Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj"

Átírás

1 Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név: * Szolgáltatási cím: * Állandó cím: * Számlafogadó cím: * Kézbesítési cím: * Mobiltelefon: Vezetékes telefon: cím: * Születési név: * Anyja születési neve: * Születési hely: * Születési idő: * Személyi igazolvány száma: Cégjegyzékszám: Adószám: Meghatalmazott/Törvényes képviselő neve: Meghatalmazott/Törvényes képviselő címe: Törvényes képviselő számlázási címe: Törvényes képviselő születési neve: Törvényes képviselő anyja születési neve: Törvényes képviselő születési helye: Törvényes képviselő születési ideje: * Fizetési mód: Csekkes / Átutalás / Csoportos beszedés bankszámlaszáma: mint (a továbbiakban: ), valamint a b) Szolgáltató adatai M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1119 Budapest, Kocsis u. 3. cégjegyzékszáma: ) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf A központi személyes ügyfélszolgálat címe: 1119 Budapest, Kocsis u. 3. Ügyfélszolgálati telefonszám: 1266 Nyitva tartás (munkaszüneti napok kivételével): hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: fax: (06) A hibabejelentő elérhetősége: 1266 (telefonos hibabejelentő) Az internetes honlap elérhetősége: együtt Felek között az alábbi feltételekkel: 1

2 c) Az előfizetői szolgáltatás ca) A Szolgáltatás rövid leírása, a díj megnevezése, az által kért szolgáltatások Jelen i Szerződés alapján a Szolgáltató műholdas sugárzás útján történő műsorterjesztés szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtását vállalja részére. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltató által közzétett mindenkori díjak megfizetése ellenében a szolgáltatás igénybevételéhez dekódoló berendezést (Dekóder) biztosít és a dekódoló berendezés üzembe helyezését követően biztosítja az által választott programok vételének lehetőségét. A Szolgáltató a rendszeren elosztott műsorokból programokat képez és a szolgáltatás keretében az számára ezekből mindig az által választott program, illetve programok vételének lehetőségét biztosítják. cb) Utalás az általános szerződési feltételek azon vonatkozó pontjaira, amelyek meghatározzák a Szolgáltatást jellemző, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló NMHH rendeletben meghatározott, vagy a Szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás szolgáltatásminőségi célértékeit az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 4.1 pontja tartalmazza. cc) Amennyiben a Szolgáltató a hálózatban forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaznak, és ez hatással van a Szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, akkor az erre vonatkozó tájékoztatása, és utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely ennek részletes feltételeit tartalmazza Szolgáltató nem alkalmaznak forgalommérést. cd) A Szolgáltatás megkezdésének határideje Szolgáltató a hiánytalan igénybejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül vállalják az ÁSZF 2.1. és 2.3. pontjaiban foglalt feltételekkel a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését. Amennyiben a műszaki előminősítő rendszer adatai alapján a megrendelt Szolgáltatás létesíthető vagy vélhetően létesíthető, Szolgáltató az vel szerződést köt. Amennyiben a helyszíni telepítés során valamilyen előre nem látható körülmény miatt műszaki okból a Szolgáltatás teljesítése az i Szerződésben meghatározott feltételekkel nem biztosítható, a Felek a Szolgáltatás létesítése előtt elállhatnak a szerződéstől, vagy a Felek megegyezésének értelmében, közös megegyezéssel módosíthatják jelen i Szerződést. Az i Szerződés a Szolgáltatás bekötésének/megkezdésének napján lép hatályba. ce) Az nek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvető díjszabás (díj), a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejű szerződés lejáratát követő használat) díjai az általános szerződési feltételekben hol találhatóak, azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva Választott televíziós program(ok) Határozott idejű szerződés esetén 1 év 2 év Megnevezés Garantált Szerz. kötéskori kedv. ár Extra 1-3. hónapban Fizetendő díj 1-3. hónapban Fizetendő díj 4. hónaptól Közszolgálati 730 Ft 0 Ft 730 Ft 0 Ft 730 Ft 1,790 Ft 0 Ft 1,790 Ft 500 Ft 1,290 Ft 3,990 Ft 0 Ft 3,990 Ft 1,000 Ft 2,990 Ft 6,490 Ft 0 Ft 6,490 Ft 1,500 Ft 4,990 Ft Extra Díjmentes - Díjmentes - Díjmentes Egy választható, melynek a 4. hónaptól a határozott idejű szerződés lejáratáig fizetendő havi díja megegyezik a szerződéskötéskori es ár összegével. Az Extra csak az és a mellé igényelhető. Határozatlan idejű szerződés esetén Megnevezés Fizetendő díj Közszolgálati Extra Díjmentes 730 Ft 1,790 Ft 3,990 Ft 6,490 Ft Egy választható, melynek havi díja megegyezik a mindenkor hatályos ÁSZF szerinti ral, amely jelenleg a szerződéskötéskori összege. Az Extra csak az és a mellé igényelhető. 2

3 Dekóder típus Szerződés szerinti eszköz havidíj összesítő a vállalt es időszakban (A garantált t Szolgáltató kizárólag határozott idejű szerződés esetén biztosítja) Dekóder és a kültéri egység egyszeri hozzáférési díja 28,990 Ft Garantált 2 éves szerződés esetén 28,990 Ft 25,000 Ft 3,990 Ft 28,990 Ft 25,000 Ft 3,990 Ft 28,990 Ft 25,000 Ft 3,990 Ft 1 éves szerződés esetén 28,990 Ft 17,000 Ft 11,990 Ft 28,990 Ft - Ft 28,990 Ft 28,990 Ft 17,000 Ft - Ft es Fizetendő díjak ár 11,990 Ft 28,990 Ft 17,000 Ft 11,990 Ft Határozatlan idejű szerződés esetén 28,990 Ft 28,990 Ft - Ft 28,990 Ft A fizetendő díj összege megegyezik a szerződéskötéskori es ár összegével. Amennyiben az ügyfél szerződéskötéskor az első dekóder mellé egyidejűleg igényli a +1 dekódert, akkor is a szerződéskötéskori es ár vonatkozik rá. Dekóder típus Dekóder havidíj összesítő Garantált es ár Extra 1-3. hónapban Fizetendő díjak 1-3. hónapban 2 éves szerződés esetén - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft 2. dekóder 690 Ft - Ft 690 Ft 690 Ft 0 Ft 1 éves vagy határozatlan idejű szerződés esetén - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft Fizetendő díjak 4. hónaptól A 4. hónaptól a határozott idejű szerződés lejáratáig fizetendő dekóder havi díjak összege megegyezik a szerződéskötéskori es ár összegével. Határozatlan idejű szerződés esetén a havi díja megegyezik a mindenkor hatályos ÁSZF szerinti ral, amely jelenleg a szerződéskötéskori összege. Az i Szerződés 1. oldalán található választás szerint jelen szerződés határozott vagy határozatlan idejű. Amennyiben a határozott idejű szerződés lett kiválasztva, úgy a határozott idő elteltével jelen szerződés megszűnik. Eltérő megállapodás hiányában a megszűnés napján az ÁSZF 9.1. pontjának megfelelően új szerződés jön létre Felek között, amely eltérő megállapodás hiányában határozatlan idejű lesz, melynek díjai az ÁSZF 7. pontja szerint alakulnak, egyebekben az új szerződés feltételei a jelen szerződésben meghatározottak szerint alakulnak. cf) Forgalomtól függő díjazású díjok estében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a Szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja cg) Amennyiben Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoznak meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással élnek, az erre vonatkozó külön feltételek ch) A díjfizetés módja köteles a díjakat a hatályos ÁSZF-ben meghatározott határidőig megfizetni, mely dátumot szolgáltató minden esetben feltünteti az esedékes számláján. Ennek megfelelően köteles a Szolgáltató által kiállított számlát kiegyenlíteni. Amennyiben díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi kamat megfizetésére is köteles. A késedelmi kamat mértéke a Ptk.-ban meghatározott maximális kamat. Amennyiben tárgyhó 10. napjáig nem kap számlát Szolgáltatótól, ezt haladéktalanul köteles Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy telefonos ügyfélszolgálatán bejelenteni. Szolgáltató ebben az esetben tájékoztatja t a számla összegéről, illetve számlamásolatot és szükség esetén csekket küld részére. Nem mentesíti t a számla határidőre történő kiegyenlítésének kötelezettsége alól, ha a számlát késedelmesen kapja meg. A jelen szerződés megkötésének hónapjára járó tört havi esedékes díjakat, a Szolgáltató a következő hónap díjaival együtt számlázza ki. köteles az adott havi díjakat tárgyhó 15-ig megfizetni. Az által választott díjfizetési mód: csekk/átutalás/csoportos beszedési megbízás, mely választást az i Szerződés 1. oldala is tartalmaz. 3

4 ci) A számlakibocsátás határideje Szolgáltató tárgyhavi számlát minden tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig elkészíti és legkésőbb tárgyhó 5-ig részére postázza. cj) Értelemszerűen a támogatott készülékek (végberendezések) támogatási összege és es ára, a határozott idejű szerződés felmondásának a készüléktámogatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményei Szolgáltató telepíti a szolgáltatása igénybevételéhez szükséges, az általa támogatott, antenna műsorvevő rendszert (Műsorvevő rendszer) az i Szerződés keretén belül, annak részét képezve. Az antenna szereléséhez szükséges anyagokat és eszközöket (vevőfej, parabola antenna, erősítő, elosztó, kábel, tartó kar/oszlop, stb.) Szolgáltató költségén biztosítja, melyet helyszínen, az egyszeri hozzáférési díjjal együtt, szolgáltató alvállalkozójának fizeti meg. Szolgáltató által telepített valamennyi, az antenna szereléséhez szükséges anyag és eszköz, az i Szerződés megszűnését követően is a Szolgáltató tulajdonát képezi, melyet az i Szerződés megszűnését követően Szolgáltató saját költségén leszerelhet és elszállíthat. A telepített Műsorvevő rendszer Szolgáltató tulajdonát képezi, amelyet nek haszonkölcsönbe ad. Tekintettel arra, hogy a telepített Műsorvevő rendszer az birtokába kerül, tudomásul veszi, hogy a telepített Műsorvevő rendszer tekintetében teljes állagmegóvási kötelezettséggel és teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Kárnak minősül a telepített Műsorvevő rendszer, illetve valamely tartozékának, alkatrészének eltűnése is. Az a kártérítési felelősség alól kizárólag abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. Amennyiben a vállalt szerződéses időn belül annak ellenére megszünteti az i Szerződést, hogy arra a Szolgáltató magatartásával okot nem adott, vagy a szerződését a Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondja, úgy köteles megtéríteni az i Szerződés 3. oldalán feltüntetett, Támogatott Műsorvevő rendszer telepítés egyszeri díját is. Határozatlan idejű szerződéskötés esetén köteles a szerződés 3. oldalán feltüntetett Támogatott Műsorvevő rendszer telepítési díját helyszínen a szolgáltató alvállalkozójának megtéríteni. Dekóder, CA modul Szolgáltató a Szolgáltatása igénybevételéhez szükséges dekóder készüléket részére biztosítja. Az i szerződés keretében Szolgáltató a dekóder telepítését, beüzemelését elvégzi és az nek a szolgáltatás vételére alkalmas, üzemkész állapotban átadja. A dekóder a Szolgáltató tulajdonát képezi, azt nek használatra, havi hozzáférési díj ellenében adja át. Határozott idejű szerződés esetén a Dekóder egyszeri hozzáférési díjából biztosított abban az esetben illeti meg t, amennyiben i Szerződését a vállalt időtartam végéig fenntartja. Amennyiben a határozott időtartamon belül megszünteti az i Szerződést annak ellenére, hogy arra a Szolgáltató magatartásával okot nem adott, vagy Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondja a szerződést, úgy köteles megtéríteni az igényelt dekóder(ek) ÁSZF 1. számú mellékleteiben meghatározott egyszeri hozzáférési díja(i) és a szerződésben meghatározott Dekóder es egyszeri hozzáférési díjai közötti különbözetet. Határozott idejű szerződéskötés esetén akkor jogosult a szerződésben meghatározott dekóder garantált kedvezménnyel csökkentett havi hozzáférési díjak igénybevételére, amennyiben a szerződését a vállalt időtartam végéig fenntartja. Amennyiben a határozott időtartamon belül megszünteti az i Szerződést annak ellenére, hogy arra a Szolgáltató magatartásával okot nem adott, vagy Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondja a szerződést, úgy köteles megtéríteni a szerződéskötés napja és a szerződés megszüntetésének napja között igénybe vett dekóder havi hozzáférési díjakból kapott ek összegét Határozatlan idejű szerződéskötés esetén köteles a szerződés 4. oldalán feltüntetett dekóder egyszeri hozzáférési díj(ak)at az első havi számlájával megtéríteni. A szerződés időtartama alatt a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott dekóder havi hozzáférési díj megfizetésére köteles. Az tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a dekódoló berendezés megadott címen való és szerződésszerű használatát Szolgáltató bármikor ellenőrizheti és ennek érdekében előzetes értesítés alapján köteles a Szolgáltató képviselője számára a bejutást biztosítani, valamint kijelenti, hogy a Szolgáltató tulajdonát képező berendezésekhez korlátozásmentes hozzáférést biztosít a Szolgáltató számára a berendezések birtokbavétele céljából. ck) Az hívószáma, amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, illetve amennyiben a szerződéskötés időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje cl) A határozott idejű szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a díjban igénybe vehető médiaszolgáltatások száma, az ingyenesen letölthető adatmennyiség, az ingyenesen lebeszélhető percek, az ingyenesen küldhető SMS-ek, MMS-ek száma, valamint a nyújtott ek mértéke Hello HD szolgáltatás esetében a Közszolgálati ban 4, a ban 12, az ban 39, a ban 53 csatorna érhető el. Az egyes díjokban igénybe vehető médiaszolgáltatásokat részletesen az ÁSZF 1-2. számú melléklete tartalmazza. d) Az i Szerződés időtartama Az i Szerződés időtartamát az i Szerződés 1. oldala tartalmazza. da) Az i Szerződés hatálybalépése, időtartama Az i Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Időtartamát mely lehet határozott idejű 1 éves, határozott idejű 2 éves, vagy határozatlan idejű az i Szerződés 1. oldala tartalmazza. db) A es feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó követelmény, beleértve a megszüntetésre, és megszüntetés esetén a készülékre, végberendezésre vonatkozó megállapodást is A határozott idejű szerződésben meghatározott ek kizárólag abban az esetben illetik meg t, amennyiben i Szerződését a szerződés időtartamára fenntartja. Határozott idejű szerződés esetén kezdeményezheti előfizetésének módosítását, azonban az szerződésmódosítással jár. Amennyiben határozott idejű szerződés esetében módosítja az igénybe vett Szolgáltatás tartalmát, úgy a jelen Szerződés alapján nyújtott eket Szolgáltató a továbbiakban nem érvényesíti. Amennyiben a jelen Szerződésben rögzített Szolgáltatás körét szűkíti/csökkenti, úgy a magasabb szolgáltatás igénybevételéből származó ek összegét kötbérként Szolgáltatónak köteles megfizetni. jelen Szerződés időtartama alatt szüneteltetheti az előfizetését, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a Szerződés időtartamába, az i Szerződés határozott időtartama a szünetelés tartamával meghosszabbodik. Határozott idejű szerződéskötés esetében, amennyiben a Szolgáltató rendkívüli felmondással megszünteti az Szerződését, úgy nek az esetleges egyéb tartozásai mellett meg kell téríteni a szerződéskötés és a szerződés megszüntetése között igénybe vett ek, valamint az egyszeri díjakból adott ek összegét. Határozatlan idejű szerződés részéről történő felmondás, vagy Szolgáltató általi rendkívüli felmondás esetén az által fizetendő díjakat a fennálló díjtartozásain túl az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. 4

5 dc) A határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei Szerződés megszüntetésekor fizetendő esetleges egyéb díjtételeket az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. Az i Szerződést mind az, mind a Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondhatják. Megszűnik a Szerződés a felmondáson túlmenően a Felek közös megegyezésével, egyéni előfizető halálával (kivéve, ha az örökös/jogutód írásban a jogviszony átírással történő fenntartását kéri), jogi személyiségű gazdasági társaság, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. Felmondás esetén a rendkívüli felmondás hatályosulását, azaz a másik fél arról való tudomásszerzését követő három munkanapon belül köteles a Szolgáltató tulajdonát képező eszközöket és azok tartozékait (dekódert, ATA, távirányító, kábelek, SIM kártya, kártya modul) Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Ügyfélszolgálati Irodájában leadni, valamint az esetleges díjtartozását kiegyenlíteni. Késedelem esetén t az ÁSZF pontjában meghatározott kártérítési kötelezettség terheli. Amennyiben a dekódert nem üzemképes (javíthatatlan), illetve sérült vagy rongált állapotban adja vissza, és nem tudja igazolni, hogy a dekóder állapota nek fel nem róható okra vezethető vissza, köteles Szolgáltató részére az ÁSZF pontjában meghatározott mértékű kártérítést megfizetni. Határozott idejű szerződéskötés esetében, amennyiben a Szolgáltató rendkívüli felmondással megszünteti az szerződését, úgy nek az esetleges egyéb tartozásai mellett meg kell téríteni a szerződéskötés és a szerződés megszüntetése között igénybe vett ek összegét. Amennyiben több szolgáltatást rendelt Szolgáltatótól és az Egyedi i Szerződés szerinti határozott idejű szerződés futamidejének kezdeti időpontja között szünteti meg Egyedi i Szerződését, úgy az ez időtartamban igénybe vett eket köteles megfizetni. Szerződés megszüntetésekor fizetendő esetleges egyéb díjtételeket az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. Határozatlan idejű szerződés részéről történő felmondása, vagy Szolgáltató általi rendkívüli felmondás esetén az által fizetendő díjakat a fennálló díjtartozásain túl az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. A Szolgáltatói rendkívül felmondás eseteit az ÁSZF pontja részletezi. dd) Utalás az ÁSZF azon pontjára, mely meghatározza, hogy a határozott idejű szerződés lejáratát követően a Szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehető igénybe Jelen Szerződés 1. oldalán történt választástól függően jelen szerződés határozott vagy határozatlan idejű. Amennyiben a határozott idejű futamidő lett kiválasztva, úgy a határozott idő elteltével jelen Szerződés megszűnik. Eltérő megállapodás hiányában a megszűnés napján az ÁSZF 9.1. pontjának megfelelően új szerződés jön létre Felek között, amely eltérő megállapodás hiányában határozatlan idejű lesz, melynek díjai az ÁSZF 7. pontja szerint alakulnak; egyebekben az új szerződés feltételei a jelen szerződésben meghatározottak szerint alakulnak. de) A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerződési feltételeiben, valamint e rendeletben meghatározott esetei, illetve utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely a felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazza Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az i Szerződést az Eht (3)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel mondhatják fel, ha a) az akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, b) az a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezzék, vagy c) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti, d) az a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja. Az rendkívüli felmondással élhet a Szolgáltató alábbiakban meghatározott szerződésszegő magatartása miatt az esetben, ha a Szolgáltató az hibabejelentéseit követően, a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, vagy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás csatornakiosztását az Eht (2a) bekezdésbe ütközően módosítja. Ezekben az esetekben a Szolgáltató nem követelheti az igénybevetett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért sem. A Szolgáltató általi rendkívül szerződés felmondás eseteit az ÁSZF 9.1. és pontjai részletezik, mely vonatkozik mind a határozott idejű, mind pedig a határozatlan idejű szerződésekre. e) Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők, a fejezetek elérhetősége Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei a honlapon (www.austriasat.hu), vagy az Ügyfélszolgálati Irodában (1119 Budapest, Kocsis u. 3.) elérhető. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek egyes fejezeteit külön-külön nem teszi közzé. f) Az adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott értelemszerű nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (az ÁSZF 3. számú melléklete részletesen tartalmazza) fa) Az előfizetői névjegyzékkel fb) A forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával fc) Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait idegen célú üzletszerzés céljából kezeljék: igen nem személyes, illetve adatait tudományos, közvélemény, vagy piackutatás, valamint saját direkt marketing céljából kezeljék: igen nem személyes, illetve egyéb adatait tudományos, közvélemény, vagy piackutatás, valamint saját direkt marketing céljából harmadik személy részére átadják: igen nem adatait és telefonszámát közzé tegyék és felhasználják: tudakozóban/telefonkönyvben/online telefonkönyvben/marketing célzattal. fd) A tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésével fe) Az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval ff) Az egyéni előfizetői minőséggel kapcsolatos nyilatkozat Szolgáltatók tájékoztatják t, hogy az üzleti i Szerződés tartalma az igényeknek megfelelően, szabadabban állapítható meg, akár személyre szabott kiszolgálással. Az egyéni k számára a meghirdetett díjok, a vonatkozó hírközlési jogszabályokban előírt kötelező szerződéses formában és tartalommal érhetők el. Az egyéni k számára a lakossági ügyfélszolgálat áll rendelkezésre. Egyéni előfizető Nem egyéni előfizető igen nem igen nem Kis- és középvállalkozás (KKV a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján) igen nem 5

6 fg) A kis-és középvállalkozási (KKV) minőséggel kapcsolatos nyilatkozat az Szerződés aláírását megelőzően dönthet úgy, hogy kis- vagy középvállalkozásként az egyéni kre vonatkozó szabályok alkalmazását kéri. Az az üzleti, aki a szerződéskötéskor úgy nyilatkozott, hogy ő KKV-nak minősül és kérte az egyéni előfizetőre vonatkozó szabályok alkalmazását, ezen nyilatkozatait szerződéskötéskor teheti meg és ezek visszavonására amennyiben határozott idejű szerződést kötött, a határozott idejű szerződés lejártával van lehetősége. Egyéb esetben díj-váltással egybekötve írásban, a Szolgáltató elfogadása mellett van lehetőség e nyilatkozat módosítására. igen nem fh) Az i Szerződésben foglaltak megismerésével kapcsolatos nyilatkozat Jelen Szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés mindhárom fél által történt aláírás napján lép életbe és a szerződés ce) pontjában meghatározott időtartamra szól. A es időszak kezdete az utolsó szolgáltatás aktiválásának napja. kijelenti, hogy az i Szerződés megkötésekor Szolgáltató (cd-n) rendelkezésére bocsátották az Általános Szerződési Feltételeit. fi) Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével kapcsolatos, egyértelmű (igen/nem) nyilatkozat és Szolgáltató együttesen kijelentik, hogy a Szerződésben rögzített, Felekre vonatkozó adatok/információk helyesek. tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés aláírását követően elállási jog nem illet meg. g) Az i Szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az t megillető jogok Az i Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításával kapcsolatos rendelkezéseket az ÁSZF 9.2. pontja tartalmazza. Szolgáltató az i Szerződést az i Szerződésre is kiterjedően az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: a) A gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az knek nyújtott Szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott pénzügyi és/vagy műszaki feltételekkel képesek csak nyújtani, de amely nem jelent a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatást; b) Új szolgáltatás bevezetése, műsorterjesztés tekintetében különösen új program elérhetővé tétele, vagy ha a Szolgáltató a kiesett műsorcsatornát más műsorcsatornával pótolja. A műsorválaszték megváltoztatása csak abban az esetben igényli az i Szerződés háromoldalú módosítását, ha a Szolgáltató a program jellegét vagy a programon belül a programok számát jelentősen meg kívánják változtatni. c) Az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatások és a meglévő szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása. d) A Szolgáltató díjainak illetve szerződési feltételeinek megváltozása. e) Jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja. f) A körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változás indokolja, illetve ha a Szolgáltatás műszaki jellege műsorterjesztés tekintetében különösen a kódolás technológiája alapvetően megváltozik. g) Az Általános Szerződési Feltételek szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamatmódosítások. Szolgáltató az ÁSZF 7. pontjában meghatározott Előfizetési díjai évente a novemberben közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított fogyasztói árindex (infláció) mértékével, a következő év január 1-jei hatállyal változik. Amennyiben a díjtérítés alapját képező tényezőkben (műsordíj, jogdíj, piacfelügyeleti díj, frekvencia használati díj, árfolyamváltozás műsordíjra gyakorolt hatása, kódolás rendszertechnikája) változás történik, akkor Szolgáltató jogosult annak megfelelően a díjakat egyoldalúan módosítani. Az i Szerződés módosítását Szolgáltató köteles minden esetben írásban is közölni az vel, egyben tájékoztatni arról is, hogy az a szerződést 15 napon belül írásban felmondani jogosult. A tájékoztatásban feltüntetésre kerül az is, hogy amennyiben az Elfizető a rendelkezésre álló határidőben nem nyilatkozik, azaz a szerződést nem mondja fel, úgy ezen nyilatkozatának hiánya úgy értékelendő, hogy a szerződésmódosítást ráutaló magatartásával elfogadta. Nem mondhatja fel az az i Szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az i Szerződést az ebből eredő ek figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott eket nem érinti. Amennyiben az i Szerződését a változásról szóló értesítést követő 15 napon belül nem mondja fel, a módosított Általános Szerződési Feltételek elfogadottnak tekintendők. Az a változással kapcsolatos nemleges nyilatkozatának értesítést követő 15 napon belüli elmulasztása a szerződés módosításának elfogadásának tekintendő. Az i Szerződés felmondásának közlésére az ÁSZF pontjában leírtak az irányadók, a felmondást Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiben megadott címére kell megküldeni. h) Amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén korlátozással él, az nyilatkozata az erre vonatkozó külön feltételek elfogadásáról i) Az i Szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre Az i Szerződés módosításának eseteit a jelen Szerződés g) pontja tartalmazza. Amennyiben Szolgáltató egyoldalúan módosítja a szerződést, úgy köteles az t a szerződés módosítását megelőző 30 nappal az t értesíteni. Az i Szerződés módosításának a Szolgáltató vagy az által kezdeményezett eseteit (így többek között az átírás, áthelyezés, módosítás) és feltételeit az ÁSZF 9.2. és 9.3. pontjai tartalmazzák. j) Az i Szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre Az i Szerződést mind az, mind a Szolgáltató felmondhatják. Megszűnik a szerződés a felmondáson túlmenően a Felek közös megegyezésével, természetes személy egyéni halálával (kivéve, ha az örökös/jogutód írásban a jogviszony átírással történő fenntartását kéri), jogi személyiségű gazdasági társaság, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. A Szolgáltató az i Szerződés megszegése esetén az i Szerződést meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel mondhatja fel, ha az akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, az a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Társszolgáltatók számára, hogy a bejelentett vagy a Társszolgáltatók által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezzék, vagy a Szolgáltatást igénybe vevő az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti, az a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja. Szolgáltató az i Szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy tízezer forintnál magasabb havi előfizetési díj esetén a tízezer forintot, vagy ha az a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a Hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az a Szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. Az i Szerződés megszűnésének eseteit az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. Felmondás esetén a felmondási idő lejártát követő három munkanapon belül köteles a Szolgáltató tulajdonát képező eszközöket és azok tartozékait (dekódert, távirányító, kábelek, kártya, kártya modul) Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az ügyfélszolgálati irodában leadni, valamint az esetleges díjtartozását kiegyenlíteni. Késedelem esetén az t ÁSZF pontjában meghatározott kártérítési kötelezettség terheli. Amennyiben a dekódert nem üzemképes (javíthatatlan), illetve sérült vagy rongált állapotban adja vissza, és nem tudja igazolni, hogy a dekóder állapota nek fel nem róható okra vezethető vissza, köteles Szolgáltató részére az ÁSZF pontjában meghatározott kártérítést megfizetni. 6

7 jogosult indokolás nélkül bármikor, írásban, 8 napos felmondási idővel a határozatlan időtartamú i Szerződést felmondani. Amennyiben a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt mondja fel, úgy a Szerződésben meghatározott kötbért köteles Szolgáltató részére megfizetni. Szolgáltató jogosult az i Szerződést indokolás mellett, bármikor, írásban (tértivevényes levélben), 60 napos felmondási idővel felmondani. k) Tájékoztatás arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére, valamint az általános szerződési feltételek azon rendelkezéseinek megjelölése, melyek ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák jogvita esetén jogosult hatóság elé terjeszteni ügyét. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével, az i Szerződés és az ÁSZF tartalmával kapcsolatos vita esetén, valamint nem természetes személy esetén a 2. pontban megjelölt ügykörökben az NMHH Hivatalához [Eht. 10. (1) ]. Az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, ket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektronikus hírközléssel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Médiatanács, az Elnök és a Hivatal hatáskörébe, de az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja a Média- és Hírközlési Biztoshoz [Mttv (1) és 140. (1)]. Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok Szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ben. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények fogyasztókkal szembeni megsértése, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy ügyében) [Eht. 150/A., Fttv. 10. (1)] területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. A Szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45., Fttv. 10. (3)] Gazdasági Versenyhivatal. Az és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala ügyében (amennyiben az a Szolgáltatóval már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület: [Fgytv. 18. (1)] Az és Szolgáltató között az i Szerződés kapcsán felmerült jogvitákban kizárólagosan illetékes bíróság a Budai Központi Kerületi Bíróság. A szolgáltatásokkal kapcsolatos viták rendezésének módját az ÁSZF 6.3. pontja tartalmazza. A viták rendezésében illetékes hatóságok megnevezését és elérhetőségeit az ÁSZF 7. számú melléklete tartalmazza. l) Tájékoztatás arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e Az által a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak. m) Utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az t megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az t megillető kötbér mértékét A Szolgáltatói szerződésszegés (különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megsértése) jogkövetkezményeit, az t megillető további jogokat (kötbér, díjvisszatérítés) az ÁSZF 6. pontja tartalmazza. n) Utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit A Szolgáltatás szünetelésének és korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. o) A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat Az hibabejelentést, számlapanaszt személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint telefonon és írásban (levélben, ben, faxon) tehet. díjreklamációra a számla kiállításától számított egy évig jogosult. A hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendjét az ÁSZF 6. pontja tartalmazza. A karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat az ÁSZF 5.1. pontja tartalmazza. Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés mindkét fél által történt aláírás napján lép hatályba és a szerződés ce) pontjában meghatározott időtartamra szól. A es időszak kezdete a szolgáltatás aktiválásának napja. kijelenti, hogy az i Szerződés megkötésekor Szolgáltató (cd-n) rendelkezésére bocsátotta az Általános Szerződési Feltételeket. és Szolgáltató együttesen kijelentik, hogy az i Szerződésben rögzített, Felekre vonatkozó adatok/információk helyesek. tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés aláírását követően elállási jog nem illeti meg. Jelen i Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók..,

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés A 6/2011 (IX.6.) NMHH rendelet 7 -a szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés A 6/2011 (IX.6.) NMHH rendelet 7 -a szerint Egyedi Előfizetői Szerződés A 6/2011 (IX.6.) NMHH rendelet 7 -a szerint Lakossági: Igen/Nem Határozott idejű (kedvezményes)/határozatlan idejű (listaáras) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN

2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN 2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN 1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELŐFIZETŐI ADATOK SZOLGÁLTATÓ ADATAI A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS Személyes adatok Előfizető neve/cégneve: Előfizető lakóhelye/székhelye: Az előfizető hozzáférési pont helye: Előfizető

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1

Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés (kábeltelevízió) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma: Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben

szerződés száma: előfizető azonosítója: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS a) Az előfizető személyes adatai:

szerződés száma: előfizető azonosítója: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS a) Az előfizető személyes adatai: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma: Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Melléklet Az Előfizetői Szerződés jogszabályokban meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemei

Melléklet Az Előfizetői Szerződés jogszabályokban meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemei Melléklet Az Előfizetői Szerződés jogszabályokban meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemei I. Szolgáltatásminőségi követelmények Az ÁSZF 2.1.3.1 A Szolgáltatás leírása és 6.1.1 Hibaelhárítási célértékek

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató ASZF. 12. sz. melléklet. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ UPC DTH S.à r.l. 2, rue Peternelchen L- 2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a UPC DTH S.à r.l. Luxembourg hivatalos védjegye,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató

SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Az i-tv Zrt. megbízta az Aktív I. Kft.-t továbbiakban Szerződött partner a számlázási tevékenység, a pénzbeszedés, az ügyfélszolgálati tevékenység és a műszaki üzemeltetés feladatainak ellátásával, valamint

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

"TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18. Cégjegyzékszám: Cg.: 17-09-000720

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18. Cégjegyzékszám: Cg.: 17-09-000720 "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18. Cégjegyzékszám: Cg.: 17-09-000720 Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásonként külön-külön előfizetői szerződés jön

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ és SZOLGÁLTATÓ az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Kapcsolat a világgal

Kapcsolat a világgal Internet szolgáltatás egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe: Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül! A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

1. számú Melléklet MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás Előfizetői szerződés feltételei

1. számú Melléklet MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás Előfizetői szerződés feltételei 1. számú Melléklet MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás Előfizetői szerződés feltételei 1.1 Szolgáltató megnevezése és címe: ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei M7 Group S.A. Előfizetői hírközlési szolgáltatások (mikrohullámú műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015. június 1 Utolsó

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

i-tv Zrt. (kábeltévé) Nádasdy Lakásszövetkezet (internet)

i-tv Zrt. (kábeltévé) Nádasdy Lakásszövetkezet (internet) i-tv Zrt. (kábeltévé) Nádasdy Lakásszövetkezet (internet).. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés

Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

Hello HD. Általános Szerződési Feltételei

Hello HD. Általános Szerződési Feltételei Hello HD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatások (műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó

Részletesebben

Micro-Wave Kft. szolgáltató

Micro-Wave Kft. szolgáltató Micro-Wave Kft. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás nyilvános televízió-műsorelosztási

Részletesebben

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Opticon Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

Tesco Mobile Előfizetői szerződés magánszemély részére

Tesco Mobile Előfizetői szerződés magánszemély részére Előfizető személyes adatai: Tesco Mobile Előfizetői szerződés magánszemély részére Név: Lakóhely: Számlázási cím: Születési név: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. Törzsszöveg. Az ÁSZF készítésének

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Nánáskábel Szolgáltató Kft. szolgáltató

Nánáskábel Szolgáltató Kft. szolgáltató 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4. : 06-(52) 570-160; fax: 06-(52)-570-161 Postacím: 4081 Hajdúnánás, Pf. 31. E-mail: titkarsag@nanaskabel.hu web: www.nanaskabel.hu Adószám: 11802239-2-09; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből

Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből (Érvényes: 2010. november 2-től) A szolgáltatások díjainak meghatározása az ÁSZF 19. pontjában, mértékük az ÁSZF 1. számú mellékletében találhatók.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Korlátozottan cselekvőképes előfizető törvényes képviselője adatai

Korlátozottan cselekvőképes előfizető törvényes képviselője adatai 5. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés/szerződésmódosítás Azonosító Személyes adatok Előfizető neve/cégnév Előfizető azonosító Levelezési név Számlázási név Cím típusa Irányítószám, Település, Közterület,

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

szerződés száma:... előfizető azonosítója:...

szerződés száma:... előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés Internet Jenő, Kőszárhegy, Moha, Székesfehérvár szerződés száma:.... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint

Részletesebben

INTERNET Egyedi előfizetői szerződés

INTERNET Egyedi előfizetői szerződés INTERNET Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1.

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1. Timenet Kft. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Budapest, 2006. november 1. 2006. november 1. 1 A Timenet Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar. Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.net Egyedi Előfizetői Szerződés HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ( EGYÉNI

Részletesebben

DOMINO Egyedi Előfizetői Szerződés. Magyar Telekom Nyrt. példánya

DOMINO Egyedi Előfizetői Szerződés. Magyar Telekom Nyrt. példánya DOMINO Egyedi Előfizetői Szerződés Magyar Telekom Nyrt. példánya Telefonszám: Dátum: A szerződés száma: IMEI száma: A csomag cikkszáma: Jelen egyedi előfizetői szerződés az elektronikus hírközlésről szóló

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat és Előfizetői tájékoztató

Panaszkezelési Szabályzat és Előfizetői tájékoztató Panaszkezelési Szabályzat és Előfizetői tájékoztató vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztás) internet elérési szolgáltatás helyhez kötött telefonszolgáltatás

Részletesebben

Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.

Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62. Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV)

Részletesebben

MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓ PÉLDÁNYA Szerződés száma:

Részletesebben

Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 137.) Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes: 2015. szeptember

Részletesebben

MEGRENDELŐ ÜZLETI/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Externet mobil internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ ÜZLETI/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Externet mobil internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen megrendelő/egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltató ( Szolgáltató ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. június 1. 1/94

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. június 1. 1/94 A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2015. június 1.

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben