Adjatok hálát az Istennek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adjatok hálát az Istennek"

Átírás

1

2

3 djatok hálát az Istennek all: Béza T. / 1. d ja tok há lát az Is ten T I 4 V I nek, T i mádkoz za tok szent ne vé dm 7 4 nek! ir des sé tek dí csé re tét, és min den jó té te ményét! 4 Be széljé tek a nép e lőtt nagy csu dá it me lye ket tőtt! 2. Néki vígan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek! Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet! Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról lékeznek! 3. Keressétek e kegyes Urat és az ő színét és hatalmát! Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csudáit! Ítéletit hirdessétek, melyek ő szájából jöttek! 4. Népét vígsággal ő kihozta, választott népét vigasztalta. pogányok tartományát, ezeknek adta országát, mit kezükkel munkálkodván, szerzettek volt ez országban. 5. zt nékiek azért mívelte, hogy gondjuk légyen törvényére, hogy fogadják meg ő szavát, megtartsák parancsolatát, és örökké megőrizzék, melyért dicséret Istennek!

4 4 4 T T Áldás T I T I Szerző: Thoma László T T M 1. Ál dott az Úr ke T gyel me ö rök az Őt félőkben gyönyörkö dik T szerete te megma rad aján dé ka it á raszt ja ránk és gaz da gít. T T 9 Refr. T z Úr áldjon meg és vi T gyázza lép te id T Ő T ő riz zen e re jé vel n kell 9 ine fél ned so ha bármit mond a vi lág az Úr vezet szünte len karjá ba zár. 2. z T zát M Úr jó sá ga hű sé ge ö rök légy te is hű majd hoz N 96 I 3 T I T I T I T T T sze ret ni egyedül Ő az a ki T I T I meg ta nít csak T I T Ő te het igaz 5 T M 9 zá.

5 Áldjad az Urat, áldjad én lelk WW6 8 gm V I Szöveg: Sumonyi Zoltán all: ryllus ániel V gm WW 1. Áld jad az U V I gm rat, áld jad én lel k, V gm WW WW az Ő szent ne ve á rad szét ben n, I V cm B gm jó sá ga nél kül ho vá kell len n, I T MT cm B ke gyel mé ről is el ne fe led kez z. I cm 2. Ő, ki feloldoz, Ő, aki gyógyít, koporsómból is életre szólít. Mint egy büszke sast, akként megújít, gyújtván a szépség minden hordozóit. 3. Igazságot tesz nyomorultakkal, mert késedelmes ő a haraggal: n mindörökké büntet bajokkal. Irgalmassága végül megvígasztal. 4. z ég a földtől mily végtelenben, oly nagy a jóság benne szüntelen. tya könyörül gyermeki tetten, miként az Úr az őtet félő lelken. 5. Már Ő tudja, hogy romló erények, hogy porból vagyunk mind mi szegények. Életünk mint a puszta füvének napjai minden széltől elenyésznek. 6. e az Úr kegye az őt félőkön, öröktől fogva tartón s örökkön s fiak fiain, mind kik a földön szentélyét őrzik, nehogy az megtörjön. 7. z Úr pediglen, fönn a mennyekben, trónol, mert jussa vagyon mindenben. Áldjad az Urat, áldjad én lelk, kegyelméről is el ne feledkezz!

6 V V 1. V le 3. úgy 1. tyám, bo tyám én imádlak Szerző: Terry oelho én i rul va áld mád sze ret lak, lak, lek. 2. Úr Jézus, imádlak Szentlélek, imádlak...

7 z egyháznak a Jézus a fundámentoma Szöveg: J. Suel Stone Zene: S. S. Wesley z egy ház nak a Jé zus a fun dá men to ma a 5 9 szent Í gé re é pült fel lel ki t plo ma. Le h m 13 szállt a Menny bıl hív ni és el je gyez ni ıt meg vált va drá ga vé rén a vált ság ban hí vıt. 2. Kihívott minden népbıl egy lelki népet itt, kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. sak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja ıt, és egy terített asztal ád néki új erıt. 3. világ fejedelme feltámad ellene, vagy his tudománytól gyaláztatik neve, s míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak virrasztói kérdik: 'Meddig az éjszaka?' 4. Sok bajban, küzdelben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped, míg látomása egykor dicsın teljesül s a gyızedelmes egyház Urával egyesül. 5. háromegy Istennel már itt a földön egy s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mily áldott rénység: ha itt idınk lejár, Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!

8 z Úr Istent magasztalom Szerző: Németi erenc, Tokaj várkapitánya V6 8 T T 7 T T V 1. z Úr Is T tent magaszta lom, T jó vol tá T ról lé ke z, T 7 min dig oz zá fo lya mo dom, mert meghall gat, azt jól tu dom. 2. Számtalan kínokban valék, bűneimért kit érdlék: de ismét megkönnyebbülék, mihelyt vigasztalást hallék. 3. lterjesztvén kezeimet, kiáltott Istenet, csak bé s hunyt szet; n lelt sehol helyet. 4. Magban én dolgaimról, elébbeni életről, nagy kedves nyájasságomról: gondolkodt énekimről. 5. Nagy erősen, igaz hittel, mag Isten beszédével, kegyelmes ígéretével, bátorítám Szentlelkével. 6. suda irgalmasságodat, hisz, Ur, hatalmadat, onnan vészen bizodalmat, én lelk minden oltalmat. 7. Kezeidnek karjaiban, élet, halál birtokodban, megmutatád, hogy markodban, vagyon minden oltalmadban. 8. rős vitéz mint népeit, az ber ő két szeit, mint jó pásztor ő juhait: úgy oltalmazza híveit. 9. híveknek számuk vagyon, nevük nála írva vagyon, hajuk szála számon vagyon: rájuk gondja van oly nagyon. 10. Ne félj azért háborúdban, ó, én lelk, nyavalyádban; erős légy bizodalmadban, mert vagy Isten oltalmában.

9 icsérjétek Szerzı: avid rowder # / 5 2 alld, Nézz, ott most fenn fel a a Menny Menny ben a dalt, re ki áltsd a és mo raj é ne # 9 / lást, keld ahogy an gyalok dú dol ják a meg vál tás dal la mát 2 és ahogy an szent 13 a m7 gya je lok ki ált ják, hogy él jen a Ki i mind zsong ják, hogy él jen a Ki 2 rály! rály! Ve an gya lük # 17 / e lok gyütt áldd! Krisz tust a Ki kal áldd! Krisz # tust a Ki 2 / rályt! rályt! 2 21 N szőnik ez a dal, itt lenn is megszó # / lal. i csér jé tek! i csér jé tek! 25 e m7 2 a m7 Is ten szent jét! Is ten szent # 29 / e m7 2 jét! a m7 i csér jé tek! i csér jé tek! Is ten szentjét! Is ten szent # 37 3 / 3 e m7 2 a m7 jét! 46 / # lalalalalala ó lalalalalala ó lala lala la la la la la # 2 / 2 la Mily vég telen gyen géd, megvál tó szen ve dély!

10 V4 4 I T 7 Én Ur, én Isten 4 Szerző: Sillye Jenő 7 T 2 V V T3. V 1. Én U r, 2. Én U r, T 7 gá tol se I T gít 7 Én U r, én I T N I 2 hadd le gyen e Is te MT n, én Is ten, I 4 4 fe fe Is ten,! gé szen a ti éd! vedd el tő l min de n, a mi add! T meg ne k min de n, a mi 7 2 léd! T léd! fo gadd el az é le T /# hm T M 7 6 gé szen a ti t, 7 éd!

11 VV VV Nincs VV! 2! 2 enséged körülvesz T 5 VV4 4 en sé ged kö rül vesz Ben ned s mi sö tét 4 Te vagy a ény M hm hm I T 2 T 4 T M 7 T J 2 4 mert T VV! 2 I T 2 Szent a Te ne T ved 4 T 7 Ó, T fensé ges Úr Szent a Te ne ved, vi lá gosság ki rá lya!

12 W W W W2 2 ű ű pásztorunk Szöveg: lexandriai Kelen régi angol dall T dm pász to runk, ve zesd a te ár va nyá ja dat, T gm föl di út vesz tő ben te mu tass jó u tat, T dm B dm Szent nyom do kod ba lép ve a menny fe lé me gyünk, T gm B B dm Ó, hal ha tat lan Í ge, ve zé rünk, Mes te rünk. dm B 1. Mert boldog az az ber, ki dicsér tégedet, és kóstolgatja mindennap szent beszédedet; hát legeltessed igéddel bolygó nyájadat, és terelgessed Lelkeddel juhocskáidat. 2. Szentlelkedet töltsd ránk ki mint hajnal harmatát, és adj fejünkre tőled nyert ékes koronát, hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk!

13 4 4 Rerf. I T I T ö M rök I T T I géd Igéd Lámpás T I szöveg: Thoma László T Lám pás I T I é M let, e I T dm ú ta mon dm rő T M és rény I I fény 1. add ért s, 2. add szól j, 3. Kö I ves s, I hadd él j hadd hall j sze res s az é let sza vát! I I l n fe lej t be szé de det, szí vben for ga tom I I szent I gé det, kö vet lek Mes te r, ve zess to vább, I I hadd ve gy ész re a lá bad nyo mát! I O I! add ve gy ész re majd, hogy hor doz tál szün te len, a ka rod ba vet tél, és vit tél egy é le ten át! I I I I I I I I

14 Immánuel Reuben Morgan /is cism 2 cism Szent vagy, szent vagy meghajtom ma g elıt ted, U r! 5 /is cism 2 cism alle lu ja, eljöttél a zért, hogy mindent új já tégy! 9 fism 2 sus4 Immánu el Jézus Krisz tus, Te so ha n hagysz 13 fis m 2 el! cism To oda Pászto rom vagy, figyelsz min dig rám. Immá nu el! 17 /is cism 2 cism el n fog ha tom, hogy a ha ta lom Tiéd min denen. 21 /is cism 2 cism Mégis úgy sze retsz, ne ven hív tál, megyek csak vezess! 25 /is cis m 2 /is cis m 2 Szent vagy, szent vagy, Te vagy méltó, Nincsen hason ló! 29 oda cism cism el! Immá nu el! Immá nu el!

15 VV4 4 T I I Isten folyója T Szerző: ndy Mark T I I M VV 1. ent a hegy ről jön T I I a fo lyó, vi T ze fris sí tő en túl á radó. N I Völgye ken és a T N I me ző kön át a folyó ro han va így T M ine VV T ér T el hozzád. M VV Refr. Is ten folyó ja most tánc ra per dít, Isten folyó ja most fel vi dít, T I I T T M / /# VV Isten T folyó ja meg töl ti szí vünk, és ör ven T de N zünk, mert az I Úr van itt! T N I VV 2. Is T ten I folyó ja az I é lő víz, hogy ha meg é rin ted, é let re hív. És T M d.. al ine partjá ra hogy ha T sokszor lejársz, egy re T jobban szom ja zol az Úr u tán. 3. z Úr hegyére felmenni jó, mert ott jelenléte oly nyugtató. És a folyó mentén, ha futkározunk, vígan táncolva dícsérjük ott a fiút!" /Mercy Vineyard/Moria opyare ungary

16 VV Jelenléted erőt ad nek VV4 4 N I Je len lé ted T N erőt ad nek, Jelen M hm lé ted Ur, hm Is te n. Jelen M hm VV lé M ted, hm sziklád rejteké ben, itt van lakhely, hol M M meg M é rin tesz ke gyelmeddel, szent jelen létedben. T M ine VV1. VV add M jár jak ott, hol a nagy fo lyó s á raszt majd el, 2. add jár jak ott, hol a go nosz kar ja n ér majd el, T M / hol a lá b szik lán áll. VV hol a szent vér á rad rám. M VV M / Ó, rejts el ott, hol a Ó, rejts el ott, hol a a hol Te vagy, a hol Te vagy, per zse lő tűz n é get meg, sö tét ség s ré miszt en g, sus d.. al ine M tyám! tyám!

17 Jézus a jó pásztor Szöveg: óka Zoltán all: Trajtler ábor V apo II. javasolt V V 1. Jézus a jó pász tor, Nyá ja dat ol tal mazd, V sön des nyu ve le megyünk. gal mat adj, V Örök ir gal má ról nagy a ve szély! ha jön az éj. é nekelünk. 2. Jézus a szőlőtő ereje nagy. N él hiába ki benne marad. yümölcsöt érleljen szereteted, Tenélküled néped mit s tehet. 3. Jézus világosság messze ragyog. ényéből élnek mind a csillagok. Bününket oszlasd el nagy a sötét. Vezesd a jó utra mind aki vét! 4. Jézus a békesség fegyvere egy: a megbocsátó és hű szeretet. Békére vágyódik mind e világ, félelmes ínségből hozzás kiált! 5. Jézus a kezdet és Jézus a Vég: hadd zengje ég és föld dícséretét. Vezess az ösvényen, maradj velünk, míg örök fényedbe megérkezünk!

18 W3 4 dm Jézus a mi oltalmunk V U I T V dm W W Refr. Jé zus, a mi ol tal munk, e rős sé günk, Ő a mi pán cé lunk, T e I rős paj zsunk, dm V dm ránk sza kad min den baj, még se fé lünk. ránk tör az el len ség, Ben ne bí zunk. dm B T I Mha ha ine T 1. z a öld szét hul lik, minden hegy el om lik, dm M de egy I T W B T kő I szik la ö rök ké M M áll. M dm d.. al ine Taj tékzik a ten ger, gyilkol a sok fegy ver, né künk mégs árt a ha lál. 2. ladó már minden, örömöd még sincsen, ha ez a forrás n árad rád. Ő az, aki ingyen, már od'adott mindent, értünk áldozva önmagát. 3. ogták, elítélték, és megfeszítették Isten iát mihelyettünk, Nincsen már ítélet, vád sohas érhet, vére eltöröl minden bűnt.

19 B V V BV 4 T I I Jé T zus, fé nyünk 4 T I T V T I Jé zus, fé nyünk Jézus, fényünk V Taizé ének és ö rö münk, és ö rö münk, rád szom ja gyújtsd láng ra M 4 M zunk! Ó, V M M szí vünk! T T

20 Jézus, Lelkedben T I M T 4 V4 M 5 /# I 5 / V 4 I I M I T I M T 2/5 V M I T T I 2/5 I I T I I I 5 5 /# V I I T I I I I V T I I I T I T I I U M I M I I I I T! 5 / 1. Jé sod ra jött, zus, / Vé red ér im ösz szetör ted, 5 zett hogy megmentsél a la kat 5 zus, Kirá lyom. Lel ked t csoddult ki 2/5 5 feloldoz tál. rom bol tál porig, Szerző: Szabó ndrás 2/5 Jé 4 ben gyö nyör ködöm, 5 5 Jé a keresztfán, 4 5 /# hű sé 4 5 / zus, 5 ges, i gaz bará csak hogy 5 zus, Meg vál tóm. Min dent 2/5 tom Te lettél. vég re hoz zám érj, 5 /# 2/5 i má dá Jé bilin cse el veszí tet tél, 4! 2/5 át szeg kar ja id dal át ö lel jél. 2. Jézus, Jézus, imádásodra jött, Királyom. Jézus, Jézus, Lelkedben gyönyörködöm, Megváltóm. Lábaid alá vettetett a őld s az Ég, Neved minden név fölött való név! Térdre hullok hatalmas trónod előtt, leborulok szent, szent, szent arcod előtt! Tiéd legyen minden áldás, tisztesség, hálaadás, hódolat,dicsőítés, magasztalás! 3. Jézus, Jézus, Neked adom minden, Királyom, Jézus, Jézus, Lelked kiárad benn, Megváltóm, Jézus.

21 ! VV4 4 Jó vagy hozzám!!! Szerző: obner Illés B/ / T M T VV T N T # 7 M T ^7 VV 1. Jé zus kegyel med U 6/9 B^7 Mtart ja a lel ket ben n Jé zus kegyel med T T # 7 VV VV VV tart M é letben, tart é let ben ^7 Jé zus, jó sá god T itt M ál lok I bol dogan, s mé gis I I I I I /# 9 Jé zus, jó sá god ve zet bűnbá nat ra en g U B^7 ^7 ő riz en g, ő riz en g. S én M T ^7 3 tanács ta la nul I I I I /# I I N I sus 4 Refr. O lyan jó vagy /# I I M há lám túl csor! dul, a szí v! B/ / VV VV! hoz zám nincs szó, mely lyel el mond I UT I I / sus 4 gra gyúl! Ér! ted! / /# 9 Túj ra lán 2 hat nám a 1. ine T VV VV T2. Bár csak ki N tud nám fe jez N / ni N N T szere tet és a há lám T /# d.. al ine bár csak ki tud nám fe jez ni N N T szere te t és a há lám

22 VVV hm VVV Jöjj, # Jöjj, királyom, Jézusom ki rá lyom, finn népdal # Jé zu som! V hm Szí v í me # meg nyi tom. go nosz tól óvj te meg, # meg ne ront son en ge met. 2. Véreddel, mely elkifolyt, mosd le ról i folt; élet útját megmutasd, én meg n találom azt. 3. yógytsd meg sok nyavalyám, enyíts szív bánatán; kétség, gond ha gyötrenek, bíztasd nádszál hitet. 4. Van hatalad rá, tudom, míveld édes Jézusom: hit, rény és szeretet töltse be a szívet. 5. keresztet te adod, adj hozzá alázatot, hordj olyan csendesen, mint egykor te, Mester. 6. Majd ha véget ér a harc, s megpihentetni akarsz: megragadom jobbodat, s mennyországod béfogad.

23 V4 4 Jót terveztél T I NT N I 7 Szerző: Somogyi István T T M ^7 V V V Jót ter vez tél az é le t fe lől T T I MT 7 7 szív W ből ö rülsz mi kor jót te hetsz ve l. Ér t ad tad U T 7 7 hm 7 7 Jé zust a Bá rányt, hogy ne aján dé koznál mindent nek. 2 MT hm 7 T Mi e lőtt M Jézusban I I hm 7 M ^7 meg szület N I fiad I va gyok I I MT hm 7 T I I I ^7 I I ^7 t, Te már T szeretett I I I el hív tál. V Szerel med, mek. Te let tél 7 mint napfény á rad rám. az i gaz gyöngy N ért élek. hm 7 ^7 Ke gyel med S mi n M ^7 V hm 7 T M ^7 ö rök ké választ 7 tart el T so s mú lik te sze rel! medtől, T sus MT I i ad Te vagy dá fo gad tál! örök sé g! V T Jót, MT 7 MT ^7 1. MT 7 I M hm 7 T i gen jót, 2 ^7 i gen jót, T I I I 7 hm 7 jót ter vez tél. i gen jót I 7 ter vez tél!! T

24 Jövök a kereszthez Szerző: orváth Balázs I I /# M 3 VVVV2 2 VVVV Jövök a T I M c#m I ke reszthez, c#m/ MT jövök a ke reszthez, Neked ha VVVV lált hozott, MT I I nek T I é M le tet. 3 M c#m N I I Jö vök a I ke I reszthez, VVVV VVVV jövök a ke reszthez, az élet forrá sa testedből e red. MT f#m 7 3 ^7 3 3 /# T 1. Nin N I csen más hely, I I a hol M pi hen he tek, I T nincsen más T I f#m f#m mód, I hogy letegy bű nö met, it gondolat tal, tettel, /# 6 / / szó val el kö vett, terts új ra tiszta szí vet benn! I I / 2. Nincsen más út, mely szabadságra vezet, Nincsen más vér, mely elmossa bűnömet, Jézus, hűséges Isten, vonj magadhoz eng! Terts újra tiszta szívet benn!

25 Ki Istenének átad mindent V3 4 Szerző: Neumark yörgy V M V V 1. Ki Is te né nek zt csu da kép pen bi zal mát csak be ín ség, baj közt is át ad őr zi /# lé ve él tet V min itt T ti, i. T dent, lent, T V Ki min dent az n fö szent ke V vény re zé be V é pí tett, T tett. 2. súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér, ha sebeink még jobban fájnak s mindennap kínunk visszatér? így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búnak helyet ad. 3. sak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, az Úr rendelte kegyelben örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. 4. Zengj hát az Úrnak s járd az utat, mit éppen néked Ő adott; a mennyből gazdag áldást juttat s majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és rél, az mindörökké Véle él.

26 Magasztalunk égi fénynél Kádár erenc Magyar népi dall h m h m is is Ma gasz ta lunk é gi fény nél, ál dunk U runk, mert szen ved tél. 3 fism h m ir de tünk, mert fel tá mad tál, ir gal ma san megmen tet tél. 2. Tisztább vagy a kéklı égnél, forrás ezüstös vizénél gyorsabb szélsebes galbnál, ıszintébb a reggeleknél. 3. Bölcsebb vagy a bronzhegyeknél, szelídebb a nyári estnél, erısebb a kısziklánál, otthonabb az édes tejnél. 4. Messzebb vagy a csillagoknál, közelebb a pórusoknál, szíved szebb a szerelnél, arcod nyíltabb a májusnál. 5. Reszketnénk, ha n szeretnél, nagy kegyelmed titkos szentély, tiszta vággyal felruháztál, új életre feleltél. 6. Magasztalunk égi fénynél, áldunk, Urunk, mert szenvedtél. irdetünk, mert feltámadtál, irgalmasan megmentettél.

27 Megváltóm, Szabadítóm Reuben Morgan sus4 sus4 5 Megvál tóm, Szabadí tóm, a porból fel el tél. sus4 sus4 Soha többé n leszek már az az ber, aki régen volt én 9 cism 13 Nyit va áll az aj tó el ké szült az út 16 a Menny or szág fe lé. 2/cis 20 Ér t jöt tél, le gyız ted a ha lált 2/cis 24 Meg nyílt már az út, Te új rényt hoz 2 sus4 28 tál hal le lu ja az é le tért! cism 2 Lá tom már, nyit va áll az aj tó 32 el ké szült az út a Mennyor szág fe lé!

28 VVV VVV VVV VVV Mily nagy vagy, Urunk! f#m Szerző: Matt VVV Ő tün dök lő Ki rály, fé nye ra gyog ránk, MT I 2 hadd örvendjen a öld, ör vendjen a öld. Ő fény ben lakozik, MT I 2 T s a sötét el tű nik, hang já ra meg reg, ha szól megreg. f#m Refr. Mily nagy vagy Urunk, é nekel jük: nagy vagy Urunk, ^7 Nagy, f#m mind meglátjuk, VVV! T O mily vagy U runk. VVV Mél tó nagy Neved, ^7 min den név felett,! T szív ünk áld, mily nagy vagy U runk! 2. Ő korszakok felett él, az idő az Övé, a Kezdet és a vég, a Kezdet és a vég. az tya, iú s Lélek, ki háromban eggyé lett, a Bárány s Oroszlán, a Bárány s Oroszlán.

29 N engedsz el VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV5 8 f#m/ / T / T T T M I TI O I O I T T I I / T M T T I I M MT T T 7 T T T T I T T T I T T T T / sus 4 / T T T T T T I T T T I / T Te vagy a szí v f#m/ sor som kezed ben f#m/ harcok jönnek tiéd / ben ragyog. /# ép pen milyen kedv /# f#m/ ki rá lya ti éd / / Is ten van. Szerző: obner Illés 6 8 se gíts Rád bíz nom mag Mél tó Ró lad be szél hm vagy rá, hogy jek. sus 4 Ér Mél / minde n / a Se gíts, hogy Rád nézzek,s ted a sö tét van fé nyed / minden helyzet ben fáj dal mak könynyek f#m/ an nál e rő seb n ar ra mit ér zek vagy / Se gíts hit ben jár nom Is te n,! ba rá tom sus 4 él jek és / vagy é le t sus 4 mel Rá, hogy bíz zak Ben ned,! mert 9 VV MT n engedsz el ű sé ges T n engedsz el soha / vagy őr ző kezed T n engedsz el T T n en ged el T M sus 4

30 VV VV VV MT MT ű sé ges ű sé ges T hm T / N engedsz el I T T / vagy vezetsz en g és vé del me zel I I I T MT sus 4 vagy meg ví gasz talsz és fe gyel me zel sus 4 T! 9 T / n engedsz el n engedsz el soha n engedsz el

31 Ó Jézus, árva csendben V V V V4 4 T Ó, * / T I / Szöveg: W. W. ow walesi dall / Jé zus, ár va csend ben az aj tón kív ül T I # / / állsz, T be jön nél már, de né mán kulcs for du lás ra V ^7 / 2 * # * vársz. Mi mond juk, hogy mi énk vagy, te vagy a név, a T I T # * / / * jel: ó, szé gyen, hogy te légy az, a ki nek vár ni kell. T V V 1. Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz; könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz. Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár! Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár! 2. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér: 'Így bánsz vel? teérted hullt testből a vér!' Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.

32 Seregek Ura 4 4 yőz az Szerző: Thoma László MT Úr! yőz az I Úr! V MT T Is te nünk, a győz tes Ál dott az, ki nek csak M nagy Ki rály, Ben ne van re n hagy el, az ol da mé V 7 lun kon áll! nye!

33 na Té na Szent vagy, szent vagy, Urunk V4 V 4 na V na szent szent T MT I 2 I T M V MT I I U I T T 2 V T I T 2 6 / V T na Szent vagy, ged Szent vagy, oz zád Mert meghal a keresz ten tál, Szerző: orváth Balázs de új ra élsz. T nat M na na na na na na na na na na na na na na na na T I na na T 2 T M vagy, U runk, e gye dül, te r tő Is ten! 2 il let a hó do lat, ál dás, tisz tes ség. T 2 T M vagy, U runk, e gye dül, meg vál tó Bá rány! száll jon a há la, i má dás, ün nep lés. T M 2 ér tünk. S ki rály 6 / sá god l hív köztünk tál van. Vé red ine M I folyt I pap ja id nak!d.. al ine T T V U Min den lé Ég, föld zúg 6 / lek ja, áld jon Té ged, hal le lu! ja, T 1. 2 száll szent! jon vagy, d.. al ine fel a dal a tró nod e le bo rul a né ped lé! léd!

34 V4 4 M Támadj fel kőszívben Szerző: Szabó ndrás M V M Refr. Tá madj fel 7 kő szí v ben, M á rassz el hm Szent lel ked del! T V Zú dul jon V 1. Sza ba dí tá sod sod I ró víz T zel, ha tal má val, lán gol jon menynye i tró nod I T for ró tűz zel! T e re jé vel, hm sza Tva id gaz dag V Tá madj fel VO V T I T á ra da tá val, di cső sé ged I V T I hm én ben n, vá gyik rád a lel k, T 1. 2 hm vel! V Té ged zeng fé nyé már szí v, fél tőn szere tő Is M ten! hm fél tőn szere tő Is M ten!

35 Ur, ozzád el lelk VVVV4 4 M T NT I T Szerző: rah Kendrick NT I I T VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV 1.Ur, oz zád N I e mel lel k. Tebenned bí zom, I N N I Is N I te n. T dd, hogy ne ér jen szé gyen en g, I N M! N I Ne ne ves I senek N N ki el len sé ge I N im. Ös vényeid re taníts meg en g, vezess tovább az I M N I M N I I N i N gaz I ú ton! I Is ten vagy, nagy Szaba dí tóm, N I I! N min dig Te ben ned re mény MT ke d. ^7 NT Refr. N szé gye nül meg sen ki, T N NT ha I Te vagy a re mé nye, ^7 N I c#m c#m/ ezért Rád né zek min I dig, U r. Vigyázz rám, óv jál meg, N NT I # 7 /B NT szük I sé g van Rád, Te hoz zád fel e Jme l, f#m 2 N I T Ur, a lel ke met. T N I I N M 2.Isten gondolj nagy irgalmad ra, I T / N I I N ely öröktől N N I I / M fog va van,

36 VVVV N I M N I I N Ur, ozzád el lelk VVVV júkorom sok vét T ké ről M N I ne is lékezz meg! T M I I M VVVV VVVV T Sze Nre tet tel gon dolj rám, szere tet I T M f#m sus 6 tel, mert jó sá god vég te len! M ^7 ^9 VVVV M M Lel k T ^7 ^9 zád M fel e me l, Lel k oz zád fel e me l!

37 V VVV VVVV4 4 VVVV M VVVVTe vagy V VVV 4 VVVVVe led V VVV VVVV és M U r mél já I sze T T tó T T M f#m rok, vagy, Te vagy T T M ret lek Ve T T M mas Ur, szent vagy szent N I vagy, 3 a dícséret T MT f#m N I hatal T T M ret 4 vagy, T T mas vagy, T T N I 3 tó N a dícséret I T MT N I MT M T Rád te kin já rok, N I Rád te kin T N min den na pon T T 4 V VVV VVVV Új V VVV VVVV csak M és sze ret lek minden na pon N I T T 2 I I T T 4 I T T c#m T I g#m T I dalt zen gek és ál dom ki rá lyom ki mél tó, sak Te vagy az Úr és a nagy Király, a min den ha tó, a mi Kő sziklánk, I T T 2 4 I T N I Rá né zek, Őt vá rom, le bo 3 Te vagy Im má nu el, ha tal mas Is ten, a Bé kes T T

38 V VVV T T c#m VVVV VVVV VVVV Új V VVV Ur, szent vagy T T g#m I I rul va i má dom. ség U ra, meg fe szí tett Bá rány, 2 4 I I dalt zen gek és ál dom ki megmen tő Is ten vagy, ke gyel med vég te len, u ral kodsz c#m VVVV I I g#m I rá lyom ki mél tó, ö rök ké az ég és föld fe lett, 4 I I I Rá né zek, Őt vá rom, le bo 3 Te vagy az al fa és o me ga, kez det és vég, Te vagy a V VVV VVVV csak V VVV T T VVVV VVVV T T 2 T T c#m T T T T M I I rul va i má dom. 3 si ás, meg men tő Ba rát, ki véd. N 2 3 T 3 g#m I T 4 VVVV Te vagy Meg vál tóm, és az 1. 2 c#m 3 Te vagy a é le t Ti éd!

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben