Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN *"

Átírás

1 Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN * A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekmények száma az ezredfordulót követően jelentős emelkedést mutat. Míg 2001-ben 246, addig 2010-ben már ennek több mint kétszerese, 559 ilyen deliktum vált ismertté, a legfrissebb adatok szerint 2011-ben pedig Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Lineáris (közfeladatot ellátó személy elleni erőszak) Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a dinamikus mennyiségi növekedésen túl a jelenség minőségileg is változott. Korábban tabunak hitt tilalmak dőltek meg, hiszen már tanárokat, orvosokat is vernek, a jegyellenőrök, buszvezetők bántalmazása pedig szinte mindennapossá vált. E jelenség éppen ezért nem véletlenül felkeltette a média fokozott érdeklődését is, de a jogalkotók és a jogalkalmazók sem maradtak érzéketlenek a probléma iránt. A közelmúltban megtörtént a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak évtizedek óta változatlan büntetési tételének megemelése abban az esetben, ha a bűncselekményt pedagógus, vagy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott sérelmére követik el. 2 A bírósági ítéletek indokolásában gyakran történik hivatkozás arra, hogy a bíróság súlyosító körülményként vette figyelembe a hasonló bűncselekmények igen elszaporodott * A tanulmány közzététele a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 1 Tájékoztató a évi bűnözésről. Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály valamint Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály évi LVI. törvény 6. -a, hatályos július 23-tól. 1

2 voltát. 3 A prevenció terén is kezdeményezések történtek: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya például háromezer példányban bűnmegelőzési tájékoztató matricát készített, melyben a lakosság figyelmét kívánja széles körben felhívni a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak negatív jelenségére és annak káros következményeire. A rajzokkal illusztrált tájékoztató az egészségügyben és az oktatásban dolgozók elleni támadások megelőzését hivatott egyszerű és közérthető információk útján elősegíteni. 4 Ugyanakkor a kérdéskör kriminológiai aspektusaival foglalkozó hazai szakirodalom gyakorlatilag nem létezik, a bűncselekmény említésére is csak ritkán, érintőlegesen, többnyire csupán a hivatalos személy elleni erőszak kapcsán került sor, a kriminálstatisztikai adatokat is esetenként csak azzal összevontan bemutatva. Mindezen tények indokolttá tették, hogy az Országos Kriminológiai Intézetben lefolytassunk egy olyan empirikus kutatást, amely nagyobb mennyiségű bűncselekmény elemzése kapcsán mélyrehatóbb ismereteket tesz lehetővé. A kutatás célja a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekmények aktuális morfológiai és etiológiai jellemzőinek, társadalmi-jogi környezetének, a bűnüldözési gyakorlat helyzetének és a megelőzés lehetséges irányainak feltárása volt. Empirikus kutatásunk során a 2008-as esztendőben az ország egész területén regisztrált minden olyan ügyet részletesen elemeztünk, amely jogerősen befejeződött, illetve amelyben sor került vádemelésre, vagy a vádemelés elhalasztására, és az esetleges felmentő ítélet vagy megszüntető végzés nem bűncselekmény hiányában történt. A vizsgálat során összesen 914 kérdőívet vettünk fel: 283 bűncselekmény, 311 elkövető és 320 sértett adatinak elemzése történt meg. Elöljáróban mindazonáltal érdemes néhány szót szólni a bűncselekmény jogi szabályozásának fejlődéséről. Az évi V. sz. törvény a terjesztette ki a hivatalos személyt megillető büntetőjogi védelmet egyes olyan személyekre is, akik rendszeresen és hivatásszerűen közérdekű feladatokat látnak el (pl. a közforgalmú közlekedési vállalatok végrehajtó szolgálatát ellátó alkalmazottak, polgári őrök, jogszabályban meghatározott körben az orvos, büntetőeljárásban a védő stb.). A törvényhez fűzött miniszteri indokolás arra hivatkozott, hogy a hivatalos személyek működésének körén kívül is vannak olyan közérdekű funkciók, amelyek bár nem teszik indokolttá az eljáró személy fokozott felelősségviselését megkívánják a fokozott büntetőjogi védelmet, mivel a jogi tárgy, az állami tevékenység szabályszerűsége és az állami tekintély rajtuk keresztül is komoly sérelmet szenvedhet. A közfeladatot ellátó személyek büntetőjogi védelmét az évi IV. törvény is fenntartotta. Eleinte továbbra is a bűncselekmény törvényi tényállása határozta meg a passzív alanyok körét, az évi LXXXVII. törvény 34. -a azonban március 1-i hatállyal már a Btk. Általános Részének értelmező rendelkezései közé, a pontba iktatta be a közfeladatot ellátó személy fogalmát. Időközben fő tendenciaként érzékelhetően egyre bővült a passzív alanyok köre, mivel már ide tartoznak például a polgárőrök, családgondozók, szociális munkások, lelkészek stb. Igaz, bár jóval kisebb mértékben, de ellenkező előjelű változás is történt. Így például a Btk. eredeti ának c) pontja a fegyveres biztonsági őrségről, természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvénnyel kiüresedett. E törvény e szervezeteket közhatalmi feladatokkal látta el, ezzel a Btk. eredeti szövegezésének megfelelő közfeladatot ellátó polgári őr fogalmát kitöltő személyi kör már hivatalos személynek minősül. 3 Pl. PKKB 30.B.IX /2008/7. sz. ítélete; Somogy Megyei Bíróság B.545/2007/9. sz. ítélete

3 A kutatásunk során elemzett 283 bűncselekmény ügyében a nyomozati tevékenységet 104 különböző nyomozó hatóság (103 rendőrkapitányság és egy nyomozó ügyészség)5 látta el. A legtöbb ügyben a Miskolci Rendőrkapitányság (15), a Budapesti IX. Kerületi Rendőrkapitányság (11) és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság (9) járt el. A büntetőeljárások 78 %-a a felmérés időpontjában már jogerősen befejeződött. A deliktumok döntő hányada az alapeseti tényállást valósította meg (273 cselekmény). Felfegyverkezve 6, csoportos elkövetésre 4 esetben került sor, míg egyéb minősítő körülmény nem valósult meg. 6 A cselekményeket jellemzően egy elkövető hajtotta végre, csupán az ügyek 10 %-ában szerepelt több terhelt. Több elkövető esetén egymáshoz fűződő kapcsolatuk alapján leggyakoribbnak a hozzátartozói viszony bizonyult (55 %). Baráti kapcsolat 35 %-os, munkatársi 7 %-os, párkapcsolat pedig 3 %-os arányban fordult elő. A sértettek tekintetében ugyancsak tipikusnak tekinthető, hogy a cselekményeknek egyetlen áldozata volt csupán, mivel az ügyek mindössze 12 %-ában fordult elő több sértett. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak egyik sajátos vonása, hogy az elkövetésről a hatóságok jelentős számban nem közvetlenül a sértettől szereznek tudomást. A sértettől származó tudomásszerzés (40 %) mellett, a cselekmény jellegzetes megvalósulási formái következtében gyakori a sértett munkahelyéről (pl. forgalmi ügyelet, diszpécserközpont stb.) történő bejelentés (24 %), valamint a munkatárstól érkező információ (10 %) is. Az elkövetés idejének hónapok vagy évszakok szerinti megoszlását szemlélve szignifikáns különbségeket nem tapasztalhatunk. A legtöbb cselekményt októberben (12 %), a legkevesebbet pedig januárban (6 %) valósították meg. Az elkövetési időpontok a napszakok, valamint a hét napjai szerint azt mutatják, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakok inkább a mindennapi életvitelhez, és nem annyira például a szórakozáshoz kötődő cselekmények, mint számos egyéb erőszakos deliktum. Ennek megfelelően nem gyakoribbak az esti-éjszakai órákban, valamint a hétvégén történő cselekmények. A bűnesetek helyszínét tekintve a települések jellege szerint tipikusnak tekinthető a városi elkövetés (78 %), különösen a nagyvárosi, hiszen a bűntények 55 %-át megyeszékhelyeken, illetve a fővárosban valósították meg. A külterületi elkövetés (4 %) általában olyan eseteket takar, amikor a cselekmény vonaton, két helység között történt. A konkrét elkövetési helyszínek közül kiemelkednek a járművek (28 %), valamint a járműmegállók, állomások (17 %), míg iskolák 11, egészségügyi intézmények 9, nevelőotthonok 7, hajléktalan szállók 3, óvodák és lakások pedig 2 %-os arányban fordulnak elő. Viszonylag ritka (12 %) az egyéb közterületen, illetve az egyéb helyeken (szórakozóhely, üzlet, postahivatal, gondozó központ, bírósági tárgyalóterem) történő elkövetés. A cselekmények döntő hányada, 40 %-a utazással kapcsolatosan valósult meg. Ide tartoznak azok az esetek, amikor az elkövetők utazásuk során konfliktusba kerülnek például a jegyellenőrökkel, jegyvizsgálókkal, de azon ügyek is, amikor a közlekedés egy résztvevője (általában autós, de kerékpáros is előfordult) bántalmazza pl. a buszvezetőt, vagy a taxisofőrt valamely közlekedési szituációból eredő vita miatt. Az ügyek másik két nagy csoportját az egészségügyi ellátással kapcsolatos (19 %), valamint az iskolával, nevelőintézeti élettel összefüggő (18 %) esetek jelentik. Ezen kívül még viszonylag nagyobb arányban fordulnak elő az ügyintézés során (7 %), valamint a hajléktalan szállóra, éjjeli menedékhelyre történő bejutással, vagy ott tartózkodással kapcsolatos (3 %) incidensek. 5 Az egyik ügyben hivatalos személy elleni erőszak is megvalósult, ezért a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség folytatta le az eljárást. 6 A vizsgált cselekmények elkövetésekor még nem volt hatályos a évi LVI. törvény 6. -a, amely minősített esetként kezeli a pedagógusok, vagy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak sérelmére megvalósított bűncselekményeket. 3

4 A cselekmények elkövetése során nem volt jellemző az eszközhasználat, arra mindössze 13 %-os arányban került sor. A tettesek leggyakrabban kést (8 alkalommal), gáz-riasztó pisztolyt (4), valamint karót (3) vettek segítségül. Ezeken kívül ugyanakkor olyan eszközök használatára is sor került, mint kutya, személygépkocsi, teniszütő, selyemszalag, hólapát, vagy porral oltó készülék. A deliktumok 12 %-a következtében keletkezett anyagi kár, amelyek összege 300 és Ft között alakult Ft feletti anyagi kár 8, míg Ft-ot meghaladó mindössze 2 esetben történt. Az elkövetőket szemlélve, amint azt már említettem, a cselekményeket jellemzően egy elkövető hajtotta végre. A 311 elkövető közül 254 (82 %) önálló tettes, 52 társtettes, 3 bűnsegéd és 2 felbujtó volt. Az ügyek egyik érdekes jellemzője, hogy bár többnyire csak egyetlen terhelt ellen folyt az eljárás, mégis nagyon gyakran, az esetek 48 %-ában az elkövetéskor jelen volt egy vagy több olyan személy, aki valamilyen szinten az elkövetőhöz tartozott (hozzátartozó, barát, osztálytárs), és aki előtt a tettes mintegy produkálni akarta magát, annak elismerését igyekezett kivívni. A nemek szerinti megoszlást tekintve a terheltek 76 %-a férfi, 24 %-a nő volt, amely elég magas arányú női részvételt jelez, hiszen a vizsgált évben az összes bűnelkövetőnek csak 16 %-a tartozott a gyengébb nemhez. Az elkövetők életkorát szemlélve a éves, majd a éves korosztály dominál. Összesen 36 fiatalkorú (11,6 %) és egyetlen gyermekkorú (0,3 %) elkövető volt. Állampolgárság szerint 11 külföldi (3,5 %) akadt (5 osztrák, 2-2 román és angol, valamint 1-1, svájci és finn állampolgár. A családi állapotot tekintve többséget alkottak az egyedül élők, a legtöbben nőtlenek, vagy hajadonok (36 %) voltak. A házasok (26 %) és az élettársi kapcsolatban élők (20 %) aránya együttesen sem érte el az elkövetők felét. Az iskolai végzettség alapján a legtöbben az általános iskola 8 osztályát végezték el (37 %). 7 elkövető nem járt iskolába, akik közül 5 analfabéta volt. Főiskolát vagy egyetemet 11 terhelt (4 %) végzett. A felnőtt korú terheltek többsége (48 %) állandó munkahellyel nem rendelkezett, míg 12 %-uk csupán alkalmi munkát végzett. Ezen adatokból is kitűnik, hogy az elkövetők jelentős része hátrányos helyzetű, az életben nehezen boldoguló, a társadalom vesztesei közé sorolható személy. A lakóhely jellege szerint többségben vannak a városlakók, azonban azt is megfigyelhetjük, hogy az elkövetők nagyobb arányban laknak községekben (27 %), mint az ott elkövetett bűncselekmények hányada (18 %), tehát jellemzőbb, hogy a falusi elkövetők valósítják meg a bűncselekményt városban, mint fordítva (10. sz. ábra). A terheltek 74 %-a esetében lakóhelyük azonos volt a cselekmény elkövetési helyével, míg 26 %-uk más településen hajtotta azt végre. A cselekmény jellegét tekintve meglepőnek tűnik, hogy az elkövetők 43 %-a korábban már ismerte a sértettet, méghozzá 33 %-uk meglehetősen jól, 10 %-uk pedig látásból. Ugyanakkor korábban megállapíthatóan csak 13,5 %-uk esetén került sor nézeteltérésre, konfliktusra. Az elkövetők személy elleni erőszakos magatartásuk során leggyakrabban ütést mértek áldozatukra, második helyen a lökés, rángatás, harmadikon pedig a rúgás szerepel. A cselekmények során egyébként előfordult karmolás, haj cibálása, poroltóval lefújás, sértett hátára ugrás, orrának megfricskázása vagy kutya ráuszítása is. Az elkövetők részéről leggyakrabban jelentkező motívumok: az elkövető rendreutasítása, az elkövető hozzátartozóját ért vélt vagy valós sérelem megtorlása, az utazásból kizárás, a jegyellenőrzés alóli kibúvás, valamint valamely kérés nem teljesítése miatti dühös agresszió. 4

5 Az elkövetők 38 %-a bizonyult bűnismétlőnek, 22 %-uk követett már el korábban valamilyen erőszakos bűncselekményt, míg végrehajtható szabadságvesztésre 11 %-ukat ítélte korábban a bíróság. A büntetőeljárás során ritkán került sor szabadságelvonással járó kényszerintézkedésre: a terheltek 6 %-a volt őrizetben, 4 %-a pedig előzetes letartóztatásban. A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos magatartások végrehajtásakor jelentős szerepe van az alkoholnak: az elkövetők 36 %-a ittas állapotban követte el cselekményét. Számuk valószínűleg ennél is magasabb, mivel az ittas állapot bizonyítására nincs szükség, mivel e bűncselekménynek nem tényállási eleme. Alkohol és gyógyszer együttes hatása alatt 10 elkövető (3,2 %) állt, ami leginkább alkoholt és Rivotrilt vagy Frontint jelentett. Kábítószeres állapotban 2 elkövető valósította meg cselekményét. A cselekmény elkövetése során néhány esetben az elkövető is megsérült: 14 elkövető (5 %) könnyű, 5 (2%) pedig súlyos sérülést szenvedett. Az alkalmazott szankciók tekintetében a felnőtt korúak esetében a felfüggesztett szabadságvesztés (42 %), míg a fiatalkorúaknál a próbára bocsátás (33 %) dominált. A kiszabott szabadságvesztések tartama 2 hónap és 3 év 2 hónap között változott. Leggyakrabban, 18 esetben (a szabadságvesztésre ítéltek 16 %-ánál) egy évi szabadságelvonást állapított meg a bíróság. A pénzbüntetések napi tételeinek száma 100 és 540 között, az egynapi tétel összege pedig 100 és 2000 Ft között változott. A leggyakoribb a 300 napi tétel (pénzbüntetések 20 %-ánál) és a 300 Ft egynapi tétel (22 %) volt. A büntetőeljárások során a terheltek meglehetősen sokféleképpen reagáltak az ellenük felhozott vádakra a teljes tagadástól egészen addig, hogy a sértett szaladt bele a késbe. A legtöbben arra hivatkoztak, hogy a sértett fizikailag bántalmazta őket (12 %), sokan elismerték azt, hogy hirtelen felindulásból cselekedtek, de népszerű volt az a védekezés is, hogy csak vita volt a felek között, és nem került sor erőszak alkalmazására, vagy hogy az nem volt komoly jellegű. Sokan a sértett nem megfelelő stílusára, kommunikációjára hivatkoztak. Az elkövetők 9 %-a egyáltalán nem tett vallomást. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszakok esetén különösen kulcsszerepe van a sértettnek, hiszen e bűncselekményt csak a törvényben ilyen minőséggel felruházott személyek sérelmére lehet elkövetni. Az áldozatokra vonatkozó adatok azonban sok esetben rendkívül hiányosak a bűnügyi iratokban, mivel a sértetteknek joguk van adataik zártan történő kezelését kérni, és e jogukkal gyakran élnek is. Az azonban természetszerűleg minden esetben kiderült, hogy milyen közfeladatot ellátó személynek minősül a felmérésben elemzett 311 sértett. Részletes bontásban szemlélve a sértetti kategóriákat az állapítható meg, hogy legnagyobb részük (13 %) a pedagógusok közül került ki. Őket a buszvezetők, jegyellenőrök, mentőápolók, szociális munkások, taxi-gépkocsivezetők, jegyvizsgálók, orvosok és a polgárőrök követik. Az áldozatokat azonban természetesen több szempontból vizsgálhatjuk és csoportosíthatjuk. Például összevonhatjuk a közlekedésben dolgozókat (buszvezető, jegyellenőr, jegyvizsgáló, taxi-gépkocsivezető), vagy például az egészségügyi dolgozókat (mentőápoló, mentőtiszt, mentőorvos, egyéb orvos, egyéb ápoló), és ebben az esetben más arányokat kapunk. Ilyen kategorizálás alapján a közlekedési dolgozók válnak leggyakrabban áldozattá. A sértettek életkorát tekintve látható, hogy gyakran idősebbek az elkövetőknél. A és az éves korosztály fordul elő legtöbbször, %-os arányban. A bűncselekmény következtében az áldozatok több, mint fele sérült meg (55 %). Szerencsére a súlyos sérülések aránya viszonylag csekély (4 %) volt, egy sértett viszont életveszélyes sérülést szenvedett. Bizonyos esetekben kisebb-nagyobb mértékben a sértetti közrehatás is tapasztalható a cselekmények megvalósulásánál. A sértettek verbális megnyilatkozásainak gyakran nem megfelelő a stílusa, mintegy hatalmi arroganciát demonstrálnak, amelyek bár jogtalanul de 5

6 kiválthatják egyes önérzetes személyek ellenállását. Különösen érzékeny a helyzet, amikor a közfeladatot ellátó személy fizikai kényszert alkalmaz. Sok esetben az elkövető azért bántalmazza a sértettet, mert úgy érzi, hogy az mások előtt megszégyenítette, lejáratta. Ezért amennyiben mód van, a közfeladatot ellátó személyeknek célszerű kerülni a nyilvánosság előtti felelősségre vonást. Kutatásunk is rávilágított arra, hogy az elmúlt időszakban nem a jogkövető magatartás vált szocializációs tényezővé, a normák tisztelete erősen hanyatlott. Úgy gondolom, szükség van a jó értelemben vett tekintélytiszteletre, azt nem lehet önmagában antidemokratikus jelenségnek tekinteni, teljes elutasítása nihilizmushoz, anarchiához vezethet. Az empátiát nélkülöző elkövető cselekménye során gyakran úgy gondolja, ez az ő jelenete, ő az igazságosztó, aki megtorolhatja, ha rászólnak, figyelmezetik, ellenőrzik, vagy egyszerűen csak nem teljesítik a kérését. Ugyanakkor az esetenként fellelhető sértetti közrehatásról sem szabad megfeledkezni. Önmagában a közfeladatot ellátó személynek minősítés senkit sem jogosít fel durvaságra, kulturálatlanságra. Sőt, az ilyen személyeknek különösen figyelniük kellene a megfelelő magatartás tanúsítására, a kihívó, arrogáns viselkedés elkerülésére. Mivel potenciálisan többször kerülhetnek konfliktushelyzetbe, ezért fontos lenne konfliktuskezelő képzésük megvalósítása. Jogdogmatikai szempontból is szükséges a fejlődés, az egyértelműbb, világosabb szabályozás. Nem tekinthető a jogbiztonság szempontjából kielégítőnek az a helyzet, amikor belső szerződések alapján a jogalkalmazók is csak nehezen tudják eldönteni, hogy ki minősül közfeladatot ellátó személynek. A büntetéskiszabás során a pénzbüntetések helyett egyéb szankciók alkalmazását tartanám kívánatosnak, különösen munkanélküli, vagyontalan elkövetők esetében, valamint célszerű lenne e bűncselekmény esetén is lehetővé tenni a közvetítői eljárást alkalmazását. ABOUT THE VIOLENCE AGAINST PERSONS FULFILLING PUBLIC DUTIES IN THE MIRROR OF AN EMPIRICAL ANALYSIS After the turn of the century, concerning the number of violent acts against persons fulfilling public duties a growing tendency could be observed that attracted an intensive media interest, too. Particularly the attacks against teachers of primary and secondary schools provoked a serious echo in the media and an aggravation of the relating regulation in the Penal Code. In the frame of our empirical research, the information about 283 offences, 311 perpetrators and 320 victims of such crimes have been analyzed. The most victims were employees of public traffic companies (drivers, ticket inspectors and conductors). In the most cases the motivation of these criminal acts was the rebuke of a passenger by the latter. In the background of these offences, the decline of the value of norm conformity, the refusal of the fear of authority, a certain kind of derring-do, excessive pride, the affect of alcohol but in many cases also the behavior of the victims themselves could be observed. It seems necessary to offer conflict treatment trainings to the persons fulfilling public duties and to expand the mediation process onto this field of criminality, as well. 6

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Vonatdobálással kapcsolatos bűnmegelőzési tájékoztatás. osztályfőnöki óra keretében

ÓRAVÁZLAT. Vonatdobálással kapcsolatos bűnmegelőzési tájékoztatás. osztályfőnöki óra keretében ÓRAVÁZLAT Vonatdobálással kapcsolatos bűnmegelőzési tájékoztatás osztályfőnöki óra keretében Mottó: még gyermeki korban kell szép tettre nevelni. (Phókülidész) Korcsoport: ált. iskola 7-8.osztály Nevelési

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.355/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

Osztályfőnöki óra. Óravázlat

Osztályfőnöki óra. Óravázlat Osztályfőnöki óra Óravázlat Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtisztelés, mint hogy felnevelhetjük a következő nemzedéket. (Dr.C.Everett Koop.) Korcsoport: középiskola 9-10.osztály

Részletesebben

A helyreáll zményes keretei az. dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19.

A helyreáll zményes keretei az. dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19. A helyreáll llító eljárások intézm zményes keretei az Igazságügyi gyi Hivatal tevékenys kenységének nek tükrt krében dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekmények vizsgálata

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekmények vizsgálata Kutatási információk: Dr. Nagy László Tibor kutatásvezető Dr. Windt Szandra kriminálstatisztika Dr. Mészáros Ádám jogi szabályozás Dr. Kármán Gabriella szakértői bizonyítás Dr. Szabó Imre büntetőeljárás,

Részletesebben

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Országos Parancsnokság Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Főosztály Felderítés-felügyeleti

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 Dr. Balla Lajos Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 A vizsgálat a bíróság elé állítás és a tárgyalás mellőzésével

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell

Részletesebben

A SZELLEMI TULAJDONJOGOKAT SÉRTŐ

A SZELLEMI TULAJDONJOGOKAT SÉRTŐ A SZELLEMI TULAJDONJOGOKAT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK VIZSGÁLATA - EMPIRIKUS ELEMZÉS - Készítette: DR. KÁRMÁN GABRIELLA DR. MÉSZÁROS ÁDÁM DR. NAGY LÁSZLÓ TIBOR DR. SZABÓ IMRE 2010. SZEPTEMBER TARTALOM 1. Bevezetés...

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

Dr. Nagy László Tibor:

Dr. Nagy László Tibor: Dr. Nagy László Tibor: A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekmények vizsgálata című kutatás általános ismertetése és annak főbb következtetései Magyar Bíróképző Akadémia, 2011. április 8. A kutatás

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

Hazánkban 1999-től minden évben, február 22-én emlékezünk meg a bűncselekmények áldozatairól.

Hazánkban 1999-től minden évben, február 22-én emlékezünk meg a bűncselekmények áldozatairól. Eleekkt trroonni ikkuuss Laakkoossssáággi i Bűűnnmeeggeel lőőzzééssi i IInnffoorrmáácci ióóss Reennddsszzeerr Okkt taat táássi i hhí írrl leevvéél l 2013.. ffeebrruáárr 14000/570-4/2013. ált. Áldozatvédelem

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

HENT Konferencia. Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8.

HENT Konferencia. Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8. HENT Konferencia Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8. Jogalkalmazók ismeretinek fejlesztése az OIT határozott az intézményesített bírói továbbképzésről az informatikai terület éppen ide illik; Az

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Dr. Pá lv ö l g y i Ák o s * A megelőző pártfogás, mint a bűnmegelőzés egyik lehetséges eszköze. Büntetőjogi Szemle 2012/2. szám. Bevezető gondolatok

Dr. Pá lv ö l g y i Ák o s * A megelőző pártfogás, mint a bűnmegelőzés egyik lehetséges eszköze. Büntetőjogi Szemle 2012/2. szám. Bevezető gondolatok Dr. Pá lv ö l g y i Ák o s * A megelőző pártfogás, mint a bűnmegelőzés egyik lehetséges eszköze Bevezető gondolatok Ki kell dolgozni a megelőző pártfogás rendszerét, és be kell illeszteni a fiatalkorúak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2006. évi június hó 20. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő Í T É L E T E T : A

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. április 30. TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... 186 1979. évi 5. törvényerejû

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN Btk. 305. (NIRIIVIANK) Védelem MÓDOSÍTOTT BEADVÁNY 2009.12.13 Készítette : Sebestyén Adalbert - THL5CK... BMF-NIK Mérnök Informatikus

Részletesebben

Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Közlemények A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25.1. Az eljárás alá vont személy Szabs. tv. 52. (1) Eljárás alá vont személy az, akivel szemben szabálysértési eljárás folyik. (2) Az eljárás alá vont

Részletesebben

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 3/1992. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről Mód.: 4/1993. Legf. Ü. ut. 3/1994.

Részletesebben

JAVASLATOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRA - e javaslatcsomag az Országgyűléshez benyújtott T/6958 sz. törvényjavaslat vonatkozásában készült 2012. május

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében

Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében A pedagógusok nem csupán munkavégző állampolgárok, feladatuk ennél sokkal kiterjedtebb: nevelési, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

ff Célkitűzés Az elmúlt három évtizedben a bűnözés hazánkban jelentősen megnövekedett, ennek következtében a bűnügyi információk iránti érdeklődés

ff Célkitűzés Az elmúlt három évtizedben a bűnözés hazánkban jelentősen megnövekedett, ennek következtében a bűnügyi információk iránti érdeklődés ff Célkitűzés Az elmúlt három évtizedben a bűnözés hazánkban jelentősen megnövekedett, ennek következtében a bűnügyi információk iránti érdeklődés nem csak a szakemberek, hanem a média és a lakosság körében

Részletesebben

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz.

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz. I. Bevezető 1 Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) mérsékelt újszerűsége folytán

Részletesebben

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu Az Alaptörvény biztosítja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerhetőségét és terjesztését Fogalmak: Személyes adatok védelme adatvédelem Közérdekű adatok megismerhetősége információszabadság

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 / 85 2010.11.23. 20:08 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV (Az SZK Hivatalos Közlönye, 85/2005., 88/2005.-jav., 107/2005.-jav., 72/2009. és 111/2009. szám)

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV (Az SZK Hivatalos Közlönye, 85/2005., 88/2005.-jav., 107/2005.-jav., 72/2009. és 111/2009. szám) BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV (Az SZK Hivatalos Közlönye, 85/2005., 88/2005.-jav., 107/2005.-jav., 72/2009. és 111/2009. szám) ÁLTALÁNOS RÉSZ Első fejezet ALAPRENDELKEZÉSEK Nincs bűncselekmény és büntetés, ha törvény

Részletesebben

TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK. 1/2010. (ÜK. 1.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról... 11 KÖRLEVELEK

TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK. 1/2010. (ÜK. 1.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról... 11 KÖRLEVELEK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

B/4680. A legfőbb ügyész. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2014. évi tevékenységéről

B/4680. A legfőbb ügyész. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2014. évi tevékenységéről B/4680 A legfőbb ügyész országgyűlési beszámolója az ügyészség 2014. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 4 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 5 2.1. A nyomozás felügyelet, a

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám 37409 II. Törvények 2012. évi CCXXIII. törvény abüntetõtörvénykönyvrõlszóló2012.évic.törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrõl és egyes

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete HuiiajKíSt Főváros X, kerület Kőbányai _,,. w,..... _,. QukiTmóuviíiU Kcpvísció'-testületülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője ik/wh!íl TXXM. * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. / 7 7 IPPLICEP

Részletesebben

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra JÓVÁTÉTELI MUNKA A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 9. Szabóné Dr. Szentmiklóssy

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. véleménye

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. véleménye A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet véleménye a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek Tartalomjegyzék 2012. évi CCXXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

Dr. Kardos Andrea Szellemi alkotások büntetőjogi védelme Dr. Szilágyi Dorottya II. rész 5 Kacsuk Zsófia

Dr. Kardos Andrea Szellemi alkotások büntetőjogi védelme Dr. Szilágyi Dorottya II. rész 5 Kacsuk Zsófia TARTALOM Dr. Kardos Andrea Szellemi alkotások büntetőjogi védelme Dr. Szilágyi Dorottya II. rész 5 Kacsuk Zsófia Keserű Barna Arnold Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti felszólalási eljárás és a magyar

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati, járőrözési, vagyonvédelmi, őrzési és recepciós

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 1. 2 I. fejezet 6. 7 Büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése 7. 8 A büntetőeljárás felajánlása 8. 8 A kiadatás és a menedékjog Lezárva: 2008. január 31. 1. oldal 1978. évi IV. törvény a Büntető

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Szerző: dr. Maletics Balázs 2014. január 20. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2013. július 1. napjával lépett hatályba és ekként

Részletesebben

Szám: 105/275- /2009. P. Tárgy: alapvető jogot sértő H A T Á R O Z A T

Szám: 105/275- /2009. P. Tárgy: alapvető jogot sértő H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/275-

Részletesebben

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet 1. oldal, összesen: 86 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály

Részletesebben

Felvezető előadás 2009. október 17. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2009. október 17. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2009. október 17. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Gyűlölet-bűncselekmény olyan bűncselekmények, amelyekben a tett elkövetésének indoka az áldozat valamely társadalmi csoporthoz tartozása

Részletesebben

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben