokat, melyeket összegyüjthettem.

11 Helység neve keleti hossz. ész. széless. meghatározó. 1. Apcz Lipszky 2. Boczonád táborkar 3. Csány Csépa (torony) Czibakhaza Dévaványa Lipszky ipitész. igazg. 7. Eger Hell Lipszky csillagda Pasquich táborkar Albert érsekilak melletikert Kreil 8. Füred (Tisza) táborkar 9. Gyöngyös Lipszky Hell 10. Heves Lipszky 11. Kenderes táborkar 12. Köml< (tor.) Maklár Lipszky 14. Mez<-Túr (ref. tor.) táborkar épitész igazg. 15. Nagy-Iván Pata Lipszky 17. Pásztó Pétervásár Lipszky 19. Poroszló kat. tor táborkar 20. Püspöki (Tisza) Sass (torony) Szajol (torony) Sz. Miklós (tör.) Szolnok Lipszky Fer. kertje Kreil kath. tor táborkar 25. Várkony Verpeléth Lipszky 28. Vezseny (r. tor.) táborkar épit. igazg.

12 A kett<s megyének szélén fekv< helységek a következ<k északra: puszta Szederkény, sz. Domonkos, keletre : Felnémet, Eger, Maklár, Abony, Ivánka, Tisza-Füred, Nagy-Iván, Kenderes, Dévaványa; délre: Szelevény, Sass, Adács, Vámos-Györk, Csány; délnyugatra: Ugh, Kürth, Inoka, Nagy-Rév; nyugatra: Várkony, Szolnok, Bessenszög, Szent-Iván, Pély, Heves, puszta Fogacs, Tarna- E<rs, Visznek, Hatvan, Apcz, Szurdok-Püspöki, Szent-Jakab, Pásztó, Tar, Maczonka, Dorogháza; északkeletre: Erd<-Kövesd, Nád-Újfalu. Magát a legszéls<bb határt képezik északra a Mátra és Cserhát közt terjed< hegyek, délre a Tisza; délkeletre: a K<rös, Berettyó, Dévaványa határa és jelesen a varsánytó; kelet- és északkeletre az Eger folyó és völgye, nyugatfelé pedig a Zagyva és völgye le egész Hatvan mez<városa határáig. Ha pedig a kett<s megyéhez, jelesen annak tiszai járásához tartozó és mindenfel<l Békésmegye által körülfogott azon rekesztvényt (enclave) is hozzávesszük, melyen Cséfa puszta fekszik, akkor ez teszi a megyének legszéls<bb határát keletre. A határszélhez közel es< helységek köz<l, esik a határtól: sz. Domonkos 1 mföldnyire nyugatra, Füzes-Abony 7 /8 mföldnyire nyugatra, Tisza-Várkony 1 mföldnyire keletre, Sz.-Iván 1 3 /8 mföldnyire keletre, Tarna-E<rs 5 /8 mföldnyire keletre, Csány 3 /4 mföldnyire északra, a többi helység pedig, melyet fönnebb el<soroltam, mind egészen a határszélen fekszik. A kett<s megye nagysága Lipszky szerint: földrajzi négyszögmértföldet tesz, a magyar akadémia által megindittatott statistikai közlemények czimü folyóirat 2-dik kötetében e terület épen 120 mértföldre van téve, Ficker statistikájában mértföldnyinek irja, a fönállott magy. kir. helytartótanács rendeletéb<l, 1865-ben, hivatalos adatok szerint kiadatott Magyarország m:velési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme czim: munkában pedig kett<s megyénk területe katastralis holdra vagyis négyszögmértföldre van téve, mely utóbbi adatot én, mint határméréseken alapulót a legmegbizhatóbbnak tartom, azon megjegyzéssel azonban, hogy e számban a puszta Cséfai terület nem foglaltatik benne. A most emlitett m: szerint a kett<s megye területéb<l esik: katastr. hold mértföld. a tarna-járásra: vagyis gyöngyösi-jár.: mátra-járásra: tiszai Összeadván a járások területeit az egész megye területe katastralis holddal, vagyis földrajzi mértfölddel nagyobbnak derül ki annál, mely az emlitett könyvben ki van téve és annak oka csak két körülményben kereshet<, t. i. vagy sajtóhiba csúszott be az egyes helységek határait kifejez< számokba, vagy pedig tévedés követtetett el az emlitett könyv szerz<je által az

13 egyes adatok összeadásában. El<ttem azonban inkább az els< eset t:nik fel hihet<bbnek s azért én a könyvben közlött számot tartom meg megyénk területének szabatos adatául. Összehasonlitván most kett<s megyénknek ter:letét hazánk többi vármegyei területével, a következ< táblázat eredményez, melyb<l azonnal kider:l, mennyivel különbözik ezen terület a többiekt<l. kett<s megyénk területe nagyobb kisebb földrajzi négyszögmfölddel Abaujmegyeénél Arad Árva Bács-Bodrog-megy Baranya-megyeénél Bars Békés Bereg-megyeénél Bihar Borsod Csanád Csongrád Esztergom-megyeénél Fehér Gömör Gy<r Honth Komárom Középszolnok Krassó Kraszna Liptó Mármaros Mosony Nógrád Nyitra Pest Pozsony Sáros Somogy Sopron Szabolcs Szathmár Szepes Temes

14 Tolna Torna Torontál Trencsén Turócz Ugocsa Ungh Vas Veszprém Zala Zaránd megyeénél Zemplén Zólyom Jászkúnkerületnél: K<vár vidékénél Szepesi 16 város területénél Hajdúkerületénél Látjuk, miszerint hazánkban csak öt megye van, melynek területe nagyobb Hevesmegyeénél és hogy ezen megye hazánk megyéi közt a hatodik helyet foglalja el. Alakjára vagyis kül-szabására nézve kett<s megyénk szabálytalan sokszög, melynek, eltekintve a csekélyebb kanyarulatoktól, összesen 45. s ezek közt 27 kiálló és 18 beálló szöge vagyon. A megye legészakibb helységét<l kezdvén a számlálást és keletre haladván a 26 kiálló szögnek csúcsai a következ< helységek határaiba, vagy azok szomszédságába esnek. Az 1-s<nek csúcsa a p.- szederkényi, a 2-iknak a bekölczei, a 3-iknak az ivánkai, a 4-iknek a tisza-füredi határba esik T.-Bábolna felé. Az 5-dik szög csúcsa esik a p.-koócsi határba Egyek felé, a 6-iké a nagy-iványi határba, a 7-iké nagy-kunsági Madaras városa szomszédságába, a 8-iké a p.-tomai, a 9-diké a kenderesi, a 10-diké a p.- szakállasi határba. A 11-diké a p.-túrpásztói határba, a 12-diké a K<rösfolyótól délre, a 13-diké a p.-mesterszállási, a 14-iké a csépai, a 15-diké az ughi, a 16-iké az inokai, a 17-iké a nagy-révi határba esik. A 18-diké p.-jen<, a 19-diké T.- Várkonytól nyugatra, a 20-iké Szolnok és p.-fokoru közé, a 21-iké a p.- szászbereki, a 22-iké a p.-kürti, a 23-diké a pélyi a 24 diké a tarna-örsi, a 25-diké a csányi, a 26-diké a hatvani határba, végre a 27-diké Tar és Maczonka közé esik. A beálló szögek csúcsai a következ< helységek vagy vidékekre esnek, hol megint a megye legészakibb helységét<l indúlva, keletre haladunk: az els<nek Nagy-Tályára, a 2-diknak puszta Szárazb<re, 3-dik a kocsi pusztára, a 4-ik a sz. Györgyi pusztára, az 5-dik délkeletre a Mirhogáttól, a 6-dik a gyandai pusztára, a 7-dik Bartahalomtól északkeletre, a 8-ik Mez<-Túr határába, a 9-dik puszta

15 Zsigerre, a 10-ik a Sidóhalomtól nyugatra, a 11-dik Jen< és Nagy-Rév közé, a 12- dik Varsányra, a 13-dik Bessenszögre, a 14-dik Sz.-Ivántól északra, a 15-dik Sülyt<l és Burától nyugatra, a 16-dik puszta Fogacsra, a 17-dik Adácsra, a 18- dik Vámos-Györkre. Ezen sökszög oldalai mérnek: Szederkényt<l Bekölczeig: 2 3 /8, Bekölczét<l N.-Tályáig 4 7 /8, N.-Tályától Szárazb<ig 2 5 /8, Szárazb<t<l Tisza-Füredig 3 5 /8, T.-Füredt<l a kocsi puszta keleti határáig 2, innen Nagy-Ivánig 1 1 /2, Nagy- Ivántól paszta Tomáig 3, innen puszta Gyandáig 1 3 /4, puszta Gyandától Kenderesig: 2 7 /8, innen a Bartahalomig: 2 1 /8, innen a Berettyóig Mez< Túrnál: 3 3 /4, innen puszta Zsigerig: 2 1 /2, a zsigeri pusztától Csépáig: 3 7 /8, Csépától Ughig: 1., innen Inokáig: 1 1 /4, Inokától Nagy-Révig: 5 /8, innen Várkonyig: 1 7 /8, Várkonytól Varsányig: 1., Varsánytól Szolnokig: 1 1 /2, Szolnoktól Bessenszögig: 2., innen puszta Szászberekig: 1 5 /8, Szászberekt<l Sz. Ivánig: 1 3 /8, Sz. Ivántól Pélyig: 3, innen puszta Fogacsig: 2 5 /8, innen Tarna-Eörsig: 1 15 /16, Tarna-Eörst<l Adácsig: 1 9 /16, Adácstól Vámos-Györkig: 1 /2, innen a Csányi határ déli széléig: 1 5 /8, innen Hatvanig: 1 5 /8, Hatvantól Tarig: 4 1 /8, Tartól Maczonkáig: 1 1 /8, Maczonkától Nád-Ujfaluig: 1 3 /8 és innen puszta Szederkényig: 1 3 /4 ausztriai mértföldet. Nagyobb kanyarodásai a megye határainak a következ< helyeken vannak, még pedig kiállók: Tisza-Füreden Bábolna felé, Puszta-Kocsnál Csege felé, puszta sz. Györgynél Madaras felé, puszta Tomainál Kunhegyes felé, a kakati puszta és Kenderesnél, puszta Mesterszálásnál sz. András felé, a Körösfolyótól délnyugat felé, Dévaványánál délfelé, Kürthnél északkeletre Új-Kecske felé, Várkonynál, puszta Szárazb<nél, puszta Kürthnél, Tarna Eörst<l délkeletre, Csánytól délre, Hatvannál nyugotfelé és Szederkénynél. Beálló nagyobb kanyarodások pedig vannak: Vámos Györknél, Adácsnál, puszta Fogacsnál, K<telekt<l nyugatra, Szolnoknál, a Zsidóhalomtól északnyugatra, Inokánál, Ughnál délkeletre, Sassnál, a Gyalui pusztánál, puszta Zsigernél, a mez<túri határ déli szélén, puszta Pásztónál, puszta Hegesbornál, Fegyvernekt<l délre, és a Mirhogáttól délkeletre. Ha kett<s megyénk alakját egészben tekintjük, azt egy meghajlott emberi lábbal is lehetne összehasonlítani, melynek czombja Hatvan és puszta Szederkény közt kezd<dik, térdét pedig puszta Kocs képezi; vagy baltához, melynek vasa Hatvan, puszta Szederkény, Pély és Nagy-Ivány közt terjed el, nyele pedig innen Tisza-Ugh és Csépáig nyúlik. A Scheda-féle térkép szerint tesz a megyei határok egymástóli távolsága északfel<l délre véve: Hatvan és Tar közt 4 7 /16, Maczonka és Csány közt 5 1 /2, Nád-Újfalu és Adács közt 5 1 /8, Szederkény és p. Fogacs közt 4 7 /8, Bekölcze és p. Istvánháza közt 18, Eger és p. Istvánháza közt /16, Maklár és Tatárszállás közt 12, p. Szárazbe<t<l délre 7 5 /16, p. Szöghatár és a paphalmi tanya közt 4 1 /8, a Bábolnán innen fekv< határtól p. Görbeházig 3 7 /8, p. Kocs és Nagy-Iván közt 1 7 /8, Kenderest<l keletre 1 /4, a Szemerén innen fekv< határtól a kúnsági mesterszállási puszta északi határáig 11 1 /8, Dévaványa vidékén 2 3 /8,

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Heves megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési lakás nem lakás Telek kommunális ja kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel átalány

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-5/2012. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail.

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail. Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. Település neve Intézmény neve Címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe ABASÁR Családsegítı és 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-8/2013. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008 október 31 XVIII ÉVFOLYAM 7 SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2-7 III Közgyűlési határozatok 7-9 IV Tájékoztató 9 2 I Személyi rész Heves Megye

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. augusztus 27. XX. évfolyam 5. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Önkormányzati rendeletek 2 II. Közgyűlési határozatok 7 III. Közlemények, hirdetmények 9 2 I. Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Nyilvántartási azonosító Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Heves megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Heves megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHEÉGGNDZÁ Heves megye Európai zociális Alap Pedagógiai zakszolgálat Heves egyei

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. december 08. XX. évfolyam 9. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 9 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Munkaszüneti Szabadnap Munkanap nap óra perc perc perc

Munkaszüneti Szabadnap Munkanap nap óra perc perc perc TIHAMÉRI MALOM TIHAMÉRI MALOM (Sas úton) SAS ÚT LÁJER DEZSŐ U. MOCSÁRY L. ÚT SPORTPÁLYA BEJÁRATI ÚT ISKOLA ÚT SZALAPART ÚT SZALAPART ÚT ISKOLA ÚT MAKLÁRI HÓSTYA KERTÉSZ ÚT 124. TIHAMÉRI MALOM TIHAMÉRI

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl

É R T E S Í T É S. a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl 1 AV-3/2009. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. FAX: 06 / 36-521-110 É R T E S Í T É S a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl A menetrendben meghirdetett

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon Kataszteri térképek Közép-Európában Konferencia és Workshop Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17 18. A kataszteri felmérések történeti feldolgozása

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya főosztályvezetőjének

Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya főosztályvezetőjének 1 Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0001 Társult Önkormányzatok ʺEgyüttʺ Segítőszolgálatai Társult Önkormányzatok ʺEgyüttʺ Segítőszolgálatai Pest 2373 Dabas Áchim utca 6. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0003 Salgótarjáni Kistérség

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

11-11/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

11-11/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 11-11/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye)

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye) szerint) Arcadia-Reklám Kft. 1182 Budapest, Nemeske u. 5. Budapest 20 fő alatti 9 1 843 750 Autista Sérültekért Zalában Bata István 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a 6412 Balotaszállás, Ady

Részletesebben

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy Bódva: A Bódváról röviden A Bódva a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, majd a rövid szlovákiai szakasz után Hidvégardónál lépi át a magyar határt. Ezután a Tornai-dombsághoz tartozó Szalonnaihegység

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MONOGRÁFIÁI 3. SOROZATSZERKESZTŐ: Baráz Csaba A Zempléni Tájvédelmi

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A selmeci kamaráktól a VUK-ig

A selmeci kamaráktól a VUK-ig MFLSZ Vándorgylés Szeged, 2012. szeptember 4-6. A selmeci kamaráktól a VUK-ig Diákszállások, kollégiumok Selmecbányán és Sopronban Sági Éva NYME Központi Levéltár Selmeci diákszállások, kamarák Mivé nem

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97.

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97. Sorszám Megye megnevezése Versenyző neve Évfolyam Elért pontszám 1 Bács-Kiskun megye Pótári Cintia 8 78 2 Baranya megye Kőhegyi Virág 7 82 3 Békés megye Kari Zsófia 8. 87 4 Borsodí-Abaúj- Zemplén megye

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Fazekas Sándor s. k.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Fazekas Sándor s. k. MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 104. szám 17659 A vidékfejlesztési miniszter 83/2012. (VIII. 2.) VM rendelete a barlangok felszíni védõövezetének kijelölésérõl szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28.

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28. Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának keretében megvalósuló START-UP-MODEL Új vállalkozások létrehozásának

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Abádszalók Gondozási Központ Kossuth út 6/b. Alattyán Idősek Klubja

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben