AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA"

Átírás

1 AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

2 Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as év tõl kez dõ dõ en al kal ma zott és be vált el vek alap ján szer vez zük. A gye re ke ket az élet kor, az úszás tu dás, a be teg ség és a ter hel he tõ sé gi szint sze rin ti cso por - tok ba oszt juk. A cso por tok edzés rend jét a mel lé kelt óra rend ben, idõ pont ok ban és hely szí ne - ken az órát tar tó ta ná rok neveinek kezdõbetûit feltüntetve mutatjuk be. A gyógyprog ra munk nak fon tos talp kö ve az a gyer mek köz pon tú pe da gó gi ai te vé keny ség, ahol a gye re kek szü lõk, ta ná rok és or vo sok együtt mû kö dé sé re és össz hang já ra ala poz va szü - let nek azok a pe da gó gi ai dön té sek, ame lyek lán co la ta ad ja gyógytestnevelési mun kánk ar cu - la tát. Fon tos te hát, hogy a prog ra munk ki szá mít ha tó le gyen. A csa lád élet vi te lé be óra ren di pon tos ság gal épül jön be a test ne ve lés és a sport úgy, hogy az is ko lai és más sza bad idõ-el fog - lalt sá gok kal össz hang ba ke rül ve a csa lád ter vez ni tud ja éle tét. Az alap cé lok meg va ló sí tá sát se gí ti az a sport klub min tá jú szer ve zé si for ma, ami a gyógyprog ram meg va ló sí tá sá ban a gyó gyí tó test ne ve lé sen kí vül a csa lád te rá pi ás ve tü let ben is se gí ti a komp lex az ún. AKA RAT MIN TA sze rin ti gyó gyí tó el já rás ha té kony sá gát. An - nak az ér ték nek, amit a sport klub min tá jú szer ve zé si for ma köz ve tí te ni tud, min den klub ta gunk ér zé ke li az elõ nye it. Ne ve ze te sen: 1. A klub olyan tár sa dal mi szer ve zet, ame lyet az ál lam el is mer és így ál la mi tá mo ga tá - sok hoz, a prog ram meg va ló sí tá sát se gí tõ pénz for rás ok hoz jut ha tunk. Te hát a ta gok szá má ra ol csóbb hoz zá fér he tõ sé gi le he tõ sé get biz to sí tó ke ret. 2. A klub tár sa sá got biz to sít. Ez nem csak a gye re kek, ha nem a szü lõk vo nat ko zá sá ban is igaz. 3. Ta lál ko zó hely és le he tõ ség a szü lõk szá má ra a kö tet len be szél ge tés re olyan sors tár sak - kal, akik nek ha son ló gond jai van nak a gyer me ke ik egész ség ügyi prob lé má it te kint ve. 4. A jó szel le mû gyer mek kö zös ség hez va ló tar to zás a gye re kek szá má ra óri á si ér ték. Az ered mé nye ink bi zo nyít ják, hogy az AKA RAT MIN TA sze rin ti edzés és pe da gó gi ai mód sze rek, va la mint a fog lal ko zá so kat ke ret be fog la ló mo dell al kal mas ar ra, hogy más esz - köz zel nem pó tol ha tó mó don, a be teg ség rom bo ló ha tá sa it, ame lyek az élet ta ni, lé lek ta ni, il - let ve szo ci á lis té ren is je lent kez nek mind há rom ve tü let ben gyó gyí ta ni tud juk. Ta ná ra ink: dr. Gyene Istvánné, Bíróné Váradi Ga bi, Kovács Anna, Malaczkó Ist ván, Fülepi Kár oly, Marosvölgyi Elõd, Bog nár Bar na bás, Var ga Lász ló, dr. Gonda Pál, Bóta Kinga Or vo sa ink: dr. Bak Zsu zsa, dr. Bense Andrea, dr. Mezei Györgyi Jó spor to lást kí vá nok az AKA RAT szí nek ben min den klub tár sunk nak a 2014/2015-es tan - év ben: Dr. Gyene Ist ván Az AKA RAT DSE el nö ke

3

4

5 AZ AKA RAT DSE 2014/2015. ÉVI MUN KA PROG RAM JA Az AKA RAT DSE mun ka prog ram ját 3 egy ség re bont va ál lí tot tuk ös sze: 1./ A tan év ide je alatt a cso port-óra ren dek sze rin ti edzés prog ram 2./ A tá bo ro zá si prog ram terv 3./ Az éves ver seny nap tár Az így ös sze ál lí tott mun ka prog ram alap ján va ló sít juk meg a cé lul tû zött fel ada to kat. Ne ve ze te sen: a rend sze res te rá pi ás cé lú edzé sek vég zé sét a fel mé ré se ket, or vo si és test ne ve lé si szem pont ból a klí ma te rá pia és a test ne ve lés-te rá pia ös sze kap cso lá sát, a környezettudatos nevelés, va la mint a csa ládte rá pia ele me i nek be épí té sét a tar tal mi mun ká ba a környezetvédõ, szem lé let mód-for má ló mun ka gya kor la ti vég zé sét, különös te kin tet tel a ter mé sze ti ér té kek meg óvá sá ra.

6 A TAN ÉV IDE JE ALATT A CSO PORT ÓRA REN DEK SZE RIN TI EDZÉS PROG RAM JA A cso por to kat az élet kor, az or vo si be uta ló sze rin ti di ag nó zis, va la mint a ter hel he tõ sé gi szint sze - rint ál lít juk ös sze. Elsõ évben az úszásoktatás a feladat. Hetente öt edzéslehetõségbõl kettõ kötelezõ. A kö vet ke zõ edzés év ben a he ti 2 úszó edzés jel le ge vál to zik. Egy re edzés sze rûb bé vál nak a fog lal - ko zá sok. Az egyik tré ning ok ta tó me den cé ben, míg a má sik már nagy és hi de gebb vi zû me den cé ben szer ve zõ dik. Heti hat edzéslehetõségbõl kettõ kötelezõ. Min den kor osz tály nak meg szer vez zük a klí ma te rá pi ás tá bo ro zást is. Az óra ren det mel lé kel jük.

7 CSO POR TOK HÉT FÕ KEDD SZER DA CSÜ TÖR TÖK PÉN TEK SZOM BAT A Malaczkó István MI (Stadion) B Váradi Gabi VG (Stadion) C Marosvölgyi Elõd ME (Stadion) D Varga László VL (Stadion) G dr. Gonda Pál GP (Dagály) KH Tóth Tünde TT (Bajza) K Tóth Tünde TT (Bajza) U: MI+FK U: TT+BB+ME+KA U: MI+KA U: VG+MI U: VG+MI U ME+KA U: 9-10 ME+KA U: VL+BB U: VL+VG U: GP U: TT+VL U: TT+VL +BB+FK+BK U: TT+BB U: TT+BB+ ME+FK+BK F: 8-9 GP U: 9-10 GP U: 9-10 TT+BK+VG Fülepi Károly - FK Bognár Barna - BB Kovács Anna - KA Bóta Kinga - BK

8 Támogatóink Az AKARAT DSE mûködtetésének anyagi hátterét a TB szerzõdésen és szülõi felajánlásokon túl támogatók is segítik. KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT! 1. Azok az AKARAT pártoló tagok, akiknek családja az 1%-os jövedelemadó felajánlásnál az AKARAT DSE-t jelölték meg kedvezményezettnek. 2. Kedves régi tanítványaink és szüleik ajándékozták számunkra az Akarat kisbuszt. Szerénységüket mutatja, hogy kérték, ne nevesítsük õket. 3. Budapesti Távhõ Szolgáltató Zrt. Ôk biztosítják a kisbuszunk szervizelését. 4. Dr. Szócska Miklós államtitkár úr személyes keretébõl kapott támogatást a gyógyúszás. Ebbõl az Akarat DSE is részesült. 5. FORD Solymár Autószalon - anyagi segítséget nyújtanak. 6. Richter Endre keramikustól az AKARAT BÉKA mûvészi ábrázolásával készített kerámia érmeket kaptunk. 7. Rendezvényeink a MOB támogatását is elnyerve valósultak meg.

9

10 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Az AKARAT DSE büszkén említi meg azokat az élsportolókat akiknek a sportpályafutása az AKARAT DSE színeiben indult. Ma már tanárunk Bóta Kinga olimpiai ezüstérmes és tizenegyszeres világbajnok kajakos. Az Akarat DSE tanára, Bóta Kinga olimpiai ezüstérmes kajakozó Benk Barbara kerékpáros olimpikon eredményei: -Világbajnokáság 2. hely -Európa-Bajnokság: 2. hely -Világkupa összetett: 2. hely -Magyar Bajnokság: 1. hely (17x Magyar Bajnok) -Olimpia London: 27. hely Benk Barbara olimpikon kerékpáros az Akarat DSE-ben kezdte a sportolást. Válogatott vízilabdázók lettek: Manhercz Krisztián és Manhercz Ádám. Legújabb világra szóló eredményt Péni István sportlövõ szállította, aki az Ifjúsági Olimpián az ifjúsági válogatott tagjaként bronzérmet nyert. Büszkék vagyunk Fekete Bozsána válogatott kézilabdásunkra. Péni István és Almási Dániel sportlövõ magyar bajnokok és jelenleg is látogatják az AKARAT DSE edzéseit. Manherz Krisztián Manherz Ádám

11 Péni István Breier Anna Kiss Bence vagyok, 19 éves, 14 éve sportolok. Ebbõl a 14 évbõl 8-at az Akarat DSE tagjaként töltöttem el. Talán már ebbõl is látszik, hogy az egyesület nagy szerepet játszott abban, hogy idáig fejlõdjek. Úszni kezdtem el itt elõször, s bár igaz az alapokat nem itt tanultam, de a legtöbb kilométert biztosan itt teljesítettem akár év közben vagy a nyári táborok során, valamint döntõkre is innen sikerült kijutnom. És mivel az Akaratban télen sem áll meg az élet, nekem is sikerült megtanulnom síelni, majd késõbb snowboardozni. De nem csak magát a sportot sajátítottam itt el, hanem fegyelmet, kitartást, önuralmat, és nem utolsó sorban csapatszellemet. Egy szóval azt a mentalitást, ami segít elõrébb jutni nem csak a sportban, hanem az élet bármely területén. Bizton állíthatom, hogy ez mind jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy idén a magyar strandkézilabda válogatott tagjaként Európa-bajnok lehettem. Így ezúton is szeretném megköszönni az Akarat DSE minden egyes testnevelõjének és munkatársának a sok éves kitartó és odaadó munkáját. Kiss Bence

12 TÁ BO RO ZÁ SI PROG RAM TERV A tá bo rok ban van le he tõ sé günk a klí ma te rá pia és test ne ve lés-te rá pia ked ve zõ ha tás rend sze - rét ös sze kap csol ni. A tá bo rok le he tõ sé get nyúj ta nak to váb bá a csa lád te rá pi ás ve tü let gya kor la ti meg - va ló sí tá sá ra is. A szü lõk, az egész sé ges test vé rek egy tá bor ban va ló spor to lá sa az aszt más gye rek kel (pl. sítáborban) nagy je len tõ sé gû. Elõ kép zett sé gük mi att ezek ben a tá bo rok ban az aszt más gye re kek ered mé nye seb bek tud nak len ni a csa lád tag ok nál. Ez po zi tív ener gi á kat sza ba dít fel. A tá bo rok ban ös sze tett ver se nye ket szer ve zünk. Ek kor van mód a ter mé szet vé dõ ve tél ke - dõk meg szer ve zé sé re is. Ter mé sze tet vé dõ szem lé let mód ki ala kí tá sát cé loz za töb bek kö zött az AKA - RAT emb lé ma ál lat fi gu rá ja is, a zöld AKA RAT BÉ KA. A tá bo rok jel le gü ket te kint ve nap kö zis tá bo rok vagy klí ma tá bo rok. A nap kö zis tá bo ro kat a tan év be fe je zé se után Bu da pes ten szer vez zük. A gye re ke ket el lá tás biz to sí tá sa mel lett 8-16 h-ig fog lal koz tat juk, hét fõ tõl pén te kig. A na pon ta két sze ri úszó fog lal ko zást sza bad té ri fu tás, tor na ter mi ügyes sé gi já ték és ös sze tett ver seny egé szí ti ki. A prog ram szí ne sí té se mi - att és a ter mé sze tet meg is me rõ-vé dõ szem lé let for má lá sá ért is bar lang lá to ga tást, lo var da lá to ga tást szer ve zünk. A tá bo rok pon tos ide jét, he lyét, kü lön ér te sí tõ ki kül dé sé vel idõ ben tu dat juk. A je lent ke zés sel kap cso la tos ös szes tud ni va lót a cso port ve ze tõ ta ná rok hir det ni fog ják. A klí ma tá bo ro kat a le ve gõ vál to zás mi att is, és azért is szer vez zük, hogy a ta nít vá nya ink kal olyan moz gás for má kat is meg is mer tes sünk ame lyek vé gez te té sé re egyéb ként nincs le he tõ sé günk. A tá bo rok hely szí né ül igyek szünk olyan he gyi klí má jú he lye ket vá lasz ta ni ahol a tisz ta he gyi le ve gõ él ve ze te mel lett a ter mé sze ti szép sé ge ket is ész re ve tet het jük. A klí matá bo ro kat csa lá di tá bor for má ban is szer vez zük. A klí matá bo rok a jel le gük sze rint: tú ra tá bo rok sítáborok vagy ke rék pár tá bo rok. A táborok pontos idõ pontját és helyszíneit a honlapunkon idõ ben közzétesszük és az osztályfõ - nökök hirdetni fogják.

13 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az Akarat DSE vezetõsége a szülõi munkaközösség, tanárok, orvosok köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-os felajánlásánál kedvezményezettként az AKARAT DSE-t jelölték meg, és így minket támogattak. A felajánlásokból a tavalyi évhez viszonyítva kevesebb nagyságrendû jutott az Akaratnak. Ennek nem tudjuk az okát, de mindenképpen aktívabbnak kell lennünk. Ez az aktivitás szeretnénk, ha jellemezné a teljes szülõi gárdát és rokonságot és az összes edzõ ilyen irányú szervezõ munkáját. Ez az Akarat DSE mûködtetésében jelentõs bevétel tette azt lehetõvé, hogy a 2013/2014-es tanévben a szülõi hozzájárulás mértékét nem kellett emelnünk. Kérjük Önöket, hogy a következõ adóbevallásnál is az Akarat DSE-t jelöljék majd kedvezményezettnek. Kérjük továbbá, hogy ismerõseik, rokonaik, barátaik körébõl is keressenek számunkra támogatókat. Adószámunk: Budapest, szeptember 1. Üdvözlettel: az Akarat DSE szülõi munkaközössége

14

15

16 AKA RAT DSE 1116 Bu da pest, Alabástrom u. 8. Tel.: 06-1/ Terv: Mol nár Lász ló

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben