85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má lis egész sé gi és mun ka biz ton sá gi követelményekrõl /2005. (VI. 24.) FMM EüM e. r. A mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint - jé rõl szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM EüM együt tes ren de let módosításáról /2005. (VI. 24.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata /2005. (VI. 24.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata /2005. (VI. 24.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata /2005. (VI. 24.) KE h. Bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl /2005. (VI. 24.) ME h. Kormányzati fõtisztviselõi kinevezésekrõl /2005. (VI. 24.) ME h. Központi tiszt cím adományozásáról Tá jé koz ta tó a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt má jus 8-i sop ro ni idõ - közi országgyûlési képviselõ-választás elszámolásáról Oldal Ára: 345, Ft

2 4280 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei Az egészségügyi miniszter 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelete a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrõl A mun ka vé de lem rõl szóló évi XCIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Mvt.) 88. -a (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun - ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de - lem el: 1. E ren de let elõ írásait a szer ve zett mun ka vég zés ke re té - ben vég zett min den olyan te vé keny ség re al kal maz ni kell, ami kor a mun ka vég zés so rán a mun ka vál lalók me cha ni kai rez gés okoz ta koc ká zat nak tény le ge sen vagy vél he tõ en ki van nak téve. 2. E ren de let al kal ma zá sá ban: a) kéz/kar rez gés: olyan a kéz re/kar ra ható me cha ni kai rez gés, amely az em ber i kéz-kar rend szer re to váb bít va a mun ka vál laló szá má ra egész sé gi és biz ton sá gi koc ká za to - kat je len t, kü lö nö sen ér rend sze ri, csont-, izom-, ízü le ti, illetve ideg rend sze ri el vál to zá sok for má já ban; b) az egész test re ható rez gés: olyan me cha ni kai rez - gés, amely nek át vi te le az egész test re a mun ka vál lalók szá má ra ge rinc el vál to zá sok for má já ban egész sé gi és biz - ton sá gi koc ká za to kat je len t; c) rez gés mé rés: a mun ka vég zés so rán ke let ke zõ rez gés mé ré se a mun ka esz köz, mun ka fo lya mat rez gés szint jé nek meg ha tá ro zá sá ra; d) rezgésvizsgálat: a mun ka vál laló rez gés ex po zí ci ó já - nak meg ha tá ro zá sa cél já ból vég zett mé rés. 3. (1) Kéz/kar rez gés ese tén: a) a napi meg en ge dett ex po zí ci ós ha tár ér ték napi 8 órás re fe ren cia-idõ szak ra vo nat koz tat va, négy ze tes kö zép ér - ték ben (rms-ben) mér ve 5 m/s 2, hi deg/ned ves mun ka kör - nye zet ben 2,5 m/s 2. To váb bá az S idõ ál lan dó val mért leg - na gyobb sú lyo zott gyor su lás az 50 m/s 2 -et nem lép he ti túl; b) a pre ven ci ós ha tár ér ték napi 8 órás re fe ren cia-idõ - szak ra vo nat koz tat va 2,5 m/s 2 ; c) a ha tár ér ték napi 8 órás be ha tá si idõ tar tam ra van meg ál la pít va. Et tõl el té rõ ex po zí ci ós idõ ese tén a határ - érték ki szá mí tá sá ra az MSZ EN ISO :2001 szab - vány 5.3. pont ban meg adott (2) kép let az irány adó. A mun ka vál laló kéz/kar rez gés ex po zí ci ó ját a mel lék let I. ré szé nek 1. pont ja alap ján kell meg ha tá roz ni. (2) Egész test re ható rez gés ese tén: a) a napi meg en ge dett ex po zí ci ós ha tár ér ték 8 órás re - fe ren cia-idõ szak ra vo nat koz tat va 1,15 m/s 2. A pil la nat nyi rez gés gyor su lás csúcs ér té ke S idõ ál lan dó val mér ve a 10 m/s 2 -et nem ha lad hat ja meg; b) a pre ven ci ós ha tár ér ték 8 órás re fe ren cia-idõ szak ra vo nat koz tat va 0,5 m/s 2. A mun ka vál laló egész test re ható rez gés ex po zí ci ó ját a mel lék let II. ré szé nek 1. pont ja alap ján kell fel mér ni vagy megmérni. 4. (1) Az Mvt ának (2) be kez dé se sze rin ti koc ká zat - ér té ke lés (a továb biak ban: koc ká zat ér té ke lés) ke re té ben a mun kál ta tó kö te les mi nõ sé gi leg, illetve szük ség ese tén mennyi sé gi leg (mé rés sel) ér té kel ni azo kat a me cha ni kai rez gés szin te ket, me lyek nek a mun ka vál lalók ki van nak téve. A meg fe le lõ mé ré se ket a mel lék let I. ré szé nek 2. pont ja vagy II. ré szé nek 2. pont ja sze rint kell vég re haj - ta ni. (2) A me cha ni kai rez gésex po zí ció mér té ke mi nõ sé gi értékelését az egyes mun ka fo lya ma tok vizs gá la tá val, illetve a hasz nált be ren de zés vagy be ren de zés tí pus ál tal ki - bo csá tott rez gés va ló szí nû mér té ké rõl a gyár tó ál tal adott in for má ci ók figye lembe véte lével kell el vé gez ni. (3) A mennyi sé gi koc ká zat ér té ke lés el ké szí té sé hez rez - gés mé rést kell vé gez ni: a) az új lé te sít mény, gép, be ren de zés (a továb biak ban: mun ka esz köz) üzem be he lye zé se so rán, ki vé ve ami kor a gyár tó ál tal adott in for má ció alap ján a rez gés szint a pre - ven ci ós ha tár ér té ket nem éri el; b) meg le võ lé te sít mény, mun ka esz köz át ala kí tá sa kor, új hely re te le pí té se kor, valamint tech no ló gia- és ter mék - vál tás ese tén, ha az át ala kí tás, illetve a vál toz ta tás a rez - gés ter he lés mér té két mó do sít hat ja; c) mun ka kör ki ala kí tá sa kor; d) fog lal ko zá si ere de tû egész ség ká ro so dás vagy annak gya nú ja, pa nasz be je len tés, má sod fo kú el já rás vagy az Országos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, illetve igaz ga tó sá gi szer vei, to váb bá bí ró ság meg ke re sé se ese tén, valamint ha jog erõs ha tó sá gi ha tá ro zat írja elõ.

3 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4281 (4) A (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ben arra akk - re di tált szer ve zet (la bo ra tó ri um) be vo ná sá val rez gés - vizs gá la tot is kell vé gez ni. (5) Az (1) be kez dés sze rin ti koc ká zat ér té ke lést az elõ írt szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély nek kell meg ter vez ni és el vé gez ni az Mvt ának (3) be kez dé sé ben fog lalt idõ kö zön ként. A me cha ni kai rez gés ex po zí ci ó ról szer zett ada to kat olyan for má ban kell meg õriz ni, amely lehetõvé teszi a késõbbi betekintést is. (6) A koc ká zat ér té ke lés so rán kü lö nö sen a kö vet ke zõ - ket kell figye lembe venni: a) az ex po zí ció mér té két, tí pu sát és idõ tar ta mát, be le - ért ve min den sza ka szos vagy im pul zív rez gés ex po zí ci ót is; b) a 3. sze rin ti ex po zí ci ós és pre ven ci ós ha tár ér té ke - ket; c) a kü lö nö sen nagy koc ká zat nak ki tett mun ka vál lalók egész sé gét és biz ton sá gát érin tõ bár mi lyen hatást; d) bár mely, a mun ka vál laló egész sé gét érin tõ olyan köz ve tett ha tást, amely a me cha ni kai rez gés és a mun ka - hely, vagy egyéb mun ka esz köz kö zöt ti köl csön ha tás ból ered; e) az al kal ma zott mun ka esz köz gyár tó ja ál tal szol gál ta - tott in for má ci ó kat; f) a me cha ni kai rez gés ex po zí ció szint jét csök ken tõ, he - lyet te sí tõ esz kö zök meglétét; g) a mun kál ta tó fe le lõs sé ge alá tar to zó, a mun ka idõn túli egész test re ki ha tó rez gés mértékét; h) a sa já tos mun ka kör nye ze ti té nye zõ ket (ala csony hõ - mér sék let stb.); i) az egész ség ügyi ha tó ság tól, illetve a foglalkozásegészségügyi szol gá lat tól ka pott in for má ci ó kat, be le ért ve a tu do má nyos publikációkat is. (7) A mun kál ta tó nak olyan koc ká zat ér té ke lés sel kell ren del kez nie, amely meg ha tá roz za, hogy mi lyen in téz ke - dé se ket kell meg ten ni az 5. és 6. ren del ke zé sei sze rint. A koc kázat értékelésnek pa pír ala pú adat hor do zón hozzá - férhetõnek kell lennie. (8) A koc ká zat ér té ke lést éven ként ak tu a li zál ni kell, soron kí vül ak kor kell fe lül vizs gál ni, ha olyan vál to zás következett be, amely azt szük sé ges sé te szi, vagy ha az egész ség ügyi vizs gá lat eredménye azt indokolja. 5. (1) A me cha ni kai rez gés ex po zí ci ó ból ere dõ koc ká za to - kat a for rás nál kell ki kü szö böl ni vagy mi ni má lis szintre csökkenteni. (2) Amennyi ben a koc ká zat ér té ke lés sze rin ti pre ven ci ós ha tár ér té ke ket [3. (1) be kez dés b) és a (2) be kez dés b) pont ja] túl lé pik, a mun kál ta tó nak olyan mû sza ki-tech ni - kai, illetve szer ve zé si in téz ke dést kell hoz nia, amely biz to - sít ja a me cha ni kai rez gés és a kap cso ló dó koc ká za tok le he - tõ leg ala cso nyabb szintre csökkentését. Ilyen intézkedés lehet: a) más mun ka mód sze rek be ve ze té se, ame lyek ke ve - sebb me cha ni kai rez gés ex po zí ci ó val járnak; b) az er go nó mi ai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mun ka - esz kö zök al kal ma zá sa, ame lyek figye lembe véve az el - vég zen dõ mun kát is a le he tõ leg ki sebb mértékû rezgést idézik elõ; c) ki egé szí tõ esz köz hasz ná la ta, amely csök ken ti a rez - gés okoz ta ká ro so dá sok ve szé lyét (az egész test rez gést ha - té ko nyan csök ken tõ ülés, a kéz/kar ra át vitt rez gés mér té - két csök ken tõ fogantyú, védõkesztyû stb.); d) a mun ka esz kö zök, a mun ka he lyek és a mun ka he lyi be ren de zé sek meg fe le lõ karbantartása; e) a mun ka he lyek és a mun ka vég zés hely szí ne i nek ki - ala kí tá sa és elrendezése; f) a mun ka vál lalók meg fe le lõ tá jé koz ta tá sa és kép zé se a mun ka esz kö zök meg fe le lõ és biz ton sá gos hasz ná la tá ról, a me cha ni kai rez gés ex po zí ció mi ni má lis szint re való csök ken té se ér de ké ben; g) az ex po zí ció idõ tar ta má nak és in ten zi tá sá nak kor lá - to zá sa; h) meg fe le lõ mun ka be osz tás, pi he nõ idõk beiktatá - sával; i) meg fe le lõ vé dõ ru há zat biz to sí tá sa a mun ka vál laló ala csony hõ mér sék let tõl és ned ves ség tõl való vé del me ér - de ké ben. (3) A mun ka vál laló a 8. -ban fog lal tak ki vé te lé vel nem te he tõ ki az ex po zí ci ós ha tár ér ték fe let ti rezgésnek. (4) Ha a mun ka vál laló rez gés ter he lé se túl lé pi az ex po zí - ci ós ha tár ér té ket, a mun kál ta tó nak azon nal in téz ked nie kell annak ér de ké ben, hogy az ex po zí ció mér té ke a ha tár - ér ték alá csök ken jen. Az in téz ke dést köve tõen meg ha tá - roz za azo kat az oko kat, ame lyek a ha tár ér ték-túl lé pést elõ - idéz ték, egy ide jû leg a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sek ki egé szí té sé vel biztosítja, hogy a feltárt okból ismételt túllépésre ne kerüljön sor. (5) A mun kál ta tó (2) (4) be kez dés sze rin ti intézkedé - seit a fo ko zot tan ve szé lyez te tett mun ka vál la lói cso por tok - nál is ér te lem sze rû en alkalmazni kell. 6. (1) A mun kál ta tó meg fe le lõ in téz ke dé sek kel biz to sít ja, hogy az érin tett mun ka vál lalók és kép vi se lõ ik ok ta tás és tá jé koz ta tás ke re té ben meg is mer jék a mun ka he lyük koc - ká zat ér té ke lé se eredményeit, különösen: a) a me cha ni kai rez gés okoz ta ve szé lyek meg elõ zé se, illetve csök ken té se ér de ké ben ho zott intézkedéseket; b) az ex po zí ci ós és a pre ven ci ós ha tár ér té ke ket; c) a me cha ni kai rez gés ex po zí ció mi nõ sé gi és mennyi - sé gi ér té ke lé sét, valamint az al kal ma zott mun ka esz kö zök - tõl ere dõ le het sé ges sé rü lé se ket, károsodásokat;

4 4282 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám d) a sé rü lé sek re és az egész ség ká ro so dá sok ra uta ló je - lek fel is me ré sé nek és be je len té sé nek in do ka it és mód ját; e) azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek a mun ka vál lalók mun ka kö ri al kal mas sá gá nak vizs gá la tát in do kol ják; f) a biz ton sá gos mun ka vég zés, mun ka esz köz-hasz ná lat sza bá lya it a me cha ni kai rez gés ex po zí ció mi ni má lis szint re való csök ken té se ér de ké ben. (2) A me cha ni kai rez gés ex po zí ci ó ból ere dõ koc ká zat tal érin tett mun ka vál lalók e koc ká zat va la mennyi kér dé sét il - le tõ en jo go sul tak a tá jé koz ta tás ra, kon zul tá ci ó ra, ré szük re biz to sí ta ni kell a kép zé sen, valamint a kon zul tá ci ón való rész vé tel le he tõ sé gét. 7. (1) A mun ka vál lalók kü lön jog sza bály sze rin ti mun ka - kö ri al kal mas sá gi or vo si vizs gá la tá nak cél ja a rez gés ex po - zí ci ó ban dol go zó ese té ben, hogy le he tõ vé vál jon a mun ká - val össze füg gõ bár mely rend el le nes ség ki ala ku lá sá nak meg elõ zé se, illetve ko rai di ag nosz ti zá lá sa. (2) A pre ven ci ós ha tár ér té ket meg ha la dó mér té kû be ha - tás ese tén a mun ka vál la lót min den eset ben so ron kí vü li fog lal ko zás-egész ség ügyi or vo si vizs gá lat ra kell kül de ni. (3) A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat a rez gés ex po - zí ci ó nak ki tett mun ka vál la ló ról a kü lön jog sza bály sze rint ve ze ti az egész ség ügyi do ku men tá ci ót. Az egész ség ügyi do ku men tá ció má so la tát ké rés re az ille té kes egész ség ügyi ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni. A mun ka vál laló ré - szé re biz to sí ta ni kell a rá vo nat ko zó egész ség ügyi do ku - men tá ció meg is me ré sé nek le he tõ sé gét. (4) Ha az or vo si vizs gá lat meg ál la pít ja, hogy a mun ka - vál la ló nál olyan be teg ség vagy egész ség ká ro so dás azo no - sít ha tó, amely a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo - sá nak ál lás pont ja sze rint a mun ka he lyi me cha ni kus rez - gés ex po zí ció kö vet kez mé nye: a) a mun ka vál la lót az or vos nak tá jé koz tat nia kell a rá vo nat ko zó ered mény rõl, kü lö nö sen az ex po zí ció meg szû - né se után kö te le zõ en el vég zen dõ or vo si vizs gá lat ról; b) a mun kál ta tót tá jé koz tat ni kell az egész ség ügyi vizs - gá lat min den, az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton - sá gos mun ka vég zés fel té te le i nek biz to sí tá sá hoz szük sé ges fon tos, sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ ered mé nyé rõl. (5) A (4) be kez dés sze rin ti be teg ség rõl vagy egész ség - ká ro so dás ról tör té nõ tu do más szer zés ese tén a mun kál ta tó kö te les: a) át te kin te ni a 4. sze rint vég re haj tott koc ká zat ér té - ke lést, b) el len õriz ni a koc ká za tok meg szün te té se vagy csök - ken té se ér de ké ben be ve ze tett, 5. sze rin ti in téz ke dé se ket, c) figye lembe ven ni a koc ká zat ér té ke lést vég zõ sze - mély, a fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos, illetve az ille té - kes ha tó ság ja vas la tát az 5. sze rin ti in téz ke dé sek vég re - haj tá sa so rán, d) a mun ka vál la lót olyan mun ka kör ben fog lal koz tat ni, ahol nem áll fenn a to váb bi ex po zí ció ve szé lye, és e) in téz ked ni a so ron kí vü li or vo si vizs gá lat ról, f) gon dos kod ni azon mun ka vál lalók egész sé gi ál la po - tá nak a fel mé ré sé rõl, akik ha son ló mér té kû rez gés ex po zí - ci ó nak vol tak ki té ve. 8. (1) Egész test re ható rez gés vo nat ko zá sá ban, a ten ge ri ha jó zás ban és a légi szál lí tás ban egye di en ge dély alap ján, e jog sza bály ban meg adott ha tár ér ték alól az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal amennyi ben a köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõs sé get meg ál la pí tot ta fel men tést ad hat. (2) Az 5. (3) be kez dé sé ben fog lalt elõ írás be tar tá sa alól fel men tés ab ban az eset ben ad ha tó, ha a mun ka vál laló me cha ni kus rez gés ex po zí ci ó ja a 3. -ban meg ha tá ro zott pre ven ci ós ha tár ér té kek alatt van, de idõn ként je len tõ sen vál to zik, és ese ten ként túl lé pi az ex po zí ci ós ha tár ér té ket. Ez eset ben azon ban a 40 órá ra szá mí tott ex po zí ci ós ér ték - nek ke ve sebb nek kell len nie a 3. -ban meg adott expozí - ciós ha tár ér ték nél és mé rés sel kell iga zol ni, hogy a vál to zó ex po zí ci ó ban rej lõ koc ká za tok ki seb bek az ex po zí ci ós határ értékben rej lõ koc ká za tok nál. (3) A 3. -ban meg adott ex po zí ci ós ha tár ér té kek aló li fel men tés meg adá sá nál annak in dok lá sát pon to san rög zí - te ni szük sé ges. A fel men tést négy éven te fe lül kell vizs gál - ni, és ha az azt meg ala po zó kö rül mé nyek meg szûn nek, vissza kell von ni. 9. Ez a ren de let az Euró pai Unió aláb bi irány el vé nek való meg fe le lést szol gál ja: a Par la ment és a Ta nács 2002/44/EK irány elve (2002. jú ni us 25.) a mun ka vál lalók fi zi kai té nye zõk (vib rá ció) ha tá sá ból ke let ke zõ koc ká za - tok nak való ex po zí ci ó já ra vo nat ko zó egész ség ügyi és biz - ton sá gi mi ni mum-kö ve tel mé nyek rõl [ti zen ha to dik egye di irány elv a 89/391/EGK irány elv 16. cik ke (1) be kez dé sé - nek ér tel mé ben]. 10. (1) Ez a ren de let jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. (2) Az 5. (3) be kez dé sé ben írt kö te le zett sé gek vég re - haj tá sá nak ha tár ide je jú li us 6. azon mun ka esz kö zök ese té ben, ame lye ket jú li us 7. elõtt bo csá ta nak a mun ka vál lalók ren del ke zé sé re, és ame lyek hasz ná la tá nál figye lembe véve a leg újabb tech ni kai elõ re lé pé se ket, illetve szer ve zé si in téz ke dé se ket is az ex po zí ci ós ha tár - ér té kek nem tart ha tók be. (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mun ka - kö ri, szak mai, illetve sze mé lyi hi gi é nés al kal mas ság or vo - si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM ren de let

5 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4283 a) 8. -ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (Zá ró vizs gá la tot kell vé gez ni) b) idült fog lal ko zá si be teg ség ve szé lyé vel járó mun ka vég zés, illetve mun ka kör nye zet meg szû né se kor, to váb bá ha a fog lal koz ta tott kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben legalább négy évet dolgozott; b) 3. szá mú mel lék le te 5. pont já nak va ná di um éven ként szö veg ré szét kö ve tõ vib rá ció (kéz/kar rez gés)-hez tar to zó szö veg he lyé be a következõ szöveg lép: [Kóroki tényezõ Idõ sza kos mun ka al kal mas sá gi vizs gá la tok gya ko ri sá ga Megjegyzés va ná di um éven ként] rez gés kéz/kar 2,5 5 m/s 2 (fér fi) két éven ként Elsõ íz ben a mun ká ba ál lást kö ve tõ ha to dik hó nap után 1,0 2,5 m/s 2 (sé rü lé keny cso port) két éven ként Hi deg/ned ves mun ka kör nye zet ben éven te egész test re ható 0,5 1,15 m/s 2 (fér fi) két éven ként Elsõ íz ben a mun ká ba ál lást kö ve tõ ha to dik hó nap után 0,5 m/s 2 alatt (sé rü lé keny cso port) két éven ként Hi deg/ned ves mun ka kör nye zet ben éven te egye di fel men tés ese tén éven ként Elsõ íz ben a mun ká ba ál lást megelõ - zõen. [vi nil-klo rid fél éven ként] c) 8. szá mú mel lék le té nek 2.2., , és 2.3. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: [Megterhelések Terhes (1) Fi a tal ko rú <45 45 x >x Fi a tal ko rú >x 2.2. Kéz/kar rez gés 2,5 m/s 2 ex po zí ció fe let t Egész test re ható rez gés sel járó mun ka: 0,5 m/s 2 ex po zí ció fe let t nõk éves éves fér fi ak] (4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a dol go zók bõr vé dõ ké szít ménnyel tör té nõ el lá tá sá - ról szóló 2/1983. (II. 14.) EüM ren de let, valamint az Ál la - mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat át szer ve zé - sé vel kap cso la tos egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá - ról szóló 6/1999. (IV. 2.) EüM ren de let 5. -a. Dr. Rácz Jenõ s. k., egészségügyi miniszter Melléklet a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelethez A kéz/kar és az egész testre ható rezgésexpozíció meghatározása 1. A koc ká zat ér té ke lé se I. KÉZ/KAR REZGÉS A kéz/kar rez gés ex po zí ció meg ha tá ro zá sa az MSZ EN ISO :2001 szab vány 5. pont ja ál tal meg ha tá ro zott mó don tör tén jen. Egy irá nyú gyor su lás ér zé ke lõ és/vagy vek to ri á li san nem összeg zõ mé rõ mû szer hasz ná la ta ese tén az MSZ EN ISO :2001 szab vány 6.1. pont já ban fog lal tak sze rint kell el jár ni. A koc ká zat meg ha tá ro zá sá nál és fel mé ré sé nél figye - lembe kell ven ni a 4., 5. és 6. -ban fog lal ta kat is. 2. A mé rés a) A hasz nált mé rõ mû szer és mé ré si mód szer fe lel jen meg az MSZ EN ISO :2001 szab vány 4. pont já nak. b) A két ke zi esz kö zök nél kü lön-kü lön mind egyik ké - zen el kell vé gez ni a mé rést. Az ex po zí ci ót a két mé rés kö - zül a ma ga sabb ér ték re kell meg ha tá roz ni, de a má sik ér - ték rõl is le het in for má ci ót szol gál tat ni. 3. Egyé ni vé dõ esz kö zök Az egyé ni vé dõ esz kö zök re vo nat ko zó elõ írásokat a 65/1999. (XII. 22.) EüM ren de let tar tal maz za.

6 4284 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám II. EGÉSZ TESTRE HATÓ REZGÉS 1. A koc ká zat ér té ke lé se a) A rez gés ex po zí ció meg ha tá ro zá sa az MSZ ISO :2002 szab vány 6.1. és 6.5. pont ja ál tal meg ha tá ro - zott mó don, ér té ke lé se a szab vány 7. fe je ze té ben fog lal tak figye lembe véte lével az 1,4a wx, 1,4a wy, a wz (ülõ vagy álló dol go zó ra meg ha tá ro zott) de rék szö gû ko or di ná ta-rend - szer ben, 8 órá ra vo nat koz ta tott négy ze tes kö zép ér té ke (egyen ér té kû rezgésgyorsulás) számítása alapján történik. b) Ha a rez gés két vagy több irány ban össze mér he tõ nagy sá gú, ak kor az egész ség ká ro so dá si koc ká za tot a vek - to ri á li san összeg zett ere dõ ér ték alapján kell értékelni. c) A meg adott mé ré si és ér té ke lé si mód sze rek fo ko zott fi gyel met igény lõ mun ka he lyek re vo nat ko zó an nem alkalmazhatók. d) A koc ká zat ér té ke lé sé nél figye lembe kell ven ni a 4., 5. és 6. -ban fog lal ta kat is. 2. A mé rés A mé rés nél a hasz nált mé rõ mû szer és mé ré si mód szer fe lel jen meg az MSZ ISO :2002 szab vány 5. pont - já ban fog lal tak nak. 2. (1) Ez a ren de let jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R ának (3) be kez dé se és 6. szá mú mel lék le te ha tá lyát vesz ti. Dr. Rácz Jenõ s. k., Csiz már Gá bor s. k., egészségügyi miniszter fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter III. rész HATÁROZATOK Az Alkotmánybíróság határozatai Az Alkotmánybíróság 24/2005. (VI. 24.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter 8/2005. (VI. 24.) FMM EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM EüM együttes rendelet módosításáról A mun ka vé de lem rõl szóló évi XCIII. tör vény (a továb biak ban: Mvt.) 23. -ának (3) be kez dé sé ben ka - pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendeljük el: 1. A mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi - ni má lis szint jé rõl szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM EüM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 24. -ának (2) be - kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A mun ka he lye ken a mun ka vál laló tes té re át te võ dõ rez gés vo nat ko zá sá ban a rez gés ex po zí ci ó nak ki tett mun - ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má lis egész sé gi és mun ka biz - ton sá gi kö ve tel mé nyek rõl szóló kü lön jog sza bály elõ - írásait kell al kal maz ni. Az Alkot mány bíró ság ön kor mány za ti ren de le ti sza bá - lyo zás alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá - nyuló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy Sió fok Vá ros Ön kor mány za tá nak Sió fok vá ros épí té si sza bály za tá ról szóló 12/1999. (IV. 23.) szá mú ren de le te 94. (2) be kez - dé se alkot mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti. Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz - löny ben köz zé te szi. INDOKOLÁS I. A So mogy Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je (a továb biak ban: hi va tal ve ze tõ) kez de mé nyez te Sió fok Vá ros Ön kor mány za tá nak Sió fok vá ros épí té si sza bály za - tá ról szóló 12/1999. (IV. 23.) szá mú ren de le te (a továb - biak ban: Ör.) 94. (2) be kez dé sé nek a meg sem mi sí té sét. A hi va tal ve ze tõ az Ör. tör vényességi vizs gá la ta so rán azt ál la pí tot ta meg, hogy az Ör. 94. (2) be kez dé se tör - vénysértõ ren del ke zést tar tal maz, fel ha tal maz ta ugyan is az épí tés ügyi ha tó sá got arra, hogy az épí té si vagy te lek ala - kí tá si en ge dé lyek meg adá sá nak fel té te le ként elõ ír hat ja az

7 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4285 épí té si mun ká val érin tett in gat la non már meg lé võ olyan épít mé nyek vagy épít mény ré szek kár ta la ní tás nél kü li le - bon tá sát, ame lyek nem fe lel nek meg a ha tá lyos épí tés ügyi jog sza bá lyok elõ írásainak, füg get le nül at tól, hogy ko ráb - ban épí té si en ge déllyel vagy épí té si en ge dély nél kül épül - tek-e. A hi va tal ve ze tõ ál lás pont ja sze rint az zal, hogy a kép vi se lõ-tes tü let ön kor mány za ti ren de le té ben az épí té si en ge dély meg adá sá nak fel té te lét elvi jel leg gel sza bá lyoz - ta, a ha tás kö rén túl ter jesz ke dett. Rá mu ta tott arra, hogy az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szóló évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Ét.) 34. (2) be kezdése sze rint az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély fel - té te lek hez köt he tõ, az ön kor mány zat azon ban a fel té te lek - re vo nat ko zó an ren de le té ben sem mi fé le sza bályt nem al - kot hat. Hang sú lyoz ta azt is, hogy az Ör. ezen ren del ke zé se el len té tes az Ét. 48. (8) be kez dé sé ben, 55. -ában fog lal - tak kal, a jog al ko tás ról szóló évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) ren del ke zé se i vel, valamint üt kö zik az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Áe.) 2. (2) be kez - dé sé be, a jó hi sze mû en szer zett és gya ko rolt jo gok tör vényi vé del mé nek el vé be, eze ket biz to sí tó ren del ke zé se i be. Az ön kor mány zat ren de le té ben nem tesz kü lönb sé get a sza - bály ta la nul épí tett és en ge déllyel épí tett épít mé nyek kö - zött, az el évü lé si idõ ket fi gyel men kí vül hagy va, idõ be li kor lá to zás és kár ta la ní tás nél kül az épí tés ügyi ha tó ság mér le ge lé sé re bíz za, hogy az épí té si és vagy te lek ala kí tá si en ge dé lyek meg adá sá nak fel té te le ként elõ ír hat ja az épí té si mun ká val érin tett in gat la non már meg le võ épít mé nyek vagy épít mény ré szek kár ta la ní tás nél kü li le bon tá sát, füg - get le nül at tól, hogy ko ráb ban épí té si en ge déllyel vagy en - ge dély nél kül épül tek-e. A vá ro si ön kor mány zat kép vi se - lõ-tes tü le te a hi va tal ve ze tõ tör vényességi ész re vé te lét meg tár gyal ta és úgy dön tött, hogy a ren de le tét vál to zat la - nul fenn tart ja. Ezek után a hi va tal ve ze tõ a he lyi ön kor - mány za tok ról szóló évi LXV. tör vény (a továb biak - ban: Ötv.) 99. (2) be kez dés a) pont ja alap ján a tá ma dott ren del ke zés meg sem mi sí té sét kez de mé nyez ve az Al kot - mány bí ró ság hoz for dult. II. Az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön - té sét a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek re ala poz ta. 1. Az Alkot mány ren del ke zé sei: 2. (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti - kus jog ál lam. 44/A. (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. 2. A he lyi ön kor mány za tok ról szóló évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) ren del ke zé sei: 7. (1) Tör vé ny vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján kor mány ren de let ki vé te le sen a pol gár mes tert, a fõ pol gár - mes tert, a me gyei köz gyû lés el nö két ál lam igaz ga tá si ha tó - sá gi ha tás kör rel ru ház hat ja fel. Tör vé ny vagy kor mány ren - de let ál lam igaz ga tá si fel ada tot, ha tó sá gi ha tás kört ál la pít - hat meg a jegy zõ nek, a fõ jegy zõ nek és ki vé te le sen a kép vi - se lõ-tes tü let hi va ta la ügy in té zõ jé nek is. 16. (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza - bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, annak vég re haj tá sá ra ön - kor mány za ti ren de le tet alkot. 3. Az Ét. ren del ke zé sei: 13. (1) Az épí tés he lyi rend jé nek biz to sí tá sa ér de ké - ben a te le pü lé si ön kor mány zat nak az or szá gos sza bá lyok - nak meg fele lõen, illetve az azok ban meg en ge dett el té ré - sek kel a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té nek fel hasz ná lá sá - val és be épí té sé vel, to váb bá a kör nye zet ter mé sze ti, táji és épí tett ér té ke i nek vé del mé vel kap cso la tos, a tel kek hez fû - zõ dõ sa já tos he lyi kö ve tel mé nye ket, jo go kat és kö te le zett - sé ge ket he lyi épí té si sza bály zat ban kell meg ál la pí ta nia. 34. (1) Te lek ala kí tás hoz, épít mény, épít mény rész, épü let együt tes meg épí té sé hez, át ala kí tá sá hoz, bõ ví té sé - hez, fel újí tá sá hoz, hely re ál lí tá sá hoz, kor sze rû sí té sé hez, le bon tá sá hoz, el moz dí tá sá hoz, illetve hasz ná lat ba vé te lé - hez, fenn ma ra dá sá hoz vagy a ren del te té sé nek meg vál toz - ta tá sá hoz (a továb biak ban együtt: épí té si mun ka) a jog sza - bá lyok ban meg ha tá ro zott ese tek ben az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges. 36. Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély a jog sza bá lyok ke - re tei kö zött ak kor ad ha tó, ha a) a ter ve zett épí tés a ok ban, a 31. -ban elõ - írt, illetve a kü lön jog sza bály ban kö te le zõ vé tett nem ze ti szab vány sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, b) a ter ve zett épí tés az egyes épít mé nyek és te rü le tek vé dett sé gét el ren de lõ vagy azok ra kü lön le ges fel té te le ket meg ál la pí tó jog sza bá lyok nak, az elõ ze tes ha tó sá gi el já rá - sok ban tisz tá zó dott szak ha tó sá gi kö ve tel mé nyek nek és az ér de kelt szak ha tó sá gok hoz zá já ru lá sá ban fog lalt ese ti elõ - írásoknak meg fe lel, c) az épít mény meg épí té se, ter ve zett hasz ná la ta, fenn - tar tá sa nem okoz a kör nye ze té ben olyan ká ros ha tást, amely a te rü let ren del te té sé nek meg fe le lõ mér té ket meg - ha lad ná, az ál lé kony sá got, az éle tet és egész sé get, a közés va gyon biz ton sá got ve szé lyez tet né, vagy a köz ér de ket egyéb mó don sér te né, d) az épít mény ren del te tés sze rû hasz nál ha tó sá gá hoz szük sé ges já ru lé kos épít mé nyek, il le tõ leg jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don a köz le ke dé si há ló zat - hoz való csat la ko zás, valamint a köz mû- és ener gia el lá tás meg va ló sí tá sa biz to sí tott, e) a ter ve zõ ként meg je lölt szerv, il le tõ leg sze mély jo - go sult volt az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zés re, f) az épít te tõ épí té si jo go sult sá gát hi telt ér dem lõ en iga - zol ja.

8 4286 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám 47. (1) Az épí tés ügyi ha tó ság el ren del he ti: a) az épít mény, épít mény rész épí tés ügyi ha tó sá gi en ge - dé lyek ben meg ha tá ro zott, en nek hi á nyá ban az ere de ti (a vál toz ta tás elõt ti) ren del te té sé tõl el té rõ hasz ná la tá nak meg szün te té sét, valamint b) sza bály ta lan épít ke zés ese té ben az épí té si mun ka meg szün te té sét és az épí tést meg elõ zõ ál la pot hely re ál lí tá - sát, il le tõ leg a jog erõs és vég re hajt ha tó épí té si en ge dély - nek és a hoz zá tar to zó, jó vá ha gyott en ge dé lye zé si ter vek - nek meg fe le lõ ál la pot ki ala kí tá sát, c) a mû sza ki kö ve tel mé nyek nek meg nem fe le lõ épí té si ter mé kek ki cse ré lé sét, d) az épít mény, épít mény rész kö te le zõ jó kar ban tar tás kö rét meg ha la dó fel újí tá sát, ha az a te le pü lés kép ked ve - zõbb ala kí tá sa ér de ké ben szük sé ges, vagy azt az épí té si sza bály zat ban, a sza bá lyo zá si terv ben fog lal tak vég re haj - tá sa, il le tõ leg az épí té sze ti örök ség vé del mé nek ér de kei meg kö ve te lik, e) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a te lek be - ke rí té sét, to váb bá a tel ken a te le pü lés kép elõ nyö sebb ki - ala kí tá sa vagy a kör nye zet vé del me cél já ból szük sé ges kert épí té si, to váb bá a te le pü lés kép vé del me ér de ké ben szük sé ges egyéb mun kák el vég zé sét, f) az épít mény kör nye ze té bõl az épí té si te vé keny ség so rán ke let ke zett épí té si hul la dék, ma ra dék épí tõ anyag és épí té si se géd esz kö zök el szál lí tá sát, a kör nye zet nek és a te - rep fel szí né nek az ere de ti, illetve az en ge dé lye zett ál la pot - ban tör té nõ át adá sát, a kör nye zet ben oko zott ká rok meg - szün te té sét. (2) Az épí tés ügyi ha tó ság nak el kell ren del nie: a) az épít mény, épít mény rész rész le ges vagy tel jes át - ala kí tá sát, amennyi ben ez nem le het sé ges, vagy ha az épít te tõ ezt nem vál lal ja a le bon tá sát vagy az új ra épí té - sét, ha a ki vi te le zés az ál lé kony sá got, az éle tet és egész sé - get, a köz- és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ mó don tör - té nik, b) az épít mény, épít mény rész ál lé kony sá gát, az éle tet, egész sé get, a köz- és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ, valamint az en ge dély nél kü li hasz ná lat meg szün te té sét, c) az épít mény, épít mény rész hi bá i nak, hi á nyos sá ga i - nak meg szün te té sét, ha azt ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra nem al kal mas mó don épí tet ték meg, vagy ez ál - tal ide gen in gat lan ban az ál lé kony sá got, az éle tet és egész - sé get, a köz- és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ ál la pot ke let ke zett, d) az épít mény jó kar ban tar tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett - ség tel je sí té sét, il le tõ leg az épít mény fe lül vizs gá la tát, szük ség sze rin ti át ala kí tá sát, fel újí tá sát, hely re ál lí tá sát vagy le bon tá sát, ha annak ál la po ta az ál lé kony sá got, az éle tet és egész sé get, a köz- és va gyon biz ton sá got ve szé - lyez te ti. 48. (1) Ha az épít ményt, épít mény részt sza bály ta la nul épí tet ték meg, az épí tés ügyi ha tó ság arra az épít te tõ vagy az in gat lan nal ren del kez ni jo go sult ké rel me alap - ján fenn ma ra dá si en ge délyt ad, ha a ok ban és a 31. -ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak vagy meg te - remt he tõk, és az épít te tõ az épí té si jo go sult sá gát iga zol ta. Ha az épít ményt, épít mény részt épí tés ügyi ha tó sá gi en ge - dély nél kül bon tot ták le, az épí tés ügyi ha tó ság azt ha tá - ro zat tal tu do má sul ve szi. (2) Fenn ma ra dá si en ge dély az (1) be kez dés ben fog lal - tak ér vé nye sí té se mel lett ki ad ha tó ak kor is, ha a) az épít mény, épít mény rész át ala kí tás sal sza bá lyos sá te he tõ, vagy b) a sza bály ta lan ság gal oko zott ér dek sé re lem je len ték - te len, köz ér de ket nem sért, vagy a ha tó ság ál tal meg ha tá - ro zott ha tár idõn be lül el há rít ha tó. (3) Az épí tés ügyi ha tó ság az épít te tõt ké re lem hi á nyá - ban a fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra fel hív hat ja, vagy az el já rást hi va tal ból az épít te tõ költ sé gé - re le foly tat hat ja. (4) A fenn ma ra dá si en ge dély épí tés ügyi bír ság ki sza - bá sa, il le tõ leg az (1) (2) be kez dés sze rin ti szük ség sze rû át ala kí tás kö te le zett sé gé nek és ha tár ide jé nek egy ide jû meg ál la pí tá sa mel lett meg ha tá ro zott idõ re szóló, vissza - vo ná sig ér vé nyes (ha tá ro zat lan idõ re szóló) vagy vég le ges jel le gû le het. (5) A fenn ma ra dá si en ge dély egy ben az épít mény re vo - nat ko zó hasz ná lat ba vé te li en ge dély is, amennyi ben en nek fel té te lei fenn áll nak. Az épít mény rész re vo nat ko zó fenn - ma ra dá si en ge dély meg adá sá val egy idõ ben az épí tés ügyi ha tó ság nak ren del kez nie kell az épít mény be fe je zé sé re vo - nat ko zó to vább épí tés rõl is. Az épít mény épí té si mun ká i - nak tel jes be fe je zé se után a 44. elõ írásai sze rin ti hasz ná - lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rást kell le foly tat ni. (6) A meg ha tá ro zott idõ el tel tét, il le tõ leg az en ge dély vissza vo ná sát köve tõen az épít ményt, épít mény részt az en ge dé lyes nek kár ta la ní tá si igény nél kül le kell bon ta nia. Ugyan úgy ak kor is, ha a fenn ma ra dá si en ge dély ben elõ írt át ala kí tá si kö te le zett sé get nem tel je sí tet ték. Az át ala kí tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén az épí tés ügyi ha tó ság a le bon tást el ren de li. (7) Ha a sza bály ta la nul meg épí tett épít mény re, épít - mény rész re fenn ma ra dá si en ge dély nem ad ha tó, az épí tés - ügyi ha tó ság kö te les el ren del ni a sza bá lyos sá té tel ér de ké - ben szük sé ges mun ká la tok el vég zé sét, vagy ha a kö te le zett a mun ká la tok el vég zé sét nem vál lal ja, a le bon tá sát. (8) Az épí tés ügyi ha tó ság az (1) (7) be kez dés alap ján a sza bály ta lan ság tu do más ra ju tá sá tól szá mí tott egy éven be lül, leg ké sõbb azon ban az épí tés be fe je zé sé tõl ha nem ál la pít ha tó meg az épít mény hasz ná lat ba vé te lé tõl szá mí - tott tíz éven be lül in téz ked het. A (6) be kez dés ben fog lal tak és az új el já rás le foly ta tá sa ese tén az egy éves idõ tar tam kez de tét a meg ha tá ro zott idõ el tel té tõl, valamint az en ge - dély vissza vo ná sá tól, az át ala kí tá si kö te le zett ség re elõ írt tel je sí té si ha tár idõ le jár tá tól, il le tõ leg az új el já rás le foly ta - tá sát el ren de lõ jog erõs ha tá ro zat kel té tõl kell szá mí ta ni. (9) Ké re lem re a fenn ma ra dá si en ge dély ki adá sa nem ta - gad ha tó meg a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé si idõ le tel te miatt. Eb ben az eset ben át ala kí tá si kö te le zett sé - get elõ ír ni és épí tés ügyi bír sá got meg ál la pí ta ni nem le het.

9 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4287 (10) A sza bály ta la nul lé te sí tett épít ménnyel, épít mény - résszel kap cso la tos át ala kí tá si vagy bon tá si kö te le zett sé - gek vég re haj tá sát az in gat lan tu laj do no sa (ha szon él ve zõ je, hasz ná ló ja) tûr ni kö te les. 52. (1) Az épí tés ügyi ha tó sá gi jog kört elsõ fo kon a (2) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel a te le pü lé si ön kor - mány zat jegy zõ je lát ja el. (2) Az elvi épí té si, az épí té si, a bon tá si, a hasz ná lat ba vé - te li és a fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si, to váb bá az azok kal össze füg gés ben ke let ke zett el len õr zé si és kö te le zé si ügyek ben, valamint a ki szol gá ló út cél já ra tör té nõ le jegy - zés és a te lek ala kí tá sok en ge dé lye zé se tár gyá ban, és a 47. (2) be kez dés b) d) pont ja i ban meg ha tá ro zott ese tek - ben (a továb biak ban: ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügy) elsõ fo kon a vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) a ja nu ár 1-jét köve tõen vá ros sá nyil vá ní tott te le pü lé sek ki vé te lé vel ön kor mány zat jegy zõ je jár el a kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ille té kességi te rü let tel, to váb bá annak a te le pü lé si ön kor mány zat nak a jegy zõ je, akit a kor mány - ren de let ja nu ár 1-jé ig ki je lölt. 55. (1) A te le pü lés kép vé del me ér de ké ben az épí tés - ügyi ha tó ság: a) az épü let(ek) és (azok) kör nye ze té nek ki ala kí tá sa, to váb bá az egy épü let ben lévõ va la mennyi üz let he lyi ség hom lok za tá nak, valamint a ki ra kat szek ré nyek nek és fel - ira tok nak, hir de tõ be ren de zé sek nek össze han golt épí té sze - ti-mû sza ki ter ve zé sét, illetve ki vi te le zé sét, valamint b) az épü let kül sõ hely re ál lí tá sát, hom lok zat szí ne zé sét és az épít mény elõ nyö sebb épí té sze ti meg je le né sét szol - gáló egyéb mun ká kat is el ren del het. (2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt mun ká la tok el ren de - lé sé nek fel té te le it a te le pü lé si fõ vá ros ban a ke rü le ti ön - kor mány zat ren de let ben sza bá lyoz za. (3) Ha az épít mény, épít mény rész 47. (1) be kez dés d) pont sze rin ti fel újí tá sa, át ala kí tá sa a te le pü lés kép elõ - nyö sebb ki ala kí tá sa szem pont já ból vagy te le pü lés ren de - zé si okok ból vált szük sé ges sé, ezek költ sé gei, to váb bá az épít mény hasz ná la tá nak az át ala kí tás miatt tör tént kor lá to - zá sá ból ere dõ ká rok meg té rí té se a mun ká la tok el vég zé se foly tán be kö vet ke zett ér ték emel ke dés le vo ná sá val a te - le pü lé si ön kor mány za tot ter he li. (4) Ha a te le pü lés kép elõ nyö sebb ki ala kí tá sa cél já ból vagy te le pü lés ren de zé si okok ból az épít mény, épít mény - rész le bon tá sa vált szük sé ges sé, a tu laj do nost a ki sa já tí tá si kár ta la ní tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kár ta la ní ta ni kell. 4. Az Ör. ren del ke zé sei: 94. (2) Az épí tés ügyi ha tó ság az épí té si vagy te lek - ala kí tá si en ge dé lyek meg adá sá nak fel té te le ként elõ ír hat ja az épí té si mun ká val érin tett in gat la non már meg lé võ olyan épít mé nyek vagy épít mény ré szek kár ta la ní tás nél kü li le - bon tá sát, ame lyek nem fe lel nek meg a ha tá lyos épí tés ügyi jog sza bá lyok elõ írásainak, füg get le nül at tól, hogy ko ráb - ban épí té si en ge déllyel vagy épí té si en ge dély nél kül épül - tek-e. III. Az in dít vány meg ala po zott. 1. Az Alkot mány bíró ság az Ör. tá ma dott ren del ke zé sét el sõ ként az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kö rök és az ön kor - mány zat sza bá lyo zá si jog kö re és az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kö rök össze füg gé sé ben vizs gál ta. A he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a feladatkö - rében al kot hat ren de le tet, amely nem le het el len té tes ma - ga sabb szin tû jog sza bállyal. [Alkot mány 44/A. (2) be - kez dés.] Az ön kor mány zat ren de le tet a tör vény ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to - váb bá tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, annak vég re haj tá - sá ra al kot hat ja. [Ötv. 16. (1) be kez dés.] Az Ör.-t Sió fok Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te (a továb - biak ban: kép vi se lõ-tes tü let) az Ét ban ka pott fel ha - tal ma zás alap ján, az Ét. vég re haj tá sá ra al kot ta meg. Az Ét. 34. (1) be kez dé se ál la pít ja meg azt, hogy mely ese tek ben töb bek kö zött te lek ala kí tás, épít mény, épít - mény rész meg épí té se ese tén szük sé ges az épí tés ügyi ha - tó ság en ge dé lye. Az Ét a pe dig ar ról ren del ke zik, hogy az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély a jog sza bá lyok ke re - tei kö zött mi kor ad ha tó meg. Az épí tés ügyi ha tó sá gi jog kört az Ét a alap ján a jegy zõ lát ja el, ál ta lá ban a te le pü lé si ön kor mány zat jegy - zõ je, a ki emelt épí tés ha tó sá gi ügyek ben a kor mány ál tal ki je lölt jegy zõ. Az Ötv. 7. (1) be kez dé se alap ján a jegy - zõ nek tör vény vagy kor mány ren de let ál la pít hat meg ál - lam igaz ga tá si fel ada tot, ha tó sá gi ha tás kört, az ön kor - mány zat ren de le te nem. A te le pü lés kép vé del me ér de ké ben gya ko rol ha tó épí tés - ha tó sá gi ha tás kö rö ket is az Ét. 55. (1) be kez dé se ren de zi, az Ét. fel ha tal ma zást a kép vi se lõ-tes tü let nek az (1) be kez - dés ben meg je lölt mun ká la tok el ren de lé se fel té te le i nek ön - kor mány za ti ren de let ben való sza bá lyo zá sá ra adott. Az Ét. te hát nem adott fel ha tal ma zást az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek az épí tés ügyi ha tó ság ként el já ró jegy zõ nek épí tés ha tó sá gi ha tás kör meg ál la pí tá sá ra. Követ kezésképpen a kép vi se lõ-tes tü let ha tás kör hi á nyá - ban al kot ta meg az Ör. tá ma dott ren del ke zé sét. Az Alkot mány bíró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki zá ró lag a fel ha tal ma zás ke re tei kö zött sza bá lyoz hat a kép vi se lõ-tes tü let, a fel ha tal - ma zás ke re te it túl lé põ, azt meg ha la dó ön kor mány za ti sza - bá lyo zás el len té tes a tör vénnyel, sér ti az Alkot mány 44/A. (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat. [3/1999. (III. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 375, ; 39/2001. (X. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, ; 18/2002. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 496, 499.; 23/2002.

10 4288 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám (VI. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 515, 517.; 28/2002. (VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 540, 541.; 56/2003. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 867, 870.] A te le pü lés kép vé del me ér de ké ben te he tõ, az Ét ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi in téz ke dé sek kö zül, ha az épít mény, épít mény rész le bon tá sa vá lik szük sé ges sé, ak kor a (4) be kez dés sze rint a tu laj do nost a ki sa já tí tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kár ta la ní ta ni kell. Az Ör. tá - ma dott ren del ke zé se eb ben az össze füg gés ben el len té tes az Ét. 55. (4) be kez dé sé vel. Sza bály ta lan en ge dély nél kü li épít ke zés ese tén az épí tés ha tó ság az Ét ában meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén, az épí tés ha tó ság in téz ke dé sé re ren del ke zé sé re álló idõ a tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí tott egy év, illetve az épí tés be fe je zé sé tõl, hasz ná lat ba vé te lé tõl szá mí tott tíz év el tel te után nem ta gad ha tó meg a fenn ma ra dá si en ge - dély ki adá sa. Eb ben az eset ben át ala kí tá si kö te le zett sé get elõ ír ni és épí tés ügyi bír sá got ki szab ni sem le het. [Ét. 48. (9) be kez dé se.] Az Ör. tá ma dott ren del ke zé se eb ben az össze füg gés ben el len té tes az Ét. 48. (9) be kez dé sé vel. A fen ti ek alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. tá ma dott ren del ke zé se több tör vényi sza - bállyal el len té tes, az Alkot mány 44/A. (2) be kez dé sé be üt kö zés miatt alkot mány elle nes. Az Alkot mány bíró ság ezért meg sem mi sí tet te az Ör. 94. (2) be kez dé sét. 2. Te kin tet tel arra, hogy az Ör. 94. (2) be kez dé sé nek alkot mány elle nességét az Alkot mány bíró ság az Alkot - mány 44/A. (2) be kez dé se alap ján meg ál la pí tot ta ál lan - dó gya kor la tá nak meg fele lõen, nem vizs gál ta az in dít - vány ban meg je lölt más alkot mány elle nességeket. [61/1997. (XI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 193, 200; 56/2001, (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482; 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213; 4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72.] A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról szóló évi XXXII. tör vény 41. -án ala pul. Dr. Hol ló And rás s. k., alkot mány bíró Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., alkot mány bíró Dr. Kiss Lász ló s. k., elõ adó alkot mány bíró Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 935/H/2004. Az Alkotmánybíróság 25/2005. (VI. 24.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkot mány bíró ság ön kor mány za ti ren de let alkot - mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít - vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: 1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy Egyek Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le té nek a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szóló 19/1999. (XII. 15.) Önk. sz. ren de le te 5. (1) be kez dés d) pont ja alkot mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti. 2. Az Alkot mány bíró ság Egyek Nagy köz ség Kép vi se - lõ-tes tü le té nek a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szóló 19/1999. (XII. 15.) Önk. sz. ren de le te 5. (1) be kez - dés c) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja. Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz - löny ben köz zé te szi. INDOKOLÁS I. A Haj dú-bi har Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je (a továb biak ban: hi va tal ve ze tõ) tör vényességi ész re vé telt tett Egyek Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le té nek (a továb - biak ban: Kép vi se lõ-tes tü let) a ma gán sze mé lyek kom mu - ná lis adó já ról szóló, több ször mó do sí tott, 19/1999. (XII. 15.) Önk. sz. ren de le te (a továb biak ban: Ör.) 5. (1) be kez dé se c) és d) pont ja te kin te té ben. Az Ör. 5. (1) be kez dés c) pont ja a ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó ön - kén tes tûz ol tót, a d) pont ja a pol gár õr ség tag ját men te sí tet - te a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak meg fi ze té se alól. A hi va tal ve ze tõ a Kép vi se lõ-tes tü let nek tett tör - vényességi ész re vé te lé ben ki fej tet te, hogy ál lás pont ja sze - rint az Ör. 5. (1) be kez dés c) és d) pont ja üt kö zik az Alkot mány 70/A. -ába és 70/I. -ába, ugyan is al kot má - nyos in dok nél kül a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal - má ba üt kö zõ en a köz ter hek hez való hoz zá já ru lás el vét sér tõ adó men tes sé get biz to sí t a ké szen lé ti szol gá la tot el lá - tó ön kén tes tûz ol tó nak és a pol gár õr ség tag ja i nak. A hi va - tal ve ze tõ rá mu ta tott arra is, hogy vé le mé nye sze rint az Ör. 5. (1) be kez dés d) pont ja sér ti a jog biz ton sá got is az - ál tal, hogy nincs egy ér tel mû en meg ha tá roz va az adó alól men tes ala nyok köre. A hi va tal ve ze tõ úgy véli, hogy az

11 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4289 ön kén tes tûz ol tó nak, a pol gár õr ség tag já nak adott adó - men tes ség a Htv. ren del ke zé se i re is fi gye lem mel a kom mu ná lis adó cél já val, illetve tár gyá val nincs sem mi fé - le össze füg gés ben. A Kép vi se lõ-tes tü let nem fo gad ta el a tör vényességi ész re vé telt, ezért a hi va tal ve ze tõ a he lyi ön - kor mány za tok ról szóló évi LXV. tör vény (a továb - biak ban: Ötv.) 99. (2) be kez dés a) pont ja alap ján az Alkot mánybíróságnak tett in dít vá nyá ban kez de mé nyez te a tá ma dott ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét. II. Az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön - té sét a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek re ala poz ta. 1. Az Alkot mány ren del ke zé sei: 2. (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra - tikus jog ál lam. 44/A. (1) A he lyi kép vi se lõ tes tü let: a) ön kor mány za ti ügyek ben ön ál ló an sza bá lyoz és igaz gat, dön té se ki zá ró lag tör vényességi ok ból vizs gál ha - tó fe lül, (...) d) tör vény ke re tei kö zött meg ál la pít ja a he lyi adók faj - tá it és mér té két, (...) (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. 70/A. (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le - tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne - ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nélkül. (2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün - teti. (3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su - lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz - ke dé sek kel is se gí ti. 70/I. Min den ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet kö te les jö - ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fele lõen a köz - terhekhez hoz zá já rul ni. 2. Az Ötv. ren del ke zé sei: 1. (1) A köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, valamint a me gye ön kor mány za ta (a továb biak ban: he lyi ön kor mány zat) a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó he lyi ér - de kû köz ügyek ben (a továb biak ban: he lyi köz ügy) ön - állóan jár el. (2) A he lyi köz ügyek a la kos ság köz szol gál ta tá sok kal való el lá tá sá hoz, a köz ha ta lom ön kor mány za ti tí pu sú he lyi gya kor lá sá hoz, valamint mind ezek szer ve ze ti, sze mé lyi és anya gi fel té te le i nek he lyi meg te rem té sé hez kap cso lód nak. (3) A he lyi ön kor mány zat a tör vény ke re tei kö zött ön ál ló an sza bá lyoz hat ja, il le tõ leg egye di ügyek ben sza ba - don igaz gat hat ja a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó he lyi köz ügye ket. Dön té sét az Alkot mány bíró ság, illetve bí ró - ság és ki zá ró lag jog sza bály sér tés ese tén bí rál hat ja fe lül. 16. (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza - bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, annak vég re haj tá sá ra ön - kor mány za ti ren de le tet alkot. 3. A he lyi adók ról szóló évi C. tör vény (a továb - biak ban: Htv.) ren del ke zé sei: 1. (1) E tör vény fel ha tal ma zá sa és ren del ke zé sei sze - rint a te le pü lé si (köz sé gi, vá ro si, fõ vá ro si és ke rü le ti) ön - kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te (a továb biak ban: ön kor - mány zat) ren de let tel az ille té kességi te rü le tén he lyi adó kat (a továb biak ban: adót) ve zet het be. 2. Az ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si joga az e tör - vény ben meg ha tá ro zott adó ala nyok ra és adó tár gyak ra ter - jed ki. 3. (1) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a tör - vény al kal ma zá sá ban adó alany: a) a ma gán sze mély, b) a jogi sze mély, a jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, c) a ma gán sze mé lyek jogi sze mé lyi ség gel nem ren del - ke zõ sze mé lyi egye sü lé se. (2) Adó men tes az (1) be kez dés b) és c) pont já ban fel so - rolt adó ala nyok kö zül a tár sa dal mi szer ve zet, az egy ház, az ala pít vány, a köz szol gál ta tó szer ve zet, a köz tes tü let, a köz hasz nú tár sa ság, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz - tár, a ma gánnyug díj pénz tár, a költ ség ve té si szerv és a költ - ség ve té si szerv nek nem mi nõ sü lõ ne ve lé si-ok ta tá si in téz - mény ab ban az adó év ben, ame lyet meg elõ zõ adó év ben foly ta tott vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del - me (nye re sé ge) után tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett sé ge, illetve költ ség ve té si szerv ese té ben ered mé nye után a köz pon ti költ ség ve tés be be fi ze té si kö te le zett sé ge nem ke - let ke zett. A fel té te lek meg lé té rõl az adó alany írás ban kö te - les nyi lat koz ni az adó ha tó ság nak. 4. Az adó kö te le zett ség az ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén a kö vet ke zõk re ter jed ki: a) az in gat lan tu laj don ra, in gat lan hoz kap cso ló dó va - gyo ni ér té kû jog ra, b) mun ka erõ fog lal koz ta tá sá ra, c) nem ál lan dó la kos ként való tar tóz ko dás ra, és d) az e tör vény ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi te vé keny - ség gya kor lá sá ra (a továb biak ban együtt: adó tárgy). 5. Az ön kor mány zat ren de le té vel: a) va gyo ni tí pu sú adók, b) kom mu ná lis jel le gû adók, to váb bá c) he lyi ipar ûzé si adó be ve ze té sé re jo go sult.

12 4290 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám 6. Az ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si joga arra ter jed ki, hogy a) az 5. -ban meg ha tá ro zott adó kat vagy ezek va la me - lyi két be ve zes se, a már be ve ze tett adót ha tá lyon kí vül he - lyez ze, il le tõ leg mó do sít sa, azon ban az év kö zi mó do sí tás nap tá ri éven be lül nem sú lyos bít hat ja az adó ala nyok adó - ter he it, b) az adó be ve ze té sé nek idõ pont ját és idõ tar ta mát (ha - tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ re) meg ha tá roz za, c) az adó mér té két a he lyi sa já tos sá gok hoz, az ön kor - mány zat gaz dál ko dá si kö ve tel mé nye i hez és az adó ala - nyok te her vi se lõ ké pes sé gé hez iga zo dó an az e tör vény - ben meg ha tá ro zott fel sõ ha tá rok ra, il le tõ leg a 16. a) pont já ban, a 22. a) pont já ban, a 26. -ában, a 29. -ának (1) be kez dé sé ben, a 33. -ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel sõ ha tá rok nak évre a KSH ál tal évre vo nat ko zó an köz zé tett fo gyasz tói ár szín vo - nal-vál to zás sal, év tõl pe dig a évre és az adó - évet meg elõ zõ má so dik évig el telt évek fo gyasz tói ár szín - vo nal vál to zá sai szor za tá val nö velt össze gé re (a fel sõ ha tár és a fel sõ ha tár nö velt össze ge együtt: adó ma xi mum) figye lemmel meg ál la pít sa, d) az e tör vény má so dik ré szé ben meg ha tá ro zott men - tes sé ge ket to váb bi men tes sé gek kel, il le tõ leg ked vez mé - nye ket to váb bi ked vez mé nyek kel ki bõ vít se, e) e tör vény és az adó zás rend jé rõl szóló tör vény ke re - tei kö zött a he lyi adó zás rész le tes sza bá lya it meghatá - rozza. 12. (1) Az adó ala nya (3. ) az, aki a nap tá ri év (a továb biak ban: év) elsõ nap ján az épít mény tu laj do no sa. Több tu laj do nos ese tén a tu laj do no sok tu laj do ni hánya - daik ará nyá ban adó ala nyok. Amennyi ben az épít ményt az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett va gyo ni ér té kû jog ter - he li, az annak gya kor lá sá ra jo go sult az adó ala nya. (A tu - laj do nos, a va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja a továb biak ban együtt: tu laj do nos). (2) Va la mennyi tu laj do nos ál tal írás ban meg kö tött és az adó ha tó ság hoz be nyúj tott meg ál la po dás ban az (1) be kez - dés ben fog lal tak tól el le het tér ni. (3) Tár sas ház, -ga rázs és -üdü lõ ese tén a tu laj do no sok ön ál ló adó ala nyok, a kö zös hasz ná la tú he lyi sé gek után az adó ala nya az em lí tett kö zös ség. 18. Az adó ala nya (3. ) az, aki az év elsõ nap ján a telek tu laj do no sa. In gat lan nyil ván tar tás ba be jegy zett vagyoni ér té kû jog, il le tõ leg több tu laj do nos ese tén a 12. -ban fog lal tak az irány adók. 24. Kom mu ná lis adó kö te le zett ség ter he li a 12. -ban, valamint a 18. -ban meg ha tá ro zott ma gán sze mélyt, to - váb bá azt a ma gán sze mélyt is, aki az ön kor mány zat ille té - kességi te rü le tén nem ma gán sze mély tu laj do ná ban álló la - kás bér le ti jo gá val ren del ke zik. Amennyi ben a la kás bér le ti jog vi szony ala nyai bér lõ tár sak, ak kor va la mennyi bér lõ - társ ál tal írás ban meg kö tött és az adó ha tó ság hoz be nyúj tott meg ál la po dás ban meg je lölt ma gán sze mély te kin ten dõ az adó ala nyá nak. Ilyen meg álla po dás hi á nyá ban a bér lõ tár - sak egyen lõ arány ban adó ala nyok. 4. Az Ör. ren del ke zé sei: 5. (1) Men tes a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já - nak meg fi ze té se alól: a) Az a ma gán sze mély, aki az ön kor mány zat tól idõs ko - rú ak já ra dé ká ban ré sze sül. b) A 70. éle té vén fe lü li sze mély, a 70. élet évé nek be töl - té sét kö ve tõ év elsõ nap já tól. c) A ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó ön kén tes tûz ol tó. d) A Pol gár õr ség adó ked vez mény ben ré sze sü lõ lét szá - ma: 140 fõ. e) Az a ma gán sze mély, aki 18. élet évét nem töl töt te be, fel té ve, hogy adó kö te les épít mé nyét nem hasz no sít ja. III. Az in dít vány rész ben meg ala po zott. 1. A he lyi ön kor mány za tok adó meg ál la pí tá si joga az Alkot mány 44/A. (1) be kez dés d) pont ján ala pul. Az Alkot mány e ren del ke zé se a he lyi ön kor mány za ti alap jo - gok kö zött a kép vi se lõ-tes tü let al kot má nyi vé de lem ben ré - sze sí tett ha tás kö re ként ha tá roz za meg azt, hogy a kép vi se - lõ-tes tü let a tör vény ke re tei kö zött meg ha tá roz za a he lyi adók faj tá it és mér té két. A he lyi ön kor mány zat adó meg ál - la pí tá si jo gá nak a ke re te it a Htv. sza bá lyoz za. E ren del ke - zé sek alap ján a he lyi ön kor mány zat szé les körû ön ál ló ság - gal ren del ke zik a he lyi adók sza bá lyo zá sa so rán. A Htv. ke re tei kö zött sza ba don dönt ar ról, hogy ve zet-e be he lyi adót, ha igen, ak kor a he lyi adók me lyi két ve ze ti be. A Htv. 6. c) pont ja arra ha tal maz za fel az ön kor mány za tot, hogy a he lyi sa já tos sá gok, az ön kor mány zat gaz dál ko dá si kö ve - tel mé nyei, az adó ala nyok te her bí ró ké pes sé gé nek figye - lembe véte lével ál la pít sa meg az adók mér té két. A Htv. 6. d) pont ja pe dig arra ha tal maz za fel az ön kor - mány za tot, hogy a Htv. má so dik ré szé ben meg ha tá ro zott men tes sé ge ket to váb bi men tes sé gek kel, il le tõ leg ked vez - mé nye ket to váb bi ked vez mé nyek kel ki bõ vít se. A Htv. má - so dik ré szé ben a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak sza bá lyo zá sá nál a Htv. maga nem ál la pít meg men tes sé get, ked vez ményt, eb bõl kö vet ke zõ en azok meg ál la pí tá sá nak joga a tör vény fel ha tal ma zá sa nyo mán az ön kor mány - za tot il le ti meg. Az Alkot mány bíró ság az 1259/B/1996. AB ha tá ro za tá - ban, és szá mos más ha tá ro za tá ban ki fej tett és hang sú lyo - zott elvi ál lás pont ja sze rint...az adó ked vez mé nyek az ál - lam i gaz da ság po li ti ka olyan esz kö zei, ame lyek a jog al ko tó ál tal lé nye ges nek és fon tos nak tar tott cé lok el éré sét hi va - tot tak elõ se gí te ni....aho gyan az adó ked vez mé nyek biz - to sí tá sa, úgy kor lá to zá sa, il le tõ leg meg vo ná sa is a jog al ko - tó szán dé ká tól füg gõ gaz da ság po li ti kai kér dés, al kot má - nyos sá gi prob lé mát ön ma gá ban nem ké pez. [9/1994. (II. 25.) AB ha tá ro zat ABH 1994, 74, 75.]. (1259/B/1996. AB ha tá ro zat ABH 1997, 691, 692.) Az Alkot mány bíró ság utóbb idé zett ha tá ro za tá ban arra is rá mu ta tott mi sze rint

13 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y az a jog al ko tói ren del ke zés, amely sze rint adó men tes - sé get biz to sí t töb bek kö zött a köz szol gál ta tó szer ve ze tek ré szé re, ön ma gá ban te hát nem vet fel al kot má nyos sá gi prob lé mát. (ABH 1997, 691, 692.) Az in dít vá nyo zó sze rint a tá ma dott ren del ke zé sek a hát - rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má ba üt kö zõ en biz to sí ta nak adó men tes sé get, sért ve a köz ter hek hez való hoz zá já ru lás el vét is. Az Alkot mány bíró ság ál tal kö vet ke ze te sen al kal - ma zott gya kor lat sze rint a diszk ri mi ná ció ti lal ma nem je - len ti azt, hogy min den, még a vég sõ so ron na gyobb tár sa - dal mi egyen lõ sé get cél zó meg kü lön böz te tés is ti los. A meg kü lön böz te tés ti lal ma arra vo nat ko zik, hogy a jog - nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ mél tó sá gú sze mély - ként) kell ke zel nie, azaz az em ber i mél tó ság alap jo gán nem es het csor ba, azo nos tisz te let tel és kö rül te kin tés sel, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû figye lembe véte lével kell a jo go sult sá gok és ked vez mé nyek el osz tá sá nak szem - pont ja it meg ha tá roz ni. [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat ABH 1990, 46, 48.]. Ezzel kap cso lat ban az Alkot mány - bíró ság már a 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro za tá ban meg ál - la pí tot ta: A men tes sé gek és ked vez mé nyek meg ha tá ro zá - sá nál a jog al ko tót szé les körû mér le ge lé si jog il le ti meg. En nek gya kor lá sa so rán te kin tet tel le het bi zo nyos, az Alkot mányban is ne ve sí tett jo gok ra pl. az egész sé ges kör nye zet hez vagy a szo ciá lis biz ton ság hoz való jog ra de ezen túl me nõ en ér vény re jut tat hat az Al kot mány ból köz vet le nül le nem ve zet he tõ, ese ten ként rö vid táv ra irány adó gaz da ság po li ti kai, élet szín vo nal-po li ti kai, szo - ciálpolitikai is egyéb cél ki tû zé se ket. Ek ként te hát, noha a jog al ko tót a men tes sé gek és ked vez mé nyek meg ál la pí tá - sá nál is kö tik az Al kot mány ban meg ha tá ro zott jogi kor lá - tok, a jog al ko tói mér le ge lés nél nem a jogi, ha nem az egyéb szem pon tok játsszák a meg ha tá ro zó sze re pet, s eb bõl ere - dõ en az eset le ges hely te len, a tár sa da lom ér de ke i vel el len - té tes tar tal mú mér le ge lés is el sõd le ge sen po li ti kai fe le lõs - sé get von maga után. A ki fej tet tek bõl kö vet ke zik, hogy a ked vez mé nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek al - kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la ta so rán az Alkot mány bíró ság ha tás kö ré be ki zá ró lag annak el len õr zé se tar to zik: a jog al - ko tó mér le ge lé si jo gá nak gya kor lá sa so rán nem ke rült-e el len tét be az Alkot mány va la mely ren del ke zé sé vel, s az Alkot mány bíró ság nem jo go sult a jog al ko tói mér le ge lés cél sze rû sé gi pl. gaz da ság po li ti kai szem pon tú fe lül bí rá - la tá ra. (ABH 1992, 280, 281.) Az Al kot mány bí ró ság nak a fent ki fej tet tek alap ján te hát azt kel lett vizs gál nia: a jog al ko tó ön kor mány zat az adó - men tes sé gek meg ha tá ro zá sá nál nem sér tet te-e meg az Al - kot mány nak az in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott 70/A. -át. Az Alkot mány bíró ság már több ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy az Alkot mány 70/A. -a nem min den faj ta kü lönb - ség té telt tilt. Az al kot má nyi ti la lom el sõ sor ban az al kot - má nyos alap jo gok te kin te té ben tett meg kü lön böz te té sek re vo nat ko zik. Ab ban az eset ben, ha a meg kü lön böz te tés nem alap ve tõ jog te kin te té ben tör tént, a meg kü lön böz te tés alkot mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em - ber i mél tó ság hoz való jo got sér ti és a meg kü lön bö ze tés nek nincs a tár gyi la gos mér le ge lés sze rin ti éssze rû in do ka, vagyis az ön ké nyes. [61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat ABH 1992, 280, 282.; 963/B/1993. AB ha tá ro zat, 1996, ; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 200.)] A Htv. 6. d) pont ja ki fe je zett fel ha tal ma zást ad arra, hogy az ön kor mány zat az e tör vény má so dik ré szé ben meg ha tá ro zott men tes sé ge ket to váb bi men tes sé gek kel ki - bõ vít se. E fel ha tal ma zás alap ján az ön kor mány zat meg ál - la pít ha tott men tes sé ge ket. Men tes sé gek meg ál la pí tá sa ter - mé sze te sen kü lönb ség té telt is je len t. Ez a kü lönb ség té tel a he lyi tár sa da lom ér té ke lé se kö ré be tar to zik. Mi vel az adó - ked vez mé nyek és adó men tes sé gek meg ha tá ro zá sá nál az ön kor mány za tot szé les körû mér le ge lé si le he tõ ség il le ti meg, a tá ma dott sza bá lyo zás nak a kö zös ség ér de ké ben vég zett te vé keny ség ilyen mó don való el is me ré sé nek éssze rû in do ka van, nem te kint he tõ ön ké nyes nek. Eb bõl kö vet ke zõ en nem sér ti az em ber i mél tó ság hoz való jo got, és e miatt a kü lönb ség té tel nem üt kö zik az Alkot mány 70/A. -ába sem. Az Alkot mány 70/I. -a a köz ter hek hez való hoz zá já ru - lás kö te le zett sé gét ál la pít ja meg. Az Alkot mány bíró ság idé zett ha tá ro za tá ból az is kö vet ke zik, hogy a köz ter het a he lyi adót meg ál la pí tó Ör., ha meg ha tá ro zott kört men te - sít a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak a fi ze té se alól, ön ma gá ban nem el len té tes az Alkot mány 70/I. -ával. A Kép vi se lõ-tes tü let sza bad mér le ge lé si jog kö ré be tar to - zik mind ad dig, amíg az Alkot mány va la mely ren del ke - zé sé be nem üt kö zik annak el ha tá ro zá sa, hogy mely te vé - keny sé ge ket tart olyan a vá lasz tók kö zös sé ge ér de ké ben vég zett köz ér de kû te vé keny ség nek, ame lyet adó men tes - ség biz to sí tá sá val ho no rál. A fen ti ek alap ján az Alkot mány bíró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta. 2. Az in dít vá nyo zó a jog biz ton sá got sér tõ nek, az Alkot mány 2. (1) be kez dé sé be üt kö zõ nek véli az Ör. 5. (1) be kez dés d) pont ját, mi vel az vé le mé nye sze rint nem ha tá roz za meg egy ér tel mû en az adó alól men tes ala - nyok kö rét. Az Ör. ere de ti szö veg e a pol gár õr ség tag ja it men te sí tet - te a kom mu ná lis adó alól. Az Ör.-nek a 32/2001. (XII. 20.) Önk. sz. ren de let tel tör té nõ mó do sí tá sa ál la pí tot ta meg az Ör. 5. (1) be kez dés ha tá lyos szö ve gét, ami meg fo gal ma - zá sa miatt jog bi zony ta lan sá got ered mé nyez. Az Ör. 5. (1) be kez dé se adó men tes sé get ál la pí tott meg az a) e) pon - tok ban fel so rol tak te kin te té ben, ezzel szem ben a d) pont új szö veg e adó ked vez mény ben ré sze sü lõk rõl szól, mi köz - ben a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nál a Htv. nem ren del ke zik adó ked vez mény rõl és az Ör. sem ha tá roz meg adó ked vez ményt. A tá ma dott ren del ke zés az adó ked vez - mény ben ré sze sü lõ pol gár õr sé gi lét szá mot 140-ben ál la -

14 4292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám pít ja meg, de az en nél na gyobb lét szám ese té re a ked vez - mé nye zet tek ki vá lasz tá sá ról ugyan csak nem ren del ke zik. Az Alkot mány 2. (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar Köz tár - sa ság füg get len, de mok ra ti kus jog ál lam. Az Alkot mány - bíró ság már a 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro za tá ban ki emel te: A jog ál lam nél kü löz he tet len ele me a jog biz ton ság. A jog - biz ton ság az ál lam s el sõ sor ban a jog al ko tó kö te les sé - gé vé te szi annak biz to sí tá sát, hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes jog sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér - tel mû ek, mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít ha tó ak és elõ re - lát ha tó ak le gye nek a nor ma cím zett jei szá má ra. Vagyis a jog biz ton ság nem csu pán az egyes nor mák egy ér tel mû sé - gét kö ve te li meg, de az egyes jog in téz mé nyek mû kö dé sé - nek ki szá mít ha tó sá gát is. Ezért alap ve tõ ek a jog biz ton ság szem pont já ból az el já rá si ga ran ci ák. Csak for ma li zált el já - rás sza bá lya i nak kö ve té sé vel ke let kez het ér vé nyes jog sza - bály, csak az el já rá si nor mák be tar tá sá val mû köd nek al - kot má nyo san a jog in téz mé nyek. (ABH 1992, ) Az Ör. 5. (1) be kez dés d) pont ja nem fe le l meg a jog biz ton - ság kö ve tel mé nyé nek, ezért azt az Alkot mány bíró ság meg sem mi sí tet te. Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint, ha az in dít - vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy annak egy ré szét az Alkot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot má nyi ren - del ke zés eset le ges sé rel mét a már meg sem mi sí tett jog - sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben ér dem ben nem vizs gál ja. [4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 420, 423.; 4/2005. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABK 2005, feb ru ár 59.] Az Alkot mány bíró ság a tá ma dott ren del ke zés alkot - mány elle nességét az Alkot mány 2. (1) be kez dé sé be való üt kö zés miatt meg ál la pí tot ta, azt meg sem mi sí tet te, ezért nem vizs gál ta az Ör. 5. (1) be kez dés d) pont já nak az Alkot mány 70/A. -ba való üt kö zé sét. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz - löny ben való köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról szóló évi XXXII. tör vény 41. -án ala pul. Dr. Hol ló And rás s. k., alkot mány bíró Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., alkot mány bíró Dr. Kiss Lász ló s. k., elõ adó alkot mány bíró Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 356/H/2002. Az Alkotmánybíróság 26/2005. (VI. 24.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkot mány bíró ság ön kor mány za ti ren de le ti sza bá - lyo zás alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá - nyuló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy Bu da pest Fõ - vá ros IV. Ke rü let Új pest Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü - le té nek a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szóló 43/2003. (XII. 10.) ren de le te 5. -a alkot mány elle nes, ezért e ren del ke zést de cem ber 31. nap já val meg sem - mi sí ti. Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny - ben köz zé te szi. INDOKOLÁS I. Az in dít vá nyo zó kér te az Al kot mány bí ró ság tól, hogy Bu da pest Fõ vá ros IV. Ke rü let Új pest Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szóló 43/2003. (XII. 10.) ren de le te (a továb biak - ban: Ör.) 5. -át a he lyi adók ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Hat.) 27. -ába, to váb bá az Alkot mány 70/A. (1) be kez dé sé be és a 70/I. -ába üt kö zé se miatt sem mi sít se meg. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a Hat. fel ha tal ma zá sa alap ján a Bu da pest Fõ vá ros IV. Ke rü - let Új pest Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le te (a továb - biak ban: Kép vi se lõ-tes tü let) az adó meg ál la pí tá si joga gya kor lá sa so rán az Ör. 5. -ában meg ál la pí tott men tes sé - gi kör rel amely sze rint men tes az adó alól min den olyan la kás, amely ben nincs be je lent ve, meg je löl ve va la mely vál lal ko zó szék he lye, te lep he lye vagy fi ók te le pe a ki vé - telt ál ta lá no sít ja. Az ál ta lá nos sza bály alól a vál lal ko zók ki vé te lé vel min den kit ki emelt és men te sí tett a be val lás és az adó kö te le zett ség alól. Ezzel pe dig nem tett mást, mint - hogy ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja cí men mint - egy ál cá zás és a Hat. elõ írásai ki ke rü lé se ér de ké ben va ló - já ban a Hat ában elõ írt»vál lal ko zók kom mu ná lis adóját «ve tet te ki, rá adá sul hely te len szá mí tás sal. A vál lal - ko zók kom mu ná lis adó ja a Hat a alap ján füg get len a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já tól. Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint az Ör.-ben egy sé ge sen meg ha tá ro zott Ft/év nem csak ön ké nyes, de ön ma gá ban is ma ga - sabb szin tû jog sza bály ba, a Hat.-ba üt kö zik. A sé rel me zett sza bá lyo zás sze rint ál lít ja az in dít vá nyo zó az ön kor -

15 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4293 mány zat egy ál ta lá nos ren de le te ha tá lya alól gya kor la ti lag a te rü le tén élõ pol gá rok több sé gét ki von ja, ki vé ve egy vélt vagy va lós va gyo ni hely ze te, eset leg fog lal ko zá sa okán meg kü lön böz te tett szû kebb ál lam pol gá ri cso por tot, a vál lal ko zót és ez sér ti az Alkot mány 70/A. -ában meg - fogalmazott ál lam pol gá rok va gyo ni vagy más hely ze te sze rin ti meg kü lön böz te té sé nek ti lal mát, valamint a 70/I. -ban meg ha tá ro zott köz te her vi se lés al kot má nyos el - vét. II. Az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön - té sét a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek re ala poz ta. 1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei: 44/A. (1) A he lyi kép vi se lõ tes tü let: (...) d) tör vény ke re tei kö zött meg ál la pít ja a he lyi adók faj - tá it és mér té két, 44/A. (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. 70/A. (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le - tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, vagyoni, szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség - té tel nél kül. 70/I. Min den ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet kö te les jö - ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fele lõen a köz ter - hek hez hoz zá já rul ni. 2. Az Ötv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei a kö vet - ke zõk: 16. (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza - bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, annak vég re haj tá sá ra ön - kor mány za ti ren de le tet alkot. 3. A Hat. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei: 5. Az ön kor mány zat ren de le té vel: a) va gyo ni tí pu sú adók, b) kom mu ná lis jel le gû adók, to váb bá c) he lyi ipar ûzé si adó be ve ze té sé re jo go sult. 6. Az ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si joga arra ter - jed ki, hogy: a) az 5. -ban meg ha tá ro zott adó kat vagy ezek va la me - lyi két be ve zes se, a már be ve ze tett adót ha tá lyon kí vül he - lyez ze, il le tõ leg mó do sít sa, azon ban az év kö zi mó do sí tás nap tá ri éven be lül nem sú lyos bít hat ja az adó ala nyok adó - ter he it, b) az adó be ve ze té sé nek idõ pont ját és idõ tar ta mát (ha - tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ re) meg ha tá roz za, c) az adó mér té két a he lyi sa já tos sá gok hoz, az ön kor - mány zat gaz dál ko dá si kö ve tel mé nye i hez és az adó ala - nyok te her vi se lõ ké pes sé gé hez iga zo dó an e tör vény ben meg ha tá ro zott fel sõ (adó ma xi mum) ha tá rok ra fi gye lem - mel meg ál la pít sa, d) az e tör vény má so dik ré szé ben meg ha tá ro zott men - tes sé ge ket to váb bi men tes sé gek kel, il le tõ leg ked vez mé - nye ket to váb bi ked vez mé nyek kel ki bõ vít se, e) e tör vény és az adó zás rend jé rõl szóló tör vény ke re - tei kö zött a he lyi adó zás rész le tes sza bá lya it meghatá - rozza. 12. (1) Az adó ala nya (3. ) az, aki a nap tá ri év (a továb biak ban: év) elsõ nap ján az épít mény tu laj do no sa. Több tu laj do nos ese tén a tu laj do no sok tu laj do ni hánya - daik ará nyá ban adó ala nyok. Amennyi ben az épít ményt az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett va gyo ni ér té kû jog ter - he li, az annak gya kor lá sá ra jo go sult az adó ala nya. (A tu - laj do nos, a va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja a továb biak ban együtt: tu laj do nos). 24. Kom mu ná lis adó kö te le zett ség ter he li a 12. -ban, valamint a 18. -ban meg ha tá ro zott ma gán sze mélyt, to - váb bá azt a ma gán sze mélyt is, aki az ön kor mány zat ille té - kességi te rü le tén nem ma gán sze mély tu laj do ná ban álló lakás bér le ti jo gá val ren del ke zik. Amennyi ben a la kás bér - le ti jog vi szony ala nyai bér lõ tár sak, ak kor va la mennyi bér - lõ társ ál tal írás ban meg kö tött és az adó ha tó ság hoz be nyúj - tott meg ál la po dás ban meg je lölt ma gán sze mély te kin ten dõ az adó ala nyá nak. Ilyen meg álla po dás hi á nyá ban a bér lõ - tár sak egyen lõ arány ban adó ala nyok. 27. (1) Kom mu ná lis adó kö te le zett ség ter he li a 3. (1) be kez dé sé ben fel so rolt adó ala nyok kö zül a vál lal ko - zót, füg get le nül a 24. alap ján egyéb ként fenn ál ló adó kö - te le zett ség tõl. (2) Az adó kö te le zett sé get nem be fo lyá sol ja az, hogy az adó alany szék he lye vagy csu pán te lep he lye (rész le ge) ta - lál ha tó az ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén. 28. Az adó alap ja az adó alany ál tal az ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén fog lal koz ta tot tak kor ri gált át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá ma. 4. Az Ör. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei: 1. Adó kö te les a) az Ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén lévõ épít mé - nyek kö zül a la kás, b) a 2. b) pont já ban meg ha tá ro zott la kás bér le ti jog. 2. Az adó ala nya az a ma gán sze mély, aki a) a nap tá ri év (a továb biak ban: év) elsõ nap ján a la kás tu laj do no sa. Több tu laj do nos ese tén a tu laj do no sok tu laj - do ni há nya da ik ará nyá ban adó ala nyok. Amennyi ben a la - kást az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett, ma gán sze - mélyt meg il le tõ va gyo ni ér té kû jog ter he li, az annak gya - kor lá sá ra jo go sult az adó ala nya. (A tu laj do nos, a va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja a továb biak ban együtt: tu laj do nos), b) az Ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén nem ma gán - sze mély tu laj do ná ban álló la kás bér le ti jo gá val ren del ke - zik. Amennyi ben a la kás bér le ti jog vi szony ala nyai bér lõ -

16 4294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám tár sak, ak kor va la mennyi bér lõ társ ál tal írás ban meg kö tött és az adó ha tó ság hoz be nyúj tott meg ál la po dás ban meg je - lölt ma gán sze mély te kin ten dõ az adó ala nyá nak. Ilyen meg álla po dás hi á nyá ban a bér lõ tár sak egyen lõ arány ban adó ala nyok. 4. Az adó évi mér té ké nek la ká son kén ti, il le tõ leg la - kás bér le ti jo gon ként Ft. 5. Men tes az adó alól az a la kás, amely ben nincs be je - lent ve (meg je löl ve) va la mely vál lal ko zó szék he lye, te lep - he lye vagy fi ók te le pe. 6. (2) Nem kell be val lást ten nie az adó alany nak azon la kás és la kás bér le ti jog vo nat ko zá sá ban, amely az 5. alap ján men tes az adó alól. III. Az in dít vány rész ben meg ala po zott. 1. Az Alkot mány 44/A. (1) be kez dés d) pont ja alap - ján a he lyi kép vi se lõ-tes tü let tör vény ke re tei kö zött meg ál - la pít ja a he lyi adók faj tá it és mér té két. Az Ötv. 10. (1) be - kez dés d) pont ja alap ján a kép vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré bõl nem ru ház ha tó át a he lyi adó meg ál la pí tá sa, amely az Ötv. 10. (1) be kez dés a) pont já ban meg fo gal ma zott a kép vi - se lõ-tes tü let ha tás kö ré bõl át nem ru ház ha tó ön kor mány - za ti ren de let al ko tás sal tör té nik. Az Alkot mány 44/A. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott al kot má nyos kor lát sze - rint az ön kor mány za ti ren de let nem le het el len té tes a ma - ga sabb szin tû jog sza bállyal. A Hat. 1. (1) be kez dé se alap ján az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ren de let tel az ille té kességi te rü le tén he lyi adó kat ve zet het be. Az ön kor - mány zat adó meg ál la pí tá si jo gát a Hat. 6. -a tar tal maz za. A Hat a ha tá roz za meg a ma gán sze mé lyek kom mu - ná lis adó ja te kin te té ben az adó ala nyo kat és az adó kö te le - zett ség alap ját. A Hat ai ál la pít ják meg a vál lal - ko zók kom mu ná lis adó ja vo nat ko zá sá ban az adó ala nyo kat és az adó alap ját. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja is mer te té se kor ki fe je zet ten utalt arra a konk rét al kot má nyi ren del ke zés sé rel mé nek meg hi vat ko zá sa nél kül, hogy az Ör. tá ma dott ren del ke - zé se el len té tes ma ga sabb szin tû jog sza bály, a Hat. kom - mu ná lis adók ra vo nat ko zó ren del ke zé se i vel. A Kép vi se lõ-tes tü let az Ör. meg al ko tá sa kor a ma gán - sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról al kot ta meg ren de le tét. A Hat a alap ján nem men te sül a vál lal ko zó a vál lal ko - zók kom mu ná lis adó ja meg fi ze té si kö te le zett sé ge alól ak - kor, ha az ön kor mány zat ren de le té ben meg ál la pí tot ta a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak fi ze té si kö te le - zett sé gét is a te le pü lé sen épít mény tu laj don nal és nem ma - gán sze mély tu laj do ná ban álló la kás bér le ti jo gá val ren del - ke zõ ma gán sze mé lyek vo nat ko zá sá ban. A Hat. e sza bá - lyo zá sa alap ján te hát nincs aka dá lya annak, hogy a vál lal - ko zó, mint ma gán sze mély is és mint vál lal ko zó is fi zes sen kom mu ná lis adót a Hat a és a 27. -a alap ján. Ugyan ak kor az in dít vá nyo zó té ved ak kor, ami kor azt ál - lít ja, hogy az Ör.-ben meg ál la pí tott adó ala nya a vál lal ko - zó. A vál lal ko zó szék he lye, te lep he lye vagy fi ók te le pe a vál lal ko zó tu laj do nán kí vül más tu laj do ná ban lévõ épít - mény vagy te lek is le het. A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak ala nya az Ör. 2. alap ján az a ma gán sze mély, aki a la kás tu laj do no sa vagy az in gat lan-nyil ván tar tás ba be - jegy zett va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja, to váb bá a nem ma gán sze mély tu laj do ná ban álló la kás bér lõ je. A ma gán - sze mé lyek kom mu ná lis adó ja szem pont já ból adó tárgy a Hat. 11. (1) be kez dé se alap ján a la kás és nem la kás cél já - ra szol gá ló épü let, épü let rész (a továb biak ban együtt: épít - mény) és a Hat a alap ján a be épí tet len bel te rü le ti föld rész let (a továb biak ban: te lek). Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. in dít - vánnyal tá ma dott 5. -ában al kal ma zott sza bá lyo zás az adó ala nya és tár gya vo nat ko zá sá ban nem el len té tes a Hat. 6. d) pont já ban és a 12. (1) be kez dé sé ben fog lal tak kal. 2. Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint az ön kor mány - zat egy ál ta lá nos ren de le te ha tá lya alól gya kor la ti lag a te - rü le tén élõ pol gá rok több sé gét ki von va meg kü lön böz te tett szû kebb ál lam pol gá ri cso por tot, a vál lal ko zót és ez sér ti az Alkot mány 70/A. -ában meg fo gal ma zott ál lam pol gá rok va gyo ni vagy más hely ze te sze rin ti meg kü lön böz te té sé - nek ti lal mát, valamint a 70/I. -ban meg ha tá ro zott köz te - her vi se lés al kot má nyos el vét. Ezért az Alkot mány bíró ság az Ör. 5. -ának ren del ke zé sét a va gyo ni hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel és a va gyo ni vi szo nyok nak meg fe le lõ köz - te her vi se lés szem pont já ból is meg vizs gál ta. Az Alkot mány bíró ság a 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro - za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy [a]z Alkot mány 70/I. -a az ál lam pol gá rok egyik alap ve tõ kö te le zett sé ge ként mond ja ki, hogy min den ki kö te les jö ve del mi és va gyo ni viszo - nyai nak meg fele lõen a köz ter hek hez hoz zá já rul ni. E hoz - zá já ru lás mód ját és mér té két az adók ról, az il le té kek rõl, a vá mok ról stb. szóló tör vények ál la pít ják meg. Az em lí tett tör vények meg al ko tá sa so rán az Or szág gyû lés rend sze rint ked vez mé nye ket is nyújt a jog sza bály cím zett je i nek meg - ha tá ro zott köre szá má ra, il le tõ leg bi zo nyos te vé keny ség - faj ták ra vagy áru cik kek re. Amíg azon ban a köz ter hek hez való hoz zá já ru lás az ál lam pol gá rok nak az Al kot mány ból ere dõ alap ve tõ kö te le zett sé ge, ad dig a kö te le zett ség aló li men te sü lés re vagy bi zo nyos mér té kû ked vez mény re sen - ki nek sincs az Al kot má nyon ala pu ló ala nyi joga. A men - tes sé gek és ked vez mé nyek meg ha tá ro zá sá nál a jog al ko tót szé les körû mér le ge lé si jog il le ti meg. En nek gya kor lá sa so rán te kin tet tel le het bi zo nyos, az Al kot mány ban is ne ve - sí tett jo gok ra pl. az egész sé ges kör nye zet hez vagy a szo - ciá lis biz ton ság hoz való jog ra de ezen túl me nõ en ér - vény re jut tat hat az Al kot mány ból köz vet le nül le nem ve - zet he tõ, ese ten ként rö vid táv ra irány adó gaz da ság po li ti - kai, élet szín vo nal-po li ti kai, szo ci ál po li ti kai és egyéb cél - ki tû zé se ket. Ek ként te hát, noha a jog al ko tót a men tes sé gek és ked vez mé nyek meg ál la pí tá sá nál is kö tik az Al kot mány - ban meg ha tá ro zott jogi kor lá tok, a jog al ko tói mér le ge lés - nél nem a jogi, ha nem az egyéb szem pon tok játsszák a meg ha tá ro zó sze re pet, s eb bõl ere dõ en az eset le ges hely te -

17 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4295 len, a tár sa da lom ér de ke i vel el len té tes tar tal mú mér le ge lés is el sõd le ge sen po li ti kai fe le lõs sé get von maga után. A ki - fej tet tek bõl kö vet ke zik, hogy a ked vez mé nyek re vo nat ko - zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek al kot má nyos sá gi fe lül vizs - gá la ta so rán az Alkot mány bíró ság ha tás kö ré be ki zá ró lag annak el len õr zé se tar to zik: a jog al ko tó mér le ge lé si jo gá - nak gya kor lá sa so rán nem ke rült-e el len tét be az Alkot - mány va la mely ren del ke zé sé vel, s az Alkot mány bíró ság nem jo go sult a jog al ko tói mér le ge lés cél sze rû sé gi pl. gaz da ság po li ti kai szem pon tú. (ABH 1992, 280, 281.) Az Ör. az adó men tes adó tár gyak kö rét két ren del ke zé - sé ben ál la pít ja meg. Elsõ al ka lom mal az Ör. 1. -ában, ami kor az épít mé nyek és a tel kek kö zül csak a ma gán sze - mély tu laj do ná ban lévõ épít mé nyek kö zül a la kást, illetve a va gyo ni ér té kû jog ma gán sze mély jo go sí tott ja hasz ná la - tá ban lévõ la kást, illetve a nem ma gán sze mély tu laj do ná - ban lévõ la kás hoz kö tõ dõ la kás bér le ti jo got nyil vá nít ja adó kö te les sé. Te hát a Htv ában, 18. -ában és 24. -ában meg ha tá ro zott adó tár gyak kö zül az Ör. 1. -a a la kást és a la kás bér le ti jo got nyil vá ní tot ta adó kö te les sé. Má so dik al ka lom mal az Ör. 5. -a az 1. -ban adó kö te les sé nyil vá ní tott adó tár gyak kö zül men te sí tet te az adó fi ze té si kö te le zett ség alól azt a la kást, amely ben nincs be je lent ve (meg je löl ve) va la mely vál lal ko zó szék he lye, te lep he lye vagy fi ók te le pe. E sza bá lyo zás alap ján ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja fi ze té si kö te le zett ség ter he li a la kás bér - le ti jog jo go sult ját, valamint azt az adó alanyt, aki nek a la - ká sá ba be van je lent ve vál lal ko zó szék he lye, te lep he lye vagy fi ók te le pe. Az Alkot mány bíró ság meg ke res te a Bu da pest Fõ vá ros IV. Ke rü let Új pest Ön kor mány zat pol gár mes te rét, hogy tá jé koz tas sa az Al kot mány bí ró sá got az adó be ve ze té sé - nek, az adó mér ték és az adó men tes sé gek meg ha tá ro zá sa he lyi gaz da ság po li ti kai, élet szín vo nal be li és szo ci ál po li ti - kai in do ka i ról. A pol gár mes ter vá la szá ban ki fej tet te, hogy az ön kor mány zat nagy súlyt he lye zett arra, hogy mi nél több szo ci ál po li ti ka i lag és gaz da ság po li ti ka i lag in do kol - ha tó adó ked vez ményt ad jon, a ma gán sze mé lye ket mi nél ki sebb mér ték ben ter hel je he lyi adók kal. A tá ma dott adó - men tes ség oka a pol gár mes ter ál tal ki fej tet tek sze rint hogy azon la ká sok, ame lye ket ki zá ró la go san az ere de ti ren del te té sük nek meg fele lõen la kás cél já ra hasz nál nak amely ré vén nem ke let ke zik vál lal ko zá si jö ve de lem tel jes egé szé ben men te sül hes se nek az adó te her alól. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta, hogy szo ci ál po li ti ka i lag és gaz da ság po li ti ka i lag nem in - do kol ha tó ön ké nyes meg kü lön böz te tést tar tal maz az Ör. 5. -a, ami kor csak azt a la kást nem men te sí ti az adó fi ze té - si kö te le zett ség alól, amely ben va la mely vál lal ko zó szék - he lye, te lep he lye vagy fi ók te le pe van be je lent ve, meg je - löl ve. E sza bá lyo zás fi gyel men kí vül hagy ja, hogy a la kás a vál lal ko zá si for mán kí vül más for má ban is jö ve de lem - szer zõ te vé keny ség alap ja le het, pél dá ul a ma gán sze mély tu laj do ná ban álló la kás bér let be adá sa, amely eset ben az Ör. 1. -a és 5. -a alap ján az adó tárgy adó men tes. Ugyan - ak kor az Ör. az adó men tes sé get nem ter jesz tet te ki a nem ma gán sze mély tu laj do ná ban lévõ la kás bér le ti jo gá ra, mint adó tárgy ra. En nek kö vet kez té ben a nem ma gán sze mély tu laj do ná ban álló la kás bér le ti joga ma gán sze mé lyek kom - mu ná lis adó ja fi ze té si kö te le zett ség gel ter helt, míg a ma - gán sze mély tu laj do ná ban lévõ la kás amely vi tat ha tat la - nul na gyobb ér té ket kép vi sel adó men tes ak kor is, ha la - kás bér le ti jog gal ter helt, vagy ha nincs oda be je lent ve vál - lal ko zás szék he lye, te lep he lye, fi ók te le pe. Ez a meg kü lön - böz te tés sér ti az Alkot mány 70/A. (1) be kez dé se ren del - ke zé se it. 3. Az Alkot mány bíró ság a fen ti ek ben az Ör. 5. -a alkot mány elle nességét ál la pí tot ta meg. Az Al kot mány bí - ró ság ról szóló évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 42. (1) be kez dé se alap ján, ha az Alkot mány bíró - ság a jog sza bály alkot mány elle nességét ál la pít ja meg, a jog sza bályt tel je sen vagy rész ben meg sem mi sí ti, ak kor a ha tá ro za ta köz zé té te lé nek nap ján vesz ti ha tá lyát a jog sza - bály. Az Alkot mány bíró ság az Abtv. 43. (4) be kez dé se alap ján a 42. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja az alkot mány elle nes jog sza - bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét. A Hat. 6. a) pont ja alap - ján a már be ve ze tett he lyi adó év kö zi mó do sí tá sa nap tá ri éven be lül nem sú lyos bít hat ja az adó ala nyok ter he it. Az Ör. 5. -ának az Alkot mány bíró ság ha tá ro za ta köz zé té te - lé nek nap já val tör té nõ meg sem mi sí té se az adó ala nyok ter - he i nek év kö zi sú lyos bí tá sát je len te né, azért az Alkot mány - bíró ság az Abtv. 43. (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az Ör. 5. -át pro fu tu ro, de cem ber 31. nap já val sem - mi sí tet te meg. A pro fu tu ro meg sem mi sí tés sel egy ben a Kép vi se lõ-tes tü let nek is le he tõ sé ge nyí lik arra, hogy még a év ben oly mó don mó do sít sa az Ör.-t, hogy annak sza bá lyo zá sa meg fe lel jen az Alkot mány 70/A. -a és a Hat. ren del ke zé se i nek. 4. Te kin tet tel arra, hogy az Ör. 5. -a alkot mány elle - nességét az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 70/A. (1) be kez dé se alap ján meg ál la pí tot ta, ál lan dó gya kor la - tá nak meg fele lõen nem vizs gál ta azt, fenn áll-e az Alkot - mány 44/A. (1) be kez dés d) pont já val, a 44/A. (2) be - kez dé sé vel és a 70/I. -ával való el len tét is [61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 193, 200.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABK feb ru ár, 58, 61.]. A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az Abtv án alap szik. Dr. Hol ló And rás s. k., alkot mány bíró Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., alkot mány bíró Dr. Kiss Lász ló s. k., elõ adó alkot mány bíró Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 195/B/2004/6.

18 4296 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám A Köztársasági Elnök határozatai A Köztársaság Elnökének 80/2005. (VI. 24.) KE határozata bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl Az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té - sére le mon dá sá ra te kin tet tel Koz má né dr. Szi ge ti And re át és dr. Ta kács Ani kót jú ni us 30-i ha tállyal, nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re dr. Be ne dek Pé ter nét de cem ber 31-i ha tállyal, a fel sõ kor ha tár el éré se miatt dr. Ga bá nyi Jó zsef nét ja nu ár 1-jei, dr. Pál ká né dr. Vass Gi zel lát ja nu ár 21-i, dr. Kiss Györ gyöt feb ru ár 22-i ha tállyal bí rói tiszt sé gé bõl fel mentem; dr. Bál int Má ria An nát, dr. Ko váts Ju dit Esz tert, dr. Mé szá ros Já nos Zol tánt, Pet rás né dr. Cze czon Ka ta lint, Szon dá né dr. Blas tyák Ilo nát és dr. Vi tál-eig ner Be á ta And re át jú li us 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá, dr. Berzétei Dórát, dr. Hon ner Re ná tát, Hor váth né dr. Far kas Rita Kla u di át, dr. Hu szár Esz ter Etel kát, dr. Ko na rik At ti lát, dr. Ko vács Ger gelyt, dr. La ka tos Ta mást, dr. Má nyo ki Lil lát, dr. Mol nár Ist ván Mik lóst, dr. Nóg rá di Be á tát, dr. Pa lo tay And rás Pé tert, dr. Pá lin kás né dr. Sü me gi Irént, dr. Rá bai Krisz ti nát, dr. Sza bó Kor né lia Ré kát, dr. Sza bó Ta mást és dr. Új vá ri Ákost a jú li us 1. nap já tól jú ni us 30. nap já ig ter je - dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem. Bu da pest, jú ni us 20. Mádl Fe renc s. k., a Köztársaság elnöke KEH ügy szám: IV-1/2335/2005. A Miniszterelnök határozatai A Miniszterelnök 43/2005. (VI. 24.) ME határozata kormányzati fõtisztviselõi kinevezésekrõl A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló több ször mó do sí - tott évi XXIII. tör vé ny 31/A. -ának (2) be kez dé se alapján dr. Bán Mik lóst, Bé csy Etel kát, dr. Be recz Aran kát, Droszt mér né Kán nai Mag dol nát, Gás pár Ká rolyt, Har dy And rást, Hol ló Gyu lát, dr. Hor váth Gá bort, dr. Kecs már Ilo nát, dr. Ko vács La jost, dr. La ka tos Ju di tot, dr. Le mák El lát, dr. Med vegy Til dát, dr. Nyi kos Györ gyit, Ryt kó Emí li át, dr. Sza bó né dr. Ka kas Irént, dr. Sze re di Pé tert,

19 2005/85. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4297 Var si Eri kát, Vizi Lász lót jú ni us 1-jei ha tállyal kor mány za ti fõ tiszt vi se lõ vé ki ne ve zem. Bu da pest, jú ni us 1. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök A Miniszterelnök 44/2005. (VI. 24.) ME határozata központi tiszt cím adományozásáról A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló évi XLIII. tör vé ny 245/J. (1) be kez dé se alap ján dr. Ara di Fló ri án nak, dr. Ba lázs Lász ló nak, dr. Brun ner Évá nak, Csó ti And rás nak, Csur ka Lász ló nak, dr. Hegy al jai Má tyás nak, Hel leb randt Lász ló nak, dr. Mül ler Ani kó Krisz ti ná nak, dr. Ri tecz György nek, Sev csik Lász ló nak és Sza bó Je nõ nek jú ni us 1-jei ha tállyal köz pon ti tiszt cí met ado má nyo zok. Bu da pest, jú ni us 1. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök VI. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK Tájékoztató a Magyar Szocialista Párt május 8-i soproni idõközi országgyûlési képviselõ-választás elszámolásáról Fo rint ban 1. A je lö lõ szer ve zet neve: Ma gyar Szo ci a lis ta Párt 2. A je lö lõ szer ve zet ál tal ál lí tott je löl tek szá ma: 1 3. Az or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás ra for dí tott összeg: 3.1. For rá sai össze sen: Egyéb for rá sok össze sen: eb bõl: saját forrás Jog cí mek sze rin ti fel hasz ná lás össze sen: Egyéb for rá sok ter hé re: sok szo ro sí tás: hir de té si díj: Puch Lász ló s. k., pénz tár nok

20 4298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/85. szám ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he ten te, szer dán ként, tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit. Fizetett hir de tés ként akár színes oldalakon is he lyet kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér - deklõdésre számot tartó közlései is. Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap. Az Európai Unió Hivatalos Lapja május 1-jétõl az Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hi va ta los lap L és C so ro zat ból áll. Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren - deletek, irányelvek, határozatok. Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés dátumára hivatkozással, cím szerint, május 1-jétõl folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben. A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám: évi éves elõ fi ze té si dí ja: Ft áfá val. A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol - hatók a kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Bé la u. 6. Te le fon/fax: M E G R E N D E L Õ L A P Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot... pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kézbe - síteni: Megrendelõ neve:... címe (város/község, irányítószám):... utca, házszám:... Ügyintézõ (telefonszám): évi elõfizetési díj fél év re 6624 Ft áfá val Számlát kérek a befizetéshez. egy év re Ft áfá val Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát. Kelt.: cég sze rû alá írás

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben