DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009

2 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

3 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás bármely formáját (fotókópia, mikrofilm készítése), adatrendszerekben való tárolása, a nyilvános elıadás, valamint a fordítás jogát, az egyes részeit illetıen is. Felelıs kiadó: Prof. Dr. Szabó János nyá dandártábornok, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora Felelıs szerkesztı: Dr. Ujj András ezredes mb. tudományos rektorhelyettes Nyomás: ZMNE Nyomda Felelıs vezetı: Soós Károly 2

4 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A képzés célja A képzési formák A ZMNE doktori iskolái és tudományszakjai Jelentkezés a doktori képzésre A pályázat benyújtásának módja A pályázat benyújtásának határideje A felvételi meghallgatás A felvételi eljárás értékelési rendje Pótfelvételi A doktori képzésre történı jelentkezési díja Képzési költségek Támogatások, mentességek és kedvezmények A doktori képzésért felelıs szervek és vezetık KUTATÁSI TÉMÁK A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái Biztonságelméletek tudományszak Hadtörténelem tudományszak A hadtudomány általános elmélete tudományszak Jog és védelmi igazgatás tudományszak A katonaföldrajz elmélete tudományszak Katonai humán erıforrás menedzsment tudományszak Katonai kultúra és személyközi kommunikáció tudományszak Katonai logisztika és védelemgazdaság tudományszak A katonai mőveletek harctámogatásának elmélete tudományszak Katonapedagógia tudományszak Katonapszichológia tudományszak Katonaszociológia tudományszak A légierı mőveletek és vezetésük elmélete tudományszak A nemzetbiztonság elmélete tudományszak Politikatudomány és honvédelem tudományszak Rendvédelem tudományszak A szárazföldi csapatok mőveletei és vezetésük elmélete tudományszak A védelmi informatika és kommunikáció elmélete tudományszak

5 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A Katonai Mőszaki Doktori Iskola kutatási témái Katonai mőszaki infrastruktúra elmélete tudományszak Haditechnika tudományszak Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció tudományszak Környezetbiztonság és katasztrófavédelem tudományszak Közlekedési logisztika tudományszak Térképészet és geoinformatika tudományszak Biztonságtechnika tudományszak Védelmi igazgatás tudományszak DOKTORI SZABÁLYZAT I. fejezet Általános rendelkezések II. fejezet A doktori ügyekben eljáró testületek, szervezetek és személyek III. Fejezet A doktori képzés szabályai IV. Fejezet A doktori fokozatszerzési eljárás V. Fejezet A doktori fokozat odaítélésének különleges esetei VI. Fejezet A doktori képzés és fokozatszerzés témakörébe tartozó egyéb szabályok MELLÉKLETEK

6 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ELİSZÓ Tisztelt Pályázók! A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsısorban a védelmi szférában, a biztonság területén kutató szakembereknek biztosít évek óta lehetıséget a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlására. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a felsıoktatásról szóló évi törvény és a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság döntése alapján jogosult PhD doktori képzés és az ahhoz kapcsolódó fokozatszerzési eljárás folytatására. Az akkreditáció egyúttal az adott tudományágban a habilitációs eljárás lefolytatásának, az egyetemi elıadó-képesség megítélésének jogát is jelenti. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Hadtudományok tudományágban valamint Katonai mőszaki tudományok tudományágban szerezte meg az akkreditációs engedélyt. Mindkét tudományágban önálló, akkreditált doktori iskolával rendelkezik. Doktori iskoláink célkitőzései, dokumentumai, törzstagjainak és oktatóinak legfontosabb adatai megtalálhatóak az Országos Doktori Tanács honlapján ( A doktori képzés sajátosságai, összetettsége szükségessé teszi az útbaigazítást. E célból jelentetjük meg az idén is felvételi tájékoztatónkat, amelyben Ön, Tisztelt Olvasó megtalálhatja a legfontosabb tudnivalókat az egyetemünkön folyó doktori képzésrıl és a doktori fokozatszerzésrıl. Természetesen a felvételi tájékoztató teszi szükségtelenné a doktori képzéssel és fokozatszerzéssel összefüggı jogszabályok megismerését, mindazonáltal érthetıbbé teszi az összetett szabálykörnyezetet. A doktori képzésre történı jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzésben kitartást, szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánok a magam és kollégáim nevében minden pályázónak! Budapest, január 15. Dr. Kállai Attila mk. ırnagy a Tudományszervezı Központ igazgatója 5

7 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE 6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának pályázati felhívása doktori (PhD) képzésre A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) rektora pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésben való részvételre, a 2009-ben kezdıdı tanulmányi idıszakra. A ZMNE a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban, szervezett képzést követı fokozatszerzési eljárás alapján, tudományos fokozatként a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelı doktori (PhD) fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott tudományszak magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító mővelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés oktatási illetve kutatási kereteit az akkreditált doktori iskolák jelentik. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvetı kutatói gyakorlat megszerzésének elısegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák (1) A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhetı: szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit); szervezett költségtérítéses képzésben (36 hónap, 180 kredit); egyéni költségtérítéses felkészülésben (36 hónap, 180 kredit). (2) Egyéni felkészülésre legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkezı oktatók, kutatók pályázhatnak, ha érdemi saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tudnak igazolni. (3) A képzésben való részvétel feltételei: a felvételi pályázat benyújtása; az akkreditált doktori iskola és a tudományszak vezetıjének befogadó nyilatkozata; a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; a doktori iskola javaslata és az Egyetemi Doktori Tanács döntése a felvételrıl; a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak megléte. (4) Az egyéni felkészülésre történı felvétel során is a (3) bekezdés szerint kell eljárni.

8 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A ZMNE doktori iskolái és tudományszakjai Hadtudományi doktori iskola 1. Biztonságelméletek; 2. Hadtörténelem; 3. A hadtudomány általános elmélete; 4. Jog és védelmi igazgatás; 5. A katonaföldrajz elmélete; 6. Katonai humán erıforrás menedzsment; 7. Katonai kultúra és személyközi kommunikáció; 8. Katonai logisztika és védelemgazdaság; 9. A katonai mőveletek harctámogatásának elmélete; 10. Katonapedagógia; 11. Katonapszichológia; 12. Katonaszociológia; 13. A légierı mőveletek és vezetésük elmélete; 14. A nemzetbiztonság elmélete; 15. Politikatudomány és honvédelem; 16. Rendvédelem; 17. A szárazföldi csapatok mőveletei és vezetésük elmélete; 18. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete. Katonai mőszaki doktori iskola 1. Katonai mőszaki infrastruktúra elmélete; 2. Haditechnika; 3. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; 4. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem; 5. Közlekedési logisztika; 6. Térképészet és geoinformatika tudományszak * 7. Biztonságtechnika; 8. Védelmi igazgatás. A tudományszakokon belüli kutatási témák listája a 14. oldalon található. 4. Jelentkezés a doktori képzésre (1) Szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történı jelentkezést az egyetem Doktori Szabályzatának mellékletében meghatározott jelentkezési lapon, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon és határidıig a Tudományszervezı Központba kell benyújtani. * A Doktori Tanács 15/2008. (IV. 23.) sz. határozata alapján a tudományszak témái visszakerültek a Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció tudományszakhoz. 7

9 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE 8 (2) A hivatásos állományú pályázó a meghirdetett doktori képzésre történı jelentkezésének tényét szolgálati elöljárójának köteles írásban bejelenteni. a) A bejelentéshez kérelem is csatolható, amelyben a jelentkezı kérheti teljes idıs (nappali tagozatos) képzési formában történı részvételét a doktori képzésben, illetve képzési költségeinek megtérítését. b) Ha a jelentkezı az a) bekezdés szerinti kérelmet is benyújt, annak mellékleteként a jelentkezés során beadott iratok másolatait is csatolnia kell. c) A szolgálati elöljáró a bejelentést és mellékleteit felterjeszti az állományilletékes parancsnoknak. Az állományilletékes parancsnok a közbeesı szolgálati elöljárón és a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárón keresztül az okmányokat az átvételüktıl számított tizenöt munkanapon belül megküldi a HM Oktatási és Tudományos Tanácsának, annak titkára útján, illetve az IRM Tudományos Tanácsának, annak titkára útján (tudományos tanácsok a továbbiakban együtt: Javaslattevı). d) Az a) bekezdés szerinti esetben a szolgálati elöljáró és az állományilletékes parancsnok jogosult a bejelentéshez a véleményét és javaslatait csatolni, amelyre a jelentkezı írásban megjegyzést tehet. e) A Javaslattevı a bejelentés részét képezı kérelmekrıl az egyetemen lefolytatott felvételi eljárás eredményének megismerése után javaslatot terjeszt elı a honvédelmi miniszternek, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszter) annak függvényében, hogy melyik minisztérium állományába tartozik a pályázó. f) Teljes idıs (nappali tagozatos) doktori képzésben való részvételre hivatásos állományú pályázó akkor javasolható, ha a pályázó által választott kutatási téma kidolgozását Javaslattevıje támogatja. g) A képzéssel összefüggı költségek megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró, illetve az állományilletékes vezetı tanulmányi szerzıdést köthet a PhD hallgatóval. A tanulmányi szerzıdést a beiskolázási határozattal egyidejőleg az illetékes személyügyi szervek készítik elı. h) A nem nappali tagozatos képzési formában részt vevık esetében a képzési költségek megtérítését tanulmányi szerzıdés alapján az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. i) A tanulmányi szerzıdésben rögzíteni kell a képzés során megtérített költségek szerzıdésszegés esetén történı visszafizetésének feltételeit is. j) Nem hivatásos állományú pályázók amennyiben a felvételi tájékoztatóban államilag finanszírozott képzési keret is meghirdetésre kerül szintén jelentkezhetnek nappali képzésre. (3) A doktori képzésre pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben, vagy az azzal egyenértékő egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, továbbá legalább egy világnyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga

10 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 meglétét. A pályázónak fel kell mutatnia eddigi tudományos kutatási, illetve diákköri eredményeit, valamint publikációs tevékenységét. (4) Jelentkezni a szervezett doktori képzésben a doktori iskolák meghirdetett témáira lehet, míg az egyéni felkészülési formában megengedett a meg nem hirdetett, de a pályázó által már megkezdett kutatási témára történı jelentkezés, amennyiben az adott témában jártas témavezetı az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyásával vállalja a doktori kutatómunka vezetését. (5) a) A hivatásos állományú katona a nappali tagozatú doktori (PhD) képzésre a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses állományú katonák jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.) 48. (1) bekezdés d) pontja, az 50. (2) bekezdés a) pontja, a 80. (1) bekezdése, továbbá a honvédelmi és belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történı részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelet 6. -a és a 7. (1) bekezdése és a 14. (1) bekezdése alapján iskolázható be. b) Részidıs (levelezı tagozatos) képzés esetén a Hjt. 52. (3) bekezdése és a 80. (1) bekezdése, továbbá a honvédelmi és belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történı részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelet 5. (4)-(5) bekezdései és a 11. az irányadók. c) Valamennyi képzési formában a Hjt. 3. sz. mellékletében és a 10/2002. (III.5.) HM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt munkáltatói jogkörök a meghatározóak. (6) A jelentkezési laphoz csatolni kell: a) az illetékes elöljáró véleményét és javaslatát a képzésben történı részvételre (csak a HM, IRM, és nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozók esetében); b) részletes szakmai önéletrajzot; c) végzıs hallgatók esetében a leckekönyv(ek), diplomával rendelkezık a mesterképzésben, vagy azzal egyenértékő egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) közjegyzıvel (hivatásos és szerzıdéses állományú esetén a szervezet személyügyével) hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén annak honosítását; d) a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) c) pont szerint hitelesített másolatát; e) a tudományos publikációk jegyzékét és a publikációk különlenyomatait, másolatait; f) a témavezetı által meghirdetett, illetve egyéni felkészülık esetében a témavezetıvel egyeztetett és a Doktori Tanács (a továbbiakban: DT) felé elfogadásra javasolt kutatási tématervet; 9

11 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE 10 g) a felvételi eljárási díj befizetésének igazolását; h) a nem HM, IRM, illetve nemzetbiztonsági szolgálatok állományba tartozók esetében érvényes erkölcsi bizonyítványt; i) a költségtérítéses képzési formára történı jelentkezés esetében a költségek térítését vállaló munkáltatói vagy egyéni hivatalos nyilatkozatot. (7) Ha az egyéni felkészülési formára pályázó nem a DT által jóváhagyott és meghirdetett kutatási témával jelentkezik, úgy annak a befogadását a témavezetıvel és az adott tudományszak vezetıjével, továbbá a kutatóhely vezetıjével egyetemi kutatói munkahely esetén a tanszékvezetıvel a jelentkezés benyújtása elıtt el kell fogadtatni (pontosítani), amelyet az elfogadók a jelentkezési lapon aláírásukkal igazolnak. A kutatási téma végleges elfogadásról a DT határozata dönt. (8) Abban az esetben, ha a teljes idejő képzésre jelentkezı pályázó a kutatási témáját egyetemen kívüli kutatóhelyen kívánja kidolgozni, illetıleg az ösztöndíját nem állami forrásból (pl. alapítványi, intézményi, gazdasági társasági stb.) folyósítanák, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást (igényt) is csatolni kell a pályázathoz. (9) Az egyéni költségtérítéses felkészülésre történı jelentkezésnél dokumentálni kell a legalább kilenc publikációs pontnak megfelelı tudományos kutatómunka publikációs eredményeit. Az egyéni költségtérítéses pályázatban is az elızıekben meghatározott dokumentumokat kell benyújtani. 5. A pályázat benyújtásának módja A pályázatokat a rendszeresített jelentkezési lapon, a ZMNE rektorának címezve, a szolgálati út betartásával * postai úton, vagy a ZMNE ügyvitelén keresztül a honvédelmi miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelete a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történı részvételének egyes szabályairól szóló jogszabály hatálya alá tartozó jelentkezıknek az ott meghatározott módon kell a ZMNE Tudományszervezı Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt , Tel: ; HM ) eljuttatni. A pályázatot tartalmazó borítékra a Pályázat doktori (PhD) képzésre megjegyzést kell feltüntetni. Jelentkezési lap, pályázati tájékoztató, valamint befizetési csekk a ZMNE Tudományszervezı Központban szerezhetı be. 6. A pályázat benyújtásának határideje A pályázat benyújtásának határideje április 1-e. A beérkezett pályázatokat a Tudományszervezı Központ formai szempontból megvizsgálja, a hiá- * A szolgálati út betartása kizárólag a Magyar Honvédségtıl, a nemzetbiztonsági szolgálatoktól és a rendvédelmi szervektıl pályázó hivatásos állományúakra vonatkozik.

12 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 nyos pályázatot benyújtókat felszólítja a hiány pótlására. Amennyiben a hiánypótlás április 30-ig nem történik meg, a jelentkezést a ZMNE nem bírálja el. 7. A felvételi meghallgatás (1) A pályázati kiírásban meghatározott feltételeket teljesítı jelentkezıket a doktori iskolák vezetıi május között felvételi meghallgatásra hívják be. (2) A felvételi meghallgatás célja a jelentkezı habitusának, eddigi tudományos tevékenységének, nyelvismeretének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. 8. A felvételi eljárás értékelési rendje (1) A felvételi meghallgatás alapján a felvételi bizottság értékeli a jelentkezı a) habitusát (0 35 pont); b) eddigi tudományos tevékenységét (0 35 pont); c) diplomája minısítését (0 15 pont); d) idegennyelv-ismeretét (0 15 pont). (2) A habitusvizsgálat során a jelöltnek bizonyítania kell, hogy a megpályázott kutatási téma tudományágában (Hadtudományok, vagy Katonai mőszaki tudományok) átfogó ismeretekkel, míg tudományszakában mélyreható ismeretekkel rendelkezik. (3) Az eddigi tudományos tevékenység értékelésének minimum követelményei: a) az eddigi tudományos tevékenység értékelése a választott kutatási téma és/vagy a kapcsolódó tématerületeken megszerzett kezdeti egyéni felkészülıknél a Doktori Szabályzat 18. (17) bekezdés szerinti jelentıs kutatói gyakorlat és publikációkkal igazolt kutatási eredmény bizonyítása; b) a szervezett képzés felvételi minimum követelménye legalább három publikációs pont (minimum két tudományos folyóiratban megjelent, a hadtudományokhoz, vagy a katonai mőszaki tudományokhoz kapcsolódó szakmai publikáció), míg az egyéni felkészülésre jelentkezıknél legalább kilenc publikációs pont elérése. (4) A diploma minısítésének értékelése jó (0 pont, minimum követelmény), jeles (10 pont), illetve kitüntetéses (15 pont) lehet. A jelentkezés évében a három éves, vagy ennél régebbi hazai, vagy a külföldön szerzett, honosított, de nem azonosítható minısítéssel rendelkezı egyetemi diploma esetén a diplomára adható 15 pont megoszlik a másik három értékelési terület között. Végzıs MSc hallgatók esetében a 11

13 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE 12 felvételi, a diploma bemutatásáig csupán feltételes. A megszerzett diplomát legkésıbb a regisztrációs hét végéig (szeptember 30-ig) kell bemutatni a Tudományszervezı Központban. (5) Az adható pontszám a második és a további nyelvvizsgára: maximálisan 15 pont. a) A felvételi alapkövetelményeként meghatározott, egy világnyelvbıl szerzett középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga minimum követelmény (0 pont). A további nyelvek után: b) alapfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga esetén: 5 pont; c) középfokú C típusú (vagy azzal egyenértékő) nyelvvizsga esetén: 10 pont; d) felsıfokú C típusú (vagy azzal egyenértékő) nyelvvizsga esetén: 15 pont. Ha az elsı nyelvvizsga felsıfokú C típusú, arra plusz 5 pont adható. Az A vagy B típusú nyelvvizsgák önmagukban nem értékelhetık. (6) Az államilag támogatott felvehetı doktorandusz létszámot az Országos Doktori Tanács évente határozza meg az adott évben mesterképzésre felvett hallgatók arányában. (7) A felvételhez legalább 60 pont, ezen belül a habitus és az eddigi tudományos tevékenység értékelési területeken minimum pont elérése szükséges. (8) A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt sorrend megállapításával továbbítja az Egyetemi Doktori Tanácshoz. Az DT június 23-án dönt a pályázó felvételérıl, vagy kérelmének elutasításáról. (9) A felvételi döntésrıl a pályázók július 31-ig levélben értesítést kapnak. 9. Pótfelvételi A pótfelvételi idıpontja augusztus 27-e. A pótfelvételire, a teljes pályázati anyag benyújtásával, augusztus 19-ig lehet jelentkezni a megadott címen és formában azoknak, akik igazolható és méltányolható okból a rendes felvételi idıpontjáig pályázatukat nem tudták benyújtani. A 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelet hatálya alá esı pályázók a rendeletben foglaltak szerint pályázhatnak. 10. A doktori képzésre történı jelentkezési díja A doktori képzésre történı jelentkezés és a képzés díjainak számítása a köztisztviselıi illetményalaphoz (KIA) igazított. Ennek megfelelıen a képzési költségek a köztisztviselıi illetményalap változásának mértékében évente

14 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 módosulhatnak. A doktori képzésre történı jelentkezés díja a köztisztviselıi alap 0,27 %-a (0,27 KIA). 11. Képzési költségek A képzési költségek 2009-ben: a) teljes idıs (nappali tagozatos) önköltséges képzési formánál: 44 KIA; b) részidıs (levelezı tagozatos) önköltséges képzési formánál: 7,4 KIA; c) egyéni felkészüléses formánál: 4,35 KIA. 12. Támogatások, mentességek és kedvezmények (1) Teljes idıs (nappali) ösztöndíjas képzésben részt vevı hivatásos állományú doktorandusz képzési költségei megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró tanulmányi szerzıdést köthet. (2) Amennyiben a doktorandusz tanulmányait más képzési formában folytatja, a képzési költségek megtérítésére a kötelezettséget vállalónak errıl hivatalos nyilatkozatot kell benyújtania. (3) Részidıs (levelezı) képzésben részt vevı hivatásos állományú doktorandusz részére a képzési költségek megtérítését kérelmére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró, vagy az állományilletékes parancsnok vállalhat kötelezettséget. 13. A doktori képzésért felelıs szervek és vezetık (1) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Tanácsa Elnök: Dr. habil. Ujj András, egyetemi docens (+36-1) ; HM (2) ZMNE Tudományszervezı Központ Igazgató: Dr. Kállai Attila, egyetemi adjunktus (+36-1) ; HM (3) Hadtudományi Doktori Iskola Mb. vezetı: Prof. Dr. Bodrogi László (+36-1) ; HM (4) Katonai Mőszaki Doktori Iskola Vezetı: Prof. Dr. Solymosi József (+36-1) ; HM Budapest, január 15-én. Prof. Dr. Szabó János sk. rektor 13

15 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE 14 KUTATÁSI TÉMÁK A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Biztonságelméletek tudományszak Szakvezetı: Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc 1. A nemzetközi kapcsolatok és a biztonság elméleti problémái. Témavezetık: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc, Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc 2. Az Európai Unió közös biztonság és védelempolitikája. Témavezetık: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc Dr. Remek Éva c. egyetemi docens, PhD 3. Magyar kül- és biztonságpolitika. Témavezetı: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 4. A NATO transzformációja és a jövı kihívásai. Témavezetık: Dr. Nagy László egyetemi docens, DSc Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc 5. Védelempolitika nemzetközi trendjei, hazai megvalósulása. Témavezetık: Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 6. A regionális biztonság kérdései, különös tekintettel Európára. Témavezetık: Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár, CSc 7. Fegyverzet-ellenırzés, leszerelés és a biztonság. Témavezetık: Dr. Nagy László egyetemi docens, DSc Dr. N. Rózsa Erzsébet c. egyetemi tanár, CSc 8. A környezeti biztonság védelmi összefüggései. Témavezetı: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 9. A fenntartható fejlıdés biztonsági kérdései. Témavezetı: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 10. A terrorizmus biztonságpolitikai összefüggései. Témavezetı: Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár, CSc

16 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Hadtörténelem tudományszak Szakvezetı: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezetı: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezetı: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezetı: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 4. Tábori lelkészek szerepe a háborúban és békében. Témavezetı: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 5. A légierı története. Témavezetı: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 6. A magyar katonai felsıoktatás múltja, jelene és jövıje. Témavezetı: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 7. Az 1945 utáni helyi háborúk a hadmővészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezetı: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezetı: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 9. A magyar hadsereg haderıinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története. Témavezetı: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 10. Katonai erıdítési rendszerek Magyarországon. Témavezetı: Dr. Szabó József János CSc 11. A csapatok által használt objektumok építésének, fenntartásának, mőködtetésének története a XIX XX. században. Témavezetı: Dr. Szabó József János CSc 12. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderıben. Témavezetı: Dr. Szabó József János CSc 13. A második világháború. Témavezetı: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 15

17 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A hadtudomány általános elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. A hadtudomány jellemzıi, fejlıdésének lehetséges irányai a XXI. században. Témavezetık: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 2. A háborús- és nem háborús katonai mőveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezetık: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc Dr. Deák János tudományos fımunkatárs, PhD 3. A hadügy viszonya a politikához a nyugati demokráciákban. Témavezetı: Dr. Fregán Beatrix, PhD 4. A NATO stratégiai koncepciójának aktuális kérdései. Témavezetı: Dr. Deák János tudományos fımunkatárs, PhD 5. Stratégiai kultúrák. Témavezetı: Dr. Deák János tudományos fımunkatárs, PhD 6. A hadtudomány jellemzıi, fejlıdésének lehetséges irányai a XXI. században. Témavezetı: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 7. A tengeri hadviselés jellemzıi. Témavezetı: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 8. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai és területei. Témavezetık: Dr. Resperger István PhD Dr. Kıszegvári Tibor prof. Emeritus, DSc 9. A civil-katonai együttmőködés (CIMIC) elmélete és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 10. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezetı: Dr. Bartha Tibor, PhD 11. Az éghajlatváltozás hatása a katonai erı alkalmazására. Témavezetı: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 12. Gerilla-hadviselés. Témavezetı: Dr. Kıszegvári Tibor prof. Emeritus, DSc 13. A parancsnokok és törzsek felkészítésének újszerő kérdései a hatásalapú hálózatközpontú katonai mőveletek tükrében. Témavezetı: Dr. Juhász József egyetemi docens, PhD

18 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jog és védelmi igazgatás tudományszak Szakvezetı: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A lakosság-tájékoztatás rendszerének helyzete, fejlesztésének lehetıségei a katasztrófavédelemben. Témavezetık: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 2. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezetı: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 3. Rendvédelmi szervek vezetésének szakelméleti kérdései, a vezetı szervek és a vezetık felkészítése. Témavezetı: Dr. Czuprák Ottó egyetemi docens, PhD 4. A katasztrófavédelmi tevékenységek szakelmélete. Témavezetı: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 5. Nukleáris és radiológiai szennyezések globális problémái. Témavezetı: Dr. Vincze Árpád egyetemi docens, PhD 6. Vegyifegyverek ellenırzése és a leszerelés kérdései. Témavezetı: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 7. A védelmi igazgatási tevékenységben jelentkezı, a haderıt is érintı szervezési feladatok végzésének optimalizálási lehetıségei. Témavezetı: Dr. Szigeti Lajos egyetemi docens, PhD 8. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetıen. Témavezetı: Dr. Hülvely Lajos egyetemi docens, PhD 9. A jogalkalmazás betartásának hiányosságaiból eredı szabálytalanságok a hazai nonprofit szektor mőködésében különös tekintettel az önkormányzatok általmőködtetett szervezetek tevékenysége terén. Témavezetı: Dr. Horváth László egyetemi docens, PhD 10. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezetı: Dr. Nagy Lajos, PhD 11. A honvédelem központi irányítása korszerősítésének kérdései. Témavezetı: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD 12. A honvédelmi közigazgatás területi, helyi szintjei. A regionalizmus kérdései. Témavezetı: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD 17

19 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A személyiségvédelem és a katonai büntetıjog aktuális kérdései. Témavezetı: Dr. Bódi Stefánia, PhD 14. A védelmi igazgatás szabályozási rendszerének új tendenciái. Témavezetı: Dr. Jankovics Kornélia, PhD 15. A katonai és polgári légiirányítás nemzetközi és hazai jogi aspektusai. Témavezetı: Dr. Bódi Stefánia egyetemi adjunktus, PhD 16. Biztonságpolitika és jog: konfliktus-elméletek átfogó elemzése. Témavezetı: Dr. Bódi Stefánia egyetemi adjunktus, PhD 17. Szabadságjogok és biztonság konfliktusa. Témavezetı: Dr. Bódi Stefánia egyetemi adjunktus, PhD 18. Védelem-egészségügy elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezetı: Dr. Kóródi Gyula, PhD 05. A katonaföldrajz elmélete tudományszak Szakvezetı: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc 1. Regionális körzetek katasztrófa- és védelemföldrajza. Témavezetı: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 2. Válságkörzetek biztonságföldrajza Témavezetı: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 3. Katonaföldrajzi támogatás. Témavezetı: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc 4. A földrajzi tér értékelése. Témavezetı: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc 5. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai. Témavezetı: Dr. Gıcze István egyetemi docens, PhD 6. Az ország területének védelmi célú elıkészítése. Témavezetı: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc 06. Katonai humán erıforrás menedzsment tudományszak Szakvezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 1. A hivatásos és a szerzıdéses állomány pályamotivációjának, szervezeti integrációjának és mobilitásának jellemzıi. Témavezetı: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 2. Modernizációs kihívások, változásmenedzselés és szervezeti kultúraváltás a Magyar Honvédségben. Témavezetı: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc

20 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A hivatásos és a szerzıdéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei. Témavezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 4. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és mőködésének sajátosságai, valamint a mőködtetésével kapcsolatos kihívások. Témavezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 5. A nık szerepének történeti és strukturális megközelítése a haderıben és a rendvédelmi szerveknél. Témavezetı: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 6. A fizikai alkalmasság, mint a katonai alkalmasság és az egészségügyi állapot rendszeralkotó faktora. Témavezetı: Dr. Eleki Zoltán, PhD 07. Katonai kultúra és személyközi kommunikáció tudományszak Szakvezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 1. A humán tudományok szerepe és jelentısége a katonai felsıoktatásban. Témavezetı: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 2. A kommunikáció és kultúra kérdései a hadseregben. (A személyközi és kultúraközi kommunikáció, valamint PR kérdései.) Témavezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 3. Társadalomelméleti és kultúrfilozófiai kérdések a hadseregben és a tisztképzésben (kultúra, európaiság, történetiség, modernizáció, globalizáció és fragmentáció). Témavezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 4. A történetiség módszertani kérdései a hadtudományi kutatásokban. Témavezetık: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc Dr. Himmer Péter fıiskolai tanár, PhD 5. Etika és katonai cselekvés. Témavezetı: Dr. Himmer Péter fıiskolai tanár, PhD 6. Az értékrendkutatások katonai hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón. Témavezetık: Dr. Himmer Péter fıiskolai tanár, PhD Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 7. A mővészeti nevelés szerepe és jelentısége a tiszti kultúra kialakításában. (hagyomány, modernség, identitás, honvédtiszti mőveltség). Témavezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 19

21 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE 8. A kultúraközi kommunikáció a magyar honvédség és a fegyveres testületek expedíciós tevékenységében. Témavezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 9. Katonai hivatás, tiszti értékrend. Témavezetı: Dr. Himmer Péter fıiskolai tanár, PhD 10. A katonai mérnök-és menedzseretika aktuális kérdései. Témavezetı: Dr. Himmer Péter fıiskolai tanár, PhD 11. A közszolgálat és etika elméleti és gyakorlati kérdései a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél. Témavezetık: Dr. Himmer Péter fıiskolai tanár, PhD Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 12. Az erıszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális-, civilizációs háttere. Témavezetı: Dr. Törı Lajos egyetemi docens, PhD 13. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezetı: Dr. Törı Lajos egyetemi docens, PhD 14. Hivatástudat, értékrend arculat és PR stratégiák a Rendırségnél, valamint a Vám- és Pénzügyırségnél. Témavezetık: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 15. A NATO kompatibilis nyelvképzés rendszere és továbbfejlesztésének irányai. Témavezetı: Dr. Szabó Olga Julianna egyetemi docens, PhD 16. Erkölcsi dilemmák a hivatásos rendıri állomány szakmai életében. Témavezetı: Dr. Valcsicsák Imre fıiskolai tanár, CSc 17. A multimédiás tananyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata a katonai szaknyelvi képzésben. Témavezetı: Forgácsné dr. Göttler Viktória, PhD 08. Katonai logisztika és védelemgazdaság tudományszak Szakfelelıs: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezetı: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A haderı mobilitását támogató katonai közlekedési képességek biztosításának lehetıségei. A katonai mőveletek közlekedési támogatásának elmélete. Témavezetı: Dr. Szőcs László egyetemi docens, CSc 20

22 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A magyar közlekedési rendszer fejlıdésére ható honvédelmi tényezık, a terrorizmus és a közlekedés. Témavezetı: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 4. A nemzetközi ellátási lánc logisztikai támogatásának alkalmazási lehetıségei, fejlesztésének lehetséges irányai, különös tekintettel az RSOM és I idıszakára. Témavezetı: Dr. Réger Béla egyetemi docens, PhD 5. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, haditechnikai eszközök öszszehasonlítása és adott feladatra történı kiválasztása. Témavezetı: Dr. Gyarmati József fıiskolai docens, PhD 6. A NATO tervezési rendszere és honi alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezetı: Dr. Jávor Endre, PhD 7. A MK Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerének kialakítása, a tervezés metodikájának meghatározása. Témavezetı: Dr. Jároscsák Miklós, PhD 8. A védelmi gazdálkodás, erıforrás és költség felhasználás hatékony megvalósításának módszertani lehetıségei. Témavezetı: Dr. Balla Tibor, PhD 9. A katonai, valamint a kritikus infrastruktúra fejlesztésének kérdései. A hazai és a NATO Biztonsági Beruházási Programjának keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztések mőszaki, gazdasági és szervezési feladatai. Témavezetı: Dr. Kovács Ferenc, PhD 10. Katonai mőveletek egészségügyi biztosítása, az egészségügyi kiürítés rendszere, módszerei, a katonai egészségügyi alkalmassági követelmények változása az új szövetségi kihívások tükrében. Témavezetı: Dr. Svéd László, PhD 11. Az alváskutatás eredményeinek alkalmazása a hadtudomány egyes területein. Témavezetı: Dr. Szakács Zoltán, PhD 12. A harci stressz hatása a katonai mőveletekben résztvevık harcképességére. Témavezetı: Dr. Schandl László, PhD 13. A sürgısségi betegellátás kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében. Témavezetı: Dr. Főrész József, CSc 14. Fizikai alkalmasság fejlesztésének módszerei a védelmi szférában. Témavezetı: Dr. Kovács Péter, PhD 21

23 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE Katonai egészségügy sürgısségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és mőveletekben. Témavezetı: Dr. Kóródi Gyula, PhD 16. A követı statisztikai módszer kritikai elemzése és továbbfejlesztése a gazdaság védelmi felkészítése tükrében. Témavezetı: Dr. Gazda Pál egyetemi tanár, CSc 17. A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése. Témavezetı: Dr. Gazda Pál egyetemi tanár, CSc 18. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései. Témavezetı: Dr. Király László, CSc 19. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata. Témavezetı: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 20. A védelemgazdasági rendszerek összehasonlító, controlling-szemlélető elemzése. Témavezetı: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 09. A katonai mőveletek harctámogatásának elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 1. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai mőveletek mőszaki támogatása. Témavezetı: Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A mozgásakadályozás elveinek, eszközeinek és módszereinek változása a korszerő mőveletekben. Témavezetı: Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 3. A robbanózárak mentesítésének, hatástalanításának új módszerei és eszközei, különös tekintettel a humanitárius aknamentesítés és a békefenntartás sajátos követelményeire. Témavezetı: Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 4. Az infrastrukturális mőszaki támogatási feladatok sajátosságai a NATO elvek tükrében. Témavezetı: Dr. Kovács Tibor, PhD 5. A csapatok megóvásának (Force protection) mőszaki támogatási feladatai. Témavezetı: Dr. Kovács Tibor, PhD 6. A nemzetközi katonai mőveletek mőszaki támogatásának tapasztalatai, különös tekintettel a terrorizmus elleni harcra és a katasztrófák elleni védekezésre. Témavezetı: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc

24 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A katonai és polgári célú robbantások elmélete és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 8. A NATO Azonnali Reagálású Erık (NRF) váltásaiba felajánlható mőszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható mőszaki támogatási feladatok függvényében. Témavezetı: Dr. Horváth Tibor, PhD 9. Az V. cikkelyen kívüli katonai mőveletek mőszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerő elvei, módszerei. Témavezetı: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 10. A geoinformációs támogatás elmélete és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 11. A Magyar Honvédség geoinformációs támogatása. Témavezetı: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 12. A biológiai hadviselés következményei és a hatékony felderítés kiépítésének lehetıségei. Témavezetı: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 13. A tömegpusztító fegyverek lehetséges alkalmazása terrorista csoportok részérıl és azok hatása elleni védelem hazai területen kívül. Témavezetı: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 14. Az ABV környezetben folyó katonai mőveletek lehetıségei a túlélés biztosítása mellett. Témavezetı: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 15. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosítását elısegítı feladatok rendszerezése. Témavezetı: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 16. Az ABV sérültek egészségügyi ellátásának rendezı elvei és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Kóródi Gyula tudományos fımunkatárs, PhD 17. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására. Témavezetı: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 18. Különleges erık felderítı, hírszerzı támogatása. Témavezetık: Dr. Kis-Benedek József, PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 19. Válságkörzetek biztonsági helyzetelemzésének elmélete és gyakorlata, a hadszíntér felderítı elıkészítése. Témavezetık: Dr. Kis-Benedek József, PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 23

25 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE Az összhaderınemi tőztámogatás elmélete és gyakorlata a teljes képességalapú haderıben, kiemelten a többnemzeti kötelékben résztvevı nemzeti erık tőztámogatásának gyakorlati kérdéseire. Témavezetı: Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 21. A nemzeti alapú harcvezetési és irányítási rendszer (TOPCCIS) alkalmazása háborús-, válságkezelés-, és béketámogató mőveletekben. Témavezetı: Dr. Furján Attila egyetemi docens, PhD 22. A válságkezelés és a béketámogató mőveletek tőztámogatásának, kiemelten a tüzérségi tőztámogatás elvei, lehetıségei. Témavezetı: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 23. Korszerő automatizált harc- és tőzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetıségei a NATO, továbbá a világ fejlett haderıiben. Témavezetı: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 24. A tüzérség alkalmazási elvei és gyakorlata a NATO országok szárazföldi csapatainál. Témavezetı: Dr. Mlinárik László egyetemi docens, PhD 25. A NATO tagállamok tüzérségi tőzeszközeinek és lıszereinek fejlesztési tendenciái és lehetıségei. Témavezetı: Dr. Szabó Tibor egyetemi docens, PhD 26. A katonai mőveletek hadmőveleti lıszerszámvetésének elmélete és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Szabó Tibor egyetemi docens, PhD 10. Katonapedagógia tudományszak Szakvezetı: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A mentorprogram bevezetésének és megvalósításának lehetıségei a Magyar Honvédségben. Témavezetı: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 2. A katonai pálya motiválásának pedagógiai aspektusai. Témavezetı: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 3. A XXI. század parancsnokának jellemzı vonásai, értékközvetítı szerepe. Témavezetı: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 4. A NATO hadseregek oktatási-nevelési-képzési rendszerének elemzése, összehasonlítása. Témavezetı: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 5. A beosztottakkal való empatikus bánásmód és viselkedés-befolyásolás pedagógiai vonatkozásai. Témavezetı: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD

26 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Katonapszichológia tudományszak Szakvezetı: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 1. A katonai mőveletek lélektani vonatkozásai. Témavezetık: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Pix Gábor egyetemi adjunktus, PhD 2. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései. Témavezetı: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 3. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései. Témavezetı: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 12. Katonaszociológia tudományszak Szakvezetı: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 1. Normasértı cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bőncselekmény, korrupció) tendenciái a szerzıdéses állomány körében. Témavezetı: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 2. A nık szerepének változása a haderıben. Témavezetı: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 3. A társadalom és a hadsereg kapcsolatának dimenziói. A hadsereg civil kontrollja (elvei, intézményei, gyakorlata) Témavezetı: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 4. A béketámogató mőveletek katonaszociológiai aspektusai. Témavezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 5. A polgári-katonai együttmőködés, mint a polgári-katonai kapcsolatok rendszerének speciális részterülete. Témavezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 6. Az önkéntes haderı szerzıdéses állományának rekrutációja és szociológiai jellemzıi. A szolgálat vállalásában szerepet játszó munkaerı-piaci tényezık. Témavezetı: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 7. Szervezeti kultúra sajátosságai, a kultúraváltás konfliktusai. Témavezetı: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 13. A légierı mőveletek és vezetésük elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A légi hadmőveletek elméletének és harcászatának tudományrendszertani helye és fejlıdésének törvényszerőségei, a légierı mővele- 25

27 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE 26 tei és vezetésük elmélete tudományszak interdiszciplináris kapcsolatai a hadtudomány más tudományszakaival, és más tudományágakkal. Témavezetık: Dr. Szilágyi Tivadar, CSc Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 2. A légierı csapatok (légvédelmi rakéta-, repülı-, és légtérellenırzı csapatok) harcászatának, alkalmazásának fıkérdései a háborús- és a nem háborús katonai mőveletek során, valamint a magyar és a nemzetközi légierık, és fegyvernemeinek fejlıdéstörténete. Témavezetık: Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc Dr. Varga Ferenc egyetemi adjunktus, PhD Dr. Berkovics Gábor, PhD 3. A légierı vezetésének és irányításának fı kérdései, részvétele az összhaderınemi mőveletekben és tőztámogatásban, valamint mőveleteinek doktrinális értelmezése és a légierı doktrína fejlıdésének tendenciái. Témavezetık: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc Dr. Lükı Dénes egyetemi docens, CSc 4. A légierı alkalmazásának lehetıségei válságreagáló mőveletekben, és aszimmetrikus hadviselés viszonyai között, valamint a magyar légierı csapatainak részvétele nemzetközi missziókban. Témavezetık: Dr. Lükı Dénes egyetemi docens, CSc Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 5. A XXI. század kihívásai és fenyegetései a légtérbıl, a légi támadó eszközök fejlesztésének az alkalmazott mőveletekre gyakorolt hatásai, a légvédelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények változásának tendenciái, valamint a légi harc fejlıdéstörténete. Témavezetık: Dr. Varga Ferenc egyetemi adjunktus, PhD Dr. habil. Ruttai László, CSc 14. A nemzetbiztonság elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 1. A nemzeti biztonsági stratégia célkitőzéseinek megvalósulása a nemzetbiztonsági szolgálatok munkájában. Témavezetık: Dr. Kis-Benedek József, PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 2. Információk feldolgozásának elmélete és gyakorlata. Témavezetık: Dr. Kis-Benedek József PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc

28 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A válságkezelı mőveletek felderítı és hírszerzı támogatása, a nemzetbiztonsági szolgálatok együttmőködésének és tevékenységük koordinálásának lehetısége. Témavezetık: Dr. Kis-Benedek József, PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 4. Katonadiplomácia és információszerzés. Témavezetı: Dr. Sallai Imre, CSc 5. A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának kiválasztásával, általános és speciális felkészítésével, pályafutásával összefüggı kérdések kutatása. Témavezetı: Dr. Izsa Jenı egyetemi docens, PhD 6. A nemzetbiztonsági szféra stratégiai kérdései, a tevékenységi- és intézményrendszer fejlesztésének problémái. Témavezetı: Dr. Izsa Jenı egyetemi docens, PhD 7. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a közös európai kül- és biztonságpolitika támogatásában. Témavezetı: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD 8. A haderıfejlesztés 10 éves programjának várható hatásai, befolyása a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra. Témavezetı: Dr. Sallai Imre, CSc 9. A nemzetbiztonsági szolgálatok, helye, szerepe, feladatai a magyar biztonságpolitikai rendszerben és az új kihívások elleni harcban. Témavezetık: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD Dr. Sallai Imre, CSc 10. A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét szabályozó törvényi, jogszabályi háttér fejlıdése, változása a rendszerváltástól napjainkig. Témavezetı: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD 11. Az információ felderítı, hírszerzı és biztonsági szolgálatok szerepe az új kihívásoknak megfelelni képes európai önálló biztonság- és védelempolitika rendszerében. Témavezetı: Dr. Botz László, PhD 12. Az információszerzés leghatékonyabban alkalmazható módszerei felderítı, hírszerzı együttmőködés nemzetközi formációiban, az információszerzı közösség (nemzeti és nemzetközi) kialakításának lehetısége. Témavezetı: Dr. Botz László, PhD 27

29 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE 15. Politikatudomány és honvédelem tudományszak Szakvezetı: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 1. A globális problémák (túlnépesedés, nemzetközi migráció, klímaváltozás, kisebbségi kérdés) hatása a biztonságra és a fenntartható fejlıdésre. Témavezetık: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 2. Egy- egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek öszszefoglalása és értékelése. (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.) Témavezetık: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 3. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból. Témavezetı: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 4. Az exterritoriális katonai jelenlét biztonság- és politikaelméleti problémái. (Guantanamo, Ciprus, Dnyeszter-menti terület stb.) Témavezetı: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 5. A honvédelem és a hadsereg szerepe, helye a politikatörténetben. (I. és II. Világháború, , stb.) Témavezetı: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 6. A magyar politikai intézményrendszer (Országgyőlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti kérdései. Témavezetı: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 7. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás- multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései. Témavezetı: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 8. A magyar rendszerváltozás politikaelméleti kérdései. Témavezetık: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 9. A fenntarthatóság és a biztonság összefüggései. Témavezetı: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 10. Az éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései. Témavezetı: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 28

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007. OKTÓBER 1. Általános rendelkezések 1) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. (Egységes szerkezetben az Egyetemi Szenátus módosító határozatával)

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. (Egységes szerkezetben az Egyetemi Szenátus módosító határozatával) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az Egyetemi Szenátus módosító határozatával) Budapest 2010 DOKTORI SZABÁLYZAT 2010 DOKTORI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010 3.8. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 373/2010. SZÁMÚ HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 BEVEZETÉS Tisztelt Pályázók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL

I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL 1. A DOKTORI ISKOLA AZONOSÍTÓ ADATAI Kódszám: D9i Intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

NAGY - VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES. címő. Doktori (PhD) értekezés. Szerzıi ismertetıje. Témavezetı: Prof. Dr. Bolgár Judit, nyá. mk.

NAGY - VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES. címő. Doktori (PhD) értekezés. Szerzıi ismertetıje. Témavezetı: Prof. Dr. Bolgár Judit, nyá. mk. ok NAGY - VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI - VEZETÉSI KÉRDÉSEI címő Doktori (PhD) értekezés Szerzıi ismertetıje Témavezetı: Prof. Dr. Bolgár Judit, nyá. mk. ezredes

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben