ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne"

Átírás

1 ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne 1. Miesto konania: verejné priestranstvo na p.č. 1818/24, 1818/25, 1818/26 v Komárne 2. Usporiadateľ jarmoku: Mesto Komárno 3. Výdaj zmlúv o nájme na predaj zabezpečuje : Mestský úrad Komárno 4. Účastníci jarmoku po zaplatení príslušného poplatku obdržia: nájomnú zmluvu s číslom miesta na umiestnenie stánku resp. zariadenia, aktuálne organizačné pokyny. 5. Každý účastník obdrží 2 vyhotovenia nájomnej zmluvy a z toho 1 vyhotovenie je povinný umiestniť v stánku na viditeľnom mieste. 6. V prípade predaja tovaru bez nájomnej zmluvy, umiestnení dopravného prostriedku bez povolenia pri predajnom mieste bude uložená bloková pokuta. 7. Predajný stánok, resp. iné zariadenia možno umiestniť v priestore jarmoku podľa pokynov usporiadateľa najskôr od 5.00 hod po zaplatení nájomného za prenajatú plochu slúžiacu na predaj, resp. na poskytovanie služieb len na základe nájomnej zmluvy od usporiadateľa na zaujatie jarmočného miesta. 8. Zariadenia atrakcií a lunaparkov možno umiestniť v priestore jarmoku najskôr od štvrtka Predajná doba v predajných stánkoch, v stánkoch s občerstvením a atrakciami a zábavných zariadení počas jarmoku sa povoľuje nasledovne: piatok: hod sobota: hod nedeľa: hod 10. Prevádzkovatelia atrakcií a lunaparkov, resp. ďalší účastníci jarmoku, sú povinní prerušiť alebo podstatne stlmiť svoju sprievodnú hudobnú produkciu počas kultúrnych akcií na javisku, resp. podľa pokynov usporiadateľa. 11. Usporiadateľ' jarmoku si vyhradzuje právo predajnú resp. prevádzkovú dobu kedykoľvek v priebehu jarmoku zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. 12. O konečnom pridelení miesta je oprávnený rozhodnúť organizátor jarmoku. 13. Žiadateľ o účasť na jarmoku musí mať vysporiadané záväzky voči Mestu Komárno. 14. Zúčastnení podnikatelia, organizácie, ktorí obdržali povolenie na predaj sú povinní postaviť si svoje stánky a zariadenia na vlastné náklady výhradne na mieste určenom usporiadateľom a musia sa riadiť jeho pokynmi. V opačnom prípade im usporiadateľ neumožní predávať tovar alebo vykonávať' činnosť. 15. Každý predajca je povinný postaviť stánok, resp. stôl a iné zariadenie slúžiace na predaj, je zakázané predávať tovar z plachiet uložených na zemi. 16. Stánky a zariadenia musia byť po technickej a zásobovacej stránke kompletne pripravené do začiatku predajnej doby. Zásobovanie stánkov počas predajnej doby cez areál jarmoku nebude dovolené z bezpečnostných dôvodov pre veľký pohyb ľudí. Napojenie na siete si zabezpečuje majiteľ (prevádzkovateľ) vlastnými prostriedkami podľa usmernení od usporiadateľa, ak to umožnia miestne podmienky. 17. Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby do začiatku predajnej doby boli komunikačné priestory pre kupujúcich voľné a bez prekážok. 18. Podnikatelia a organizácie zodpovedajú za správnu cenotvorbu v súlade s platnými

2 predpismi. Každý tovar musí byť označený cenou. Podnikatelia a organizácie musia mať v stánkoch u svojich zodpovedných zástupcov potrebné doklady, oprávňujúce ich k obchodnej činnosti. 19. Osobitne upozorňujeme predajcov potravinárskych výrobkov a plodín, úžitkovej keramiky, detských hračiek a bižutérie, drogistického tovaru, kozmetiky a pod., aby si zabezpečili včas potrebné súhlasy štátnych orgánov k predaju takýchto výrobkov, atesty alebo iné potrebné doklady osvedčujúce hygienickú, resp. inú nezávadnost' ponúkaných tovarov verejnosti. 20. Osoby, u ktorých osobitné predpisy vyžadujú mať pri sebe platný zdravotný preukaz alebo iné doklady, musia ich mať k dispozícii a preukázať sa nimi na požiadanie oprávnených orgánov. 21. Inak sú podnikatelia a organizácie povinní dodržiavať ustanovenia právnych predpisov, vzťahujúce sa na predmet ich podnikania. 22. Podnikatelia a organizácie sú povinní zabezpečiť obchodný tovar, stánky a zariadenia tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, k požiaru, inej škode alebo ublíženiu na zdraví ich samotných alebo iných osôb. 23. Priebežné čistenie stánkov, zariadení a najmä ich okolia ako aj ich stráženie, poistenie a pod. si zabezpečujú podnikatelia a organizácie na vlastný náklad a zodpovednosť. 24. Po ukončení jarmočného predaja v nedeľu dňa sú povinní všetci majitelia (prevádzkovatelia) stánkov a zariadení, s výnimkou atrakcií a lunaparkov, opustiť pridelené priestory najneskôr do hod. Predtým však sú povinní tieto priestory vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu. Z účasti na Ondrejskom jarmoku 2013 budú vylúčení žiadatelia, u ktorých bude zistené porušenie organizačných pokynov jarmoku 25. Účastník jarmoku nemôže prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora, v opačnom prípade budú vylúčení z jarmoku bez vrátenia nájmu za predajné miesto. 26. Svojvoľné premiestňovanie resp. rozšírenie predajných stánkov mimo vyznačenej plochy predajného priestoru a zmena predajného miesta určeného v zmluve bude závažným porušením organizačných pokynov a bude sankciované okamžitým vylúčením z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky. 27. Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku resp. nezaháji účasť v prvý deň jarmoku, nemá nárok na zníženie alebo na vrátenie nájomného. 28. Pre zaradenie komerčných predajcov do kategórie ľudovoumeleckých remeselníkov je rozhodujúce mať túto skutočnosť uvedenú v živnostenskom oprávnení (výroba a predaj drobných ľudovoumeleckých výrobkov). 29. Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov na ploche určenej organizátorom je za symbolickú cenu 10 za jedno predajné miesto, a žiadateľovi môžu byť pridelené najviac dve predajné miesta o rozmere 3x3m (miesta označené s červenou farbou na mape). 30. V prípade zistenia len komerčného predaja, resp. prevahy komerčného predaja, zodpovedný remeselník uhradí cenu za predajné miesto podľa cenníku a bude vylúčený z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky. 31. Poriadkovú službu budú nepretržite zabezpečovať príslušníci Mestskej polície v Komárne v súčinnosti so štátnou políciou a organizátormi. 32. Porušenie organizačných pokynov resp nedodržanie pokynov usporiadateľa bude sankciované vylúčením z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky.

3 Svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými pokynmi pre účastníkov jarmoku uvedenými v prihláške a súhlasím s nimi.

4 Szervezési útmutató András-napi vásár november Komárom 33. A vásár helyszíne: Komárom, közterület az 1818/24, 1818/25 és 1818/26 sz. parcellákon 34. A vásár szervezője: Komárom Város 35. Az árusító helyek bérletéti szerződéseinek kiadását a Komáromi Városi Hivatal biztosítja. 36. A vásár résztvevői a megfelelő illeték kifizetése után kézhez kapják a bérleti szerződést az árusító hely számával és az aktuális szervezési útmutatót. 37. A bérleti szerződést minden résztvevő két példányban kapja kézhez, melyből 1 példányt jól látható helyen köteles kihelyezni a standon. 38. Bérleti szerződés nélkül történő áruértékesítés, ill. a közlekedési eszköz árusító hely melletti engedély nélküli elhelyezése esetén helyszíni pénzbírság lesz kiszabva. 39. Az árusító standot, ill. más árusító berendezést kizárólag a szervező utasításai szerint, a vásártéren belül, az árusításra ill. szolgáltatásnyújtásra szolgáló területért kiszabott bérlet befizetése után, csakis a szervezőtől kapott helyfoglalási bérleti szerződés alapján, legkorábban november 16-án 5,00 órától lehet elhelyezni. 40. A vidámparki berendezéseket, látványosságokat legkorábban csütörtöktől, november 15-től lehet a vásártéren elhelyezni. 41. A megengedett árusítási idő az árusító standokon, az étel- és látványosság árusító standokon, a vidámparki berendezéseken a vásár ideje alatt a következő: november 16. péntek: 10,00 20,00 óra november 17. szombat: 8,00 20,00 óra november 18. vasárnap: 8,00 16,00 óra 42. A színpadon zajló műsorok idején, ill. a szervező egyéb utasításainak megfelelően a vidámparkok és látványosságok üzemeltetői, ill. a vásár minden résztvevője köteles szüneteltetni vagy lényegesen halkítani saját kísérőzenéjét. 43. Amennyiben a közérdek úgy kívánja, a vásár szervezője a vásár ideje alatt bármikor megváltoztathatja az árusító-, ill. üzemeltetési időt. 44. Az árusítás hely végleges odaítéléséről a vásár szervezője jogosult dönteni. 45. A vásáron nem vehet részt olyan kérelmező, akinek nincs minden kötelezettsége kiegyenlítve Komárom város irányában. 46. Azok a vállalkozók és szervezetek, akik rendelkeznek árusítási engedéllyel, kizárólag a szervező által megjelölt helyen és utasításai szerint, saját költségeikre kötelesek az árusító standjaikat és árusító berendezéseiket felállítani. Ellenkező esetben a szervező nem teszi lehetővé az árujuk értékesítését vagy a tevékenységük végzését. 47. Minden árus köteles standot ill. asztalt vagy más, árusításra szolgáló berendezést felállítani, tilos az áru értékesítését földre leterített lepedőkről végezni. 48. A nyitási időre a standoknak és az árusító berendezéseknek úgy műszaki, mint utánpótlási szempontból készen kell állniuk. Biztonsági okokból az árusítás ideje alatt a vásár területén keresztül tilos a standok áruval való feltöltése. Amennyiben a helyi körülmények ezt lehetővé teszik, az elektromos-, víz- és csatornahálózatra való csatlakozást a tulajdonos (üzemeltető) - a szervezőtől kapott utasítások alapján - saját eszközeivel biztosítja be. 49. Az árusítási idő kezdetére a standok áruellátását úgy kell befejezni, hogy a vásárlók közlekedésére kijelölt terület a szabadon maradjon, semmi sem gátolhatja a vásárlók mozgását.

5 50. Az érvényes előírásokkal összhangban történő árképzésért teljes mértékben a vállalkozók és a szervezetek felelnek. Minden árun árcédulát kell elhelyezni. Az üzleti tevékenység végzésére feljogosító okmányoknak az árusítás helyszínén, a felelős munkatársaiknál kell lenniük. 51. Külön figyelmeztetjük az élelmiszerek és termények, használati kerámia, gyermekjátékok, bizsu, drogéria, kozmetika stb. áru értékesítőit, hogy időben biztosítsák be az ilyen jellegű áru értékesítéséhez szükséges hivatalos engedélyeket, vagy más szükséges okmányokat, 52. Azok a személyek, akiknél az érvényes előírások szerint egészségügyi kártyának vagy más okmánynak kell lennie, kötelesek a jogosult szervezet képviselőjének ezeket felmutatni. 53. Mindemellett a vállalkozók és a szervezetek kötelesek a vállalkozásuk tárgyára vonatkozó összes jogszabályi rendelkezést betartani. 54. A vállalkozók és a szervezetek kötelesek az árut, a standokat és az árusító berendezéseket úgy elrendezni és tárolni, hogy azokat ne lehessen eltulajdonítani, ne következzen be tűzeset, személyi sérülés, vagy egyéb káreset, 55. A standok, árusító berendezések és főleg azok környékének folyamatos takarítását, őrzését, bebiztosítását stb. a vállalkozók és a szervezetek saját költségükre és felelősségükre biztosítják. 56. Vasárnap, november 18-án a vásári árusítás befejezése után az összes standtulajdonos (üzemeltető) - a látványosságok és vidámparkok kivételével - köteles legkésőbb 20,00 óráig elhagyni a számára kijelölt helyet. A vállalkozók és a szervezetek a vásár területéről való távozás előtt kötelesek bebiztosítani az árusító helyek kitakarítását és eredeti állapotukba való helyezését. 57. Amennyiben vásár résztvevője a szervező hozzájárulása nélkül átadja másnak a számára kijelölt árusítási helyet, a szervező a bérleti díj visszatérítése nélkül kitiltja mindkét árust a vásárról. 58. Az árusító standok önkényes áthelyezése, ill. azoknak a kijelölt árusítási területen kívüli kibővítése, valamint a szerződésben kijelölt értékesítései terület megváltoztatása a szervezési utasítások komoly megsértésének minősül, ami az András-napi vásárról való három éves kitiltást von maga után. 59. Az a résztvevő, aki a vásár hivatalos befejezése előtt fejezi be, ill. a vásár első napján nem kezdi el tevékenységét, nem igényelheti a bérleti díj csökkentését vagy annak visszaadását. 60. A kézművesek csoportjába való besoroláskor döntő tényező, hogy a kisipari engedélyben szerepel-e ez a tevékenység. (népművészeti vagy kézműves termékek gyártása és értékesítése). 61. A kedvezményes díjazású (10 eur), 3mx3m területű árusító helyeken csak saját gyártású népművészeti és kézműves termékek értékesítése engedélyezett. A kedvezményes árusító területek helyét a szervező határozza meg. Egy kérvényező számára maximum kettő árusító hely jelölhető ki. 62. Amennyiben a kézművesként bejelentkezett árus csak kereskedelmi értékesítést, ill. túlnyomó részben kereskedelmi értékesítést végez, köteles az árusítási hely árjegyzék szerinti árát pótdíjként megtéríteni. Az ilyen eset a szervezési utasítások komoly megsértésének minősül és az András-napi vásárról való három éves kitiltást von maga után. 63. A rend- és biztonsági felügyeletet a Komáromi Városi Rendőrség állománya az állami rendőrséggel és a szervezőkkel együttműködve látja el. 64. A szervezési útmutató rendelkezéseinek vagy a helyszíni szervezők utasításainak megsértése a 2013 évi András-napi vásárból való kizárást vonja maga után.

6 Az aláírásommal igazolom, hogy a 2012 évi komáromi András-napi vásár szervezési útmutatójának rendelkezéseivel megismerkedtem és egyetértek velük.

7 Cenník predajných miest na Ondrejskom jarmoku v 2012 (rozdelenie podľa sortimentu a umiestnenia) SEKTOR A Cena za 3x3m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, 90 nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 70 audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny 70 Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 70 Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. SEKTOR B Cena za 3x3m Cena za 3x8m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož galantéria, elektronika, nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod SEKTOR C Cena za 3x8m Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, 160 nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 130 audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky Ostatné nepomenované tovarové skupiny 130 Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 130 Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. SEKTOR D Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, bodypainting, maľovanie obrazov a pod., maximálne 2 predajné miesta Cena za 3x3m 10 Ostatné: Pohostinské služby za miesto 3x3 m 290 Zábavné zariadenia a hry: 1 /m 2 Parkovanie auta za stánkom 15 Prípojka elektriny/1ks 16A pre bufet 90 Prípojka elektriny/1ks 16A pre ostatných 30 Prípojka vody 10

8 A 2012 András-napi vásár árusítási helyeinek árjegyzéke (áruválaszték és elhelyezés szerint) SZEKTOR A 3x3m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, 90 cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült 70 termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok 70 Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, 70 mézeskalács, méz, magvak stb. SZEKTOR B 3x3m helyár 3x8m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, mézeskalács, méz, magvak stb SZEKTOR C 3x8m helyár Textil, gyermek textil, textil darabáru, ruhák, szőrmék, műbőr, bőráru, elektronika, bútor, 160 cipő, egyéb textil termékcsoportok (zoknik, pólók, hímzések, törölközők, harisnyanadrágok, stb.), lakástextil (paplanok, ágynemű, függöny stb.) Ékszerek, divatékszerek, játékok, háztartási és konyhai eszközök, fából készült 130 termékek, könyvek, képek, magnókazetták, iskolai és papír termékek és kellékek, drogéria, fonott termékek, virágok, fák, szuvenírek, saját termelésből származó különböző termékek, lufik Egyéb nem megnevezett termékcsoportok 130 Élvezeti cikkek és élelmiszerek, gyümölcs és zöldség, cukorvatta, cukorkák, 130 mézeskalács, méz, magvak stb. SZEKTOR D Kézművesek, saját gyártású népművészeti és kézműves termékek, képfestés, bodypaintig stb., maximálisan 2 hely 3x3m helyár 10 Többiek: Vendéglátói szolgáltatások, büfé (3x3m) 290 Szórakoztató berendezések és játékok 1 /m 2 Stand mögötti autó parkolása 15 Villamos energia csatlakozó/1drb 16A büfé 90 Villamos energia csatlakozó /1drb 16A többiek 30 Víz csatlakozó 10

9 Mestský úrad Komárno, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku Pevnostný rad 3, Komárno Vec Prihláška k účasti na predaji počas akcie Ondrejský jarmok v 2012 Žiadateľ: Obchodné meno / Meno a priezvisko: Sídlo / bydlisko: IČO: Sortiment predaja: Číslo telefónu: Čísla požadovaných miest: Parkovanie auta (15 ): NIE / ÁNO ŠPZ: Prívod elektriny 16 A (30 90 ): NIE / ÁNO Prívod vody (10 ): NIE / ÁNO Prílohy k žiadosti: - Fotokópia podnikateľského oprávnenia, - Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín), - Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (poštový peňažný poukaz, potvrdenie o prevode na účet č /5200 ako variabilný symbol uvádzať IČO a v správe pre prijímateľa uvádzať obch. meno a číslo predajného miesta). Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa prihlasujem k účasti na predaji na príležitostnom trhu Ondrejský jarmok 2012, ktorý sa bude konať od 16. novembra do 18. novembra Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú správne. Som si vedomý(á) toho, že ak bez včasného udania dôvodu neobsadím rezervované predajné miesto do hod. dňa , organizátor toto predajné miesto môže prideliť inému záujemcovi. Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými pokynmi pre účastníkov jarmoku a súhlasím s nimi.... pečiatka a podpis Poznámka: Z účasti na Ondrejskom jarmoku 2012 budú vylúčení žiadatelia v prípade uvedenia nepravdivých údajov, a tí u ktorých bude zistené porušenie organizačných pokynov jarmoku (napr. svojvoľné premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu, nepovolené parkovanie vozidla

10 pri stánku a pod.).

11 Komáromi Városi Hivatal, Területrendezési Főosztály (Mestský úrad Komárno, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku) Pevnostný rad 3, Komárno Tárgy: Jelentkezési lap a évi Andrásnapi Vásárra Kérvényező: Cégnév / Vezeték- és személynév Székhely / Lakhely: Adószám: Telefonszám: Áruválaszték: Kérvényezett helyek számai: Jármű parkolása (15 ): IGEN / NEM rendszám: Villanycsatló 16 A (30 90 ): IGEN / NEM Vízcsatló (10 ): IGEN / NEM Csatolt mellékletek: - Vállalkozói engedély fénymásolata, - Egyéb hatósági engedélyek fénymásolata élelmiszer árusítása esetén, - Részvételi díj befizetési bizonylata (postai csek, átutalási bizonylat, szálaszám /5200, külföldi átutalás esetén: OTP Banka Slovensko, a.s., Záhradnícka 10, Komárno, SWIFT: OTPVSKBX, IBAN: SK , kérjük az adatokat, mint cégnév, székhely, stb... pontosan feltüntetni az azonosítás érdekében). A T.t. 178/1998 számú, az termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásártereken szóló törvény és a vállalkozásról szóló 455/1991 sz. törvény (iparűzési törvény) értelmében jelentkezem a évi András napi vásárra, amely november 16-tól 18-ig kerül megrendezésre. Aláírásommal igazolom, hogy a kérvényben feljebb feltüntetett adatok valósak. Tudatában vagyok annak, ha a lefoglalt helyemet a vásár megkezdésének napján, án déli 12 óráig el nem foglalom, akkor a szervezők ezt a helyet másra átruháthatják. Aláírásommal igazolom, hogy a Szervezési útmutatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem, a részvételi feltételekkel egyetértek.... Aláírás, pecsét Megjegyzés: A 2013 évi András-napi vásárból való kizárást vonja maga után a nem valós adatok közlése és a szervezési útmutató rendelkezéseinek vagy a helyszíni szervezők utasításainak megsértése. (pl. a kiszabott terület növelése, a stand áthelyezése, árukínálat megváltoztatása, engedély nélküli parkolás és hasonolók)

12

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. augusztus 24., 19. évfolyam, 15.-16. szám 15.-16. číslo, 19.

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 Hamarosan Párkány is dönt Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati választásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már

Részletesebben

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség!

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség! 1 Úvod Bevezető Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Mesto Kráľovský Chlmec súčasne s okolitými obcami tohto roku oslavuje osemsté výročie prvej písomnej pamiatky. V tomto znamení sa nesie aj program

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend. Bk S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95)

Részletesebben

Egy család életét nagyban befolyásolja,

Egy család életét nagyban befolyásolja, 0,50 www.deltakn.sk Tragikus baleset Ógyalla Május 17-én az ógyallai hulladékgyűjtő telepen halálos kimenetelű baleset történt. V. Attila testét élettelenül találták meg a rakodórámpán. A szolgálatát végző

Részletesebben

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának,

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, XXIII. évfolyam, 18. szám Ingyenes kiadvány 2014. október 15. Alapítva 1849-ben Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, az aradi vértanúk kivégzése emléknapjának,

Részletesebben

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21.

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21. 1 2 3 4 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 6. oldal 2., RENDEZÉS 6. oldal 3., PROGRAM 7. oldal 4., NEVEZÉSEK 9. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 13. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 13. oldal 7., GUMIABRONCSOK 14. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja alapján)

BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja alapján) Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. :56/568-455 Fax: 56/568-462; 3.000 Ft-os illetékbélyeg helye (Kitöltendő 2 példányban) BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22.

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22. 1 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 9. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 9. oldal 7., GUMIABRONCSOK 10. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA 210/2009. (IX.29.) Korm. rend. 1. számú melléklete alapján BEJELENTÉS KÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES (3.000.- Ft. illetékbélyeg) (10.000. Ft. illetékbélyeg) (kérjük

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai: 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS (ASSZISZTENCIA)

Részletesebben

A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban "Kiadó") Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban Kiadó) Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban "Kiadó") Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly

Részletesebben

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200.- Ft. illeték

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200.- Ft. illeték HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J É N E K 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. Tel.: 52/384-103; fax.: 384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. 1.3. Neve:...

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. 1.3. Neve:... Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Tel: (84) 504-100/114; Fax: (84) 504-130. Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda 07:30-12:00 óra, 13:00-16:00 óra péntek: 07:30-12:00 óra A Űrlap kereskedelmi

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti,

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti, A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2011. MÁJUS NISAN-IJAR 5771. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA IX. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 180. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2014. november 3-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősség ű Társaság

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés Illetékbélyeg helye 3.000.- Ft Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés A Szigethalom,.... utca.. házszám,... helyrajzi szám alatti címre az alábbi adatokkal kérem a bejelentésem

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben