Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN *"

Átírás

1 Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN * A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekmények száma az ezredfordulót követően jelentős emelkedést mutat. Míg 2001-ben 246, addig 2010-ben már ennek több mint kétszerese, 559 ilyen deliktum vált ismertté, a legfrissebb adatok szerint 2011-ben pedig Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Lineáris (közfeladatot ellátó személy elleni erőszak) Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a dinamikus mennyiségi növekedésen túl a jelenség minőségileg is változott. Korábban tabunak hitt tilalmak dőltek meg, hiszen már tanárokat, orvosokat is vernek, a jegyellenőrök, buszvezetők bántalmazása pedig szinte mindennapossá vált. E jelenség éppen ezért nem véletlenül felkeltette a média fokozott érdeklődését is, de a jogalkotók és a jogalkalmazók sem maradtak érzéketlenek a probléma iránt. A közelmúltban megtörtént a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak évtizedek óta változatlan büntetési tételének megemelése abban az esetben, ha a bűncselekményt pedagógus, vagy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott sérelmére követik el. 2 A bírósági ítéletek indokolásában gyakran történik hivatkozás arra, hogy a bíróság súlyosító körülményként vette figyelembe a hasonló bűncselekmények igen elszaporodott * A tanulmány közzététele a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 1 Tájékoztató a évi bűnözésről. Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály valamint Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály évi LVI. törvény 6. -a, hatályos július 23-tól. 1

2 voltát. 3 A prevenció terén is kezdeményezések történtek: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya például háromezer példányban bűnmegelőzési tájékoztató matricát készített, melyben a lakosság figyelmét kívánja széles körben felhívni a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak negatív jelenségére és annak káros következményeire. A rajzokkal illusztrált tájékoztató az egészségügyben és az oktatásban dolgozók elleni támadások megelőzését hivatott egyszerű és közérthető információk útján elősegíteni. 4 Ugyanakkor a kérdéskör kriminológiai aspektusaival foglalkozó hazai szakirodalom gyakorlatilag nem létezik, a bűncselekmény említésére is csak ritkán, érintőlegesen, többnyire csupán a hivatalos személy elleni erőszak kapcsán került sor, a kriminálstatisztikai adatokat is esetenként csak azzal összevontan bemutatva. Mindezen tények indokolttá tették, hogy az Országos Kriminológiai Intézetben lefolytassunk egy olyan empirikus kutatást, amely nagyobb mennyiségű bűncselekmény elemzése kapcsán mélyrehatóbb ismereteket tesz lehetővé. A kutatás célja a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekmények aktuális morfológiai és etiológiai jellemzőinek, társadalmi-jogi környezetének, a bűnüldözési gyakorlat helyzetének és a megelőzés lehetséges irányainak feltárása volt. Empirikus kutatásunk során a 2008-as esztendőben az ország egész területén regisztrált minden olyan ügyet részletesen elemeztünk, amely jogerősen befejeződött, illetve amelyben sor került vádemelésre, vagy a vádemelés elhalasztására, és az esetleges felmentő ítélet vagy megszüntető végzés nem bűncselekmény hiányában történt. A vizsgálat során összesen 914 kérdőívet vettünk fel: 283 bűncselekmény, 311 elkövető és 320 sértett adatinak elemzése történt meg. Elöljáróban mindazonáltal érdemes néhány szót szólni a bűncselekmény jogi szabályozásának fejlődéséről. Az évi V. sz. törvény a terjesztette ki a hivatalos személyt megillető büntetőjogi védelmet egyes olyan személyekre is, akik rendszeresen és hivatásszerűen közérdekű feladatokat látnak el (pl. a közforgalmú közlekedési vállalatok végrehajtó szolgálatát ellátó alkalmazottak, polgári őrök, jogszabályban meghatározott körben az orvos, büntetőeljárásban a védő stb.). A törvényhez fűzött miniszteri indokolás arra hivatkozott, hogy a hivatalos személyek működésének körén kívül is vannak olyan közérdekű funkciók, amelyek bár nem teszik indokolttá az eljáró személy fokozott felelősségviselését megkívánják a fokozott büntetőjogi védelmet, mivel a jogi tárgy, az állami tevékenység szabályszerűsége és az állami tekintély rajtuk keresztül is komoly sérelmet szenvedhet. A közfeladatot ellátó személyek büntetőjogi védelmét az évi IV. törvény is fenntartotta. Eleinte továbbra is a bűncselekmény törvényi tényállása határozta meg a passzív alanyok körét, az évi LXXXVII. törvény 34. -a azonban március 1-i hatállyal már a Btk. Általános Részének értelmező rendelkezései közé, a pontba iktatta be a közfeladatot ellátó személy fogalmát. Időközben fő tendenciaként érzékelhetően egyre bővült a passzív alanyok köre, mivel már ide tartoznak például a polgárőrök, családgondozók, szociális munkások, lelkészek stb. Igaz, bár jóval kisebb mértékben, de ellenkező előjelű változás is történt. Így például a Btk. eredeti ának c) pontja a fegyveres biztonsági őrségről, természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvénnyel kiüresedett. E törvény e szervezeteket közhatalmi feladatokkal látta el, ezzel a Btk. eredeti szövegezésének megfelelő közfeladatot ellátó polgári őr fogalmát kitöltő személyi kör már hivatalos személynek minősül. 3 Pl. PKKB 30.B.IX /2008/7. sz. ítélete; Somogy Megyei Bíróság B.545/2007/9. sz. ítélete

3 A kutatásunk során elemzett 283 bűncselekmény ügyében a nyomozati tevékenységet 104 különböző nyomozó hatóság (103 rendőrkapitányság és egy nyomozó ügyészség)5 látta el. A legtöbb ügyben a Miskolci Rendőrkapitányság (15), a Budapesti IX. Kerületi Rendőrkapitányság (11) és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság (9) járt el. A büntetőeljárások 78 %-a a felmérés időpontjában már jogerősen befejeződött. A deliktumok döntő hányada az alapeseti tényállást valósította meg (273 cselekmény). Felfegyverkezve 6, csoportos elkövetésre 4 esetben került sor, míg egyéb minősítő körülmény nem valósult meg. 6 A cselekményeket jellemzően egy elkövető hajtotta végre, csupán az ügyek 10 %-ában szerepelt több terhelt. Több elkövető esetén egymáshoz fűződő kapcsolatuk alapján leggyakoribbnak a hozzátartozói viszony bizonyult (55 %). Baráti kapcsolat 35 %-os, munkatársi 7 %-os, párkapcsolat pedig 3 %-os arányban fordult elő. A sértettek tekintetében ugyancsak tipikusnak tekinthető, hogy a cselekményeknek egyetlen áldozata volt csupán, mivel az ügyek mindössze 12 %-ában fordult elő több sértett. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak egyik sajátos vonása, hogy az elkövetésről a hatóságok jelentős számban nem közvetlenül a sértettől szereznek tudomást. A sértettől származó tudomásszerzés (40 %) mellett, a cselekmény jellegzetes megvalósulási formái következtében gyakori a sértett munkahelyéről (pl. forgalmi ügyelet, diszpécserközpont stb.) történő bejelentés (24 %), valamint a munkatárstól érkező információ (10 %) is. Az elkövetés idejének hónapok vagy évszakok szerinti megoszlását szemlélve szignifikáns különbségeket nem tapasztalhatunk. A legtöbb cselekményt októberben (12 %), a legkevesebbet pedig januárban (6 %) valósították meg. Az elkövetési időpontok a napszakok, valamint a hét napjai szerint azt mutatják, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakok inkább a mindennapi életvitelhez, és nem annyira például a szórakozáshoz kötődő cselekmények, mint számos egyéb erőszakos deliktum. Ennek megfelelően nem gyakoribbak az esti-éjszakai órákban, valamint a hétvégén történő cselekmények. A bűnesetek helyszínét tekintve a települések jellege szerint tipikusnak tekinthető a városi elkövetés (78 %), különösen a nagyvárosi, hiszen a bűntények 55 %-át megyeszékhelyeken, illetve a fővárosban valósították meg. A külterületi elkövetés (4 %) általában olyan eseteket takar, amikor a cselekmény vonaton, két helység között történt. A konkrét elkövetési helyszínek közül kiemelkednek a járművek (28 %), valamint a járműmegállók, állomások (17 %), míg iskolák 11, egészségügyi intézmények 9, nevelőotthonok 7, hajléktalan szállók 3, óvodák és lakások pedig 2 %-os arányban fordulnak elő. Viszonylag ritka (12 %) az egyéb közterületen, illetve az egyéb helyeken (szórakozóhely, üzlet, postahivatal, gondozó központ, bírósági tárgyalóterem) történő elkövetés. A cselekmények döntő hányada, 40 %-a utazással kapcsolatosan valósult meg. Ide tartoznak azok az esetek, amikor az elkövetők utazásuk során konfliktusba kerülnek például a jegyellenőrökkel, jegyvizsgálókkal, de azon ügyek is, amikor a közlekedés egy résztvevője (általában autós, de kerékpáros is előfordult) bántalmazza pl. a buszvezetőt, vagy a taxisofőrt valamely közlekedési szituációból eredő vita miatt. Az ügyek másik két nagy csoportját az egészségügyi ellátással kapcsolatos (19 %), valamint az iskolával, nevelőintézeti élettel összefüggő (18 %) esetek jelentik. Ezen kívül még viszonylag nagyobb arányban fordulnak elő az ügyintézés során (7 %), valamint a hajléktalan szállóra, éjjeli menedékhelyre történő bejutással, vagy ott tartózkodással kapcsolatos (3 %) incidensek. 5 Az egyik ügyben hivatalos személy elleni erőszak is megvalósult, ezért a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség folytatta le az eljárást. 6 A vizsgált cselekmények elkövetésekor még nem volt hatályos a évi LVI. törvény 6. -a, amely minősített esetként kezeli a pedagógusok, vagy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak sérelmére megvalósított bűncselekményeket. 3

4 A cselekmények elkövetése során nem volt jellemző az eszközhasználat, arra mindössze 13 %-os arányban került sor. A tettesek leggyakrabban kést (8 alkalommal), gáz-riasztó pisztolyt (4), valamint karót (3) vettek segítségül. Ezeken kívül ugyanakkor olyan eszközök használatára is sor került, mint kutya, személygépkocsi, teniszütő, selyemszalag, hólapát, vagy porral oltó készülék. A deliktumok 12 %-a következtében keletkezett anyagi kár, amelyek összege 300 és Ft között alakult Ft feletti anyagi kár 8, míg Ft-ot meghaladó mindössze 2 esetben történt. Az elkövetőket szemlélve, amint azt már említettem, a cselekményeket jellemzően egy elkövető hajtotta végre. A 311 elkövető közül 254 (82 %) önálló tettes, 52 társtettes, 3 bűnsegéd és 2 felbujtó volt. Az ügyek egyik érdekes jellemzője, hogy bár többnyire csak egyetlen terhelt ellen folyt az eljárás, mégis nagyon gyakran, az esetek 48 %-ában az elkövetéskor jelen volt egy vagy több olyan személy, aki valamilyen szinten az elkövetőhöz tartozott (hozzátartozó, barát, osztálytárs), és aki előtt a tettes mintegy produkálni akarta magát, annak elismerését igyekezett kivívni. A nemek szerinti megoszlást tekintve a terheltek 76 %-a férfi, 24 %-a nő volt, amely elég magas arányú női részvételt jelez, hiszen a vizsgált évben az összes bűnelkövetőnek csak 16 %-a tartozott a gyengébb nemhez. Az elkövetők életkorát szemlélve a éves, majd a éves korosztály dominál. Összesen 36 fiatalkorú (11,6 %) és egyetlen gyermekkorú (0,3 %) elkövető volt. Állampolgárság szerint 11 külföldi (3,5 %) akadt (5 osztrák, 2-2 román és angol, valamint 1-1, svájci és finn állampolgár. A családi állapotot tekintve többséget alkottak az egyedül élők, a legtöbben nőtlenek, vagy hajadonok (36 %) voltak. A házasok (26 %) és az élettársi kapcsolatban élők (20 %) aránya együttesen sem érte el az elkövetők felét. Az iskolai végzettség alapján a legtöbben az általános iskola 8 osztályát végezték el (37 %). 7 elkövető nem járt iskolába, akik közül 5 analfabéta volt. Főiskolát vagy egyetemet 11 terhelt (4 %) végzett. A felnőtt korú terheltek többsége (48 %) állandó munkahellyel nem rendelkezett, míg 12 %-uk csupán alkalmi munkát végzett. Ezen adatokból is kitűnik, hogy az elkövetők jelentős része hátrányos helyzetű, az életben nehezen boldoguló, a társadalom vesztesei közé sorolható személy. A lakóhely jellege szerint többségben vannak a városlakók, azonban azt is megfigyelhetjük, hogy az elkövetők nagyobb arányban laknak községekben (27 %), mint az ott elkövetett bűncselekmények hányada (18 %), tehát jellemzőbb, hogy a falusi elkövetők valósítják meg a bűncselekményt városban, mint fordítva (10. sz. ábra). A terheltek 74 %-a esetében lakóhelyük azonos volt a cselekmény elkövetési helyével, míg 26 %-uk más településen hajtotta azt végre. A cselekmény jellegét tekintve meglepőnek tűnik, hogy az elkövetők 43 %-a korábban már ismerte a sértettet, méghozzá 33 %-uk meglehetősen jól, 10 %-uk pedig látásból. Ugyanakkor korábban megállapíthatóan csak 13,5 %-uk esetén került sor nézeteltérésre, konfliktusra. Az elkövetők személy elleni erőszakos magatartásuk során leggyakrabban ütést mértek áldozatukra, második helyen a lökés, rángatás, harmadikon pedig a rúgás szerepel. A cselekmények során egyébként előfordult karmolás, haj cibálása, poroltóval lefújás, sértett hátára ugrás, orrának megfricskázása vagy kutya ráuszítása is. Az elkövetők részéről leggyakrabban jelentkező motívumok: az elkövető rendreutasítása, az elkövető hozzátartozóját ért vélt vagy valós sérelem megtorlása, az utazásból kizárás, a jegyellenőrzés alóli kibúvás, valamint valamely kérés nem teljesítése miatti dühös agresszió. 4

5 Az elkövetők 38 %-a bizonyult bűnismétlőnek, 22 %-uk követett már el korábban valamilyen erőszakos bűncselekményt, míg végrehajtható szabadságvesztésre 11 %-ukat ítélte korábban a bíróság. A büntetőeljárás során ritkán került sor szabadságelvonással járó kényszerintézkedésre: a terheltek 6 %-a volt őrizetben, 4 %-a pedig előzetes letartóztatásban. A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos magatartások végrehajtásakor jelentős szerepe van az alkoholnak: az elkövetők 36 %-a ittas állapotban követte el cselekményét. Számuk valószínűleg ennél is magasabb, mivel az ittas állapot bizonyítására nincs szükség, mivel e bűncselekménynek nem tényállási eleme. Alkohol és gyógyszer együttes hatása alatt 10 elkövető (3,2 %) állt, ami leginkább alkoholt és Rivotrilt vagy Frontint jelentett. Kábítószeres állapotban 2 elkövető valósította meg cselekményét. A cselekmény elkövetése során néhány esetben az elkövető is megsérült: 14 elkövető (5 %) könnyű, 5 (2%) pedig súlyos sérülést szenvedett. Az alkalmazott szankciók tekintetében a felnőtt korúak esetében a felfüggesztett szabadságvesztés (42 %), míg a fiatalkorúaknál a próbára bocsátás (33 %) dominált. A kiszabott szabadságvesztések tartama 2 hónap és 3 év 2 hónap között változott. Leggyakrabban, 18 esetben (a szabadságvesztésre ítéltek 16 %-ánál) egy évi szabadságelvonást állapított meg a bíróság. A pénzbüntetések napi tételeinek száma 100 és 540 között, az egynapi tétel összege pedig 100 és 2000 Ft között változott. A leggyakoribb a 300 napi tétel (pénzbüntetések 20 %-ánál) és a 300 Ft egynapi tétel (22 %) volt. A büntetőeljárások során a terheltek meglehetősen sokféleképpen reagáltak az ellenük felhozott vádakra a teljes tagadástól egészen addig, hogy a sértett szaladt bele a késbe. A legtöbben arra hivatkoztak, hogy a sértett fizikailag bántalmazta őket (12 %), sokan elismerték azt, hogy hirtelen felindulásból cselekedtek, de népszerű volt az a védekezés is, hogy csak vita volt a felek között, és nem került sor erőszak alkalmazására, vagy hogy az nem volt komoly jellegű. Sokan a sértett nem megfelelő stílusára, kommunikációjára hivatkoztak. Az elkövetők 9 %-a egyáltalán nem tett vallomást. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszakok esetén különösen kulcsszerepe van a sértettnek, hiszen e bűncselekményt csak a törvényben ilyen minőséggel felruházott személyek sérelmére lehet elkövetni. Az áldozatokra vonatkozó adatok azonban sok esetben rendkívül hiányosak a bűnügyi iratokban, mivel a sértetteknek joguk van adataik zártan történő kezelését kérni, és e jogukkal gyakran élnek is. Az azonban természetszerűleg minden esetben kiderült, hogy milyen közfeladatot ellátó személynek minősül a felmérésben elemzett 311 sértett. Részletes bontásban szemlélve a sértetti kategóriákat az állapítható meg, hogy legnagyobb részük (13 %) a pedagógusok közül került ki. Őket a buszvezetők, jegyellenőrök, mentőápolók, szociális munkások, taxi-gépkocsivezetők, jegyvizsgálók, orvosok és a polgárőrök követik. Az áldozatokat azonban természetesen több szempontból vizsgálhatjuk és csoportosíthatjuk. Például összevonhatjuk a közlekedésben dolgozókat (buszvezető, jegyellenőr, jegyvizsgáló, taxi-gépkocsivezető), vagy például az egészségügyi dolgozókat (mentőápoló, mentőtiszt, mentőorvos, egyéb orvos, egyéb ápoló), és ebben az esetben más arányokat kapunk. Ilyen kategorizálás alapján a közlekedési dolgozók válnak leggyakrabban áldozattá. A sértettek életkorát tekintve látható, hogy gyakran idősebbek az elkövetőknél. A és az éves korosztály fordul elő legtöbbször, %-os arányban. A bűncselekmény következtében az áldozatok több, mint fele sérült meg (55 %). Szerencsére a súlyos sérülések aránya viszonylag csekély (4 %) volt, egy sértett viszont életveszélyes sérülést szenvedett. Bizonyos esetekben kisebb-nagyobb mértékben a sértetti közrehatás is tapasztalható a cselekmények megvalósulásánál. A sértettek verbális megnyilatkozásainak gyakran nem megfelelő a stílusa, mintegy hatalmi arroganciát demonstrálnak, amelyek bár jogtalanul de 5

6 kiválthatják egyes önérzetes személyek ellenállását. Különösen érzékeny a helyzet, amikor a közfeladatot ellátó személy fizikai kényszert alkalmaz. Sok esetben az elkövető azért bántalmazza a sértettet, mert úgy érzi, hogy az mások előtt megszégyenítette, lejáratta. Ezért amennyiben mód van, a közfeladatot ellátó személyeknek célszerű kerülni a nyilvánosság előtti felelősségre vonást. Kutatásunk is rávilágított arra, hogy az elmúlt időszakban nem a jogkövető magatartás vált szocializációs tényezővé, a normák tisztelete erősen hanyatlott. Úgy gondolom, szükség van a jó értelemben vett tekintélytiszteletre, azt nem lehet önmagában antidemokratikus jelenségnek tekinteni, teljes elutasítása nihilizmushoz, anarchiához vezethet. Az empátiát nélkülöző elkövető cselekménye során gyakran úgy gondolja, ez az ő jelenete, ő az igazságosztó, aki megtorolhatja, ha rászólnak, figyelmezetik, ellenőrzik, vagy egyszerűen csak nem teljesítik a kérését. Ugyanakkor az esetenként fellelhető sértetti közrehatásról sem szabad megfeledkezni. Önmagában a közfeladatot ellátó személynek minősítés senkit sem jogosít fel durvaságra, kulturálatlanságra. Sőt, az ilyen személyeknek különösen figyelniük kellene a megfelelő magatartás tanúsítására, a kihívó, arrogáns viselkedés elkerülésére. Mivel potenciálisan többször kerülhetnek konfliktushelyzetbe, ezért fontos lenne konfliktuskezelő képzésük megvalósítása. Jogdogmatikai szempontból is szükséges a fejlődés, az egyértelműbb, világosabb szabályozás. Nem tekinthető a jogbiztonság szempontjából kielégítőnek az a helyzet, amikor belső szerződések alapján a jogalkalmazók is csak nehezen tudják eldönteni, hogy ki minősül közfeladatot ellátó személynek. A büntetéskiszabás során a pénzbüntetések helyett egyéb szankciók alkalmazását tartanám kívánatosnak, különösen munkanélküli, vagyontalan elkövetők esetében, valamint célszerű lenne e bűncselekmény esetén is lehetővé tenni a közvetítői eljárást alkalmazását. ABOUT THE VIOLENCE AGAINST PERSONS FULFILLING PUBLIC DUTIES IN THE MIRROR OF AN EMPIRICAL ANALYSIS After the turn of the century, concerning the number of violent acts against persons fulfilling public duties a growing tendency could be observed that attracted an intensive media interest, too. Particularly the attacks against teachers of primary and secondary schools provoked a serious echo in the media and an aggravation of the relating regulation in the Penal Code. In the frame of our empirical research, the information about 283 offences, 311 perpetrators and 320 victims of such crimes have been analyzed. The most victims were employees of public traffic companies (drivers, ticket inspectors and conductors). In the most cases the motivation of these criminal acts was the rebuke of a passenger by the latter. In the background of these offences, the decline of the value of norm conformity, the refusal of the fear of authority, a certain kind of derring-do, excessive pride, the affect of alcohol but in many cases also the behavior of the victims themselves could be observed. It seems necessary to offer conflict treatment trainings to the persons fulfilling public duties and to expand the mediation process onto this field of criminality, as well. 6

Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus

Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus Ezzel az írással a saját kutatásaim (a bírói ítélkezést befolyásoló tényezők szociológiai vizsgálata) eredményeit kívánom összekapcsolni

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

Utolsók az. egyenlők. közö. Sérülékeny csoportok törvény elő egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban

Utolsók az. egyenlők. közö. Sérülékeny csoportok törvény elő egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban Utolsók az egyenlők közö Sérülékeny csoportok törvény elő egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban Utolsók az egyenlők közö Sérülékeny csoportok törvény elő egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 Dr. Balla Lajos Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 A vizsgálat a bíróság elé állítás és a tárgyalás mellőzésével

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2008-as ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS,

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ.

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Készítette: Ritter Ildikó Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész írta Balogh, Ágnes és Tóth, Mihály Publication date 2010-03-31 Szerzői jog 2010-03-31 Ágnes, Balogh; Mihály,

Részletesebben

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról Kulcs a net világához! @ www A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról 2013 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

Részletesebben

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai Kállai Barbara A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely országos tudományos pályázati felhívására beadott pályázat Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS MEDIÁCIÓ ÉS RESZTORATÍV IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN Szerkesztette: Barabás Tünde Fellegi Borbála Windt Szandra Budapest, 2011 Az Európai

Részletesebben

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen Fodor-Lukács Krisztina l Kádár András Kristóf Kovács Judit l Körtvélyesi Zsolt l Nagy Gusztáv A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen A Független

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon H U M A N R I G H T S W A T C H Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon Addig, amíg vér nem folyik Védtelenség a családon belüli erőszak ellen Magyarországon

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról (Elfogadva 1997. szeptember 10-én a miniszteri megbízottak 600. ülésén) A Miniszteri Bizottság

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés kálváriája avagy tehetetlenség kontra társadalmi igény, probléma és megoldás

A közérdekű munka büntetés kálváriája avagy tehetetlenség kontra társadalmi igény, probléma és megoldás Büntetőjogi Szemle 2012/3. szám 38 végrehajtása során kisebb nagyobb megszakításokkal bv. intézetben volt. Az elítélt szabadlábon tartózkodása alatt folyamatosan a korábban kiszabott km büntetéseit töltötte,

Részletesebben

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.)

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009 II. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) ISBN: 978-963-88445-0-7 Ö ISBN: 978-963-88445-2-1 Nyomdai munkák: FRESH ART

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben