Hatálybalépés napja: február 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatálybalépés napja: 2015. február 1."

Átírás

1 Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönök, állami támogatás mellett nyújtott lakáskölcsönök) Hatálybalépés napja: február 1. A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képező általános szerződési feltételeket. Ezek rendelkezései jogilag kötelezik mind a Hitelintézetet, mind az Ügyfelet, kivéve, ha a Felek a Lakáscélú Jelzálogkölcsön Szerződésben, a jelzálogfedezet mellett nyújtott Szabad Felhasználású Kölcsön Szerződés vagy az állami támogatás mellett nyújtott Támogatott Lakáshitel Szerződésben (a továbbiakban együtt: Jelzáloghitel vagy Termék) másként rendelkeznek. A Hitelintézet pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó általános üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) elválaszthatatlan részét képezi minden, a Hitelintézet és az Ügyfél között valamely Termék igénybevételének céljából létrejött jogviszonynak. A jelen ÁSZF-ben - és azon Szerződésekben, amelyeknek a jelen ÁSZF részét képezi, az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak: "Adós" jelenti azt a Fogyasztónak minősülő természetes személyt, aki a Hitelintézettel Kölcsönszerződést köt. "Általános tájékoztató" jelenti a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény mellékletében meghatározott tartalmú, a Hitelintézet által az adott Terméknek az Ügyfél számára ajánlott, személyre szabott a Szerződés induló feltételeit tartalmazó tájékozatót. "ÁSZF" jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Biztosítéknyújtó jelenti a hitel/kölcsön biztosítékát nyújtó, a Hitelintézettel biztosítéki szerződést kötő készfizető kezest, óvadékot nyújtót valamint a zálogkötelezettet. "BUBOR"(Budapest Interbank Offered Rate) jelenti azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. Eseti Igazolások, Számlaegyenlegek Díja jelenti az Adós kérésére kiállított igazolásokhoz kapcsolódóan felszámításra kerülő díjat, ide nem értve a Hitelintézet által az Adós részére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen kiállítandó törlesztési táblázatot. "Éves Zárlati Díj" jelenti a Hitelintézet által az Ügyfél részére megnyitott hitelszámla után, és a hitelszámlán fennálló tőketartozás összege százalékában megállapításra kerülő, a Hirdetményben meghatározott mértékű díjat, mely minden naptári év Hirdetményben megjelölt napján esedékes. "Előtörlesztési Díj" jelenti a Szerződésben megállapított teljesítési határidő előtti részleges vagy teljes előtörlesztés esetén, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és a Hirdetményben meghatározott mértékben, a Hitelintézetnél az előtörlesztéshez közvetlenül

2 kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Hitelintézetnek megfizetendő díjat. Esedékesség jelenti az Adós Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeire meghatározott teljesítési napot, ideértve a törlesztő részletek, kamatok, díjak, költségek megfizetésére előírt fizetési határnapot. Amennyiben az esedékesség munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja eltérő megállapodás hiányában az ezt követő első munkanap. "Felügyelet", Felügyeleti Hatóság jelenti a Magyar Nemzeti Bankot (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9.). Fizetési számla jelenti a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számlát, ideértve a bankszámlát. "Fogyasztó" jelenti azt a természetes személy Adóst, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva vesz igénybe valamely pénzügyi szolgáltatást. "Folyósítási Jutalék" jelenti a Szerződésben vagy a Hirdetményben a folyósított Kölcsön százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékű, a Hitelintézetnél a folyósítással közvetlenül összefüggésben felmerülő eljárási és adminisztráció költségek megtérítésére szolgáló díjat, melynek megfizetése az első folyósítással egyidejűleg esedékes. "Hitelintézet" jelenti a Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: H-2030 Érd, Fürdő u. 1; cégjegyzékszám: ; tevékenységi engedély száma: Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 741/1997/F. számú határozata). Hitelkamat : a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. "Hirdetmény/Kondíciós lista jelenti az egyes Szerződésekhez kapcsolódó azon dokumentumot, melyben az adott Szerződés alapján a Hitelintézet által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre kerülnek. Ennek megfelelően jelenti a Jelzáloghitel Hirdetményt és a Számlahitel Hirdetményt. "Hitelbírálati Díj" jelenti a Hitelintézet által a benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért felszámított és az Ügyfél által megfizetendő díjat, melynek mértéke konkrét összegben a Hirdetményben kerül meghatározásra. A Hitelbírálati Díjat csak abban az esetben kell megfizetni, ha Szerződéskötésre kerül sor. Hitelelszámolási számla jelenti a Hitelintézet által az Adós részére nyitott azon számlát, melyre az Adós a Kölcsönt a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és részletekben törleszti, amennyiben az Adós nem rendelkezik a Hitelintézetnél fizetési számlával. Hitel teljes díja : a hitelező által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet. "Honlap" jelenti a weboldalt. "Hpt." jelenti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényt. Jelzáloghitel jelenti a Fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve a különvált zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitelt/kölcsönt. "Kamat" jelenti az Ügyleti Kamatot és a Késedelmi Kamatot. "Kamatfelár" jelenti a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamatot, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrészt, - 2 -

3 amely éves százalékban kifejezett értéke az Ügyféllel való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a Hitelintézet által meghatározásra. "Kamatfelár-változtatási mutató jelenti a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutatót, amely a Szerződésben kerül meghatározásra és amelynek a Szerződésekben történő alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette. (www.mnb.hu) Kamatfizetési nap : a Szerződésben kerül meghatározásra. Eltérő megállapodás hiányában minden naptári hónap/negyedév utolsó napját jelenti. Amennyiben bármely kamatfizetési nap nem banki munkanapra esik, akkor a kamatfizetési napnak az ezt követő banki munkanap minősül. Kamatforduló : a következő kamatperiódusra érvényes kamat rögzítésének napját jelenti. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerződés esetén, a referencia-kamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként a Kamatperiódus első napját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja a Hitelező. A legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített Ügyleti Kamat esetén az új Kamatperiódus első napját. "Kamatperiódus" jelenti azt a Szerződésben meghatározott időtartamot, amely alatt az Ügyleti Kamat mértéke egyoldalúan a Hitelintézet által nem változtatható meg. Az első kamatperiódus Kölcsönszerződés esetében a Kölcsön folyósítása napján, Hitelkeret Szerződés esetében a Hitelkeret megnyílásának napján kezdődik, és a Szerződésben meghatározott időtartam utolsó napjáig tart. Minden további kamatperiódus az előző kamatperiódus utolsó napját követő első napon kezdődik és a következő kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a Kölcsön lejáratának napján végződik. "Kamatváltoztatási mutató" jelenti a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Hitelintézet által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszámot, amely a Szerződésben kerül meghatározásra és, amelynek a Szerződésekben történő alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette. (www.mnb.hu) "Késedelmi Kamat jelenti azt a Szerződésben és a Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot, melyet az Ügyfél az általa az esedékességkor a Hitelintézetnek meg nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére fizetni. "Központi hitelinformációs rendszer (KHR) jelenti azt a zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. "Kölcsön" jelenti a Kölcsönszerződésben megjelölt célból igénybe vett, a Hitelintézet által az Adósnak visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott pénzösszeget.. "Kölcsönszerződés" jelenti a Lakáscélú Jelzálogkölcsön, a jelzálogfedezet mellett nyújtott Szabad Felhasználású Kölcsön vagy az állami támogatás mellett nyújtott Támogatott Lakáshitel Jelzáloghitel termékekre vonatkozó kölcsönszerződést. Lakáscélú kölcsönszerződés : ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, - 3 -

4 a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, vagy b) amelynek igazolt célja az a) pontban meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget. "Referencia-kamatláb" jelenti azt a bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatlábat, amelynek mértékére a Hitelintézetnek nincs ráhatása. A Hitelintézet által a forintban nyújtott Kölcsön esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb, amelynek a Szerződésekben történő alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette. A különböző futamidejű BUBOR-ok közül az adott ügyletre alkalmazandót a Szerződés tartalmazza. Jelzáloghitel A Jelzáloghitelek esetében alkalmazott referencia kamatláb a 12 havi BUBOR, mely mindenkori mértéke és közzététele a BUBOR fogalomnál került részletezésre. "Rendkívüli Levelezési Díj" jelenti az Ügyfél kérésére, az Ügyfél részére a jogszabály vagy a Szerződés rendelkezése alapján rendszeresen megküldött értesítéseket és tájékoztatásokat meghaladóan megküldött levelek ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülő költségek Hitelintézet által felszámításra kerülő, a Hirdetményben meghatározott összegű díja. A törlesztési táblázat megküldéséhez kapcsolódóan a Hitelintézet rendkívüli levelezési díjat nem számít fel. "Rendkívüli Ügyintézési Díj" jelenti a Hirdetményben meghatározott összegű, az Ügyfél által a kérésére, a jogszabály vagy a Szerződés rendelkezése alapján történő normál ügyintézést meghaladó, de szerződésmódosítást nem igénylő, egyedi ügyintézéskor (halasztás, és egyéb esetekben) fizetendő díjat. Rögzített hitelkamat : a Szerződésben, annak megkötésekor meghatározott, a teljes futamidőre vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a Szerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került. "Szerződés" jelenti a Kölcsönszerződést, azok valamennyi mellékletével, az Üzletszabályzattal, a Hirdetménnyel és a jelen ÁSZF-fel együtt. "Szerződésmódosítási Díj" jelenti az Ügyféllel megkötött Szerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírását követően végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerződés(ek) bármely feltételét, és/vagy időtartamát érintő változtatás (ideértve a futamidő hosszabbítást, fedezetcserét, adóskiengedés a kötelemből stb. is) esetén a Hitelintézet által felszámított díjat. Mértéke szerződésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékában vagy konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérő megállapodás hiányában - a Hirdetmény az irányadó. Tartós Adathordozó jelenti azt az eszközt, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Teljes Hiteldíj Mutató, THM jelenti a hitel teljes díjának arányát a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A THM számításánál a Hitelintézet az arra vonatkozó külön - 4 -

5 jogszabályban meghatározottak szerint az általa ismert minden olyan ellenszolgáltatást figyelembe vesz, amelyet a fogyasztó a hitel/kölcsönszerződés kapcsán megfizet. THM maximum A Hitelintézet részéről az Adósnak nyújtott kölcsön jogszabályban meghatározott módon számított THM mértéke nem haladhatja meg az adott hiteltermék típusra előírt maximális nagyságot (THM plafont) 1. A THM Maximum az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének és a jogszabályban százalékpontban meghatározott mértéknek összege. "Ügyfél" jelenti az Adóst és a Biztosítéknyújtót. "Ügyleti Kamat" jelenti a Szerződésben meghatározott mértékű hitelkamatot, melyet az Ügyfél a folyósított Kölcsön összege után fizet a Hitelintézetnek. Az Ügyleti Kamatot a Hitelintézet a folyósított Kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a Kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Ügyfél a Kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a Kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Hitelintézet az Ügyleti Kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja fel. Az ügyleti kamat lehet rögzített mértékű, vagy változó. A változó kamat lehet Referenciakamatlábhoz kötött. A Referencia-kamatlábhoz kötött ügyleti kamat esetében az ügyleti kamat mértéke megegyezik az adott ügyletre alkalmazott érvényes Referencia-kamatláb és az egyedileg meghatározott Kamatfelár összegével. A Referencia-kamatlábhoz kötött kamat a Referencia-kamatláb változásához igazodóan Kamatperiódusonként automatikusan változik, Kamatperióduson belül rögzített. A Szerződésben a Hitelintézet a szerződéskötés napja szerinti tárgyhóra, vagy az első Kamatperiódusra érvényes Ügyleti Kamat mértéket tünteti fel, melytől a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti Kamatperiódusra irányadó Referencia-kamatláb, és annak megfelelően a ténylegesen felszámításra kerülő ügyleti kamat mértéke eltérhet. Változó hitelkamat : minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak. 1. A Kölcsön folyósításának előfeltételei, a kölcsön folyósítása 1.1 A Hitelező a lefolytatott hitelbírálat eredményétől függően saját, kizárólagos hatáskörében dönt az igénylés elfogadásáról és a megállapított, illetve felajánlásra kerülő Jelzáloghitel összegéről. A Hitelező csak abban az esetben hitelezi az Ügyfelet, amennyiben az Ügyfél a hitelbírálat feltételeinek megfelelt. 1.2 A Hitelező a szabad felhasználási célú Jelzáloghitel összegét az Ügyfél számára, az Ügyfél által Szerződésen megjelölt bankszámlára folyósítja, ha a Szerződésben meghatározott folyósítási feltételek ezt megelőzően maradéktalanul és igazolt módon teljesültek. A Hitelező kizárja a felelősségét az Ügyfél által hibásan közölt bankszámla miatti téves folyósításból származó károk és költségek tekintetében. A Jelzáloghitel folyósítása oly módon történik, hogy a Hitelező az Ügyfél számára legkésőbb a Szerződés Hitelező általi aláírásakor Hitelszámlát nyit és a Szerződés szerinti Jelzáloghitel összegével a Hitelező a Jelzáloghitel folyósításával egyidejűleg az Ügyfél Hitelszámláját megterheli. 1.3 A Hitelező a lakóingatlan megvásárlására, építésére, bővítésére, felújítására vagy korszerűsítésére nyújtott lakáscélú Jelzáloghitel jóváhagyott és rendelkezésre tartott összegét a Szerződésben meghatározott folyósítási feltételek maradéktalan és igazolt teljesülése esetén, a Szerződésben meghatározott módon, ütemezésben és megjelölt bankszámlára teljesíti, az Adós eseti, írásbeli megbízása (lehívása) alapján. Amennyiben a - 5 -

6 rendelkezésre tartási időszak lejáratáig a hitel teljes összege nem került folyósításra, az igénybe nem vett résszel a hitel összege automatikusan csökken. A Hitelező kondíciós listájában közzétett tárgynapi befogadási határidőt követő időpontban beérkezett lehívások alapján a Hitelező a kölcsönt a tárgynapot követő üzleti napon folyósítja. 2. Egyoldalú módosítás 2.1 A Hitelintézet az Adós számára hátrányosan kizárólag a Szerződésben megállapított hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. 2.2 Az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Hitelintézet. 2.3 Ha a Szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézet ezt - a szerződéses kötelezettsége részeként - a Szerződésben foglalt szabályok betartásával az Adós javára mindenkor érvényesíti. A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott a) fix kamatozással, vagy b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy c) fix kamatozással nyújtható. 2.4 A Hitelintézet a Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. 2.5 A Hitelintézet a Szerződés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja

7 2.6 Ha a Hitelintézet a 2.5 pont szerinti kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. 2.7 A Szerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Hitelintézet - a 2.8 pont szerinti kivétellel - a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. 2.8 A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Hitelintézet az Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. 2.9 A Hitelintézet a Szerződésben megállapodott költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A Szerződésben megállapodott díjakat a Hitelintézet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni Díj vagy költség módosítás esetén a módosítást a Hitelintézet a hatálybalépést megelőző legalább 30 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón közli a fogyasztóval a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a 2.7.b) pontja szerinti tájékoztatást Ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik a Hitelintézet az ÁSZF 2.1 pont szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal értesíti az Adóst a Szerződésben meghatározott módon. Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintő módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben kell közzétenni A Szerződés kamatfeltételeinek, díj vagy költség elemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást a Hitelintézet egyidejűleg az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé teszi honlapján. Jelzáloghitel esetén a Hitelező évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján, díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen, törlesztési táblázat formájában tájékoztatást ad az Adós részére a tartozásról A Hitelintézet az Adós számára nem hátrányosan bármikor módosíthatja egyoldalúan az Adóssal kötött Szerződés feltételeit A Számlahitel Ügyleti Kamata és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - az Adós számára kedvezőtlen módosítása esetén a Hitelintézet a módosítás hatálybalépését megelőzően, legkésőbb a 2.11 pontban írt időpontban köteles tájékoztatni az Adóst papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás - 7 -

8 tényéről, a fizetési kötelezettség új mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. 3. A Kölcsön törlesztése, az Előtörlesztés Az első törlesztőrészletet az Ügyfél a Szerződésben meghatározott időpontig köteles megfizetni. A további törlesztőrészleteket az Ügyfél havonta az első törlesztőrészlet napjának megfelelő naptári napig köteles megfizetni. Amennyiben az esedékesség napja nem banki munkanap, úgy a teljesítés határideje az adott napot követő banki munkanap. 3.1 Előtörlesztésre vonatkozó általános szabályok Az Adós a Hitelintézethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a Kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges előtörlesztésére, a következő törlesztőrészlet esedékességének időpontjára Előtörlesztés esetén a Hitelintézet csökkenti a Kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Ügyleti Kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült költséget, majd a Kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani Az előtörlesztett összeg alapján az előtörlesztést követő hónaptól esedékes törlesztő részletek összege ha a felek eltérően nem állapodnak meg újraszámításra kerül Az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a Kölcsönszerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az előtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Hitelintézet - az időközbeni előtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal Előtörlesztésnél a Hitelintézet Szerződésmódosítási Díjat nem számít fel. 3.2 Jelzáloghitel Szerződés alapján nyújtott Kölcsön előtörlesztésére vonatkozó szabályok Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a Hitelező jogosult az előtörlesztés miatt keletkező költségeinek megtérítésére azzal, hogy az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 %-át Jelzáloglevéllel finanszírozott Szerződés esetén - ideértve a jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződést is - a Hitelező jogosult az előtörlesztéssel kapcsolatos, az előtörlesztett összeg kettő százalékát meghaladó költségét is érvényesíteni, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a jelzáloghitel kamata rögzített, vagy változó kamatú és az előtörlesztésre kamatperióduson belül kerül sor. Az érvényesített költségek mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a 2,5 %-ot

9 3.2.3 Lakáscélú jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át, jelzáloglevéllel finanszírozott lakáscélú jelzáloghitel esetében az előtörlesztett összeg 1,5%-át, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik Az előtörlesztés fenti bekezdésben meghatározott költségein felül a hitelintézet az előtörlesztés során semmilyen további fizetési kötelezettséget nem írhat elő Nem illeti meg a Hitelezőt az előző bekezdések szerinti költségtérítés: a kölcsön teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az Adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített; ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt Lakáscélú jelzáloghitel előtörlesztése esetén nem illeti meg a Hitelezőt költségtérítés a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. 4. A Szerződés megszüntetése 4.1. A Szerződés megszüntetése az Adós részéről Ha az új kamatperiódusban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az Adósra hátrányosan változik, az Adós jogosult a Szerződés költség- és díjmentes felmondására. Az Adósnak a Felmondást a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal közölnie kell a Hitelintézettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós fennálló teljes tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Hitelintézetnek megfizesse Ha az Adós írásban a Szerződést nem mondja fel, vagy a Szerződés az előbbiek szerint nem tekintendő felmondottnak, úgy a módosítást az Adós általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelintézet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű Ügyeleti Kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított Ügyleti Kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti A Jelzálog Szerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén az Adós a Szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Hitelintézetnek visszafizeti. Ebben az esetben a Hitelező az Adós által írásban a módosítás hatálybalépése előtt benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak A Szerződés megszüntetése a Hitelintézet részéről A Hitelintézet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha - 9 -

10 a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az Adós a felszólítás ellenére nem nyújt megfelelő biztosítékot; b) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; c) az Adós a Hitelintézetet megtévesztette, amennyiben ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az Adósnak valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általa a Hitelintézetnek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adós a Hitelintézetet bármely egyéb módon megtéveszti; e) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; f) az Adós fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét g) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt az Adós a Hitelintézet felszólítására nem egészíti ki, h) az Adós a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulaszt megfizetni, és azt a Hitelintézet által az Adósnak megküldött felszólításra sem teljesíti; i) az Adós a fenti pontban meghatározott kötelező előtörlesztésre vonatkozó felszólításnak a felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget; j) az Ügyfél más, a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerződésszegést követ el; k) a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb esetekben. Felmondási okot jelentő egyéb súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél (i) a Szerződésben foglalt, és a szerződésszerű teljesítés szempontjából lényeges kötelezettségének - így különösen fizetési kötelezettségének - esedékességkor nem tesz eleget; (ii) a Hitelintézetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntette fel; (iii) a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban ekként meghatározott egyéb tények, események, körülmények A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél a felmondás időpontjában még fennálló teljes tartozása esedékessé válik, és azt köteles a Hitelintézetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni Az Ügyfél a Szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a Szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Hitelintézetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Hitelintézet a jelen rendelkezés alapján megterhelje. 5. A Kölcsön biztosítékai és az érvényesítést elősegítő vagy gyorsító egyéb lehetőségek 5.1. A zálogjog ) Adósok (Zálogkötelezettek) kötelesek a jelzálogjoggal terhelt fedezetül felajánlott ingatlan(oka)t és más, zálogjoggal terhelt vagyontárgyakat (a továbbiakban együtt:

11 Zálogtárgyak) gondosan megőrizni, karbantartani, szakszerűen kezelni, rendeltetésszerűen használni és gondoskodni arról, hogy az ingatlan(ok)ban vagy más vagyontárgyakban értékcsökkenés, károsodás ne következzen be és a Hitelezőt a Zálogtárgyak értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról, esetleges károsodásokról tájékoztatni kötelesek. Felek megállapodnak, hogy a Hitelező az Adósok (Zálogkötelezettek) szükségtelen zaklatása nélkül jogosult rendszeresen ellenőrizni a Zálogtárgyak állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát, értékét, amit az Adósok (Zálogkötelezettek) tűrni kötelesek ) Az Adósok (Zálogkötelezettek) felhatalmazzák a Hitelezőt, hogy a jelzáloggal terhelt ingatlan(ok) értékének a vonatkozó jogi előírások szerinti felülvizsgálatát lakóingatlanok esetében legalább háromévente, egyéb ingatlanok esetében évente a jogi előírások szerinti esetekben, illetve amennyiben az ingatlanpiacot meghatározó tényezők változása miatt ennél gyakrabban szükségessé válik, ennek megfelelően elvégeztesse és ennek költségét az Adósokra hárítsa. Az Adósok kötelezik magukat, hogy az értékbecslés felülvizsgálatának költségét határidőben megfizetik a Hitelező felhívása szerint vagy a Hitelőző felé, vagy a Hitelező által megbízott külső értékbecslő felé. Felek rögzítik, hogy a Hitelező a jelzáloggal terhelt ingatlan(ok) értékének fentiek szerinti felülvizsgálatára külső értékbecslőt is jogosult megbízni. Amennyiben az Adós (Zálogkötelezett) a jelen pontban vállaltakat a Hitelező írásbeli felszólítására sem teljesíti, az a szerződés azonnali hatályú felmondással történő lejárttá tételére ad jogalapot ) A Hitelező a jelzálogjog alapításával egyidejűleg az ezt a jogát biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kikötését is előírja. Az elidegenítési és terhelési tilalom kikötése nem függ attól, hogy a zálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonjogának átruházására a hitelszerződés keretén belül sor kerül-e (ingatlan vásárlási célú hitel), illetőleg attól sem, hogy a jelzálogjoggal terhelt ingatlan az Adós vagy harmadik személy (dologi adós - Zálogkötelezett) által felajánlott és igénybe vett fedezet-e ) Hitelező és Adós (Zálogkötelezett) kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés futamideje alatt bármely okból kifolyólag az a helyzet állna elő, hogy a Hitelező által nyilvántartott teljes követelés összege meghaladja a zálogszerződésben megjelölt és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog alapján biztosított keretösszeget, úgy a Hitelező írásbeli felszólítására Adós (Zálogkötelezett) feltétel nélkül együttműködik abban, hogy a keretösszeget meghaladó követelésre nézve a felek a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott alakiságú okiratba foglaltan új jelzálogjogot alapítsanak, és azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. Amennyiben az Adós (Zálogkötelezett) a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségét megszegi és a Hitelező által megjelölt határidőn belül más, a Hitelező által elfogadott kiegészítő biztosítékot sem nyújt, a Hitelező a 8.6) pont g) alpontja alapján a kölcsönszerződést felmondhatja. Amennyiben az új jelzálogszerződéssel biztosított, korábban meghatározott keretösszeget meghaladó követelés bármely okból a korábbi jelzálogjoggal biztosított keretösszeg alá csökken, a Hitelező késedelem nélkül kiadja az Adós (Zálogkötelezett) részére ezen új jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére vonatkozó hozzájárulását A vagyonbiztosítás A Hitelező előírhatja, hogy az Ügyfél a Hitelező által elfogadható, a biztosítékul szolgáló ingatlanok vagy más vagyontárgy vonatkozásában teljes összegű vagyonbiztosítási

12 szerződést kössön és azt a hitelszerződés hatálya alatt fenntartsa. Ez esetben az Ügyfél a megfelelő okirat (biztosítási szerződés vagy kötvény) bemutatásával köteles igazolni, hogy a biztosítékul szolgáló valamennyi biztosítható ingatlanra / vagyontárgyra - a zálogtárgy teljes értékével megegyező összegre - teljes körű vagyonbiztosítást kötött, továbbá a hitelszerződés hatálya alatt az aktuális díjfizetési időszakra történő biztosítási díj megfizetését folyamatosan köteles igazolni a Hitelező számára. Ezen túlmenően az Ügyfél köteles a Hitelező részére átadni a teljesítési utasítást is tartalmazó Fedezetigazolás elnevezésű, a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről szóló nyilatkozatot, melyen a biztosító cégszerű aláírásával visszaigazolta a zálogkötelezetti nyilatkozatban foglaltak tudomásul vételét, és vállalta azok teljesítését. A Hitelező számára hitelt érdemlően igazolásra kell kerüljön az is, hogy a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás szerint a biztosítékul szolgáló vagyontárgyra kötött vagyonbiztosításból származó követelésekre a nyilvántartásba harmadik személy javára zálogjogot nem jegyeztek be A biztosítást a zálogjog fennállásának teljes tartama alatt az Ügyfél köteles saját költségén fenntartani Az Ügyfél a biztosítási szerződést oly módon köteles megkötni, hogy a Hitelező a szerződés fennállását, illetve a biztosítási díj fizetésének teljesítését bármikor ellenőrizhesse. Az Ügyfél a szerződés szerinti hitelművelet elvégzését megelőzően köteles a biztosítási szerződés (kötvény) eredeti példányát bemutatni, egy másolati példányt pedig a Banknak átadni, és szükség szerint - igazolni, hogy a biztosítóval szembeni követelésén fennálló zálogjog a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került. Az Ügyfél a biztosítási szerződést (kötvényt) - amíg a vagyontárgyak biztosítékul szolgálnak - a Hitelező hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg A biztosítótársaság által fizetett kártérítés összegének amennyiben az nem a zálogtárgy értékének helyreállítására/pótlására fordítódik és a zálogjoggal biztosított követelés megszűnt, továbbá nem áll fenn olyan jogviszony, amely alapján a jövőben zálogjoggal biztosított követelés keletkezhet - a Hitelező követeléseit meghaladó része az Ügyfelet illeti A nyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalása A Hitelező fenntartja a jogot, hogy meghatározott hitelösszeg felett igénybe vett, fedezet nélküli (így különösen ingatlan jelzálogjoggal, óvadékkal vagy garanciával nem biztosított) hitelügyletek esetén is előírja, hogy az Adós és a járulékos kötelezettségvállalók a magánokiratba foglalt hitel- és biztosítéki szerződéseket közjegyzői okiratba foglalt tartozás elismerő nyilatkozattal vagy a kötelezettségvállalást tartalmazó egyoldalú nyilatkozattal erősítse meg A készfizető kezesség A Hitelező előírhatja, hogy az adósok kölcsönszerződéséből származó fizetési kötelezettségeiért a Ptk. LX. fejezet szerinti kezességvállalást, amely a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező kezességi szerződés rendelkezései szerint kerül megkötésre. Egyoldalú nyilatkozat alapján kezességvállalás nem lehetséges. A Hitelező kizárólag készfizető kezességként meghatározott kezességvállalást fogad el a hitel- vagy kölcsönügylet biztosítékaként, a sortartó- vagy kártalanító kezességvállalást a Hitelező kockázatkezelési okból nem alkalmazza. Fogyasztónak minősülő kezes esetén a Hitelező biztosítja, hogy a kezes a szerződéskötést megelőzően a jogszabály szerinti - a jogairól és kötelezettségeiről,

13 valamint a kötelezettel vagy az ügylettel kapcsolatban a Hitelező által ismert különleges kockázatokról szóló - tájékoztatást igazolható módon megkapja. A határozatlan időre vállalt kezességet (keretkezesség) a kezes csak a Hitelező előzetes hozzájárulásával mondhatja fel, kivéve ha a kötelezett a felmondási idő alatt ezen biztosítékkal egyező mértékű más, a Hitelező által elfogadott biztosítékot ajánl fel A közvetlen beszámítási jog, beszedési megbízás A Hitelező az Ügyfél rendelkezése nélkül, illetőleg kifejezett rendelkezése ellenére is megterhelheti az Ügyfél, mint számlatulajdonos bármely számláját, betétjét a hitel- vagy kölcsönszerződés körében keletkezett esedékessé vált követeléseivel. Amennyiben az Ügyfél a Hitelezővel szembeni bármely jogcímen keletkező, illetve fennálló fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, úgy a Hitelezőnek jogában áll a lejárt és esedékes követelését - eltérő jogszabályi előírások hiányában - az Ügyfél külön előzetes értesítése nélkül beszámítás útján kielégíteni Az adós a Hitelező erre irányuló igénye esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában Hitelező részére a Hitelszerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően bármikor átadja az általa aláírt, a számlavezető hitelintézetnél vezetett fizetési számlája vagy számlái ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig az adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a kölcsön és járulékainak teljes visszafizetéséig csak a Hitelező haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett nyit újabb bankszámlát. Ezen bankszámlák tekintetében a Hitelezőt, mint beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti a bankszámlát vezető hitelintézetnek és az ezt igazoló a hitelintézet által befogadott - a kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig az Ügyfél által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatát a bankszámla megnyitását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hitelezőhöz Az és az pontokba foglalt kötelezettségek elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Hitelező jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni Kötelezettségvállalások a fizetőképesség körében Az adós a Hitelszerződés fennállása alatt más hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól csak a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe hitelt illetőleg kölcsönt, vállalhat garanciát vagy kezességet, köthet pénzügyi lízingszerződést vagy vállalhat más ilyen típusú kötelezettséget. Az Adós köteles továbbá a Hitelezőt haladéktalanul írásban tájékoztatni a szerződéskötést követően keletkezett minden további ebbe a körbe tartozó olyan kötelezettségvállalásáról, amely fizetőképességét alapvetően befolyásolja. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Hitelező jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni Az Adós kijelenti, hogy - kivéve ha a Hitelező ehhez kifejezetten írásban hozzájárul - az általa eddig felvett illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más Hitelezőknek, mint amilyet az Adós jelen szerződésben a Hitelező számára biztosít (negatív pledge - negatív biztosítéki záradék)

14 Kijelenti továbbá az Adós, hogy amennyiben a jövőben jelen kölcsön és járulékainak teljes visszafizetése előtt - a Hitelező írásbeli hozzájárulásával - más harmadik személynek a tőle felvett hitel fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt, mint amilyet jelen szerződés alapján a Hitelezőnek nyújtott, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Hitelező számára is egyidejűleg írásban felajánlja (pari passu - egyenrangúsági záradék). Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely hitelintézettel illetve a Hitelező érdekeltségi körébe tartozó illetve a Hitelező által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, a Hitelező a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja (cross default - közvetett mulasztás). A szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Hitelező jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni Az Adósnak a kölcsön és járulékainak teljes visszafizetéséig azonnali értesítési kötelezettsége áll fenn a Hitelező felé az alábbi tények és események vonatkozásában: a) bármilyen hatósági vagy bírósági határozat - függetlenül attól, hogy az jogerős-e -, amely az Adós számára a Hitelező felé fennálló kölcsöntartozásának 10%-át meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő, b) bármely az Adóssal szemben foganatosított végrehajtási cselekmény, c) az Adósnak harmadik személlyel szemben fennálló 30 napon túli lejárt fizetési kötelezettsége, d) az Adós jelen szerződés megkötésének időpontjában tehermentes vagyontárgyainak megterhelése vagy biztosítékul adása. A fentiek tekintetében a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Hitelező jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni A jövedelem munkáltatói átirányítására vonatkozó nyilatkozat Az Ügyfél a Hitelező erre szolgáló nyomtatványának (Fizetésátutalási nyilatkozat) aláírásával a évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) a és a a alapján felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy késedelme esetén munkáltatójától kérje, hogy az Adós havi rendszeres fizetésének/egyéb más jogcímen folyósított javadalmazásának a mindenkor hatályos jogszabályok által megengedett legmagasabb hányadát közvetlenül a Hitelező számára, a Hitelező által megadott számlaszámra utalja át. A Fizetésátutalási nyilatkozat Ügyfél általi aláírásakor és a nyilatkozat megtételekor a nyomtatványon nem szerepel az Ügyfél munkáltatójának adatai (tekintettel arra, hogy az Adós munkáltatójának személye a késedelem időpontjáig megváltozhat). Az Ügyfél a nyilatkozat megadásával felhatalmazza Hitelezőt arra, hogy késedelme esetén az Ügyfél munkáltatójára és a késedelmes összegre vonatkozó adatokat a nyomtatványon utólag, a mindenkori munkáltatónak adja meg. Az Ügyfél kifejezetten elismeri, hogy Hitelező a mindenkori munkáltatótól jogosult kérni a Fizetésátutalási nyilatkozat alapján a Hitelező részére történő fizetést. Az Ügyfél a Hitelszerződés aláírásával kéri munkáltatót, hogy havi rendszeres fizetésének/egyéb más jogcímen folyósított javadalmazásának maximum 33 %-át a Hitelező által megjelölt számlára utalják át mindaddig, amíg a fennálló tartozás maradéktalanul visszafizetésre nem kerül A Hitelező ellenőrzési joga

15 Hitelezőt megilleti az Adós fizetőképességére, pénzügyi helyzetére vonatkozó folyamatos ellenőrzési jog. Az ellenőrzési jog különösen az Adós gazdálkodására vonatkozó azon adatok és tények bekérését illetve helyszíni ellenőrzését jelentik, amelyek alapján az Adós Hitelező általi minősítése elvégezhető valamint fizetőképességének alakulása nyomon követhető. Amennyiben a Hitelező az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az Adós pénzügyi helyzetében olyan alapvető változások következtek be, amelyek a jelen szerződésből származó bármely fizetési kötelezettségének határidőre való teljesítését súlyosan veszélyeztetik, ez a szerződés azonnali hatályú felmondással történő lejárttá tételére ad jogalapot Az engedményezés A Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Ügyfél a szerződésből eredő jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján nem ruházhatja át. A Hitelező a szerződésből eredő jogait az Ügyfél értesítése nélkül részben vagy egészben tartozásátvállalás útján átruházhatja. 6. Egyéb 6.1 Értesítések A Felek az egymáshoz intézett nyilatkozataikkal kapcsolatos szabályokra az Üzletszabályzat I. fejezet 5.3. pontjában foglaltak az irányadók a jelen Általános Szerződési Feltételben vagy a Szerződésben foglalt eltérésekkel A Hitelintézet a Szerződésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Hitelintézet a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, a nyitvatartási időszak alatt, valamint a Honlapon hozzáférhetővé teszi. 6.2 A Jelzáloghitel Szerződés magyar vagy a felek kifejezett megállapodása alapján magyar és más (angol/német) nyelven kerül aláírásra. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés magyar és más nyelven kerül aláírásra és a két nyelvű szöveg között eltérés illetve értelmezési különbség van a magyar nyelvű Szerződés az irányadó. Ha az ügyfél nem érti a szerződés/jognyilatkozat nyelvét és nem jelöl olyan meghatalmazottat, aki érti a szerződés nyelvét, vagy nem gondoskodik a jognyilatkozat/szerződés tervezetének hiteles fordításáról sem, akkor az Ügyfél köteles olyan tanút állítani, aki részére a szerződés tartalmát az általa értett nyelven megmagyarázza és erről a Kölcsönszerződés részét képező szerződéses nyilatkozatot a szerződés nyelvén és az ügyfél által értett nyelven is beillesztették. Ezen előírás megszegése esetén a Kölcsönszerződés érvényesen nem jön létre. 6.3 Ha a Kölcsönszerződés bármely kikötése érvénytelennek bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Az Ügyfél a Hitelező Üzletszabályzatának egy példányát a Kölcsönszerződés aláírásával együtt átveszi, annak tartalmát megismeri és elfogadja. Jelen Általános Szerződés Feltételek

16 a jelzett kölcsönszám alatti Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt értelmezendő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben