ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne"

Átírás

1 ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne 1. Miesto konania: verejné priestranstvo na p.č. 1818/24, 1818/25, 1818/26 v Komárne 2. Usporiadateľ jarmoku: Mesto Komárno 3. Výdaj zmlúv o nájme na predaj zabezpečuje : Mestský úrad Komárno 4. Účastníci jarmoku po zaplatení príslušného poplatku obdržia: nájomnú zmluvu s číslom miesta na umiestnenie stánku resp. zariadenia, aktuálne organizačné pokyny. 5. Každý účastník obdrží 2 vyhotovenia nájomnej zmluvy a z toho 1 vyhotovenie je povinný umiestniť v stánku na viditeľnom mieste. 6. V prípade predaja tovaru bez nájomnej zmluvy, umiestnení dopravného prostriedku bez povolenia pri predajnom mieste bude uložená bloková pokuta. 7. Predajný stánok, resp. iné zariadenia možno umiestniť v priestore jarmoku podľa pokynov usporiadateľa najskôr od 5.00 hod po zaplatení nájomného za prenajatú plochu slúžiacu na predaj, resp. na poskytovanie služieb len na základe nájomnej zmluvy od usporiadateľa na zaujatie jarmočného miesta. 8. Zariadenia atrakcií a lunaparkov možno umiestniť v priestore jarmoku najskôr od štvrtka Predajná doba v predajných stánkoch, v stánkoch s občerstvením a atrakciami a zábavných zariadení počas jarmoku sa povoľuje nasledovne: piatok: hod sobota: hod nedeľa: hod 10. Prevádzkovatelia atrakcií a lunaparkov, resp. ďalší účastníci jarmoku, sú povinní prerušiť alebo podstatne stlmiť svoju sprievodnú hudobnú produkciu počas kultúrnych akcií na javisku, resp. podľa pokynov usporiadateľa. 11. Usporiadateľ' jarmoku si vyhradzuje právo predajnú resp. prevádzkovú dobu kedykoľvek v priebehu jarmoku zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. 12. O konečnom pridelení miesta je oprávnený rozhodnúť organizátor jarmoku. 13. Žiadateľ o účasť na jarmoku musí mať vysporiadané záväzky voči Mestu Komárno. 14. Zúčastnení podnikatelia, organizácie, ktorí obdržali povolenie na predaj sú povinní postaviť si svoje stánky a zariadenia na vlastné náklady výhradne na mieste určenom usporiadateľom a musia sa riadiť jeho pokynmi. V opačnom prípade im usporiadateľ neumožní predávať tovar alebo vykonávať' činnosť. 15. Každý predajca je povinný postaviť stánok, resp. stôl a iné zariadenie slúžiace na predaj, je zakázané predávať tovar z plachiet uložených na zemi. 16. Stánky a zariadenia musia byť po technickej a zásobovacej stránke kompletne pripravené do začiatku predajnej doby. Zásobovanie stánkov počas predajnej doby cez areál jarmoku nebude dovolené z bezpečnostných dôvodov pre veľký pohyb ľudí. Napojenie na siete si zabezpečuje majiteľ (prevádzkovateľ) vlastnými prostriedkami podľa usmernení od usporiadateľa, ak to umožnia miestne podmienky. 17. Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby do začiatku predajnej doby boli komunikačné priestory pre kupujúcich voľné a bez prekážok. 18. Podnikatelia a organizácie zodpovedajú za správnu cenotvorbu v súlade s platnými

2 predpismi. Každý tovar musí byť označený cenou. Podnikatelia a organizácie musia mať v stánkoch u svojich zodpovedných zástupcov potrebné doklady, oprávňujúce ich k obchodnej činnosti. 19. Osobitne upozorňujeme predajcov potravinárskych výrobkov a plodín, úžitkovej keramiky, detských hračiek a bižutérie, drogistického tovaru, kozmetiky a pod., aby si zabezpečili včas potrebné súhlasy štátnych orgánov k predaju takýchto výrobkov, atesty alebo iné potrebné doklady osvedčujúce hygienickú, resp. inú nezávadnost' ponúkaných tovarov verejnosti. 20. Osoby, u ktorých osobitné predpisy vyžadujú mať pri sebe platný zdravotný preukaz alebo iné doklady, musia ich mať k dispozícii a preukázať sa nimi na požiadanie oprávnených orgánov. 21. Inak sú podnikatelia a organizácie povinní dodržiavať ustanovenia právnych predpisov, vzťahujúce sa na predmet ich podnikania. 22. Podnikatelia a organizácie sú povinní zabezpečiť obchodný tovar, stánky a zariadenia tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, k požiaru, inej škode alebo ublíženiu na zdraví ich samotných alebo iných osôb. 23. Priebežné čistenie stánkov, zariadení a najmä ich okolia ako aj ich stráženie, poistenie a pod. si zabezpečujú podnikatelia a organizácie na vlastný náklad a zodpovednosť. 24. Po ukončení jarmočného predaja v nedeľu dňa sú povinní všetci majitelia (prevádzkovatelia) stánkov a zariadení, s výnimkou atrakcií a lunaparkov, opustiť pridelené priestory najneskôr do hod. Predtým však sú povinní tieto priestory vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu. Z účasti na Ondrejskom jarmoku 2013 budú vylúčení žiadatelia, u ktorých bude zistené porušenie organizačných pokynov jarmoku 25. Účastník jarmoku nemôže prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora, v opačnom prípade budú vylúčení z jarmoku bez vrátenia nájmu za predajné miesto. 26. Svojvoľné premiestňovanie resp. rozšírenie predajných stánkov mimo vyznačenej plochy predajného priestoru a zmena predajného miesta určeného v zmluve bude závažným porušením organizačných pokynov a bude sankciované okamžitým vylúčením z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky. 27. Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku resp. nezaháji účasť v prvý deň jarmoku, nemá nárok na zníženie alebo na vrátenie nájomného. 28. Pre zaradenie komerčných predajcov do kategórie ľudovoumeleckých remeselníkov je rozhodujúce mať túto skutočnosť uvedenú v živnostenskom oprávnení (výroba a predaj drobných ľudovoumeleckých výrobkov). 29. Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov na ploche určenej organizátorom je za symbolickú cenu 10 za jedno predajné miesto, a žiadateľovi môžu byť pridelené najviac dve predajné miesta o rozmere 3x3m (miesta označené s červenou farbou na mape). 30. V prípade zistenia len komerčného predaja, resp. prevahy komerčného predaja, zodpovedný remeselník uhradí cenu za predajné miesto podľa cenníku a bude vylúčený z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky. 31. Poriadkovú službu budú nepretržite zabezpečovať príslušníci Mestskej polície v Komárne v súčinnosti so štátnou políciou a organizátormi. 32. Porušenie organizačných pokynov resp nedodržanie pokynov usporiadateľa bude sankciované vylúčením z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky.

3 Svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými pokynmi pre účastníkov jarmoku uvedenými v prihláške a súhlasím s nimi.

4 Szervezési útmutató András-napi vásár november Komárom 33. A vásár helyszíne: Komárom, közterület az 1818/24, 1818/25 és 1818/26 sz. parcellákon 34. A vásár szervezője: Komárom Város 35. Az árusító helyek bérletéti szerződéseinek kiadását a Komáromi Városi Hivatal biztosítja. 36. A vásár résztvevői a megfelelő illeték kifizetése után kézhez kapják a bérleti szerződést az árusító hely számával és az aktuális szervezési útmutatót. 37. A bérleti szerződést minden résztvevő két példányban kapja kézhez, melyből 1 példányt jól látható helyen köteles kihelyezni a standon. 38. Bérleti szerződés nélkül történő áruértékesítés, ill. a közlekedési eszköz árusító hely melletti engedély nélküli elhelyezése esetén helyszíni pénzbírság lesz kiszabva. 39. Az árusító standot, ill. más árusító berendezést kizárólag a szervező utasításai szerint, a vásártéren belül, az árusításra ill. szolgáltatásnyújtásra szolgáló területért kiszabott bérlet befizetése után, csakis a szervezőtől kapott helyfoglalási bérleti szerződés alapján, legkorábban november 16-án 5,00 órától lehet elhelyezni. 40. A vidámparki berendezéseket, látványosságokat legkorábban csütörtöktől, november 15-től lehet a vásártéren elhelyezni. 41. A megengedett árusítási idő az árusító standokon, az étel- és látványosság árusító standokon, a vidámparki berendezéseken a vásár ideje alatt a következő: november 16. péntek: 10,00 20,00 óra november 17. szombat: 8,00 20,00 óra november 18. vasárnap: 8,00 16,00 óra 42. A színpadon zajló műsorok idején, ill. a szervező egyéb utasításainak megfelelően a vidámparkok és látványosságok üzemeltetői, ill. a vásár minden résztvevője köteles szüneteltetni vagy lényegesen halkítani saját kísérőzenéjét. 43. Amennyiben a közérdek úgy kívánja, a vásár szervezője a vásár ideje alatt bármikor megváltoztathatja az árusító-, ill. üzemeltetési időt. 44. Az árusítás hely végleges odaítéléséről a vásár szervezője jogosult dönteni. 45. A vásáron nem vehet részt olyan kérelmező, akinek nincs minden kötelezettsége kiegyenlítve Komárom város irányában. 46. Azok a vállalkozók és szervezetek, akik rendelkeznek árusítási engedéllyel, kizárólag a szervező által megjelölt helyen és utasításai szerint, saját költségeikre kötelesek az árusító standjaikat és árusító berendezéseiket felállítani. Ellenkező esetben a szervező nem teszi lehetővé az árujuk értékesítését vagy a tevékenységük végzését. 47. Minden árus köteles standot ill. asztalt vagy más, árusításra szolgáló berendezést felállítani, tilos az áru értékesítését földre leterített lepedőkről végezni. 48. A nyitási időre a standoknak és az árusító berendezéseknek úgy műszaki, mint utánpótlási szempontból készen kell állniuk. Biztonsági okokból az árusítás ideje alatt a vásár területén keresztül tilos a standok áruval való feltöltése. Amennyiben a helyi körülmények ezt lehetővé teszik, az elektromos-, víz- és csatornahálózatra való csatlakozást a tulajdonos (üzemeltető) - a szervezőtől kapott utasítások alapján - saját eszközeivel biztosítja be. 49. Az árusítási idő kezdetére a standok áruellátását úgy kell befejezni, hogy a vásárlók közlekedésére kijelölt terület a szabadon maradjon, semmi sem gátolhatja a vásárlók mozgását.

5 50. Az érvényes előírásokkal összhangban történő árképzésért teljes mértékben a vállalkozók és a szervezetek felelnek. Minden árun árcédulát kell elhelyezni. Az üzleti tevékenység végzésére feljogosító okmányoknak az árusítás helyszínén, a felelős munkatársaiknál kell lenniük. 51. Külön figyelmeztetjük az élelmiszerek és termények, használati kerámia, gyermekjátékok, bizsu, drogéria, kozmetika stb. áru értékesítőit, hogy időben biztosítsák be az ilyen jellegű áru értékesítéséhez szükséges hivatalos engedélyeket, vagy más szükséges okmányokat, 52. Azok a személyek, akiknél az érvényes előírások szerint egészségügyi kártyának vagy más okmánynak kell lennie, kötelesek a jogosult szervezet képviselőjének ezeket felmutatni. 53. Mindemellett a vállalkozók és a szervezetek kötelesek a vállalkozásuk tárgyára vonatkozó összes jogszabályi rendelkezést betartani. 54. A vállalkozók és a szervezetek kötelesek az árut, a standokat és az árusító berendezéseket úgy elrendezni és tárolni, hogy azokat ne lehessen eltulajdonítani, ne következzen be tűzeset, személyi sérülés, vagy egyéb káreset, 55. A standok, árusító berendezések és főleg azok környékének folyamatos takarítását, őrzését, bebiztosítását stb. a vállalkozók és a szervezetek saját költségükre és felelősségükre biztosítják. 56. Vasárnap, november 18-án a vásári árusítás befejezése után az összes standtulajdonos (üzemeltető) - a látványosságok és vidámparkok kivételével - köteles legkésőbb 20,00 óráig elhagyni a számára kijelölt helyet. A vállalkozók és a szervezetek a vásár területéről való távozás előtt kötelesek bebiztosítani az árusító helyek kitakarítását és eredeti állapotukba való helyezését. 57. Amennyiben vásár résztvevője a szervező hozzájárulása nélkül átadja másnak a számára kijelölt árusítási helyet, a szervező a bérleti díj visszatérítése nélkül kitiltja mindkét árust a vásárról. 58. Az árusító standok önkényes áthelyezése, ill. azoknak a kijelölt árusítási területen kívüli kibővítése, valamint a szerződésben kijelölt értékesítései terület megváltoztatása a szervezési utasítások komoly megsértésének minősül, ami az András-napi vásárról való három éves kitiltást von maga után. 59. Az a résztvevő, aki a vásár hivatalos befejezése előtt fejezi be, ill. a vásár első napján nem kezdi el tevékenységét, nem igényelheti a bérleti díj csökkentését vagy annak visszaadását. 60. A kézművesek csoportjába való besoroláskor döntő tényező, hogy a kisipari engedélyben szerepel-e ez a tevékenység. (népművészeti vagy kézműves termékek gyártása és értékesítése). 61. A kedvezményes díjazású (10 eur), 3mx3m területű árusító helyeken csak saját gyártású népművészeti és kézműves termékek értékesítése engedélyezett. A kedvezményes árusító területek helyét a szervező határozza meg. Egy kérvényező számára maximum kettő árusító hely jelölhető ki. 62. Amennyiben a kézművesként bejelentkezett árus csak kereskedelmi értékesítést, ill. túlnyomó részben kereskedelmi értékesítést végez, köteles az árusítási hely árjegyzék szerinti árát pótdíjként megtéríteni. Az ilyen eset a szervezési utasítások komoly megsértésének minősül és az András-napi vásárról való három éves kitiltást von maga után. 63. A rend- és biztonsági felügyeletet a Komáromi Városi Rendőrség állománya az állami rendőrséggel és a szervezőkkel együttműködve látja el. 64. A szervezési útmutató rendelkezéseinek vagy a helyszíni szervezők utasításainak megsértése a 2013 évi András-napi vásárból való kizárást vonja maga után.

6 Az aláírásommal igazolom, hogy a 2012 évi komáromi András-napi vásár szervezési útmutatójának rendelkezéseivel megismerkedtem és egyetértek velük.

7 Cenník predajných miest na Ondrejskom jarmoku v 2012 (rozdelenie podľa sortimentu a umiestnenia) SEKTOR A Cena za 3x3m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, 90 nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 70 audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny 70 Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 70 Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. SEKTOR B Cena za 3x3m Cena za 3x8m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož galantéria, elektronika, nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod SEKTOR C Cena za 3x8m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, 160 nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 130 audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny 130 Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 130 Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. SEKTOR D Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, bodypainting, maľovanie obrazov a pod., maximálne 2 predajné miesta Cena za 3x3m 10 Ostatné: Pohostinské služby za miesto 3x3 m 290 Zábavné zariadenia a hry: 1 /m 2 Parkovanie auta za stánkom 15 Prípojka elektriny/1ks 16A pre bufet 90 Prípojka elektriny/1ks 16A pre ostatných 30 Prípojka vody 10

8 A 2012 András-napi vásár árusítási helyeinek árjegyzéke (áruválaszték és elhelyezés szerint) SZEKTOR A 3x3m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, 90 cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült 70 termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok 70 Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, 70 mézeskalács, méz, magvak stb. SZEKTOR B 3x3m helyár 3x8m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, mézeskalács, méz, magvak stb SZEKTOR C 3x8m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, 160 cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült 130 termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok 130 Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, 130 mézeskalács, méz, magvak stb. SZEKTOR D Kézművesek, saját gyártású népművészeti és kézműves termékek, képfestés, bodypaintig stb., maximálisan 2 hely 3x3m helyár 10 Többiek: Vendéglátói szolgáltatások, büfé (3x3m) 290 Szórakoztató berendezések és játékok 1 /m 2 Stand mögötti autó parkolása 15 Villamos energia csatlakozó/1drb 16A büfé 90 Villamos energia csatlakozó /1drb 16A többiek 30 Víz csatlakozó 10

9 Mestský úrad Komárno, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku Pevnostný rad 3, Komárno Vec Prihláška k účasti na predaji počas akcie Ondrejský jarmok v 2012 Žiadateľ: Obchodné meno / Meno a priezvisko: Sídlo / bydlisko: IČO: Sortiment predaja: Číslo telefónu: Čísla požadovaných miest: Parkovanie auta (15 ): NIE / ÁNO ŠPZ: Prívod elektriny 16 A (30 90 ): NIE / ÁNO Prívod vody (10 ): NIE / ÁNO Prílohy k žiadosti: - Fotokópia podnikateľského oprávnenia, - Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín), - Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (poštový peňažný poukaz, potvrdenie o prevode na účet č /5200 ako variabilný symbol uvádzať IČO a v správe pre prijímateľa uvádzať obch. meno a číslo predajného miesta). Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa prihlasujem k účasti na predaji na príležitostnom trhu Ondrejský jarmok 2012, ktorý sa bude konať od 16. novembra do 18. novembra Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú správne. Som si vedomý(á) toho, že ak bez včasného udania dôvodu neobsadím rezervované predajné miesto do hod. dňa , organizátor toto predajné miesto môže prideliť inému záujemcovi. Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými pokynmi pre účastníkov jarmoku a súhlasím s nimi.... pečiatka a podpis Poznámka: Z účasti na Ondrejskom jarmoku 2012 budú vylúčení žiadatelia v prípade uvedenia nepravdivých údajov, a tí u ktorých bude zistené porušenie organizačných pokynov jarmoku (napr. svojvoľné premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu, nepovolené parkovanie vozidla

10 pri stánku a pod.).

11 Komáromi Városi Hivatal, Területrendezési Főosztály (Mestský úrad Komárno, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku) Pevnostný rad 3, Komárno Tárgy: Jelentkezési lap a évi Andrásnapi Vásárra Kérvényező: Cégnév / Vezeték- és személynév Székhely / Lakhely: Adószám: Telefonszám: Áruválaszték: Kérvényezett helyek számai: Jármű parkolása (15 ): IGEN / NEM rendszám: Villanycsatló 16 A (30 90 ): IGEN / NEM Vízcsatló (10 ): IGEN / NEM Csatolt mellékletek: - Vállalkozói engedély fénymásolata, - Egyéb hatósági engedélyek fénymásolata élelmiszer árusítása esetén, - Részvételi díj befizetési bizonylata (postai csek, átutalási bizonylat, szálaszám /5200, külföldi átutalás esetén: OTP Banka Slovensko, a.s., Záhradnícka 10, Komárno, SWIFT: OTPVSKBX, IBAN: SK , kérjük az adatokat, mint cégnév, székhely, stb... pontosan feltüntetni az azonosítás érdekében). A T.t. 178/1998 számú, az termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásártereken szóló törvény és a vállalkozásról szóló 455/1991 sz. törvény (iparűzési törvény) értelmében jelentkezem a évi András napi vásárra, amely november 16-tól 18-ig kerül megrendezésre. Aláírásommal igazolom, hogy a kérvényben feljebb feltüntetett adatok valósak. Tudatában vagyok annak, ha a lefoglalt helyemet a vásár megkezdésének napján, án déli 12 óráig el nem foglalom, akkor a szervezők ezt a helyet másra átruháthatják. Aláírásommal igazolom, hogy a Szervezési útmutatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem, a részvételi feltételekkel egyetértek.... Aláírás, pecsét Megjegyzés: A 2013 évi András-napi vásárból való kizárást vonja maga után a nem valós adatok közlése és a szervezési útmutató rendelkezéseinek vagy a helyszíni szervezők utasításainak megsértése. (pl. a kiszabott terület növelése, a stand áthelyezése, árukínálat megváltoztatása, engedély nélküli parkolás és hasonolók)

12

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l A nyilvántartásba vétel száma: 2/1997 neve: Molnár Emília

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

1.1 Lista Bejelentéshez kötött kereskedelmi egységek nyilvántartása a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján

1.1 Lista Bejelentéshez kötött kereskedelmi egységek nyilvántartása a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján Körjegyző által vezetett nyilvántartások: l.)kereskedelmi egységek nyilvántartása 1.1) Bejelentés köteles egységek (lista) 1.2) Működési engedély köteles egységek (lista) 2.) Szálláshelyek nyilvántartása

Részletesebben

A 2015. ÉVI HORTOBÁGYI HÍDIVÁSÁR VÁSÁRI RENDJE

A 2015. ÉVI HORTOBÁGYI HÍDIVÁSÁR VÁSÁRI RENDJE HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4071 Hortobágy Czinege J. u. 1. Tel.:(52) 369-488 Fax:(52) 369-488 E-mail: hortobagyi.delibab@gmail.com A

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Csetény Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm/Neu-Ulm 2014 Duna menti Városok és Régiók Vására VÁSÁRI REND

Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm/Neu-Ulm 2014 Duna menti Városok és Régiók Vására VÁSÁRI REND Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm/Neu-Ulm 2014 Duna menti Városok és Régiók Vására VÁSÁRI REND Tartalom 1. Szervező... 2 2. Időpont és nyitva tartás... 2 3. Általános előírások... 2 4. Jelentkezés... 2 5.

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010. Neve: Máté Plastic Bt. Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében Címe és Székhelye: 2471 Baracska Arany János utca 3. Kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(VI.23.) rendelete A PIACI ÁRUSÍTÓ HELY MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a 13/2012. (V.20.); 23/2013. (XII.20.) sz. önk. rendelettel

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról (TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország helyi

Részletesebben

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Ásványráró Község Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének fő feladatai, célkitűzései

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének fő feladatai, célkitűzései A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének fő feladatai, célkitűzései A rendelkezésünkre álló eszközökkel ösztönözni kívánjuk az anyanyelv szabad használatának további biztosítását, bővítését az oktatás,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta)

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov / Nyilatkozat a betöltött tisztségekről, állásokról, tevékenységekről és vagyoni helyzetről podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

Részletesebben

A kereskedő Székhelye. 5/2007 E, B Kop-Ka Zrt. 7090 Tamási Fő u. 2. 17-10-001247 14017944-5211-114-17

A kereskedő Székhelye. 5/2007 E, B Kop-Ka Zrt. 7090 Tamási Fő u. 2. 17-10-001247 14017944-5211-114-17 Nyilvántartá sba vételi szám Engedély {E} vagy bejelentés {B} köteles tevékenység Neve A kereskedő Székhelye IRSZ Település Utca, házszám Vállalkozói nyilvántartási száma, cégjegyzék száma, regisztrációs

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE. A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE. A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A rendelet hatálya PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Korm. számú rendeletben foglalt előírások

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Kenézlõ Községi Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 33/2007. (XII. 01.) számú R E N D E L E T E. a Marcali Kártyáról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 33/2007. (XII. 01.) számú R E N D E L E T E. a Marcali Kártyáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2007. (XII. 01.) számú R E N D E L E T E a Marcali Kártyáról

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

címe, helyrajzi száma: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 86. 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

címe, helyrajzi száma: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 86. 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 3/1997. Olvasztó-Váry Lászlóné hétfő-péntek: 6 00-16 00 szombat: 6 00-12 00 Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám SPOSOB ZRIADENIA, PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE Zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében Nyilvántartásba B/1/ 2009. Krana Alba Kft. 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás k. u. 59. 07-09-017309 2009. 11. 09. 2009. 11. 09. helye: címe

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

2009/8. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet. Az üzletek és szolgáltatóegységek nyitva tartásáról. I. Paragrafus. Bevezető rendelkezések

2009/8. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet. Az üzletek és szolgáltatóegységek nyitva tartásáról. I. Paragrafus. Bevezető rendelkezések 2009/8. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet Az üzletek és szolgáltatóegységek nyitva tartásáról Dunaszerdahely városa a szlovák parlament község ekre vonatkozó 1990/ 369. Tt. Számú törvénye

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartásba vétel száma: 1 Neve: Szatócs 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, Fő út

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Szilvásvárad-Nagyvisnyó Községek Körjegyzõsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Ps Trafik Bt. 7/2013. 14-06-308686 statisztikai szám:

Ps Trafik Bt. 7/2013. 14-06-308686 statisztikai szám: Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 7561 Nagybajom., Fő utca 40. 7561 Nagybajom, Pf. 1. 82/ 556-951 Fax : 82/ 556-959 NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Polgármesteri Hivatal Tahitótfalu... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Jászboldogháza Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről A nyilvántartásba vétel száma: 1/3 Neve: Szatócs 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság A kereskedelmi tevékenység címe: 7011

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ a 2009. szeptember 9-13 között a HUNGEXPO területén, a Budapesti Nemzetközi Vásárral egy időben a G pavilonban megrendezendő AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ /Expo

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 29/2008. (V.05.) Önk.,32/2009.(IX.30.) Önk., 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Akcióban Résztvevő Partnerek

Akcióban Résztvevő Partnerek Keresse a Partner matricával ellátott üzleteket! Akcióban Résztvevő Partnerek Boltív köz 2. Alfaparf Referencia Szalon (fodrász üzlet) nyitva tartás: 9:00-20:00 nyitási akciók; férfi hajvágás 1000 Ft-tól,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet

Részletesebben

BEJELENTKEZŐLAP - KIÁLLÍTÓI SZERZŐDÉS

BEJELENTKEZŐLAP - KIÁLLÍTÓI SZERZŐDÉS 21000 Újvidék, Hajduk Veljkova 11. Telefon: + 381 21/483-11-45,483-07-03, fax: + 381 21/483-11-23 E-mail: horsville@sajam.net 1. LOVÁSZATI KIÁLLÍTÁS 2010 HORSEVILLE okt. 1.-3. Kérem, hogy a bejelentkező

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE.

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE. 1 AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI Rendkívüli hőség 2. fokozatú hőségriasztás A levegő hőmérséklete 35 C

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszalök Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Üzletek szerinti bontásban forgalmazott

Üzletek szerinti bontásban forgalmazott Községi Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokon eljáró Kereskedelmi Hatóság Az üzlet A 210/09. (IX.29.) Korm rendelethez Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében Üzletek szerinti bontásban forgalmazott

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSBA VETT ÜZLETEK ARLÓ NAGYKÖZSÉG

NYILVÁNTARTÁSBA VETT ÜZLETEK ARLÓ NAGYKÖZSÉG NYILVÁNTARTÁSBA VETT ÜZLETEK ARLÓ NAGYKÖZSÉG Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel időpontja Kereskedő neve 1/2009/műk. 2009.10.30. S.K.G. European Industry and Market S.r.o. Magyarországi fióktelepe

Részletesebben

8254 K vágóörs, Kossuth L. u. 28. H-V: 07:00-22:00

8254 K vágóörs, Kossuth L. u. 28. H-V: 07:00-22:00 átvezetés (meglév üzlet korábbi jogszabály ügyirat szám szerint) ÚJ (újonnan létesült üzlet) Régi m ködési engedély nyilvántartási száma (1.) a nyilvántartásba vétel száma (2.) neve a keresked (2.) címe/székhely

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú r e n d e l e t e A vásárokról és piacokról, egységes szerkezetben a KÉPVISELŐ-TESTÜLET A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekrıl

NYILVÁNTARTÁS A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekrıl NYILVÁNTARTÁS A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekrıl 1.A. Hering-Trade Kft. Cím, székhely: 2881 Ászár, Köztársaság u. 10. vállalkozói nyilvántartási szám: 11-09-003794 Statisztikai szám:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 10/2012. (III. 08.) rendelet. Hatályos

Részletesebben

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal NYILVÁNTARTÁS

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal NYILVÁNTARTÁS Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal NYILVÁNTARTÁS a 210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet alapján a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG nyilvántartása

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Polgármesteri Hivatal Máza... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

(REFORMÉLELMISZER, LEKVÁR, MÉHÉSZETI ÉS KÉZMŰVES TERMÉKET ÁRUSÍTÓ KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE)

(REFORMÉLELMISZER, LEKVÁR, MÉHÉSZETI ÉS KÉZMŰVES TERMÉKET ÁRUSÍTÓ KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE) Toros Pálinka Fesztiválok MEGRENDELŐ (REFORMÉLELMISZER, LEKVÁR, MÉHÉSZETI ÉS KÉZMŰVES TERMÉKET ÁRUSÍTÓ KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE) Alulírott Kiállító neve: Tevékenységi köre: Székhelye: Számlázási név, cím és adószám:

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Alsózsolca Város Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Ebédmenük, hírek, érdekességek weboldalunkon: www.info-zona.eu OBKLADY - DLAŽBY - KUPELNE. 2011. 04. 19. 6. szám

Ebédmenük, hírek, érdekességek weboldalunkon: www.info-zona.eu OBKLADY - DLAŽBY - KUPELNE. 2011. 04. 19. 6. szám Autóvásárlási tanácsok 2.oldal Locsolóversek 6. oldal Recept 4. oldal 5 perces 5 letek 7. oldal Időjárás előrejelzés 9. oldal Keresztrejtvény 11. oldal 2011. 04. 19. 6. szám Bašta 3, Ul.Priateľstva, Komárno

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

NYILVÁNTARTÁS A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNTARTÁS A bejelentéshez kötött kereskedelmi ről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6..(1) bekezdése alapján kötelező, adattartama a rendelet

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Dunaszerdahelyi Tavasz DUNAJSKOSTREDSKÁ JAR Április 28 29. MUN DUS 2007 NEMZETKÖZI BORVERSENY / MEDZI NÁRODNÁ SÚŤAŽ VÍN Április 30. DUNA SZERDAHELYI BÚCSÚ

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Szentmártonkáta Önkormányzat Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

Sajókaza Községi Önkormányzat. NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Sajókaza Községi Önkormányzat. NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Sajókaza Községi Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

Elektronikus jelentkezés az I. szintű (Bc.) képzésre ill. az összevont I. és II. (Mgr.) szintű képzésre

Elektronikus jelentkezés az I. szintű (Bc.) képzésre ill. az összevont I. és II. (Mgr.) szintű képzésre Elektronikus jelentkezés az I. szintű (Bc.) képzésre ill. az összevont I. és II. (Mgr.) szintű képzésre Az elektronikus jelentkezés kitöltése kétféleképpen érhető el: -A SJE weboldalán (www.ujs.sk) ráklikkel

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL. Ete

NYILVÁNTARTÁS A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL. Ete NYILVÁNTRTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL Ete nyilvántartásba vétel : 236/2013 kereskedő neve: Tatai Ferenc címe: 2947 Ete Kssuth L. u. 26. székhelye: u.a cégjegyzék vállalkzói nyilvántartási

Részletesebben

Tiszasziget NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL

Tiszasziget NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL Tiszasziget önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelező. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról

Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Kisapostag Község Polgármesteri Hivatala... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Nógrád Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

HU 8. Az Almár Villák apartmanjaiban tilos a dohányzás. A dohányzás kizárólag az Almar Villa nyitott területein megengedett (terasz, udvar, loggia,

HU 8. Az Almár Villák apartmanjaiban tilos a dohányzás. A dohányzás kizárólag az Almar Villa nyitott területein megengedett (terasz, udvar, loggia, Házirend HU Üdvözöljük Önt az Almar Villákban. Hogy biztosíthassuk Önnek a kellemes tartózkodást az Almar Villákban, és elkerüljük az esetleges félreértéseket, kérjük, ismerje meg házirendünket. Az apartman

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Rácalmás Város Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Csolnok Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 20/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. () bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK dh_julius_2:dh.qxd 2009.07.26. 20:30 Page 1 DH DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGRE

Részletesebben

I. A kereskedő Nyilvántartási száma. II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet. 61. számú élelmiszerbolt

I. A kereskedő Nyilvántartási száma. II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet. 61. számú élelmiszerbolt A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján Hejőbába-Hejőkeresztúr Községek Körjegyzősége által nyilvántartott működési engedély

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. 18/2001. (VI.27.) Ök. sz. rendelet a vásárokról és piacokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. Az önkormányzat a Lakitelek polgárainak színvonalas

Részletesebben

A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE. a vásárokról és piacokról

A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE. a vásárokról és piacokról 1 A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE a vásárokról és piacokról A képviseltestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala A) A HELYSZÍN ADATAI TÁRGY: A MUNKÁLATOK BEJELENTÉSE 1. POSTACÍM (akkor kell

Részletesebben

Ipari, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Gépkiállítás, Termékbemutató és Traktorhúzó Európa Kupa

Ipari, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Gépkiállítás, Termékbemutató és Traktorhúzó Európa Kupa Jelentkezési lap Megrendelő, szerződő fél adatai (jelentkezési határidő: 2015. július 15.) Kiállító cég neve: Kiállító cég székhelye: Számlázási cím: Levelezés cím: Adószám: Telefonszám: E-mail: Cégvezető

Részletesebben

A 210/2009. (IX.29.) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL

A 210/2009. (IX.29.) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL A 210/2009. (IX.29.) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL A kereskedő Nyilvántartásba vétel Neve:Fodor Zoltán 27 Címe: 3431 Vatta, Kossuth u. 59. Székhelye:

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

SD0806 NÁVOD NA OBSLUHU PNEUMATIKUS- HIDRAULIKUS PRÉSGÉP SD40T ZÁRUČNÝ LIST OBJEDNÁVKY - REKLAMÁCIE. Pracovná doba: Topolová 483

SD0806 NÁVOD NA OBSLUHU PNEUMATIKUS- HIDRAULIKUS PRÉSGÉP SD40T ZÁRUČNÝ LIST OBJEDNÁVKY - REKLAMÁCIE. Pracovná doba: Topolová 483 ZÁRUČNÝ LIST 1. Na náradie a stroje KH Trading je poskytovaná záruka 6/24 mesiacov od dátumu predaja podľa obchodného alebo občianskeho zákona a vzťahuje sa na preukázateľné chyby materiálu (dátum predaja

Részletesebben

Mely létrejött a Baranya Megyei Vállalkozói Központ (7621 Pécs Felsőmalom u. 13.), továbbiakban, mint Kiállítás szervező, és a ... ...

Mely létrejött a Baranya Megyei Vállalkozói Központ (7621 Pécs Felsőmalom u. 13.), továbbiakban, mint Kiállítás szervező, és a ... ... Általános feltételek Mely létrejött a (7621 Pécs Felsőmalom u. 13.), továbbiakban, mint Kiállítás szervező, és a Név:.... Cím:.... Adószám:. Képviselője:. továbbiakban, mint Megrendelő között, a XIX. Szentlőrinci

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Kökény község Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2.

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. NEMZETKÖZI ISKOLASPORT SZÖVETSÉG (I. S. F.) BULLETIN N O 1 Székesfehérvár Magyarország, 2007.

Részletesebben

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu Balatontourist Platán Panzió Balaton 2013 H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. H Balatontourist Platán Panzió H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. Foglalás: Tel.: (36) 84/314-388, (36) 30/758-4575 (36) 30/742-2107

Részletesebben

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010/ M Neve: Lakshmi Áldás Kft Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Címe és Székhelye: 2471 Baracska Arany János utca 3. Kereskedő

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Tiszanána Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról Módosította: 26/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 21/2009.(X.27.) MÖK rendelet, valamint a 22/2010.(XI.30.) MÖK rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

II. MEDIÁCIÓS PANORÁMA

II. MEDIÁCIÓS PANORÁMA II. MEDIÁCIÓS PANORÁMA NEMZETKÖZI KONFERENCIA 2014. szeptember 4-6. Keszthely Szervező: Bírók a Mediációért Egyesület, a GEMME Magyarországi Szekciója Fővédnök: ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL Együttműködő partnerek:

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl LESENCEISTVÁND... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben