Keresztény közéleti-kulturális folyóirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keresztény közéleti-kulturális folyóirat"

Átírás

1 Keresztény közéleti-kulturális folyóirat XXV. (XI. új) évfolyam 2010/3 A szent Oroszország Ipiapi atya boldoggáavatása Szeretet nélkül semmi sem igaz A tudományok történelmi viszonyáról 420 Ft

2 ELŐSZÓ Wildmann János: Számunk elé 3 SÚLYPONT Kamarás István: Ipiapi atya posztulációja 4 TEOLÓGIA P. Gábor Mózes: A filozófia, a teológia és a szaktudományok történelmi viszonyáról 10 LELKISÉG Interjú Richard Rohr amerikai ferencessel: Szeretet nélkül semmi sem igaz 13 ÖKUMENÉ Dimitrij Mihajlovics Vologyihin: A vallási élet és a keresztény kezdeményező erő megújulása Oroszországban 15 Bódis Emese: Melanchton, a humanista reformátor 19 TANULMÁNY Szabó Róbert Szakolczai György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. Az üldöztetés, a forradalom és a megtorlás IV. 22 RECENZIÓ 32 OLVASÓI LEVELEK 33 Keresztény közéleti kulturális folyóirat Megjelenik évente hatszor Egy szám ára: 420 Ft évi előfizetési díj: 2200 Ft A folyóirat megrendelhető a kiadó címén. Alapítók: Paul M. Zulehner és Wildmann János Kiadó: Egyházfórum Alapítvány, 1048 Budapest, Kordován tér 5. V/25. Telefon: (1) Adószám: (Az szja 1 százalékának felajánlásához) Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 7635 Pécs, Sólyom dűlő 3. Telefon: (72) A szerkesztőbizottság tagjai: Deák Dániel Jakab Attila Orosz Gábor Viktor Szécsi József Végvári Vazul ofm. Wildmann János (főszerkesztő) Bankszámla: OTP Bank Rt. Budapest, József körút IBAN: HU Swift (BIC): OTPVHUHB Lapterv, tördelés: Szabó Zoltán Nyomdai munkák: Molnár Nyomda és Kiadó Kft. Pécs, Légszeszgyár u. 28. ISSN Olvasóink leveleit a szerkesztőség címére kérjük. Minden írásért szerzője felelős, és nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét fejezi ki. Nem kért kéziratokat nem őrzünk meg, és csak kérésre küldünk vissza. Címlap: Medvegyev orosz elnök ortodox egyházi vezetőkkel

3 ELŐSZÓ Számunk elé mikor jelen számunkat sajtó alá rendezzük, nyár és meleg van. Remélem, hogy Olvasóinknak is jutott a szabadságból és pihenésből. Ilyenkor azonban hol lubickol a lélek? Talán Legalsószentbenedeken, ahol Bolond Pista, Kanalas Rozália és két csodaszép gyermeke Ipiapi atya, az Isten Bohócai Rend egyik elhunyt tagjának boldoggá avatását kezdeményezik. Mindezt azok alapján, amit Kamarás István, a rend egy másik tagja írt meg az atyáról szóló könyvében. Bár van, aki a könyvet csak legendának vagy mesének tartja, a szerzőnek szimpatikusabb a posztmodern fikció kifejezés. A boldoggá avatás pedig közel sem lehetetlen, hiszen a könyv legalábbis a szerző szerint a nyíregyházi görög katolikus hittudományi főiskolán ajánlott olvasmány lett, sőt még egy református lelkésznő is pozitívan nyilatkozott róla. Igaz, a római katolikus papnevelő intézetekben még kivárnak. Isten bohócai azonban nem ismernek akadályt! A mai európai/nyugati gondolkodásban sem a filozófia mint ideológia, sem a teológia mint hittudomány nem játszik már jelentős szerepet. Így nélkülük végső fokon csak kreatív természet- és társadalomtudományról lehet szó, és nem beszélhetünk többé az emberi tudás átfogó egészéről, bölcseletről, tehát igazi, kortárs fi lozófiáról sem, állítja P. Gábor Mózes az említett tudományok történeti viszonyáról szóló írásában. A filozófia a haszonelvű szaktudományok szolgája lett, a teológia is csődöt mondott, mert a steril, egyházi dogmatizmus gátolta a hiteles, lelki tapasztalatokon nyugvó, belső, teológiai megújulást. A középkori egyház morális válsága pedig már korábban szekularizálódást indított el a formálisan keresztény világban. A szerző fő kérdése ezért így hangzik: Vajon lehetséges-e egy új, vallási szervezetektől független teológia?. A vallások és egyházak egyik problémája az, hogy makacsul képviselik a maguk igazságát, ami viszont dogmatizmushoz, sőt fundamentalizmushoz vezet. A korai ferences misztikusok viszont nem az igazságot tekintették az élet legfőbb eszményének, hanem a szeretetet. Meggyőződésük volt, hogy spirituális szempontból semmi sem lehet igaz, ha nem szeretetből történik, mondja Richard Rohr amerikai ferences szerzetes. Csak a szeretet képes a szembenállás megszüntetésére, és új összetartozások megteremtésére. Az egyházaknak fel kell ismerniük, hogy ők csupán eszközök, de nem célok. Így én is hálás vagyok azért, hogy a katolikus egyházban nevelkedtem, és az evangéliummal értem felnőtté. De ma ugyanúgy tudom azt is, hogy a katolikus kereszténység csak egy»tartály«, nem maga tartalom. Más egyházi szemlélet sugárzik Dimitrij Mihajlovics Vologyihin a Moszkvai Állami Egyetem Történelem Tanszéke professzorának írásából az Orosz Ortodox Egyházról. Szerinte a sztálinizmust sem csak az egyházüldözés jellemezte, hanem a II. világháború után inkább a politikai haszonszerzés, aminek fejébe számos ortodox püspököt és papot szabadon bocsátottak a börtönökből és a Gulágról. Az igazi felszabadulást azonban Oroszországban is Gorbacsov hatalomra kerülése, illetve a szovjet birodalom összeomlása jelentette, a 90-es évek pedig a kereszténység diadalát hozták, amikor is emberek milliói jutottak hitre nagyszüleik révén. A diadalhoz azonban a szerző szerint nem csak lelkipásztori eredmények, újra kinyitott kolostorok és templomok és a papság létszámának jelentős emelkedése, hanem politikai sikerek is kellenek. Az 1990 utáni pátriárkák ezért fokozottan és eredményesen erősítették az együttműködést a hatalom struktúráival. 450 éve hunyt el Philipp Melanchton, nagy humanista reformátor. A wittenbergi teológusról, aki egyben Luther munkatársa is volt, Bódi Emese az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára emlékezik meg. Melanchton a Biblia után a klasszikus görög drámák tanulmányozását ajánlotta hallgatóinak. Meggyőződése volt, hogy Szophoklész tragédiái a valóságos életet mutatják be, az emberi esendőséget, a fékevesztett indulatokat, az önmérséklet hiányát, az istenek megvetését. Keresztényként értelmezte a tragédiákat, ezért különösen is ostorozta a házasságtörést, és erőteljesen hangsúlyozta a törvényes, tiszta házasság fontosságát. A Demokrata Néppárttal foglalkozó sorozatunk negyedik részében Szabó Róbert és Szakolczai György a párt 1949-es feloszlatása utáni üldözésről, képviselőinek os szerepéről, valamint a forradalom utáni kommunista bosszúhadjáratról számolnak be. Bepillantást nyerhetünk a Rákosi-terror széles eszköztárába, a megaláztatásoktól kezdve az összeveréseken, letartóztatásokon át az egzisztenciális ellehetetlenítésig vagy fizikai megsemmisítésig. Volt, akinek felesége a megpróbáltatások hatására öngyilkos lett, másnak meg kellett tagadnia férjét, hogy gyerekeit el tudja tartani. Volt olyan KALOT főtitkár, akiből sertésgondozó lett, másnak a vagyonát, házát, lakását kobozták el, vagy nyugdíját vonták meg. Szerencsésnek mondhatták magukat azok, akiket magasan képzett értelmiségiként bár megfosztottak állásuktól, de valamilyen beosztásban mégis értelmiségi pályán maradhattak. Remélem, Olvasóink ebben a számban is találnak egy-két figyelemre méltó írást! Wildmann János 2010/3 3

4 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA Ipiapi atya posztulációja Bevezető magyarázkodás Semmiképpen sem gondoltam könyvem folytatására, hiszen ez a történet lezárult: egyfelől Ipiapi atya halálával és a másik létbe való átlépésével, másfelől könyvem megjelenésével. Elkezdődött azonban egy másik történet: írásom fogadtatásnak, hatásának és értelmezésnek története, ám ez a szerény, csöndes történet csupán a legszűkebb szakma számára lett volna és abban a körben is csak mérsékelten érdemleges. Ki gondolta volna, hogy könyvem fogadtatásának és befogadásának dokumentumai hamarosan fontos szerepet kapnak, méghozzá Ipiapi atya boldoggáavatási perében mint a pro és kontra argumentáció. A könyvem alcímében 1 szereplő dokumentum ebben a folyamatban súlyos propozíciónak számított, annak ellenére, hogy csupán egy legenda dokumentumairól van szó. Ez persze teljességgel érthető, hiszen jó néhány szent esetében csupán csak a legendájuk maradt fenn, tények, dokumentumok alig-alig, vagy még annyi sem. Csakhogy könyvem pontosabban vagyis a könyvemre reflektáló írások egyikemásika nem csak az Ipiapi atya boldoggáavatása mellett felhozott érvek, hanem az ellenérvnek közé is besorolódott a posztulációs 2 eljárásban. Így például Trencsényi László Apokrif legenda című írása 3, vagy Ölbei Livia Hol lubickol a lélek? című recenziója 4. Trencsényi legendának, Ölbei mesének nevezi könyvem. Korda Eszternek kétségkívül legmélyebbre hatoló és legszakszerűbb elemzése már csak olaj volt a tűzre, hiszen Szövegjáték nézőpontokkal című írásában 5 a posztmodern regény kategóriájába sorolja könyvemet. Mondanom sem kell, hogy a magamfajta szociológustól természetesen teljesen idegen a gondolta a fene -mentalitás. Be kell látnom, hogy könyvem efféle olvasata (mármint, hogy posztmodern fikció) teljességgel lehetséges; annak ellenére az, hogy kizárólag dokumentumokkal operáltam, nevezetesen: Ipiapi atya leveleivel, egy religiográfus megbízójának 6 küldött kutatási jelentéseivel, végül pedig egy nyugalmazott megyei egyházügyi megbízott által készített jegyzőkönyvvel. Megjegyzem, könyvemben mindössze 1 Egy legenda dokumentumai. 2 Szenttéavatási 3 Köznevelés, nov old. 4 Vas Népe jan Literatúra sz. 6 Az Országos Lelkipásztori Intézetnek. Kamarás István a rend tagja egyetlen egy fikció található: a második részben szereplő Kamarás István nevű nyugdíjas religiográfus. Én (vagyis a valóságos Kamarás István) ugyanis éppen tíz évvel később, csak 2005-ben mentem nyugdíjba, a könyvben szereplő ebben az időpontban, vagyis 1995-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetének oktatója voltam 7, emellett még javában aktív religiográfus, aki éppen a hazai Krisna-hívők körében vizsgálódott. Míg Trencsényi, Ölbei és Korda írásai gyengítették, mondhatnám, hatálytalanították könyvemet mint Ipiapi atya boldoggáavatása mellett felhozható argumentációt, Zolnai Anett református lelkésznő írása 8 viszont mellette szólt, ugyanis írásában könyvem mint religiográfia szerepelt. Igaz, a boldoggáavatási perekben eleddig nem igen volt szokásos protestánsok, még kevésbé lelkésznők véleményét figyelembe venni. Mérhető súllyal szólt könyvem (és közvetve Ipiapi atya) mellett az a tény, hogy a nyíregyházi görög katolikus hittudományi főiskolán könyvemből ajánlott olvasmánya lett a pasztorális kurzusnak. Természetesen még ennél is többet nyomott volna a latban, ha római katolikus papnevelő intézményről lett volna szó. Fejes Ildikó éppen egy katolikus lapban 9 érvel azok ellen és teszi le voksát Ipiapi atya (és a róla szóló könyv) mellett, akik szerint a nevetés és a bohóckodás az ördög lépes mézzel körbevont pajzán csalétke, mely kivetkőzteti az embert emberségéből, hiszen maga Jézus szomorúan és elgondolkodva hirdette az örömhírt. Ezzel szemben a recenzens ismét csak egy nő, állapították meg az üggyel foglalkozó komoly egyházi férfiak a Nagy Humorú Gondviselőt emlegeti. Ipiapi atyáról pedig így ír: a tisztaszívűek örömével és ás egyszerűségével járja az országot, mindvégig bekötött szemmel táncolva a szenttéavatás és a kiközösítés közt. Nos, az ilyenfajta írások természetesen legalább anynyi érvet szolgáltathattak Ipiapi atya kanonizálása ellene, mint mellette. Ugyanez mondható el a neves jezsuita Pálos Antal reagálásáról, aki ezt írta, hogy csak lassan olvasom, hogy tovább tartson. Nem jó az ilyen nagyszerű könyvvel sietni. Ez a Legalsószentbenedek kitűnő hely lehet, de aligha lehet érte Pro Ecclesia et Pontifice kitüntetést kapni Ahol pedagógiai fi lozófia, embertan, vallásszociológia és művészetszociológia kurzusokat tartottam 8 Egyházfórum, sz. 9 Keresztény Szó, augusztus június 1-jén keltezett levelében /3

5 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA Meglepő módon sokkal inkább tolták előre Ipiapi atya szekerét könyvem azon méltatói, akik a magukat vallástalannak vagy kifejezetten ateistának tartották. Akit ez a könyv nem térít meg legalább egy kicsikét, legalább a maga módján, de hát mi egyébben reménykedhetünk, mint ami kinek-kinek rendeltetett, az meg is érdemli, írja Lányi András filozófus, aki ezután felvételét kérte az Ordo Joculatorum Dei-be. 11 Bármilyen furcsa, de úgy éreztem, hogy e mögött az (akár keserűen is értelmezhető) szatíra mögött egy mindenre kiterjedő szeretet érezhető. Nekem ehhez semmi közöm, tudniillik a katolikus egyházhoz, de a szeretet lenyűgöző emberi tulajdonság, így reflektált Kovalcsik József művelődéstörténész. Simon Zoltán irodalomkritikus előbb hosszasan taglalja, hogy bármennyire is rokonszenvez figurájával és pasztorációs technikájával, kibékíthetetlen világnézeti ellentét van könyvem hőse és őmaga között, majd így fejezi be írását: Következésképpen, ha rajtam múlna, én ezen dokumentumok alapján boldoggá avatnám Ipiapi atyát, követőit pedig renddé szervezném. 12 Ugyanebben az időben, vagyis 2005 karácsonyán 13 két helyen (Legalsószentbenedeken és Naurun) kezdeményezték Ipiapi OJD, vagyis Ipiapi atya boldoggáavatását. Így válhattak számomra teljesen váratlanul és tőlem függetlenül a könyvemmel kapcsolatos publikált vagy magánlevélként elküldött írások a posztulációs procedúra sűrűn idézett dokumentumaivá. Mivel a rendkívül rövid ideig (mindössze másfél évig) tartó és egy perdöntő csodával végződő procedúrába magam nem kapcsolódtam bele 14, megmaradhattam többé-kevésbé tárgyilagosságra képes külső szemlélőnek, és megírhattam a boldoggáavatási eljárás religiográfiáját könyvem utolsó utáni fejezeteként. A kezdeményezések Legalsószentbenedeken heves vita előzte meg a kezdeményezést. Az Ordo Joculatorum Dei rendi gyűlésén négyen (Bolond Pista, Kanalas Rozália és két csodaszép gyermeke) terjesztették elő Ipiapi atya kanonizálását. Most komolyan hülyéskedtek?, kérdezte Pepe, majd kézzel-lábbal ágált a glória ellen. A rendi gyűlés jegyzőkönyve szerint Pepe legfontosabb ellenérvei a következők voltak: 1) Vagy bohóc valaki, vagy szent, 2) vagy epeletupulu, vagy glória, 3) ha pedig glória, azzal vagy gurigázni fog, vagy az első alkalommal elhagyja. Bolond Pista ezzel szemben azzal érvelt, hogy egyfelől van már Bolond Szent András is, másfelől az epeletupulu pedig nagyon is jól illik a glóriához, ugyanis az epeletupulu ugyanúgy szent hangszer, mint Dávid hárfája, Szent Cecilia triangulumja vagy Garbarek szaxofonja. Amikor felhívták a figyelmét arra, hogy Jan július 3-án keltezett levelében november 25-én keltezett levelében. 13 Vagyis a szentszéki előírás szerint öt évvel Ipiapi atya halála után. 14 Mert nem is kapcsoltak be. Garberek még nem avattatott sem boldoggá, sem szentté, Bolond Pista roppant módon elcsodálkozott, majd javasolta, hogy akkor egy szuszra Garbareket is terjesszék föl szentnek. Pepe Garbarek kanonizálását hajlandó lett volna támogatni, de Ipiapi atya felglóriázálását 15 semmiképpen sem, mert az szerinte tiszta röhej lenne. Hilária nővér és Pimpa azzal ellenérveltek, hogy ugyan éppen Ipiapi atya az, aki tiszta röhej Isten és ember előtt, ám ez egyáltalán nem indok arra, hogy szentté avassák. Pimpa úgy vélte, hogy teljesen elegendő lenne az, ha a Vatikán kerek perec kimondja, hogy Ipiapi atya jó fej. Hilária nővér hevesen bólogatott, majd nyomatékul még azt is hozzátette, hogy ha bearanyozzák, megfullad szegény. Vigyori erre keservesen jajgatni kezdett, alig győzték megnyugtatni, hogy igazán senki sem akarja bántani Ipiapi atyát, legfeljebb szentté avatni. Terebessy Olivér ökumenikus vasútmodellező mint zsidó semmiképpen sem akart ebben a katolikus ügyben voksolni, csak hosszas unszolásra volt hajlandó annyit megjegyezni, hogy az esetben támogatja a projectet, ha már Ipiapi atyával egy füst alatt 16 avassák szentté Luther Mártont, Kálvin Jánost, Albert Schweitzert, Martin Luther Kinget és Martin Bubert is. Ekkor Kanalas Rozália odasúgta Hilária nővérnek és ez szó szerint bekerült a jegyzőkönyvbe, hogy Terebessy Olivér is megérdemelne egy kis szenttéavatást, hiszen ő a vasútmodellező egyesületben mindenkinek a mindene, aki mindenét szétosztogatta, még az utoljára megmaradt vakvágányát is egy látássérült tagtárásnak 17. Végül is Vigyorival együtt öt támogatással, két ellenszavazattal és két tartózkodással, vagyis éppenhogytöbbséggel felterjesztették az illetékes egyházi hatóságnak a boldoggáavatási kérelmet, melynek záradékában 18 Luther Márton, Kálvin János, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Martin Buber és Jan Garbarek szentté avatásának Bolond Pista megfogalmazásában sürgelmezése is szerepelt. Ugyanebben az időben Naurun az ország felnőtt 19 lakosságának 32 %-át kitevő 961 katolikus egyhangúan megszavazta Ipiapi atya boldoggáavatásának felterjesztését, amit Tiakitai OJD így öntött szavakba: Isten vándorló népének naurui katolikus hívei ellenszavazat nélkül támogatják Nauru leendő első szentjének, Magyarország apostolának Ipiapi-Tupuapati OJD-nek kanonizálását. Teofil OJD provinciális csak annyi módosítást eszközölt a Rómába küldött kérelmen, hogy Ipiapi-Tupuapati OJD helyett egyszerűen Cosinus OJD néven szerepeltette a jelöltet, azzal indokolva, hogy a naurui nevet még a száznegyven nyelven köszöntő Szentatya sem tudná rendesen kiejteni. 15 Bolond Pista kifejezése. 16 Ez alkalommal kivételesen nem mozdony-, hanem tömjénfüstre gondolt 17 Eredetileg elvtársat mondott, de Hilária nővér ezt szignójával jelezte is először szaktársra vagy tagtársra javította. 18 Amelyet Bolond Pista szenttéavatási sérelemnek nevezett. 19 Ott sem a gyermekek, sem a gyermetegek nem szavazhattak, mint Legalsószentbenedeken 2010/3 5

6 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA Legalsószentbenedekről Tannenbaum atyának küldték el a felterjesztést, aki miután a záradékot gondosan lecsippentette a jelölt halála helye szerint illetékes főpásztorhoz küldte. Akkorra már a naurui kezdeményezést 20 is az illetékes magyarországi egyházmegyébe küldték Rómából. Nem ismerve eléggé az előzményeket, az ügyben illetékes Főpásztor atya teológiai, történettudományi és a szenttéavatások gyakorlati kérdéseiben való jártassága alapján Prominens atyát 21 jelölte ki posztulátornak. Arra még eléggé jól emlékezett Főpásztor atya, hogy Prominens atya volt az, aki nyomásgyakorló imahadjárattal szorgalmazta Ipiapi atya kanonizálását, és hogy Vizitátor atyától kézhez kapva a Jegyzőkönyv Ipiapi atya bámulatra méltó működéséről Hábriel őrangyal üzenetei alapján című iratot, elhatározta, hogy személyesen fogja Rómában kijárni, hogy a már a szükséges öt év letelte előtt megindíthassák a posztulációt. Arra viszont már nem emlékezett, hogy amikor éppen Rómába indulása előtt egy nappal megtudta, hogy Hábriel őrangyal éppen egy volt megyei egyházügyisnek 22 jelent meg, olvasatlanul visszaküldte a kéziratot Vizitátor atyának, azonnali elégetésre. Pusztuló posztulátorok Prominens atya természetesen tudta jól, hogy az egyházmegyei Főpászor atya által kinevezett bíróság munkájára kell támaszkodnia. Már csak azért is, mert eléggé általános tapasztalat, hogy a kanonizációs ügyek vegyes jellegűek, ami azt jelenti, hogy rendszerint az élet második szakaszára vannak tanúk, az életút megelőző része pedig dokumentumok alapján vizsgálható. Azt is pontosan tudta, hogy történész szakértőkre is szükség van, akik már az egyházmegyei szakaszban nyilatkoznak az illető személyiségről az összegyűlt dokumentáció alapján. Csakhogy Prominens atya legelőször is azt tartotta szent kötelességének, hogy mindezt megelőzően az avatásra jelölt Isten szolgájának (ez esetben Ipiapi atyának) írásait kell megvizsgálni azzal a céllal, hogy azok mindenben megegyeznek-e a katolikus hittel és erkölccsel. Ezzel Ipiapi atyának könyvemben olvasható levelei alapján hamar végzett, és arra napnál is világosabb következtetésre jutott, hogy Ipiapi atya minimum eretnek, rosszabb esetben egyházmegyei Antikrisztus, és erről azonnal tájékoztatta Főpásztor atyát. Mielőtt a bíróság (melynek tagjai a betonbarcikai Töhötöm atya, a gagyapáti Tannenbaum atya és a bakonyszentlőrinci Balambér atya voltak) munkához láthatott volna, Főpásztor atya már azon gondolkodhatott, hogy ad acta tegye-e az ügyet, vagy egy másik posztulátorral próbálkozzon. Végül is az utóbbi mellett döntött. Ő is tudja jól, mondta Töhötöm atyának megbízólevele átadásakor, hogy a zsinat utáni szellemben civil, sőt urambocsá még nő is lehetne posztulátor, de ő úgy gondolta, 20 Egy bódítóan fűszerillatú beadványt. 21 Aki egyházmegyei ajánlásra részt vett a Szenttéavatási Kongregáció posztulátor-képző kurzusán. 22 Ahogyan annak idején nevezték: bajszos püspöknek. hogy mindenkinek, még Ipiapi atyának is jobb lenne, ha ez esetben egy papi ember veszi kezébe az ügyet. Ebben a szakaszban már a bíróság is teljes gőzzel működött, különösen Kucseráné Felleghajtó Facélia 23 volt elemében, aki aktívái 24 segítségével egyre-másra derítette ki Ipiapi atya addig ismeretlen csodáit, szám szerint harminchármat 25. Töhötöm atya ezt a rakás csodát tette a mérleg egyik serpenyőjébe, a másikba meg csupán Ipiapi atyával kapcsolatos személyes emlékeit. És ez utóbbiak jóval többet nyomtak a latban, ugyanis elég volt Töhötöm atyának érzékletesen maga elé idézni Ipiapi atya kazincbarcikai szerepléséből csupán a misébe beépített óvódás hittant, a kanalas gémeket a szentélyben, a hölgyfelmutatást, a liturgikus mókát és a szotyola-szentelményt, és máris kínálkozott a verdikt: a jelölt pasztorációs újításaival megbotránkoztatta az egyházmegyei kisdedeket. Becsületére legyen mondva Töhötöm atyának, ezután elment gyónni. Az történt ugyanis, hogy annak idején Töhötöm atya is megkóstolta azt a híres szotyola-szentelményt, amit anynyira megkedvelt, hogy azóta is erősen szotyolázott, még breviáriumozás alatt is. Lelkiismerete azt súgta, hogy ha a szotyola-szentelmény botránkoztatás, akkor, bizony, a szotyolázás is. Megbánta, erősen megfogadta és megtartotta, csakhogy ebből kifolyólag (pontosabban: kifogyólag) olyan súlyos elvonási tünetei jelentkeztek, hogy a legrafináltabb pszicho-tréningekkel kombinált lelkigyakorlatok sem enyhítették egyre növekvő kínjait. Végül is Töhötöm atya beadta derekát, és Tannenbaum atya tanácsára Ipiapi atyához fohászkodott, aki meg is jelent álmában, és azt javasolta, térjen át tökmagra, ezzel ugyanis, így mondta a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad. Így is történt: a tökmag-szentelmény megmentette Töhötöm atyát mind a kárhozattól (ha megszegi erős fogadalmát), mind az elviselhetetlen testi-lelki fájdalomtól (ha nem szegi meg). Miután egyházmegyei Főpásztor atya is értesült erről a csodáról, amiről már egyházmegyeszerte beszéltek, kénytelen volt felkérni egy harmadik posztulátort is, ezúttal hogy ne érje szó a ház (vagyis az egyház) elejét egy hitbuzgó civilt, aki még hetven éves korában is ministrált neki, méghozzá erről sehogyan sem lehetett lebeszélni latinul. Dr. A.B. 26 foglalkozására nézve büntetőjogász volt, aki kíméletlenül kiszimatolta még a legártatlanabb bárányban is a vétket, még a bocsánatosat is. Ő már nem tehette meg, hogy ne mérlegelje a bíróság által összegyűjtött tanúvallomásokat, melyek egy része naurui, másik része hazai volt. A naurui vallomásokkal könnyű dolga volt, ugyanis a naurui katolikusok számára 27 úgyszólván minden csodának számított: attól kezdve, hogy minden reg- 23 A győri belvárosi plébánia és a RÖTYE képviseletében 24 Akik rendszeresen kaptak üzeneteket nem csak Szűzmáriától, hanem kevéssé ismert és favorizált angyaloktól és szentektől is. 25 Ami ugyebár éppen Jézus életéveinek száma. 26 Személyiségi jogaira hivatkozva, csak ily módon engedte, hogy szerepeltessem. 27 Részben régi pogány beidegződéseik, részben az ott működő OJD-testvérek és nővérek hatására /3

7 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA gel felragyog a nap, egészen a naurui nemzeti labdarugó válogatott győzelméig. 28 Nyilvánvaló, hogy ezek a lelkes hívek Ipiapia atyának szinte mindegyik megmozdulását csodásnak tartották. Mind a napig Ipiapi atya üzeneteit vélik kihallani a naurui miséken felzúgó csurunga vagy a felzengő epeletupulu hangjából. Nehezen lehetett rosszindulatú elfogultsággal vádolni dr. A.B.-t azért, hogy ezeket nem csodának, hanem csupán egy fajta kultusznak, egyfajta lelkiségnek minősítette. A hazai csodák cáfolata már igazi szakmai kihívást volt számára. Dr. A. B. ugyanis és hogyan másképpen is tehette volna egy posztulációs eljárásban szentül meg volt arról győződve, hogy Ipiapi atya egyszerűen sültbolond, akinek csodái bolondságok, és az ezeket csodának tartók úgyszintén bolondok, méghozzá az egy bolond százat csinál elv alapján. És ez ellen hiába ágált Bolond Pista azzal, hogy az a legigazibb csoda, ha egy bolond százat csinál. Hiába bizonygatták a csodálatos lángosszaporítás önként jelentkező tanúi, hogy ők is ettek belőle, dr. A. B bebizonyította, hogy ők a szomszédjukkal elfelezett lángosból ettek, és ez nem csoda, csupán a felebaráti (pontosabban felezőbaráti ) szeretet tanújele. Hiába bizonygatta a katolikus karizmatikus mozgalom három tucatnyi papja 29, hogy szemük láttára emelkedett föl Ipiapi atya, amikor elhangzott az, hogy emeljük föl szívünket. És tisztelendő atyák is felemelték a magukét? kérdezte dr. A. B. kellő tisztelettel, de egyúttal kellő szigorral. Igenlő választ kapott. És akkor tisztelendő atyák vajon miért nem emelkedtek föl? faggatta őt továbbra is nagy tisztelettel, de még nagyobb szigorral. Talán azért, mert nem emeltük föl eléggé felelte Varga László atya halkan és szomorúan. És bizonyára ezért látták maguk fölött az illető atyát, nemde? És mielőtt ők válaszoltak volta, diadalmasan kijelentette: Quod erat demonstrandum. Ami ez esetben annyit jelentett, hogy a téma le van zárva, de ha akarják, elimádkozhatnak együtt egy Miatyánkot, de az igazit, nem az Ipiapi-atyaféle Cirip-Miatyánkot 30. A Pannonhalmán táncra perdült papi lelkigyakorlat állítólagos csodáját azért is könnyű volt megcáfolni, mert a táncra perdültek döntő többsége egyszerűn nem volt hajlandó erről se pro, se kontra nyilatkozni. Hiába idézte föl a döntő kisebbség nevében Anzelm atya a számára felejthetetlen esetet, amikor még először és utoljára az apátság történetében a vecsernyét is áttáncolták, és csak akkor sikerült abbahagyniuk, amikor kompletórium idején valaki elkiáltotta magát, hogy Nóta állj! Imához!. dr. A. B. ekkor egy kis gondolkodási időt kért, négy és fél perc múlva azonban diadalittasan azzal zárta le az ügyet, hogy Ipiapi atya csak bolondította a tisztelendő atyákat, a csodát, ha valóban az volt, az az atya tehette, aki véget 28 Ezek közé számították a jobb csapatok ellen elért döntetleneket, továbbá indokolt esetben a csupán egy, kettő vagy három gólos vereségeket is. 29 Akik ama bizonyos karizmatikus találkozón együtt miséztek Ipiapi atyával. 30 Ipiapi atya egyik kedvenc imáját, mely a később sorra kerülő bizonyítékok között szerepel. vetett ennek a csodának hitt őrületnek. Hiába perdült táncra dr. A. B. szeme láttára a döntő kisebbség, a rettenthetetlen posztulátor nem ingott meg hitében, hanem most ő kiáltott föl, hogy Nóta állj! Imához!, amire az atyák szemmel láthatóan elkedvetlenedtek. Hiába kapacitálta őket dr. A.B., hogy legalább misézzenek egyet, amihez ő szíves-örömest latinul ministrál, azt felelték, már késő van, és kompletóriumra haza akarnak érni Pannonhalmára. Dr. A.B. rögtön ezután megírta az elutasító jelentést, mielőtt azonban nyugovóra tért volna, annak rendje és módja szerint az elejétől a végéig 31 elmondta a ministrálás régi szép latin szövegét. Ez a képzeletbeli misézés lett a veszte, ugyanis álmában is folytatta: latinul ministrált Ipiapi atyának, aki egy kukkot sem értett belőle, ami csak újabb bizonyítékul szolgált számára, hogy, ha nem is sültbolond, súlyosan együgyű. Ám ekkor váratlan dolog történt: amikor Ipiapi atya azrt mondta persze csak magyarul, hogy Isten báránya, akkor valahonnan előlépett egy hófehér bárány, odabújt Ipiapi atyához és emberi hangon azt bégette: Miatyánk, ki vagy a mennyekbeeeeee! Bégettessék a te neved! Jöjjön el a te jászolod, egyem meg a te abrakod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapit tenyeredből add megennem ma. Bocsásd meg bégetésem, miképpen én is megbocsátok az ellenem bégetőknek! Adj írt minden kis sértésre, és szabadíts meg a farkastól! Mert tiéd a jószág, az abrak és a minőség! Ámen, felelte Ipiapi atya, amire dr. A. B. felébredt. Elhadarta reggeli imáját, majd íróasztalához ült, levelet írt Főpásztorának, és megroggyant idegállapotára hivatkozva azonnali felmentését kérte posztulátori megbízatása alól. Sínre kerül a posztuláció Egyházmegyei Főpásztor atyát állandó fejfájás gyötörte a meg-megakadó posztuláció folytatása hogyanja és mikéntje miatt. Irodavezetője, Consilia nővér, aki emellett a székesegyház rózsafüzér társulatának lendkereke 32 volt, azt tanácsolta neki, üljön be közéjük, és imádkozzák meg, így mondta, együtt a folytatást. Többszöri unszolás után Főpásztor atya egy nagyot sóhajtott 33, és a következő alkalommal beült közéjük, méghozzá szó szerint: Özv. Szelestyák Dezsőné és az épületgépész Vanek úr közé. Kezdhetjük -mondta, és megnézte óráját, ám kellemesen meglepte az, ami történt. Mindössze tizenkét percet vett igénybe mindhárom 34 rózsafüzér elimádkozása, méghozzá Vanek úr újításának köszönhetően. Ez pedig abból állt, hogy az Üdvözlégy Mária után mindjárt a titok, utána pedig a most és halálunk óráján, ámen következett, így aztán mindig maradt egy kis idő a kedvenc imáikra. Ez alkalommal erre: Uram, ma nekem minden sikerült!!!! 31 Onnantól kezdve, hogy Introibo ad altare Dei egészen a Deo gratias -ig, ami a ministrtánsok utolsó szava volt a pap utolsó szavaira, az Ite missa est -re. 32 Így nevezte őt el a társulat egyetlen és ezért igen nagyra becsült férfi tagja, egy megözvegyült nyugdíjas épületgépész. 33 Hogy az a magasságos ég 34 Vagyis az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges. 2010/3 7

8 SÚLYPONT: IPIAPI ATYA POSZTULÁCIÓJA Vagy mégis inkább Neked? Általad? Veled? Benned? Csak ez a hálaadás nem sikeredik. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmezz!, meg erre: Istenem, hála Neked ezért a háláért!, meg erre: Látod, Uram, hányan vagyunk, azt is tudod, mit akarunk. Hát akkor mire vársz? Hát ezek meg micsodák, Krisztusban kedves testvéreim? kérdezte Főpásztor atya élénken érdeklődve. Ezek, kérem szépen, röpimák világosította föl Vanek úr. És honnan a csudából szedték-vették őket? kérdezte Főpásztor atya lelkesen. Ezek, bizony, Főpásztor atya, akár hiszi, akár nem, Ipiapi atya imái! bizonygatta Consilia nővér. És a többiek is egybehangzón bizonygatták. Van még belőlük? kérdezte Főpásztor atya. Van ám, a mindenségit neki! rikkantotta Vanek úr, amire többen keresztet vetettek, de Vanek úr már mondta is: Uram, kérlek szépen, szállj le rólam! Most igazán nem vagyok olyan hangulatban! Majd megkérdezte: Mondhatok még? Hát hogyne, Krisztusban kedves testvérem! biztatta a főpásztor. Hát akkor hadd jöjjön a kedvencem: Uram, Jézus, ne csak a kenyeret és a halat, hanem a nagyfröccsöt is, ha már ilyen szép számmal összejöttünk! Én is mondhatok egyet, Főpásztor atya? kérdezte egy reszkető kezű nénike. Mondjon csak, Krisztusban kedves nővérem! biztatta őt is főpásztor. Hát akkor én azt mondom, hogy: Uram, ne szeress engem ennyire, mert megint megfájdul a fejem! Van még ennél viccesebb is! kiabálta egy talpig gyászban lévő idős asszony. Rajta! rikkantotta Főpásztor Atya. A talpig gyászban lévő kuncogva mondta: Uram, Istenem, szállj le rólam! Most nem vagyok olyan hangulatban! Ámen! rikkantotta Főpásztor atya, Van-e még? Harapófogóval kell kihúznom? nógatta a társulatot. Hát, éppenséggel lenne még egy, Isten bocsássa meg emelkedett szólásra özv. Szelestyák Dezsőné. Az Isten szerelmére, ne tartsa vissza könyörögte Főpásztor atya. Az özvegyasszony kihúzta magát és Főpásztor atya szemébe mondta: Istenkém, kérlek szépen, ne hülyéskedj! Remek. Mindent értek összegezte Főpásztor atya, majd megkérdezte: Őtőle magától hallották? Sajnos nem, már csak Tannenbaum atyától hallhattuk tájékoztatta Consilia nővér. Főpásztor atya homlokát ráncolva erőltette emlékezetét: Tannenbaum, várjunk csak Hát a Vizitáror atya emlékeztette Consilia nővér. Főpásztor atya arca megenyhült, majd felderült. A Szepi? Együtt nyögtük, bocsánat, koptattuk a szeminárium papjait, bocsánat, padjait. És még aznap felkérte Tannenbaum atyát posztu lá tornak. Így aztán a posztuláció végre-valahára sínre került. Az új bíróság 35 tanúk százait hallgatta meg, köztük: Yualayi és Yagara ügyvédeket 36, Bindes Ferenc soproni plébánost, Vargacz Krisztina szegény iskolanővért, Jan Garbarek jazzzenészt, Göncz Árpád köztársasági elnököt, Jelenits Istvánt a piaristát, Debrecenyi István Gábor református lelkészt, Janáky Gábor építészt, Bartos Gergő gimnazistát 37, a fóti evangélikus gyülekezet tizenhárom egykori ifjúsági hittanosát 38 és Zákány Lajos nyugalmazott elvtársat, egykori a megyei egyházügyi megbízottat. Mindannyian 39 hitet tettek amellett, hogy Ipiapi atya csodálatos figurája egyházunknak, méltó arra, hogy előbb helyi, majd világegyházi kultusza lehessen. Összeállt az anyag, melyet előbb akkurátusan lefordítottak latin és német nyelvre, majd hitelesítésük után az egyházmegyei illetékes székesegyházban tartott ünnepi nagymise keretében ünnepélyesen lezárták és lepecsételték az aktacsomagot, hogy azt majd Rómába küldjék. Mellékletként küldték el a Szentatyának (ugyancsak latin és német fordításban) Ipiapi atya kedvenc imáját, a tücsök Miatyánkját, amit ezerkétszáz hívő ciripelt el az ünnepi nagymisén: Miatyánk, cirip a mennyekben, ciripeltessék a Te neved! Ciripelje a Te Országod, ciripelje a Te akaratod! Cirip a mennyben, cirip a földön is. Mindennapi ciriplésünk add meg nekünk ma, és bocsásd meg ciriptelenségünket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk ciripelőknek. Te vigy minket a ciriplésbe, Te szabadíts meg a ciriptelenségtől, mert tiéd a dal, a zene és, a ciripelés, ámen. Rómában nyugtázták az egyházmegyei eljárás szabályszerűségét, majd többlépcsős eljárás keretében vizsgálták az összegyűlt anyagot. Az iratok alapján elkészült az összefoglaló munka, vagyis a positio. Az ekkor még szürke színű positiot először a történészek kapták kézhez, akik az életutat vizsgálták, és a dokumentációról a teljességéről, megbízhatóságáról, hitelességéről nyilatkoztak, Amikor ők mindent rendben találtak, ahogyan ez szokásos, arany betűs piros dossziéba került az iratanyag, és a teológusok következtek, akiknek a jelölt hősies erénygyakorlatáról és életszentségéről kellett nyilatkozniuk. Ez már jóval keményebb menet lehetett, legalább is a hivatalosan kiszivárogtatott és nem hivatalosan kiszivárgott hírek alapján. Előbbiek az avatási procedúrák hét nyelven megjelenő hivatalos folyóiratában, a Totus Tuusban láttak napvilágot, és arra utaltak, hogy ez az ügy alaposan feladta a leckét a posztulációban legjártasabb teológusoknak is. Végül is lezárult az életszentségre vonatkozó rész 35 Ezúttal Anzelm OSB, Bolond Pista OJD, Kanalas Rozália OJD, Kucseráné Felleghajtó Facélia RÖTYE, Révay Edit Sacre-Coeur- OJD, Sajgó Szabolcs SJ, Terebessy Olivér OJD összetételben 36 Ipiapi atya bérmagyermekeit Naururól. 37 A napban van egy icipici sárga... kezdetű költemény szerzőjét 38 Akik Cserháti Péter sebészorvos és Smidéliusz Gábor kistarcsai evangélikus lelkész vezetésével megalkották és előadták az Ipiapi atya című musicalt. 39 Ők, és még háromszátizenkilencen /3

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám :

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : Bevezetés a filozófiába helyi tanterve 1 12. évfolyam Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : 32 óra fél óra Célok és feladatok: A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása Robert A. Powell Regulus Art 2013 A mű eredeti címe: The Most Holy Trinosophia and the New Revelation of the Divine Feminine Az eredeti

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa Irodalom - 15 - http://epa.niif.hu/00400/00414/00004/pdf/01kocka.pdf Platón: Phaidón, in: Platón összes művei, Európa, Bp., 1984, I. kötet,1019-1121. Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot, in: A

Részletesebben