Adjatok hálát az Istennek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adjatok hálát az Istennek"

Átírás

1

2

3 djatok hálát az Istennek all: Béza T. / 1. d ja tok há lát az Is ten T I 4 V I nek, T i mádkoz za tok szent ne vé dm 7 4 nek! ir des sé tek dí csé re tét, és min den jó té te ményét! 4 Be széljé tek a nép e lőtt nagy csu dá it me lye ket tőtt! 2. Néki vígan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek! Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet! Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról lékeznek! 3. Keressétek e kegyes Urat és az ő színét és hatalmát! Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csudáit! Ítéletit hirdessétek, melyek ő szájából jöttek! 4. Népét vígsággal ő kihozta, választott népét vigasztalta. pogányok tartományát, ezeknek adta országát, mit kezükkel munkálkodván, szerzettek volt ez országban. 5. zt nékiek azért mívelte, hogy gondjuk légyen törvényére, hogy fogadják meg ő szavát, megtartsák parancsolatát, és örökké megőrizzék, melyért dicséret Istennek!

4 4 4 T T Áldás T I T I Szerző: Thoma László T T M 1. Ál dott az Úr ke T gyel me ö rök az Őt félőkben gyönyörkö dik T szerete te megma rad aján dé ka it á raszt ja ránk és gaz da gít. T T 9 Refr. T z Úr áldjon meg és vi T gyázza lép te id T Ő T ő riz zen e re jé vel n kell 9 ine fél ned so ha bármit mond a vi lág az Úr vezet szünte len karjá ba zár. 2. z T zát M Úr jó sá ga hű sé ge ö rök légy te is hű majd hoz N 96 I 3 T I T I T I T T T sze ret ni egyedül Ő az a ki T I T I meg ta nít csak T I T Ő te het igaz 5 T M 9 zá.

5 Áldjad az Urat, áldjad én lelk WW6 8 gm V I Szöveg: Sumonyi Zoltán all: ryllus ániel V gm WW 1. Áld jad az U V I gm rat, áld jad én lel k, V gm WW WW az Ő szent ne ve á rad szét ben n, I V cm B gm jó sá ga nél kül ho vá kell len n, I T MT cm B ke gyel mé ről is el ne fe led kez z. I cm 2. Ő, ki feloldoz, Ő, aki gyógyít, koporsómból is életre szólít. Mint egy büszke sast, akként megújít, gyújtván a szépség minden hordozóit. 3. Igazságot tesz nyomorultakkal, mert késedelmes ő a haraggal: n mindörökké büntet bajokkal. Irgalmassága végül megvígasztal. 4. z ég a földtől mily végtelenben, oly nagy a jóság benne szüntelen. tya könyörül gyermeki tetten, miként az Úr az őtet félő lelken. 5. Már Ő tudja, hogy romló erények, hogy porból vagyunk mind mi szegények. Életünk mint a puszta füvének napjai minden széltől elenyésznek. 6. e az Úr kegye az őt félőkön, öröktől fogva tartón s örökkön s fiak fiain, mind kik a földön szentélyét őrzik, nehogy az megtörjön. 7. z Úr pediglen, fönn a mennyekben, trónol, mert jussa vagyon mindenben. Áldjad az Urat, áldjad én lelk, kegyelméről is el ne feledkezz!

6 V V 1. V le 3. úgy 1. tyám, bo tyám én imádlak Szerző: Terry oelho én i rul va áld mád sze ret lak, lak, lek. 2. Úr Jézus, imádlak Szentlélek, imádlak...

7 z egyháznak a Jézus a fundámentoma Szöveg: J. Suel Stone Zene: S. S. Wesley z egy ház nak a Jé zus a fun dá men to ma a 5 9 szent Í gé re é pült fel lel ki t plo ma. Le h m 13 szállt a Menny bıl hív ni és el je gyez ni ıt meg vált va drá ga vé rén a vált ság ban hí vıt. 2. Kihívott minden népbıl egy lelki népet itt, kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. sak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja ıt, és egy terített asztal ád néki új erıt. 3. világ fejedelme feltámad ellene, vagy his tudománytól gyaláztatik neve, s míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak virrasztói kérdik: 'Meddig az éjszaka?' 4. Sok bajban, küzdelben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped, míg látomása egykor dicsın teljesül s a gyızedelmes egyház Urával egyesül. 5. háromegy Istennel már itt a földön egy s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mily áldott rénység: ha itt idınk lejár, Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!

8 z Úr Istent magasztalom Szerző: Németi erenc, Tokaj várkapitánya V6 8 T T 7 T T V 1. z Úr Is T tent magaszta lom, T jó vol tá T ról lé ke z, T 7 min dig oz zá fo lya mo dom, mert meghall gat, azt jól tu dom. 2. Számtalan kínokban valék, bűneimért kit érdlék: de ismét megkönnyebbülék, mihelyt vigasztalást hallék. 3. lterjesztvén kezeimet, kiáltott Istenet, csak bé s hunyt szet; n lelt sehol helyet. 4. Magban én dolgaimról, elébbeni életről, nagy kedves nyájasságomról: gondolkodt énekimről. 5. Nagy erősen, igaz hittel, mag Isten beszédével, kegyelmes ígéretével, bátorítám Szentlelkével. 6. suda irgalmasságodat, hisz, Ur, hatalmadat, onnan vészen bizodalmat, én lelk minden oltalmat. 7. Kezeidnek karjaiban, élet, halál birtokodban, megmutatád, hogy markodban, vagyon minden oltalmadban. 8. rős vitéz mint népeit, az ber ő két szeit, mint jó pásztor ő juhait: úgy oltalmazza híveit. 9. híveknek számuk vagyon, nevük nála írva vagyon, hajuk szála számon vagyon: rájuk gondja van oly nagyon. 10. Ne félj azért háborúdban, ó, én lelk, nyavalyádban; erős légy bizodalmadban, mert vagy Isten oltalmában.

9 icsérjétek Szerzı: avid rowder # / 5 2 alld, Nézz, ott most fenn fel a a Menny Menny ben a dalt, re ki áltsd a és mo raj é ne # 9 / lást, keld ahogy an gyalok dú dol ják a meg vál tás dal la mát 2 és ahogy an szent 13 a m7 gya je lok ki ált ják, hogy él jen a Ki i mind zsong ják, hogy él jen a Ki 2 rály! rály! Ve an gya lük # 17 / e lok gyütt áldd! Krisz tust a Ki kal áldd! Krisz # tust a Ki 2 / rályt! rályt! 2 21 N szőnik ez a dal, itt lenn is megszó # / lal. i csér jé tek! i csér jé tek! 25 e m7 2 a m7 Is ten szent jét! Is ten szent # 29 / e m7 2 jét! a m7 i csér jé tek! i csér jé tek! Is ten szentjét! Is ten szent # 37 3 / 3 e m7 2 a m7 jét! 46 / # lalalalalala ó lalalalalala ó lala lala la la la la la # 2 / 2 la Mily vég telen gyen géd, megvál tó szen ve dély!

10 V4 4 I T 7 Én Ur, én Isten 4 Szerző: Sillye Jenő 7 T 2 V V T3. V 1. Én U r, 2. Én U r, T 7 gá tol se I T gít 7 Én U r, én I T N I 2 hadd le gyen e Is te MT n, én Is ten, I 4 4 fe fe Is ten,! gé szen a ti éd! vedd el tő l min de n, a mi add! T meg ne k min de n, a mi 7 2 léd! T léd! fo gadd el az é le T /# hm T M 7 6 gé szen a ti t, 7 éd!

11 VV VV Nincs VV! 2! 2 enséged körülvesz T 5 VV4 4 en sé ged kö rül vesz Ben ned s mi sö tét 4 Te vagy a ény M hm hm I T 2 T 4 T M 7 T J 2 4 mert T VV! 2 I T 2 Szent a Te ne T ved 4 T 7 Ó, T fensé ges Úr Szent a Te ne ved, vi lá gosság ki rá lya!

12 W W W W2 2 ű ű pásztorunk Szöveg: lexandriai Kelen régi angol dall T dm pász to runk, ve zesd a te ár va nyá ja dat, T gm föl di út vesz tő ben te mu tass jó u tat, T dm B dm Szent nyom do kod ba lép ve a menny fe lé me gyünk, T gm B B dm Ó, hal ha tat lan Í ge, ve zé rünk, Mes te rünk. dm B 1. Mert boldog az az ber, ki dicsér tégedet, és kóstolgatja mindennap szent beszédedet; hát legeltessed igéddel bolygó nyájadat, és terelgessed Lelkeddel juhocskáidat. 2. Szentlelkedet töltsd ránk ki mint hajnal harmatát, és adj fejünkre tőled nyert ékes koronát, hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk!

13 4 4 Rerf. I T I T ö M rök I T T I géd Igéd Lámpás T I szöveg: Thoma László T Lám pás I T I é M let, e I T dm ú ta mon dm rő T M és rény I I fény 1. add ért s, 2. add szól j, 3. Kö I ves s, I hadd él j hadd hall j sze res s az é let sza vát! I I l n fe lej t be szé de det, szí vben for ga tom I I szent I gé det, kö vet lek Mes te r, ve zess to vább, I I hadd ve gy ész re a lá bad nyo mát! I O I! add ve gy ész re majd, hogy hor doz tál szün te len, a ka rod ba vet tél, és vit tél egy é le ten át! I I I I I I I I

14 Immánuel Reuben Morgan /is cism 2 cism Szent vagy, szent vagy meghajtom ma g elıt ted, U r! 5 /is cism 2 cism alle lu ja, eljöttél a zért, hogy mindent új já tégy! 9 fism 2 sus4 Immánu el Jézus Krisz tus, Te so ha n hagysz 13 fis m 2 el! cism To oda Pászto rom vagy, figyelsz min dig rám. Immá nu el! 17 /is cism 2 cism el n fog ha tom, hogy a ha ta lom Tiéd min denen. 21 /is cism 2 cism Mégis úgy sze retsz, ne ven hív tál, megyek csak vezess! 25 /is cis m 2 /is cis m 2 Szent vagy, szent vagy, Te vagy méltó, Nincsen hason ló! 29 oda cism cism el! Immá nu el! Immá nu el!

15 VV4 4 T I I Isten folyója T Szerző: ndy Mark T I I M VV 1. ent a hegy ről jön T I I a fo lyó, vi T ze fris sí tő en túl á radó. N I Völgye ken és a T N I me ző kön át a folyó ro han va így T M ine VV T ér T el hozzád. M VV Refr. Is ten folyó ja most tánc ra per dít, Isten folyó ja most fel vi dít, T I I T T M / /# VV Isten T folyó ja meg töl ti szí vünk, és ör ven T de N zünk, mert az I Úr van itt! T N I VV 2. Is T ten I folyó ja az I é lő víz, hogy ha meg é rin ted, é let re hív. És T M d.. al ine partjá ra hogy ha T sokszor lejársz, egy re T jobban szom ja zol az Úr u tán. 3. z Úr hegyére felmenni jó, mert ott jelenléte oly nyugtató. És a folyó mentén, ha futkározunk, vígan táncolva dícsérjük ott a fiút!" /Mercy Vineyard/Moria opyare ungary

16 VV Jelenléted erőt ad nek VV4 4 N I Je len lé ted T N erőt ad nek, Jelen M hm lé ted Ur, hm Is te n. Jelen M hm VV lé M ted, hm sziklád rejteké ben, itt van lakhely, hol M M meg M é rin tesz ke gyelmeddel, szent jelen létedben. T M ine VV1. VV add M jár jak ott, hol a nagy fo lyó s á raszt majd el, 2. add jár jak ott, hol a go nosz kar ja n ér majd el, T M / hol a lá b szik lán áll. VV hol a szent vér á rad rám. M VV M / Ó, rejts el ott, hol a Ó, rejts el ott, hol a a hol Te vagy, a hol Te vagy, per zse lő tűz n é get meg, sö tét ség s ré miszt en g, sus d.. al ine M tyám! tyám!

17 Jézus a jó pásztor Szöveg: óka Zoltán all: Trajtler ábor V apo II. javasolt V V 1. Jézus a jó pász tor, Nyá ja dat ol tal mazd, V sön des nyu ve le megyünk. gal mat adj, V Örök ir gal má ról nagy a ve szély! ha jön az éj. é nekelünk. 2. Jézus a szőlőtő ereje nagy. N él hiába ki benne marad. yümölcsöt érleljen szereteted, Tenélküled néped mit s tehet. 3. Jézus világosság messze ragyog. ényéből élnek mind a csillagok. Bününket oszlasd el nagy a sötét. Vezesd a jó utra mind aki vét! 4. Jézus a békesség fegyvere egy: a megbocsátó és hű szeretet. Békére vágyódik mind e világ, félelmes ínségből hozzás kiált! 5. Jézus a kezdet és Jézus a Vég: hadd zengje ég és föld dícséretét. Vezess az ösvényen, maradj velünk, míg örök fényedbe megérkezünk!

18 W3 4 dm Jézus a mi oltalmunk V U I T V dm W W Refr. Jé zus, a mi ol tal munk, e rős sé günk, Ő a mi pán cé lunk, T e I rős paj zsunk, dm V dm ránk sza kad min den baj, még se fé lünk. ránk tör az el len ség, Ben ne bí zunk. dm B T I Mha ha ine T 1. z a öld szét hul lik, minden hegy el om lik, dm M de egy I T W B T kő I szik la ö rök ké M M áll. M dm d.. al ine Taj tékzik a ten ger, gyilkol a sok fegy ver, né künk mégs árt a ha lál. 2. ladó már minden, örömöd még sincsen, ha ez a forrás n árad rád. Ő az, aki ingyen, már od'adott mindent, értünk áldozva önmagát. 3. ogták, elítélték, és megfeszítették Isten iát mihelyettünk, Nincsen már ítélet, vád sohas érhet, vére eltöröl minden bűnt.

19 B V V BV 4 T I I Jé T zus, fé nyünk 4 T I T V T I Jé zus, fé nyünk Jézus, fényünk V Taizé ének és ö rö münk, és ö rö münk, rád szom ja gyújtsd láng ra M 4 M zunk! Ó, V M M szí vünk! T T

20 Jézus, Lelkedben T I M T 4 V4 M 5 /# I 5 / V 4 I I M I T I M T 2/5 V M I T T I 2/5 I I T I I I 5 5 /# V I I T I I I I V T I I I T I T I I U M I M I I I I T! 5 / 1. Jé sod ra jött, zus, / Vé red ér im ösz szetör ted, 5 zett hogy megmentsél a la kat 5 zus, Kirá lyom. Lel ked t csoddult ki 2/5 5 feloldoz tál. rom bol tál porig, Szerző: Szabó ndrás 2/5 Jé 4 ben gyö nyör ködöm, 5 5 Jé a keresztfán, 4 5 /# hű sé 4 5 / zus, 5 ges, i gaz bará csak hogy 5 zus, Meg vál tóm. Min dent 2/5 tom Te lettél. vég re hoz zám érj, 5 /# 2/5 i má dá Jé bilin cse el veszí tet tél, 4! 2/5 át szeg kar ja id dal át ö lel jél. 2. Jézus, Jézus, imádásodra jött, Királyom. Jézus, Jézus, Lelkedben gyönyörködöm, Megváltóm. Lábaid alá vettetett a őld s az Ég, Neved minden név fölött való név! Térdre hullok hatalmas trónod előtt, leborulok szent, szent, szent arcod előtt! Tiéd legyen minden áldás, tisztesség, hálaadás, hódolat,dicsőítés, magasztalás! 3. Jézus, Jézus, Neked adom minden, Királyom, Jézus, Jézus, Lelked kiárad benn, Megváltóm, Jézus.

21 ! VV4 4 Jó vagy hozzám!!! Szerző: obner Illés B/ / T M T VV T N T # 7 M T ^7 VV 1. Jé zus kegyel med U 6/9 B^7 Mtart ja a lel ket ben n Jé zus kegyel med T T # 7 VV VV VV tart M é letben, tart é let ben ^7 Jé zus, jó sá god T itt M ál lok I bol dogan, s mé gis I I I I I /# 9 Jé zus, jó sá god ve zet bűnbá nat ra en g U B^7 ^7 ő riz en g, ő riz en g. S én M T ^7 3 tanács ta la nul I I I I /# I I N I sus 4 Refr. O lyan jó vagy /# I I M há lám túl csor! dul, a szí v! B/ / VV VV! hoz zám nincs szó, mely lyel el mond I UT I I / sus 4 gra gyúl! Ér! ted! / /# 9 Túj ra lán 2 hat nám a 1. ine T VV VV T2. Bár csak ki N tud nám fe jez N / ni N N T szere tet és a há lám T /# d.. al ine bár csak ki tud nám fe jez ni N N T szere te t és a há lám

22 VVV hm VVV Jöjj, # Jöjj, királyom, Jézusom ki rá lyom, finn népdal # Jé zu som! V hm Szí v í me # meg nyi tom. go nosz tól óvj te meg, # meg ne ront son en ge met. 2. Véreddel, mely elkifolyt, mosd le ról i folt; élet útját megmutasd, én meg n találom azt. 3. yógytsd meg sok nyavalyám, enyíts szív bánatán; kétség, gond ha gyötrenek, bíztasd nádszál hitet. 4. Van hatalad rá, tudom, míveld édes Jézusom: hit, rény és szeretet töltse be a szívet. 5. keresztet te adod, adj hozzá alázatot, hordj olyan csendesen, mint egykor te, Mester. 6. Majd ha véget ér a harc, s megpihentetni akarsz: megragadom jobbodat, s mennyországod béfogad.

23 V4 4 Jót terveztél T I NT N I 7 Szerző: Somogyi István T T M ^7 V V V Jót ter vez tél az é le t fe lől T T I MT 7 7 szív W ből ö rülsz mi kor jót te hetsz ve l. Ér t ad tad U T 7 7 hm 7 7 Jé zust a Bá rányt, hogy ne aján dé koznál mindent nek. 2 MT hm 7 T Mi e lőtt M Jézusban I I hm 7 M ^7 meg szület N I fiad I va gyok I I MT hm 7 T I I I ^7 I I ^7 t, Te már T szeretett I I I el hív tál. V Szerel med, mek. Te let tél 7 mint napfény á rad rám. az i gaz gyöngy N ért élek. hm 7 ^7 Ke gyel med S mi n M ^7 V hm 7 T M ^7 ö rök ké választ 7 tart el T so s mú lik te sze rel! medtől, T sus MT I i ad Te vagy dá fo gad tál! örök sé g! V T Jót, MT 7 MT ^7 1. MT 7 I M hm 7 T i gen jót, 2 ^7 i gen jót, T I I I 7 hm 7 jót ter vez tél. i gen jót I 7 ter vez tél!! T

24 Jövök a kereszthez Szerző: orváth Balázs I I /# M 3 VVVV2 2 VVVV Jövök a T I M c#m I ke reszthez, c#m/ MT jövök a ke reszthez, Neked ha VVVV lált hozott, MT I I nek T I é M le tet. 3 M c#m N I I Jö vök a I ke I reszthez, VVVV VVVV jövök a ke reszthez, az élet forrá sa testedből e red. MT f#m 7 3 ^7 3 3 /# T 1. Nin N I csen más hely, I I a hol M pi hen he tek, I T nincsen más T I f#m f#m mód, I hogy letegy bű nö met, it gondolat tal, tettel, /# 6 / / szó val el kö vett, terts új ra tiszta szí vet benn! I I / 2. Nincsen más út, mely szabadságra vezet, Nincsen más vér, mely elmossa bűnömet, Jézus, hűséges Isten, vonj magadhoz eng! Terts újra tiszta szívet benn!

25 Ki Istenének átad mindent V3 4 Szerző: Neumark yörgy V M V V 1. Ki Is te né nek zt csu da kép pen bi zal mát csak be ín ség, baj közt is át ad őr zi /# lé ve él tet V min itt T ti, i. T dent, lent, T V Ki min dent az n fö szent ke V vény re zé be V é pí tett, T tett. 2. súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér, ha sebeink még jobban fájnak s mindennap kínunk visszatér? így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búnak helyet ad. 3. sak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, az Úr rendelte kegyelben örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. 4. Zengj hát az Úrnak s járd az utat, mit éppen néked Ő adott; a mennyből gazdag áldást juttat s majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és rél, az mindörökké Véle él.

26 Magasztalunk égi fénynél Kádár erenc Magyar népi dall h m h m is is Ma gasz ta lunk é gi fény nél, ál dunk U runk, mert szen ved tél. 3 fism h m ir de tünk, mert fel tá mad tál, ir gal ma san megmen tet tél. 2. Tisztább vagy a kéklı égnél, forrás ezüstös vizénél gyorsabb szélsebes galbnál, ıszintébb a reggeleknél. 3. Bölcsebb vagy a bronzhegyeknél, szelídebb a nyári estnél, erısebb a kısziklánál, otthonabb az édes tejnél. 4. Messzebb vagy a csillagoknál, közelebb a pórusoknál, szíved szebb a szerelnél, arcod nyíltabb a májusnál. 5. Reszketnénk, ha n szeretnél, nagy kegyelmed titkos szentély, tiszta vággyal felruháztál, új életre feleltél. 6. Magasztalunk égi fénynél, áldunk, Urunk, mert szenvedtél. irdetünk, mert feltámadtál, irgalmasan megmentettél.

27 Megváltóm, Szabadítóm Reuben Morgan sus4 sus4 5 Megvál tóm, Szabadí tóm, a porból fel el tél. sus4 sus4 Soha többé n leszek már az az ber, aki régen volt én 9 cism 13 Nyit va áll az aj tó el ké szült az út 16 a Menny or szág fe lé. 2/cis 20 Ér t jöt tél, le gyız ted a ha lált 2/cis 24 Meg nyílt már az út, Te új rényt hoz 2 sus4 28 tál hal le lu ja az é le tért! cism 2 Lá tom már, nyit va áll az aj tó 32 el ké szült az út a Mennyor szág fe lé!

28 VVV VVV VVV VVV Mily nagy vagy, Urunk! f#m Szerző: Matt VVV Ő tün dök lő Ki rály, fé nye ra gyog ránk, MT I 2 hadd örvendjen a öld, ör vendjen a öld. Ő fény ben lakozik, MT I 2 T s a sötét el tű nik, hang já ra meg reg, ha szól megreg. f#m Refr. Mily nagy vagy Urunk, é nekel jük: nagy vagy Urunk, ^7 Nagy, f#m mind meglátjuk, VVV! T O mily vagy U runk. VVV Mél tó nagy Neved, ^7 min den név felett,! T szív ünk áld, mily nagy vagy U runk! 2. Ő korszakok felett él, az idő az Övé, a Kezdet és a vég, a Kezdet és a vég. az tya, iú s Lélek, ki háromban eggyé lett, a Bárány s Oroszlán, a Bárány s Oroszlán.

29 N engedsz el VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV5 8 f#m/ / T / T T T M I TI O I O I T T I I / T M T T I I M MT T T 7 T T T T I T T T I T T T T / sus 4 / T T T T T T I T T T I / T Te vagy a szí v f#m/ sor som kezed ben f#m/ harcok jönnek tiéd / ben ragyog. /# ép pen milyen kedv /# f#m/ ki rá lya ti éd / / Is ten van. Szerző: obner Illés 6 8 se gíts Rád bíz nom mag Mél tó Ró lad be szél hm vagy rá, hogy jek. sus 4 Ér Mél / minde n / a Se gíts, hogy Rád nézzek,s ted a sö tét van fé nyed / minden helyzet ben fáj dal mak könynyek f#m/ an nál e rő seb n ar ra mit ér zek vagy / Se gíts hit ben jár nom Is te n,! ba rá tom sus 4 él jek és / vagy é le t sus 4 mel Rá, hogy bíz zak Ben ned,! mert 9 VV MT n engedsz el ű sé ges T n engedsz el soha / vagy őr ző kezed T n engedsz el T T n en ged el T M sus 4

30 VV VV VV MT MT ű sé ges ű sé ges T hm T / N engedsz el I T T / vagy vezetsz en g és vé del me zel I I I T MT sus 4 vagy meg ví gasz talsz és fe gyel me zel sus 4 T! 9 T / n engedsz el n engedsz el soha n engedsz el

31 Ó Jézus, árva csendben V V V V4 4 T Ó, * / T I / Szöveg: W. W. ow walesi dall / Jé zus, ár va csend ben az aj tón kív ül T I # / / állsz, T be jön nél már, de né mán kulcs for du lás ra V ^7 / 2 * # * vársz. Mi mond juk, hogy mi énk vagy, te vagy a név, a T I T # * / / * jel: ó, szé gyen, hogy te légy az, a ki nek vár ni kell. T V V 1. Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz; könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz. Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár! Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár! 2. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér: 'Így bánsz vel? teérted hullt testből a vér!' Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.

32 Seregek Ura 4 4 yőz az Szerző: Thoma László MT Úr! yőz az I Úr! V MT T Is te nünk, a győz tes Ál dott az, ki nek csak M nagy Ki rály, Ben ne van re n hagy el, az ol da mé V 7 lun kon áll! nye!

33 na Té na Szent vagy, szent vagy, Urunk V4 V 4 na V na szent szent T MT I 2 I T M V MT I I U I T T 2 V T I T 2 6 / V T na Szent vagy, ged Szent vagy, oz zád Mert meghal a keresz ten tál, Szerző: orváth Balázs de új ra élsz. T nat M na na na na na na na na na na na na na na na na T I na na T 2 T M vagy, U runk, e gye dül, te r tő Is ten! 2 il let a hó do lat, ál dás, tisz tes ség. T 2 T M vagy, U runk, e gye dül, meg vál tó Bá rány! száll jon a há la, i má dás, ün nep lés. T M 2 ér tünk. S ki rály 6 / sá god l hív köztünk tál van. Vé red ine M I folyt I pap ja id nak!d.. al ine T T V U Min den lé Ég, föld zúg 6 / lek ja, áld jon Té ged, hal le lu! ja, T 1. 2 száll szent! jon vagy, d.. al ine fel a dal a tró nod e le bo rul a né ped lé! léd!

34 V4 4 M Támadj fel kőszívben Szerző: Szabó ndrás M V M Refr. Tá madj fel 7 kő szí v ben, M á rassz el hm Szent lel ked del! T V Zú dul jon V 1. Sza ba dí tá sod sod I ró víz T zel, ha tal má val, lán gol jon menynye i tró nod I T for ró tűz zel! T e re jé vel, hm sza Tva id gaz dag V Tá madj fel VO V T I T á ra da tá val, di cső sé ged I V T I hm én ben n, vá gyik rád a lel k, T 1. 2 hm vel! V Té ged zeng fé nyé már szí v, fél tőn szere tő Is M ten! hm fél tőn szere tő Is M ten!

35 Ur, ozzád el lelk VVVV4 4 M T NT I T Szerző: rah Kendrick NT I I T VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV 1.Ur, oz zád N I e mel lel k. Tebenned bí zom, I N N I Is N I te n. T dd, hogy ne ér jen szé gyen en g, I N M! N I Ne ne ves I senek N N ki el len sé ge I N im. Ös vényeid re taníts meg en g, vezess tovább az I M N I M N I I N i N gaz I ú ton! I Is ten vagy, nagy Szaba dí tóm, N I I! N min dig Te ben ned re mény MT ke d. ^7 NT Refr. N szé gye nül meg sen ki, T N NT ha I Te vagy a re mé nye, ^7 N I c#m c#m/ ezért Rád né zek min I dig, U r. Vigyázz rám, óv jál meg, N NT I # 7 /B NT szük I sé g van Rád, Te hoz zád fel e Jme l, f#m 2 N I T Ur, a lel ke met. T N I I N M 2.Isten gondolj nagy irgalmad ra, I T / N I I N ely öröktől N N I I / M fog va van,

36 VVVV N I M N I I N Ur, ozzád el lelk VVVV júkorom sok vét T ké ről M N I ne is lékezz meg! T M I I M VVVV VVVV T Sze Nre tet tel gon dolj rám, szere tet I T M f#m sus 6 tel, mert jó sá god vég te len! M ^7 ^9 VVVV M M Lel k T ^7 ^9 zád M fel e me l, Lel k oz zád fel e me l!

37 V VVV VVVV4 4 VVVV M VVVVTe vagy V VVV 4 VVVVVe led V VVV VVVV és M U r mél já I sze T T tó T T M f#m rok, vagy, Te vagy T T M ret lek Ve T T M mas Ur, szent vagy szent N I vagy, 3 a dícséret T MT f#m N I hatal T T M ret 4 vagy, T T mas vagy, T T N I 3 tó N a dícséret I T MT N I MT M T Rád te kin já rok, N I Rád te kin T N min den na pon T T 4 V VVV VVVV Új V VVV VVVV csak M és sze ret lek minden na pon N I T T 2 I I T T 4 I T T c#m T I g#m T I dalt zen gek és ál dom ki rá lyom ki mél tó, sak Te vagy az Úr és a nagy Király, a min den ha tó, a mi Kő sziklánk, I T T 2 4 I T N I Rá né zek, Őt vá rom, le bo 3 Te vagy Im má nu el, ha tal mas Is ten, a Bé kes T T

38 V VVV T T c#m VVVV VVVV VVVV Új V VVV Ur, szent vagy T T g#m I I rul va i má dom. ség U ra, meg fe szí tett Bá rány, 2 4 I I dalt zen gek és ál dom ki megmen tő Is ten vagy, ke gyel med vég te len, u ral kodsz c#m VVVV I I g#m I rá lyom ki mél tó, ö rök ké az ég és föld fe lett, 4 I I I Rá né zek, Őt vá rom, le bo 3 Te vagy az al fa és o me ga, kez det és vég, Te vagy a V VVV VVVV csak V VVV T T VVVV VVVV T T 2 T T c#m T T T T M I I rul va i má dom. 3 si ás, meg men tő Ba rát, ki véd. N 2 3 T 3 g#m I T 4 VVVV Te vagy Meg vál tóm, és az 1. 2 c#m 3 Te vagy a é le t Ti éd!

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val XXI. év fo lyam 1. szám 2013. ja nu ár Ára: 120 Ft Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val Nem a meg szo kott mó don zaj lott le a ha gyo má nyos Fa lu ka rá csony az el múlt év de cem ber 21-én

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben