Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!"

Átírás

1 Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

2 Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 004

3 Bírálta Esztergályos Jenõ Lektorálta Dr. Szilágyi Imréné Szerkesztette Esztergályosné Földesi Katalin Raktári szám: AP 9/ A kiadó a kiadói jogot fenntartja APÁCZAI Könyvkiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 8. Telefon: 95/ ; Fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

4 Rajzolj! Színezz! öt al-ma há-rom ó-ra 4 hat ba-nán pi-ros ce-ru-za 4 kék csá-kó négy di-ó 4 két e-ser-nyõ két fej-sze 4 tíz go-lyó zöld há-zi-kó 4 hét ol-ló pety-tyes lab-da 4 3 4

5 Rajzold le! sár-ga vi-rág kék a-u-tó pi-ros tu-li-pán 6 é-rett na-rancs bar-na di-ó li-la ce-ru-za 6 sár-ga ba-nán csí-kos sál fe-hér sza-lag 6 zöld táb-la ma-gyar zász-ló zöld fa-le-vél 6 4 4

6 Rajzold le! sár-ga na-pocs-ka bar-na toll-tar-tó kék es-er-nyõ 6 A vá-zá-ban há-rom szál vi-rág il-la-to-zik. Ka-ti ke-zé-ben lab-dát tart. A tá-nyé-ron két kif-li lát-ha-tó. 6 Az á-gon öt le-vél li-beg. Az asz-ta-lon sár-ga bög-re van. A ké-mény füs-töl. 6 Egy pi-ros és há-rom sár-ga a-u-tó ha-lad az ú-ton. A tál-ban két al-ma, egy kör-te és há-rom szil-va van. A tá-nyér bal ol-da-lá-ra vil-lát, a jobb-ra egy kést és egy ka-na-lat tet-tek

7 Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel! bab pont 7 dob domb lúd kád láb lá-da ba-ba vi-rág 7 ba-nán ka-kas bál-na mó-kus 6 4

8 Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel! 7 ró-ka med-ve bé-ka fecs-ke kecs-ke har-kály ba-goly Kösd össze a párjával! 6 tál rák tök vár sál híd 7 3

9 Húzd alá, mit látsz a képen! 4 ól ró-ka al-ma te-ker-gõ áll ka-ró kan-na per-ge-tõ le szán-kó lab-da me-ren-gõ ló zász-ló pen-ge nap-er-nyõ 4 át néz or-só ke-se-rû út réz bor-dó zon-go-ra tó kéz hor-dó he-ge-dû ág méz bor-só gor-don-ka 4 kép al-ma lám-pa zseb-met-szõ kap kör-te lár-ma fej-ken-dõ dob ka-lap há-za kesz-ke-nõ bot ka-bát vá-za zseb-ken-dõ 8

10 Húzd alá mit mutat a kép! 3 máz e-rény ta-lál néz á-só tá-lal ház é-rem a-szal láz e-gér asz-tal 3 e-resz vi-dám mó-ká-zó e-per ki-rág mo-gyo-ró e-mel vi-rág hó-kot-ró e-lem rág-csál pan-tal-ló 3 tol cim-bo-ra ta-ka-ró tál ce-ru-za ha-las-tó tél man-du-la tol-las-bál toll me-dú-za toll-tar-tó 9 9

11 Húzd alá a kérdésre felelõ szót! An-na vá-sá-rol. Ki vá-sá-rol? Pe-ti szán-kó-zik. Mit csi-nál Pe-ti? Ka-ti vi-rá-got ön-töz. Mit ön-töz Ka-ti? Jut-ka vá-rat é-pít. Mit é-pít Jut-ka? Zsa-nett és Kris-tóf a hin-tán ül. Kik ül-nek a hin-tán? A gye-re-kek bol-do-gan ne-vet-nek. Mit csi-nál-nak a gye-re-kek? A szo-bá-ban jó me-leg van. Hol van me-leg? 0 7

12 Húzd alá a kérdésre felelõ szót! A gye-re-kek pi-ros lab-dá-val ját-sza-nak. Mi-lyen szí-nû lab-dá-val ját-sza-nak? A mû-sor jól si-ke-rült. Ho-gyan si-ke-rült a mû-sor? Pe-ti-ék va-sár-nap ki-rán-dul-ni mennek az er-dõ-be. Mi-kor men-nek Pe-ti-ék ki-rán-dul-ni? Jut-ká-nak kék nad-rá-got vá-sá-rol-tak a szü-le-i. Ki-nek vá-sá-rol-tak kék nad-rá-got? Pan-ni a szek-rény al-já-ba rej-tet-te az a-jándé-kot. Ho-vá rej-tet-te Pan-ni az a-ján-dé-kot? A vo-nat a Dé-li pá-lya-ud-var-ról in-dul. Hon-nan in-dul a vo-nat? Jut-ka vi-rá-got és tor-tát ka-pott szü-le-tés-nap-já-ra. Mit ka-pott Jut-ka a szü-letés-nap-já-ra? 8

13 Melyik befejezés illik a megkezdett mondathoz? Húzd alá! A szán-kó sza-lad. sik-lik. ú-szik. A ba-goly é-ne-kel. hu-hog. be-szél. A ró-ka o-kos. bu-ta. ra-vasz. A med-ve brum-mog. cam-mog. düny-nyög. A var-jú ug-rál. ká-rog. nyá-vog. A gyík má-szik. kú-szik. csú-szik. A ku-tya é-ne-kel. u-gat. do-rom-bol. A ci-põ sá-ros. csi-nos. pi-ros. A mó-kus mér-ges. ké-nyes. ü-gyes. 3

14 Húzd alá azt a szót (szavakat), amelyik befejezi(k) a mondatot! A ci-ca é-ne-kel. nye-rít. nyá-vog. A fecs-ke csi-pog. fe-cseg. csi-cse-reg. A kecs-ke re-meg. me-keg. bé-get. A ka-csa nyá-vog. tá-tog. há-pog. Az e-gér kun-cog. cin-cog. é-ne-kel. A na-rancs sa-va-nyú. ke-se-rû. é-des. A tej é-des. mé-zes. fe-hér. A kör-te é-des. ke-se-rû. za-ma-tos. A pu-ló-ver csí-kos. hi-deg. me-leg. 3

15 Egészítsd ki a rajzot a mondat szerint! Jut-ka ke-zé-ben lab-da van. A ho-ló saj-tot tart a csõ-ré-ben. Öt al-ma van a tál-ban. A fa-á-gon sok sár-ga le-vél van

16 Egészítsd ki a rajzot a mondatnak megfelelõen! A ház mel-lett fa áll. A polc a-latt asz-tal van. A hegy fö-lött süt a nap. Az a-u-tó e-lõtt áll É-vi. A fa a-lá ült Jan-kó. 5 0

17 Keresd a megkezdett mondat folytatását! Kösd hozzá! Mó-ni las-san megy, mert tú-rós csu-szát fõz. 4 Gyu-szi ha-ja vi-zes, mert u-szo-dá-ban volt. Csú-szós a par-ket-ta, mert fáj a lá-ba. É-vi tész-tát gyúr, mert be-lak-koz-ták. Ját-sza-nak a gye-re-kek, mert Csil-la ü-gyes volt. 5 Gyu-ri sír, mert sö-tét van. Gyön-gyi kif-lit kér, mert el-e-sett az ud-va-ron. Kar-csi lám-pát gyújt, mert szü-net van. A nagy-ma-ma ö-rül, mert é-hes. 6 9

18 Kösd a mondat elejéhez a folytatását! Ke-re-sek egy pa-pír-la-pot, Be-csu-kom az ab-la-kot, hogy meg-e-tes-se a fi-ó-ká-it. hogy fel-kö-szönt-sem ve-le na-gyit. 4 A fecs-ke le-gyet fog, hogy egy fát raj-zol-jak. Le-sze-dem a tu-li-pánt, hogy ne le-gyen hu-zat. Ki-ho-zom a lab-dát, hogy te-át fõz-zön. 6 Se-gí-tek a ma-má-nak, hogy rán-tot-tát süs-sek. Fel-tö-röm a to-jást, hogy fo-ciz-zunk. Á-gi be-fon-ja a ha-ját, An-di meg-gyújt-ja a gázt, hogy ki-csit pi-hen-hes-sen. hogy ne le-gyen kó-cos. 7 0

19 Olvasd el! Hónapsoroló (népköltés) Új év, új év, új esztendõ! Hány csemetéd van? Tizenkettõ! Jégen járó január, fagyot fújó február, rügymozdító március, április füttyös, fiús, virághabos, víg május, kalászkonyító június, kaszasuhintó július, aranyat izzó augusztus, szõlõszagú szeptember, levelet ontó október, ködnevelõ november, deres-darás december. Írd a hónap nevét a rá jellemzõ kifejezés alá! füttyös, fiús virághabos, víg kalászkonyító kaszasuhintó aranyat izzó szõlõszagú levelet ontó ködnevelõ deres-darás jégen járó rügymozdító fagyot fújó 8

20 Olvasd el a szócikket! A várak Valamikor a városokat várak óvták. Ezeket néha vizek mellé építették. Falaikat nehéz volt lerombolni. Ha lehet, sétálj egy várrom körül! Sokat mesél a múltban élt emberekrõl. (Jane Elliot Colin King: Gyermeklexikon) Húzd alá a jó választ! Mik óvták a városokat? A vulkánok. A verebek. A várak. Hova épült néhány vár? A mezõre. A vizek mellé. A vízbe. Mirõl mesélnek a várromok? A jelenrõl. A jövõrõl. A múltról. 9 3

21 Tudod-e? Az elefánt ormánya hajlékony, mert nincsenek benne csontok! Ugyanarra jó, mint az ember keze: ezzel tépi le az elefánt a füvet, a fák lombját, emeli fel a dolgokat. Szimatolásra is használja. Ha inni akar, vizet szív fel vele, és a szájába fecskendezi. A fülsértõ trombitahangot is az ormányával kelti. A hátát is meg tudja mosni a ráfröcskölt vízzel. Minthogy az ormány olyan fontos szerepet játszik az életében, nagyon vigyáz rá. Csak ritkán használja küzdõfegyverként. (Jane Elliot Colin King: Gyermeklexikon) Húzd alá azt a szót, amelyik a szövegnek megfelelõen egészíti ki a mondatot! Az elefánt ormánya kemény. hajlékony. merev. A fülsértõ trombitahangot a szájával a fülével az ormányával kelti. Húzd alá a szövegben a választ! Mire használja ritkán az elefánt az ormányát? 0 4

22 Csirip Volt egyszer egy verébfióka. Úgy hívták, hogy Csirip. Egy ház ablaka fölött lakott a jó meleg fészekben. Repülni még nem tudott. A mamája hiába figyelmeztette, hogy ne üljön a fészek szélére. Nem vigyázott magára és kipottyant. Nyomban ott termett a macska. Verébmama sem volt rest. Rátámadt a macskára. Csirip meg ijedtében egyet ugrott! Meglebbentette a szárnyát, és felröppent az ablakra! Akkor tanult meg repülni. Így minden jól végzõdött. (Gorkij nyomán) Melyik állat szerepel a történetben? Karikázd be! 3 Hol lakott Csirip? Rajzold a fészket a szövegnek megfelelõ helyre! Miért ugrott a macska a fiókához? Húzd alá a helyes választ! Játszani szeretett volna vele. Meg akarta nézni. Vissza szerette volna tenni a fészekbe. Meg akarta enni. 6

23 Mi van ott, a kis úton, csöndes úton, titkoson? Mi van a titkos úton? Macska van ott, macska van, ül magában, titkosan. Fényes szeme, zöld szeme orgonafa levele. Egyszer aztán talpra pattan, ugrik, ugrik, láthatatlan Aztán csak a szél oson titkosan a titkoson. (Nemes Nagy Ágnes) Melyik szó illik erre a versre? tréfás titokzatos félelmetes humoros Kösd hozzá a jó befejezést! Titkos az, Láthatatlan az, Aki lassan, lopakodva jár, az Hány versszakból áll a vers? Hány soros egy-egy versszak? sejtelmes szomorú ami nincs megmosva. amit nem ismerhet mindenki. ami nincs ott. aki nem lát a szemével. oson. rohan. 3 6

24 Játék: Gombócos A játékot 0- gyermek játszhatja. Papírból eggyel kevesebb gombócot készítünk, mint ahány gyerek játszik. A gombócokat egy kupacba az asztalra tesszük. A játékosok körbejárnak, s közben a következõ mondókát mondogatják: Száz gombóc egy sorban megy mind a gyomromba. Elöl megy a mákos, tolja a lekváros. Száz gombóc egy sorban. Ha elmondták, kezdjék elölrõl. A játék elején kijelölünk egy játékost, aki egyszer csak elkiáltja magát, hogy: Gombóc! Erre mindenki igyekszik egy gombócot elvenni. Egy játékosnak azonban nem jut. Legközelebb õ lesz a gombócot kiáltó, de a játékból kiesik. Minden fordulóban kiveszünk egy gombócot, hogy mindig eggyel kevesebb legyen belõle, mint a játékosok száma. A gyõztes az, aki a legutoljára marad. Írd a négyzetbe, hogy hány gyerek játszhatja a Gombócost! A karika színezésével válaszolj a kérdésekre! Hol játszható a játék? A szobában. A szabadban. A szobában és a szabadban is. 4 Hány gombócra van szükség? Ötre. Sokra. Eggyel kevesebbre, mint a játékosok száma. Ki esik ki a játékból? Aki nem mondja a mondókát. Akinek nem jut gombóc. Aki elfáradt. Ki a játék gyõztese? Aki a leghangosabban kiált. Aki a legtöbb gombócot gyûjtötte össze. Aki legutoljára maradt a játékban. 3 6

25 A naplopó medve Egyszer a vadász, amint az erdõn ballagott, találkozott a barnamedvével. Adj isten, medve! köszönt rá. Adj isten, vadász! válaszolt a medve. Mi hír a nagyvilágban? Semmi mondta a vadász. Hát te mit tudsz? Én csak annyit, hogy holnap elbújok aludni. Hiszen nemsokára leesik az elsõ hó. Elbújsz aludni? És mikor bújsz elõ? kérdezte a vadász. Tavasszal, mikor elolvad a hó mondta a medve. Ejnye, te világ lustája! csóválta a fejét a vadász. Míg más bírkózik a téllel, te csak alszol? Bizony alszom! bólogatott a medve. Még a szememet se nyitom ki. A vadász megharagudott, és így szólt: Hallod-e, te lusta! Tudod-e, mi mindent csinálok én télen? Szánkót javítok, prémre vadászom, a jég alatt halászom! Reggeltõl estig dolgozom, és csak éjszaka pihenek. Te még nappal is alszol? No hiszen! És magára hagyta a medvét. De bezzeg nem segített a szidás! A medve azóta is átalussza a telet. Elbújik a barlangjában, és elõ se jön tavaszig. Csukcs népmese Elsõ meséskönyvem, Móra Kiadó Melyik évszakban játszódik a mese? 4

26 Írd le, kik a mese szereplõi! Hol játszódott a történet? réten, legelõn, erdõben, tóparton, nagyvilágban Mit tudott a medve? Egészítsd ki a mondatokat! Én csak annyit, hogy Hiszen nemsokára Húzd alá a szövegben! Miért nevezte a vadász a világ lustájának a medvét? Írd ki a szövegbõl, mit csinál a vadász télen! 5 Igaz-e vagy hamis? Írd az állítások után! (I H) A medve egész télen vadászik. A mackó téli álmot alszik. Gyakran felébred és kibújik barlangjából. Elõ se jön tavaszig. Mondd másképpen: naplopó! Játsszátok el a mesét! 4 5 7

27 A gyáva barát Együtt vándorolt két jóbarát. Megláttak egy medvét. Az egyik sietve felmászott egy fára, s elbújt a lomb között. Erre a másik is menekülni próbált, de nem jutott messzire. Mikor nyomába ért a medve, elnyúlt a földön, és halottnak tetette magát. A medve odadugta az orrát, és jól körülszaglászta. Az még a lélegzetét is visszafojtotta, mert a halott embert állítólag nem bántja a medve. Ott is hagyta végül a medve a földön heverõt. Annak a társa akkor leszállt a fáról, és tudakolta tõle, mit súgott a fülébe a medve. Csak azt szólt a felelet, hogy ne utazz máskor olyan baráttal, aki ott hagy a bajban. Ezópus 6

28 Kik a mese szereplõi? Írd a vonalra! Húzd alá a szövegben!. Mit látott meg a két jóbarát?. Mit csinált az egyik fiú? 3. Mit tett a medve a fekvõvel? Egészítsd ki a mondatot! 3 Ne utazz máskor, aki. Számozással állítsd helyes sorrendbe a mondatokat! Két barát vándorolt. A medve elment. Egyik felmászott a fára. Szembe jött a medve. A másik lefeküdt a földre. Ne utazz olyannal, aki ott hagy a bajban. Milyennek ismerted meg a két barátot? Sorold fel a tulajdonságaikat! Egyik barát: Másik barát: 4 7

29 Készíts rajzot a meséhez! 5 8 5

30 A lekvárfõzés Végre elérkezett a lekvárfõzés napja. Évi ennek nagyon örül. A nagy üstben, megfelelõ mennyiségû cukorral összekeverve, már órák óta forr a gyümölcs. Jutka néni idõnként egy fakanállal megkeveri a lekvárt. Sûrûsége alapján eldönti, hogy meddig kell még fõzni. Végül Évivel együtt megtöltik az elõre odakészített befõttesüvegeket. Celofánnal szorosan lekötik. Beteszik a kamrába, hogy onnan lehessen elõvenni egy-egy üveggel uzsonnára. Az itt látható tárgyak szükségesek a befõzéshez. Kösd a szavakat a megfelelõ képhez! 5 befõttesgumi celofán befõttesüveg üst cukor Milyen a kész lekvár? Húzd alá! Híg. Sûrû. Kemény. Számozással jelöld a helyes sorrendet! Üstbe rakjuk a gyümölcsöt. Kamrába tesszük. Cukorral összekeverjük. Befõttesüvegekbe töltjük. Sûrûre fõzzük. Az üveget celofánnal lekötjük. 9 7

31 A róka a kútban (népmese) Egyszer a róka elindult valami fogára valót keresni. Amint ment, hát belenézett egy kerekes kútba, s látta, hogy a kút vizében egy nagy sárga sajt úszkál. Törte a fejét, hogyan lehetne abból a sajtból jóllakni. Látta, hogy a kút hosszú láncán két vödör van: amikor az egyik lefele megy, akkor a másik felfele jön. Gondolta, hogy beül a felsõ vederbe, leereszkedik, és megeszi a sajtot. Igen ám, de amikor leért, akkor látta, hogy nincs ott semmiféle sajt, csak a telehold tükrözõdik a vízben. Most már kijött volna, de hogyan? Arra vetõdött a farkas, s az is belenézett a kútba. Mit csinálsz ott, róka koma? Nem látod? Eszem a sajtot. válaszolt a róka. Hát nekem nem hoztál egy darabot? Dehogy viszek! Ha enni akarsz, gyere le! Igen, de hogyan lehet oda lemenni? Éppen úgy, ahogy én jöttem. Ülj bele a másik vederbe, és ereszkedj le! A farkas beült a vödörbe, és leereszkedett. Így a róka a másik vödörrel feljött a kútból. Mikor a farkas leért, látta, hogy a róka becsapta, de akkor a ravaszdi már messze járt. 30

32 Kik a mese szereplõi? Húzd alá a szövegben! Karikázd be a helyszínt! Számozással jelöld az események sorrendjét! Az egyik vödörrel leereszkedett érte a kútba. A farkas jól megjárta. Amikor a farkas leereszkedett, a róka kijutott a kútból. A róka lecsalogatta a farkast a kútba. Az éhes róka sajtnak nézte a holdat. Melyik szereplõre illenek az alábbi tulajdonságok? Kösd hozzá! önzõ hiszékeny ravasz buta Készíts rajzot a meséhez! tapasztalatlan falánk rosszindulatú találékony

33 Tartalomjegyzék Rajzolj! Színezz!... 3 Rajzold le!... 4 Kösd össze a szót a rajzzal!... 6 Húzd alá, mit látsz a képen!... 8 Húzd alá a választ!... 0 Húzd alá azt a szót, amelyik beleillik a mondatba!... Egészítsd ki a rajzot a mondatok alapján!... 4 Kösd össze az összetartozókat, hogy igaz állítás legyen!... 6 Hónapsoroló (népköltés)... 8 A várak... 9 Tudod-e?... 0 Csirip (Gorkij nyomán)... Mi van a titkos úton? (Nemes Nagy Ágnes)... Játék: Gombócos... 3 A naplopó medve (Csukcs népmese)... 4 A gyáva barát (Ezópusz)... 6 Adj címet a mesének!... 8 A lekvárfõzés... 9 A róka a kútban (népmese)

34 AP 9/

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb?

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? Bővítsük közösen! Küldjétek el ötleteiteket! A legkisebb Törd a fejed Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? A legalacsonyabb Anikó alacsonyabb,

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS. Mintafeladatlap. A bánatos medve

SZÖVEGÉRTÉS. Mintafeladatlap. A bánatos medve SZÖVEGÉRTÉS Mintafeladatlap A bánatos medve Volt egyszer egy medve, sose volt jó kedve. Dirmegett-dörmögött, mintha semmi másra nem lett volna oka, csak búslakodásra. Ha mézet nyalogatott, nem volt elég

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos,

Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, A legerősebb állat Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, rossz esztendő volt, nem sok ételhez juthattak. Mindkettőnek különkülön már egy ideje

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Feladatok a Tavasztündér című meséhez

Feladatok a Tavasztündér című meséhez Feladatok a Tavasztündér című meséhez 1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 1. 2. 3. 4. 5. 1. A leghidegebb évszakunk 2. Gyümölcs 3. Csapból folyik 4. Gondolkodás szerve 5. Ételízesítő 6. Rossz tojás 6. 2.

Részletesebben

Játékos feladatok magyarórára. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok magyarórára. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok magyarórára Készítette: Gyányi Ibolya Szókiolvasó A következő szavakból olvass ki új, értelmes szavakat úgy, hogy a betűk sorrendjét nem változtatod meg! FÜLHALLGATÓ (fül, ül, hall, hallgat,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET Csájiné Knézics Anikó SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENKETTEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM számú rendelet 6. (3.) bekezdése

Részletesebben

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel!

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Demény Piroska Szilágyi Mária Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Játékos nyelvi feladatgyűjtemény ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből (Erdélyi

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

M E T A LO M Á N I A T E R M É K E K

M E T A LO M Á N I A T E R M É K E K Azonosító Termékfotó Megnevezés Bruttó ár (Ft) M E T A LO M Á N I A T E R M É K E K HK500 BAGOLY 2.125 HK6035 BOROSÜVEGTARTÓ, BICIKLIS 11.125 HK7909 BOROSÜVEGTARTÓ, HORGÁSZ 6.125 HK6058 BOROSÜVEGTARTÓ,

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Hátrább az agarakkal!

Hátrább az agarakkal! Hátrább az agarakkal! Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. Ártatlan, mint a ma született bárány. Szelíd, mint a kezes bárány. Elfáradtam, mint a barom. A béka feneke alatt van. A békát is fölhajtaná

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 3-4. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő NAGYTESÓK MESÉJE Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő Hol volt, hol nem volt, éppen a világ kellős közepén álldogált egy madárfüttyös, kerek erdő. A kerek erdő közepén állott egy hatalmas hársfa.

Részletesebben

CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza

CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza Volt egy téglaszínű, selyemszőrű kutyánk. Zordon volt a neve. Ha kétlábra állott, kényelmesen rányalhatott az orcámra. Az igaz, hogy én alig voltam akkor nyolc éves, és

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE!

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! 49 ITT ÜLTETTEM EGY SZEM BORSÓT Itt ültettem egy szem borsót, Itt kelt ki, Te meg, pajtás, eredj ki! 50 KIS SÁMLI, NAGY SÁMLI Kis sámli, nagy sámli,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 6

MagyarOK 1.: munkalapok 6 1. Szia! Mit csinálsz? A parkban vagyok, és újságot olvasok. Az irodában vagyok. Ideges vagyok, mert nem működik a számítógép. Egy/Az étteremben vagyok, és italt rendelek. A könyvtárban vagyok, és házi

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Földvári Erika OLVASÁS. Munkafüzet második osztályosoknak

Földvári Erika OLVASÁS. Munkafüzet második osztályosoknak Földvári Erika OLVASÁS Munkafüzet második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A természet változásai októberben 1. Olvasd fel a szavakat! Alkoss mondatokat! õsz ész ász 2. Jelöld csillaggal az igaz

Részletesebben

Teki ismeri a kör parancsot utána meg kell adni a kör méretét Pl: kör 100. Ismeri a tetszőleges szót, röviden tetsz, használhatod bármely paranccsal.

Teki ismeri a kör parancsot utána meg kell adni a kör méretét Pl: kör 100. Ismeri a tetszőleges szót, röviden tetsz, használhatod bármely paranccsal. Milyen utasításokat ismer még a Teki? Teki ismeri a kör parancsot utána meg kell adni a kör méretét Pl: kör 100 Tud lassítani a várj utasításra Pl: várj 100 Ismeri a tetszőleges szót, röviden tetsz, használhatod

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

2. forduló. feladatlap NÉV. Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám:

2. forduló. feladatlap NÉV. Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám: 2. forduló feladatlap NÉV Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám: 1. feladat Keresztrejtvény Móra Ferencről Írd be a válaszokat! Megfejtésül Móra Ferenc szülővárosának nevét kapod. 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Tanítás helye: Osztály: Tanító: Tantárgy: Téma: A gólya Célok: Műveletesített feladatok:

Tanítás helye: Osztály: Tanító: Tantárgy: Téma: A gólya Célok: Műveletesített feladatok: Lecketerv Tanítás helye: Gáspár András Általános Iskola Osztály: II. Tanító: Oros Erika Tantárgy: Környezetismeret Téma: A költöző madarak A gólya Célok: - feladatmegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség,

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre Kollár Zsolt Játékok könyve Játékok vidám összejövetelekre Egy ilyen játékgyûjteményt egyedül nem lehet jól megírni. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik véleményükkel, ötleteikkel segítették,

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye. Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó

Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye. Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó 2013 Egyszer, egy nem is olyan messzi erdő tölgyfájának ágáról a földre röppent egy apró kismadár. Fejét forgatta, ugrott egyet vagy kettőt,

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 1. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 1. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 1. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben

PÉTERFY EMÍLIA ÉG-TENGEREN. Gyermekversek

PÉTERFY EMÍLIA ÉG-TENGEREN. Gyermekversek PÉTERFY EMÍLIA ÉG-TENGEREN Gyermekversek 1 TARTALOM Ez is ház, az is ház 3 Mese-ház 4 Hol voltál? 5 Esik az eső 6 Álom-eső 7 Felhős-vers 8 Lovagoltató 9 Vásárosdi 10 Betű-mondókák 11 Nyelvtörő mondókák

Részletesebben

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı Mantyusok Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı OLVASNI JÓ! 6 Mantyusok Bátorság, Tomi! 1 2 Bosnyák Viktória Mantyusok Bátorság, Tomi! 3 Illusztrálta: Gözde

Részletesebben

MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK

MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK 02 Íme, három eredeti dobozmodell, hogy ajándékaid személyessé varázsold. Oldalunkon minták állnak rendelkezésedre, így Neked mindössze kartonpapírra lesz szükséged. A kartonok méretétől

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Arany János: CSALÁDI KÖR

Arany János: CSALÁDI KÖR 1 2 Arany János: CSALÁDI KÖR Este van, este van: kiki nyúgalomba! Feketén bólingat az eperfa lombja, Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5. 6.osztály

JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5. 6.osztály TERMÉSZET 1.oldal JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5. 6.osztály 1. NÖVÉNYISMERET 2.oldal 17 21 3 9 2 4 13 19 1 8 22 16 18 20 6 24 14 7 11 10 12 23 15 5 1. árvácska 2. bíbor nebáncsvirág 3. borostyán 4. ezerjófű

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben