SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében. Bölcsészdoktori (PhD-) értekezés tézisei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében. Bölcsészdoktori (PhD-) értekezés tézisei"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA zfa Balázs SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében Bölcsészdoktori (PhD-) értekezés tézisei BUDAPEST,

2 I. Ottlik írói univerzumában nincsen rossz ember, és teljességgel hiányzik bel le a gy lölet. (Kis Pintér Imre) Az elmúlt évtizedben ( ) különösen föler södött az Ottlik-(újra)olvasás igénye. Jelzi ezt a posztumusz regény kiadása és fogadtatása (Buda, 1993), s jelzik a szinte évente megjelent új, könyv terjedelm élet- és életm interpretációk. Az újabb Ottlik-reneszánsz kétségtelenül a Budával kezd dött, majd hamarosan megjelent az els monográfia (1994-ben, Szegedy-Maszák Mihály tollából), aztán az Ottlik-emlékkönyv (1996), majd a Mélylégzés cím, f iskolások tanulmányait tartalmazó kötet két kiadásban (1997; 1998). Az évtized utolsó harmadában Kelecsényi László életrajzi ihletés Ottlik-interpretációja látott napvilágot (A szabadság enyhe mámora, 2000), s alig valamivel kés bb a szintén általa szerkesztett Ottlik-olvasókönyv (2001) hagyhatta el a nyomdát. Mindezeket 2002-ben követte Kamarás Istvántól az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának monografikus igény olvasásszociológiai értelmezése (Olvasó a határon), s Ottlik évtizedé -re 2003 végén a Kovács Ida szerkesztette-gondozta, igényesen szép kiadvány Ottlikképeskönyv Tandori Dezs esszéjével tette föl a koronát. 2

3 A szakma és az olvasók által egyaránt várva várt Buda mellett a híres bridzskönyv (Hugh Kelsey-vel, 1997), illetve az Iskola sszövegének megjelenése (Továbbél k, 1999) szintén a fönt jelzett érdekl dést er sítette. Az elmúlt id szakban az Ottlik-recepció igen er teljes volt továbbá a szakmai és a szépirodalmi folyóiratokban is (Irodalomtörténet, Irodalomismeret, Holmi, Iskolakultúra, Jelenkor, Vigília, M hely, Pannon Tükör stb.). A recepció az els évtizedekben az 1960-as, 1970-es években azonban koránt sem volt egységes nemcsak ízlésbeli kérdésekben, de a regény alapértékének megítélésében sem. A megjelenés óta eltelt ötödfél évtized recepciós fordulata az els kiadás (1959) óta eltelt id ben középtájt, körül következett be. Az Ottlik-m mindaddig alig-alig tudott kitörni az ifjúsági regény, diákregény (ez utóbbi szó az els kiadás papírborítóján még kinyomtatva is szerepelt) skatulyájából, ekkor azonban mintha robbanás következett volna be az irodalmi (köz)tudatban, s egyremásra jelentek meg az Ottlik Géza el tt tisztelg írások s azok a nagytanulmányok, melyek az író bibliográfiáinak ma is fontos tételei. E folyamatot tet zte be Esterházy Péter, amikor a recepció mondott felez idejében a szerz 70. születésnapjára egyetlen rajzlapra lemásolta az Iskola a határont. A kiválasztottságot megszentel és szimbolikus volt a szerzetesi alázatot követel munka; a pillanatot nem kevesen a (poszt)modern magyar irodalom kezdetének tartják. Ahogyan híres kijelentésével Dosztojevszkij Gogol köpönyegét, úgy szakralizálta ezzel a képpel és gesztussal Esterházy az Iskolát korszakhatárt jelz mítosszá. A következ másfél évtizedben Ottlik nagyregénye bekerült a tudományos kánonba, az el szeretettel kutatott m vek közé, aztán középiskolai tankönyvekbe, az érettségi tételek közé, a felvételi tesztekbe, s ma ott tartunk, hogy a szerz 3

4 lassan kérdések tárgya lehet a m veltségi vetélked kben. Az egyik legújabb középiskolai irodalomtankönyv nyolc A/4-es oldalon tárgyalja az Iskolát. Mikszáth és Móricz életm ve sem kap többet oldalnál, Jókainak pedig meg kell elégednie szintén nyolc oldallal. Az Iskola a határon különös könyv. Azon regényeink egyike, amelyeknek szakmai és közönségolvasata s népszer sége viszonylag közel esik egymáshoz. S t: az Iskola az utóbbi két évtizedben úgy vált a kánon részévé, s klasszicizálódott a diákok által is kedvelt tananyaggá, hogy az irodalomszakma egyértelm véleménye szerint (poszt)modern szöveg. Ennek ellenére (!) lett tehát egyike azon kevés, poétikailag is modern, regény terjedelm irodalmi alkotásnak, amelyek még szellemi izgalmat képesek okozni az ezredfordulón a fiatalabb korosztályoknak is, illetve a szélesebb olvasóközönségnek. Tananyag tehát az Iskola, ugyanakkor (!) népszer olvasmány; tudományos kutatások, m vészi-olvasói azonosságkeresések tárgya, s t, ma már Esterházy Péter révén kép- vészeti alkotás is, kultusztárgy. Joggal mondhatjuk: e regény szerz je elérte célját: megteremtette az Ottliknarratívát, ami pedig nem más, mint egy olyan mentálisemotív rendszer, melynek mentén végiggondolható az emberi létezés egésze. Regény és életm ennél nagyobb elismerést (irodalmi) kánonban aligha kaphat. Már majdnem minden megvan, legfeljebb a kritikai kiadás várat még magára reméljük, nem sokáig. De e rövid összefoglalóban is említsük meg az antikanonizáció éledését, merthogy, mint tudjuk, a könyveknek megvan a maguk sorsa: az elmúlt évtizedben néhányan kételkedtek abban, hogy egyáltalán Ottlik Géza írta-e az Iskola a határont. A kételkedés lényege, hogy a fikcióbeli kézirat 4

5 valóságos kézirat, szerz je pedig az egykori k szegi iskolatárs, Örley István, akire a regényben a recepció általánosan elfogadott, ám a szerz ét l különböz állítása szerint Ottlik Medve Gábor figuráját építette, s aki valóban tehetséges és tragikus sorsú novellista volt az ezerkilencszáznegyvenes évek Magyarországán. Bár az irodalom világában a hamisítás fogalma/b ne soha nem esett olyan súllyal latba (vagy inkább: nem olyan súllyal esett latba), mint a képz vészetekben, a feltételezés talán nem ezért nem sokkolta az Ottlik-rajongókat. Sokkal inkább azért, mert nem volt igazán komolyan vehe-, s végképp nem volt bizonyított. Ám a legfontosabb kérdés az: mir l szól az Iskola a határon? Természetesen a szabadságról. Mert amiképpen Ady írja egyik szép versében Köd a falun és én érzem jól, / Hogy biztos vagyok e szent ködben (Áldott falusi köd), akként érezhette a regény egyik legendás, gyakran idézett jelenetében a hajnali csuklógyakorlatot a ködben önszántából elvégz Medve Gábor is, hogy minden méltóságunk a szabadságban rejlik, hogy csakis a szabadság az, ami az egyik embert a másikkal egyenl vé teheti, hogy a szabadságban fogan minden emberi er és minden méltóság: a szolidaritás és a szeretet esélye éppen úgy, mint a kegyelemé. Rabok legyünk vagy szabadok? ( ) ha választhatsz, hogy rab légy-e vagy szabad, akkor már szabad vagy. Egyetlen alternatíva, egyetlen választható másik lehet ség a semmi, a nulla helyett már végtelenszeres szabadság 1. 1 OTTLIK Géza, Buda, Bp., Európa, 1993,

6 A szabadság pedig megtanulható. Kiverekedhet. Tejsavból, gyantából, kacsazsír és radírgumi maradékából, szerecsendió ízéb l, Trieszti Öböl 2 képéb l, szombathelyi országútból összegyúrható. S ha összegyúrható, akkor innen már csak egy lépés egyetlenegy lépcs fok, legyen az akár az Iskolában, akár a Lukács-fürd ben vagy bárhol a világban, hogy elbeszélhet legyen. Vagy mégsem? kérdezi ez a nagyszer, a mindenséggel társalkodó könyv, egy pillanatra elbizonytalanodva-t dve az elbeszélés nehézségei fölött, hogy aztán mégiscsak elkezdjen mesélni szépen. Hogy pontosan, igazán pontosan válaszolhasson egyetlenegy kérdésre. Továbbá az sem igaz, hogy a Lukács-fürd lépcsején töprengve lépegettem lefelé. Ez nem a teljes valóság, s t nem is a h valóság. Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz, alighogy kimondom. Megengedem, csakugyan töprengtem; de ez egyáltalán nem jellemzi a pillanatot. Nagyon nehéz civileknek megmagyarázni. k esetleg le tudnak menni egy lépcs n töprenkedve. Mi Szeredyvel nem. Mert akármennyire is töprengünk, belül a lelkünk telve van könny séggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inog a térdünk ett l, mert a sok nehéz tudás ólma már régen jól megülepedett a szívünk vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az er s, tengerre épült hajók t kesúlya, s a 2 De mit akar annyira kifejezni, egyáltalán? Nincs semmi mondanivalója számukra. Miért bajlódjon gyarló szavakkal és bamba cselekedetekkel, amíg összeáll bel lük valami rozoga látszat, hogy érthessék az emberek? Dögöljenek meg. Semmi köze hozzájuk. Esze ágában sem volt, soha nem akart egy percig sem az emberek közt élni. Csak az a lovas! Az a Trieszt felé üget lovas. Utolérte t a hágón, és nehéz parancsot hozott. Egyetlen szóból állt: Élj! (OTTLIK Géza, Iskola a határon, Bp., Magvet, é. n ) 6

7 világnak ez a keser ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Ámbár ezt sem jól mondom. Akármilyen tetszet s hasonlat ez az ólom a hajófenékben, nem jó hasonlat. Abban sem vagyok biztos, hogy olyan nehéz és olyan keser -e csakugyan, ami lefelé húz bennünket. Csak azt tudom, hogy van egy nagyon mély lerakódás a létezésünk alján, a második vagy legfeljebb harmadik réteg lehet alulról számítva, ami már végleges és változhatatlan, ahol már nem mozdul az életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán mozdíthatatlan és befejezett. Er s és szilárd tartalom ez az emberben, és nem valamilyen szomorú vagy halott dolog, s t bizonyos tekintetben éppen ez él igazán, ez az, amit létezésünk folyamán létrehoztunk, amit életre hívtunk életünk anyagából. A többi és a további, a fedélzet rengése-ingása, a küls bb rétegek, mint ez a mai civil életünk, már könny, és csak játék, maradék nyári nagyvakáció. 3 Vagyis minden uszodalépcs n elhangzó kérdés megválaszolható. 4 3 Iskola, Vö.: Ottlik Géza felfogásában»a regény nem mondani akar valamit, hanem lenni akar valami«. Regényének mondanivalója nem valami, hanem a létezés egésze, a teljes élet. Tapasztalhattuk, hogy az ebbe a kutatásba bevont olvasók jelent s hányada érzi, és meg is fogalmazza ezt. De még közülük is sokan megfeledkeznek arról, hogy az iskolában és bennük történtek felidézése Szeredy Dani kérdésére (Helyesen tette-e, hogy összeköltözött Magdával?) kínált válaszként is értelmezhet, pontosabban lehet ség arra, hogy maga Szeredy tudjon válaszolni saját kérdésére, ugyanis»nem az én véleményemre volt kíváncsi Szeredy ( ), hanem a saját véleményére. Azt remélte t lem, hogy én messzebbr l tudom nézni élete összegubancolódott z rzavarát, s az én közbeiktatásom segítségével talán majd ráeszmél, hogyan is fest a helyzet annak az istennek a szemszögéb l, aki nézi mindezt«(iskola, 15). Szerepcsere történt: most Medve szövegét is segítségül véve Bébé meséli el Szeredynek a velük történteket. Mivel»meséje«valamiképpen a teljes életr l szól, Szeredy megtalálhatja benne a jelentést (és a ki-jelentést), az értelmet, a fogódzót. Így lehet ezzel az olvasó is. is kíváncsi a»saját véleményére«, 7

8 Azután a szavak úgyis elveszítik jelentésüket és jelent ségüket. De akkor már senkinek sem hiányoznak. Mert akkor már mindenki tudja, aki szabad ember, hogy a csend, a hallgatás lehet csak a teljességgel, a mindenséggel visel s. II. végs soron sohasem a m alkotás, hanem mi magunk volnánk a tét (Kulcsár Szabó Ern ) Úgy véljük, mindezek okán ma különösen érdemes lehet az Ottlik-szövegek mélyrétegeinek (újabb) vizsgálatába fogni: merthogy ebben a helyzetben egy olyan elemz szempont fölvetése, amely az Iskola a határon egy lehetséges, új fajta hipertextuális poétikájára teszi a hangsúlyt, fontos lehet. Ez a fajta poétikai szempont ugyanis szándékaink szerint egyrészt a szöveg mindeddig kevéssé vizsgált valóságvonatkozásait hozza értelmez i horizontunkba, másrészt általa a szöveg hipertextualitásáról mondottak hasznosulhatnak a regény további szöveg képiség id tér világkép összefüggés-rendszereinek vizsgálatában, illetve akár a másik irodalom, a digitális szöveg, digitális olvasás jelenségeinek pontosabb megértésében és megismerésében is. (Hisz meggy désünk szerint Ottlik Géza ama bizonyos másik irodalom -nak az egyik els szószólója a kés -modernség utáni, posztmodernség el tti magyar irodalomban.) vagyis arra a személyre, aki benne a m alkotás epifániája által és az társszerz i közrem ködésével megszólíttatik (KAMARÁS István, Olvasó a határon, PONT Savaria University Press, Bp. Szombathely, ). 8

9 Az Iskolának a magyar epikus hagyományba történ beágyazása után a regény (hipertextuális) poétikájának legfontosabb összetev ir l és vonásairól szeretnénk számot adni dolgozatunkban. Nyelv és történés, hallgatás és megszólalás, illetve m faji dilemmák taglalását követ en megkíséreljük bemutatni az Iskola (nagy)kompozíciójának alapelemeit és alapelveit, illetve azt, ahogyan az sszöveg Továbbél k, illetve az utószöveg Buda mintegy körülfogja, körülírja az Iskolát ( egyik dolog a másikát József Attila), mégpedig olyképpen, mint ugyanannak az élményvilágnak különböz narratív technikákkal történ rögzítései, epikumba való beemelései. A Ottlik-opuszok tér- és id szerkezete (például) ezért koncentrikusan rímel egymásra, illetve az er teljes sajátszer ségek mellett közös tulajdonságokat is mutat vélik a következ részfejezetek. Célunk tehát, hogy a regényt a kés -modernség utáni magyar próza egy olyan állomásaként (is) értelmezzük s eme értelmezési lehet ség létjogosultságát bizonyítsuk, amely mindenekel tt az Iskola a határonnak mint hipertextszer szövegképz dménynek 5 az interpetációját jelentheti. Hipotézisünk szerint folytatva az el bb elmondottakat ugyanis az Ottlik-m egyfel l az öntükröz narratíva klasszikus nagyregénye, ugyanakkor az egyik els magyar szépirodalmi jelleg hiperszöveg, vagyis némi túlzással szólva nem más, mint egy pszeudo-hiperregény (legalábbis: feltétlenül mutat ilyen tulajdonságokat). 5 a hipertext»egy individuális szövegegységekb l, avagy lexiákból, és az azokat összeköt elektronikus kapcsolóelemekb l álló információs technológia«(landow, George meghatározását idézi NÉMEDI Andrea, A posztstrukturalista kritika mint hipertext = Szövegek között VII [Irodalomelméleti tanulmányok], szerk. FRIED István és HUBA Márk, Szeged, SZTE BTK Öszszehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2003, [idézet: 72]). 9

10 Bizonyítandó feltételezéseink másik csoportja arra utal, hogy a regény valóságvonatkozásai adalékul szolgálhatnak a szöveg értelmezéséhez. Fikció és valóság összevetése, a narratív struktúra e néz pontból való értelmezése fontos feladatunk, els sorban azonban nem referenciális olvasatról szeretnénk számot adni, hanem arról a különös metaszint valóság fikció viszonyról, amely e regény poétikájának, így modernségének (egyik) alapja. A valóságvonatkozások vizsgálata során arra törekszünk, hogy a szöveget végesvégig átszöv s t, alapjaiban strukturáló, K szeghez köthet szövegelemek és szimbólumok értelmezési tartományát megképezve világíthassunk rá a regény jelentésrétegeinek hiperszöveg-szer szervez dési módjára, a szövegtest felépítésének különleges technikáira, a narráció egyedi elemeire, a jelentéselmozdulások mikéntjére. Egyes szöveghelyeknek az egymáshoz való viszony min ségéb l, helyzetéb l létrejöv jelentésépülését, illetve e jelentésépülés relativitását is vizsgálni szándékozunk. Kiemelten kezeljük a mindezeket id ben és térben összefogó, a regény címében gazdag és sohasem végleges jelentéssel szerepl határ szónak, motívumnak mint f szimbólumnak az interpretációját, s igyekszünk kitérni (például) a szubtextusnak mint reprezentáns alakzatnak, illetve néhány más kiemelt motívumnak a szövegteremtésben játszott hangsúlyos szerepére. Az Iskola a határon véleményünk szerint tehát nem(csak) lineáris regény, hanem kódexolvasással is megérthet hiperszöveg (erre utal Esterházy Péter képe is, mely megszokott módszereinkkel olvashatatlanná, vagyis dekódolhatatlanná tette a regény szövegét, másfajta módon azonban talán épp-így-befogadhatóvá). 10

11 Tanulmányunk utolsó fejezete dilemmaszer en veti föl a kérdést, amely az Iskolával összefüggésben, de attól függetlenül is kialakult a Budáról folyó szakmai diskurzusban, s tette alapvet en kétpólusúvá a regény recepcióját. Tudniillik kudarc-e a Buda vagy Ottlik Géza halál utáni, utolsó, immár egészében a posztmodern textuálás felé tett gesztusa? Végül dolgozatunk Függelékében áttekintjük a recepció, a kanonizáció és a kultusz ötödfél évtizedét, különösen annak meglehet sen gazdag utolsó id szakát ( ). Ennek során igyekszünk kimutatni egyrészt, hogy az Iskola és az író kultusza nem Magyarországon, hanem (az akkori) Jugoszláviában, a Vajdaságban kezd dött a hetvenes évek elején, másrészt, hogy Ottlik-regény példázatos-szimbolikus olvasata szinte emberölt nyi id n keresztül épült föl az olvasónemzedékekben, míg végül a m eljutott a teljes köznapi és a szakmai elismeréshez, s t a kánonbeli és a tananyagbeli legitimációhoz. Hipotézisszer en megfogalmazzuk azt is, hogy a 2003-as év egyfajta korszakhatár az Ottlik-szövegek befogadástörténetében. A kultusznak ugyanis már szinte minden kelléke készen van (képeskönyv, emléktáblák stb.), s lezárult a Budát követ els recepciós évtized is: az életm elfoglalta méltó helyét a kés -modernség magyar prózairodalmában. A közeljöv ben azonban az Ottlik-szakirodalom további gazdagodása várható: több vele foglalkozó könyv készül a kutatóm helyekben; ám ezek már igencsak újfajta szemléleti bázisról értelmezik az író életm vét: el térbe kerülnek a narratológiai, poetológiai, filozófiai s t: olykor a kemény tudományok -at végiggondoló néz pontok. Összességében elmondhatjuk, hogy minden bizonnyal a genetikus hálózati kritikai kiadás évtizede kezd dött el 2004-gyel. De semmi rendkívüli nem történt: az Ottlik- 11

12 regény lényege természetesen épp ebben a kimeríthetetlenségben rejlik. Mert az Ottlik-regény remekm. S nem csak az Iskola a határon az. III. Nyelv és álmok. Ezen a síkon játszódnak le a valóságos történetek, és aki feljegyez bel lük valamit, birtokba is veszi. (Margaret de Moor) Az emberben mindig rejlik még valami, amit csak maga bontakoztathat ki az öntudatosodás és a nyelv szabad aktusaiban, és ami nem alkalmazkodik a mindent küls véidegenné változtató, személyt l elvonatkoztatott determinációhoz írja Mihail Bahtyin Az eszme Dosztojevszkijnél 6 cím tanulmányában. Umberto Eco pedig így folytatja a gondolatot: Fiktív történeteket természetesen ezután is olvasni fogunk, hisz bennük keressük a formulát, amely értelmet adhat az egész életünknek. Végül is egész életünk során eredetünk történetét kutatjuk: hogy mivégre születtünk és mivégre élünk. Néha kozmikus történetre vágyunk, a világegyetem történetére, néha csak a magunk egyéni történetére (amelyet a gyóntatóatyánknak vagy a pszichiáterünknek mondunk el, vagy egy napló napjaira írunk). És el fordul az is, hogy egyéni történetünk egybeesik a világegyetem történetével 7. 6 BAHTYIN, M. M., Az eszme Dosztojevszkijnél = B., M. M., A szó esztétikája, Bp., Gondolat, 1976, ECO, Umberto, Hat séta a fikció erdejében, Bp., Európa, 2002,

13 Az Iskola a határon egy nagyobb epikai egység része, mondottuk, s akként is értelmezhet. Ez az epikai egység tágabban Ottlik Géza élete, sz kebb értelemben a Továbbél k l, az Iskola a határonból és a Budából áll. A három egység nem a megszokott módon, lineárisan viszonyul egymáshoz, hanem koncentrikusan épül egymásra, s bennük minden egyedi módon jelölhet -érzékelhet szöveghely hipertextuális viszonyban van minden más egyedi módon jelölhet -érzékelhet szöveghellyel. 8 Az Iskola a határon példázatos és szimbolikus olvasatokat lehet vé tev regény. Lényege az alinearitás, az aszimmetria, a világosság sötétség, az egyszer ség bonyolultság, a beszéd hallgatás, a káosz rend s persze a szabadság nemszabadság dichotómiák körülírása annak megérzékítése, hogy a világ viszonyai soha nem egyértelm ek és mégis mindig azok. Annak megérzékítése, hogy szavakkal a világ nem közölhet, ám szavak nélkül sokminden elmondható. Annak megérzékítése, hogy a megrendültség átélése könyny vé teheti a lelket s elviselhet vé még a végs búcsúzást is: mert így az ember méltósággal állhat meg a semmi fala el tt (Beney Zsuzsa). Ahogyan Kosztolányi szemléli ama Hajnali részegségmegnyugvásban a minden éji égi bált, amiként József Attila eszmélkedik rá mindannyiunkat eszméltet n, hogy iramlanak örök éjben / kivilágított nappalok (Eszmélet), úgy érzitudja-látja minden Hajnali háztet k írója is, hogy az utolsó pillanatban is van remény. Ezért hát csak annyit mond önmagának a Budában, Lexi hangján, amikor már minden el- nni látszik: Ne add fel, Bébé! 9 8 Mondhatnánk úgy is: az Iskola a határon egy olyan volumen, egy olyan pergamentekercs, melynek egyik végére a Továbbél k, másik végére a Buda van feltekerve. 9 Buda, 245. és 246. (Hilbert Kornél, vagyis Lexi szavait idézi a szerz.) 13

14 Az utolsó könyv természetesen egy hajnal képével ér véget, 1922-b l, a kezdetek kezdetének idejéb l: Ki hinné, hogy a kis hajnali járkálástól micsoda öröm fogott el? ( ) // Kelt fel a nap. Ezt még megvártam, de hogy végül is miért éreztem boldogságot: emiatt másnap felébresztettem Belloni barátomat:»gyere, lemegyünk, Gyula! Megnézzük, hogy hasad a hajnal«. 10. Egy regény az irodalom nem más, mint a mégiselmondás jobb híján létrejöv ideiglenes állapota. Ennek a nem-lineáris trilógiának a strukturálatlan struktúrája azt szeretné elmondani, hogy beszélni és megérteni nehéz. Hogy elbeszélni nehéz. Mert csak megélni lehet. Mert csak élni lehet, csak élni érdemes. Ennek a strukturálatlan struktúrának legvégs képpen önmaga megszüntetése a célja. 11 Egy szöveg a szöveg megszüntetésének pedig két útja-módja van: a képpé változtatás és a hallgatás. Ottlik az utóbbit, Esterházy az el bbit választotta. Talán azért, mert mindketten rájöttek, hogy a szabadság, a szeretet és az alkotás kegyelme soha Nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut 10 Buda, Nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy a közlésprobléma olyan megoldásaira gondoljunk, mint amilyet például a Tractatus Wittgensteinja nyújtott, azt állítván, hogy aki t megérti, az tulajdonképpen azt ismeri fel, hogy m ve szavai értelmetlenek voltak, s a könyvet sutba vágva (»elhajítva a létrát, miután felmászott rajta«) a misztikus hallgatáshoz jut (NEUMER Katalin, Hallgatás és dialogikus viszony Ottlik Géza Iskola a határon cím regényében = N. K., Tévelygések a nyelv labirintusában, Bp., MTA Filozófiai Intézete, 1995, 42.). 14

15 A SZERZ TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓJA I. ÖNÁLLÓ KÖTETEK 1. Miért szép (Verselemzések), Pauz Westermann, Celldömölk, 1997, , 102 oldal. 2. Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban (Középiskolásoknak, érettségiz knek, felvételiz knek), Önkonet, Budapest, 2000, 360 oldal. II. TANULMÁNYOK 3. A halál mint kísértés = Élet és Irodalom, 1996/ Az élményközpontú irodalomtanítás = Irodalomtanítás az ezredfordulón, f szerk. SIPOS Lajos. Pauz Westermann, Celldömölk, 1998, Sem azé, aki fut = Iskolakultúra, 2002/4, A másik irodalom I II III IV = Életünk, 2002/6, ; 2003/9, ; 2004/3, ; 2004/6, A megismerés alakzatai (Kertész Imrér l) = Új KönyvPiac, március, III. KÖNYVSZERKESZTÉSEK 8. Mélylégzés (Adalékok Ottlik Géza: Iskola határon cím regényének világához), Savaria University Press, Szombathely, 1997, oldal 9. Irodalomtankönyv ma, Budapest, Pont, 2002, 152 oldal 10. A megértés felé, Budapest, Pont, 2003, 152 oldal OTTLIK GÉZA ÉLETM VÉVEL KAPCSOLATOS PUBLIKÁCIÓK I. KÖNYVSZERKESZTÉS Mélylégzés (Adalékok Ottlik Géza: Iskola határon cím regényének világához), Savaria University Press, Szombathely, 1997, oldal A könyv recepciójából (válogatás a független hivatkozások közül): 1. BOHÁR András, Ami lényeges, az zárójelben I, Az Iskola a határon befogadásának irányairól, Pannon Tükör, 1999/3,

16 2. BOHÁR András, Ami lényeges, az zárójelben II, Az Iskola a határon befogadásának irányairól, Pannon Tükör, 1999/4, KAMARÁS István, Olvasó a határon. Az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata, Bp., Pont Kiadó, 2002, KELECSÉNYI László, A szabadság enyhe mámora. Ottlik Géza életei, Bp., Magvet, MÁRTONFFY Marcell, Olvasás-példázatok. A parabolaértelmezés változatai Ottlik Géza Iskola a határon cím regényének magyarországi fogadtatástörténetében [I. rész], M hely, 2001/1, MÁRTONFFY Marcell, Olvasás-példázatok. A parabolaértelmezés változatai Ottlik Géza Iskola a határon cím regényének magyarországi fogadtatástörténetében [II. rész], M hely, 2001/2, BOHÁR András, A m alkotás státuszai = B. A., Nyitott kultúra felé, Budapest Kaposvár, Magyar M hely Kiadó Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai F iskolai Kar, 2003, SÁRI László, Test és politika: homoszociális viszonyok Ottlik Géza Iskola a határon cím regényében, Irodalomtörténet, 2003/4, FINTA Gábor, A határ iskolája. A regénynyelv mint történetképz er = Szó, elbeszélés, metafora, szerk. HORVÁTH Kornélia, Bp., Kijárat, 2003, 188. II. KONFERENCIAEL ADÁSOK 1. Mélylégzés. A K szegi szombathelyi Ottlik-kultusz els évei = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti konferencia, Pet fi Irodalmi Múzeum, Budapest, szeptember 30 október Sem azé, aki fut Szövegszimbolizálódás Ottlik Géza Iskola a határon cím regényében = a Berzsenyi Dániel F iskola Filológiai Intézetének konferenciája, Szombathely, március A határ-szimbólum metaszintjei Ottlik Géza nagyregényében = A szombathelyi Berzsenyi Dániel F iskola Bölcsészettudományi Karának Határsávok c. konferenciája, Szombathely, BDF, november Adalékok az Ottlik-recepció ötödfél évtizedéhez = A szombathelyi Berzsenyi Dániel F iskola Bölcsészettudományi Karának Konvergenciák c. konferenciája, Szombathely, BDF, március Az Ottlik Intézet koncepciója = Találjuk ki (újra) Nyugat- Pannóniát! c. konferencia, Sopron, május

17 III. TANULMÁNYOK, RECENZIÓK 1. A szeretet éghajlata (Ottlik Géza: Buda), Élet és Irodalom, 1993/ Otthon az ingyenmoziban (Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza), Élet és Irodalom, 1994/ Az élményközpontú irodalomtanítás néhány lehet sége = Irodalomtanítás az ezredfordulón, f szerk. SIPOS Lajos, Pauz Westermann, Celldömölk, 1998, Ottlik-napló, Vas Népe, június Mélylégzés. A k szegi szombathelyi Ottlik-kultusz els évei = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok, szerk. KALLA Zsuzsa, A Pet fi Irodalmi Múzeum könyvei 9., Budapest, 2000, Sem azé, aki fut Szövegszimbolizálódás Ottlik Géza Iskola a határon cím regényében = Iskolakultúra, 2002/4, Amit kinyomtatnak (Kelecsényi László: A szabadság enyhe mámora. Ottlik Géza), Életünk, 2002/3, Földtani türelem, vigasztalás (Kelecsényi László: Az elbeszélés nehézségei. Ottlik-olvasókönyv), Új Könyvpiac, 2002/7 8, Az utolsó garabonciás (Ottlik. Képeskönyv, szerk. KOVÁCS Ida, Pe- fi Irodalmi Múzeum, 2003), Új Könyvpiac, április, 20. FÜGGETLEN HIVATKOZÁSOK SZÁMA: 41 INTERNETES KERESÉS (GOOGLE): június 24-én: F zfa Balázs : 325 találat A TELJES PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (kb. 300 tétel) ELÉRHET : 17

IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA

IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA Levelez tagozat KDLMA 3212 KOLLOKVIUMI TÉTELEK 1. Magyar irodalom világirodalom; a korszakolás problematikája 2. Metaforizáció a magyar költészetben

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Bírálat Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című monográfiája minden korábbi, hasonló jellegű próbálkozáshoz képest gazdagabb, kiterjedtebb

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Hautzinger Zoltán A katonai büntetıjog rendszere, a katonai büntetıeljárás fejlesztési lehetıségei PhD értekezés tézisei

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2005. június

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2005. június PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2005. június Ezt a kiadványt a Pénzügyminisztérium szervezeti keretein belül működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda készítette. A kiadvány egyéb, az állami

Részletesebben

Kelevéz Ágnes: Kit új korokba küldtek régi révek (Babits útján az antikvitástól napjainkig) Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2008

Kelevéz Ágnes: Kit új korokba küldtek régi révek (Babits útján az antikvitástól napjainkig) Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2008 Tóth Ákos Minden esti kérdéseink (Új könyvek Babitsról) Rába György: Az ünneptől a hétköznapi ünnepek felé (Babits és a százéves Nyugat költői) Argumentum Kiadó, Budapest, 2008 Babits Kiskönyvtár (Szerk.:

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

ARANY JÁNOS (1817 1882)

ARANY JÁNOS (1817 1882) ARANY JÁNOS (1817 1882) S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék Ki törzsemnek élek, érette, általa, Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, Otthon leli magát ajakimon dala. (Válasz Petőfinek) A Petőfi

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Petőfi S. János Benkes Zsuzsa A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Analitikus szövegmegközelítésről akkor beszélünk, amikor az elemzést nem készítik elő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE SZÉP KATALIN SIK ENDRE A háztartási termelés pénzértékének becslésekor két alapvető elméleti és mérési kérdést kell megoldani: a háztartási termelés volumenének mérését

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető I. Az elvégzett munka (2007-2011) A Pázmány Péter kritikai

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

T. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság!

T. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság! Dr. Kolláth György alkotmányjogász, ügyvéd 1122 Budapest, Városmajor u. 43. Tel: 4570639 www.kollath.com, www.kolláth.hu gyorgy.kollath@gmail.com Ügyszámom: 12/2/2011. Bírósági ügyszám: 14.K. 22.290/2010/9.

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK JEL ÉS ÉPÍTÉSZET Az építészetszemioitika helye az építészénél és a jelekkel foglalkozó tudományok között VOIGT VILMOS A szemiotika sokféleképpen osztja fel a maga kutatási területeit.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008.

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola KAOTIKUS REND DLA értekezés tézisei Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. 1.) tézis Bevezető a káosz és rend meghatározására, és

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében)

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Nagy Levente A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Bethlen Miklós Elöljáró beszédének politikaelméleti- és történeti elemzése azért is hálás feladat,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2

Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2 Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2 Bevezetés A környezet, amelyben élünk, ugyanúgy hatással van ránk, mint ahogy tevékenységével az ember is folyamatosan

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesületnek,

A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesületnek, A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedő Művészeti Egyesületének 2015. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2016. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A Házi dolgozat K É S Z Í T E T T E : Sándor Judit DE-TTK Informatikus-könyvtáros szak I. évfolyam - 2 félév 2004. május 15. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A KULTÚRA SZEREPE... 2 MŐVELİDÉSKUTATÁS,

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

A NEM LÁTOTT HALOTT. Biri Imre-sirató. LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE

A NEM LÁTOTT HALOTT. Biri Imre-sirató. LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE A NEM LÁTOTT HALOTT Biri Imre-sirató JUHÁSZ FERENC Amíg voltál te voltál az egyszer ű jóság, a lángoló értelem, a kúsza-csönd és mosolyláz

Részletesebben

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A hallgatók szakdolgozatának elkészítését a tanszékek által szervezett formában (szakszemináriumokon), vagy egyéni foglalkozások

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

POLITIKAI NARRATÍVÁK ÉS MEGÉRTŐ SZOCIOLÓGIA

POLITIKAI NARRATÍVÁK ÉS MEGÉRTŐ SZOCIOLÓGIA (Pászka Imre: Narratív történetformák. Belvedere Kiadó, 2007.) Löffler Tibor (SZTE ÁJK Politológiai tanszék) Pászka Imre szociológus terjedelemre és tartalomra egyaránt tekintélyes kötetben foglalta össze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Tisztelt Nevelők, Pedagógusok!

Tisztelt Nevelők, Pedagógusok! Tisztelt Nevelők, Pedagógusok! A mindennapi közlekedés legsérülékenyebb és legveszélyeztetettebb csoportját a gyerekek képezik, köszönhetően annak, hogy életkoruknál fogva tájékozódási, észlelési és koordinációs

Részletesebben

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender K A A óv m m v m y ü b * m y y b m j bb A ybó m. M m ó mb j b ( v ó : u ó, ü, ó u, y ó m, v - m y mó ó : v ó mu, y ó, ü b -, ü j, m b ó, b.). Em b ü b, ü b u,, - m ü, v y y m y. M u ó m m y v u m y b v

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hol valahol otthon legyünk benne. fotópályázat eredményhirdetése, a pályamunkákból rendezett kiállítás. megnyitója.

Azért vagyunk a világon, hol valahol otthon legyünk benne. fotópályázat eredményhirdetése, a pályamunkákból rendezett kiállítás. megnyitója. 1 Azért vagyunk a világon, hol valahol otthon legyünk benne. fotópályázat eredményhirdetése, a pályamunkákból rendezett kiállítás megnyitója Sióagárd (Elhangzott:a Sióagárdi Művelődési Házban, 2010. május

Részletesebben

A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix. A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr.

A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix. A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr. 1 A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr. Székely Iván 2 TARTALOM AZ ELŐZETES ANYAGRÓL... 4 BEVEZETÉS... 5 I. A KUTATÁS CÉLJA,

Részletesebben

AZ IGAZSÁGALKOTÁS METAFIZIKÁJA

AZ IGAZSÁGALKOTÁS METAFIZIKÁJA Kocsis László AZ IGAZSÁGALKOTÁS METAFIZIKÁJA Doktori értekezés Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola Programvezető: Dr. Boros János (PTE Filozófia Doktori Iskola) Témavezetők: Kondor Zsuzsanna

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Politikatudomány és politikai elemzés BEVEZETÉS

Politikatudomány és politikai elemzés BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ha fellapozzuk a nemzetközi politikatudomány termékeit, s ha belelapozunk a hazai nyilvánosságban megjelenő szövegekbe és nyilatkozatokba, valamiféle élénküléssel találkozunk: a politológusok

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.

Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 247 Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. Élénk szakmai vita bontakozott ki az elmúlt két három esztendőben a modern

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program. Domschitz Mátyás Tudáskombináló szervezeti hálózatok

Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program. Domschitz Mátyás Tudáskombináló szervezeti hálózatok 1 Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program Domschitz Mátyás Tudáskombináló szervezeti hálózatok Hogyan alakul át a munka világa és a vezetés a tudás-intenzív szervezetekben?

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI ALKOTÁSOKHOZ A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN

ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI ALKOTÁSOKHOZ A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI ALKOTÁSOKHOZ A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN 1.1. Bevezető A regionális operatív programok két fontos prioritását képezi a turisztikai vonzerők fejlesztése, továbbá

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR PEDAGÓGIA. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata

MAGYAR PEDAGÓGIA. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata 1974(1 < í MAGYAR PEDAGÓGIA A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata Megindult 1961-ben, korábban megjelent 1892 1947 között, majd 1949 1950-ben A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Karsai Zsanett. Márai Sándor: Halotti beszéd. magyar nyelv. írott nyelv: (msn, sms) rövidítések, szleng terjedése

Karsai Zsanett. Márai Sándor: Halotti beszéd. magyar nyelv. írott nyelv: (msn, sms) rövidítések, szleng terjedése Karsai Zsanett Márai Sándor: Halotti 1. Ráhangolódás Pókhálóábra: páros munka nyelvvesztés: a külföldi magyarok 3. generációja már nem tud magyarul anyanyelv identitást meghatározó magyar nyelv romlik:

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Sárbogárd Város 2007-2010. évekre szóló gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját Ugyanezen

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben