Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora"

Átírás

1 ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában. Ha családunkban megszületik egy gyermek, akkor az életet ünnepeljük, és nem gondolunk arra, hogy egyszer mindenkinek meg kell halnia. Ugyan az élet része a halál, de mégse mondjuk, hogy azért történt a születés, hogy meghalhasson valamikor az az élet. Jézus közénk jött karácsonykor, és az İ születésének a határozott célja volt az, hogy meghaljon. Ki kell mondani, ahogyan İ is kimondja: azért született, hogy meghaljon. De ha ez így van, akkor elszörnyedünk, hogy hogyan lehetett Istennek ilyen embertelen terve?! Miért volt erre szükség, nem tudta volna Isten másképpen megmutatni, hogy megbocsát nekünk? Lássuk meg, hogy a bőn, bőnhıdés, büntetés, megbocsátás nagyon összetett folyamat. Gondoljunk csak arra, hogy ha valaki tudatosan vagy akár vétlenül - nagy értékő kárt okoz nekünk, milyen belsı reakcióink vannak: elıször is ott van bennünk a harag érzése, aztán a visszavágás szándéka, a kártalanítás az igénye, és a büntetés gondolata. Ha valaki a károkozás után egyszerően csak bocsánatot kér, de nem akar kártalanítani minket, kétségbeesés és düh uralkodik el rajtunk, hiszen igazságtalannak érezzük, hogy egy bocsánatkéréssel látszólag el lehet mindent intézni, pedig tudjuk, hogy az okozott kárt valakinek meg kell fizetnie. Vagy gondoljunk régi sérelmeinkre: talán már minden rendezıdött, de a rossz érzés, a sebek még mindig fellelhetıek a lelkünkben. Nagyon bonyolult tehát megbocsátás rendszere még nekünk is! Akkor most gondolj Istenre, aki ellen fellázadt az ember, elvette és magáénak tulajdonította dicsıségét hogyan lehetne nála sokkal egyszerőbb a megbocsátás, amikor az ı igazságérzete százszor nagyobb, mint a tiéd? Ezért tőnik olyan összetettnek és néha nehezen érthetınek az ember megváltásának kérdése. Ha Isten csak megbocsátana, (vagyis nem ismerné el, hogy a bőnnek van következménye), akkor Isten nem lenne szent, igazságérzete nem volna tökéletes. Ha Isten csak megbüntetné az ember bőnét az emberben, (de nem bocsátaná meg a bőnt Jézus által), akkor Isten nem lenne szeretı Isten. Ha pedig Isten igazságát és szeretetét nem tudná összeegyeztetni, (vagyis nem tudna jó döntést hozni ebben a kérdésben), akkor pedig nem lenne bölcs Isten. De a mi Istenünk szent, bölcs és szeretı Isten! Szentségébıl fakad a bőnre mért büntetés, szeretetébıl pedig az, hogy nem az embert akarja megbüntetni. Ezért bölcsessége és szeretete szerint az ember helyett Jézust bünteti meg, hogy mi felmentést, szabadságot, teljes és örök életet élhessünk. Miért hal meg tehát Jézus? Miért nem lehetett egy tollvonással elintézni az ember megváltását? Mert valakinek fizetni kell a bőn rontásáért, és nekünk tudnunk kell, hogy Isten megbocsátásának milyen nagy ára volt a tiszta, bőntelen Istenfia és Emberfia fájdalmas, ártatlan, igazságtalan halála. Nagypéntek és húsvét elıtti készülıdésünkben érdemes átgondolni, hogy ennek az igazságnak milyen hatása van az életedre. Mert nem elég tudni mindezt, nem elég hinni az áldozatos halált és a dicsıséges feltámadást, hanem annak életet formáló következménye és nyoma kell legyen benned. Honnan tudhatod, hogy átformált már a hit? Onnan, hogy nincs olyan ember, akire reménytelenül tekintesz ha téged átformált Isten, akkor ezt mással is, bárkivel is meg tudja tenni! Nézz körül, és gondolj a környezetedben élı emberekre: ha azt gondolod, hogy lehetetlen, hogy megváltozzanak, akkor nézz magadba, és nézd meg, hogy milyen változást szeretne benned végrehajtani a feltámadt Úr! Illés Dávid Nagyheti és húsvéti alkalmaink Március 20. Nagycsütörtök 18:00 Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora Március 23. Húsvéthajnali áhítat 5:30 Gellért hegyi víztározó (Hegyalja és Sánc utcai sarok) Március 23. Húsvétvasárnap 8:30, 10:00 és 18:00 Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsora Március 24. Húsvéthétfı 10:00 Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsora AMI MÖGÖTTÜNK VAN Látogatás Marosbogáton Marosbogát pici falucska Kolozsvár és Marosvásárhely között, lehet mondani a Maros egyik benyúló

2 félszigetén. Több nemzetiség él itt együtt, így a 800 lelkes református magyarság is. Mőködik a faluban egy református árvaház (Emmaus), melynek megalakulásában sokak segítségén túl a Könyörülı Isten akarata volt a legfontosabb ben indult tizenegy gyermekkel, 2008 elején pedig több mint negyvenen laknak a háromszintes nagy családi házban 3 és 18 év között. Ennek az árvaháznak minden fizikai és lelki terhe a helyi lelkészcsaládot terheli. A román állam csupán az állami árvaházból odakerült gyermekek után ad némi támogatást, viszont többen vannak azok, akik számunkra elképzelhetetlen körülmények közül (istálló, pince, alkoholfüggı szülık, otthonról kidobott gyermekek) leltek itt valódi otthonra (tisztaságra, rendre, biztos és bıséges étkezésre, békességre, közösségre, esélyre a jövıt illetıleg ) Ami engem leginkább megragadott, hogy ez a lelkészcsalád nem csupán a szeretetet nagyon éhezı gyermekek jelenébe fektet óriási energiát, hanem jövıjükbe is (taníttatásukba, képzésükbe, emberségre nevelésükbe ) Az Isten könyörületének sugarát tapasztalhattuk meg mi is egy picit rövid ott tartózkodásunk idején. Gyülekezetünk az idei évben (2007. szeptember augusztus) a marosbogáti Emmaus református árvaotthont támogatja. Szükségeik nagyok, mi ehhez egy cseppnyit tehetünk hozzá - egy cseppnyi könyörületet. Céladakozásaikat Marosbogát jeligével juttathatják el bármilyen formában. Köszönjük. Literáty Zoltán A gyülekezeti diakónia szeretetvendégsége adventben Mint minden évben, az idén is szeretetvendégségre hívtuk a gyülekezet 75 év feletti tagjait advent elsı hetében, december 5-én. A meghívókat már november közepén elküldtük a mintegy 250 nevet tartalmazó címjegyzékre. Akik igényelték, azokat gépkocsival elhoztuk és haza is vittük otthonukba. Az idıjárás is kedvezett az alkalomnak, így most is mintegy száz fı személyesen el tudott jönni a gyülekezetbe. Illés Dávid vezetı lelkész üdvözölte az egybegyőlteket, majd közös éneklés és áhítat után kis mősorral köszöntöttük gyülekezetünk megbecsült idıs tagjait. Az idısek köszöntésének karácsony elıtt mindig szerves része az elkészített szeretetcsomagok átadása. Ennek rendjét az idén kicsit megváltoztattuk, a zökkenımentes és gördülékeny átadás érdekében. A csomagokat nem az ünnepség helyszínén, a nagyteremben, hanem az elmenıknek a kisteremben adtuk át. Örömmel tapasztaltuk, hogy az idısek milyen jó érzéssel fogadták a gyülekezet szeretetét és megbecsülését kifejezı kis ajándékot, amiben az idén a szokásos Kálvin kalendárium és Béres csepp mellett több, apró ajándék is helyet kapott. De nem is az ajándék nagysága, hanem a szeretet és törıdés megnyilvánulása az, ami ilyenkor nyílván jól esik annak, aki kapja. A csomagok összeállításához a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen az idén is támogatást kaptunk az I. kerületi Önkormányzattól, a Haypál Alapítványtól, a Béres Rt-tıl. Köszönet érte! Mint ahogy köszönet illeti a sok-sok önkéntes szolgálót is, akik egyrészt a szeretetvendégség megszervezésében, a mősorban, a sütemények elkészítésében, másrészt a maradék csomagok karácsony elıtti kézbesítésében segítségünkre voltak. Így azok is megkaphatták a gyülekezet ajándékát, akik egészségügyi vagy más okból nem tudtak személyes itt lenni a szeretetvendégségen. Legközelebbi alkalmunkat május 7-én, szerdán délelıtt 10 órakor tartjuk a gyülekezeti teremben. Aki elmúlt 75 éves és ennek ellenére nem kap névre szóló meghívót alkalmainkra, annak oka az is lehet, hogy a születési idıpontja nem szerepel a gyülekezeti nyilvántartásban. Ezt írásban pótolhatja, ha Ön is szeretne a gyülekezet 75 év feletti tagjainak hivatalosan nyilvántartott és szeretett, és karácsonykor megajándékozott tagjai közé tartozni! Ehhez őrlapot kérhet a as telefonon, vagy a lelkészi hivatal es telefonján a hivatali órákban. (Kedd, csütörtök: , szerda, péntek: ) Csenki Zsuzsanna presbiter Csendesnapok a Mátrában A január 7-ét megelızı napokban az idıjárás igen vigasztalan képet nyújtott. Borús, jeges, ködös jósolta kedves meteorológusunk. Ha İ nem mondta volna is, öreg csontjaink, izületeink az utolsó éjszakán figyelmeztettek; igazi tél köszönt ránk a Mátrában. No de ezt a sokat próbált kis csapatot nem rettenti el egy kis kellemetlenség! Az Úr segítségében bízva, magunk mögött hagytuk a füstös, ködös fıvárost és szikrázó napsütésben érkeztünk meg a Mátraházi Lelkészüdülıbe. ÁLDÁS BÉKESSÉG JÓL TETTED, HOGY ELJÖTTÉL üdvözölt a bejárat feletti tábla. Az újjáépített kedves üdülınk megifjodva, de a régi bensıséges, szeretetteljes hangulatban fogadta 28 fıs csapatunkat. Kifogástalan kivitelben készült, 2-3 ágyas szobákban kaptunk elhelyezést. A háromszintes

3 épületben kényelmünket szolgálta a most létesített lift is. A komfortot növeli a régihez képest, hogy minden szobához tartozik fürdıszoba is. Szinte gyermeki örömmel vettük birtokba az egész épületet. A szervezést és a programok összeállítását Literáty Zoltánnak köszönhetjük. Nem kis feladatot jelentett megzabolázni lelkes kis csapatunkat. Délelıtti órákban a biblia évéhez kapcsolódva, az Ó Szövetség és Új Szövetség írásainak keletkezésérıl hallgattunk elıadást. Délutánonként kirándulás a Kékesre, és gyalogtúra a Hanák kilátóhoz. Ez utóbbi bizony próbára tette elszántságunkat, kitartásunkat, de aki végig kitartott, nem bánta meg, még a másnapi izomlázat is beszámítva. Esti órákban komoly elmélkedésre került sor. Szőcs Judit lelkésznı a Magvetı", Szigetiné Ilike Konkoly és búza, Literáty Zoltán részérıl az Igazgyöngy témái adtak alkalmat lelki épülésünkre. A humor jegyében elsı este jó hangulatú vetélkedın mértük össze memóriánkat és bibliai ismereteinket. Izgalommal készültünk, az immár hagyományosnak mondható, utolsó napon megrendezésre kerülı bibliai jelenet eljátszására. Ez alkalommal Jónás és a nagy hal tanúságos történetének színrevitelére, sıt megfilmesítésére került sor. Elıször a CASTING! Már ez is izgalmat váltott ki a szereplı gárdából. Végül a szakértı zsőri címszereplıként Zsizsit, alias Hanczárnét választotta, aki ebben a szerepben is felejthetetlen alakítást nyújtott. A TÁRSULAT most töpreng azon, hogy a jövıben esetleg benevez egy nagyon rövidfilmes, mőkedvelıs, pszichodráma kategóriás fesztiválra. Köszönjük Literáty nagytisztelelő úr mindannyiunk kedves Zolikája türelmét, szeretetét és elszántságát. Az Úrban bízva választottuk jelszavunkat: JÖVİRE, VELED, UGYANITT! Oravecz Józsefné, Piroska néni Missziói Bizottság hírei A Budai Gyülekezet frissességet, példaszerő munkálkodást, és kiemelten nagy erejő missziói szolgálatot hoz a református közéletbe - írta Farkas József 1898-ban. A misszió évében szeretnénk, ha hőek lehetnénk eleinkhez ban is igyekeztünk Krisztus misszió parancsolatait beteljesíteni. A missziói munkacsoport sokat imádkozott és legalább annyit munkálkodott. Sokan és sokféle szolgálatot végeztek az elmúlt idıszakban. Januárban és februárban két alkalommal is osztottunk meleg ebédet hajléktalanoknak, 300 fı részére készíttettünk ebédet, adtunk ruhaadományt, nagy segítséget nyújtott a Református Szeretetszolgálat és a diakóniai bizottság, köszönet a cserkészeknek és a Kefir ifi csoport fiataljainak is, kedves, fáradtságot nem ismerı ifjú édesanyáknak és örökifjú testvéreinknek, mindenkinek, aki a legkisebbet is hozzá tette ehhez a szolgálathoz. Bátran mondhatjuk, akik itt voltunk, hogy többet kaptunk, mint adtunk. A szeretet megnyilvánulásai sokszor könnyeket csaltak a szemünkbe, ugyanúgy, mint a gyermeki hála és az ölelések. Munkánkról több média fórum is beszámolt, de legjobb hírünket az idelátogató hajléktalanok vitték el. A hitoktatók szeretnék ha gyermekek is megtapasztalhatnák, hogy szeretni és segíteni jó; ezért csatlakozunk a Szeretetszolgálat Nyilas Misi akciójához: Segíts, hogy magyarul tanulhassak. Az összegyőjtött perselypénzünkbıl és a fillérekbıl határon túli gyerekeket segítünk magyar nyelvő oktatáshoz, tanszerekhez. Személyes kapcsolattartásra is van lehetıség kinti családokkal (részletek a honlapunkon, érdeklıdni Fördıs Kata ) Az 5. Budabál bevételét a Marosbogáti Református Árvaház kapja. Az összefogás eredménye egy csodálatos este lett, ahol mindenki szolgálatával legyen az tánc, ének, zenélés, büfé, szervezés, vásárlás, kapuzás, arra tekintett, hogy a kinti gyerekeknek minél több adományt juttathassunk. Mindenki, aki jegyet váltott hozzájárult a nemes célhoz és vendégeink Bánffy György színmővész, Gundel Takács Gábor riporter, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester is örömmel fogadták el meghívásunkat, és járultak hozzá az este sikeréhez. Vendégünk volt február 26-án Földi Rita pszichológus a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa, aki az érdeklıdı szülıknek adott nevelési, életviteli tanácsokat, eligazodást mai életünk gyermekek számára sem könnyő útvesztıiben. Fördıs Kata Kı az úton Gondolod, kerül életed útjába

4 Egyetlen gátoló kı is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, S hogy lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, Hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el Beszélni róla Isteneddel. İt kérdezd meg, milyen üzenetet Küld ezzel az akadállyal neked. S ha lelked Istennel találkozott, Utadba minden kı áldást hozott. CSOPORTJAINKRÓL Isten munkája a házicsoportokban Az elmúlt egy évben hét házicsoport mutatkozott be a délelıtti istentiszteleteken. Neveik és a számukra legfontosabb ige felkerült a kis gyülekezeti teremben lévı közösségi fára. Most szeretnék néhány részletet visszaidézni azokból a bizonyságtételekbıl (hely hiányában nem mindegyikbıl), amelyek elhangzottak a bemutatkozások alkalmával. Béla csoport Hogy egy ilyen közösség létezhet, az egyedül Isten csodája. Megengedte, hogy ebben a világban, amikor alig van az embernek embere, barátja, megbízható ismerıse, a Béla ifi megmaradhatott a mai napig, és reméljük a továbbiakban is rendszeresen összejárunk, hogy együtt Istennel találkozzunk. Megtapasztalhattuk, milyen jó egymásnak szolgálni. Egymásnak hitünket megélni, egymást Istenhez segíteni. Isten-tapasztalatainkat egymással megosztani. Cédrus csoport Mi mindent ajándékozott Isten nekünk egymáson keresztül ebben a közösségben? Bizalmat, hogy meg tudjuk osztani az érzéseinket és gondolatainkat egymással. Kaptunk ıszinteséget, hogy ha valamit nem látunk helyesnek, azt el merjük mondani. Segítıkészséget, számtalanszor tapasztaltam, hogy ha tevékeny kezekre volt szükség, akkor ott voltak, azok a segítı kezek. Kaptunk szemet és fület, hogy észrevegyük, ha a másiknak gondja van. És megbocsátást, mert bizony elıfordult, hogy erre is szükség volt, hogy ha megfeledkeztünk egymásról, vagy ha egyikünk megbántódott. Sok mindent kellett megtanulnunk: valakinek azt, hogy merjen megszólalni, másoknak pedig azt, hogy másokat is engedjen szóhoz jutni. Ha nem maradok itt, sokat vesztettem volna, sok mindenbıl kimaradtam volna. Lukács csoport Én nem mondom magam hívınek, de segítségemre van a csoport az út keresésében. A mindennapokban erısen megköt a materiális világ, jól esik keresztény közösségben lenni, a közösség segít az ige megismerésében, erre gyermekkoromban nem volt lehetıségem. Hiányt tölt ki bennem. Felszabadít, hogy tudom egészen ıszinte lehetek itt. Mustármag csoport Ami a csoportra leginkább jellemzı az a sokszínőség és nyitottság. Többfélék vagyunk, de mégis tudunk egymást elfogadó szeretetben együtt lenni. A csoport névválasztása is azt a vágyat fejezi ki, hogy mindannyian - kortól függetlenül vágyunk Isten közelségére; a növekedésre, mind csoportként, mind egyénileg; az İ szeretetének megélésére törekedni egymással; hogy Isten országa már itt köztünk megvalósulhasson. Köles-csoport A gyülekezet Gärtner Mózes Gyöngyi által vezetett baba-mama csoportja 2007 decemberében vette fel a Köles-csoport nevet (a gyermekeink körében közkedvelt kölesgolyó által ihletve). Alkalmainkat szerda délelıttönként tartjuk a Csibe-szobában, ahol a földön ülve beszélgetünk Istenrıl, hitünkrıl és nem utolsósorban a gyerekneveléssel kapcsolatos témákról, miközben gyermekeink játszanak, nassit esznek vagy

5 éppen minket nyúznak. İsszel a tanítványság témakörét jártuk körül, miközben nagy erıkkel készültünk a december 9-i istentiszteleti bemutatkozásunkra. A bemutatkozás alkalmával egy katicás énekkel örvendeztettük meg a gyülekezetet, amelyhez a gyerekeknek kartonpapírból készítettünk katicaszárnyakat. Ugyancsak a bemutatkozásra készült el Baba-mama naptárunk, amely gyülekezetünk nem kismama tagjain túl a Fasori gyülekezet kismamáihoz is eljutott, akiktıl meghívást kaptunk egy találkozóra és közös együttlétre. Januárban régi kedves családterapeuta ismerısünket, Ugrin Erzsit láttuk vendégül, akivel a gyerekneveléssel kapcsolatos konkrét kérdésekrıl beszélgettünk és akitıl mindig sok hasznos tanácsot kapunk. Februárban egyik hétköznap este sikerült egy közös mozizást is szervezni, ami kisgyerekes anyukákkal nem is olyan egyszerő. Tavaszra további beszélgetéseket tervezünk Erzsivel, valamint május elején szeretnénk a 75 éven felüliek szeretetvendégségén egy kis mősorral szolgálni. Ugyancsak májusra tervezünk a tavaly tavaszihoz hasonló családos kirándulást is. A Köles-csoport összetétele tagjai élethelyzetébıl adódóan folyamatosan változik, bár az utóbbi hónapokban kialakult egy állandónak mondható, de egyáltalán nem zárt csoport. Az újdonsült tagok elsısorban a keresztelıs családokból kerülnek ki, de mindig nyitottak vagyunk azon kismamák felé, akik a gyereknevelés elsı, viszonylag otthonülıs éveiben vágynak egy kis változatosságra, új emberek megismerésére, gyermeküket szeretnék hasonló korú gyermekek társaságába vinni, ık maguk pedig Istenrıl, a (keresztyén) gyermeknevelésrıl és a világ dolgairól ıszintén, családias és elfogadó légkörben beszélgetni. Vasárnapi iskola? A hét legszebb órája? Hitoktatás? Szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket a vasárnap délelıtti stentisztelet alatt: a Csibe körbe az ovisokat, az alsósok és felsısök magunk választják majd ki a rájuk legjobban illı csoportnevet. Igyekszünk úgy foglalkozni a gyerekekkel, hogy mindnyájan érezhessék fontosak nekünk, szeretjük ıket, és egyre többen és többet érezzenek, értsenek meg abból, hogy van Valaki, akinek még nálunk is fontosabbak és nálunk is jobban szereti ıket. A kicsinyek Jézussal utaznak egy hajóban, az alsósok felfedezik a szívben lakozó csodákat, a felsısök igéken keresztül ismerhetik meg jobban önmagukat és Istenünket. A gyermekekkel szakképzett pedagógusok, hitoktatók, lelkészek és segítıik foglalkoznak. A hét legszebb órájának nevezett gyermekfoglalkozások, három korosztályban zajlanak, szakképzett vezetıkkel. Ovis csoport vezetıi: Fördıs Kata, Horváth-Mózes Ingrid, Cseri Ágnes Alsós csoport vezetıi: Molnár Péter, Ferenczi Réka, Csizmadia Márta Felsıs csoport vezetıi: Bedicsné Kenéz Éva, Ferenczi Réka Ezek az órák persze nem vasárnap 10 órakor kezdıdnek. A hitoktatók közössége már augusztusban összeült, hogy megtervezze a as évet, megbeszéltünk mit és hogyan szeretnénk idén átadni a ránk bízott gyermekeknek. Az órák komoly felkészülést igényelnek mindnyájunktól, erre hét közben kerül sor. Néhány szó a Csibekörrıl Az ovisokkal három óvó néni foglakozik: Horváth Mózes Ingrid maga is négy gyermekes anyuka, Cseri Ágnes mővészet terapeuta a Gyökössy Óvoda volt óvó nénije és Fördıs Kata óvónı, fejlesztı pedagógus. Számunkra fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságit figyelembe vegyük, így a Csibe kör maximálisan kielégíti a 3-6 éves gyerekek szükségleteit. A lélek gyümölcseivel foglakozunk ebben az esztendıben egy nagy hajózási játékkal összekötve. A gyerekek megismerik saját érzéseiket, megtanulják kezelni indulataikat, tudják ki és hova rejtette igazi kincseinket, és hétrıl hétre, mesérıl mesére tapasztalják mit jelent szeretni, szeretve és elfogadva lenni, s hogy mindez honnan ered. Hajónk kapitánya Jézus, imáink hozzá szólnak hálánk, s köszönetünk felé száll. Minden alkalommal készítünk valami apróságot, ami segít felidézni az együtt töltött idı alatt hallottakat. Vannak szülık, akik igényelnék, hogy a gyerek mondja el mit tanult az adott alkalmon, ez gyakran nehézkés, vagy meg sem valósul. Mégsem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk a kicsikkel, nem tanítjuk ıket, inkább életkori és egyéni sajátosságaikból fakad, hogy késıbb, egy-egy számukra ismerıs helyzetben reagálnak majd másként. Igyekszünk a gyermekek napi életén keresztül megmutatni Krisztus megváltó szeretetének a lényegét, a fı parancsolatok szellemében. Ezzel olyan magatartás mintákat építünk beléjük, melyek reményeink szerint más válaszokra sarkallják ıket, mind most, mind késıbbi életük során. Erre az itt elsajátított mintára szeresd Istenedet és szeresd felebarátodat, lebontva: ne rúgj, ne karmolj, légy türelmesebb, fogadd el a társadat, ne vágj a szavába, oszd meg a játékodat, almádat, köszönd meg bátran építhetnek késıbb a velük foglalkozók.

6 Természetesen tanulunk énekeket, imádkozunk, muzsikával, játékkal, dicsérjük Istent. A foglakozások nyitottak, szeretettel várunk minden érdeklıdı szülıt, nagyszülıt, látogatót. Konfirmáció II. Konfirmáció I. csoport: Tananyag: Ismerkedés. Konfirmáció II. Tananyag: Ismerkedés Hogy is van ez? Elızı tanévben 7 fıs kezdılétszám után fıre gyarapodott a konfirmáció elıkészítıre járók száma. Az év célja az ismerkedés volt. Ismerkedés egymással és saját magukkal. Mindenki kipróbálhatta szónoki képességeit. A legkisebb ifjaink megtanultak egymás elıtt megnyílni, beszélni, beszélgetni, akár vitázni. Az idei tanév célja szintén az ismerkedés. Immár 13 fıvel folytatódik az elıkészítı. Ismerkedés a református hitvallással, református egyházunkkal és református énekeinkkel. Az emberanyag jó, hiszen már mernek egymás elıtt a hitrıl, Isten igéjérıl, a kétségeikrıl beszélni. Izgalommal várjuk a májust, a Pünkösd ünnepét, ami ezúttal nemcsak egy megszokott hosszú hétvége lesz valamilyen ünneppel megtoldva, hanem már tudjuk, hogy ez a Szentlélek kitöltetésének napja, 50 nappal Húsvét után, 10 nappal Áldozócsütörtök után. Pünkösd ünnepét várjuk, amely a keresztyén egyház születésnapja, s talán egy újabb ifjúsági csoport megszületésének napja. Pünkösd ünnepén mutatkoznak be ezek a már nem gyerekek, de még nem is felnıttek: fiatal fiatalok, a gyülekezet elıtt. Várjuk ıket kiemelt szeretettel! Kedves Testvérek! Ha látják ıket, találkoznak velük, biztassák ıket. Hozzánk tartoznak.tavaly ketten közülük eljöttek a nyári táborba. Idén hányan jönnek el? Rajtunk is múlik Ne feledjük: A tegnap ifjúsága a holnap egyháza (Kiss Sándor, 1942.). Tanítványság, misszió? És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát Máté 10,42 Jézus azt mondta a tanítványainak, a kiválasztott munkatársainak, hogy menjenek el és tegyenek tanítványokká minden népeket. Elgondolkoztam, hogy ki a tanítvány és mivé, milyenné kell válni ahhoz, hogy valaki, azaz én Jézus tanítványa lehessek. Nyilván ismerni kell İt. El kell fogadni Megváltónknak İt, aki értünk adta életét a kereszten mert nincs nagyobb dolog annál, ha valaki életét adja a barátaiért. Át kell gondolni mit jelent ez nekem személyesen. Tisztában kell lenni a krisztusi paranccsal, hogy életünkben az Atya kell(ene), legyen az elsı és a szeretet. Ráadásul ezt a szeretetet nem is tarthatjuk meg magunknak, magunkban, hanem sugározni kell(ene) a környezetünkben. Hiszen, errıl a szeretetrıl fognak megismerni minket, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Érdemes sokszor magunkba nézni, hogy is állunk felebarátaink szeretetével. Fontos, hogy mi keresztyének is megadjuk egymásnak és másoknak a szeretetet, ne csak elvárjuk a másiktól a szeretet parancsolatának betartását, hanem akár elsıként mi is adjunk. Ez persze nagyon nehéz, gyakran inkább a másiktól várjuk, hogy ı változzon meg, ı szeressen minket. Nekem és persze minden magát keresztyénnek valló embernek tudomásul kell vennie, hogy rajta (is) múlik, hogy Krisztust megismerjék mások. Hogy mit tehetnék én? Szerintem a legkisebb, Krisztus nevében végzett szolgálat, segítség is út lehet ahhoz, hogy tanítvánnyá lehessenek mások is. Ilyen volt a Városmisszió, vagy a gálocsi közös munka, de barátaink elhívása ifire, vagy istentiszteletre is nagyon fontos. Beszélni is kell Jézusról, de a cselekedetetek, a szeretet példája talán még fontosabb. A másokért mondott imádság is út lehet - fıleg ha meg tudjuk mondani, valakinek, hogy imádkozunk érte. Árvai Kata, Kefir tag A harmadik Valamit kérnek tıled. Megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész.

7 Valami mégis azt kívánja: Nézd, tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél. Fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred lázad. Majd máskor! nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint: Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja: Minek? De Krisztus nyomorog benne. És a szelíd hang halkan újra kérlel: Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet! Ó, ha a harmadik egyszer elsı lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne! Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességrıl dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet! Bízd rá magad arra a harmadikra! Mert az a szeretet. Túrmezei Erzsébet A Mustármag csoportról A Mustármag csoport tagjai december 5-én délután rendhagyó Mikulást tartottak a Batthyány téren. Szaloncukor, tea, sütemény kíséretében mintegy 400 db istentiszteleteinkre, alkalmainkra hívogató lapot osztottunk ki a járókelıknek (fénykép a hátsó oldalon). A Misszió Éve alkalmából született meg az elhatározás a csoport tagjaiban, hogy a gyülekezet nyitottságát ilyen formában is jelezni kívánjuk a közvetlen környezetünkben élık felé. A csoportunk alkalmait az iskolai szorgalmi idıben szerdánként tartja 17:30 órától a Kisteremben, ahova szeretettel várjuk a hitben növekedni vágyó gyerekeket és felnıtteket! Az elsı félév során Jónás prófétával kerültünk közelebbi kapcsolatba. A második félévben a Teremtés történetét szeretnénk jobban megismerni, és ez által még közelebb kerülni egymáshoz és Istenhez! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki egy szeretı, befogadó kisközösség tagja szeretne lenni! A Mustármagok

8 Ami elıttünk van "Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." (Jakab 5,16) Imanap a Nemzetért Harmadik alkalommal rendez gyülekezetünk március 15-én, nemzeti ünnepünkön egész napos könyörgést benne imalánccal - fogyatkozó nemzetünk lelki megújulásáért, sorsunk jobbra fordulásáért. Az imaláncban félóránként lehet egymást váltva imádkozni. Nagy az imádság ereje, hiszen Istenhez szól és az İ erejét kéri. Sajnos csak akkor fordulunk Hozzá, mikor az emberi erı már tehetetlen. Pedig a történelem alakításába a mi imádságaink is bele vannak kalkulálva! Vannak dolgok, amiket Isten addig nem akar megcselekedni, míg nem könyörgünk érte, mert İ nem nélkülünk, hanem általunk és velünk cselekedik, minket eszközeiül felhasználva. Imádságunk által így lehetıvé válik valami, ami azelıtt nem volt lehetséges! (Gyökössy Endre) Mindezek alapján arra kérjük a magyar nemzet sorsáért felelısséget érzı testvéreinket, hogy jöjjenek ezen a napon alkalmainkra. Aki pedig nem tud részt venni, kérjük, szánjon a nap folyamán 15 percet csendes elmélyülésben nemzetünkért való könyörgésre. Program - a reggel 8 órakor kezdı áhítat, Illés Dávid - a 12 órakor déli áhítat, vendégszolgálattal P. Hofher József jezsuita atya részérıl, aki Karácsony és Vízkereszt között éhségsztrájkot tartott Szegény Magyarországért - Magyarország szegényeiért. - az 17 órakor kezdıdı istentiszteleten Rácz Lajos újszászi református lelkész, a felekezetek közötti imaközösség koordinátora szolgál. A várbeli rendezvényre tekintettel 17:45-ig tart ez az alkalom. Kezdeményezésünk az eddigi két alkalommal is média nyilvánosságot kapott, a környezı gyülekezetekbe pedig személyesen juttattuk el plakátjainkat. Így nemcsak budapesti, de vidéki testvérek is érkeztek az elmúlt két alkalommal. Mindenkit tisztelettel hívunk és szeretettel várunk! Miklódy Márta Mária Biblia Maraton Olvassuk fel a Bibliát! március 15-én csatlakozva az Imanap a Nemzetért programhoz, várunk mindenkit, aki szívesen olvas fel a Bibliából. Ezen a napon az Újszövetség 4 evangéliumát olvassuk fel és készítünk róla felvételt. A kész anyagot a Vakok Intézetének fiataljai és Református Vakmissszió testvérei fogják használni. A program március 15-én 8:30 órakor kezdıdik a Budai Református Egyházközségben, Budapest I. kerület Szilágyi Dezsı tér 3., a tájékozódást önkéntesek és kiírások segítik. A szervezık Bibliákkal, teával, süteménnyel és sok szeretettel várják a felolvasókat. Érdeklıdni és jelentkezni lehet: Fördıs Kata missziói gondnok Csendesnapot tartunk április 5-én 9-16 óra között a gyülekezeti teremben. A nap témája: MEGTISZTULÁS. Csoportvezetık: és Mucsi Zsófia Joób Máté, evangélikus lelkész Jelentkezni lehet Mucsi Zsófinál, 30/ , Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének a csoportbeszélgetésekben rátekinteni arra, mit jelent számukra a lelki megtisztulás, milyen útjait választják ennek, és ez hogyan van összhangban a Biblia tanításával. Megtisztulás Amikor lejött a hegyrıl, nagy sokaság követte ıt,és íme, odament egy leprás, leborult elıtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz."jézus kinyújtotta a kezét, megérintette ıt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla. Mt. 8,1-3 Egy teológiai szótár a következıket írja a görög katharos (tiszta) szóról: négy jelentésárnyalata van - fizikailag tiszta, nem piszkos - tiszta vagyis szabad valamitıl, valami akadálytól mentes - rituálisan tiszta, ellentétben a tisztátalannal - erkölcsileg tiszta, makulátlan

9 Jézus végig szembeszállt a farizeusok törvényeskedı tisztaság-képével. İk azt gondolták, hogy az étkezések elıtti szertartásos kézmosással, a mózesi törvényben megengedett ételek fogyasztásával megırizhetik az Isten elıtti tisztaságukat is. Jézus a szív, a gondolatok, a lélek tisztaságát hirdette. (Mt. 15) Az egyháztörténelem folyamán a radikális keresztyénségben, és a szektáknál visszatérı elem a kötelezı elıírásokkal, törvényekkel, elkülönüléssel megırzött tisztaság eszménye. Ez olyan közösségeket hozhat létre, amelyek magukat többnek, jobbnak, tökéletesebbnek gondolják más keresztyéneknél. Ehhez képest elhalványul a Krisztusi elfogadás, megbocsátás és szeretet közösséget formáló ereje. A Biblia alapján én azt értem megtisztulás alatt, hogy igyekszem beállni, visszatérni az Isten jelenlétébe, ahol újra helyükre kerülnek a dolgok. Sok hatás ér, sok érzés kavarog bennem, sok mindent csinálok a mindennapjaimban, és nem mindig teljesen átgondoltan. De ha van a napomban olyan idıszak, amikor Isten szava, jelenléte, személye van a középpontban, rá koncentrálok, akkor világossá válik, hogy mi a fontos, és mi nem. Ez szabadságot, felszabadultságot hoz. Meg lehet szabadulni, meg lehet tisztulni, felül lehet emelkedni a nem tiszta gondolatokon, indulatokon, a "rendetlen ragaszkodásokon". A megtisztulásban, amit Jézus adhat, van gyógyulás, helyreállítás, szabadulás. Tiszta vagyok akkor, ha megkapom annak az ajándékát, hogy a szándékaimat Isten akaratához igazítsam, ha egybeesnek a vágyaim az İ vágyaival. Az ide vezetı út a bőnbánat és bőnbocsánat útja. Hiszem, hogy ezt nem csak én szeretném, hanem Jézus nekem is mondja: Akarom, tisztulj meg! Missziói csendesnapot tervezünk, ahol a Kelet-Európa Misszió munkatársai számolnak be a határon túli testvérek közötti szolgálatukról és új gyülekezetek létrehozásának áldott lehetıségeirıl pl. Albániában. Elızetes tájékozódási lehetıség: Május 3-án, szombaton közös gyülekezeti templomtakarítás, Május 4-én megemlékezünk az édesanyákról Május 11-én pünkösdkor konfirmáció Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ı véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. Áldott teste, lelke csak érettem fárad, Köszönöm Istenem az édesanyámat! Köszönöm a lelkét, melybıl reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melybıl jóság árad, Istenem köszönöm az édesanyámat! Te tudod, Istenem milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg ıket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! Dsida Jenı

10 Internetes bibliaismeretei vetélkedı Folyatatódik gyermekek számára készített internetes vetélkedınk. Részletek a honlapunkon. PÁLYÁZAT Bibliai játszótér A hitoktatók szeretettel hívnak minden gyermeket a Biblia Éve alkalmából közös alkotásra. Szeretnénk, ha fantáziátokat eleresztve BIBLIAI JÁTSZÓTERET álmodnátok. Egyetlen megkötésünk van, a képes, rajzos alkotások ne legyenek nagyobbak A3-as méretnél. Minden kérdésetekre szívesen válaszolunk, részleteket márciusban a hirdetıtáblákon, a honlapon illetve a hitoktatóktól kaptok.

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek! 2012 Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek! Ezúton is tájékoztatnánk mindenkit, hogy az utolsó idei foglalkozás december 16-án lesz. Üdvözlettel: István, Judit Ezúton is szeretnénk megköszönni

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2011/2012. tanév. Országos szóbeli döntı. II. korcsoport. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2011/2012. tanév. Országos szóbeli döntı. II. korcsoport. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2011/2012. tanév Országos szóbeli döntı II. korcsoport Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Nyomot hagyunk világunkban!

Nyomot hagyunk világunkban! Nyomot hagyunk világunkban! A szeretet mint módszer, s eszköz a fejlesztésben Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mérhetetlenül sok energiát

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta 2011 11.. július 17.. vasárnap Részletes program: 11.00-13.00 Érkezés, táborhely elfoglalása 13.30-14.30 Ebéd: Sárgaborsó krémleves Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Csodák földjén. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára, Tedd életem hűségessé, s legyen szavam hála! Hornyák Julianna lelkipásztor

Csodák földjén. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára, Tedd életem hűségessé, s legyen szavam hála! Hornyák Julianna lelkipásztor HEGYI BESZÉD 2014. április Főszerkesztő: Jezsovszky Noémi Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hamar Erzsi, Hornyák Julianna, Jezsoviczki Noémi, Rácz Erika, Tóthné Csohány

Részletesebben

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KREHT ETRRW61 Egyházszociológia Elıadó: Dr. Medgyessy László A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek (rövid ismertetés és elemzés) Készítette:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Megérkezés pillanata. Az érkezés pillanatai...

Megérkezés pillanata. Az érkezés pillanatai... Augusztus 2-án, vasárnap este Gyímesfelsılokon érezhetıen növekedni kezdett az élet. Az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium udvarára szerre érkeztek lakókocsik, emelkedtek sátrak, épültek hinták. A Berszán

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

"Készítsétek az Úr útját!" Mt 3,3

Készítsétek az Úr útját! Mt 3,3 "Készítsétek az Úr útját!" Mt 3,3 Négy hét A lehetőségek négy hete A csoda megtapasztalására készülő négy hét A Te négy heted is! Indulás, miközben zord, hideg fuvallat bele-bele kap arcunkba. Puha sáljainkba

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

2014. szeptember HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE

2014. szeptember HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE HEGYI BESZÉD 2014. szeptember Főszerkesztő: Jezsovszki Noémi Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Jezsoviczki Noémi, Rácz Erika, Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

2012-2013. tél Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

2012-2013. tél Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! KIFiNFO 6.szám K I F I 2012-2013. tél Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifi.hu kifi@upcmail.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben