Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék"

Átírás

1 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 1/(21) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás: dízel üzemanyag adalék Ellenjavallt felhasználás: 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/szállító adatai: Lubrication Engineers Inc 300 Bailey Avenue Fort Worth, Texas USA Tel: Forgalmazó adatai: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21. Tel/Fax: / Biztonsági adatlap kérése: Vevőszolgálat H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21. Tel: , Fax: Biztonsági adatlapért felelős: Horváth Csaba FF és EBK vezető Tel.: ; Mobil: A termék felhasználásával kapcsolatos műszaki információk: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Termékfejlesztés és kenéstechnika szolgáltatás H-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Tel/Fax: vagy / Sürgősségi telefonszám Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: h): Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: vagy

2 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 2/(21) 2. A veszély meghatározása 2.1 A keverék osztályozása A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint: Veszélyességi osztály: Figyelmeztető mondat: Carc. 2 H351 Feltehetően rákot okoz. Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat. Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: Egészség: Xn (ártalmas), Xi (irritatív), N (környezeti veszély) R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. Biztonságtechnika: Nem veszélyjel köteles. Környezet: N (környezeti veszély) R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 2.2 Címkézési elemek (az 1272/20008/EK szerint) Termékazonosító: Kereskedelmi név: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék Veszélyes összetevők: Naftalin (CAS szám: ) 1,2,4-Trimetilbenzol (CAS-szám: ) 1,3,5-Trimetilbenzol (CAS-szám: ) Propilbenzol (CAS-szám: ) Kumol (CAS-szám: ) GHS piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem

3 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 3/(21) Figyelmeztető mondat: H351 Feltehetően rákot okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H335 Légúti irritációt okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Általános P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat Megelőzés: P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Óvintézkedésre vonatkozó mondat Elhárítás: P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondat Tárolás: P405 Elzárva tárolandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség: Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: lakossági forgalmazás esetén szükséges Veszélyes áruk szállítása a 2013 évi CX. törvény szerint

4 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 4/(21) 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Keverékek Kémiai jelleg: Finomított ásványolaj párlatok és különböző adalékok keveréke. Összetevők / veszélyes komponensek: Megnevezés EU szám CAS szám Veszélyjel/ Vesz. oszt és kategória Kockázati mondat/ Figyelmeztető mondat Koncentráció tömeg % Finomított ásványolaj bizalmas 67/548/EGK: max. 30 párlat, hidrogénezett, - könnyű (L megjegyzés) - (L megjegyzés) 1,2,4-Trimetilbenzol /548/EGK: Xn, Xi, N R 10, R 20 R 36/37/38, R 51/53 Flam Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Acute Tox. 4 H332 Aquatic Chronic 2 H411 Dietilénglikol-monobutil /548/EGK: éter Xi R 36 Eye Irrit. 2 H319 Dipropilénglikol /548/EGK: 1 5 monometil-éter*

5 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 5/(21) Megnevezés EU szám CAS szám Veszélyjel/ Vesz. oszt és kategória Kockázati mondat/ Figyelmeztető mondat Koncentráció tömeg % 1,3,5-Trimetilbenzol /548/EGK: 1 5 Xi, N R 10, R 37, R 51/53 Flam.. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H335 Aquatic Chronic 2 H411 Xilol /548/EGK: 1 5 Xn, Xi R 10, R 20/21, R 38 Flam.. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Acute Tox. 4 H332 Propilbenzol /548/EGK: 1 5 Xn, Xi, N R 10, R 65 R 37, R 51/53 Flam.. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 H335 Aquatic Chronic 2 H411 Naftalin /548/EGK: 1 5 Xn, N R 40 (karc.3.kat), R 22, R 50/53 Carc. 2 H351 Acute Tox. 4 H302 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 1,2,3-trietilbenzol* /548/EGK: 1 5 nem besorolt nem besorolt Etilbenzol /548/EGK: 0,1 1 F, Xn R 11, R 20 Flam Liq. 2 Acute Tox. 4 H225 H332

6 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 6/(21) Megnevezés EU szám CAS szám Veszélyjel/ Vesz. oszt és kategória Kockázati mondat/ Figyelmeztető mondat Koncentráció tömeg % Kumol /548/EGK: 0,1 1 Xn, Xi, N R 10, R 65 R 37, R 51/53 *Megjegyzés: Expozíciós határértékkel rendelkezik Flam.. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H226 H304 H335 H411 A Vesz. oszt és kategória és az R- és H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérültnek ne adjunk be semmit szájon át. Belégzés: Bőr: Szem: Lenyelés: Vigyük friss levegőre a sérültet. Ha nem lélegzik, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Hívjunk orvost. Az elszennyeződött ruházatot vegyük le. A bőrre került anyagot szappannal, vízzel azonnal mossuk le. Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz. A szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki percig. Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz. Tilos hánytatni (aspiráció veszély). Azonnal hívjunk orvost. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett - tünetek és hatások Irritációt okoz a bőrön, szembe jutva, és a légzőrendszerben. Hányásnál fennáll az aspiráció veszélye. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Aspiráció gyanúja esetén.

7 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 7/(21) 5. Tűzvédelmi intézkedések Tűzveszélyességi besorolás [28/2011. (IX. 6.) BM rendelet]: Tűzveszélyességi osztály: Tűzveszélyes, C Tűzveszélyességi fokozat: III. 5.1 Oltóanyag Alkalmas oltóanyag: Alkoholálló hab, szén-dioxid, poroltó, vízpermet. Nem alkalmazható oltóanyag: Vízsugár. 5.2 A keverékekből származó különleges veszélyek Veszélyes bomlástermék: Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, különböző szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek és sűrű füst keletkezhetnek. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Speciális tűzoltó védőfelszerelés: A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Légzésvédelem szükséges. További útmutató: A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Külön gyűjtendő. A szennyezett oltóvíz az előírások szerint ártalmatlanítandó. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedés: Lásd 8. fejezetet. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai Kiömlés szárazföldre: A kiömlés környékéről minden gyújtóforrás eltávolítandó. A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. A maradékot, ill. kisebb mennyiséget nem éghető, folyadékfelszívó anyaggal (homok, föld, őrölt mészkő, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Lehetőleg olajmegkötő anyagot kell használni a vízfelületről való eltávolításhoz.

8 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 8/(21) 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Egyéni védőeszközök: lásd 8. fejezetet. Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. fejezetet. 7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések A vegyi anyagok, ill. a tűzveszélyes folyadékok használatával kapcsolatos általános intézkedéseket be kell tartani. Nyílt lángtól, egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint az olajgőz és olajköd tartós belégzését. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A termék kifröccsenése kerülendő. Kezelési hőmérséklet: nincs megadva 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolás körülményei feleljenek meg a tűzveszélyes anyagok tárolására vonatkozó követelményeknek. Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, erélyes oxidáló szerektől, klórozott vegyületektől elkülönítve, az eredeti, zárt göngyölegben kell tárolni. Ajánlott tárolási hőmérséklet: nincs megadva 7.3 Meghatározott végfelhasználás: Dízel üzemanyag adalék. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Műszaki intézkedés: Megfelelő szellőztetés. 8.1 Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: [25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.] 1,2,4-trimetilbenzol: ÁK-érték: 100 mg/m 3 EU1

9 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 9/(21) Dietilénglikol-monobutil-éter: ÁK-érték: 67,5 mg/m 3 EU1 CK-éték: 101,2 Dipropilénglikol-monometiléter: ÁK-érték: 308 mg/m 3 EU1 CK-érték: 308 mg/m 3 1,3,5-trimetilbenzol: ÁK-érték: 100 mg/m 3 i EU1 Xilol(ok): ÁK-érték: 221 mg/m 3 EU1 CK-érték: 442 mg/m 3 b EU1 Naftalin: ÁK-érték: 50 mg/m3 b, i EU1 1,2,3-trietilbenzol: ÁK-érték: 100 mg/m 3 EU1 Etilbenzol: ÁK-érték: 442 mg/m 3 b, i I. BEM EU1 CK-érték: 884 mg/m 3 Kumol: ÁK-érték: 100 mg/m 3 b, i EU1 CK-érték: 250 mg/m 3 Olajköd: MK-érték: 5 mg/m 3 Ajánlott vizsgálati módszer: NIOSH Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés: (A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről) Belégzés elleni védelem: légzőkészülék nem szükséges, megfelelő szellőztetés esetén. Ha a koncentráció elérheti az expozíciós határértéket, megfelelő szűrőbetéttel ellátott légzőkészülék viselendő. Kéz védelme: olajálló kesztyű (MSZ EN 374 szerint, DBZ-áttörési idő: > 480 perc; PK-teljesítményfokozat: 6; PR-áteresztési mérték: 0) Megjegyzés: Megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem a gyártótól is. A kesztyű permeációs ideje, áttörési tényezője, áttörési ideje, tartóssága gyártótól függően változhat, ezért a kiválasztott kesztyűt az adott alkalmazásra tesztelni kell. Szemvédelem: védőszemüveg, szorosan illeszkedő

10 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 10/(21) Bőrvédelem: Egyéb speciális: védőruházat (olaj- és szennytaszító) A környezeti expozíció korlátozása: Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: folyadék Szín: világos zöld Szag: enyhe ásványolajszag Állapotváltozás: Olvadáspont/Dermedéspont: Forráspont: További jellemzők: Lobbanáspont: 71 C (160 o F) Gyulladáspont: Öngyulladási hőmérséklet: Robbanási tulajdonságok: nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőz/levegő keverék kialakulása lehetséges Robbanási határértékek: Oxidálási tulajdonságok: Gőznyomás: Gőzsűrűség (levegő = 1): >1 Specifikus sűrűség: 0,93 Oldhatóság vízben: elhanyagolható Oktanol/víz megoszlási együttható: Gőzsűrűség: Párolgási sebesség: Kinematikai viszkozitás: 40 C-on: 100 C-on: ph: Egyéb információk:

11 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 11/(21) 10. Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Kémiai stabilitás Nincs ismert veszély. A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil. A veszélyes reakciók lehetősége: Nincs ismert veszélyes reakció. Kerülendő körülmények: Közvetlen hő- és gyújtóforrás. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek, klórozott vegyületek. Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. fejezetet. 11. Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás: a termékre nem áll rendelkezésre adat Komponensek: Finomított ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű: Orális: LD 50 (patkány) > 5000 mg/kg Dermális: LD 50 (nyúl) > 2000 mg/kg Inhalációs: LC 50 (patkány) 5,2 mg/l/4 óra 1,2,4-trimetilbenzol: Orális: LD 50 (patkány) 3400 mg/kg Dermális: LD 50 (nyúl) > 3160 mg/kg Inhalációs: LC 50 (patkány) 18 g/m 3 /4 óra Dietilénglikol-monobutil-éter: Orális: LD 50 (patkány) 3384 mg/kg Dermális: LD 50 (nyúl) 2700 mg/kg Dipropilénglikol-monometil-éter: Orális: LD 50 (patkány) 5230 mg/kg Dermális: LD 50 (nyúl) 9500 mg/kg

12 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 12/(21) 1,3,5-trimetilbenzol: Orális: LD 50 (patkány) 5000 mg/kg Inhalációs: LC 50 (patkány) 24 g/m 3 /4 óra Xilol: Orális: LD 50 (patkány) 4300 mg/kg Dermális: LD 50 (nyúl) 1700 mg/kg Inhalációs: LC 50 (patkány) mg/l/4 óra Propilbenzol: Orális: LD 50 (patkány) 6040 mg/kg Naftalin: Orális: LD 50 (patkány) 490 mg/kg Dermális: LD 50 (nyúl) >20 g/kg Inhalációs: LC 50 (patkány) >340 mg/m 3 /1 óra 1,2,3-trietilbenzol: Orális: LD 50 (patkány) 8970 mg/kg Etilbenzol: Orális: LD 50 (patkány) 3500 mg/kg Dermális: LD 50 (nyúl) mg/kg Inhalációs: LC 50 (patkány) 17,2 mg/l/4 óra Kumén: Orális: LD 50 (patkány) 1400 mg/kg Dermális: LD 50 (nyúl) >3160 mg/kg Inhalációs: LC 50 (patkány) mg/m 3 /4 óra Akut hatás irritáció/maró hatás: Bőr: irritatív (komponensek alapján). Szem: irritatív (komponensek alapján). Belégzés: irritatív (komponensek alapján). Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nem szenzibilizáló (komponensek alapján).

13 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 13/(21) Egyéb adatok, specifikus hatások: L megjegyzés: A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni 1272/2008 EK rendelet szerint, mivel kimutatható, hogy az anyag(ok) 3 %-nál kevesebb, IP 346 szerint mért DMSO extraktumot tartalmaz(nak). Csírasejt-mutagenitás: Rákkeltő hatás: Reprodukciós toxicitás: Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Aspirációs veszély: nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapján) Feltehetően rákot okoz. nem ismert, ill. nem reprodukció károsító (komponensek alapján) Légúti irritációt okozhat. Vér, központi idegrendszer (CNS), légzőrendszer, szem, máj, vese, bőr. Nem besorolt. 12. Ökológiai információk 12.1 Toxicitás A termékre nem állnak rendelkezésre adatok. Komponensek: 1,2,4-trimetilbenzol: vízi organizmusok: Hal (Pimephales promelas), LC 50 : 7,19 8,28 mg/l/96 óra Daphnia: EC 50 : 6,14 mg/l/48 óra talajban élő szervezetek: növények: Dietilénglikol-monobutil-éter: vízi organizmusok: Hal (Lepomis macrochirus), LC 50 : 1300 mg/l/96 óra Daphnia: EC 50 : 2850 mg/l/24 óra EC 50 : 100 mg/l/48 óra Alga: EC 50 : >100 mg/l/96 óra talajban élő szervezetek: növények:

14 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 14/(21) Dipropolénglikol-monometil-éter: vízi organizmusok: Hal (Pimephales promelas), LC 50 : mg/l/96 óra Daphnia: EC 50 : 1919 mg/l/48 óra talajban élő szervezetek: növények: 1,3,5-trimetilbenzol: vízi organizmusok: Hal (Pimephales promelas), LC 50 : 3,48 mg/l/96 óra Daphnia: EC 50 : 50 mg/l/24 óra talajban élő szervezetek: növények: Xilol: vízi organizmusok: Hal (Lepomis macrochirus), LC 50 : 13,1-16,5 mg/l/96 óra (Oncorhyncus mykiss), LC 50 : 13,5-17,3 mg/l/96 óra (Pimephales promelas), LC 50 : 23,53-29,97 mg/l/96 óra (Lepomis macrochirus), LC 50 : 32 mg/l/96 óra (Poecilia reticulata), LC 50 : 30,26-40,75 mg/l/96 óra (Ciprinus carpio), LC 50 : 780 mg/l/96 óra Daphnia: LC 50 : 0,6 mg/l/48 óra EC50: 3,82 mg/l/48 óra talajban élő szervezetek: növények: 1,2,3-trietilbenzol: vízi organizmusok: Hal (Pimephales promelas), LC 50 : 17,72 mg/l/96 óra talajban élő szervezetek: növények:

15 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 15/(21) Etilbenzol: vízi organizmusok: Hal (Oncorhyncus mykiss), LC 50 : 11,0-18,0 mg/l/96 óra (Pimephales promelas), LC 50 : 7,55-11 mg/l/96 óra (Lepomis macrochirus), LC 50 : 32 mg/l/96 óra (Poecilia reticulata), LC 50 : 9,6 mg/l/96 óra Daphnia: EC 50 : 1,8-2,4 mg/l/48 óra Alga: EC 50 : 1,7-7,6 mg/l/96 óra EC 50 : 2,6-11,3 mg/l/72 óra EC 50 : 4,6 mg/l/72 óra talajban élő szervezetek: növények: Kumol: vízi organizmusok: Hal: (Pimephales promelas), LC 50 : 6,04-6,61 mg/l/96 óra (Oncorhyncus mykiss), LC 50 : 2,7 mg/l/96 óra (Poecilia reticulata), LC 50 : 5,1 mg/l/96 óra Daphnia: EC 50 : 7,9-14,1 mg/l/48 óra Alga: EC 50 : 2,6 mg/l/72 óra talajban élő szervezetek: növények: 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság A termékre nem áll rendelkezésre adat Bioakkumulációs képesség Nincs adat. Komponensek: 1,2,4-trimetilbenzol: Log Pow 3,63 Dipropiénglikol-monometil-éter: Log Pow -0,064 Xilol: Log Pow 2,77-3,15 Propilbenzol: Log Pow 3,68 Naftalin: Log Pow 3,3 Etilbenzol: Log Pow 3,118 Kumol: Log Pow 3,55

16 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 16/(21) 12.4 Mobilitás Mobilitás talajban: Mobilitás vízben: 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Nincs adat. Úszik a vízen. Nem szükséges Egyéb káros hatások Nehézfémtartalom: Nem tartalmaz. PCB, PCT és klórozott CH: Nem tartalmaz. Hatása a környezetre: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Vízveszélyességi besorolás (német): WGK Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Termékhulladék: A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. Hulladék azonosító szám: EWC kód: * Tüzelőolaj és dízelolaj. Ajánlott hulladékkezelési módszer: égetés Göngyöleg hulladék: Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva. EWC kód: * Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék. Szennyvíz: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie.

17 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 17/(21) 14. Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás: (2013 évi CX. törvény) Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás: Osztály: 9 Osztályozási kód: M6 Csomagolási csoport: III Bárcák: 9 Vízi szállítás: Folyami/Tengeri Légi szállítás: Veszélyt jelölő számok: 90 Megnevezés és leírás: UN szám: 3082 ADN/ IMDG besorolás: Osztály: 9 Osztályozási kód: M6 Csomagolási csoport: III Bárcák: 9 Veszélyt jelölő számok: 90 Tengerszennyező: Megnevezés és leírás: UN szám: Szabályozással kapcsolatos információk KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. ICAO / IATA besorolás: Osztály: 9 Osztályozási kód: M6 Csomagolási csoport: III Megnevezés és leírás: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. UN szám: Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: 453/2010/EK rendelettel), valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

18 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 18/(21) 15.2 Kémiai biztonsági értékelés A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés. 16. Egyéb információk Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írják le és nem jelentenek garanciát a termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát. A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelősséget a nem megfelelő, ill. nem a javasolt célra történő használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége. A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai: A termékkel végzett vizsgálatok eredményei A magyar és az EU veszélyesanyag-lista Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer): Carc. 2 H351 kalkulációs módszer Eye Irrit. 2 H319 kalkulációs módszer Skin Irrit. 2 H315 kalkulációs módszer STOT SE 3 H335 kalkulációs módszer Aquatic Chronic 2 H411 kalkulációs módszer A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategória teljes szövege: R 10 R 11 R 20 R 20/21 R 22 R 36 R 36/37/38 Kevésbé tűzveszélyes. Tűzveszélyes. Belélegezve ártalmas. Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Lenyelve ártalmas. Szemizgató hatású. Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

19 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 19/(21) R 37 R 38 R 40 R 50/53 R 51/53 R 65 H225 H226 H302 H304 H312 H315 H319 H332 H335 H351 H400 H410 H411 Flam Liq. 2 Flam Liq. 3 Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Izgatja a légutakat. Bőrizgató hatású. A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve ártalmas. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Bőrrel érintkezve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően rákot okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória Tűzveszélyes folyadékok 3. kategória Akut toxicitás 4. kategória Aspirációs veszély 1. kategória Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória Célszervi toxicitás egyszeri expozíció 3. kategória Rákkeltő hatás 2. kategória A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória

20 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 20/(21) A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata és feloldása ADN ADR ÁK-érték ATE BCF BOI Bw C&L CAS CK-érték CLP CMR CSA CSR DMEL DNEL ECHA Ecx ErC50 Edx EK EU szám ELINCS ES ESIS IARC IATA IMDG KOI (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás Megengedett átlagos koncentráció-érték (Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték. (Biocontrentration Factor) Biokoncentrációs tényező Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges. (Body Weight) Testtömeg (Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat Megengedett csúcskoncentráció-érték. (Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet) (Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés (Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint (Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint (European Cheamicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség (Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%. Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben). Ecx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva. (Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását. Európai Közösség A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik. (European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv (European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer (International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.

21 Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 21/(21) LCx (Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x% LDx (Lethal Dose x%) Halálos dózis x% LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció. LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint. LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció. LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint. MK-érték Maximális koncentráció-érték NOEC (No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció NOEL (No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció ppm egymilliomod rész REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat SVHC (Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag UVCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok VOC (Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek vpvb (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív Felülvizsgálat: Fejezet Változtatás tárgya Dátum Változatszám 2. A veszély meghatározása Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 11. Toxikológiai adatok 12. Ökológiai információk A 453/2010 EK és az 1272/2008/EK rendeletnek való megfeleltetés

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 03. 21. Oldal: 1/(15) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Yeti koncentrált fagyálló hűtőfolyadék SUPER AL G11 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Protectiv 100 fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 06. 11. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 06. 05. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj 1.2 A keverék

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye.

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye. 1/5 HARDT OIL-MONOAGRI SAE 50 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EüM rendelet és a gyártó Biztonsági adatlapja alapján. 2012-12-01 1 Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adatlap száma: OPTIMA - 01 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MESTER Pillanatragasztó 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben