Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj"

Átírás

1 Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név: * Szolgáltatási cím: * Állandó cím: * Számlafogadó cím: * Kézbesítési cím: * Mobiltelefon: Vezetékes telefon: cím: * Születési név: * Anyja születési neve: * Születési hely: * Születési idő: * Személyi igazolvány száma: Cégjegyzékszám: Adószám: Meghatalmazott/Törvényes képviselő neve: Meghatalmazott/Törvényes képviselő címe: Törvényes képviselő számlázási címe: Törvényes képviselő születési neve: Törvényes képviselő anyja születési neve: Törvényes képviselő születési helye: Törvényes képviselő születési ideje: * Fizetési mód: Csekkes / Átutalás / Csoportos beszedés bankszámlaszáma: mint (a továbbiakban: ), valamint a b) Szolgáltató adatai M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1119 Budapest, Kocsis u. 3. cégjegyzékszáma: ) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf A központi személyes ügyfélszolgálat címe: 1119 Budapest, Kocsis u. 3. Ügyfélszolgálati telefonszám: 1266 Nyitva tartás (munkaszüneti napok kivételével): hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: fax: (06) A hibabejelentő elérhetősége: 1266 (telefonos hibabejelentő) Az internetes honlap elérhetősége: együtt Felek között az alábbi feltételekkel: 1

2 c) Az előfizetői szolgáltatás ca) A Szolgáltatás rövid leírása, a díj megnevezése, az által kért szolgáltatások Jelen i Szerződés alapján a Szolgáltató műholdas sugárzás útján történő műsorterjesztés szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtását vállalja részére. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltató által közzétett mindenkori díjak megfizetése ellenében a szolgáltatás igénybevételéhez dekódoló berendezést (Dekóder) biztosít és a dekódoló berendezés üzembe helyezését követően biztosítja az által választott programok vételének lehetőségét. A Szolgáltató a rendszeren elosztott műsorokból programokat képez és a szolgáltatás keretében az számára ezekből mindig az által választott program, illetve programok vételének lehetőségét biztosítják. cb) Utalás az általános szerződési feltételek azon vonatkozó pontjaira, amelyek meghatározzák a Szolgáltatást jellemző, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló NMHH rendeletben meghatározott, vagy a Szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás szolgáltatásminőségi célértékeit az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 4.1 pontja tartalmazza. cc) Amennyiben a Szolgáltató a hálózatban forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaznak, és ez hatással van a Szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, akkor az erre vonatkozó tájékoztatása, és utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely ennek részletes feltételeit tartalmazza Szolgáltató nem alkalmaznak forgalommérést. cd) A Szolgáltatás megkezdésének határideje Szolgáltató a hiánytalan igénybejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül vállalják az ÁSZF 2.1. és 2.3. pontjaiban foglalt feltételekkel a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését. Amennyiben a műszaki előminősítő rendszer adatai alapján a megrendelt Szolgáltatás létesíthető vagy vélhetően létesíthető, Szolgáltató az vel szerződést köt. Amennyiben a helyszíni telepítés során valamilyen előre nem látható körülmény miatt műszaki okból a Szolgáltatás teljesítése az i Szerződésben meghatározott feltételekkel nem biztosítható, a Felek a Szolgáltatás létesítése előtt elállhatnak a szerződéstől, vagy a Felek megegyezésének értelmében, közös megegyezéssel módosíthatják jelen i Szerződést. Az i Szerződés a Szolgáltatás bekötésének/megkezdésének napján lép hatályba. ce) Az nek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvető díjszabás (díj), a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejű szerződés lejáratát követő használat) díjai az általános szerződési feltételekben hol találhatóak, azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva Választott televíziós program(ok) Határozott idejű szerződés esetén 1 év 2 év Megnevezés Garantált Szerz. kötéskori kedv. ár Extra 1-3. hónapban Fizetendő díj 1-3. hónapban Fizetendő díj 4. hónaptól Közszolgálati 730 Ft 0 Ft 730 Ft 0 Ft 730 Ft 1,790 Ft 0 Ft 1,790 Ft 500 Ft 1,290 Ft 3,990 Ft 0 Ft 3,990 Ft 1,000 Ft 2,990 Ft 6,490 Ft 0 Ft 6,490 Ft 1,500 Ft 4,990 Ft Extra Díjmentes - Díjmentes - Díjmentes Egy választható, melynek a 4. hónaptól a határozott idejű szerződés lejáratáig fizetendő havi díja megegyezik a szerződéskötéskori es ár összegével. Az Extra csak az és a mellé igényelhető. Határozatlan idejű szerződés esetén Megnevezés Fizetendő díj Közszolgálati Extra Díjmentes 730 Ft 1,790 Ft 3,990 Ft 6,490 Ft Egy választható, melynek havi díja megegyezik a mindenkor hatályos ÁSZF szerinti ral, amely jelenleg a szerződéskötéskori összege. Az Extra csak az és a mellé igényelhető. 2

3 Dekóder típus Szerződés szerinti eszköz havidíj összesítő a vállalt es időszakban (A garantált t Szolgáltató kizárólag határozott idejű szerződés esetén biztosítja) Dekóder és a kültéri egység egyszeri hozzáférési díja 28,990 Ft Garantált 2 éves szerződés esetén 28,990 Ft 25,000 Ft 3,990 Ft 28,990 Ft 25,000 Ft 3,990 Ft 28,990 Ft 25,000 Ft 3,990 Ft 1 éves szerződés esetén 28,990 Ft 17,000 Ft 11,990 Ft 28,990 Ft - Ft 28,990 Ft 28,990 Ft 17,000 Ft - Ft es Fizetendő díjak ár 11,990 Ft 28,990 Ft 17,000 Ft 11,990 Ft Határozatlan idejű szerződés esetén 28,990 Ft 28,990 Ft - Ft 28,990 Ft A fizetendő díj összege megegyezik a szerződéskötéskori es ár összegével. Amennyiben az ügyfél szerződéskötéskor az első dekóder mellé egyidejűleg igényli a +1 dekódert, akkor is a szerződéskötéskori es ár vonatkozik rá. Dekóder típus Dekóder havidíj összesítő Garantált es ár Extra 1-3. hónapban Fizetendő díjak 1-3. hónapban 2 éves szerződés esetén - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft 2. dekóder 690 Ft - Ft 690 Ft 690 Ft 0 Ft 1 éves vagy határozatlan idejű szerződés esetén - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft - Ft - Ft 0 Ft - Ft 0 Ft Fizetendő díjak 4. hónaptól A 4. hónaptól a határozott idejű szerződés lejáratáig fizetendő dekóder havi díjak összege megegyezik a szerződéskötéskori es ár összegével. Határozatlan idejű szerződés esetén a havi díja megegyezik a mindenkor hatályos ÁSZF szerinti ral, amely jelenleg a szerződéskötéskori összege. Az i Szerződés 1. oldalán található választás szerint jelen szerződés határozott vagy határozatlan idejű. Amennyiben a határozott idejű szerződés lett kiválasztva, úgy a határozott idő elteltével jelen szerződés megszűnik. Eltérő megállapodás hiányában a megszűnés napján az ÁSZF 9.1. pontjának megfelelően új szerződés jön létre Felek között, amely eltérő megállapodás hiányában határozatlan idejű lesz, melynek díjai az ÁSZF 7. pontja szerint alakulnak, egyebekben az új szerződés feltételei a jelen szerződésben meghatározottak szerint alakulnak. cf) Forgalomtól függő díjazású díjok estében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a Szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja cg) Amennyiben Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoznak meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással élnek, az erre vonatkozó külön feltételek ch) A díjfizetés módja köteles a díjakat a hatályos ÁSZF-ben meghatározott határidőig megfizetni, mely dátumot szolgáltató minden esetben feltünteti az esedékes számláján. Ennek megfelelően köteles a Szolgáltató által kiállított számlát kiegyenlíteni. Amennyiben díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi kamat megfizetésére is köteles. A késedelmi kamat mértéke a Ptk.-ban meghatározott maximális kamat. Amennyiben tárgyhó 10. napjáig nem kap számlát Szolgáltatótól, ezt haladéktalanul köteles Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy telefonos ügyfélszolgálatán bejelenteni. Szolgáltató ebben az esetben tájékoztatja t a számla összegéről, illetve számlamásolatot és szükség esetén csekket küld részére. Nem mentesíti t a számla határidőre történő kiegyenlítésének kötelezettsége alól, ha a számlát késedelmesen kapja meg. A jelen szerződés megkötésének hónapjára járó tört havi esedékes díjakat, a Szolgáltató a következő hónap díjaival együtt számlázza ki. köteles az adott havi díjakat tárgyhó 15-ig megfizetni. Az által választott díjfizetési mód: csekk/átutalás/csoportos beszedési megbízás, mely választást az i Szerződés 1. oldala is tartalmaz. 3

4 ci) A számlakibocsátás határideje Szolgáltató tárgyhavi számlát minden tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig elkészíti és legkésőbb tárgyhó 5-ig részére postázza. cj) Értelemszerűen a támogatott készülékek (végberendezések) támogatási összege és es ára, a határozott idejű szerződés felmondásának a készüléktámogatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményei Szolgáltató telepíti a szolgáltatása igénybevételéhez szükséges, az általa támogatott, antenna műsorvevő rendszert (Műsorvevő rendszer) az i Szerződés keretén belül, annak részét képezve. Az antenna szereléséhez szükséges anyagokat és eszközöket (vevőfej, parabola antenna, erősítő, elosztó, kábel, tartó kar/oszlop, stb.) Szolgáltató költségén biztosítja, melyet helyszínen, az egyszeri hozzáférési díjjal együtt, szolgáltató alvállalkozójának fizeti meg. Szolgáltató által telepített valamennyi, az antenna szereléséhez szükséges anyag és eszköz, az i Szerződés megszűnését követően is a Szolgáltató tulajdonát képezi, melyet az i Szerződés megszűnését követően Szolgáltató saját költségén leszerelhet és elszállíthat. A telepített Műsorvevő rendszer Szolgáltató tulajdonát képezi, amelyet nek haszonkölcsönbe ad. Tekintettel arra, hogy a telepített Műsorvevő rendszer az birtokába kerül, tudomásul veszi, hogy a telepített Műsorvevő rendszer tekintetében teljes állagmegóvási kötelezettséggel és teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Kárnak minősül a telepített Műsorvevő rendszer, illetve valamely tartozékának, alkatrészének eltűnése is. Az a kártérítési felelősség alól kizárólag abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. Amennyiben a vállalt szerződéses időn belül annak ellenére megszünteti az i Szerződést, hogy arra a Szolgáltató magatartásával okot nem adott, vagy a szerződését a Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondja, úgy köteles megtéríteni az i Szerződés 3. oldalán feltüntetett, Támogatott Műsorvevő rendszer telepítés egyszeri díját is. Határozatlan idejű szerződéskötés esetén köteles a szerződés 3. oldalán feltüntetett Támogatott Műsorvevő rendszer telepítési díját helyszínen a szolgáltató alvállalkozójának megtéríteni. Dekóder, CA modul Szolgáltató a Szolgáltatása igénybevételéhez szükséges dekóder készüléket részére biztosítja. Az i szerződés keretében Szolgáltató a dekóder telepítését, beüzemelését elvégzi és az nek a szolgáltatás vételére alkalmas, üzemkész állapotban átadja. A dekóder a Szolgáltató tulajdonát képezi, azt nek használatra, havi hozzáférési díj ellenében adja át. Határozott idejű szerződés esetén a Dekóder egyszeri hozzáférési díjából biztosított abban az esetben illeti meg t, amennyiben i Szerződését a vállalt időtartam végéig fenntartja. Amennyiben a határozott időtartamon belül megszünteti az i Szerződést annak ellenére, hogy arra a Szolgáltató magatartásával okot nem adott, vagy Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondja a szerződést, úgy köteles megtéríteni az igényelt dekóder(ek) ÁSZF 1. számú mellékleteiben meghatározott egyszeri hozzáférési díja(i) és a szerződésben meghatározott Dekóder es egyszeri hozzáférési díjai közötti különbözetet. Határozott idejű szerződéskötés esetén akkor jogosult a szerződésben meghatározott dekóder garantált kedvezménnyel csökkentett havi hozzáférési díjak igénybevételére, amennyiben a szerződését a vállalt időtartam végéig fenntartja. Amennyiben a határozott időtartamon belül megszünteti az i Szerződést annak ellenére, hogy arra a Szolgáltató magatartásával okot nem adott, vagy Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondja a szerződést, úgy köteles megtéríteni a szerződéskötés napja és a szerződés megszüntetésének napja között igénybe vett dekóder havi hozzáférési díjakból kapott ek összegét Határozatlan idejű szerződéskötés esetén köteles a szerződés 4. oldalán feltüntetett dekóder egyszeri hozzáférési díj(ak)at az első havi számlájával megtéríteni. A szerződés időtartama alatt a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott dekóder havi hozzáférési díj megfizetésére köteles. Az tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a dekódoló berendezés megadott címen való és szerződésszerű használatát Szolgáltató bármikor ellenőrizheti és ennek érdekében előzetes értesítés alapján köteles a Szolgáltató képviselője számára a bejutást biztosítani, valamint kijelenti, hogy a Szolgáltató tulajdonát képező berendezésekhez korlátozásmentes hozzáférést biztosít a Szolgáltató számára a berendezések birtokbavétele céljából. ck) Az hívószáma, amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, illetve amennyiben a szerződéskötés időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje cl) A határozott idejű szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a díjban igénybe vehető médiaszolgáltatások száma, az ingyenesen letölthető adatmennyiség, az ingyenesen lebeszélhető percek, az ingyenesen küldhető SMS-ek, MMS-ek száma, valamint a nyújtott ek mértéke Hello HD szolgáltatás esetében a Közszolgálati ban 4, a ban 12, az ban 39, a ban 53 csatorna érhető el. Az egyes díjokban igénybe vehető médiaszolgáltatásokat részletesen az ÁSZF 1-2. számú melléklete tartalmazza. d) Az i Szerződés időtartama Az i Szerződés időtartamát az i Szerződés 1. oldala tartalmazza. da) Az i Szerződés hatálybalépése, időtartama Az i Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Időtartamát mely lehet határozott idejű 1 éves, határozott idejű 2 éves, vagy határozatlan idejű az i Szerződés 1. oldala tartalmazza. db) A es feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó követelmény, beleértve a megszüntetésre, és megszüntetés esetén a készülékre, végberendezésre vonatkozó megállapodást is A határozott idejű szerződésben meghatározott ek kizárólag abban az esetben illetik meg t, amennyiben i Szerződését a szerződés időtartamára fenntartja. Határozott idejű szerződés esetén kezdeményezheti előfizetésének módosítását, azonban az szerződésmódosítással jár. Amennyiben határozott idejű szerződés esetében módosítja az igénybe vett Szolgáltatás tartalmát, úgy a jelen Szerződés alapján nyújtott eket Szolgáltató a továbbiakban nem érvényesíti. Amennyiben a jelen Szerződésben rögzített Szolgáltatás körét szűkíti/csökkenti, úgy a magasabb szolgáltatás igénybevételéből származó ek összegét kötbérként Szolgáltatónak köteles megfizetni. jelen Szerződés időtartama alatt szüneteltetheti az előfizetését, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a Szerződés időtartamába, az i Szerződés határozott időtartama a szünetelés tartamával meghosszabbodik. Határozott idejű szerződéskötés esetében, amennyiben a Szolgáltató rendkívüli felmondással megszünteti az Szerződését, úgy nek az esetleges egyéb tartozásai mellett meg kell téríteni a szerződéskötés és a szerződés megszüntetése között igénybe vett ek, valamint az egyszeri díjakból adott ek összegét. Határozatlan idejű szerződés részéről történő felmondás, vagy Szolgáltató általi rendkívüli felmondás esetén az által fizetendő díjakat a fennálló díjtartozásain túl az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. 4

5 dc) A határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei Szerződés megszüntetésekor fizetendő esetleges egyéb díjtételeket az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. Az i Szerződést mind az, mind a Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondhatják. Megszűnik a Szerződés a felmondáson túlmenően a Felek közös megegyezésével, egyéni előfizető halálával (kivéve, ha az örökös/jogutód írásban a jogviszony átírással történő fenntartását kéri), jogi személyiségű gazdasági társaság, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. Felmondás esetén a rendkívüli felmondás hatályosulását, azaz a másik fél arról való tudomásszerzését követő három munkanapon belül köteles a Szolgáltató tulajdonát képező eszközöket és azok tartozékait (dekódert, ATA, távirányító, kábelek, SIM kártya, kártya modul) Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Ügyfélszolgálati Irodájában leadni, valamint az esetleges díjtartozását kiegyenlíteni. Késedelem esetén t az ÁSZF pontjában meghatározott kártérítési kötelezettség terheli. Amennyiben a dekódert nem üzemképes (javíthatatlan), illetve sérült vagy rongált állapotban adja vissza, és nem tudja igazolni, hogy a dekóder állapota nek fel nem róható okra vezethető vissza, köteles Szolgáltató részére az ÁSZF pontjában meghatározott mértékű kártérítést megfizetni. Határozott idejű szerződéskötés esetében, amennyiben a Szolgáltató rendkívüli felmondással megszünteti az szerződését, úgy nek az esetleges egyéb tartozásai mellett meg kell téríteni a szerződéskötés és a szerződés megszüntetése között igénybe vett ek összegét. Amennyiben több szolgáltatást rendelt Szolgáltatótól és az Egyedi i Szerződés szerinti határozott idejű szerződés futamidejének kezdeti időpontja között szünteti meg Egyedi i Szerződését, úgy az ez időtartamban igénybe vett eket köteles megfizetni. Szerződés megszüntetésekor fizetendő esetleges egyéb díjtételeket az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. Határozatlan idejű szerződés részéről történő felmondása, vagy Szolgáltató általi rendkívüli felmondás esetén az által fizetendő díjakat a fennálló díjtartozásain túl az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. A Szolgáltatói rendkívül felmondás eseteit az ÁSZF pontja részletezi. dd) Utalás az ÁSZF azon pontjára, mely meghatározza, hogy a határozott idejű szerződés lejáratát követően a Szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehető igénybe Jelen Szerződés 1. oldalán történt választástól függően jelen szerződés határozott vagy határozatlan idejű. Amennyiben a határozott idejű futamidő lett kiválasztva, úgy a határozott idő elteltével jelen Szerződés megszűnik. Eltérő megállapodás hiányában a megszűnés napján az ÁSZF 9.1. pontjának megfelelően új szerződés jön létre Felek között, amely eltérő megállapodás hiányában határozatlan idejű lesz, melynek díjai az ÁSZF 7. pontja szerint alakulnak; egyebekben az új szerződés feltételei a jelen szerződésben meghatározottak szerint alakulnak. de) A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerződési feltételeiben, valamint e rendeletben meghatározott esetei, illetve utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely a felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazza Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az i Szerződést az Eht (3)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel mondhatják fel, ha a) az akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, b) az a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezzék, vagy c) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti, d) az a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja. Az rendkívüli felmondással élhet a Szolgáltató alábbiakban meghatározott szerződésszegő magatartása miatt az esetben, ha a Szolgáltató az hibabejelentéseit követően, a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, vagy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás csatornakiosztását az Eht (2a) bekezdésbe ütközően módosítja. Ezekben az esetekben a Szolgáltató nem követelheti az igénybevetett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért sem. A Szolgáltató általi rendkívül szerződés felmondás eseteit az ÁSZF 9.1. és pontjai részletezik, mely vonatkozik mind a határozott idejű, mind pedig a határozatlan idejű szerződésekre. e) Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők, a fejezetek elérhetősége Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei a honlapon (www.austriasat.hu), vagy az Ügyfélszolgálati Irodában (1119 Budapest, Kocsis u. 3.) elérhető. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek egyes fejezeteit külön-külön nem teszi közzé. f) Az adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott értelemszerű nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (az ÁSZF 3. számú melléklete részletesen tartalmazza) fa) Az előfizetői névjegyzékkel fb) A forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával fc) Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait idegen célú üzletszerzés céljából kezeljék: igen nem személyes, illetve adatait tudományos, közvélemény, vagy piackutatás, valamint saját direkt marketing céljából kezeljék: igen nem személyes, illetve egyéb adatait tudományos, közvélemény, vagy piackutatás, valamint saját direkt marketing céljából harmadik személy részére átadják: igen nem adatait és telefonszámát közzé tegyék és felhasználják: tudakozóban/telefonkönyvben/online telefonkönyvben/marketing célzattal. fd) A tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésével fe) Az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval ff) Az egyéni előfizetői minőséggel kapcsolatos nyilatkozat Szolgáltatók tájékoztatják t, hogy az üzleti i Szerződés tartalma az igényeknek megfelelően, szabadabban állapítható meg, akár személyre szabott kiszolgálással. Az egyéni k számára a meghirdetett díjok, a vonatkozó hírközlési jogszabályokban előírt kötelező szerződéses formában és tartalommal érhetők el. Az egyéni k számára a lakossági ügyfélszolgálat áll rendelkezésre. Egyéni előfizető Nem egyéni előfizető igen nem igen nem Kis- és középvállalkozás (KKV a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján) igen nem 5

6 fg) A kis-és középvállalkozási (KKV) minőséggel kapcsolatos nyilatkozat az Szerződés aláírását megelőzően dönthet úgy, hogy kis- vagy középvállalkozásként az egyéni kre vonatkozó szabályok alkalmazását kéri. Az az üzleti, aki a szerződéskötéskor úgy nyilatkozott, hogy ő KKV-nak minősül és kérte az egyéni előfizetőre vonatkozó szabályok alkalmazását, ezen nyilatkozatait szerződéskötéskor teheti meg és ezek visszavonására amennyiben határozott idejű szerződést kötött, a határozott idejű szerződés lejártával van lehetősége. Egyéb esetben díj-váltással egybekötve írásban, a Szolgáltató elfogadása mellett van lehetőség e nyilatkozat módosítására. igen nem fh) Az i Szerződésben foglaltak megismerésével kapcsolatos nyilatkozat Jelen Szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés mindhárom fél által történt aláírás napján lép életbe és a szerződés ce) pontjában meghatározott időtartamra szól. A es időszak kezdete az utolsó szolgáltatás aktiválásának napja. kijelenti, hogy az i Szerződés megkötésekor Szolgáltató (cd-n) rendelkezésére bocsátották az Általános Szerződési Feltételeit. fi) Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével kapcsolatos, egyértelmű (igen/nem) nyilatkozat és Szolgáltató együttesen kijelentik, hogy a Szerződésben rögzített, Felekre vonatkozó adatok/információk helyesek. tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés aláírását követően elállási jog nem illet meg. g) Az i Szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az t megillető jogok Az i Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításával kapcsolatos rendelkezéseket az ÁSZF 9.2. pontja tartalmazza. Szolgáltató az i Szerződést az i Szerződésre is kiterjedően az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: a) A gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az knek nyújtott Szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott pénzügyi és/vagy műszaki feltételekkel képesek csak nyújtani, de amely nem jelent a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatást; b) Új szolgáltatás bevezetése, műsorterjesztés tekintetében különösen új program elérhetővé tétele, vagy ha a Szolgáltató a kiesett műsorcsatornát más műsorcsatornával pótolja. A műsorválaszték megváltoztatása csak abban az esetben igényli az i Szerződés háromoldalú módosítását, ha a Szolgáltató a program jellegét vagy a programon belül a programok számát jelentősen meg kívánják változtatni. c) Az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatások és a meglévő szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása. d) A Szolgáltató díjainak illetve szerződési feltételeinek megváltozása. e) Jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja. f) A körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változás indokolja, illetve ha a Szolgáltatás műszaki jellege műsorterjesztés tekintetében különösen a kódolás technológiája alapvetően megváltozik. g) Az Általános Szerződési Feltételek szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamatmódosítások. Szolgáltató az ÁSZF 7. pontjában meghatározott Előfizetési díjai évente a novemberben közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított fogyasztói árindex (infláció) mértékével, a következő év január 1-jei hatállyal változik. Amennyiben a díjtérítés alapját képező tényezőkben (műsordíj, jogdíj, piacfelügyeleti díj, frekvencia használati díj, árfolyamváltozás műsordíjra gyakorolt hatása, kódolás rendszertechnikája) változás történik, akkor Szolgáltató jogosult annak megfelelően a díjakat egyoldalúan módosítani. Az i Szerződés módosítását Szolgáltató köteles minden esetben írásban is közölni az vel, egyben tájékoztatni arról is, hogy az a szerződést 15 napon belül írásban felmondani jogosult. A tájékoztatásban feltüntetésre kerül az is, hogy amennyiben az Elfizető a rendelkezésre álló határidőben nem nyilatkozik, azaz a szerződést nem mondja fel, úgy ezen nyilatkozatának hiánya úgy értékelendő, hogy a szerződésmódosítást ráutaló magatartásával elfogadta. Nem mondhatja fel az az i Szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az i Szerződést az ebből eredő ek figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott eket nem érinti. Amennyiben az i Szerződését a változásról szóló értesítést követő 15 napon belül nem mondja fel, a módosított Általános Szerződési Feltételek elfogadottnak tekintendők. Az a változással kapcsolatos nemleges nyilatkozatának értesítést követő 15 napon belüli elmulasztása a szerződés módosításának elfogadásának tekintendő. Az i Szerződés felmondásának közlésére az ÁSZF pontjában leírtak az irányadók, a felmondást Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiben megadott címére kell megküldeni. h) Amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén korlátozással él, az nyilatkozata az erre vonatkozó külön feltételek elfogadásáról i) Az i Szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre Az i Szerződés módosításának eseteit a jelen Szerződés g) pontja tartalmazza. Amennyiben Szolgáltató egyoldalúan módosítja a szerződést, úgy köteles az t a szerződés módosítását megelőző 30 nappal az t értesíteni. Az i Szerződés módosításának a Szolgáltató vagy az által kezdeményezett eseteit (így többek között az átírás, áthelyezés, módosítás) és feltételeit az ÁSZF 9.2. és 9.3. pontjai tartalmazzák. j) Az i Szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre Az i Szerződést mind az, mind a Szolgáltató felmondhatják. Megszűnik a szerződés a felmondáson túlmenően a Felek közös megegyezésével, természetes személy egyéni halálával (kivéve, ha az örökös/jogutód írásban a jogviszony átírással történő fenntartását kéri), jogi személyiségű gazdasági társaság, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. A Szolgáltató az i Szerződés megszegése esetén az i Szerződést meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel mondhatja fel, ha az akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, az a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Társszolgáltatók számára, hogy a bejelentett vagy a Társszolgáltatók által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezzék, vagy a Szolgáltatást igénybe vevő az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti, az a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja. Szolgáltató az i Szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy tízezer forintnál magasabb havi előfizetési díj esetén a tízezer forintot, vagy ha az a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a Hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az a Szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. Az i Szerződés megszűnésének eseteit az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. Felmondás esetén a felmondási idő lejártát követő három munkanapon belül köteles a Szolgáltató tulajdonát képező eszközöket és azok tartozékait (dekódert, távirányító, kábelek, kártya, kártya modul) Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az ügyfélszolgálati irodában leadni, valamint az esetleges díjtartozását kiegyenlíteni. Késedelem esetén az t ÁSZF pontjában meghatározott kártérítési kötelezettség terheli. Amennyiben a dekódert nem üzemképes (javíthatatlan), illetve sérült vagy rongált állapotban adja vissza, és nem tudja igazolni, hogy a dekóder állapota nek fel nem róható okra vezethető vissza, köteles Szolgáltató részére az ÁSZF pontjában meghatározott kártérítést megfizetni. 6

7 jogosult indokolás nélkül bármikor, írásban, 8 napos felmondási idővel a határozatlan időtartamú i Szerződést felmondani. Amennyiben a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt mondja fel, úgy a Szerződésben meghatározott kötbért köteles Szolgáltató részére megfizetni. Szolgáltató jogosult az i Szerződést indokolás mellett, bármikor, írásban (tértivevényes levélben), 60 napos felmondási idővel felmondani. k) Tájékoztatás arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére, valamint az általános szerződési feltételek azon rendelkezéseinek megjelölése, melyek ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák jogvita esetén jogosult hatóság elé terjeszteni ügyét. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével, az i Szerződés és az ÁSZF tartalmával kapcsolatos vita esetén, valamint nem természetes személy esetén a 2. pontban megjelölt ügykörökben az NMHH Hivatalához [Eht. 10. (1) ]. Az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, ket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektronikus hírközléssel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Médiatanács, az Elnök és a Hivatal hatáskörébe, de az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja a Média- és Hírközlési Biztoshoz [Mttv (1) és 140. (1)]. Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok Szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ben. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények fogyasztókkal szembeni megsértése, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy ügyében) [Eht. 150/A., Fttv. 10. (1)] területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. A Szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45., Fttv. 10. (3)] Gazdasági Versenyhivatal. Az és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala ügyében (amennyiben az a Szolgáltatóval már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület: [Fgytv. 18. (1)] Az és Szolgáltató között az i Szerződés kapcsán felmerült jogvitákban kizárólagosan illetékes bíróság a Budai Központi Kerületi Bíróság. A szolgáltatásokkal kapcsolatos viták rendezésének módját az ÁSZF 6.3. pontja tartalmazza. A viták rendezésében illetékes hatóságok megnevezését és elérhetőségeit az ÁSZF 7. számú melléklete tartalmazza. l) Tájékoztatás arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e Az által a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak. m) Utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az t megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az t megillető kötbér mértékét A Szolgáltatói szerződésszegés (különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megsértése) jogkövetkezményeit, az t megillető további jogokat (kötbér, díjvisszatérítés) az ÁSZF 6. pontja tartalmazza. n) Utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit A Szolgáltatás szünetelésének és korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. o) A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat Az hibabejelentést, számlapanaszt személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint telefonon és írásban (levélben, ben, faxon) tehet. díjreklamációra a számla kiállításától számított egy évig jogosult. A hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendjét az ÁSZF 6. pontja tartalmazza. A karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat az ÁSZF 5.1. pontja tartalmazza. Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés mindkét fél által történt aláírás napján lép hatályba és a szerződés ce) pontjában meghatározott időtartamra szól. A es időszak kezdete a szolgáltatás aktiválásának napja. kijelenti, hogy az i Szerződés megkötésekor Szolgáltató (cd-n) rendelkezésére bocsátotta az Általános Szerződési Feltételeket. és Szolgáltató együttesen kijelentik, hogy az i Szerződésben rögzített, Felekre vonatkozó adatok/információk helyesek. tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés aláírását követően elállási jog nem illeti meg. Jelen i Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók..,

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató ASZF. 12. sz. melléklet. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben