ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne"

Átírás

1 ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne 1. Miesto konania: verejné priestranstvo na p.č. 1818/24, 1818/25, 1818/26 v Komárne 2. Usporiadateľ jarmoku: Mesto Komárno 3. Výdaj zmlúv o nájme na predaj zabezpečuje : Mestský úrad Komárno 4. Účastníci jarmoku po zaplatení príslušného poplatku obdržia: nájomnú zmluvu s číslom miesta na umiestnenie stánku resp. zariadenia, aktuálne organizačné pokyny. 5. Každý účastník obdrží 2 vyhotovenia nájomnej zmluvy a z toho 1 vyhotovenie je povinný umiestniť v stánku na viditeľnom mieste. 6. V prípade predaja tovaru bez nájomnej zmluvy, umiestnení dopravného prostriedku bez povolenia pri predajnom mieste bude uložená bloková pokuta. 7. Predajný stánok, resp. iné zariadenia možno umiestniť v priestore jarmoku podľa pokynov usporiadateľa najskôr od 5.00 hod po zaplatení nájomného za prenajatú plochu slúžiacu na predaj, resp. na poskytovanie služieb len na základe nájomnej zmluvy od usporiadateľa na zaujatie jarmočného miesta. 8. Zariadenia atrakcií a lunaparkov možno umiestniť v priestore jarmoku najskôr od štvrtka Predajná doba v predajných stánkoch, v stánkoch s občerstvením a atrakciami a zábavných zariadení počas jarmoku sa povoľuje nasledovne: piatok: hod sobota: hod nedeľa: hod 10. Prevádzkovatelia atrakcií a lunaparkov, resp. ďalší účastníci jarmoku, sú povinní prerušiť alebo podstatne stlmiť svoju sprievodnú hudobnú produkciu počas kultúrnych akcií na javisku, resp. podľa pokynov usporiadateľa. 11. Usporiadateľ' jarmoku si vyhradzuje právo predajnú resp. prevádzkovú dobu kedykoľvek v priebehu jarmoku zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. 12. O konečnom pridelení miesta je oprávnený rozhodnúť organizátor jarmoku. 13. Žiadateľ o účasť na jarmoku musí mať vysporiadané záväzky voči Mestu Komárno. 14. Zúčastnení podnikatelia, organizácie, ktorí obdržali povolenie na predaj sú povinní postaviť si svoje stánky a zariadenia na vlastné náklady výhradne na mieste určenom usporiadateľom a musia sa riadiť jeho pokynmi. V opačnom prípade im usporiadateľ neumožní predávať tovar alebo vykonávať' činnosť. 15. Každý predajca je povinný postaviť stánok, resp. stôl a iné zariadenie slúžiace na predaj, je zakázané predávať tovar z plachiet uložených na zemi. 16. Stánky a zariadenia musia byť po technickej a zásobovacej stránke kompletne pripravené do začiatku predajnej doby. Zásobovanie stánkov počas predajnej doby cez areál jarmoku nebude dovolené z bezpečnostných dôvodov pre veľký pohyb ľudí. Napojenie na siete si zabezpečuje majiteľ (prevádzkovateľ) vlastnými prostriedkami podľa usmernení od usporiadateľa, ak to umožnia miestne podmienky. 17. Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby do začiatku predajnej doby boli komunikačné priestory pre kupujúcich voľné a bez prekážok. 18. Podnikatelia a organizácie zodpovedajú za správnu cenotvorbu v súlade s platnými

2 predpismi. Každý tovar musí byť označený cenou. Podnikatelia a organizácie musia mať v stánkoch u svojich zodpovedných zástupcov potrebné doklady, oprávňujúce ich k obchodnej činnosti. 19. Osobitne upozorňujeme predajcov potravinárskych výrobkov a plodín, úžitkovej keramiky, detských hračiek a bižutérie, drogistického tovaru, kozmetiky a pod., aby si zabezpečili včas potrebné súhlasy štátnych orgánov k predaju takýchto výrobkov, atesty alebo iné potrebné doklady osvedčujúce hygienickú, resp. inú nezávadnost' ponúkaných tovarov verejnosti. 20. Osoby, u ktorých osobitné predpisy vyžadujú mať pri sebe platný zdravotný preukaz alebo iné doklady, musia ich mať k dispozícii a preukázať sa nimi na požiadanie oprávnených orgánov. 21. Inak sú podnikatelia a organizácie povinní dodržiavať ustanovenia právnych predpisov, vzťahujúce sa na predmet ich podnikania. 22. Podnikatelia a organizácie sú povinní zabezpečiť obchodný tovar, stánky a zariadenia tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, k požiaru, inej škode alebo ublíženiu na zdraví ich samotných alebo iných osôb. 23. Priebežné čistenie stánkov, zariadení a najmä ich okolia ako aj ich stráženie, poistenie a pod. si zabezpečujú podnikatelia a organizácie na vlastný náklad a zodpovednosť. 24. Po ukončení jarmočného predaja v nedeľu dňa sú povinní všetci majitelia (prevádzkovatelia) stánkov a zariadení, s výnimkou atrakcií a lunaparkov, opustiť pridelené priestory najneskôr do hod. Predtým však sú povinní tieto priestory vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu. Z účasti na Ondrejskom jarmoku 2013 budú vylúčení žiadatelia, u ktorých bude zistené porušenie organizačných pokynov jarmoku 25. Účastník jarmoku nemôže prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora, v opačnom prípade budú vylúčení z jarmoku bez vrátenia nájmu za predajné miesto. 26. Svojvoľné premiestňovanie resp. rozšírenie predajných stánkov mimo vyznačenej plochy predajného priestoru a zmena predajného miesta určeného v zmluve bude závažným porušením organizačných pokynov a bude sankciované okamžitým vylúčením z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky. 27. Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku resp. nezaháji účasť v prvý deň jarmoku, nemá nárok na zníženie alebo na vrátenie nájomného. 28. Pre zaradenie komerčných predajcov do kategórie ľudovoumeleckých remeselníkov je rozhodujúce mať túto skutočnosť uvedenú v živnostenskom oprávnení (výroba a predaj drobných ľudovoumeleckých výrobkov). 29. Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov na ploche určenej organizátorom je za symbolickú cenu 10 za jedno predajné miesto, a žiadateľovi môžu byť pridelené najviac dve predajné miesta o rozmere 3x3m (miesta označené s červenou farbou na mape). 30. V prípade zistenia len komerčného predaja, resp. prevahy komerčného predaja, zodpovedný remeselník uhradí cenu za predajné miesto podľa cenníku a bude vylúčený z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky. 31. Poriadkovú službu budú nepretržite zabezpečovať príslušníci Mestskej polície v Komárne v súčinnosti so štátnou políciou a organizátormi. 32. Porušenie organizačných pokynov resp nedodržanie pokynov usporiadateľa bude sankciované vylúčením z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky.

3 Svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými pokynmi pre účastníkov jarmoku uvedenými v prihláške a súhlasím s nimi.

4 Szervezési útmutató András-napi vásár november Komárom 33. A vásár helyszíne: Komárom, közterület az 1818/24, 1818/25 és 1818/26 sz. parcellákon 34. A vásár szervezője: Komárom Város 35. Az árusító helyek bérletéti szerződéseinek kiadását a Komáromi Városi Hivatal biztosítja. 36. A vásár résztvevői a megfelelő illeték kifizetése után kézhez kapják a bérleti szerződést az árusító hely számával és az aktuális szervezési útmutatót. 37. A bérleti szerződést minden résztvevő két példányban kapja kézhez, melyből 1 példányt jól látható helyen köteles kihelyezni a standon. 38. Bérleti szerződés nélkül történő áruértékesítés, ill. a közlekedési eszköz árusító hely melletti engedély nélküli elhelyezése esetén helyszíni pénzbírság lesz kiszabva. 39. Az árusító standot, ill. más árusító berendezést kizárólag a szervező utasításai szerint, a vásártéren belül, az árusításra ill. szolgáltatásnyújtásra szolgáló területért kiszabott bérlet befizetése után, csakis a szervezőtől kapott helyfoglalási bérleti szerződés alapján, legkorábban november 16-án 5,00 órától lehet elhelyezni. 40. A vidámparki berendezéseket, látványosságokat legkorábban csütörtöktől, november 15-től lehet a vásártéren elhelyezni. 41. A megengedett árusítási idő az árusító standokon, az étel- és látványosság árusító standokon, a vidámparki berendezéseken a vásár ideje alatt a következő: november 16. péntek: 10,00 20,00 óra november 17. szombat: 8,00 20,00 óra november 18. vasárnap: 8,00 16,00 óra 42. A színpadon zajló műsorok idején, ill. a szervező egyéb utasításainak megfelelően a vidámparkok és látványosságok üzemeltetői, ill. a vásár minden résztvevője köteles szüneteltetni vagy lényegesen halkítani saját kísérőzenéjét. 43. Amennyiben a közérdek úgy kívánja, a vásár szervezője a vásár ideje alatt bármikor megváltoztathatja az árusító-, ill. üzemeltetési időt. 44. Az árusítás hely végleges odaítéléséről a vásár szervezője jogosult dönteni. 45. A vásáron nem vehet részt olyan kérelmező, akinek nincs minden kötelezettsége kiegyenlítve Komárom város irányában. 46. Azok a vállalkozók és szervezetek, akik rendelkeznek árusítási engedéllyel, kizárólag a szervező által megjelölt helyen és utasításai szerint, saját költségeikre kötelesek az árusító standjaikat és árusító berendezéseiket felállítani. Ellenkező esetben a szervező nem teszi lehetővé az árujuk értékesítését vagy a tevékenységük végzését. 47. Minden árus köteles standot ill. asztalt vagy más, árusításra szolgáló berendezést felállítani, tilos az áru értékesítését földre leterített lepedőkről végezni. 48. A nyitási időre a standoknak és az árusító berendezéseknek úgy műszaki, mint utánpótlási szempontból készen kell állniuk. Biztonsági okokból az árusítás ideje alatt a vásár területén keresztül tilos a standok áruval való feltöltése. Amennyiben a helyi körülmények ezt lehetővé teszik, az elektromos-, víz- és csatornahálózatra való csatlakozást a tulajdonos (üzemeltető) - a szervezőtől kapott utasítások alapján - saját eszközeivel biztosítja be. 49. Az árusítási idő kezdetére a standok áruellátását úgy kell befejezni, hogy a vásárlók közlekedésére kijelölt terület a szabadon maradjon, semmi sem gátolhatja a vásárlók mozgását.

5 50. Az érvényes előírásokkal összhangban történő árképzésért teljes mértékben a vállalkozók és a szervezetek felelnek. Minden árun árcédulát kell elhelyezni. Az üzleti tevékenység végzésére feljogosító okmányoknak az árusítás helyszínén, a felelős munkatársaiknál kell lenniük. 51. Külön figyelmeztetjük az élelmiszerek és termények, használati kerámia, gyermekjátékok, bizsu, drogéria, kozmetika stb. áru értékesítőit, hogy időben biztosítsák be az ilyen jellegű áru értékesítéséhez szükséges hivatalos engedélyeket, vagy más szükséges okmányokat, 52. Azok a személyek, akiknél az érvényes előírások szerint egészségügyi kártyának vagy más okmánynak kell lennie, kötelesek a jogosult szervezet képviselőjének ezeket felmutatni. 53. Mindemellett a vállalkozók és a szervezetek kötelesek a vállalkozásuk tárgyára vonatkozó összes jogszabályi rendelkezést betartani. 54. A vállalkozók és a szervezetek kötelesek az árut, a standokat és az árusító berendezéseket úgy elrendezni és tárolni, hogy azokat ne lehessen eltulajdonítani, ne következzen be tűzeset, személyi sérülés, vagy egyéb káreset, 55. A standok, árusító berendezések és főleg azok környékének folyamatos takarítását, őrzését, bebiztosítását stb. a vállalkozók és a szervezetek saját költségükre és felelősségükre biztosítják. 56. Vasárnap, november 18-án a vásári árusítás befejezése után az összes standtulajdonos (üzemeltető) - a látványosságok és vidámparkok kivételével - köteles legkésőbb 20,00 óráig elhagyni a számára kijelölt helyet. A vállalkozók és a szervezetek a vásár területéről való távozás előtt kötelesek bebiztosítani az árusító helyek kitakarítását és eredeti állapotukba való helyezését. 57. Amennyiben vásár résztvevője a szervező hozzájárulása nélkül átadja másnak a számára kijelölt árusítási helyet, a szervező a bérleti díj visszatérítése nélkül kitiltja mindkét árust a vásárról. 58. Az árusító standok önkényes áthelyezése, ill. azoknak a kijelölt árusítási területen kívüli kibővítése, valamint a szerződésben kijelölt értékesítései terület megváltoztatása a szervezési utasítások komoly megsértésének minősül, ami az András-napi vásárról való három éves kitiltást von maga után. 59. Az a résztvevő, aki a vásár hivatalos befejezése előtt fejezi be, ill. a vásár első napján nem kezdi el tevékenységét, nem igényelheti a bérleti díj csökkentését vagy annak visszaadását. 60. A kézművesek csoportjába való besoroláskor döntő tényező, hogy a kisipari engedélyben szerepel-e ez a tevékenység. (népművészeti vagy kézműves termékek gyártása és értékesítése). 61. A kedvezményes díjazású (10 eur), 3mx3m területű árusító helyeken csak saját gyártású népművészeti és kézműves termékek értékesítése engedélyezett. A kedvezményes árusító területek helyét a szervező határozza meg. Egy kérvényező számára maximum kettő árusító hely jelölhető ki. 62. Amennyiben a kézművesként bejelentkezett árus csak kereskedelmi értékesítést, ill. túlnyomó részben kereskedelmi értékesítést végez, köteles az árusítási hely árjegyzék szerinti árát pótdíjként megtéríteni. Az ilyen eset a szervezési utasítások komoly megsértésének minősül és az András-napi vásárról való három éves kitiltást von maga után. 63. A rend- és biztonsági felügyeletet a Komáromi Városi Rendőrség állománya az állami rendőrséggel és a szervezőkkel együttműködve látja el. 64. A szervezési útmutató rendelkezéseinek vagy a helyszíni szervezők utasításainak megsértése a 2013 évi András-napi vásárból való kizárást vonja maga után.

6 Az aláírásommal igazolom, hogy a 2012 évi komáromi András-napi vásár szervezési útmutatójának rendelkezéseivel megismerkedtem és egyetértek velük.

7 Cenník predajných miest na Ondrejskom jarmoku v 2012 (rozdelenie podľa sortimentu a umiestnenia) SEKTOR A Cena za 3x3m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, 90 nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 70 audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny 70 Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 70 Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. SEKTOR B Cena za 3x3m Cena za 3x8m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož galantéria, elektronika, nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod SEKTOR C Cena za 3x8m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, 160 nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 130 audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny 130 Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 130 Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. SEKTOR D Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, bodypainting, maľovanie obrazov a pod., maximálne 2 predajné miesta Cena za 3x3m 10 Ostatné: Pohostinské služby za miesto 3x3 m 290 Zábavné zariadenia a hry: 1 /m 2 Parkovanie auta za stánkom 15 Prípojka elektriny/1ks 16A pre bufet 90 Prípojka elektriny/1ks 16A pre ostatných 30 Prípojka vody 10

8 A 2012 András-napi vásár árusítási helyeinek árjegyzéke (áruválaszték és elhelyezés szerint) SZEKTOR A 3x3m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, 90 cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült 70 termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok 70 Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, 70 mézeskalács, méz, magvak stb. SZEKTOR B 3x3m helyár 3x8m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, mézeskalács, méz, magvak stb SZEKTOR C 3x8m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, 160 cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült 130 termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok 130 Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, 130 mézeskalács, méz, magvak stb. SZEKTOR D Kézművesek, saját gyártású népművészeti és kézműves termékek, képfestés, bodypaintig stb., maximálisan 2 hely 3x3m helyár 10 Többiek: Vendéglátói szolgáltatások, büfé (3x3m) 290 Szórakoztató berendezések és játékok 1 /m 2 Stand mögötti autó parkolása 15 Villamos energia csatlakozó/1drb 16A büfé 90 Villamos energia csatlakozó /1drb 16A többiek 30 Víz csatlakozó 10

9 Mestský úrad Komárno, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku Pevnostný rad 3, Komárno Vec Prihláška k účasti na predaji počas akcie Ondrejský jarmok v 2012 Žiadateľ: Obchodné meno / Meno a priezvisko: Sídlo / bydlisko: IČO: Sortiment predaja: Číslo telefónu: Čísla požadovaných miest: Parkovanie auta (15 ): NIE / ÁNO ŠPZ: Prívod elektriny 16 A (30 90 ): NIE / ÁNO Prívod vody (10 ): NIE / ÁNO Prílohy k žiadosti: - Fotokópia podnikateľského oprávnenia, - Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín), - Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (poštový peňažný poukaz, potvrdenie o prevode na účet č /5200 ako variabilný symbol uvádzať IČO a v správe pre prijímateľa uvádzať obch. meno a číslo predajného miesta). Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa prihlasujem k účasti na predaji na príležitostnom trhu Ondrejský jarmok 2012, ktorý sa bude konať od 16. novembra do 18. novembra Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú správne. Som si vedomý(á) toho, že ak bez včasného udania dôvodu neobsadím rezervované predajné miesto do hod. dňa , organizátor toto predajné miesto môže prideliť inému záujemcovi. Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými pokynmi pre účastníkov jarmoku a súhlasím s nimi.... pečiatka a podpis Poznámka: Z účasti na Ondrejskom jarmoku 2012 budú vylúčení žiadatelia v prípade uvedenia nepravdivých údajov, a tí u ktorých bude zistené porušenie organizačných pokynov jarmoku (napr. svojvoľné premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu, nepovolené parkovanie vozidla

10 pri stánku a pod.).

11 Komáromi Városi Hivatal, Területrendezési Főosztály (Mestský úrad Komárno, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku) Pevnostný rad 3, Komárno Tárgy: Jelentkezési lap a évi Andrásnapi Vásárra Kérvényező: Cégnév / Vezeték- és személynév Székhely / Lakhely: Adószám: Telefonszám: Áruválaszték: Kérvényezett helyek számai: Jármű parkolása (15 ): IGEN / NEM rendszám: Villanycsatló 16 A (30 90 ): IGEN / NEM Vízcsatló (10 ): IGEN / NEM Csatolt mellékletek: - Vállalkozói engedély fénymásolata, - Egyéb hatósági engedélyek fénymásolata élelmiszer árusítása esetén, - Részvételi díj befizetési bizonylata (postai csek, átutalási bizonylat, szálaszám /5200, külföldi átutalás esetén: OTP Banka Slovensko, a.s., Záhradnícka 10, Komárno, SWIFT: OTPVSKBX, IBAN: SK , kérjük az adatokat, mint cégnév, székhely, stb... pontosan feltüntetni az azonosítás érdekében). A T.t. 178/1998 számú, az termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásártereken szóló törvény és a vállalkozásról szóló 455/1991 sz. törvény (iparűzési törvény) értelmében jelentkezem a évi András napi vásárra, amely november 16-tól 18-ig kerül megrendezésre. Aláírásommal igazolom, hogy a kérvényben feljebb feltüntetett adatok valósak. Tudatában vagyok annak, ha a lefoglalt helyemet a vásár megkezdésének napján, án déli 12 óráig el nem foglalom, akkor a szervezők ezt a helyet másra átruháthatják. Aláírásommal igazolom, hogy a Szervezési útmutatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem, a részvételi feltételekkel egyetértek.... Aláírás, pecsét Megjegyzés: A 2013 évi András-napi vásárból való kizárást vonja maga után a nem valós adatok közlése és a szervezési útmutató rendelkezéseinek vagy a helyszíni szervezők utasításainak megsértése. (pl. a kiszabott terület növelése, a stand áthelyezése, árukínálat megváltoztatása, engedély nélküli parkolás és hasonolók)

12

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

É R T E S Í T É S. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal földszinti 5-ös számú irodájában igényelhetők:

É R T E S Í T É S. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal földszinti 5-ös számú irodájában igényelhetők: É R T E S Í T É S Gúta Város ezúton értesíti a nyilvánosságot, hogy 2016. augusztus 12-én,13-án és 14 én megrendezi a 32. Gútai Vásárt és a hagyományos búcsút. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o Ž i a d o s ť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad mesta Štúrova o podmienkach poskytovania jednorázových dávok Kérelem az egyszeri támogatáshoz

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Minta adásvételi szerződés fa internetes aukciója (FIA) amely a Kereskedelmi törvénykönyv 409. paragrafusa és az azt követő

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE - 331/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 30.07.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.07.30

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Rábakecöl Község Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 469/2015 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 05.11.2015 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.11.05 - i ülése

Részletesebben

464. S i m o n J ú d a n a p i v á s á r r a

464. S i m o n J ú d a n a p i v á s á r r a A PÁRKÁNYI VÁROSI HIVATAL MEGHÍVJA ÖNT a hagyományos 464. S i m o n J ú d a n a p i v á s á r r a amely október 07 10. között kerül megrendezésre Párkányban. A Párkányi Városi Hivatal értesíti az érdeklődőket,

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 372 /2015 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 24.9.2015 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.9.24 - i ülése

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

XX. Őszi vásár szervezési rendje

XX. Őszi vásár szervezési rendje XX. Őszi vásár szervezési rendje Rendező: NAGYKAPOS VÁROS A szervezés és megvalósítás egészéért felelős személy: ifj. Dr. Gyimesi György, Nagykapos város jegyzője A szervező csapat tagjai: 1. Horváth János,

Részletesebben

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Mesto Šamorín Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 20. 08.

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az az 1999. évi LXIX törvény,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Lókút Község... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Piaccsarnok kft a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet

Részletesebben

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l A nyilvántartásba vétel száma: 2/1997 neve: Molnár Emília

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda

Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda PRVÁ ČASŤ Úvodné ustanovenia 1 Účel koncepčného materiálu Tento dokument upravuje podmienky umiestňovania reklamných

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015 Mestský úrad Kolárovo Na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 30.11.2015 K bodu rokovania číslo: 10/a Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne JUH Predkladá: Ladislav

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1.1 Lista Bejelentéshez kötött kereskedelmi egységek nyilvántartása a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján

1.1 Lista Bejelentéshez kötött kereskedelmi egységek nyilvántartása a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján Körjegyző által vezetett nyilvántartások: l.)kereskedelmi egységek nyilvántartása 1.1) Bejelentés köteles egységek (lista) 1.2) Működési engedély köteles egységek (lista) 2.) Szálláshelyek nyilvántartása

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XV. sz. hírlevele. !!! Friss hírek!!!

Dorogi Ipartestület XV. sz. hírlevele. !!! Friss hírek!!! Dorogi Ipartestület XV. sz. hírlevele!!! Friss hírek!!! A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az idén felkérést kapott a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Fesztiválirodájától egy kézműves

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Gencsapáti Község Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Csetény Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Zákon č. 147/2001 Z. z. Tt. 147/2001. számú törvénye A REKLÁMRÓL O REKLAME. és némely törvények módosításáról és kiegészítéséről

Zákon č. 147/2001 Z. z. Tt. 147/2001. számú törvénye A REKLÁMRÓL O REKLAME. és némely törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 Tt. 147/2001. számú törvénye Zákon č. 147/2001 Z. z. A REKLÁMRÓL és némely törvények módosításáról és kiegészítéséről O REKLAME a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2001. április 5. z 5. apríla 2001

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Všeobecné zmluvné podmienky

Általános Szerződési Feltételek. Všeobecné zmluvné podmienky Általános Szerződési Feltételek A Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft., mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda, Székhelye: 1016 Budapest, Mihály u. 3/b tetőtér 7., Telefon: 06-1-365-1102,

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Dombegyház Nagyközség Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 0/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. () bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 9/2016/95-003 Zvolen 26.01.2016 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Ásványráró Község Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére. 2013. április 4. és 2013. április 17. között

T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére. 2013. április 4. és 2013. április 17. között T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére Construma, Hungarotherm, OtthonDesign és Urbicon kiállítások során alkalmazott behajtási- és parkolási rendről 2013. április 4. és 2013.

Részletesebben

XXXV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál Részvételi feltételek

XXXV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál Részvételi feltételek XXXV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál Részvételi feltételek Az Ásványfesztivál karakterének és színvonalának fenntartása érdekében a Szervezőbizottság a MAMIT vezetőségének egyetértésével a következő

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm/Neu-Ulm 2014 Duna menti Városok és Régiók Vására VÁSÁRI REND

Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm/Neu-Ulm 2014 Duna menti Városok és Régiók Vására VÁSÁRI REND Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm/Neu-Ulm 2014 Duna menti Városok és Régiók Vására VÁSÁRI REND Tartalom 1. Szervező... 2 2. Időpont és nyitva tartás... 2 3. Általános előírások... 2 4. Jelentkezés... 2 5.

Részletesebben

21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1. Vásár rendezéséről és piac tartásáról

21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1. Vásár rendezéséről és piac tartásáról 21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1 Vásár rendezéséről és piac tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

MIFID_FORMS_LIST_HUN

MIFID_FORMS_LIST_HUN MIFID_FORMS_LIST_HUN Őrlap: Pénzeszközök kivételére vonatkozó utasítás Őrlap: Készpénz - átutalási utasítás Őrlap: Készpénz - átutalási utasítás a társaság keretén belül Őrlap: Az ügyfél kapcsolatfelvételi

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Nagyközségi Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről nyilvántartásba vétel száma: B.1/2009 z üzlet(ek) elnevezése: Borcsi sportpanzió Nyilvántartás a bejelentéshez kötött ről Neve: Boros és Társa Vendéglátó és Kereskedelmi Bt. Címe: Székhelye: 8248 Veszprémfajsz,

Részletesebben

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal. NYILVÁNTARTÁS a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal. NYILVÁNTARTÁS a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal NYILVÁNTARTÁS a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján a bejelentéshez kötött ről 1. Nyilvántartásba vétel száma: B-1/2009 2. A kereskedő neve, címe illetve Bólyi

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2015. ÉVI HORTOBÁGYI HÍDIVÁSÁR VÁSÁRI RENDJE

A 2015. ÉVI HORTOBÁGYI HÍDIVÁSÁR VÁSÁRI RENDJE HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4071 Hortobágy Czinege J. u. 1. Tel.:(52) 369-488 Fax:(52) 369-488 E-mail: hortobagyi.delibab@gmail.com A

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2014. ÉVI HORTOBÁGYI HÍDIVÁSÁR VÁSÁRI RENDJE

A 2014. ÉVI HORTOBÁGYI HÍDIVÁSÁR VÁSÁRI RENDJE HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4071 Hortobágy Czinege J. u. 1. Tel.:(52) 369-488 Fax:(52) 369-488 E-mail: hortobagyi.delibab@gmail.com A

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Györgytarló Községi Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Lakhegy község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. Ügyiratszám: /20../.. Érkeztető és iktató bélyegző helye Illetékbélyeg helye BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Miskei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A kereskedő Székhelye. 5/2007 E, B Kop-Ka Zrt. 7090 Tamási Fő u. 2. 17-10-001247 14017944-5211-114-17

A kereskedő Székhelye. 5/2007 E, B Kop-Ka Zrt. 7090 Tamási Fő u. 2. 17-10-001247 14017944-5211-114-17 Nyilvántartá sba vételi szám Engedély {E} vagy bejelentés {B} köteles tevékenység Neve A kereskedő Székhelye IRSZ Település Utca, házszám Vállalkozói nyilvántartási száma, cégjegyzék száma, regisztrációs

Részletesebben

Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS. a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS. a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/G. -a, valamint a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Polgármesteri Hivatal Máza... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica VoPby do Narodnej rady Slovenskej republiky Informacie pre volica I Datum a cas konania volieb VoFby do Narodnej rady Slovenskej republiky sa konajii v sobotu 5, marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Pravo

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ a 2009. szeptember 9-13 között a HUNGEXPO területén, a Budapesti Nemzetközi Vásárral egy időben a G pavilonban megrendezendő AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ /Expo

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ETC TM VideoNet alapú nyelvi képzés általános szerződési feltételei

ETC TM VideoNet alapú nyelvi képzés általános szerződési feltételei ETC VideoNet alapú nyelvi képzés általános szerződési feltételei Všeobecné zmluvné podmienky jazykového vzdelávania ETC založeného na VideoNete ETC VideoNet alapú nyelvi képzés általános szerződési feltételei

Részletesebben