Kivitelezői EBK Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivitelezői EBK Hírlevél"

Átírás

1 Kivitelezői EBK Hírlevél 2014 Március MOL Magyarország Program EBK Javítjuk az EBK tudatosságot Az üzleti tevékenység részeként javítjuk a technológiai biztonságot Egészséget nem veszélyeztető munkahelyeket tartunk fenn Az üzleti egységekkel együttműködve csökkentjük működésünk környezetterhelését EBK elvárásainkat alvállalkozóinkra is kiterjesztjük és számon kérjük Rendszeres ellenőrzésekkel és auditokkal javítjuk az EBK követelményeknek való megfelelés szintjét A tartalomból: Alapvető Biztonsági Rendszabályok TÁK Engedélykiadási Házirend MOL Leesés Elleni Védelem Projekt Gázkoncentráció mérők negatív ARH kijelzése A Zuhanás Elleni Védelem 12 pontja MeFTIR-rel kapcsolatos információk EBK Rendezvénynaptár Alapvető Biztonsági Rendszabályok Bevezetése a Mol Nyrt. és a TVK Nyrt területén március 1-től hatályba lépett a MOL Nyrt. területén az Alapvető biztonsági szabályok című szabályzat, melynek célja a Társaság működési területén a munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvását szolgáló alapvető munkavédelmi szabályok meghatározása. A szabályzat meghatározza a kötelezően betartandó alapvető magatartási szabályokat, beleértve azok megszegésének következményeit is; továbbá a működés során végzett legmagasabb kockázatú tevékenységek fő EBK szabályait. Főbb változások: Munkaterület átadása kizárólag barnavagy zöldmezős beruházások esetén történhet meg, vagyis üzemelő technológiai területen nem. Egyszerűsödött a munkaengedélyezés szabályozása. A tevékenysége kockázati kategóriákba kerültek besorolásra Veszélyes tekintendő (EBK kritikus tevékenység): 1. a beszállással járó munka; 2. a tűzveszéllyel járó munka; 3. a különleges körülmények között végzett teheremelések; 4. a veszélyes készülékek elsődleges megbontása, technológiai rendszer nyomás alatti részeinek megbontásával járó munkák, vészátfejtések minden olyan tevékenység, amikor a veszélyes anyag szabadba kerülésével számolni lehet; 5. a technológiai rendszerek vegyszeres tisztítása, melynek során a 4. sz. melléklet szerinti vegyszeres tisztítási adatlap kitöltése kötelező; 6. a be- vagy leeséssel, elmerüléssel fenyegető felszín felett illetve víz alatt végzett munka, amennyiben nincs kiépített műszaki védelem; 7. a magas nyomású tisztítás; 8. a vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés, amennyiben veszélyeztetik egymás biztonságos tevékenységét; a egyéb, különösen megnövekedett kockázatú vagy különleges feltételek között végzett munkák (különösen a földmunka, fóliasátor alatt, műanyag alagútban vagy bármely más módon lehatárolt területen, inertizált légkörben) az üzemeltető egyedi döntése alapján. A tevékenységekhez hasonlóan a munkaterületeket is kockázati kategóriákba sorolták Veszélyes munkaterület: ahol veszélyes anyag, vagy felszabaduló energia a munkavégzés során veszélyt okozó mértékben keletkezik, vagy annak környezetében olyan mértékben van jelen amelynél a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő (egyéni vagy kollektív) védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

2 Oldal 2 A fentiek ismeretében és az alábbi mátrix felhasználásával kerül eldöntésre, hogy az adott munka milyen kockázati kategóriába sorolható: Az adott munka komplex koc- EBK kritikus tevé- Nem EBK kritikus tevé- Veszélyes munkaterület Magas kockázat Közepes kockázat Nem veszélyes munkaterület Közepes kockázat Alacsony kockázat LSR 10 Tartsa be a szabályokat, és szükség esetén avatkozzon be! Munkavégzési engedélyhez kötött tevékenységek és a kivételek A Közepes és Magas kockázati kategóriába tartozó munkák elvégzése minden esetben munkavégzési engedély kiadásához kötött. Az Alacsony kockázatú munkák esetében az engedélyt kiadó saját hatáskörben dönt a munkavégzési engedély szükségességéről, vagy a munka szóbeli engedélyezéséről. A szóbeli vagy a munkavégzési engedélyek kiadásának minden esetben feltétele a munkavégzők részére a munkáltatójuk által kiállított megbízás, szállítólevél vagy a munkamegrendelő. Az engedélyt kiadó eltekinthet az írásos munkavégzési engedély kiadásától, amennyiben nincs semmi olyan speciális információ, amit a munkavégzéssel összefüggésben a vállalkozó tudomására kell hozni, illetve meg kell követelni tőle, csökkentve ezzel a munkavégzés kockázatát, így különösen az alábbi esetekben: műszerteremben, vezénylőben, laborokban és a hozzá tartozó szociális és egyéb helyiségekben történő takarítási munka esetén; üzemszerű, a munkavégző(k) által munkaköri vagy vállalkozói megbízás alapján végzett tevékenységükként veszélyes és nem veszélyes alap- és segédanyagok, hulladékok, termékek rakodása, töltése, szállítása, ürítése, ha nem jár EBK kritikus tevékenység végzésével vagy egészségre ártalmas anyagok vagy energiák emissziójával; területbejárás, ellenőrzés (vizuális vagy műszeres), ha nem jár EBK kritikus tevékenység végzésével vagy egészségre ártalmas anyagok vagy energiák emissziójával, stb.; Amennyiben a fentiek szerinti tevékenységet végeznek az engedélyt kiadó döntése alapján munkavégzési engedély nélkül, abban az esetben is az üzemi területre történő belépést, munkavégzést és kilépést a helyi formában szabályozott (pl. Belépési-Kilépési napló), de dokumentált módon a Területgazdának a tudomására kell hozni, és csak az ő engedélyével lehet megkezdeni. Zónába sorolt területen a Területgazda által kiadott munkavégzési engedély nélkül kizárólag a kétpéldányos a Területgazda által szignált - Megbízás alkalmazásával engedélyezhető az alacsony kockázatú munka végzése, mely Megbízás egyik példányának a Területgazdánál a másik példánynak a Vállalkozónál kell lennie a munkavégzés helyén. A munkaterület biztosítása és az EBK terv köteles munkák A munkaterület biztosítási eljárás célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges speciális körülmények, feladatok, jogosultságok és felelősségek rögzítése, amelyek egy munkavégzési engedélyezési eljárás során a munka összetettsége miatt nem kezelhetők. Az Alacsony és Közepes kockázatú munkák esetében az üzemeltető dönthet arról, hogy a munkák elvégzéséhez lefolytatja-e a munkaterület biztosítási eljárást, de azt le kell folytatni, ha a munka biztonságos elvégzéséhez nem minden körülmény rögzíthető a munkavégzési engedélyen. Azon Magas kockázatú munka esetében, amelyen egyszerre kettőnél több cég végez munkát, azonos időben, és végrehajtásának időtartama meghaladja a 120 embernapot, (magában foglalva az összes fő- és alvállalkozót; ez általában az építési-, bontási-, nagyjavítási munkákra, a tartálytisztításokra stb. vonatkozik) EBK terv készítése is kötelező. Palásthy Péter

3 Oldal 3 A munkavégzési engedélyek kiadásának folyamata LSR 3 Kérjen munkaenge délyt és tartsa be az abban foglaltakat!

4 Oldal 4 LSR 2 A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrás ok kiszakaszolt állapotát! Dunai Finomító TÁK Alsó tároló engedélykiadási házirend Az engedély kérelem előtt győződjenek meg a szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétéről: Teljes körűen és olvashatóan kitöltött megbízási nyomtatvány (részletes leírás a végzett munkáról és a használati eszközök feltüntetése). Rendelésszám ismerete és határidőn belüli munkavégzésre való jelentkezés MeFTIR engedélyezés lehetősége (dolgozók máshol nem vállalnak munkát jelenleg, érvényes alkalmassági vizsgálat, hatósági szakvizsgák) Megfelelő egyéni és csoportos védőeszközök rendelkezésre állása (munkaruha, szemüveg, sisak, gázkoncentráció mérő, légzésvédő, leesés gátló, karszalagok, stb-.) Az engedély kiadás menete: Csak az engedélykiadáshoz nélkülözhetetlen létszámú (1-2 fő) kivitelezők kezdeményezzék az 1. pontban maradéktalanul teljesült feltételek megléte esetén a kiadó asztalnál a kérelmet. A többiek az aulában várják a kiadást és az esetleges ellenőrzés lefolytatását! Műszerteremben tartózkodniuk TILOS! A kiadással foglalkozó üzemirányító vagy műszakvezető a bemutatott bizonylatok alapján dönt a kiadás további menetéről (beszállási, tűzgyújtási, általános). Szóbeli tájékoztatást ad a további teendőkről! FER Gázmentő eljárásba való bevonása esetén az aulában kell annak kiérkezését megvárni! Az engedély kiadás alatt nélkülözzék a hangos beszédet és a mobil telefonok használatát! Nem az engedély kiadáshoz szükséges beszélgetés TILOS! Kiadások időpontja: Beszállási és Tűzgyújtási engedélyek: Munkanapokon: 07-08:30 között folyamatos beszállási és tűzgyújtási engedélyek kiadása 08:30-14:30 között az üzemirányítók üzemviteli elfoglaltsága miatt várakozásra kell számítani! Munkaszüneti napokon A Beszállási és Tűzgyújtási engedélyek kiadása kizárólag a munkaszüneti napokat megelőző munkanapokon délelőtt 10 óráig benyújtott és elbírált igények esetén a műszakvezető kollégák által hosszabbíthatók a vonatkozó utasítások betartásával. Általános engedélyek: Munka- és munkaszüneti napokon az engedély kiadások folyamatosak, azonban a műszakvezetők üzemviteli feladatai miatt várakozások előfordulhatnak! Munkavégzések lezárása: A munkanapot minden esetben le kell záratni és az engedélyeket a gyűjtőbe kell tenni! Teljesülés hiánya szankciókat vonhat maga után! Szóbeli munkaengedélyezés folyamata: munkavezetői ellenőrzések, tervezői munkák, EBK ellenőrzések, stb. A munkavégzés előtt jelentkezni kell a 291.j. műszerteremben, ahol az üzemirányítókkal vagy a műszakvezetővel egyeztetik a feladatokat és annak munkabiztonsági kockázatait, majd amenynyiben a munkavégzésnek akadálya nincs, beiratkoznak az erre rendszeresített füzetbe. A munkavégzés befejeztével ki kell jelentkezni! A házirend az Alsótároló műszerteremben végzett napi üzemeltetési feladatok zavartalan működéséhez nyújt támogatást, kérjük az engedélykiadásban részt vállaló feleket a maradéktalan betartására!

5 Oldal 5 Mindig figyelmesen olvassák el a kiadott munkaengedélyt! A TÁK alsótároló saját belső szabályozásának összes pontja ugyan nem vonatkozik minden üzemre és engedély kiadó helyre, de néhány, általános érvényű hasznos tanácsot mindenképpen érdemes betartani az engedélyek gyorsabb és zökkenőmentesebb kiadása érdekében. Ezek a következők: A munkaengedély igénylése előtt mindenképpen győződjünk meg a munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétéről: olvashatóan kitöltött megbízási nyomtatvány a végzendő munka pontos, részletes leírása szükséges eszközök, szerszámok megléte és feltüntetése védőeszközök megléte a megrendelés számának ismerete A munkaengedély kiadó helyiségben kizárólag az engedély kiadáshoz feltétlen szükséges létszámban képviseltessék magukat a vállalkozók, hogy ne akadályozzák az ott folyó munkavégzést és közlekedést. A helyiségben hangos beszéddel, beszélgetéssel és telefonálással ne zavarják az ott dolgozókat és az engedély kiadóját. Az engedélyt figyelmesen olvassák át és felmerülő kérdés esetén az engedély kiadójával egyeztessenek, mert az engedélyben feltüntetett feltételek, előírások nem vagy nem pontos ismerete hátrányos következménnyel járhat és akadályozhatja a munkavégzést. A fentiek betartásával nem csak a munkaengedély kiadásának idejét rövidíthetik, de a helyszíni munka ellenőrzések során így megelőzhetők a félreértések és akaratlan szabályszegések is. Erney Andrea Soczó Attila LSR 4 Mol Magyarország Leesés Elleni Védelem Projekt Szükség esetén használja a megfelelő életmentő egyéni védőeszközt! Leesés elleni védelem projekt: A MOL Magyarországi szervezetei az elmúlt 5 év baleseti statisztikája és egyéb tapasztalataik alapján stratégiai célként fogalmazták meg 2014-től a leesés kockázatával járó helyek és tevékenységek feltérképezését és azokra a legoptimálisabb megoldások (műszaki vagy egyéni védelem) kialakítását, hogy minimalizálják a normál üzemi munkavégzések és a karbantartási tevékenységek során a le-, vagy beesés kockázatát. A projekt első fázisában (2014-ben) felmérésre kerülnek azok az üzemeltetés vagy éppen karbantartás miatt kiemelt helyek, tevékenységek, ahova valamilyen műszaki megoldás kiépítése szükséges a kockázatok elviselhető szintre történő csökkentéséhez. Kiemelten kockázatos helyek lehetnek pl.: Közúti és vasúti töltők, ahol üzemszerűen fel kell menni a szállító tartály tetejére, Iroda és technológiai épületek teteje, ahol időszakos karbantartásokat kell végezni, Csőhidak, kezelő hidak, ahova üzemszerűen vagy karbantartás miatt fel kell menni, Technológiai kémények, fáklyák karbantartása, Technológiai elválasztó és frakcionáló berendezések üzemeltetése, karbantartása, Technológiai tartályok üzemeltetése, karbantartása.

6 Oldal 6 A le-, vagy beesés kockázatának csökkentésére megoldások lehetnek az alábbiak, melyek közül a legoptimálisabb verzió lesz az érintett pontokra kiépítve (a kritikus pont sajátosságait is figyelembe véve): Vízszintes vagy függőleges vonalszerű leesés védelmi rendszer kiépítése, Pontszerű kikötési pontok létesítése, Magasban lévő munkahely megközelítését segítő lépcsők, hágcsók létesítése, Magasban lévő munkahelyen az üzemeltetést segítő pódiumok létesítése, Minden technológia esetében elmondható, hogy az üzemi munkavállalók napi munkavégzésének megkönnyítése mellett a projekt pozitív hatással lesz a MOL technológiai területén munkát végző vállalkozókra, terméket és alapanyagot szállító partnerek munkavállalóira is, mivel a kiépítendő leesés védelmi rendszerek használatával az ő munkavégzésük kockázata is drasztikusan csökkenni fog, és könnyebbé válik többek között az Életvédelmi szabályok maradéktalan betartása. Ádám Tibor Gázkoncentráció mérők negatív ARH kijelzése LSR 5 Végezzen vagy végeztessen légtérmérést, ahol szükséges! Az elmúlt időszak EBK ellenőrzései során tapasztaltuk, hogy a személyi hordozható gázkoncentráció mérők ARH (LEL) kijelzése bekapcsolás után rövid időn belül veszélyes gáz mentes területen 0-tól eltérő értéket jelez ki. Ez katalitikus elvű szenzoroknál természetes jelenség, mely a szenzor öregedésével és környezeti hőmérséklet változással (pl.: télen fűtött helységből kilépve) függ össze. Folyamatos készülék karbantartás esetén a ciklikus kalibrálás során (minimum évente kétszer) a fenti jelenség kiszűrésre és kezelésre kerül. Felhívjuk szíves figyelműket, hogy a fent említett jelenség észlelésekor amennyiben az eltérés meghaladja a kijelzett ±4 ARH% (±4 LEL%) értéket a berendezés beállítása és ellenőrzése szükséges. Erre az alábbi lehetőségek vannak: Szakszerviz (Dräger, MSA) általi bevizsgálás és nullázás, Petrolszolg Kft. Analizátor műhely (Százhalombatta) általi bevizsgálás és nullázás, Dräger készüléken amennyiben a frisslevegős kalibrálás funkció engedélyezett, a csatolt MOL-SZME-TER-0050 utasítás szerint a beállítás elvégezhető. Ezen funkció oktatás köteles és a vállalkozó személyes felelőssége. A következő oldalon a Termelés Százhalombatta MOL által a frisslevegős kalibráció elvégzéséhez alkalmazott SZME-t mutatjuk be Német Attila

7

8 Oldal 8 1. Zuhanás gátló eszközt csak a magasban való munkavégzésre kiképzett, gyakorlattal rendelkező személy használhat. 2. A magasból történő zuhanás elleni védőeszköz egyszemélyes felszerelés csak egy ember biztosítását látja el. 3. A munkát végzőnek minden egyes használat előtt alaposan át kell nézni a felszerelés összes elemét: 12 pont a Magasból Történő Zuhanás Ellen Védő Rendszerek Használatához ellenőrizni kell, hogy minden alkotórésze helyesen működik-e, kompatibilis-e egymással, valamint megfelel-e az érvényes vonatkozó szabványoknak amennyiben bármilyen probléma merül fel valamely alkatrész állapotával kapcsolatban (pl. mechanikai-, vegyi-, hőhatás által okozott sérülés, elhasználódás, korrózió, kopás esetén), a teljes felszerelést azonnal ki kell vonni a használatból, és bevizsgálásra kell küldeni. tilos olyan védőrendszer alkalmazása, amelyben a felszerelés elemei egymás működését zavarják. 4. A zuhanásgátló rendszer minimum 15kN statikus teherbírású, fix kikötési pontjának a használó felett kell lennie olyan módon kialakítva, hogy szándékos beavatkozás nélkül lehetetlen legyen a szerkezet leválása vagy szétkapcsolódása. 5. A munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hoszszától függően kötelező a tájékoztatóban meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak. 6. A munkavégző személy vízszintes irányú elmozdulása esetén az őt biztosító állandó rögzítési pontú munkakötél függőleges iránytól való elhajlása maximum 45 o lehet. 7. Kötélpályán történő munkavégzés esetén két, egymástól függetlenül rögzített rendszert kell használni: egyiket a közlekedéshez és helyzetbeállításhoz, másikat az esetlegesen bekövetkező zuhanás megállításához. 8. A zuhanás elleni egyéni védőfelszerelést az első használatba vételtől számított minden 12. hónap után, a használatból kivonva, egy akkreditált szervezet vagy a gyártó által végzett, szabványnak megfelelő időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni; meghatározott idő (5év) elteltével ki kell vonni a használatból és a vonatkozó előírások szerint részletes gyártói felülvizsgálatra kell küldeni vagy meg kell semmisíteni. 9. A felszerelés bármilyen javítását, illetve a részletes gyártói felülvizsgálatot csak a gyártó vagy az általa meghatalmazott képviselő személy, szervezet végezheti. 10. A védőeszköz csak kitöltött, vezetett felülvizsgálati adatlap megléte esetén használható, mely adatlapot a magyar nyelvű tájékoztató tartalmazza a védőfelszerelésre vonatkozó azonosító, használati, karbantartási, vizsgálati utasításokkal és adatokkal együtt. A védőeszközön kötelezően feltüntetésre kerülő magyar nyelvű jelölések és információk elengedhetetlenek az előírásnak megfelelő, biztonságos munkavégzéshez. 11. Használat közben bekövetkezett zuhanás után a leesés ellen védő terméket azonnal ki kell vonni a használatból és le kell selejtezni. A felhasználónak a védőeszközre vonatkozó minden eseményt jelentenie kell. 12. Magasban történő munkavégzés esetén szükség szerint alkalmazható mentési tervet kell készíteni. Bogos Csaba

9 Oldal 9 A TAJ Számok midig 9 jegyűek. Ügyeljünk a számsorok elején lévő nullákra! MeFTIR-rel kapcsolatos információk FONTOS: A munkavállalói adatok megadására megküldött táblázat módosítása TILOS! A dolgozói adatszolgáltató fájl két munkalapot tartalmaz: Adatbetöltő : Itt kérjük megadni a dolgozói adatokat. A Cég SAP azonosító mező kitöltésének segítsége érdekében szintén a oldalon elérhetővé tettük a cégek SAP azonosító számát a Cég- _SAP_azonosító.xls fájlban. Dolgozói adatok_nyomtatható : Amennyiben az Adatbetöltő munkakalapon megadta a naprakész adatokat ez a munkalap automatikusan kitöltődik, ezek után már csak nyomtatnia szükséges azt. A munkalapon írásvédettséget állítottunk be. A beküldött adatok feldolgozása informatikai rendszer segítségével történik, ezért kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet a táblázat kitöltésére. A hibásan, nem megfelelő formátumban beküldött adatok feldolgozása során történő adatvesztésekért társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal. Kérjük, kiemelt figyelmet fordítsanak a TAJ számok megadására. A 0- val kezdődő TAJ számok esetén az Excel automatikusan törölheti az elöl elhelyezkedő 0-kat. A TAJ számok minden esetben 9 jegűek!!! A dolgozók személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztató és hozzájárulási nyilatkozat az Excel fájl Dolgozói adatok_nyomtatható munkalapján található, mely dokumentumot a cégszerű aláírást, valamint a munkavállalók önkéntes hozzájárulását igazoló aláírásait követően PDF formátumban, a kitöltött dolgozói adatok Excel fájlal egy időben kérjük eljuttatni a címre 2 munkanappal korábban a munka megkezdése előtt, hogy biztosíthassuk a munkavégzési engedélyek kiadásának akadálymentességét! Csak azon munkavállalók adatai kerülnek a MeFTIR rendszerbe, akik hozzájárulásukat írásba adták. A hiányosan kitöltött vagy nem megfelelően aláírt nyilatkozatok hiányában, az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek értelmében társaságunk a megküldött adatokat nem kezelheti és köteles azokat haladéktalanul megsemmisíteni. Azon Partnereink, akik már korábban együttesen megküldték a munkavállalói adatokat tartalmazó táblázatot, illetve az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, nem szükséges újra megküldeni azokat, elegendő csak a módosított adatokat jelölve (pl.: színnel) megküldeni részünkre. Az adattartalom valódiságáért, illetve az abban időközben bekövetkező változások időben történő közléséért, valamint a munkavállalók hozzájárulásának beszerzéséért és megküldéséért az adatszolgáltató cég a felelős. Ha az aláírások begyűjtése nehézségbe ütközik, az ország különböző pontjain történő munkavégzések miatt, akkor javasoljuk az adatszolgáltatás kisebb egységekre bontását. Tóth György

10 Oldal EBK Rendezvénynaptár Március Április Május Június Július 26. EBK szakmai nap (vészhelyzeti reagálás beszállásos munkáknál) DUFI 25. Kivitelezői EBK fórum TVK 8. Kivitelezői EBK fórum DUFI 28. Kivitelezői EBK fórum ZAFI 3. Kivitelezői EBK fórum Algyő EBK szakmai nap (korrózióvédelem biztonságtechnikája) DUFI Augusztus Szeptember Október November December Kivitelezői EBK fórum DUFI 8. Kivitelezői EBK fórum Algyő 27. Kivitelezői EBK fórum TVK EBK szakmai nap DUFI 22. Kivitelezői EBK fórum ZAFI EBK szakmai nap DUFI Szerkesztette: Kiss Antal Attila EBK Vezető MOL GROUP - Petrolszolg Kft. H-2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. m: MOL Magyarország Kivitelezői EBK Hírlevél 2014 március A MOL Csoport területén betartandó EBK szabályokról a következő linken tájékozódhat:

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról (A 45/2013. (X. 14.) NGM rendelet módosításait piros színnel lettek

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság BUDAPEST 2014 TARTALOM BEVEZETŐ... 4 1. FOGALMAK... 5 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 7 3. BIZTONSÁGTECHNIKAI, LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGI BELSŐ

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL (2004.11.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA FTC SZURKOLÓI KÁRTYA Általános Szerződési Feltételek Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.; cégjegyzékszám: 01-10-044877; adószám: 12956661-2-43; a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben