A veszélyes vegyi anyagok kockázatbecsléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A veszélyes vegyi anyagok kockázatbecsléséről"

Átírás

1 A veszélyes vegyi anyagok kockázatbecsléséről Szerző: Dr. Bánné Koncz Zsuzsa Tartalomjegyzék A veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázat meghatározása és becslése 4 A biztonsági adatlapok szakaszai 6 Kockázatértékelési eljárásmódok 9 A veszélyes vegyi anyagok jelenlétéből keletkező veszélyek 10 Egyszerűsített kockázatbecslés 11 A kockázat és az expozíció értékelése 14

2 A munkavédelemről szóló jogszabályok szerint a munkáltató köteles kockázatbecslést/értékelést végezni, továbbá arról gondoskodni, hogy a munkavállalók védelmet, valamint a munkahelyen előforduló vegyi anyagok biztonságos használatához szükséges tájékoztatást, iránymutatást és képzést kapjanak. Több jogszabály együttes alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a munkahelyek kémiai biztonságáról megfelelő kockázatbecslést lehessen készíteni. A REACH (1907/2006/EK-rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról) folyamatosan gyűjti a vegyi anyagok felhasználásából eredő egészségügyi és biztonsági kockázatokra vonatkozó adatokat. A regisztrálónak, azaz a gyártónak vagy az importőrnek az adatokat közölnie szükséges az Európai Vegyianyagügynökséggel. Ezt az információt meg kell osztani a továbbfelhasználóval is, olyan módon, hogy átadják a biztonságos felhasználást lehetővé tevő üzemi feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket tartalmazó expozíciós forgatókönyvvel kibővített, a munkavállalók képzésének és a kockázatértékelési eljárás lefolytatásának megkönnyítésére szolgáló biztonsági adatlapot. Ugyanakkor a továbbfelhasználók számos kötelezettséggel terheltek, az alábbi szerepeknek megfelelően: keverékek előállítói, az anyagok önmagukban vagy keverékek formájában történő ipari végfelhasználói, az anyagok önmagukban vagy keverékek formájában történő foglalkozásszerű végfelhasználói, árucikkek előállítói, újratöltők. Továbbfelhasználó: az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során az anyagot önmagában vagy keverékben felhasználja. A forgalmazó vagy a fogyasztó nem továbbfelhasználó. A 2. cikk (7) bekezdésének c) pontja alapján mentesített újraimportáló továbbfelhasználónak minősül; A továbbfelhasználók feladata, hogy amikor megkapják a biztonsági adatlapokat, megfelelő intézkedéseket hozzanak a kockázatok megfelelő kézben tartása érdekében. Az expozíciós forgatókönyvek és az azokból származó információk alapján meg kell győződniük arról, hogy azok tartalmazzák-e termékeik alkalmazását és előrelátható felhasználásait, valamint a felhasználás feltételeit. Amennyiben igen, az arra utal, hogy a regisztráló kémiai biztonsági értékelése magában foglalja ezeket a felhasználásokat, és azok biztonságosként kerültek értékelésre. Ellenkező esetben a továbbfelhasználónak az alábbi intézkedések közül kell választania: gondoskodik, hogy felhasználása azonosított felhasználássá váljon, és szerepeljen a szállító kémiai biztonsági értékelésében; olyan felhasználási feltételeket vezet be, amelyek a kapott expozíciós forgatókönyvben szerepelnek; az anyagot egy másik olyan anyaggal helyettesíti, amelyhez nem szükséges expozíciós forgatókönyv;

3 egy másik szállító keresése, aki az anyagot olyan biztonsági adatlappal és expozíciós forgatókönyvvel kínálja, amely lefedi a felhasználást; továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentést (DU CSR) készít. A REACH-előíráshoz közvetlenül kapcsolódik a vegyi anyagok osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló 1272/2008/EK-rendelet (továbbiakban CLP rendelet), amely megállapítja a veszélyre és az óvintézkedésre vonatkozó szabványmondatokat és piktogramokat ezek fontos információforrásként szolgálnak a munkahelyi védelem kialakításában. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 5. (1) előírja: A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. (2) bekezdésével összhangban. A kockázatbecslést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni a) veszély azonosítása, b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése, c) az expozíció becslése, d) a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése. A kockázatbecslés keretében végzett expozíciós vizsgálat(becslés) során amikor a munkavégzés több azonos szervre, szervrendszerre ható, illetőleg több karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító veszélyes anyag expozíciójával jár a jogszabály külön értékelési módszert ad [25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM 1. számú melléklet 2.2. pont]. A jogszabályi előírások körében fontos, hogy a kockázatértékelés elkészítéséhez a munkavédelemről szóló évi XCII. tv. (továbbiakban Mvt.) előírja, hogy az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról. A jogszabály (2015. október 1. napjától) az alábbiak szerint határozza meg azoknak az anyagoknak a körét, amelyek esetében a kockázatbecslés elvégzése szükséges: 1. veszélyes anyag: aa) a Kbtv. vagy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP rendelet) alapján fizikai, illetve egészségi veszélyek alapján veszélyesként osztályozott anyag, ab) az a vegyi anyag, amely, bár nem felel meg az aa) alpontban meghatározott veszélyesként való besorolás feltételeinek, mégis kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenlét miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre az 1. és 2. számú mellékletek határértéket határoznak meg;

4 1. veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során a fizikai, illetve egészségi veszélyek tekintetében veszélyes besorolást kap. A veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázat meghatározása és becslése Amikor a munkáltató eleget tesz az Mvt. 54. (2) bekezdésben megállapított kötelezettségeknek, először azt állapítja meg, hogy vannak-e a munkahelyen veszélyes vegyi anyagok. Amennyiben igen, következő lépésként fel kell mérnie, hogy a feltárt vegyi anyagok jelenlétéből eredően a munkavállalók biztonságát és egészségét fenyegeti-e veszély. A felmérés során figyelembe kell vennie a következőket: az anyag veszélyes tulajdonságait, a szállító által szolgáltatott, a biztonságra és egészségre vonatkozó információkat, az expozíció szintjét, típusát és időtartamát, az ilyen anyagokkal végzett munka körülményeit, beleértve az anyagok mennyiségét, a rendeletben (a tagállam területén) meghatározott foglalkozási expozíciós határértéket vagy biológiai határértéket, a megtett vagy megteendő megelőző intézkedések hatását, az elvégzett egészségügyi felülvizsgálatból levonható következtetéseket. A vegyi anyagok okozta kockázatokra vonatkozó információkat beszerezhetjük: a vegyi anyag csomagolásán lévő címkéről; a biztonsági adatlapokból és ennek mellékleteként átadott expozíciós forgatókönyvből; a foglalkozási expozíciós határértékek és biológiai határértékekből; az Európai Bizottság ajánlásaiból; egyéb forrásokból. A címke A szállítóknak a csomagolásban található anyagot vagy keveréket a forgalomba hozatal előtt a CLP előírásainak megfelelően kell címkéznie, amennyiben az anyag veszélyes besorolást kapott, vagy ha a keverék bizonyos küszöbérték fölött tartalmaz egy vagy több veszélyesként osztályozott anyagot. A CLP megszabja a címke tartalmát és a különböző címkézési elemek elrendezését. A címke tartalmazza a következőket: a beszállító neve, címe és telefonszáma, a lakosságnak szánt, csomagban lévő anyag vagy keverék névleges mennyisége (kivéve, ha ez a mennyiség a csomagon máshol már szerepel),

5 a termékazonosítókat, a veszélyt jelző piktogramokat, figyelmeztetéseket, figyelmeztető mondatokat, óvintézkedésre vonatkozó mondatokat és egyéb jogszabályok által előírt további kiegészítő információkat. A biztonsági adatlap A munkáltatónak a kockázatbecsléshez szükséges információk beszerzése érdekében a REACH rendeletnek megfelelő biztonsági adatlapot be kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetve a továbbfelhasználótól. A biztonsági adatlap kötelező formátumát és tartalmát a REACH rendelet 31. cikke és II. melléklete határozza meg. A REACH rendelet II. mellékletének biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményei nagyrészt megtartják a korábbi jogszabályok hagyományos struktúráját és formátumát, ugyanakkor néhány fontos változást vezetett be a biztonsági adatlapon feltüntetendő információkkal kapcsolatban.

6 A biztonsági adatlapok szakaszai 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan kell az anyagot vagy a keveréket azonosítani, valamint hogy miként kell feltüntetni a biztonsági adatlapon az azonosított, vonatkozó felhasználást, az anyag vagy a keverék szállítójának nevét, valamint a veszélyhelyzet esetén igénybe vehető elérhetőségével együtt az anyag vagy a keverék szállítójának elérhetőségi adatait. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem A biztonsági adatlap e szakaszának az anyag vagy a keverék veszélyeit, valamint az ezekhez a veszélyekhez kapcsolódó megfelelő figyelmeztetéseket kell ismertetnie. A biztonsági adatlap e szakaszának ismertetnie kell az anyag vagy keverék összetevőjének (összetevőinek) kémiai azonosítóját az alább meghatározott szennyezőkre és stabilizáló adalékokra is kiterjedően. Fel kell továbbá tüntetni a felületi kémia területén rendelkezésre álló, megfelelő biztonsági információkat is. A biztonsági adatlap e szakasza az elsősegélynyújtást olyan módon ismerteti, hogy az elsősegélynyújtás feladatait a képzetlen elsősegélynyújtó bonyolult eszközök és a gyógyszerek széles választékának rendelkezésre állása nélkül is meg tudja érteni és el tudja látni. Amennyiben orvosi ellátás szükséges, az utasításnak ezt is közölnie kell, az orvosi ellátás sürgősségével együtt. A biztonsági adatlap e szakasza az anyag vagy a keverék által okozott, vagy a közelében keletkezett tűz oltására vonatkozó követelményeket írja le. A biztonsági adatlap e szakasza az emberre, a vagyontárgyakra és a környezetre való káros hatások megelőzésére vagy minimalizálására szolgáló, a szennyeződésekkel, szivárgásokkal vagy kibocsátásokkal szembeni megfelelő válaszlépésekre tesz javaslatot. Meg kell különböztetnie a nagyobb és a kisebb szennyeződésekkel szembeni válaszlépéseket az olyan esetekre vonatkozóan, ahol a szennyeződés mértéke jelentős mértékben befolyásolja a veszélyt. Ha a tárolás és a helyreállítás eljárásai azt jelzik, hogy eltérő gyakorlat szükséges, akkor ezt fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon. A biztonsági adatlap e szakasza a biztonságos kezelés gyakorlatára vonatkozóan tesz javaslatot. Hangsúlyoznia kell az azonosított felhasználásnak és az anyag vagy a keverék egyedi tulajdonságainak megfelelő óvintézkedéseket. A biztonsági adatlap e szakaszában található információknak az emberi egészségre, a biztonságra és a környezet védelmére kell vonatkozniuk. Segítenie kell a munkaadót abban, hogy a 98/24/EK irányelv 5. cikkével és a 2004/37/EK irányelv 5. cikkével összhangban megfelelő munkavégzési eljárásokat és szervezeti intézkedéseket dolgozhasson ki. A biztonsági adatlap e szakasza az alkalmazandó foglalkozási expozíciós határértéket és a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket ismerteti.

7 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk június 1-jéig: A biztonsági adatlap e szakasza az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos empirikus adatokat ismerteti (adott esetben) június 1-jétől: A biztonsági adatlap e szakasza az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos empirikus adatokat ismerteti (adott esetben). Az 1272/2008/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdése alkalmazandó. A biztonsági adatlap e szakasza az anyag vagy a keverék stabilitását, valamint a bizonyos körülmények között történő használat és a környezetbe kerülés esetén előforduló veszélyes reakciók lehetőségét ismerteti, ideértve adott esetben az alkalmazott vizsgálati módszerre való hivatkozást. Amennyiben azt állapítják meg, hogy valamely adott tulajdonság nem alkalmazható, vagy ha egy adott tulajdonságra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, akkor meg kell adni az indokot. A biztonsági adatlap e szakasza elsősorban az egészségügyi szakemberek, foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági szakemberek, valamint toxikológusok általi felhasználásra szolgál. A különböző toxikológiai (egészségügyi) hatások és az e hatások meghatározása során felhasznált, rendelkezésre álló adatok tömör, de teljes és átfogó leírását kell adni, amely adott esetben magában foglalja a toxikokinetikára, az anyagcserére és az eloszlásra vonatkozó megfelelő információt. Az ebben a szakaszban feltüntetett információnak meg kell egyeznie a regisztrációban és/vagy (ha az szükséges) a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információval, valamint az anyag vagy a keverék osztályozásával. A biztonsági adatlap e szakasza a környezetbe kibocsátott anyag vagy keverék környezeti hatásának értékelése érdekében szolgáltatott információt ismerteti. A biztonsági adatlapon az adatok rövid összefoglalását kell közölni, adott esetben a vonatkozó vizsgálati adatokra kiterjedően, a fajok, a közeg, a mértékegységek, a vizsgálat időtartamának és a vizsgálat feltételeinek egyértelmű feltüntetésével együtt. Ez az információ a szennyeződések kezelése, a hulladékkezelési gyakorlatok, a kibocsátás-ellenőrzés, a véletlenszerű kibocsátással kapcsolatos intézkedések és a szállítás során lehet hasznos. A biztonsági adatlap e szakasza az anyag vagy a keverék és/vagy ezek tárolóeszközének megfelelő hulladékkezeléséhez szükséges információkat írja le, hogy segítséget nyújtson a biztonságos és környezetvédelmi szempontból előnyben részesített, a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [4] szerinti követelményeknek megfelelő, az adatlap kibocsátása szerinti tagállami hulladékkezelési lehetőségek meghatározásában. A biztonsági adatlap e szakasza az 1. szakaszban említett anyagok vagy keverékek közúti, vasúti, tengeri, belföldi vízi úton vagy légi úton történő szállítására/szállítmányaira vonatkozóan tartalmaz alapvető osztályozási információkat. Amennyiben nem áll rendelkezésre, illetve nincsen vonatkozó információ, azt jelezni kell.

8 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 16. SZAKASZ: Egyéb információk A biztonsági adatlap e szakasza az anyagra vagy a keverékre vonatkozó olyan egyéb szabályozással kapcsolatos információkat ismerteti, amelyek a biztonsági adatlapon máshol még nem szerepelnek. (Például, hogy az anyag vagy a keverék a következők hatálya alá tartozik-e: az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, június 29-i 2037/2000/EK114 európai parlamenti és tanácsi rendelet, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet). Az szakaszban nem szereplő további információkat tartalmazza, ideértve a biztonsági adatlap felülvizsgálatára vonatkozó információkat, például a következőt: a) a felülvizsgált biztonsági adatlap esetében annak egyértelmű jelzése hacsak az ilyen jelzést a biztonsági adatlap másutt nem tartalmazza, hogy hol módosult a biztonsági adatlap előző változata, adott esetben a változások ismertetésével. Az anyag vagy a keverék szállítója a változásokat követő dokumentumot vezet, és kérésre rendelkezésre bocsátja azt; b) a biztonsági adatlapon alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata vagy feloldása; c) a legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások; d) keverékek esetében annak feltüntetése, hogy az osztályozáshoz az 1272/2008/EK-rendelet 9. cikkében említett információértékelési módszerek közül melyiket alkalmazták; e) a vonatkozó R-mondatok, figyelmeztető mondatok, biztonságos használatra utaló mondatok és/vagy az óvintézkedésekre vonatkozó mondatok. A szakaszban nem teljesen kiírt közlések teljes szövegét ki kell írni; f) olyan javasolt képzések, amelyek az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítását szolgálják. Az expozíciós forgatókönyvek célja a regisztráló által értékelt biztonságos alkalmazás körülményeinek [üzemi feltételek (OC) és kockázatkezelési intézkedések (RMM)] dokumentálása. Minden egyes expozíciós forgatókönyv egy vagy több azonosított felhasználást tárgyal. Minden expozíciós forgatókönyvben szerepelnie kell az expozícióbecslésnek és lehetőség szerint a kockázat (kémiai) jellemzésének annak érdekében, hogy igazolható legyen az emberi egészségre és/vagy a környezetre jelentett veszélyek megfelelő kontrollja. A REACH-rendelet előírja, hogy a regisztráló (vagy a szállítói lánc azon szereplője, aki az elkészítésére kötelezett) a vonatkozó expozíciós forgatókönyveket mellékletként csatolja a szállítói láncban utána következő továbbfelhasználóknak készített biztonsági adatlaphoz (ezzel kibővítve azt).

9 Kockázatértékelési eljárásmódok A személyek egészségi kockázata teljes leküzdésének biztosításához a jogszabály kimondja, hogy a munkáltatók feladata meghatározni, jelen vannak-e veszélyes vegyi anyagok a munkahelyen. Abban az esetben, ha a veszélyes vegyi anyag jelenléte megállapított alkalmazni szükséges a megelőzés elveit. A becslés alapvető célja a kockázatok meghatározása a megszüntetésük érdekében. A kockázatok elkerülése tulajdonképpen a megelőzés első alapelve, ahogyan az Mvt. 54. (1) bekezdés kimondja. Azonban nem mindig lehetséges a kockázatokat megszüntetni, ezért a becslés lehetővé teszi a fontossági sorrend felállítását, a megelőző intézkedések meghatározását és a már létező intézkedések hatékonyabbá tételét. A kockázat becslése a jelen lévő vegyi anyagok veszélyes tulajdonságainak információs és adatgyűjtési folyamatával, valamint azoknak a körülményeknek a megismerésével és felmérésével kezdődik, ahol a veszélyes anyagot felhasználják. Az összegyűjtött információk alapján meghatározzák a létező veszélyeket, az azoknak kitett személyeket és a lehetséges ártalmakat, beleértve az egyéni érzékenység lehetséges meglétét is. A veszélyes vegyi anyagok jelenlétéből eredő veszélyek egy- vagy többfélék lehetnek: tűz és/vagy robbanás, veszélyes kémiai reakció miatt keletkező kockázat, amely hatással lehet a munkavállalók egészségére és biztonságára, belélegzés miatt, a bőrön keresztüli felszívódás miatt, a bőrrel vagy szemmel való érintkezés miatt, lenyelés miatt, a parenterális úton keresztül való behatolás miatt. A következő oldalon lévő táblázatban a veszélyes vegyi anyagok miatt lehetséges veszélyeket szeretném bemutatni, amely a teljesség igénye nélkül tartalmazza a velük járó körülmények (feltételek, tulajdonságok, tényezők stb.) listáját.

10 A veszélyes vegyi anyagok jelenlétéből keletkező veszélyek Veszély Tűz és/vagy robbanás Veszélyes vegyi reakciók Vegyi anyag belélegzése Bőrön keresztül történő felszívódás Lenyelés A bőr vagy a szem és a vegyi anyag közötti érintkezés A berendezésekből eredő veszély Körülmény Fizikai állapot (gáz, gőz, por stb.) Nyomás/hőmérséklet A veszélyes vegyi anyag éghetősége Az anyagok fűtőértéke Környezeti koncentráció (éghetőségi határértékek) Begyulladás forrása (dohányzás, műveletek nyílt lánggal, szerszámok, lábbeli, statikus kisülés, hőtermelő vegyi reakciók) A veszélyes vegyi anyagok vegyi reakcióképessége és instabilitása Nem megfelelő hűtőrendszerek Megbízhatatlan rendszer a reakcióban kulcsfontosságú változók (nyomás, hőmérséklet és áramlás) szabályozásához A veszélyes vegyi anyag toxicitása Környezeti koncentráció Expozíció ideje Túlérzékeny munkavállalók A vegyi anyag és a bőr közötti érintkezés helye és kiterjedése A veszélyes vegyi anyag toxicitása a bőrön keresztül Az érintkezés időtartama és gyakorisága Túlérzékeny munkavállalók A veszélyes vegyi anyag toxicitása a parenteral úton keresztül A veszélyes vegyi anyag toxicitása A bőr sérülése Túlérzékeny munkavállalók A veszélyes vegyi anyag toxicitása Személyi higiénikus szokások Evés, ivás vagy dohányzás lehetősége a munkahelyen Túlérzékeny munkavállalók Az egyéni védőeszközök helytelen használata Nem megfelelő technológiai munkafolyamat Helytelen átviteli rendszer Az anyagok és berendezések korróziója A szivárgásokat és kiömléseket megszüntető rendszer hiánya (felfogó tálcák, védelem mechanikus ütések ellen) A megelőző karbantartás hiánya

11 A vegyi anyagok miatt fellépő kockázatok becslésének különböző lehetőségeit ismeri a szakirodalom. Az egyszerűsített módszer a) A veszélyes vegyi anyagnak való kitettség miatti kockázatok értékelését a következő változók figyelembevételével végezhetjük: a vegyi anyagok veszélyes tulajdonságai, különösen a biztonsági adatlapokon feltüntetett információk, amelyeket a forgalmazók kötelesek szolgáltatni, valamint a törvényekben megállapított foglalkozási expozíciós határértékek vagy biológiai határértékek, a kitettség típusa (bőr, belélegzés stb.), a kitettség időtartama, a munkafeltételek, tekintettel az említett hatóanyagokra, beleértve az anyagmennyiségeket is, az egészségfelmérő tanulmányokból levonható következtetések. Általában a munkafeltételek valamennyi megfontolásának tartalmaznia kell a foglalkozási expozíciós határértékekre vonatkoztatva elvégzett környezeti mérések eredményeit. b) A veszélyes vegyi anyag főként tüzekkel, robbanásokkal vagy egyéb veszélyes kémiai reakciókkal baleseteket okozó képességéből eredő kockázatainak becslése az alábbiakat öleli fel: a vegyi anyagok fizikai-kémiai tulajdonságaiból eredő veszélyek, ezek tárolása, szállítása és felhasználása során azonosított kockázati tényezők, és a becsült következményeik a bekövetkezésük esetén Összetett módszerek, mint a HAZOP, hibafajták elemzése, eseményfajták elemzése stb. állnak rendelkezésre az összetett kockázat értékeléséhez. Egyszerűsített kockázatbecslés A különböző módszerek által alkalmazott változók általában az alábbiak: a vegyi anyagok lényegéből adódó veszély, a kitettség gyakorisága/időtartama, a felhasznált vagy jelen lévő vegyi anyag mennyisége, a vegyi anyag illékonysága vagy porlékony jellege, a felhasználás módja, az ellenőrzés típusa. Az ilyen változók némelyikéhez tartozó félig mennyiségi mérőszámok értékelésével (mivel ezek egyszerűsített módszerek, rendes körülmények között nem mindegyik van kiválasztva), a kockázatot osztályokba lehet sorolni. Az ismertetésre kerülő módszert a Health & Safety Executive fejlesztette ki.

12 A módszer három munkafolyamat-változót vesz figyelembe, amit négy veszélykategóriába sorol: a) az anyag lényegéből adódó veszély; b) hajlama arra, hogy a környezetbe kerüljön; c) az egyes műveletekben felhasznált anyagmennyiség. a) Az anyagok lényegéből adódó veszélyt a biztonsági adatlapok veszélyre utaló H mondatának megfelelően veszi figyelembe (a módszer kidolgozása korábbi, így az R és S mondatok vannak megjelölve), amelynek meg kell jelennie a termék címkéjén és a megfelelő biztonsági adatlapján. Ezenfelül, némelyik anyag kockázatot vet fel a bőrrel vagy a külső nyálkahártyákkal való érintkezés következtében. Amikor ezek a veszélyek azonnal az érintkezés után lépnek fel, az ehhez a hatáshoz tartozó veszély értékelése nagyobb kockázatot jelent. b) A környezetbe való bejutási hajlam besorolása magas, közepes és alacsony kategóriákba, és a mérése folyadékok esetében az illékonyságuk és a működési hőmérsékletük szerint történik, amely meghatározza a vegyi anyag elpárolgási teljesítményét és szilárd anyag esetében a porlékonysági hajlamot. Szilárd anyagok porlékonysági hajlama Alacsony Közepes Magas Anyagok szemcseformában, amelyek nem hajlamosak az aprózódásra. Por nem keletkezik a felhasználásuk során. Példák: PVC-szemcsék, viaszolt pelyhek, rögök stb. Granulált vagy kristályos anyagok. Felhasználásuk során por képződése figyelhető meg, amely gyorsan leülepedik, és a környező felületeken látható. Példa: mosószerpor. Porok: finom és kis sűrűség. Felhasználáskor porfelhők láthatók, amelyek percekig a levegőben maradnak. Példák: cement, lámpakorom, mészpor stb. c) A felhasznált anyagmennyiség besorolása A felhasznált anyagmennyiség (nagyságrend szerint) Az anyag mennyisége Kis Közepes Nagy A művelethez felhasznált mennyiség Gramm vagy milliliter Kilogramm vagy liter Tonna vagy köbméter

13 A módszer ennek a három információrészletnek a felhasználásával állapítja meg a kockázat előre látható szintjét a veszélykategóriák, a környezetbe jutási hajlam és a felhasznált anyagmennyiség szerint. Négy szintet tüntet fel mindegyikhez az alábbiakban leírt megelőző stratégiához kapcsolva, amelyeknek minden esetben magukba kell foglalniuk a megelőzéshez tartozó általános alapelvek alkalmazását. A kockázat kategóriákba sorolása utáni eljárási teendők a következők szerint foglalhatók össze: 1. kockázati szint Ezekben a helyzetekben a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatban fellépő kockázat általában csekélynek tekinthető. Ezek a helyzetek általában nem igénylik a megelőző intézkedések hatékonyságának ellenőrzését környezeti mérések elvégzése révén, kivéve, ahol a nemzeti rendeletek ezt megkövetelik. Az ilyen helyzetek általában ellenőrzés alatt tarthatók az általános szellőztetés használatán keresztül. 2. kockázati szint Az ilyen típusú helyzetekben a kockázat ellenőrzéséhez különös megelőző intézkedéseket kell alkalmazni. A jellemző berendezés legáltalánosabban alkalmazott típusa a helyi kivezetés. Ennek megtervezése és beépítése általában szakértő forgalmazókat igényel. Fontos, hogy a forgalmazók kiválasztása az ilyen berendezések terén bizonyítottan szerzett tapasztalataik alapján történjen; továbbá fontos egyértelműen meghatározni a berendezésnek azt a célját, hogy a vegyi anyag munkahelyi koncentrációja a határérték alatt lehetőleg minél alacsonyabban legyen tartható. 3. kockázati szint Az ilyen típusú helyzetekben zárt rendszereket vagy elszigetelést kell alkalmazni, ami által a vegyi anyag nem juthat ki a légkörbe a megszokott műveletek ideje alatt. Ahol csak lehetséges, a munkafolyamatot a légköri nyomásnál alacsonyabb nyomáson kell tartani az anyagok kiszabadulásának megakadályozása érdekében. A 2. és 3. kockázati szinteken az ellenőrző intézkedések végrehajtása után az expozíció részletes mennyiségi értékelését kell elvégezni. A mennyiségi értékelés eredménye megmutatja a kiegészítő ellenőrző mérések iránti esetleges igényt, és azt, hogy szükség lesz-e a kitettség esetleges időszakos mérési programjára. Valamennyi esetben időszakonként ellenőrizni kell a berendezések kifogástalan működésére vonatkozó paramétereket annak érdekében, hogy a hatékonyságuk az idők során biztosítható legyen. 4. kockázati szint Az ilyen típusú helyzetekben rendkívül mérgező vagy mérsékelten mérgező anyagokat használnak nagy mennyiségekben, és ahol ezek könnyen kiszabadulhatnak a légkörbe. Ezekben az esetekben alapvető, hogy a szóban forgó eljáráshoz különleges módon megtervezett intézkedéseket szakértői tanácsot keresve foganatosítsák. A kockázatnak ez

14 a szintje a kitettség mennyiségi értékelését követeli meg. Az ellenőrző berendezések időszakos ellenőrzési gyakoriságát szintén fel kell fokozni. A kockázat és az expozíció értékelése A vegyi anyagoknak való kitettség miatti kockázat értékelése ugyanannak a három célnak az elérését szolgálja, mint bármely más típusú kockázat esetében, azaz: 1. annak eldöntése, hogy szükség van-e további megelőző intézkedések bevezetésére azokon felül, amelyek már időszerűek, 2. azon megelőző intézkedések típusainak meghatározása, amelyeket be kell vezetni, 3. a szükséges megelőző intézkedések elsőbbségi sorrendjének megállapítása. A vegyi anyagokkal kapcsolatos expozíció mennyiségi értékelése A kitettség osztályozása A következőben leírt expozícióértékelés inkább kiegészíti, mint helyettesíti a tárgyalt egyszerűsített módszert. Ennélfogva ezt azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben az említett módszer a higiénés mérések iránti igényt jelzi (az 1. kockázati szint kivételével minden más esetben). A mennyiségi kiértékelési eljárásból levont következtetés adja bármely homogén kitettségű csoport expozíciójának besorolását a következő három kategória egyikébe: Elfogadható expozíció: nem igényel megfigyelést időszakos mérésekkel. Elviselhető expozíció: az eltérés kockázatát veti fel, így ennélfogva időszakos mérésekkel történő megfigyelést igényel. Elfogadhatatlan expozíció: kiigazítást igényel a kitettség mérsékléséhez, amit egy másik kiértékelés követ. A napi expozíció értékelése A napi expozíció a vegyi anyag átlagos koncentrációja a munkavállaló lélegzési zónájában idő szerinti súlyozással mérve vagy számítva, a tényleges munkanapon keresztül és egy szabályos nyolcórás napra alkalmazva. Nyilvánvaló, hogy egy vegyi anyagnak való napi kitettség csak akkor értékelhető ki, ha ehhez a határértékek meg vannak határozva. Ennek megfelelően, az eljárást egy- vagy többnapi expozíciós érték meghatározásával kell kezdeni a homogén kitettségű csoportban, és ez az, amiért az első lépésben azt kell megállapítani, hogy miként határozható meg a napi expozíció egy munkanapra.

15 A rövid távú expozíció értékelése A rövid távú expozíció a munkanapon belüli bármely 15 perces periódushoz tartozó átlagos koncentrációként van meghatározva. A napi expozícióval ellentétben, amihez munkanaponként, homogén kitettségű csoportonként és vegyi anyagonként csak egy érték lehetséges, rövid távú expozíciós érték annyi lehet, amennyi 15 perces periódust egy munkanap tartalmaz. Periodikus expozíciómérések A periodikus mérések kifejezést a folyamatos expozíció-ellenőrzés olyan módszerének a leírására alkalmazzák, amelyet akkor indítanak el, amikor a kiindulási értékelés eredményei nem teszik lehetővé az expozíció osztályozását, akár mint elfogadhatót, akár mint elfogadhatatlant, és nem tekinthető indokoltnak kiegészítő ellenőrző intézkedés bevezetése az elfogadható állapot eléréséhez. A kiindulási pont így az elviselhető expozíció, mivel a határérték meghaladására nincs bizonyíték, de fennáll az eltérés kockázata.

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezés A sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel érintkezés

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezés A sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel érintkezés KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Sellak 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MÉSZKŐLISZT. Királyegyházi Cementgyár CEMENT

MÉSZKŐLISZT. Királyegyházi Cementgyár CEMENT BIZTONSÁGI ADATLAP MÉSZKŐLISZT MSZ EN 12620 és MSZ EN 13043 szerint Biztonsági adatlap a REACH 1907/2006/EK rendelet 453/2010/EK 1. módosítása szerint Verzió: 1.00/HUN Kiadva: 2016.05.12 Utolsó felülvizsgálat:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (Veszélyes készítményhez)

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (Veszélyes készítményhez) Adatlap száma: KEM 2R-02 A kiállítás/felülv. kelte: 2005. szeptember 20. Oldalszám: 1/5 1. A készítmény neve (kereskedelmi név): MÉSZPÓTLÓ Gyártó :KEMIKÁL Építõanyagipari ZRt. cím: tel.: 215-7370 fax:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

CLP és az ADR kapcsolata

CLP és az ADR kapcsolata CLP és az ADR kapcsolata Botos Ágnes (GHS-expert Kft. ) REACH, CLP, ADR, KEM tanácsadó Környezetvédelmi jogi szakokleveles vegyészmérnök 2010.november Tel: +36-20-2205737 E-mail: agnes.botos@ghsexpert.com

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 27 31967L0548 1967.8.16. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 196/1 A TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Keramod 125 modellgipsz 1.2. Gyártó: SÜDHARZER GIPSWERK GmbH 99755 Ellrich Segélykérés: 036332-890 1.3. Forgalmazó: Széria-Trans Kft 1116.

Részletesebben

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása.

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Az ENSZ vegyszerekre vonatkozó Globálisan Harmonizált Rendszerének (UN-GHS) európai bevezetése. A REACH

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

100 x Test sticks hazards <0.1%

100 x Test sticks hazards <0.1% Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91350 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Silver / 100 100 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Lafarge Romcim/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Lafarge Romcim/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Stukatúrgipsz 1.2. Gyártó: Lafarge Romcim Sucursala Aghires, Str. Fabricii nr. 281. Tel.: 094/393205, Fax.: 094/713205 1.3. Forgalmazó: Széria-Trans

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint Q.A.C. Reagent 1

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint Q.A.C. Reagent 1 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a

Részletesebben

Knauf West/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Knauf West/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Modellgipsz 1.2. Gyártó: Knauf Westdeutsche Gipswerke Kft. D-87313 Iphofen Pf.: 10 Információkérés: 09323-31281 Segélyinformáció: Toxikológiai

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Széria-Glett glettelő gipsz 1.2. Gyártó: Südharzer Gipswerk GmbH D-99755 Ellrich, Pontelstr.3. Németország Segélykérés: lásd. 16-os pont,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése S hogy még szebb legyen az életünk: módosul a REACH II. melléklete!! Összeállította: dr. Deim Szilvia Országos Kémiai Biztonsági

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/02 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Bevezetés Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/3 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Fit Test C&B bázis Anyag/készítmény használata Fogászati mintázó anyag

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL

BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL Készítés dátuma: 2015.06.24. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása Az anyag vagy

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution Oldal 1 tól/től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint Iktatószám: Tárgy: VA/7/00491-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. Kémiai kockázatértékelés

S Z A B Á L Y Z A T. Kémiai kockázatértékelés S Z A B Á L Y Z A T Kémiai kockázatértékelés Kiadta Ellenőrizte Készítette Foglalkozás-egészségügyi szakorvos Dátum: 2016. december 01. 1 1. Az eljárás tárgya Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_ Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve MULTI-MIX Folyékony szappan Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Kenőszappan 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009. 01. 05. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó 1.3 Gyártó cég neve: Den Braven Sealants BV címe:

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2014. 01.05 1. A készítmény neve SILKY Univerzális tisztítószer Forgalmazó: Satin Silk Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u. 13/b. TEL/FAX.: 96/447-808 Email Cím: iroda@satin-silk.hu

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 907/2006/EK, 3. cikk szerint. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.. Termékazonosító Termék neve.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 2111 SZADA Ipari Park 4333/18. hrsz. Tel.: 06-28/348-800

Biztonsági adatlap. 2111 SZADA Ipari Park 4333/18. hrsz. Tel.: 06-28/348-800 Általános leírás Védőruházat: Nem szükséges. Általános áttekintés vészhelyzet esetére Aeroszol átlátszatlan csomagolásban. Lásd a 9. pont alatti tudnivalókat is. FIGYELMEZTETÉS: A PALACK TARTALMA NYOMÁS

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Krómoxid zöld (színező pigment) 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/4 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Rebilda DC bázis Anyag/készítmény használata Csonkfelépítő anyag Gyártó/szállító:

Részletesebben

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek Veszélyes vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK Tanácsi rendelet (CLP) végrehajtásával kapcsolatos feladatok. Dr. Hudák Aranka OTH Munkahigiénés

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta Készítés dátuma: 2015.12.11. 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása Verzió :1 1.1 A keverék azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

MESTER Erőmester Szerelési Ragasztó

MESTER Erőmester Szerelési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák termékkód NYOGEL 675C

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Megjegyzés 1: A megadott koncentráció vagy ennek hiányában a 88/379/EGK Irányelvben megadott általános koncentráció a fém-elem tömegszázaléka,

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben