1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely"

Átírás

1 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek a te anyád atyjának házához, és onnan végy magadnak feleséget, Lábánnak a te anyád bátyjának leányai közűl. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy; És adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te magodnak te veled egybe; hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten adott vala Ábrahámnak. Elbocsátá azért Izsák Jákóbot, hogy menjen Mésopotámiába Lábánhoz a Siriabeli Bethuél fiához, Rebekának, Jákób és Ézsaú anyjának bátyjához. És látá Ézsaú, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta őt Mésopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget; és hogy mikor áldja vala, parancsola néki, és monda: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl; És hogy Jákób hallgata atyja és anyja szavára, és el is ment Mésopotámiába; És látá Ézsaú, hogy a Kananeusok leányai nem tetszenek Izsáknak az ő atyjának: Elméne Ézsaú Ismáelhez, és feleségűl vevé még az ő feleségeihez Ismáelnek az Ábrahám fiának leányát Mahaláthot, Nebajóthnak húgát. Jákób pedig kiindula Beérsebából, és Hárán felé tartott. És juta egy helyre, holott meghála, mivelhogy a nap lement vala: és vőn egyet annak a helynek kövei közűl, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen. És álmot láta: Ímé egy lajtorja [létra] vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel és alájárnak vala azon. És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom és a te magodnak. És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam. Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek a kapuja. És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére; És nevezé annak a helynek nevét Béthelnek, az előtt pedig Lúz vala annak a városnak neve. És fogadást tőn Jákób, mondá: Ha az Isten velem leénd, és megőriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételűl kenyeret s öltözetűl ruhát adánd nékem; És békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr leénd az én Istenem; És ez a kő, a melyet oszlopúl állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom. Bevezetés Az alapige prófétai jelentéséről, de főként a személyes életünkre vonatkozó üzenetéről szólnék. Kitérnék még Izsák áldására és Ézsau házasságára is. 1.) Az álom Annak az álomnak, amelyet Jákób útközben látott Béthelnél, elsősorban a prófétai jelentését mondanám el.

2 Szó lesz arról is, hogy ez mit váltott ki Jákóbból. Végül megnézzük, hogy mit tanulhatunk abból, ahogyan Jákób Istennek, az álmában mutatott kijelentéséhez viszonyult. 1. Az álom prófétai jelentése Azt olvastuk: egy lajtorja [létra] vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel és alájárnak vala azon. És ímé az Úr áll vala azon (12. v.). Más fordításból teljesen világos, hogy a létra tetején Isten állt. Mit jelent ez prófétailag? A létra a földön volt felállítva. Nem az égre volt felfüggesztve, és nem onnan lógott alá. Erre hivatkozik az Úr Jézus, amikor itt járt: Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya! Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára (Jn 1,50-52). Nyilván, arra utalt az Úr Jézus Krisztus, amit Jákób látott. És amikor azt mondta Neki Nátánáel, hogy Ő Izráel királya - de ennél súlyosabb kijelentést is, hogy Ő Isten Fia -, akkor az Úr a létra tetején állott, és az angyalok le- és feljártak az égből. Most ez a Király, az Isten Fia, lenn van a földön a létra alján, és Ő ugyanaz az Isten, Akit Jákób is látott a létra tetején. Prófétailag ez azt jelentette, hogy Krisztusban teljesedett be az, hogy megnyílt az ég, Isten leszállt a földre, és ezen a földön felállított valamit, amit ez a létra jelképez, amin keresztül most már a földről is van út az égbe, nemcsak az égből a földre! A Golgotán nyílt meg az égbe a kapu Hangsúlyozom, hogy a létra a földön volt felállítva. Amikor Jákób felébredt, megrémült, és azt mondta: Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja (17. v.). Az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre. Amikor megszületett, akkor megnyílt az ég, csak az égből volt lejárat a földre. Azért, hogy a földről is vezessen út az ég felé, az ég kapujául egy rettenetes helyet készített Isten. Ez a Golgota volt. El sem tudjuk képzelni, hogy a Golgotán mi történt, amikor Isten a bűnt megbüntette Jézus Krisztusban. Abból amit a Szentírás leír, az Úr Jézusnak elsősorban a testi szenvedéseiből és a lelki tusájából ért meg valamit az ember. Legtöbbször a lelkünk, az érzelmeink fognak fel valamit. Nem igazán tudjuk, hogy mit jelent: hogy Isten megbüntette a bűnt a Fiában, vagy amikor Jézus felkiáltott: Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engemet? (Mt 27,46). Ez mutatja annak a helynek a rettenetes voltát, amit még soha senki nem élt át. Ha valaki akármilyen mélységbe jut, akárhogy mondja is, hogy Isten elhagyta, ez nem igaz, mert Isten még egyetlenegy embert sem hagyott el: ő benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17,28). Ha visszavonná a leheletét, akkor mindnyájan kimúlnánk. Isten nem hagyott még el senkit sem, csak az Ő Fiát. Rettenetes az, amikor valakit elhagy Isten, és megszakad Vele a kapcsolata. Jézus Krisztus Istennek a háza, Isten temploma volt. Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. (Jn 2,19). Mit jelentett az, amikor Istennek a háza, temploma romba dőlt, amikor Isten maga rombolta le azt a golgotai kereszten bűneink miatt? Az emberek csupán eszközök voltak a pusztításban, de Krisztus halála volt a feltétele annak, hogy legyen az égnek kapuja. Olyan, ahová a földről el lehet jutni Istenhez.

3 Ha Krisztus meg nem hal, nekünk soha nem nyílik út Istenhez. Jákób látta a létrát felállítva, és azt mondta: Istennek háza, és az égnek a kapuja [ ] És nevezé annak a helynek nevét Béthelnek ( v.). Krisztuson nyugodott ez a létra: Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam (Jn 14,6). Nem lehet más úton, más létrán, más lehetőségen keresztül a mennybe jutni, egyedül Krisztuson keresztül, Aki az én bűneim miatt is került erre a rettenetes helyre, és szenvedte el a halált. Isten az én bűneimért is elhagyta Őt, és az én bűneimet is Őbenne büntette meg. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban (Róm 6,23). Ha valaki nemcsak általánosságban beszél arról, hogy bűnös, hanem rászakadnak, ráterhelődnek a bűnei, szellemileg érzékeli Isten haragját, büntető kezét a saját lelkén, akkor tudja értékelni, hogy Jézus Krisztus mindezeket elszenvedte érte, és ezért megnyílt az ég, és lehetősége van Krisztuson, az Ő golgotai áldozatán át Istenhez jutni. Jákób megrémült. Az ember, amikor a bűnei ránehezednek, és Isten világosságában meglátja magát olyannak, amilyen valójában, akkor megrémül önmagától, a saját szívének mélységétől, szennyétől. Ugyanakkor felismeri azt, hogy éppen ezekért a bűnösökért jött Krisztus, ezekért áll a golgotai kereszt és nyílt meg az út az ég felé! (2) Személyes üzenet Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam (16 v.). Az ember sokáig jár-kel ebben a világban, és nem tudja, hogy az Úr tulajdonképpen vele van, vele jár. Az Úr, amikor az ember még hallani sem akar Róla, már akkor keresi. Jákób sem tudta ezt. Amikor az ember megtér Istenhez, megismeri Krisztust és az Ő szabadítását, és visszatekint az életére, akkor ezt tudja elmondani: mennyi mindent nem tudtam, milyen tudatlanul jártam. Nem tudtam, hogy Isten szeret. Nem tudtam, hogy Isten keres engem. Nem tudtam, hogy úgysem találok boldogságot és megoldást. Nem tudtam, hogy az Úr van e helyen..., és azért kerestem sokfelé. Aki még nem tudja, hadd tudja meg, hogy az Úr még itt van, és még mindenki számára nyitva az út Őhozzá, Rajta keresztül Istenhez a menny felé! Rettenetes vagy jó Istennel találkozni? Jákób amikor felébredt megrémült, hogy rettenetes ez a hely. Amikor valaki Jézus Krisztussal úgy találkozik, hogy elfogadja azt, hogy az ő bűneit is eltörölte Krisztus vére, akkor egészen másképpen tekint arra a helyre, amire eddig azt mondta, hogy mily rettenetes. Krisztuson keresztül békességet talált Istennel és mindenki mással is: Mert Ő [Krisztus] a mi békességünk (Ef 2,14). Nézzük meg, hogy Dávid hogyan tekintett arra a helyre, ahol az Úr lakott, ahol az Isten háza volt. Ez nagyon jól tükrözi azt, hogy egy hívő ember, aki már Krisztusban békességet talált, hogyan tekint az Istennel való közösségre és együttlétre. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét (Zsolt 26,8). Ki az, aki szeret az Úr közelében élni? Amíg az embernek nincsenek elrendezve a bűnei, addig nem szeret Istennel találkozni. Rettenetes neki az a hely, ahol Ő lakik, és ahol Ő van. Rettenetes arra gondolnia, hogy az életében Isten mindent lát, és mindenről számot kell adnia. Amikor megbékélt Istennel, akkor már nem rettenetes tovább, ezt mondja Dávid: Uram, szeretem a te házadban való lakozást, szeretem a te dicsőséged hajlékának helyét. Akkor az ember már szeret Isten közelében lenni, már szereti, hogy Isten látja őt, hogy belelát a szívébe, hogy tudja a legtitkosabb gondolatait is. Szereti, nincs takargatni- és félnivalója. Szereti, mert tudja, hogy Isten is szereti őt!

4 Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem (Zsolt 27,4-5). Akkor az ember már azt mondja, hogy jó az Úrnál. Semmi mást nem vár, semmire nem vágyik a szíve csak arra, hogy mindig Krisztus közelében legyen, mert mindig Krisztus arcán tükröződik vissza, ragyog fel neki Istennek a dicsősége. Tudja, hogy bármilyen veszedelem is jön, az Úrnál lakozni védelem. Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé (Zsolt 84,2-3). Ezt már nem Dávid írta, hanem Kóráh fiai. Így gondolkozik az, aki békességet talál Istennel, mert annak már nem rettenetes ez a hely. Kívánkozik, emésztődik, ujjong, hogy azon a helyen, mindig abban a helyzetben és állapotban legyen, ahol Isten közelében élhet. Az ószövetségi ember ilyenkor a jeruzsálemi templomra gondolt, de mi ne arra, sem egy házra, vagy épületre. Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek [Szellem] által[ ] nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek [Szellemnek] temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? (Ef 2,22; 1Kor 6,19). Egyenként is Isten temploma vagyunk, és együtt is. Akinek békessége van Istennel, az az ember vágyik Utána. Aki pedig nincs békességben Istennel, annak rettenetes az a hely. nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében (Zsolt 1,5). Amíg egy gyülekezetben jelen van az Úr, az élő Isten szentsége, dicsősége, addig a gonosz nem tud megbújni. Amikor megbújik, akkor már baj van. Most tegyük Isten előtt mérlegre az életünket, a szívünket: hogyan tekintünk mi az Isten házára - mondjam így -, az Isten jelenlétére? Rettenetes nekünk az, vagy pedig ujjongunk, vágyakozunk, emésztődünk utána, és nem kérünk mást, csak egyet, hogy élhessünk Őelőtte? Lúz helyett Béthel Amikor Jákób reggel felébredt, nevezé annak a helynek a nevét Béthelnek, az előtt pedig Lúz vala annak a városnak neve (19. v.). Tudjuk, hogy a Bibliában minden név beszédes. Azt már láttuk, hogy Béthel azt jelenti: az Isten háza, Lúz pedig: elfordítani, kanyar, süllyedés. Az egész világnak, amíg Jézus Krisztus el nem jött, ez volt a neve, ilyen volt az állapota. Az egész emberiség vett egy nagy kanyart, elfordult Istentől, nem azon az úton járt már, amelyen Ő akarta. A következménye az lett, hogy egyre lejjebb süllyedt. Amikor azonban Jézus Krisztus eljött e földre, akkor megnyílt az emberiség előtt annak a lehetősége, hogy a neve Lúz (süllyedés) helyett Béthel (Isten háza) legyen, hiszen Krisztus Istent hozta közénk. Ő maga is Isten háza" volt, Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg" (Kol 2,9). Az egyéni életünkben is ugyanígy van. Addig, amíg valaki, mint bűnös ember nem találkozott személyesen Jézus Krisztussal, addig egy nagy kanyarral csak egyre messzebbre távolodik Istentől, és az élete csak süllyed lejjebb és lejjebb. Amikor találkozik Vele azon a rettenetes helyen, ott őt is megítéli Isten. Testvérek! Vigasztalás, bűnbocsánat addig nincsen, amíg Isten meg nem ítél, és el nem ítél bennünket. A Szentírásban soha nem találkozunk azzal, hogy Isten valakit felemelt, megvigasztalt, bekötözött volna addig, amíg: először rá nem mutat arra, hogy kicsoda az ember valójában; amíg meg nem sebzi azzal, hogy elébe tart egy tükröt, hogy nézd meg magad, lásd, ki vagy, milyen bűnös, mennyire gonosz, mennyire elveszett; hová jutottál, milyen messze kanyarodtál el Tőlem és hová süllyedtél. Amikor egy embert az Ige, Isten szava megsebez - mint kétélű éles kard -, Isten bemutatja, hogy kicsoda, s eljut a rettenetes helyre, csak azután jön a vigasztalás, a felemelés. Csak azután lehetséges az, hogy élete Béthel legyen, vagyis vele is ott lakozzék Isten, és az ő teste is a Szent Szellem

5 temploma legyen. E nélkül a mélységes bűnismeret, bűnbánat, elítélés nélkül nincsen vigasztalás! 2.) A hitetlenség Amikor mindezeken túl volt Jákób, a követ emlékoszlopul állította fel, és fogadást tett. Ez egy nagyon érdekes fogadás: Ha az Isten velem lesz, és ha megőriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételűl kenyeret s öltözetül ruhát ad nékem; És ha békességgel térek vissza az én atyámnak házához Nézzük meg ezeket a ha kérdéseket! Ha Isten velem lesz [ ] ha megőriz [ ] ha békességgel térek vissza (1) Előzmények Hogy indult el Jákób otthonról? Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt [ ] A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy; És adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te magodnak te veled egybe; hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten adott Ábrahámnak ( v.). Jó példa Jákób ezzel az áldással indult el. Megjegyzek Ézsaura vonatkozólag valamit. És látá Ézsaú, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta őt Mésopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget; és hogy mikor áldja vala, parancsola néki, és monda: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl; És hogy Jákób hallgata atyja és anyja szavára, és el is ment Mésopotámiába; És látá Ézsaú, hogy a Kananeusok leányai nem tetszenek Izsáknak az ő atyjának: Elméne Ézsaú Ismáelhez és feleségül vevé még az ő feleségeihez az Ábrahám fiának leányát Mahaláthot (6-9. v.). Ezt az Igét azért említettem, mert Jákób megáldása Ézsau előtt történt, és Jákób engedelmessége jó hatással volt rá. Már nem irigykedett az áldás miatt, már nem azt nézte, hogy az apám ismét Jákóbot áldja meg. Azt figyelte, mi tetszik a szüleinek, és mi nem. Látta, hogy Jákób engedelmeskedik. Eszébe jutott, hogy ő pedig nem tette, és megpróbált javítani a magatartásán. Már nem a kananeusok lányai közül, hanem az izmaeliták közül vett feleséget. Nem térek ki arra, hogy ennek milyen következményei lettek, de egy biztos, jó hatással volt Ézsaura Jákób helyes magatartása. Jegyezzük meg, hogy minden ember, amikor helyesen jár el az életben, jó példa lesz mások előtt, és ha akarja, ha nem, jó hatással van mindazokra, akik látják! Bárki, aki viszont rossz példát mutat, ha akarja, ha nem, követni fogják a rossz példát is. Ezért nem mindegy, hogyan élünk. A jót is követni fogják, de a rosszat is. Ezért beszél az életünk minden szó nélkül is, és figyelnek bennünket a családban, a munkahelyen és mindenütt, hogy vajon hogyan viszonyulunk az élet különböző eseményeihez. A felelősségünk ebben van, hogy mit beszél az életünk, mert mások követni fogják. Isten ígérete Térjünk vissza Jákób fogadására, és nézzük meg, mit mondott Isten Jákóbnak álmában: És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom és a te magodnak (13. v.). Figyeljük meg, hogy nincs az ígéretben ha! Ezt a földet neked adom, és az utódaidnak! És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre (14. v.). Nincs semmi feltétel. és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld

6 minden nemzetségei (14. v.). Isten egész egyszerűen kijelenti. És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged akárhova menendesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam (15. v.). Nincs egyetlen egy feltétel sem! Mit gondolunk, miért van ez így? Azért, mert nem Jákób választotta Istent Istenének, hanem Isten választotta Jákóbot eszközének: azt mondja az Úr: Jákóbot pedig szerettem (Mal 1,2), mert benne akarta tovább vinni az Ő munkáját. Isten minden feltétel nélkül számos áldást mond. Miért? Ábrahámért, mert ő annak idején - amikor Isten kiválasztotta és kihívta - engedelmeskedett. Isten Izsáknak világosan megmondta, hogy Ábrahámért teszi: Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért (1Móz 26,24). Nekünk hívő embereknek is számtalan áldást ígért Isten, ha és feltétel nélkül, Krisztusért. Tulajdonképpen Jákób áldásának is az volt az egyetlen feltétele, hogy Ábrahám leszármazottja volt, akit Isten választott. Jákób ezt egyszerűen fel sem tudta fogni, és azért beszélt úgy, ahogy beszélt. Nekünk is az az egyetlen feltételünk, hogy Istenből születtünk újjá az Ő Igéje által, és Ő választott bennünket örök időknek előtte:..hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő [Isten] saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte (2Tim 1,9). Sokszor mi is úgy vagyunk, mint Jákób, hogy egyszerűen nem tudjuk felfogni. (2) Ha akkor Ha az Isten velem leénd (20. v.). Ezzel szemben mit mondott neki Isten korábban? ímé, én veled vagyok (15. v.). Ez a legnagyobb hitetlenség, amit csak el lehet képzelni. Maga Isten néhány perccel előtte azt mondja: én veled vagyok, erre Jákób: ha Isten velem lesz. Ezzel azt is mondta, hogy nem olyan biztos azért, hogy Isten velem lesz. Nem mondta ő ezt ki tudatosan. A bűnnek a mélysége, ami benne is volt, ami elferdíti Istennek a szavát, az képtelenné tette őt is (és az embert) arra, hogy felfogja azt, amit Isten neki mond. Ezért sokszor és sokféleképpen szól hozzánk Isten, hogy értsük már meg, milyen az Ő szeretete, és mi mennyire fogyatékosak vagyunk. Az Úr Jézus nekünk is mondta: ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Mt 28,20). Mi nem imádkoztunk még így? Uram, ha velem vagy Uram légy velem! Isten nem vetette Jákób szemére hitetlenségét, és nekünk sem teszi. Türelmesen vár, amíg egyszer magunktól rájövünk arra, hogy milyen bizalmatlanok vagyunk Isten felé akkor, amikor Ő azt mondja: velünk van, mi pedig erre azt válaszoljuk, hogy: ha velem leszel. Ha [ ] megőriz engem ezen az úton (20. v.) mondta Jákób, Isten pedig előtte ígérte meg: megőrizlek téged valahova menendesz (15. v.). Hát nem világosan mondta Isten? Megőrzi őt akárhová megy! Ezek után Jákób még képes feltételül szabni, hogy ha megőriz engem ezen az úton. Micsoda mélysége ez a szemére borult sötétségnek, homálynak, hitetlenségnek, ahogyan az Ige is mondja : A kikben e világ istene [a Sátán] megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe (2Kor 4,4). Így folytatja Jákób: ha ételűl kenyeret s öltözetűl ruhát adánd nékem (20. v.). Milyen könnyen levisszük a színvonalat! Állandóan az ételünk és ruhánk után reszketünk, amikor Isten azt mondja: ezt a földet, a melyen fekszel néked adom és a te magodnak. És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre, és tebenned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei ( v.). Kenyér és ruha az semmi, szóba sem jött, hiszen másról van szó. Isten - a kenyéren és ruhán kívül -

7 Jákób utódainak adta az egész földet, csak azért, hogy megáldassanak benne a föld minden nemzetségei. Áldást hordozzatok! Testvérek, értjük!? Nem vetette Isten Jákób szemére a hitetlenségét. Ma sem teszi senkivel, amikor valaki komolyan és a szíve remegésével áll Őelé, hogy: Uram! A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma (Mt 6,11), félek, hogyan lesz a jövőben: mi lesz a munkanélküliséggel, a fizetéssel, az elbocsátással, az áremeléssel stb. Reszketve és szíve félelmével megy az Úrhoz: Uram! Gondoskodj rólunk! Isten mit mond? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? [ ] Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közűl egy (Mt 6, ). Nem rója fel Isten a kishitű kéréseinket! Jó lenne, ha egyszer megnyílna a szemünk, s látnánk, hogy mennyit ér a ruha és az ennivaló. Nem ezekért vagyunk elhívva - Isten nagyon jól tudja, hogy szükségesek -, hanem arra, hogy áldás legyünk. Áldás! Bennünk, akikben Krisztus van, rajtunk keresztül megáldjon Isten másokat. Nem földiekkel, mert ami földi, úgyis elmúlik, hanem mennyeiekkel, mennyei áldással. Jákóbban láthatjuk saját magunkat, hogy mennyire kicsinyes, kishitű, szűk látókörű, rövidlátó volt. Mi is nagyon sokszor homályosan, elferdítve látjuk Isten útjait. Jákób azt mondta: Ha [ ] békességgel térek vissza az én atyámnak házához (20. v.), Isten pedig ezt ígérte: visszahozlak e földre; mert el nem hagylak téged (15. v.). Ha békességgel visszatérek; ha nem veszek el az úton; ha nem leszek itt rablók martaléka; ha visszatérhetek - nem tudom, pontosan mire gondolt Jákób. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi a világban csak úgy fejetlenül élünk; hogy Isten nem irányítja az utunkat; hogy nem visz el egészen az atyai házhoz bennünket! El fog vinni, és amire kiválasztott, be fogja teljesíteni! (3) Milyen Istenünk van? Amikor Jákób elmondta a sok ha -t - melyek a hitetlenségnek, a homályos látásnak a következményei voltak -, akkor nagy fogadalmat tett. Ő is akart adni valamit Istennek. Akkor, ha Isten ezt meg ezt teszi - betartja Jákób feltételeit -, akkor ő is tesz valamit. Pedig Isten úgy adott mindent neki, hogy nem volt ha, nem kötött semmit feltételhez. Ha [ ] békességgel térek vissza az én atyámnak házához; akkor az Úr leénd az én Istenem (21. v.). Ilyen a vallásos ember. Isten lesz az Istenem, Istent választom Istenemnek, ha megőriz, ha ruhát ad, ha kívánságomat teljesíti, ha egészséget ad, ha sok pénzt ad, vagy legalább ellát. Ha így lesz, ahogyan én akarom, akkor Isten lesz az én Istenem. Ez bálványimádás! A pogányok ezt várják a bálványaiktól, mert a pogányok maguktól választanak istent. Olyant, aki a feltételeiket teljesíti. Ha így csinál, ha úgy csinál, akkor elfogadom istenemnek. A mi Istenünk nem ilyen Isten! Nem! Nem mi választjuk Istennek. Isten olyan, mint Jákóbnál láttuk. Kiválasztott örök időknek előtte, kiválasztott anyánk méhétől fogva, s azt mondja: Én egyszerűen megáldalak, egyszerűen veled vagyok, egyszerűen rajtad keresztül még másokat is meg akarok áldani. Testvérek, milyen Istenünk van? Úgy gondoljuk, hogy mi választottuk? Nem! Ő választott minket, és ezért lehetünk abban biztosak, hogy végig is vezet, és be is teljesíti az életünkön mindazt, amiért elválasztott! (4) A fogadalom

8 ez a kő, a melyet oszlopúl állítottam fel, az Isten háza lészen... (22. v.). A kő, amit én itt felállítok, az Isten háza lesz mondta Jákób. Azóta is így gondolkoznak a vallásos emberek: ez az épület, amit mi felhúzunk, ez lesz az Isten háza. Láttam én már a templomokra is kiírva, hogy az Isten háza, az ég kapuja. Amit én építettem, amit én teszek, az a valami. Az ember ilyen, mindig ő akar cselekedni. Ennek mindig szörnyű következményei voltak. Jákób készített valamit, amikor Ézsautól megvásárolta az elsőszülöttséget, amikor elvette az elsőszülöttségi áldást. Most is fáradozott, felállított egy követ, öntött rá egy kis olajat, és azt mondta: ez lesz az Isten háza: ha Isten velem lesz, ha Isten ruhát ad, ha Isten ennivalót ad, ha Isten visszahoz. Amit én csináltam, ez lesz az Isten háza. Nem! Amit Isten tesz velünk - ahogyan megtisztít bennünket a bűneinkből, ahogyan újjá teszi az életünket - az lesz az Isten háza! Isten elküldte Krisztust, és amilyen Ő, olyan lesz az Isten háza: A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben (Ef 4,15-16). Isten egybeszerkeszt mindeneket az Ő hajlékává szentségben és tisztaságban: ez lesz az Isten háza: Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak (Ef 1,10). Hiába próbálja az ember átvenni Isten munkáját. Hiába próbálja megszervezni a világot, a Gyülekezetet, hogy Isten háza legyen, ahol rend, szentség, tisztaság, fegyelem uralkodik. Egy keveset mi is tehetünk, de az a valóságos, amit Isten cselekszik rajtunk keresztül. Az valóban az Isten háza lesz, rettenetes hely azok számára, akik nem Istent keresik, akik a bűneikkel meg akarnak bújni. Rettenetes hely, de jó hely, ami után vágyakoznak és emésztődnek mindazok, akik világosságban és szentségben mindig csak az Urat keresik. és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom (22. v.). Szép dolog tizedet adni. Az Ószövetségben elő is volt írva. Jákób úgy gondolkodott - és ma is sokan vannak így -, hogy Isten ad valamit, annak a kilencven százaléka az enyém, de kegyeskedek tíz százalékot visszaadni. Micsoda kereskedői szellem! Isten nem kereskedő, mert Őt nem ilyen szellem vezérelte, amikor odaadta a Fiát arra a rettenetes helyre. Száz százalékig odaadta, Aki száz százalékban meghalt, Akit Isten teljesen elhagyott, Aki maradéktalanul felvette a bűneinket, és száz százalékig elvégezte a megváltás munkáját. Nekünk Isten nem azt mondja, hogy adjunk tizedet, hanem ezt: Adjad, fiam, a te szívedet nékem [ ] szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket [ ] nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek [Szellemnek] temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi (Péld 23,26; Róm12,1; 1Kor 6,19-20). Krisztus nemcsak tíz százalékban vásárolt meg bennünket az Ő élete árán, hanem száz százalékban! Mi is adjuk Neki mindenestül oda az egész életünket! Befejezés Csak az beszélhet így, mint Jákób, aki magának választ istent. Aki megértette, hogy Isten választotta őt, az így beszél: Uram! Mindenem a Tied! Életem, gondolataim, mindenem! Rendelkezz vele, ahogyan Te akarod! Ámen. Debrecen, november 23.

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Jákób becsapja a testvérét Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Jákób becsapja a testvérét Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Jákób becsapja a testvérét Ismersz ikreket?

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13 Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HALOGATOTT BŰNBÁNAT Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295 Lekció: 1Mózes 15,1-13 Alapige: 1Mózes 35,1-3 Isten azt mondta

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy 1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot. És látá

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról?

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Pasarét, 2015. szeptember 26. (szombat) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Énekek: Halleluja: 241; Ref. 338; 299

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben