Adjatok hálát az Istennek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adjatok hálát az Istennek"

Átírás

1

2

3 djatok hálát az Istennek all: Béza T. / 1. d ja tok há lát az Is ten T I 4 V I nek, T i mádkoz za tok szent ne vé dm 7 4 nek! ir des sé tek dí csé re tét, és min den jó té te ményét! 4 Be széljé tek a nép e lőtt nagy csu dá it me lye ket tőtt! 2. Néki vígan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek! Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet! Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról lékeznek! 3. Keressétek e kegyes Urat és az ő színét és hatalmát! Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csudáit! Ítéletit hirdessétek, melyek ő szájából jöttek! 4. Népét vígsággal ő kihozta, választott népét vigasztalta. pogányok tartományát, ezeknek adta országát, mit kezükkel munkálkodván, szerzettek volt ez országban. 5. zt nékiek azért mívelte, hogy gondjuk légyen törvényére, hogy fogadják meg ő szavát, megtartsák parancsolatát, és örökké megőrizzék, melyért dicséret Istennek!

4 4 4 T T Áldás T I T I Szerző: Thoma László T T M 1. Ál dott az Úr ke T gyel me ö rök az Őt félőkben gyönyörkö dik T szerete te megma rad aján dé ka it á raszt ja ránk és gaz da gít. T T 9 Refr. T z Úr áldjon meg és vi T gyázza lép te id T Ő T ő riz zen e re jé vel n kell 9 ine fél ned so ha bármit mond a vi lág az Úr vezet szünte len karjá ba zár. 2. z T zát M Úr jó sá ga hű sé ge ö rök légy te is hű majd hoz N 96 I 3 T I T I T I T T T sze ret ni egyedül Ő az a ki T I T I meg ta nít csak T I T Ő te het igaz 5 T M 9 zá.

5 Áldjad az Urat, áldjad én lelk WW6 8 gm V I Szöveg: Sumonyi Zoltán all: ryllus ániel V gm WW 1. Áld jad az U V I gm rat, áld jad én lel k, V gm WW WW az Ő szent ne ve á rad szét ben n, I V cm B gm jó sá ga nél kül ho vá kell len n, I T MT cm B ke gyel mé ről is el ne fe led kez z. I cm 2. Ő, ki feloldoz, Ő, aki gyógyít, koporsómból is életre szólít. Mint egy büszke sast, akként megújít, gyújtván a szépség minden hordozóit. 3. Igazságot tesz nyomorultakkal, mert késedelmes ő a haraggal: n mindörökké büntet bajokkal. Irgalmassága végül megvígasztal. 4. z ég a földtől mily végtelenben, oly nagy a jóság benne szüntelen. tya könyörül gyermeki tetten, miként az Úr az őtet félő lelken. 5. Már Ő tudja, hogy romló erények, hogy porból vagyunk mind mi szegények. Életünk mint a puszta füvének napjai minden széltől elenyésznek. 6. e az Úr kegye az őt félőkön, öröktől fogva tartón s örökkön s fiak fiain, mind kik a földön szentélyét őrzik, nehogy az megtörjön. 7. z Úr pediglen, fönn a mennyekben, trónol, mert jussa vagyon mindenben. Áldjad az Urat, áldjad én lelk, kegyelméről is el ne feledkezz!

6 V V 1. V le 3. úgy 1. tyám, bo tyám én imádlak Szerző: Terry oelho én i rul va áld mád sze ret lak, lak, lek. 2. Úr Jézus, imádlak Szentlélek, imádlak...

7 z egyháznak a Jézus a fundámentoma Szöveg: J. Suel Stone Zene: S. S. Wesley z egy ház nak a Jé zus a fun dá men to ma a 5 9 szent Í gé re é pült fel lel ki t plo ma. Le h m 13 szállt a Menny bıl hív ni és el je gyez ni ıt meg vált va drá ga vé rén a vált ság ban hí vıt. 2. Kihívott minden népbıl egy lelki népet itt, kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. sak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja ıt, és egy terített asztal ád néki új erıt. 3. világ fejedelme feltámad ellene, vagy his tudománytól gyaláztatik neve, s míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak virrasztói kérdik: 'Meddig az éjszaka?' 4. Sok bajban, küzdelben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped, míg látomása egykor dicsın teljesül s a gyızedelmes egyház Urával egyesül. 5. háromegy Istennel már itt a földön egy s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mily áldott rénység: ha itt idınk lejár, Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!

8 z Úr Istent magasztalom Szerző: Németi erenc, Tokaj várkapitánya V6 8 T T 7 T T V 1. z Úr Is T tent magaszta lom, T jó vol tá T ról lé ke z, T 7 min dig oz zá fo lya mo dom, mert meghall gat, azt jól tu dom. 2. Számtalan kínokban valék, bűneimért kit érdlék: de ismét megkönnyebbülék, mihelyt vigasztalást hallék. 3. lterjesztvén kezeimet, kiáltott Istenet, csak bé s hunyt szet; n lelt sehol helyet. 4. Magban én dolgaimról, elébbeni életről, nagy kedves nyájasságomról: gondolkodt énekimről. 5. Nagy erősen, igaz hittel, mag Isten beszédével, kegyelmes ígéretével, bátorítám Szentlelkével. 6. suda irgalmasságodat, hisz, Ur, hatalmadat, onnan vészen bizodalmat, én lelk minden oltalmat. 7. Kezeidnek karjaiban, élet, halál birtokodban, megmutatád, hogy markodban, vagyon minden oltalmadban. 8. rős vitéz mint népeit, az ber ő két szeit, mint jó pásztor ő juhait: úgy oltalmazza híveit. 9. híveknek számuk vagyon, nevük nála írva vagyon, hajuk szála számon vagyon: rájuk gondja van oly nagyon. 10. Ne félj azért háborúdban, ó, én lelk, nyavalyádban; erős légy bizodalmadban, mert vagy Isten oltalmában.

9 icsérjétek Szerzı: avid rowder # / 5 2 alld, Nézz, ott most fenn fel a a Menny Menny ben a dalt, re ki áltsd a és mo raj é ne # 9 / lást, keld ahogy an gyalok dú dol ják a meg vál tás dal la mát 2 és ahogy an szent 13 a m7 gya je lok ki ált ják, hogy él jen a Ki i mind zsong ják, hogy él jen a Ki 2 rály! rály! Ve an gya lük # 17 / e lok gyütt áldd! Krisz tust a Ki kal áldd! Krisz # tust a Ki 2 / rályt! rályt! 2 21 N szőnik ez a dal, itt lenn is megszó # / lal. i csér jé tek! i csér jé tek! 25 e m7 2 a m7 Is ten szent jét! Is ten szent # 29 / e m7 2 jét! a m7 i csér jé tek! i csér jé tek! Is ten szentjét! Is ten szent # 37 3 / 3 e m7 2 a m7 jét! 46 / # lalalalalala ó lalalalalala ó lala lala la la la la la # 2 / 2 la Mily vég telen gyen géd, megvál tó szen ve dély!

10 V4 4 I T 7 Én Ur, én Isten 4 Szerző: Sillye Jenő 7 T 2 V V T3. V 1. Én U r, 2. Én U r, T 7 gá tol se I T gít 7 Én U r, én I T N I 2 hadd le gyen e Is te MT n, én Is ten, I 4 4 fe fe Is ten,! gé szen a ti éd! vedd el tő l min de n, a mi add! T meg ne k min de n, a mi 7 2 léd! T léd! fo gadd el az é le T /# hm T M 7 6 gé szen a ti t, 7 éd!

11 VV VV Nincs VV! 2! 2 enséged körülvesz T 5 VV4 4 en sé ged kö rül vesz Ben ned s mi sö tét 4 Te vagy a ény M hm hm I T 2 T 4 T M 7 T J 2 4 mert T VV! 2 I T 2 Szent a Te ne T ved 4 T 7 Ó, T fensé ges Úr Szent a Te ne ved, vi lá gosság ki rá lya!

12 W W W W2 2 ű ű pásztorunk Szöveg: lexandriai Kelen régi angol dall T dm pász to runk, ve zesd a te ár va nyá ja dat, T gm föl di út vesz tő ben te mu tass jó u tat, T dm B dm Szent nyom do kod ba lép ve a menny fe lé me gyünk, T gm B B dm Ó, hal ha tat lan Í ge, ve zé rünk, Mes te rünk. dm B 1. Mert boldog az az ber, ki dicsér tégedet, és kóstolgatja mindennap szent beszédedet; hát legeltessed igéddel bolygó nyájadat, és terelgessed Lelkeddel juhocskáidat. 2. Szentlelkedet töltsd ránk ki mint hajnal harmatát, és adj fejünkre tőled nyert ékes koronát, hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk!

13 4 4 Rerf. I T I T ö M rök I T T I géd Igéd Lámpás T I szöveg: Thoma László T Lám pás I T I é M let, e I T dm ú ta mon dm rő T M és rény I I fény 1. add ért s, 2. add szól j, 3. Kö I ves s, I hadd él j hadd hall j sze res s az é let sza vát! I I l n fe lej t be szé de det, szí vben for ga tom I I szent I gé det, kö vet lek Mes te r, ve zess to vább, I I hadd ve gy ész re a lá bad nyo mát! I O I! add ve gy ész re majd, hogy hor doz tál szün te len, a ka rod ba vet tél, és vit tél egy é le ten át! I I I I I I I I

14 Immánuel Reuben Morgan /is cism 2 cism Szent vagy, szent vagy meghajtom ma g elıt ted, U r! 5 /is cism 2 cism alle lu ja, eljöttél a zért, hogy mindent új já tégy! 9 fism 2 sus4 Immánu el Jézus Krisz tus, Te so ha n hagysz 13 fis m 2 el! cism To oda Pászto rom vagy, figyelsz min dig rám. Immá nu el! 17 /is cism 2 cism el n fog ha tom, hogy a ha ta lom Tiéd min denen. 21 /is cism 2 cism Mégis úgy sze retsz, ne ven hív tál, megyek csak vezess! 25 /is cis m 2 /is cis m 2 Szent vagy, szent vagy, Te vagy méltó, Nincsen hason ló! 29 oda cism cism el! Immá nu el! Immá nu el!

15 VV4 4 T I I Isten folyója T Szerző: ndy Mark T I I M VV 1. ent a hegy ről jön T I I a fo lyó, vi T ze fris sí tő en túl á radó. N I Völgye ken és a T N I me ző kön át a folyó ro han va így T M ine VV T ér T el hozzád. M VV Refr. Is ten folyó ja most tánc ra per dít, Isten folyó ja most fel vi dít, T I I T T M / /# VV Isten T folyó ja meg töl ti szí vünk, és ör ven T de N zünk, mert az I Úr van itt! T N I VV 2. Is T ten I folyó ja az I é lő víz, hogy ha meg é rin ted, é let re hív. És T M d.. al ine partjá ra hogy ha T sokszor lejársz, egy re T jobban szom ja zol az Úr u tán. 3. z Úr hegyére felmenni jó, mert ott jelenléte oly nyugtató. És a folyó mentén, ha futkározunk, vígan táncolva dícsérjük ott a fiút!" /Mercy Vineyard/Moria opyare ungary

16 VV Jelenléted erőt ad nek VV4 4 N I Je len lé ted T N erőt ad nek, Jelen M hm lé ted Ur, hm Is te n. Jelen M hm VV lé M ted, hm sziklád rejteké ben, itt van lakhely, hol M M meg M é rin tesz ke gyelmeddel, szent jelen létedben. T M ine VV1. VV add M jár jak ott, hol a nagy fo lyó s á raszt majd el, 2. add jár jak ott, hol a go nosz kar ja n ér majd el, T M / hol a lá b szik lán áll. VV hol a szent vér á rad rám. M VV M / Ó, rejts el ott, hol a Ó, rejts el ott, hol a a hol Te vagy, a hol Te vagy, per zse lő tűz n é get meg, sö tét ség s ré miszt en g, sus d.. al ine M tyám! tyám!

17 Jézus a jó pásztor Szöveg: óka Zoltán all: Trajtler ábor V apo II. javasolt V V 1. Jézus a jó pász tor, Nyá ja dat ol tal mazd, V sön des nyu ve le megyünk. gal mat adj, V Örök ir gal má ról nagy a ve szély! ha jön az éj. é nekelünk. 2. Jézus a szőlőtő ereje nagy. N él hiába ki benne marad. yümölcsöt érleljen szereteted, Tenélküled néped mit s tehet. 3. Jézus világosság messze ragyog. ényéből élnek mind a csillagok. Bününket oszlasd el nagy a sötét. Vezesd a jó utra mind aki vét! 4. Jézus a békesség fegyvere egy: a megbocsátó és hű szeretet. Békére vágyódik mind e világ, félelmes ínségből hozzás kiált! 5. Jézus a kezdet és Jézus a Vég: hadd zengje ég és föld dícséretét. Vezess az ösvényen, maradj velünk, míg örök fényedbe megérkezünk!

18 W3 4 dm Jézus a mi oltalmunk V U I T V dm W W Refr. Jé zus, a mi ol tal munk, e rős sé günk, Ő a mi pán cé lunk, T e I rős paj zsunk, dm V dm ránk sza kad min den baj, még se fé lünk. ránk tör az el len ség, Ben ne bí zunk. dm B T I Mha ha ine T 1. z a öld szét hul lik, minden hegy el om lik, dm M de egy I T W B T kő I szik la ö rök ké M M áll. M dm d.. al ine Taj tékzik a ten ger, gyilkol a sok fegy ver, né künk mégs árt a ha lál. 2. ladó már minden, örömöd még sincsen, ha ez a forrás n árad rád. Ő az, aki ingyen, már od'adott mindent, értünk áldozva önmagát. 3. ogták, elítélték, és megfeszítették Isten iát mihelyettünk, Nincsen már ítélet, vád sohas érhet, vére eltöröl minden bűnt.

19 B V V BV 4 T I I Jé T zus, fé nyünk 4 T I T V T I Jé zus, fé nyünk Jézus, fényünk V Taizé ének és ö rö münk, és ö rö münk, rád szom ja gyújtsd láng ra M 4 M zunk! Ó, V M M szí vünk! T T

20 Jézus, Lelkedben T I M T 4 V4 M 5 /# I 5 / V 4 I I M I T I M T 2/5 V M I T T I 2/5 I I T I I I 5 5 /# V I I T I I I I V T I I I T I T I I U M I M I I I I T! 5 / 1. Jé sod ra jött, zus, / Vé red ér im ösz szetör ted, 5 zett hogy megmentsél a la kat 5 zus, Kirá lyom. Lel ked t csoddult ki 2/5 5 feloldoz tál. rom bol tál porig, Szerző: Szabó ndrás 2/5 Jé 4 ben gyö nyör ködöm, 5 5 Jé a keresztfán, 4 5 /# hű sé 4 5 / zus, 5 ges, i gaz bará csak hogy 5 zus, Meg vál tóm. Min dent 2/5 tom Te lettél. vég re hoz zám érj, 5 /# 2/5 i má dá Jé bilin cse el veszí tet tél, 4! 2/5 át szeg kar ja id dal át ö lel jél. 2. Jézus, Jézus, imádásodra jött, Királyom. Jézus, Jézus, Lelkedben gyönyörködöm, Megváltóm. Lábaid alá vettetett a őld s az Ég, Neved minden név fölött való név! Térdre hullok hatalmas trónod előtt, leborulok szent, szent, szent arcod előtt! Tiéd legyen minden áldás, tisztesség, hálaadás, hódolat,dicsőítés, magasztalás! 3. Jézus, Jézus, Neked adom minden, Királyom, Jézus, Jézus, Lelked kiárad benn, Megváltóm, Jézus.

21 ! VV4 4 Jó vagy hozzám!!! Szerző: obner Illés B/ / T M T VV T N T # 7 M T ^7 VV 1. Jé zus kegyel med U 6/9 B^7 Mtart ja a lel ket ben n Jé zus kegyel med T T # 7 VV VV VV tart M é letben, tart é let ben ^7 Jé zus, jó sá god T itt M ál lok I bol dogan, s mé gis I I I I I /# 9 Jé zus, jó sá god ve zet bűnbá nat ra en g U B^7 ^7 ő riz en g, ő riz en g. S én M T ^7 3 tanács ta la nul I I I I /# I I N I sus 4 Refr. O lyan jó vagy /# I I M há lám túl csor! dul, a szí v! B/ / VV VV! hoz zám nincs szó, mely lyel el mond I UT I I / sus 4 gra gyúl! Ér! ted! / /# 9 Túj ra lán 2 hat nám a 1. ine T VV VV T2. Bár csak ki N tud nám fe jez N / ni N N T szere tet és a há lám T /# d.. al ine bár csak ki tud nám fe jez ni N N T szere te t és a há lám

22 VVV hm VVV Jöjj, # Jöjj, királyom, Jézusom ki rá lyom, finn népdal # Jé zu som! V hm Szí v í me # meg nyi tom. go nosz tól óvj te meg, # meg ne ront son en ge met. 2. Véreddel, mely elkifolyt, mosd le ról i folt; élet útját megmutasd, én meg n találom azt. 3. yógytsd meg sok nyavalyám, enyíts szív bánatán; kétség, gond ha gyötrenek, bíztasd nádszál hitet. 4. Van hatalad rá, tudom, míveld édes Jézusom: hit, rény és szeretet töltse be a szívet. 5. keresztet te adod, adj hozzá alázatot, hordj olyan csendesen, mint egykor te, Mester. 6. Majd ha véget ér a harc, s megpihentetni akarsz: megragadom jobbodat, s mennyországod béfogad.

23 V4 4 Jót terveztél T I NT N I 7 Szerző: Somogyi István T T M ^7 V V V Jót ter vez tél az é le t fe lől T T I MT 7 7 szív W ből ö rülsz mi kor jót te hetsz ve l. Ér t ad tad U T 7 7 hm 7 7 Jé zust a Bá rányt, hogy ne aján dé koznál mindent nek. 2 MT hm 7 T Mi e lőtt M Jézusban I I hm 7 M ^7 meg szület N I fiad I va gyok I I MT hm 7 T I I I ^7 I I ^7 t, Te már T szeretett I I I el hív tál. V Szerel med, mek. Te let tél 7 mint napfény á rad rám. az i gaz gyöngy N ért élek. hm 7 ^7 Ke gyel med S mi n M ^7 V hm 7 T M ^7 ö rök ké választ 7 tart el T so s mú lik te sze rel! medtől, T sus MT I i ad Te vagy dá fo gad tál! örök sé g! V T Jót, MT 7 MT ^7 1. MT 7 I M hm 7 T i gen jót, 2 ^7 i gen jót, T I I I 7 hm 7 jót ter vez tél. i gen jót I 7 ter vez tél!! T

24 Jövök a kereszthez Szerző: orváth Balázs I I /# M 3 VVVV2 2 VVVV Jövök a T I M c#m I ke reszthez, c#m/ MT jövök a ke reszthez, Neked ha VVVV lált hozott, MT I I nek T I é M le tet. 3 M c#m N I I Jö vök a I ke I reszthez, VVVV VVVV jövök a ke reszthez, az élet forrá sa testedből e red. MT f#m 7 3 ^7 3 3 /# T 1. Nin N I csen más hely, I I a hol M pi hen he tek, I T nincsen más T I f#m f#m mód, I hogy letegy bű nö met, it gondolat tal, tettel, /# 6 / / szó val el kö vett, terts új ra tiszta szí vet benn! I I / 2. Nincsen más út, mely szabadságra vezet, Nincsen más vér, mely elmossa bűnömet, Jézus, hűséges Isten, vonj magadhoz eng! Terts újra tiszta szívet benn!

25 Ki Istenének átad mindent V3 4 Szerző: Neumark yörgy V M V V 1. Ki Is te né nek zt csu da kép pen bi zal mát csak be ín ség, baj közt is át ad őr zi /# lé ve él tet V min itt T ti, i. T dent, lent, T V Ki min dent az n fö szent ke V vény re zé be V é pí tett, T tett. 2. súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér, ha sebeink még jobban fájnak s mindennap kínunk visszatér? így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búnak helyet ad. 3. sak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, az Úr rendelte kegyelben örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. 4. Zengj hát az Úrnak s járd az utat, mit éppen néked Ő adott; a mennyből gazdag áldást juttat s majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és rél, az mindörökké Véle él.

26 Magasztalunk égi fénynél Kádár erenc Magyar népi dall h m h m is is Ma gasz ta lunk é gi fény nél, ál dunk U runk, mert szen ved tél. 3 fism h m ir de tünk, mert fel tá mad tál, ir gal ma san megmen tet tél. 2. Tisztább vagy a kéklı égnél, forrás ezüstös vizénél gyorsabb szélsebes galbnál, ıszintébb a reggeleknél. 3. Bölcsebb vagy a bronzhegyeknél, szelídebb a nyári estnél, erısebb a kısziklánál, otthonabb az édes tejnél. 4. Messzebb vagy a csillagoknál, közelebb a pórusoknál, szíved szebb a szerelnél, arcod nyíltabb a májusnál. 5. Reszketnénk, ha n szeretnél, nagy kegyelmed titkos szentély, tiszta vággyal felruháztál, új életre feleltél. 6. Magasztalunk égi fénynél, áldunk, Urunk, mert szenvedtél. irdetünk, mert feltámadtál, irgalmasan megmentettél.

27 Megváltóm, Szabadítóm Reuben Morgan sus4 sus4 5 Megvál tóm, Szabadí tóm, a porból fel el tél. sus4 sus4 Soha többé n leszek már az az ber, aki régen volt én 9 cism 13 Nyit va áll az aj tó el ké szült az út 16 a Menny or szág fe lé. 2/cis 20 Ér t jöt tél, le gyız ted a ha lált 2/cis 24 Meg nyílt már az út, Te új rényt hoz 2 sus4 28 tál hal le lu ja az é le tért! cism 2 Lá tom már, nyit va áll az aj tó 32 el ké szült az út a Mennyor szág fe lé!

28 VVV VVV VVV VVV Mily nagy vagy, Urunk! f#m Szerző: Matt VVV Ő tün dök lő Ki rály, fé nye ra gyog ránk, MT I 2 hadd örvendjen a öld, ör vendjen a öld. Ő fény ben lakozik, MT I 2 T s a sötét el tű nik, hang já ra meg reg, ha szól megreg. f#m Refr. Mily nagy vagy Urunk, é nekel jük: nagy vagy Urunk, ^7 Nagy, f#m mind meglátjuk, VVV! T O mily vagy U runk. VVV Mél tó nagy Neved, ^7 min den név felett,! T szív ünk áld, mily nagy vagy U runk! 2. Ő korszakok felett él, az idő az Övé, a Kezdet és a vég, a Kezdet és a vég. az tya, iú s Lélek, ki háromban eggyé lett, a Bárány s Oroszlán, a Bárány s Oroszlán.

29 N engedsz el VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV5 8 f#m/ / T / T T T M I TI O I O I T T I I / T M T T I I M MT T T 7 T T T T I T T T I T T T T / sus 4 / T T T T T T I T T T I / T Te vagy a szí v f#m/ sor som kezed ben f#m/ harcok jönnek tiéd / ben ragyog. /# ép pen milyen kedv /# f#m/ ki rá lya ti éd / / Is ten van. Szerző: obner Illés 6 8 se gíts Rád bíz nom mag Mél tó Ró lad be szél hm vagy rá, hogy jek. sus 4 Ér Mél / minde n / a Se gíts, hogy Rád nézzek,s ted a sö tét van fé nyed / minden helyzet ben fáj dal mak könynyek f#m/ an nál e rő seb n ar ra mit ér zek vagy / Se gíts hit ben jár nom Is te n,! ba rá tom sus 4 él jek és / vagy é le t sus 4 mel Rá, hogy bíz zak Ben ned,! mert 9 VV MT n engedsz el ű sé ges T n engedsz el soha / vagy őr ző kezed T n engedsz el T T n en ged el T M sus 4

30 VV VV VV MT MT ű sé ges ű sé ges T hm T / N engedsz el I T T / vagy vezetsz en g és vé del me zel I I I T MT sus 4 vagy meg ví gasz talsz és fe gyel me zel sus 4 T! 9 T / n engedsz el n engedsz el soha n engedsz el

31 Ó Jézus, árva csendben V V V V4 4 T Ó, * / T I / Szöveg: W. W. ow walesi dall / Jé zus, ár va csend ben az aj tón kív ül T I # / / állsz, T be jön nél már, de né mán kulcs for du lás ra V ^7 / 2 * # * vársz. Mi mond juk, hogy mi énk vagy, te vagy a név, a T I T # * / / * jel: ó, szé gyen, hogy te légy az, a ki nek vár ni kell. T V V 1. Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz; könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz. Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár! Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár! 2. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér: 'Így bánsz vel? teérted hullt testből a vér!' Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.

32 Seregek Ura 4 4 yőz az Szerző: Thoma László MT Úr! yőz az I Úr! V MT T Is te nünk, a győz tes Ál dott az, ki nek csak M nagy Ki rály, Ben ne van re n hagy el, az ol da mé V 7 lun kon áll! nye!

33 na Té na Szent vagy, szent vagy, Urunk V4 V 4 na V na szent szent T MT I 2 I T M V MT I I U I T T 2 V T I T 2 6 / V T na Szent vagy, ged Szent vagy, oz zád Mert meghal a keresz ten tál, Szerző: orváth Balázs de új ra élsz. T nat M na na na na na na na na na na na na na na na na T I na na T 2 T M vagy, U runk, e gye dül, te r tő Is ten! 2 il let a hó do lat, ál dás, tisz tes ség. T 2 T M vagy, U runk, e gye dül, meg vál tó Bá rány! száll jon a há la, i má dás, ün nep lés. T M 2 ér tünk. S ki rály 6 / sá god l hív köztünk tál van. Vé red ine M I folyt I pap ja id nak!d.. al ine T T V U Min den lé Ég, föld zúg 6 / lek ja, áld jon Té ged, hal le lu! ja, T 1. 2 száll szent! jon vagy, d.. al ine fel a dal a tró nod e le bo rul a né ped lé! léd!

34 V4 4 M Támadj fel kőszívben Szerző: Szabó ndrás M V M Refr. Tá madj fel 7 kő szí v ben, M á rassz el hm Szent lel ked del! T V Zú dul jon V 1. Sza ba dí tá sod sod I ró víz T zel, ha tal má val, lán gol jon menynye i tró nod I T for ró tűz zel! T e re jé vel, hm sza Tva id gaz dag V Tá madj fel VO V T I T á ra da tá val, di cső sé ged I V T I hm én ben n, vá gyik rád a lel k, T 1. 2 hm vel! V Té ged zeng fé nyé már szí v, fél tőn szere tő Is M ten! hm fél tőn szere tő Is M ten!

35 Ur, ozzád el lelk VVVV4 4 M T NT I T Szerző: rah Kendrick NT I I T VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV 1.Ur, oz zád N I e mel lel k. Tebenned bí zom, I N N I Is N I te n. T dd, hogy ne ér jen szé gyen en g, I N M! N I Ne ne ves I senek N N ki el len sé ge I N im. Ös vényeid re taníts meg en g, vezess tovább az I M N I M N I I N i N gaz I ú ton! I Is ten vagy, nagy Szaba dí tóm, N I I! N min dig Te ben ned re mény MT ke d. ^7 NT Refr. N szé gye nül meg sen ki, T N NT ha I Te vagy a re mé nye, ^7 N I c#m c#m/ ezért Rád né zek min I dig, U r. Vigyázz rám, óv jál meg, N NT I # 7 /B NT szük I sé g van Rád, Te hoz zád fel e Jme l, f#m 2 N I T Ur, a lel ke met. T N I I N M 2.Isten gondolj nagy irgalmad ra, I T / N I I N ely öröktől N N I I / M fog va van,

36 VVVV N I M N I I N Ur, ozzád el lelk VVVV júkorom sok vét T ké ről M N I ne is lékezz meg! T M I I M VVVV VVVV T Sze Nre tet tel gon dolj rám, szere tet I T M f#m sus 6 tel, mert jó sá god vég te len! M ^7 ^9 VVVV M M Lel k T ^7 ^9 zád M fel e me l, Lel k oz zád fel e me l!

37 V VVV VVVV4 4 VVVV M VVVVTe vagy V VVV 4 VVVVVe led V VVV VVVV és M U r mél já I sze T T tó T T M f#m rok, vagy, Te vagy T T M ret lek Ve T T M mas Ur, szent vagy szent N I vagy, 3 a dícséret T MT f#m N I hatal T T M ret 4 vagy, T T mas vagy, T T N I 3 tó N a dícséret I T MT N I MT M T Rád te kin já rok, N I Rád te kin T N min den na pon T T 4 V VVV VVVV Új V VVV VVVV csak M és sze ret lek minden na pon N I T T 2 I I T T 4 I T T c#m T I g#m T I dalt zen gek és ál dom ki rá lyom ki mél tó, sak Te vagy az Úr és a nagy Király, a min den ha tó, a mi Kő sziklánk, I T T 2 4 I T N I Rá né zek, Őt vá rom, le bo 3 Te vagy Im má nu el, ha tal mas Is ten, a Bé kes T T

38 V VVV T T c#m VVVV VVVV VVVV Új V VVV Ur, szent vagy T T g#m I I rul va i má dom. ség U ra, meg fe szí tett Bá rány, 2 4 I I dalt zen gek és ál dom ki megmen tő Is ten vagy, ke gyel med vég te len, u ral kodsz c#m VVVV I I g#m I rá lyom ki mél tó, ö rök ké az ég és föld fe lett, 4 I I I Rá né zek, Őt vá rom, le bo 3 Te vagy az al fa és o me ga, kez det és vég, Te vagy a V VVV VVVV csak V VVV T T VVVV VVVV T T 2 T T c#m T T T T M I I rul va i má dom. 3 si ás, meg men tő Ba rát, ki véd. N 2 3 T 3 g#m I T 4 VVVV Te vagy Meg vál tóm, és az 1. 2 c#m 3 Te vagy a é le t Ti éd!

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

13. Mátyás álruhában

13. Mátyás álruhában 1. Mátyás álruhában Bíró, Mátyás Függöny szét. Falu. Jobbágyok dolgoznak a Bíró birtokán. 108 Allegretto Borbála, Markal. II. Úr, Jobbágyok(tenor coro(nép) Öreg Jobbágyok(bariton) Kinizsi, Beckensloer

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI?

MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI? pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd 2013.05.29. 8:24 Page 1 Sok szeretettel minden pedagógusnak és szülőnek MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI? pedagógus füzetek II. pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd 2013.05.29.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Robert Faricy SJ Robert J. Wicks. Jé zust szem lél ni. Nyiredy Maurus OSB. Pan non hal ma, 2011.

Robert Faricy SJ Robert J. Wicks. Jé zust szem lél ni. Nyiredy Maurus OSB. Pan non hal ma, 2011. Robert Faricy SJ Robert J. Wicks Jé zust szem lél ni For dí tot ta: Nyiredy Maurus OSB Pan non hal ma, 2011. A for dí tó elõ sza va En nek a könyv nek az alap ja egy az USA-ban tar - tott min den vá ra

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.«

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.« 16,2 5 Má ria, Ja kab [any ja], va la mint Szalómé il lat sze re ket 1008 vá sá rol - tak be, hogy el men je nek és meg ken jék õt 1009. (2) Nagyon ko rán reg gel, a hét elsõ nap ján 1010 mentek a sír

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Le gyen bé ke, sza bad ság, egyet ér tés!

Le gyen bé ke, sza bad ság, egyet ér tés! IX. év fo lyam 3. szám 2013. már ci us Ára: 120 Ft Le gyen bé ke, sza bad ság, egyet ér tés 165 éve a ma gyar em be rek nek már - ci us 15-e egyet je lent a sza bad ság gal, az ön ren del ke zés sel, az

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben