A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban"

Átírás

1 Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor mány te rü le ti kép vi se lõ i nek 1, mely az éven te tar tott Eu ró pa Na pok 2 ke re té ben dol goz za fel a kö zös ér dek lõ dés re szá mot tar tó té má kat. Ezen fe lül 2009 ok tó be ré ben a bel gi u mi Le u ven - ben má sod szor ke rült sor ún. ob szer va tó ri um ren dez vény re, me lyen a te rü le ti ál lam igaz ga tás ak tu á lis tör té né se it vi tat ják meg, így leg utóbb a kor mány te rü le ti kép vi se lõi és a re gi o ná lis va ló ság té - ma kö re ke rült te rí ték re. A rendezvényen, magukon a különbözõ tagor - szá gok te rü le ti kor mány kép vi se lõ in (pre fek tu sok, kor mány zók, hi va tal ve ze tõk stb.) túl po li ti ku sok, kor mány za ti fõ tiszt vi se lõk és tu do má nyos ku ta - tók, ok ta tók dol goz ták fel a té mát igen sok ol da lú meg kö ze lí tés ben az egyes rész té ma kö rök sze rint. En nek meg fe le lõ en ke rült át te kin tés re az, hogy: Mennyire vált általánossá a kormányok képviselete re gi o ná lis szin ten és mi lyen súly pon ti fel ada tok kal? Milyen szerepet játszanak a kormányok területi képviselõi a regionális önkormányzatok és a központi állami szervek közti kapcsolatokban, illetve az Európai Unió szervei és a régiók közti kapcsolatokban? A ren dez vé nyen kép vi sel tet te ma gát a leg fej let - tebb ipa ri ál la mo kat tö mö rí tõ Gaz da sá gi Fej lesz té - si és Együtt mû kö dé si Szer ve zet, az OECD is. En - nek ke re té ben is mer te tés re ke rült azon fel mé rés, mely a ré gi ók tár sa dal mi-gaz da sá gi ten den ci á i ról szól, va la mint az az elem zés, mely a kor mány te - rü le ti kép vi se lõ i nek sze re pét vizs gál ja a kor mány és a ré gi ók gaz da ság fej lesz té si fel adat kör ének el - lá tá sá ban. Az Eu ró pai Unió szin tén kép vi sel tet te ma gát a DG Ré gió igaz ga tói szint jén. A konferencián elhangzottak nagyon aktuális és fon tos prob lé mák ra hív ták fel a fi gyel met, me lyek ala pos fel dol go zá sa és ér té ke lé se a területi állam - 1 AERTE-EASTR (Association Européenne de Représentants Ter ri to ri a ux de l E tat /As so ci a ti on of Sta te Ter ri to ri al Rep re - sentatives. 2 L.: ur ne es-eu ro pe en nes.org igazgatási folyamatok magyarországi alakítására is ha - tással lehet, ideértve a régóta vajúdó közigazgatási hiva - tali problematikát. Per sze köz igaz ga tá si ku ta tá sok kal ré gebb óta foglalkozó kutatóként tudom azt, hogy a közigaz - ga tás át ala kí tá sát cél zó dön té se ket alap ve tõ en a po li ti kai ér de kek és a sa já tos nem ze ti kö rül mé - nyek be fo lyá sol ják, és ke vés bé a nem zet kö zi pél - dák, vagy a tu do má nyos igénnyel fel tárt ten den ci - ák, vagy tör vény sze rû sé gek. Még is azt gon do lom, hogy a tu do mány nak a fe le lõs sé gé be tar to zik az, hogy tájékoztasson és próbálja helyzetbe hozni a döntéshozókat. A to váb bi ak ban er re te szek sze rény kí sér le tet a konferencián elhangzottak, a háttéranyagok és sa - ját ed di gi ta pasz ta la ta im, va la mint a szak iro da - lom alap ján. Ez utób bi ese té ben bõ for rás anya gok ról a té ma - kört il le tõ en sem itt hon, sem kül föl dön nem be - szél he tünk, ezért is kell meg ra gad ni az olyan rit ka lehetõségeket, mint a többször hivatkozott leu - ven-i konferencia volt. 1. A RE GI O NÁ LIS SZINT ÁL TA LÁ NOS SÁ VÁ LÁ SA A KOR MÁNY TE RÜ LE TI KÉP VI SE LE TÉ BEN Azt, hogy mennyire vált általánossá regionális szin ten a kor mány te rü le ti kép vi se le te az egyes eu ró pai or szá gok ban, leg alább két szem pont ból szük sé ges vizs gál ni. Egy részt vizs gál ni kell a te rü le ti di men zi ót ab ból a szempontból, hogy ahol regionális önkormányza - tok mûködnek, ott azonos szinten mûködik-e a kor - mány te rü le ti kép vi se le tét el lá tó szerv? A má sik as pek tus pe dig az, hogy ha több szin tû a te rü le ti ön kor mány za ti rend szer, ak kor az egyes szin tek hez ren delt kor mány kép vi se le tek fel adat- és ha - tás kö re mennyi ben tér el egy más tól? A két as pek tus ból fel me rül tek re ad ha tó vá lasz bo nyo lult sá gát csak nö ve li az, hogy köz igaz ga tá si értelemben mit értünk régió alatt? Az erre adható vá lasz is el tér at tól füg gõ en, hogy mi lyen tu do - mány ági és mód szer ta ni meg kö ze lí tés bõl vizs gál - KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 65

2 juk a kér dést, ami egy kü lön ta nul mány tár gya le - het. Hogy to vább tud junk ha lad ni, ezért prag ma ti - kus fo gal mak kal va gyunk kény te le nek ope rál ni és lé nye gé ben az Eu ró pa Ta nács és ez alap ján az EU Ré gi ók Bi zott sá gá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ból in - dul ha tunk ki. 3 Eszerint jelenleg hat különbözõ kategóriába so - rolható régiófogalommal lehet dolgozni, ezek a kö vet ke zõk: El sõ: Az al kot mány ban, vagy szö vet sé gi ál - lam szer zõ dés ben ga ran tált el nem von ha tó el sõd le ges jog al ko tó jog kör rel ren del ke zõ ré gi - ók. Auszt ria, Bel gi um, Finn or szág (land), Né - met or szág, Olasz or szág (kü lön le ges jog ál lá sú ré gi ók), Orosz Fö de rá ció, Szlo vá kia, Spa nyol or - szág, Svájc. Második: Al kot mány ban vagy szö vet sé gi szer zõ - dés ben nem ga ran tált el sõd le ges jog al ko tói jog - kör rel ren del ke zõ ré gi ók. Egye sült Ki rály ság (Skó - cia és Észak-Ír or szág). Har ma dik: Az al kot mány és a nem ze ti jog rend sze rin ti, an nak hi e rar chi á já ba il lesz ke dõ jog al ko - tói jog kör rel ren del ke zõ ré gi ók. Cseh Köz tár sa ság, Ma gyar or szág, Olasz or szág (nem ki emelt jog ál lá - sú ré gi ók), Hol lan dia. Ne gye dik: A nemzeti törvények által meghatáro - zott keretek közt biztosított, alkotmányban nem ga ran tált jog al ko tói jog kör rel ren del ke zõ ré gi ók. Egye sült Ki rály ság (Wa les), Len gyel or szág. Ötödik: A nem ze ti tör vé nye ket vég re haj tó jog al - ko tá si jog kör rel ren del ke zõ ré gi ók, me lyek köz - vet le nül vá lasz tott tes tü let tel ren del kez nek. Hor - vát or szág, Dá nia, Finn or szág (Ka i nuu), Fran cia or - szág, Nor vé gia, Svéd or szág, Tö rök or szág, Uk raj - na, Egye sült Ki rály ság (Nagy-Lon don). Hatodik: A nem ze ti tör vé nye ket vég re haj tó jog - al ko tói jog kör rel ren del ke zõ ré gi ók, me lyek a te le - pü lé si ön kor mány za tok ál tal vá lasz tott kép vi se - lõk bõl áll nak. Al bá nia, Finn or szág (ál ta lá nos jog - ál lá sú ré gi ók), Lett or szág, Ro má nia. Mind ezek alap ján lát ha tó, hogy az egyes or szá - gok ban a ma guk konk rét meg je le né si for má juk - ban mi lyen vál to za tos az in téz mény rend szer, hi - szen ezen a szé les ská lán a szö vet sé gi tag ál la mok - tól egé szen a de le gált ré gi ó kig min den meg ta lál - ha tó. Így ke rül het nek ezért el vi leg egy ka lap ba pl. a bel ga ré gi ók a spa nyol au to nóm ré gi ók és a ma - gyar me gyék, mi köz ben jog ál lá suk egy más tól egé szen el tér. Ép pen ezért a to váb bi vizs gá la tok hoz szû kí te ni kell a kört az uni ós sza bá lyo zás irá nyá ban. Az EK szer zõ dés a, va la mint a Régiók Bi - zottságának eljárási szabályzata szerint a Bizottság tag jai, il let ve he lyet te sei a re gi o ná lis és te le pü lé si ön kor - mányzatok képviselõi, akik ezen önkormányzatok vá lasz tott kép vi se lõi, vagy egy vá lasz tott köz gyû - lés nek po li ti kai fe le lõs ség gel tar toz nak. Még ez a szû kí tés sem elég sé ges, hi szen van nak szép szám mal or szá gok, ahol több szin tû a te rü le ti ön kor mány za ti rend szer. Az ilyen ese tek ben ré gió alatt a köz pon ti szint hez leg kö ze lebb esõ te rü le ti ön kor mány za tot kell ér te nünk a be vett eu ró pai gya kor lat (a Re gi o ná lis Ön kor mány zás Eu ró pai Kar tá já nak ko ráb bi ter ve ze tei) sze rint. A kér dés te hát a to váb bi ak ban az, hogy a fen ti ér te lem ben vett re gi o ná lis szin ten ál ta lá nos-e a kor mány te rü le ti kép vi se le te? A vá lasz szin tén dif fe ren ci ált le het a kö vet ke zõk mi att. Ha a ré gió alatt az Uni tá ri us ál lam te rü le ti ön kor mány za tát ért jük, ak kor ezen a szin ten van minimálisan a területi önkormányzat törvényes - sé gi el len õr zé sét el lá tó kor mány szerv. A fö de ra li - zált vagy kvá zi fö de ra li zált or szá gok ban azon ban már más a hely zet, mert a szö vet sé gi tag ál lam élén ál ló kor mány fõ fel adat kö re is ket tõs (ál la mi-tag ál - la mi). Ezek nek az ál lam ala ku la tok nak azon ban nem sok köze van az önkormányzati régiókhoz és ma gá hoz a re gi o na li zá ci ó hoz sem. A kvá zi fö de ra - li zált, te rü le ti ön kor mány zat ból szö vet sé gi ál la mi lét fe lé de cent ra li zált ala ku la tok nál (Spa nyol or - szág, Bel gi um) vi szont mind két meg ol dás ra van példa. A spa nyol Al kot mány a ki mond ja, hogy Egy kor mány ál tal ki ne ve zett meg bí zott fel ada ta lesz az Au to nóm Ré gió te rü le tén lé võ ál lam igaz - ga tá si szer vek irá nyí tá sa és össze han go lá sa a ré - gió sa ját igaz ga tá si szer ve i vel. Az 1997-es or ga ni - kus tör vény az ál lam igaz ga tás ról pe dig meg szün - tet te a (ci vil) kor mány zói tiszt sé get a ré gi ó ban, de le he tõ vé tet te kor mány meg bí zott ki ne ve zé sét ezen a szinten és al-megbízottét tartományi szin - ten. A kor mány-meg bí zott sze re pe re gi o ná lis szin - ten elsõsorban politikai, míg tartományi szinten in kább köz igaz ga tá si, mely funk ci ót a kor mány diszk re ci o ná lis ki ne ve zé si jog kö ré be tar to zó köz - tiszt vi se lõ lát ja el. 4 Ez zel szem ben Bel gi um ban a Nyel vi Kö zös sé - gek és a ré gi ók szint jén nin csen a kor mány nak te - rü le ti kép vi se lõ je, ha nem tar to má nyi szin ten mû - ködnek a regionális kormány által a központi kor - mány egyet ér té sé vel ki ne ve zett kor mány zók. 3 L. dr. Ba lázs Ist ván: Kö zép szin tû ön kor mány za tok Eu ró pá - ban. Új Ma gyar Köz igaz ga tás 2009/10. szám. 4 Lásd bõ veb ben; Jo sé M. Ru a no de la Fu en te L or ga ni sa ti on po li ti co-ad mi nist ra ti ve de l Es pag ne. ur ne es-eu ro pe - ennes.org 66 KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

3 Sa já tos meg ol dás ér vé nye sül már ma is Finn or - szág ban, amit to vább ár nyal a 2010-ben be ve ze - tendõ új területi államigazgatási rendszer (AL - KU-project). A jelenleg meglévõ és a települési önkormányza tok tár su lá sa ként mû kö dõ 19 ön kor mány za ti ré - gió mel lett van 6 Tar to má nyi Ál la mi Hi va tal, 15 Gaz da ság-fej lesz té si és Fog lal koz ta tá si Köz pont, 13 Regionális Környezetvédelmi Központ, 3 Kör - nye zet vé del mi En ge dé lye zé si Ha tó ság, 8 Egész - ség ügyi és Fog lal ko zás biz ton sá gi Fel ügye lõ ség, va la mint 9 Köz le ke dé si Ré gió. A re form ered mé nye ként lét re jön 6 Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Ügy nök ség (AVI) és 15 Üz le ti, Ipa - ri, Köz le ke dé si és Kör nye zet vé del mi Köz pont (ELY). A 19 ön kor mány za ti ré gió te rü let és gaz da ság - fej lesz té si jog kö re bõ vül, míg az ál lam te rü le ti kép vi se le te lé nye gé ben a vál to zat lan szin ten ma - rad. 5 Svéd or szág ban még csak ter vek van nak a te rü - le ti re form ra, de a lé nyeg a je len leg 21 me gyé bõl ke ve sebb (5 9) re gi o ná lis ön kor mány zat lét re ho - zá sa és ez zel har mo ni zál ni a köz pon ti ügy nök sé - gek te rü le ti szer ve it. Az ál lam te rü le ti kép vi se le té - ben min den képp cél a na gyobb te rü le ti egy sé gek ki ala kí tá sa. Fran cia or szág egy sé ges nem zet ál lam, mely ben több területi önkormányzati szint mûködik (me - gye-ré gió) és van nak kü lön le ges jog ál lá sú me gyék (DOM) és te rü le tek (TOM). Az ál lam te rü le ti kép - viselete minden szinten biztosított, de funkcioná - li san el tér egy más tól a me gyei és a ré gió pre fek tus fel ada ta. A ré gió pre fek tus a ha gyo má nyos köz - igaz ga tá si (tör vé nyes sé gi fel ügye le ti, ha tó sá gi és ellenõrzési stb.) jogkörökön túl a régió társadal - mi-gaz da sá gi fo lya ma ta i ban is egy re in kább részt vesz. A re gi o ná lis pre fek tú rá kon kü lön fõ tit kár fe - lel a re gi o ná lis ügye kért (SGAR), mely pl. a kü lön - bözõ EU-s programok összehangolását és a hatá - ro kon át nyú ló együtt mû kö dés erõ sí té sét is ma gá - ba fog lal ja. A re form el kép ze lé sek kö zül nap ja ink ban zaj - lik az ún. Bal la du re-terv vi tá ja, mely el kép ze - lések sze rint ugyan az a vá lasz tott sze mély töl te - né be a me gyei és a re gi o ná lis köz gyû lé si kép vi - se lõi posz tot is, mint te rü le ti ön kor mány za ti kép vi se lõ. A terv meg va ló su lá sa ese tén ha tás sal lesz a pre - fek tu si rend szer re is, mely már most po la ri zá ló dik úgy, hogy me gyei szin ten a me gyei pre fek tus ko - ordinációja mellett mûködnek a hatósági feladato - kat el lá tó te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek, míg re - gi o ná lis a mû kö dé se a gaz da sá gi igaz ga tá si szer - vek nek. 6 A ko ránt sem ki me rí tõ pa no rá má ból is lát szik, hogy a nem zet kö zi fo lya ma tok és pél dák mi lyen sokszínûek és milyen nehéz általánosítható követ - kez te té se ket le von ni be lõ lük. Még is, az vi lá go san ki mu tat ha tó, hogy az ál lam te rü le ti kép vi se le te a na gyobb te rü le ti szint fe lé ten dál, de funk ci ó ja dif fe ren ci á ló dik. A na gyobb (re gi o ná lis) szin ten e funk ció a te rü let- és gaz da - ság fej lesz tés hez kö tõ dik an nak el le né re, hogy ilyen fel adat tal a te rü le ti ön kor mány za tok is ren - del kez nek. A re gi o ná lis tár sa dal mi és gaz da sá gi folyamatok nyomon kísérése, az információ a kor - má nyok fe lé, to váb bá a te rü le ti fo lya ma tok ban ját - szott koordinációs szerepkör viszont politikailag ér zé kennyé te szi ezt a posz tot. Ugyan ak kor a ha gyo má nyos, fõ ként ha tó sá gi és el len õr zé si tí pu sú fel ada tok nem kö ve tik ezt a ten - den ci át, bár a finn el kép ze lé sek lát szó lag en nek pont az ellenkezõjét vizionálják. Csak hogy a tár su lá sos ön kor mány za ti ré gió a te le pü lé si ön kor mány za tok kö zös szer ve és nem ez a szint a te rü let fej lesz tés köz pont ja. Más a he - lyi ön kor mány za tok tör vé nyes sé gi el len õr zé si rend sze re is, mint má sutt. Bár a Re gi o ná lis Köz - igaz ga tá si Ügy nök sé gek szá ma csak 6, de eze - ken be lül mû köd nek vá ro si ki ren delt sé gek, így az ügy fe lek kel az e- köz igaz ga tás esz kö ze it a leg tel je sebb mó don al kal ma zó ügy fél szol gá la - tok az ön kor mány za ti ré gi ók te rü le té vel har mo - ni zált. A gaz da sá gi köz igaz ga tás 15 te rü le ti köz - pont ja lát szó lag nem vál to zik a ko ráb bi ak hoz ké pest, de eze ken be lül csak 9 köz le ke dé si és inf - ra struk tu rá lis és 13 kör nye zet vé del mi és ter mé - sze ti erõ for rás hi va tal mû kö dik. Mind ezek re te - kin tet tel a ter ve zett re form ban a ko ráb ban vá - zolt in teg rá ció ha son ló je gye ket mu tat a más or - szá gok ban vá zol ta ké val. Mindezekre tekintettel rögzíthetõ az, hogy az állam, il let ve a kor má nyok re gi o ná lis kép vi se le te ten den ci á vá vált, de nem a korábbi általános hatáskörrel. A regioná - lis kép vi se let mind in kább a tár sa dal mi-gaz da sá gi re ál - fo lya ma tok ra épü lõ stra té gi ai sze rep kört je lent, ami vi - szont az aktuális kormánypolitika szerint motivált. Ugyanakkor változatlanul fontosak a kormányok terü - leti képviseletében a hagyományos közigazgatási sze - repkörök is, melyek ellátása inkább köztisztviselõi feladat. 5 Ei no Si u ru a i nen-re form Pro ject for Re gi o nal Ad mi nist ra ti on (ALKU-project). 6 Marc Ca ba ne Le RTE et le fa it re gi o nal. ur ne es-eu - ro pe en nes.org KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 67

4 2. A KOR MÁNY TE RÜ LE TI KÉP VI SE LÕ JÉ NEK SZE RE PE A KÖZ PON TI KÖZ IGAZ GA TÁS ÉS A RE GI O NÁ LIS ÖN KOR MÁNY ZA TOK KAP CSO LA TÁ BAN Az elõbbi pontban jelzett változó szerepköre a kor mány te rü le ti kép vi se lõ jé nek egy ki csit bõ vebb elem zést ér de mel, hi szen jog ál lá sát és a fel adat kör el lá tá sá hoz szük sé ges is me re te ket ezek a tar tal mi kér dé sek ha tá roz zák meg. Mi vel a gya kor lat ban ala ku ló és a jo gi sza bá lyo - zás szintjén még nem mindenben harmonizált új fel ada tok ról van szó a té ma kör bõ vebb vizs gá la tá - hoz em pi ri kus ku ta tá si anya gok ra le het tá masz - kodnunk. Ebbõl a szempontból jól hasznosítható az OECD Te rü let fej lesz té si és Köz-kor mány zá si Igaz ga tó sá gá nak 7 fel mé ré se, mely az egyes or szá - go kat ab ból a szem pont ból vizs gál ta, hogy ki, mi - lyen mér ték ben és mi lyen pri o ri tá sok alap ján hoz - za a köz pén zek bõl meg va ló su ló re gi o ná lis gaz da - ság fej lesz té si dön té se ket. Eb bõl a cél ból fel mé rést vé gez tek 8, mely a kö vet - kezõ kérdésekre terjedt ki: I. Kik hoz zák a dön té se ket a ré gi ót érin tõ köz be - ru há zá sok ról és ho gyan osz lik meg köz tük a fe le - lõs ség? II. Mi lyen in for má ci ók áll nak ren del ke zés re, kik gyûj tik be és cse ré lik eze ket az in for má ci ó kat és mi lyen mér ték ben hasz nál ják fel a dön tés ho za tal - ban? III. Az egyes or szá gok ho gyan ál la pít ják meg a re gi o ná lis be ru há zá sok pri o ri tá sa it és mi lyen mér - ték ben vál to zott a pénz ügyi-gaz da sá gi vi lág vál - ság kö vet kez té ben a dön tés ho za ta li el já rás? Az OECD azért vé gez ilyen fel mé ré se ket, hogy a több szin tû kor mány zás fel té te le it meg is mer je kü - lö nö sen a gaz da sá gi krí zis hát rá nyos ha tá sa i nak ke zel he tõ sé ge szem pont já ból. A fel mé rés ben részt vett 16 or szág kö zül 9-ben a kor mány hoz za meg a re gi o ná lis köz be ru há zá sok - kal kapcsolatos döntéseket, három országban a ré - giók, kettõben más helyi önkormányzatok, míg egy- egy or szág ban a nem ze ti szint fe let ti és alat ti hatóság. Ugyan ak kor az OECD tag or szá gok ban köz pén - zek bõl meg va ló su ló be ru há zá sok nak át lag 63%-a va ló sul meg re gi o ná lis szin ten. A döntések tehát alapvetõen a központi szinten tör tén nek, de a fel hasz ná lás, meg va ló sí tás fõ szín - te re a ré gió. A kor má nyok meg ha tá ro zó sze re pe a döntéshozatalban elvileg a kormányok területi kép vi se lõ it is ki emelt sze rep hez jut tat ja. A gya kor lat ban 11 or szág ban vesz részt a kor - mány te rü le ti kép vi se lõ je a ré gi ót érin tõ be ru há zá - sok kal kap cso la tos stra té gi ai dön té sek ben és a prog ra mo zás ban. A vizs gált or szá gok kö zül 7-ben a kor mány te rü le ti kép vi se lõi a pro jek tek ki vá lasz - tá sá ban is részt vesz nek. To váb bi 4 or szág ban a kor mány te rü le ti kép vi - selõi a beruházások ellenõrzésében, vagy auditá - lá sá ban vesz nek részt, 4-ben pe dig a be ru há zá sok en ge dé lye zé si el já rá sá ban mû köd nek köz re. Ér de - kes az is, hogy 12 or szág ban a kor mány te rü le ti kép vi se lõi az ál ta lá nos po li ti kai cél ki tû zé sek nek és a nem ze ti gaz da ság fej lesz té si pri o ri tá sok nak meg fe le lõ en ala kít ják ki a re gi o ná lis be ru há zá so - kat és pro jek te ket érin tõ ál lás pont ju kat, és csak 10 or szág ban ve szik ala pul rész ben vagy egész ben a regionális önkormányzatok által meghatározott cél ki tû zé se ket. Hat or szág ban a kor mány te rü le ti képviselõje önállóan is meghatározhat regionális pri o ri tá so kat, míg há rom eset ben a ko ráb bi dön té - sek bõl ere dõ pri o ri tá sok is sze re pet ját sza nak. A köz pén zek bõl, ál la mi tá mo ga tá sok ból meg va - ló su ló be ru há zá sok ese té ben 12 or szág ban köz vet - len egyez te té sek is foly nak a kor mány za ti szer vek és a re gi o ná lis ön kor mány za tok közt, míg 7-7 eset - ben a mi nisz té ri u mok egy más sal, vagy egyes te rü - le ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel is foly tat nak egyez te té se ket a re gi o ná lis ér de kû be ru há zá sok tá mo ga tá sá ról. Há rom olyan or szág is van, ahol a re gi o ná lis pri - o ri tá sok meg ha tá ro zá sá ban az üz le ti élet kép vi se - lõi is részt vesz nek ér dek kép vi se le ti szer ve ik út - ján. A vál ság ke ze lé sé vel össze füg gés ben 11 or szág - ban a meg elõ zõ évek pri o ri tá sa i ból in dul tak ki, míg 9-ben a ré gi ók ál tal ki dol go zott pri o ri tá so kat vet ték ala pul. A kor mány te rü le ti kép vi se lõ jé nek gaz da ság fej lesz tés sel össze füg gõ fel adat kö re a vál ság ha tá sá ra hat or szág ban vál to zott. 9 A fel mé rés re adott vá la szok ból az aláb bi kö vet - keztetések körvonalazódnak. A kormány területi képviselõinek szerepe a ré - giókat érintõ területfejlesztési és közpénzekbõl megvalósuló beruházásokra irányuló döntések - ben folyamatosan növekvõ. Ezt a folyamatot felerõsítette és felgyorsította a vál ság, mely nek ha tá sa ként amúgy is erõ sö dött a régiókra vonatkozó döntésekben a centralizáció. Tar tal mi lag új egyez te té si el já rá sok van nak ki - alakulóban a központi kormányok és a régiók kö - 7 Pub lic Go ver nan ce and Ter ri to ri al De ve lo ment Di rec to rat. 8 OECD survey addressed to the state territorial representati - ves by Mo ni ca Brez zi and Cla i re Char bit. 9 Cla i re Char bit: Wich ro le for the STR in the di a lo gue bet we en the state et region? 68 KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

5 zött, me lyek ben a kor mány te rü le ti kép vi se lõi az ed di gi ek nél erõ tel je sebb jog kö rö ket kap nak, sze - re pet ját sza nak. Mind ezek a té nye zõk egyes or szá gok ban fel ve - tet ték a tel jes ál la mi tá mo ga tá si rend szer fe lül vizs - gá la tát is a több szin tû kor mány zás je gyé ben. Az EU Ré gi ók Bi zott sá ga fe hér köny vet ké szí tett 10 a témakörrõl. Ebben a következõk fogalmazódnak meg: Eu ró pa part ner ség ben tör té nõ épí té se ér - de ké ben a fe hér könyv két nagy stra té gi ai cél ki tû - zést ha tá roz meg, me lyek az eu ró pai fo lya mat ban va ló rész vé tel elõ se gí té se és a kö zös sé gi cse lek vés ha té kony sá gá nak fo ko zá sa. A pol gá rok ugyan is egy re csök ke nõ ér dek lõ dést mu tat nak az eu ró pai vá lasz tá sok iránt (jól le het a glo ba li zá ció ki hí vá sa i - nak kezelésében az Európai Unióhoz való tarto - zást több nyi re elõny ként ér té ke lik), ami szük sé - ges sé te szi a po li ti kai fel lé pés nek a több szin tû kor - mány zás el ve i re és me cha niz mu sa i ra ala po zott át - ala kí tá sát. Az EU Régiók Bizottsága: a több szin tû kor mány zást az Unió, a tag ál la mok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok partner - sé gen ala pu ló össze han golt cse lek vé se ként fog ja fel, amelynek célja az Európai Unió politikájának kidolgo - zá sa és vég re haj tá sa. Ez a különbözõ érintett hatalmi szin tek meg osz tott fe le lõs sé gét von ja ma ga után, va la mint a de mok ra ti kus le gi ti mi tás va la mennyi for rá sá ra és a kü lön bö zõ be vont sze rep lõk rep re - zen ta ti vi tá sá ra tá masz ko dik; azt ajánl ja, hogy mind egyik je len tõ sebb kö zös - sé gi stra té gi ai re form hoz az Eu ró pai Bi zott ság és a Régiók Bizottsága által egyeztetett te rü le ti cse lek vé - si terv tár sul jon, amely po li ti kai me cha niz mu so kat ha tá roz meg a be ve ze tett po - li ti kák ki iga zí tá sá nak, meg va ló sí tá sá nak és ér té ke lé sé nek meg könnyí té se ér de ké ben, va la - mint de cent ra li zált kom mu ni ká ci ós terv vel ren - del ke zik; azt ajánl ja, hogy a rész vé te li de mok rá ci át tá mo ga - tó megfelelõ eszközöket ve zes se nek be, kü lö nö sen a lissza bo ni stra té gia, a szo ci á lis me net rend és a gö - te bor gi stra té gia ke re té ben, va la mint hogy az Agen da lo cal 21 -hez ha son ló jel le gû a hosszú tá vú stra té gi ai ter ve ket le fek te tõ rész vé te li és in teg rált me cha niz mu so kat fej lessze nek ki; ja va sol ja, hogy mind ver ti ká li san, a te rü le ti önkormányzatok, illetve a nemzeti kormány és az Európai Unió között, mind horizontálisan, a terü le ti ön kor mány za tok, il let ve a ci vil tár sa da lom kö zött, és kü lö nö sen a tár sa dal mi pár be széd ke re - té ben erõ sít sék meg a part ner ség gya kor la tát; ar ra ké ri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsák át a nyitott koordinációs módszert an - nak ér de ké ben, hogy rész vé te li kor mány zá si mu ta - tóknak és területi mutatóknak a he lyi és re gi o ná lis önkormányzatokkal együttmûködésben történõ kidolgozásával azt integratívabbá tegyék; azt ajánl ja, hogy a kü lön bö zõ érin tett sze rep - lõknek a politikai döntéshozatal elején történõ bevonásával oly módon rend sze re sít sék a te rü le ti ha tás elem zé sét, hogy ért he tõ ek le gye nek a kö zös sé gi jog al ko tá si és nem jog al ko tá si ja vas la tok nak a te - rü le tek re gya ko rolt gaz da sá gi, tár sa dal mi és kör - nye ze ti ki ha tá sai; vál lal ja, hogy ja vas la to kat ter jeszt elõ an nak ér de ké ben, hogy az Eu ró pai Unió fel lé pé sé nek bi - zo nyos te rü le te in, mint a nö ve ke dé si és fog lal koz - ta tá si stra té gia, a szo ci á lis me net rend, az in teg rá - ciós politika, az innovációs politika, a kohéziós poli ti ka, a fenn tart ha tó fej lõ dés vagy a pol gá ri vé de - lem, tá mo gas sák a he lyi és re gi o ná lis szin tû kí sér le te - zést; azt ajánl ja, hogy az Eu ró pai Unió ki emelt cél jai és po li ti kai pri o ri tá sai vég re haj tá sá nak a re gi o ná - lis és helyi önkormányzatokkal való partnerség alap ján tör té nõ ki iga zí tá sa cél já ból kös se nek olyan európai területi paktumokat, ame lyek ön kén tes sé gi alapon kötik össze a különbözõ illetékes kormány - za ti szin te ket, és ar ra ké ri az ér de kelt te rü le ti ön kor - mányzatokat a fehér könyv végrehajtásáról indított konzultáció keretében, hogy az ilyen eljárás során vállalják, hogy ismertetik vele szándékukat. A több szin tû kor mány zás el kép ze lé se még biz - tosan sokat változik, de nehéz azt elképzelni, hogy a kor má nyok te rü le ti kép vi se lõ i nek sze re pét ez ne érint se. Kér dés azon ban az is, hogy a meg vál to zott sze - rep kör va la mely köz igaz ga tá si re form ered mé - nye ként jog sza bá lyi for má ban je le nik meg, vagy a több szin tû kor mány zás elõbb fel vil lan tott el kép - ze lé se i nek meg fe le lõ meg ál la po dá sos for má ban. Ha a köz igaz ga tá si re for mo kat vesszük ala pul, úgy az is kér dés, hogy azok mi re épül nek. A ko ráb ban meg ha tá ro zó je len tõ sé gû New Pub - lic Management irányvonal úgy tûnik, hogy a múl té. Ugyan ak kor a he lyé be még csak most kezd ala kul ni va la mi a Neo we be ri irány vo nal alap ján. 11 A te rü le ti köz igaz ga tást ko ráb ban jel lem zõ de - centralizáció is megtorpant az utóbbi idõkben. En - nek iga zo lá sá ra jó pél da a he lyi de mok rá cia fej - lesz té sé nek egyik leg fon to sabb nem zet kö zi szer - ve ze te az Eu ró pa Ta nács egy nem ré gi ben köz zé - tett je len té se. Ez ar ra pró bált ma gya rá za tot ad ni, 10 CdR 89/2009 fin FR-MBK/MG/ok, ro pa.eu 11 Lásd er re G. Fo dor Gá bor-stumpf Ist ván: Neo we be ri ál lam és a jó kor mány zás. Nem ze ti Ér dek, II. évf. 3. szám, 2008 KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 69

6 hogy mi ért nem si ke rült kö zel más fél év ti ze de lét - rehozni a Helyi Önkormányzatok Európai Kartája min tá já ra a Re gi o ná lis Au to nó mia Eu ró pai Kar tá - ját? A je len tés bõl idéz ve 12, Az Eu ró pá ban zaj ló re - gionalizációs folyamatok megítéléséhez különbséget kell ten ni a va ló di re gi o na li zá ció és a re gi o na - liz mus közt. A re gi o na li zá ció az ál lam te rü le ti szer ve zé sé nek egy mód ja, míg a re gi o na liz mus egy, az ál lam ha tal mat te rü le ti szint re de cent ra li - zá ló po li ti kai fi lo zó fia. A re gi o na liz mus kü lön bö - zõ meg je le né si for mái el té rõ bel sõ tar tal mat és ér - ték ren det kö vet nek, így meg ta lál ha tók köz tük a sze pa ra tiz mus ra tö rek võ, és a de mok ra ti kus el - vek kel és az em be ri jo gok kal üt kö zõ po li ti kai el ve - ket szol gá lók is. A te rü le ti ség és az iden ti tás köz ti kapcsolatot óvatosan kell kezelni. Elõfordulhat ugyan is, hogy ugyan az a sze mély egy aránt erõs re gi o ná lis és nem ze ti iden ti tás sal bír. A re gi o na li - zá ció, mint ál lam szer ve zé si for ma igen el ter jedt Európában és országonként, sõt egy országon be - lül is igen kü lön bö zõ for mát ölt het A re gi o na li - zá ció ugyan az egyik le het sé ges esz köz a pol gá - rokhoz közelebbi szintre vinni a demokratikus in - téz mé nye ket, de nem az egye dü li, ki zá ró la gos esz köz. Ugyan csak fon tos elv, hogy a re gi o na li zá - ci ót nem le het az érin tett pol gá rok aka ra ta el le né re kí vül rõl rá juk erõl tet ni. Ugyan ez vo nat ko zik ál la - mok ál tal a ré gi ó ra ru há zott fel adat- és ha tás kö - rök re is. A dön tést az érin tet tek kel együtt kell meg hoz ni, ezért is ne he zen kép zel he tõ el, hogy e folyamatban egy nemzetközi konvenció határozza meg a ke re te ket. A vál to zás ez alap ján is jól ér zé kel he tõ, de az óta a vál ság ha tá sá ra még in kább vál to zott a hely zet. Az Eu ró pa Ta nács tag or szá ga i nak he lyi ön kor - mány za to kért fe le lõs mi nisz te rei leg utób bi 2009 no vem be ré ben a hol lan di ai Ut recht-ben tar tott mi - nisz te ri kon fe ren ci á ján a vál ság ha tá sá ra még ha - tá ro zot tabb ál lás pon tok fo gal ma zód tak meg a köz pon ti kor mány za ti be ha tás erõ sí té se ér de ké - ben. 13 A ven dég lá tó hol land kor mány igen nagy erõ fe szí té se ket tett an nak ér de ké ben, hogy a kon - fe ren cia elõ ké szí té se ként az eu ró pai te rü le ti köz - igaz ga tást érin tõ tár sa dal mi-gaz da sá gi és köz - igaz ga tá si re ál fo lya ma to kat a ci vil szfé ra és a tu do - má nyos élet kép vi se lõ i nek be vo ná sá val pró bál ja ele mez ni. En nek ered mé nye ként több, a kor má - nyok tól füg get len anyag is ké szült, mely csak erõ - sí tet te azt, hogy a ko ráb ban al kal ma zott köz igaz - ga tá si mód sze rek kel nem le het meg újí ta ni a te rü - le ti köz igaz ga tást, így alap ve tõ vál to zá sok ra van szük ség. En nek ér de ké ben új ra kell ér té kel ni az ál la mi sze rep kö rö ket és a he lyi ön kor mány za tok ál lam - szer ve zet ben el fog lalt he lyét, sze re pét a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek kel va ló vi szony rend sze rét. A gaz da sá gi vál ság konk rét ke ze lé se min de nütt jól mu tat ta azt, hogy a köz pon ti ál la mi szer vek - nek, a kormányoknak a szerepe felértékelõdik, de nem csu pán a rö vid tá vú vál ság ke ze lés ben, ha - nem a gaz da sá gi nö ve ke dés új pá lyá ra ál lí tá sa te - rén is. 14 A helyi önkormányzatoknak ebben nem csupán a központi költségvetéshez hasonló áldozatokat kell vál lal ni uk, ha nem együtt mû kö dõ part ne rek - ké is kell vál ni uk. Ér de mes egy rész le tet idéz ni a mi nisz te ri kon fe - ren ci án a ci vil szer ve ze tek ál tal ké szí tett je len tés - bõl; 15 Bár mi lyen rosszul hat a vissza esés a he lyi költ ség ve té sek re, az ál lam ház tar tás ra gya ko rolt ha tás ál ta lá ban rosszabb. Az or szág je len té sek mindenütt arról számolnak be, hogy a nemzeti költ ség ve té sek na gyobb mér ték ben szû kül nek be, mint a he lyi ek; ez alól csak há rom or szág ki vé tel (Szer bia, Uk raj na és Észt or szág, ahol csak az EU fi - nan szí ro zás meg dup lá zá sa és a va gyon ér té ke sí tés képes volt részben kompenzálni a nemzeti adók - ban be kö vet ke zett csök ke nést). A nem ze ti kor má - nyok in kább füg ge nek a vál la la ti nye re ség bõl, vám be vé te lek bõl, ÁFÁ-ból stb. ere dõ se bez he tõbb be vé te lek tõl és fi zet ni ük kell a mun ka nél kü li sé gi ellátást és finanszírozniuk a fiskális ösztönzõ cso - ma go kat. Ál ta lá ban nin cse nek ab ban a hely zet - ben, hogy mentesítsék a helyi önkormányzatokat az õket ter he lõ költ sé gek tõl vagy be vé te le ket transz fe rál ja nak szá muk ra. Több sé gük azért küzd, hogy emelje az adósságból történõ finanszí - ro zást, ké sõbb meg majd azért fog küz de ni, hogy ezt vissza fi zes se. A többszintû kormányzás ma még homályos el - kép ze lé se it te hát konk ré tu mok kal kell mi e lõbb megtölteni, mert ennek hiányában a válságból las - san ki lá ba ló vi lág gaz da ság ban Eu ró pa je len tõ sen ve szít het a ver seny ké pes sé gé bõl. Az új te rü le ti part ner ség ben az ál lam és ön kor mány - zatok közt az állam, vagy a kormányok területi képvise - lõi egy re fon to sabb sze re pet ját sza nak. Ez a szerep azonban különösen regionális szinten más és több mint a ha gyo má nyos tör vé nyes sé gi el len õr - zés és a hatósági jogalkalmazás. 12 Lásd,mint 3. sz. jegy zet. 13 A kon fe ren cia anya gai meg ta lál ha tók az Ön kor mány za ti Mi - nisztérium honlapján a nemzetközi kapcsolatok menüpont alatt. 14 Eu ró pa Ta nács MCL-16(2009)6a 15 Mint elõ zõ jegy zet. 70 KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben