Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium"

Átírás

1 Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8 I.3.1. Külső feltételek...8 I.3.2. Személyi feltételek...8 I.3.3. Tárgyi feltételek:...9 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...10 II.1. Az iskola szellemisége...10 II.2. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...13 II.2.1. Együttműködés eleve...13 II.2.2. Képesség és érdeklődés szerinti tanulásszervezés elve...13 II.2.3. Nyitottság elve...14 II.2.4. Egyensúlyra törekvés az iskolai feladatellátásban...15 II.2.5. Életkori sajátosságok, egyéni képességek elve...16 II.2.6. Alkotójellegű munkarend, egészséges-, biztonságos fegyelem elve...16 II.2.7. Bizalom, együttműködés elve...17 II.2.8. Minőségi munka elve...18 II.2.9. Értékelési alapelvek egységessége...18 II Össziskolai értékrend alapelvei...19 II Integrációs nevelés...20 II A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai...21 II.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...22 II.3.1. Az erkölcsi nevelés feladata...23 II.3.2. Értelmi nevelés feladata...23 II.3.3. A közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelés feladata...24 II.3.4. Az érzelmi és akarati nevelés feladatai...24 II.3.5. Nemzeti, állampolgári nevelés feladatai...25 II.3.6. Etnikai nevelés feladatai...25 II.3.7. Esztétikai nevelés feladata...25 II.3.8. Munkára nevelés feladatai...26 II.4 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...26 II.4.1. Az egészséges életmódra nevelés feladatai...26 II Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása...27 II.5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...27 II.5.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok...28 II.5.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:...28 II.5.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:...28 II.6. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai...28 II.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység...29 II.7.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek...30 II.7.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program...30 II.7.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése...35 II.7.4. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása...36 II.7.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység...36 II.8. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje...38 II.9. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel...38 II.9.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák

3 II.9.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák...39 II.10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata...39 II A vizsgaszabályzat hatálya...39 II.11. Az iskolába történő felvétel és átvétel rendje...40 II.11.1 Felvételi eljárás szabályai...40 II Átvétel az iskolából...40 III. HELYI TANTERV...42 III.1. A képzés szerkezete...43 III.1.1. Pedagógiai szakaszolás...44 III.2. A választott kerettanterv megnevezése, óraszámok...44 III.2.1. Szakiskola, közismereti képzés...44 III.2.2. Szakiskolások középiskolája (szakközépiskola)...44 III.2.3 Szakközépiskola...44 III.2.4. Gimnázium, nappali tagozat...45 III.2.5. Felnőttek általános iskolája, nappali rendszerű képzés...46 III.2.6. Felnőttek általános iskolája, esti és levelező tagozat...47 III.2.7. HÍD I...48 III.2.8. HÍD II III.2.9. Gimnázium esti és levelező képzés...52 III.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei...53 III.3.1 Tankönyvválasztás...53 III.3.2. Taneszközök...53 III.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása.53 III.5. Mindennapos testnevelés...55 III.7. Választható érettségi vizsgatárgyak...55 III.8. A középszintű érettségi vizsga témakörei...56 III.9. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések...59 III.9.1. Beszédfogyatékos tanulók megsegítésére irányuló program...59 III.9.2. Enyhén értelmi fogyatékosok fejlesztését segítő program...60 III.9.3. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdők...63 III.10. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái64 III A tanulói tudásszint ellenőrzésének, értékelésének módja a tanév során:...64 III Értékelés, minősítés alóli felmentés...65 III A magasabb évfolyamba lépés (továbbhaladás) feltételei...66 III.11. Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elve és korlátai...66 III.12 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei...67 III.13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek...67 III Mérési próbák...67 III Antropometriai mérések...68 III.14. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei...68 III Az iskola egészségnevelési elvei...68 III Környezeti Nevelési Programja...70 III.15. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei...72 IV. SZAKMAI PROGRAM...74 IV.1. A szakképesítés összefoglaló táblázata...74 IV.2. A közismereti órák eloszlása...75 IV.3. Szakmai elmélet és gyakorlat időkeretei...76 IV.3.1. Szakiskolai képzések (3 éves)

4 IV.3.2. Szakiskolai képzések (2 éves)...80 IV.3.3. Szakközépiskolai képzések (5 éves)...82 IV.3.4. Részszakképzések...84 IV.4. A szabadon tervezhető időkeret...86 IV.5. Belépő, záró állapotfelmérés...87 V. TEHETSÉGGONDOZÓ KOLLÉGIUM PROGRAMJA...88 V. 1. Bevezetés...88 V. 2. Kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései...88 V.2.1.Pedagógiai munka értékei...89 V.2.2, A pedagógiai munka célkitűzése...89 V. 3. A tanulók életrendje...90 V.3.1. A munkanapok általános napirendje...90 V. 4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok...90 V.4. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaorientációját, pályaválasztásukat, az önálló életkezdést elősegítő tevékenységünk...91 V.4.1. Felzárkóztatás...91 V.4.2. Tehetséggondozás:...92 V.4.3. Pályaválasztási, pályaorientációs munka...92 V.4.4. Önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elemei:...93 V A nevelőmunka követelményrendszere...93 V. 5. Nemzetiségi nevelés feladatai...96 V. 6. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások...96 V. 7. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei...96 V. 8. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek...97 V. 9. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztése...98 V.10. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái...98 V Az iskola és a kollégium kapcsolata...98 V Szülőkkel való kapcsolattartás...98 V.11. Egészségnevelési és környezetnevelési elvek...99 V Egészségnevelés...99 V Környezeti nevelés...99 VI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VI.1. A pedagógiai program hatálya: VI.2. A pedagógiai program módosítása VI.3. A pedagógiai program nyilvánosságának módja: VII. LEGITIMÁCIÓ I. Melléklet I.1. Egyéves felzárkóztató program kerettanterv szerinti óraelosztása I.2. Óraterv 10. évfolyam (2+2 szakiskolai képzés) számára I.3. Óraterv a felnőttoktatás alapján szervezett gimnázium nappali tagozat számára I. 4. Óraterv a gimnázium, levelező tagozata számára I.5. Az 5 8. évfolyam óraszámai a kerettanterv alapján I.6. Óraterv Számítógép-szerelő, -karbantartó szakképzéshez I. 7. Óraterv Irodai asszisztens szakképzéshez

5 I. BEVEZETÉS I.1. Küldetésnyilatkozat Ha a gyermek eltávolodott az iskolától, az iskolát kell közelíteni hozzá Pedagógiai Programunkban felvállaljuk a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásátnevelését, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét biztosító pedagógiai munkát, a beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdő fiatalok iskolai előmenetelének támogatását, Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítést, valamint az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók segítését. A hátrányaik ellensúlyozására szükség van egyéni képességeik kibontakoztatására, fejlesztésére; fejlődésük elősegítésére; a továbbtanulási esélyeik kiegyenlítésére, megteremtésére, a munkaerő-piaci helytállásuk megalapozására. Az integrált nevelés-oktatás program egy egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt sorozatosan kudarcként, bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű fiataloknak. Ezáltal lehetővé válik számos kallódó fiatal reintegrálása az oktatási rendszerbe, miközben a település, és a fenntartó érdekei is legmesszebbmenőkig érvényesülnek. A program a megfelelő feltételek megléte esetén, képes választ adni nemcsak a régió, de akár hazai illetve nemzetközi méretekben is a jelentkező problémákra. A fenntartható fejlődés folyamatában az oktatás az utóbbi években fokozatosan felértékelődött s jelentőségre változatlanul növekszik. Új minősítést került be a köztudatba, az oktatást nem más, mint rejtett kincsnek, melyet felszínre hozni és kamatoztatni kell. Új felfogásban jelenik meg az egész életen át tartó tanulás igénye, amelyet a gyorsan változó gazdasági viszonyok követelnek meg. Az integrált nevelés oktatás megvalósítása keretében lehetőséget biztosítunk fiataljaink számára, hogy az iskola elvégzése után egyenlő esélyekkel induljanak egyéni életpályájukon. Általános műveltségükkel képességeiknek és lehetőségeiknek megfelelően eligazodjanak korunk információhalmazában és szakmai felkészültségükkel hazánkat mindig képviselni tudó európai állampolgárok legyenek. Fontosnak tarjuk, hogy a tőlünk kikerülő tanulók a partnereink igényeinek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, konvertálható tudást szerezzenek, felkészültek legyenek az élethosszig tartó tanulásra. Sajátos helyzetünkből kiindulva célunk a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatása, ugyanakkor a tanulói képességek lehető legteljesebb kibontakoztatására való törekvésünk. 5

6 I.2. Az iskola adatai Elnevezése: Székhelye: Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium 5000 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2 (iskola) (helyrajzi szám: ) Telephelye: 5000 Szolnok, Lomb út 8/A (kollégium) (helyrajzi szám: 7241) OM azonosítója: OM: Évfolyamainak száma: szakképzésben 3, gimnáziumban 4 Alapító szerve: Fenntartó szerve: Az intézmény típusa: Országos Roma Önkormányzat Országos Roma Önkormányzat többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény; általános iskola, szakiskola, gimnázium a nappali, az esti és a levelező oktatás munkarendje szerint, kollégium. Alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 4 1. bek. foglaltak szerint nemzetiségi kollégiumi ellátás gimnáziumi nevelés-oktatás szakközépiskolai nevelés-oktatás nemzetiségi gimnáziumi nevelés-oktatás nemzetiségi szakiskolai nevelés-oktatás köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelésoktatás felnőttoktatás általános iskolai nevelés-oktatás a többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása. Oktatott szakmák: Az intézmény szakágazati besorolása: Női szabó, Irodai asszisztens Számítógép-szerelő, -karbantartó Pedagógiai- és családsegítő munkatárs : Lakástextil késztő : Textiltermék-összeállító Számítógépes adatrögzítő Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő Általános iskolai felnőttoktatás (1 4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5 8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) 6

7 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (iskolai könyvtár) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kiegészítő tevékenység TEÁOR egyéb vendéglátás TEÁOR felső szintű, nem felsőfokú oktatás TEÁOR oktatást kiegészítő tevékenység 7

8 I.3. Helyzetelemzés I.3.1. Külső feltételek Az iskola a Kelet-Magyarországi régióban valósul meg, melynek jellemzője, hogy mindeddig távolesett az innovációs gócpontoktól. Beiskolázási területe a megyére korlátozódik elsősorban a megyeszékhelyre, a környező falvakra, különösen a hátrányos helyzetű településekre. Olyan fiatalok számára jött létre, akik halmozottan hátrányos szociális háttérrel rendelkeznek. További hátrányként jelentkezik náluk-munkaerő piaci megjelenésük szempontjából-, hogy különböző okok miatt középiskolai tanulmányaikat megszakították, s így reménytelennek ítélték a további tanulást, a magasabb iskolai végzettség megszerzését. Az iskola a fenntartó segítségével szociális téren is messzemenőkig igyekszik megteremteni a feltételeket a tanuláshoz. Az empatikus és személyre szóló oktatás mellett a lehetőségekhez mérten az ingyenes utazás, napi egyszeri étkezés valamint térítésmentes tanszerellátás és ösztöndíj alkalmankénti vagy folyamatos biztosításával. Az iskola egyedülálló interkulturális viszonyokat teremthet, amely a fiataloknak segítséget nyújt kölcsönös etnikai előítéleteik leküzdésére. A szolnoki térség gazdaságát és vállalkozóit az országos tendenciák jellemzik, magas az egyéni, kis és közepes vállalkozások aránya. A vállalkozásokra jellemző a tőke és piaci ismeretek és kapcsolatok hiánya. A térséget jelenleg elkerülik a gazdasági és társadalmi fejlődést is elősegítő autópályák, jelentős ipari, kereskedelmi koncentráció Szolnokon és az agglomerációba tartozó településeken található. Gyengék és esetlegesek a piaci kapcsolatok, kevés a versenyképes és fejlődni tudó vállalkozás. A Tisza menti kis települések belső perifériának tekinthetők. A szolnoki kistérség a fejlődő kistérségek csoportjába a megyében az egyedüli nem hátrányos helyzetű kistérség került besorolásra. A kistérség viszonylag kedvező helyzetét elsősorban Szolnok város kedvező gazdasági társadalmi mutatóinak köszönheti. A térségben működő vállalkozások elsősorban a kereskedelem és egyéb szolgáltatások területén találhatók. A város népességszáma a rendszerváltás óta folyamatosan csökken ben a város lélekszáma közel fő volt, ami azóta is a legmagasabb számnak bizonyult a város történetében ben a város lélekszáma körülbelül fő, ám demográfusok prognózisai szerint ez a szám 2030-ra az előző évek csökkenési és növekedési ütemeit figyelembe véve akár főre is csökkenhet. A városban 10 általános iskola, 7 középiskola, valamint a Szolnoki Főiskola, mint felsőoktatási intézmény működik, köztük a Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium. I.3.2. Személyi feltételek Iskola Pedagógus álláshelyek száma Határozatlan idejű kinevezéssel GYES-en, GYED-en lévő Óraadó Kollégium Pedagógus álláshelyek száma Határozatlan idejű kinevezéssel 22 fő 22 fő 1 fő 6 fő 4 fő 4 fő 8

9 Ügyviteli, technikai dolgozók Iskola Kollégium 13 fő 3 fő A tanárok többsége nagy tapasztalattal rendelkező, hosszú ideje az intézményben dolgozó pedagógus, akik kellő felkészültséggel rendelkeznek a problémák kezelésében. Segítségükre számíthattak az idei tanévben érkezett pedagógusok is. Ugyanakkor hiányoznak a célzott, a tanulók speciális igényeihez igazodó módszertani továbbképzések, tréningek. I.3.3. Tárgyi feltételek: 12 osztályterem Ebből 3 számítógépes terem 1 Technika terem 1. fejlesztő szoba 1 Varró tanműhely 1 tornaterem 1 tanári szoba 1 rendszergazdai és szerver szoba 1 ebédlő könyvtár Az iskolaépület elöregedett. A szükséges munkálatok felmérését elvégeztette a fenntartó, és elkészült a felújítási munkák ütemezése is. Megfelelő források esetén - a fenntartó ígérete szerint - a legégetőbb felújításokra sor kerülhet a tanév végével. Komoly gondot jelent a tanulói létszámhoz viszonyítva szűkös hely, kevés tanterem. Gyakorlatilag az épület minden kihasználható helyiségében tanító-nevelő munka folyik. A szemléltető eszköz kevés, és jelentős részük elhasználódott. A szakképzésnél különösen jelentős gondot jelentettek a hiányos, elöregedett eszközök. Az intézmény informatikai eszközellátottsága is meglehetősen szegényes. A közeljövőben a hiányzó taneszközöket, szemléltetőeszközöket fel kell mérni és ütemtervet kell kidolgozni a beszerzésükre. 9

10 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA II.1. Az iskola szellemisége Az Integrált nevelés-oktatás felfogás az, hogy mindenki számára biztosítani kell az iskolarendszeren belül egy újabb esélyt az érvényesüléshez. Amennyiben tehát a fiatal eltávolodott az iskolától, az iskolának kell közelítenie hozzá. A kialakuló új viszonyokat már kognitív tárgynak tekintik, ahol a szellemi tevékenység felértékelődik, az érvényesül jobban, aki többet tud, és azt tudja, ami az életszakaszban és társadalmi szituációban anyagiakra váltható. Ma már nem önmagában a bizonyítvány, hanem a megszerzett tudás értéke minősíti a hallgatót. Ezt tehát a piaci viszonyok is mérik. Az Integrált nevelés-oktatás szellemiség szakított azzal a felfogással is, hogy az oktatási intézményben mindenkinek ugyanazt kell nyújtania. A korszerűen tervezett oktatás folyamatosan épít az új szükségletekre, és új szükségleteket szolgál. Ezért azt tekintjük modern oktatási-képzési formának, amely vállalja a számítástechnikai ismeretek tanítását, az alapvető közgazdasági, menedzseri ismeretek elsajátítását, bevezeti a tanulókat a természeti környezeti ismeterek kultúrájába, és megismerteti az érdeklődőket az alapvető technikai ismeretekkel. Az Integrált nevelés-oktatás iskolájának olyan anyagot kell tanítania a hagyományos értékek mellett ami holnap is alkalmazható ismeret. Mindezt úgy kell tennie, hogy messzemenőleg figyelembe vegye az iskolába bekerülő fiatalok és felnőtt korúak indulását-indíttatását, az eltérő készség-képességstruktúrákat, családi hátterét, motivációit, igényeit és lehetőségeit. Az új igényeknek megfelelő oktatás eredményesen szolgálhatja az esélyegyenlőség megvalósulását a felnőtt korban is. Az iskola új szerepe abban is megnyilvánul, hogy az eredményes oktatás érdekében kapcsolatokat épít ki a munkahelyekkel, a foglalkoztatási közeggel, és ennek eredményeképpen ezek egyre inkább kiemelt oktatási helyszínné válnak. Az új feladatok felvállalásának teljesítését, eredményességét kellően szolgálhatja a motiváció új értelmezése, a Te képes vagy rá! attitűd kialakítása, amelyben a tanuló hatékonyan és eredményesen tanul, ha annak értelmét és hasznát látja. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat vesszük alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk. Dokumentumainkban megfogalmazott törekvésünk és célunk, hogy a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, ezáltal segítsük a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést. Megítélésünk szerint az Integrált nevelés-oktatás iskolai modell a felvállalt pedagógiai küldetésben érvényesíti ezeket a követelményeket, s megfelel az egyre jobban terjedő Európai modellnek. Az iskolánk pedagógiai programja az alábbi fiatalok számára jött létre: A 14. életévüket betöltött, az általános iskolát befejezett tankötelesek A tanköteles korú tanulók, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanköteles tanulók, akik a tizenötödik életévüket az adott tanévben betöltik, és legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégeztek 10

11 A tanulmányaikat megszakított, de azt folytatni kívánó, már nem tanköteles fiatalok Az általános iskolát befejezni nem tudó, nem tanköteles felnőtt korúak Valamilyen középfokú tanintézetből kimaradók, lemorzsolódók, Ifjúsági munkanélküliek, Elemi írás olvasási - számolási nehézségekkel küszködők, akik a tanulmányi munkában minimálisan terhelhetők, A rendkívül nehéz szociális körülmények között élő, hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok A 32/1997. (xi. 5.) MKM rendelet (2) értelmében cigány kisebbségi oktatásban részt venni szándékozók Az integrált nevelés-oktatás programban résztvevő, a tanulást újra megkedvelő és érettségit szerezni akaró, továbbtanulni kívánók. A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt, integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű tanulók. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény bek. szerint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók. 11

12 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) TANULÓKKAL VALÓ FOGLALKOZÁS Értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, 1. AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 2. BESZÉD- FOGYATÉKOS TANULÓK Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében elsőbbséget biztosítunk az ép beszélő környezetben történő integráltan történő oktatásnak. 3. A MEGISMERŐ FUNKCIÓK VAGY A VISELKEDÉS FEJLŐDÉSÉNEK OR- GANIKUS OKRA VISSZAVEZETHETŐ TARTÓS ÉS SÚLYOS RENDELLENES- SÉGÉVEL KÜSZKÖDŐ TANULÓK A rész-képességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni képes környezetbe. A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegen nyelv tanulás) jó színvonala mellett. Iskolai készségek kevert zavara: aritmetikai írási-olvasási készségek együttes előfordulása Kevert specifikus fejlődési zavarok: a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók kombinált fejlődési zavara 12

13 A rész-képességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni képes környezetbe. A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegen nyelv tanulás) jó színvonala mellett. Iskolai készségek kevert zavara: aritmetikai írási-olvasási készségek együttes előfordulása Kevert specifikus fejlődési zavarok: a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók kombinált fejlődési zavara II.2. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai II.2.1. Együttműködés eleve Az iskola feladatait szeretnénk úgy megszervezni, hogy azok szervesen illeszkedjenek a Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzatának oktatáspolitikájába, szorosan együttműködve a fenntartóval és a társintézményekkel. Programunkban vállaljuk a HH, HHH-s tanulók, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését és oktatását, igazodva a törvényi szabályozókhoz, alkalmazkodva speciális szükségleteikhez az integráció keretében. Cél: Az alapító okiratban lefektetett alapfeladatok minőségi megvalósítása Társintézményekkel való kapcsolat erősítése. Feladatok, eszközök, eljárások: Bekapcsolódás a város társintézményeinek rendezvényeibe: kulturális programok, könyvtári órák, kiállítások, múzeumlátogatás, stb. Kommunikáció kialakítása, kapcsolattartás, információszerzés és nyújtás az oktatási intézménybe bekerülő fiatalokról, fejlődésükről. Szakmai programok szervezése az integrált nevelés-oktatás lehetőségeiről, folyamatáról társintézmények részére tapasztalatszerzés és adás érdekében II.2.2. Képesség és érdeklődés szerinti tanulásszervezés elve Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok az alapképességeik fejlesztése mellett megkapják esélyeik növelése érdekében a választott szakterületüknek és az 13

14 érdeklődési körüknek megfelelő fejlesztést. A sérült képességek terápiás kompenzáló korrekciós nevelése, az épen maradt képességek maximális fejlesztésével. Azoknál a tanulóknál, akik szakvéleménnyel rendelkeznek, a tanórán lehetőséget nyújtunk a lassított ütemű haladásra, a saját munkatempó szerinti haladásra, illetve egy-egy tananyagrész hosszabb ideig történő feldolgozására, illetve tananyag redukcióra is. Elvünk, a differenciált, rugalmas tanulásszervezés, kooperatív tanulásszervezési eljárások alkalmazása, egyéni fejlesztés dominanciája. A befogadó tanulók jelenléte, munkatempója, viselkedése pozitív hatást gyakorolhat a nehezebben haladók számára. Cél: Az iskola arculatának integrált nevelés-oktatás megőrzése A diákok képességeinek kibontakoztatása és fejlesztése Színvonalas nevelő-oktató munkával biztosítani, hogy a gyakorlati életben hasznosítható, valamint az esetleges magasabb iskolafokozatba kerülést segítő tudással rendelkezzenek. Feladatok, eszközök, eljárások: Szülővel együttműködve igényes, egyéni sajátosságokra odafigyelő beiskolázás megvalósítása A diákok képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása minden lehetséges eszközzel és formában: speciális tanmenet, felzárkóztató foglalkozás, szakkörök stb. A tanulók egyéni fejlődési ütemének figyelembe vétele és fejlesztő segítése: egyéni bánásmód, felzárkóztatás, fejlesztő pedagógia, korrepetálás, differenciálás, szükség szerint egyéni értékelési mód, osztálybontás. II.2.3. Nyitottság elve Napi munkánk során törekszünk a bevált, hagyományos, valamint az új, változatos módszerek, eljárások összhangjának megteremtésére a hatékonyság érdekében. Intézményünk integrációs oktatási programok, formák és módszerek megismerésével, bevezetésével járul hozzá az esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez, a tehetség ápolásához, a szegregációs és a diszkriminációs jelenségek megszüntetéséhez. A nevelőtestünk érintett tagjai készek arra, hogy a pedagógus továbbképzés keretében elsajátítsák azokat a kompetenciákat, amelyeket a befogadó környezet személyközpontú nevelés-oktatás megkíván. Cél: Olyan továbbképzésekbe való kapcsolódás, melynek szellemi hozamaként hatékonyan segíthetjük tanulóink személyiségfejlődését, önmegvalósítását. A bevált és új módszerek fenntartása és átadása, a tartalmas és színvonalas munka érdekében. Feladatok, eszközök, eljárások: Ösztönözni és teret adni azoknak az új, tartalmas egyéni eljárásoknak, megoldásoknak, tanulásszervezési módszereknek, melyek összhangban állnak az össziskolai értékrenddel, de nagymértékben hozzájárulnak a tanulók képességeinek mind teljesebb kibontakoztatásához, a követelmények hatékonyabb elsajátításához, a tehetségfejlesztéshez vagy felzárkóztatáshoz: csoportbontás, 14

15 különböző munkaszervezési formák, iskolán kívüli tanórák, tanulmányi kirándulások, külső óraadók (pl: osztályfőnöki órán). Megteremteni a lehetőséget arra, hogy a hasznos tapasztalatokat átadhassuk egymásnak: óralátogatások, bemutató órák, szakmai fórumok, előadások, belső kiadványok. A pedagógusok egyéni elképzeléseihez, a szülők, tanulók igényeihez, valamint az intézmény feltételeihez igazodó továbbképzések és továbbtanulási lehetőségek kihasználása, hogy ezzel is hozzájáruljunk az iskola színvonalas nevelő-oktató munkájához (fejlesztő pedagógia, tanulási zavar leküzdése, táncpedagógia, drámapedagógia stb.). II.2.4. Egyensúlyra törekvés az iskolai feladatellátásban Nevelő-oktató munkánk során és a pedagógiai programunk összeállításakor egyformán nagy figyelmet szentelünk a hagyományos normatív kultúra, az interkulturális nevelés mellett azoknak a tartalmaknak, amelyek az Európához való tartozásunkat erősíti: Cél: nemzeti értékek, hagyományápolás európai humanista értékrend emberiség előtt álló közös problémák: a globalizáció, környezetszennyezés, egészséges életmód, munkanélküliség más népek, kultúrák iránti nyitottság, megértés saját nemzetünk, iskolánk, tanulóink problémái iránti érzékenység A minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltség alapjai és fejlesztése Tanulóinkban kialakítani és fejleszteni a nemzeti azonosság-tudatot és erősíteni Európához való tartozásunkat Diákjainkban alakuljon ki az emberiség, közösség, egyén problémái iránti odafigyelés és megértés Mások tiszteletére, megbecsülésére való nevelés, a másság elfogadtatása Feladatok, eszközök, eljárások: Hatékony módszerek eljárások alkalmazása, hogy tovább építhető, vagy biztosabb alapokat sajátítsanak el tanulóink Esélykülönbségek mérséklése, hátrányos helyzetű tanulók nevelése: egyéni bánásmód, fejlesztő pedagógia, differenciálás; ifjúságvédelem. Nemzeti és közvetlen környezetünk hagyományainak ápolása tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során: tananyagválasztás, a város kulturális értékeivel való megismerkedés. Kulturális programok látogatása és szervezése, könyvtári órák, kiállításmúzeumlátogatások, osztálykirándulások, különböző (helyi) vetélkedők szervezése ill. (mások) azon való részvétel. Megismertetni diákjainkat iskolánk névadója életútjával Kapjon szerepet a tanulókkal együtt töltött hasznos- és tartalmas szabadidő, sport-, kulturális rendezvény, szakkör, hagyományápolás. Pályaorientáció segítése 15

16 II.2.5. Életkori sajátosságok, egyéni képességek elve Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy gyakorlati munkánk során a tanulóink nevelésétoktatását az adott fejlettségi fokokhoz és egyéni képességekhez igazítsuk. Az integráció keretében biztosítjuk azokat a modern oktatási modelleket, amelyek lehetővé teszik a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési és magatartászavarral küzdő tanulók számára a kerettantervi követelményeknek, a NAT-nak való megfelelést. Sajátos nevelési igényű tanulóinkat a nevelés-oktatás minden folyamatába aktív résztvevőként kívánjuk bevonni, alkalmazva az Irányelvek tantárgyi és tananyagtartalmi előírásait, a tanulók egyéni specializáltságait, fejlődési ütemét. A SNI tanulók számára a megfelelő habilitációs és rehabilitációs, valamint fejlesztő foglalkozásokat képzett szakemberek tartják (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus), valamint szükség esetén pszichológus. A fejlesztés egyénre szabott a szakértői szakvéleményben foglaltaknak megfelelően, melyhez egyéni fejlesztési tervet készítenek tanulónként a fejlesztésben részt vevő szakemberek. Cél: Tanulóink harmonikus, egészséges személyiségfejlesztése Egyéni képességeik mind teljesebb kibontakoztatása Harmonikus személyiségfejlesztés Diákjaink motiválttá váljanak a tanulás, az ismeretelsajátítás iránt Feladatok, eszközök, eljárások: Az életkori sajátosságokhoz igazodó nevelési-oktatási módszerek, eszközök, eljárások alkalmazása Egyéni tanulási stratégiák kialakítása, fejlesztése Kiinduló helyzetfeltárás: a mindenkori 9. évfolyamos (belépő évfolyamos) tanulók képességvizsgálata, a további fejlesztési feladatok meghatározása érdekében (fejlesztő, felzárkóztató egyéni foglalkozások indítása a lehetőségekhez és a tanulók képességeihez igazodva) Stressz-helyzetek és iskolai kudarcélmények csökkentése (Egységes nevelési elvek, eljárások, egységes értékelési rendszer, időbeni pontos tájékoztatás, azonos megítélés, igazságosság, egyéni odafigyelés, problémaérzékenység, támogató magatartási együttműködés a szülői házzal.) Érdeklődés felkeltése az adott tantárgyak vagy tevékenységek iránt. (Érdekes munkaformák, előadások, új információk, eszközök, szemléltetés stb.) Alkalmazkodunk a sajátos nevelési igényű fiatalok korlátaihoz és speciális igényeihez, biztosítjuk az ismeretek megszerzéséhez szükség szerint a hosszabb idősávokat. II.2.6. Alkotójellegű munkarend, egészséges-, biztonságos fegyelem elve A nevelőtestület hitvallása, hogy csak a társadalmilag értékes és mindenkire érvényes normák betartásával és betartatásával a személyi szabadság figyelembe vételével lehet egymásra odafigyelő egyéneket és hatékony, fejlesztő közösségeket nevelni. Cél: Közösségbe beilleszkedni, másokhoz alkalmazkodni tudó emberek nevelése. Olyan humanista ember nevelése, aki képes önmegvalósításra, de képes féken tartani indulatait és egyéni valamint a közösség érdekeit összeegyeztetni. Fegyelmezett, önmaga által kontrollált viselkedés és tanulás kialakítása, fejlesztése. 16

17 Olyan közösségek létrehozása, amit nem külön céloktól vezérelt egyének alkotnak, hanem közös célok motiválnak. A világot és önmagát kritikusan szemlélő a környezetéért, társaiért, önmagáért felelősséget érző tanulók, polgárok nevelése. Feladatok, eszközök, eljárások: Fegyelmezett munkavégzés kialakítása tanórákon és szabadidős tevékenységek során Személyes példaadás Társadalmilag is értékes iskolai-, és osztály normák kialakítása: iskola rendje, kommunikáció, érdekképviselet, konfliktuskezelés, jutalmazás-, és fegyelmezés formái, szülők tájékoztatása. Igényes, határozott, következetes, de reális követelménytámasztás a tanulókkal szemben. Közösségformálás a tanulókkal együtt töltött időben: tanórák, osztályfőnöki órák, szakkörök, osztály-bulik, szünetek, táborozás, kirándulás stb. során. II.2.7. Bizalom, együttműködés elve Az iskolavezetés és nevelőtestület igyekszik olyan nevelési rendszer létrehozására, mely a szülő és pedagógus együttműködésével az iskola értékrendjét meghatározva hozzájárul a tanulók személyiségének fejlődéséhez, a személyes-, és szociális kompetenciák kialakításához, erősítéséhez. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált oktatás. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladását tekintjük. Cél: Diákjaink számára egy olyan nyugodt iskolai légkör biztosítása, melyben biztonságban tanulhat, szerezheti ismereteit. Kognitív kompetenciákon túlmutató személyes kompetenciák alakítása, fejlesztése. Az intézmény normarendszerén keresztül segítséget adni, beilleszteni tanulóinkat a társadalomba. Kialakítani diákjainkban a demokratikus magatartás alapjait/magasabb szintjét, ahol az egyén és a közérdekei megfelelően viszonyulnak egymáshoz. A nevelőtestület tagjainak szoros együttműködése, jó légkör kialakítása és megőrzése. Feladatok, eszközök, eljárások: Olyan lehetőségek, felkutatása, biztosítása tanórán, tanórán kívül ahol tanulóink a kognitív képességeken túl, módot, lehetőséget és szakmai segítséget kapnak teljes személyiségük kibontakoztatásához: szabadon választható órák, szakkörök, versenyek, alternatív óravezetések, szerepjáték, kiselőadás, vitafórum, diákönkormányzat, iskolarádió, iskola újság működtetése. Iskolai szokások megismertetése (9. évfolyamos, és belépő évfolyamos diákokkal) és következetes betartatása Diákönkormányzat működtetésén keresztül tanulóinkkal megismertetni a demokratikus magatartás alapjait: szólásszabadság, vitakultúra, szavazás, jogok, kötelességek. 17

18 Szakmai- és emberi odafigyelés erősítése, ápolása a nevelőtestületben: szakmai megbeszélések, közös programok, kulturális-, sport-, egyéb hangulatjavító rendezvények során. II.2.8. Minőségi munka elve Intézményünk minden tevékenységével törekszünk a minőségi munkára, a gyengébb pontok, hibák kijavítására. A tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő minőségi oktatás a differenciálás kiemelt területe a tanulási nehézségek enyhítésében, a felzárkóztató és a tehetséggondozó foglalkozások tudatos és irányított megszervezésében. Cél: A minőségi rendszer bevezetése és működtetése. Napi tevékenységeink hibáinak, hiányosságainak fokozatos feltárása, elkerülése, korrigálása; a jól működők megtartása. Feladatok, eszközök, eljárások: A pedagógusok minőségbiztosítási felkészítése: külső-, és belső felkészítés, informálás. Kiemelt tevékenységek szabványosítása a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és önellenőrzés érdekében. Minőségi munka erkölcsi és lehetőségeinkhez igazított anyagi elismerése. II.2.9. Értékelési alapelvek egységessége A hatékonyság, a minőségbiztosítási rendszer, az ellenőrizhetőség, az átjárhatóság érdekében fontosnak tartjuk az egységes értékelési alapelvek betartását. A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti: a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól (Nkt. 56. ) A tanulók képességeit folyamatosan, 3 hónaponként szövegesen, árnyalt módon, önmagához viszonyítottan értékeljük, kontrollvizsgálatokat kezdeményezünk a szakértői bizottságnál, konzultálunk a szaktanárokkal, szülőkkel, megjelöljük a további feladatokat. Cél: Egységes iskolai norma megteremtése. Ellenőrzés és értékelés egyensúlyának biztosítása. A pedagógusok és tanulók munkájának, teljesítményének egységes, objektív értékelése. A bemeneti diagnosztikus valamint a lezáró, minősítő szummatív értékelés összevetése. Feladatok, eszközök, eljárások: Egységes értékelési eszközök, eljárások kialakítása és betartása (belső ellenőrzés). Diagnosztikus mérés (helyzetfeltárás) beiskolázáskor (9. évfolyamon), pedagógusváltáskor valamint év elején. 18

19 II Össziskolai értékrend alapelvei Intézményünk eddigi gyakorlatában nem szerepelt a sajátos nevelési igényű, a BTM, illetve a HH és a HHH tanulók bármilyen szempontú elkülönítése. Az esélyegyenlőség érvényesítése, valamennyi hátrányos helyzetű csoport részére a közoktatásban is kiemelt feladat. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek esélyegyenlőségi előmozdításának elengedhetetlen feltétele. Az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatásokat tervezünk és valósítunk meg, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. Esélyegyenlőség megteremtése érdekében minden tanulónak biztosítjuk az adottságait, képességeit, személyiségét, aktuális pszichés állapotát figyelembevevő pedagógiai fejlesztést, oktatást. A program megvalósítása érdekében az iskola felhasználja a létrehozott tehetséggondozó kollégiuma nevelési lehetőségeit. Cél: felzárkóztatás, tehetségfejlesztés, alapvizsgára történő felkészítés, Gimnáziumi osztályoknál felkésztés a közép és emelt szintű érettségi vizsgákra és a továbbtanulásra A Híd programok keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket, kompetenciák kialakítása A szakiskolai osztályokban arra törekszünk, hogy tanulóink képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd szakmájukban elhelyezkedni. Tudásuk, képességeik és készségeik, szakmai kompetenciáik feleljenek meg a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. a tanköteles korú fiatalok oktatási rendszerben /iskolában / tartása, a felnőttoktatás keretében tanulni akarók oktatása.. a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, állapotukból adódó hátrányaik csökkentése, a társadalmi beilleszkedésük elősegítése, a felnőtt életre való felkészítésük megalapozása. E feladatok, tevékenységek, helyzetek megteremtésénél a társadalom és a tanuló egyéni szükségleteit vesszük alapul. Feladatok, eszközök, eljárások: Nevelés és oktatás egységes értelmezése (fontos minden tevékenység). Közösségi normák betartása, elsajátítása és elsajátíttatása (egyéni, és közösségi érdek egyeztetése, konszenzusos magatartás). A test, az állóképesség, a szellemi és lelki fejlesztés harmóniája. Az egészséges életmód kialakítása (példaadás), szabadidő hasznos, célszerű eltöltése. Önfejlesztés megvalósítása, a feltételek nyújtotta lehetőségek kihasználása. Erkölcsi értékek, humánus magatartás-minták, szokások nyújtása, és ezek fejlesztésére való törekvés. Nemzeti és helyi értékek, hagyományok ápolása, átadása. A diákok képességeihez, érdeklődéséhez igazodó differenciált munka és értékelés lehetősége és szükségessége. A másság elfogadás és elfogadtatása. Az érdemi és hasznos munka jelentősége, mely az iskola presztízsének fenntartása és további növelése érdekében minden dolgozótól elvárható. Értelmes rend, fegyelem betartása, betartatása, mely elősegíti a hatékony munkát. 19

20 Verseny- és piacképes szaktudást nyújtó, polgári értékek iránt fogékony, nyitott közéleti személyiség formálására törekvő érettségit, szakmát adó iskola kialakítása, megteremtése, működtetése. Feladata a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolákból kimaradt, beilleszkedési problémákkal küszködő fiatalok szakmához, illetve érettségihez juttatása. Személyiség-és képességfejlesztésben kiemelt fontosságú az önismeret, a kommunikációs technikák javítása, az együttműködési készség fejlesztése, a reális énkép kialakítása. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlődési eltéréseit, a sérült funkciók személyiségfejlődést károsító következmények megelőzése, ellensúlyozása elsőrendű faladatunk. A szocializáció elősegítésében feladatunk, hogy a tanulókban kialakuljon a saját és a világ értékei, normái közötti kapcsolat iránti érzékenység és csökkenjenek az adaptációs nehézségek. Az egészségközpontú nevelés területén kiemelt fontosságú a környezetbarát életvitel, az egészséges életmód, valamint a mentálhigiénés program megvalósítása. Az értékközvetítésben kiemelten kezeljük a tanulásba és a tudásba vetett hit visszaadását, felismertetését, és a motiváció fejlesztését. Az ismeretközvetítés - szakképzés elsőrendű feladatának tekintjük a szakmaszerzésre, a munkaerő-piacihelytállásra, a továbbtanulásra való felkészítést; valamint az érettségi megszerzésének módját. Hagyományőrzés: prioritást élvez az identitástudat megerősítése, vállalása és a nemzet közös kultúrájába történő beillesztése. II Integrációs nevelés Cél: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók indokolatlan szociális hátrányaiból származó különbségek mérséklése, tompítása. Az iskolai tanulás és a felnőtt élet közötti sikeres, minél zökkenő menteseb átmenet biztosítása, a munkaerő piaci szükségletek figyelembevételével az élethosszig tartó tanulás megalapozása. Feladat Kompetencia mérések tantárgyi osztályzatok egyéb mérések alapján a tanulók fejletségének meghatározása, egyéni differenciált fejlesztési terv kidolgozása: A törvényi előírásoknak megfelelő összetételű (heterogén) tanulócsoportok kialakítása Tanuló szempontú szemlélet kialakítása az oktatás-nevelés során Egyéni haladási ütemet segítő differenciált, kooperatív, új típusú tanulásszervezési módszerek alkalmazása. Aktuális tantárgyi ismeretek, használható tudás szintek megállapítása (megfigyelés, mérés, értékelés, tantárgyi mérések, kompetencia-mérés) a sikeres társadalmi szocializáció elősegítéséhez A méréseknek megfelelő, fejlődést követő, egyéni haladási tervek készítése Az erősségek kiemelése, motiváltság, tudásvágy fenntartása Önálló tanulás képességét kialakító, és a tanulási, magatartási zavarok kialakulását megelőző programok Az érdeklődési területek, sikerpontok mentén a társadalmi és szociális érzékenység tudatos fejlesztése 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail. Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-94 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.com A Csillagfény Alapítvány által fenntartott Csillagfény

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pedagógia programjáról

Pedagógia programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Pedagógia programjáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április 21. A pedagógiai

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY OM azonosító: 200914 Cím: 7150 Bonyhád, Jókai u 3. Telefon: 74 / 451-918 E-mail: info@jokai.szltiszk.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adatlap Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézmény Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. 1. Általános felvételi eljárásban

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:lehelovi@ovodak.oroshaza.hu web: http://onkormovi.fw.hu SEGÍTŐTÁRS (integráció,

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve

A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve 2008 Bemutatkozás Iskolánk Baranya megye és a régió egyik szakképzési központja: gépészet elektronika elektrotechnika és informatika

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben