Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!"

Átírás

1 Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

2 Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 004

3 Bírálta Esztergályos Jenõ Lektorálta Dr. Szilágyi Imréné Szerkesztette Esztergályosné Földesi Katalin Raktári szám: AP 9/ A kiadó a kiadói jogot fenntartja APÁCZAI Könyvkiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 8. Telefon: 95/ ; Fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

4 Rajzolj! Színezz! öt al-ma há-rom ó-ra 4 hat ba-nán pi-ros ce-ru-za 4 kék csá-kó négy di-ó 4 két e-ser-nyõ két fej-sze 4 tíz go-lyó zöld há-zi-kó 4 hét ol-ló pety-tyes lab-da 4 3 4

5 Rajzold le! sár-ga vi-rág kék a-u-tó pi-ros tu-li-pán 6 é-rett na-rancs bar-na di-ó li-la ce-ru-za 6 sár-ga ba-nán csí-kos sál fe-hér sza-lag 6 zöld táb-la ma-gyar zász-ló zöld fa-le-vél 6 4 4

6 Rajzold le! sár-ga na-pocs-ka bar-na toll-tar-tó kék es-er-nyõ 6 A vá-zá-ban há-rom szál vi-rág il-la-to-zik. Ka-ti ke-zé-ben lab-dát tart. A tá-nyé-ron két kif-li lát-ha-tó. 6 Az á-gon öt le-vél li-beg. Az asz-ta-lon sár-ga bög-re van. A ké-mény füs-töl. 6 Egy pi-ros és há-rom sár-ga a-u-tó ha-lad az ú-ton. A tál-ban két al-ma, egy kör-te és há-rom szil-va van. A tá-nyér bal ol-da-lá-ra vil-lát, a jobb-ra egy kést és egy ka-na-lat tet-tek

7 Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel! bab pont 7 dob domb lúd kád láb lá-da ba-ba vi-rág 7 ba-nán ka-kas bál-na mó-kus 6 4

8 Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel! 7 ró-ka med-ve bé-ka fecs-ke kecs-ke har-kály ba-goly Kösd össze a párjával! 6 tál rák tök vár sál híd 7 3

9 Húzd alá, mit látsz a képen! 4 ól ró-ka al-ma te-ker-gõ áll ka-ró kan-na per-ge-tõ le szán-kó lab-da me-ren-gõ ló zász-ló pen-ge nap-er-nyõ 4 át néz or-só ke-se-rû út réz bor-dó zon-go-ra tó kéz hor-dó he-ge-dû ág méz bor-só gor-don-ka 4 kép al-ma lám-pa zseb-met-szõ kap kör-te lár-ma fej-ken-dõ dob ka-lap há-za kesz-ke-nõ bot ka-bát vá-za zseb-ken-dõ 8

10 Húzd alá mit mutat a kép! 3 máz e-rény ta-lál néz á-só tá-lal ház é-rem a-szal láz e-gér asz-tal 3 e-resz vi-dám mó-ká-zó e-per ki-rág mo-gyo-ró e-mel vi-rág hó-kot-ró e-lem rág-csál pan-tal-ló 3 tol cim-bo-ra ta-ka-ró tál ce-ru-za ha-las-tó tél man-du-la tol-las-bál toll me-dú-za toll-tar-tó 9 9

11 Húzd alá a kérdésre felelõ szót! An-na vá-sá-rol. Ki vá-sá-rol? Pe-ti szán-kó-zik. Mit csi-nál Pe-ti? Ka-ti vi-rá-got ön-töz. Mit ön-töz Ka-ti? Jut-ka vá-rat é-pít. Mit é-pít Jut-ka? Zsa-nett és Kris-tóf a hin-tán ül. Kik ül-nek a hin-tán? A gye-re-kek bol-do-gan ne-vet-nek. Mit csi-nál-nak a gye-re-kek? A szo-bá-ban jó me-leg van. Hol van me-leg? 0 7

12 Húzd alá a kérdésre felelõ szót! A gye-re-kek pi-ros lab-dá-val ját-sza-nak. Mi-lyen szí-nû lab-dá-val ját-sza-nak? A mû-sor jól si-ke-rült. Ho-gyan si-ke-rült a mû-sor? Pe-ti-ék va-sár-nap ki-rán-dul-ni mennek az er-dõ-be. Mi-kor men-nek Pe-ti-ék ki-rán-dul-ni? Jut-ká-nak kék nad-rá-got vá-sá-rol-tak a szü-le-i. Ki-nek vá-sá-rol-tak kék nad-rá-got? Pan-ni a szek-rény al-já-ba rej-tet-te az a-jándé-kot. Ho-vá rej-tet-te Pan-ni az a-ján-dé-kot? A vo-nat a Dé-li pá-lya-ud-var-ról in-dul. Hon-nan in-dul a vo-nat? Jut-ka vi-rá-got és tor-tát ka-pott szü-le-tés-nap-já-ra. Mit ka-pott Jut-ka a szü-letés-nap-já-ra? 8

13 Melyik befejezés illik a megkezdett mondathoz? Húzd alá! A szán-kó sza-lad. sik-lik. ú-szik. A ba-goly é-ne-kel. hu-hog. be-szél. A ró-ka o-kos. bu-ta. ra-vasz. A med-ve brum-mog. cam-mog. düny-nyög. A var-jú ug-rál. ká-rog. nyá-vog. A gyík má-szik. kú-szik. csú-szik. A ku-tya é-ne-kel. u-gat. do-rom-bol. A ci-põ sá-ros. csi-nos. pi-ros. A mó-kus mér-ges. ké-nyes. ü-gyes. 3

14 Húzd alá azt a szót (szavakat), amelyik befejezi(k) a mondatot! A ci-ca é-ne-kel. nye-rít. nyá-vog. A fecs-ke csi-pog. fe-cseg. csi-cse-reg. A kecs-ke re-meg. me-keg. bé-get. A ka-csa nyá-vog. tá-tog. há-pog. Az e-gér kun-cog. cin-cog. é-ne-kel. A na-rancs sa-va-nyú. ke-se-rû. é-des. A tej é-des. mé-zes. fe-hér. A kör-te é-des. ke-se-rû. za-ma-tos. A pu-ló-ver csí-kos. hi-deg. me-leg. 3

15 Egészítsd ki a rajzot a mondat szerint! Jut-ka ke-zé-ben lab-da van. A ho-ló saj-tot tart a csõ-ré-ben. Öt al-ma van a tál-ban. A fa-á-gon sok sár-ga le-vél van

16 Egészítsd ki a rajzot a mondatnak megfelelõen! A ház mel-lett fa áll. A polc a-latt asz-tal van. A hegy fö-lött süt a nap. Az a-u-tó e-lõtt áll É-vi. A fa a-lá ült Jan-kó. 5 0

17 Keresd a megkezdett mondat folytatását! Kösd hozzá! Mó-ni las-san megy, mert tú-rós csu-szát fõz. 4 Gyu-szi ha-ja vi-zes, mert u-szo-dá-ban volt. Csú-szós a par-ket-ta, mert fáj a lá-ba. É-vi tész-tát gyúr, mert be-lak-koz-ták. Ját-sza-nak a gye-re-kek, mert Csil-la ü-gyes volt. 5 Gyu-ri sír, mert sö-tét van. Gyön-gyi kif-lit kér, mert el-e-sett az ud-va-ron. Kar-csi lám-pát gyújt, mert szü-net van. A nagy-ma-ma ö-rül, mert é-hes. 6 9

18 Kösd a mondat elejéhez a folytatását! Ke-re-sek egy pa-pír-la-pot, Be-csu-kom az ab-la-kot, hogy meg-e-tes-se a fi-ó-ká-it. hogy fel-kö-szönt-sem ve-le na-gyit. 4 A fecs-ke le-gyet fog, hogy egy fát raj-zol-jak. Le-sze-dem a tu-li-pánt, hogy ne le-gyen hu-zat. Ki-ho-zom a lab-dát, hogy te-át fõz-zön. 6 Se-gí-tek a ma-má-nak, hogy rán-tot-tát süs-sek. Fel-tö-röm a to-jást, hogy fo-ciz-zunk. Á-gi be-fon-ja a ha-ját, An-di meg-gyújt-ja a gázt, hogy ki-csit pi-hen-hes-sen. hogy ne le-gyen kó-cos. 7 0

19 Olvasd el! Hónapsoroló (népköltés) Új év, új év, új esztendõ! Hány csemetéd van? Tizenkettõ! Jégen járó január, fagyot fújó február, rügymozdító március, április füttyös, fiús, virághabos, víg május, kalászkonyító június, kaszasuhintó július, aranyat izzó augusztus, szõlõszagú szeptember, levelet ontó október, ködnevelõ november, deres-darás december. Írd a hónap nevét a rá jellemzõ kifejezés alá! füttyös, fiús virághabos, víg kalászkonyító kaszasuhintó aranyat izzó szõlõszagú levelet ontó ködnevelõ deres-darás jégen járó rügymozdító fagyot fújó 8

20 Olvasd el a szócikket! A várak Valamikor a városokat várak óvták. Ezeket néha vizek mellé építették. Falaikat nehéz volt lerombolni. Ha lehet, sétálj egy várrom körül! Sokat mesél a múltban élt emberekrõl. (Jane Elliot Colin King: Gyermeklexikon) Húzd alá a jó választ! Mik óvták a városokat? A vulkánok. A verebek. A várak. Hova épült néhány vár? A mezõre. A vizek mellé. A vízbe. Mirõl mesélnek a várromok? A jelenrõl. A jövõrõl. A múltról. 9 3

21 Tudod-e? Az elefánt ormánya hajlékony, mert nincsenek benne csontok! Ugyanarra jó, mint az ember keze: ezzel tépi le az elefánt a füvet, a fák lombját, emeli fel a dolgokat. Szimatolásra is használja. Ha inni akar, vizet szív fel vele, és a szájába fecskendezi. A fülsértõ trombitahangot is az ormányával kelti. A hátát is meg tudja mosni a ráfröcskölt vízzel. Minthogy az ormány olyan fontos szerepet játszik az életében, nagyon vigyáz rá. Csak ritkán használja küzdõfegyverként. (Jane Elliot Colin King: Gyermeklexikon) Húzd alá azt a szót, amelyik a szövegnek megfelelõen egészíti ki a mondatot! Az elefánt ormánya kemény. hajlékony. merev. A fülsértõ trombitahangot a szájával a fülével az ormányával kelti. Húzd alá a szövegben a választ! Mire használja ritkán az elefánt az ormányát? 0 4

22 Csirip Volt egyszer egy verébfióka. Úgy hívták, hogy Csirip. Egy ház ablaka fölött lakott a jó meleg fészekben. Repülni még nem tudott. A mamája hiába figyelmeztette, hogy ne üljön a fészek szélére. Nem vigyázott magára és kipottyant. Nyomban ott termett a macska. Verébmama sem volt rest. Rátámadt a macskára. Csirip meg ijedtében egyet ugrott! Meglebbentette a szárnyát, és felröppent az ablakra! Akkor tanult meg repülni. Így minden jól végzõdött. (Gorkij nyomán) Melyik állat szerepel a történetben? Karikázd be! 3 Hol lakott Csirip? Rajzold a fészket a szövegnek megfelelõ helyre! Miért ugrott a macska a fiókához? Húzd alá a helyes választ! Játszani szeretett volna vele. Meg akarta nézni. Vissza szerette volna tenni a fészekbe. Meg akarta enni. 6

23 Mi van ott, a kis úton, csöndes úton, titkoson? Mi van a titkos úton? Macska van ott, macska van, ül magában, titkosan. Fényes szeme, zöld szeme orgonafa levele. Egyszer aztán talpra pattan, ugrik, ugrik, láthatatlan Aztán csak a szél oson titkosan a titkoson. (Nemes Nagy Ágnes) Melyik szó illik erre a versre? tréfás titokzatos félelmetes humoros Kösd hozzá a jó befejezést! Titkos az, Láthatatlan az, Aki lassan, lopakodva jár, az Hány versszakból áll a vers? Hány soros egy-egy versszak? sejtelmes szomorú ami nincs megmosva. amit nem ismerhet mindenki. ami nincs ott. aki nem lát a szemével. oson. rohan. 3 6

24 Játék: Gombócos A játékot 0- gyermek játszhatja. Papírból eggyel kevesebb gombócot készítünk, mint ahány gyerek játszik. A gombócokat egy kupacba az asztalra tesszük. A játékosok körbejárnak, s közben a következõ mondókát mondogatják: Száz gombóc egy sorban megy mind a gyomromba. Elöl megy a mákos, tolja a lekváros. Száz gombóc egy sorban. Ha elmondták, kezdjék elölrõl. A játék elején kijelölünk egy játékost, aki egyszer csak elkiáltja magát, hogy: Gombóc! Erre mindenki igyekszik egy gombócot elvenni. Egy játékosnak azonban nem jut. Legközelebb õ lesz a gombócot kiáltó, de a játékból kiesik. Minden fordulóban kiveszünk egy gombócot, hogy mindig eggyel kevesebb legyen belõle, mint a játékosok száma. A gyõztes az, aki a legutoljára marad. Írd a négyzetbe, hogy hány gyerek játszhatja a Gombócost! A karika színezésével válaszolj a kérdésekre! Hol játszható a játék? A szobában. A szabadban. A szobában és a szabadban is. 4 Hány gombócra van szükség? Ötre. Sokra. Eggyel kevesebbre, mint a játékosok száma. Ki esik ki a játékból? Aki nem mondja a mondókát. Akinek nem jut gombóc. Aki elfáradt. Ki a játék gyõztese? Aki a leghangosabban kiált. Aki a legtöbb gombócot gyûjtötte össze. Aki legutoljára maradt a játékban. 3 6

25 A naplopó medve Egyszer a vadász, amint az erdõn ballagott, találkozott a barnamedvével. Adj isten, medve! köszönt rá. Adj isten, vadász! válaszolt a medve. Mi hír a nagyvilágban? Semmi mondta a vadász. Hát te mit tudsz? Én csak annyit, hogy holnap elbújok aludni. Hiszen nemsokára leesik az elsõ hó. Elbújsz aludni? És mikor bújsz elõ? kérdezte a vadász. Tavasszal, mikor elolvad a hó mondta a medve. Ejnye, te világ lustája! csóválta a fejét a vadász. Míg más bírkózik a téllel, te csak alszol? Bizony alszom! bólogatott a medve. Még a szememet se nyitom ki. A vadász megharagudott, és így szólt: Hallod-e, te lusta! Tudod-e, mi mindent csinálok én télen? Szánkót javítok, prémre vadászom, a jég alatt halászom! Reggeltõl estig dolgozom, és csak éjszaka pihenek. Te még nappal is alszol? No hiszen! És magára hagyta a medvét. De bezzeg nem segített a szidás! A medve azóta is átalussza a telet. Elbújik a barlangjában, és elõ se jön tavaszig. Csukcs népmese Elsõ meséskönyvem, Móra Kiadó Melyik évszakban játszódik a mese? 4

26 Írd le, kik a mese szereplõi! Hol játszódott a történet? réten, legelõn, erdõben, tóparton, nagyvilágban Mit tudott a medve? Egészítsd ki a mondatokat! Én csak annyit, hogy Hiszen nemsokára Húzd alá a szövegben! Miért nevezte a vadász a világ lustájának a medvét? Írd ki a szövegbõl, mit csinál a vadász télen! 5 Igaz-e vagy hamis? Írd az állítások után! (I H) A medve egész télen vadászik. A mackó téli álmot alszik. Gyakran felébred és kibújik barlangjából. Elõ se jön tavaszig. Mondd másképpen: naplopó! Játsszátok el a mesét! 4 5 7

27 A gyáva barát Együtt vándorolt két jóbarát. Megláttak egy medvét. Az egyik sietve felmászott egy fára, s elbújt a lomb között. Erre a másik is menekülni próbált, de nem jutott messzire. Mikor nyomába ért a medve, elnyúlt a földön, és halottnak tetette magát. A medve odadugta az orrát, és jól körülszaglászta. Az még a lélegzetét is visszafojtotta, mert a halott embert állítólag nem bántja a medve. Ott is hagyta végül a medve a földön heverõt. Annak a társa akkor leszállt a fáról, és tudakolta tõle, mit súgott a fülébe a medve. Csak azt szólt a felelet, hogy ne utazz máskor olyan baráttal, aki ott hagy a bajban. Ezópus 6

28 Kik a mese szereplõi? Írd a vonalra! Húzd alá a szövegben!. Mit látott meg a két jóbarát?. Mit csinált az egyik fiú? 3. Mit tett a medve a fekvõvel? Egészítsd ki a mondatot! 3 Ne utazz máskor, aki. Számozással állítsd helyes sorrendbe a mondatokat! Két barát vándorolt. A medve elment. Egyik felmászott a fára. Szembe jött a medve. A másik lefeküdt a földre. Ne utazz olyannal, aki ott hagy a bajban. Milyennek ismerted meg a két barátot? Sorold fel a tulajdonságaikat! Egyik barát: Másik barát: 4 7

29 Készíts rajzot a meséhez! 5 8 5

30 A lekvárfõzés Végre elérkezett a lekvárfõzés napja. Évi ennek nagyon örül. A nagy üstben, megfelelõ mennyiségû cukorral összekeverve, már órák óta forr a gyümölcs. Jutka néni idõnként egy fakanállal megkeveri a lekvárt. Sûrûsége alapján eldönti, hogy meddig kell még fõzni. Végül Évivel együtt megtöltik az elõre odakészített befõttesüvegeket. Celofánnal szorosan lekötik. Beteszik a kamrába, hogy onnan lehessen elõvenni egy-egy üveggel uzsonnára. Az itt látható tárgyak szükségesek a befõzéshez. Kösd a szavakat a megfelelõ képhez! 5 befõttesgumi celofán befõttesüveg üst cukor Milyen a kész lekvár? Húzd alá! Híg. Sûrû. Kemény. Számozással jelöld a helyes sorrendet! Üstbe rakjuk a gyümölcsöt. Kamrába tesszük. Cukorral összekeverjük. Befõttesüvegekbe töltjük. Sûrûre fõzzük. Az üveget celofánnal lekötjük. 9 7

31 A róka a kútban (népmese) Egyszer a róka elindult valami fogára valót keresni. Amint ment, hát belenézett egy kerekes kútba, s látta, hogy a kút vizében egy nagy sárga sajt úszkál. Törte a fejét, hogyan lehetne abból a sajtból jóllakni. Látta, hogy a kút hosszú láncán két vödör van: amikor az egyik lefele megy, akkor a másik felfele jön. Gondolta, hogy beül a felsõ vederbe, leereszkedik, és megeszi a sajtot. Igen ám, de amikor leért, akkor látta, hogy nincs ott semmiféle sajt, csak a telehold tükrözõdik a vízben. Most már kijött volna, de hogyan? Arra vetõdött a farkas, s az is belenézett a kútba. Mit csinálsz ott, róka koma? Nem látod? Eszem a sajtot. válaszolt a róka. Hát nekem nem hoztál egy darabot? Dehogy viszek! Ha enni akarsz, gyere le! Igen, de hogyan lehet oda lemenni? Éppen úgy, ahogy én jöttem. Ülj bele a másik vederbe, és ereszkedj le! A farkas beült a vödörbe, és leereszkedett. Így a róka a másik vödörrel feljött a kútból. Mikor a farkas leért, látta, hogy a róka becsapta, de akkor a ravaszdi már messze járt. 30

32 Kik a mese szereplõi? Húzd alá a szövegben! Karikázd be a helyszínt! Számozással jelöld az események sorrendjét! Az egyik vödörrel leereszkedett érte a kútba. A farkas jól megjárta. Amikor a farkas leereszkedett, a róka kijutott a kútból. A róka lecsalogatta a farkast a kútba. Az éhes róka sajtnak nézte a holdat. Melyik szereplõre illenek az alábbi tulajdonságok? Kösd hozzá! önzõ hiszékeny ravasz buta Készíts rajzot a meséhez! tapasztalatlan falánk rosszindulatú találékony

33 Tartalomjegyzék Rajzolj! Színezz!... 3 Rajzold le!... 4 Kösd össze a szót a rajzzal!... 6 Húzd alá, mit látsz a képen!... 8 Húzd alá a választ!... 0 Húzd alá azt a szót, amelyik beleillik a mondatba!... Egészítsd ki a rajzot a mondatok alapján!... 4 Kösd össze az összetartozókat, hogy igaz állítás legyen!... 6 Hónapsoroló (népköltés)... 8 A várak... 9 Tudod-e?... 0 Csirip (Gorkij nyomán)... Mi van a titkos úton? (Nemes Nagy Ágnes)... Játék: Gombócos... 3 A naplopó medve (Csukcs népmese)... 4 A gyáva barát (Ezópusz)... 6 Adj címet a mesének!... 8 A lekvárfõzés... 9 A róka a kútban (népmese)

34 AP 9/

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TOMA KORNÉLIA F. DOCENS FORRÁS: GÓSY MÁRIA-IMRE ANGÉLA 2007. BESZÉDPERCEPCIÓS FEJLESZTŐ MODULOK. NIKOL KKT. BUDAPEST. Modul 1. Általános követelmény:

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév MATEMATIKA A feladatlapok. évfolyam. félév A kiadvány KHF/3993-18/008. engedélyszámon 008.08.18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv A

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5.

Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5. Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5. Összes lehetıség megtalálása: 3. Figyelem fejlesztése: 1., 2., 3.,

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ.

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ. SÁL HAJ ZSÁK KÉS TÓ VÖDÖR BOKOR MAJOM ZÁSZLÓ ALMA SZEMÜVEG TEHERAUTÓ MESEKÖNYV BABAKOCSI SZÁMÍTÓGÉP sál haj zsák kés tó vödör bokor majom zászló alma szemüveg teherautó mesekönyv babakocsi számítógép 3

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Írásbeli szorzás. a) b) c)

Írásbeli szorzás. a) b) c) Írásbeli szorzás 96 100 1. Számítsd ki a szorzatokat! a) 321 2 432 2 112 3 222 3 b) 211 2 142 2 113 3 112 4 c) 414 2 222 2 221 4 243 2 2. Becsüld meg a szorzatokat! Számítsd ki a feladatokat! a) 216 2

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

Földvári Erika. munkafüzet. elsõ osztályosoknak

Földvári Erika. munkafüzet. elsõ osztályosoknak Földvári Erika munkafüzet elsõ osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az én napom 1. Mély belégzés után számolj hangosan 20-ig! 10-nél vehetsz újra lélegzetet! 2. Mit csinál a fiú? Tapsold el a szavakat!

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok gólt lő. Péntek délután egymás

Részletesebben

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS Celldömölk, 200 A felmérések az 1. osztályos matematikához anyagát írta és összeállította Kurucz Istvánné

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Olvasók királya. Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy ... Iskola neve, osztály:...

Olvasók királya. Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy  ... Iskola neve, osztály:... Olvasók királya Pályázati lap Név:...... Cím:...... Telefonszám vagy e-mail:...... Iskola neve, osztály:...... 1 1. Békés Pál: A Félőlény A feladatok megoldásához olvasd el a meseregény első öt fejezetét!

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 4. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 100

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 4. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 100 ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 4. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 100 csapattagok névsora elért pontszám: 1. KETTŐBŐL HÁROM 10 PONT + Hányféleképpen tehettek a kétbetűs szavak elé mássalhangzót úgy,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 1. 3:10 Normál tyúk vaddisznó szarvas szarvasmarha róka kecske Vadon élő állatok Ház körül élő állatok 2. kérdés nagyobb mint egy önálló oldal, ezért nem tud

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd a világtájakat! 1. 4:04 Normál Jelöld! G H északkelet észak kelet délkelet délnyugat nyugat dél északnyugat minden sorban pontosan egy helyes válasz van ŐVILÁGTÁJK MLLÉKVILÁGTÁJK Jelöld! Melyik

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Próbálj te is jégvirágot rajzolni az ablakra!

Kedves Gyerekek! Próbálj te is jégvirágot rajzolni az ablakra! Kedves Gyerekek! A második félévre is kitaláltunk nektek feladatokat, válogattunk verseket, történeteket. Reméljük, tetszenek, érdeklôdéssel olvassátok, szívesen foglalkoztok velük. Jó tanulást, gyakorlást

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

OLVASÓK KIRÁLYA 2012

OLVASÓK KIRÁLYA 2012 OLVASÓK KIRÁLYA 2012 Kányádi Sándor: Virágon vett vitéz Fejtsd meg a találós kérdéseket, majd olvasd el a könyvben a megfelelő történeteket! 1. Hóval, faggyal nem törődik Tűri némán, szótlanul, De mikor

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Ratkóczy Gáborné Szelczi Ivett Urbán Mónika SZÖVEGÉRTÉS. GYAKORLÓ 1. osztály

Ratkóczy Gáborné Szelczi Ivett Urbán Mónika SZÖVEGÉRTÉS. GYAKORLÓ 1. osztály Ratkóczy Gáborné Szelczi Ivett Urbán Mónika SZÖVEGÉRTÉS GYAKORLÓ 1. osztály Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A hétvégi horgászat Hétvégén édesapámmal horgászni készültünk. Összeszereltem a botjaimat, és csalinak

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

4. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

4. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... 4. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Visszaküldési határidô: 2013. március 11. Trapiti Ebben a feladatsorban Darvasi László Trapiti című könyvéhez kapcsolódóan találtok feladványokat. A kötetet Németh

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

Tréfás vers megoldások

Tréfás vers megoldások Tréfás vers megoldások A FÖLDGÁZ CIRKUSZA A mezőn egy vezeték fut, Amin a ló eszi a fűt. Pisti eregeti az etánt, WC-re megy ezután. Az erőművész acélt gyúr, Hív a gáz, vár a gyár. FePePoEszKoLu Mező alatt

Részletesebben

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013.

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. Augusztus vége volt, a gyerekek már hazajöttek a nyaralásból.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Bútorfogantyúk. 1882-56 - fém. 1884-48 - fém. antik ezüst. antik ezüst. 1885-56 - fém. 1886-36 - fém. antik ezüst. antik ezüst.

Bútorfogantyúk. 1882-56 - fém. 1884-48 - fém. antik ezüst. antik ezüst. 1885-56 - fém. 1886-36 - fém. antik ezüst. antik ezüst. Bútorfogantyúk. 88- - fém 88-8 - fém antik ezüst 0000700 antik ezüst 0000700 9 9 9 8, 88- - fém 88- - fém 00007070 antik ezüst 00007080 7,,, 0 antik ezüst, 9 88-09 - fém antik ezüst 0000700 8 7 09 887-

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16.

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. 1 I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. A VERSFARAGÁS kategóriában kétféle módszerrel lehetett verset alkotni. Szabályos, kötött formában vagy rímek nélkül, szabadon. Magyar Emma 4.b Emma két

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.oszály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.oszály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.oszály Készítette: Gyányi Ibolya Húzd alá a főneveket! sírnak cipő kalap olvas kép ügyes könyv mosógép lejön Vera kerítés Pótold a szövegben a főnevek toldalékait! Petiék kertjé sok

Részletesebben