1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége"

Átírás

1 1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván,Thubál, Mésekh és Thirász. A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah. Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim. Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim,Pút, és Kanaán. Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán. Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent, Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város. Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot, és Naftukhimot. Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot. Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet. Jebuzeust, Emoreust, és Girgazeust. Khivveust, Harkeust, és Szineust. Arvadeust, Czemareust,Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei. Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig. Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök, s nemzetségök szerint. Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala. Sém fiai: Élám Assur, Arpaksád, Lúd és Arám. Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether, és Más. Arpaksád pedig nemzé Séláth, Séláh pedig Hébert. Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán. Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot. Hadórámot, Úzált, és Dikláht. Obált, Abimáélt és Sébát. Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai. És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig. Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint. Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után. Bevezetés A nemzetségi táblázat is Ige. Figyeljük meg Noé szavait, mit mondott a fiairól? Hogyan valósult meg az Ige a fiak életében és a tőlük származó nemzetségekben? A Mózes első könyve 9. részének verséig ezt olvassuk: Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala: Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán! Néhány leszármazott alapján látni fogjuk az egyes nemzetségek életének alakulását. Főképpen azt figyeljük meg, mit tanulhatunk meg, mit üzen számunkra az Ige életük, sorsuk, bűneik, nyomorúságaik vagy hitük által! 1.) Khám nemzetsége

2 Noé - amikor mámorából felserkent először Kánaánhoz szólt: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. Kánaán Khám fia volt, Noénak unokája. Noé nem a fiának, hanem Khámnak mondta az átkot.

3 (1) A kananeusok Van valami különös kapcsolat az Igében Khám és fia, Kánaán között, akit Noé megátkozott. A Mózes első könyve 9. részének 18. és 22. versében láthatjuk: Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja. Külön kiemeli az Ige: Khám pedig Kanaánnak Atyja.[ ] Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírül adá künnlevő két testvérének. Nem véletlenül említi az Ige szinte mindig úgy Khámot, hogy ő Kánaán atyja. Kánaán az, akit megátkozott Noé: Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen (25. v.) Az apja, Khám szoros kapcsolatban volt vele, pedig nem is elsőszülötte volt, hanem a legkisebb fia. Észrevehetjük Khám jellemében, hogy a legkisebb fiához vonzódott, akit Noé megátkozott. Az ígéret földjén kananiták laktak Az ígéret földjére kananiták telepedtek le, ezért nevezték Kánaán földjének. Olyan nép lakta, melyet Noé megátkozott. Az Ige felsorolja a 15. verstől, kik voltak ők: Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet. Jebezeust, Emmoreust, és Girgazeust. Khivveust, Harkeust, és Szineust. Arvadeust Mind ismerős név a Bibliából, olvashatunk róluk, amikor Izráel népe elfoglalja az ígéret földjét. Azon a földön tehát megátkozott nép lakott. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, mondta neki, menjen ki Úr Kaszdimból a folyóvízen túlra, az ígéret földjére, ahol kananeusok laktak. Amikor például Sára meghalt, Kéth fiaihoz ment. Kéthet is a kánaániták között soroja fel az Ige. Mint idegen élt a földön Ábrahám, és amikor felajánlották neki Makpela barlangját a körülötte lévő mezővel, akkor nem fogadta el. Azt mondta, kifizeti, nem közösködik a megátkozott nemzetséggel. Megfizette ezüstben, kalmároknál kelendő áron. Nem fogadott el a kezükből - még olcsóbban sem - semmit. Tudta, hogy milyen ez a nemzedék, ezért járt úgy közöttük, mint idegenben. Hiába ígérte neki az Úr, hogy minden az övé lesz, mégis idegenként lakott ott. A kanaániták bűnei Milyen volt ez a nemzetség? Mózes első könyve 15. részének 15. versétől - miután Isten szövetséget kötött Ábrahámmal - azt mondta az Úr: Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemetettel jó vénségben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Az emoreusok is ott voltak Kánaán leszármazottai, a megátkozott nép között. Isten azt mondta Ábrahámnak, azért nem adja még neki azt a földet, mert az ott lakóknak, az emoreusoknak a gonoszsága még nem telt be. Isten még tűrt és várt. Mi volt ez a gonoszság? A Kánaán népének, az átkozott népnek a gonoszságáról Mózes harmadik könyve 18. részének 1-3. verseiben olvashatunk: Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd nékik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ne cselekedjetek úgy, a mint Egyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek a mint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket; se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok. Kánaán földjén leginkább szexuális eredetű bűnök terjedtek el, melyet az Ige felsorol. Néhány olvasható ezek közül a versekben: És a te felebarátodnak feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed. A te magzatodból ne adj, hogy oda áldozzák a Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr. Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonnyal hálnak; utálatosság az. És semmiféle barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed Ez volt Kánaán földjén, és ez van ma is a világban.

4 Néhány évvel ezelőtt még nem ismerték el a homoszexualitást - maguk is szégyellték -, de ma már polgárjogot nyert. A mai amerikai elnök első cselekedete az volt, hogy legitimmé tette. Pedig Isten Igéje azt mondja: Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül; mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magokat, kiket én kiűzök ti előletek (24. v.). Ez volt a kananiták, az emoreusok gonoszsága: És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait. Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez útálatosságok közűl semmit meg ne cselekedjetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény: (Mert mindezeket az útálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, a mely előttetek, van; és fertelmesé lőn az a föld), Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, a mint kiokádja azt a népet, a mely előttetek van. Mert a ki megcselekszik valamit ez utálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül ( v.). Súlyos szavakat használ az Úr. Ráismerhetünk, hogy a mai világ ugyanúgy megért az ítéletre. Lassan betelik a gonoszsága ennek a világnak is, mint akkor az emoreusoké. Amíg Isten látott valami jót, addig tűrt és várt, de előbb-utóbb megelégelte. Sodomában és környékén is kananeusok laktak Milyenek voltak a népek ezen a földön? Mózes első könyve 10. részének 19. versében találjuk meg, hol volt a kananeusok terültének a határa: Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh Sodoma is hozzá tartozott, és tudjuk, hogy a sodomia milyen bűnt jelent. Ábrahám imádkozott Sodomáért. Isten eljutott odáig, hogy azt mondta, ha tíz igaz embert talál a városban, azért a tízért az egésznek megkegyelmez, de nem volt tíz igaz ember sem. Mi volt a bűnük? Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket (19,4-5). Tudjuk, mit jelent ez a kifejezés, hogy had ismerjük meg őket? Azt, amit a Mózes harmadik könyve 18. részében olvastunk: ne hálj úgy férfival, mint asszonnyal hálnak. Homoszexualitást jelent. Azt válaszolta erre Lót: Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek. Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt?... A bűnnek micsoda fertelmes mélysége az, hogy egy igaz ember - mert Lótot igaznak mondja az Ige - azt mondja: tessék, itt van a két lányom prédára, csináljatok velük, amit akartok! A férfiaknak azonban nem kellettek a lányok, és azt válaszolták: Te ne szabj nekünk törvényt! Nem csoda, hogy azt mondja az Úr: kiokádja az a föld az ő lakosait (1Móz 18,25). Nehogy így tegyetek, mert benneteket is kiokád a föld! Ilyen volt Kánaán! (2) A filiszteusok Az alapige 14. versében ez áll: a honnan a Filiszteusok származtak A kananiták a testi bűnöket, a filiszteusok pedig a szellemi, démoni világot jelképezik. Azt a sötét szellemi hatalmat, ami alatt most is nyög a föld. Az egyik megjelenési formája a szexualitás, a testiség, ami eláradt a földön a gonosz hatalmak munkálkodása során. Sok más bűn is jön vele együtt. Izráel népének sok harca volt a filiszteusok ellen. Ott laktak egymás közelében, területeik határosak voltak. A filiszteusok vezére volt Góliát. Hatalmas ember volt - méltán jelképezte a Sátánt -, Izráel táborában senki nem tudott megállni előtte. Kiállt, és negyven napon keresztül

5 gyalázta Istent, Isten seregét. Mikor meglátta Dávidot, akkor őt is gyalázta Istenével együtt. A szellemi hatalmak úgy támadják az embereket, hogy semmibe veszik Isten hatalmát, és gyalázzák Őt. Ezen a világon most ugyanígy eláradt a sátánizmus, és annak mindenféle formája. Nyílt sátánimádat és nyílt istenkáromlás zajlik. Ezt jelképezik a filiszteusok. Ide jutott mára a világ. Néhány rockegyüttes teljesen eladta magát a Sátánnak, az ő dicséretét zengik, Isten ellen támadnak. A szülők tudják-e, mit hallgatnak gyermekeik, amikor rock zenét hallgatnak? Lehet, hogy nem értik a szöveget, mert angolul énekelnek, de azok démonikus, félelmetes szövegek. Elárasztotta a világot a spiritizmus, a sátánizmus, sok okkult dolog, mely mind nyílt sátáni támadás! Filiszteusok, akik gyalázzák Istent, és Isten népét. (3) Mizcráim, azaz Egyiptom Miczráim, pedig nemzé: Lúdimot, (13. v.). Miczráim, más néven Egyiptom. Egyiptomról úgy beszél az Ige, mint Khám országáról. Isten azt mondta az Ő népének, Ne cselekedjetek úgy, a mint Egyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek, a mint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket (3Móz 18,3). Egy tőről fakadnak, Khám törzséből valók, bálványimádók, és súlyos bűnökben élők. Egyiptom a szolgaság háza, a Sátán rabságában élő régi életünknek a jelképe, ahonnan az Úr minden embert ki akar szabadítani. A hívők esetében már meg is tette! Néhány Igéből látható, hogy Egyiptom Khám földén található, és a szolgaság háza. A 105. zsoltár 23. versében ez olvasható: És beméne Izráel Egyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. Egyiptomról azt mondja az Ige, hogy Khám földje: Khám földjén zsellérkedett. Khám földjén szolgált, a szolgaság házában. Így van minden ember, aki Krisztusban nem kapott életet. Egy elátkozott néphez tartozik, és szolgálja a Sátánt. A 106. zsoltár versében ez áll. Elfeledkezének Istenről, szabadítójokról, a ki nagy dolgokat művelt Egyiptomban, Csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Ebben az igerészben is úgy beszél Egyiptomról, mint Khám országáról. A 78. zsoltár 51. versében: megöle minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban. Nem véletlenül kellett Istennek ítéletet tartania Egyiptom és Egyiptom istenei felett. Az a szellemiség uralkodott, ami a mai világban is. Amit az Ige feljegyez Egyiptomról, abban az a legszörnyűbb, hogy amikor látták Izráel népének szaporodását, kiadta a király a parancsot. Először a bábáknak szólt, hogy öljék meg a csecsemőket, de a bábák félték az Urat, és nem tették meg (2Móz 1,17). Akkor azt mondta, hogy a folyóvízbe kell fojtani őket. Ismerjük ezt, a Sátán Az emberölő volt kezdettől fogva (Jn 8,44). Hallottunk a magzatgyilkosságokról. Azt mondják, és azt írják az újságok: Magyarországon több magzatot ölnek meg, mint amennyi elpusztul betegségekben. Szinte egy egész nemzet süllyed el és hal meg. De nemcsak nálunk van így, hanem sok más országban is. Mind a három terület, amelyről eddig szó volt a khámiták területe, ami az elátkozott Kánaán. Jellemzőik egyik oldalon a testi bűnök: szexualitás, érzékiség, az istenük a hasuk; a másikon a szellemi dolgok: sátánimádás, spiritizmus, okkultizmus; a harmadik jellemzőjük, amit Egyiptom jelképez: leigázni a másikat, ha kell megölni magzatokat, uralkodni a másik ember felett. Isten azt mondta Noé által: Szolgák szolgája legyen (1Móz 9,25). Nem szolgálni, hanem ölni, pusztítani, uralkodni akartak. A Sátánnak Istent kell szolgálnia, de ő az angyalaival együtt uralkodni akar. A Sátán azért jön, hogy öljön, pusztítson és romboljon. Isten akar lenni:

6 Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz (Ézs 14,14). Pedig Isten azt mondja: szolga vagy. A testünknek is szolgának kell lennie. Pál apostol azt mondta: megsanyargatom testemet és szolgává teszem (1Kor 9,27). Vigyázzunk, mert a személyes üzenet a mi számunkra is az, hogy mindig uralkodni akar a testünk! Isten életet akar adni, mert Ő minden életnek a forrása. Krisztus azt mondta: én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek (Jn 10,10). (4) Nimród Még egy név a khámiták közül, a 8. versben olvasható: Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Úgy is fordítják ezt, hogy kezdett hatalmaskodni a földön. Szolgák szolgája legyen, ezt mondta az Úr, de ő kezdett hatalmaskodni a földön. Így folytatja az Ige: Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród (9. v.). Lehet, hogy az Úr előtt is hatalmas vadász volt. De hol? A földön! A mai emberiségre is jellemző ez, hogy a földön, mindent csak a földön akar elérni. Itt habzsoljunk be mindenféle bűnös gyönyöröket, harácsoljunk pénzt, szerezzünk hatalmat, érjünk el mindent, amit akarunk, de csak itt a földön. Nekünk pedig azt mondja az Úr, az odafelvalókkal törődjünk (Kol 3,2), ne a földiekkel, mert ez a föld elmúlik. Nemcsak a föld, hanem az ég is ropogva megég, mert az elemek felbomlanak (2Pét 3,10). Akinek csak földiek vannak, annak nem marad más, csak az ítélet. Akinek nincs Krisztusa, mennyei hazája, hiába volt hatalmas a földön. Bármilyen hatalmas volt itt, Isten előtt meg kell állnia, és semmit sem fog a hatalma csökkenteni azon az ítéleten, amit az életéért fizetnie kell. Nem kellett nekik Jézus Krisztus megváltása, a golgotai kereszt, ezért nem adták át az életüket az Úrnak. A 20. vers még egyszer: Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint. Khám fiai - amint láttuk - a testiséget, az érzékiséget, a szexuális bűnöket, az uralkodni vágyást, mások meggyalázását, letiprását, megölését, megalázását jelenti. Ott kezdődött már gyermekkorban, amikor látta atyjának a mezítelenségét, és nem befedte, hanem kikiabálta, megjelentette másoknak is. A héber Bibliában olvasható erről egy zsidó magyarázat. Vajon ők hogy látják, miért van Kánaán Khámmal összeforrva? Érdekes dolgot írnak, amelyet az Igéből nem lehet kimutatni, de érdemes elgondolkodni rajta: feltehetően azért Kánaánt átkozta meg, mert lehetséges, hogy a nagyapa mezítelenségét először a gyermek látta meg, az szólt az apjának, az apja meg a testvéreinek. Nem tudom. Az azonban biztos, hogy gyermekkorban megmutatkoznak bizonyos bűnökre való hajlamok, mert azok örökölhetőek. Neveléssel idejében tenni kell ellene, ami a szülők feladata. A szülő feladata nevelni, amíg gyermekük rá nem jön - már ifjú korában -, hogy ilyen-olyan bűnre hajlamos, és keresi Krisztusban a megoldást. Ha a szülő ezt nem teszi, a gyermekei utódaira is kiható, súlyos következmények jöhetnek. 2.) Jáfet nemzetsége A 9. rész 27. versében, a pátriarka, Nóé mondja: Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán! Jáfet nevének a jelentése: Isten megnagyobbít, nagy kiterjedés, kitágulás, szép, világos. Noé is mondta: terjeszze ki, és lakozzék Sémnek sátraiban. Megemlítem még, hogy mit jelent Khám neve: meleg, forró (a szexuális bűnökre is utal), elégett (a szexualitásban el is ég az ember), sötét bőrű, néptömeg és csődület. Sokan úgy látják -

7 én nem vagyok néprajzkutató, de olvastam könyvekben -, hogy a khámiták leszármazottai a sötét bőrűek. A jáfetiták leszármazottai pedig - mint nevének az egyik jelentése is mutatja - a világos, fehér bőrű emberek. Lehetséges, hogy így van. (1) Az atyai áldás Az atyai áldás így szólt: Terjessze ki Isten Jáfetet Isten kiterjesztette. A 10. rész 5. versében olvassuk: Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Arról a földről, ahol az Ararát hegyén megfeneklett a bárka, kiterjedtek a szélekre, szigetlakók lettek minden irányban. Azonban az atyai áldás azt is mondja: lakozzék Sémnek sátraiban Sémhez volt kötve. Mindaddig, amíg Jáfet - mondjuk így, a fehér ember - Sém Istenéhez van kötve, Isten törvényei szerint jár, áldást nyer, de ha nem, azonnal átok alá kerül. (2) További próféciák Jáfet nemzetségének jövőjéről Mi lett Jáfet utódaival, és mi lesz Jáfet utódainak, a fehér embereknek a jövendő sorsa? Az Ezékiel könyve 38. részének 1-3. versekben ez áll: És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekinteted Góg ellen, a Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle. És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme. A Mózes első könyve 10. részének 2. versében ez: Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. Ugyanezek a nevek. Vannak itt olyanok is - Madai és Jáván -, amelyek Ezékiel próféta könyvében nem szerepelnek. Gómer, Mágog, Thubál, Mésekh - ezek ugyanazok a nevek. Azt mondja Isten: ellened megyek [Miért megy Isten ellene?] És elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan; Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal (3-5. v.). Mit keresnek a szerecsenekkel? Miért szövetkeznek a Khámitákkal a Jáfetiták? Továbbá Gómer [ezt a nevet Jáfetnél olvastuk] és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled (6. v.). A 10. verstől: Így szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gonosz gondolatot. És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkűl, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik; Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közűl gyűjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén. Séba és Dedán [ezek is khámiták] és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? A 39. rész 6. verse: És bocsátok tüzet Mágógra és azokra a kik a szigeteken bátorságosan laknak [ezek ugye a szigetlakók a Jáfetiták], hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. És az én szent nevemet megismertetem az én népem, Izráel között A Jelenések könyve 20. részének 7. versétől: És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.

8 Mi az oka annak, hogy ide jutottak a jáfetiták? Nem lakoztak Sém sátraiban. Nem kellett nekik Sém Istene. Ki kellett nekik? A Sátán, aki eloldatik. Azokkal a népekkel szövetkeztek, akik a Sátán uralma alatt vannak. A fehér emberek között terjed legjobban a csecsemőgyilkosság, az abortusz, a sátánimádat, a spiritizmus és a szexuális bűnök. A szegleten, a szigeteken lakókat - akik egyre távolabb kerültek Jeruzsálemtől - fogja elhitetni a Sátán. Pedig lakozhattak volna Sém sátraiban. Elődeiket - akik istenfélő, hívő emberek voltak -, azokat megáldotta az Úr, földi és mennyei síkon is. 3.) Sém nemzetsége Ez a harmadik nemzetség. Sém jelentése magyarul: név, hírnév, dicsőség, tekintély. A sémiták nemzetségtáblázata a 11. részben folytatódik tovább, egészen Ábrahámig. Ábrahám nemzetségtáblázatát olvasva eljutunk Dávidig, onnan pedig Krisztusig. Egyenes a vonal Jézus Krisztusig! Hogyan szólt az áldás? Mit mondott Noé? Nem azt mondta, hogy a Sémiták áldottak, hanem Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék a Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán (1Móz 9,26-27). Az előbb azt láttuk, hogy Jáfet szolgál Kánaánnak, és nem fordítva, ahogyan lennie kellene, ugyanis engedett a testnek és a sötétségnek. (1) Áldott az Úr, Sémnek Istene Sémnél ezt figyeljük meg: Áldott az Úr, Sémnek Istene Ha Sém ragaszkodik az Úrhoz, akkor ő is áldott, de csak amíg ragaszkodik. Sém utódai közül is csak egy, az Ábrahám vonala volt áldott, akit kihívott az Úr. Ábrahám leszármazottaiból is csak az lett áldott, aki az áldott Istenhez ragaszkodott. Amikor megvetették Istent (5Móz 27,11), hiába voltak izráeliták, elveszítették az áldást, mert átkozott az, aki nem marad meg a törvényben (5Móz 28,15). Figyeljük meg! Isten nem népeket áld vagy átkoz meg! Hanem: van egy áldott Isten, van áldott Krisztus, és aki Őhozzá ragaszkodik, az áldott. Aki pedig nem, aki a másik úrnak, a Sátánnak szolgál, az átkozott. Ezek a példák is azt mutatják, hogy egész népek elindulhatnak a bűn, az istentelenség, a Sátán útján, ezért átkozottá válhatnak. Elindulhatnak népek az Isten útján is, ragaszkodhatnak Krisztushoz, és áldottak lesznek. (2) Jób példája Megemlítem még Jóbot, aki Sém nemzetségéből való. Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl (23. v.). Mond nekünk valamit ez a név, hogy Úcz? Jób könyve 1. részének 1. versében ez áll: Vala Úz földén egy ember, a kinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő. Jó találkozni végre egy névvel, amelyről azt mondja az Ige, hogy az áldott Istenhez tartozik, a Sém nemzetségéhez. Az Úr szemmel tartotta őt. Isten hívta fel a Sátán figyelmét: Láttad az én szolgámat Jóbot? A 8. és 9. versben: És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűn-gyűlölő. Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkűl féli-é Jób az Istent? Nem te vetted-é körűl őt magát, házát és mindenét, a mije van? Más fordításban így olvasható: Nem te vontál köré kerítést, hogy senki hozzá nem érhet, és semmihez, amije van? Igen. Isten az Őt félők köré kerítést von, és senki nem nyúlhat hozzájuk, még a Sátán sem. Ha Isten mégis megbontja a kerítést - és azt mondja: hozzá nyúlhatsz, de megvonom a kerítést máshol -, a Sátán azon túl nem nyúlhat senkihez. Megengedte az Úr, hogy Jóbnak az összes

9 jószágát elvigye, sőt a gyermekeit és mindenét. Isten beljebb tette a kerítést, de a Sátán csak odáig mehetett. Később ismét jött a Sátán, és azt mondta: Bőrt bőrért; de mindent, a mije van, odaad az ember az életéért (Jób 2,4). Jó - mondta Isten -, és még szűkebbre vonta a kerítést: tessék, Ímé kezedben van ő, csak életét kíméld (6. v.). Akármilyen betegséget adhatott Jóbnak a Sátán, az életének meg kellett maradnia, mert ott volt a kerítés. Testvérek, így áll azoknak az élete is, akik az áldott Istenhez ragaszkodnak. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja (Ef 1,3). Ő az áldott. Amikor Őhozzá ragaszkodunk, akkor áldottak vagyunk. Még akkor is, ha mindenünket elveszítjük, vagy betegek vagyunk. Az örökkévalóságban majd mindent visszakapunk, de más valutában, ami sokkal értékesebb, ha megdicsőülhet Isten neve általunk. Tudjuk meg, hogy Isten tábort jár az Őt félők körül (Zsolt 34,8). Kerítést von. Ha valaki ezen a kerítésen átlép, csak azért teheti, mert Isten megengedte. Ha megengedte, azért tette, hogy megdicsőüljön az Ő neve. Akkor már érettnek tart bennünket arra, hogy ne csupán az áldásaiért szeressük és imádjuk Őt. Azzal vádolta Istent a Sátán, hogy csak az áldásaiért szereti Őt Jób, de ha megverné, akkor szemtől-szemben megátkozná az Urat. Jób ezt nem tette. Nem az áldásaiért szerette Istent, hanem Önmagáért. Mi is meggyőződtünk arról, hogy szerető Istenünk, szerető Atyánk van, aki jó, sőt az egyetlen jó, mert nincs más jó, csak Ő (Lk 18,19). Befejezés Az említett népek azóta összekeveredtek. Sok-sok összekeveredés van, de a szellemi határok most is ugyanúgy megvannak. Mindannyiunknak szörnyű örökségünk van, akár Sém, akár Khám, akár Jáfet vonaláról származunk is. Mindenki számára csak egyetlen megoldás van: Jézus Krisztus! Ezt az Apostolok cselekedetei könyvéből idézett versekből megérthetjük. Az Apostolok cselekedetei 8. részének végén olvashatjuk, hogy Isten látott egy szerecsen embert, egy szerecsen komornyikot. Ez a khámiták közül való fekete ember feljött Jeruzsálembe, keresni Istent. Vajon nézett arra Isten, hogy ő egy átkozott nemzetségből származott? Nem arra nézett, mást vett figyelembe. Azt mondta Filepnek: menj oda, mert ez az ember keresi Istent. A szerecsen olvasta Ézsaiás tekercsét. Filep elmagyarázta neki, hogy az ő bűneiért is Krisztus halt meg. Nem számított, hogy khámita volt. Miután krisztushívővé lett, Filep bemerítette. A 9. részben Saulusról olvasunk, aki a Sémita volt. Ismerte a törvényt, buzgó és feddhetetlen volt, mégis üldözte Krisztust. Őt is megszólította az Úr. Az Ő élete is akkor lett áldott, amikor az áldott Krisztussal találkozott. Az Úr Jézus az egyetlen út, aki által Sém Istenéhez, az áldott Istenhez, az Atyához lehet menni. Nincs más út: senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam (Jn 14,6). A sémitáknak sincs, a zsidóknak sincs más út Rajta kívül. A 10. részben olvasunk Kornéliusról, aki jáfetita volt, fehér ember az itáliai sereg századosa, és ő is kereste Istent. Hozzá elküldte az Úr Pétert, aki beszélt neki Krisztusról, és be is fogadta Őt, mert nincs más út a menekedésre. Ne mondja senki: én egy elátkozott népből való vagyok, egy átkozott családból; nekem átkozott örökségem van, mert a felmenőim mind ilyen és ilyen megkötözöttek voltak; őseim mind parázna emberek voltak, nem tehetek arról, hogy én is az vagyok; mind iszákos volt, nem tehetek arról, hogy alkoholista lettem; öngyilkos ősökkel mi más sors várhatna rám stb. Ne mondja ezt senki, mert van kiút! Jézus Krisztus a kiút, az egyetlen út.

10 Itt van Kornélius, elment hozzá Péter, és azt olvassuk az Apostolok cselekedetei 10. részének 34. versétől: Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik. Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura). Ti ismeritek Jézus Krisztus mindenkinek békességet hirdet. Mindegy milyen bűnből, megkötözöttségből, átok alól jön valaki, vagy milyen örökséget hozott a génjeiben, mindegy mi volt a múltja. Van egy áldott Isten, és az áldott Istennek van egy áldott Fia, Krisztus, aki azért jött, mert mindenki kedves Előtte. Mindegy, milyen nemzetben él az ember, legyen bár Sém, Khám vagy Jáfet utóda, fehér bőrű, fekete, sárga, pogány, zsidó, hatalmas vagy egy senki, hisz az Úr előtt úgyis minden ember semmi, de mégis nagyon értékes. Azért jött Krisztus, hogy utat nyisson az Atyához, megnyissa az egyetlen utat. Ragadjuk meg ezt az egyetlen lehetőséget, hiszen olyan későre jár már! Közel van az idő, hogy kiokádja a föld mindazt a sok bűnt, a bűnös népekkel együtt, amely a földön van. Amíg ez be nem következik, addig engedjük, hogy megtaláljon bennünket Jézus Krisztus. Ámen. Debrecen, május 29.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A nemzetek eredete, szerepe és jövője Abonyi Sándor

A nemzetek eredete, szerepe és jövője Abonyi Sándor 1 A nemzetek eredete, szerepe és jövője Abonyi Sándor Az emberiség bölcsője Az emberiség története az Édenben kezdődött. Az Éden egy csodálatos kert volt az Isten által teremtett földön, ahol Isten elhelyezte

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM A vadállat és a 144 000 (Jel 13., 14,1-5) Tények és képek a Biblia világából Az előadás iránya Tengerből feljövő fenevad Földből feljövő fenevad Antikrisztus és 666 144.000 Mai tanulság

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben