Amiről az iratok sem beszélnek Forráskritikai megfontolások a közelmúlt egyháztörténet kutatásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amiről az iratok sem beszélnek Forráskritikai megfontolások a közelmúlt egyháztörténet kutatásához"

Átírás

1 Amiről az iratok sem beszélnek Forráskritikai megfontolások a közelmúlt egyháztörténet kutatásához ( Kommunizmuskutatás és levéltárak konferencia, Esztergom, szeptember ) Minden Egész eltörött írta Ady Endre 1909-ben, és idézte szavait Szűcs György a közelmúltban A töredék dicsérete című előadásában. 1 A művészettörténet számára ugyanis kézenfekvő feladat a töredékekből rekonstruálni az egészet. A jelenséget a történész-szakma is ismeri. Egy forrásínséges korszakkal bíbelődő történész számára is kimeríthetetlen lehetőséget nyújt a hipotézis-alkotásokhoz az a pár oklevél, ami rendelkezésre áll a vizsgált korszakból. Ha azonban olyan korszakkal foglalkozunk, amely egyrészt nincs is túl távol, másrészt már-már beteges módon sok szöveget termelt, gyakorta épp a források gazdagsága téveszt meg minket. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egészként szemléljük őket kritikátlanul elfogadva narratívájukat, s nem keresve bennük a (nem megkonstruált, hanem megélt) valóságról árulkodó hiányokat. Ma elsősorban ezekkel a hiányokkal szeretnék foglalkozni röviden áttekintve egyszersmind az 1945 utáni korszakra vonatkozó egyháztörténet-írás forrásadottságainak változásait is. Mert a történetírás lehetőségei bővültek az elmúlt évtizedekben, de a kutatás előtt lassan megnyíló ajtók nem a Kánaánba vezettek. 1./ A rendszerváltásig és az azt követő néhány évben a korszakról egy egyházához lojális egyháztörténész számára gyakorlatilag nem állt rendelkezésre más narratív forrás, mint néhány memoár. Elsősorban a külföldön publikált emlékiratokra kell gondolnunk mindenekelőtt természetesen Mindszenty József hercegprímáséra 2, illetve akkor csak néhány bennfentes által elérhető, azóta zömében már kiadott kéziratra; valamint a szintén csak keveseknek megnyíló élő emlékezetre, azaz az oral history-ra. E források műfajuk miatt magukban hordozzák mind szerzőik szubjektív látásmódját, mind a pontatlanságokat. Természetük szerint igénylik tehát a forráskritikát. Ez kézenfekvő mégis azt tapasztaljuk, hogy részint a szerzők iránti jogos (talán néha túlzott) tisztelet, részint más források elérhetetlensége sokáig szinte abszolutizálta e visszaemlékezések tartalmát. Csak az utolsó évtizedben jelentek meg e memoárok elcsúszásait helyretenni szándékozó publikációk. Hogy csak egyet idézzek fel, ilyen pontatlanság Mindszenty prímási székből való elmozdításának dátuma, amelyet Somorjai Ádám tárgyalt. 3 Az efféle tévedések kiszűrése még talán a könnyebb feladat. A memoár-műfaj azonban más szempontból is igényel forráskritikát. Hiba, ha a szerzők szubjektív látásmódját a történészi narratíva kritikátlanul, teljes egészében átveszi. Egy-egy szöveg, egy-egy megközelítés ugyanis gyakorta a korabeli közkeletű ellenoldali állításokra, vádakra válaszként született meg s gyakorta az igazság sokszor valahol középen van. (Néha meg ki sem deríthető a valóság. Példa erre egyházmegyénk történetében az úgynevezett tordasi eset : az állami hatalmasságok narratívája szerint Shvoy Lajos fehérvári püspök azért látogatott el a faluba, hogy annak plébániáján megtekintett kiállítás ürügyén titokban találkozzon külföldi diplomatákkal a püspök váltig véletlen találkozásról beszélt. Akkor is; később íróasztalfióknak készített emlékirataiban is. S meglehet, hogy közvetlen környezetében volt, aki parancsra lépre csalta. 4 ) És miről hallgat egy memoár? Elsősorban arról, amiről szerzője nem akar beszélni. Vagy, mert nem tartja fontosnak és ott még nem tartunk, hogy ezeket nagyon hiányoljuk ; vagy, mert veszélyesnek tartja önmagára, szeretteire, vagy képviselt ügyére nézve az őszinteséget. Mindez érthető. Másodsorban pedig arról hallgat, amiről nem tud, vagy nem képes beszélni a szerző. Ennek gyökerei a szubjektum világába vezetnek. Legkézenfekvőbb példa erre a börtönökben elszenvedett 1 Szűcs György: A töredék dicsérete. In: Mátyás király és a fehérvári reneszánsz. Szerk. Kerny Terézia Smohay András. Székesfehérvár, Mindszenty József: Emlékirataim. Budapest, Somorjai Ádám: Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma. Egy szakirodalmi adat pontosítása: nem december 18., hanem február 5. In: Magyar Sion Új folyam I./XLIII. évf. (2007) Felhívnám a figyelmet azonban arra, hogy az ÁEH források a korai diplomáciai értesülések miatt szintén a korai, rossz dátumot görgették maguk előtt. 4 Shvoy Lajos: Önéletrajz. Szerk. Mózessy Gergely. Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből I. Székesfehérvár, , 148.; MOL XIX A 21 d , 41/1962; MOL XIX A 21 d 0056/1962.

2 megpróbáltatások felidézése. Egyik oldalon találhatjuk Endrédy Vendel zirci apát szívbemarkoló szűkszavúságú, tárgyilagos emlékezését kínvallatásaira, 5 vagy Tabódy István könnyed, de kérlelhetetlen őszinteségű interjúit. 6 Mások viszont a teljes hallgatásba burkolóznak a szenvedésről. Vagy szocializációjuk illemtana, vagy a felidézéssel járó ismételt megélés képez olyan pszichés gátat, amelyen nem tudnak, vagy nem akarnak áttörni. Mindszenty József emlékiratai e tekintetben egyfajta köztes helyzetet mutatnak. Bőségesen mesél börtönélményeiről de a kínzásokból csak keveset tárt fel: hogy gumibottal verték és nem hagyták aludni. 7 Lényének legmélyére zárta a többit. Szinte csak lelkének legmélyebb kitárulkozásakor, gyónásaiban szólt ennél többről. Legalább kettőt lehallgattak. E források használata azonban messzire vezető morális és egyházfegyelmi kérdéseket is felvet még akkor is, ha valami kép belőlük nyerhető a történtekről. 8 2./ Historiográfiai visszatekintésünket folytatva azt kell kimondanunk, hogy az egyházi levéltárak korszakra vonatkozó iratanyaga csak lassan nyílt/nyílik meg a kutatók előtt. A katolikus levéltárakra még 1995-ben kidolgoztak egy általánosnak tekinthető kutatási szabályzatot. Ez zömében 50 év után nyitotta meg az iratokat a kutatók előtt, de ennél szigorúbban kezelte a perszonális, illetve szentszéki jellegű anyagokat. A megvont időhatároknál frissebb iratok csak az ordinárius eseti, személyre szóló engedélyével voltak hozzáférhetőek. Ma már nincs közös szabályzat, de az egyes egyházmegyékben követett elvek lényegében ugyanezek. Érthető tehát, hogy a kutatói érdeklődés más, könnyebben hozzáférhető forráscsoportok felé fordult. Természetesen nem vitatom el az egyházi levéltárfenntartók jogát a játékszabályok ilyen megalkotásához. Csak sajnálom a döntést. Olyasmit is fedve hagyunk így, aminek megismerése segíthetne tisztábban látni. Olyasmit is rejtünk, amiről máshonnan bőséges információt szerezhet a kutató ráadásul ellenséges narratívában. Egy példa: 1959/60 fordulóján sikkasztásba keveredett egy székesfehérvári egyházmegyés békepap. Ügye lenyomataként 2 doboz szentszéki jellegű iratot őriz levéltárunk. Ezekhez 110 év után lehetne hozzáférni. Aki azonban érdeklődik, az ügy lényegét megtalálhatja az ÁEH irattárában, 40 oldalon. Benne az ügyben született elmarasztaló első-, és a felmentő másodfokú egyházi bírósági ítéletek szakszerű összevetését. Megjegyzendő, hogy utóbbi nem a logikus prímási, hanem az ekkorra már állami nyomásra átalakított összetételű egri főszentszék műve volt. 9 De térjünk vissza alapvető megközelítésünkhöz: Miről nem szólnak az egyházi provenienciájú iratok? Először is: ami nincs meg, az semmiről. (Vagy épp hiányával, áttételesen sok mindenről.) Mert sok a hiányzó irat. Vannak államilag megrostált irat-együttesek. A perek, házkutatások kapcsán lefoglalt vagy ezektől félve óvatosságból megsemmisített iratokra gondol mindenki, de vannak kevésbé ismert és kézenfekvő történetek is. A minap az ÁEH anyagában találtam egy olyan aktát, ami iratkezelési jegyei szerint a mi püspöki aulánkból származik, onnan emelték ki ból való, Kapisztrán Szent János ünnepének október 23-ra való áttolásáról szólt az ÁEH azonban minden erre vonatkozó aktát begyűjtött, a Vatikán rendelkezésének kihirdetését megtiltotta. 10 Vannak azután olyan iratok, melyek azért hiányzanak, mert meg sem születtek. Jellemző a diktatúra szorításában a szóbeliség, a bizalmas ügyintézés. Lássunk erre is példákat. A székesfehérvári egyházmegyében Shvoy Lajos püspök két papját Mayer Józsefet és Vajk Gyulát kinevezte egyházmegyei vagyonőrré. Mindez valamikor 1958 nyarán történhetett. Azon problémás esetek kivizsgálását bízta rájuk, melyekben az egyházközségek vagyongazdálkodásával kapcsolatban merültek fel kétségek; valamint az építkezések felügyeletét. A vizsgálatok eredményeiről csak szóban, közvetlenül a főpásztornak kellett jelentést tenniük. Munkájukról nincsenek részletes információink. Sőt: maguknak a kinevezéseknek sem ismert sem dátuma, sem formája. Merthogy az is szóban történt de megtörtént, mert egymástól független memoárok rögzítik a dolgot Endrédy Vendel fogságának hiteles története. Szerk. Endrédy F. Csanád. Sopron, Pl.: Kepes András: Beszélgetések. Budapest, Vö.: Mindszenty Részletesebb csak: Balogh Margit: Mindszenty József. Élet-kép sorozat. Budapest , ; Somorjai Ádám Zinner Tibor: Majd halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez. Budapest, , MOL XIX A 21 a SZ 18-1/ MOL XIX A 21 e 18. doboz, Vatikáni dekrétumok, 4/ Vajk Gyula: Visszaemlékezéseim Shvoy Lajos püspök atyámra Kézirat, Hegykő, Shvoy

3 Vagy egy hasonló, iratot alig termelő helyzet: állami nyomásra fordulóján minden egyházmegyében az ordináriusnak fel kellett függesztenie belső, egyházfegyelmi eljárás keretében néhány, állami szervek által megnevezett papját a működés alól. (Jobb esetben csak kisebb helyre disponáltatták őket.) Fél évvel korábban zajlottak nagyszabású papi perek minden szereplő tudta, hogy ez a kisebbik rossz, ami történhet egy célkeresztbe került pappal. Ha a püspök ellenállt volna, beindul a hatalmi gépezet, aminek börtön a vége. Valamennyi püspök kötélnek állt, de többségük kérte és elérte, hogy személyesen közölhesse az érintettekkel az intézkedést. Így levéltárainkban az aulába való berendelés táviratának fogalmazványán, és pár nappal később a plébániák átadás-átvételének hivatalos jegyzőkönyvén túl szinte semmi nem maradt e történtekről. Ha szerencsék van, a perszonáliákban egy-két retrospektív magánlevél, és a későbbi visszahelyezés alkudozásainak aktái. 12 Az efféle szóbeliség viszont csak korlátozott körre terjedhetett ki. Magam is tapasztaltam gyerekfejjel, hogy a szomszédságunkban élő, pár évvel később hasonló körülmények között a fővárosból egy dunakanyari plébániára küldött pap rokonsága egy életen át hordozta sebként az atya száműzetését elsősorban a püspök iránt érezve haragot, nem ismervén és értvén a hátteret. Fenti ügyben a megszülető iratok nem nagyon árulkodnak arról, hogy milyen cselekvési kényszerben jöttek létre. Maga a kényszerre való utalás is ritka, bár azért előfordul. Hadd idézzek fel szó szerint egy dokumentumot: Kisberk Imre fehérvári apostoli kormányzó írja Szabó Imre esztergomi apostoli kormányzónak keserűen: Excellentiád folyó évi április 6-ról kelt levelére április 9-én 618/1971. szám alatt válaszoltam, és közöltem, hogy részemről semmi akadálya nincsen annak, hogy a székesfehérvári Bazilika birtokában lévő szentistváni koponyaereklyét május 2-án Esztergomba szállítsuk. Most pedig sajnos azt kell közölnöm, hogy a Szent Ereklye Esztergomba történő szállítása elmarad. Méltóztassék megengedni, hogy ezt a tényt minden további kommentár nélkül közöljem 13 Ez egy szokatlanul sokat sejtető megfogalmazásnak számít. Szinte már-már szórakoztató, amikor a kutató felfedezi az egyházi iratban elrejtett árnyalt utalást arra a kényszerre, amely egy-egy cselekvést motivált. Pedig mindez véleményem szerint a jövőnek szánt felkiáltójel, afféle csendes sikítás. Publikáltam korábban egy idecitálható helyzetet ban a fehérvári püspök címzetes préposti méltósággal tüntetett ki két papot. Egyiküket jószántából a másikat kényszerből. Az előbbi irat a bensőséges Karácsony napján, utóbbi a pórias Szilveszter napján kelt. A megszövegezések apró eltérései is árulkodóak. Az előbbi kinevezés az Állami Egyházügyi Hivatal hozzájárulásával történt, utóbbi az Állami Egyházügyi Hivatal előterjesztésére és hozzájárulásával. 15 Előbbi tartalmaz egy rövid laudációt, utóbbiból teljességgel hiányzik a méltatás. 3./ Hagyjuk el most az egyházi levéltárakat. Hiszen bár a tárgyalt kor egyháztörténetének belső, és talán legfontosabb forrásai az egyházak kezében vannak de a döntő mennyiségű anyagok nem. Másutt vannak az Állami Egyházügyi Hivatal, az állambiztonsági szervek, a különböző pártszervezetek, a művelődésügyi- és a külügyminisztérium, az örökségvédelmi szervezetek, a bíróságok irattermelései amelyekben megdöbbentően sok az egyházi vonatkozású irat. Az 1995-ös levéltári törvény után a közlevéltárakban lényegesen könnyebben hozzá lehet férni bizonyos iratokhoz, mint az egyházaknál. Most is van nehézség, elsősorban az utolsó kommunista évtized, a nyolcvanas évek iratanyagának kutatásában. Ott véleményem szerint indokolatlanul sok a minősített, kutatók által még nem megismerhető irat. Ezek prognosztizálhatóan 30 bizonyos különleges esetekben, amelyekről ma itt szól más, 70 évvel születésük után válnak hozzáférhetővé eredeti helyükön. Elsőként tárgyalandó az Állami Egyházügyi Hivatal, az 1989-ben jogutód nélkül megszüntetett szakigazgatási szerv iratanyaga. Amelynek belső működéséről, felépítéséről az egyházi 12 SzfvPL No.7470 Sz.N/1962.; SzfvPL No.4508 Sz.N/1962. SzfvPL No.5945A csomó iratai. Feldolgozását lásd: Mózessy Gergely: Vajk Gyula ( ). In: Soproni Szemle, 64. évf. (2010) 4. szám ; Mózessy Gergely: Felnémeti Ferenc pályájának megtörése (megjelenés alatt). 13 SzfvPL No.7248B 618/ Mózessy Gergely: Az Állami Egyházügyi Hivatal előterjesztésére és hozzájárulásával... Egyházi kitüntetések és a pártállam. In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Budapest, SzfvPL No , 2042/1952.

4 közeg sem tudott sokat, vele szemben szinte csak tapasztalataira támaszkodhatott. Ez magyarázza a nagyfokú érdeklődést iránta. Már 1990-ben Az Állami Egyházügyi Hivatal titkai címmel könyvecskét írt róla Szántó Konrád. (Boldogult Gergely Jenő mindig dohogott e címválasztáson, mondván, mi az, hogy titok, az iratok kutathatóak. De a könyvecske születésekor mindez még nóvumnak számított, s nem is volt jogilag rendezett.) Rengeteget ücsörögtem az elmúlt hónapokban az ÁEH központi iratanyagát túrva a Magyar Országos Levéltárban. Ha megközelítésünket nézzük, tudniillik miről nem szólnak ezek az iratok, elsőre könnyű lenne azt mondani, hogy olyan nincs is. Hiszen olyan mennyiségű anyagról van szó, amelyben ha nem is várt helyen néha de majd minden előfordul. Mégis azt kell, mondjam: csak majdnem. Először itt is számot kell vetni azzal, hogy mi nincs meg. Hiányokat elsősorban 1956 okozott, ami érthető. Feltűnő a megyei szintű szervek egyenlőtlen iratkezelése, sok lappangó vagy megsemmisített irata is. Csak egy példa: 1980-ig Fejér Megye Levéltára mindösszesen 3 doboz egyházügyi előadói/titkári iratot őriz. Pest megyében ugyanekkor kb. 1 év 1 doboz az irattermelés. És ott tapasztaltak ismeretében sajnálom a többi anyag megrostáltságát. A Pest megyei előadó, Udvardi János 1959-ben valamennyi iskolaigazgatótól tájékoztatást kér az ott hitoktató pap munkájáról, felkészültségéről, módszereiről, a lemorzsolódásról... A beérkező anyag kiváló forrás 16 és ilyennek Fejérben nincs nyoma. Egy másik fájdalmasan hiányzó forráscsoport azon kartotékrendszerek világa, melyeket a megyei előadók saját munkájuk segítésére hoztak létre. Beszámolók utalnak ezek egykori létére, de eddig még sehonnan sem bukkantak fel az egyes papokról való alapvető vélekedést rögzítő káderlapok Tudnunk kell azt is, hogy az ÁEH-ra is jellemző a szóbeliség. Voltak olyan előírásaik, melyeket soha nem adtak írásba, csak szóban közölték az érintettekkel. Korábbi, 1961/62 fordulóján felfüggesztett papokra vonatkozó példánk egyházmegyei szintű listái is ilyenek. De felidéznék egy másik, hasonló példát január 2-án az ÁEH két munkatársa a hivatal elnökének, Prantner Józsefnek keményhangú üzenetét tolmácsolta Shvoy Lajos püspöknek. A püspök hiába kérte, soha nem kapta ezt kézhez írásban. Az ok nyilvánvaló: törvénytelen rendelkezéseket nem akart megfellebbezhető, számon kérhető formában kiadni a hivatal. Prantner ugyanis kvázi szobafogságot írt elő az idős püspök számára: Shvoy nem mutatkozhatott a szélesebb nyilvánosság előtt, csak a helyi egyházügyi előadó előzetes engedélyével hagyhatta el lakhelyét vagy fogadhatott püspöki rangú látogatót, és jelentenie kellett a palotában lévő vendégszobák igénybevételét. Így történhetett, hogy amikor Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi apostoli kormányzó balatonfüredi gyógykezelésre utazván Székesfehérváron éjszakázott, nem mehetett fel Shvoy Lajoshoz, noha kocsija a püspökség udvarán parkolt. De ez az üzenet legalább rekonstruálható. 17 Van azonban egy olyan szint, ahol csak a hivatali működés zavarai, ellentmondásai utalnak a szóbeliségre. Fejér megye egyházügyi előadója, Lovrek Károly folyamán féléves jelentéseiben a Szent István jubileumi emlékév egyházmegyei eredményeiről szólva több ízben kijelentette, hogy mennyire sikertelenek voltak a püspökség kísérletei arra nézve, hogy tömegeket mozgósítsanak a király koponyaereklyéjéhez való zarándoklatra. Más forrásból tudjuk, hogy az egyházmegye nem szervezhetett hivatalos zarándoklatot. Az előadótól nem állt messze a cinizmus, de jelen esetben nem őt kell okolnunk. Valószínűbb, hogy felettesei az ÁEH központjában közölték a püspökkel a helyes magatartást a megyei megbízott tudtán kívül. Belső fórumon adott jelentésében máskülönben felesleges lenne elhallgatnia az ÁEH sikerét. 18 Bőven vannak a létező iratok által homályban hagyott területek is. Az ÁEH saját irataiból például nem deríthető fel az ÁEH és a Belügyminisztérium viszonyrendszere. Arra gondolok, hogy a hivatal számára mikor és mennyiben diktál az állambiztonság. Más forrásokból már feltárt a 60-as évek végétől a Világosság rezidentúra ténykedése 19 de mi volt korábban? Az ÁEH iratanyagában a BM vonatkozásában elsősorban csak iratjegyzékeket találhatunk, azoknak a betekintésre megküldött és visszaszármaztatott anyagoknak a listáját, amelyből az ÁEH prominensei tájékozódhattak. Néha 16 PML XXIII / MOL XIX A 21 a SZ-18-6/1961; MOL XIX A 21 d 007-5, 41/1962; MOL XIX A 21 d /1962; MOL XIX A 21 d /c/ MOL XIX A 21 d / ; SzfvPL No.7248A 258/ Szabó Csaba Soós Viktor Attila: Világosság. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Budapest, 2006.

5 főleg az egykori titkos ügykezelésű anyagban találni operatív anyagokat is főként akkor, amikor a BM végrehajtó szervül használta fel saját terveihez az ÁEH-t. De a szervek közti egyeztetésről, vitáról, tapasztalatcseréről ritkán értesülünk csak. Miközben néha látszanak az ellentétes elképzelések. A már említett, 1961/62 fordulóján lezajlott, papok felfüggesztését célzó országos akcióban a BM csak 46 papot akart félreállítani. Ismerjük a listájukat; tudjuk, hogy e személyekre vonatkozó nyomozati anyagokat is átadtak az ÁEH-nak azoknak ott már nincs nyoma. Tudjuk, hogy a BM különbséget akart tenni időleges és végleges szolgálattól való eltiltás között. Az ÁEH listája 4 névvel hosszabb volt, elbíbelődtek jogcímek keresésével is (amit nem tett a BM), viszont nem akartak különbséget tenni az eltiltottak jövőbeni kilátásai terén. Hogy ebből milyen úton-módon alakult ki a végül büntetett 49 fő a hatalom boszorkánykonyháiban nem tudni. 20 A következő tárgyalandó irategyüttes az, amelyet az állambiztonsági szervek hoztak létre. Ezek megfigyelések, lehallgatások, ügynökjelentések és vizsgálati anyagok javarészben. Bőségesen esett szó róluk a konferencia előző napján. A fennmaradt és hozzáférhető állambiztonsági anyagoknak meglehetősen nagy százaléka foglalkozik egyházi ügyekkel. Amin nem kell meglepődni. Egyfelől azért, mert az egyházakat hagyományosan megregulázandó ellenfélnek tekintette a hatalom, így életüket kontrollálni akarta. Másfelől azért, mert az egyházak zárt közege nem nagyon hagyott más utakat az információszerzésre a pártállamnak, mint a konspiratív munkát. Itt nem lehetett pártalapszervezeteket létesíteni, nem futottak össze adatok személyzetisek kezében... A kollaborálást nyíltan felvállaló békepapságtól más csatornákon beszerezhető információk pedig korlátozottak voltak. Az Állambiztonsági anyagok kutatásához mindenekelőtt jó gyomor kell. De egyre többen küzdik le belső ellenállásukat e téren. Egyházi ügyekre meglehetősen korán megkezdte Lénárd Ödön a források feltérképezését, jószerivel szinte még azelőtt, hogy törvényileg rendezték volna ezek helyzetét (1994. évi XXIII.; évi III. törvények). Most pedig szinte egyszerre zajlik a hagiografikus hátterű adatgyűjtés és az ügynökvadászat Problémafelvetésem úgy szólt, hogy miről hallgatnak az ÁBTL-ben lévő iratok. De megint azt kell először vizsgálni, hogy milyen iratok hiánya beszédes: mi nincs meg, illetve mi nincs levéltárban abból, ami megmaradt, és ott lenne a helye. Merthogy - történtek az állambiztonság működési filozófiája és szabályai szerinti selejtezések; - volt egy rendszerváltás környéki kapkodó iratmegsemmisítés; - és bőségesen vannak az utódszervek által visszatartott iratok, melyek felülvizsgálata időről időre lezajlik. Sajnos az utóbbiról a mezei kutató lényegében semmit nem tud. Azaz nem tudhatja meg, hogy ha valamit nem talál, arra végérvényesen keresztet vethet, vagy valamilyen okból indokoltan visszatartott, s idővel hozzáférhető lesz. Ez pedig óriási nehézség. És miről nincs szó a levéltárban lévő anyagban? Elsősorban arról nem találni szinte semmit, ami már megtörténtekor is törvénytelen volt. Különösen a politikai gyilkosságok világát kutatók szembesülnek ezzel és így nehéz haladni. (Van egy a szakmában terjedő beszámoló arról, hogy bezzeg a Stasi-irattára milyen német precizitású, ott még arra is van papír, hogy az akció végrehajtásához a 10 kilós kalapácsot felvettem de jegyzetelt közlés híján ezt inkább városi legendának minősíteném egyelőre.) A kutatóban a kérdéses, a gyanús, az oral historyban gyilkosságként emlegetett történetek kapcsán ott marad a kétség, és az ÁBTL anyaga nem segít különösebben a tisztánlátásban. Sokat jelentene e téren, ha hozzá lehetne jutni orvosi iratokhoz, boncolási jegyzőkönyvekhez. Csakhogy ma Magyarországon ezek sorsa rendezetlen: fennmaradásuk is bizonytalan, kutathatóságuk pedig szinte lehetetlen. Másodsorban kell említenünk a kényszerintézkedéseket. Egy-egy vizsgálati dossziéban általában csak az állami koncepcióba egyre inkább beleformálódó vallomások szövegével találkozunk. Szinte semmit nem tudni meg arról, mi töri meg a pácienst. Nem tudjuk például, hogy mi juttatja olyan állapotba Vezér Ferencet, hogy a tegnapi nap Gyarmati György által idézett vallomást tegye, vagy azt aláírja. Nagy ritkán esetleg egy-egy engedményről elejtett szó tudósít arról, mit nem tehetett meg addig a vallatott, esetleg egy-egy fogdaügynöki elszólás tudósít a cellatárs fizikai állapotáról a kihallgatás után de ezek valóban a ritka kivételek. 20 MOL XIX A 21 d /1961.

6 Az állambiztonsági szakzsargon amúgy is alternatív valóságot állít fel, amely bőven alkalmas arra, hogy elfedje a tényeket. A források születésének hangulatáról több képet nyer, aki az Eötvös utcai levéltárépületből átsétál a Terror Háza Múzeumának pincéjébe. Nincs messze, minden kutatónak kötelezővé tenném. Memoárok esetleg segíthetnek még. Egyet idéznék most fel, a már említett Vajk Gyulaét. Ő 1961 nyarán átesett már pár kihallgatáson. Volt, hogy éjjel közölték vele, hogy Pestre viszik, de a kocsiban két fegyveres közt ülve rájött, hogy Dunaújváros az úticél. Ott össze-vissza vezetgették a kapitányságon, az éjszakát fapriccsen töltötte egy cellában, csak másnap foglalkoztak vele. Az emlékirat felidézi a vele való üvöltözést, folyamatos sértegetését. Fizikailag nem bántották, bár egész álló nap alatt egy korty vizet sem kapott. A nyári vegzatúrákhoz képest ősszel elegáns körülmények közt fogadták. 5 fő ült egy asztalnál, figyelt és hallgatott szótlanul vele csak az őt szokásosan zaklató állambiztonsági tiszt beszélt. Ezúttal nyájasan: ígért neki mindent (kocsit, püspökséget). S elé tett egy beszervezési nyilatkozatot, amit Vajk nem volt hajlandó aláírni. Ekkor rákvörös fejjel ordította a tiszt a szemébe: olyan vádat emelünk Ön ellen, amilyet akarunk. Nekünk minden vádra két tanúnk mindenkor van. Vajk erre higgadtan emlékeztette a Rajk-perre. A nyomozó begorombult, orrát csavargatta, az öt főből az egyik pedig közölte, hogy a kihallgatásnak vége, és elengedték. 21 Minderről az állambiztonságnál egyetlen forrást találunk. Az is azért született, mert Vajk mesélt élményeiről környezetében, és ezt megörökítette egy ügynökjelentés. Azt kommentálta így a szervezet: Vajk Gyulát Dunaújvárosba vittük és ott hallgattuk ki. Célunk az volt, hogy beszervezzük. A kihallgatás során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Vajk megátalkodott ellensége rendszerünknek és szó sem lehet arról, hogy beszervezzük. A beszervezés gondolatát, tényét fel sem vetettük. Kihallgattuk őt, majd szabadon bocsátottuk. 22 Ennyi. Pont. Egyfelől valaki hazudik. Másfelől látjuk: a száraz, pattogó mondatokban semmi nincs ott a hangulatból E történet átvezet egy újabb sajátságára az ÁBTL forrásainak. Az állambiztonság nem néz szívesen szembe kudarcaival. Elvben egy sikertelen beszervezési kísérleteknek is kéne legalább kartonszinten nyomának lennie (nehogy később feleslegesen próbálkozzon újra a szervezet valakivel), de különösen az 1980-as évekből számtalan olyan kísérletről hallhatunk, aminek semmiféle írásos nyoma nincs. Kérdem én: csak jelenleg (mert elszunnyadt az anyag valamely utódszervnél), vagy talán meg sem született? Újra és újra tapasztaljuk, hogy az állambiztonsági szakzsargon nem nagyon szokott szólni a beszervezettek zsarolási hátteréről. Erről még az egyébként meglehetősen ritkán fennmaradó B- dossziék is hallgatnak. Az előnyöket, a juttatásokat inkább dokumentálják, mint a pressziót. Arra megint csak az oral history marad forrásnak melyet persze, mint jeleztük, szintén kellő kritikával kell kezelnünk. Mégis, nem ár tudni, hogy például a hazafias alapon ügynökké beszervezett Mátyás Kálmán fehérvári pap története mögött egy többgyermekes üzemmérnök testvér és egy komlói bányabaleset is áll. Az ügynökjelölt nem csak saját sorsáról döntött, mikor a hálózat szolgálatába állt, hanem arról is, hogy Komlón baleset vagy szabotázs történt-e. 23 Eddig a legkézenfekvőbb kutatási célpontokról volt szó. De kiaknázatlan források tömegével nézhetünk még szembe. Ma itt esik szó a külügyi iratokról végre, mert sokan szenvedünk a korlátoktól. Papi perek és sorsok kapcsán sokan kutattak bírósági anyagokat, kevesebben büntetésvégrehajtási anyagokat. Ezeknek is megvan a maguk sajátos világa, szakzsargonja, eszköztára. Viszonylag sok pártirat használható egyháztörténeti kutatáshoz ezek közül főleg digitalizáltak kerültek bele a kutatási áramlatokba. Azaz a központi pártszervek (KB, PB) és az Agitációs és Propaganda Bizottság és Osztály iratai. De tudnunk kell, hogy ezek zömében csak a jegyzőkönyvek azaz a jéghegyek csúcsai. A döntésig vezető utak, a végrehajtás menete csak akkor rekonstruálható, ha az ember alámászik az ügyeknek, iratoknak. Közben újra is újra értesülünk öregektől, bármit is írunk és feltárunk, hogy mindezt csak hisszük, és semmit sem tudunk. Mert ez a eltűnt világ a szóbeliségre épült, meg a K-vonalas telefonok 21 Vajk ÁBTL O 11969: Vastagh Rita OP szíves szóbeli közlése.

7 utasításaira. S csak kevés Lobkovitz László volt a grafomán Borsod megyei ÁEH előadó ugyanis még azokat is leírta, a feljegyzésekre rábukkanó kutató őszinte örömére. 24 Befejezésül engedjenek meg még egy gondolatot, továbbra is a miről nem szólnak forrásaink? tematikájában: egy messzire vezető személyes tapasztalatét. A közelmúlt egyháztörténetének borúsabb lapjai pályakezdőként, csaknem 20 éve érintettek először meg. Egy negyvenes években játszódó történetet publikálva elegánsan elkentem egy lábjegyzetben egyik hősöm későbbi, 1951-es pályaelhagyásának kérdését. Cikkem megjelenése után az érintett megkeresett egy reszketeg kézzel írt levélben, megköszönte eljárásomat, és megírta kiugrásának történetét elolvasás után visszakérve sorait. Arról számolt be, hogy ügynöknek akarták beszervezni, és kínjában, menekülésként találta ki a nősülést, hogy alkalmatlanná váljon a neki megálmodott szerepre. Erre számomra addig semmi nem utalt. Hittem is, meg nem is a dolgot mindenesetre tiszteltem korábbi aktivitásait annyira, hogy történetét magamban tartsam mindeddig. Már rég elhunyt. Én meg egyre több olyan esettel találkoztam, amikor a megtörő papi életpálya mellett-mögött valamiképp az ügynöki lét vagy az azzal való fenyegetettség áll. Nem állítom, hogy minden kiugrott pap így akart menekülni. (Ellenkezőleg: könnyebb volt beszervezni az eleve tilosban járót). Olyan szempontból viszont komoly figyelmeztetés ez, hogy a megbicsakló pályák megítélésekor is el kell gondolkodnunk: ismerünk-e minden vetület. Hány és hány mögött állhat pszichés nyomás előli menekülési vágy vagy kényszer Egy-egy forráscsoport hiányaiból indultam ki s mint láttuk, sok esetben a komplementer források segítenek ezek áthidalásában, s így a tisztánlátásban. A kutatónak úgy vélem kötelessége, hogy ne dőljön be egy-egy adott forráscsoport narratívájának, hogy igyekezzen megkeresni az efféle kiegészítő anyagokat ha léteznek. Hogy minden oldalról próbálja körbejárni a vizsgált kérdést, hátha a homályban hagyott területekről is kaphat képet. 24 Fazekas Csaba egy sárospataki, fiatal egyháztörténészek számára rendezett konferencián számolt be erről 1999-ben. Vonatkozó publikációja (Egy janicsár különleges rekordja 1961-ből. In: Egyháztörténelmi Szemle, I. évf. (2000) 2. sz ) nem említi már ezt az epizódot.

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Bo r s o d i C saba A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Takács J. Ince és Pfeiffer János a veszprémi egyházmegye ferenceseinek történetéről írott munkáját 1948-ban zárta le. Ekkor Magyarországon két

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban

Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban SAJTÓMEGJELENÉSEK ARCHÍVUMA Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban Népszava 2015. szept. 19. 08:35 FORRÁS: YAD VASEM A magyar kormány augusztus 27-én emlékművet állított Kamenyec-Podolszkijban,

Részletesebben

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED A ZOK A VÁLTOZÁSOK, AMELYEK az elmúlt tíz évben zajlottak le a magyar tankönyvkiadás területén, igen jellemzőek a posztszocialista átmenet időszakára, mondhatni igen jellemző

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL HEGEDÛS JUDIT PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL Az utóbbi évek eseményei azt sugallják, hogy az iskola belsõ világához egyre inkább hozzátartozik az agresszió. Az agresszív gyermekek (és felnõttek, szülõk) különösen

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

Boszorkányvarázslatok és bájitalok

Boszorkányvarázslatok és bájitalok MAGUS Kalandozok.hu Boszorkányvarázslatok és bájitalok Az elkövetkezendőkben - a boszorkánymesteri varázslatok után - a boszorkánymágia szinte kimeríthetetlen területén kalandozunk. A leírt italok különlegessége,

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként a korábbi számunkban utaltam rá, vissza kell, hogy térjek egy cikk erejéig a Soproni Honvéd Hagyományőrzők

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap novakgyula.blog.hu 1/7 Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap Olvasmány: 1Kir 17,17-24 Az özvegy fiának feltámasztása 17 Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) 1979-1990 Áttekintő raktári jegyzék 28 doboz, 21 láda: 7,86 ifm. 200100 felvétel A Belügyminisztériumban az állambiztonsági szervek által megszerzett infomációkról

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László Lovagiatlan ügyek (Részlet) (Részlet) 2 0 1 0 Kelecsényi László A kézirat szerkesztésében Székely Sz. Magdolna működött közre. Borító: Kelecsényi

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Rovarirtásból élt a novícius

Rovarirtásból élt a novícius Rovarirtásból élt a novícius P. Hagyó József Jézus Kistestvére Szerzetesként egyedül, de nem közösség nélkül Az előjelek aggasztják az embereket, az e világ hatalmasai több alkalommal konferenciára gyűlnek

Részletesebben

szólani, vitték a Duna csatornához (...) Úgy félt mindenki, éjjel vették ki az embört az ágyából, éjjel tizenkét órakor, hogy ne lássa se szomszéd,

szólani, vitték a Duna csatornához (...) Úgy félt mindenki, éjjel vették ki az embört az ágyából, éjjel tizenkét órakor, hogy ne lássa se szomszéd, Utószó 1962 tavaszára a vizsgált területen Lövéte kivételével minden faluban a családi gazdaságok túlnyomó többségét a kollektív gazdaságokba kényszerítették. (Lövétén az ötvenes évek közepén néhány szegényebb

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

V. C. Szlovákia elleni ügye1

V. C. Szlovákia elleni ügye1 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának legutóbbi döntéseibôl Az Egyezmény 3. cikke. A kínzás tilalma V. C. Szlovákia elleni ügye1 Az ügy körülményei. A kérelmező szlovákiai roma. 2000. augusztus 23-án egy

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban

Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban Mezey Zsuzsanna Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban Munkámban több célt tűztem ki. Először, remélem sikerül eloszlatni azt a tévhitet, hogy az atrocitásokról nem készültek

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2014. február 6-án, csütörtökön,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.) Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányok kulturális kormányzatainak esetleges visszaéléseivel

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

A képek feldolgozásáról

A képek feldolgozásáról A képek feldolgozásáról Úgy gondoljuk joggal tételezzük fel, hogy a digitális fotótechnika elterjedésének köszönhetően nagyon sokan készítenek fotókat a különböző alkalmakkor a településeken. A régi papírképek

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Biztonságos és környezetbarát megoldás irodai papírhulladék kezelésére és újrahasznosítására Megbízható - Rugalmas - Díjmentes INEST Nonprofit

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938)

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Szakál Imre Témavezető: Dr. Pallai László DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338 1 Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338 2008. évi beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím A jogszabály mai napon hatályos állapota 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

BÖRTÖNVILÁG. B örtönártalom. A személyi állomány lelki egészségi állapota' Túlterhelt ingázók

BÖRTÖNVILÁG. B örtönártalom. A személyi állomány lelki egészségi állapota' Túlterhelt ingázók B örtönártalom A személyi állomány lelki egészségi állapota' Szinte alig akad fórum, ahol ne vetődne fel, hogy a személyi állomány élet- és munkakörülményei az elmúlt években alig változtak. Sem az elöregedett

Részletesebben

VALÓSÁG. Egyeztetési törekvések az iskolában

VALÓSÁG. Egyeztetési törekvések az iskolában VALÓSÁG Egyeztetési törekvések az iskolában Rovatunkban először a szakértő nézőpontjából, majd tanárok és diákok szemével láttatjuk az oktatás során felmerülő vitás helyzetek kezelésének gyakorlatait,

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: Nbb-40/200-9/2016. Nbb-21/2016. sz. ülés (Nbb-70/ sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: Nbb-40/200-9/2016. Nbb-21/2016. sz. ülés (Nbb-70/ sz. ülés) Ikt. sz.: Nbb-40/200-9/2016. Nbb-21/2016. sz. ülés (Nbb-70/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2016. november 16-án, szerdán, 11 óra 56 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Apillanatnyi történéseken túl ugyanakkor van néhány olyan elem, amelyre érdemes

Apillanatnyi történéseken túl ugyanakkor van néhány olyan elem, amelyre érdemes Nagy Péter Tibor Hittanoktatás az ötvenes években Sokan írtak már a fakultatív hitoktatás tervéről, a kötelező hitoktatás eltörlésének átmeneti kudarcáról, nem szükséges itt elismételni a magyar történettudomány

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

ember helye ebben az Univerzumban

ember helye ebben az Univerzumban szka105_23 É N É S A V I L Á G Helyünk az Univerzumban Az Univerzum felépítésének lényege, s az ember helye ebben az Univerzumban Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora Kovács Anita (felvezető női hang): Az Irhás árok Budapest egyik szép kirándulóhelye, de azoknak, akik ott laknak, bizony okoz bizonyos problémákat

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben