SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ,"

Átírás

1 HEVES ÉS KÜLS SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉKNEK LEIRÁSA A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK EGERBEN 1868-DIK ÉVBEN TARTOTT XIII. NAGYGYÜLÉSÜK ALKALMÁBÓL TÖBBEK KÖZREM KÖDÉSÉVEL MEGIRVA. SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ, SZÉPMVÉSZETEK ÉS BÖLCSÉSZET TUDORA, AZ EGRI ÉRSEKI LYCEUMI CSILLAGDA IGAZGATÓJA, UGYANAZON LYCEUMBAN A CSILLAGÁSZAT, A NÉMET NYELV ÉS IRODALMÁNAK TANÁRA, AZ EGRI EGYHÁZ-F MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRNOKA, A MAGYAR KIRÁLYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS A TÖRTÉNELMI TÁRSULATOK RENDES TAGJA, NEMKÜLÖNBEN A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XIII-IK NAGYGYÜLÉSE TITKÁRA. KIADVA A MAGY. ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XIII. NAGYGYÜLÉSÉNEK ELNÖKE, NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FTISZTELEND KIS-APPONYI BARTAKOVICS BÉLA, EGRI ÉRSEK, HEVES ÉS KÜLS SZOLNOK T. E. VÁRMEGYÉK ÖRÖKÖS F ISPÁNJA, VAL. B. T. TANÁCSOS, SZ. ISTVÁN RENDJÉNEK NAGYKERESZTESE, S A MAGY. TUD. AKADÉMIA IGAZGATÓ TAGJA MEGBIZÁSÁBÓL ÉS KÖLTSÉGÉN. EGY ARCZKÉPPEL ÉS A FÖNNEVEZETT KETT S MEGYE TÉRKÉPÉVEL EGER NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYV- ÉS K NYOMDÁJÁBAN

2 ELSZÓ. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgy:léseinek f<czélja, hogy a mai korban bámulandó módon fejl<dött és épen azért a nemzetek anyagi jólétének egyik leghatalmasabb emelty:jévé vált természettudományokat édes hazánkban és életrevaló derék nemzetünk közt is honosítsák, terjeszszék és számukra minél több tehetséges munkást nyerjenek. És ha megfontoljuk, mily idegenszer: növény:l tekintettek még nehány évtized el<tt is a természettudományok hazánkban, mily ki nem elégít<leg taníttattak azok iskoláinkban, mily kevéssé ismertetett fel nálunk azok roppant hordereje és gyakorlati nagy hasznuk a haladás dics< mivében - és ezen nem épen rég múlttal a nevezett tudományoknak jelenlegi állapotát hasonlítjuk össze, a mint ezt hazánkban tapasztaljuk: örömmel kell meggy<z<dnünk, miként nemzetünk e téren is nagyot haladott és csak az elfogultság tagadhatná meg, hogy a természettudományok hazánkban is már-már meggyökereznek és örvendetes sikerület felé fejl<dnek, mit nagy részben a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgy:léseinek lehet köszönni. Egy másik, nem kevésbbé üdvös czélja e vándorgy:léseknek az, hogy hazánk természettudományi b<vebb megismertetését az által segíti el<, hogy mindenkor azon megyének természettudományi leírását eszközli, melynek keblében a naggy:lés tartatik, úgy hogy ez által id<vel egész hazánknak részletes leírásait nyerendjük, melyeknek anyagi kiállítását e hazának vagyonnal megáldott nagy fiainak köszönheti a nemzet, kik magas állpontukon a tudományok iránt rokonszenvvel viseltetvén és belátván, miként csak mivelt és vagyonos nemzet lehet er<s és szabad, a vándorgy:lések elnökségét elfogadni, azok czéljait anyagi áldozatokkal is el<mozdítani kegyeskednek. A XIII-dik naggy:lés, Eger városa képvisel< testületének szíves meghívása következtében, e folyó 1868-ik évben Egerben tartatván meg, ez idén Heves és Küls<-Szolnok t. e. vármegyék helyrajza volt megírandó. A m:nek anyagi kiállítását e XIII-dik nagygy:lés országszerte tisztelt elnöke, nmlgu és f<tisztelend< Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek és kett<s megyénk örökös f<ispánya kegyeskedett nagylelk: készséggel magára vállalni. A szellemi munkára többen egyesültünk, kik részint a magyar orvosok és természetvizsgálók Pesten székel< központi választmánya, részint pedig a XIIIdik raggy:lésnek kell< el<készitésére Egerben alakult rendez< bizottmány részér<l lettünk azon felkéréssel megtisztelve, hogy a leírás egyes szakaszainak szerzését sziveskednénk magunkra vállalni. Igy keletkezett e m:, melyet most a XIII-dik naggy:lésre egybegy:lt t. cz. magyar orvosok és természétvizsgálóknak átadni szerencsénk vagyon. Tekintvén az id< rövidségét, miután a szerz< urak csak múlt évi deczember havában l<nek munkáik átvállalására felkérve és tekintvén azt, hogy Heves és Küls<-Szolnok t. e. egyes:lt vármegyék természettudományi leírása némely

3 részeit illet<leg, el<munkálatok vagy épen nem, vagy csak gyéren léteznek s ezek történetét kivéve, melyre nézve eddig szintén csak alig nehányan, mint Gorové László, Ipolyi Arnold, Vahot Imre és még egy ketten csupán egyes el<dolgozataikkal gazdagíták helytörténeti irodalmát - a kett<s megye ismertetésére nézve Bartholomeideszekkel, Szirmayakkal eddig nem igen dicsekedhetett: igen természetes, hogy e m: teljességet, tökéletességet és mindenre terjed< részletességet tekintve még több kívánnivalót fog hátra hagyni; de mint úttör< ez irányban reméljük, hogy a t. olvasók igényeit részben ki fogja elégíteni, részben pedig azok szíves méltányosságára bizton számíthat. Az egész m: hét f<szakaszra oszlik. Az els<t, mely a kett<s megye földrajzi viszonyait tárgyalja, alulírott szerzé, ki egyszersmind az egész m: szerkesztésével megbízatni szerencsés volt. Igyekeztem kett<s megyénknek a lehetségig áttekint<leges képét adni. Azt lehetne hinni, hogy földrajzi tekintetben eléggé gazdag kútforrásokkal rendelkezünk már a hazai és külföldi irodalomban s egy megye földrajzi leírása mi nehezséggel sem jár: pedig máskép van a dolog, ha általánosságokkal meg nem elégedvén, a részletekbe bocsátkozni és csak biztos adatok nyomán haladni akarunk. A kett<s megye domborzati, valamint vízirati viszonyainak el<adásában Hunfalvy Pál nak a magyar birodalom természeti viszonyainak leirása czim: jeles munkája s általam személyesen végrehajtott magasságmérések voltak vezet<im, a többi tárgyakat illet<leg hivatalos és évek hosszú során általam gy:jtött biztos adatok alapján dolgoztam, az éghajlati viszonyok kifejtése 17 éven át Egerben folytatott saját észleleteimen s az azokból hánylás utján leszármaztatott eredményeken alapszik és szeretném hinni, miként épen ez azon r észe dolgozatomnak, mely a t. olvasókban leginkább fog érdeket kelteni. A Tiszajárást illet<leg Bécsi János orvostudor és kett<s megyénk Szolnokon lakó másod f<orvosa volt szíves, ott intézett légtünettani észleleteit rendelkezésem alá bocsátani. A II-dik f<része e munkának három külön alosztályra oszlik. Ezek elseje, vagyis a kett<s megye földtani ismertetése Dr. Szabó József pesti egyetemi tanár és magyar akadémiai tag tollából folyt, oly férfiuéb<l, ki az egész hazában e szakban tekintélyül el van ismerve. A kett<s megye növénytani viszonyait Vrabélyi Márton úr irá le, ki a természettudományok ezen szép ágának nem csak kedvel<je, hanem szakavatottja és majdnem egy emberéletet töltvén a Mátra érdekes vidékein, ezek virányát szeretettel, szakismerettel és ernyedetlen szorgalommal tanulmányozta. A kett<s megye állattani leírását kismagyari Kempelen Radó úr, magy. kir. pénzügyi titkár volt szíves megírni, kinek mint szenvedélyes buvárnak és gy:jt<nek elég alkalma volt, a megyéink területén találtató állatokkal megismerkedni és ki a természetrajznak és jelesen a rovarászat- és lepészetnek szakavatottja. E munka III-dik f<része, vagyis a kett<s megye néprajzi, népmozgalmi, továbbá a kórtani és közorvosi viszonyainak leírása Dr. Frantz Alajos egri jogakadémiai tanár és Heves és Küls<-Szolnok megye f<orvosától származik, ki

4 mint e megyék szülöttje, mint gyakorló orvos és különösen hivatalos állásánál fogva is e viszonyokat alaposan ismeri és azok leírására leginkább hivatva volt. A IV-dik f<rész: megyéink területén találtató három legjelesebb fürd< leírása ugyancsak nevezett Frantz Alajos tr. és a parádi fürd<t illet<leg Dr. Losteiner Károly parádi fürd<-orvos urak m:ve. Az V-dik f<részt, vagyis a kett<s megye gazdászati, erdészeti és ipar viszonyainak leírását Martonffy Károly úr, megyéink érdemült f<mérnöke szerzé, ki kiterjedt ismeretei, gazdag tapasztalásai és azon körülménynél fogva, hogy maga földbirtokos, gondos sz<l<sz és gyümölcsész, az általa leirt tárgyakat tökéletesen ismeri. Ezen szakaszhoz rendeztettek még gróf Károlyi György hevesmegyei és az egri érsekség uradalmainak leirása ezen uradalmak igazgatóitól Schikk Ignácz és Boroviczényi Gyula uraktól, továbbá a kett<s megye erdészeti viszonyainak leírása Ligety Hugó gróf Károlyi György féle uradalmi erd<mester és Langhammer Gyula egri érsekség-uradalmi f<erdész uraktól, tehát szakférfiaktól írva; vegre a kett<s megye dohánytermesztésének és fogyasztásának vázlatos leírása Saáry Ferencz úrtól, oly fiataltól, ki a statistikát szaktudományáúl választá és a legszebb reményekre jogosít. A VI-dik f<szakaszban Uxa József úr az egri érsekség, f<káptalan és papnövelde uradalminak bányafelügyel<je, a kett<s megyénk bányászati viszonyait ismerteti meg vázlatosan. A munkának VII-dik f<szakaszát, mely a kett<s megye régészeti és helytörténeti viszonyait ecseteli, Ipolyi Arnold egri kanonok úr, akadémiai tag, hírneves m:régiség és történetírónk és Balássy Ferencz egri f<megyei plébános, m. történelmi társulat vál. tagja és több jeles dolgozatáról ismert történetész szerzék s úgy hiszem, hogy e két férfiu neve eléggé kezeskedik már dolgozataik jelessége iránt. Végre még Lipkos József úr, kett<s megyénknek érdemült s jelenleg az egri mlgs. f<káptalan f<mérnöke, e m:nek becsét a kett<s megyénknek általa készített és k<nyomatban e munkához csatolt térképével emelni szíves volt. Mid<n ezen tisztelt férfiaknak szíves közrem:ködésükért a tudomány nevében hálás köszönetemet kifejezném, s e m:vet a t. olvasók szíves figyelmébe ajánlanám, azon édes reménynek engedek helyt, hogy hazánk tudományos szellem: megismertetéséhez mindnyájan tehetségünk szerint járultunk. Valamint pedig az anyagi világ, még a nagy mindenség is csak roppant számu parányokból áll, úgy a szellemi haladás is csak úgy alakul és halad véges fejl<désének elérhet< legmagasb fokáig, ha kiki annyival járul hozzá, mennyit tehetsége enged. S úgy hiszszük mindnyájan, kik e m: kiállításához hozzájárultunk, hogy hazánk megismertetéséhez hozzájárulván, egyszersmind nemzetünk szellemi haladását is el<mozdítottuk: mert valamint a szellemi világban a nosce-teipsum - ismerd tenmagad - minden tökélyesbülésnek alapja, úgy az anyagi világban is els< követelmény az, hogy azon földet ismerjük és tanulmányozzuk, melyen m:ködni, hatni hivatva

5 vagyunk. És ha hazánkat már általában szeretjük, szeretetünk azon mértékben fog fokozódni, melyben hazánk ismerete tudományosabb, szélesb alapot nyer; a hazaszeretet pedig azon vágyat is fog mindenkiben hatványozni, hogy ez alaposan ismert hazában él< nemzet anyagi és szellemi jóléte gyarapításához minden erejéb<l közrem:ködjék. Éljen a haza, boldoguljon nemzetünk. Eger 1868 julius 29-én. Dr. Albert Ferenez.

6 I. RÉSZ. HEVES ÉS K. SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉK FÖLDRAJZI VISZONYAI Dr. MONTEDÉGOI ALBERT FERENCZTL.

7 I. RÉSZ. Az egyesült két vármegyének földrajzi viszonyai. Dr. montedégói Albert Ferencz egri csillagda-igazgató és tanártól. I. A megyénk elnevezése, alkotórészei, fekvése, alakja. Heves vármegye (Comitatus Hevesiensis, Hewescher Gespanschaft) nevét Heves mez<városától vette. Windisch szerint (Geographie des Königreichs Ungarn, Pressburg 1780 II. rész 114 lapon) e megye hajdan különböz< nagyságu két vármegyéb<l állott, melyek közöl a nagyobbik a mostani Hevesmegye fels<, a kisebbik annak alsó részét foglalá magában. Jelenleg is két vármegyéb<l áll, t. i. a tulajdonképi Heves- és Küls< Szolnok vármegyéb<l, mely utóbbi az egyesült megyének tiszai járását képezi. Szolnok vármegyének elneveztetése fel<l különböz<k a nézetek (v. össze Palugyai Imre Magyarország legújabb leirása czimü munkája III. kötetének 299 dik lapját). Vannak kik e nevet a Szolnok-vár épit<jét<l származtatják, azzal támogatván állitásukat, hogy hazánkban számos vármegye a váraikat épit<k neveir<l neveztettek el. Tudjuk pedig régi iratokból, hogy a hét <svezér egyikének Uozubunak els< hadnagya Zolok, vagy Zolouk- avagy Zoloucu volt, s a régi okiratokban Szolnok vármegye hajdan, még a XIII-dik században is, Zounuk -nak neveztetett, mely névb<l kés<bben az l bet: n bet:vel fölcseréltetvén, Zounuc lett volna; úgy hogy Szolnok vármegye e szerint az említett Zolouc, vagy Zoloucu hadnagytól nyerte volna Zonouci elnevezését. Mások ellenben azt állítják, hogy a hely, melyen Szolnok fekszik, Árpádnak ideérkezése el<tt, bolgárok birtokában volt, kiknek nyelvén a Za-unuch vagy Zaunuk szó annyit tesz, mint unokának unokája, Zo-unuk pedig bolgárul szinte annyit tesz, mint connepos és miután a legrégibb oklevelekben Szolnok vármegye legels<bben Zaunuch vármegyének neveztetik, az ezen nézet mellett vitatkozók igen lehet<nek hiszik: hogy a z betü sz-el cseréltetett fel; mire nézve például szolgálhat a szent szó, mely a régi imakönyvekben,zent -nek iratott. Bármikép legyen is a dolog, annyit minden esetre állithatunk, miként Szolnok vármegye Szolnok várától nyerte nevét. A mi neveztetéséhez adott Küls< el<nevét illeti, tudjuk, hogy Szolnok vármegye f<ispánjai másfél századon át folytonosan egyszersmind erdélyi vajdák is voltak, kik mint ilyenek Erdélyország beljében lakván, a t<lök messzebb esett magyarországi Szolnok vármegyét már azért is Küls< Szolnok vármegyének nevezék el, hogy azt az Erdélyben s a Szilágyságban fekv< más két Szolnok vármegyét<l megkülönböztessék, mig az erdélyi bels< s az e kett< között helyezett szilágysági Szolnok megye közép Szolnok vármegyének l<n elnevezve. Volt azonban a középkorban még más megkülönböztetés is szokásban a hasonló nev: három vármegye közt, mert a XV-ik századból

8 származó minden okmányban az erdélyi két vármegyét Zolnoknak, a magyarországit pedig Szolnoknak szokták volt irni. Küls< Szolnok vármegye 1569-ik évben csatoltatott Hevesmegyéhez, még pedig az említett évben tartatott országgy:lésen hozott LII-ik törvényczikk által, mely következ<képen szól: Quoniam Comitatus Szolnok exterior et Albensis sedis Soldt, a Turcis occupati, carent Vice-Comite et Judicibus Nobilium; variae vero causae in eisdem Comitatibus revidendae, decretum est:. 1. Ut in posterum Comitatui Szolnok exteriori per Hevesiensem, Albensis vero sedis Soldt, per Pestiensem judicia administrentur. Vagyis a Küls< Szolnok vármegyét illet< része e törvényczikknek magyarúl: Miután a törökök által elfoglalt Küls< Szolnok vármegyének sem alispánja sem szolgabirái nincsenek és több elintézend< ügy fordúl el<, határoztatott:. 1. hogy ezentúl Küls< Szolnok vármegyének Heves vármegye szolgáltasson igazságot. E két vármegyének akkint törvényesen kimondott egyesülését csak a szomoru emlékezet: Bach rendszer szakasztá meg, mely hatalmi szó rendelte elválasztás azonban már 1861-ben megszüntetett és a két megye azóta ismét a régi kapcsolatban áll egymással, megint azonegy törvényhatóságra egyes:lt területet képez, és ismét régi nevét viseli, t. i. Heves és Küls< Szolnok törvényesen egyesült vármegyék. Földrajzi fekvését illet<leg Heves vármegyére nézve is áll az, mit hazánknak sok vidékér<l elmondhatunk, t. i. hogy csak kevés pontot találunk területén, melynek földrajzi helye csillagászati pontos mérések által szabatosan meghatározva volna. Ha hazánk földiratának történetét akarnám megirni, megemlithetném, miként talán Ackner György protestans lelkész volt az els<, ki Magyarországban, illet<leg Erdélyben, földrajzi hosszúságot és szélességet mért és ez 1726-ban történt. Kés<bben, még pedig 1769-ben, Liesganig jezsuita atya hasonló méréseket hajtott végre miután feladata az volt, Magyarországon egy délkörnek bizonyos ívét kimérni, mely foglalkozása azonban részint eszközei, részint pedig eljárása hibássága miatt nem jól sikerült. Ugyan csak a mult század utolsó tizedeiben Mikovinyi mérnök foglalkozott hazánkban földrajzi helyhatározásokkal, és hasonló munkát hajtott végre 1776-ban Hell Miksa szinte jezsuita atya és a bécsi egyetemi csillagdának akkori hirneves igazgatója, valamint utódja Triesnecker Ferencz is. De ezen földrajzi helyhatározásokat és észleleteket annál inkább mell<zhetem el, mivel az említett tudósok közt, az egy Hell Miksát kivéve, ki Egervárosának földrajzi fekvését els< határozta meg, Hevesmegyével egyik sem foglalkozott. Az els<, ki Magyarországon nagyobb számu csillagászati észleletekre alapitott, földrajzi helyhatározásokat tett és gy:jtött Lipszky ezredes volt. Magyarországnak szabatos térképét akarván kiadni - mely szándokát példás kitartással és vas szorgalommal teljesitette is - neki mindenek el<tt pontos földrajzi helyhatározásokra volt szüksége, melyekre háromszögtani méréseit fektethette. Ez okból részint maga hajtott végre ily helyhatározásokat, részint és jobbadán azokat Bogdanich Dániel Imre, a budai egyetemi csillagdának akkori

9 érdemes és szakképzett jeles segédcsillagásza által végeztette. Bogdanichnak ezen méréseket tartalmazó eredeti naplója egész 1849-ig a budai sz. Gellérthegyi csillagda levéltárában <riztetett, hol azt magam is több ízben átnéztem, mire nekem 24 év alatt, melyet a nevezett hegyen mint egyetemi segédcsillagász töltöttem, elég alkalmam volt; de a budai várnak ostromlása alatt, melynek folytán a csillagda rommá lövetett, a csilagdai könyv- és levéltárnak nagyobb részével, ezen napló is semmivé tétetett. A Lipszky által eszközlött, mintegy negyven földrajzi helyhatározások közt, nehány Hevesmegye területén fekv< helységekre is vonatkozott. Azóta, és jelesen tól kezdve, a cs. kir. táborkar és 1860 óta a cs. k. katonai földírói testület is foglalkozott és foglalkozik földrajzi szabatos helyhatározásokkal mind az ausztriai birodalom örökös tartományaiban, mind Magyarországban, csak hogy az ezen testületek által végrehajtott földrajzi helyhatározások eredményeihez igen nehéz volt hozzájutni; f<leg az el<tt, mig az ezen határozatokra alapított térképek vagy még elkészitve, vagy legalább a közforgalomnak átadva nem voltak. Mióta Albrecht f<herczeg < cs. k. fensége rendeletére az Administrations und Generalkarte des K<nigreichs Ungarn czim: térkép megszerezhet< l<n és Scheda kapitány a Generalkarte der oestereichischen Monarchie czim: térpékét kiadja, melynél az eddig tett minden pontos földrajzi helyhatározat gondosan fölhasználtatik, azóta e helyhatározatok is a tudós közönség közbirtokává l<nek. A fönnállott magyar királyi helytartótanács rendeletére, a magyar királyi épitészeti igazgatóság közvetlen felügyelete alatt, 1823-ban a Duna folyamnak és árterének fölvétele is megkezdetett és 23 éven kereszt:l folytattatott, mely hosszas és pontos munka alkalmából számosabb háromszögtani mérés hajtatott végre és a budai délkörre állapított háromszögtani hálózat lassankint az országnak nagyobb részére kiterjesztetett, jelesen a Tisza vidékére s így kett<s megyénknek egy részére is; mi épen oka annak, hogy e méréseket is itt fölemlítem. De egyes szaktudósok is végeztek, Lipszky ideje óta, földrajzi helyhatározásokat és jelesen nevezhetem a Dalmátországi Zengg városában született Pasquich Jánost, a budai csillagdának sok jeles mathematikai munkáról nevezetes egykori igazgatóját, ki 1803-ban megyénk székvárosának, Egernek, földrajzi szélességét szinte meghatározta. A Hevesmegyét ábrázoló térképek köz<l, a már fönnemlitett két általános térképen kívül, megérintem még a Görög Demeter által a mult század végén, vagyis tüzetesebben szólva 1793-tól 1800-ig, kiadott megyei térképek gy:jteményét, továbbá a Schedius és Blaschnek által kiadott és a Lipszkyfélénél pontosabb, mert már sokkal több szabatos földrajzi helyhatározásra alapított általános térképét Magyarországnak, nem különben ugyancsak ezen országnak szendr<i Aszalay József által kiadott térképét, melynek becsér<l azonban mit sem mondhatok, mivel nem birom, tehát nem is tanulmányozhattam, és végre melléklegesen még Korabinszky János Mátyás térképgy:jteményét is, mely 6 általános és 54 megyei térképet foglalván magában, következ< czim alatt jelent meg Bécsben Schaumburgnál: Atlas Regni Hungariae portatilis, neue, vollständige Darstellung des K<nigreichs Ungarn auf 60 Tafeln mely

10 gy:jtemény azonban pontosságra nézve az igényeknek kell<leg meg nem felel és tekintve az akkori id<ket, nem is felelhet meg. Áttérvén már a Hevesmegyére vonatkozó földrajzi helyhatározásokra kijelentem, hogy mindenütt csak olyakat fogok felhozni, melyek megbizható észleletek eredményei. A térképek köz<l pedig, melyekb<l egyes helységek földirati fekvését itt ott szinte kölcsönözni fogom, f<leg a Scheda-féle térképet fogom használni és csak kivételképen, összehasonlítás kedveért, a Schedius és Blaschnek-féle térképb<l merített adatokat is mellétenni; teszem pedig ezt azért: mert a Scheda-féle térkép csakugyan érdemel bizalmat, mivel szerz<je, mint cs. k. táborkari kapitány, az e testületnél található földrajzi helyhatározati számos adatokhoz, állásánál fogva, könnyen hozzáférhetvén, ezeket gondosan fel is használta és ügyességét, mint térképrajzoló, más jeles m:vek által is bebizonyitá, melyek közt csak Európának ugyanazon szerz< által 25 táblán kiadott nagy térképét hozom fel. Heves és Küls< Szolnok t. e. vármegyék területe fekszik Scheda térképe szerint a Ferrotól számitott keleti hosszúságnak és és az északi szélességnek /2 és 48 8 közt. A Schedius féle térkép szerint pedig e határok a hosszuságot illet<leg és és a szélességre nézve és Kiterjedése e kett<s megyének tehát hosszuságban Scheda szerint: 1 25, Schedius szerint: 1 24, szélességben pedig a Scheda-féle térkép nyomán : /2 s a Schedius-féle térkép alapján: Ausztriai mértföldekben kifejezve terjed a kett<s megye hosszúságban a Scheda-féle térkép szerint 14.17, szélességben 20.1, Schedius térképe szerint pedig hosszúságban 14.0 és szélességben 20.2 mértföldre. A kett<s vármegye legszéls<bb helyeinek földirati fekvése a következ<: Scheda-féle térkép szerint Schedius térk. szer. k. hosszúság ész. szélesség kel. hossz. ész. szél. Hatvan Dévaványa p. Szederkény Csépa E táblázatból kit:nik, miként a Schedius-féle térkép eltér ugyan az igen pontos Scheda-félét<l, de hogy ezen eltérések, Szederkényt kivéve, hol a különbség a hosszuságban 4.1 perczre rúg, még eléggé t:rhet<. A legszéls<bb helységek közti egyenes távolság Scheda kapitány térképe szerint: Hatvan és Déva ványa közt 16 1 /8, Szederkény és Csépa közt 19 3 /4 mértföldet tesz. A Schedius-féle térkép szerint a távolság Hatvan és Dévaványa közt 15 3 /4, puszta Szederkény és Csépa közt 19 1 /2 mértföld. Ide iktatom most a megyénkbe kebelezett helységekre vonatkozó azon földrajzi helyhatározatokat, melyeket összegyüjthettem.

11 Helység neve keleti hossz. ész. széless. meghatározó. 1. Apcz Lipszky 2. Boczonád táborkar 3. Csány Csépa (torony) Czibakhaza Dévaványa Lipszky ipitész. igazg. 7. Eger Hell Lipszky csillagda Pasquich táborkar Albert érsekilak melletikert Kreil 8. Füred (Tisza) táborkar 9. Gyöngyös Lipszky Hell 10. Heves Lipszky 11. Kenderes táborkar 12. Köml< (tor.) Maklár Lipszky 14. Mez<-Túr (ref. tor.) táborkar épitész igazg. 15. Nagy-Iván Pata Lipszky 17. Pásztó Pétervásár Lipszky 19. Poroszló kat. tor táborkar 20. Püspöki (Tisza) Sass (torony) Szajol (torony) Sz. Miklós (tör.) Szolnok Lipszky Fer. kertje Kreil kath. tor táborkar 25. Várkony Verpeléth Lipszky 28. Vezseny (r. tor.) táborkar épit. igazg.

12 A kett<s megyének szélén fekv< helységek a következ<k északra: puszta Szederkény, sz. Domonkos, keletre : Felnémet, Eger, Maklár, Abony, Ivánka, Tisza-Füred, Nagy-Iván, Kenderes, Dévaványa; délre: Szelevény, Sass, Adács, Vámos-Györk, Csány; délnyugatra: Ugh, Kürth, Inoka, Nagy-Rév; nyugatra: Várkony, Szolnok, Bessenszög, Szent-Iván, Pély, Heves, puszta Fogacs, Tarna- E<rs, Visznek, Hatvan, Apcz, Szurdok-Püspöki, Szent-Jakab, Pásztó, Tar, Maczonka, Dorogháza; északkeletre: Erd<-Kövesd, Nád-Újfalu. Magát a legszéls<bb határt képezik északra a Mátra és Cserhát közt terjed< hegyek, délre a Tisza; délkeletre: a K<rös, Berettyó, Dévaványa határa és jelesen a varsánytó; kelet- és északkeletre az Eger folyó és völgye, nyugatfelé pedig a Zagyva és völgye le egész Hatvan mez<városa határáig. Ha pedig a kett<s megyéhez, jelesen annak tiszai járásához tartozó és mindenfel<l Békésmegye által körülfogott azon rekesztvényt (enclave) is hozzávesszük, melyen Cséfa puszta fekszik, akkor ez teszi a megyének legszéls<bb határát keletre. A határszélhez közel es< helységek köz<l, esik a határtól: sz. Domonkos 1 mföldnyire nyugatra, Füzes-Abony 7 /8 mföldnyire nyugatra, Tisza-Várkony 1 mföldnyire keletre, Sz.-Iván 1 3 /8 mföldnyire keletre, Tarna-E<rs 5 /8 mföldnyire keletre, Csány 3 /4 mföldnyire északra, a többi helység pedig, melyet fönnebb el<soroltam, mind egészen a határszélen fekszik. A kett<s megye nagysága Lipszky szerint: földrajzi négyszögmértföldet tesz, a magyar akadémia által megindittatott statistikai közlemények czimü folyóirat 2-dik kötetében e terület épen 120 mértföldre van téve, Ficker statistikájában mértföldnyinek irja, a fönállott magy. kir. helytartótanács rendeletéb<l, 1865-ben, hivatalos adatok szerint kiadatott Magyarország m:velési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme czim: munkában pedig kett<s megyénk területe katastralis holdra vagyis négyszögmértföldre van téve, mely utóbbi adatot én, mint határméréseken alapulót a legmegbizhatóbbnak tartom, azon megjegyzéssel azonban, hogy e számban a puszta Cséfai terület nem foglaltatik benne. A most emlitett m: szerint a kett<s megye területéb<l esik: katastr. hold mértföld. a tarna-járásra: vagyis gyöngyösi-jár.: mátra-járásra: tiszai Összeadván a járások területeit az egész megye területe katastralis holddal, vagyis földrajzi mértfölddel nagyobbnak derül ki annál, mely az emlitett könyvben ki van téve és annak oka csak két körülményben kereshet<, t. i. vagy sajtóhiba csúszott be az egyes helységek határait kifejez< számokba, vagy pedig tévedés követtetett el az emlitett könyv szerz<je által az

13 egyes adatok összeadásában. El<ttem azonban inkább az els< eset t:nik fel hihet<bbnek s azért én a könyvben közlött számot tartom meg megyénk területének szabatos adatául. Összehasonlitván most kett<s megyénknek ter:letét hazánk többi vármegyei területével, a következ< táblázat eredményez, melyb<l azonnal kider:l, mennyivel különbözik ezen terület a többiekt<l. kett<s megyénk területe nagyobb kisebb földrajzi négyszögmfölddel Abaujmegyeénél Arad Árva Bács-Bodrog-megy Baranya-megyeénél Bars Békés Bereg-megyeénél Bihar Borsod Csanád Csongrád Esztergom-megyeénél Fehér Gömör Gy<r Honth Komárom Középszolnok Krassó Kraszna Liptó Mármaros Mosony Nógrád Nyitra Pest Pozsony Sáros Somogy Sopron Szabolcs Szathmár Szepes Temes

14 Tolna Torna Torontál Trencsén Turócz Ugocsa Ungh Vas Veszprém Zala Zaránd megyeénél Zemplén Zólyom Jászkúnkerületnél: K<vár vidékénél Szepesi 16 város területénél Hajdúkerületénél Látjuk, miszerint hazánkban csak öt megye van, melynek területe nagyobb Hevesmegyeénél és hogy ezen megye hazánk megyéi közt a hatodik helyet foglalja el. Alakjára vagyis kül-szabására nézve kett<s megyénk szabálytalan sokszög, melynek, eltekintve a csekélyebb kanyarulatoktól, összesen 45. s ezek közt 27 kiálló és 18 beálló szöge vagyon. A megye legészakibb helységét<l kezdvén a számlálást és keletre haladván a 26 kiálló szögnek csúcsai a következ< helységek határaiba, vagy azok szomszédságába esnek. Az 1-s<nek csúcsa a p.- szederkényi, a 2-iknak a bekölczei, a 3-iknak az ivánkai, a 4-iknek a tisza-füredi határba esik T.-Bábolna felé. Az 5-dik szög csúcsa esik a p.-koócsi határba Egyek felé, a 6-iké a nagy-iványi határba, a 7-iké nagy-kunsági Madaras városa szomszédságába, a 8-iké a p.-tomai, a 9-diké a kenderesi, a 10-diké a p.- szakállasi határba. A 11-diké a p.-túrpásztói határba, a 12-diké a K<rösfolyótól délre, a 13-diké a p.-mesterszállási, a 14-iké a csépai, a 15-diké az ughi, a 16-iké az inokai, a 17-iké a nagy-révi határba esik. A 18-diké p.-jen<, a 19-diké T.- Várkonytól nyugatra, a 20-iké Szolnok és p.-fokoru közé, a 21-iké a p.- szászbereki, a 22-iké a p.-kürti, a 23-diké a pélyi a 24 diké a tarna-örsi, a 25-diké a csányi, a 26-diké a hatvani határba, végre a 27-diké Tar és Maczonka közé esik. A beálló szögek csúcsai a következ< helységek vagy vidékekre esnek, hol megint a megye legészakibb helységét<l indúlva, keletre haladunk: az els<nek Nagy-Tályára, a 2-diknak puszta Szárazb<re, 3-dik a kocsi pusztára, a 4-ik a sz. Györgyi pusztára, az 5-dik délkeletre a Mirhogáttól, a 6-dik a gyandai pusztára, a 7-dik Bartahalomtól északkeletre, a 8-ik Mez<-Túr határába, a 9-dik puszta

15 Zsigerre, a 10-ik a Sidóhalomtól nyugatra, a 11-dik Jen< és Nagy-Rév közé, a 12- dik Varsányra, a 13-dik Bessenszögre, a 14-dik Sz.-Ivántól északra, a 15-dik Sülyt<l és Burától nyugatra, a 16-dik puszta Fogacsra, a 17-dik Adácsra, a 18- dik Vámos-Györkre. Ezen sökszög oldalai mérnek: Szederkényt<l Bekölczeig: 2 3 /8, Bekölczét<l N.-Tályáig 4 7 /8, N.-Tályától Szárazb<ig 2 5 /8, Szárazb<t<l Tisza-Füredig 3 5 /8, T.-Füredt<l a kocsi puszta keleti határáig 2, innen Nagy-Ivánig 1 1 /2, Nagy- Ivántól paszta Tomáig 3, innen puszta Gyandáig 1 3 /4, puszta Gyandától Kenderesig: 2 7 /8, innen a Bartahalomig: 2 1 /8, innen a Berettyóig Mez< Túrnál: 3 3 /4, innen puszta Zsigerig: 2 1 /2, a zsigeri pusztától Csépáig: 3 7 /8, Csépától Ughig: 1., innen Inokáig: 1 1 /4, Inokától Nagy-Révig: 5 /8, innen Várkonyig: 1 7 /8, Várkonytól Varsányig: 1., Varsánytól Szolnokig: 1 1 /2, Szolnoktól Bessenszögig: 2., innen puszta Szászberekig: 1 5 /8, Szászberekt<l Sz. Ivánig: 1 3 /8, Sz. Ivántól Pélyig: 3, innen puszta Fogacsig: 2 5 /8, innen Tarna-Eörsig: 1 15 /16, Tarna-Eörst<l Adácsig: 1 9 /16, Adácstól Vámos-Györkig: 1 /2, innen a Csányi határ déli széléig: 1 5 /8, innen Hatvanig: 1 5 /8, Hatvantól Tarig: 4 1 /8, Tartól Maczonkáig: 1 1 /8, Maczonkától Nád-Ujfaluig: 1 3 /8 és innen puszta Szederkényig: 1 3 /4 ausztriai mértföldet. Nagyobb kanyarodásai a megye határainak a következ< helyeken vannak, még pedig kiállók: Tisza-Füreden Bábolna felé, Puszta-Kocsnál Csege felé, puszta sz. Györgynél Madaras felé, puszta Tomainál Kunhegyes felé, a kakati puszta és Kenderesnél, puszta Mesterszálásnál sz. András felé, a Körösfolyótól délnyugat felé, Dévaványánál délfelé, Kürthnél északkeletre Új-Kecske felé, Várkonynál, puszta Szárazb<nél, puszta Kürthnél, Tarna Eörst<l délkeletre, Csánytól délre, Hatvannál nyugotfelé és Szederkénynél. Beálló nagyobb kanyarodások pedig vannak: Vámos Györknél, Adácsnál, puszta Fogacsnál, K<telekt<l nyugatra, Szolnoknál, a Zsidóhalomtól északnyugatra, Inokánál, Ughnál délkeletre, Sassnál, a Gyalui pusztánál, puszta Zsigernél, a mez<túri határ déli szélén, puszta Pásztónál, puszta Hegesbornál, Fegyvernekt<l délre, és a Mirhogáttól délkeletre. Ha kett<s megyénk alakját egészben tekintjük, azt egy meghajlott emberi lábbal is lehetne összehasonlítani, melynek czombja Hatvan és puszta Szederkény közt kezd<dik, térdét pedig puszta Kocs képezi; vagy baltához, melynek vasa Hatvan, puszta Szederkény, Pély és Nagy-Ivány közt terjed el, nyele pedig innen Tisza-Ugh és Csépáig nyúlik. A Scheda-féle térkép szerint tesz a megyei határok egymástóli távolsága északfel<l délre véve: Hatvan és Tar közt 4 7 /16, Maczonka és Csány közt 5 1 /2, Nád-Újfalu és Adács közt 5 1 /8, Szederkény és p. Fogacs közt 4 7 /8, Bekölcze és p. Istvánháza közt 18, Eger és p. Istvánháza közt /16, Maklár és Tatárszállás közt 12, p. Szárazbe<t<l délre 7 5 /16, p. Szöghatár és a paphalmi tanya közt 4 1 /8, a Bábolnán innen fekv< határtól p. Görbeházig 3 7 /8, p. Kocs és Nagy-Iván közt 1 7 /8, Kenderest<l keletre 1 /4, a Szemerén innen fekv< határtól a kúnsági mesterszállási puszta északi határáig 11 1 /8, Dévaványa vidékén 2 3 /8,

'^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road. '-^ Panpoiiia Books. >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^";,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada

'^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road. '-^ Panpoiiia Books. >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^;,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada 4Xiís--> ísj&l'l ^^ ^r^^'ji^^fsg:^ ^- ^-=-;->'iy^vi'/.í7tj«- '-^ Panpoiiia Books ] '^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^";,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada ph

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA. összeállítottá. ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN

A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA. összeállítottá. ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA / AZ * EGYHÁZMEGYE MEGBÍZÁSÁBÓL összeállítottá ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN ^ IVKOVICS GYÖRGY KÖNYVNYOMDÁJA 1902.

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG).

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) M agyarországon a szőlőművelés alapjait még a rómaiak rakták le. Az általuk Sirmiumban (Szerémség)

Részletesebben

EV. REF. FŐGYMNASIUM

EV. REF. FŐGYMNASIUM A MISKOLCZI EV. REF. FŐGYMNASIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR tanár. MISKOLCZ, KIADJA AZ EV. REF. FŐGYMNASIUM. 1885. 460193 Forster Rezső könyvnyomdájából Miskolczon. ELŐSZÓ. tanintézet történetének ismerete,

Részletesebben

Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg. Komjáthy Anzelm. Önéletírás

Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg. Komjáthy Anzelm. Önéletírás Komjáthy Anzelm Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg Önéletírás Készült Budapesten, 2000-ben. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba ISBN 963 85734 xxxx ISSN

Részletesebben

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Zsögöd Benõ Öröklött s szerzett vagyon Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben

Részletesebben

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 226 Vofkori Mária Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században A sorozatot szerkeszti Dávid Gyula Megjelent a magyar Művelődési és Közoktatási

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I.

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Voltál-e már Debrecenben, barátom? írja Petőfi. 1847 május 14-én Kerényi Frigyesnek láttad-e e pusztai várost, vagyis e városi pusztaságot? ha

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

IV. A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELÉNEK MÓDOSULÁSAI

IV. A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELÉNEK MÓDOSULÁSAI IV. A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELÉNEK MÓDOSULÁSAI IV.1. NEMZETISÉG, ANYANYELV, VALLÁS A Magyarországtól 1920-ban Romániához csatolt, tanulmányunkban Erdély megjelöléssel összefoglalt egész terület népességének

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2014 Tartalomjegyzék A köszönet szava A szerző hálás szívvel köszöni kedves barátjának,

Részletesebben

MAGYAR TANÍTÓ, 1901. Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva

MAGYAR TANÍTÓ, 1901. Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva MAGYAR TANÍTÓ, 1901 Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva Iskolakultúra-könyvek 9. Sorozatszerkesztő Géczi János MAGYAR TANÍTÓ, 1901 BASKA GABRIELLA NAGY MÁRIA SZABOLCS ÉVA iskolakultúra Iskolakultúra,

Részletesebben

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s VÉRZŐ MAGYARORSZÁG M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t M á s o d i k k i a d á s Ezt a k ö n y v e t K o s z t o l á n y i De z s ő s z e r k e s z t e t t e B u d a p e s t,

Részletesebben

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban Tóth Árpád gyakrabban (20 esetben) Pozsony nevével találkozunk, ráadásul jellem zően tekintélyes patríciuscsaládok (például a nagykereskedő Birnstingel, Freyburg, Royko, Zechmeister vagy a szűcs Thekusch

Részletesebben

JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI. Gróf László tanulmánya (2014)

JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI. Gróf László tanulmánya (2014) JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI Gróf László tanulmánya (2014) FÓLIÓ ATLASZOK TÉRKÉPEI JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI Gróf László tanulmánya Magyarország egyik legdíszesebb térképe a 16. század elején

Részletesebben

Orbán Balázs leírása a Gyimesi csángókról

Orbán Balázs leírása a Gyimesi csángókról Orbán Balázs leírása a Gyimesi csángókról (Forráskönyv, melyben e részlet is megtalálható: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása TÖRTÉNELMI, RÉGÉSZETI, TERMÉSZETRAJZI S NÉPISMEI SZEMPONTBÓL. Pest, 1868)

Részletesebben

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között II. 1. 1. A közigazgatási reformok hatása a területrendezés elıtt.

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

A vasúti talpfák telítéséről.

A vasúti talpfák telítéséről. A vasúti talpfák telítéséről. Irta: Marosi Ferencz, m. kir. erdőmester. A faanyagoknak, bármi czélra használtassanak is fel, egyéb megkivántató tulajdonságaik mellett, a tartósság egyik leglényegesebb

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

REGÉNnEO L X \> >%^< PES Ki. Ciiyuíay Fái

REGÉNnEO L X \> >%^< PES Ki. Ciiyuíay Fái REGÉNnEO PES Ki >%^< L X \> Ciiyuíay Fái MAGYAR regényírók KÉPES KIADÁSA Szerkesztette és bevezetésekkel ellátta MIKSZÁTH KÁLMÁN 32. KÖTET EGY RÉGI UDVARHÁZ UTOLSÓ GAZDÁJA NK A TÜKÖR ELTT ^ A VÉN SZÍNÉSZ

Részletesebben