Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN *"

Átírás

1 Nagy László Tibor A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ELLENI ERŐSZAKRÓL EGY EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN * A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekmények száma az ezredfordulót követően jelentős emelkedést mutat. Míg 2001-ben 246, addig 2010-ben már ennek több mint kétszerese, 559 ilyen deliktum vált ismertté, a legfrissebb adatok szerint 2011-ben pedig Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Lineáris (közfeladatot ellátó személy elleni erőszak) Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a dinamikus mennyiségi növekedésen túl a jelenség minőségileg is változott. Korábban tabunak hitt tilalmak dőltek meg, hiszen már tanárokat, orvosokat is vernek, a jegyellenőrök, buszvezetők bántalmazása pedig szinte mindennapossá vált. E jelenség éppen ezért nem véletlenül felkeltette a média fokozott érdeklődését is, de a jogalkotók és a jogalkalmazók sem maradtak érzéketlenek a probléma iránt. A közelmúltban megtörtént a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak évtizedek óta változatlan büntetési tételének megemelése abban az esetben, ha a bűncselekményt pedagógus, vagy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott sérelmére követik el. 2 A bírósági ítéletek indokolásában gyakran történik hivatkozás arra, hogy a bíróság súlyosító körülményként vette figyelembe a hasonló bűncselekmények igen elszaporodott * A tanulmány közzététele a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 1 Tájékoztató a évi bűnözésről. Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály valamint Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály évi LVI. törvény 6. -a, hatályos július 23-tól. 1

2 voltát. 3 A prevenció terén is kezdeményezések történtek: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya például háromezer példányban bűnmegelőzési tájékoztató matricát készített, melyben a lakosság figyelmét kívánja széles körben felhívni a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak negatív jelenségére és annak káros következményeire. A rajzokkal illusztrált tájékoztató az egészségügyben és az oktatásban dolgozók elleni támadások megelőzését hivatott egyszerű és közérthető információk útján elősegíteni. 4 Ugyanakkor a kérdéskör kriminológiai aspektusaival foglalkozó hazai szakirodalom gyakorlatilag nem létezik, a bűncselekmény említésére is csak ritkán, érintőlegesen, többnyire csupán a hivatalos személy elleni erőszak kapcsán került sor, a kriminálstatisztikai adatokat is esetenként csak azzal összevontan bemutatva. Mindezen tények indokolttá tették, hogy az Országos Kriminológiai Intézetben lefolytassunk egy olyan empirikus kutatást, amely nagyobb mennyiségű bűncselekmény elemzése kapcsán mélyrehatóbb ismereteket tesz lehetővé. A kutatás célja a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekmények aktuális morfológiai és etiológiai jellemzőinek, társadalmi-jogi környezetének, a bűnüldözési gyakorlat helyzetének és a megelőzés lehetséges irányainak feltárása volt. Empirikus kutatásunk során a 2008-as esztendőben az ország egész területén regisztrált minden olyan ügyet részletesen elemeztünk, amely jogerősen befejeződött, illetve amelyben sor került vádemelésre, vagy a vádemelés elhalasztására, és az esetleges felmentő ítélet vagy megszüntető végzés nem bűncselekmény hiányában történt. A vizsgálat során összesen 914 kérdőívet vettünk fel: 283 bűncselekmény, 311 elkövető és 320 sértett adatinak elemzése történt meg. Elöljáróban mindazonáltal érdemes néhány szót szólni a bűncselekmény jogi szabályozásának fejlődéséről. Az évi V. sz. törvény a terjesztette ki a hivatalos személyt megillető büntetőjogi védelmet egyes olyan személyekre is, akik rendszeresen és hivatásszerűen közérdekű feladatokat látnak el (pl. a közforgalmú közlekedési vállalatok végrehajtó szolgálatát ellátó alkalmazottak, polgári őrök, jogszabályban meghatározott körben az orvos, büntetőeljárásban a védő stb.). A törvényhez fűzött miniszteri indokolás arra hivatkozott, hogy a hivatalos személyek működésének körén kívül is vannak olyan közérdekű funkciók, amelyek bár nem teszik indokolttá az eljáró személy fokozott felelősségviselését megkívánják a fokozott büntetőjogi védelmet, mivel a jogi tárgy, az állami tevékenység szabályszerűsége és az állami tekintély rajtuk keresztül is komoly sérelmet szenvedhet. A közfeladatot ellátó személyek büntetőjogi védelmét az évi IV. törvény is fenntartotta. Eleinte továbbra is a bűncselekmény törvényi tényállása határozta meg a passzív alanyok körét, az évi LXXXVII. törvény 34. -a azonban március 1-i hatállyal már a Btk. Általános Részének értelmező rendelkezései közé, a pontba iktatta be a közfeladatot ellátó személy fogalmát. Időközben fő tendenciaként érzékelhetően egyre bővült a passzív alanyok köre, mivel már ide tartoznak például a polgárőrök, családgondozók, szociális munkások, lelkészek stb. Igaz, bár jóval kisebb mértékben, de ellenkező előjelű változás is történt. Így például a Btk. eredeti ának c) pontja a fegyveres biztonsági őrségről, természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvénnyel kiüresedett. E törvény e szervezeteket közhatalmi feladatokkal látta el, ezzel a Btk. eredeti szövegezésének megfelelő közfeladatot ellátó polgári őr fogalmát kitöltő személyi kör már hivatalos személynek minősül. 3 Pl. PKKB 30.B.IX /2008/7. sz. ítélete; Somogy Megyei Bíróság B.545/2007/9. sz. ítélete

3 A kutatásunk során elemzett 283 bűncselekmény ügyében a nyomozati tevékenységet 104 különböző nyomozó hatóság (103 rendőrkapitányság és egy nyomozó ügyészség)5 látta el. A legtöbb ügyben a Miskolci Rendőrkapitányság (15), a Budapesti IX. Kerületi Rendőrkapitányság (11) és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság (9) járt el. A büntetőeljárások 78 %-a a felmérés időpontjában már jogerősen befejeződött. A deliktumok döntő hányada az alapeseti tényállást valósította meg (273 cselekmény). Felfegyverkezve 6, csoportos elkövetésre 4 esetben került sor, míg egyéb minősítő körülmény nem valósult meg. 6 A cselekményeket jellemzően egy elkövető hajtotta végre, csupán az ügyek 10 %-ában szerepelt több terhelt. Több elkövető esetén egymáshoz fűződő kapcsolatuk alapján leggyakoribbnak a hozzátartozói viszony bizonyult (55 %). Baráti kapcsolat 35 %-os, munkatársi 7 %-os, párkapcsolat pedig 3 %-os arányban fordult elő. A sértettek tekintetében ugyancsak tipikusnak tekinthető, hogy a cselekményeknek egyetlen áldozata volt csupán, mivel az ügyek mindössze 12 %-ában fordult elő több sértett. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak egyik sajátos vonása, hogy az elkövetésről a hatóságok jelentős számban nem közvetlenül a sértettől szereznek tudomást. A sértettől származó tudomásszerzés (40 %) mellett, a cselekmény jellegzetes megvalósulási formái következtében gyakori a sértett munkahelyéről (pl. forgalmi ügyelet, diszpécserközpont stb.) történő bejelentés (24 %), valamint a munkatárstól érkező információ (10 %) is. Az elkövetés idejének hónapok vagy évszakok szerinti megoszlását szemlélve szignifikáns különbségeket nem tapasztalhatunk. A legtöbb cselekményt októberben (12 %), a legkevesebbet pedig januárban (6 %) valósították meg. Az elkövetési időpontok a napszakok, valamint a hét napjai szerint azt mutatják, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakok inkább a mindennapi életvitelhez, és nem annyira például a szórakozáshoz kötődő cselekmények, mint számos egyéb erőszakos deliktum. Ennek megfelelően nem gyakoribbak az esti-éjszakai órákban, valamint a hétvégén történő cselekmények. A bűnesetek helyszínét tekintve a települések jellege szerint tipikusnak tekinthető a városi elkövetés (78 %), különösen a nagyvárosi, hiszen a bűntények 55 %-át megyeszékhelyeken, illetve a fővárosban valósították meg. A külterületi elkövetés (4 %) általában olyan eseteket takar, amikor a cselekmény vonaton, két helység között történt. A konkrét elkövetési helyszínek közül kiemelkednek a járművek (28 %), valamint a járműmegállók, állomások (17 %), míg iskolák 11, egészségügyi intézmények 9, nevelőotthonok 7, hajléktalan szállók 3, óvodák és lakások pedig 2 %-os arányban fordulnak elő. Viszonylag ritka (12 %) az egyéb közterületen, illetve az egyéb helyeken (szórakozóhely, üzlet, postahivatal, gondozó központ, bírósági tárgyalóterem) történő elkövetés. A cselekmények döntő hányada, 40 %-a utazással kapcsolatosan valósult meg. Ide tartoznak azok az esetek, amikor az elkövetők utazásuk során konfliktusba kerülnek például a jegyellenőrökkel, jegyvizsgálókkal, de azon ügyek is, amikor a közlekedés egy résztvevője (általában autós, de kerékpáros is előfordult) bántalmazza pl. a buszvezetőt, vagy a taxisofőrt valamely közlekedési szituációból eredő vita miatt. Az ügyek másik két nagy csoportját az egészségügyi ellátással kapcsolatos (19 %), valamint az iskolával, nevelőintézeti élettel összefüggő (18 %) esetek jelentik. Ezen kívül még viszonylag nagyobb arányban fordulnak elő az ügyintézés során (7 %), valamint a hajléktalan szállóra, éjjeli menedékhelyre történő bejutással, vagy ott tartózkodással kapcsolatos (3 %) incidensek. 5 Az egyik ügyben hivatalos személy elleni erőszak is megvalósult, ezért a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség folytatta le az eljárást. 6 A vizsgált cselekmények elkövetésekor még nem volt hatályos a évi LVI. törvény 6. -a, amely minősített esetként kezeli a pedagógusok, vagy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak sérelmére megvalósított bűncselekményeket. 3

4 A cselekmények elkövetése során nem volt jellemző az eszközhasználat, arra mindössze 13 %-os arányban került sor. A tettesek leggyakrabban kést (8 alkalommal), gáz-riasztó pisztolyt (4), valamint karót (3) vettek segítségül. Ezeken kívül ugyanakkor olyan eszközök használatára is sor került, mint kutya, személygépkocsi, teniszütő, selyemszalag, hólapát, vagy porral oltó készülék. A deliktumok 12 %-a következtében keletkezett anyagi kár, amelyek összege 300 és Ft között alakult Ft feletti anyagi kár 8, míg Ft-ot meghaladó mindössze 2 esetben történt. Az elkövetőket szemlélve, amint azt már említettem, a cselekményeket jellemzően egy elkövető hajtotta végre. A 311 elkövető közül 254 (82 %) önálló tettes, 52 társtettes, 3 bűnsegéd és 2 felbujtó volt. Az ügyek egyik érdekes jellemzője, hogy bár többnyire csak egyetlen terhelt ellen folyt az eljárás, mégis nagyon gyakran, az esetek 48 %-ában az elkövetéskor jelen volt egy vagy több olyan személy, aki valamilyen szinten az elkövetőhöz tartozott (hozzátartozó, barát, osztálytárs), és aki előtt a tettes mintegy produkálni akarta magát, annak elismerését igyekezett kivívni. A nemek szerinti megoszlást tekintve a terheltek 76 %-a férfi, 24 %-a nő volt, amely elég magas arányú női részvételt jelez, hiszen a vizsgált évben az összes bűnelkövetőnek csak 16 %-a tartozott a gyengébb nemhez. Az elkövetők életkorát szemlélve a éves, majd a éves korosztály dominál. Összesen 36 fiatalkorú (11,6 %) és egyetlen gyermekkorú (0,3 %) elkövető volt. Állampolgárság szerint 11 külföldi (3,5 %) akadt (5 osztrák, 2-2 román és angol, valamint 1-1, svájci és finn állampolgár. A családi állapotot tekintve többséget alkottak az egyedül élők, a legtöbben nőtlenek, vagy hajadonok (36 %) voltak. A házasok (26 %) és az élettársi kapcsolatban élők (20 %) aránya együttesen sem érte el az elkövetők felét. Az iskolai végzettség alapján a legtöbben az általános iskola 8 osztályát végezték el (37 %). 7 elkövető nem járt iskolába, akik közül 5 analfabéta volt. Főiskolát vagy egyetemet 11 terhelt (4 %) végzett. A felnőtt korú terheltek többsége (48 %) állandó munkahellyel nem rendelkezett, míg 12 %-uk csupán alkalmi munkát végzett. Ezen adatokból is kitűnik, hogy az elkövetők jelentős része hátrányos helyzetű, az életben nehezen boldoguló, a társadalom vesztesei közé sorolható személy. A lakóhely jellege szerint többségben vannak a városlakók, azonban azt is megfigyelhetjük, hogy az elkövetők nagyobb arányban laknak községekben (27 %), mint az ott elkövetett bűncselekmények hányada (18 %), tehát jellemzőbb, hogy a falusi elkövetők valósítják meg a bűncselekményt városban, mint fordítva (10. sz. ábra). A terheltek 74 %-a esetében lakóhelyük azonos volt a cselekmény elkövetési helyével, míg 26 %-uk más településen hajtotta azt végre. A cselekmény jellegét tekintve meglepőnek tűnik, hogy az elkövetők 43 %-a korábban már ismerte a sértettet, méghozzá 33 %-uk meglehetősen jól, 10 %-uk pedig látásból. Ugyanakkor korábban megállapíthatóan csak 13,5 %-uk esetén került sor nézeteltérésre, konfliktusra. Az elkövetők személy elleni erőszakos magatartásuk során leggyakrabban ütést mértek áldozatukra, második helyen a lökés, rángatás, harmadikon pedig a rúgás szerepel. A cselekmények során egyébként előfordult karmolás, haj cibálása, poroltóval lefújás, sértett hátára ugrás, orrának megfricskázása vagy kutya ráuszítása is. Az elkövetők részéről leggyakrabban jelentkező motívumok: az elkövető rendreutasítása, az elkövető hozzátartozóját ért vélt vagy valós sérelem megtorlása, az utazásból kizárás, a jegyellenőrzés alóli kibúvás, valamint valamely kérés nem teljesítése miatti dühös agresszió. 4

5 Az elkövetők 38 %-a bizonyult bűnismétlőnek, 22 %-uk követett már el korábban valamilyen erőszakos bűncselekményt, míg végrehajtható szabadságvesztésre 11 %-ukat ítélte korábban a bíróság. A büntetőeljárás során ritkán került sor szabadságelvonással járó kényszerintézkedésre: a terheltek 6 %-a volt őrizetben, 4 %-a pedig előzetes letartóztatásban. A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos magatartások végrehajtásakor jelentős szerepe van az alkoholnak: az elkövetők 36 %-a ittas állapotban követte el cselekményét. Számuk valószínűleg ennél is magasabb, mivel az ittas állapot bizonyítására nincs szükség, mivel e bűncselekménynek nem tényállási eleme. Alkohol és gyógyszer együttes hatása alatt 10 elkövető (3,2 %) állt, ami leginkább alkoholt és Rivotrilt vagy Frontint jelentett. Kábítószeres állapotban 2 elkövető valósította meg cselekményét. A cselekmény elkövetése során néhány esetben az elkövető is megsérült: 14 elkövető (5 %) könnyű, 5 (2%) pedig súlyos sérülést szenvedett. Az alkalmazott szankciók tekintetében a felnőtt korúak esetében a felfüggesztett szabadságvesztés (42 %), míg a fiatalkorúaknál a próbára bocsátás (33 %) dominált. A kiszabott szabadságvesztések tartama 2 hónap és 3 év 2 hónap között változott. Leggyakrabban, 18 esetben (a szabadságvesztésre ítéltek 16 %-ánál) egy évi szabadságelvonást állapított meg a bíróság. A pénzbüntetések napi tételeinek száma 100 és 540 között, az egynapi tétel összege pedig 100 és 2000 Ft között változott. A leggyakoribb a 300 napi tétel (pénzbüntetések 20 %-ánál) és a 300 Ft egynapi tétel (22 %) volt. A büntetőeljárások során a terheltek meglehetősen sokféleképpen reagáltak az ellenük felhozott vádakra a teljes tagadástól egészen addig, hogy a sértett szaladt bele a késbe. A legtöbben arra hivatkoztak, hogy a sértett fizikailag bántalmazta őket (12 %), sokan elismerték azt, hogy hirtelen felindulásból cselekedtek, de népszerű volt az a védekezés is, hogy csak vita volt a felek között, és nem került sor erőszak alkalmazására, vagy hogy az nem volt komoly jellegű. Sokan a sértett nem megfelelő stílusára, kommunikációjára hivatkoztak. Az elkövetők 9 %-a egyáltalán nem tett vallomást. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszakok esetén különösen kulcsszerepe van a sértettnek, hiszen e bűncselekményt csak a törvényben ilyen minőséggel felruházott személyek sérelmére lehet elkövetni. Az áldozatokra vonatkozó adatok azonban sok esetben rendkívül hiányosak a bűnügyi iratokban, mivel a sértetteknek joguk van adataik zártan történő kezelését kérni, és e jogukkal gyakran élnek is. Az azonban természetszerűleg minden esetben kiderült, hogy milyen közfeladatot ellátó személynek minősül a felmérésben elemzett 311 sértett. Részletes bontásban szemlélve a sértetti kategóriákat az állapítható meg, hogy legnagyobb részük (13 %) a pedagógusok közül került ki. Őket a buszvezetők, jegyellenőrök, mentőápolók, szociális munkások, taxi-gépkocsivezetők, jegyvizsgálók, orvosok és a polgárőrök követik. Az áldozatokat azonban természetesen több szempontból vizsgálhatjuk és csoportosíthatjuk. Például összevonhatjuk a közlekedésben dolgozókat (buszvezető, jegyellenőr, jegyvizsgáló, taxi-gépkocsivezető), vagy például az egészségügyi dolgozókat (mentőápoló, mentőtiszt, mentőorvos, egyéb orvos, egyéb ápoló), és ebben az esetben más arányokat kapunk. Ilyen kategorizálás alapján a közlekedési dolgozók válnak leggyakrabban áldozattá. A sértettek életkorát tekintve látható, hogy gyakran idősebbek az elkövetőknél. A és az éves korosztály fordul elő legtöbbször, %-os arányban. A bűncselekmény következtében az áldozatok több, mint fele sérült meg (55 %). Szerencsére a súlyos sérülések aránya viszonylag csekély (4 %) volt, egy sértett viszont életveszélyes sérülést szenvedett. Bizonyos esetekben kisebb-nagyobb mértékben a sértetti közrehatás is tapasztalható a cselekmények megvalósulásánál. A sértettek verbális megnyilatkozásainak gyakran nem megfelelő a stílusa, mintegy hatalmi arroganciát demonstrálnak, amelyek bár jogtalanul de 5

6 kiválthatják egyes önérzetes személyek ellenállását. Különösen érzékeny a helyzet, amikor a közfeladatot ellátó személy fizikai kényszert alkalmaz. Sok esetben az elkövető azért bántalmazza a sértettet, mert úgy érzi, hogy az mások előtt megszégyenítette, lejáratta. Ezért amennyiben mód van, a közfeladatot ellátó személyeknek célszerű kerülni a nyilvánosság előtti felelősségre vonást. Kutatásunk is rávilágított arra, hogy az elmúlt időszakban nem a jogkövető magatartás vált szocializációs tényezővé, a normák tisztelete erősen hanyatlott. Úgy gondolom, szükség van a jó értelemben vett tekintélytiszteletre, azt nem lehet önmagában antidemokratikus jelenségnek tekinteni, teljes elutasítása nihilizmushoz, anarchiához vezethet. Az empátiát nélkülöző elkövető cselekménye során gyakran úgy gondolja, ez az ő jelenete, ő az igazságosztó, aki megtorolhatja, ha rászólnak, figyelmezetik, ellenőrzik, vagy egyszerűen csak nem teljesítik a kérését. Ugyanakkor az esetenként fellelhető sértetti közrehatásról sem szabad megfeledkezni. Önmagában a közfeladatot ellátó személynek minősítés senkit sem jogosít fel durvaságra, kulturálatlanságra. Sőt, az ilyen személyeknek különösen figyelniük kellene a megfelelő magatartás tanúsítására, a kihívó, arrogáns viselkedés elkerülésére. Mivel potenciálisan többször kerülhetnek konfliktushelyzetbe, ezért fontos lenne konfliktuskezelő képzésük megvalósítása. Jogdogmatikai szempontból is szükséges a fejlődés, az egyértelműbb, világosabb szabályozás. Nem tekinthető a jogbiztonság szempontjából kielégítőnek az a helyzet, amikor belső szerződések alapján a jogalkalmazók is csak nehezen tudják eldönteni, hogy ki minősül közfeladatot ellátó személynek. A büntetéskiszabás során a pénzbüntetések helyett egyéb szankciók alkalmazását tartanám kívánatosnak, különösen munkanélküli, vagyontalan elkövetők esetében, valamint célszerű lenne e bűncselekmény esetén is lehetővé tenni a közvetítői eljárást alkalmazását. ABOUT THE VIOLENCE AGAINST PERSONS FULFILLING PUBLIC DUTIES IN THE MIRROR OF AN EMPIRICAL ANALYSIS After the turn of the century, concerning the number of violent acts against persons fulfilling public duties a growing tendency could be observed that attracted an intensive media interest, too. Particularly the attacks against teachers of primary and secondary schools provoked a serious echo in the media and an aggravation of the relating regulation in the Penal Code. In the frame of our empirical research, the information about 283 offences, 311 perpetrators and 320 victims of such crimes have been analyzed. The most victims were employees of public traffic companies (drivers, ticket inspectors and conductors). In the most cases the motivation of these criminal acts was the rebuke of a passenger by the latter. In the background of these offences, the decline of the value of norm conformity, the refusal of the fear of authority, a certain kind of derring-do, excessive pride, the affect of alcohol but in many cases also the behavior of the victims themselves could be observed. It seems necessary to offer conflict treatment trainings to the persons fulfilling public duties and to expand the mediation process onto this field of criminality, as well. 6

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.355/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Vonatdobálással kapcsolatos bűnmegelőzési tájékoztatás. osztályfőnöki óra keretében

ÓRAVÁZLAT. Vonatdobálással kapcsolatos bűnmegelőzési tájékoztatás. osztályfőnöki óra keretében ÓRAVÁZLAT Vonatdobálással kapcsolatos bűnmegelőzési tájékoztatás osztályfőnöki óra keretében Mottó: még gyermeki korban kell szép tettre nevelni. (Phókülidész) Korcsoport: ált. iskola 7-8.osztály Nevelési

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2003. évi július hó 8. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő Í T É

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL. A Gyermek-központú Igazságszolgáltatás Bírósági Koncepciója

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL. A Gyermek-központú Igazságszolgáltatás Bírósági Koncepciója ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL A Gyermek-központú Igazságszolgáltatás Bírósági Koncepciója 2012. Gyermekközpontú Bíróság 2 2011. február 15-én az Európai Bizottság kihirdette a gyermekjogok érvényesítésére

Részletesebben

Vám- és Pénzügyőrség Sajtótájékoztató - Háttéranyag

Vám- és Pénzügyőrség Sajtótájékoztató - Háttéranyag 17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók Vám- és Pénzügyőrség Sajtótájékoztató - Háttéranyag 2007. 06-40-FINANC november http://vam.gov.hu 26. 17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók 17 milliárdot

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52.

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52. TARTALOMJEGYZÉK 1. A büntető törvény hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai...6 2. A bűncselekmény törvényi fogalma, a bűntett és a vétség...6 4. Egység, többség, halmazat. A törvényi

Részletesebben

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től Elrendelte a 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (OSAP 1523 nytsz.) VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től JOGERŐS! MEGJEGYZÉS: RENDŰ VÁDLOTT 1. ALAPADATOK 1. Az első fokon eljáró (fő)ügyészség:. iktatószám:

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról BF. 652/2015/1. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról Legfőbb Ügyész Úr rendelkezése alapján vált szükségessé azoknak a büntetőügyeknek a vizsgálatát

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Témák Az igazságügyi szakértői módszertani levelek és a szakértés minősége Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 Dr. Balla Lajos Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 A vizsgálat a bíróság elé állítás és a tárgyalás mellőzésével

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményeket vizsgáló empirikus elemzés főbb megállapításai

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményeket vizsgáló empirikus elemzés főbb megállapításai Dr. Nagy László Tibor Dr. Kármán Gabriella Dr. Szabó Imre A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményeket vizsgáló empirikus elemzés főbb megállapításai 2010. november 18. A kutatás célja a szellemi

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy mondatban! 2. Határozza meg az alábbi

Részletesebben

Osztályfőnöki óra. Óravázlat

Osztályfőnöki óra. Óravázlat Osztályfőnöki óra Óravázlat Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtisztelés, mint hogy felnevelhetjük a következő nemzedéket. (Dr.C.Everett Koop.) Korcsoport: középiskola 9-10.osztály

Részletesebben

A helyreáll zményes keretei az. dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19.

A helyreáll zményes keretei az. dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19. A helyreáll llító eljárások intézm zményes keretei az Igazságügyi gyi Hivatal tevékenys kenységének nek tükrt krében dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A FIZIOLÓGIÁS INDULAT BÜNTETŐJOGI JELENTŐSÉGE. Szerző: DR. MÁTHÉ MAGDOLNA. Budapest, 2015. szeptember hó 22.

A FIZIOLÓGIÁS INDULAT BÜNTETŐJOGI JELENTŐSÉGE. Szerző: DR. MÁTHÉ MAGDOLNA. Budapest, 2015. szeptember hó 22. A FIZIOLÓGIÁS INDULAT BÜNTETŐJOGI JELENTŐSÉGE Szerző: DR. MÁTHÉ MAGDOLNA Budapest, 2015. szeptember hó 22. I.Bevezetés A fiziológiás vagy élettani indulat ép-lélektani alapon alakul ki, valamely külső

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

Windt Szandra. Mi a büntetés-végrehajtás célja? Nem az, hogy ember megőrző raktár legyünk. Bevezetés

Windt Szandra. Mi a büntetés-végrehajtás célja? Nem az, hogy ember megőrző raktár legyünk. Bevezetés Windt Szandra MEDIÁCIÓ ÉS RESZTORATÍV IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN (MEREPS), AVAGY EGY NEMZETKÖZI PROJEKT TAPASZTALATAINAK BEMUTATÁSA * Mi a büntetés-végrehajtás célja? Nem az, hogy ember

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, e napot - az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára - a kontinens

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.335/2003/16. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 27. napján és 2004. évi május hó 25. napján tartott nyilvános

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

Igazságügyi Szolgálat

Igazságügyi Szolgálat Igazságügyi Szolgálat Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya 1. A Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya koordinációs feladatai tekintetében: a) Illetékességi területén

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell

Részletesebben

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Országos Parancsnokság Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Főosztály Felderítés-felügyeleti

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

A legfőbb ügyész 103/1968. száma. a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után.

A legfőbb ügyész 103/1968. száma. a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után. LEGFŐBB ÜGYÉSZ 10-1720/68 Ig. 2527/1968. szám A legfőbb ügyész 103/1968. száma k ö r l e v e l e a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után. I. A szabálysértésekről

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoportjának tevékenysége kérdések és új irányok

Az Országos Bírósági Hivatal Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoportjának tevékenysége kérdések és új irányok Az Országos Bírósági Hivatal Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoportjának tevékenysége kérdések és új irányok Magyarország Kormánya 2012-ben meghirdette a Gyermekbarát Igazságszolgáltatás évét. Ezzel

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

1.Tények 1. 2. Pertörténet

1.Tények 1. 2. Pertörténet Hollán Miklós A Legfelsőbb Bíróság döntése az Agrobank ügyben Az előny jogtalanságáról államilag támogatott hitelezéssel kapcsolatos vesztegetés esetén * Hivatalos hivatkozás: Legf. Bír.Bf.III.170/1998/5.

Részletesebben

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK KIK VAGYUNK? civil szervezetek és 3 egyéni szakember (MTA JTI, ELTE Á JK) MIT CSINÁLUNK ÁLTALÁBAN?

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

HENT Konferencia. Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8.

HENT Konferencia. Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8. HENT Konferencia Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8. Jogalkalmazók ismeretinek fejlesztése az OIT határozott az intézményesített bírói továbbképzésről az informatikai terület éppen ide illik; Az

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről ... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../...szám 1. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 1. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről,

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS Mohai Gabriella Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Témavezető: Hack Péter A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS I. A közérdekű munka mint alternatív büntetés a büntetőeljárás

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Vavró István: Bűnözés és áldozattá válás

Vavró István: Bűnözés és áldozattá válás Vavró István: Bűnözés és áldozattá válás 1. A bűnözés alakulása A nők aránya mind a bűnelkövetők, mind a sértettek között lényegesen és stabilan eltér népességen belüli arányuktól. A bűncselekmények elkövetői

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla Bf.I.185/2003/10. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 13. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ

SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ Dr. Kardos Andrea dr. Szilágyi Dorottya SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ 2. Büntetéskiszabás Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) kriminálstatisztikai elemzése és gyakorlati tapasztalataink

Részletesebben

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok 30/2013. (VI. 28.) BM rendelet a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (4) bekezdés b) pontjában kapott

Részletesebben