NEKI Közfoglalkoztatási Program. Útmutató közmunkásoknak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEKI Közfoglalkoztatási Program. Útmutató közmunkásoknak"

Átírás

1 NEKI Közfoglalkoztatási Program Útmutató közmunkásoknak 1

2

3 Tartalomjegyzék 1. Közmunkás leszek?! Kérem a munkaszerzôdésemet! Segítség! Elveszítem a segélyem! Az orvosi alkalmassági vizsgálatról Bérezés 1x Fônök! Szabadságra megyek! Korrekt munkakörülményeket! Mi a teendô munkahelyi baleset esetén? Tanulni szeretnék! Kitôl kérhetek segítséget? NEKI

4 1. Közmunkás leszek?! Állástalanság esetén a lakóhelyén mûködô munkaügyi kirendeltség segíthet önnek. A kirendeltség a bejelentkezés (regisztráció) után ajánlhat munkalehe tôséget, javasolhat munkaerô-piaci programban részvételt, vagy támogathat valamilyen szakképzést. Át me neti megoldásként be is hívhatja önt a térségben induló közfoglalkoztatási programra (hétköznapi nevén: közmunkára). Ha nemrég vesztette el bejelentett állását, maximum 90 napig álláskeresési járadékra jogosult, azt követôen az önkormányzattól kérhet FHT-t, azaz foglalkoztatást helyettesítô támogatást. Figyelem: az ellátások feltétele az együttmûködési kötelezettség teljesítése. Ez azt jelenti, hogy ha nem jelentkezik a megadott idôpontokban a munkaügyi kirendeltségen, ha nem fogadja el az általuk felajánlott állást vagy közfoglalkoztatást, akkor megszüntethetik a folyósított ellátást. A munkaügyi hivatal által felajánlott közmunkát el kell fogadni, ha az álláskeresô a munka elvégzésére egész ségileg alkalmas, és ha a várható kereset az álláskeresési járadék, rehabilitációs ellátás, FHT összegét vagy a közfoglalkoztatási bér/garantált bér havi összegét eléri. 4

5 2. Kérem a munkaszerzôdésemet! Jó tudni, hogy a közfoglalkoztatásra is a munka törvénykönyve szabályai alkalmazandóak, ám bizonyos eltérésekkel, például közfoglalkoztatás csak meghatározott idôre létesíthetô, illetve próbaidô nem köthetô ki. A munkaszerzôdést írásba kell foglalni ehhez mindenképpen ragaszkodjon, és kérjen belôle egy példányt! Fontos, hogy tartalmazza a munkakört (munkaköri leírással), a munkaidôt, a munkabért, a közmunka kezdetét-végét, valamint a dolgozó munkahelyét a megbeszéltek szerint. A foglalkoztató köteles tájékoztatni a dolgozót a napi munkarendrôl, a bérfizetés napjáról és elszámolásának módjáról, valamint a fônöke személyérôl. A dolgozótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhetô, amely személyhez fûzôdô jogát nem sérti, és a munka szempontjából lényeges. A jelenléti ív is fontos dokumentum, hiszen az a munkabér elszámolásának az alapja. A foglalkoztatás megszûnésekor (kilépés) a dolgozó a rábízott anyagokat, eszközöket, a munka- és védôruhát, a védôfelszerelést az elôírt rendben köteles átadni és a foglalkoztatóval elszámolni. A foglalkoztatónak 5

6 leg késôbb a kilépés utáni ötödik munkanapon ki kell fizetnie a közmunkás bérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adnia a jogszabályokban elôírt igazolásokat. 3. Segítség! Elveszítem a segélyem! Valóban meg kell szüntetni az ellátására való jogosultságát annak, aki többek között : - a munkaügyi kirendeltség által felajánlott munkát nem fogadja el, - a közfoglalkoztatási jogviszonyát jogellenesen megszünteti, - annak a közmunkásnak, akit a munkáltatója rendkívüli felmondással rúg ki, - akit saját hibájából töröltek az álláskeresôk nyilvántartásából, - aki az éves felülvizsgálat során, a megelôzô egy évben legalább 30 nap idôtartamban keresô tevékenységet nem folytatott. Fontos tudni, hogy keresô tevékenységnek felel meg az egyszerûsített foglalkoztatás, a háztartási munka, valamint a közfoglalkoztatásban, munkaerô-piaci prog ramban vagy legalább fél éves képzésben való részvétel. A kérdéses 30 nap közérdekû önkéntes tevékenységgel is teljesíthetô. 6

7 a.) Az egyszerûsített foglalkoztatás (régi AM könyves, más néven alkalmi munka) lényege, hogy az ön aznapi munkaviszonyát a munkáltatója bejelenti (pl. telefonon a 185-ös számon), fizeti a csökkentett közterhet és az ön bérét, amirôl igazolást állít ki. A foglalkoztatottat csupán bevallási kötelezettség terheli. Ez lehet idényjellegû munka: mezôgazdasági, állattenyésztési, erdészeti, vadászati, halászati és ehhez kapcsolódóan termékek anyagmozgatása, csomagolása, illetve turisztikai tevékenység, ami egy évben egy munkáltatónál maximum 120 napig végezhetô, továbbá alkalmi munka. Alkalmi munka esetén egy-egy munkáltatónál legfeljebb 5 egymást követô napon át dolgozhat, egy hónapon belül maximum 15 napig, egy éven belül pedig ez egy munkáltatónál összesen nem lehet több 90 napnál. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztató füzete le tölt hetô ha ide klikkel. b.) A háztartási munka lehet kizárólag magánszemély munkáltatónál végzett lakástakarítás, fôzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás, ha a munkáltató a bejelentési és a havi 1000 Ft összegû regisztrációs díjfizetési kötelezettségének eleget tesz. A bejelentés telefonon és interneten is megtehetô. c.) A közérdekû önkéntes tevékenységekrôl célszerû 7

8 az önkormányzatoknál érdeklôdni. Jogellenes az a gyakorlatuk, ha ilyen jellegû munkát nem szerveznek, vagy nem tudnak felajánlani. Fogadó szervezet lehet még bármilyen civil és közhasznú szervezet, szociális vagy egészségügyi szolgáltató, közoktatási és közmûvelôdési intézmény. A fogadónak nem kötelezô díjazást adnia, de pl. költségtérítés adható. Listájuk a modules/voluntaries honlapon is megtalálható. Az a., b., c. esetekben a 30 nap akár 2-3 napokból is összeadódhat. Viszont a felajánlott közmunkát ez után is el kell vállalnia, mivel ez az együttmûkö désének és a további ellátásának a feltétele. A szociális törvény ezeken túl felhatalmazza az önkormányzatokat arra is, hogy a lakókörnyezet tisztántartására vonatkozó helyi rendelet megsértôit is a segély megvonásával büntessék. Jó tudni, hogy mind a jogvédô szervezetek, mind az alapvetô jogok biztosa egyértelmûen azon az állásponton vannak, hogy az ellenôrzést csak önkormányzati alkalmazottak végezhetik, és az csak a házak portájára, elôkertjére, illetve az elôtte lévô közterületre korlátozódhat. A magánszfé ra védelme érdekében az ellenôrök a családi házakba nem tekinthetnek be, és nem mehetnek be. 8

9 4. Az orvosi alkalmassági vizsgálatról A foglalkoztató vagy a munkaügyi kirendeltség a munkába lépést megelôzôen foglalkoztathatósági szakvéleményezésre utalja a jelentkezôt. A szakvélemény a közfoglalkoztatás megkezdésének kötelezô feltétele. Ez meghatározza, hogy a közmunkás mely foglalkozási korlátozás mellett folytathat keresô tevékenységet. A szakvélemény egy évig érvényes és több foglalkoztatónál is felhasználható. A vizsgálat az álláskeresô számára ingyenes, annak díját a munkaügyi kirendeltség vagy a foglalkoztató állja. Várandós közmunkásnak a várandósság idejére egészségi állapotának megfelelô munkakört kell felajánlani, ha a munkaköri alkalmassági orvosi vélemény szerint eredeti munkakörében tovább már nem foglalkoztatható. 9

10 5. Bérezés 1x január 1. napjától a közfoglalkoztatási bér szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylô munkakör betöltése és teljes munkaidô teljesítése esetén: havibér alkalmazása esetén Ft, hetibér alkalmazása esetén Ft, napibér alkalmazása esetén 3475 Ft. Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylô munkakör betöltése esetén a garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidô teljesítése esetén: havibér alkalmazása esetén Ft, hetibér alkalmazása esetén Ft, napibér alkalmazása esetén 4455 Ft. A munkavezetôkre magasabb bértábla vonatkozik: havibér alkalmazása esetén Ft a közfoglalkoztatási bér, illetve Ft a garantált közfoglalkoztatási bér. 10

11 Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidô teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelezô legkisebb összege Ft/hó, a garantált közfoglalkoztatási bér legkisebb összege pedig Ft/hó. Részmunkaidô esetén a meghatározott bértételt arányosan csökkentve kell figyelembe venni. Például napi 6 órás munka esetén Ft helyett, annak 6/8-a, azaz Ft a bér. A fent megjelölt összegek mind bruttó bérek, azaz ebbôl még levonásra kerülnek a közterhek! A kifizetés heti bérrészletekben vagy havonta történik. Fontos tudni, hogy a foglalkoztató kérésre köte les pénztári/készpénzes kifizetést is biztosítani, a közmunkás nem kötelezhetô bankszámla nyitására és fenntartására. A bérkifizetéshez a foglalkoztató minden esetben bérelszámolási lapot, illetve a bérrészlet kifizetésérôl szóló igazolást ad, mely alapján elszámol a teljesített munkaidôvel, a fizetett és nem fizetett távolléttel, a betegszabadságra járó bérrel. A bérbôl való levonásnak csak jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján van helye. A foglalkoztató a közmunkással szemben fennálló követelését (pl. súlyadó, kommunális adó, kártérítés) a közfoglalkoztatási bérbôl csak a közmunkás hozzájárulásával vonhatja le. 11

12 6. Fônök! Szabadságra megyek! A közmunkások az általános munkajogi szabályok szerint mehetnek beteg-, szülési és fizetés nélküli szabadságra, számukra évente 20 munkanap alapszabadság jár. Ha a munka év közben kezdôdött vagy szûnt meg, a szabadság arányos része jár. Egyelôre sem az évek számának növekedése, sem egyéb körülmények (egészségi állapot, gyermekek, fiatalkor) nem jogosítanak pótnapokra. A közfoglalkoztatottat a szabadsága vagy betegszabadsága tartamára a bér, illetve a garantált bér 70%-a illeti meg. Teljesítménybérezés esetén ezt az összeget a megelôzô 4 hónap átlaga alapján kell számítani. Amennyiben 4 hónap még nem telt el, az általános szabály az irányadó. Részmunkaidôs foglalkoztatás esetén a szabadság és a betegszabadság tartamára a fen ti összegek idôarányos része jár. A közmunkás fizetés nélküli szabadságra mehet akkor is, ha átmenetileg máshol legalább 3 nap, legfeljebb 90 nap határozott idejû munkaviszonyt létesít. E szabadság engedélyezésének feltétele, hogy a közmunkás az átmeneti munkaszerzôdését a közfoglalkoztatójának a szabadság megkezdése elôtt legalább 5 munkanappal bemutatassa. 12

13 A közmunkás igazolt és fizetett távollétre jogosult: keresôképtelensége esetén, a kötelezô orvosi vizsgálata tartamára, a véradáshoz szükséges legalább négy óra idôtartamra, hozzátartozója halálakor két munkanapra, általános iskolai tanulmányok folytatása esetén, a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges idôre, bíróság vagy hatóság felhívására az eljárásban való személyes részvételhez szükséges idôtartamra, különös méltánylást érdemlô, személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára. 7. Korrekt munkakörülményeket! A foglalkoztató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, illetve a közmunkásnak azt a költségét megtéríteni, amely a munka teljesítésével indokoltan merült fel. A közmunkást csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem jár (ld. 4. Az orvosi alkalmassági vizsgálatokról). 13

14 A foglalkoztatónak egészséges és biztonságos munkakörülményeket kell teremtenie. Ez a hatályos rendelet szerint egyrészt a munkához szükséges munkaruha, bakancs, védôfelszerelés, megfelelô mûszaki állapotban lévô szerszámok biztosítását jelenti. Ezen túlmenôen a munkahelynek tisztának, megfelelô megvilágításúnak, nem túl zajosnak, rovarés rágcsálómentesnek kell lennie. Fontos tudni, hogy a munkásoknak különösen nagy hidegben vagy kánikulában óránként 5 10 perc pihenôidô, ivópohárban forró, édes tea/hûsítô ital, szükség esetén fûthetô pihenô- és étkezôhely, megfelelô tisztálkodó- és mellékhelyiség jár. Távoli munkahely esetén a foglalkoztató a közmunkás lakóhelyétôl a munkavégzés helyéig térítésmentes szállítást köteles biztosítani, ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye között naponta történô oda- és visszautazás ideje tömegközlekedési eszközzel a 3 órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelô nô vagy férfi esetében a 2 órát meghaladja. Amennyiben a munkahelyre történô oda- és vissza uta zás meghaladja a napi 6 órát, a foglalkoztató a munkavégzés helyétôl számított 20 km-es távolságon belül térítésmentes elhelyezésrôl, tisztálkodási és étkezési lehetôségrôl köteles gondoskodni. Ez az álláskeresô családi körülményeire (különösen kiskorú gyermeke 14

15 ire) hátrányos következményekkel nem járhat. E kérdésben a jegyzô nyilatkozata az irányadó. Amennyiben a távoli munkahelyen a munkaidô a napi 4 órát meghaladja, a közmunkásoknak napi egyszeri térítésmentes étkezés jár. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, illetve a kialakult adatvédelmi gyakorlat szerint munkahelyen, munkavégzési területen kamera és fényképezôgép a dolgozók munkavégzésének és munkahelyi viselkedésének megfigyelése és rögzítése céljából nem használható. Egyes önkormányzatok által a közmunkásokról készített felvételek ezért súlyosan sértik a közfoglalkoztatottak jogait. Ha a munkakörülmények nem megfelelôek, vagy a bánásmód embertelen és durva, érdemes a munkavédelmi felügyelethez fordulni. Tapasztalataink alapján a bejelentést követôen a munkáltató egy ellenôrzésre biztosan számíthat. 15

16 8. Mi a teendô munkahelyi baleset esetén? Amennyiben önnel, a beosztottjával, a munkatársával baleset történik, úgy haladéktalanul értesítenie kell a felettesét. A teendôkrôl a munka megkezdésekor munkavédelmi oktatás keretein belül kell tájékoztatni a dolgozókat. Minden foglalkoztatónak kötelessége a nála történt bal esetek kivizsgálása. Ennek során jegyzôkönyvet kell készítenie, és határozatot kell hoznia, hogy elismeri-e a területén történt balesetet munkabalesetnek vagy sem. Amennyiben a foglalkoztató a bekövetkezett balesetet nem ismerné el munkabalesetnek, úgy köteles errôl tájékoztatni a sérültet (halál esetén a hozzátartozót), és tájékoztatnia kell a jogorvoslati lehetôségekrôl is. Munkabalesetnek nevezzük, amikor a dolgozó a munkaköri feladatai teljesítése során vagy azzal okozati összefüggésben kárt szenved. Munkabaleset következik be akkor is, ha a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó árufuvarozás, anyagmozgatás, üzemi étkeztetés, tisztálkodás, mosdóhasználat, illetve a foglalkoztató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri baleset a dolgozót. Ez lehet akár a ruházatában, használati tárgyaiban bekövetkezett kár, de személyi sérülés vagy halál is. 16

17 Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom: a munkabaleseteken túl üzemi balesetnek számít, ha a dolgozót a munkába vagy onnan otthonába menet éri a baleset, vagy ún. foglalkozási megbetegedést szenved el. Az üzemi baleset elbírálása a társadalombiztosítási szerv hatáskörébe tartozik. A munkabalesetbôl eredô vagyoni és nem vagyoni károkat a foglalkoztatónak teljes körûen meg kell térítenie. Így a dolgozó elmaradt jövedelmét és más vagyoni kárát (például: gyógyszerek, telefonszámla-költség, rezsi-többletköltség, ápolók-gondozók költsége stb.). Amennyiben a munkahelyi baleset halálos kimenetelû, a dolgozó hozzátartozójának a károkozással összefüggésben felmerült valamennyi igazolható kára is kérhetô. Az eltartott hozzátartozó (pl. kiskorú gyermek, idôs szülô, házastárs) továbbá olyan összegû tartást pótló járadékot is igényelhet, amely szükségletének a sérelem elôtti színvonalon való kielégítését biztosítja. E fizetési kötelezettsége alól a foglalkoztató csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenôrzési körén kívül esô olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 17

18 9. Tanulni szeretnék! A közfoglalkoztatási törvény alapvetô rendelkezései között szerepel, hogy A visszatérés lehetôségének fontos eszköze, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelô alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek. A közmunkaprogram megvalósulásának ellenôrzése során azonban mind az alapvetô jogok biztosa, mind a jogvédô szervezetek azt tapasztalták, hogy a tervezett képzések még gyerekcipôben járnak. Ebben a témakörben várhatóak elôrelépések: az induló képzésekrôl a munkaügyi hivatalokban, illetôleg az önkormányzatoknál célszerû érdeklôdni. A közfoglalkoztatás során a foglalkoztató szervezhet munkakörre betanító vagy általánosabb jellegû szakképzéseket a dolgozó képességeinek fejlesztésére. A képzések munkaidôben szervezhetôek, s a részvétel munkában töltött idônek számít, azaz ugyanúgy érvényesek rá a távollét igazolásának szabályai. A munkaügyi központok és kirendeltségek elérhetôségeit (cím, telefonszám) és nyitvatartási idejét a honlapon találja meg. 18

19 A TÁMOP Újra tanulok! Program során pedig azok a tanulók fejezhetik be az általános iskolát, akiknek ez tanköteles életkorukban nem sikerült, illetve szakmákat sajátíthatnak el, szakképesítést szerezhetnek. A hallgatók a közfoglalkoztatott státuszuk okán megkapják a közfoglalkoztatottaknak járó garantált bért, valamint a képzés sikeres elvégzését követôen egyszeri pénzbeli juttatást is. A képzés óraszámának, idejének, helyének tervezésekor a képzô a helyi közfoglalkoztatóval egyeztet, a képzés idejére a közmunkásokat a foglalkoztató köteles a munkából elengedni. 19

20 10. Kitôl kérhetek segítséget? (jogvédô irodák, felügyeleti szervek) Az ombudsman és az Egyenlô Bánásmód Hatóság Alapvetô Jogok Biztosának Hivatala Postacím: 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: Honlap: Egyenlô Bánásmód Hatóság Postacím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Telefon: Fax: Honlap: Jogvédô Iroda Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda (NEKI) / Közmunkaprogram Postacím: 1447 Budapest, Pf Telefon: , Honlap: 20

21 Munkavédelmi felügyeletek Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Fôosztály Postacím: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. Telefon: Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat ingyenes (zöld) telefonszáma: Honlap: A Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munka ügyi Szakigazgatási Szervei Munkavédelmi Felügyelôségeinek elérhetôségeirôl a központi zöld számon vagy a címen tájékozódhat. 21

22 NEKI A Másság Alapítvány által mûködtetett Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda (NEKI) az emberi és kisebbségi jogokért, a diszkrimináció csökkentéséért, valamint a társadalmi befogadás elôsegítésért küzdô professzionális jogvédô szervezet. A diszkrimináció, a gyûlölet-bûncselekmények és a gyûlöletbeszéd elleni küzdelem mellett fô stratégiai területünk a közfoglalkoztatás és a szociális ellátások monitorozása. Kiadványunk elsôsorban a közmunkásoknak kívánja bemutatni közérthetôen a témával kapcsolatos jogszabályokat, információkat és tudnivalókat. Ezzel együtt reméljük, hogy a munkaadóknak és más érintetteknek is hasznos útmutatóul szolgálhat. Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda (NEKI) 22

23

24 Kiadja a Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda Lektor: Kulinyi Márton Kézirat lezárása: február 25. A kiadvány a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSF) támogatásával jött létre.

NEKI Közfoglalkoztatási Program. Útmutató közmunkásoknak

NEKI Közfoglalkoztatási Program. Útmutató közmunkásoknak NEKI Közfoglalkoztatási Program Útmutató közmunkásoknak 1 Tartalomjegyzék 1. Közmunkás leszek?!... 4 2. Kérem a munkaszerzôdésemet!... 5 3. Segítség! Elveszítem a segélyem!... 6 4. Az orvosi alkalmassági

Részletesebben

Szociális ellátások közmunka

Szociális ellátások közmunka Szociális ellátások közmunka Út a közmunkába Állástalanság esetén a lakóhely szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre vezet az út. A kirendeltség a bejelentkezés (regisztráció) után ajánlhat munkalehetőséget,

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Kissné Horváth Marianna Saldo Zrt. Tanulók szakmai gyakorlatának díjazása,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére. 1.

2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére. 1. 2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére Tárgy: 2014. évi Közfoglalkoztatási Terv készítése Előterjesztő: Figler János polgármester

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Közérdekű önkéntes munka Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Önkéntesség közvetlenül vagy valamilyen szervezeten keresztül önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül háztartásukon

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2011. augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

'T 1 11 2. ~~ 2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról

'T 1 11 2. ~~ 2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 'T 1 11 2 ~~ 2015. évi... törvény egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 1. (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Munkavállalót megillető kedvezmények 39. Munkaadókat megillető kedvezmények 39 (Rehabilitációs kártya, akkreditáció, költségvetési támogatás) i

Munkavállalót megillető kedvezmények 39. Munkaadókat megillető kedvezmények 39 (Rehabilitációs kártya, akkreditáció, költségvetési támogatás) i 39 4. A munka világa Tartalomjegyzék Munkavállalót megillető kedvezmények 39 Munkaadókat megillető kedvezmények 39 (Rehabilitációs kártya, akkreditáció, költségvetési támogatás) i Egyéb szabályok, támogatások

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben