SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében. Bölcsészdoktori (PhD-) értekezés tézisei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében. Bölcsészdoktori (PhD-) értekezés tézisei"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA zfa Balázs SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében Bölcsészdoktori (PhD-) értekezés tézisei BUDAPEST,

2 I. Ottlik írói univerzumában nincsen rossz ember, és teljességgel hiányzik bel le a gy lölet. (Kis Pintér Imre) Az elmúlt évtizedben ( ) különösen föler södött az Ottlik-(újra)olvasás igénye. Jelzi ezt a posztumusz regény kiadása és fogadtatása (Buda, 1993), s jelzik a szinte évente megjelent új, könyv terjedelm élet- és életm interpretációk. Az újabb Ottlik-reneszánsz kétségtelenül a Budával kezd dött, majd hamarosan megjelent az els monográfia (1994-ben, Szegedy-Maszák Mihály tollából), aztán az Ottlik-emlékkönyv (1996), majd a Mélylégzés cím, f iskolások tanulmányait tartalmazó kötet két kiadásban (1997; 1998). Az évtized utolsó harmadában Kelecsényi László életrajzi ihletés Ottlik-interpretációja látott napvilágot (A szabadság enyhe mámora, 2000), s alig valamivel kés bb a szintén általa szerkesztett Ottlik-olvasókönyv (2001) hagyhatta el a nyomdát. Mindezeket 2002-ben követte Kamarás Istvántól az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának monografikus igény olvasásszociológiai értelmezése (Olvasó a határon), s Ottlik évtizedé -re 2003 végén a Kovács Ida szerkesztette-gondozta, igényesen szép kiadvány Ottlikképeskönyv Tandori Dezs esszéjével tette föl a koronát. 2

3 A szakma és az olvasók által egyaránt várva várt Buda mellett a híres bridzskönyv (Hugh Kelsey-vel, 1997), illetve az Iskola sszövegének megjelenése (Továbbél k, 1999) szintén a fönt jelzett érdekl dést er sítette. Az elmúlt id szakban az Ottlik-recepció igen er teljes volt továbbá a szakmai és a szépirodalmi folyóiratokban is (Irodalomtörténet, Irodalomismeret, Holmi, Iskolakultúra, Jelenkor, Vigília, M hely, Pannon Tükör stb.). A recepció az els évtizedekben az 1960-as, 1970-es években azonban koránt sem volt egységes nemcsak ízlésbeli kérdésekben, de a regény alapértékének megítélésében sem. A megjelenés óta eltelt ötödfél évtized recepciós fordulata az els kiadás (1959) óta eltelt id ben középtájt, körül következett be. Az Ottlik-m mindaddig alig-alig tudott kitörni az ifjúsági regény, diákregény (ez utóbbi szó az els kiadás papírborítóján még kinyomtatva is szerepelt) skatulyájából, ekkor azonban mintha robbanás következett volna be az irodalmi (köz)tudatban, s egyremásra jelentek meg az Ottlik Géza el tt tisztelg írások s azok a nagytanulmányok, melyek az író bibliográfiáinak ma is fontos tételei. E folyamatot tet zte be Esterházy Péter, amikor a recepció mondott felez idejében a szerz 70. születésnapjára egyetlen rajzlapra lemásolta az Iskola a határont. A kiválasztottságot megszentel és szimbolikus volt a szerzetesi alázatot követel munka; a pillanatot nem kevesen a (poszt)modern magyar irodalom kezdetének tartják. Ahogyan híres kijelentésével Dosztojevszkij Gogol köpönyegét, úgy szakralizálta ezzel a képpel és gesztussal Esterházy az Iskolát korszakhatárt jelz mítosszá. A következ másfél évtizedben Ottlik nagyregénye bekerült a tudományos kánonba, az el szeretettel kutatott m vek közé, aztán középiskolai tankönyvekbe, az érettségi tételek közé, a felvételi tesztekbe, s ma ott tartunk, hogy a szerz 3

4 lassan kérdések tárgya lehet a m veltségi vetélked kben. Az egyik legújabb középiskolai irodalomtankönyv nyolc A/4-es oldalon tárgyalja az Iskolát. Mikszáth és Móricz életm ve sem kap többet oldalnál, Jókainak pedig meg kell elégednie szintén nyolc oldallal. Az Iskola a határon különös könyv. Azon regényeink egyike, amelyeknek szakmai és közönségolvasata s népszer sége viszonylag közel esik egymáshoz. S t: az Iskola az utóbbi két évtizedben úgy vált a kánon részévé, s klasszicizálódott a diákok által is kedvelt tananyaggá, hogy az irodalomszakma egyértelm véleménye szerint (poszt)modern szöveg. Ennek ellenére (!) lett tehát egyike azon kevés, poétikailag is modern, regény terjedelm irodalmi alkotásnak, amelyek még szellemi izgalmat képesek okozni az ezredfordulón a fiatalabb korosztályoknak is, illetve a szélesebb olvasóközönségnek. Tananyag tehát az Iskola, ugyanakkor (!) népszer olvasmány; tudományos kutatások, m vészi-olvasói azonosságkeresések tárgya, s t, ma már Esterházy Péter révén kép- vészeti alkotás is, kultusztárgy. Joggal mondhatjuk: e regény szerz je elérte célját: megteremtette az Ottliknarratívát, ami pedig nem más, mint egy olyan mentálisemotív rendszer, melynek mentén végiggondolható az emberi létezés egésze. Regény és életm ennél nagyobb elismerést (irodalmi) kánonban aligha kaphat. Már majdnem minden megvan, legfeljebb a kritikai kiadás várat még magára reméljük, nem sokáig. De e rövid összefoglalóban is említsük meg az antikanonizáció éledését, merthogy, mint tudjuk, a könyveknek megvan a maguk sorsa: az elmúlt évtizedben néhányan kételkedtek abban, hogy egyáltalán Ottlik Géza írta-e az Iskola a határont. A kételkedés lényege, hogy a fikcióbeli kézirat 4

5 valóságos kézirat, szerz je pedig az egykori k szegi iskolatárs, Örley István, akire a regényben a recepció általánosan elfogadott, ám a szerz ét l különböz állítása szerint Ottlik Medve Gábor figuráját építette, s aki valóban tehetséges és tragikus sorsú novellista volt az ezerkilencszáznegyvenes évek Magyarországán. Bár az irodalom világában a hamisítás fogalma/b ne soha nem esett olyan súllyal latba (vagy inkább: nem olyan súllyal esett latba), mint a képz vészetekben, a feltételezés talán nem ezért nem sokkolta az Ottlik-rajongókat. Sokkal inkább azért, mert nem volt igazán komolyan vehe-, s végképp nem volt bizonyított. Ám a legfontosabb kérdés az: mir l szól az Iskola a határon? Természetesen a szabadságról. Mert amiképpen Ady írja egyik szép versében Köd a falun és én érzem jól, / Hogy biztos vagyok e szent ködben (Áldott falusi köd), akként érezhette a regény egyik legendás, gyakran idézett jelenetében a hajnali csuklógyakorlatot a ködben önszántából elvégz Medve Gábor is, hogy minden méltóságunk a szabadságban rejlik, hogy csakis a szabadság az, ami az egyik embert a másikkal egyenl vé teheti, hogy a szabadságban fogan minden emberi er és minden méltóság: a szolidaritás és a szeretet esélye éppen úgy, mint a kegyelemé. Rabok legyünk vagy szabadok? ( ) ha választhatsz, hogy rab légy-e vagy szabad, akkor már szabad vagy. Egyetlen alternatíva, egyetlen választható másik lehet ség a semmi, a nulla helyett már végtelenszeres szabadság 1. 1 OTTLIK Géza, Buda, Bp., Európa, 1993,

6 A szabadság pedig megtanulható. Kiverekedhet. Tejsavból, gyantából, kacsazsír és radírgumi maradékából, szerecsendió ízéb l, Trieszti Öböl 2 képéb l, szombathelyi országútból összegyúrható. S ha összegyúrható, akkor innen már csak egy lépés egyetlenegy lépcs fok, legyen az akár az Iskolában, akár a Lukács-fürd ben vagy bárhol a világban, hogy elbeszélhet legyen. Vagy mégsem? kérdezi ez a nagyszer, a mindenséggel társalkodó könyv, egy pillanatra elbizonytalanodva-t dve az elbeszélés nehézségei fölött, hogy aztán mégiscsak elkezdjen mesélni szépen. Hogy pontosan, igazán pontosan válaszolhasson egyetlenegy kérdésre. Továbbá az sem igaz, hogy a Lukács-fürd lépcsején töprengve lépegettem lefelé. Ez nem a teljes valóság, s t nem is a h valóság. Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz, alighogy kimondom. Megengedem, csakugyan töprengtem; de ez egyáltalán nem jellemzi a pillanatot. Nagyon nehéz civileknek megmagyarázni. k esetleg le tudnak menni egy lépcs n töprenkedve. Mi Szeredyvel nem. Mert akármennyire is töprengünk, belül a lelkünk telve van könny séggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inog a térdünk ett l, mert a sok nehéz tudás ólma már régen jól megülepedett a szívünk vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az er s, tengerre épült hajók t kesúlya, s a 2 De mit akar annyira kifejezni, egyáltalán? Nincs semmi mondanivalója számukra. Miért bajlódjon gyarló szavakkal és bamba cselekedetekkel, amíg összeáll bel lük valami rozoga látszat, hogy érthessék az emberek? Dögöljenek meg. Semmi köze hozzájuk. Esze ágában sem volt, soha nem akart egy percig sem az emberek közt élni. Csak az a lovas! Az a Trieszt felé üget lovas. Utolérte t a hágón, és nehéz parancsot hozott. Egyetlen szóból állt: Élj! (OTTLIK Géza, Iskola a határon, Bp., Magvet, é. n ) 6

7 világnak ez a keser ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Ámbár ezt sem jól mondom. Akármilyen tetszet s hasonlat ez az ólom a hajófenékben, nem jó hasonlat. Abban sem vagyok biztos, hogy olyan nehéz és olyan keser -e csakugyan, ami lefelé húz bennünket. Csak azt tudom, hogy van egy nagyon mély lerakódás a létezésünk alján, a második vagy legfeljebb harmadik réteg lehet alulról számítva, ami már végleges és változhatatlan, ahol már nem mozdul az életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán mozdíthatatlan és befejezett. Er s és szilárd tartalom ez az emberben, és nem valamilyen szomorú vagy halott dolog, s t bizonyos tekintetben éppen ez él igazán, ez az, amit létezésünk folyamán létrehoztunk, amit életre hívtunk életünk anyagából. A többi és a további, a fedélzet rengése-ingása, a küls bb rétegek, mint ez a mai civil életünk, már könny, és csak játék, maradék nyári nagyvakáció. 3 Vagyis minden uszodalépcs n elhangzó kérdés megválaszolható. 4 3 Iskola, Vö.: Ottlik Géza felfogásában»a regény nem mondani akar valamit, hanem lenni akar valami«. Regényének mondanivalója nem valami, hanem a létezés egésze, a teljes élet. Tapasztalhattuk, hogy az ebbe a kutatásba bevont olvasók jelent s hányada érzi, és meg is fogalmazza ezt. De még közülük is sokan megfeledkeznek arról, hogy az iskolában és bennük történtek felidézése Szeredy Dani kérdésére (Helyesen tette-e, hogy összeköltözött Magdával?) kínált válaszként is értelmezhet, pontosabban lehet ség arra, hogy maga Szeredy tudjon válaszolni saját kérdésére, ugyanis»nem az én véleményemre volt kíváncsi Szeredy ( ), hanem a saját véleményére. Azt remélte t lem, hogy én messzebbr l tudom nézni élete összegubancolódott z rzavarát, s az én közbeiktatásom segítségével talán majd ráeszmél, hogyan is fest a helyzet annak az istennek a szemszögéb l, aki nézi mindezt«(iskola, 15). Szerepcsere történt: most Medve szövegét is segítségül véve Bébé meséli el Szeredynek a velük történteket. Mivel»meséje«valamiképpen a teljes életr l szól, Szeredy megtalálhatja benne a jelentést (és a ki-jelentést), az értelmet, a fogódzót. Így lehet ezzel az olvasó is. is kíváncsi a»saját véleményére«, 7

8 Azután a szavak úgyis elveszítik jelentésüket és jelent ségüket. De akkor már senkinek sem hiányoznak. Mert akkor már mindenki tudja, aki szabad ember, hogy a csend, a hallgatás lehet csak a teljességgel, a mindenséggel visel s. II. végs soron sohasem a m alkotás, hanem mi magunk volnánk a tét (Kulcsár Szabó Ern ) Úgy véljük, mindezek okán ma különösen érdemes lehet az Ottlik-szövegek mélyrétegeinek (újabb) vizsgálatába fogni: merthogy ebben a helyzetben egy olyan elemz szempont fölvetése, amely az Iskola a határon egy lehetséges, új fajta hipertextuális poétikájára teszi a hangsúlyt, fontos lehet. Ez a fajta poétikai szempont ugyanis szándékaink szerint egyrészt a szöveg mindeddig kevéssé vizsgált valóságvonatkozásait hozza értelmez i horizontunkba, másrészt általa a szöveg hipertextualitásáról mondottak hasznosulhatnak a regény további szöveg képiség id tér világkép összefüggés-rendszereinek vizsgálatában, illetve akár a másik irodalom, a digitális szöveg, digitális olvasás jelenségeinek pontosabb megértésében és megismerésében is. (Hisz meggy désünk szerint Ottlik Géza ama bizonyos másik irodalom -nak az egyik els szószólója a kés -modernség utáni, posztmodernség el tti magyar irodalomban.) vagyis arra a személyre, aki benne a m alkotás epifániája által és az társszerz i közrem ködésével megszólíttatik (KAMARÁS István, Olvasó a határon, PONT Savaria University Press, Bp. Szombathely, ). 8

9 Az Iskolának a magyar epikus hagyományba történ beágyazása után a regény (hipertextuális) poétikájának legfontosabb összetev ir l és vonásairól szeretnénk számot adni dolgozatunkban. Nyelv és történés, hallgatás és megszólalás, illetve m faji dilemmák taglalását követ en megkíséreljük bemutatni az Iskola (nagy)kompozíciójának alapelemeit és alapelveit, illetve azt, ahogyan az sszöveg Továbbél k, illetve az utószöveg Buda mintegy körülfogja, körülírja az Iskolát ( egyik dolog a másikát József Attila), mégpedig olyképpen, mint ugyanannak az élményvilágnak különböz narratív technikákkal történ rögzítései, epikumba való beemelései. A Ottlik-opuszok tér- és id szerkezete (például) ezért koncentrikusan rímel egymásra, illetve az er teljes sajátszer ségek mellett közös tulajdonságokat is mutat vélik a következ részfejezetek. Célunk tehát, hogy a regényt a kés -modernség utáni magyar próza egy olyan állomásaként (is) értelmezzük s eme értelmezési lehet ség létjogosultságát bizonyítsuk, amely mindenekel tt az Iskola a határonnak mint hipertextszer szövegképz dménynek 5 az interpetációját jelentheti. Hipotézisünk szerint folytatva az el bb elmondottakat ugyanis az Ottlik-m egyfel l az öntükröz narratíva klasszikus nagyregénye, ugyanakkor az egyik els magyar szépirodalmi jelleg hiperszöveg, vagyis némi túlzással szólva nem más, mint egy pszeudo-hiperregény (legalábbis: feltétlenül mutat ilyen tulajdonságokat). 5 a hipertext»egy individuális szövegegységekb l, avagy lexiákból, és az azokat összeköt elektronikus kapcsolóelemekb l álló információs technológia«(landow, George meghatározását idézi NÉMEDI Andrea, A posztstrukturalista kritika mint hipertext = Szövegek között VII [Irodalomelméleti tanulmányok], szerk. FRIED István és HUBA Márk, Szeged, SZTE BTK Öszszehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2003, [idézet: 72]). 9

10 Bizonyítandó feltételezéseink másik csoportja arra utal, hogy a regény valóságvonatkozásai adalékul szolgálhatnak a szöveg értelmezéséhez. Fikció és valóság összevetése, a narratív struktúra e néz pontból való értelmezése fontos feladatunk, els sorban azonban nem referenciális olvasatról szeretnénk számot adni, hanem arról a különös metaszint valóság fikció viszonyról, amely e regény poétikájának, így modernségének (egyik) alapja. A valóságvonatkozások vizsgálata során arra törekszünk, hogy a szöveget végesvégig átszöv s t, alapjaiban strukturáló, K szeghez köthet szövegelemek és szimbólumok értelmezési tartományát megképezve világíthassunk rá a regény jelentésrétegeinek hiperszöveg-szer szervez dési módjára, a szövegtest felépítésének különleges technikáira, a narráció egyedi elemeire, a jelentéselmozdulások mikéntjére. Egyes szöveghelyeknek az egymáshoz való viszony min ségéb l, helyzetéb l létrejöv jelentésépülését, illetve e jelentésépülés relativitását is vizsgálni szándékozunk. Kiemelten kezeljük a mindezeket id ben és térben összefogó, a regény címében gazdag és sohasem végleges jelentéssel szerepl határ szónak, motívumnak mint f szimbólumnak az interpretációját, s igyekszünk kitérni (például) a szubtextusnak mint reprezentáns alakzatnak, illetve néhány más kiemelt motívumnak a szövegteremtésben játszott hangsúlyos szerepére. Az Iskola a határon véleményünk szerint tehát nem(csak) lineáris regény, hanem kódexolvasással is megérthet hiperszöveg (erre utal Esterházy Péter képe is, mely megszokott módszereinkkel olvashatatlanná, vagyis dekódolhatatlanná tette a regény szövegét, másfajta módon azonban talán épp-így-befogadhatóvá). 10

11 Tanulmányunk utolsó fejezete dilemmaszer en veti föl a kérdést, amely az Iskolával összefüggésben, de attól függetlenül is kialakult a Budáról folyó szakmai diskurzusban, s tette alapvet en kétpólusúvá a regény recepcióját. Tudniillik kudarc-e a Buda vagy Ottlik Géza halál utáni, utolsó, immár egészében a posztmodern textuálás felé tett gesztusa? Végül dolgozatunk Függelékében áttekintjük a recepció, a kanonizáció és a kultusz ötödfél évtizedét, különösen annak meglehet sen gazdag utolsó id szakát ( ). Ennek során igyekszünk kimutatni egyrészt, hogy az Iskola és az író kultusza nem Magyarországon, hanem (az akkori) Jugoszláviában, a Vajdaságban kezd dött a hetvenes évek elején, másrészt, hogy Ottlik-regény példázatos-szimbolikus olvasata szinte emberölt nyi id n keresztül épült föl az olvasónemzedékekben, míg végül a m eljutott a teljes köznapi és a szakmai elismeréshez, s t a kánonbeli és a tananyagbeli legitimációhoz. Hipotézisszer en megfogalmazzuk azt is, hogy a 2003-as év egyfajta korszakhatár az Ottlik-szövegek befogadástörténetében. A kultusznak ugyanis már szinte minden kelléke készen van (képeskönyv, emléktáblák stb.), s lezárult a Budát követ els recepciós évtized is: az életm elfoglalta méltó helyét a kés -modernség magyar prózairodalmában. A közeljöv ben azonban az Ottlik-szakirodalom további gazdagodása várható: több vele foglalkozó könyv készül a kutatóm helyekben; ám ezek már igencsak újfajta szemléleti bázisról értelmezik az író életm vét: el térbe kerülnek a narratológiai, poetológiai, filozófiai s t: olykor a kemény tudományok -at végiggondoló néz pontok. Összességében elmondhatjuk, hogy minden bizonnyal a genetikus hálózati kritikai kiadás évtizede kezd dött el 2004-gyel. De semmi rendkívüli nem történt: az Ottlik- 11

12 regény lényege természetesen épp ebben a kimeríthetetlenségben rejlik. Mert az Ottlik-regény remekm. S nem csak az Iskola a határon az. III. Nyelv és álmok. Ezen a síkon játszódnak le a valóságos történetek, és aki feljegyez bel lük valamit, birtokba is veszi. (Margaret de Moor) Az emberben mindig rejlik még valami, amit csak maga bontakoztathat ki az öntudatosodás és a nyelv szabad aktusaiban, és ami nem alkalmazkodik a mindent küls véidegenné változtató, személyt l elvonatkoztatott determinációhoz írja Mihail Bahtyin Az eszme Dosztojevszkijnél 6 cím tanulmányában. Umberto Eco pedig így folytatja a gondolatot: Fiktív történeteket természetesen ezután is olvasni fogunk, hisz bennük keressük a formulát, amely értelmet adhat az egész életünknek. Végül is egész életünk során eredetünk történetét kutatjuk: hogy mivégre születtünk és mivégre élünk. Néha kozmikus történetre vágyunk, a világegyetem történetére, néha csak a magunk egyéni történetére (amelyet a gyóntatóatyánknak vagy a pszichiáterünknek mondunk el, vagy egy napló napjaira írunk). És el fordul az is, hogy egyéni történetünk egybeesik a világegyetem történetével 7. 6 BAHTYIN, M. M., Az eszme Dosztojevszkijnél = B., M. M., A szó esztétikája, Bp., Gondolat, 1976, ECO, Umberto, Hat séta a fikció erdejében, Bp., Európa, 2002,

13 Az Iskola a határon egy nagyobb epikai egység része, mondottuk, s akként is értelmezhet. Ez az epikai egység tágabban Ottlik Géza élete, sz kebb értelemben a Továbbél k l, az Iskola a határonból és a Budából áll. A három egység nem a megszokott módon, lineárisan viszonyul egymáshoz, hanem koncentrikusan épül egymásra, s bennük minden egyedi módon jelölhet -érzékelhet szöveghely hipertextuális viszonyban van minden más egyedi módon jelölhet -érzékelhet szöveghellyel. 8 Az Iskola a határon példázatos és szimbolikus olvasatokat lehet vé tev regény. Lényege az alinearitás, az aszimmetria, a világosság sötétség, az egyszer ség bonyolultság, a beszéd hallgatás, a káosz rend s persze a szabadság nemszabadság dichotómiák körülírása annak megérzékítése, hogy a világ viszonyai soha nem egyértelm ek és mégis mindig azok. Annak megérzékítése, hogy szavakkal a világ nem közölhet, ám szavak nélkül sokminden elmondható. Annak megérzékítése, hogy a megrendültség átélése könyny vé teheti a lelket s elviselhet vé még a végs búcsúzást is: mert így az ember méltósággal állhat meg a semmi fala el tt (Beney Zsuzsa). Ahogyan Kosztolányi szemléli ama Hajnali részegségmegnyugvásban a minden éji égi bált, amiként József Attila eszmélkedik rá mindannyiunkat eszméltet n, hogy iramlanak örök éjben / kivilágított nappalok (Eszmélet), úgy érzitudja-látja minden Hajnali háztet k írója is, hogy az utolsó pillanatban is van remény. Ezért hát csak annyit mond önmagának a Budában, Lexi hangján, amikor már minden el- nni látszik: Ne add fel, Bébé! 9 8 Mondhatnánk úgy is: az Iskola a határon egy olyan volumen, egy olyan pergamentekercs, melynek egyik végére a Továbbél k, másik végére a Buda van feltekerve. 9 Buda, 245. és 246. (Hilbert Kornél, vagyis Lexi szavait idézi a szerz.) 13

14 Az utolsó könyv természetesen egy hajnal képével ér véget, 1922-b l, a kezdetek kezdetének idejéb l: Ki hinné, hogy a kis hajnali járkálástól micsoda öröm fogott el? ( ) // Kelt fel a nap. Ezt még megvártam, de hogy végül is miért éreztem boldogságot: emiatt másnap felébresztettem Belloni barátomat:»gyere, lemegyünk, Gyula! Megnézzük, hogy hasad a hajnal«. 10. Egy regény az irodalom nem más, mint a mégiselmondás jobb híján létrejöv ideiglenes állapota. Ennek a nem-lineáris trilógiának a strukturálatlan struktúrája azt szeretné elmondani, hogy beszélni és megérteni nehéz. Hogy elbeszélni nehéz. Mert csak megélni lehet. Mert csak élni lehet, csak élni érdemes. Ennek a strukturálatlan struktúrának legvégs képpen önmaga megszüntetése a célja. 11 Egy szöveg a szöveg megszüntetésének pedig két útja-módja van: a képpé változtatás és a hallgatás. Ottlik az utóbbit, Esterházy az el bbit választotta. Talán azért, mert mindketten rájöttek, hogy a szabadság, a szeretet és az alkotás kegyelme soha Nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut 10 Buda, Nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy a közlésprobléma olyan megoldásaira gondoljunk, mint amilyet például a Tractatus Wittgensteinja nyújtott, azt állítván, hogy aki t megérti, az tulajdonképpen azt ismeri fel, hogy m ve szavai értelmetlenek voltak, s a könyvet sutba vágva (»elhajítva a létrát, miután felmászott rajta«) a misztikus hallgatáshoz jut (NEUMER Katalin, Hallgatás és dialogikus viszony Ottlik Géza Iskola a határon cím regényében = N. K., Tévelygések a nyelv labirintusában, Bp., MTA Filozófiai Intézete, 1995, 42.). 14

15 A SZERZ TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓJA I. ÖNÁLLÓ KÖTETEK 1. Miért szép (Verselemzések), Pauz Westermann, Celldömölk, 1997, , 102 oldal. 2. Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban (Középiskolásoknak, érettségiz knek, felvételiz knek), Önkonet, Budapest, 2000, 360 oldal. II. TANULMÁNYOK 3. A halál mint kísértés = Élet és Irodalom, 1996/ Az élményközpontú irodalomtanítás = Irodalomtanítás az ezredfordulón, f szerk. SIPOS Lajos. Pauz Westermann, Celldömölk, 1998, Sem azé, aki fut = Iskolakultúra, 2002/4, A másik irodalom I II III IV = Életünk, 2002/6, ; 2003/9, ; 2004/3, ; 2004/6, A megismerés alakzatai (Kertész Imrér l) = Új KönyvPiac, március, III. KÖNYVSZERKESZTÉSEK 8. Mélylégzés (Adalékok Ottlik Géza: Iskola határon cím regényének világához), Savaria University Press, Szombathely, 1997, oldal 9. Irodalomtankönyv ma, Budapest, Pont, 2002, 152 oldal 10. A megértés felé, Budapest, Pont, 2003, 152 oldal OTTLIK GÉZA ÉLETM VÉVEL KAPCSOLATOS PUBLIKÁCIÓK I. KÖNYVSZERKESZTÉS Mélylégzés (Adalékok Ottlik Géza: Iskola határon cím regényének világához), Savaria University Press, Szombathely, 1997, oldal A könyv recepciójából (válogatás a független hivatkozások közül): 1. BOHÁR András, Ami lényeges, az zárójelben I, Az Iskola a határon befogadásának irányairól, Pannon Tükör, 1999/3,

16 2. BOHÁR András, Ami lényeges, az zárójelben II, Az Iskola a határon befogadásának irányairól, Pannon Tükör, 1999/4, KAMARÁS István, Olvasó a határon. Az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata, Bp., Pont Kiadó, 2002, KELECSÉNYI László, A szabadság enyhe mámora. Ottlik Géza életei, Bp., Magvet, MÁRTONFFY Marcell, Olvasás-példázatok. A parabolaértelmezés változatai Ottlik Géza Iskola a határon cím regényének magyarországi fogadtatástörténetében [I. rész], M hely, 2001/1, MÁRTONFFY Marcell, Olvasás-példázatok. A parabolaértelmezés változatai Ottlik Géza Iskola a határon cím regényének magyarországi fogadtatástörténetében [II. rész], M hely, 2001/2, BOHÁR András, A m alkotás státuszai = B. A., Nyitott kultúra felé, Budapest Kaposvár, Magyar M hely Kiadó Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai F iskolai Kar, 2003, SÁRI László, Test és politika: homoszociális viszonyok Ottlik Géza Iskola a határon cím regényében, Irodalomtörténet, 2003/4, FINTA Gábor, A határ iskolája. A regénynyelv mint történetképz er = Szó, elbeszélés, metafora, szerk. HORVÁTH Kornélia, Bp., Kijárat, 2003, 188. II. KONFERENCIAEL ADÁSOK 1. Mélylégzés. A K szegi szombathelyi Ottlik-kultusz els évei = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti konferencia, Pet fi Irodalmi Múzeum, Budapest, szeptember 30 október Sem azé, aki fut Szövegszimbolizálódás Ottlik Géza Iskola a határon cím regényében = a Berzsenyi Dániel F iskola Filológiai Intézetének konferenciája, Szombathely, március A határ-szimbólum metaszintjei Ottlik Géza nagyregényében = A szombathelyi Berzsenyi Dániel F iskola Bölcsészettudományi Karának Határsávok c. konferenciája, Szombathely, BDF, november Adalékok az Ottlik-recepció ötödfél évtizedéhez = A szombathelyi Berzsenyi Dániel F iskola Bölcsészettudományi Karának Konvergenciák c. konferenciája, Szombathely, BDF, március Az Ottlik Intézet koncepciója = Találjuk ki (újra) Nyugat- Pannóniát! c. konferencia, Sopron, május

17 III. TANULMÁNYOK, RECENZIÓK 1. A szeretet éghajlata (Ottlik Géza: Buda), Élet és Irodalom, 1993/ Otthon az ingyenmoziban (Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza), Élet és Irodalom, 1994/ Az élményközpontú irodalomtanítás néhány lehet sége = Irodalomtanítás az ezredfordulón, f szerk. SIPOS Lajos, Pauz Westermann, Celldömölk, 1998, Ottlik-napló, Vas Népe, június Mélylégzés. A k szegi szombathelyi Ottlik-kultusz els évei = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok, szerk. KALLA Zsuzsa, A Pet fi Irodalmi Múzeum könyvei 9., Budapest, 2000, Sem azé, aki fut Szövegszimbolizálódás Ottlik Géza Iskola a határon cím regényében = Iskolakultúra, 2002/4, Amit kinyomtatnak (Kelecsényi László: A szabadság enyhe mámora. Ottlik Géza), Életünk, 2002/3, Földtani türelem, vigasztalás (Kelecsényi László: Az elbeszélés nehézségei. Ottlik-olvasókönyv), Új Könyvpiac, 2002/7 8, Az utolsó garabonciás (Ottlik. Képeskönyv, szerk. KOVÁCS Ida, Pe- fi Irodalmi Múzeum, 2003), Új Könyvpiac, április, 20. FÜGGETLEN HIVATKOZÁSOK SZÁMA: 41 INTERNETES KERESÉS (GOOGLE): június 24-én: F zfa Balázs : 325 találat A TELJES PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (kb. 300 tétel) ELÉRHET : 17

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender K A A óv m m v m y ü b * m y y b m j bb A ybó m. M m ó mb j b ( v ó : u ó, ü, ó u, y ó m, v - m y mó ó : v ó mu, y ó, ü b -, ü j, m b ó, b.). Em b ü b, ü b u,, - m ü, v y y m y. M u ó m m y v u m y b v

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept. 16. 2. szept. 23. 3. szept. 30. 4. okt. 7. 5. okt. 14. 6. okt. 21. 7. nov. 4. 8. nov. 11. 9. nov. 18. 10. nov. 25. 11. dec. 2. 12. dec. 9. 13. dec.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI Fábián László: Az Édes Anna legendárium Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete Témavezető: Dr. Thimár Attila PhD, Csc, egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcs dei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1 / 5 Bevezet rendelkezések: 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) a az Alapszabály és a Szervezeti és M ködési

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 Felhívása TÁMOP 5.4.5 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A magyar neveléstudomány tudományos aktivitásának felmérése empirikus eszközökkel Kutatási zárótanulmány

A magyar neveléstudomány tudományos aktivitásának felmérése empirikus eszközökkel Kutatási zárótanulmány W a r g o K ö z g a z d a s á g i E l e m z - é s P i a c k u t a t ó I n t é z e t A magyar neveléstudomány tudományos aktivitásának felmérése empirikus eszközökkel Kutatási zárótanulmány Budapest, 2008.

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

HUNGAROLÓGIA ÉS KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

HUNGAROLÓGIA ÉS KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT HUNGAROLÓGIA ÉS KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT (Hungarológia Központ) Ez a kiadvány a Szegedi Tudományegyetem Hungarológia- és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Központja által

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Beszélni nehéz. A PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A doktori iskola vezet je: Dr. Kabdebó Lóránt, egyetemi tanár. Témavezet : Dr. Beney Zsuzsa, egyetemi tanár

Beszélni nehéz. A PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A doktori iskola vezet je: Dr. Kabdebó Lóránt, egyetemi tanár. Témavezet : Dr. Beney Zsuzsa, egyetemi tanár 2 A PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A doktori iskola vezet je: Dr. Kabdebó Lóránt, egyetemi tanár Bedecs László Témavezet : Dr. Beney Zsuzsa, egyetemi tanár Opponensek: Beszélni nehéz. Költ i magatartásformák Tandori

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Ünnepi könyvheti felolvashow SZombathely az Olvasás Fővárosa Is

Ünnepi könyvheti felolvashow SZombathely az Olvasás Fővárosa Is A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki. Ünnepi könyvheti felolvashow SZombathely az Olvasás Fővárosa Is Nietzsche Elkötelezettség

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

ARNOCLEAN Cégbemutató

ARNOCLEAN Cégbemutató 2013 LEGFONTOSABB CÉLUNK: hogy Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak a legmagasabb színvonalon, a legkiválóbb minőségben és a legszélesebb körben tegyünk eleget. KÜLDETÉSÜNK Tények igazolják, hogy a technikailag

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

és s a fenntarthatóság

és s a fenntarthatóság Vállalatok társadalmi t felel ss sségvállalása és s a fenntarthatóság EOQ 55. Kongresszusa 15. szekció 1 Nyikos Györgyi: Fenntartható fejl dés A fejl dést hagyományosan a GDP-vel szokták mérni: gazdasági

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

KÁROMKODÁSBÓL KATEDRÁLIST?

KÁROMKODÁSBÓL KATEDRÁLIST? KÁROMKODÁSBÓL KATEDRÁLIST? Ki viszi át a Szerelmet-konferencia Veszprém Ajka Iszkáz, 2010. szeptember 24 26. SZEPTEMBER 24-e, PÉNTEK Balla Demeter fotója TÁRSRENDEZVÉNYEK 12.00 13.00 JORDÁN TAMÁS Kossuth-díjas

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira:

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira: Tüskevár nap Hamarosan vetítik a mozikban Fekete István örökbecsű történetét, a Tüskevárt. Újjáéledt nemzeti kincsünk hiánypótló alkotás. Az új feldolgozás friss képekben mesél a természet szeretetéről

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

A kutatóegyetemek és az életen át tartó tanulás. Dr. habil Fábri György ELTE PPK

A kutatóegyetemek és az életen át tartó tanulás. Dr. habil Fábri György ELTE PPK A kutatóegyetemek és az életen át tartó tanulás Dr. habil Fábri György ELTE PPK Tartalom I. Kutatóegyetemek a fels oktatásban II. A harmadik misszió és a LLL III. Tudás, egyetem, egy életen át Tartalom

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

MIKSZÁTH NAP. Nógrád megye kulturális-turisztikai. bemutatkozása Budapesten

MIKSZÁTH NAP. Nógrád megye kulturális-turisztikai. bemutatkozása Budapesten MIKSZÁTH NAP Nógrád megye kulturális-turisztikai bemutatkozása Budapesten 2010. május 28.-án (pénteken) 10.00-20.00 óra között a Pet fi Irodalmi Múzeumban 1 Május 28-án Nógrád megye kulturális-turisztikai

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában i munka a bírósági könyvtárakban. I. A könyvtárak működése, működtetése

Részletesebben

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika SZAKMAI PROGRAMOK 2006. január 30. 11.00-12.00 Tankönyvkérdés több szemmel Kerekasztal-beszélgetés dr. Bartha Lajosné, OM közigazgatási főtanácsadó, dr. Koller Lászlóné, a Tankönyvesvállalkozók Országos

Részletesebben

Daniel H. Pink. Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp

Daniel H. Pink. Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp Daniel H. Pink Motiváció 3.0 Ösztönzés másképp A könyv megjelenését a Develor Tanácsadó Zrt. támogatta. Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz 11 BEVEZETÉS: Harry Harlow és Edward Deci rejtélyes rejtvényei

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál 5. elearning Fórum 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház T-Mobile Magyarország Rt. elearning a T-Mobile Magyarországnál Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja:

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja: Név: A kliens kódja: Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: év hó nap A kérdez súlyosság-értékelése 0-1 Valódi probléma nem áll fenn /nincs szükség segítségre 2-3 Kevésbé súlyos

Részletesebben