Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora"

Átírás

1 ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában. Ha családunkban megszületik egy gyermek, akkor az életet ünnepeljük, és nem gondolunk arra, hogy egyszer mindenkinek meg kell halnia. Ugyan az élet része a halál, de mégse mondjuk, hogy azért történt a születés, hogy meghalhasson valamikor az az élet. Jézus közénk jött karácsonykor, és az İ születésének a határozott célja volt az, hogy meghaljon. Ki kell mondani, ahogyan İ is kimondja: azért született, hogy meghaljon. De ha ez így van, akkor elszörnyedünk, hogy hogyan lehetett Istennek ilyen embertelen terve?! Miért volt erre szükség, nem tudta volna Isten másképpen megmutatni, hogy megbocsát nekünk? Lássuk meg, hogy a bőn, bőnhıdés, büntetés, megbocsátás nagyon összetett folyamat. Gondoljunk csak arra, hogy ha valaki tudatosan vagy akár vétlenül - nagy értékő kárt okoz nekünk, milyen belsı reakcióink vannak: elıször is ott van bennünk a harag érzése, aztán a visszavágás szándéka, a kártalanítás az igénye, és a büntetés gondolata. Ha valaki a károkozás után egyszerően csak bocsánatot kér, de nem akar kártalanítani minket, kétségbeesés és düh uralkodik el rajtunk, hiszen igazságtalannak érezzük, hogy egy bocsánatkéréssel látszólag el lehet mindent intézni, pedig tudjuk, hogy az okozott kárt valakinek meg kell fizetnie. Vagy gondoljunk régi sérelmeinkre: talán már minden rendezıdött, de a rossz érzés, a sebek még mindig fellelhetıek a lelkünkben. Nagyon bonyolult tehát megbocsátás rendszere még nekünk is! Akkor most gondolj Istenre, aki ellen fellázadt az ember, elvette és magáénak tulajdonította dicsıségét hogyan lehetne nála sokkal egyszerőbb a megbocsátás, amikor az ı igazságérzete százszor nagyobb, mint a tiéd? Ezért tőnik olyan összetettnek és néha nehezen érthetınek az ember megváltásának kérdése. Ha Isten csak megbocsátana, (vagyis nem ismerné el, hogy a bőnnek van következménye), akkor Isten nem lenne szent, igazságérzete nem volna tökéletes. Ha Isten csak megbüntetné az ember bőnét az emberben, (de nem bocsátaná meg a bőnt Jézus által), akkor Isten nem lenne szeretı Isten. Ha pedig Isten igazságát és szeretetét nem tudná összeegyeztetni, (vagyis nem tudna jó döntést hozni ebben a kérdésben), akkor pedig nem lenne bölcs Isten. De a mi Istenünk szent, bölcs és szeretı Isten! Szentségébıl fakad a bőnre mért büntetés, szeretetébıl pedig az, hogy nem az embert akarja megbüntetni. Ezért bölcsessége és szeretete szerint az ember helyett Jézust bünteti meg, hogy mi felmentést, szabadságot, teljes és örök életet élhessünk. Miért hal meg tehát Jézus? Miért nem lehetett egy tollvonással elintézni az ember megváltását? Mert valakinek fizetni kell a bőn rontásáért, és nekünk tudnunk kell, hogy Isten megbocsátásának milyen nagy ára volt a tiszta, bőntelen Istenfia és Emberfia fájdalmas, ártatlan, igazságtalan halála. Nagypéntek és húsvét elıtti készülıdésünkben érdemes átgondolni, hogy ennek az igazságnak milyen hatása van az életedre. Mert nem elég tudni mindezt, nem elég hinni az áldozatos halált és a dicsıséges feltámadást, hanem annak életet formáló következménye és nyoma kell legyen benned. Honnan tudhatod, hogy átformált már a hit? Onnan, hogy nincs olyan ember, akire reménytelenül tekintesz ha téged átformált Isten, akkor ezt mással is, bárkivel is meg tudja tenni! Nézz körül, és gondolj a környezetedben élı emberekre: ha azt gondolod, hogy lehetetlen, hogy megváltozzanak, akkor nézz magadba, és nézd meg, hogy milyen változást szeretne benned végrehajtani a feltámadt Úr! Illés Dávid Nagyheti és húsvéti alkalmaink Március 20. Nagycsütörtök 18:00 Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora Március 23. Húsvéthajnali áhítat 5:30 Gellért hegyi víztározó (Hegyalja és Sánc utcai sarok) Március 23. Húsvétvasárnap 8:30, 10:00 és 18:00 Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsora Március 24. Húsvéthétfı 10:00 Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsora AMI MÖGÖTTÜNK VAN Látogatás Marosbogáton Marosbogát pici falucska Kolozsvár és Marosvásárhely között, lehet mondani a Maros egyik benyúló

2 félszigetén. Több nemzetiség él itt együtt, így a 800 lelkes református magyarság is. Mőködik a faluban egy református árvaház (Emmaus), melynek megalakulásában sokak segítségén túl a Könyörülı Isten akarata volt a legfontosabb ben indult tizenegy gyermekkel, 2008 elején pedig több mint negyvenen laknak a háromszintes nagy családi házban 3 és 18 év között. Ennek az árvaháznak minden fizikai és lelki terhe a helyi lelkészcsaládot terheli. A román állam csupán az állami árvaházból odakerült gyermekek után ad némi támogatást, viszont többen vannak azok, akik számunkra elképzelhetetlen körülmények közül (istálló, pince, alkoholfüggı szülık, otthonról kidobott gyermekek) leltek itt valódi otthonra (tisztaságra, rendre, biztos és bıséges étkezésre, békességre, közösségre, esélyre a jövıt illetıleg ) Ami engem leginkább megragadott, hogy ez a lelkészcsalád nem csupán a szeretetet nagyon éhezı gyermekek jelenébe fektet óriási energiát, hanem jövıjükbe is (taníttatásukba, képzésükbe, emberségre nevelésükbe ) Az Isten könyörületének sugarát tapasztalhattuk meg mi is egy picit rövid ott tartózkodásunk idején. Gyülekezetünk az idei évben (2007. szeptember augusztus) a marosbogáti Emmaus református árvaotthont támogatja. Szükségeik nagyok, mi ehhez egy cseppnyit tehetünk hozzá - egy cseppnyi könyörületet. Céladakozásaikat Marosbogát jeligével juttathatják el bármilyen formában. Köszönjük. Literáty Zoltán A gyülekezeti diakónia szeretetvendégsége adventben Mint minden évben, az idén is szeretetvendégségre hívtuk a gyülekezet 75 év feletti tagjait advent elsı hetében, december 5-én. A meghívókat már november közepén elküldtük a mintegy 250 nevet tartalmazó címjegyzékre. Akik igényelték, azokat gépkocsival elhoztuk és haza is vittük otthonukba. Az idıjárás is kedvezett az alkalomnak, így most is mintegy száz fı személyesen el tudott jönni a gyülekezetbe. Illés Dávid vezetı lelkész üdvözölte az egybegyőlteket, majd közös éneklés és áhítat után kis mősorral köszöntöttük gyülekezetünk megbecsült idıs tagjait. Az idısek köszöntésének karácsony elıtt mindig szerves része az elkészített szeretetcsomagok átadása. Ennek rendjét az idén kicsit megváltoztattuk, a zökkenımentes és gördülékeny átadás érdekében. A csomagokat nem az ünnepség helyszínén, a nagyteremben, hanem az elmenıknek a kisteremben adtuk át. Örömmel tapasztaltuk, hogy az idısek milyen jó érzéssel fogadták a gyülekezet szeretetét és megbecsülését kifejezı kis ajándékot, amiben az idén a szokásos Kálvin kalendárium és Béres csepp mellett több, apró ajándék is helyet kapott. De nem is az ajándék nagysága, hanem a szeretet és törıdés megnyilvánulása az, ami ilyenkor nyílván jól esik annak, aki kapja. A csomagok összeállításához a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen az idén is támogatást kaptunk az I. kerületi Önkormányzattól, a Haypál Alapítványtól, a Béres Rt-tıl. Köszönet érte! Mint ahogy köszönet illeti a sok-sok önkéntes szolgálót is, akik egyrészt a szeretetvendégség megszervezésében, a mősorban, a sütemények elkészítésében, másrészt a maradék csomagok karácsony elıtti kézbesítésében segítségünkre voltak. Így azok is megkaphatták a gyülekezet ajándékát, akik egészségügyi vagy más okból nem tudtak személyes itt lenni a szeretetvendégségen. Legközelebbi alkalmunkat május 7-én, szerdán délelıtt 10 órakor tartjuk a gyülekezeti teremben. Aki elmúlt 75 éves és ennek ellenére nem kap névre szóló meghívót alkalmainkra, annak oka az is lehet, hogy a születési idıpontja nem szerepel a gyülekezeti nyilvántartásban. Ezt írásban pótolhatja, ha Ön is szeretne a gyülekezet 75 év feletti tagjainak hivatalosan nyilvántartott és szeretett, és karácsonykor megajándékozott tagjai közé tartozni! Ehhez őrlapot kérhet a as telefonon, vagy a lelkészi hivatal es telefonján a hivatali órákban. (Kedd, csütörtök: , szerda, péntek: ) Csenki Zsuzsanna presbiter Csendesnapok a Mátrában A január 7-ét megelızı napokban az idıjárás igen vigasztalan képet nyújtott. Borús, jeges, ködös jósolta kedves meteorológusunk. Ha İ nem mondta volna is, öreg csontjaink, izületeink az utolsó éjszakán figyelmeztettek; igazi tél köszönt ránk a Mátrában. No de ezt a sokat próbált kis csapatot nem rettenti el egy kis kellemetlenség! Az Úr segítségében bízva, magunk mögött hagytuk a füstös, ködös fıvárost és szikrázó napsütésben érkeztünk meg a Mátraházi Lelkészüdülıbe. ÁLDÁS BÉKESSÉG JÓL TETTED, HOGY ELJÖTTÉL üdvözölt a bejárat feletti tábla. Az újjáépített kedves üdülınk megifjodva, de a régi bensıséges, szeretetteljes hangulatban fogadta 28 fıs csapatunkat. Kifogástalan kivitelben készült, 2-3 ágyas szobákban kaptunk elhelyezést. A háromszintes

3 épületben kényelmünket szolgálta a most létesített lift is. A komfortot növeli a régihez képest, hogy minden szobához tartozik fürdıszoba is. Szinte gyermeki örömmel vettük birtokba az egész épületet. A szervezést és a programok összeállítását Literáty Zoltánnak köszönhetjük. Nem kis feladatot jelentett megzabolázni lelkes kis csapatunkat. Délelıtti órákban a biblia évéhez kapcsolódva, az Ó Szövetség és Új Szövetség írásainak keletkezésérıl hallgattunk elıadást. Délutánonként kirándulás a Kékesre, és gyalogtúra a Hanák kilátóhoz. Ez utóbbi bizony próbára tette elszántságunkat, kitartásunkat, de aki végig kitartott, nem bánta meg, még a másnapi izomlázat is beszámítva. Esti órákban komoly elmélkedésre került sor. Szőcs Judit lelkésznı a Magvetı", Szigetiné Ilike Konkoly és búza, Literáty Zoltán részérıl az Igazgyöngy témái adtak alkalmat lelki épülésünkre. A humor jegyében elsı este jó hangulatú vetélkedın mértük össze memóriánkat és bibliai ismereteinket. Izgalommal készültünk, az immár hagyományosnak mondható, utolsó napon megrendezésre kerülı bibliai jelenet eljátszására. Ez alkalommal Jónás és a nagy hal tanúságos történetének színrevitelére, sıt megfilmesítésére került sor. Elıször a CASTING! Már ez is izgalmat váltott ki a szereplı gárdából. Végül a szakértı zsőri címszereplıként Zsizsit, alias Hanczárnét választotta, aki ebben a szerepben is felejthetetlen alakítást nyújtott. A TÁRSULAT most töpreng azon, hogy a jövıben esetleg benevez egy nagyon rövidfilmes, mőkedvelıs, pszichodráma kategóriás fesztiválra. Köszönjük Literáty nagytisztelelő úr mindannyiunk kedves Zolikája türelmét, szeretetét és elszántságát. Az Úrban bízva választottuk jelszavunkat: JÖVİRE, VELED, UGYANITT! Oravecz Józsefné, Piroska néni Missziói Bizottság hírei A Budai Gyülekezet frissességet, példaszerő munkálkodást, és kiemelten nagy erejő missziói szolgálatot hoz a református közéletbe - írta Farkas József 1898-ban. A misszió évében szeretnénk, ha hőek lehetnénk eleinkhez ban is igyekeztünk Krisztus misszió parancsolatait beteljesíteni. A missziói munkacsoport sokat imádkozott és legalább annyit munkálkodott. Sokan és sokféle szolgálatot végeztek az elmúlt idıszakban. Januárban és februárban két alkalommal is osztottunk meleg ebédet hajléktalanoknak, 300 fı részére készíttettünk ebédet, adtunk ruhaadományt, nagy segítséget nyújtott a Református Szeretetszolgálat és a diakóniai bizottság, köszönet a cserkészeknek és a Kefir ifi csoport fiataljainak is, kedves, fáradtságot nem ismerı ifjú édesanyáknak és örökifjú testvéreinknek, mindenkinek, aki a legkisebbet is hozzá tette ehhez a szolgálathoz. Bátran mondhatjuk, akik itt voltunk, hogy többet kaptunk, mint adtunk. A szeretet megnyilvánulásai sokszor könnyeket csaltak a szemünkbe, ugyanúgy, mint a gyermeki hála és az ölelések. Munkánkról több média fórum is beszámolt, de legjobb hírünket az idelátogató hajléktalanok vitték el. A hitoktatók szeretnék ha gyermekek is megtapasztalhatnák, hogy szeretni és segíteni jó; ezért csatlakozunk a Szeretetszolgálat Nyilas Misi akciójához: Segíts, hogy magyarul tanulhassak. Az összegyőjtött perselypénzünkbıl és a fillérekbıl határon túli gyerekeket segítünk magyar nyelvő oktatáshoz, tanszerekhez. Személyes kapcsolattartásra is van lehetıség kinti családokkal (részletek a honlapunkon, érdeklıdni Fördıs Kata ) Az 5. Budabál bevételét a Marosbogáti Református Árvaház kapja. Az összefogás eredménye egy csodálatos este lett, ahol mindenki szolgálatával legyen az tánc, ének, zenélés, büfé, szervezés, vásárlás, kapuzás, arra tekintett, hogy a kinti gyerekeknek minél több adományt juttathassunk. Mindenki, aki jegyet váltott hozzájárult a nemes célhoz és vendégeink Bánffy György színmővész, Gundel Takács Gábor riporter, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester is örömmel fogadták el meghívásunkat, és járultak hozzá az este sikeréhez. Vendégünk volt február 26-án Földi Rita pszichológus a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa, aki az érdeklıdı szülıknek adott nevelési, életviteli tanácsokat, eligazodást mai életünk gyermekek számára sem könnyő útvesztıiben. Fördıs Kata Kı az úton Gondolod, kerül életed útjába

4 Egyetlen gátoló kı is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, S hogy lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, Hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el Beszélni róla Isteneddel. İt kérdezd meg, milyen üzenetet Küld ezzel az akadállyal neked. S ha lelked Istennel találkozott, Utadba minden kı áldást hozott. CSOPORTJAINKRÓL Isten munkája a házicsoportokban Az elmúlt egy évben hét házicsoport mutatkozott be a délelıtti istentiszteleteken. Neveik és a számukra legfontosabb ige felkerült a kis gyülekezeti teremben lévı közösségi fára. Most szeretnék néhány részletet visszaidézni azokból a bizonyságtételekbıl (hely hiányában nem mindegyikbıl), amelyek elhangzottak a bemutatkozások alkalmával. Béla csoport Hogy egy ilyen közösség létezhet, az egyedül Isten csodája. Megengedte, hogy ebben a világban, amikor alig van az embernek embere, barátja, megbízható ismerıse, a Béla ifi megmaradhatott a mai napig, és reméljük a továbbiakban is rendszeresen összejárunk, hogy együtt Istennel találkozzunk. Megtapasztalhattuk, milyen jó egymásnak szolgálni. Egymásnak hitünket megélni, egymást Istenhez segíteni. Isten-tapasztalatainkat egymással megosztani. Cédrus csoport Mi mindent ajándékozott Isten nekünk egymáson keresztül ebben a közösségben? Bizalmat, hogy meg tudjuk osztani az érzéseinket és gondolatainkat egymással. Kaptunk ıszinteséget, hogy ha valamit nem látunk helyesnek, azt el merjük mondani. Segítıkészséget, számtalanszor tapasztaltam, hogy ha tevékeny kezekre volt szükség, akkor ott voltak, azok a segítı kezek. Kaptunk szemet és fület, hogy észrevegyük, ha a másiknak gondja van. És megbocsátást, mert bizony elıfordult, hogy erre is szükség volt, hogy ha megfeledkeztünk egymásról, vagy ha egyikünk megbántódott. Sok mindent kellett megtanulnunk: valakinek azt, hogy merjen megszólalni, másoknak pedig azt, hogy másokat is engedjen szóhoz jutni. Ha nem maradok itt, sokat vesztettem volna, sok mindenbıl kimaradtam volna. Lukács csoport Én nem mondom magam hívınek, de segítségemre van a csoport az út keresésében. A mindennapokban erısen megköt a materiális világ, jól esik keresztény közösségben lenni, a közösség segít az ige megismerésében, erre gyermekkoromban nem volt lehetıségem. Hiányt tölt ki bennem. Felszabadít, hogy tudom egészen ıszinte lehetek itt. Mustármag csoport Ami a csoportra leginkább jellemzı az a sokszínőség és nyitottság. Többfélék vagyunk, de mégis tudunk egymást elfogadó szeretetben együtt lenni. A csoport névválasztása is azt a vágyat fejezi ki, hogy mindannyian - kortól függetlenül vágyunk Isten közelségére; a növekedésre, mind csoportként, mind egyénileg; az İ szeretetének megélésére törekedni egymással; hogy Isten országa már itt köztünk megvalósulhasson. Köles-csoport A gyülekezet Gärtner Mózes Gyöngyi által vezetett baba-mama csoportja 2007 decemberében vette fel a Köles-csoport nevet (a gyermekeink körében közkedvelt kölesgolyó által ihletve). Alkalmainkat szerda délelıttönként tartjuk a Csibe-szobában, ahol a földön ülve beszélgetünk Istenrıl, hitünkrıl és nem utolsósorban a gyerekneveléssel kapcsolatos témákról, miközben gyermekeink játszanak, nassit esznek vagy

5 éppen minket nyúznak. İsszel a tanítványság témakörét jártuk körül, miközben nagy erıkkel készültünk a december 9-i istentiszteleti bemutatkozásunkra. A bemutatkozás alkalmával egy katicás énekkel örvendeztettük meg a gyülekezetet, amelyhez a gyerekeknek kartonpapírból készítettünk katicaszárnyakat. Ugyancsak a bemutatkozásra készült el Baba-mama naptárunk, amely gyülekezetünk nem kismama tagjain túl a Fasori gyülekezet kismamáihoz is eljutott, akiktıl meghívást kaptunk egy találkozóra és közös együttlétre. Januárban régi kedves családterapeuta ismerısünket, Ugrin Erzsit láttuk vendégül, akivel a gyerekneveléssel kapcsolatos konkrét kérdésekrıl beszélgettünk és akitıl mindig sok hasznos tanácsot kapunk. Februárban egyik hétköznap este sikerült egy közös mozizást is szervezni, ami kisgyerekes anyukákkal nem is olyan egyszerő. Tavaszra további beszélgetéseket tervezünk Erzsivel, valamint május elején szeretnénk a 75 éven felüliek szeretetvendégségén egy kis mősorral szolgálni. Ugyancsak májusra tervezünk a tavaly tavaszihoz hasonló családos kirándulást is. A Köles-csoport összetétele tagjai élethelyzetébıl adódóan folyamatosan változik, bár az utóbbi hónapokban kialakult egy állandónak mondható, de egyáltalán nem zárt csoport. Az újdonsült tagok elsısorban a keresztelıs családokból kerülnek ki, de mindig nyitottak vagyunk azon kismamák felé, akik a gyereknevelés elsı, viszonylag otthonülıs éveiben vágynak egy kis változatosságra, új emberek megismerésére, gyermeküket szeretnék hasonló korú gyermekek társaságába vinni, ık maguk pedig Istenrıl, a (keresztyén) gyermeknevelésrıl és a világ dolgairól ıszintén, családias és elfogadó légkörben beszélgetni. Vasárnapi iskola? A hét legszebb órája? Hitoktatás? Szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket a vasárnap délelıtti stentisztelet alatt: a Csibe körbe az ovisokat, az alsósok és felsısök magunk választják majd ki a rájuk legjobban illı csoportnevet. Igyekszünk úgy foglalkozni a gyerekekkel, hogy mindnyájan érezhessék fontosak nekünk, szeretjük ıket, és egyre többen és többet érezzenek, értsenek meg abból, hogy van Valaki, akinek még nálunk is fontosabbak és nálunk is jobban szereti ıket. A kicsinyek Jézussal utaznak egy hajóban, az alsósok felfedezik a szívben lakozó csodákat, a felsısök igéken keresztül ismerhetik meg jobban önmagukat és Istenünket. A gyermekekkel szakképzett pedagógusok, hitoktatók, lelkészek és segítıik foglalkoznak. A hét legszebb órájának nevezett gyermekfoglalkozások, három korosztályban zajlanak, szakképzett vezetıkkel. Ovis csoport vezetıi: Fördıs Kata, Horváth-Mózes Ingrid, Cseri Ágnes Alsós csoport vezetıi: Molnár Péter, Ferenczi Réka, Csizmadia Márta Felsıs csoport vezetıi: Bedicsné Kenéz Éva, Ferenczi Réka Ezek az órák persze nem vasárnap 10 órakor kezdıdnek. A hitoktatók közössége már augusztusban összeült, hogy megtervezze a as évet, megbeszéltünk mit és hogyan szeretnénk idén átadni a ránk bízott gyermekeknek. Az órák komoly felkészülést igényelnek mindnyájunktól, erre hét közben kerül sor. Néhány szó a Csibekörrıl Az ovisokkal három óvó néni foglakozik: Horváth Mózes Ingrid maga is négy gyermekes anyuka, Cseri Ágnes mővészet terapeuta a Gyökössy Óvoda volt óvó nénije és Fördıs Kata óvónı, fejlesztı pedagógus. Számunkra fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságit figyelembe vegyük, így a Csibe kör maximálisan kielégíti a 3-6 éves gyerekek szükségleteit. A lélek gyümölcseivel foglakozunk ebben az esztendıben egy nagy hajózási játékkal összekötve. A gyerekek megismerik saját érzéseiket, megtanulják kezelni indulataikat, tudják ki és hova rejtette igazi kincseinket, és hétrıl hétre, mesérıl mesére tapasztalják mit jelent szeretni, szeretve és elfogadva lenni, s hogy mindez honnan ered. Hajónk kapitánya Jézus, imáink hozzá szólnak hálánk, s köszönetünk felé száll. Minden alkalommal készítünk valami apróságot, ami segít felidézni az együtt töltött idı alatt hallottakat. Vannak szülık, akik igényelnék, hogy a gyerek mondja el mit tanult az adott alkalmon, ez gyakran nehézkés, vagy meg sem valósul. Mégsem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk a kicsikkel, nem tanítjuk ıket, inkább életkori és egyéni sajátosságaikból fakad, hogy késıbb, egy-egy számukra ismerıs helyzetben reagálnak majd másként. Igyekszünk a gyermekek napi életén keresztül megmutatni Krisztus megváltó szeretetének a lényegét, a fı parancsolatok szellemében. Ezzel olyan magatartás mintákat építünk beléjük, melyek reményeink szerint más válaszokra sarkallják ıket, mind most, mind késıbbi életük során. Erre az itt elsajátított mintára szeresd Istenedet és szeresd felebarátodat, lebontva: ne rúgj, ne karmolj, légy türelmesebb, fogadd el a társadat, ne vágj a szavába, oszd meg a játékodat, almádat, köszönd meg bátran építhetnek késıbb a velük foglalkozók.

6 Természetesen tanulunk énekeket, imádkozunk, muzsikával, játékkal, dicsérjük Istent. A foglakozások nyitottak, szeretettel várunk minden érdeklıdı szülıt, nagyszülıt, látogatót. Konfirmáció II. Konfirmáció I. csoport: Tananyag: Ismerkedés. Konfirmáció II. Tananyag: Ismerkedés Hogy is van ez? Elızı tanévben 7 fıs kezdılétszám után fıre gyarapodott a konfirmáció elıkészítıre járók száma. Az év célja az ismerkedés volt. Ismerkedés egymással és saját magukkal. Mindenki kipróbálhatta szónoki képességeit. A legkisebb ifjaink megtanultak egymás elıtt megnyílni, beszélni, beszélgetni, akár vitázni. Az idei tanév célja szintén az ismerkedés. Immár 13 fıvel folytatódik az elıkészítı. Ismerkedés a református hitvallással, református egyházunkkal és református énekeinkkel. Az emberanyag jó, hiszen már mernek egymás elıtt a hitrıl, Isten igéjérıl, a kétségeikrıl beszélni. Izgalommal várjuk a májust, a Pünkösd ünnepét, ami ezúttal nemcsak egy megszokott hosszú hétvége lesz valamilyen ünneppel megtoldva, hanem már tudjuk, hogy ez a Szentlélek kitöltetésének napja, 50 nappal Húsvét után, 10 nappal Áldozócsütörtök után. Pünkösd ünnepét várjuk, amely a keresztyén egyház születésnapja, s talán egy újabb ifjúsági csoport megszületésének napja. Pünkösd ünnepén mutatkoznak be ezek a már nem gyerekek, de még nem is felnıttek: fiatal fiatalok, a gyülekezet elıtt. Várjuk ıket kiemelt szeretettel! Kedves Testvérek! Ha látják ıket, találkoznak velük, biztassák ıket. Hozzánk tartoznak.tavaly ketten közülük eljöttek a nyári táborba. Idén hányan jönnek el? Rajtunk is múlik Ne feledjük: A tegnap ifjúsága a holnap egyháza (Kiss Sándor, 1942.). Tanítványság, misszió? És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát Máté 10,42 Jézus azt mondta a tanítványainak, a kiválasztott munkatársainak, hogy menjenek el és tegyenek tanítványokká minden népeket. Elgondolkoztam, hogy ki a tanítvány és mivé, milyenné kell válni ahhoz, hogy valaki, azaz én Jézus tanítványa lehessek. Nyilván ismerni kell İt. El kell fogadni Megváltónknak İt, aki értünk adta életét a kereszten mert nincs nagyobb dolog annál, ha valaki életét adja a barátaiért. Át kell gondolni mit jelent ez nekem személyesen. Tisztában kell lenni a krisztusi paranccsal, hogy életünkben az Atya kell(ene), legyen az elsı és a szeretet. Ráadásul ezt a szeretetet nem is tarthatjuk meg magunknak, magunkban, hanem sugározni kell(ene) a környezetünkben. Hiszen, errıl a szeretetrıl fognak megismerni minket, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Érdemes sokszor magunkba nézni, hogy is állunk felebarátaink szeretetével. Fontos, hogy mi keresztyének is megadjuk egymásnak és másoknak a szeretetet, ne csak elvárjuk a másiktól a szeretet parancsolatának betartását, hanem akár elsıként mi is adjunk. Ez persze nagyon nehéz, gyakran inkább a másiktól várjuk, hogy ı változzon meg, ı szeressen minket. Nekem és persze minden magát keresztyénnek valló embernek tudomásul kell vennie, hogy rajta (is) múlik, hogy Krisztust megismerjék mások. Hogy mit tehetnék én? Szerintem a legkisebb, Krisztus nevében végzett szolgálat, segítség is út lehet ahhoz, hogy tanítvánnyá lehessenek mások is. Ilyen volt a Városmisszió, vagy a gálocsi közös munka, de barátaink elhívása ifire, vagy istentiszteletre is nagyon fontos. Beszélni is kell Jézusról, de a cselekedetetek, a szeretet példája talán még fontosabb. A másokért mondott imádság is út lehet - fıleg ha meg tudjuk mondani, valakinek, hogy imádkozunk érte. Árvai Kata, Kefir tag A harmadik Valamit kérnek tıled. Megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész.

7 Valami mégis azt kívánja: Nézd, tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél. Fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred lázad. Majd máskor! nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint: Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja: Minek? De Krisztus nyomorog benne. És a szelíd hang halkan újra kérlel: Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet! Ó, ha a harmadik egyszer elsı lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne! Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességrıl dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet! Bízd rá magad arra a harmadikra! Mert az a szeretet. Túrmezei Erzsébet A Mustármag csoportról A Mustármag csoport tagjai december 5-én délután rendhagyó Mikulást tartottak a Batthyány téren. Szaloncukor, tea, sütemény kíséretében mintegy 400 db istentiszteleteinkre, alkalmainkra hívogató lapot osztottunk ki a járókelıknek (fénykép a hátsó oldalon). A Misszió Éve alkalmából született meg az elhatározás a csoport tagjaiban, hogy a gyülekezet nyitottságát ilyen formában is jelezni kívánjuk a közvetlen környezetünkben élık felé. A csoportunk alkalmait az iskolai szorgalmi idıben szerdánként tartja 17:30 órától a Kisteremben, ahova szeretettel várjuk a hitben növekedni vágyó gyerekeket és felnıtteket! Az elsı félév során Jónás prófétával kerültünk közelebbi kapcsolatba. A második félévben a Teremtés történetét szeretnénk jobban megismerni, és ez által még közelebb kerülni egymáshoz és Istenhez! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki egy szeretı, befogadó kisközösség tagja szeretne lenni! A Mustármagok

8 Ami elıttünk van "Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." (Jakab 5,16) Imanap a Nemzetért Harmadik alkalommal rendez gyülekezetünk március 15-én, nemzeti ünnepünkön egész napos könyörgést benne imalánccal - fogyatkozó nemzetünk lelki megújulásáért, sorsunk jobbra fordulásáért. Az imaláncban félóránként lehet egymást váltva imádkozni. Nagy az imádság ereje, hiszen Istenhez szól és az İ erejét kéri. Sajnos csak akkor fordulunk Hozzá, mikor az emberi erı már tehetetlen. Pedig a történelem alakításába a mi imádságaink is bele vannak kalkulálva! Vannak dolgok, amiket Isten addig nem akar megcselekedni, míg nem könyörgünk érte, mert İ nem nélkülünk, hanem általunk és velünk cselekedik, minket eszközeiül felhasználva. Imádságunk által így lehetıvé válik valami, ami azelıtt nem volt lehetséges! (Gyökössy Endre) Mindezek alapján arra kérjük a magyar nemzet sorsáért felelısséget érzı testvéreinket, hogy jöjjenek ezen a napon alkalmainkra. Aki pedig nem tud részt venni, kérjük, szánjon a nap folyamán 15 percet csendes elmélyülésben nemzetünkért való könyörgésre. Program - a reggel 8 órakor kezdı áhítat, Illés Dávid - a 12 órakor déli áhítat, vendégszolgálattal P. Hofher József jezsuita atya részérıl, aki Karácsony és Vízkereszt között éhségsztrájkot tartott Szegény Magyarországért - Magyarország szegényeiért. - az 17 órakor kezdıdı istentiszteleten Rácz Lajos újszászi református lelkész, a felekezetek közötti imaközösség koordinátora szolgál. A várbeli rendezvényre tekintettel 17:45-ig tart ez az alkalom. Kezdeményezésünk az eddigi két alkalommal is média nyilvánosságot kapott, a környezı gyülekezetekbe pedig személyesen juttattuk el plakátjainkat. Így nemcsak budapesti, de vidéki testvérek is érkeztek az elmúlt két alkalommal. Mindenkit tisztelettel hívunk és szeretettel várunk! Miklódy Márta Mária Biblia Maraton Olvassuk fel a Bibliát! március 15-én csatlakozva az Imanap a Nemzetért programhoz, várunk mindenkit, aki szívesen olvas fel a Bibliából. Ezen a napon az Újszövetség 4 evangéliumát olvassuk fel és készítünk róla felvételt. A kész anyagot a Vakok Intézetének fiataljai és Református Vakmissszió testvérei fogják használni. A program március 15-én 8:30 órakor kezdıdik a Budai Református Egyházközségben, Budapest I. kerület Szilágyi Dezsı tér 3., a tájékozódást önkéntesek és kiírások segítik. A szervezık Bibliákkal, teával, süteménnyel és sok szeretettel várják a felolvasókat. Érdeklıdni és jelentkezni lehet: Fördıs Kata missziói gondnok Csendesnapot tartunk április 5-én 9-16 óra között a gyülekezeti teremben. A nap témája: MEGTISZTULÁS. Csoportvezetık: és Mucsi Zsófia Joób Máté, evangélikus lelkész Jelentkezni lehet Mucsi Zsófinál, 30/ , Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének a csoportbeszélgetésekben rátekinteni arra, mit jelent számukra a lelki megtisztulás, milyen útjait választják ennek, és ez hogyan van összhangban a Biblia tanításával. Megtisztulás Amikor lejött a hegyrıl, nagy sokaság követte ıt,és íme, odament egy leprás, leborult elıtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz."jézus kinyújtotta a kezét, megérintette ıt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla. Mt. 8,1-3 Egy teológiai szótár a következıket írja a görög katharos (tiszta) szóról: négy jelentésárnyalata van - fizikailag tiszta, nem piszkos - tiszta vagyis szabad valamitıl, valami akadálytól mentes - rituálisan tiszta, ellentétben a tisztátalannal - erkölcsileg tiszta, makulátlan

9 Jézus végig szembeszállt a farizeusok törvényeskedı tisztaság-képével. İk azt gondolták, hogy az étkezések elıtti szertartásos kézmosással, a mózesi törvényben megengedett ételek fogyasztásával megırizhetik az Isten elıtti tisztaságukat is. Jézus a szív, a gondolatok, a lélek tisztaságát hirdette. (Mt. 15) Az egyháztörténelem folyamán a radikális keresztyénségben, és a szektáknál visszatérı elem a kötelezı elıírásokkal, törvényekkel, elkülönüléssel megırzött tisztaság eszménye. Ez olyan közösségeket hozhat létre, amelyek magukat többnek, jobbnak, tökéletesebbnek gondolják más keresztyéneknél. Ehhez képest elhalványul a Krisztusi elfogadás, megbocsátás és szeretet közösséget formáló ereje. A Biblia alapján én azt értem megtisztulás alatt, hogy igyekszem beállni, visszatérni az Isten jelenlétébe, ahol újra helyükre kerülnek a dolgok. Sok hatás ér, sok érzés kavarog bennem, sok mindent csinálok a mindennapjaimban, és nem mindig teljesen átgondoltan. De ha van a napomban olyan idıszak, amikor Isten szava, jelenléte, személye van a középpontban, rá koncentrálok, akkor világossá válik, hogy mi a fontos, és mi nem. Ez szabadságot, felszabadultságot hoz. Meg lehet szabadulni, meg lehet tisztulni, felül lehet emelkedni a nem tiszta gondolatokon, indulatokon, a "rendetlen ragaszkodásokon". A megtisztulásban, amit Jézus adhat, van gyógyulás, helyreállítás, szabadulás. Tiszta vagyok akkor, ha megkapom annak az ajándékát, hogy a szándékaimat Isten akaratához igazítsam, ha egybeesnek a vágyaim az İ vágyaival. Az ide vezetı út a bőnbánat és bőnbocsánat útja. Hiszem, hogy ezt nem csak én szeretném, hanem Jézus nekem is mondja: Akarom, tisztulj meg! Missziói csendesnapot tervezünk, ahol a Kelet-Európa Misszió munkatársai számolnak be a határon túli testvérek közötti szolgálatukról és új gyülekezetek létrehozásának áldott lehetıségeirıl pl. Albániában. Elızetes tájékozódási lehetıség: Május 3-án, szombaton közös gyülekezeti templomtakarítás, Május 4-én megemlékezünk az édesanyákról Május 11-én pünkösdkor konfirmáció Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ı véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. Áldott teste, lelke csak érettem fárad, Köszönöm Istenem az édesanyámat! Köszönöm a lelkét, melybıl reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melybıl jóság árad, Istenem köszönöm az édesanyámat! Te tudod, Istenem milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg ıket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! Dsida Jenı

10 Internetes bibliaismeretei vetélkedı Folyatatódik gyermekek számára készített internetes vetélkedınk. Részletek a honlapunkon. PÁLYÁZAT Bibliai játszótér A hitoktatók szeretettel hívnak minden gyermeket a Biblia Éve alkalmából közös alkotásra. Szeretnénk, ha fantáziátokat eleresztve BIBLIAI JÁTSZÓTERET álmodnátok. Egyetlen megkötésünk van, a képes, rajzos alkotások ne legyenek nagyobbak A3-as méretnél. Minden kérdésetekre szívesen válaszolunk, részleteket márciusban a hirdetıtáblákon, a honlapon illetve a hitoktatóktól kaptok.

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., 2011. április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek.

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen 2005/8 DE ÉN ÉS AZ ÉN HÁZAM NÉPE, AZ URAT SZOLGÁLJUK (Józsué 24,15) Óvodások műsora Noéról Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben