Keresztény közéleti-kulturális folyóirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keresztény közéleti-kulturális folyóirat"

Átírás

1 Keresztény közéleti-kulturális folyóirat XXV. (XI. új) évfolyam 2010/3 A szent Oroszország Ipiapi atya boldoggáavatása Szeretet nélkül semmi sem igaz A tudományok történelmi viszonyáról 420 Ft

2 ELŐSZÓ Wildmann János: Számunk elé 3 SÚLYPONT Kamarás István: Ipiapi atya posztulációja 4 TEOLÓGIA P. Gábor Mózes: A filozófia, a teológia és a szaktudományok történelmi viszonyáról 10 LELKISÉG Interjú Richard Rohr amerikai ferencessel: Szeretet nélkül semmi sem igaz 13 ÖKUMENÉ Dimitrij Mihajlovics Vologyihin: A vallási élet és a keresztény kezdeményező erő megújulása Oroszországban 15 Bódis Emese: Melanchton, a humanista reformátor 19 TANULMÁNY Szabó Róbert Szakolczai György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. Az üldöztetés, a forradalom és a megtorlás IV. 22 RECENZIÓ 32 OLVASÓI LEVELEK 33 Keresztény közéleti kulturális folyóirat Megjelenik évente hatszor Egy szám ára: 420 Ft évi előfizetési díj: 2200 Ft A folyóirat megrendelhető a kiadó címén. Alapítók: Paul M. Zulehner és Wildmann János Kiadó: Egyházfórum Alapítvány, 1048 Budapest, Kordován tér 5. V/25. Telefon: (1) Adószám: (Az szja 1 százalékának felajánlásához) Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 7635 Pécs, Sólyom dűlő 3. Telefon: (72) A szerkesztőbizottság tagjai: Deák Dániel Jakab Attila Orosz Gábor Viktor Szécsi József Végvári Vazul ofm. Wildmann János (főszerkesztő) Bankszámla: OTP Bank Rt. Budapest, József körút IBAN: HU Swift (BIC): OTPVHUHB Lapterv, tördelés: Szabó Zoltán Nyomdai munkák: Molnár Nyomda és Kiadó Kft. Pécs, Légszeszgyár u. 28. ISSN Olvasóink leveleit a szerkesztőség címére kérjük. Minden írásért szerzője felelős, és nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét fejezi ki. Nem kért kéziratokat nem őrzünk meg, és csak kérésre küldünk vissza. Címlap: Medvegyev orosz elnök ortodox egyházi vezetőkkel

3 ELŐSZÓ Számunk elé mikor jelen számunkat sajtó alá rendezzük, nyár és meleg van. Remélem, hogy Olvasóinknak is jutott a szabadságból és pihenésből. Ilyenkor azonban hol lubickol a lélek? Talán Legalsószentbenedeken, ahol Bolond Pista, Kanalas Rozália és két csodaszép gyermeke Ipiapi atya, az Isten Bohócai Rend egyik elhunyt tagjának boldoggá avatását kezdeményezik. Mindezt azok alapján, amit Kamarás István, a rend egy másik tagja írt meg az atyáról szóló könyvében. Bár van, aki a könyvet csak legendának vagy mesének tartja, a szerzőnek szimpatikusabb a posztmodern fikció kifejezés. A boldoggá avatás pedig közel sem lehetetlen, hiszen a könyv legalábbis a szerző szerint a nyíregyházi görög katolikus hittudományi főiskolán ajánlott olvasmány lett, sőt még egy református lelkésznő is pozitívan nyilatkozott róla. Igaz, a római katolikus papnevelő intézetekben még kivárnak. Isten bohócai azonban nem ismernek akadályt! A mai európai/nyugati gondolkodásban sem a filozófia mint ideológia, sem a teológia mint hittudomány nem játszik már jelentős szerepet. Így nélkülük végső fokon csak kreatív természet- és társadalomtudományról lehet szó, és nem beszélhetünk többé az emberi tudás átfogó egészéről, bölcseletről, tehát igazi, kortárs fi lozófiáról sem, állítja P. Gábor Mózes az említett tudományok történeti viszonyáról szóló írásában. A filozófia a haszonelvű szaktudományok szolgája lett, a teológia is csődöt mondott, mert a steril, egyházi dogmatizmus gátolta a hiteles, lelki tapasztalatokon nyugvó, belső, teológiai megújulást. A középkori egyház morális válsága pedig már korábban szekularizálódást indított el a formálisan keresztény világban. A szerző fő kérdése ezért így hangzik: Vajon lehetséges-e egy új, vallási szervezetektől független teológia?. A vallások és egyházak egyik problémája az, hogy makacsul képviselik a maguk igazságát, ami viszont dogmatizmushoz, sőt fundamentalizmushoz vezet. A korai ferences misztikusok viszont nem az igazságot tekintették az élet legfőbb eszményének, hanem a szeretetet. Meggyőződésük volt, hogy spirituális szempontból semmi sem lehet igaz, ha nem szeretetből történik, mondja Richard Rohr amerikai ferences szerzetes. Csak a szeretet képes a szembenállás megszüntetésére, és új összetartozások megteremtésére. Az egyházaknak fel kell ismerniük, hogy ők csupán eszközök, de nem célok. Így én is hálás vagyok azért, hogy a katolikus egyházban nevelkedtem, és az evangéliummal értem felnőtté. De ma ugyanúgy tudom azt is, hogy a katolikus kereszténység csak egy»tartály«, nem maga tartalom. Más egyházi szemlélet sugárzik Dimitrij Mihajlovics Vologyihin a Moszkvai Állami Egyetem Történelem Tanszéke professzorának írásából az Orosz Ortodox Egyházról. Szerinte a sztálinizmust sem csak az egyházüldözés jellemezte, hanem a II. világháború után inkább a politikai haszonszerzés, aminek fejébe számos ortodox püspököt és papot szabadon bocsátottak a börtönökből és a Gulágról. Az igazi felszabadulást azonban Oroszországban is Gorbacsov hatalomra kerülése, illetve a szovjet birodalom összeomlása jelentette, a 90-es évek pedig a kereszténység diadalát hozták, amikor is emberek milliói jutottak hitre nagyszüleik révén. A diadalhoz azonban a szerző szerint nem csak lelkipásztori eredmények, újra kinyitott kolostorok és templomok és a papság létszámának jelentős emelkedése, hanem politikai sikerek is kellenek. Az 1990 utáni pátriárkák ezért fokozottan és eredményesen erősítették az együttműködést a hatalom struktúráival. 450 éve hunyt el Philipp Melanchton, nagy humanista reformátor. A wittenbergi teológusról, aki egyben Luther munkatársa is volt, Bódi Emese az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára emlékezik meg. Melanchton a Biblia után a klasszikus görög drámák tanulmányozását ajánlotta hallgatóinak. Meggyőződése volt, hogy Szophoklész tragédiái a valóságos életet mutatják be, az emberi esendőséget, a fékevesztett indulatokat, az önmérséklet hiányát, az istenek megvetését. Keresztényként értelmezte a tragédiákat, ezért különösen is ostorozta a házasságtörést, és erőteljesen hangsúlyozta a törvényes, tiszta házasság fontosságát. A Demokrata Néppárttal foglalkozó sorozatunk negyedik részében Szabó Róbert és Szakolczai György a párt 1949-es feloszlatása utáni üldözésről, képviselőinek os szerepéről, valamint a forradalom utáni kommunista bosszúhadjáratról számolnak be. Bepillantást nyerhetünk a Rákosi-terror széles eszköztárába, a megaláztatásoktól kezdve az összeveréseken, letartóztatásokon át az egzisztenciális ellehetetlenítésig vagy fizikai megsemmisítésig. Volt, akinek felesége a megpróbáltatások hatására öngyilkos lett, másnak meg kellett tagadnia férjét, hogy gyerekeit el tudja tartani. Volt olyan KALOT főtitkár, akiből sertésgondozó lett, másnak a vagyonát, házát, lakását kobozták el, vagy nyugdíját vonták meg. Szerencsésnek mondhatták magukat azok, akiket magasan képzett értelmiségiként bár megfosztottak állásuktól, de valamilyen beosztásban mégis értelmiségi pályán maradhattak. Remélem, Olvasóink ebben a számban is találnak egy-két figyelemre méltó írást! Wildmann János 2010/3 3

4 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA Ipiapi atya posztulációja Bevezető magyarázkodás Semmiképpen sem gondoltam könyvem folytatására, hiszen ez a történet lezárult: egyfelől Ipiapi atya halálával és a másik létbe való átlépésével, másfelől könyvem megjelenésével. Elkezdődött azonban egy másik történet: írásom fogadtatásnak, hatásának és értelmezésnek története, ám ez a szerény, csöndes történet csupán a legszűkebb szakma számára lett volna és abban a körben is csak mérsékelten érdemleges. Ki gondolta volna, hogy könyvem fogadtatásának és befogadásának dokumentumai hamarosan fontos szerepet kapnak, méghozzá Ipiapi atya boldoggáavatási perében mint a pro és kontra argumentáció. A könyvem alcímében 1 szereplő dokumentum ebben a folyamatban súlyos propozíciónak számított, annak ellenére, hogy csupán egy legenda dokumentumairól van szó. Ez persze teljességgel érthető, hiszen jó néhány szent esetében csupán csak a legendájuk maradt fenn, tények, dokumentumok alig-alig, vagy még annyi sem. Csakhogy könyvem pontosabban vagyis a könyvemre reflektáló írások egyikemásika nem csak az Ipiapi atya boldoggáavatása mellett felhozott érvek, hanem az ellenérvnek közé is besorolódott a posztulációs 2 eljárásban. Így például Trencsényi László Apokrif legenda című írása 3, vagy Ölbei Livia Hol lubickol a lélek? című recenziója 4. Trencsényi legendának, Ölbei mesének nevezi könyvem. Korda Eszternek kétségkívül legmélyebbre hatoló és legszakszerűbb elemzése már csak olaj volt a tűzre, hiszen Szövegjáték nézőpontokkal című írásában 5 a posztmodern regény kategóriájába sorolja könyvemet. Mondanom sem kell, hogy a magamfajta szociológustól természetesen teljesen idegen a gondolta a fene -mentalitás. Be kell látnom, hogy könyvem efféle olvasata (mármint, hogy posztmodern fikció) teljességgel lehetséges; annak ellenére az, hogy kizárólag dokumentumokkal operáltam, nevezetesen: Ipiapi atya leveleivel, egy religiográfus megbízójának 6 küldött kutatási jelentéseivel, végül pedig egy nyugalmazott megyei egyházügyi megbízott által készített jegyzőkönyvvel. Megjegyzem, könyvemben mindössze 1 Egy legenda dokumentumai. 2 Szenttéavatási 3 Köznevelés, nov old. 4 Vas Népe jan Literatúra sz. 6 Az Országos Lelkipásztori Intézetnek. Kamarás István a rend tagja egyetlen egy fikció található: a második részben szereplő Kamarás István nevű nyugdíjas religiográfus. Én (vagyis a valóságos Kamarás István) ugyanis éppen tíz évvel később, csak 2005-ben mentem nyugdíjba, a könyvben szereplő ebben az időpontban, vagyis 1995-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetének oktatója voltam 7, emellett még javában aktív religiográfus, aki éppen a hazai Krisna-hívők körében vizsgálódott. Míg Trencsényi, Ölbei és Korda írásai gyengítették, mondhatnám, hatálytalanították könyvemet mint Ipiapi atya boldoggáavatása mellett felhozható argumentációt, Zolnai Anett református lelkésznő írása 8 viszont mellette szólt, ugyanis írásában könyvem mint religiográfia szerepelt. Igaz, a boldoggáavatási perekben eleddig nem igen volt szokásos protestánsok, még kevésbé lelkésznők véleményét figyelembe venni. Mérhető súllyal szólt könyvem (és közvetve Ipiapi atya) mellett az a tény, hogy a nyíregyházi görög katolikus hittudományi főiskolán könyvemből ajánlott olvasmánya lett a pasztorális kurzusnak. Természetesen még ennél is többet nyomott volna a latban, ha római katolikus papnevelő intézményről lett volna szó. Fejes Ildikó éppen egy katolikus lapban 9 érvel azok ellen és teszi le voksát Ipiapi atya (és a róla szóló könyv) mellett, akik szerint a nevetés és a bohóckodás az ördög lépes mézzel körbevont pajzán csalétke, mely kivetkőzteti az embert emberségéből, hiszen maga Jézus szomorúan és elgondolkodva hirdette az örömhírt. Ezzel szemben a recenzens ismét csak egy nő, állapították meg az üggyel foglalkozó komoly egyházi férfiak a Nagy Humorú Gondviselőt emlegeti. Ipiapi atyáról pedig így ír: a tisztaszívűek örömével és ás egyszerűségével járja az országot, mindvégig bekötött szemmel táncolva a szenttéavatás és a kiközösítés közt. Nos, az ilyenfajta írások természetesen legalább anynyi érvet szolgáltathattak Ipiapi atya kanonizálása ellene, mint mellette. Ugyanez mondható el a neves jezsuita Pálos Antal reagálásáról, aki ezt írta, hogy csak lassan olvasom, hogy tovább tartson. Nem jó az ilyen nagyszerű könyvvel sietni. Ez a Legalsószentbenedek kitűnő hely lehet, de aligha lehet érte Pro Ecclesia et Pontifice kitüntetést kapni Ahol pedagógiai fi lozófia, embertan, vallásszociológia és művészetszociológia kurzusokat tartottam 8 Egyházfórum, sz. 9 Keresztény Szó, augusztus június 1-jén keltezett levelében /3

5 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA Meglepő módon sokkal inkább tolták előre Ipiapi atya szekerét könyvem azon méltatói, akik a magukat vallástalannak vagy kifejezetten ateistának tartották. Akit ez a könyv nem térít meg legalább egy kicsikét, legalább a maga módján, de hát mi egyébben reménykedhetünk, mint ami kinek-kinek rendeltetett, az meg is érdemli, írja Lányi András filozófus, aki ezután felvételét kérte az Ordo Joculatorum Dei-be. 11 Bármilyen furcsa, de úgy éreztem, hogy e mögött az (akár keserűen is értelmezhető) szatíra mögött egy mindenre kiterjedő szeretet érezhető. Nekem ehhez semmi közöm, tudniillik a katolikus egyházhoz, de a szeretet lenyűgöző emberi tulajdonság, így reflektált Kovalcsik József művelődéstörténész. Simon Zoltán irodalomkritikus előbb hosszasan taglalja, hogy bármennyire is rokonszenvez figurájával és pasztorációs technikájával, kibékíthetetlen világnézeti ellentét van könyvem hőse és őmaga között, majd így fejezi be írását: Következésképpen, ha rajtam múlna, én ezen dokumentumok alapján boldoggá avatnám Ipiapi atyát, követőit pedig renddé szervezném. 12 Ugyanebben az időben, vagyis 2005 karácsonyán 13 két helyen (Legalsószentbenedeken és Naurun) kezdeményezték Ipiapi OJD, vagyis Ipiapi atya boldoggáavatását. Így válhattak számomra teljesen váratlanul és tőlem függetlenül a könyvemmel kapcsolatos publikált vagy magánlevélként elküldött írások a posztulációs procedúra sűrűn idézett dokumentumaivá. Mivel a rendkívül rövid ideig (mindössze másfél évig) tartó és egy perdöntő csodával végződő procedúrába magam nem kapcsolódtam bele 14, megmaradhattam többé-kevésbé tárgyilagosságra képes külső szemlélőnek, és megírhattam a boldoggáavatási eljárás religiográfiáját könyvem utolsó utáni fejezeteként. A kezdeményezések Legalsószentbenedeken heves vita előzte meg a kezdeményezést. Az Ordo Joculatorum Dei rendi gyűlésén négyen (Bolond Pista, Kanalas Rozália és két csodaszép gyermeke) terjesztették elő Ipiapi atya kanonizálását. Most komolyan hülyéskedtek?, kérdezte Pepe, majd kézzel-lábbal ágált a glória ellen. A rendi gyűlés jegyzőkönyve szerint Pepe legfontosabb ellenérvei a következők voltak: 1) Vagy bohóc valaki, vagy szent, 2) vagy epeletupulu, vagy glória, 3) ha pedig glória, azzal vagy gurigázni fog, vagy az első alkalommal elhagyja. Bolond Pista ezzel szemben azzal érvelt, hogy egyfelől van már Bolond Szent András is, másfelől az epeletupulu pedig nagyon is jól illik a glóriához, ugyanis az epeletupulu ugyanúgy szent hangszer, mint Dávid hárfája, Szent Cecilia triangulumja vagy Garbarek szaxofonja. Amikor felhívták a figyelmét arra, hogy Jan július 3-án keltezett levelében november 25-én keltezett levelében. 13 Vagyis a szentszéki előírás szerint öt évvel Ipiapi atya halála után. 14 Mert nem is kapcsoltak be. Garberek még nem avattatott sem boldoggá, sem szentté, Bolond Pista roppant módon elcsodálkozott, majd javasolta, hogy akkor egy szuszra Garbareket is terjesszék föl szentnek. Pepe Garbarek kanonizálását hajlandó lett volna támogatni, de Ipiapi atya felglóriázálását 15 semmiképpen sem, mert az szerinte tiszta röhej lenne. Hilária nővér és Pimpa azzal ellenérveltek, hogy ugyan éppen Ipiapi atya az, aki tiszta röhej Isten és ember előtt, ám ez egyáltalán nem indok arra, hogy szentté avassák. Pimpa úgy vélte, hogy teljesen elegendő lenne az, ha a Vatikán kerek perec kimondja, hogy Ipiapi atya jó fej. Hilária nővér hevesen bólogatott, majd nyomatékul még azt is hozzátette, hogy ha bearanyozzák, megfullad szegény. Vigyori erre keservesen jajgatni kezdett, alig győzték megnyugtatni, hogy igazán senki sem akarja bántani Ipiapi atyát, legfeljebb szentté avatni. Terebessy Olivér ökumenikus vasútmodellező mint zsidó semmiképpen sem akart ebben a katolikus ügyben voksolni, csak hosszas unszolásra volt hajlandó annyit megjegyezni, hogy az esetben támogatja a projectet, ha már Ipiapi atyával egy füst alatt 16 avassák szentté Luther Mártont, Kálvin Jánost, Albert Schweitzert, Martin Luther Kinget és Martin Bubert is. Ekkor Kanalas Rozália odasúgta Hilária nővérnek és ez szó szerint bekerült a jegyzőkönyvbe, hogy Terebessy Olivér is megérdemelne egy kis szenttéavatást, hiszen ő a vasútmodellező egyesületben mindenkinek a mindene, aki mindenét szétosztogatta, még az utoljára megmaradt vakvágányát is egy látássérült tagtárásnak 17. Végül is Vigyorival együtt öt támogatással, két ellenszavazattal és két tartózkodással, vagyis éppenhogytöbbséggel felterjesztették az illetékes egyházi hatóságnak a boldoggáavatási kérelmet, melynek záradékában 18 Luther Márton, Kálvin János, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Martin Buber és Jan Garbarek szentté avatásának Bolond Pista megfogalmazásában sürgelmezése is szerepelt. Ugyanebben az időben Naurun az ország felnőtt 19 lakosságának 32 %-át kitevő 961 katolikus egyhangúan megszavazta Ipiapi atya boldoggáavatásának felterjesztését, amit Tiakitai OJD így öntött szavakba: Isten vándorló népének naurui katolikus hívei ellenszavazat nélkül támogatják Nauru leendő első szentjének, Magyarország apostolának Ipiapi-Tupuapati OJD-nek kanonizálását. Teofil OJD provinciális csak annyi módosítást eszközölt a Rómába küldött kérelmen, hogy Ipiapi-Tupuapati OJD helyett egyszerűen Cosinus OJD néven szerepeltette a jelöltet, azzal indokolva, hogy a naurui nevet még a száznegyven nyelven köszöntő Szentatya sem tudná rendesen kiejteni. 15 Bolond Pista kifejezése. 16 Ez alkalommal kivételesen nem mozdony-, hanem tömjénfüstre gondolt 17 Eredetileg elvtársat mondott, de Hilária nővér ezt szignójával jelezte is először szaktársra vagy tagtársra javította. 18 Amelyet Bolond Pista szenttéavatási sérelemnek nevezett. 19 Ott sem a gyermekek, sem a gyermetegek nem szavazhattak, mint Legalsószentbenedeken 2010/3 5

6 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA Legalsószentbenedekről Tannenbaum atyának küldték el a felterjesztést, aki miután a záradékot gondosan lecsippentette a jelölt halála helye szerint illetékes főpásztorhoz küldte. Akkorra már a naurui kezdeményezést 20 is az illetékes magyarországi egyházmegyébe küldték Rómából. Nem ismerve eléggé az előzményeket, az ügyben illetékes Főpásztor atya teológiai, történettudományi és a szenttéavatások gyakorlati kérdéseiben való jártassága alapján Prominens atyát 21 jelölte ki posztulátornak. Arra még eléggé jól emlékezett Főpásztor atya, hogy Prominens atya volt az, aki nyomásgyakorló imahadjárattal szorgalmazta Ipiapi atya kanonizálását, és hogy Vizitátor atyától kézhez kapva a Jegyzőkönyv Ipiapi atya bámulatra méltó működéséről Hábriel őrangyal üzenetei alapján című iratot, elhatározta, hogy személyesen fogja Rómában kijárni, hogy a már a szükséges öt év letelte előtt megindíthassák a posztulációt. Arra viszont már nem emlékezett, hogy amikor éppen Rómába indulása előtt egy nappal megtudta, hogy Hábriel őrangyal éppen egy volt megyei egyházügyisnek 22 jelent meg, olvasatlanul visszaküldte a kéziratot Vizitátor atyának, azonnali elégetésre. Pusztuló posztulátorok Prominens atya természetesen tudta jól, hogy az egyházmegyei Főpászor atya által kinevezett bíróság munkájára kell támaszkodnia. Már csak azért is, mert eléggé általános tapasztalat, hogy a kanonizációs ügyek vegyes jellegűek, ami azt jelenti, hogy rendszerint az élet második szakaszára vannak tanúk, az életút megelőző része pedig dokumentumok alapján vizsgálható. Azt is pontosan tudta, hogy történész szakértőkre is szükség van, akik már az egyházmegyei szakaszban nyilatkoznak az illető személyiségről az összegyűlt dokumentáció alapján. Csakhogy Prominens atya legelőször is azt tartotta szent kötelességének, hogy mindezt megelőzően az avatásra jelölt Isten szolgájának (ez esetben Ipiapi atyának) írásait kell megvizsgálni azzal a céllal, hogy azok mindenben megegyeznek-e a katolikus hittel és erkölccsel. Ezzel Ipiapi atyának könyvemben olvasható levelei alapján hamar végzett, és arra napnál is világosabb következtetésre jutott, hogy Ipiapi atya minimum eretnek, rosszabb esetben egyházmegyei Antikrisztus, és erről azonnal tájékoztatta Főpásztor atyát. Mielőtt a bíróság (melynek tagjai a betonbarcikai Töhötöm atya, a gagyapáti Tannenbaum atya és a bakonyszentlőrinci Balambér atya voltak) munkához láthatott volna, Főpásztor atya már azon gondolkodhatott, hogy ad acta tegye-e az ügyet, vagy egy másik posztulátorral próbálkozzon. Végül is az utóbbi mellett döntött. Ő is tudja jól, mondta Töhötöm atyának megbízólevele átadásakor, hogy a zsinat utáni szellemben civil, sőt urambocsá még nő is lehetne posztulátor, de ő úgy gondolta, 20 Egy bódítóan fűszerillatú beadványt. 21 Aki egyházmegyei ajánlásra részt vett a Szenttéavatási Kongregáció posztulátor-képző kurzusán. 22 Ahogyan annak idején nevezték: bajszos püspöknek. hogy mindenkinek, még Ipiapi atyának is jobb lenne, ha ez esetben egy papi ember veszi kezébe az ügyet. Ebben a szakaszban már a bíróság is teljes gőzzel működött, különösen Kucseráné Felleghajtó Facélia 23 volt elemében, aki aktívái 24 segítségével egyre-másra derítette ki Ipiapi atya addig ismeretlen csodáit, szám szerint harminchármat 25. Töhötöm atya ezt a rakás csodát tette a mérleg egyik serpenyőjébe, a másikba meg csupán Ipiapi atyával kapcsolatos személyes emlékeit. És ez utóbbiak jóval többet nyomtak a latban, ugyanis elég volt Töhötöm atyának érzékletesen maga elé idézni Ipiapi atya kazincbarcikai szerepléséből csupán a misébe beépített óvódás hittant, a kanalas gémeket a szentélyben, a hölgyfelmutatást, a liturgikus mókát és a szotyola-szentelményt, és máris kínálkozott a verdikt: a jelölt pasztorációs újításaival megbotránkoztatta az egyházmegyei kisdedeket. Becsületére legyen mondva Töhötöm atyának, ezután elment gyónni. Az történt ugyanis, hogy annak idején Töhötöm atya is megkóstolta azt a híres szotyola-szentelményt, amit anynyira megkedvelt, hogy azóta is erősen szotyolázott, még breviáriumozás alatt is. Lelkiismerete azt súgta, hogy ha a szotyola-szentelmény botránkoztatás, akkor, bizony, a szotyolázás is. Megbánta, erősen megfogadta és megtartotta, csakhogy ebből kifolyólag (pontosabban: kifogyólag) olyan súlyos elvonási tünetei jelentkeztek, hogy a legrafináltabb pszicho-tréningekkel kombinált lelkigyakorlatok sem enyhítették egyre növekvő kínjait. Végül is Töhötöm atya beadta derekát, és Tannenbaum atya tanácsára Ipiapi atyához fohászkodott, aki meg is jelent álmában, és azt javasolta, térjen át tökmagra, ezzel ugyanis, így mondta a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad. Így is történt: a tökmag-szentelmény megmentette Töhötöm atyát mind a kárhozattól (ha megszegi erős fogadalmát), mind az elviselhetetlen testi-lelki fájdalomtól (ha nem szegi meg). Miután egyházmegyei Főpásztor atya is értesült erről a csodáról, amiről már egyházmegyeszerte beszéltek, kénytelen volt felkérni egy harmadik posztulátort is, ezúttal hogy ne érje szó a ház (vagyis az egyház) elejét egy hitbuzgó civilt, aki még hetven éves korában is ministrált neki, méghozzá erről sehogyan sem lehetett lebeszélni latinul. Dr. A.B. 26 foglalkozására nézve büntetőjogász volt, aki kíméletlenül kiszimatolta még a legártatlanabb bárányban is a vétket, még a bocsánatosat is. Ő már nem tehette meg, hogy ne mérlegelje a bíróság által összegyűjtött tanúvallomásokat, melyek egy része naurui, másik része hazai volt. A naurui vallomásokkal könnyű dolga volt, ugyanis a naurui katolikusok számára 27 úgyszólván minden csodának számított: attól kezdve, hogy minden reg- 23 A győri belvárosi plébánia és a RÖTYE képviseletében 24 Akik rendszeresen kaptak üzeneteket nem csak Szűzmáriától, hanem kevéssé ismert és favorizált angyaloktól és szentektől is. 25 Ami ugyebár éppen Jézus életéveinek száma. 26 Személyiségi jogaira hivatkozva, csak ily módon engedte, hogy szerepeltessem. 27 Részben régi pogány beidegződéseik, részben az ott működő OJD-testvérek és nővérek hatására /3

7 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA gel felragyog a nap, egészen a naurui nemzeti labdarugó válogatott győzelméig. 28 Nyilvánvaló, hogy ezek a lelkes hívek Ipiapia atyának szinte mindegyik megmozdulását csodásnak tartották. Mind a napig Ipiapi atya üzeneteit vélik kihallani a naurui miséken felzúgó csurunga vagy a felzengő epeletupulu hangjából. Nehezen lehetett rosszindulatú elfogultsággal vádolni dr. A.B.-t azért, hogy ezeket nem csodának, hanem csupán egy fajta kultusznak, egyfajta lelkiségnek minősítette. A hazai csodák cáfolata már igazi szakmai kihívást volt számára. Dr. A. B. ugyanis és hogyan másképpen is tehette volna egy posztulációs eljárásban szentül meg volt arról győződve, hogy Ipiapi atya egyszerűen sültbolond, akinek csodái bolondságok, és az ezeket csodának tartók úgyszintén bolondok, méghozzá az egy bolond százat csinál elv alapján. És ez ellen hiába ágált Bolond Pista azzal, hogy az a legigazibb csoda, ha egy bolond százat csinál. Hiába bizonygatták a csodálatos lángosszaporítás önként jelentkező tanúi, hogy ők is ettek belőle, dr. A. B bebizonyította, hogy ők a szomszédjukkal elfelezett lángosból ettek, és ez nem csoda, csupán a felebaráti (pontosabban felezőbaráti ) szeretet tanújele. Hiába bizonygatta a katolikus karizmatikus mozgalom három tucatnyi papja 29, hogy szemük láttára emelkedett föl Ipiapi atya, amikor elhangzott az, hogy emeljük föl szívünket. És tisztelendő atyák is felemelték a magukét? kérdezte dr. A. B. kellő tisztelettel, de egyúttal kellő szigorral. Igenlő választ kapott. És akkor tisztelendő atyák vajon miért nem emelkedtek föl? faggatta őt továbbra is nagy tisztelettel, de még nagyobb szigorral. Talán azért, mert nem emeltük föl eléggé felelte Varga László atya halkan és szomorúan. És bizonyára ezért látták maguk fölött az illető atyát, nemde? És mielőtt ők válaszoltak volta, diadalmasan kijelentette: Quod erat demonstrandum. Ami ez esetben annyit jelentett, hogy a téma le van zárva, de ha akarják, elimádkozhatnak együtt egy Miatyánkot, de az igazit, nem az Ipiapi-atyaféle Cirip-Miatyánkot 30. A Pannonhalmán táncra perdült papi lelkigyakorlat állítólagos csodáját azért is könnyű volt megcáfolni, mert a táncra perdültek döntő többsége egyszerűn nem volt hajlandó erről se pro, se kontra nyilatkozni. Hiába idézte föl a döntő kisebbség nevében Anzelm atya a számára felejthetetlen esetet, amikor még először és utoljára az apátság történetében a vecsernyét is áttáncolták, és csak akkor sikerült abbahagyniuk, amikor kompletórium idején valaki elkiáltotta magát, hogy Nóta állj! Imához!. dr. A. B. ekkor egy kis gondolkodási időt kért, négy és fél perc múlva azonban diadalittasan azzal zárta le az ügyet, hogy Ipiapi atya csak bolondította a tisztelendő atyákat, a csodát, ha valóban az volt, az az atya tehette, aki véget 28 Ezek közé számították a jobb csapatok ellen elért döntetleneket, továbbá indokolt esetben a csupán egy, kettő vagy három gólos vereségeket is. 29 Akik ama bizonyos karizmatikus találkozón együtt miséztek Ipiapi atyával. 30 Ipiapi atya egyik kedvenc imáját, mely a később sorra kerülő bizonyítékok között szerepel. vetett ennek a csodának hitt őrületnek. Hiába perdült táncra dr. A. B. szeme láttára a döntő kisebbség, a rettenthetetlen posztulátor nem ingott meg hitében, hanem most ő kiáltott föl, hogy Nóta állj! Imához!, amire az atyák szemmel láthatóan elkedvetlenedtek. Hiába kapacitálta őket dr. A.B., hogy legalább misézzenek egyet, amihez ő szíves-örömest latinul ministrál, azt felelték, már késő van, és kompletóriumra haza akarnak érni Pannonhalmára. Dr. A.B. rögtön ezután megírta az elutasító jelentést, mielőtt azonban nyugovóra tért volna, annak rendje és módja szerint az elejétől a végéig 31 elmondta a ministrálás régi szép latin szövegét. Ez a képzeletbeli misézés lett a veszte, ugyanis álmában is folytatta: latinul ministrált Ipiapi atyának, aki egy kukkot sem értett belőle, ami csak újabb bizonyítékul szolgált számára, hogy, ha nem is sültbolond, súlyosan együgyű. Ám ekkor váratlan dolog történt: amikor Ipiapi atya azrt mondta persze csak magyarul, hogy Isten báránya, akkor valahonnan előlépett egy hófehér bárány, odabújt Ipiapi atyához és emberi hangon azt bégette: Miatyánk, ki vagy a mennyekbeeeeee! Bégettessék a te neved! Jöjjön el a te jászolod, egyem meg a te abrakod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapit tenyeredből add megennem ma. Bocsásd meg bégetésem, miképpen én is megbocsátok az ellenem bégetőknek! Adj írt minden kis sértésre, és szabadíts meg a farkastól! Mert tiéd a jószág, az abrak és a minőség! Ámen, felelte Ipiapi atya, amire dr. A. B. felébredt. Elhadarta reggeli imáját, majd íróasztalához ült, levelet írt Főpásztorának, és megroggyant idegállapotára hivatkozva azonnali felmentését kérte posztulátori megbízatása alól. Sínre kerül a posztuláció Egyházmegyei Főpásztor atyát állandó fejfájás gyötörte a meg-megakadó posztuláció folytatása hogyanja és mikéntje miatt. Irodavezetője, Consilia nővér, aki emellett a székesegyház rózsafüzér társulatának lendkereke 32 volt, azt tanácsolta neki, üljön be közéjük, és imádkozzák meg, így mondta, együtt a folytatást. Többszöri unszolás után Főpásztor atya egy nagyot sóhajtott 33, és a következő alkalommal beült közéjük, méghozzá szó szerint: Özv. Szelestyák Dezsőné és az épületgépész Vanek úr közé. Kezdhetjük -mondta, és megnézte óráját, ám kellemesen meglepte az, ami történt. Mindössze tizenkét percet vett igénybe mindhárom 34 rózsafüzér elimádkozása, méghozzá Vanek úr újításának köszönhetően. Ez pedig abból állt, hogy az Üdvözlégy Mária után mindjárt a titok, utána pedig a most és halálunk óráján, ámen következett, így aztán mindig maradt egy kis idő a kedvenc imáikra. Ez alkalommal erre: Uram, ma nekem minden sikerült!!!! 31 Onnantól kezdve, hogy Introibo ad altare Dei egészen a Deo gratias -ig, ami a ministrtánsok utolsó szava volt a pap utolsó szavaira, az Ite missa est -re. 32 Így nevezte őt el a társulat egyetlen és ezért igen nagyra becsült férfi tagja, egy megözvegyült nyugdíjas épületgépész. 33 Hogy az a magasságos ég 34 Vagyis az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges. 2010/3 7

8 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA Vagy mégis inkább Neked? Általad? Veled? Benned? Csak ez a hálaadás nem sikeredik. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmezz!, meg erre: Istenem, hála Neked ezért a háláért!, meg erre: Látod, Uram, hányan vagyunk, azt is tudod, mit akarunk. Hát akkor mire vársz? Hát ezek meg micsodák, Krisztusban kedves testvéreim? kérdezte Főpásztor atya élénken érdeklődve. Ezek, kérem szépen, röpimák világosította föl Vanek úr. És honnan a csudából szedték-vették őket? kérdezte Főpásztor atya lelkesen. Ezek, bizony, Főpásztor atya, akár hiszi, akár nem, Ipiapi atya imái! bizonygatta Consilia nővér. És a többiek is egybehangzón bizonygatták. Van még belőlük? kérdezte Főpásztor atya. Van ám, a mindenségit neki! rikkantotta Vanek úr, amire többen keresztet vetettek, de Vanek úr már mondta is: Uram, kérlek szépen, szállj le rólam! Most igazán nem vagyok olyan hangulatban! Majd megkérdezte: Mondhatok még? Hát hogyne, Krisztusban kedves testvérem! biztatta a főpásztor. Hát akkor hadd jöjjön a kedvencem: Uram, Jézus, ne csak a kenyeret és a halat, hanem a nagyfröccsöt is, ha már ilyen szép számmal összejöttünk! Én is mondhatok egyet, Főpásztor atya? kérdezte egy reszkető kezű nénike. Mondjon csak, Krisztusban kedves nővérem! biztatta őt is főpásztor. Hát akkor én azt mondom, hogy: Uram, ne szeress engem ennyire, mert megint megfájdul a fejem! Van még ennél viccesebb is! kiabálta egy talpig gyászban lévő idős asszony. Rajta! rikkantotta Főpásztor Atya. A talpig gyászban lévő kuncogva mondta: Uram, Istenem, szállj le rólam! Most nem vagyok olyan hangulatban! Ámen! rikkantotta Főpásztor atya, Van-e még? Harapófogóval kell kihúznom? nógatta a társulatot. Hát, éppenséggel lenne még egy, Isten bocsássa meg emelkedett szólásra özv. Szelestyák Dezsőné. Az Isten szerelmére, ne tartsa vissza könyörögte Főpásztor atya. Az özvegyasszony kihúzta magát és Főpásztor atya szemébe mondta: Istenkém, kérlek szépen, ne hülyéskedj! Remek. Mindent értek összegezte Főpásztor atya, majd megkérdezte: Őtőle magától hallották? Sajnos nem, már csak Tannenbaum atyától hallhattuk tájékoztatta Consilia nővér. Főpásztor atya homlokát ráncolva erőltette emlékezetét: Tannenbaum, várjunk csak Hát a Vizitáror atya emlékeztette Consilia nővér. Főpásztor atya arca megenyhült, majd felderült. A Szepi? Együtt nyögtük, bocsánat, koptattuk a szeminárium papjait, bocsánat, padjait. És még aznap felkérte Tannenbaum atyát posztu lá tornak. Így aztán a posztuláció végre-valahára sínre került. Az új bíróság 35 tanúk százait hallgatta meg, köztük: Yualayi és Yagara ügyvédeket 36, Bindes Ferenc soproni plébánost, Vargacz Krisztina szegény iskolanővért, Jan Garbarek jazzzenészt, Göncz Árpád köztársasági elnököt, Jelenits Istvánt a piaristát, Debrecenyi István Gábor református lelkészt, Janáky Gábor építészt, Bartos Gergő gimnazistát 37, a fóti evangélikus gyülekezet tizenhárom egykori ifjúsági hittanosát 38 és Zákány Lajos nyugalmazott elvtársat, egykori a megyei egyházügyi megbízottat. Mindannyian 39 hitet tettek amellett, hogy Ipiapi atya csodálatos figurája egyházunknak, méltó arra, hogy előbb helyi, majd világegyházi kultusza lehessen. Összeállt az anyag, melyet előbb akkurátusan lefordítottak latin és német nyelvre, majd hitelesítésük után az egyházmegyei illetékes székesegyházban tartott ünnepi nagymise keretében ünnepélyesen lezárták és lepecsételték az aktacsomagot, hogy azt majd Rómába küldjék. Mellékletként küldték el a Szentatyának (ugyancsak latin és német fordításban) Ipiapi atya kedvenc imáját, a tücsök Miatyánkját, amit ezerkétszáz hívő ciripelt el az ünnepi nagymisén: Miatyánk, cirip a mennyekben, ciripeltessék a Te neved! Ciripelje a Te Országod, ciripelje a Te akaratod! Cirip a mennyben, cirip a földön is. Mindennapi ciriplésünk add meg nekünk ma, és bocsásd meg ciriptelenségünket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk ciripelőknek. Te vigy minket a ciriplésbe, Te szabadíts meg a ciriptelenségtől, mert tiéd a dal, a zene és, a ciripelés, ámen. Rómában nyugtázták az egyházmegyei eljárás szabályszerűségét, majd többlépcsős eljárás keretében vizsgálták az összegyűlt anyagot. Az iratok alapján elkészült az összefoglaló munka, vagyis a positio. Az ekkor még szürke színű positiot először a történészek kapták kézhez, akik az életutat vizsgálták, és a dokumentációról a teljességéről, megbízhatóságáról, hitelességéről nyilatkoztak, Amikor ők mindent rendben találtak, ahogyan ez szokásos, arany betűs piros dossziéba került az iratanyag, és a teológusok következtek, akiknek a jelölt hősies erénygyakorlatáról és életszentségéről kellett nyilatkozniuk. Ez már jóval keményebb menet lehetett, legalább is a hivatalosan kiszivárogtatott és nem hivatalosan kiszivárgott hírek alapján. Előbbiek az avatási procedúrák hét nyelven megjelenő hivatalos folyóiratában, a Totus Tuusban láttak napvilágot, és arra utaltak, hogy ez az ügy alaposan feladta a leckét a posztulációban legjártasabb teológusoknak is. Végül is lezárult az életszentségre vonatkozó rész 35 Ezúttal Anzelm OSB, Bolond Pista OJD, Kanalas Rozália OJD, Kucseráné Felleghajtó Facélia RÖTYE, Révay Edit Sacre-Coeur- OJD, Sajgó Szabolcs SJ, Terebessy Olivér OJD összetételben 36 Ipiapi atya bérmagyermekeit Naururól. 37 A napban van egy icipici sárga... kezdetű költemény szerzőjét 38 Akik Cserháti Péter sebészorvos és Smidéliusz Gábor kistarcsai evangélikus lelkész vezetésével megalkották és előadták az Ipiapi atya című musicalt. 39 Ők, és még háromszátizenkilencen /3

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 2. szám :: 2015 június Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd?

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? PPEK 521 Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? Leo Jozef Suenens Új Pünkösd? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Arra számítottam, hogy a különböző szerzetesrendek növendékképzői, az elöljárók lesznek jelen ezen a konferencián, úgyhogy első pillantásra meglepett ez a hallgatóság,

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett családomnak. A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Akik félik az Urat, megtalálják

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Az egyetlentől a sok kánonig. Hogyan történt és miért? *

Az egyetlentől a sok kánonig. Hogyan történt és miért? * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 3 22 Cassian Folsom OSB Az egyetlentől a sok kánonig. Hogyan történt és miért? * Az 1970-ben és 1975-ben megjelent Missale Romanum (Római misekönyv) négy eucharisztikus

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben