SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS"

Átírás

1 SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS ÁROP-1.A Szervezefejleszés Kabán Kaba Város Önkormányzaa 4183 Kaba, Szabadság ér 1. Készíee: Kaszás Ilona Sólyom Eszer február

2 Taralomjegyzék I. BEVEZETÉS...3 II. III. IV. A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA...5 TETÉTLEN-BÁRÁND TELEPÜLÉSEK CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULATA...16 A KEOP PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE...18 V. A PÁLYÁZAT ADATAI...20 VI. VII. VIII. IX. A PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA...21 A PROJEKT ELSZÁMOLÁSAI...26 A PROJEKT KIFIZETÉSEINEK ADATAI...27 A PROJEKT JELENTÉSEI...29 X. A PROJEKT KÖZBESZERZÉSEI...30 XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA (SZERZŐDÉSEK)...32 NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA...42 A PROJEKT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI (INDIKÁTOROK)...43 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS POLITIKA...45 HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK BEMUTATÁSA...47 KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA...49

3 I. BEVEZETÉS Az Európai Unió 1991-ben a 91/271/EGK anácsi irányelvben rögzíee a szennyvíz közmű kiépíésének álalános feladaai. A közösség országaiban a kiépíés 2005-ig kelle eljesíeni. Az újonnan csalakozó országokban a eljesíésre haladéko (derogáció) adak. A elepülési szennyvíz iszíásáról szóló 91/271/EGK irányelv és a Csalakozási Szerződésben vállal haáridők eljesíése érdekében folyani kell a öbbször módosío Nemzei Települési Szennyvízelvezeési - és iszíási Megvalósíási Programról szóló haályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendele végrehajásá, az új közműves szennyvízelvezeési- és iszíási rendszerek bővíésé, illeve a szennyvíziszíó elepek korszerűsíésé, legalább biológiai fokozaú iszíás kiépíésé, a szennyvíziszap-kezelés, hasznosíás fejleszésé, és a folyékony hulladék fogadó műárgyak szennyvíziszíó elepi kiépíésé. Kaba, Báránd és Teélen elepülések a 25/2002. (II.27.) Korm. rendele alapján közös szennyvíz elvezeési agglomerációkén vannak besorolva, ahol a vonakozó jogszabály alapján a szennyvizek elvezeésé és kezelésé legkésőbb 2015-ig meg kell oldani. Az agglomerációs körze szennyvízerhelése LE 1. Az EU felé vállalak melle a elepülések földrajzi, hidrogeológiai viszonyai, a magas vízállás is indokolják a szennyvizek elvezeésé és kezelésé. Kaba, Báránd, Teélen elepülések a besorolás alapján az Észak-alföldi régióban, Hajdú- Bihar megye délnyugai szegleében, a Nagy-Sárré erüleén a Püspökladányi Saiszikai Körzeben alálhaók. A 64/2004. (IV.15.) Korm. rendele 1. sz. melléklee szerin a Püspökladányi kisérség a erülefejleszés szemponjából kedvezményeze 95 kisérség jegyzékében szerepel a ársadalmi-gazdasági szemponból elmarado, illeve a vidékfejleszés szemponjából elmarado kisérségek közö. A jelenleg haályos 311/2007 (XI.17.) Korm. rendele 1. sz. melléklee szerin a Püspökladányi kisérség a 34. sorszámú leghárányosabb kisérség. A elepüléseken a népsűrűség az alábbi: Kaba népsűrűsége: 67,92 fő/km 2 Báránd népsűrűsége: 63,43 fő/km 2 Teélen népsűrűsége: 45,31 fő/km 2 Álagos belerülei népsűrűség: 58,9 fő/km 2 Jelenleg a három elepülésen 3879 ingalan alálhaó. Az ingalanok közműves elláása vezeékes ivóvíz és gázelláás szemponjából jónak ekinheő, a vezeékes vízelláás 100%-nak mondhaó. Jelenleg a közműcsaornával elláo ingalanok aránya alacsony, Kabán 60%, a másik ké elepülésen 0%. A házi-csaornával elláo házarások száma ezzel szemben közel 80%-os. Báránd és Teélen nem rendelkezik csaornával és a szippano szennyvíz leüríése sem megoldo a erüleen. A bárándi szennyvízleüríő 2005-ben bezárák, így nagy a veszély, hogy a szippano szennyvíz illegálisan kerül elhelyezésre. Kaba Város Önkormányzaa, Teélen Község Önkormányzaa és Báránd Község Önkormányzaa közö január 4. napján együműködési ípusú ársulás kialakíására megállapodás jö lére, amelynek érelmében az Önkormányzaok Kaba, Teélen, Báránd elepülések szennyvíziszíó és csaornahálóza kiépíésének 1 LE = lakos egyenérék

4 megvalósíáshoz pályázao nyújoak be a Környeze és Energeika Operaív Program KEOP azonosíó számú szennyvízelvezeés- és iszíás környezevédelmi komponensére. A három elepülés együműködésével lérejö ársulás elnevezése Kaba-Báránd- Teélen Önkormányzai Társulás, melynek székhelye 4184 Teélen, Kossuh u. 65. A geszor feladaoka Teélen Község Önkormányzaa láa el. A projek előkészíése ámogaás kapo. PÁLYÁZAT SZÁMA KEOP A PROJEKT CÍME Kaba-Báránd-Teélen Szennyvíziszíó és csaornahálóza kiépíése TÁMOGATÁSI DÖNTÉS IDEJE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE TÁMOGATÁS ARÁNYA 85% ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK TERVEZETT BEFEJEZÉSE ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK TERVEZETT F NETTÓ KÖLTSÉGE ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁKHOZ ELNYERT F TÁMOGATÁS

5 II. A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA Kaba Város Önkormányzaa, Teélen Község Önkormányzaa és Báránd Község Önkormányzaa az együműködésüke a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzai ársulás formájában kívánák fennarani. A december 23-án aláír Kaba- Teélen-Báránd Közös Szennyvízelvezeési és Tiszíó Rendszer Önkormányzai Társulás lérehozásáról szóló Társulási Megállapodás alapján a ársul önkormányzaok jogi személyiséggel rendelkező önkormányzai ársulás hozak lére, a Kaba-Teélen- Báránd közös szennyvízelvezeési- és iszíási projek előkészíési és megvalósíási feladaainak, valamin a megvalósíás köveő folyamaos működeésének, min közös cél megvalósíása és a közös érdekérvényesíés elősegíése érdekében. A Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg a korábbi megállapodás érvényé veszee. A Társulás a projek ekineében álalános joguódja a felek közö január 4. napján lérejö, Kaba-Báránd-Teélen Önkormányzai Társulás elnevezésű, együműködési ípusú önkormányzai ársulásnak. Az együműködési ípusú önkormányzai ársulás nevében a projekel összefüggésben Teélen község Önkormányzaa, min korábbi geszor álal szerze jogoka és vállal köelezeségeke a Társulás magára nézve köelezőnek ismeri el. A Társulás lérehozaalának célja a közös projek kereébe arozó fejleszések megvalósíása, és a beruházás során megvalósuló, közös ulajdonba kerülő léesímények közös hosszú ávú üzemeleésének bizosíása. A Társulás neve: Kaba-Teélen-Báránd Közös Szennyvízelvezeési és Tiszíó Rendszer Önkormányzai Társulás A Társulás agjainak neve és székhelye, valamin (örvényes) képviselője: - Kaba Város Önkormányzaa (4183 Kaba, Szabadság ér 1.) örvényes képviselője Szegi Emma polgármeser, illeve Kaba mindenkori polgármesere. - Teélen Község Önkormányzaa (4184 Teélen, Kossuh u. 65.) örvényes képviselője Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármeser, illeve Teélen mindenkori polgármesere - Báránd Község Önkormányzaa (4161 Báránd, Kossuh ér 1.) örvényes képviselője dr. Kovács Miklós polgármeser, illeve Báránd mindenkori polgármesere A Társulás jogállása és besorolása: A Társulás önálló jogi személy. A Társulás az Möv.-ből kövekezően önálló jogi személy, az államházarás önkormányzai alrendszerébe arozó (Áh. 3. (3) bek. c.) pon) kölségveési gazdálkodó, amelynek működése során és gazdálkodására a kölségveési szervek gazdálkodására vonakozó (államházarási) jogszabályoka kell alkalmazni. A Társulás sajá gazdasági szervezeel nem rendelkezik. A Társulás korábbi székhely önkormányzaa december 31. napjáig Teélen Község Önkormányzaa vol, Kaba Város Önkormányzaa január 1. napjáól (a kölségveési év nyiónapjáól) a Tagok megállapodása szerin vee á a geszori feladaoka. A Társulás kölségveési felügyeleé Kaba Város Képviselő-esülee lája el.

6 II.1. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE A Társulásnak nem célja a megvalósío léesímények üzemeleése, mer víziközműnek ulajdonosa nem lehe. Szakágaza: Többcélú, fejleszési projek igazgaása Alap szakfeladaok: Szennyvíz gyűjése, iszíása, elhelyezése Vízi léesímény épíése Üzlevezeési, vezeői anácsadás Épíészmérnöki evékenység, műszaki anácsadás A Társulás evékenységi körébe a KSH TEÁOR 08 szerin a kövekezők aroznak: Szennyvíz gyűjése, kezelése Folyadék szállíására szolgáló közmű épíése Vízi léesímény épíése Sajá ulajdonú, bérel ingalan bérbeadása, üzemeleése Mérnöki evékenység, műszaki anácsadás A Társulás a KEOP projek megvalósíása során, ellája a projekgazdai feladaoka. II.2. A TÁRSULÁS SZERVEZETE A Társulás szervei: a.) a Társulási Tanács b.) a Társulási Tanács elnöke és alelnöke c.) Társulási Tanács munkaszervezei feladaai elláó szerveze d.) projekirányíó szerveze f.) felügyelő bizoság g.) kapcsolaaró-geszor A KEOP projek ámogaási kérelmezési eljárásér, valamin a projek végrehajásáér felelős szerveze, azaz projekgazda a Társulás. A projekgazda valamennyi a pályázai projek elnyerése, illeve megvalósíása szemponjából érdeminek minősíheő, illeve a Tagok álal megjelöl kérdésben a mindenkor haályos közösségi és hazai jogszabályokban, a ámogaási szerződésben és a Társulási Megállapodásban foglalak szerin köeles eljárni és a mege lépésekről uólag a Társulási Tagoknak beszámolni köeles. Azon jognyilakozaoka, amelyeknek kövekezében a Társulás agjai számára a ámogaási szerződésől elérő köelezeségek kelekeznek, csak a Társulási Tanács előzees egyeérésével ehei meg. II.3. A TÁRSULÁSI TANÁCS A Társulási Tanács a Társulás közös dönés hozó szerve. A Társulási Tanácso a ársul önkormányzaok képviselő-esüleei álal delegál agok alkoják. A Társulási Tanácsban a Tagok képviselőjekén a polgármesereke delegálják. A ársul önkormányza szavazai aránya a Társulási Tanácsban a vagyoni hozzájárulása alapján kerül megállapíásra. A Társulási Tanács gyakorolja a Társulási megállapodásban meghaározo felada-és haásköröke.

7 A Társulási Tanács haáskörébe arozik különösen: a Társulás éves munkaervének, kölségveésének elfogadása; a kölségveés első félévi, háromnegyedévi és éves végrehajásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása, a Társulás belső szabályzaainak kialakíása, elfogadása és módosíása, a Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválaszása, eseleges díjazásának megállapíása, visszahívása, bizoság(ok) eseleges alakíása a Möv.-ben foglalak alapján, a Tanács munkaszervezei feladaai (dönések előkészíése, végrehajás szervezése) feléeleinek meghaározása, működési hozzájárulás és a Tagoka erhelő egyéb pénzügyi köelezeség megállapíása, a Tagoknak a Társulással szembeni fizeési köelezesége mérékének és arányának meghaározása, a haáskörbe ual pénzeszközök felhasználásáról dönés, szükség szerin szakérői vélemények figyelembe véelével; a ag kizárása és a Társulás megszűnésének elhaározása, amely valamennyi Tag képviselő-esüleének minősíe öbbségű haározaa eseén lép haályba, a Megállapodásban megfogalmazo célok megvalósíásának áekinése, sraégiai célok meghaározása, annak a kereösszegnek, illeve ügylekörnek a meghaározása, amelyen belül a Társulási Tanács elnöke az ülés hozzájárulása nélkül köhe szerződés, a projek megállapodás szerini megvalósulásának, időbeli előrehaladásának elemzése és érékelése, a Tagok közöi eseleges viás kérdések megárgyalása, állásfoglalás kompromisszum érdekében, illeve a végrehajás során felmerülő egyéb problémák körében, minden olyan kérdés, amelye a Társulási Tanács ülése a napirendjére űz A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a projek előrehaladásá, valamin megviaja azon egyéb dokumenumoka, amelyeke az Elnök és a hivaali, illeve projek végrehajó szerveze alapveőnek és Tagok közös érdeké érinőnek minősí. A Társulási Tanácso a ársul önkormányzaok polgármeserei alkoják, akike a képviselő-esüleük delegál. A Társulás Tagja írásbeli meghaalmazással a képviselő akadályozaása eseére helyees képviselő úján is gyakorolhaja a szavazai jogá. A Társulási Tanács agjai az álaluk képvisel képviselő-esüleeknek köelesek évene legalább egyszer, szükség szerin öbbször is, beszámolni a ársulásban végze evékenységükről. A ársul önkormányza szavazai aránya a Társulási Tanácsban a vagyoni hozzájárulás alapján kerül megállapíásra. A Társulásnak alapíásakor három agja vol. Alapíó Tagok szavazai aránya Kaba 37,71 %, Báránd 41, 65 %, Teélen 20, 64%. A Társulási Tanács évene legalább készer ülésezik, a mérleg elfogadásakor és a árgyév lezárásakor. Egyebekben Társulási Tanács ülései szükség szerin arja. A Társulási Tanács ülésének összehívásá a Társulási Tanács bármely agja indíványozhaja a Társulási Tanács elnökénél. A Társulási Tanács ülésének összehívásá a Társulási Tanács Elnökénél a kormányhivaal is kezdeményezhei, ha örvényességi kérdések megárgyalása a Társulás örvényes működésének bizosíása érdekében indokol. A Társulási Tanács ülésé a Társulási Tanács elnöke hívja össze. A Társulási Tanács elnökének akadályozaása eseén az alelnök, annak akadályozaása eseén az ülés

8 bármely ag összehívhaja. A Társulási Tanács akkor haározaképes, ha az ülésen a szavazaok felével rendelkező képviselő jelen van. Az ülésen a agok képviselői nyíl szavazással dönenek a napirendben jelze kérdésekben a szavazai arányok megállapíásával. Napirenden kívüli kérdésben haároza csak akkor hozhaó, ha az ülésen valamennyi ag képviselője jelen van, és az ado kérdésben a haározahozaalhoz valamennyi képviselő hozzájárul. A haározai javasla elfogadásához valamennyi szavazásra jogosul Tag öbb min felének igen szavaza szükséges. A Tanács ülésére - szükség szerin - meg lehe hívni a projekel foglalkozó szakérőke és a projek felelősei. Ezen személyek az ülésen rész vehenek, a napirendi ponokhoz hozzászólhanak, de szavazai joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a ársul önkormányzaok jegyzői anácskozási joggal rész vehenek. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyv készül, amelyre a Möv a szerini, a képviselő-esüle üléséről készíe jegyzőkönyvre vonakozó szabályoka kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyve az ülés elnöke és a Társulási Tanács álal a jegyzőkönyv hielesíésére megválaszo személy írja alá. A jegyzőkönyve 15 napon belül meg kell küldeni valamennyi agnak és a kormányhivaalnak. A jegyzőkönyv megküldéséről az Elnök gondoskodik. A Társulási Tanács üléseinek haározaairól folyamaos számozással elláo nyilvánarás veze. A Társulási Tanács dönéseinek előkészíése, végrehajásuk szervezése érdekében bizoságoka alakíha. II.4. A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE ÉS ALELNÖKE A Társulás az Elnök képviseli. Az Elnökö a Társulási Tanács a Möv. 95. (1) bekezdése szerin agjai közül válaszja. Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik. Köelezeségvállalásra a Társulás kiadási előirányzaai erhére a Társulás képviseleében a Társulási Tanács Elnöke, vagy a Társulási Tanács álala írásban felhaalmazo agja jogosul (Ávr. 52. (8) bekezdés). Az Elnök feladakörébe arozik különösen: az ülés összehívása, az ülés levezeése, a agsági kérelmek ávéele és az ülés elé erjeszése, a Társulási Tanács munkaszervezei feladaainak megoldása, a geszorral és a projekszervezeel való együműködés. Az Elnök eljes körű felelősséggel arozik a Társulás jogszerű evékenységéér, a Társulás gazdálkodásáér, nyilvánarási és bevallási köelezeségei eljesíéséér. Tevékenységé megbízás alapján végzi, a Társulási Tanács dönése alapján díjazásban részesíheő. A Társulási Tanács elnöké és alelnöké a Társulási Tanács ülése válaszja meg a Társulási Tanács agjai közül. Az Elnök felelős a Társulási Tanács ülései álal hozo haározaok végrehajásáér. Tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének számol be. Akadályozaása eseén az alelnök jár el az Elnök jogkörében. Az alelnökre megfelelően irányadóak az Elnökre vonakozó szabályok Az Elnök iszsége megszűnik: a haározo idő leelével az Elnök lemondásával,

9 az Elnök önkormányzai képviselői, illeve polgármeseri minőségének megszűnésével, az Elnökö adó Tag agsági viszonyának megszűnésével, visszahívással. II.5. A TÁRSULÁSI TANÁCS MUNKASZERVEZETI FELADATAINAK ELLÁTÁSA A Társulási Tanács munkaszervezei feladaai (dönések előkészíése, végrehajás szervezése) a Kapcsolaaró-Geszor polgármeseri hivaala lája el. A Társulás pénzügyi feladaainak elvégzésére eljes munkaidőben 1 fő gazdaságipénzügyi ügyinéző foglalkozahaó. Az így foglalkozao személy béré és járulékai a Tag önkormányzaok a részükre megállapío a kölségveési hozzájárulás arányában (Kaba 37,71 %, Báránd 41, 65 %, Teélen 20, 64%) bizosíják a Társulás számára. Ezen felül - a Társulási Tanács dönése alapján ovábbi ügyinéző(k) alkalmazására, vagy elkülönül adminiszrációs szerveze kialakíására a Társulás Elnöke javaslao ehe a Tagoknak. A Társulás csak az elengedheelen nagyságú munkaszervezei feladaoka elláó személyzeel rendelkezik és szükség eseén a feladaelláással járó öbblefeladaok elláására sajá szervezeükből, sajá kölségükre bizosíanak ovábbi munkavállalóka. A munkaszervezei feladaelláás működési rendjé az Elnök alakíja ki, a Társulási Tanács dönéseinek kereei közö. II.6. PROJEKTIRÁNYÍTÓ SZERVEZET Tagok a projek előkészíése és megvalósíása irányíási feladaainak elláására projekirányíó (PIU) szervezee hoznak lére a Társulás kereében, amelynek agjai az alábbi (illeve az ő munkakörüke mindenkor elláó személyek, amely az eredei feladakörükbe arozó munkavégzésnek minősül): - Szegi Emma polgármeser, min PIU vezeő - Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármeser, min PIU vezeő-helyees - Dr. Kovács Miklós polgármeser, min PIU vezeő-helyees - Dr. Csabai Zsol, min projekmenedzser, és a jogi erüle vezeője - Kaba Város Polgármeseri Hivaalában erre kijelöl személy, min a műszaki erüle felelőse - Kaba Város Polgármeseri Hivaalában erre kijelöl személy, min a pénzügyi erüle felelőse - Báránd Község jegyzője, min a jogi erüle felelőse - Teélen Község jegyzője, min a jogi erüle felelőse. II.7. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Társulás működésének és a projek végrehajásának, a beruházás megvalósíásának ellenőrzésére a Tagok háromagú Felügyelő Bizoságo hoznak lére. Jelölni csak a Tagok képviselő-esüleeinek agjai közül lehe. A Felügyelő Bizoság agja nem lehe egyidejűleg a Társulási Tanács agja is. A Felügyelő Bizoság agjainak megbízaása legfeljebb 4 éves haározo időre, illeve az önkormányzai képviselői megbízaásának megszűnéséig ar. A Felügyelő Bizoság agja ilyen megbízaásának megszüneéséről (visszahívásáról) az érine Felügyelő Bizoság ago jelölő önkormányza képviselőesülee dön.

10 A Felügyelő Bizoság agjai: Báránd Község Önkormányzaáól: egy önkormányzai képviselő Teélen Község Önkormányzaáól: egy önkormányzai képviselő Kaba Város Önkormányzaáól: egy önkormányzai képviselő A Felügyelő Bizoság felada és haásköre: a) a Tanács, és a Kapcsolaaró-Geszor álal végze feladaok eredményének és minőségének ellenőrzése; b) az üemeze kivielezés és a pénzfelhasználás ellenőrzése; c) a Kapcsolaaró-Geszor éves beszámolójának előzees véleményezés; d) a Tagok elé erjeszendő jelenések, beszámolók vizsgálaa, a vizsgála eredményéről beszámoló készíése; e) a projek bármely részvevőjéől felvilágosíás, ájékozaás kérése. Felügyelő Bizoság az észlelésől számío 5 munkanapon belül közvelenül a Tagoknak írásban jelzi, ha jogszabályba üköző vagy a Társulási megállapodás, illeve a Tagok érdekei sérő inézkedés, mulaszás apaszal. A Bizoság első ülésén agjai sorából elnökö válasz. A szerveze ülései az elnök hívja össze. Az ülés bármelyik ké ag összehívhaja az ok és a cél megjelölésével, ha a bizoság összehívására vonakozó kérelmüke az elnök nyolc napon belül nem eljesíi. A Bizoság haározaképes, ha az ülésen legalább 2 ag jelen van. A haározaai egyszerű szóöbbséggel hozza. 2 ag jelenlée eseén egyöneű szavaza szükséges. Üléseiről jegyzőkönyve veze. Felügyelő Bizoságo félévene, minden féléve köveő hónap 15. napjáig az Elnök ájékozaja a projek (beruházás) állásáról. II.8. KAPCSOLATTARTÓ-GESZTOR Tagok a KEOP pályázai eljárásának sikere érdekében, valamin a későbbiekben a projek megvalósulásnak elősegíése érdekében a kapcsolaaró-geszori feladaok elláásával december 31. napjáig Teélen Község Önkormányzaá, január 1. napjáól Kaba Város Önkormányzaá bízák meg. Kaba Város Önkormányzaa a Kapcsolaaró-Geszori feladaok elláására köelezesége vállal. A Kapcsolaaró-Geszornál a geszori feladaok elláásával kapcsolaos ügyekben a polgármeser jár el, aki egyben a Társulás Elnöke és a PIU szerveze vezeője. Kapcsolaaró-Geszor bizosíja a Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladaainak elláásá. A Társulás elemi kölségveése a Kapcsolaaró-Geszor kölségveésébe épül be azzal, hogy a vonakozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodási szabályza felülvizsgálara kerül vagy elkülönül pénzügyi nyilvánarás kerül bevezeésre. Az együműködés kereein belül, a Társulási Tanács felhaalmazása alapján minden feladao ellá, amely az a PIU szerveze munkájának kieljesíésé szolgálja, bizosíja az eseleges munkaszerveze működési feléelei, a Társulás pénzügyi és gazdálkodási feladaai. A Társulás a Kapcsolaaró-Geszor közreműködésével bizosíja a projek kereében szülee összes dokumenum megőrzésé a projek lezárásá köveő 10 évig. A Kapcsolaaró-Geszor megbízaása a projek kereében megvalósuló léesímények, eszközök használaba véelé köveően a ámogaási szerződésben előír fennarási időszak végéig ar. Amennyiben a Tag a agdíjfizeési, vagy a Társulási Tanács álal előír pénzügyi hozzájárulás-fizeési köelezeségének, a fizeési haáridő lejárá köveően, a

11 felhaalmazással örénő beszedési megbízás leheőségére örénő figyelmezeés is aralmazó felszólíás kézhezvéeléől számío 30 napon belül nem esz elege, úgy bankszámlájára a Kapcsolaaró-Geszor a pénzforgalmi szolgálaónak ado felhaalmazás alapján beszedési megbízás nyújha be. Amennyiben a Tag a Társulás álal benyújo pályázaok kapcsán vállal önerő-fizeési, vagy egyéb a Társulás feladakörébe arozó beruházással, fejleszéssel kapcsolaban vállal fizeési köelezeségének nem esz elege, úgy bankszámlájára a Kapcsolaaró Geszor a fizeési haáridő köveő 15. napól felhaalmazással örénő beszedési megbízás nyújha be. Amennyiben a Kapcsolaaró-Geszor a agdíjfizeési, a Társulási Tanács álal előír pénzügyi hozzájárulás-fizeési, a Társulás álal benyújo pályázaok kapcsán vállal önerő-fizeési vagy egyéb a Társulás feladakörébe arozó beruházással, fejleszéssel kapcsolaos egyéb fizeési köelezeségének nem esz elege, úgy a Társulási Tanács más Tag önkormányzao jelölhe ki, amely jogosul és köeles a Kapcsolaaró- Geszorral szemben az felhaalmazással örénő beszedési megbízás benyújására. II.9. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE A Társulás agjai a Társulási megállapodásban meghaározoak szerin célszerűségi és gazdasági szemponból ellenőrzik a Társulás működésé. A Tag ellenőrzési joga függelen a Felügyelő Bizoság ilyen jogosulságáól. A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosul. Az ellenőrzésre vonakozó igény az ellenőrzés megkezdése elő legalább 8 nappal korábban a Tag a Társulás Elnökénél írásban jelzi, meghaározva az ellenőrzés köré, és az ellenőrzés lefolyaásához igényel dokumenumoka. A Társulás Elnöke köeles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés végző Tag az álala igényel bármely, a Társulás gazdálkodására és működésére vonakozó iraba beekinhessen, az megvizsgálhassa. A Tag a vizsgála lefolyaásához sajá szakapparáusá igénybe vehei vagy ilyen célból szakérő kérhe fel. A Tag a vizsgálaa eredményéről a Társulási Tanácsnak jogosul és köeles beszámolni, és jogosul kérni az ellenőrzés apaszalaai szerin a Társulási Tanács dönésé. II.10. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI RENDJE A ámogaás felhasználásának ellenőrzésére jogosul, jogszabályban megjelöl szervezeek a Társulás és a projek ügyei ellenőrizni jogosulak. A Társulás és a Tagok elősegíik a KEOP közreműködő szerveze, a KEOP irányíó haóság, az Európai Támogaásoka Audiáló Főigazgaóság, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincsár, az Európai Bizoság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban megjelöl szervek álal a ámogaás felhasználásával kapcsolaban elrendel ellenőrzéseke. Az Möv (2) bekezdése előírja, hogy a közponi kölségveési, európai uniós vagy egyéb nemzeközi ámogaásban részesülő ársulás a ámogaás nyújó, a ámogaás lebonyolíásában rész vevő és a ámogaás ellenőrző szervezeekkel együműködik. A Társulás felügyelei szerve: Kaba Város Önkormányzaának Képviselő-esülee A Társulás belső pénzügyi ellenőrzésé a folyamaba épíe, előzees és uólagos vezeői ellenőrzési evékenység, a belső ellenőrzési evékenység és az előzőekben meghaározo ellenőrzési evékenységek közponi harmonizációja, szabályozása és koordinációja, valamin a közzée módszerani úmuaók és irányelvek alkalmazásának ellenőrzése úján lája el. A folyamaba épíe, előzees és uólagos vezeői ellenőrzés a Társuláson belül a Társulási Tanács álal folyao első szinű pénzügyi irányíási és ellenőrzési rendszer, amelynek lérehozásáér, működeéséér és fejleszéséér az Elnök felelős.

12 A Társulás belső ellenőrzésének kialakíásáról és megfelelő működeéséről az Elnök gondoskodik. Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeleére az Áh. és az Ávr. rendelkezései az irányadóak. A Társulás fele a megyei kormányhivaal örvényességi felügyelei jogo gyakorol. A kormányhivaal a örvényességi felügyele körében kezdeményezhei a Társulási Tanács összehívásá, valamin az Möv.-ben meghaározo eseben összehívja a képviselőesüle vagy a Társulási Tanács ülésé, valamin örvényességi felügyelei bírságo szabha ki a Társulásra az Möv.-ben meghaározo eseekben. A kormányhivaal örvényességi felügyelei eljárásának célja Társulás működése jogszerűségének bizosíása. II.11. A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA A projek finanszírozásá az elnyer ámogaás és a Tagok álal eljesíendő sajá finanszírozás együesen bizosíja. A projek Megvalósíási Munkáira vonakozó ámogaás összegé és elszámolásuk feléelei a mindenkor haályos Támogaási szerződés aralmazza. A közös beruházás kövekezében lérejövő léesímények megvalósíásához szükséges sajá finanszírozás Tagok a Társulási Megállapodásban foglalak szerin bizosíják. A sajá finanszírozás részei: sajá erő (azaz a beruházási kölségek ámogaásból nem fedeze hányada), valamin a járulékos kölségek. Tagok a projek megvalósíásának kölségei az alábbiak szerin viselik: Kaba Város Önkormányzaa: 37, 71 % Báránd Község Önkormányzaa: 41,65 % Teélen község Önkormányzaa:20,64 % A fenieken úl a projekel és a megvalósíandó munkákkal összefüggésben eselegesen megfizeendő, le nem vonhaó és vissza nem igényelheő ÁFA összege a feni arányok szerin erheli a Tagoka. A Társulás a feniekben meghaározo, a Tagok álal projekhez bizosíandó sajá erő (önerő), az eselegesen le nem vonhaó vagy vissza nem igényleheő ÁFÁ-, illeve a járulékos kölségeke elsősorban az önkormányzaok sajá kölségveése, a BM és az EU Önerő Alapból igényel ámogaással, a Teélen-Báránd Települések Csaornamű Vízgazdálkodási Társulaa álal felveendő ársulai hielből, a ársulai agi érdekelségi hozzájárulásból, annak a Társulaal köö külön együműködési (ársberuházói) megállapodásban rögzíe feléelek mellei ávéele úján bizosíja. A Társulás vagyona/bevéele elsősorban a agok álal a Társulás rendelkezésére bocsáo vagyoni eszközökből áll. Induló vagyona F, amelye a agok vállal vagyoni hozzájárulásuk arányában bocsáanak a Társulás rendelkezésére. A Társulás működés során kelekeze sajá vagyona és annak szaporulaa a Társulás illei meg. A beruházás úján megvalósuló léesímények a beruházás folyamán a Társulás vagyonába kerülnek, a lérehozó önkormányzai Tagok ulajdoni hányadának meghaározásával. A megoszás alapja a csaornahálóza vonakozásában a elepülésre juó ényleges beruházási kölség, a iszíóelep vonakozásában pedig az érine elepülésekre eső kelekező szennyvíz mennyisége. A Tagok vagyoni hozzájárulásának méréke: Báránd 41,65 %, Kaba: 37, 71 %, Teélen: 20,64 %. A Tagok ulajdoni hányada a lérejövő ársulási ulajdonban: Báránd 41,65 %, Kaba: 37, 71 %, Teélen: 20,64 %. A Társulás a víziközművek megvalósíásá köveően azok ulajdonosa köeles szerződéssel éríésmenesen az elláásér felelős Tagi Önkormányzaok (közös) ulajdonába adni a feni vagyoni hozzájárulás arányainak szem elő arásával

13 megállapodás szerin. A beruházás megvalósíása uán ulajdonközösségbe kerülő víziközműveknél a ulajdonközösség képviseleében Kaba Város jár el. Báránd erüleén a projek érdekében megvásárol lakóház udvar megnevezésű belerülei ingalanon kialakíásra kerül egy áemelő, amely a csaornahálóza szerves részé képezi (a kialakíással a erüle egynegyede érine, de csak az egész ingalan egyben lehee megvásárolni). A projek céljára megvásárol ingalan az önkormányzai vagyonkiadás során Báránd Községi Önkormányza javára számolandó el a Tagok megállapodása alapján. A Társulási Tanács ülése jogosul a Tagok számára ovábbi befizeési köelezesége meghaározni, és megjelölni az egyes Tagok hozzájárulásának méréké. Elérő megállapodás hiányában, a Társulás kölségeihez való hozzájárulás a Tagoka a beruházási hányadok arányában erheli. Ha a Társulás gazdálkodása veszeséges, úgy a Társulási Tanács haározaa nélkül is köeles minden Tag a beruházási hányadok arányában - a veszeség fedezéséhez szükséges hozzájárulás az Elnök felhívására a Társulás számlájára, a felhívásban megjelöl haáridőben befizeni. A Társulás vagyoni eszközei növeli a sajá egyéb bevéele (ha van), a Társulás álal elnyer ovábbi ámogaás és a Társulásnak e felajánlások. A Társulás alapíásával kapcsolaos kölségek a Társulás kölségei közö számolandóak el. II.12. A PROJEKT ÜZEMELTETÉSE Tagok köelezesége vállalak a megvalósuló projeknek a pályázaban leírak és a KEOP projek pénzügyi kölséghaszon-elemzése (CBA) szerini üzemeleésére, az alábbiak szerin A Társulás a évi CXXVII. örvény (Áfa v.) 88. -a szerin a 86. (1) bekezdés j)és k) ponja ekineében az áfa haálya alá, a örzskönyvi nyilvánarásba véel kérelmezésével egyidejűleg bejelenkeze. A fejleszés megvalósíása során a Társulás beruházókén jár el, a beruházási számlák a Társulás nevére szólnak így az Áfa v a alapján, abban a mérékben, amilyen mérékben az adóalany ilyen minőségében a erméke, szolgálaás adóköeles ermékérékesíése, szolgálaásnyújása érdekében használja, egyéb módon hasznosíja, jogosul arra, hogy az álala fizeendő adóból levonja az az adó, amelye ermék beszerzéséhez, szolgálaás igénybevéeléhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áhárío; ermék beszerzéséhez ideérve a ermék Közösségen belüli beszerzésé is, szolgálaás igénybevéeléhez kapcsolódóan fizeendő adókén megállapío. A Társulás víziközmű ulajdonjogával nem rendelkezhe. A KEOP projek kereében megvalósuló, megvalósíásra kerül víziközművek a beruházási szakasz lezárulával a Támogaási szerződésben foglal feléelek bearása melle a Társulás Tagjainak ulajdonába kerülnek a Vkszv. vonakozó rendelkezése (8. (4) bekezdés) szerin. A Tagi Önkormányzaok, a KEOP projek kereében megvalósuló beruházás a Társulásól reájuk ruházo víziközművek fennarási és üzemeleési köelezeségéről a vonakozó jogszabályi és ámogaási előírásoknak megfelelő hosszú ávú szerződés(ek) (bérleiüzemeleési szerződés, vagyonkezelési szerződés) megköésével gondoskodnak. Ezálal a Tagi Önkormányzaoknál is eljesül az Áfa v ában foglal kriérium, feléve, hogy az Önkormányzaok az Áfa v a szerin az áfa haálya alá a 86. (1) bekezdés j), k) és l) ponja ekineében bejelenkezek, illeve a közös ulajdonú rendszer ulajdonközösségben működeik. A megvalósul műárgyak üzemeleésbe adása kapcsán a Tagok ulajdonába kerülő víziközművek üzemeleésére vonakozó mindenkor haályos jogszabályi előírásoka, így különösen elsősorban a Vkszv., valamin a víziközmű-szolgálaásról szóló évi

14 CCIX. örvény egyes rendelkezéseinek végrehajásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendele rendelkezései bearják. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejleszési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó ámogaások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendele alapján a ámogaással megvalósuló közmű beruházások ámogaásának feléele, hogy a ámogaással megvalósuló léesímények, eszközök működeésé olyan gazdálkodó szerveze végez, amelye a ámogaás kedvezményezeje a vonakozó EK irányelveknek megfelelő eljárás lefolyaásával válasz ki. A ámogaással megvalósuló víziközmű vagyon működeésére a hivakozo Korm. rendeleben meghaározo speciális szabályok vonakoznak. A Társulás kereében megvalósul víziközműveke a Tag Önkormányzaok álali ávéelé köveően min. 15 éves üzemeleési szerződéssel a Hajdú-Bihari Önkormányzaok Vízmű Zr. (4034 Debrecen, Hé vezér u. 21, cg: ; adószám: ) fogja üzemeleni. A megvalósíandó léesímények környezei haásainak mérséklése érdekében az érdekel Tagok és a majdani üzemeleő köeles ésszerűen együműködni a környeze erhelésének csökkenése érdekében. II.13. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA A Társulás pénzeszközei a Kapcsolaaró-Geszor önkormányza álal meghaározo egy pénzforgalmi szolgálaónál (belföldi hielinézenél) vezee bankszámlán (fizeési számlán) kezeli. Más pénzforgalmi szolgálaónál bankszámlá (fizeési számlá) nem nyiha. Társulás számára fizeési számlá a kincsár is vezehe. A Társulás gazdálkodására az Áh., az Ávr., a Szám.v., ovábbá az államházarás szervezeei beszámolási és könyvvezeési sajáosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendele előírásai alkalmazandók. A Társulás kölségveésé kölségveési haározaban állapíja meg, amelye az Áh.-ban meghaározo módon kell előkészíeni és elfogadni. A Társulás az Áh. 28. (3) bekezdésében foglalak szerin elemi kölségveés készí. Az elemi kölségveésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendele 6. -a alapján a Társulás elemi kölségveése magában foglalja a kiadásoka, bevéeleke és ámogaásoka kiemel előirányzaokon belül éelenkén részleezve, a Társulás személyi juaásainak és lészámának összeéelé. A Társulás bevéeleivel és kiadásaival kapcsolaban a ervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adaszolgálaási és beszámolási feladaok elláásáról Kaba Város Önkormányzaa (a székhely Kapcsolaaró-Geszor Önkormányza) Polgármeseri Hivaala min a Társulási Tanács munkaszervezei feladaai elláó kölségveési szerv gondoskodik. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladaai Kaba Város Önkormányzaa Polgármeseri Hivaala lája el a Társulás és a Polgármeseri Hivaal közö lérejövő külön megállapodásban és a belső szabályzaokban részleezeek szerin. A szakmai eljesíés igazolásának folyamaába a nem geszor elepülések erre kijelöl képviselői is bevonásra kerülnek. Az Áh. 78. (2) bekezdése alapján a Társulás a bevéelek beérkezésének és a kiadások eljesíésének üemezéséről likvidiási erve készí. Köelezeségvállalásra a Társulás képviseleében a Társulási Tanács Elnöke, vagy a Társulási Tanács álala írásban felhaalmazo agja jogosul (Ávr. 52. (8) bekezdés). A Társulás nevében e köelezeségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Társulási Tanács munkaszervezei feladaai elláó kölségveési szerv gazdasági vezeője vagy álala írásban kijelöl, a hivaal állományába arozó köziszviselő jogosul (Ávr. 55 (2) bekezdés i.) pon). II.14. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

15 A Tag önkormányzaok álalános feladaai közé arozik a ársadalmi udaformálás. A Társulás céljá képező projek megvalósíásához elengedheelen feléel a megfelelő nyilvánosság bizosíása. Tagok köelezesége vállalak közvelenül, ovábbá sajá szervezeeik úján, illeve civil szervezeek bevonásával a eljes körű lakossági ájékozaásra. Ezen ájékozaás kereében a köelmi jogi jellegén úlmenően, felhívják a lakosság figyelmé a környezevédelmi feladaokra, a jogszabályi előírásokra, valamin információ szolgálanak a megállapodás és a Társulás céljá képező projek céljáról és előnyeiről. Tagoknak a eljes pályázai, beruházási és fennarási időszakban rendszeres és folyamaos ájékozaás nyújanak a elepüléseik polgárai számára olyan módon és formában, amely alkalmas arra, hogy a ájékozaás eljusson valamennyi érinehez (pl. lakossági fórumok szervezése, íro és elekronikus sajó igénybe véele, helyi kiadvány megjeleneése, sb.). A Társulásnak folyamaosan örekszik az országos és a regionális haósági, valamin a civil szervezeek ájékozaása során a beruházás elfogadaására.

16 III. TETÉTLEN-BÁRÁND TELEPÜLÉSEK CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULATA A Vízgazdálkodásról szóló évi LVII. örvény és a gazdasági ársaságokról szóló évi IV. örvény előírásain alapulva január 29. napján lérejö a Teélen-Báránd Települések Csaornamű Vízgazdálkodási Társulaa (4184 Teélen, Kossuh u. 65.). A Társula alapveő célja, hogy Víziközmű-ársula formájában, ingalan ulajdonnal rendelkező, vagy ingalan egyéb jogcímen használó ermészees és jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági ársaságok bevonásával helyi vízgazdálkodási közfeladao valósíson meg. A Társula közfeladaa Teélen-Báránd elepüléseken az érdekelségi erüleen belül a Társula ervében meghaározo szennyvízcsaorna hálóza épíése. A jogi személy közfeladaai víziközmű-ársula formájában feji ki. A Társula evékenységi köre: Folyadék szállíására szolgáló közmű épíése (főevékenység) A ársula agjai A ársula agjai az érdekelségi erüleen ingalanulajdonnal rendelkező vagy ingalan egyéb jogcímen használó ermészees és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági ársaság. A ársula szervei a.) Taggyűlés b.) Inézőbizoság c.) Ellenőrző bizoság A ársula vagyona A ársula a agok érdekelségi hozzájárulásából lája el közcélú vízgazdálkodási feladaai. A ársulai hozzájárulás méréke A ársulai közfeladaokhoz való hozzájárulás méréké az érdekelségi egységre eső hozzájárulásnak és az érdekelségi egységek számának szorzaa adja. Az érdekelségi hozzájárulás egységnyi összege: A) A június 1. elő lakás-előakarékossági szerződés köö és a Társula javára engedményezési nyilakozao aláír érdekel ermészees személyeknek F/érdekelségi egység, mely összege az előakarékossági szerződés időarama ala, havona F / 96 hónapokban kell megfizeni. A Társula az érdekelel egyeérésben eől elérő fizeési gyakoriságo is megállapíha. B) A június 1. uán lakás-előakarékossági szerződés köö és a Társula javára engedményezési nyilakozao aláír érdekel ermészees személyeknek F/érdekelségi egység, mely összege az előakarékossági szerződés időarama ala, havona F / 61 hónapi részleben kell megfizeni. A Társula az érdekelel egyeérésben eől elérő fizeési gyakoriságo is megállapíha. C) Azok a ermészees személye érdekelek, akik nem könek lakáselőakarékpénzári (LTP) szerződés vagy a megköö előakarékossági szerződésük a fuamidő ala bármely okból megszűnik, illeve, ha az előakarékossági befizeésük legalább 6 havi elmaradás muanak, az érdekelségi hozzájárulás összege F / érdekelségi egység, amely összege az alábbiak közül válaszva eljesíik: 1. Havi F részleekben 65 hónap ala. Az első részle megfizeésének haárideje

17 2. A hozzájárulás ké egyenlő részleben is eljesíheő, ebben az esben az első részlefizeés haárideje , míg a második részlee ig kell megfizeni. D) A jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági ársaságok érdekelségi hozzájárulásának egységnyi összege F / érdekelségi egység, mely összeg eljesíésére 2 (keő) egyenlő részleben örénő megfizeéssel ehenek elege a gazdálkodók. Azok a ermészees személy érdekelek, akik nem kööek lakás-akarékpénzári (LTP) szerződés vagy jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági ársaságok vagy az LTP szerződés köö személyek, akik fizeési köelezeségüknek nem esznek elege érdekelségi hozzájárulásuknak egységnyi összege F / érdekelségi egység. Amely összege azon ermészees személy érdekelek, akik nem kööek lakásakarékpénzári (LTP) szerződés vagy jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági ársaságok vagy az LTP szerződés köö személyek, akik fizeési köelezeségüke nem eljesíeék haáridőre, az érdekelségi hozzájárulás megfizeésére 48 hónap, F / hó érdekelségi hozzájárulás megfizeése melle ehenek elege.

18 IV. A KEOP PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE A KEOP projek megvalósíására, valamin a megvalósíás uáni igények felmérésére közvélemény-kuaás örén mindhárom elepülésen. A közvélemény kuaás célja annak felmérése, hogy az érine lakosság hogyan viszonyul a beruházáshoz, annak környezevédelmi szemponjaihoz, valamin a lakosságra háruló kölségeihez. Megvizsgáluk az is, hogy a projek előkészíő szakaszában a három érine elepülésen élők mennyire vannak iszában a csaornázoság jelenlegi állapoával és mekkora anyagi erheke lennének hajlandóak vállalni a beruházásból. A vizsgála az alábbi émaköröke érinee: a lakosság ájékozosága a erveze csaornázási projekel kapcsolaban; mely média felüleeke részesíenek előnyben a lakosok a erveze beruházással kapcsolaban; a csaornahálózara való rácsalakozás várhaó haása a szennyvízkezelés havi kölségére; a csaorna-ráköési szándék mérése; közlekedési szokások, a lakosság várhaó hozzáállása az épíési munkák mia időlegesen bekövekező közlekedési korláozásokhoz, nehézségekhez. A közvélemény-kuaás eredménye A mérési eredmények szerin a kezelelen szennyvíz káros haásával mind a három elepülésen iszában van a lakosság, a megkérdezeek közel háromnegyede szerin káros haása van a környezere a kezelelen szennyvíznek. A mérési eredmény kimuaa az is, hogy a környezeudaosság Kabán a legnagyobb, hiszen i a megkérdezeek 85%-a monda károsnak vagy nagyon károsnak a kezelelen szennyvíz haásá a környezere. Ez valószínűsíheően azér van így, mer ezen a elepülésen a szennyvízcsaorna jelenős részben kiépül, így annak a környezere gyakorol jóékony haásával a lakosok már a gyakorlaban is alálkozhaak. A projek elfogadásának szemponjából fonos, hogy a megkérdezeek közül senki nem monda, hogy a kezelelen szennyvíznek nincsenek káros haásai a környezere. Arra a kérdésre, hogy a lakosság hiányolja-e a csaornázoságo, úlnyomó részben poziív válaszok érkezek. A megkérdezeek öbb min 80%-a hiányolja a kiépíe szennyvízcsaorná, de kiugróan magasnak (95%) érékelék annak hiányá Kabán. Kimuahaó vol az is, hogy a későbbi eseleges rácsalakozási szándék és a csaornázási program ismereei közö nem figyelheő meg egyérelmű összefüggés. Ez öbbnyire a legalább éreségi bizonyívánnyal rendelkező, közöi élekorban lévő megkérdezeek közö vol kimuahaó. Ugyanakkor a havan év fölöiek körében a csaorna program ismeree jellemző, de a rácsalakozási szándék alacsony nyolc százalék. Összefüggés muahaó ki a gazdasági akiviás és a ájékozoság, ill. a ráköési szándék közö is. Eszerin ájékozoabbak a programo illeően és a ráköési szándék is erősebb a magasabb egziszenciával rendelkezők közö. A lakosság környezeudaosságának mérésével összefüggésben megvizsgáluk, hogy a válaszadók szerin milyen előnyei vannak a szennyvízcsaornának. Megállapíhaó, hogy a válaszadók úlnyomó öbbsége leginkább az érékeli, hogy nem kell engelyen elszállíani

19 a szennyvize. Ennek kényelmi haásá érékelik a legöbbre. Ugyancsak jelenős számú válaszadó számára jelen károkozás a szennyvízgödör üríésével járó kerrombolás. E ké kaegóriába arozik a válaszadók csaknem 90%-a. Figyelemre méló az az összefüggés, hogy a korábbi kérdésben a megkérdezeek úlnyomó öbbsége válaszol úgy, hogy káros haása van a környezere a kezelelen szennyvíznek, addig a szennyvízcsaorna előnyei aglaló kérdésre a válaszadók már csak 10%-a válaszol úgy, hogy a szennyvízcsaornának környezevédelmi szemponból is vannak előnyei. A közvelen haszon felmérése a rácsalakozás bizonságá növeli. Megvizsgáluk annak kérdésé, hogy mivel lehene öszönözni a lakosságo a csaornahálózara való csalakozásra illeve, hogy a csalakozás mennyiben befolyásolja az egyszeri ráköési díj megfizeésének lée illeve annak nagysága. A mérések szerin a lakosság 62%-a kedvezmény fejében szívesen csalakozna a hálózara. A ráköési díj fizeésével kapcsolaban kiemelendő, hogy a válaszadó negyede legfeljebb övenezer forinos anyagi erhe hajlandó egyszeri ráköési díjkén fizeni. Hasonló nagyságrendű csoporo képviselnek azok, akik részlefizeési kedvezmény várnak el. A válaszadók 16%-a gondolja úgy, hogy a beruházásból, vagyis abból, hogy rákö a csaornahálózara, visszaérül a csalakozási díj. Ezér csak akkor hajlandó csalakozni, ha a kiadása megérül. Megvizsgáluk az is, hogy a lakosok hogyan vélekednek arról: kevesebbe fog-e fizeni a szennyvízkezelésér, aki rácsalakozik a hálózara? A megkérdezeek közel 40%-a úgy gondola, hogy a szennyvízkezelésér kevesebbe fog fizeni, aki a hálózara csalakozik, mer a rendszer működeése kevesebbe kerül. Figyelemre méló, hogy a lakosok 16%-a úgy véli, hogy a szolgálaás ugyanannyiba kerül annak is aki nem csalakozik és annak is, aki igen. A válaszokból az is láhaó, hogy a elepülésen lakók kevés ismereel rendelkeznek a alajerhelési díjra vonakozó jogszabályokról, illeve a fele kérdések erre nem irányíoák a figyelme. Mivel a csaornázoság hiánya mia jelenleg nincs alajerhelési díj fizeés elrendelve a elepüléseken, így ezzel a eheréellel nem számol lakosság.

20 V. A PÁLYÁZAT ADATAI (Kaba-Báránd-Teélen Szennyvíziszíó és csaornahálóza kiépíése, KEOP-1.2.0/2F/ ) PÁLYÁZAT SZÁMA KEOP-1.2.0/2F/ A PROJEKT CÍME Kaba-Báránd-Teélen Szennyvíziszíó és csaornahálóza kiépíése PROJEKT HELYSZÍN Kaba, Teélen és Báránd elepülések eljes erülee IGÉNYELT TÁMOGATÁS F PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉG F PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK DÁTUMA MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS F ELFOGADOTT PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉG F A projek rövid összefoglalója: A elepülések csaornázoságának növelése, a kapaciások kezelése és így a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendele végrehajása érdekében a három elepülés közösen pályázao nyújo be a Környeze és Energia Operaív Program Szennyvíz elvezeés és iszíás pályázai konsrukció kereében, melye az Európai Unió Kohéziós Alapja és a Magyar Állam közösen finanszíroz. Műszaki megoldás A kiválaszo váloza eseében a szennyvízelvezeés mind a három elepülés erüleén elválaszo rendszerű graviációs kialakíású. A erveze iszíási echnológia oáloxidációs, eleveniszapos eljárás, a kelekeze iszapok sabilizációjával, nirifikációval, denirifikációval, részleges biológiai foszforalaníással. Szennyvízcsaorna Kaba: A erveze csaornahálóza 12 körzee, vízgyűjő aralmaz, 8 db körzei ill. 1 db új végáemelővel. Így a városból a meglévő I. és erveze IX. j. végáemelők segíségével ju ki szennyvíz a szennyvíziszíó elepre. Báránd: A községi csaornahálóza 6 vízgyűjő, körzee foglal magában, 6 db körzei és 1 db végáemelővel. A végáemelőből a II. j. ávvezeéken ju a elepülés szennyvize a kabai új, IX. j. áemelőbe, majd onnan a szennyvíziszíó elepre. Teélen: A községi csaornahálóza 3 db körzere, vízgyűjőre oszhaó, 2 db körzei és 1 db végáemelővel. Terveze léesímények a szennyvíziszíóban: szippano szennyvízfogadó 1 db, szippano szennyvíz ároló 1 db, gépi iszíású rács 1 db, uszadék- és homokfogó 1 db, biológiai iszíó műárgy 1 db, ferőleníő medence 1 db, echnológiai épüle 1 db, iszapsiló 1 db, ideiglenes iszapározó 1 db. A elep hidraulikai kapaciása 880 m3/nap, lakosegyenérékben kifejeze kapaciása 8667 LE/nap. A erveze iszíási echnológia oáloxidációs, eleveniszapos eljárás, a kelekeze iszapok sabilizációjával, nirifikációval, denirifikációval, részleges biológiai foszforalaníással. A biológiai iszíó egységben a bakériumok és enzimrendszerük haására aerob körülmények közö végbemegy a szennyező szerves szénvegyüleek lebonása, az iszap eljes sabilizációja és a nirifikáció, anoxikus körülmények közö pedig a denirifikáció. A projek eredményeképpen a projek fennarási időszak végére a házarások 92 %-a beköésre kerül a szennyvízcsaorna hálózaba.

21 VI. A PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA A projek megvalósíása során a projekmenedzsmen szerveze álalánosságban megfogalmazo feladaa, hogy a rendelkezésre álló haáridők bearásával és az erőforrások megfelelő allokálásával bizosísa a projek céljainak eljesülésé a feladaok megfelelő végrehajásával. A projekmenedzsmen szerveze feladaa ezen belül keős: egyrész bizosíani a kiűzö feladaok végrehajásá, összehangolva és koordinálva a részfeladaok végrehajásában részvevők munkájá, másrész felel a külső szereplők ájékozaásáér. A feladamegoszás alapja az egyes szervezeek, szervezei csoporok információ hozzáférése illeve működési sajáosságok. A projekirányíó szerveze feladaa, hogy az önkormányzai oldalon eremse meg a projek megfelelő végrehajásához szükséges körülményeke, egye meg az ehhez szükséges lépéseke. Enne megfelelően feladaa elsősorban az önkormányzaokon belüli feladaok végrehajása (pl. önkormányzai haározaok előkészíése, esülei ülések előkészíése, belső illeve lakossági kapcsolaarás). Közbeszerzés kereében kiválaszásra kerül a külső projekmenedzsmen. A KEOP pályáza alapján örénő finanszírozásban megvalósíandó műszaki erv és pályázai úmuaó dokumenáció elkészíésére, a pályáza benyújására, a projek első szakaszára vonakozó kommunikáció, és a projek menedzselésére, valamin a pályáza nyeressége eseén a második szakaszára vonakozó kommunikációs és projekmenedzselésére december 30. napján vállalkozási szerződés jö lére Teélen Község Önkormányza, Báránd Község Önkormányza és Kaba Város Önkormányza, valamin a CEC-Aqua Konzorcium közö. A szerződés maradékalan eljesíéséig a projek elszámolása befejezés napjáig haályos. Az egyes részfeladaok ekineében azok eljesíésé a szerződéses haáridők haározzák meg. A szerződés befejező haálya a kivielezési munka lezárásá köveő projek menedzseri feladaok (elszámolás) elvégzéséig ar, erveze haárideje: ig. A CEC-Aqua Konzorcium a Cenral European Consuling Kf. (2890 Taa, Kazincbarcikai uca 3/D) és az AQUA VITA-KÖZMŰ Kf. (1023 Budapes, Meser uca ) közöi konzorciumi megállapodással jö lére december 7-én. A konzorcium vezeője a Cenral European Consuling Kf., melye Dr. Balogh Isván ügyvezeő igazgaó képvisel. VI.1. ELVÉGZENDŐ FELADATOK A PÁLYÁZAT ELSŐ SZAKASZÁBAN Az elvégzendő feladaok a pályáza első szakaszában: részlees megvalósíhaósági anulmány készíése, kölség-haszon elemzéssel a csaorna- és szennyvízelepi beruházás engedélyezési- és enderervének elkészíése 2. fordulós pályázai adalap elkészíése, pályázai dokumenáció összeállíása A projek ájékozaási köelezeséghez kapcsolódó feladaok elvégzése A projek első szakaszában felmerülő okaási feladaok elvégzése A pályázai dokumenáció beadásá köveően a Közreműködő Szerveze álal fele kérdések megválaszolása

22 VI.2. ELVÉGZENDŐ FELADATOK A PÁLYÁZAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN Elvégzendő feladaok a pályáza második szakaszában a megvalósíás menedzselése, a projek második szakaszában ájékozaási köelezeséghez kapcsolódó feladaok elvégzése projek második szakaszában felmerülő okaási feladaok elvégzése VI.3. A FELADATOK RÉSZLETES LEÍRÁSA Részlees megvalósíhaósági anulmány (RMT): a vállalkozónak az RMT- kölséghaszon és kockáza elemzéssel, a KEOP pályázaban foglalaknak megfelelően szükséges elkészíeni, amelynek az alábbi logikai szerkezeeke kell aralmaznia: 1. a földrajzi, gazdasági-ársadalmi környeze bemuaása, helyzeelemzés; 2. a fejleszési igény meghaározása, célok kiűzése 3. a célkiűzések megvalósíásának módjai, azaz különböző válozaok bemuaása; 4. válozaok összehasonlíása, egy váloza kiválaszása, pénzügyi és gazdasági elemzése; 5. végül a kiválaszo váloza megvalósíásának részlees inézkedési és üemerve. Műszaki ervezés: a szennyvíziszíó elep engedélyezései ervének elkészíése, szennyvízcsaorna hálóza engedélyezési ervének elkészíése, szennyvíziszíó elep ender ervének elkészíése, szennyvízcsaorna hálóza ender erveinek elkészíése, szennyvíziszíó elep ervének engedélyezeése, szennyvízcsaorna hálóza ervének engedélyezeése. PR, ájékozaás, okaás: leheséges kockázaok felmérése, inerjúk, civil szervezeek véleményének megismerése, közvélemény-kuaás, a projek PRmenerendjének összeállíása, cselekvési (kommunikációs) erv, egyezeés a közreműködő szervezeel, sajómegjelenések generálása a nyomao, elekronikus és online médiában, sajómegjelenések összegyűjése és elemzése, lakossági fórum, közmeghallgaás szervezése, Önkormányzanál elhelyeze hirdemények, képek, ájékozaók szervezése Projek menedzsmen: pályázai dokumenációk összeállíása, az EU horizonális elvek érvényesíésének segíése, projek monioring, a projek elemek összehangolása, megvalósíási üemerv összeállíása, bearása, projek elszámolási feladaok, kapcsolaarás a megrendelővel, ájékozaás, nyilvánarások vezeése, operaív kapcsolaarás az irányíó haósággal és a közreműködő szervezeel. A projek menedzsmen feladaa a pályáza beadásá köveően a Közreműködő Szerveze álal fele kérdések megválaszolásának koordinálása, összefogása. VI.4. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK A szerződés bármely módosíásá kizárólag a ámogaási szerződés és a Kb. rendelkezéseivel (303. ) összhangban, írásban, a szerződéssel azonos módon lehe megköni. 1. sz. szerződésmódosíás A december 30. napján a Kaba Báránd - Teélen Szennyvízelep és csaornahálóza bővíés projek ervezési és projekmenedzsmeni feladaainak elláására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül a Soroksári Néme Nemzeiségi Önkormányza 2015. július 06-án 17.00 órakor a Soroksár Önkormányzaának hivaalos helyiségében (1239. Budapes, Hősök ere 12. árgyalóerem) megaro üléséről

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrasrukúra Operaív Program kereében meghirdee A közszolgálaásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megeremése I. A munkaerőpiaci és szociális szolgálaások akadálymenesíése

Részletesebben

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz.

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz. I Projek adalap Inegrál elepülésfejleszés Pes megyében és Budapesi kerülei közponok fejleszése c pályázai felhívásokhoz Kódszám: KMOP-2007-521/B és KMOP-2007-522/B 1 A projekek az Európai Unió ámogaásával,

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szerveze neve: H U M Á N S Z T R Á D A S z o c i á l i s, E g é s z s é g ü g y i, O k a á s i é s F o g l a l k o z a á s i N o n p r o f i K f Szerveze székhelye: B u d a p e s Közerüle neve: Irányíószám:

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. A konsrukció a HAJDÚ Takarék Takarékszövekeze címe: 4026 Debrecen, Behlen u. 10-12. A.I/6 (ovábbiakban: Hielinéze) nyújja Haálybalépés napja: 2016.03.21. Leheséges hielcélok: A kölcsönerméke felhasználási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete BAK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete BAK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 6/2006. (II. 28.) ÖR Bak Épíési Szabályzaáról Bak Község Önkorányza Képvisel -esülee 6/2006. (II. 28.) i rendelee BK HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL ódosíásokkal: 13/2006. (IX. 18.) ÖR, 12/2007. (XI. 29.) ÖR,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. SZE-MKK nézmény elérheősége: 2100 Gödöllő, Páer Károly u.1. Telefon: (28) 522-059, (28) 522-000/1036 Fax: (28) 410-804 E-mail: anulmanyi@mkk.szie.hu Honlap: hp://www.mkk.szie.hu AZ ELEKTONKUS JELENTKEZÉS

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

2016. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

2016. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET Igazgaóanács 2016. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET CT/CA-004/2015HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B. 2016. ÉVI ÁRAK C. BEVÉTELEK D. KIADÁSOK E. A FORDÍTÓKÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

Aczél Városépítész Bt.

Aczél Városépítész Bt. Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.)

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

Megszakítók TECHNOLÓGIA 1 TERMIKUS KIOLDÓ 2 MÁGNESES KIOLDÓ. Termék- és beépítési szabványok

Megszakítók TECHNOLÓGIA 1 TERMIKUS KIOLDÓ 2 MÁGNESES KIOLDÓ. Termék- és beépítési szabványok Megszakíók TECHNOLÓGIA A úláramoka három különböző eszközzel lehe észlelni: a ermikus egységgel a úlerheléseke, a mágnesessel a rövidzárlaoka, illeve az elekronikussal mindkeő. A ermikus és a mágneses

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Budapest, III. Csillaghegyi öblözet Nánási út Királyok útja változat döntés-előkészítő tanulmány

Budapest, III. Csillaghegyi öblözet Nánási út Királyok útja változat döntés-előkészítő tanulmány Geoechnika és Mérnökgeológia Tanszék Budapes, III. Csillaghegyi öblöze Nánási ú Királyok úja váloza dönés-előkészíő anulmány (N-K váloza) 20. január Geoechnika és Mérnökgeológia Tanszék Budapes, III.

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

Az önkormányzati szabályozással szembeni kihívások

Az önkormányzati szabályozással szembeni kihívások Közpoliikai kihívások az új évizedben Dankó Géza Lórán Zolán Az önkormányzai szabályozással szembeni kihívások A AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA Az államházarás számvieli és információs

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1 M u n k a s z e r v e z é s S c h m i d t R o b e r t

BEVEZETŐ. 1 M u n k a s z e r v e z é s S c h m i d t R o b e r t BEVEZETŐ A munkaszervezés célja, szervezeek elsősorban vállalaok anulmányozása.foglalkozik a vállalaok irányiásával is. Tágabb érelemben szervezés ala külömböző részek összekapcsolásá érjük céludaos működésük

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben