A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban"

Átírás

1 Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor mány te rü le ti kép vi se lõ i nek 1, mely az éven te tar tott Eu ró pa Na pok 2 ke re té ben dol goz za fel a kö zös ér dek lõ dés re szá mot tar tó té má kat. Ezen fe lül 2009 ok tó be ré ben a bel gi u mi Le u ven - ben má sod szor ke rült sor ún. ob szer va tó ri um ren dez vény re, me lyen a te rü le ti ál lam igaz ga tás ak tu á lis tör té né se it vi tat ják meg, így leg utóbb a kor mány te rü le ti kép vi se lõi és a re gi o ná lis va ló ság té - ma kö re ke rült te rí ték re. A rendezvényen, magukon a különbözõ tagor - szá gok te rü le ti kor mány kép vi se lõ in (pre fek tu sok, kor mány zók, hi va tal ve ze tõk stb.) túl po li ti ku sok, kor mány za ti fõ tiszt vi se lõk és tu do má nyos ku ta - tók, ok ta tók dol goz ták fel a té mát igen sok ol da lú meg kö ze lí tés ben az egyes rész té ma kö rök sze rint. En nek meg fe le lõ en ke rült át te kin tés re az, hogy: Mennyire vált általánossá a kormányok képviselete re gi o ná lis szin ten és mi lyen súly pon ti fel ada tok kal? Milyen szerepet játszanak a kormányok területi képviselõi a regionális önkormányzatok és a központi állami szervek közti kapcsolatokban, illetve az Európai Unió szervei és a régiók közti kapcsolatokban? A ren dez vé nyen kép vi sel tet te ma gát a leg fej let - tebb ipa ri ál la mo kat tö mö rí tõ Gaz da sá gi Fej lesz té - si és Együtt mû kö dé si Szer ve zet, az OECD is. En - nek ke re té ben is mer te tés re ke rült azon fel mé rés, mely a ré gi ók tár sa dal mi-gaz da sá gi ten den ci á i ról szól, va la mint az az elem zés, mely a kor mány te - rü le ti kép vi se lõ i nek sze re pét vizs gál ja a kor mány és a ré gi ók gaz da ság fej lesz té si fel adat kör ének el - lá tá sá ban. Az Eu ró pai Unió szin tén kép vi sel tet te ma gát a DG Ré gió igaz ga tói szint jén. A konferencián elhangzottak nagyon aktuális és fon tos prob lé mák ra hív ták fel a fi gyel met, me lyek ala pos fel dol go zá sa és ér té ke lé se a területi állam - 1 AERTE-EASTR (Association Européenne de Représentants Ter ri to ri a ux de l E tat /As so ci a ti on of Sta te Ter ri to ri al Rep re - sentatives. 2 L.: ur ne es-eu ro pe en nes.org igazgatási folyamatok magyarországi alakítására is ha - tással lehet, ideértve a régóta vajúdó közigazgatási hiva - tali problematikát. Per sze köz igaz ga tá si ku ta tá sok kal ré gebb óta foglalkozó kutatóként tudom azt, hogy a közigaz - ga tás át ala kí tá sát cél zó dön té se ket alap ve tõ en a po li ti kai ér de kek és a sa já tos nem ze ti kö rül mé - nyek be fo lyá sol ják, és ke vés bé a nem zet kö zi pél - dák, vagy a tu do má nyos igénnyel fel tárt ten den ci - ák, vagy tör vény sze rû sé gek. Még is azt gon do lom, hogy a tu do mány nak a fe le lõs sé gé be tar to zik az, hogy tájékoztasson és próbálja helyzetbe hozni a döntéshozókat. A to váb bi ak ban er re te szek sze rény kí sér le tet a konferencián elhangzottak, a háttéranyagok és sa - ját ed di gi ta pasz ta la ta im, va la mint a szak iro da - lom alap ján. Ez utób bi ese té ben bõ for rás anya gok ról a té ma - kört il le tõ en sem itt hon, sem kül föl dön nem be - szél he tünk, ezért is kell meg ra gad ni az olyan rit ka lehetõségeket, mint a többször hivatkozott leu - ven-i konferencia volt. 1. A RE GI O NÁ LIS SZINT ÁL TA LÁ NOS SÁ VÁ LÁ SA A KOR MÁNY TE RÜ LE TI KÉP VI SE LE TÉ BEN Azt, hogy mennyire vált általánossá regionális szin ten a kor mány te rü le ti kép vi se le te az egyes eu ró pai or szá gok ban, leg alább két szem pont ból szük sé ges vizs gál ni. Egy részt vizs gál ni kell a te rü le ti di men zi ót ab ból a szempontból, hogy ahol regionális önkormányza - tok mûködnek, ott azonos szinten mûködik-e a kor - mány te rü le ti kép vi se le tét el lá tó szerv? A má sik as pek tus pe dig az, hogy ha több szin tû a te rü le ti ön kor mány za ti rend szer, ak kor az egyes szin tek hez ren delt kor mány kép vi se le tek fel adat- és ha - tás kö re mennyi ben tér el egy más tól? A két as pek tus ból fel me rül tek re ad ha tó vá lasz bo nyo lult sá gát csak nö ve li az, hogy köz igaz ga tá si értelemben mit értünk régió alatt? Az erre adható vá lasz is el tér at tól füg gõ en, hogy mi lyen tu do - mány ági és mód szer ta ni meg kö ze lí tés bõl vizs gál - KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 65

2 juk a kér dést, ami egy kü lön ta nul mány tár gya le - het. Hogy to vább tud junk ha lad ni, ezért prag ma ti - kus fo gal mak kal va gyunk kény te le nek ope rál ni és lé nye gé ben az Eu ró pa Ta nács és ez alap ján az EU Ré gi ók Bi zott sá gá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ból in - dul ha tunk ki. 3 Eszerint jelenleg hat különbözõ kategóriába so - rolható régiófogalommal lehet dolgozni, ezek a kö vet ke zõk: El sõ: Az al kot mány ban, vagy szö vet sé gi ál - lam szer zõ dés ben ga ran tált el nem von ha tó el sõd le ges jog al ko tó jog kör rel ren del ke zõ ré gi - ók. Auszt ria, Bel gi um, Finn or szág (land), Né - met or szág, Olasz or szág (kü lön le ges jog ál lá sú ré gi ók), Orosz Fö de rá ció, Szlo vá kia, Spa nyol or - szág, Svájc. Második: Al kot mány ban vagy szö vet sé gi szer zõ - dés ben nem ga ran tált el sõd le ges jog al ko tói jog - kör rel ren del ke zõ ré gi ók. Egye sült Ki rály ság (Skó - cia és Észak-Ír or szág). Har ma dik: Az al kot mány és a nem ze ti jog rend sze rin ti, an nak hi e rar chi á já ba il lesz ke dõ jog al ko - tói jog kör rel ren del ke zõ ré gi ók. Cseh Köz tár sa ság, Ma gyar or szág, Olasz or szág (nem ki emelt jog ál lá - sú ré gi ók), Hol lan dia. Ne gye dik: A nemzeti törvények által meghatáro - zott keretek közt biztosított, alkotmányban nem ga ran tált jog al ko tói jog kör rel ren del ke zõ ré gi ók. Egye sült Ki rály ság (Wa les), Len gyel or szág. Ötödik: A nem ze ti tör vé nye ket vég re haj tó jog al - ko tá si jog kör rel ren del ke zõ ré gi ók, me lyek köz - vet le nül vá lasz tott tes tü let tel ren del kez nek. Hor - vát or szág, Dá nia, Finn or szág (Ka i nuu), Fran cia or - szág, Nor vé gia, Svéd or szág, Tö rök or szág, Uk raj - na, Egye sült Ki rály ság (Nagy-Lon don). Hatodik: A nem ze ti tör vé nye ket vég re haj tó jog - al ko tói jog kör rel ren del ke zõ ré gi ók, me lyek a te le - pü lé si ön kor mány za tok ál tal vá lasz tott kép vi se - lõk bõl áll nak. Al bá nia, Finn or szág (ál ta lá nos jog - ál lá sú ré gi ók), Lett or szág, Ro má nia. Mind ezek alap ján lát ha tó, hogy az egyes or szá - gok ban a ma guk konk rét meg je le né si for má juk - ban mi lyen vál to za tos az in téz mény rend szer, hi - szen ezen a szé les ská lán a szö vet sé gi tag ál la mok - tól egé szen a de le gált ré gi ó kig min den meg ta lál - ha tó. Így ke rül het nek ezért el vi leg egy ka lap ba pl. a bel ga ré gi ók a spa nyol au to nóm ré gi ók és a ma - gyar me gyék, mi köz ben jog ál lá suk egy más tól egé szen el tér. Ép pen ezért a to váb bi vizs gá la tok hoz szû kí te ni kell a kört az uni ós sza bá lyo zás irá nyá ban. Az EK szer zõ dés a, va la mint a Régiók Bi - zottságának eljárási szabályzata szerint a Bizottság tag jai, il let ve he lyet te sei a re gi o ná lis és te le pü lé si ön kor - mányzatok képviselõi, akik ezen önkormányzatok vá lasz tott kép vi se lõi, vagy egy vá lasz tott köz gyû - lés nek po li ti kai fe le lõs ség gel tar toz nak. Még ez a szû kí tés sem elég sé ges, hi szen van nak szép szám mal or szá gok, ahol több szin tû a te rü le ti ön kor mány za ti rend szer. Az ilyen ese tek ben ré gió alatt a köz pon ti szint hez leg kö ze lebb esõ te rü le ti ön kor mány za tot kell ér te nünk a be vett eu ró pai gya kor lat (a Re gi o ná lis Ön kor mány zás Eu ró pai Kar tá já nak ko ráb bi ter ve ze tei) sze rint. A kér dés te hát a to váb bi ak ban az, hogy a fen ti ér te lem ben vett re gi o ná lis szin ten ál ta lá nos-e a kor mány te rü le ti kép vi se le te? A vá lasz szin tén dif fe ren ci ált le het a kö vet ke zõk mi att. Ha a ré gió alatt az Uni tá ri us ál lam te rü le ti ön kor mány za tát ért jük, ak kor ezen a szin ten van minimálisan a területi önkormányzat törvényes - sé gi el len õr zé sét el lá tó kor mány szerv. A fö de ra li - zált vagy kvá zi fö de ra li zált or szá gok ban azon ban már más a hely zet, mert a szö vet sé gi tag ál lam élén ál ló kor mány fõ fel adat kö re is ket tõs (ál la mi-tag ál - la mi). Ezek nek az ál lam ala ku la tok nak azon ban nem sok köze van az önkormányzati régiókhoz és ma gá hoz a re gi o na li zá ci ó hoz sem. A kvá zi fö de ra - li zált, te rü le ti ön kor mány zat ból szö vet sé gi ál la mi lét fe lé de cent ra li zált ala ku la tok nál (Spa nyol or - szág, Bel gi um) vi szont mind két meg ol dás ra van példa. A spa nyol Al kot mány a ki mond ja, hogy Egy kor mány ál tal ki ne ve zett meg bí zott fel ada ta lesz az Au to nóm Ré gió te rü le tén lé võ ál lam igaz - ga tá si szer vek irá nyí tá sa és össze han go lá sa a ré - gió sa ját igaz ga tá si szer ve i vel. Az 1997-es or ga ni - kus tör vény az ál lam igaz ga tás ról pe dig meg szün - tet te a (ci vil) kor mány zói tiszt sé get a ré gi ó ban, de le he tõ vé tet te kor mány meg bí zott ki ne ve zé sét ezen a szinten és al-megbízottét tartományi szin - ten. A kor mány-meg bí zott sze re pe re gi o ná lis szin - ten elsõsorban politikai, míg tartományi szinten in kább köz igaz ga tá si, mely funk ci ót a kor mány diszk re ci o ná lis ki ne ve zé si jog kö ré be tar to zó köz - tiszt vi se lõ lát ja el. 4 Ez zel szem ben Bel gi um ban a Nyel vi Kö zös sé - gek és a ré gi ók szint jén nin csen a kor mány nak te - rü le ti kép vi se lõ je, ha nem tar to má nyi szin ten mû - ködnek a regionális kormány által a központi kor - mány egyet ér té sé vel ki ne ve zett kor mány zók. 3 L. dr. Ba lázs Ist ván: Kö zép szin tû ön kor mány za tok Eu ró pá - ban. Új Ma gyar Köz igaz ga tás 2009/10. szám. 4 Lásd bõ veb ben; Jo sé M. Ru a no de la Fu en te L or ga ni sa ti on po li ti co-ad mi nist ra ti ve de l Es pag ne. ur ne es-eu ro pe - ennes.org 66 KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

3 Sa já tos meg ol dás ér vé nye sül már ma is Finn or - szág ban, amit to vább ár nyal a 2010-ben be ve ze - tendõ új területi államigazgatási rendszer (AL - KU-project). A jelenleg meglévõ és a települési önkormányza tok tár su lá sa ként mû kö dõ 19 ön kor mány za ti ré - gió mel lett van 6 Tar to má nyi Ál la mi Hi va tal, 15 Gaz da ság-fej lesz té si és Fog lal koz ta tá si Köz pont, 13 Regionális Környezetvédelmi Központ, 3 Kör - nye zet vé del mi En ge dé lye zé si Ha tó ság, 8 Egész - ség ügyi és Fog lal ko zás biz ton sá gi Fel ügye lõ ség, va la mint 9 Köz le ke dé si Ré gió. A re form ered mé nye ként lét re jön 6 Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Ügy nök ség (AVI) és 15 Üz le ti, Ipa - ri, Köz le ke dé si és Kör nye zet vé del mi Köz pont (ELY). A 19 ön kor mány za ti ré gió te rü let és gaz da ság - fej lesz té si jog kö re bõ vül, míg az ál lam te rü le ti kép vi se le te lé nye gé ben a vál to zat lan szin ten ma - rad. 5 Svéd or szág ban még csak ter vek van nak a te rü - le ti re form ra, de a lé nyeg a je len leg 21 me gyé bõl ke ve sebb (5 9) re gi o ná lis ön kor mány zat lét re ho - zá sa és ez zel har mo ni zál ni a köz pon ti ügy nök sé - gek te rü le ti szer ve it. Az ál lam te rü le ti kép vi se le té - ben min den képp cél a na gyobb te rü le ti egy sé gek ki ala kí tá sa. Fran cia or szág egy sé ges nem zet ál lam, mely ben több területi önkormányzati szint mûködik (me - gye-ré gió) és van nak kü lön le ges jog ál lá sú me gyék (DOM) és te rü le tek (TOM). Az ál lam te rü le ti kép - viselete minden szinten biztosított, de funkcioná - li san el tér egy más tól a me gyei és a ré gió pre fek tus fel ada ta. A ré gió pre fek tus a ha gyo má nyos köz - igaz ga tá si (tör vé nyes sé gi fel ügye le ti, ha tó sá gi és ellenõrzési stb.) jogkörökön túl a régió társadal - mi-gaz da sá gi fo lya ma ta i ban is egy re in kább részt vesz. A re gi o ná lis pre fek tú rá kon kü lön fõ tit kár fe - lel a re gi o ná lis ügye kért (SGAR), mely pl. a kü lön - bözõ EU-s programok összehangolását és a hatá - ro kon át nyú ló együtt mû kö dés erõ sí té sét is ma gá - ba fog lal ja. A re form el kép ze lé sek kö zül nap ja ink ban zaj - lik az ún. Bal la du re-terv vi tá ja, mely el kép ze - lések sze rint ugyan az a vá lasz tott sze mély töl te - né be a me gyei és a re gi o ná lis köz gyû lé si kép vi - se lõi posz tot is, mint te rü le ti ön kor mány za ti kép vi se lõ. A terv meg va ló su lá sa ese tén ha tás sal lesz a pre - fek tu si rend szer re is, mely már most po la ri zá ló dik úgy, hogy me gyei szin ten a me gyei pre fek tus ko - ordinációja mellett mûködnek a hatósági feladato - kat el lá tó te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek, míg re - gi o ná lis a mû kö dé se a gaz da sá gi igaz ga tá si szer - vek nek. 6 A ko ránt sem ki me rí tõ pa no rá má ból is lát szik, hogy a nem zet kö zi fo lya ma tok és pél dák mi lyen sokszínûek és milyen nehéz általánosítható követ - kez te té se ket le von ni be lõ lük. Még is, az vi lá go san ki mu tat ha tó, hogy az ál lam te rü le ti kép vi se le te a na gyobb te rü le ti szint fe lé ten dál, de funk ci ó ja dif fe ren ci á ló dik. A na gyobb (re gi o ná lis) szin ten e funk ció a te rü let- és gaz da - ság fej lesz tés hez kö tõ dik an nak el le né re, hogy ilyen fel adat tal a te rü le ti ön kor mány za tok is ren - del kez nek. A re gi o ná lis tár sa dal mi és gaz da sá gi folyamatok nyomon kísérése, az információ a kor - má nyok fe lé, to váb bá a te rü le ti fo lya ma tok ban ját - szott koordinációs szerepkör viszont politikailag ér zé kennyé te szi ezt a posz tot. Ugyan ak kor a ha gyo má nyos, fõ ként ha tó sá gi és el len õr zé si tí pu sú fel ada tok nem kö ve tik ezt a ten - den ci át, bár a finn el kép ze lé sek lát szó lag en nek pont az ellenkezõjét vizionálják. Csak hogy a tár su lá sos ön kor mány za ti ré gió a te le pü lé si ön kor mány za tok kö zös szer ve és nem ez a szint a te rü let fej lesz tés köz pont ja. Más a he - lyi ön kor mány za tok tör vé nyes sé gi el len õr zé si rend sze re is, mint má sutt. Bár a Re gi o ná lis Köz - igaz ga tá si Ügy nök sé gek szá ma csak 6, de eze - ken be lül mû köd nek vá ro si ki ren delt sé gek, így az ügy fe lek kel az e- köz igaz ga tás esz kö ze it a leg tel je sebb mó don al kal ma zó ügy fél szol gá la - tok az ön kor mány za ti ré gi ók te rü le té vel har mo - ni zált. A gaz da sá gi köz igaz ga tás 15 te rü le ti köz - pont ja lát szó lag nem vál to zik a ko ráb bi ak hoz ké pest, de eze ken be lül csak 9 köz le ke dé si és inf - ra struk tu rá lis és 13 kör nye zet vé del mi és ter mé - sze ti erõ for rás hi va tal mû kö dik. Mind ezek re te - kin tet tel a ter ve zett re form ban a ko ráb ban vá - zolt in teg rá ció ha son ló je gye ket mu tat a más or - szá gok ban vá zol ta ké val. Mindezekre tekintettel rögzíthetõ az, hogy az állam, il let ve a kor má nyok re gi o ná lis kép vi se le te ten den ci á vá vált, de nem a korábbi általános hatáskörrel. A regioná - lis kép vi se let mind in kább a tár sa dal mi-gaz da sá gi re ál - fo lya ma tok ra épü lõ stra té gi ai sze rep kört je lent, ami vi - szont az aktuális kormánypolitika szerint motivált. Ugyanakkor változatlanul fontosak a kormányok terü - leti képviseletében a hagyományos közigazgatási sze - repkörök is, melyek ellátása inkább köztisztviselõi feladat. 5 Ei no Si u ru a i nen-re form Pro ject for Re gi o nal Ad mi nist ra ti on (ALKU-project). 6 Marc Ca ba ne Le RTE et le fa it re gi o nal. ur ne es-eu - ro pe en nes.org KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 67

4 2. A KOR MÁNY TE RÜ LE TI KÉP VI SE LÕ JÉ NEK SZE RE PE A KÖZ PON TI KÖZ IGAZ GA TÁS ÉS A RE GI O NÁ LIS ÖN KOR MÁNY ZA TOK KAP CSO LA TÁ BAN Az elõbbi pontban jelzett változó szerepköre a kor mány te rü le ti kép vi se lõ jé nek egy ki csit bõ vebb elem zést ér de mel, hi szen jog ál lá sát és a fel adat kör el lá tá sá hoz szük sé ges is me re te ket ezek a tar tal mi kér dé sek ha tá roz zák meg. Mi vel a gya kor lat ban ala ku ló és a jo gi sza bá lyo - zás szintjén még nem mindenben harmonizált új fel ada tok ról van szó a té ma kör bõ vebb vizs gá la tá - hoz em pi ri kus ku ta tá si anya gok ra le het tá masz - kodnunk. Ebbõl a szempontból jól hasznosítható az OECD Te rü let fej lesz té si és Köz-kor mány zá si Igaz ga tó sá gá nak 7 fel mé ré se, mely az egyes or szá - go kat ab ból a szem pont ból vizs gál ta, hogy ki, mi - lyen mér ték ben és mi lyen pri o ri tá sok alap ján hoz - za a köz pén zek bõl meg va ló su ló re gi o ná lis gaz da - ság fej lesz té si dön té se ket. Eb bõl a cél ból fel mé rést vé gez tek 8, mely a kö vet - kezõ kérdésekre terjedt ki: I. Kik hoz zák a dön té se ket a ré gi ót érin tõ köz be - ru há zá sok ról és ho gyan osz lik meg köz tük a fe le - lõs ség? II. Mi lyen in for má ci ók áll nak ren del ke zés re, kik gyûj tik be és cse ré lik eze ket az in for má ci ó kat és mi lyen mér ték ben hasz nál ják fel a dön tés ho za tal - ban? III. Az egyes or szá gok ho gyan ál la pít ják meg a re gi o ná lis be ru há zá sok pri o ri tá sa it és mi lyen mér - ték ben vál to zott a pénz ügyi-gaz da sá gi vi lág vál - ság kö vet kez té ben a dön tés ho za ta li el já rás? Az OECD azért vé gez ilyen fel mé ré se ket, hogy a több szin tû kor mány zás fel té te le it meg is mer je kü - lö nö sen a gaz da sá gi krí zis hát rá nyos ha tá sa i nak ke zel he tõ sé ge szem pont já ból. A fel mé rés ben részt vett 16 or szág kö zül 9-ben a kor mány hoz za meg a re gi o ná lis köz be ru há zá sok - kal kapcsolatos döntéseket, három országban a ré - giók, kettõben más helyi önkormányzatok, míg egy- egy or szág ban a nem ze ti szint fe let ti és alat ti hatóság. Ugyan ak kor az OECD tag or szá gok ban köz pén - zek bõl meg va ló su ló be ru há zá sok nak át lag 63%-a va ló sul meg re gi o ná lis szin ten. A döntések tehát alapvetõen a központi szinten tör tén nek, de a fel hasz ná lás, meg va ló sí tás fõ szín - te re a ré gió. A kor má nyok meg ha tá ro zó sze re pe a döntéshozatalban elvileg a kormányok területi kép vi se lõ it is ki emelt sze rep hez jut tat ja. A gya kor lat ban 11 or szág ban vesz részt a kor - mány te rü le ti kép vi se lõ je a ré gi ót érin tõ be ru há zá - sok kal kap cso la tos stra té gi ai dön té sek ben és a prog ra mo zás ban. A vizs gált or szá gok kö zül 7-ben a kor mány te rü le ti kép vi se lõi a pro jek tek ki vá lasz - tá sá ban is részt vesz nek. To váb bi 4 or szág ban a kor mány te rü le ti kép vi - selõi a beruházások ellenõrzésében, vagy auditá - lá sá ban vesz nek részt, 4-ben pe dig a be ru há zá sok en ge dé lye zé si el já rá sá ban mû köd nek köz re. Ér de - kes az is, hogy 12 or szág ban a kor mány te rü le ti kép vi se lõi az ál ta lá nos po li ti kai cél ki tû zé sek nek és a nem ze ti gaz da ság fej lesz té si pri o ri tá sok nak meg fe le lõ en ala kít ják ki a re gi o ná lis be ru há zá so - kat és pro jek te ket érin tõ ál lás pont ju kat, és csak 10 or szág ban ve szik ala pul rész ben vagy egész ben a regionális önkormányzatok által meghatározott cél ki tû zé se ket. Hat or szág ban a kor mány te rü le ti képviselõje önállóan is meghatározhat regionális pri o ri tá so kat, míg há rom eset ben a ko ráb bi dön té - sek bõl ere dõ pri o ri tá sok is sze re pet ját sza nak. A köz pén zek bõl, ál la mi tá mo ga tá sok ból meg va - ló su ló be ru há zá sok ese té ben 12 or szág ban köz vet - len egyez te té sek is foly nak a kor mány za ti szer vek és a re gi o ná lis ön kor mány za tok közt, míg 7-7 eset - ben a mi nisz té ri u mok egy más sal, vagy egyes te rü - le ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel is foly tat nak egyez te té se ket a re gi o ná lis ér de kû be ru há zá sok tá mo ga tá sá ról. Há rom olyan or szág is van, ahol a re gi o ná lis pri - o ri tá sok meg ha tá ro zá sá ban az üz le ti élet kép vi se - lõi is részt vesz nek ér dek kép vi se le ti szer ve ik út - ján. A vál ság ke ze lé sé vel össze füg gés ben 11 or szág - ban a meg elõ zõ évek pri o ri tá sa i ból in dul tak ki, míg 9-ben a ré gi ók ál tal ki dol go zott pri o ri tá so kat vet ték ala pul. A kor mány te rü le ti kép vi se lõ jé nek gaz da ság fej lesz tés sel össze füg gõ fel adat kö re a vál ság ha tá sá ra hat or szág ban vál to zott. 9 A fel mé rés re adott vá la szok ból az aláb bi kö vet - keztetések körvonalazódnak. A kormány területi képviselõinek szerepe a ré - giókat érintõ területfejlesztési és közpénzekbõl megvalósuló beruházásokra irányuló döntések - ben folyamatosan növekvõ. Ezt a folyamatot felerõsítette és felgyorsította a vál ság, mely nek ha tá sa ként amúgy is erõ sö dött a régiókra vonatkozó döntésekben a centralizáció. Tar tal mi lag új egyez te té si el já rá sok van nak ki - alakulóban a központi kormányok és a régiók kö - 7 Pub lic Go ver nan ce and Ter ri to ri al De ve lo ment Di rec to rat. 8 OECD survey addressed to the state territorial representati - ves by Mo ni ca Brez zi and Cla i re Char bit. 9 Cla i re Char bit: Wich ro le for the STR in the di a lo gue bet we en the state et region? 68 KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

5 zött, me lyek ben a kor mány te rü le ti kép vi se lõi az ed di gi ek nél erõ tel je sebb jog kö rö ket kap nak, sze - re pet ját sza nak. Mind ezek a té nye zõk egyes or szá gok ban fel ve - tet ték a tel jes ál la mi tá mo ga tá si rend szer fe lül vizs - gá la tát is a több szin tû kor mány zás je gyé ben. Az EU Ré gi ók Bi zott sá ga fe hér köny vet ké szí tett 10 a témakörrõl. Ebben a következõk fogalmazódnak meg: Eu ró pa part ner ség ben tör té nõ épí té se ér - de ké ben a fe hér könyv két nagy stra té gi ai cél ki tû - zést ha tá roz meg, me lyek az eu ró pai fo lya mat ban va ló rész vé tel elõ se gí té se és a kö zös sé gi cse lek vés ha té kony sá gá nak fo ko zá sa. A pol gá rok ugyan is egy re csök ke nõ ér dek lõ dést mu tat nak az eu ró pai vá lasz tá sok iránt (jól le het a glo ba li zá ció ki hí vá sa i - nak kezelésében az Európai Unióhoz való tarto - zást több nyi re elõny ként ér té ke lik), ami szük sé - ges sé te szi a po li ti kai fel lé pés nek a több szin tû kor - mány zás el ve i re és me cha niz mu sa i ra ala po zott át - ala kí tá sát. Az EU Régiók Bizottsága: a több szin tû kor mány zást az Unió, a tag ál la mok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok partner - sé gen ala pu ló össze han golt cse lek vé se ként fog ja fel, amelynek célja az Európai Unió politikájának kidolgo - zá sa és vég re haj tá sa. Ez a különbözõ érintett hatalmi szin tek meg osz tott fe le lõs sé gét von ja ma ga után, va la mint a de mok ra ti kus le gi ti mi tás va la mennyi for rá sá ra és a kü lön bö zõ be vont sze rep lõk rep re - zen ta ti vi tá sá ra tá masz ko dik; azt ajánl ja, hogy mind egyik je len tõ sebb kö zös - sé gi stra té gi ai re form hoz az Eu ró pai Bi zott ság és a Régiók Bizottsága által egyeztetett te rü le ti cse lek vé - si terv tár sul jon, amely po li ti kai me cha niz mu so kat ha tá roz meg a be ve ze tett po - li ti kák ki iga zí tá sá nak, meg va ló sí tá sá nak és ér té ke lé sé nek meg könnyí té se ér de ké ben, va la - mint de cent ra li zált kom mu ni ká ci ós terv vel ren - del ke zik; azt ajánl ja, hogy a rész vé te li de mok rá ci át tá mo ga - tó megfelelõ eszközöket ve zes se nek be, kü lö nö sen a lissza bo ni stra té gia, a szo ci á lis me net rend és a gö - te bor gi stra té gia ke re té ben, va la mint hogy az Agen da lo cal 21 -hez ha son ló jel le gû a hosszú tá vú stra té gi ai ter ve ket le fek te tõ rész vé te li és in teg rált me cha niz mu so kat fej lessze nek ki; ja va sol ja, hogy mind ver ti ká li san, a te rü le ti önkormányzatok, illetve a nemzeti kormány és az Európai Unió között, mind horizontálisan, a terü le ti ön kor mány za tok, il let ve a ci vil tár sa da lom kö zött, és kü lö nö sen a tár sa dal mi pár be széd ke re - té ben erõ sít sék meg a part ner ség gya kor la tát; ar ra ké ri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsák át a nyitott koordinációs módszert an - nak ér de ké ben, hogy rész vé te li kor mány zá si mu ta - tóknak és területi mutatóknak a he lyi és re gi o ná lis önkormányzatokkal együttmûködésben történõ kidolgozásával azt integratívabbá tegyék; azt ajánl ja, hogy a kü lön bö zõ érin tett sze rep - lõknek a politikai döntéshozatal elején történõ bevonásával oly módon rend sze re sít sék a te rü le ti ha tás elem zé sét, hogy ért he tõ ek le gye nek a kö zös sé gi jog al ko tá si és nem jog al ko tá si ja vas la tok nak a te - rü le tek re gya ko rolt gaz da sá gi, tár sa dal mi és kör - nye ze ti ki ha tá sai; vál lal ja, hogy ja vas la to kat ter jeszt elõ an nak ér de ké ben, hogy az Eu ró pai Unió fel lé pé sé nek bi - zo nyos te rü le te in, mint a nö ve ke dé si és fog lal koz - ta tá si stra té gia, a szo ci á lis me net rend, az in teg rá - ciós politika, az innovációs politika, a kohéziós poli ti ka, a fenn tart ha tó fej lõ dés vagy a pol gá ri vé de - lem, tá mo gas sák a he lyi és re gi o ná lis szin tû kí sér le te - zést; azt ajánl ja, hogy az Eu ró pai Unió ki emelt cél jai és po li ti kai pri o ri tá sai vég re haj tá sá nak a re gi o ná - lis és helyi önkormányzatokkal való partnerség alap ján tör té nõ ki iga zí tá sa cél já ból kös se nek olyan európai területi paktumokat, ame lyek ön kén tes sé gi alapon kötik össze a különbözõ illetékes kormány - za ti szin te ket, és ar ra ké ri az ér de kelt te rü le ti ön kor - mányzatokat a fehér könyv végrehajtásáról indított konzultáció keretében, hogy az ilyen eljárás során vállalják, hogy ismertetik vele szándékukat. A több szin tû kor mány zás el kép ze lé se még biz - tosan sokat változik, de nehéz azt elképzelni, hogy a kor má nyok te rü le ti kép vi se lõ i nek sze re pét ez ne érint se. Kér dés azon ban az is, hogy a meg vál to zott sze - rep kör va la mely köz igaz ga tá si re form ered mé - nye ként jog sza bá lyi for má ban je le nik meg, vagy a több szin tû kor mány zás elõbb fel vil lan tott el kép - ze lé se i nek meg fe le lõ meg ál la po dá sos for má ban. Ha a köz igaz ga tá si re for mo kat vesszük ala pul, úgy az is kér dés, hogy azok mi re épül nek. A ko ráb ban meg ha tá ro zó je len tõ sé gû New Pub - lic Management irányvonal úgy tûnik, hogy a múl té. Ugyan ak kor a he lyé be még csak most kezd ala kul ni va la mi a Neo we be ri irány vo nal alap ján. 11 A te rü le ti köz igaz ga tást ko ráb ban jel lem zõ de - centralizáció is megtorpant az utóbbi idõkben. En - nek iga zo lá sá ra jó pél da a he lyi de mok rá cia fej - lesz té sé nek egyik leg fon to sabb nem zet kö zi szer - ve ze te az Eu ró pa Ta nács egy nem ré gi ben köz zé - tett je len té se. Ez ar ra pró bált ma gya rá za tot ad ni, 10 CdR 89/2009 fin FR-MBK/MG/ok, ro pa.eu 11 Lásd er re G. Fo dor Gá bor-stumpf Ist ván: Neo we be ri ál lam és a jó kor mány zás. Nem ze ti Ér dek, II. évf. 3. szám, 2008 KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 69

6 hogy mi ért nem si ke rült kö zel más fél év ti ze de lét - rehozni a Helyi Önkormányzatok Európai Kartája min tá já ra a Re gi o ná lis Au to nó mia Eu ró pai Kar tá - ját? A je len tés bõl idéz ve 12, Az Eu ró pá ban zaj ló re - gionalizációs folyamatok megítéléséhez különbséget kell ten ni a va ló di re gi o na li zá ció és a re gi o na - liz mus közt. A re gi o na li zá ció az ál lam te rü le ti szer ve zé sé nek egy mód ja, míg a re gi o na liz mus egy, az ál lam ha tal mat te rü le ti szint re de cent ra li - zá ló po li ti kai fi lo zó fia. A re gi o na liz mus kü lön bö - zõ meg je le né si for mái el té rõ bel sõ tar tal mat és ér - ték ren det kö vet nek, így meg ta lál ha tók köz tük a sze pa ra tiz mus ra tö rek võ, és a de mok ra ti kus el - vek kel és az em be ri jo gok kal üt kö zõ po li ti kai el ve - ket szol gá lók is. A te rü le ti ség és az iden ti tás köz ti kapcsolatot óvatosan kell kezelni. Elõfordulhat ugyan is, hogy ugyan az a sze mély egy aránt erõs re gi o ná lis és nem ze ti iden ti tás sal bír. A re gi o na li - zá ció, mint ál lam szer ve zé si for ma igen el ter jedt Európában és országonként, sõt egy országon be - lül is igen kü lön bö zõ for mát ölt het A re gi o na li - zá ció ugyan az egyik le het sé ges esz köz a pol gá - rokhoz közelebbi szintre vinni a demokratikus in - téz mé nye ket, de nem az egye dü li, ki zá ró la gos esz köz. Ugyan csak fon tos elv, hogy a re gi o na li zá - ci ót nem le het az érin tett pol gá rok aka ra ta el le né re kí vül rõl rá juk erõl tet ni. Ugyan ez vo nat ko zik ál la - mok ál tal a ré gi ó ra ru há zott fel adat- és ha tás kö - rök re is. A dön tést az érin tet tek kel együtt kell meg hoz ni, ezért is ne he zen kép zel he tõ el, hogy e folyamatban egy nemzetközi konvenció határozza meg a ke re te ket. A vál to zás ez alap ján is jól ér zé kel he tõ, de az óta a vál ság ha tá sá ra még in kább vál to zott a hely zet. Az Eu ró pa Ta nács tag or szá ga i nak he lyi ön kor - mány za to kért fe le lõs mi nisz te rei leg utób bi 2009 no vem be ré ben a hol lan di ai Ut recht-ben tar tott mi - nisz te ri kon fe ren ci á ján a vál ság ha tá sá ra még ha - tá ro zot tabb ál lás pon tok fo gal ma zód tak meg a köz pon ti kor mány za ti be ha tás erõ sí té se ér de ké - ben. 13 A ven dég lá tó hol land kor mány igen nagy erõ fe szí té se ket tett an nak ér de ké ben, hogy a kon - fe ren cia elõ ké szí té se ként az eu ró pai te rü le ti köz - igaz ga tást érin tõ tár sa dal mi-gaz da sá gi és köz - igaz ga tá si re ál fo lya ma to kat a ci vil szfé ra és a tu do - má nyos élet kép vi se lõ i nek be vo ná sá val pró bál ja ele mez ni. En nek ered mé nye ként több, a kor má - nyok tól füg get len anyag is ké szült, mely csak erõ - sí tet te azt, hogy a ko ráb ban al kal ma zott köz igaz - ga tá si mód sze rek kel nem le het meg újí ta ni a te rü - le ti köz igaz ga tást, így alap ve tõ vál to zá sok ra van szük ség. En nek ér de ké ben új ra kell ér té kel ni az ál la mi sze rep kö rö ket és a he lyi ön kor mány za tok ál lam - szer ve zet ben el fog lalt he lyét, sze re pét a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek kel va ló vi szony rend sze rét. A gaz da sá gi vál ság konk rét ke ze lé se min de nütt jól mu tat ta azt, hogy a köz pon ti ál la mi szer vek - nek, a kormányoknak a szerepe felértékelõdik, de nem csu pán a rö vid tá vú vál ság ke ze lés ben, ha - nem a gaz da sá gi nö ve ke dés új pá lyá ra ál lí tá sa te - rén is. 14 A helyi önkormányzatoknak ebben nem csupán a központi költségvetéshez hasonló áldozatokat kell vál lal ni uk, ha nem együtt mû kö dõ part ne rek - ké is kell vál ni uk. Ér de mes egy rész le tet idéz ni a mi nisz te ri kon fe - ren ci án a ci vil szer ve ze tek ál tal ké szí tett je len tés - bõl; 15 Bár mi lyen rosszul hat a vissza esés a he lyi költ ség ve té sek re, az ál lam ház tar tás ra gya ko rolt ha tás ál ta lá ban rosszabb. Az or szág je len té sek mindenütt arról számolnak be, hogy a nemzeti költ ség ve té sek na gyobb mér ték ben szû kül nek be, mint a he lyi ek; ez alól csak há rom or szág ki vé tel (Szer bia, Uk raj na és Észt or szág, ahol csak az EU fi - nan szí ro zás meg dup lá zá sa és a va gyon ér té ke sí tés képes volt részben kompenzálni a nemzeti adók - ban be kö vet ke zett csök ke nést). A nem ze ti kor má - nyok in kább füg ge nek a vál la la ti nye re ség bõl, vám be vé te lek bõl, ÁFÁ-ból stb. ere dõ se bez he tõbb be vé te lek tõl és fi zet ni ük kell a mun ka nél kü li sé gi ellátást és finanszírozniuk a fiskális ösztönzõ cso - ma go kat. Ál ta lá ban nin cse nek ab ban a hely zet - ben, hogy mentesítsék a helyi önkormányzatokat az õket ter he lõ költ sé gek tõl vagy be vé te le ket transz fe rál ja nak szá muk ra. Több sé gük azért küzd, hogy emelje az adósságból történõ finanszí - ro zást, ké sõbb meg majd azért fog küz de ni, hogy ezt vissza fi zes se. A többszintû kormányzás ma még homályos el - kép ze lé se it te hát konk ré tu mok kal kell mi e lõbb megtölteni, mert ennek hiányában a válságból las - san ki lá ba ló vi lág gaz da ság ban Eu ró pa je len tõ sen ve szít het a ver seny ké pes sé gé bõl. Az új te rü le ti part ner ség ben az ál lam és ön kor mány - zatok közt az állam, vagy a kormányok területi képvise - lõi egy re fon to sabb sze re pet ját sza nak. Ez a szerep azonban különösen regionális szinten más és több mint a ha gyo má nyos tör vé nyes sé gi el len õr - zés és a hatósági jogalkalmazás. 12 Lásd,mint 3. sz. jegy zet. 13 A kon fe ren cia anya gai meg ta lál ha tók az Ön kor mány za ti Mi - nisztérium honlapján a nemzetközi kapcsolatok menüpont alatt. 14 Eu ró pa Ta nács MCL-16(2009)6a 15 Mint elõ zõ jegy zet. 70 KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Becsengettek. A Csepel Szentlõrinc-tengely (I.) (4. ol dal) Alul ról új ra fel épít jük a de mok rá ci át (8 9. ol dal) Komplett való, Önnek.

Becsengettek. A Csepel Szentlõrinc-tengely (I.) (4. ol dal) Alul ról új ra fel épít jük a de mok rá ci át (8 9. ol dal) Komplett való, Önnek. Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 4. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. szeptember A Csepel Szentlõrinc-tengely (I.) (4. ol dal) Alul ról új ra fel épít jük a de mok rá ci át (8 9. ol dal)

Részletesebben

A köz be szer zés mint ár ve rés

A köz be szer zés mint ár ve rés n Antal-Pomázi Krisz ti na A köz be szer zés mint ár ve rés A tanulmány A Pénzügyi Szemle elsõ PhD-PályázAtán i. helyezést ért el. El mé le ti mo del lek és gya kor la ti prob lé mák ÖS Sze fog la lás:

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben