BASICS BEATRIX. Andrássy-mauzóleum Krasznahorkán 62 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BASICS BEATRIX. Andrássy-mauzóleum Krasznahorkán 62 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN"

Átírás

1 BASICS BEATRIX Andrássy-mauzóleum Krasznahorkán 62 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

2 G róf Andrássy Dénesnek és feleségének, Franciskának krasznahorkaváraljai nyugvóhe - lye a ma gyaror szá gi épí té szet kü lön le ges em lé ke. A mau zó - leum sajátos 19. századi emlékműtí pus ként töb bet je len - tett egyszerű síremléknél, a személyest nemzeti, sőt egyetemes szintre emelő, bonyolult szimbolikájú épülettípussá vált. A hogy a 19. szá zad ban szak - rá lis rang ra emel ked tek a nagy emberek emlékművei, úgy váltak ünnepélyes kultuszhellyé a mau zó leu mok. Egy fia tal épí - tész és hasonlóképpen pályakez - dő mun ka tár sai ki vá ló ér zék kel elegyítették a mintául vett alkotáso kat a ra ven nai The o do riksírem lék től a ger mán ság vi lá gi panteonjáig, a kelheimi Szabadság Csarnokáig, mégis különlegesen egységes hatású, lenyűgöző stílusú művet hoztak létre. A mün che ni sze cesszió for - makincse által közvetített historizáló tartalom egy sok évszázadon át fennálló épülettípus funk ció vál to zá sát ér zé kel tet ve így vált mél tó ki fe je ző jé vé egy különös, rejtőzködő, máig is alig is mert fel vi dé ki fő úr és hit ve se életútjának. RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 63

3 Ri chard Berndl tervei a mauzóleum épületéhez, 1904 Gróf And rás sy Dé nes ben szü le tett Krasz na hor - ka- Hosszú ré ten, ta nul má - nyait Bécsben végezte, apja diplomáciai pályára szánta. Az ifjú gróf szí vét egy bé csi kar mes ter és ze ne ta - nár leánya, Hablawetz Franciska nyerte el, ám csa lád ja el le nez te a pol gár - leánnyal való kapcsolatát, a rangon alu - li házasságot. Végül szülői beleegyezés nél kül áll tak ol tár elé áp ri lis 6-án Pisában. Andrássy Dénes megszakított minden kapcsolatot a családjával, apja pe dig öccsét, Györ gyöt je löl te ki örö - köséül. A fiatal pár visszavonultan, szerény körülmények között élt Döblingben, ám 1870-ben, György halálát követően ap - ja visszaadta Dénes elsőszülötti jogait, így apja halála után, 1873-ban átvehette hatalmas és jól jövedelmező birtokát. Jól le het fe le sé gé vel nem köl töz tek vissza Krasz na hor ká ra, jó té kony sá - gukról jól ismertek voltak a környéken. Templomokat, iskolákat, szegény családo kat és rá szo ru ló in téz mé nye ket egyaránt támogattak, adományaik öszszege több millió koronára rúgott. And - rássy Franciska grófné életének 63. évében, ok tó ber 26-án halt meg Mün - chenben. Franciskát ideiglenesen München ben te met ték el, te te mét csak később szál lí tot ták Krasz na hor ká ra. Müncheni sírköve ma is látható a mauzóleumot övező fal ban, az épü let szen - télye mögött. A magányos Andrássy Dénes egyetlen vigasza felesége emlékének megörökítése maradt. Elhatározta, hogy Kraszna hor ka ha tá rá ban ma ga és fe le sé ge számára nyugvóhelyet alakíttat ki. Czigler Győző budapesti építész, műegyetemi tanár készítette el az első tervvázlatokat, amelyek inkább az épület elhe - lye zé sé re vo nat koz tak, ezek azon ban nem nyer ték el a gróf tet szé sét, és az általa jobban ismert és kedvelt müncheni építészek körében igyekezett megfele lő ter ve zőt ta lál ni. Vé gül Ri chard Berndl ( ) ké szí tet te el a ter - ve ket és a költ ség ve tést, s már - cius 22-én elkezdődhetett a kivitelezés. Con stan tin Frick és Eduard Schmu cker, valamint Max Frick szobrász irányította a sóskúti mészkőből fa ra gott, 12 mé - ter átmérőjű, 20 méter magas, kupolával el lá tott, nyolc szög le tes alap raj zú mauzóleum építési munkálatait. A mau zó leum épü le te óke resz tény min tá kat kö vet, legin kább a ra ven nai The o do rik- sí rem lé kre em lé kez tet. Orosz lán fe jek kel dí szí tett bronz ka pu - ja két ol da lán kőangyalok állnak. A ka-

4 pu fö lött an gya lok tart ják az And rás - syak festett, faragott kőcímerét. A kupo la alatt 12 ab lak nyí lik, te te jén hat - szögletes, hat ablakkal ellátott lanterna. A ku po la alat ti ol dal fa lak felira tai az élet mulandóságára emlékeztetnek: Morte beata nihil beatius ( A boldog halálnál nincs nagyobb boldogság ), Si vis vi ve re, dis ce mo ri ( Ha él ni akarsz, tanulj meghalni ), Sic separat amara mors ( Így vá laszt el a ke se rű halál ), Cor inops ne aff li xe ris ( Ne ra gasz - kodj a tehetetlen szívhez ). A sö tét már - vánnyal burkolt lábazatot nyolc oszlop tagolja, a fő pár kány alatt a négy evan - gé lis ta szim bó lu mai lát ha tók. A be já - ra ti aj tó fö lött a kö vet ke ző felirat ol - vasható: 74 & A mauzóleum épületének makettje 74 & E PAN THE ONT IMÁ DOTT HIT VE SE, ANDRÁSSY FRANCISKA GRÓFNÉ ÁL- DOTT HAM VAI NAK NYUG HE LYÉÜL: NEM KÜ LÖN BEN FE LED HE TET LEN EM LÉ KE ÉS HER VA DAT LAN ÉR DE ME MEGÖRÖ KÍ TÉ SÉ RE EMEL TE HÁ LÁS HŰ FÉRJE DÉNES 1903 A bel ső ol dal fa la kat sár gás szí nű márvánnyal burkolták, a gazdag belső márványdíszítés számtalan helyről vá - lo ga tott, drá ga anyag ból ké szült. A ku po la tel jes fe lü le tét ara nyo zott üveg mo zaik bo rít ja. A bel ső tér két szar kofág ja is a ra ven nai min tát idé - zi, domborműves dí szí té sü ket Fran cis ka gróf né és Dé nes gróf kép má sai mel lett al le go ri kus és or na men tá lis mo tí vu mok al kot ják. Az épü let a ra ven nai műem lé kek San Vi ta le, Gal la Pla ci dia és Te o do rik mauzóleumai hatását mutatja. A müncheni szecesszió jellegzetes elemei ke - ve red nek a stí lus bé csi épí té sze té nek egyes vonásaival, a geometrikus díszítő motívumok alkalmazása is ezt jelzi. Emellett keleties minták (a külső osz - lo pok sti li záltpál ma le vél-de ko rá ció ja, az állat alakú, a halotti kultusz jegyé - ben egykor cipruslombokat tartó rézüs tök) és ko ra kö zép ko ri elő ké pek (a négy örökmécses vizigót koronát formá zó alak ja) al kot nak kü lön le ges ha - tású egységet. Bár az ornamentika részletei el ső pil lan tás ra a ra - ven nai épü le tek de - korációját idézik, a díszítés rendszere va ló já ban a sze cessziós for ma kincs

5 74 & ele mei ből te vő dik össze. A kupola mozaik - Az ol tár arany mo zaik kal dísze (fent) és egy borított fülkében áll, fölöt- részlete (jobbra) te ga lamb for má jú ezüst 74 & örökmécses. Az oltár csú- csán ál ló ke reszt alatt a Szentháromság képe látható, kétoldalt bibliai jelképekkel és Szent Franciskát ábrázoló oltárképpel. Andrássy Dénes fe le sé gé nek és édes any já nak, Kö nig - segg -Au len dorf Fran cis ká nak a vé dő - szent je a 14. szá za di ró mai ne mes - asszony, a betegek ápolója, nyomorultak gyá mo lí tó ja, akit V. Pál pápa ava - tott szent té 1608-ban. Nem csak a nevek egyezése, hanem a jótékonyság ré vén is mél tó a pár hu zam a vé dőszent és a gróf felesége között. A mo zai kok Karl Throll mün che ni művész mun kái, az öt vös tár gya kat Adolf Meyerhofer készítette. Az achát ablaklapok, a mozaikok, a színes márványburkolat, az ötvöstárgyak anyaga, szí ne és min tá ja olyan össz han got al - kot, amely a különböző eredetű motívumokat különleges, nagyon egyéni és harmonikus stílusban fogja össze, s az épü let lenyűgö ző ha tá sá nak for rá sa. A sírhelyet 125 méternyi, fallal övezett park ve szi kö rül, a fő ka pu a ko csi be - haj tást, a két ki sebb ka pu a gya lo gos közlekedést szolgálta. A kapuszárnyak kovácsoltvasból készültek. Tizennyolc hónapig tartó építkezés után, ok tó ber 26-án, And rás sy Fran cis ka ha lá lá nak má so dik év for - duló ján Bu bics Zsig mond kas sai püs - pök fel szen tel te a gróf né pan teon ját, a krasz na hor ka vá ral jai mau zó leu mot. A kivitelezés költségei meghaladták az egymillió koronát. Az építkezés befejezését követően szinte azonnal kultikus jelentőségű hellyé vált az eu ró pai hí rű és ran gú épü let, amely kez det től fog - va nyit va állt a lá to ga tók szá má ra. A gróf még eb ben az év ben kér te a mau zó leum műem lék ké nyil vá ní tá sát és a fenntartásáról történő állami gon - doskodást. 66 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

6 A mauzóleum szentélye az oltárral RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 67

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben