1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége"

Átírás

1 1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván,Thubál, Mésekh és Thirász. A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah. Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim. Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim,Pút, és Kanaán. Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán. Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent, Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város. Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot, és Naftukhimot. Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot. Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet. Jebuzeust, Emoreust, és Girgazeust. Khivveust, Harkeust, és Szineust. Arvadeust, Czemareust,Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei. Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig. Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök, s nemzetségök szerint. Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala. Sém fiai: Élám Assur, Arpaksád, Lúd és Arám. Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether, és Más. Arpaksád pedig nemzé Séláth, Séláh pedig Hébert. Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán. Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot. Hadórámot, Úzált, és Dikláht. Obált, Abimáélt és Sébát. Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai. És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig. Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint. Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után. Bevezetés A nemzetségi táblázat is Ige. Figyeljük meg Noé szavait, mit mondott a fiairól? Hogyan valósult meg az Ige a fiak életében és a tőlük származó nemzetségekben? A Mózes első könyve 9. részének verséig ezt olvassuk: Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala: Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán! Néhány leszármazott alapján látni fogjuk az egyes nemzetségek életének alakulását. Főképpen azt figyeljük meg, mit tanulhatunk meg, mit üzen számunkra az Ige életük, sorsuk, bűneik, nyomorúságaik vagy hitük által! 1.) Khám nemzetsége

2 Noé - amikor mámorából felserkent először Kánaánhoz szólt: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. Kánaán Khám fia volt, Noénak unokája. Noé nem a fiának, hanem Khámnak mondta az átkot.

3 (1) A kananeusok Van valami különös kapcsolat az Igében Khám és fia, Kánaán között, akit Noé megátkozott. A Mózes első könyve 9. részének 18. és 22. versében láthatjuk: Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja. Külön kiemeli az Ige: Khám pedig Kanaánnak Atyja.[ ] Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírül adá künnlevő két testvérének. Nem véletlenül említi az Ige szinte mindig úgy Khámot, hogy ő Kánaán atyja. Kánaán az, akit megátkozott Noé: Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen (25. v.) Az apja, Khám szoros kapcsolatban volt vele, pedig nem is elsőszülötte volt, hanem a legkisebb fia. Észrevehetjük Khám jellemében, hogy a legkisebb fiához vonzódott, akit Noé megátkozott. Az ígéret földjén kananiták laktak Az ígéret földjére kananiták telepedtek le, ezért nevezték Kánaán földjének. Olyan nép lakta, melyet Noé megátkozott. Az Ige felsorolja a 15. verstől, kik voltak ők: Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet. Jebezeust, Emmoreust, és Girgazeust. Khivveust, Harkeust, és Szineust. Arvadeust Mind ismerős név a Bibliából, olvashatunk róluk, amikor Izráel népe elfoglalja az ígéret földjét. Azon a földön tehát megátkozott nép lakott. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, mondta neki, menjen ki Úr Kaszdimból a folyóvízen túlra, az ígéret földjére, ahol kananeusok laktak. Amikor például Sára meghalt, Kéth fiaihoz ment. Kéthet is a kánaániták között soroja fel az Ige. Mint idegen élt a földön Ábrahám, és amikor felajánlották neki Makpela barlangját a körülötte lévő mezővel, akkor nem fogadta el. Azt mondta, kifizeti, nem közösködik a megátkozott nemzetséggel. Megfizette ezüstben, kalmároknál kelendő áron. Nem fogadott el a kezükből - még olcsóbban sem - semmit. Tudta, hogy milyen ez a nemzedék, ezért járt úgy közöttük, mint idegenben. Hiába ígérte neki az Úr, hogy minden az övé lesz, mégis idegenként lakott ott. A kanaániták bűnei Milyen volt ez a nemzetség? Mózes első könyve 15. részének 15. versétől - miután Isten szövetséget kötött Ábrahámmal - azt mondta az Úr: Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemetettel jó vénségben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Az emoreusok is ott voltak Kánaán leszármazottai, a megátkozott nép között. Isten azt mondta Ábrahámnak, azért nem adja még neki azt a földet, mert az ott lakóknak, az emoreusoknak a gonoszsága még nem telt be. Isten még tűrt és várt. Mi volt ez a gonoszság? A Kánaán népének, az átkozott népnek a gonoszságáról Mózes harmadik könyve 18. részének 1-3. verseiben olvashatunk: Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd nékik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ne cselekedjetek úgy, a mint Egyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek a mint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket; se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok. Kánaán földjén leginkább szexuális eredetű bűnök terjedtek el, melyet az Ige felsorol. Néhány olvasható ezek közül a versekben: És a te felebarátodnak feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed. A te magzatodból ne adj, hogy oda áldozzák a Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr. Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonnyal hálnak; utálatosság az. És semmiféle barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed Ez volt Kánaán földjén, és ez van ma is a világban.

4 Néhány évvel ezelőtt még nem ismerték el a homoszexualitást - maguk is szégyellték -, de ma már polgárjogot nyert. A mai amerikai elnök első cselekedete az volt, hogy legitimmé tette. Pedig Isten Igéje azt mondja: Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül; mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magokat, kiket én kiűzök ti előletek (24. v.). Ez volt a kananiták, az emoreusok gonoszsága: És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait. Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez útálatosságok közűl semmit meg ne cselekedjetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény: (Mert mindezeket az útálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, a mely előttetek, van; és fertelmesé lőn az a föld), Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, a mint kiokádja azt a népet, a mely előttetek van. Mert a ki megcselekszik valamit ez utálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül ( v.). Súlyos szavakat használ az Úr. Ráismerhetünk, hogy a mai világ ugyanúgy megért az ítéletre. Lassan betelik a gonoszsága ennek a világnak is, mint akkor az emoreusoké. Amíg Isten látott valami jót, addig tűrt és várt, de előbb-utóbb megelégelte. Sodomában és környékén is kananeusok laktak Milyenek voltak a népek ezen a földön? Mózes első könyve 10. részének 19. versében találjuk meg, hol volt a kananeusok terültének a határa: Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh Sodoma is hozzá tartozott, és tudjuk, hogy a sodomia milyen bűnt jelent. Ábrahám imádkozott Sodomáért. Isten eljutott odáig, hogy azt mondta, ha tíz igaz embert talál a városban, azért a tízért az egésznek megkegyelmez, de nem volt tíz igaz ember sem. Mi volt a bűnük? Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket (19,4-5). Tudjuk, mit jelent ez a kifejezés, hogy had ismerjük meg őket? Azt, amit a Mózes harmadik könyve 18. részében olvastunk: ne hálj úgy férfival, mint asszonnyal hálnak. Homoszexualitást jelent. Azt válaszolta erre Lót: Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek. Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt?... A bűnnek micsoda fertelmes mélysége az, hogy egy igaz ember - mert Lótot igaznak mondja az Ige - azt mondja: tessék, itt van a két lányom prédára, csináljatok velük, amit akartok! A férfiaknak azonban nem kellettek a lányok, és azt válaszolták: Te ne szabj nekünk törvényt! Nem csoda, hogy azt mondja az Úr: kiokádja az a föld az ő lakosait (1Móz 18,25). Nehogy így tegyetek, mert benneteket is kiokád a föld! Ilyen volt Kánaán! (2) A filiszteusok Az alapige 14. versében ez áll: a honnan a Filiszteusok származtak A kananiták a testi bűnöket, a filiszteusok pedig a szellemi, démoni világot jelképezik. Azt a sötét szellemi hatalmat, ami alatt most is nyög a föld. Az egyik megjelenési formája a szexualitás, a testiség, ami eláradt a földön a gonosz hatalmak munkálkodása során. Sok más bűn is jön vele együtt. Izráel népének sok harca volt a filiszteusok ellen. Ott laktak egymás közelében, területeik határosak voltak. A filiszteusok vezére volt Góliát. Hatalmas ember volt - méltán jelképezte a Sátánt -, Izráel táborában senki nem tudott megállni előtte. Kiállt, és negyven napon keresztül

5 gyalázta Istent, Isten seregét. Mikor meglátta Dávidot, akkor őt is gyalázta Istenével együtt. A szellemi hatalmak úgy támadják az embereket, hogy semmibe veszik Isten hatalmát, és gyalázzák Őt. Ezen a világon most ugyanígy eláradt a sátánizmus, és annak mindenféle formája. Nyílt sátánimádat és nyílt istenkáromlás zajlik. Ezt jelképezik a filiszteusok. Ide jutott mára a világ. Néhány rockegyüttes teljesen eladta magát a Sátánnak, az ő dicséretét zengik, Isten ellen támadnak. A szülők tudják-e, mit hallgatnak gyermekeik, amikor rock zenét hallgatnak? Lehet, hogy nem értik a szöveget, mert angolul énekelnek, de azok démonikus, félelmetes szövegek. Elárasztotta a világot a spiritizmus, a sátánizmus, sok okkult dolog, mely mind nyílt sátáni támadás! Filiszteusok, akik gyalázzák Istent, és Isten népét. (3) Mizcráim, azaz Egyiptom Miczráim, pedig nemzé: Lúdimot, (13. v.). Miczráim, más néven Egyiptom. Egyiptomról úgy beszél az Ige, mint Khám országáról. Isten azt mondta az Ő népének, Ne cselekedjetek úgy, a mint Egyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek, a mint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket (3Móz 18,3). Egy tőről fakadnak, Khám törzséből valók, bálványimádók, és súlyos bűnökben élők. Egyiptom a szolgaság háza, a Sátán rabságában élő régi életünknek a jelképe, ahonnan az Úr minden embert ki akar szabadítani. A hívők esetében már meg is tette! Néhány Igéből látható, hogy Egyiptom Khám földén található, és a szolgaság háza. A 105. zsoltár 23. versében ez olvasható: És beméne Izráel Egyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. Egyiptomról azt mondja az Ige, hogy Khám földje: Khám földjén zsellérkedett. Khám földjén szolgált, a szolgaság házában. Így van minden ember, aki Krisztusban nem kapott életet. Egy elátkozott néphez tartozik, és szolgálja a Sátánt. A 106. zsoltár versében ez áll. Elfeledkezének Istenről, szabadítójokról, a ki nagy dolgokat művelt Egyiptomban, Csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Ebben az igerészben is úgy beszél Egyiptomról, mint Khám országáról. A 78. zsoltár 51. versében: megöle minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban. Nem véletlenül kellett Istennek ítéletet tartania Egyiptom és Egyiptom istenei felett. Az a szellemiség uralkodott, ami a mai világban is. Amit az Ige feljegyez Egyiptomról, abban az a legszörnyűbb, hogy amikor látták Izráel népének szaporodását, kiadta a király a parancsot. Először a bábáknak szólt, hogy öljék meg a csecsemőket, de a bábák félték az Urat, és nem tették meg (2Móz 1,17). Akkor azt mondta, hogy a folyóvízbe kell fojtani őket. Ismerjük ezt, a Sátán Az emberölő volt kezdettől fogva (Jn 8,44). Hallottunk a magzatgyilkosságokról. Azt mondják, és azt írják az újságok: Magyarországon több magzatot ölnek meg, mint amennyi elpusztul betegségekben. Szinte egy egész nemzet süllyed el és hal meg. De nemcsak nálunk van így, hanem sok más országban is. Mind a három terület, amelyről eddig szó volt a khámiták területe, ami az elátkozott Kánaán. Jellemzőik egyik oldalon a testi bűnök: szexualitás, érzékiség, az istenük a hasuk; a másikon a szellemi dolgok: sátánimádás, spiritizmus, okkultizmus; a harmadik jellemzőjük, amit Egyiptom jelképez: leigázni a másikat, ha kell megölni magzatokat, uralkodni a másik ember felett. Isten azt mondta Noé által: Szolgák szolgája legyen (1Móz 9,25). Nem szolgálni, hanem ölni, pusztítani, uralkodni akartak. A Sátánnak Istent kell szolgálnia, de ő az angyalaival együtt uralkodni akar. A Sátán azért jön, hogy öljön, pusztítson és romboljon. Isten akar lenni:

6 Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz (Ézs 14,14). Pedig Isten azt mondja: szolga vagy. A testünknek is szolgának kell lennie. Pál apostol azt mondta: megsanyargatom testemet és szolgává teszem (1Kor 9,27). Vigyázzunk, mert a személyes üzenet a mi számunkra is az, hogy mindig uralkodni akar a testünk! Isten életet akar adni, mert Ő minden életnek a forrása. Krisztus azt mondta: én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek (Jn 10,10). (4) Nimród Még egy név a khámiták közül, a 8. versben olvasható: Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Úgy is fordítják ezt, hogy kezdett hatalmaskodni a földön. Szolgák szolgája legyen, ezt mondta az Úr, de ő kezdett hatalmaskodni a földön. Így folytatja az Ige: Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród (9. v.). Lehet, hogy az Úr előtt is hatalmas vadász volt. De hol? A földön! A mai emberiségre is jellemző ez, hogy a földön, mindent csak a földön akar elérni. Itt habzsoljunk be mindenféle bűnös gyönyöröket, harácsoljunk pénzt, szerezzünk hatalmat, érjünk el mindent, amit akarunk, de csak itt a földön. Nekünk pedig azt mondja az Úr, az odafelvalókkal törődjünk (Kol 3,2), ne a földiekkel, mert ez a föld elmúlik. Nemcsak a föld, hanem az ég is ropogva megég, mert az elemek felbomlanak (2Pét 3,10). Akinek csak földiek vannak, annak nem marad más, csak az ítélet. Akinek nincs Krisztusa, mennyei hazája, hiába volt hatalmas a földön. Bármilyen hatalmas volt itt, Isten előtt meg kell állnia, és semmit sem fog a hatalma csökkenteni azon az ítéleten, amit az életéért fizetnie kell. Nem kellett nekik Jézus Krisztus megváltása, a golgotai kereszt, ezért nem adták át az életüket az Úrnak. A 20. vers még egyszer: Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint. Khám fiai - amint láttuk - a testiséget, az érzékiséget, a szexuális bűnöket, az uralkodni vágyást, mások meggyalázását, letiprását, megölését, megalázását jelenti. Ott kezdődött már gyermekkorban, amikor látta atyjának a mezítelenségét, és nem befedte, hanem kikiabálta, megjelentette másoknak is. A héber Bibliában olvasható erről egy zsidó magyarázat. Vajon ők hogy látják, miért van Kánaán Khámmal összeforrva? Érdekes dolgot írnak, amelyet az Igéből nem lehet kimutatni, de érdemes elgondolkodni rajta: feltehetően azért Kánaánt átkozta meg, mert lehetséges, hogy a nagyapa mezítelenségét először a gyermek látta meg, az szólt az apjának, az apja meg a testvéreinek. Nem tudom. Az azonban biztos, hogy gyermekkorban megmutatkoznak bizonyos bűnökre való hajlamok, mert azok örökölhetőek. Neveléssel idejében tenni kell ellene, ami a szülők feladata. A szülő feladata nevelni, amíg gyermekük rá nem jön - már ifjú korában -, hogy ilyen-olyan bűnre hajlamos, és keresi Krisztusban a megoldást. Ha a szülő ezt nem teszi, a gyermekei utódaira is kiható, súlyos következmények jöhetnek. 2.) Jáfet nemzetsége A 9. rész 27. versében, a pátriarka, Nóé mondja: Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán! Jáfet nevének a jelentése: Isten megnagyobbít, nagy kiterjedés, kitágulás, szép, világos. Noé is mondta: terjeszze ki, és lakozzék Sémnek sátraiban. Megemlítem még, hogy mit jelent Khám neve: meleg, forró (a szexuális bűnökre is utal), elégett (a szexualitásban el is ég az ember), sötét bőrű, néptömeg és csődület. Sokan úgy látják -

7 én nem vagyok néprajzkutató, de olvastam könyvekben -, hogy a khámiták leszármazottai a sötét bőrűek. A jáfetiták leszármazottai pedig - mint nevének az egyik jelentése is mutatja - a világos, fehér bőrű emberek. Lehetséges, hogy így van. (1) Az atyai áldás Az atyai áldás így szólt: Terjessze ki Isten Jáfetet Isten kiterjesztette. A 10. rész 5. versében olvassuk: Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Arról a földről, ahol az Ararát hegyén megfeneklett a bárka, kiterjedtek a szélekre, szigetlakók lettek minden irányban. Azonban az atyai áldás azt is mondja: lakozzék Sémnek sátraiban Sémhez volt kötve. Mindaddig, amíg Jáfet - mondjuk így, a fehér ember - Sém Istenéhez van kötve, Isten törvényei szerint jár, áldást nyer, de ha nem, azonnal átok alá kerül. (2) További próféciák Jáfet nemzetségének jövőjéről Mi lett Jáfet utódaival, és mi lesz Jáfet utódainak, a fehér embereknek a jövendő sorsa? Az Ezékiel könyve 38. részének 1-3. versekben ez áll: És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekinteted Góg ellen, a Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle. És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme. A Mózes első könyve 10. részének 2. versében ez: Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. Ugyanezek a nevek. Vannak itt olyanok is - Madai és Jáván -, amelyek Ezékiel próféta könyvében nem szerepelnek. Gómer, Mágog, Thubál, Mésekh - ezek ugyanazok a nevek. Azt mondja Isten: ellened megyek [Miért megy Isten ellene?] És elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan; Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal (3-5. v.). Mit keresnek a szerecsenekkel? Miért szövetkeznek a Khámitákkal a Jáfetiták? Továbbá Gómer [ezt a nevet Jáfetnél olvastuk] és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled (6. v.). A 10. verstől: Így szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gonosz gondolatot. És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkűl, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik; Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közűl gyűjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén. Séba és Dedán [ezek is khámiták] és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? A 39. rész 6. verse: És bocsátok tüzet Mágógra és azokra a kik a szigeteken bátorságosan laknak [ezek ugye a szigetlakók a Jáfetiták], hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. És az én szent nevemet megismertetem az én népem, Izráel között A Jelenések könyve 20. részének 7. versétől: És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.

8 Mi az oka annak, hogy ide jutottak a jáfetiták? Nem lakoztak Sém sátraiban. Nem kellett nekik Sém Istene. Ki kellett nekik? A Sátán, aki eloldatik. Azokkal a népekkel szövetkeztek, akik a Sátán uralma alatt vannak. A fehér emberek között terjed legjobban a csecsemőgyilkosság, az abortusz, a sátánimádat, a spiritizmus és a szexuális bűnök. A szegleten, a szigeteken lakókat - akik egyre távolabb kerültek Jeruzsálemtől - fogja elhitetni a Sátán. Pedig lakozhattak volna Sém sátraiban. Elődeiket - akik istenfélő, hívő emberek voltak -, azokat megáldotta az Úr, földi és mennyei síkon is. 3.) Sém nemzetsége Ez a harmadik nemzetség. Sém jelentése magyarul: név, hírnév, dicsőség, tekintély. A sémiták nemzetségtáblázata a 11. részben folytatódik tovább, egészen Ábrahámig. Ábrahám nemzetségtáblázatát olvasva eljutunk Dávidig, onnan pedig Krisztusig. Egyenes a vonal Jézus Krisztusig! Hogyan szólt az áldás? Mit mondott Noé? Nem azt mondta, hogy a Sémiták áldottak, hanem Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék a Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán (1Móz 9,26-27). Az előbb azt láttuk, hogy Jáfet szolgál Kánaánnak, és nem fordítva, ahogyan lennie kellene, ugyanis engedett a testnek és a sötétségnek. (1) Áldott az Úr, Sémnek Istene Sémnél ezt figyeljük meg: Áldott az Úr, Sémnek Istene Ha Sém ragaszkodik az Úrhoz, akkor ő is áldott, de csak amíg ragaszkodik. Sém utódai közül is csak egy, az Ábrahám vonala volt áldott, akit kihívott az Úr. Ábrahám leszármazottaiból is csak az lett áldott, aki az áldott Istenhez ragaszkodott. Amikor megvetették Istent (5Móz 27,11), hiába voltak izráeliták, elveszítették az áldást, mert átkozott az, aki nem marad meg a törvényben (5Móz 28,15). Figyeljük meg! Isten nem népeket áld vagy átkoz meg! Hanem: van egy áldott Isten, van áldott Krisztus, és aki Őhozzá ragaszkodik, az áldott. Aki pedig nem, aki a másik úrnak, a Sátánnak szolgál, az átkozott. Ezek a példák is azt mutatják, hogy egész népek elindulhatnak a bűn, az istentelenség, a Sátán útján, ezért átkozottá válhatnak. Elindulhatnak népek az Isten útján is, ragaszkodhatnak Krisztushoz, és áldottak lesznek. (2) Jób példája Megemlítem még Jóbot, aki Sém nemzetségéből való. Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl (23. v.). Mond nekünk valamit ez a név, hogy Úcz? Jób könyve 1. részének 1. versében ez áll: Vala Úz földén egy ember, a kinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő. Jó találkozni végre egy névvel, amelyről azt mondja az Ige, hogy az áldott Istenhez tartozik, a Sém nemzetségéhez. Az Úr szemmel tartotta őt. Isten hívta fel a Sátán figyelmét: Láttad az én szolgámat Jóbot? A 8. és 9. versben: És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűn-gyűlölő. Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkűl féli-é Jób az Istent? Nem te vetted-é körűl őt magát, házát és mindenét, a mije van? Más fordításban így olvasható: Nem te vontál köré kerítést, hogy senki hozzá nem érhet, és semmihez, amije van? Igen. Isten az Őt félők köré kerítést von, és senki nem nyúlhat hozzájuk, még a Sátán sem. Ha Isten mégis megbontja a kerítést - és azt mondja: hozzá nyúlhatsz, de megvonom a kerítést máshol -, a Sátán azon túl nem nyúlhat senkihez. Megengedte az Úr, hogy Jóbnak az összes

9 jószágát elvigye, sőt a gyermekeit és mindenét. Isten beljebb tette a kerítést, de a Sátán csak odáig mehetett. Később ismét jött a Sátán, és azt mondta: Bőrt bőrért; de mindent, a mije van, odaad az ember az életéért (Jób 2,4). Jó - mondta Isten -, és még szűkebbre vonta a kerítést: tessék, Ímé kezedben van ő, csak életét kíméld (6. v.). Akármilyen betegséget adhatott Jóbnak a Sátán, az életének meg kellett maradnia, mert ott volt a kerítés. Testvérek, így áll azoknak az élete is, akik az áldott Istenhez ragaszkodnak. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja (Ef 1,3). Ő az áldott. Amikor Őhozzá ragaszkodunk, akkor áldottak vagyunk. Még akkor is, ha mindenünket elveszítjük, vagy betegek vagyunk. Az örökkévalóságban majd mindent visszakapunk, de más valutában, ami sokkal értékesebb, ha megdicsőülhet Isten neve általunk. Tudjuk meg, hogy Isten tábort jár az Őt félők körül (Zsolt 34,8). Kerítést von. Ha valaki ezen a kerítésen átlép, csak azért teheti, mert Isten megengedte. Ha megengedte, azért tette, hogy megdicsőüljön az Ő neve. Akkor már érettnek tart bennünket arra, hogy ne csupán az áldásaiért szeressük és imádjuk Őt. Azzal vádolta Istent a Sátán, hogy csak az áldásaiért szereti Őt Jób, de ha megverné, akkor szemtől-szemben megátkozná az Urat. Jób ezt nem tette. Nem az áldásaiért szerette Istent, hanem Önmagáért. Mi is meggyőződtünk arról, hogy szerető Istenünk, szerető Atyánk van, aki jó, sőt az egyetlen jó, mert nincs más jó, csak Ő (Lk 18,19). Befejezés Az említett népek azóta összekeveredtek. Sok-sok összekeveredés van, de a szellemi határok most is ugyanúgy megvannak. Mindannyiunknak szörnyű örökségünk van, akár Sém, akár Khám, akár Jáfet vonaláról származunk is. Mindenki számára csak egyetlen megoldás van: Jézus Krisztus! Ezt az Apostolok cselekedetei könyvéből idézett versekből megérthetjük. Az Apostolok cselekedetei 8. részének végén olvashatjuk, hogy Isten látott egy szerecsen embert, egy szerecsen komornyikot. Ez a khámiták közül való fekete ember feljött Jeruzsálembe, keresni Istent. Vajon nézett arra Isten, hogy ő egy átkozott nemzetségből származott? Nem arra nézett, mást vett figyelembe. Azt mondta Filepnek: menj oda, mert ez az ember keresi Istent. A szerecsen olvasta Ézsaiás tekercsét. Filep elmagyarázta neki, hogy az ő bűneiért is Krisztus halt meg. Nem számított, hogy khámita volt. Miután krisztushívővé lett, Filep bemerítette. A 9. részben Saulusról olvasunk, aki a Sémita volt. Ismerte a törvényt, buzgó és feddhetetlen volt, mégis üldözte Krisztust. Őt is megszólította az Úr. Az Ő élete is akkor lett áldott, amikor az áldott Krisztussal találkozott. Az Úr Jézus az egyetlen út, aki által Sém Istenéhez, az áldott Istenhez, az Atyához lehet menni. Nincs más út: senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam (Jn 14,6). A sémitáknak sincs, a zsidóknak sincs más út Rajta kívül. A 10. részben olvasunk Kornéliusról, aki jáfetita volt, fehér ember az itáliai sereg századosa, és ő is kereste Istent. Hozzá elküldte az Úr Pétert, aki beszélt neki Krisztusról, és be is fogadta Őt, mert nincs más út a menekedésre. Ne mondja senki: én egy elátkozott népből való vagyok, egy átkozott családból; nekem átkozott örökségem van, mert a felmenőim mind ilyen és ilyen megkötözöttek voltak; őseim mind parázna emberek voltak, nem tehetek arról, hogy én is az vagyok; mind iszákos volt, nem tehetek arról, hogy alkoholista lettem; öngyilkos ősökkel mi más sors várhatna rám stb. Ne mondja ezt senki, mert van kiút! Jézus Krisztus a kiút, az egyetlen út.

10 Itt van Kornélius, elment hozzá Péter, és azt olvassuk az Apostolok cselekedetei 10. részének 34. versétől: Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik. Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura). Ti ismeritek Jézus Krisztus mindenkinek békességet hirdet. Mindegy milyen bűnből, megkötözöttségből, átok alól jön valaki, vagy milyen örökséget hozott a génjeiben, mindegy mi volt a múltja. Van egy áldott Isten, és az áldott Istennek van egy áldott Fia, Krisztus, aki azért jött, mert mindenki kedves Előtte. Mindegy, milyen nemzetben él az ember, legyen bár Sém, Khám vagy Jáfet utóda, fehér bőrű, fekete, sárga, pogány, zsidó, hatalmas vagy egy senki, hisz az Úr előtt úgyis minden ember semmi, de mégis nagyon értékes. Azért jött Krisztus, hogy utat nyisson az Atyához, megnyissa az egyetlen utat. Ragadjuk meg ezt az egyetlen lehetőséget, hiszen olyan későre jár már! Közel van az idő, hogy kiokádja a föld mindazt a sok bűnt, a bűnös népekkel együtt, amely a földön van. Amíg ez be nem következik, addig engedjük, hogy megtaláljon bennünket Jézus Krisztus. Ámen. Debrecen, május 29.

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

Akik felejtenek, igazságtalanok

Akik felejtenek, igazságtalanok Tartalom 1. Akik felejtenek, igazságtalanok.............................5 2. Hat ok, amiért fontos emlékeznünk........................19 3. Öt baj, ami a feledékenyekre szakad........................29

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

22. hét Az igazságszeretet öve

22. hét Az igazságszeretet öve 22. hét Az igazságszeretet öve vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

A törvényadó Isten. 6. tanulmány. február 4 10.

A törvényadó Isten. 6. tanulmány. február 4 10. 6. tanulmány A törvényadó Isten február 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 16:4-30; Jób 24:14-15; Róma 7:8-13; 13:8-10; Zsidók 8:10; 10:16; 12:21 Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk,

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása 1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész Mit hiszünk? 11. rész A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul. John Wesley a 39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett. Káténkban ezeket

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL 2. www.ujteremtes.hu Káin és Ábel Azután ismerte Ádám az õ feleségét, Évát, aki fogant méhében, és szülte Káint, és mondta: Nyertem férfit az Úrtól. Majd szülte

Részletesebben

A siketek hallanak, a némák beszélnek

A siketek hallanak, a némák beszélnek Lectio: Mk 7,31-37 Textus: Mk,7,37 A siketek hallanak, a némák beszélnek Kedves Testvéreim! Azt hallottuk az Igéből, hogy az Úr Jézus Krisztus Tirusz és Szidon vidékéről a Galileai tenger mellé megy, a

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota A pályázati felhívás -------------- Íme, Jézus ott áll az ajtó a szíved, és ütés. Ha meghallod a hangját, és megnyílik a szíved, lélek és Isten Lelke fog jönni, és lakjanak a lelkedet, és akkor lesz egy

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

Tartalmas időbeosztás

Tartalmas időbeosztás 2. Tartalmas időbeosztás Hogyan mérhetjük az időt? Van kedvenc időkereted (óra, perc, hónap )? Mit jelent az időt tartalmasan eltölteni? Gyűjtsetek példát erre! Kire mondják, hogy pocsékolja az időt? Hogyan

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA

A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Aquinói Szent Tamás: némelyek a testet ölik meg, míg mások a lelket. Vannak, akik mindkettőt. - Direkt, vagy közvetlen formában: fegyverekkel

Aquinói Szent Tamás: némelyek a testet ölik meg, míg mások a lelket. Vannak, akik mindkettőt. - Direkt, vagy közvetlen formában: fegyverekkel Felnőtt Katekézis V. Parancs Ne ölj! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. február 17. Mint korábban már szó volt róla, a 10 Parancsolat nem más, mint Nyilak és Igenek. Szent Ágoston így fogalmaz:

Részletesebben

Ézs 55,6-9 Keressük az Urat, hívjuk, térjünk Hozzá!

Ézs 55,6-9 Keressük az Urat, hívjuk, térjünk Hozzá! Ézs 55,6-9 Keressük az Urat, hívjuk, térjünk Hozzá! Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségűl, a míg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name)

MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name) MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name) A bemerítés frt ind ig is a nagy vi la témák közé tartozott, és semmi kétség, hogy sok egyhá zveze iö múltban és jelenben szinten annak tekinti.

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék Börtönbreviárium Introitus. Szemeimet a hegyekre emelem, Onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, Aki teremtette az eget és a földet. (Zsolt 121,1.2) Az Isten könyörüljön rajtunk, és

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD 1 Jelenlevők: Vendég előimádkozó Vendégek Házigazda előimádkozó Házigazdák Közösen Vendégek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Házigazdák: Mindörökké, Ámen. Közösen: Az Atya,

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben