sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató r i~ Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató. - ---.---r i~-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n

Átírás

1 A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 8-ik évi /' /' /'/' ER TES T O J E :.SS /88. Közi: kir. igazgató r i Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o y n <i. 18 ) ) t,).

2 Tartaom. Az 1882/ 83. tanévben bevégzett tananyag. Adatok a tanoda történetéhez. A tanári kar és működésének kimutatása. A jövő tanév kezdetérő. Az ifjuság érdemsorozata az 1882/83. tanév végén. Statisztikai tábázatok. Ipariskoa. A sopronyi vasárnapi ket es<edemi iskoa.

3 Az tanévben bevégzett tananyag. I. osztáy. Magyar nyev. A nyevnek mondattanra fektetett aaktana. Tan. k önyv: Ihász nyevtana és Bodnár ovasókönyve. Heti óra f>. Német nyev. A rendes aakok tana monda ttani aapon, e h ető eg párhuzamosan a magyar nyevve. Tankönyv: S chwick er nyevtana, Fesmann ovasókönyv I. Heti óra 4. Födrajz. A térkép ovasása, ee mzése és a tábá n k8szített e ő rajzok aapján a magya r kiráyság és a födközi tengert körn yező országok hydro-, oro- és topographiája. Tankönyv: Hunfavy I. H eti óra 2. Történeem. Hunok és magyarok eredete. A vezérek kora. A keresztónység t erjedése Magyarországban. Szent István és utódai. A k e r esztes hadak. Az a rany bua. Tatárjá rás. Tankönyv: Horváth M. H eti óra 2. Mennyiségtan. A mér és és a mértékek, törvényes mértékrencszerünk, a k özönséges törtek, a tizedes törtek, a négy aapmüveet nevezett számokka és az id ő számoás. Tankönyv : Dr. Császár IZároy, I. Heti óra 4. Mértan és mértani rajz. A sík mértani ábrák szemétetése. A sikidomok kerüet éne k és t erüet ének kiszámítása. Egysze rű síkmértani díszítmények szabadkézze vaó rajzoása. Tankönyv: Szeméeti mértan, I. r ész, K_riesz F e r e nctő. Heti óra 4. Természetrajz. Az emősök rendeinek főbb képvi s e ői szeméeti módon. A növény-morphoog ia és terminoogia szemeeti módon vaó begya korá a. T a nkönyv: Pokorny-Dékány, képes t ermészetrajz. - Heti óra 3. Szépirás. A mag yar és német irás begyakorása, a betük aakjának, távoságának, nagyságának és fekvésének áandóságára vaó t0- kintette. II. osztáy. Magyar nyev. Igetan. hatá rozók ta na, szóképzés rész et esen; mondattanbó kiiönösen a függő mondatok, subordinatio: coordinatio, több

4 4 szorosen ósszetett mondat - k örmondat 7 mondatrövidítés - _részben rnond a tk i it E's. Az P ső osztáy an yagán ak is rn étóse. T a nk( )nyv : Ihász nyevtn_n a, H odn{t.r-vúny i ovasók ön yv I. r ész. H eti óra (J. Német nyev. P á r h uza mosan a magyar a nyagga az igeragozás, ha t't r ozó <s szók é p 7.és t ana. Függő monda tok, coordinatio. subordinatio. Az P-sö oszt:t y anya. á n a k is métése. Tanköny v:.'-;chw icker nyevtana, F1sm a nn ovasók()nyve II. I-Ic ti óra ;j, Francia nyev. M.on d attan i aapon az aaktan eem ei: az ftitmány i g-8, a je entö rn óc egyszerü és összet ett idöi. I g-eragozási k ivéteek. Birtok os. muta tó, kérdő meéknevck és névmások; számmcéknevek. - Tank(i ny v: H ofer-mager, a francia nyev módszcres ta nk()nyve, I. r ész. S a a min L eo 7 F r an cia ovasmá nyok. - I-Jeti ór a B. Födrajz. Az ör ök ös vagy osztrák t ar tományok s európai ország-ok (a f (-)Jdkcizi tenger medencéje k örü fekvő k kivéteéve) f:ic -!s terrnén y rajzi viszonyai, ak ói 1 nem zetisége, müvetsóg-e, ipar a és k er eskedeme. T < rk é p- vá z a t ok készítése. A met eor oo!2'ia és k imatooo ia egee mibb - b r ószei küön ös tekintet te hazánk n 1. Hunfavy i. rész. Het i óra 2. Történeem. I V. Béátó. A vegyes h ázb ei kirá yok k o rszak a. I-Iunyadia k k ora. J ageók és a n em::e ti süyect és k ora, a mohácsi vészig. Az c ső OS7. tá yba n tanutakbó a vé r ze r z öf<'s, honfog aas c's S zent I s t vtn intözmén yeine -,: ismótése. T a nköny v : H orvá th \IL :vi<t gyarország t örtén ete. Heti óra :2. Mennyiségtan. A szám oási eő n yö k és r c)viditések. A z egyenes és m e ;-fordi to t t ar á nyosság f ogamána k megáa pitása u t<í.n a k e ttő s t étenek akamazása oy fcadatokná, meyek az úgynevezett g-ysze rü húrmas-szabiy szerint rneg fj th ctű k. A száztó1 1 százra ós sz?tzb ó va ó sz;'trnitás fogama és en nek akamazása a gyakoratban. A mértani arányok és arány atokra vonatk ozó egee mibb t<'!tdek meg i smer t etfse és az egy szed i h á rmasszabáy mint e nnek a kamazása. Tankö nyv : S zámtan Dr. Császárt ó, II. r ész. H eti óra ;). Mértan és mértani rajz. Az egyes von;tok és síkok a tórbf- n. A m? rt a ni testek szemétetése, összehasonítása a ak f>s nagyságra nézve. A nh rt a ni testek ÍP.üiet ónek a k()btartamának k isza rnitása. S ík úbrá k és t est0k szah adkézze vaó távati r ajzoása sodr ony <S fa minták utún. T a nk()nyv : K.riesz Ferenc, Szeméeti mé:- ta n, U. résr,. Heti óra 2. Természetrajz. A madarak, hüök, csupasz hü ők; rovar ok, száz L'tb úak, pa nká nyok, héja ncok, férgek, p uhá nyok, t üskebő rü e k, tömös>k < 's ősá a t o k egfontosabb k é p v i se ő i. A n övény-morphoogia és terminoogia szemée ti m ód on vaó begyak orásn. Tankönyv: P ok orny -Dék á n y, k ép es t ermészetrajz) á atta 11 és n övénytan. I-Jeti óra 2. Szabadkézi rajz. Iskoai tá bá n k észített rajzok utá n, szintúgy mint egy es t öbbszinü minták után eemi díszítmények és kapcsoatban a sty

5 5 fajok meg magyarúzá a. - Egyszerü domborm ű vek utáni tanumányok Heti óra 2. Szépirás. Niint az I. osztáyban. III. osztáy. Magyar nyev. :Monduttan.. c;zóeg yeztetús. S zóvonzat.. '-;zórend. \1o n catköté:: A.akta n ismótó::,e...a.akzat ok és tropw;oc Tankönyv : húsz nyevtana, Bodnár-Iványi ova.sókönyve, IL rész. I-Ieti óra -1. Német nyev. A z ö c;szetett mondatszerkezet. I dő ta n. A z a aktan és :;zókúpzéstan kiegészitése a z o vasmány aapján. Tankönyv: Fesmann, Deutsches L esebuch, III. rész. S ch wicker nyeytana. J-Jeti ór a 3. Francia nyev. Nőnem és többes szám k épzése W- és tuajdonság nevekben. K. érdő és visszamuta.tó névmásoe A rtide partitif. Apposition. Fő n év i j ező k. T uajdonságnév heyzete. K.ö t ő mód. Oir-ra végzőeő ig é k hajitása. IZendhagyó igék. T ankönyvek : H ofer rnócszeres nye v tan, I. II. rész. Saamin-L eupin F r ancia ovasmá nyok. Heti ór a 3. Födrajz. Ázsia és Afrika föd- és termé nyrajzi viszonyai, térkép aapján graphikus módon. A mathematikai födra jz ee mei. T a nk önyv: Hun favi III. I-Jeti óra 2. Történeem. A Habsburgház korszak a. VIagyarország törté nete. Tank önyv : Horváth Miháy. \!Iagyar ovasókönyv aapján : Perikes és k ora. A p eoponesusi háboru. Gör ögország további sorsa macedoniai }'üöpig. 1-{eti óra 2. Mennyiségtan. Az oasz praktika. A kettő s té te akamazása. Az egyszerü h ármasszabáy. A határidő számoás. A z összet ett hármasszabáy. Az arányos osztás Az eegyítés számoás. Tankönyv : Dr. Császár ](áro y. III. Iet i óra i.). Mértan és mértani rajz. A t ömi) r mértan n éhány föbb eve: a vetüet és vetités fogama. n, 4, 5 és () sz ö g és a k ör vetüetei. H asáb, gúa, h enger, kúp és a gömb orth. vetüetei. A hasáb ferde vetüete. A gömbkörök vetüete i. Barna festékke árnyékoás. Tankönyv nincs. I-Ieti óra i. Tm mészettan. A testek átaános és küönös tuajdonságai. H ő tan. F énytan. D eejesség és vianyosság. T ankönyv : Pisko-Sa amin. - I:-Ieti óra 4. Szabadkézi rajz. A tanár áta a z iskoai tá b án k észített diszítmények systematikus menetb en, domboru díszítmények, színezett minta apok tanumányozása. H eti ór a 4. Szépirás. A bctük vonásainak eemzése a apjá n a z aak begya korása. A nag yság, távoság és fekvi:s a r á nya. Ezek aa pjá n a a t in és n é met foyóírás, a ronde, batarde, couée és antiqua.. H eti óra. I V. osztáy. Magyar nyev. \.. z irá y sajátságai. \.akzatok. S zó k ép ek. V er st a n eemei: hangsúyos és idömértóki rithmus, versá bak: antik ver ss zak ok, *

6 6 a rím. Pogári ügyiratok. Tankönyv; Bodnár Zs. iráytana és ovasókönyve. 1-Ieti óra 4. Német nyev. A német nyevtan rendszeres áttekint ése. A sajátos német verstan eemei. Synonimák, szóásmódok. Pogári ügyiratok Tankönyv: Deutsches Lesebuch von Fesmann, IV. rész. Heti óra 3. Francia nyev. A szókötéstanbó : a j e entő, kötő és fötétees mód és id ői, infinitif. Aaktan foytonos ismétése, kivát a főnév, a tuajdonnév nőn eme, többese; fokozása, névmások. - Tankönyv: Hofer-M:ager, Francia nyevtan; Saarnin-Leupin, Francia ovasmányok. - Heti óra 3. Födrajz. Amerika 1 Ausztráia födrajza (természeti és ethnographiai viszonyai) tekintette a föfödözések és gyarmatosításoe történetére. Tankönyv; Iunfavy, födrajz, IV. Heti óra 2. Történeem. Ó-kori történet áttekintése. Róma történetének tüzetes tárgyaása Augusztus urakodásáig. Tankönyv : Ribári, viágtörténeem, I. rész. I-Ieti óra 3. Mennyiségtan. A áncszabáy. A egfontosabb p énznemek megismertetése és átszámitása. Értékpapi-okra és vátókra vonatkozó számoási feadványok. A betüszámtan négy aapmüveete egész számokka. Eső fokú egyenetek egy ismeretennel Tankönyv: Császár, számtan III. és Th1ocnik-K.amarik, számtan és agebra. Heti óra 3. Mértan és mértani rajz. Szerkesztő síkmértan. A mértani szerkesztések akamazása a gyakorati födmérésné és heyszínrajz. Tankönyv : Kriesz Ferenc. Heti óra 2. Természettan. A sziárd, csepfoyós és égnemü testek nyugvása és mozgása. Rezgéstan és hangtan. Tankönyv : Pisko-Saamin. Heti óra 2. Vegytan. A közéetben eőforduó anyagokbó kiinduva az eemeknek és fontosabb vegyeiknek ismertetése. Kapcsoatban ezze a nevezetesebb ásványok és szikafajok. A vegymüveetek megismertetée. Tankönyv: Baó Mátyás, eemi vegytan. Heti óra 3. Szabadkézi rajz. Díszítmények mind e őraj zo ás, mind cassicai stykiséretek után. Az emberi arc és fej arányszámainak megmagyráz ása s körvonaozása. Heti óra :3. Y. osztáy. Magyar nyev. Az iráy. Az irásmüvek szerkezete. A szerkezet törvényei. A nyevbei eőadás és formái. A eü ás, ebeszéés és fajaie Értekezés. A evéaak. Tankönyv: Bodnár, Szerkezettana és ovasókönyve. 1-Ieti óra 4. Német nyev. A magyar nyevi oktatássa párhuzamosan a kompozíció átaános törvényei, ebeszéés, eirás, értekezés, párbeszéd és evé. A német nyevtani ismeretek ébrentartása meett nagyobb prózai munkáatok és megfe eő kötői müvek ovasása. Tankönyv : Német tan- és ovasókönyv Fesmanntó, I. rész. Heti óra 3.

7 7 Francia nyev. Az egész aaktan rendszeres is métése francia nyeven. A francia verstan eemei (de a me;ure des vers, de 'éision, de a césure, de a r ime, de ' hiatus, de 'enjambement, des icences poétiques ), verses ovasmányok a apján. A tanítás nyeve részben francia. Tankönyvek : Larive et F eury, deuxieme année de grammaire ; Saamin Leu pin, Francia ovasmányok. H eti óra 3. Födrajz. Európa áamainak födrajza az osztrák-magyar monarchia k ivéteéve. Tankönyv: Requinyi. Heti óra 2. Történéem. A kereszténység története Amerika föfedezése ig (a kereszténység eredete és terjedése Constantinusig). A népek nagy vándorása és az annak foytán aakut új áamok története a magyar á am aakuásaig. Az izam eredete és terjedése. A pápaság urama s a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok bomása. Tankönyv : Ribáry, I. II. rész. Heti óra 3. Mennyiségtan. A numerikus egész szám küönös tekintette a tizes számr endszerre. A tizes egész számma vaó müveetek. A szarosabban vett számtan eemei. Közönseges és tizedes törtek. Arányok és arányatok ; ezeknek küönböző feadványokra vaó akamazása. Hatványok és gyökök. E ső és másodtoku egyenetek. Az egyenes vonau sík idomok egybevágósága, hasonósága és terüetök kiszámítása. A körr ő szóó tan, kivéve a sokszögek és a kör között vaó vonatkozásokat. - Tankönyv : VIocnik-K amarik, Számtan, Mértan. H eti óra 5. Mértan és mértani rajz. A k örre vonatkozó feadatok A kúp metszetek és magasabb rendü vonaok. Tankönyv nincs. 1-eti óra 2. Természetrajz. A növények szövezete és fejődése. A müszerek rendszerei. A természeti rendszer a apján a egfontosabb csaádok gazdasági, ipari vagy orvosi k é pviseőin e k eemzése. Tankönyv: K.riesch Simkovics, Növénytan. Heti óra 2. Vegytan. A nevezetesebb szerves vegyüetek. Tankönyv; Baó Nátyás, eemi vegytan, Heti óra 2. Szabadkézi rajz. Domború diszítményi tanumányok koássa, vagy akamas színezett minták, tekintette Heti óra 4. Magyar nyev. A prózai müfajok és a szónokat t örvényeinek tárgyaása. YI. oszt áy...,, egyszer u a rnyea styusra. Német nyev. A magyar nye vi oktatássa pá rhuzamosan a szónoki és szóbei e őadás. A német nyevtani ismeretek ébrentartása meett nagyobb prózai. munkáatok és me g feeő kötő i müvek ovasása. Tankönyv : Dr. Heinrich, Deutsches Lehr- und Lesebuch, I. Thei. I-Ieti óra 2. Francia nyev. A nyevtan rendszeres ismétése Larive et Feur y 2 année szrint. -Ovasmányok C i c é r o n : Jo Catiinaire L Sommaire

8 ch a Uu i' t!t IVc Cati Fondation de Marsei e. A tanítás nyeve nagy r '!szj(:n francia. ye v tan ruin d az V-ben Saarnin-J.eupin. Ovasmányok. Heti óra D. Födrajz. Az osztrá k -magyar monarchia tüzetes eírása. Tanköyyv: 1\iiháyii. IIeti óra 2. Történeem. ujkor II. J ózsef korá ig. Tankönyv : Iibáry viágtörté nete: UI. r ész. IIeti ór a ;j, Mennyiségtan. A ogarithmusok. Kitevő eges egyenet ek. E ső é!:i músodfukú egyenetek határozott r e ud!-;zereinek megodása. A ánctörtek Diophantikus egyenetek. A számtani s a mértani haadvány ok; <L karnatos kamatra vonatkozó aapfeadványoe.:\. húr- és ér i ntő sokszöp-ek meg határozú!:ia!:izerk esztés és számítás á ta ; a körmér és. Sík három:szögtan; k e ő bevezetés utá n a poyedcrek mér ése; kivév e a szabúyo:s t e t eket. Tankönyv : Mocnik-Kamarik, Számtan 1\/[értan. - Heti óra ;. Leró Jértan és mértani rajz. A vetítés módjai s aka mazásuk a JOt, vona és síkokra. Födézetek; g úa és hélsáb egyszerü heyzetekben. Tankönyv: Kriesz F.. eír ó mértan. Heti ór a 5. Természetrajz. Az áatok szer vezete és müszereinek rend sz re. A egfontosabb csaádok gazdasági vagy orvosi képviseőinek eemzése és heyzet e a rendszerben. Tank önyv : K.riesch, iattan. eti ór a :. Vegytan. A veg yüetek törvényei, veg-yszámtan, a parány, t ömec:s, egyenértékesség és vegyértékesség foga m;_d stb. Kü ö nfé < k':petdc ismertetése. Az eemek és fontosabb vegye iknek behatóbb ismertetése foytonos tekintette gyakorati a karnazásuk r a. Tankönyv : Bie rbauer- 1 Jorscheid, I. r ész. Ie ti óra i). Szabadkézi rajz. R.ajzoás domború diszítm t-' ny-minták után, hat{lr O ;,;ott á r nyékoássa ; az emberi fej r eiefben; építészeti részek (aapzat, párkányzat stb.) IIeti óra H- VII. osztáy. Magyar nyev. K.ötemények ovasása és eemzése a apján; a há ro rn kö t ő i müfaj ismertetése. Tankönyv : Dr. }: r ődi B. kötészettana. Ovasók önyv: N év y L ászó. Heti óra ;3, Német nyev. A magyar nyevi oktatássa párhuzamosan k ()temények, főeg Göth e és Schier múveibő 1, ovasása LS eemzése aapjún a három k ö t ő i müfaj ismertetése. Tankönyv: Német Tan- és O vasókönyv Fesmanntó, II. r ész. I-Ieti óra 2. Ft ancia nyev..1\/[o iere, L'Avare-ja: e ső s második fevoná::;; megfe e ő nyevtani s irodami magyarázatokka (gaicismusok). A ta nítás nyeve r é!:>zben francia. Heti óra 2. Födraj z. A föd feszinének megaak u ása és vátozása; a vízrend ze rn ek müködése. A égburok viszonyai és az égaj. A XXIII. t er mé Letrajzi vidéc Tankönyv: Zoth, összehason1itó födrajz. Heti óra 2.

9 9 Történeem. A egujabb kor története. Az amerikai szaba dságharc. A francia forradaom és Napoeon kora. A z ujabb forra dama k ; az ujabb á ami aakuások. T ankönyv: Ribáry. H eti ór a 3. Mennyiségtan. A kapcsoástan. A binomiais t éte. V égt een sorok összehajóság-ána k n éh án y is m e rte t ő jee. A magasabb r endü számta ni ha a dvány ok. Az ábrás számoe F e ső bb foku numerikus eg yenet ek végszer-ü és v ég szerüten gyök er einek meghatá rozása (regua fa si). A z ee mi mértanba tartozó görbe feüetü t estek. A gömháromszögtan. S zabáyos p oye derek. Tankö nyv ; Mocnik-Karnarik, S zámtan,.iviértan. - H eti óra 4. Természettan. Erömütan, rezgéstan, h a ng - és fénytan. T ank önyv : F ehér -Ipoy. ETeti ór a 4. eiró mértan és mértani rajz. A szab á y os, forgási é s torz feüet ek A that ási és érintési fearatok. Bevezet és az árnyéktanba. T ankönyv : K.riesz F. Heti óra 2. Természetrajz. R endszer es ásvány- és k özetta n ; geoogia eemei, küön ös t ekintette a mag yar birodaomr a é s a szomszéc t erüetekre. Tankönyv : Dr. Roth Samu ; ásvány -, közet- és födta n. 1-Ieti ór a ;). Vegytan. A n evezetesebb szerves vegyüe tek b e hat óh b ismertet ésp. fo y tonos tekintette gyakorati akamazásukra. T a nkönyv: Bierbau er Lorscheid, veg yta n I. r ész. H e ti óra 2. Szabadkézi rajz. Diszítmény i r ajzoás mindenfme st yus u tán, k üö i)s tekintette a eh e t ő egnagyobb kivitei p ontosság ra. A z e rnberi t0st r észei. H eti óra 2. V III. osztáy. Magyar nyev. A mag-yar irodaom ó, k öz p. uj és P-gujabb k ora. Tankönyv: Beő th y Zsot jroda omtörmnete és ovasók öny\. Heti öra 2. Német nyev. A n émet iroda om fejőd ésé n e k áttekintése. Próza i ovasmányok, föeg a n ém et tudományos stíus megismertetésér e, tekinte tte a reáiskoai ta numá nyok kör ér e. T a nkön yv: Német T a n- és Ovasók öny v Fesmanntó, II. r ész. H eti óra 2. Francia nyev. A nyev tan rendszeres ismétése. B onneau : Abr ég-é d e a g rammaire fra n aise és ova smá nyok aa pján. A tanitás nyeive r észb en fr ancia. Ovasmá ny ok: Boieau, Art. poétique Chant.. Saa min F ra ncia ovasmá nyok. 1-Ieti ór a 2. Födrajz. A akhatóság physikai, mat eriá is és morá is fötóteei a a pjá n, a föd á ama inak és eseteges g yarma ta ina k ismertet ése és öszszehasonítása :Magyarországga. T ankönyv : H auke-k.(irnye i I. (S III. rcsz. ' H e t' 1 ora ' 2. Történeem. :Mag ya r ország prag matikai t örténete. - Tankönyv : R ib{try. H eti ór a ;). Mennyiségtan. Az a :.rf!bra a kamazása mr rt a ni fe a dványok megodására. A sik eem ző nhr ta n c e m e i. T a nkönyv: Mocnik. Heti ór a ;.

10 10 Természettan. Hőtan, deejesség, via nyosság. Tankönyv: Fehér Ipoy természettana! - Viágegyetem; a nap, a föd, a hod ; naprendszerünk többi boygói; naprendszer ek. Tankönyv: Saamin-Linkess: n Csiagászati födrajz eemei. Heti óra 3. Böcseet. Psychoogia: i sme r ő, érző és vágyó tehetség. Logika: a fo rgaom, ítéetek, következtetések. Tudománytan. Tankönyv: Dr. Pauer Imre. Heti óra 3. Leiró mértan és mértani rajz. Az árnyak tana és a távati rajzoás mócjai. Gyakorati p édák. Tankönyv; Kriessz F. Heti óra 2. Természetrajz. Az emberi test szövettana, a müszerek rendszerei, az egyes müszer-rendszereknek az á a tország osztáyainak során vaó összehasonítása. - Tankönyv: Thomé-Paszavszky: Az ember. Heti óra 2. Vegytan. A VIII. oszt. vizsgáata után á ta ános ismétése az egész tananyagnak Tankönyv: Dierbauer-Lorscheid, I. és II. rész. Heti óra 3. Szabdkézi rajz. A ehető egnagyobb ügyesség a régibb mestermüvek szabad fefogásában; azoknak styszerü megért ése. A rajzok küönf8e kivitebe n. Heti óra 2. R. kath. hittan. I. oszt. A hitrő átaában és küönösen. Az Iste n parancsairól K.özép katekizmus. II. oszt. Az anyaszentegyház parancsairó. A szentségekrő. A szente m é n yekrő és az imádságró. Tankönyv: Közé r k at ekizmus. III. oszt. Tananyag: A ker. kath. anyaszentegyház szertartásainak magyarázata. FreneL IV. oszt. Tananyag: Az ó- és uj szöve tség története. Schmied-Cucor. V. oszt. Tauanyag: A ker. kath. hittan átaános része. Dr. Wapper. VI. oszt. Tananyag : A ker. kath. hittan küönös része. Dr. Wappe r. V U. oszt. Tananyag : A k er. kath. erköcstan. Dr. W apper. VIII. oszt. Tananyag- : A ker. kath. egyház t ört éneme. Dr. Wapper. Evang. vaástan. I.-II. oszt. Páfi U j szövetség, bibiai t örténetek. III.--IV. oszt. Páfi! Káté vvende magyarázatáva. A keresztény anyaszentegyház rövid története. Heti óra 1. V.- V. oszt. Viag yarhoni egyháztörténet. H eti óra. Mózes vaástan. I.- II. 0 és III., IV., V., VI., VII. oszt. Sámue és a k iráyok könyvei. Hetenkint óra 2. Tornásza t. Ének az n és 4 osztáyban. A heyes énekés szabáyai ; a zenének aap-hangjai ; a kemény C- hang nem (C-dur sk áa). Gyakoratok az egyszer vonazott C- tő a kétszer vonazott E- ig; a G - kucs ; gyakoratok a 2 / 4,?./t és 4 / 4 (C) üténynye. A negyed hangjegy és a negyed szünje ; szintúgy a fé, nyocad, egész és tizenhatod hangjegy a megfe eő szünjeekke; az egyes és kettő s pontnak értéke a küönfée hangjegye k. meett.

11 A z eg yb e k ö tő ív (I.iga tu ra) ; a synkop ák; az e m e ő -: eszáitó- s a feodó-je; a z ismétőj e, a nyug vópont; a ágy A - hang nem, a 2 / 2 ( b.. j 4/ '/ vagy a a re ve uteny a '1.. k h. K'..,, u., es, 1 s utenye ; a, :' augjegy és a megfe e ő szünje. A kemény és a ágy h ang nemek; eő ad á si jeek. A gyakoratokka p árhuzamosan eg y és k étszóamu daok a t é nek etek a tanuók. A z e ső osztáyban az e m éetbő csak annyi érintetett, a mennyi okvetenü szükséges. A z [>., ()., 7. és 8. osztáyba n csakis négyszóamu fér fik a rok taníttattak. Adatok a tanoda törénetéhez.. Jeentés a efoyt tanévrő. A z 1R82/B. tané v mut évi aug. :30-án a b eíratásokka vette k ezdeté t ; szept. 2-ig tartattak a pót- és javitó vizsgáatoe S zept. 4. k ez d ő d ött a ta név és tartott b ezáróag e junius 2-7.-ig. A s zünidő aatt bodogu!: 1\-Ioer E de tanár h eyére, h. t anár nak kinevezett Feischhack er i1. F rid. úr, áomását e ta név kezeetéve efogata. Az intézetbei összes izraeita t anuók vaástanitását Eias \1iksa úr v ette á t. Ujvári Béa t a ná r fra ncia ny. tanumá nyaina k foyt a tására ez évre is nyervé n szab adságot, P árisb an id őz ött. A mut évben mint próbaéves akamazásbsn v ot W einhardt Fer enc úr másutt n ye1 \ c n akamazást, inté zetünkb ő kivát. A efoyt tanévb e n ismét a padás mutatkozott, amennyiben a beirt tanuók száma rő 191-re ap adt ; a tanév végeig az isk oá t átogatta 18G tanuó, osztáyoztatott ezek k özü 174. A tanitá s szorosan a z e ő irt tanter v érteméb en foyt. E tér és csak az I. osztáyban vot, h o a nagy számu nem magyar ajku, a magyar nyev eemi ismeret eit is a ig biró t a nuók végett a n émet nyev s t ör téneti ór ák szept. és októb er hóba n a magyar nyevben vaó e őkész i tésre fordítatta k; mi azonba n meg nem ak adáyozta az e ő irt t an anyagna k t ejes be végzését. mert a t anuók ezen úton odavitettek, hogy már a má sodik féévben a tanár oknak magyar nyeven vaó tanítását is k i e ég it ő sikerre k övetheték A tanumányozás eredményén ek á ttekintését a VI. 2. kimutatás adja. Intézetünket e tanévb en ismét k e tt ős csap ás é rt <- : febr. 4-én Dam Henrik és dec. -én \ Veiss Ig nác I. o. t anuók szátak a sir ba. N y u g odjana k b ék éb en

12 12 Iskoai ünnep éyt r endezett az igazgatóság : Arany J á nos gyászünnepéyét március 3-án és a koronázási ünnepéyt junius 8-án, az eső n Feischhacker 1\i. Fridoin h. tanár tartott emékbeszédet, utóbbin p edig jeentésttev ő métatta a koronázás e redetét, t örténeté t és fontosságát; a müsorozat az önk é pzőköri j e e nt ós b ő átható. Jan. hó 17-én az ö nk épzőkör r endezte a tanadánkná évek óta szokásos Petőfi ünnepéyt. (Lásd önképzőköri jeenté!s.) okt. h ó 4-én, mint Feséges Urunk és kiráyunk nevenapján az Összes ifjúság a tanári testüette együtt a háaadó egyházi ünnepéyen megjeent. Az iskoai rend és fegyeem meg ismerésére, a s z üők vagy heyetteseik a fegyemi szabáyok 1-1 p édányát kapták ; ezenkivü töreked ett a taná ri k a r mindazon segédeszközöket fehasznáni, meyeket a h eyes paedagogia és atyai szeretette párosut higadt szigor a r eneeetek k e r etéb en akamazni enged. IZüönösen kivántuk a sz üőkke vaó eszmecserét, az értekezetekb ő küdött értesitése k utján, vaamint szeméyi érintkezés áta eős eg ít e ni, sajnáatta fe k e azonban emítenem, hog y ez irányban ki e mek edő eredmény aig van, miutá n a szüők csak evétve keresnek fe minket, pedi g itt vannak az osztáy tanárok, kiknek kezében öszpontosu az osztáy t anumá nyi és fegyemi ügye, itt van az igazgat ó, - kiknek k ö t eességük e tekintetben is r endekezésére áani a szüőknek kik mindenkor k észek ezen köteességnek megfeeni és ta nácscsa szogáni. N e féjenek a t. c. sz üök és gyámok ők sohasem nakamatanok az iskoai közegekné, kik szivesen fehasznának minden eszk özt, meyye az ifjuság úgy tanumányi, vaamint szív- és jee rnképzését eőm ozdíthatj ák, már pedig erre egh athatósabb eszköznek ismerjük a csaád és iskoa együttmükörését. - A tanuók viseete a tanodában v aamint a tanodán kivü kifog ástaan vot, nagyobb vétségek az egész évben n em fordutak e ő, és az ujabb id őben hangsúyozott nehezebb büntetések pártoóiva szemben, csak azt mondom saját tapaszta ataim utá n, miszerint ott a ho a jóakaratu atyai szeret tt e jár ó, rendeeteink k e retében engedéyezett rovások nem seg ítenek, ott rendesen más drasticusabb szer sem fog endíteni nagyot. Legyünk növendékeinknek ny ugodt, szer e tő vezető i és az eredmény n em maradhat e. E z hosszú idő aatt tett t apasztaatom eredménye, meyen a t anügyb en még t ö te ndő évek megg-yőződése m szerint mitsem fognak vátoztatui! L egyen szabad még egy kéremet kockázt atnom tanítvá nyaink szüeihez, m ey abban összep ontosu egyenek váog atók a h á z i g a z d á k b a n ; gyakran ta paszta ta m, miszerint könnyemü, és vásott gyerm ek ek b ő jó feügyeet á ta nagyon derék tanuók és k öteességet ism e r ő ifjak ettek, mig jö haja rnma b irók, a hiányos, feüetes és k e dv eskedő gondoskodás u h á zakban ecsenevésze d v én, k é sőbb sem a szü ő k örömére sem a z intézet becsüetér e n em vátak. Nem gondoják meg ezek, hogy az iskoa csak úgy v aósíthatja meg az eébe kit1.1zött szép feadatot, ha ők is veünk k ezet fog va ekiisme re tesen tá mogatnak, és ha az ifjuság ő r e iv é esz-

13 13 nek ott a hová az iskoa fig y eme és müköd ése ne m érhet má r! Leheteten, hog y az iskoa ha tósága a egjobb ak a ra t meett is, a há zi neveés g ondjaiva úgyis terhes fea datá t még nehezítse. Azért ne gazdá kadja nak a sz üők a h ázi feüg yeet dijazásáná, ez mindenesetre a egbiztosabban és egdúsa bb an j öve d e me ző kia dás! Dr. N émeth Anta györk. kir. föigazgató, kir. tanácsos úr tanodá n k at évi január hó esö napjain az osztáyokat átogatván, ug yanakkor értekezetet tartott. Másodízb en jeent meg k örünkben ö Nagysága j un. h ó 18. é s J!:)-én, mey napokon nagys. J ónás I ván müegyetemi magán-tan ár, országgyüési k épviseő és minist eri biztos úr jee nét éb en az érettségi vizsgáatok on enököt. A z ifjuságga ez évben Fraknó várra és a Rosaiára kiránduván, tartottuk meg tavaszi ünnep éy ünket a e h e t ő egked vezöbb id őbe n, a déi vaspáya-tá rsuat ez. aka omra ismét 60 / () engedmé nyes igazoványoka t adott ki az összes r ész t ve v ő k r észér e. F og a dja őszinte k öszöne tünket ezen irányunkban má r évek óta tapasztat k egyes támogatá sáért. Sajnáatta k e kieme ne m, miszerint a vegytani oktatás erdéb e n kivána tos, d e még egészségüg yieg is megkövetet k émények et a vegytani heyiségekben az ahhoz szükséges a ap hiá nyában n em k észitethettük e ; r emée rn a zonban, hogy a n m. v aá s és k özoktat ási minist e rium ezen már t öbb éven át tartó bajon a jövö tanévben segíteni fog. 1) In feder Henrik 2) R a id A nta 3) Bischitz VIór 4) P ittroff K.á má n 5) Jieek Fer enc 6) (un L ajos A j övő 2. J ótékon ysági rovat. a) Ös z t ö n d i j as o k. VII. osztáyu t. Roseofed-fée VII.,,,, VIII. VIII. VIII. Reáiskoai,, I. \1egyeri,, aapitvány 125 frt, 12ó 125, 125, Összesen 150, frt ta név k ezdetén k ia dandó esz : a) k ét R osen fed J a k ab- és két Rosenfed J(ata in fée 12f> frtos öszt öndíj : foyamoehatnak szorgamas, jó erköcsü és vaób a n szegén y ta nuók vaásküönbség nékü; b) egy sopranyi föreáiskoai 150 frtos öszt öndíj, soprany i szüetésü ta nuök részér e. Az a) a atti k ére mek S oprony v. tanácsához, a b) a at tia k pedig a nmsgu vaás k özokt. m. kir. miniszteriumhoz címezve foyó évi szeptemb er hó 30-ig, szegénységi- és a efoy t t an év r ő szóó bizonyitvá n y nya feszer eve a fő r eá i skoai igazgat óság-ná benyújta ndó k. E ha tá r idő n tú érkező foya modvá.nyok t ekintetbe vétetni nem fo g nak.

14 14 t-t h) Iskoai takarékpénztár. H:-)2. évi j unius hó 2-án vot betét. Az < 'tj.';!f '!, évi új betétek évi kamat. 156 frt 71 kr Összesen 247 frt :-.32 n K i a d á s; O tanuó kivett G4,: 26, Összes maradvány 183 frt 06 k r mey összeg a. köcsön és takarékpénztárban eheyeztetett. Sopron y, :í3. évi junius 4-én R ö s c h :B r i g y e s s. k., pénztcí.ruok. c) A D e á k F e r e n c ö s z t ö n d í j a a p. :t RR2. évi j unius hó 4-én pénztári maradék Zamat évrő 1RH2. évi szeptember 25 -t ő october 20-r a kath. egyházi énekkönyvek eaeásábó.. ' Az 188[3. évben következő adakozások foytak be: 18H3. ápriis 7- én Födvári M. EdétóL. U:St':3 évi junius 1-!-én. I osztáy. Bischitz Samu 20 kr, Fiuber L. 10 kr, Jermann József 20 kr, K.ramer István 20 kr, Lendvay István, 15 kr, Lengye Béa 10 kr, Nuszbaum J ózsef 10 kr, Pascher I. 20 kr,simonics Sándor 4-0 kr, Steiner Gyua HO kr, Wagner Gábor 40 kr, vveiss Er nő frt?,0 kr, Wittmann Péter 10 kr... II. osztáy. Bischitz B. (Beed) 10 kr, Bischitz B. (Csapod), 20 kr, Fürst I. 10 kr, Gazdag Sándor 20 kr, GeyschHiger Gyua 20 kr, Grubits Fer. -!O u, Löffer Ferenc 20 kr, Löffer!L 10 kr, Mody L. 10 kr, Peck Tiv. 10 kr, Pöttschacher Ad. 20 kr, Preiner And. 10 kr, Rehberger '.ór 10 kr, Schihan E. 20 kr, Schier Béa 10 kr, Schumet IZ. 10 kr, gr. Széchényi Péter frt, Waenstein Gyua 10 kr, Zechmeister Jenő forint 20 kr. III. osztáy. Bischitz NI:iksa 20 kr, Brzobohati Otto 50 kr, Fischer Hugó 37 kr, Graf J en ő 30 kr 7 Ladits Gyua ao kr, Patzenhofer Aadár frt 10 kr, W eber János 20 kr, Wof Lipót 2 frt 13 kr... IV. osztáy. Schmidt Gusztáv 50 kr, 1ayherr Ferenc 30 kr V. osztáy. Fürst Zsigmond 20 kr: J ankó Sándor 25 kr, }(hernd János 34 kr, Kausz A ndrás 50 kr, K.orsitzky ]. 50 kr,![oyzer Lászó 20 kr, P atzenhofer Rez ső frt O kr VI. osztáy. Emme Gyua 50 kr, Schimetitsch ]. 20 kr, Serény i J e n ő 20 kr, Spitzer J.ipót O kr. 497 fr t 64 kr. 24 n 12,, 14 2 :3 frt 75 kr. 4 frt 70 kr. ; frt 10 kr. frt 80 kr. 3 frt - kr. frt 10 kr.

15 VII. osztáy. Ackerer F er e nc 20 kr, Frank Imre 20 kr, 15 Gáffy István 20 kr, Gratz A ajos 20 kr, Hagenauer F er e nc 20 kr, Jieek K. 20 kr, Infeder 1-enrik 20 kr, Kadná r K.ar. 20 kr, J{_okas J őzsef 20 kr, J{_undt Gyua 20 kr, Nagy P á 20 kr, Raid Istvá n 20 kr, S er é nyi Imre 20 kr Stieger Lajos 20 kr, Veancsics Is tv. 20 kr. R fr t - kr. VIII. osztáy. A rnes Sándor 50 kr, J3ischitz Dávid frt, Ferst J á nos 20 kr, Jieek Ferenc 20 kr, Pittroff Kámán 20 kr. 2 frt 20 kr. m e y összeg a köcsön és takarékpén ztárban ehe yeztetett. Soprony, 1883 évi junius hó 14-én Összesen 561 frt 41 kr. R ö s c h F r i g y e s s. k. ' én z t:.ím ok. d) F ő r e á i s k o a i s e g é y e g y e s ü e t. R e n d e s t a g o k fi _z e t t e k : 1-Ietyésy Pá -± frt, g r. Széch enyi Lászó 2 frtot, Simon Ö d ön frt, Füzy K.ároy frt, Dr. Schreiner {_ároy 2 frt, Vaniss Lajos 2 forint, Vaniss Adof 2 forint, Thiering Gyua 2 forint, 1\eer Man ó 2 forint, Tiefbrunner Tivadar 2 forint, Schwarz Károy 2 frt, Zaka Miháy 2 f rt: Ofner J á nos 2 frt, Tamaska Istvá n 2 frt, Dr. Töper Károy 2 frt, Schö Gusztáv 2 frt, Arky Sándor 2 frt, K á r József 2 frt, Pottyondy Nikós 2 frt, Rösch Frigyes 2 frt, Hering Zsigmond 2 frt, Hozmann György 2 frt, Spiess Anta 2 frt, Stader Lajos _ 2 frt, KJuge L ajos 2 frt, Kunt frt, S ztrókay P á 2 frt, Fehér S á ndor frt, Hauser Károy 2 frt, Hasenauer Ágost 1 frt, Bauer Anta] 2 frt, Hanniba József frt, Fridrich Lajos 2 frt, Tomsies Bertaa n 2 frt, Saamin Leo 2 frt, U ber Mátyás 2 frt. Összesen: 72 frtot. Be ír atás aka máva f i ze tt ek : Hacker Sándor 45 frt, W e iss Ernő 1.05 frt, Kún Lajos 5 k rt, Weiss V imos frt, Pe csornik Ottó frt, Lengye J e n ő 50 krt, Ka der Kámán 5 krt, Brauner F er encz frt, 3ischits Samu 50 krt, Hahertha IZá r oy 15 krt, IZo h berger VIór 50 krt, Zech meister J e n ő 2 frt, GeyschUiger Gyua 2 frt 5 krt, Steine r S amu 55 krt, Bichitz Berná t 50 üt, Wiener Emi f rt, Séhihan Ernö frt 15 krt/ Geisse Mikós 5 krt, Bischitz Miksa frt, Graf J e n ő 15 krt, R.iedt S ándor 15 krt, Schmied G- ustáv frt tb krt, S chmidt S á ndor 15 krt, Szaay Géza

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

---- - - - TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x. 187.3!4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda..

---- - - - TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x. 187.3!4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda.. SZAB. KIR. SOPRON V AROSA l " VALLAS FELEJZETI JELLEGNELKUL1 /lk /t'7! t',,,,, FO REAL T ANODAJANAK HATODIK ÉVI ÉRTESITŐJE Szerkeszté PALAMIN LEO, igazgató.... r;t..9..... SOPRON, 187 4. Nyomatott R eichard

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben