1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely"

Átírás

1 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek a te anyád atyjának házához, és onnan végy magadnak feleséget, Lábánnak a te anyád bátyjának leányai közűl. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy; És adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te magodnak te veled egybe; hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten adott vala Ábrahámnak. Elbocsátá azért Izsák Jákóbot, hogy menjen Mésopotámiába Lábánhoz a Siriabeli Bethuél fiához, Rebekának, Jákób és Ézsaú anyjának bátyjához. És látá Ézsaú, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta őt Mésopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget; és hogy mikor áldja vala, parancsola néki, és monda: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl; És hogy Jákób hallgata atyja és anyja szavára, és el is ment Mésopotámiába; És látá Ézsaú, hogy a Kananeusok leányai nem tetszenek Izsáknak az ő atyjának: Elméne Ézsaú Ismáelhez, és feleségűl vevé még az ő feleségeihez Ismáelnek az Ábrahám fiának leányát Mahaláthot, Nebajóthnak húgát. Jákób pedig kiindula Beérsebából, és Hárán felé tartott. És juta egy helyre, holott meghála, mivelhogy a nap lement vala: és vőn egyet annak a helynek kövei közűl, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen. És álmot láta: Ímé egy lajtorja [létra] vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel és alájárnak vala azon. És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom és a te magodnak. És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam. Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek a kapuja. És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére; És nevezé annak a helynek nevét Béthelnek, az előtt pedig Lúz vala annak a városnak neve. És fogadást tőn Jákób, mondá: Ha az Isten velem leénd, és megőriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételűl kenyeret s öltözetűl ruhát adánd nékem; És békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr leénd az én Istenem; És ez a kő, a melyet oszlopúl állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom. Bevezetés Az alapige prófétai jelentéséről, de főként a személyes életünkre vonatkozó üzenetéről szólnék. Kitérnék még Izsák áldására és Ézsau házasságára is. 1.) Az álom Annak az álomnak, amelyet Jákób útközben látott Béthelnél, elsősorban a prófétai jelentését mondanám el.

2 Szó lesz arról is, hogy ez mit váltott ki Jákóbból. Végül megnézzük, hogy mit tanulhatunk abból, ahogyan Jákób Istennek, az álmában mutatott kijelentéséhez viszonyult. 1. Az álom prófétai jelentése Azt olvastuk: egy lajtorja [létra] vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel és alájárnak vala azon. És ímé az Úr áll vala azon (12. v.). Más fordításból teljesen világos, hogy a létra tetején Isten állt. Mit jelent ez prófétailag? A létra a földön volt felállítva. Nem az égre volt felfüggesztve, és nem onnan lógott alá. Erre hivatkozik az Úr Jézus, amikor itt járt: Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya! Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára (Jn 1,50-52). Nyilván, arra utalt az Úr Jézus Krisztus, amit Jákób látott. És amikor azt mondta Neki Nátánáel, hogy Ő Izráel királya - de ennél súlyosabb kijelentést is, hogy Ő Isten Fia -, akkor az Úr a létra tetején állott, és az angyalok le- és feljártak az égből. Most ez a Király, az Isten Fia, lenn van a földön a létra alján, és Ő ugyanaz az Isten, Akit Jákób is látott a létra tetején. Prófétailag ez azt jelentette, hogy Krisztusban teljesedett be az, hogy megnyílt az ég, Isten leszállt a földre, és ezen a földön felállított valamit, amit ez a létra jelképez, amin keresztül most már a földről is van út az égbe, nemcsak az égből a földre! A Golgotán nyílt meg az égbe a kapu Hangsúlyozom, hogy a létra a földön volt felállítva. Amikor Jákób felébredt, megrémült, és azt mondta: Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja (17. v.). Az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre. Amikor megszületett, akkor megnyílt az ég, csak az égből volt lejárat a földre. Azért, hogy a földről is vezessen út az ég felé, az ég kapujául egy rettenetes helyet készített Isten. Ez a Golgota volt. El sem tudjuk képzelni, hogy a Golgotán mi történt, amikor Isten a bűnt megbüntette Jézus Krisztusban. Abból amit a Szentírás leír, az Úr Jézusnak elsősorban a testi szenvedéseiből és a lelki tusájából ért meg valamit az ember. Legtöbbször a lelkünk, az érzelmeink fognak fel valamit. Nem igazán tudjuk, hogy mit jelent: hogy Isten megbüntette a bűnt a Fiában, vagy amikor Jézus felkiáltott: Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engemet? (Mt 27,46). Ez mutatja annak a helynek a rettenetes voltát, amit még soha senki nem élt át. Ha valaki akármilyen mélységbe jut, akárhogy mondja is, hogy Isten elhagyta, ez nem igaz, mert Isten még egyetlenegy embert sem hagyott el: ő benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17,28). Ha visszavonná a leheletét, akkor mindnyájan kimúlnánk. Isten nem hagyott még el senkit sem, csak az Ő Fiát. Rettenetes az, amikor valakit elhagy Isten, és megszakad Vele a kapcsolata. Jézus Krisztus Istennek a háza, Isten temploma volt. Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. (Jn 2,19). Mit jelentett az, amikor Istennek a háza, temploma romba dőlt, amikor Isten maga rombolta le azt a golgotai kereszten bűneink miatt? Az emberek csupán eszközök voltak a pusztításban, de Krisztus halála volt a feltétele annak, hogy legyen az égnek kapuja. Olyan, ahová a földről el lehet jutni Istenhez.

3 Ha Krisztus meg nem hal, nekünk soha nem nyílik út Istenhez. Jákób látta a létrát felállítva, és azt mondta: Istennek háza, és az égnek a kapuja [ ] És nevezé annak a helynek nevét Béthelnek ( v.). Krisztuson nyugodott ez a létra: Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam (Jn 14,6). Nem lehet más úton, más létrán, más lehetőségen keresztül a mennybe jutni, egyedül Krisztuson keresztül, Aki az én bűneim miatt is került erre a rettenetes helyre, és szenvedte el a halált. Isten az én bűneimért is elhagyta Őt, és az én bűneimet is Őbenne büntette meg. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban (Róm 6,23). Ha valaki nemcsak általánosságban beszél arról, hogy bűnös, hanem rászakadnak, ráterhelődnek a bűnei, szellemileg érzékeli Isten haragját, büntető kezét a saját lelkén, akkor tudja értékelni, hogy Jézus Krisztus mindezeket elszenvedte érte, és ezért megnyílt az ég, és lehetősége van Krisztuson, az Ő golgotai áldozatán át Istenhez jutni. Jákób megrémült. Az ember, amikor a bűnei ránehezednek, és Isten világosságában meglátja magát olyannak, amilyen valójában, akkor megrémül önmagától, a saját szívének mélységétől, szennyétől. Ugyanakkor felismeri azt, hogy éppen ezekért a bűnösökért jött Krisztus, ezekért áll a golgotai kereszt és nyílt meg az út az ég felé! (2) Személyes üzenet Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam (16 v.). Az ember sokáig jár-kel ebben a világban, és nem tudja, hogy az Úr tulajdonképpen vele van, vele jár. Az Úr, amikor az ember még hallani sem akar Róla, már akkor keresi. Jákób sem tudta ezt. Amikor az ember megtér Istenhez, megismeri Krisztust és az Ő szabadítását, és visszatekint az életére, akkor ezt tudja elmondani: mennyi mindent nem tudtam, milyen tudatlanul jártam. Nem tudtam, hogy Isten szeret. Nem tudtam, hogy Isten keres engem. Nem tudtam, hogy úgysem találok boldogságot és megoldást. Nem tudtam, hogy az Úr van e helyen..., és azért kerestem sokfelé. Aki még nem tudja, hadd tudja meg, hogy az Úr még itt van, és még mindenki számára nyitva az út Őhozzá, Rajta keresztül Istenhez a menny felé! Rettenetes vagy jó Istennel találkozni? Jákób amikor felébredt megrémült, hogy rettenetes ez a hely. Amikor valaki Jézus Krisztussal úgy találkozik, hogy elfogadja azt, hogy az ő bűneit is eltörölte Krisztus vére, akkor egészen másképpen tekint arra a helyre, amire eddig azt mondta, hogy mily rettenetes. Krisztuson keresztül békességet talált Istennel és mindenki mással is: Mert Ő [Krisztus] a mi békességünk (Ef 2,14). Nézzük meg, hogy Dávid hogyan tekintett arra a helyre, ahol az Úr lakott, ahol az Isten háza volt. Ez nagyon jól tükrözi azt, hogy egy hívő ember, aki már Krisztusban békességet talált, hogyan tekint az Istennel való közösségre és együttlétre. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét (Zsolt 26,8). Ki az, aki szeret az Úr közelében élni? Amíg az embernek nincsenek elrendezve a bűnei, addig nem szeret Istennel találkozni. Rettenetes neki az a hely, ahol Ő lakik, és ahol Ő van. Rettenetes arra gondolnia, hogy az életében Isten mindent lát, és mindenről számot kell adnia. Amikor megbékélt Istennel, akkor már nem rettenetes tovább, ezt mondja Dávid: Uram, szeretem a te házadban való lakozást, szeretem a te dicsőséged hajlékának helyét. Akkor az ember már szeret Isten közelében lenni, már szereti, hogy Isten látja őt, hogy belelát a szívébe, hogy tudja a legtitkosabb gondolatait is. Szereti, nincs takargatni- és félnivalója. Szereti, mert tudja, hogy Isten is szereti őt!

4 Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem (Zsolt 27,4-5). Akkor az ember már azt mondja, hogy jó az Úrnál. Semmi mást nem vár, semmire nem vágyik a szíve csak arra, hogy mindig Krisztus közelében legyen, mert mindig Krisztus arcán tükröződik vissza, ragyog fel neki Istennek a dicsősége. Tudja, hogy bármilyen veszedelem is jön, az Úrnál lakozni védelem. Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé (Zsolt 84,2-3). Ezt már nem Dávid írta, hanem Kóráh fiai. Így gondolkozik az, aki békességet talál Istennel, mert annak már nem rettenetes ez a hely. Kívánkozik, emésztődik, ujjong, hogy azon a helyen, mindig abban a helyzetben és állapotban legyen, ahol Isten közelében élhet. Az ószövetségi ember ilyenkor a jeruzsálemi templomra gondolt, de mi ne arra, sem egy házra, vagy épületre. Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek [Szellem] által[ ] nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek [Szellemnek] temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? (Ef 2,22; 1Kor 6,19). Egyenként is Isten temploma vagyunk, és együtt is. Akinek békessége van Istennel, az az ember vágyik Utána. Aki pedig nincs békességben Istennel, annak rettenetes az a hely. nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében (Zsolt 1,5). Amíg egy gyülekezetben jelen van az Úr, az élő Isten szentsége, dicsősége, addig a gonosz nem tud megbújni. Amikor megbújik, akkor már baj van. Most tegyük Isten előtt mérlegre az életünket, a szívünket: hogyan tekintünk mi az Isten házára - mondjam így -, az Isten jelenlétére? Rettenetes nekünk az, vagy pedig ujjongunk, vágyakozunk, emésztődünk utána, és nem kérünk mást, csak egyet, hogy élhessünk Őelőtte? Lúz helyett Béthel Amikor Jákób reggel felébredt, nevezé annak a helynek a nevét Béthelnek, az előtt pedig Lúz vala annak a városnak neve (19. v.). Tudjuk, hogy a Bibliában minden név beszédes. Azt már láttuk, hogy Béthel azt jelenti: az Isten háza, Lúz pedig: elfordítani, kanyar, süllyedés. Az egész világnak, amíg Jézus Krisztus el nem jött, ez volt a neve, ilyen volt az állapota. Az egész emberiség vett egy nagy kanyart, elfordult Istentől, nem azon az úton járt már, amelyen Ő akarta. A következménye az lett, hogy egyre lejjebb süllyedt. Amikor azonban Jézus Krisztus eljött e földre, akkor megnyílt az emberiség előtt annak a lehetősége, hogy a neve Lúz (süllyedés) helyett Béthel (Isten háza) legyen, hiszen Krisztus Istent hozta közénk. Ő maga is Isten háza" volt, Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg" (Kol 2,9). Az egyéni életünkben is ugyanígy van. Addig, amíg valaki, mint bűnös ember nem találkozott személyesen Jézus Krisztussal, addig egy nagy kanyarral csak egyre messzebbre távolodik Istentől, és az élete csak süllyed lejjebb és lejjebb. Amikor találkozik Vele azon a rettenetes helyen, ott őt is megítéli Isten. Testvérek! Vigasztalás, bűnbocsánat addig nincsen, amíg Isten meg nem ítél, és el nem ítél bennünket. A Szentírásban soha nem találkozunk azzal, hogy Isten valakit felemelt, megvigasztalt, bekötözött volna addig, amíg: először rá nem mutat arra, hogy kicsoda az ember valójában; amíg meg nem sebzi azzal, hogy elébe tart egy tükröt, hogy nézd meg magad, lásd, ki vagy, milyen bűnös, mennyire gonosz, mennyire elveszett; hová jutottál, milyen messze kanyarodtál el Tőlem és hová süllyedtél. Amikor egy embert az Ige, Isten szava megsebez - mint kétélű éles kard -, Isten bemutatja, hogy kicsoda, s eljut a rettenetes helyre, csak azután jön a vigasztalás, a felemelés. Csak azután lehetséges az, hogy élete Béthel legyen, vagyis vele is ott lakozzék Isten, és az ő teste is a Szent Szellem

5 temploma legyen. E nélkül a mélységes bűnismeret, bűnbánat, elítélés nélkül nincsen vigasztalás! 2.) A hitetlenség Amikor mindezeken túl volt Jákób, a követ emlékoszlopul állította fel, és fogadást tett. Ez egy nagyon érdekes fogadás: Ha az Isten velem lesz, és ha megőriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételűl kenyeret s öltözetül ruhát ad nékem; És ha békességgel térek vissza az én atyámnak házához Nézzük meg ezeket a ha kérdéseket! Ha Isten velem lesz [ ] ha megőriz [ ] ha békességgel térek vissza (1) Előzmények Hogy indult el Jákób otthonról? Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt [ ] A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy; És adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te magodnak te veled egybe; hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten adott Ábrahámnak ( v.). Jó példa Jákób ezzel az áldással indult el. Megjegyzek Ézsaura vonatkozólag valamit. És látá Ézsaú, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta őt Mésopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget; és hogy mikor áldja vala, parancsola néki, és monda: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl; És hogy Jákób hallgata atyja és anyja szavára, és el is ment Mésopotámiába; És látá Ézsaú, hogy a Kananeusok leányai nem tetszenek Izsáknak az ő atyjának: Elméne Ézsaú Ismáelhez és feleségül vevé még az ő feleségeihez az Ábrahám fiának leányát Mahaláthot (6-9. v.). Ezt az Igét azért említettem, mert Jákób megáldása Ézsau előtt történt, és Jákób engedelmessége jó hatással volt rá. Már nem irigykedett az áldás miatt, már nem azt nézte, hogy az apám ismét Jákóbot áldja meg. Azt figyelte, mi tetszik a szüleinek, és mi nem. Látta, hogy Jákób engedelmeskedik. Eszébe jutott, hogy ő pedig nem tette, és megpróbált javítani a magatartásán. Már nem a kananeusok lányai közül, hanem az izmaeliták közül vett feleséget. Nem térek ki arra, hogy ennek milyen következményei lettek, de egy biztos, jó hatással volt Ézsaura Jákób helyes magatartása. Jegyezzük meg, hogy minden ember, amikor helyesen jár el az életben, jó példa lesz mások előtt, és ha akarja, ha nem, jó hatással van mindazokra, akik látják! Bárki, aki viszont rossz példát mutat, ha akarja, ha nem, követni fogják a rossz példát is. Ezért nem mindegy, hogyan élünk. A jót is követni fogják, de a rosszat is. Ezért beszél az életünk minden szó nélkül is, és figyelnek bennünket a családban, a munkahelyen és mindenütt, hogy vajon hogyan viszonyulunk az élet különböző eseményeihez. A felelősségünk ebben van, hogy mit beszél az életünk, mert mások követni fogják. Isten ígérete Térjünk vissza Jákób fogadására, és nézzük meg, mit mondott Isten Jákóbnak álmában: És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom és a te magodnak (13. v.). Figyeljük meg, hogy nincs az ígéretben ha! Ezt a földet neked adom, és az utódaidnak! És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre (14. v.). Nincs semmi feltétel. és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld

6 minden nemzetségei (14. v.). Isten egész egyszerűen kijelenti. És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged akárhova menendesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam (15. v.). Nincs egyetlen egy feltétel sem! Mit gondolunk, miért van ez így? Azért, mert nem Jákób választotta Istent Istenének, hanem Isten választotta Jákóbot eszközének: azt mondja az Úr: Jákóbot pedig szerettem (Mal 1,2), mert benne akarta tovább vinni az Ő munkáját. Isten minden feltétel nélkül számos áldást mond. Miért? Ábrahámért, mert ő annak idején - amikor Isten kiválasztotta és kihívta - engedelmeskedett. Isten Izsáknak világosan megmondta, hogy Ábrahámért teszi: Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért (1Móz 26,24). Nekünk hívő embereknek is számtalan áldást ígért Isten, ha és feltétel nélkül, Krisztusért. Tulajdonképpen Jákób áldásának is az volt az egyetlen feltétele, hogy Ábrahám leszármazottja volt, akit Isten választott. Jákób ezt egyszerűen fel sem tudta fogni, és azért beszélt úgy, ahogy beszélt. Nekünk is az az egyetlen feltételünk, hogy Istenből születtünk újjá az Ő Igéje által, és Ő választott bennünket örök időknek előtte:..hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő [Isten] saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte (2Tim 1,9). Sokszor mi is úgy vagyunk, mint Jákób, hogy egyszerűen nem tudjuk felfogni. (2) Ha akkor Ha az Isten velem leénd (20. v.). Ezzel szemben mit mondott neki Isten korábban? ímé, én veled vagyok (15. v.). Ez a legnagyobb hitetlenség, amit csak el lehet képzelni. Maga Isten néhány perccel előtte azt mondja: én veled vagyok, erre Jákób: ha Isten velem lesz. Ezzel azt is mondta, hogy nem olyan biztos azért, hogy Isten velem lesz. Nem mondta ő ezt ki tudatosan. A bűnnek a mélysége, ami benne is volt, ami elferdíti Istennek a szavát, az képtelenné tette őt is (és az embert) arra, hogy felfogja azt, amit Isten neki mond. Ezért sokszor és sokféleképpen szól hozzánk Isten, hogy értsük már meg, milyen az Ő szeretete, és mi mennyire fogyatékosak vagyunk. Az Úr Jézus nekünk is mondta: ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Mt 28,20). Mi nem imádkoztunk még így? Uram, ha velem vagy Uram légy velem! Isten nem vetette Jákób szemére hitetlenségét, és nekünk sem teszi. Türelmesen vár, amíg egyszer magunktól rájövünk arra, hogy milyen bizalmatlanok vagyunk Isten felé akkor, amikor Ő azt mondja: velünk van, mi pedig erre azt válaszoljuk, hogy: ha velem leszel. Ha [ ] megőriz engem ezen az úton (20. v.) mondta Jákób, Isten pedig előtte ígérte meg: megőrizlek téged valahova menendesz (15. v.). Hát nem világosan mondta Isten? Megőrzi őt akárhová megy! Ezek után Jákób még képes feltételül szabni, hogy ha megőriz engem ezen az úton. Micsoda mélysége ez a szemére borult sötétségnek, homálynak, hitetlenségnek, ahogyan az Ige is mondja : A kikben e világ istene [a Sátán] megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe (2Kor 4,4). Így folytatja Jákób: ha ételűl kenyeret s öltözetűl ruhát adánd nékem (20. v.). Milyen könnyen levisszük a színvonalat! Állandóan az ételünk és ruhánk után reszketünk, amikor Isten azt mondja: ezt a földet, a melyen fekszel néked adom és a te magodnak. És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre, és tebenned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei ( v.). Kenyér és ruha az semmi, szóba sem jött, hiszen másról van szó. Isten - a kenyéren és ruhán kívül -

7 Jákób utódainak adta az egész földet, csak azért, hogy megáldassanak benne a föld minden nemzetségei. Áldást hordozzatok! Testvérek, értjük!? Nem vetette Isten Jákób szemére a hitetlenségét. Ma sem teszi senkivel, amikor valaki komolyan és a szíve remegésével áll Őelé, hogy: Uram! A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma (Mt 6,11), félek, hogyan lesz a jövőben: mi lesz a munkanélküliséggel, a fizetéssel, az elbocsátással, az áremeléssel stb. Reszketve és szíve félelmével megy az Úrhoz: Uram! Gondoskodj rólunk! Isten mit mond? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? [ ] Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közűl egy (Mt 6, ). Nem rója fel Isten a kishitű kéréseinket! Jó lenne, ha egyszer megnyílna a szemünk, s látnánk, hogy mennyit ér a ruha és az ennivaló. Nem ezekért vagyunk elhívva - Isten nagyon jól tudja, hogy szükségesek -, hanem arra, hogy áldás legyünk. Áldás! Bennünk, akikben Krisztus van, rajtunk keresztül megáldjon Isten másokat. Nem földiekkel, mert ami földi, úgyis elmúlik, hanem mennyeiekkel, mennyei áldással. Jákóbban láthatjuk saját magunkat, hogy mennyire kicsinyes, kishitű, szűk látókörű, rövidlátó volt. Mi is nagyon sokszor homályosan, elferdítve látjuk Isten útjait. Jákób azt mondta: Ha [ ] békességgel térek vissza az én atyámnak házához (20. v.), Isten pedig ezt ígérte: visszahozlak e földre; mert el nem hagylak téged (15. v.). Ha békességgel visszatérek; ha nem veszek el az úton; ha nem leszek itt rablók martaléka; ha visszatérhetek - nem tudom, pontosan mire gondolt Jákób. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi a világban csak úgy fejetlenül élünk; hogy Isten nem irányítja az utunkat; hogy nem visz el egészen az atyai házhoz bennünket! El fog vinni, és amire kiválasztott, be fogja teljesíteni! (3) Milyen Istenünk van? Amikor Jákób elmondta a sok ha -t - melyek a hitetlenségnek, a homályos látásnak a következményei voltak -, akkor nagy fogadalmat tett. Ő is akart adni valamit Istennek. Akkor, ha Isten ezt meg ezt teszi - betartja Jákób feltételeit -, akkor ő is tesz valamit. Pedig Isten úgy adott mindent neki, hogy nem volt ha, nem kötött semmit feltételhez. Ha [ ] békességgel térek vissza az én atyámnak házához; akkor az Úr leénd az én Istenem (21. v.). Ilyen a vallásos ember. Isten lesz az Istenem, Istent választom Istenemnek, ha megőriz, ha ruhát ad, ha kívánságomat teljesíti, ha egészséget ad, ha sok pénzt ad, vagy legalább ellát. Ha így lesz, ahogyan én akarom, akkor Isten lesz az én Istenem. Ez bálványimádás! A pogányok ezt várják a bálványaiktól, mert a pogányok maguktól választanak istent. Olyant, aki a feltételeiket teljesíti. Ha így csinál, ha úgy csinál, akkor elfogadom istenemnek. A mi Istenünk nem ilyen Isten! Nem! Nem mi választjuk Istennek. Isten olyan, mint Jákóbnál láttuk. Kiválasztott örök időknek előtte, kiválasztott anyánk méhétől fogva, s azt mondja: Én egyszerűen megáldalak, egyszerűen veled vagyok, egyszerűen rajtad keresztül még másokat is meg akarok áldani. Testvérek, milyen Istenünk van? Úgy gondoljuk, hogy mi választottuk? Nem! Ő választott minket, és ezért lehetünk abban biztosak, hogy végig is vezet, és be is teljesíti az életünkön mindazt, amiért elválasztott! (4) A fogadalom

8 ez a kő, a melyet oszlopúl állítottam fel, az Isten háza lészen... (22. v.). A kő, amit én itt felállítok, az Isten háza lesz mondta Jákób. Azóta is így gondolkoznak a vallásos emberek: ez az épület, amit mi felhúzunk, ez lesz az Isten háza. Láttam én már a templomokra is kiírva, hogy az Isten háza, az ég kapuja. Amit én építettem, amit én teszek, az a valami. Az ember ilyen, mindig ő akar cselekedni. Ennek mindig szörnyű következményei voltak. Jákób készített valamit, amikor Ézsautól megvásárolta az elsőszülöttséget, amikor elvette az elsőszülöttségi áldást. Most is fáradozott, felállított egy követ, öntött rá egy kis olajat, és azt mondta: ez lesz az Isten háza: ha Isten velem lesz, ha Isten ruhát ad, ha Isten ennivalót ad, ha Isten visszahoz. Amit én csináltam, ez lesz az Isten háza. Nem! Amit Isten tesz velünk - ahogyan megtisztít bennünket a bűneinkből, ahogyan újjá teszi az életünket - az lesz az Isten háza! Isten elküldte Krisztust, és amilyen Ő, olyan lesz az Isten háza: A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben (Ef 4,15-16). Isten egybeszerkeszt mindeneket az Ő hajlékává szentségben és tisztaságban: ez lesz az Isten háza: Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak (Ef 1,10). Hiába próbálja az ember átvenni Isten munkáját. Hiába próbálja megszervezni a világot, a Gyülekezetet, hogy Isten háza legyen, ahol rend, szentség, tisztaság, fegyelem uralkodik. Egy keveset mi is tehetünk, de az a valóságos, amit Isten cselekszik rajtunk keresztül. Az valóban az Isten háza lesz, rettenetes hely azok számára, akik nem Istent keresik, akik a bűneikkel meg akarnak bújni. Rettenetes hely, de jó hely, ami után vágyakoznak és emésztődnek mindazok, akik világosságban és szentségben mindig csak az Urat keresik. és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom (22. v.). Szép dolog tizedet adni. Az Ószövetségben elő is volt írva. Jákób úgy gondolkodott - és ma is sokan vannak így -, hogy Isten ad valamit, annak a kilencven százaléka az enyém, de kegyeskedek tíz százalékot visszaadni. Micsoda kereskedői szellem! Isten nem kereskedő, mert Őt nem ilyen szellem vezérelte, amikor odaadta a Fiát arra a rettenetes helyre. Száz százalékig odaadta, Aki száz százalékban meghalt, Akit Isten teljesen elhagyott, Aki maradéktalanul felvette a bűneinket, és száz százalékig elvégezte a megváltás munkáját. Nekünk Isten nem azt mondja, hogy adjunk tizedet, hanem ezt: Adjad, fiam, a te szívedet nékem [ ] szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket [ ] nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek [Szellemnek] temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi (Péld 23,26; Róm12,1; 1Kor 6,19-20). Krisztus nemcsak tíz százalékban vásárolt meg bennünket az Ő élete árán, hanem száz százalékban! Mi is adjuk Neki mindenestül oda az egész életünket! Befejezés Csak az beszélhet így, mint Jákób, aki magának választ istent. Aki megértette, hogy Isten választotta őt, az így beszél: Uram! Mindenem a Tied! Életem, gondolataim, mindenem! Rendelkezz vele, ahogyan Te akarod! Ámen. Debrecen, november 23.

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék Börtönbreviárium Introitus. Szemeimet a hegyekre emelem, Onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, Aki teremtette az eget és a földet. (Zsolt 121,1.2) Az Isten könyörüljön rajtunk, és

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2.

ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2. ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS: (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai lexikon; Kálvin J. Kiadó; Bp.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Meghívó. A perfekcionizmusról

Meghívó. A perfekcionizmusról BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012. október 16. Meghívó Szeretettel hívlak és várlak skype közösségi alkalmunkra Részletek: itt A perfekcionizmusról A hívő ember útja? A perfekcionizmusról szólt néhány írás az elmúlt

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

NAGYOBBAKAT TESZTEK EZEKNÉL

NAGYOBBAKAT TESZTEK EZEKNÉL Pasarét, 2015. március 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor NAGYOBBAKAT TESZTEK EZEKNÉL Lekció: János 14,1-3; 15-21 Alapige: János 14,12-14 Bizony, bizony mondom nektek: Aki

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL

ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL 1 ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL A következő szöveg olyan liturgikus olvasmányokba és imádságokba enged betekintést, amelyeket keresztény elődeink hitük erősítésére és Urukról szóló

Részletesebben

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA.

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. 209 49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. Róma 12,1-2 Róma 12,1-21 Az Isten irgalmaseágára utalás felidézi mindazt, ami az

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

A siketek hallanak, a némák beszélnek

A siketek hallanak, a némák beszélnek Lectio: Mk 7,31-37 Textus: Mk,7,37 A siketek hallanak, a némák beszélnek Kedves Testvéreim! Azt hallottuk az Igéből, hogy az Úr Jézus Krisztus Tirusz és Szidon vidékéről a Galileai tenger mellé megy, a

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Komáromi Baptista Gyülekezet Mészáros Sándor 2014. december 25.

Komáromi Baptista Gyülekezet Mészáros Sándor 2014. december 25. 1/6 oldal A hely Meglátogatott minket: Jn 1,1-14 Alapige: Lk 1,78-79 Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen.

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. 1 Szellemi vagy testi Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. Csak két úr van az univerzumban. Az egyik Isten és a másik Isten örök ellenfele a Sátán,

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota A pályázati felhívás -------------- Íme, Jézus ott áll az ajtó a szíved, és ütés. Ha meghallod a hangját, és megnyílik a szíved, lélek és Isten Lelke fog jönni, és lakjanak a lelkedet, és akkor lesz egy

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Ár és áldozat Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos

Részletesebben

A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja

A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja Olvasd el először a Lukács evangéliuma 15:11-32-őt! Ezt követően olvasd el a következő szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre!

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész Mit hiszünk? 11. rész A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul. John Wesley a 39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett. Káténkban ezeket

Részletesebben

HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN FELNŐTT HITTAN CREDO / HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Hiszek az egy Úrban: Az Úr név az isteni hatalmat jelenti. Megvallani vagy segítségül hívni Jézust, mint Urat, annyi,

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben