SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV. - V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS KLINIKAI MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL (Klinikai modul 9001K_N_Orvos kredit képzési program ) Érvényes: szeptembertől

2 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI HIVATALA 6720 Szeged, Tisza L. krt Tel.: 62/ , Tel.: 62/ Dékán: Dékánhelyettesek: Dr. habil. Bari Ferenc az MTA doktora egyetemi tanár Dr. habil. Palkó András az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár általános és oktatási dékánhelyettes Dr. habil. Facskó Andrea az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár klinikai dékánhelyettes Klinika Központ elnök Dr. habil. Széll Márta az MTA doktora egyetemi tanár tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes Dr. habil. Tóth Gábor a kémia tudomány doktora egyetemi tanár gazdasági dékánhelyettes Dr. Boros Mihály az orvostudomány doktora egyetemi tanár szak és továbbképzési dákánhelyettes Dékáni megbízott: Kari Igazgató: Dr. habil. Hajnal Ferenc az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár szak- és továbbképzési dékáni megbízott Dr. habil. Sáry Gyula az orvostudomány doktora egyetemi tanár oktatási igazgató

3 Kari Igazgató: Dr. habil. Szabó Gyula az orvostudomány doktora egyetemi tanár idegen nyelvű képzések programigazgató Dékáni Hivatalvezető: Dr. Főző Nóra jogász

4 TANULMÁNYI OSZTÁLY 6720 Szeged, Tisza L. krt I. emelet Tel.: / , / , / , / Fax: / Tanulmányi osztályvezető: RÓZSAHEGYI RITA Telefon: / Évfolyam tanulmányi ügyintéző: Nagyné Szamosközi Kinga IV-V. évfolyam Telefon: / ETR referens, osztályvezető helyettes: Telefon: / Horváth Noémi Ügyfélfogadási rend: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek:

5 A tanulmányok időbeosztása A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A szemeszterek szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból tevődnek össze. A tanév időbeosztását (egyetemi naptár) az Egyetem Szenátusa állapítja meg. A foglalkozások időtartama 45 perc, két i óra között 15 perces szünetekkel. 2016/2017. tanév I. félév Szorgalmi időszak: szeptember december 11. Vizsgaidőszak : december december január január 29. Utóvizsga-időszak: január február 5. Téli szünet: december december 30. Szent-Györgyi Napok: november Őszi TDK Konferencia november (dékáni szünet) Dékáni szünet 2016.október 15.(szombat, munkanap áthelyezés ) 2016/2017. tanév II. félév Szorgalmi időszak: február május 21. Tavaszi szünet: április április 21. Vizsgaidőszak: május július 2. Utóvizsga-időszak: július július 9. A tanulmányok folytatására jogot szerzett hallgató, ha tanulmányait folytatni kívánja, a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt köteles felvenni a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak a képzési időszak megkezdése előtt a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint a MODULO rendszeren keresztül be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti.a passzív félév kérelem beadási határideje a kurzusfelvételi időszak vége, szeptember 18. A vizsgák rendje A hallgató az Egységes Tanulmányi Rendszerben jelentkezik a vizsgákra. A hallgató az adott félév vizsgaidőszakában kitűzött vizsga időpontjában köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban és a Kar ügyrendjében meghatározott feltételek alapján. A hallgató az adott vizsgaidőszakban egy adott tárgyból két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsgát, Amennyiben a hallgató nem teljesíti az intézet/klinika által a tanév elején kihirdetett i órák vagy ok félév elfogadási feltételeit, kreditpontot, érdemjegyet, aláírást nem kap. Máshol folytatott tanulmányok beszámítása Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett kreditpontok beszámíthatók a kredit akkumulációba, elfogadásáról a Kari átviteli Bizottság dönt. Két kurzus egyenértékűnek tekintendő, ha az ismeretanyaguk közötti egyezés legalább 75 %-os. A más intézményben teljesített tantárgy annyi kredittel ismerhető el, ahány kreditet az SZTE ÁOK orvosképzés tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban nem módosítható. átvitelre nincs lehetőség záróvizsga, szakdolgozat esetén. A kreditelismerést a MODULO elektronikus kérelmezési rendszeren keresztül kell beadni a megadott határidő figyelembevételével. A Modulo rendszer elérhető: A beadási határidők a következő helyen érhetők el:

6 A beadási határidők a következő helyen érhetők el: Tanulmányokkal kapcsolatos eljárási kérdések A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon a kar által létrehozott Tanulmányi Bizottság, a átviteli Bizottság, másodfokon a Rektor jár el, a kérelmet a Kar Dékánjához kell benyújtani, a Rektorhoz címezve. A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Szabályzatok Tanulmányai ideje alatt a következő főbb jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok eljárásrendjét szükséges figyelemmel kísérni: évi CCIV. törvény a Nemzeti Felsőoktatásról SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat SZTE ÁOK Kari Tanulmányi Ügyrend További szabályzatok: Az orosdoktori oklevél megszerzésének feltételei: A képzés szerkezetét, keretét az aktuálisan hatályos ún. Képzési és Kimeneti Követelmények kormányrendeletben határozzák meg, e szerint az SZTE ÁOK általános orvos szakon szükséges: * Minimum 360 kreditpont összegyűjtése és a kritérium feltételek teljesítése a tantervben előirt módon. * Egy élő világnyelvből (angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből) legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, abszolutórium, és a záróvizsga sikeres teljesítése, amelynek részei: szakdolgozat, írásbeli tesztvizsga, betegvizsga ban és szóban. A tananyag szerkezete az orvos képzésben: I. Alapozó modul :1 4 szemeszter kredit II. Preklinikai modul 5 6 szemeszter - 56 kredit III. Klinikai modul 7-10 szemeszter kredit IV. Szigorló év szemeszter - 60 kredit A mintatanterv átlagos ütemű előrehaladást biztosít és a diploma 12 félév alatt történő megszerzésének lehetőségét jelenti. Orvostanhallgatóink számára ajánlott a Mintatanterv követése, amely az orvosképzés tantárgyainak egymásra épülő struktúrája miatt a legcélravezetőbb a tanulmányok egyenletes folytatásához.

7 A kötelezően- és a szabadon választhatót tantárgyakból a tizedik félév végéig összesen 26 kreditet kell a hallgatónak összegyűjteni :kötelezően választható tantárgyakból 18 kredit, a szabadon választható tárgyakból 8 kreditpont. Azonos tárgyból az i és i kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelező. A kurzusoknál a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál minden esetben az ETR -ben a i oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma után következik és 1-14-ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő ot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. A mintatantervtől tanulmányi vagy egyéb okokból való eltérés esetén kredittanácsadással segítjük a továbbhaladást, ekkor feltétlenül keressék a Tanulmányi Osztályon az évfolyami ügyintézőt személyesen, vagy telefonon, ben, aki kérdéseikre tapasztalatai alapján biztosan tud válaszolni. A mintatanterv a teljes képzésre megtekinthető az Egyetem főoldalán itt: A klinikaii modul mintatantervét pedig az alábbi táblázatban részletezzük.: A szigorló évre történő beiratkozás feltétele: a klinikai modul és amodul kritérium tárgyainak teljesítése.

8 SZTE Általános Orvostdományi Kar Mintatanterv az általános orvos képzésre (9001K_N_Orvos kredit) Klinikai modul tantárgyai AOK-K271 AOK-K272 AOK-K201 AOK-K202 AOK-K231 AOK-K232 AOK-K291 AOK-K292 AOK-K961 AOK-K962 AOK-K311 AOK-K312 AOK-K321 AOK-K322 AOK-K331 AOK-K332 AOK-K351 AOK-K352 Megelőző orvostan és népegészségtan I. előadás Megelőző orvostan és népegészségtan I. Belgyógyászat II. előadás Belgyógyászat II. Farmakológia I. előadás Farmakológia I. Ortopédia előadás Ortopédia Orvosi psychológia II. előadás Orvosi psychológia II. Pulmonológia előadás Pulmonológia Radiológia I. előadás Radiológia I. Sebészet I. előadás Sebészet I. Szülészet-nőgyógyászat I. előadás Szülészet-nőgyógyászat I. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK IV. ÉV I. FÉLÉV Népegészségtani Intézet Megelőző orvostan és 2 - KOLL 3 K 7 P Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens népegészségtan I. Népegészségtani Intézet Megelőző orvostan és - 2 AT 0 K 7 P Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens népegészségtan I. előadás Dr. habil. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár 4 - KOLL 5 K 7 P Belgyógyászat II. Dr. habil. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 7 P Belgyógyászat II. előadás Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár 3 - KOLL 5 K 7 P Farmakológia I. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 7 P Farmakológia I. előadás Ortopédiai Klinika Dr. Tóth Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár 2 - KOLL 3 K 7 P Ortopédia Ortopédiai Klinika Dr. Tóth Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 7 P Ortopédia előadás Magatartástudományi Intézet Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens 1 - BESZ(5) 1 K 7 TF Orvosi psychológia I. előadás Magatartástudományi Intézet Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens - 1 AT 0 K 7 P Orvosi psychológia II. előadás Tüdőgyógyászati Tanszék Dr. Somfay Attila tanszékvezető egyetemi tanár 1 - KOLL 2 K 7 P Pulmonológia Tüdőgyógyászati Tanszék Dr. Somfay Attila tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 7 P Pulmonológia előadás Radiológiai Klinika Dr. Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár 1 - BESZ(5) 2 K 7 P Radiológia I. Radiológiai Klinika Dr. Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár - 1 AT 0 K 7 P Radiológia I. előadás Sebészeti Klinika Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár 2 - BESZ(5) 3 K 7 P Sebészet I. Sebészeti Klinika Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 7 P Sebészet I. előadás Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens 3 - KOLL 4 K 7 P Szülészet-nőgyógyászat I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens - 2 AT 0 K 7 P Szülészet-nőgyógyászat I. előadás

9 AOK-K353 AOK-K381 AOK-K591 AOK-K681 AOK-K273 AOK-K274 AOK-K203 AOK-K204 AOK-K233 AOK-K234 AOK-K323 AOK-K324 AOK-K333 AOK-K334 AOK-K354 AOK-K355 AOK-K356 AOK-K701 AOK-K681 Szülőszoba (csoportbeosztás szerint) Klinikai onkológia előadás Magatartástudományi vizsga Orvos-beteg kommunikáció I. szeminárium (csoportbeosztás szerint) Megelőző orvostan és népegészségtan II. előadás Megelőző orvostan és népegészségtan II. Belgyógyászat III. előadás Belgyógyászat III. Farmakológia II. előadás Farmakológia II. Radiológia II. előadás Radiológia II. Sebészet II. előadás Sebészet II. Szülészet-nőgyógyászat II. előadás Szülészet-nőgyógyászat II. Szülőszoba (csoportbeosztás szerint) Sebészet nyári Orvos-beteg kommunikáció I. szeminárium (csoportbeosztás szerint) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens Onkoterápiás Klinika Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár - Össz.3 nap AT 0 K 7 P Szülészet-nőgyógyászat I. előadás 2 - KOLL 2 K KRITÉRIUM TANTÁRGYAK IV. ÉV I.FÉLÉV Magatartástudományi Intézet - - SZIG 0 KK Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens Magatartástudományi Intézet 7 vagy - 2 AT 0 KK TF Orvosi psychológia I. Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens 8 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK IV. ÉV II. FÉLÉV Népegészségtani Intézet Megelőző orvostan és 2 - KOLL 3 K 8 TF Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens népegészségtan I. előadás Népegészségtani Intézet Megelőző orvostan és - 2 AT 0 K 8 P Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens népegészségtan II. előadás II.sz. Belgy. Klinika és Kardiológiai Kp. Dr. Forster Tamás tanszékvezető egyetemi tanár 5 - KOLL 5 K 8 TF Belgyógyászat II. előadás II.sz. Belgy. Klinika és Kardiológiai Kp. Dr. Forster Tamás tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 8 P Belgyógyászat III. előadás Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár 4 - SZIG 5 K 8 TF Farmakológia I. előadás Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 8 P Farmakológia II. előadás Radiológiai Klinika Dr. Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár 1 - KOLL 2 K 8 TF Radiológia I. előadás Radiológiai Klinika Dr. Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár - 1 AT 0 K 8 P Radiológia II. előadás Sebészeti Klinika Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár 2 - KOLL 3 K 8 TF Sebészet I. előadás Sebészeti Klinika Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 8 P Sebészet II. előadás Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens 3 - BESZ(5) 4 K 8 TF Szülészet-nőgyógyászat I. előadás Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens - 2 AT 0 K 8 P Szülészet-nőgyógyászat II. előadás Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Össz.3 - Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens nap AT 0 K 8 P Szülészet-nőgyógyászat II. előadás KRITÉRIUM TANTÁRGYAK IV. ÉV I.FÉLÉV Sebészeti Klinika - 4x30 AT 0 KK Dr. Lázár György tanszékvezető egytemi tanár Magatartástudományi Intézet 7 vagy - 2 AT 0 KK - - Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens 8

10 AOK-K191 AOK-K192 AOK-K205 AOK-K211 AOK-K221** AOK-K222** AOK-K241 * AOK-K242* AOK-K255 AOK-K256 AOK-K257 AOK-K261 AOK-K262 AOK-K281 AOK-K282 AOK-K301 AOK-K302 AOK-K335 AOK-K336 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK V. ÉV I. FÉLÉV Aneszteziológia és intenzív terápia I. előadás Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár 2 - BESZ(5) 1 K 9 VF Farmakológia II. előadás Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Aneszteziológia és intenzív terápia Aneszteziológia és intenzív terápia I. - 1 AT 0 K 9 P Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár I.előadás Belgyógyászat IV. Infektológia Infektológia - Fertőző betegségek - 2 AT 0 K 9 P Dr. habil. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár előadás Infektológia-fertőző betegségek előadás Belgyógyászat IV. Infektológia 2 - KOLL 3 K 9 P Dr. habil. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár Bőrgyógyászat előadás Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár 2 - KOLL 4 K 9 P Bőrgyógyászat Bőrgyógyászat Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár - 3 AT 0 K 9 P Bőrgyógyászat előadás Fül-orr-gégegyógyászat előadás Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika Dr. Róvó László tanszékvezető egyetemi tanár 2 - KOLL 4 K 9 P Fül-orr-gégegyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika Dr. Róvó László tanszékvezető egyetemi tanár - 3 AT 0 K 9 P Fül-orr-gégegyógyászat előadás Gyermekgyógyászat I. Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Gyermekgyógyászat I. szeminárium Központ - 2 AT 0 K 9 P Gyermekgyógyászat I. előadás Dr. Bereczki Csaba tanszékvezető egyetemi docens Gyermekgyógyászat I. szeminárium Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Gyermekgyógyászat I. előadás Központ - 2 GYJ5 5 K 9 P Gyermekgyógyászat I. Dr. Bereczki Csaba tanszékvezető egyetemi docens Gyermekgyógyászat I. előadás Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Gyermekgyógyászat I. szeminárium Központ 1 - AT 0 K 9 P Gyermekgyógyászat I. Dr. Bereczki Csaba tanszékvezető egyetemi docens Igazságügyi orvostan I. előadás 1 - KOLL 3 K 9 P Igazságügyi orvostan I. Igazságügyi orvostan I. - 2 AT 0 K 9 P Igazságügyi orvostan I. előadás Neurológia I. előadás Neurológiai Klinika Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár 1 - KOLL 3 K 9 P Neurológia I. Neurológia I. Neurológiai Klinika Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 9 P Neurológia I. előadás Pszichiátria I. előadás Pszichiátriai Klinika Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár 1 - AT 0 K 9 P Pszichiátria I. Pszichiátria I. Pszichiátriai Klinika Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár - 1 GYJ5 2 K 9 P Pszichiátria I. előadás Sebészet III. előadás Sebészeti Klinika Dr. Lázár György tanszékvezető egytemi tanár 1 - BESZ(5) 2 K 9 TF Sebészet II. előadás Sebészet III. Sebészeti Klinika Dr. Lázár György tanszékvezető egytemi tanár - 1 AT 0 K 9 P Sebészet III. előadás

11 AOK-K341 * AOK-K342* AOK-K371** AOK-K372** Szemészet előadás Szemészet Urológia előadás Urológia *Az 1-7 csoportoknak.**a 8-14 csoportoknak. AOK-K193 Aneszteziológia és intenzív terápia II. előadás AOK-K194 AOK-K206 AOK-K207 AOK-K221** AOK-K222** AOK-K241 * AOK-K242* AOK-K258 AOK-K259 AOK-KU401 AOK-KU402 AOK-K263 AOK-K264 Aneszteziológia és intenzív terápia II. Belgyógyászat V. előadás Belgyógyászat V. Bőrgyógyászat előadás Bőrgyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat előadás Fül-orr-gégegyógyászat Gyermekgyógyászat II. Gyermekgyógyászat II. szeminárium Idegsebészet előadás (ÚJ KÖTELEZŐ KURZUS!!!) Idegsebészet (ÚJ KÖTELEZŐ KURZUS!!!) Igazságügyi orvostan II. előadás Igazságügyi orvostan II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK V. ÉV I. FÉLÉV Szemészeti Klinika Dr. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi tanár 2 - KOLL 3 K 9 P Szemészet Szemészeti Klinika Dr. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi tanár - 2 AT 0 K 9 P Szemészet előadás Urológiai Klinika Dr. Bajory Zoltán tanszékvezető egyetemi docens 1 - KOLL 2 K 9 P Urológia Urológiai Klinika Dr. Bajory Zoltán tanszékvezető egyetemi docens - 2 AT 0 K 9 P Urológia előadás KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK V. ÉV II. FÉLÉV Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Aneszteziológia és intenzív terápia 2 - KOLL 2 K 10 TF Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár I. előadás Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Aneszteziológia és intenzív terápia - 1 AT 0 K 10 P Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár II.előadás Dr. habil. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár 2 - BESZ(5) 3 K 10 P Belgyógyászat V. Dr. habil. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár - Össz.16 AT 0 K 10 P Belgyógyászat V. előadás Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár 2 - KOLL 4 K 10 P Bőrgyógyászat Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár - 3 AT 0 K 10 P Bőrgyógyászat előadás Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika Dr. Róvó László tanszékvezető egyetemi tanár 2 - KOLL 4 K 10 P Fül-orr-gégegyógyászat Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika Dr. Róvó László tanszékvezető egyetemi tanár - 3 AT 0 K 10 P Fül-orr-gégegyógyászat előadás Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Gyermekgyógyászat II. Központ - 2 AT 0 K 10 P szeminárium Dr. Bereczki Csaba tanszékvezető egyetemi docens Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ - 2 GYJ5 4 K 10 P Gyermekgyógyászat II. Dr. Bereczki Csaba tanszékvezető egyetemi docens Idegsebészeti Klinika Dr. Barzó Pál tanszékvezető egyetemi tanár 1 - BESZ(5) 2 K 10 TF Sebészet III. előadás Idegsebészeti Klinika Dr. Barzó Pál tanszékvezető egyetemi tanár - 1 AT 0 K 10 P Idegsebészet előadás 1 - KOLL 3 K 10 TF Igazságügyi orvostan I. előadás - 2 AT 0 K 10 P Igazságügyi orvostan II. előadás

12 AOK-K283 AOK-K284 AOK-K303 AOK-K304 AOK-K341 * AOK-K342* AOK-K361 AOK-K362 AOK-K371** AOK-K372** Neurológia II. előadás Neurológia II. Pszichiátria II. előadás Pszichiátria II. Szemészet előadás Szemészet Traumatológia előadás Traumatológia Urológia előadás Urológia *A 8-14 csoportoknak. **Az 1-7 csoportoknak. AOK-K691 AOK-SZD101 ¹ Előfetétel: VF: vizsga feltétel TF: tárgyfelvétel feltétele P: párhuzamosan felveendő Vizsgaformák: KOLL= kollokvium BESZ (5)=Beszámoló (1-5) GYJ= Gyakorlati jegy (1-5) AT=aláírás Népegészségtan Igazságügyi orvostan vizsga Szakdolgozat előkészítés, konzultáció Neurológiai Klinika Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár Neurológiai Klinika Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár Pszichiátriai Klinika Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár Pszichiátriai Klinika Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár Szemészeti Klinika Dr. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi tanár Szemészeti Klinika Dr. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi tanár Traumatológiai Klinika Dr. Varga Endre tanszékvezető egyetemi tanár Traumatológiai Klinika Dr. Varga Endre tanszékvezető egyetemi tanár Urológiai Klinika Dr. Bajory Zoltán tanszékvezető egyetemi docens Urológiai Klinika Dr. Bajory Zoltán tanszékvezető egyetemi docens Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens Témavezető Klinika/Intézet Konzulens KRITÉRIUM TANTÁRGYAK I. és II.FÉLÉV 1 - AT 0 K 10 TF Neurológia I. előadás - 1 GYJ5 2 K 10 P Neurológia II. előadás 2 - KOLL 3 K 10 TF Pszichiátria I. - 1 AT 0 K 10 P Pszichiátria II. előadás 2 - KOLL 3 K 10 P Szemészet - 2 AT 0 K 10 P Szemészet előadás 2 - KOLL 3 K 10 P Traumatológia - 2 AT 0 K 10 P Traumatológia előadás 1 - KOLL 2 K 10 P Urológia - 2 AT 0 K 10 P Urológia előadás - - SZIG 0 KK 10 VF - Össz.30 AT 0 KK 9 vagy 10 Igazságügyi Orvostan II. előadás Megelőző orvostan és népegészségtan II. előadás - -

13 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK A KLINIKAI MODULBAN AOK-K1031 AOK-K1041 Bevezetés a repülő- és űrorvostanba előadás Repülőorvostan klinikai alapja AOK-K1061 Farmakológia esetismertetések I. AOK-K1062 AOK-K1361 AOK-K1451 AOK-K1452 Farmakológia esetismertetések II. Klinikai farmakológia Mikrosebészet előadás Mikrosebészet AOK-K1491 Angol orvosi szakmai idegen nyelv I. AOK-K1492 AOK-K1531 AOK-K1561 AOK-K1562 Angol orvosi szakmai idegen nyelv II. Betegjogok, orvosjogok az orvos-beteg kapcsolat szabályozása Arc, állcsontsebészet előadás Arc, állcsontsebészet AOK-K1611 Angol profex nyelvvizsga előkészítő 1. AOK-K1612 Angol profex nyelvvizsga előkészítő 2. AOK-K1701 AOK-K1791 AOK-K1811 A pénz és az üzlet világa az egészségügyben Orvosi molekuláris biológia és genomika Transzfuziológia Repülő- és Őrorvostani Tanszék Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár Repülő- és Őrorvostani Tanszék Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár Sebészeti Műtéttani Intézet Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár Sebészeti Műtéttani Intézet Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Klinika Dr. Piffkó József tanszékvezető egyetemi tanár Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Klinika Dr. Piffkó József tanszékvezető egyetemi tanár Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens Egészség Gazdaságtani Intézet Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens Orvosi Biológiai Intézet Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár Traszfuziológia Tanszék Dr. Vezendi Klára tanszékvezető egyetemi docens 2 - BESZ(5) 2 KV 7, BESZ(5) 2 KV 7, BESZ(5) 2 KV 8, KOLL 2 KV 8, 10 TF Farmakológia I. előadás össz.8 - BESZ(5) 2 KV 7,8,9,10 TF Sebészeti i alapismeretek előadás - össz. 20 AT 0 KV 7,8,9, BESZ(5) 2 KV 7, BESZ(5) 2 KV 8, BESZ(5) 1 KV 7, KOLL 2 KV 7, 9 P Arc, állcsontsebészet - 1 AT 0 KV 7, 9 P Arc, állcsontsebészet előadás - 2 BESZ(5) 2 KV 7, 9 TF Orvosi Élettan II. előadás - 2 BESZ(5) 2 KV 8, 10 TF Orvosi Élettan II. előadás 1 - BESZ(5) 1 KV 7, BESZ(5) 1 KV 7, BESZ(5) 2 KV

14 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK A KLINIKAI MODULBAN AOK-K1821 Sürgősségi orvostan és oxyológia Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály Dr. Pető Zoltán egyetemi docens AOK-K1831 Problémaorientált i képzés a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika bőrgyógyászatban Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző AOK-K1841 Német orvosi szaknyelv I. Csoport Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző AOK-K1842 Német orvosi szaknyelv II. Csoport Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1911 Gyermekbőrgyógyászat Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1951 Az állatkísérletek e és a-a Sebészeti Műtéttani Intézet szint Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1952 Az állatkísérletek e és a-a Sebészeti Műtéttani Intézet szint Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K411 Klinikai genetika Orvosi Genetikai Intézet Dr. Széll Márta tanszékvezető egyetemi docens AOK-K421 Nukleáris medicina előadás Nukleáris Medicina Intézet Dr. Pávics László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K431 A biostatisztika alkalmazása Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Dr. Boda Krisztina egyetemi docens AOK-K4311 Biostatisztika haladóknak Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Dr. Boda Krisztina egyetemi docens AOK-K441 Családorvosi ismeretek I. előadás Családorvosi Intézet és Rendelő Dr. Varga Albert tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K442 Családorvosi ismeretek II. előadás Családorvosi Intézet és Rendelő Dr. Varga Albert tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K451 Egészségügyi informatika I. Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Dr. Hantos Zoltán egyetemi tanár AOK-K452 Egészségügyi informatika II. Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Dr. Hantos Zoltán egyetemi tanár AOK-K453 Telemedicina Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Dr. Hantos Zoltán egyetemi tanár AOK-K454 Telemedicina Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Dr. Hantos Zoltán egyetemi tanár AOK-K471 Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztály Gyermek és ifjúságpsychiátria, mentálhygiene Dr. Vetró Ágnes osztályvezető egyetemi docens AOK-K481 Fertőzéses eredetű kórképek diagnosztikája Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet és terápiája Zsoldiné Dr. Urbán Edit tanszékvezető egyetemi docens össz BESZ(5) 2 KV 8, GYJ5 2 KV BESZ(5) 2 KV 7, BESZ(5) 2 KV 8, BESZ(5) 2 KV össz BESZ(5) 3 KV 7, össz.20 AT 0 KV 7, BESZ(5) 2 KV BESZ(5) 1 KV 7, BESZ(5) 2 KV 7, BESZ(5) 2 KV 7, BESZ(5) 2 KV 7, BESZ(5) 2 KV AT 0 KV

15 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK A KLINIKAI MODULBAN AOK-K491 AOK-K501 AOK-K521 AOK-K531 Klinikai immunológia Laboratóriumi diagnosztika a klinikai ban Foglalkozás-orvostani ismeretek Reumatológia AOK-K571 Biztosítási orvostan I. AOK-K572 AOK-K573 Biztosítási orvostan II. Biztosítási orvostan AOK-K811 Klinikopathológia I. AOK-K812 AOK-K981 AOK-K1851 AOK-K1852 AOK-K1961 AOK-K1962 AOK-KV051 AOK-KV061 AOK-KV062 AOK-KV091 Klinikopathológia II. Szociál-és egészségpolitika előadás Korszerű diagnosztikus és terápiás endoszkópia Korszerű diagnosztikus és terápiás endoszkópia Haladó sebészi eljárások előadás Haladó sebészi eljárások A neurokognitív zavarok biológiai és pszichiátriai vonatkozásai Elektrofiziológia: ioncsatornák és ionális transzport mechanizmusok a sejtek működésének szabályozásában Elektrofiziológia: ioncsatornák és ionális transzport mechanizmusok a sejtek működésének szabályozásában Farmakoterápia AOK-KV101 Az egészségügyi ellátórendszer gazdálkodása XN0211 Lektorátusi nyelvórák (2x8) kredites Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár Laboratóriumi Medicina Intézet Dr. Földesi Imre tanszékvezető egyetemi docens Családorvosi Intézet és Rendelő Dr. Varga Albert tanszékvezető egyetemi tanár Reumatológiai Klinika Dr. Kovács László tanszékvezető egyetemi docens Pathológiai Intézet Dr. Iványi Béla tanszékvezető egyetemi tanár Pathológiai Intézet Dr. Iványi Béla tanszékvezető egyetemi tanár Népegészségtani Intézet Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens Dr. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár Sebészeti Műtéttani Intézet Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár Sebészeti Műtéttani Intézet Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár Pszichiátriai Klinika Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet Lévai Judit intézetvezető 2 - BESZ(5) 1 KV KOLL 1 KV össz BESZ(5) 1 KV BESZ(5) 2 KV 9 TF Farmakológia II.előadás 2 - BESZ(5) 2 KV 10 TF Farmakológia II.előadás 2 - BESZ(5) 2 KV 8, össz BESZ(5) 1 KV 8, össz. 5 AT 0 KV 8, BESZ(5) 2 KV 7,9 TF Sebészeti i alapismeretek előadás - 1 AT 0 KV 7,9 P Haladó sebészi eljárások előadás 2 - BESZ(5) 2 KV 7, BESZ(5) 2 KV 7, össz.6 AT 0 KV 7, BESZ(5) 2 KV 9 - Farmakológia II. előadás 2 - BESZ(5) 2 KV 7, GYJ (5) 2 SZV 8,9,10 - -

16 SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK A KLINIKAI MODULBAN AOK-DEM011 Demonstrátori tevékenység Választott Intézet/Klinika - 2 BESZ(5) 2 SZV 7,8,9, AOK-K1101 AOK-K1111 AOK-K1151 AOK-K1191 AOK-K1201 AOK-K1211 AOK-K1221 AOK-K1261 AOK-K1271 AOK-K1331 AOK-K1431 AOK-K1501 AOK-K1511 AOK-K1601 AOK-K1641 AOK-K1671 AOK-K1672 A hallás biofizikája. Különböző hallásvizsgálati Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika módszerek Dr. Kiss József Géza tudományos tanácsadó Klinikai neurológia: újabb eredmények a Neurológiai Klinika diagnosztika és terápia területén Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Klinikai táplálás Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár A szexuális élet zavarai nőgyógyászati Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika aspektus Dr. Mészáros Gyula klinikai főorvos Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Nőgyógyászati laparoscopia korszerű kérdései Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens A női és férfi meddőség kivizsgálása, kezelése. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Az andrológia i jelentősége Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens Nőgyógyászati endoscopia mindennapi és Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika speciális alkalmazásai Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Gyermeksebészet Központ Dr. Bereczki Csaba tanszékvezető egyetemi docens Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Neonatológia Központ Dr. Bereczki Csaba tanszékvezető egyetemi docens MH Egészségügyi Központ, Honvédkórház Sürgősségi Klinikai toxikológia Betegellátó Centrum Dr. Zacher Gábor osztályvezető főorvos Fitoterápia Multidiszciplináris ellátás emlőrákban A gynaecocytológia szerepe és jelentősége a méhnyak-és méhtestrák megelőzésében A magzat korszerű monitorizálása Hiba, tévedés, "műhiba" a gyakorló orvos tevékenységében A temporomandibuláris rendszer betegségei előadás A temporomandibuláris rendszer betegségei szeminárium GYTK Farmakognóziai Intézet Dr. Hohmann Judit tanszékvezető egyetemi tanár Onkoterápiás Klinika Dr. Thurzó László egyetemi tanár Onkoterápiás Klinika Dr. Thurzó László egyetemi tanár Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi docens FOK Fogpótlástani Tanszék Dr. Baráth Zoltán mb. tanszékvezető egyetemi docens FOK Fogpótlástani Tanszék Dr. Baráth Zoltán mb. tanszékvezető egyetemi docens 1 - BESZ(5) 1 SZV 10 TF Belgyógyászat III. előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 10 TF Neurológia I. előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 9 TF Belgyógyászat III. előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 7, 9 TF 1 - BESZ(5) 1 SZV 7, 9 TF Sebészeti klinikai alapismeretek előadás Sebészeti klinikai alapismeretek előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 8, 10 TF Szülészet-nőgyógyászat I. előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 8, 10 TF Szülészet-nőgyógyászat I. előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 9 TF Sebészet II. 1 - BESZ(5) 1 SZV 9 TF Szülészet-nőgyógyászat II. előadás 2 - BESZ(5) 2 SZV 7, BESZ(5) 2 SZV 8, BESZ(5) 2 8, 10 TF Klinikai onkológia előadás 2 - BESZ(5) 2 SZV 8, 10 TF Klinikai onkológia előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 8, 10 TF Szülészet-nőgyógyászat II. előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 10 TF Igazságügyi orvostan I. előadás 1 - BESZ(5) 2 SZV 9 TF Fogászat és szájsebészet előadás - 1 AT SZV 9 - -

17 SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK A KLINIKAI MODULBAN AOK-K1691 AOK-K1711 AOK-K1741 AOK-K1761 AOK-K1771 AOK-K1861 AOK-K1862 AOK-K1863 AOK-K1864 AOK-K1871 AOK-K1881 AOK-K1891 AOK-K1931 AOK-K541 AOK-K99031 AOK-K99041 AOK-SZV091 AOK-SZV101 AOK-SZV110 AOK-SZV111 Trópusi medicina Pszichiátriai Klinika Dr. Bálint Gábor ny. egyetemi tanár A központi idegrendszer (KIR) epigenetikus Pszichiátriai Klinika szabályozása-szerepe a pszichoszomatikus Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár Infektológiai esetismertetések Dr. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár Trópusi betegségek klinikuma Pszichiátriai Klinika Dr. Bálint Gábor ny. egyetemi tanár Testünk felépülése és a betegségek Biokémiai Intézet molekuláris biológiai háttere Dr. Zádor Ernő egyetemi docens Nanomedicina Orvosi Vegytani Intézet Dr. Dékány Imre egyetemi tanár Nanomedicina Orvosi Vegytani Intézet Dr. Dékány Imre egyetemi tanár Nanomedicina Orvosi Vegytani Intézet Dr. Dékány Imre egyetemi tanár Bio-nanomedicina Orvosi Vegytani Intézet Dr. Dékány Imre egyetemi tanár Ortopédiai Klinika Központi Fizioterápiás Részleg és Balneoterápia és gyógyvizeink Oktatási Csoport Dr. Bender Tamás egyetemi tanár Az arc esztétikája FOK Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék Dr. Antal Márk egyetemi adjunktus A (légi) utazás élettani és környezeti kihívásai. Repülő és Űrorvostani Tanszék Utazásorvostani ismeretek Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár Szexuális medicina Urológiai Klinika Dr. Bajory Zoltán tanszékvezető egyetemi docens Echocardiographia I és Kardiológiai Központ Dr. Forster Tamás tanszékvezető egyetemi tanár Állatkísérletek az orvostudományban Sebészeti Műtéttani Intézet Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár A preventív medicina biokémiai alapjai Biokémiai Intézet Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár Sportorvostani alapismeretek Sportorvostani Tanszék Dr. Török László egyetemi docens Innovációs- és üzleti folyamatok az Egészség-gazdaságtani Intézet egészségiparban Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens Egészség-gazdaságtani Intézet Intézményi menedzsment az egészségügyben Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens Egészség-gazdaságtani Intézet Intézményi menedzsment az egészségügyben Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens 2 - BESZ(5) 2 SZV 7, BESZ(5) 1 SZV 10 TF Pszichiátria I. előadás 2 - BESZ(5) 2 SZV 10 TF Infektológia - Fertőző betegségek előadás 2 - BESZ(5) 2 SZV 8, 10 TF Trópusi medicina 2 - BESZ(5) 2 SZV 8, BESZ(5) 2 SZV 8, AT - SZV 8, BESZ(5) 1 SZV 8, GYJ(5) 1 8, BESZ(5) 1 SZV 8 TF Ortopédia előadás 1 - BESZ(5) 1 SZV 8 TF Fogászat és szájsebészet előadás 2 - BESZ(5) 2 SZV 8, BESZ(5) 1 SZV 8 TF Szülészet-nőgyógyászat I. előadás 2 - BESZ(5) 2 SZV 10 TF Belgyógyászat III. előadás össz.22 - BESZ(5) 1 SZV 8,9,10 TF Sejtbiológia és molekuláris genetika I. előadás 2 - BESZ(5) 2 SZV 8,10 TF Biokémia I. előadás 2 - BESZ(5) 2 SZV BESZ(5) 2 SZV 8, BESZ(5) 2 SZV 8, BESZ(5) 2 SZV 8,10 - -

18 SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK A KLINIKAI MODULBAN AOK-SZV121 Kémiai tévhitek Orvosi Vegytani Intézet Dr. Tóth Gábor intézetvezető egyetemi tanár AOK-SZV131 Az egészségügyi ellátórendszer gazdálkodása Egészség-gazdaságtani Intézet Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens AOK-SZV141 Gyógyszergazdaságtan és gyógyszeripar Egészség-gazdaságtani Intézet Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens AOK-SZV171 Kísérletes és klinikai pankreatológia: Az alapkutatástól a tudományos bizonyíték, Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár 2 - BESZ(5) 2 SZV 8, BESZ(5) 2 SZV 7, BESZ(5) 2 SZV 7, GYJ (5) 2 SZV 7,9 - - AOK-SZV181 Klinikai önkéntes munka Klinikai önkéntes foglalkoztató Klinika - 2 GYJ (5) 2 SZV 8,9, AOK-SZV191 Egészségnevelés Egészségnevelői tevékenységet folytató klinika/intézet - 2 GYJ (5) 2 SZV 8,9, AOK-SZV211 AOK-SZV231 AOK-SZV241 AOK-SZV051 AOK-SZV061 AOK-SZV071 AOK-SZV081 AOK-SZV091 AOK-SZV101 AOK-TDK101 Bevezetés a toxikológiába A sugárterápia fizikai alapjai Tanulságos klinikai esetek A magyar orvosi nyelv sajátosságai, szeminárium Intensive Course on Radiation Oncology Törvénytelen gyógyszerhasználat A daganatos betegségek modern komplex terápiája a ban Sportorvostani alapismeretek Innovációs- és üzleti folyamatok az egészségiparban Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás, szeminárium Orvosi Vegytani Intézet Dr. Kovács Lajos tudományos főmunkatárs Onkoterápiás Klinika Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens Onkoterápiás Klinika Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár Pszichiátriai Klinika Dr. Bálint Gábor ny. egyetemi tanár Onkoterápiás Klinika Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár Sportorvostani Tanszék Dr. Török László egyetemi docens Egészség gazdaságtani Intézet Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens Dr. Erdős Attila ügyvezető ig. 2 - BESZ(5) 2 SZV 8,10 TF Orvosi élettan II., Biokémia II. össz.14 - BESZ(5) 2 SZV 8 TF Klinika onkológia előadás - 2 GYJ(5) 2 SZV 8,9, BESZ(5) 2 SZV 7, BESZ(5) 1 SZV BESZ(5) 2 SZV 8, GYJ (5) 2 SZV BESZ(5) 2 SZV 7, BESZ(5) 2 SZV 8, Választott Intézet/Klinika TDK koordinátorok - 1 BESZ(5) 2 SZV 8,9, XA0021 Általánosan művelő tárgyak kredites Választott Intézet/Klinika 2 - KOLL 2 SZV 8,9, AOK-K10271 AOK-K1521 Egészségnevelés alapjai Pszichoszomatikus-integratív medicina e és a Magatartástudományi Intézet Dr. Barabás Katalin egyetemi docens Magatartástudományi Intézet Dr. habil. Barabás Katalin egyetemi docens - 2 BESZ(5) 2 SZV 8 TF Egészségfejlesztés előadás, Egészségfejlesztés 2 - BESZ(5) 2 SZV 8, 10 TF Magatartástudomány vizsga ¹ Előfetétel: VF: vizsga feltétel TF: tárgyfelvétel feltétele P: párhuzamosan felveendő Vizsgaformák: KOLL= kollokvium BESZ (5)=Beszámoló (1-5) GYJ= Gyakorlati jegy (1-5) AT=aláírás

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV. - V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS KLINIKAI MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL (Klinikai modul

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó III. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám - elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Szigorló évi modul)

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E DI TU DOMÁN Y EG Y E T E M ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV. V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Klinikai modul)

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Szigorló évi modul) Érvényes:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-BI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai nincs 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-OC1

Részletesebben

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós törzsképzés ideje alatt kötelező 2015. II. 16-27. vagy 2015. III. 16-27. vagy

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, szervező címe teljesítendő jellege minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós törzsképzés ideje alatt kötelező 2015. II.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Záróvizsga tájékoztató Fogorvos szak 2012. KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a szak képesítési követelményeinek megfelel:

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Záróvizsga tájékoztató Fogorvos szak 2013. KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a szak képesítési követelményeinek megfelel:

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

Fogorvos szak 2012* KINEK MIKOR FÉLÉV SZEM KÓD CÍM FELELŐS EGYSÉG EF1 EF2 EF3 EA GYAK SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2012* KINEK MIKOR FÉLÉV SZEM KÓD CÍM FELELŐS EGYSÉG EF1 EF2 EF3 EA GYAK SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog12 2012/2013 ő 1 OFABI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai Intézet 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog12 2012/2013 ő 1 OFAMB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna Orvosi Biológiai Intézet

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. FI FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. FI FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66. T Á J É K O Z T A T Ó IV-V. ÉVES FOGORVOSTAN HALLGATÓKNAK 9002K_N képzési program

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: 2013.

Részletesebben

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok:

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: 2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 8 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Szállítási kód: 43 Óraszám: 3 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Részletesebben

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon)

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon) Nyomtatványok Hova Tovább?! - tájékoztató napon elhangzott elõadások anyaga: PTE ÁOK Szak- és Továbbképzõ Központ prezentációs anyaga PTE Klinikai Központ prezentációs anyaga Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2015. november Tisztelt Intézményvezető! Az

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára történő jelentkezésről a 2016. február 2016. június közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. szám közlemény 6

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000 Vasvári Pál u. 2-4. Belgyógyászat 0100 62 2014-08-19 megye Nyugat-dunántúl

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 NAPPALI TAGOZAT elm./gyak 1 EF30003 Anatómia I. kollokvium 42 28 3+2 köt. - 1 EF30001 Biokémia I. kollokvium 14 0 1+0 köt. - 1 EF30002 Biológia

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács,

Részletesebben

2005. október 03-31. között

2005. október 03-31. között A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG I. TÁJÉKOZTATÓJA a vizsgára jelentkezés módjáról és II. V I Z S G A N A P T Á R A a 2006. január 2006. július közötti vizsgaidőszakra I. TÁJÉKOZTATÓ - A meghirdetett időpontok

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a idejére a feladatot ellátó AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Ajánlott tanterv PTE ÁOK Általános orvos szak tanulmányaikat 2003-ban megkezdő hallgatók számára

Ajánlott tanterv PTE ÁOK Általános orvos szak tanulmányaikat 2003-ban megkezdő hallgatók számára aokalt03 2003/2004 ő 1 OOABF1 Biofizika 1. Dr. Somogyi Béla Biofizikai nincs 28 28 0 56 fkj 4 aokalt03 2003/2004 ő 1 OOAMB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Szeberényi József Orvosi Biológiai nincs 42 42

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2016. május Tisztelt Intézményvezető! Az egészségügyi

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a 20 február 20 június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám közlemény 2 A vizsgára

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

A ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, A lapot minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós tanfolyam 2017. február 6-19. betelt vagy 2017. március 20 -április 2.

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok

Részletesebben

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén 1/2004. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának 2004. március 26-i ülésén A 2004. évi, Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója címre érkezett javaslatokra az alábbi szavazati eredmények születtek

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése szerinti térség kód a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 50 2012.07.01 gasztroenterológia 0104 24 2012.07.01 AKTÍV Somogy Dél-Dunántúl 140201 Siófok Város Kórház- Rendelőintézet nefrológia 0105 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Szigorló évi modul) Érvényes:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. FI FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. FI FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66. T Á J É K O Z T A T Ó III. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgákra történő jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2017. február 2017. május közötti vizsgaidőszakra 2016.

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: 2012.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV-V. ÉVES FOGORVOSTAN HALLGATÓKNAK 9002KR_N (2007 -ig felvettekre) tanterv, klinikai modul Érvényes: 2013/2014 tanév. 2 KREDITRENDSZER

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok / szerinti Szakma a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 haematológia 0102 20 2012.07.01 gasztroenterológia

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelet

10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelet 10/2010. (IX. 2) NEFMI rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 2) EüM rendelet módosításáról Az egészségügyről

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

Intézet törzs változás 2015.11.01-től (kód szerint)

Intézet törzs változás 2015.11.01-től (kód szerint) Intézet törzs változás 2015.11.01-től (kód szerint) Név változás Kód Régi név Új név 010090042 OALI, Budapest XVIII.ker. Dr. Szilvási Ildikó Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Szilvási Ildikó 010092674

Részletesebben

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező SE- Szabadon Szemeszter 2017.félév Jelleg TK/2017./00212 és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben