Amiről az iratok sem beszélnek Forráskritikai megfontolások a közelmúlt egyháztörténet kutatásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amiről az iratok sem beszélnek Forráskritikai megfontolások a közelmúlt egyháztörténet kutatásához"

Átírás

1 Amiről az iratok sem beszélnek Forráskritikai megfontolások a közelmúlt egyháztörténet kutatásához ( Kommunizmuskutatás és levéltárak konferencia, Esztergom, szeptember ) Minden Egész eltörött írta Ady Endre 1909-ben, és idézte szavait Szűcs György a közelmúltban A töredék dicsérete című előadásában. 1 A művészettörténet számára ugyanis kézenfekvő feladat a töredékekből rekonstruálni az egészet. A jelenséget a történész-szakma is ismeri. Egy forrásínséges korszakkal bíbelődő történész számára is kimeríthetetlen lehetőséget nyújt a hipotézis-alkotásokhoz az a pár oklevél, ami rendelkezésre áll a vizsgált korszakból. Ha azonban olyan korszakkal foglalkozunk, amely egyrészt nincs is túl távol, másrészt már-már beteges módon sok szöveget termelt, gyakorta épp a források gazdagsága téveszt meg minket. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egészként szemléljük őket kritikátlanul elfogadva narratívájukat, s nem keresve bennük a (nem megkonstruált, hanem megélt) valóságról árulkodó hiányokat. Ma elsősorban ezekkel a hiányokkal szeretnék foglalkozni röviden áttekintve egyszersmind az 1945 utáni korszakra vonatkozó egyháztörténet-írás forrásadottságainak változásait is. Mert a történetírás lehetőségei bővültek az elmúlt évtizedekben, de a kutatás előtt lassan megnyíló ajtók nem a Kánaánba vezettek. 1./ A rendszerváltásig és az azt követő néhány évben a korszakról egy egyházához lojális egyháztörténész számára gyakorlatilag nem állt rendelkezésre más narratív forrás, mint néhány memoár. Elsősorban a külföldön publikált emlékiratokra kell gondolnunk mindenekelőtt természetesen Mindszenty József hercegprímáséra 2, illetve akkor csak néhány bennfentes által elérhető, azóta zömében már kiadott kéziratra; valamint a szintén csak keveseknek megnyíló élő emlékezetre, azaz az oral history-ra. E források műfajuk miatt magukban hordozzák mind szerzőik szubjektív látásmódját, mind a pontatlanságokat. Természetük szerint igénylik tehát a forráskritikát. Ez kézenfekvő mégis azt tapasztaljuk, hogy részint a szerzők iránti jogos (talán néha túlzott) tisztelet, részint más források elérhetetlensége sokáig szinte abszolutizálta e visszaemlékezések tartalmát. Csak az utolsó évtizedben jelentek meg e memoárok elcsúszásait helyretenni szándékozó publikációk. Hogy csak egyet idézzek fel, ilyen pontatlanság Mindszenty prímási székből való elmozdításának dátuma, amelyet Somorjai Ádám tárgyalt. 3 Az efféle tévedések kiszűrése még talán a könnyebb feladat. A memoár-műfaj azonban más szempontból is igényel forráskritikát. Hiba, ha a szerzők szubjektív látásmódját a történészi narratíva kritikátlanul, teljes egészében átveszi. Egy-egy szöveg, egy-egy megközelítés ugyanis gyakorta a korabeli közkeletű ellenoldali állításokra, vádakra válaszként született meg s gyakorta az igazság sokszor valahol középen van. (Néha meg ki sem deríthető a valóság. Példa erre egyházmegyénk történetében az úgynevezett tordasi eset : az állami hatalmasságok narratívája szerint Shvoy Lajos fehérvári püspök azért látogatott el a faluba, hogy annak plébániáján megtekintett kiállítás ürügyén titokban találkozzon külföldi diplomatákkal a püspök váltig véletlen találkozásról beszélt. Akkor is; később íróasztalfióknak készített emlékirataiban is. S meglehet, hogy közvetlen környezetében volt, aki parancsra lépre csalta. 4 ) És miről hallgat egy memoár? Elsősorban arról, amiről szerzője nem akar beszélni. Vagy, mert nem tartja fontosnak és ott még nem tartunk, hogy ezeket nagyon hiányoljuk ; vagy, mert veszélyesnek tartja önmagára, szeretteire, vagy képviselt ügyére nézve az őszinteséget. Mindez érthető. Másodsorban pedig arról hallgat, amiről nem tud, vagy nem képes beszélni a szerző. Ennek gyökerei a szubjektum világába vezetnek. Legkézenfekvőbb példa erre a börtönökben elszenvedett 1 Szűcs György: A töredék dicsérete. In: Mátyás király és a fehérvári reneszánsz. Szerk. Kerny Terézia Smohay András. Székesfehérvár, Mindszenty József: Emlékirataim. Budapest, Somorjai Ádám: Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma. Egy szakirodalmi adat pontosítása: nem december 18., hanem február 5. In: Magyar Sion Új folyam I./XLIII. évf. (2007) Felhívnám a figyelmet azonban arra, hogy az ÁEH források a korai diplomáciai értesülések miatt szintén a korai, rossz dátumot görgették maguk előtt. 4 Shvoy Lajos: Önéletrajz. Szerk. Mózessy Gergely. Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből I. Székesfehérvár, , 148.; MOL XIX A 21 d , 41/1962; MOL XIX A 21 d 0056/1962.

2 megpróbáltatások felidézése. Egyik oldalon találhatjuk Endrédy Vendel zirci apát szívbemarkoló szűkszavúságú, tárgyilagos emlékezését kínvallatásaira, 5 vagy Tabódy István könnyed, de kérlelhetetlen őszinteségű interjúit. 6 Mások viszont a teljes hallgatásba burkolóznak a szenvedésről. Vagy szocializációjuk illemtana, vagy a felidézéssel járó ismételt megélés képez olyan pszichés gátat, amelyen nem tudnak, vagy nem akarnak áttörni. Mindszenty József emlékiratai e tekintetben egyfajta köztes helyzetet mutatnak. Bőségesen mesél börtönélményeiről de a kínzásokból csak keveset tárt fel: hogy gumibottal verték és nem hagyták aludni. 7 Lényének legmélyére zárta a többit. Szinte csak lelkének legmélyebb kitárulkozásakor, gyónásaiban szólt ennél többről. Legalább kettőt lehallgattak. E források használata azonban messzire vezető morális és egyházfegyelmi kérdéseket is felvet még akkor is, ha valami kép belőlük nyerhető a történtekről. 8 2./ Historiográfiai visszatekintésünket folytatva azt kell kimondanunk, hogy az egyházi levéltárak korszakra vonatkozó iratanyaga csak lassan nyílt/nyílik meg a kutatók előtt. A katolikus levéltárakra még 1995-ben kidolgoztak egy általánosnak tekinthető kutatási szabályzatot. Ez zömében 50 év után nyitotta meg az iratokat a kutatók előtt, de ennél szigorúbban kezelte a perszonális, illetve szentszéki jellegű anyagokat. A megvont időhatároknál frissebb iratok csak az ordinárius eseti, személyre szóló engedélyével voltak hozzáférhetőek. Ma már nincs közös szabályzat, de az egyes egyházmegyékben követett elvek lényegében ugyanezek. Érthető tehát, hogy a kutatói érdeklődés más, könnyebben hozzáférhető forráscsoportok felé fordult. Természetesen nem vitatom el az egyházi levéltárfenntartók jogát a játékszabályok ilyen megalkotásához. Csak sajnálom a döntést. Olyasmit is fedve hagyunk így, aminek megismerése segíthetne tisztábban látni. Olyasmit is rejtünk, amiről máshonnan bőséges információt szerezhet a kutató ráadásul ellenséges narratívában. Egy példa: 1959/60 fordulóján sikkasztásba keveredett egy székesfehérvári egyházmegyés békepap. Ügye lenyomataként 2 doboz szentszéki jellegű iratot őriz levéltárunk. Ezekhez 110 év után lehetne hozzáférni. Aki azonban érdeklődik, az ügy lényegét megtalálhatja az ÁEH irattárában, 40 oldalon. Benne az ügyben született elmarasztaló első-, és a felmentő másodfokú egyházi bírósági ítéletek szakszerű összevetését. Megjegyzendő, hogy utóbbi nem a logikus prímási, hanem az ekkorra már állami nyomásra átalakított összetételű egri főszentszék műve volt. 9 De térjünk vissza alapvető megközelítésünkhöz: Miről nem szólnak az egyházi provenienciájú iratok? Először is: ami nincs meg, az semmiről. (Vagy épp hiányával, áttételesen sok mindenről.) Mert sok a hiányzó irat. Vannak államilag megrostált irat-együttesek. A perek, házkutatások kapcsán lefoglalt vagy ezektől félve óvatosságból megsemmisített iratokra gondol mindenki, de vannak kevésbé ismert és kézenfekvő történetek is. A minap az ÁEH anyagában találtam egy olyan aktát, ami iratkezelési jegyei szerint a mi püspöki aulánkból származik, onnan emelték ki ból való, Kapisztrán Szent János ünnepének október 23-ra való áttolásáról szólt az ÁEH azonban minden erre vonatkozó aktát begyűjtött, a Vatikán rendelkezésének kihirdetését megtiltotta. 10 Vannak azután olyan iratok, melyek azért hiányzanak, mert meg sem születtek. Jellemző a diktatúra szorításában a szóbeliség, a bizalmas ügyintézés. Lássunk erre is példákat. A székesfehérvári egyházmegyében Shvoy Lajos püspök két papját Mayer Józsefet és Vajk Gyulát kinevezte egyházmegyei vagyonőrré. Mindez valamikor 1958 nyarán történhetett. Azon problémás esetek kivizsgálását bízta rájuk, melyekben az egyházközségek vagyongazdálkodásával kapcsolatban merültek fel kétségek; valamint az építkezések felügyeletét. A vizsgálatok eredményeiről csak szóban, közvetlenül a főpásztornak kellett jelentést tenniük. Munkájukról nincsenek részletes információink. Sőt: maguknak a kinevezéseknek sem ismert sem dátuma, sem formája. Merthogy az is szóban történt de megtörtént, mert egymástól független memoárok rögzítik a dolgot Endrédy Vendel fogságának hiteles története. Szerk. Endrédy F. Csanád. Sopron, Pl.: Kepes András: Beszélgetések. Budapest, Vö.: Mindszenty Részletesebb csak: Balogh Margit: Mindszenty József. Élet-kép sorozat. Budapest , ; Somorjai Ádám Zinner Tibor: Majd halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez. Budapest, , MOL XIX A 21 a SZ 18-1/ MOL XIX A 21 e 18. doboz, Vatikáni dekrétumok, 4/ Vajk Gyula: Visszaemlékezéseim Shvoy Lajos püspök atyámra Kézirat, Hegykő, Shvoy

3 Vagy egy hasonló, iratot alig termelő helyzet: állami nyomásra fordulóján minden egyházmegyében az ordináriusnak fel kellett függesztenie belső, egyházfegyelmi eljárás keretében néhány, állami szervek által megnevezett papját a működés alól. (Jobb esetben csak kisebb helyre disponáltatták őket.) Fél évvel korábban zajlottak nagyszabású papi perek minden szereplő tudta, hogy ez a kisebbik rossz, ami történhet egy célkeresztbe került pappal. Ha a püspök ellenállt volna, beindul a hatalmi gépezet, aminek börtön a vége. Valamennyi püspök kötélnek állt, de többségük kérte és elérte, hogy személyesen közölhesse az érintettekkel az intézkedést. Így levéltárainkban az aulába való berendelés táviratának fogalmazványán, és pár nappal később a plébániák átadás-átvételének hivatalos jegyzőkönyvén túl szinte semmi nem maradt e történtekről. Ha szerencsék van, a perszonáliákban egy-két retrospektív magánlevél, és a későbbi visszahelyezés alkudozásainak aktái. 12 Az efféle szóbeliség viszont csak korlátozott körre terjedhetett ki. Magam is tapasztaltam gyerekfejjel, hogy a szomszédságunkban élő, pár évvel később hasonló körülmények között a fővárosból egy dunakanyari plébániára küldött pap rokonsága egy életen át hordozta sebként az atya száműzetését elsősorban a püspök iránt érezve haragot, nem ismervén és értvén a hátteret. Fenti ügyben a megszülető iratok nem nagyon árulkodnak arról, hogy milyen cselekvési kényszerben jöttek létre. Maga a kényszerre való utalás is ritka, bár azért előfordul. Hadd idézzek fel szó szerint egy dokumentumot: Kisberk Imre fehérvári apostoli kormányzó írja Szabó Imre esztergomi apostoli kormányzónak keserűen: Excellentiád folyó évi április 6-ról kelt levelére április 9-én 618/1971. szám alatt válaszoltam, és közöltem, hogy részemről semmi akadálya nincsen annak, hogy a székesfehérvári Bazilika birtokában lévő szentistváni koponyaereklyét május 2-án Esztergomba szállítsuk. Most pedig sajnos azt kell közölnöm, hogy a Szent Ereklye Esztergomba történő szállítása elmarad. Méltóztassék megengedni, hogy ezt a tényt minden további kommentár nélkül közöljem 13 Ez egy szokatlanul sokat sejtető megfogalmazásnak számít. Szinte már-már szórakoztató, amikor a kutató felfedezi az egyházi iratban elrejtett árnyalt utalást arra a kényszerre, amely egy-egy cselekvést motivált. Pedig mindez véleményem szerint a jövőnek szánt felkiáltójel, afféle csendes sikítás. Publikáltam korábban egy idecitálható helyzetet ban a fehérvári püspök címzetes préposti méltósággal tüntetett ki két papot. Egyiküket jószántából a másikat kényszerből. Az előbbi irat a bensőséges Karácsony napján, utóbbi a pórias Szilveszter napján kelt. A megszövegezések apró eltérései is árulkodóak. Az előbbi kinevezés az Állami Egyházügyi Hivatal hozzájárulásával történt, utóbbi az Állami Egyházügyi Hivatal előterjesztésére és hozzájárulásával. 15 Előbbi tartalmaz egy rövid laudációt, utóbbiból teljességgel hiányzik a méltatás. 3./ Hagyjuk el most az egyházi levéltárakat. Hiszen bár a tárgyalt kor egyháztörténetének belső, és talán legfontosabb forrásai az egyházak kezében vannak de a döntő mennyiségű anyagok nem. Másutt vannak az Állami Egyházügyi Hivatal, az állambiztonsági szervek, a különböző pártszervezetek, a művelődésügyi- és a külügyminisztérium, az örökségvédelmi szervezetek, a bíróságok irattermelései amelyekben megdöbbentően sok az egyházi vonatkozású irat. Az 1995-ös levéltári törvény után a közlevéltárakban lényegesen könnyebben hozzá lehet férni bizonyos iratokhoz, mint az egyházaknál. Most is van nehézség, elsősorban az utolsó kommunista évtized, a nyolcvanas évek iratanyagának kutatásában. Ott véleményem szerint indokolatlanul sok a minősített, kutatók által még nem megismerhető irat. Ezek prognosztizálhatóan 30 bizonyos különleges esetekben, amelyekről ma itt szól más, 70 évvel születésük után válnak hozzáférhetővé eredeti helyükön. Elsőként tárgyalandó az Állami Egyházügyi Hivatal, az 1989-ben jogutód nélkül megszüntetett szakigazgatási szerv iratanyaga. Amelynek belső működéséről, felépítéséről az egyházi 12 SzfvPL No.7470 Sz.N/1962.; SzfvPL No.4508 Sz.N/1962. SzfvPL No.5945A csomó iratai. Feldolgozását lásd: Mózessy Gergely: Vajk Gyula ( ). In: Soproni Szemle, 64. évf. (2010) 4. szám ; Mózessy Gergely: Felnémeti Ferenc pályájának megtörése (megjelenés alatt). 13 SzfvPL No.7248B 618/ Mózessy Gergely: Az Állami Egyházügyi Hivatal előterjesztésére és hozzájárulásával... Egyházi kitüntetések és a pártállam. In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Budapest, SzfvPL No , 2042/1952.

4 közeg sem tudott sokat, vele szemben szinte csak tapasztalataira támaszkodhatott. Ez magyarázza a nagyfokú érdeklődést iránta. Már 1990-ben Az Állami Egyházügyi Hivatal titkai címmel könyvecskét írt róla Szántó Konrád. (Boldogult Gergely Jenő mindig dohogott e címválasztáson, mondván, mi az, hogy titok, az iratok kutathatóak. De a könyvecske születésekor mindez még nóvumnak számított, s nem is volt jogilag rendezett.) Rengeteget ücsörögtem az elmúlt hónapokban az ÁEH központi iratanyagát túrva a Magyar Országos Levéltárban. Ha megközelítésünket nézzük, tudniillik miről nem szólnak ezek az iratok, elsőre könnyű lenne azt mondani, hogy olyan nincs is. Hiszen olyan mennyiségű anyagról van szó, amelyben ha nem is várt helyen néha de majd minden előfordul. Mégis azt kell, mondjam: csak majdnem. Először itt is számot kell vetni azzal, hogy mi nincs meg. Hiányokat elsősorban 1956 okozott, ami érthető. Feltűnő a megyei szintű szervek egyenlőtlen iratkezelése, sok lappangó vagy megsemmisített irata is. Csak egy példa: 1980-ig Fejér Megye Levéltára mindösszesen 3 doboz egyházügyi előadói/titkári iratot őriz. Pest megyében ugyanekkor kb. 1 év 1 doboz az irattermelés. És ott tapasztaltak ismeretében sajnálom a többi anyag megrostáltságát. A Pest megyei előadó, Udvardi János 1959-ben valamennyi iskolaigazgatótól tájékoztatást kér az ott hitoktató pap munkájáról, felkészültségéről, módszereiről, a lemorzsolódásról... A beérkező anyag kiváló forrás 16 és ilyennek Fejérben nincs nyoma. Egy másik fájdalmasan hiányzó forráscsoport azon kartotékrendszerek világa, melyeket a megyei előadók saját munkájuk segítésére hoztak létre. Beszámolók utalnak ezek egykori létére, de eddig még sehonnan sem bukkantak fel az egyes papokról való alapvető vélekedést rögzítő káderlapok Tudnunk kell azt is, hogy az ÁEH-ra is jellemző a szóbeliség. Voltak olyan előírásaik, melyeket soha nem adtak írásba, csak szóban közölték az érintettekkel. Korábbi, 1961/62 fordulóján felfüggesztett papokra vonatkozó példánk egyházmegyei szintű listái is ilyenek. De felidéznék egy másik, hasonló példát január 2-án az ÁEH két munkatársa a hivatal elnökének, Prantner Józsefnek keményhangú üzenetét tolmácsolta Shvoy Lajos püspöknek. A püspök hiába kérte, soha nem kapta ezt kézhez írásban. Az ok nyilvánvaló: törvénytelen rendelkezéseket nem akart megfellebbezhető, számon kérhető formában kiadni a hivatal. Prantner ugyanis kvázi szobafogságot írt elő az idős püspök számára: Shvoy nem mutatkozhatott a szélesebb nyilvánosság előtt, csak a helyi egyházügyi előadó előzetes engedélyével hagyhatta el lakhelyét vagy fogadhatott püspöki rangú látogatót, és jelentenie kellett a palotában lévő vendégszobák igénybevételét. Így történhetett, hogy amikor Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi apostoli kormányzó balatonfüredi gyógykezelésre utazván Székesfehérváron éjszakázott, nem mehetett fel Shvoy Lajoshoz, noha kocsija a püspökség udvarán parkolt. De ez az üzenet legalább rekonstruálható. 17 Van azonban egy olyan szint, ahol csak a hivatali működés zavarai, ellentmondásai utalnak a szóbeliségre. Fejér megye egyházügyi előadója, Lovrek Károly folyamán féléves jelentéseiben a Szent István jubileumi emlékév egyházmegyei eredményeiről szólva több ízben kijelentette, hogy mennyire sikertelenek voltak a püspökség kísérletei arra nézve, hogy tömegeket mozgósítsanak a király koponyaereklyéjéhez való zarándoklatra. Más forrásból tudjuk, hogy az egyházmegye nem szervezhetett hivatalos zarándoklatot. Az előadótól nem állt messze a cinizmus, de jelen esetben nem őt kell okolnunk. Valószínűbb, hogy felettesei az ÁEH központjában közölték a püspökkel a helyes magatartást a megyei megbízott tudtán kívül. Belső fórumon adott jelentésében máskülönben felesleges lenne elhallgatnia az ÁEH sikerét. 18 Bőven vannak a létező iratok által homályban hagyott területek is. Az ÁEH saját irataiból például nem deríthető fel az ÁEH és a Belügyminisztérium viszonyrendszere. Arra gondolok, hogy a hivatal számára mikor és mennyiben diktál az állambiztonság. Más forrásokból már feltárt a 60-as évek végétől a Világosság rezidentúra ténykedése 19 de mi volt korábban? Az ÁEH iratanyagában a BM vonatkozásában elsősorban csak iratjegyzékeket találhatunk, azoknak a betekintésre megküldött és visszaszármaztatott anyagoknak a listáját, amelyből az ÁEH prominensei tájékozódhattak. Néha 16 PML XXIII / MOL XIX A 21 a SZ-18-6/1961; MOL XIX A 21 d 007-5, 41/1962; MOL XIX A 21 d /1962; MOL XIX A 21 d /c/ MOL XIX A 21 d / ; SzfvPL No.7248A 258/ Szabó Csaba Soós Viktor Attila: Világosság. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Budapest, 2006.

5 főleg az egykori titkos ügykezelésű anyagban találni operatív anyagokat is főként akkor, amikor a BM végrehajtó szervül használta fel saját terveihez az ÁEH-t. De a szervek közti egyeztetésről, vitáról, tapasztalatcseréről ritkán értesülünk csak. Miközben néha látszanak az ellentétes elképzelések. A már említett, 1961/62 fordulóján lezajlott, papok felfüggesztését célzó országos akcióban a BM csak 46 papot akart félreállítani. Ismerjük a listájukat; tudjuk, hogy e személyekre vonatkozó nyomozati anyagokat is átadtak az ÁEH-nak azoknak ott már nincs nyoma. Tudjuk, hogy a BM különbséget akart tenni időleges és végleges szolgálattól való eltiltás között. Az ÁEH listája 4 névvel hosszabb volt, elbíbelődtek jogcímek keresésével is (amit nem tett a BM), viszont nem akartak különbséget tenni az eltiltottak jövőbeni kilátásai terén. Hogy ebből milyen úton-módon alakult ki a végül büntetett 49 fő a hatalom boszorkánykonyháiban nem tudni. 20 A következő tárgyalandó irategyüttes az, amelyet az állambiztonsági szervek hoztak létre. Ezek megfigyelések, lehallgatások, ügynökjelentések és vizsgálati anyagok javarészben. Bőségesen esett szó róluk a konferencia előző napján. A fennmaradt és hozzáférhető állambiztonsági anyagoknak meglehetősen nagy százaléka foglalkozik egyházi ügyekkel. Amin nem kell meglepődni. Egyfelől azért, mert az egyházakat hagyományosan megregulázandó ellenfélnek tekintette a hatalom, így életüket kontrollálni akarta. Másfelől azért, mert az egyházak zárt közege nem nagyon hagyott más utakat az információszerzésre a pártállamnak, mint a konspiratív munkát. Itt nem lehetett pártalapszervezeteket létesíteni, nem futottak össze adatok személyzetisek kezében... A kollaborálást nyíltan felvállaló békepapságtól más csatornákon beszerezhető információk pedig korlátozottak voltak. Az Állambiztonsági anyagok kutatásához mindenekelőtt jó gyomor kell. De egyre többen küzdik le belső ellenállásukat e téren. Egyházi ügyekre meglehetősen korán megkezdte Lénárd Ödön a források feltérképezését, jószerivel szinte még azelőtt, hogy törvényileg rendezték volna ezek helyzetét (1994. évi XXIII.; évi III. törvények). Most pedig szinte egyszerre zajlik a hagiografikus hátterű adatgyűjtés és az ügynökvadászat Problémafelvetésem úgy szólt, hogy miről hallgatnak az ÁBTL-ben lévő iratok. De megint azt kell először vizsgálni, hogy milyen iratok hiánya beszédes: mi nincs meg, illetve mi nincs levéltárban abból, ami megmaradt, és ott lenne a helye. Merthogy - történtek az állambiztonság működési filozófiája és szabályai szerinti selejtezések; - volt egy rendszerváltás környéki kapkodó iratmegsemmisítés; - és bőségesen vannak az utódszervek által visszatartott iratok, melyek felülvizsgálata időről időre lezajlik. Sajnos az utóbbiról a mezei kutató lényegében semmit nem tud. Azaz nem tudhatja meg, hogy ha valamit nem talál, arra végérvényesen keresztet vethet, vagy valamilyen okból indokoltan visszatartott, s idővel hozzáférhető lesz. Ez pedig óriási nehézség. És miről nincs szó a levéltárban lévő anyagban? Elsősorban arról nem találni szinte semmit, ami már megtörténtekor is törvénytelen volt. Különösen a politikai gyilkosságok világát kutatók szembesülnek ezzel és így nehéz haladni. (Van egy a szakmában terjedő beszámoló arról, hogy bezzeg a Stasi-irattára milyen német precizitású, ott még arra is van papír, hogy az akció végrehajtásához a 10 kilós kalapácsot felvettem de jegyzetelt közlés híján ezt inkább városi legendának minősíteném egyelőre.) A kutatóban a kérdéses, a gyanús, az oral historyban gyilkosságként emlegetett történetek kapcsán ott marad a kétség, és az ÁBTL anyaga nem segít különösebben a tisztánlátásban. Sokat jelentene e téren, ha hozzá lehetne jutni orvosi iratokhoz, boncolási jegyzőkönyvekhez. Csakhogy ma Magyarországon ezek sorsa rendezetlen: fennmaradásuk is bizonytalan, kutathatóságuk pedig szinte lehetetlen. Másodsorban kell említenünk a kényszerintézkedéseket. Egy-egy vizsgálati dossziéban általában csak az állami koncepcióba egyre inkább beleformálódó vallomások szövegével találkozunk. Szinte semmit nem tudni meg arról, mi töri meg a pácienst. Nem tudjuk például, hogy mi juttatja olyan állapotba Vezér Ferencet, hogy a tegnapi nap Gyarmati György által idézett vallomást tegye, vagy azt aláírja. Nagy ritkán esetleg egy-egy engedményről elejtett szó tudósít arról, mit nem tehetett meg addig a vallatott, esetleg egy-egy fogdaügynöki elszólás tudósít a cellatárs fizikai állapotáról a kihallgatás után de ezek valóban a ritka kivételek. 20 MOL XIX A 21 d /1961.

6 Az állambiztonsági szakzsargon amúgy is alternatív valóságot állít fel, amely bőven alkalmas arra, hogy elfedje a tényeket. A források születésének hangulatáról több képet nyer, aki az Eötvös utcai levéltárépületből átsétál a Terror Háza Múzeumának pincéjébe. Nincs messze, minden kutatónak kötelezővé tenném. Memoárok esetleg segíthetnek még. Egyet idéznék most fel, a már említett Vajk Gyulaét. Ő 1961 nyarán átesett már pár kihallgatáson. Volt, hogy éjjel közölték vele, hogy Pestre viszik, de a kocsiban két fegyveres közt ülve rájött, hogy Dunaújváros az úticél. Ott össze-vissza vezetgették a kapitányságon, az éjszakát fapriccsen töltötte egy cellában, csak másnap foglalkoztak vele. Az emlékirat felidézi a vele való üvöltözést, folyamatos sértegetését. Fizikailag nem bántották, bár egész álló nap alatt egy korty vizet sem kapott. A nyári vegzatúrákhoz képest ősszel elegáns körülmények közt fogadták. 5 fő ült egy asztalnál, figyelt és hallgatott szótlanul vele csak az őt szokásosan zaklató állambiztonsági tiszt beszélt. Ezúttal nyájasan: ígért neki mindent (kocsit, püspökséget). S elé tett egy beszervezési nyilatkozatot, amit Vajk nem volt hajlandó aláírni. Ekkor rákvörös fejjel ordította a tiszt a szemébe: olyan vádat emelünk Ön ellen, amilyet akarunk. Nekünk minden vádra két tanúnk mindenkor van. Vajk erre higgadtan emlékeztette a Rajk-perre. A nyomozó begorombult, orrát csavargatta, az öt főből az egyik pedig közölte, hogy a kihallgatásnak vége, és elengedték. 21 Minderről az állambiztonságnál egyetlen forrást találunk. Az is azért született, mert Vajk mesélt élményeiről környezetében, és ezt megörökítette egy ügynökjelentés. Azt kommentálta így a szervezet: Vajk Gyulát Dunaújvárosba vittük és ott hallgattuk ki. Célunk az volt, hogy beszervezzük. A kihallgatás során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Vajk megátalkodott ellensége rendszerünknek és szó sem lehet arról, hogy beszervezzük. A beszervezés gondolatát, tényét fel sem vetettük. Kihallgattuk őt, majd szabadon bocsátottuk. 22 Ennyi. Pont. Egyfelől valaki hazudik. Másfelől látjuk: a száraz, pattogó mondatokban semmi nincs ott a hangulatból E történet átvezet egy újabb sajátságára az ÁBTL forrásainak. Az állambiztonság nem néz szívesen szembe kudarcaival. Elvben egy sikertelen beszervezési kísérleteknek is kéne legalább kartonszinten nyomának lennie (nehogy később feleslegesen próbálkozzon újra a szervezet valakivel), de különösen az 1980-as évekből számtalan olyan kísérletről hallhatunk, aminek semmiféle írásos nyoma nincs. Kérdem én: csak jelenleg (mert elszunnyadt az anyag valamely utódszervnél), vagy talán meg sem született? Újra és újra tapasztaljuk, hogy az állambiztonsági szakzsargon nem nagyon szokott szólni a beszervezettek zsarolási hátteréről. Erről még az egyébként meglehetősen ritkán fennmaradó B- dossziék is hallgatnak. Az előnyöket, a juttatásokat inkább dokumentálják, mint a pressziót. Arra megint csak az oral history marad forrásnak melyet persze, mint jeleztük, szintén kellő kritikával kell kezelnünk. Mégis, nem ár tudni, hogy például a hazafias alapon ügynökké beszervezett Mátyás Kálmán fehérvári pap története mögött egy többgyermekes üzemmérnök testvér és egy komlói bányabaleset is áll. Az ügynökjelölt nem csak saját sorsáról döntött, mikor a hálózat szolgálatába állt, hanem arról is, hogy Komlón baleset vagy szabotázs történt-e. 23 Eddig a legkézenfekvőbb kutatási célpontokról volt szó. De kiaknázatlan források tömegével nézhetünk még szembe. Ma itt esik szó a külügyi iratokról végre, mert sokan szenvedünk a korlátoktól. Papi perek és sorsok kapcsán sokan kutattak bírósági anyagokat, kevesebben büntetésvégrehajtási anyagokat. Ezeknek is megvan a maguk sajátos világa, szakzsargonja, eszköztára. Viszonylag sok pártirat használható egyháztörténeti kutatáshoz ezek közül főleg digitalizáltak kerültek bele a kutatási áramlatokba. Azaz a központi pártszervek (KB, PB) és az Agitációs és Propaganda Bizottság és Osztály iratai. De tudnunk kell, hogy ezek zömében csak a jegyzőkönyvek azaz a jéghegyek csúcsai. A döntésig vezető utak, a végrehajtás menete csak akkor rekonstruálható, ha az ember alámászik az ügyeknek, iratoknak. Közben újra is újra értesülünk öregektől, bármit is írunk és feltárunk, hogy mindezt csak hisszük, és semmit sem tudunk. Mert ez a eltűnt világ a szóbeliségre épült, meg a K-vonalas telefonok 21 Vajk ÁBTL O 11969: Vastagh Rita OP szíves szóbeli közlése.

7 utasításaira. S csak kevés Lobkovitz László volt a grafomán Borsod megyei ÁEH előadó ugyanis még azokat is leírta, a feljegyzésekre rábukkanó kutató őszinte örömére. 24 Befejezésül engedjenek meg még egy gondolatot, továbbra is a miről nem szólnak forrásaink? tematikájában: egy messzire vezető személyes tapasztalatét. A közelmúlt egyháztörténetének borúsabb lapjai pályakezdőként, csaknem 20 éve érintettek először meg. Egy negyvenes években játszódó történetet publikálva elegánsan elkentem egy lábjegyzetben egyik hősöm későbbi, 1951-es pályaelhagyásának kérdését. Cikkem megjelenése után az érintett megkeresett egy reszketeg kézzel írt levélben, megköszönte eljárásomat, és megírta kiugrásának történetét elolvasás után visszakérve sorait. Arról számolt be, hogy ügynöknek akarták beszervezni, és kínjában, menekülésként találta ki a nősülést, hogy alkalmatlanná váljon a neki megálmodott szerepre. Erre számomra addig semmi nem utalt. Hittem is, meg nem is a dolgot mindenesetre tiszteltem korábbi aktivitásait annyira, hogy történetét magamban tartsam mindeddig. Már rég elhunyt. Én meg egyre több olyan esettel találkoztam, amikor a megtörő papi életpálya mellett-mögött valamiképp az ügynöki lét vagy az azzal való fenyegetettség áll. Nem állítom, hogy minden kiugrott pap így akart menekülni. (Ellenkezőleg: könnyebb volt beszervezni az eleve tilosban járót). Olyan szempontból viszont komoly figyelmeztetés ez, hogy a megbicsakló pályák megítélésekor is el kell gondolkodnunk: ismerünk-e minden vetület. Hány és hány mögött állhat pszichés nyomás előli menekülési vágy vagy kényszer Egy-egy forráscsoport hiányaiból indultam ki s mint láttuk, sok esetben a komplementer források segítenek ezek áthidalásában, s így a tisztánlátásban. A kutatónak úgy vélem kötelessége, hogy ne dőljön be egy-egy adott forráscsoport narratívájának, hogy igyekezzen megkeresni az efféle kiegészítő anyagokat ha léteznek. Hogy minden oldalról próbálja körbejárni a vizsgált kérdést, hátha a homályban hagyott területekről is kaphat képet. 24 Fazekas Csaba egy sárospataki, fiatal egyháztörténészek számára rendezett konferencián számolt be erről 1999-ben. Vonatkozó publikációja (Egy janicsár különleges rekordja 1961-ből. In: Egyháztörténelmi Szemle, I. évf. (2000) 2. sz ) nem említi már ezt az epizódot.

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Bo r s o d i C saba A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Takács J. Ince és Pfeiffer János a veszprémi egyházmegye ferenceseinek történetéről írott munkáját 1948-ban zárta le. Ekkor Magyarországon két

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 104/60/2012 sz. példány Darabszintű raktári jegyzék 1.12.2 Budapesti Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerveinek iratai 1957-1990 A jegyzéket adatvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat A Panaszkezelési és Reklamációkezelési Szabályzat rendelkezik a CREDITEXPRESS Magyarország Kft. által, megbízási jogviszony

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBEN? A Civilkomp alapítvány felmérésének eredményei A kutatócsapat tagjai: Vasné Dr. Egri Magdolna - Vajda Márta - Danó Györgyi A kutatás

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 2 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 Ide: Embléma 20 mm Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kálmán Péter Peregrin OFM A Magyar Katolikus Egyház helyzete a kádári egyházpolitika első évében a teológiai összefüggések tükrében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Biztonságos és környezetbarát megoldás irodai papírhulladék kezelésére és újrahasznosítására Megbízható - Rugalmas - Díjmentes INEST Nonprofit

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2011. 11. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület részére a

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM

RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM FELVÉTELI KÉRDŐÍV RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM 2013 Kedves Jelentkező! A Rajk László Szakkollégium felvételi kérdőívét tartod a kezedben, aminek kitöltése az első lépés ahhoz, hogy a kollégium tagjává válj.

Részletesebben

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 1 APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL Budapest, 2008 VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 2 Szerzõk: Bertalan

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük?

A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? Dr. Fellegi Borbála Foresee Kutatócsoport A Külügyminisztérium Emberi Jogi Konferenciája 2010. április 15. [ ] félek

Részletesebben

A képek feldolgozásáról

A képek feldolgozásáról A képek feldolgozásáról Úgy gondoljuk joggal tételezzük fel, hogy a digitális fotótechnika elterjedésének köszönhetően nagyon sokan készítenek fotókat a különböző alkalmakkor a településeken. A régi papírképek

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály)

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) 1. Egészítsd ki a táblázatot a kommunikációs folyamat tényezőivel! valóság (világ) beszédhelyzet adó (beszélő) kód (nyelv) üzenet (közlemény) vevő (hallgató) 7 p. 2.

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Miniszter Úr! Dr. Fazekas Sándor részére miniszter Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Tisztelt Miniszter Úr! A geotermális energia használata komoly lehetőséget jelent a magyar mezőgazdaságnak, azon belül is többek

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében Kaleta Jánosné Címválasztás oka Aktualitása Internet A területfejlesztés nélkül elképzelhetetlen a jövő fejlesztés, eddigi gyakorlat

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 1. A Fészek Alapítvány minden jelentkezőt fogad és regisztrál életkortól, családi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók.

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók. Nincs még egy olyan bűn és esemény, mint a Holokauszt, amely ennyire nyilvános, kutatható és hozzáférhető lenne, és mégis ennyi titok és hiány venné körül. Folyamatosan azon dolgozunk, s így dolgozunk

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén?

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? TŰZVÉDELEM Kérdések és érthető válaszok Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? FIGYELMEZTETÉS Az itt olvasható anyagok célja nem a jogszabályok megkerülése, hanem a jogszabályok által nyújtott lehetséges

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A változás nem csak az ELOenterprise 7.0 elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetéséről szól. Lázár Péter ECM üzletágvezető 2011.10.04.

A változás nem csak az ELOenterprise 7.0 elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetéséről szól. Lázár Péter ECM üzletágvezető 2011.10.04. A változás nem csak az ELOenterprise 7.0 elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetéséről szól Lázár Péter ECM üzletágvezető 2011.10.04. NO DE AKKOR MIRŐL? Esettanulmány a TIGÁZ DMS projektjéről és

Részletesebben

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud.

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud. Kommunikáció Dr Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet wwwmagtudhu 2014 május 14 A kommunikáció szerepe életünkben A kommunikáció

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

9. A Katolikus Egyház a II. világháború után

9. A Katolikus Egyház a II. világháború után 108 9. A Katolikus Egyház a II. világháború után Erő az erőtlenségben (Lénárd Ödön piarista) A szovjet típusú európai diktatúrák egyházpolitikája A Katolikus Egyház is ellenség és a Vatikán ellen is folyik

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével. 1. rész. A felelet törvényei

GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével. 1. rész. A felelet törvényei GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével 1. rész A felelet törvényei FELELETELKERÜLÉSI ALAPTÖRVÉNY Ha a tanár azt keresi, hogy ki feleljen: 1. Szedd össze

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg.

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg. Szám: 2-6/2014. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2014. július 23-i ülésérıl Jelen vannak: a, Balogh Gergely a bizottság tagja, Wurczinger Lóránt a bizottság

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések Fiatal Gazda pályázat 2015 Hogyan zajlik a pályázás? Felkészülés: Az ügyfeleinknek át kell gondolniuk milyen tevékenységet folytatnának, ami megfelel a pályázat előírásainak.

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben