sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató r i~ Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató. - ---.---r i~-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n

Átírás

1 A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 8-ik évi /' /' /'/' ER TES T O J E :.SS /88. Közi: kir. igazgató r i Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o y n <i. 18 ) ) t,).

2 Tartaom. Az 1882/ 83. tanévben bevégzett tananyag. Adatok a tanoda történetéhez. A tanári kar és működésének kimutatása. A jövő tanév kezdetérő. Az ifjuság érdemsorozata az 1882/83. tanév végén. Statisztikai tábázatok. Ipariskoa. A sopronyi vasárnapi ket es<edemi iskoa.

3 Az tanévben bevégzett tananyag. I. osztáy. Magyar nyev. A nyevnek mondattanra fektetett aaktana. Tan. k önyv: Ihász nyevtana és Bodnár ovasókönyve. Heti óra f>. Német nyev. A rendes aakok tana monda ttani aapon, e h ető eg párhuzamosan a magyar nyevve. Tankönyv: S chwick er nyevtana, Fesmann ovasókönyv I. Heti óra 4. Födrajz. A térkép ovasása, ee mzése és a tábá n k8szített e ő rajzok aapján a magya r kiráyság és a födközi tengert körn yező országok hydro-, oro- és topographiája. Tankönyv: Hunfavy I. H eti óra 2. Történeem. Hunok és magyarok eredete. A vezérek kora. A keresztónység t erjedése Magyarországban. Szent István és utódai. A k e r esztes hadak. Az a rany bua. Tatárjá rás. Tankönyv: Horváth M. H eti óra 2. Mennyiségtan. A mér és és a mértékek, törvényes mértékrencszerünk, a k özönséges törtek, a tizedes törtek, a négy aapmüveet nevezett számokka és az id ő számoás. Tankönyv : Dr. Császár IZároy, I. Heti óra 4. Mértan és mértani rajz. A sík mértani ábrák szemétetése. A sikidomok kerüet éne k és t erüet ének kiszámítása. Egysze rű síkmértani díszítmények szabadkézze vaó rajzoása. Tankönyv: Szeméeti mértan, I. r ész, K_riesz F e r e nctő. Heti óra 4. Természetrajz. Az emősök rendeinek főbb képvi s e ői szeméeti módon. A növény-morphoog ia és terminoogia szemeeti módon vaó begya korá a. T a nkönyv: Pokorny-Dékány, képes t ermészetrajz. - Heti óra 3. Szépirás. A mag yar és német irás begyakorása, a betük aakjának, távoságának, nagyságának és fekvésének áandóságára vaó t0- kintette. II. osztáy. Magyar nyev. Igetan. hatá rozók ta na, szóképzés rész et esen; mondattanbó kiiönösen a függő mondatok, subordinatio: coordinatio, több

4 4 szorosen ósszetett mondat - k örmondat 7 mondatrövidítés - _részben rnond a tk i it E's. Az P ső osztáy an yagán ak is rn étóse. T a nk( )nyv : Ihász nyevtn_n a, H odn{t.r-vúny i ovasók ön yv I. r ész. H eti óra (J. Német nyev. P á r h uza mosan a magyar a nyagga az igeragozás, ha t't r ozó <s szók é p 7.és t ana. Függő monda tok, coordinatio. subordinatio. Az P-sö oszt:t y anya. á n a k is métése. Tanköny v:.'-;chw icker nyevtana, F1sm a nn ovasók()nyve II. I-Ic ti óra ;j, Francia nyev. M.on d attan i aapon az aaktan eem ei: az ftitmány i g-8, a je entö rn óc egyszerü és összet ett idöi. I g-eragozási k ivéteek. Birtok os. muta tó, kérdő meéknevck és névmások; számmcéknevek. - Tank(i ny v: H ofer-mager, a francia nyev módszcres ta nk()nyve, I. r ész. S a a min L eo 7 F r an cia ovasmá nyok. - I-Jeti ór a B. Födrajz. Az ör ök ös vagy osztrák t ar tományok s európai ország-ok (a f (-)Jdkcizi tenger medencéje k örü fekvő k kivéteéve) f:ic -!s terrnén y rajzi viszonyai, ak ói 1 nem zetisége, müvetsóg-e, ipar a és k er eskedeme. T < rk é p- vá z a t ok készítése. A met eor oo!2'ia és k imatooo ia egee mibb - b r ószei küön ös tekintet te hazánk n 1. Hunfavy i. rész. Het i óra 2. Történeem. I V. Béátó. A vegyes h ázb ei kirá yok k o rszak a. I-Iunyadia k k ora. J ageók és a n em::e ti süyect és k ora, a mohácsi vészig. Az c ső OS7. tá yba n tanutakbó a vé r ze r z öf<'s, honfog aas c's S zent I s t vtn intözmén yeine -,: ismótése. T a nköny v : H orvá th \IL :vi<t gyarország t örtén ete. Heti óra :2. Mennyiségtan. A szám oási eő n yö k és r c)viditések. A z egyenes és m e ;-fordi to t t ar á nyosság f ogamána k megáa pitása u t<í.n a k e ttő s t étenek akamazása oy fcadatokná, meyek az úgynevezett g-ysze rü húrmas-szabiy szerint rneg fj th ctű k. A száztó1 1 százra ós sz?tzb ó va ó sz;'trnitás fogama és en nek akamazása a gyakoratban. A mértani arányok és arány atokra vonatk ozó egee mibb t<'!tdek meg i smer t etfse és az egy szed i h á rmasszabáy mint e nnek a kamazása. Tankö nyv : S zámtan Dr. Császárt ó, II. r ész. H eti óra ;). Mértan és mértani rajz. Az egyes von;tok és síkok a tórbf- n. A m? rt a ni testek szemétetése, összehasonítása a ak f>s nagyságra nézve. A nh rt a ni testek ÍP.üiet ónek a k()btartamának k isza rnitása. S ík úbrá k és t est0k szah adkézze vaó távati r ajzoása sodr ony <S fa minták utún. T a nk()nyv : K.riesz Ferenc, Szeméeti mé:- ta n, U. résr,. Heti óra 2. Természetrajz. A madarak, hüök, csupasz hü ők; rovar ok, száz L'tb úak, pa nká nyok, héja ncok, férgek, p uhá nyok, t üskebő rü e k, tömös>k < 's ősá a t o k egfontosabb k é p v i se ő i. A n övény-morphoogia és terminoogia szemée ti m ód on vaó begyak orásn. Tankönyv: P ok orny -Dék á n y, k ép es t ermészetrajz) á atta 11 és n övénytan. I-Jeti óra 2. Szabadkézi rajz. Iskoai tá bá n k észített rajzok utá n, szintúgy mint egy es t öbbszinü minták után eemi díszítmények és kapcsoatban a sty

5 5 fajok meg magyarúzá a. - Egyszerü domborm ű vek utáni tanumányok Heti óra 2. Szépirás. Niint az I. osztáyban. III. osztáy. Magyar nyev. :Monduttan.. c;zóeg yeztetús. S zóvonzat.. '-;zórend. \1o n catköté:: A.akta n ismótó::,e...a.akzat ok és tropw;oc Tankönyv : húsz nyevtana, Bodnár-Iványi ova.sókönyve, IL rész. I-Ieti óra -1. Német nyev. A z ö c;szetett mondatszerkezet. I dő ta n. A z a aktan és :;zókúpzéstan kiegészitése a z o vasmány aapján. Tankönyv: Fesmann, Deutsches L esebuch, III. rész. S ch wicker nyeytana. J-Jeti ór a 3. Francia nyev. Nőnem és többes szám k épzése W- és tuajdonság nevekben. K. érdő és visszamuta.tó névmásoe A rtide partitif. Apposition. Fő n év i j ező k. T uajdonságnév heyzete. K.ö t ő mód. Oir-ra végzőeő ig é k hajitása. IZendhagyó igék. T ankönyvek : H ofer rnócszeres nye v tan, I. II. rész. Saamin-L eupin F r ancia ovasmá nyok. Heti ór a 3. Födrajz. Ázsia és Afrika föd- és termé nyrajzi viszonyai, térkép aapján graphikus módon. A mathematikai födra jz ee mei. T a nk önyv: Hun favi III. I-Jeti óra 2. Történeem. A Habsburgház korszak a. VIagyarország törté nete. Tank önyv : Horváth Miháy. \!Iagyar ovasókönyv aapján : Perikes és k ora. A p eoponesusi háboru. Gör ögország további sorsa macedoniai }'üöpig. 1-{eti óra 2. Mennyiségtan. Az oasz praktika. A kettő s té te akamazása. Az egyszerü h ármasszabáy. A határidő számoás. A z összet ett hármasszabáy. Az arányos osztás Az eegyítés számoás. Tankönyv : Dr. Császár ](áro y. III. Iet i óra i.). Mértan és mértani rajz. A t ömi) r mértan n éhány föbb eve: a vetüet és vetités fogama. n, 4, 5 és () sz ö g és a k ör vetüetei. H asáb, gúa, h enger, kúp és a gömb orth. vetüetei. A hasáb ferde vetüete. A gömbkörök vetüete i. Barna festékke árnyékoás. Tankönyv nincs. I-Ieti óra i. Tm mészettan. A testek átaános és küönös tuajdonságai. H ő tan. F énytan. D eejesség és vianyosság. T ankönyv : Pisko-Sa amin. - I:-Ieti óra 4. Szabadkézi rajz. A tanár áta a z iskoai tá b án k észített diszítmények systematikus menetb en, domboru díszítmények, színezett minta apok tanumányozása. H eti ór a 4. Szépirás. A bctük vonásainak eemzése a apjá n a z aak begya korása. A nag yság, távoság és fekvi:s a r á nya. Ezek aa pjá n a a t in és n é met foyóírás, a ronde, batarde, couée és antiqua.. H eti óra. I V. osztáy. Magyar nyev. \.. z irá y sajátságai. \.akzatok. S zó k ép ek. V er st a n eemei: hangsúyos és idömértóki rithmus, versá bak: antik ver ss zak ok, *

6 6 a rím. Pogári ügyiratok. Tankönyv; Bodnár Zs. iráytana és ovasókönyve. 1-Ieti óra 4. Német nyev. A német nyevtan rendszeres áttekint ése. A sajátos német verstan eemei. Synonimák, szóásmódok. Pogári ügyiratok Tankönyv: Deutsches Lesebuch von Fesmann, IV. rész. Heti óra 3. Francia nyev. A szókötéstanbó : a j e entő, kötő és fötétees mód és id ői, infinitif. Aaktan foytonos ismétése, kivát a főnév, a tuajdonnév nőn eme, többese; fokozása, névmások. - Tankönyv: Hofer-M:ager, Francia nyevtan; Saarnin-Leupin, Francia ovasmányok. - Heti óra 3. Födrajz. Amerika 1 Ausztráia födrajza (természeti és ethnographiai viszonyai) tekintette a föfödözések és gyarmatosításoe történetére. Tankönyv; Iunfavy, födrajz, IV. Heti óra 2. Történeem. Ó-kori történet áttekintése. Róma történetének tüzetes tárgyaása Augusztus urakodásáig. Tankönyv : Ribári, viágtörténeem, I. rész. I-Ieti óra 3. Mennyiségtan. A áncszabáy. A egfontosabb p énznemek megismertetése és átszámitása. Értékpapi-okra és vátókra vonatkozó számoási feadványok. A betüszámtan négy aapmüveete egész számokka. Eső fokú egyenetek egy ismeretennel Tankönyv: Császár, számtan III. és Th1ocnik-K.amarik, számtan és agebra. Heti óra 3. Mértan és mértani rajz. Szerkesztő síkmértan. A mértani szerkesztések akamazása a gyakorati födmérésné és heyszínrajz. Tankönyv : Kriesz Ferenc. Heti óra 2. Természettan. A sziárd, csepfoyós és égnemü testek nyugvása és mozgása. Rezgéstan és hangtan. Tankönyv : Pisko-Saamin. Heti óra 2. Vegytan. A közéetben eőforduó anyagokbó kiinduva az eemeknek és fontosabb vegyeiknek ismertetése. Kapcsoatban ezze a nevezetesebb ásványok és szikafajok. A vegymüveetek megismertetée. Tankönyv: Baó Mátyás, eemi vegytan. Heti óra 3. Szabadkézi rajz. Díszítmények mind e őraj zo ás, mind cassicai stykiséretek után. Az emberi arc és fej arányszámainak megmagyráz ása s körvonaozása. Heti óra :3. Y. osztáy. Magyar nyev. Az iráy. Az irásmüvek szerkezete. A szerkezet törvényei. A nyevbei eőadás és formái. A eü ás, ebeszéés és fajaie Értekezés. A evéaak. Tankönyv: Bodnár, Szerkezettana és ovasókönyve. 1-Ieti óra 4. Német nyev. A magyar nyevi oktatássa párhuzamosan a kompozíció átaános törvényei, ebeszéés, eirás, értekezés, párbeszéd és evé. A német nyevtani ismeretek ébrentartása meett nagyobb prózai munkáatok és megfe eő kötői müvek ovasása. Tankönyv : Német tan- és ovasókönyv Fesmanntó, I. rész. Heti óra 3.

7 7 Francia nyev. Az egész aaktan rendszeres is métése francia nyeven. A francia verstan eemei (de a me;ure des vers, de 'éision, de a césure, de a r ime, de ' hiatus, de 'enjambement, des icences poétiques ), verses ovasmányok a apján. A tanítás nyeve részben francia. Tankönyvek : Larive et F eury, deuxieme année de grammaire ; Saamin Leu pin, Francia ovasmányok. H eti óra 3. Födrajz. Európa áamainak födrajza az osztrák-magyar monarchia k ivéteéve. Tankönyv: Requinyi. Heti óra 2. Történéem. A kereszténység története Amerika föfedezése ig (a kereszténység eredete és terjedése Constantinusig). A népek nagy vándorása és az annak foytán aakut új áamok története a magyar á am aakuásaig. Az izam eredete és terjedése. A pápaság urama s a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok bomása. Tankönyv : Ribáry, I. II. rész. Heti óra 3. Mennyiségtan. A numerikus egész szám küönös tekintette a tizes számr endszerre. A tizes egész számma vaó müveetek. A szarosabban vett számtan eemei. Közönseges és tizedes törtek. Arányok és arányatok ; ezeknek küönböző feadványokra vaó akamazása. Hatványok és gyökök. E ső és másodtoku egyenetek. Az egyenes vonau sík idomok egybevágósága, hasonósága és terüetök kiszámítása. A körr ő szóó tan, kivéve a sokszögek és a kör között vaó vonatkozásokat. - Tankönyv : VIocnik-K amarik, Számtan, Mértan. H eti óra 5. Mértan és mértani rajz. A k örre vonatkozó feadatok A kúp metszetek és magasabb rendü vonaok. Tankönyv nincs. 1-eti óra 2. Természetrajz. A növények szövezete és fejődése. A müszerek rendszerei. A természeti rendszer a apján a egfontosabb csaádok gazdasági, ipari vagy orvosi k é pviseőin e k eemzése. Tankönyv: K.riesch Simkovics, Növénytan. Heti óra 2. Vegytan. A nevezetesebb szerves vegyüetek. Tankönyv; Baó Nátyás, eemi vegytan, Heti óra 2. Szabadkézi rajz. Domború diszítményi tanumányok koássa, vagy akamas színezett minták, tekintette Heti óra 4. Magyar nyev. A prózai müfajok és a szónokat t örvényeinek tárgyaása. YI. oszt áy...,, egyszer u a rnyea styusra. Német nyev. A magyar nye vi oktatássa pá rhuzamosan a szónoki és szóbei e őadás. A német nyevtani ismeretek ébrentartása meett nagyobb prózai. munkáatok és me g feeő kötő i müvek ovasása. Tankönyv : Dr. Heinrich, Deutsches Lehr- und Lesebuch, I. Thei. I-Ieti óra 2. Francia nyev. A nyevtan rendszeres ismétése Larive et Feur y 2 année szrint. -Ovasmányok C i c é r o n : Jo Catiinaire L Sommaire

8 ch a Uu i' t!t IVc Cati Fondation de Marsei e. A tanítás nyeve nagy r '!szj(:n francia. ye v tan ruin d az V-ben Saarnin-J.eupin. Ovasmányok. Heti óra D. Födrajz. Az osztrá k -magyar monarchia tüzetes eírása. Tanköyyv: 1\iiháyii. IIeti óra 2. Történeem. ujkor II. J ózsef korá ig. Tankönyv : Iibáry viágtörté nete: UI. r ész. IIeti ór a ;j, Mennyiségtan. A ogarithmusok. Kitevő eges egyenet ek. E ső é!:i músodfukú egyenetek határozott r e ud!-;zereinek megodása. A ánctörtek Diophantikus egyenetek. A számtani s a mértani haadvány ok; <L karnatos kamatra vonatkozó aapfeadványoe.:\. húr- és ér i ntő sokszöp-ek meg határozú!:ia!:izerk esztés és számítás á ta ; a körmér és. Sík három:szögtan; k e ő bevezetés utá n a poyedcrek mér ése; kivév e a szabúyo:s t e t eket. Tankönyv : Mocnik-Kamarik, Számtan 1\/[értan. - Heti óra ;. Leró Jértan és mértani rajz. A vetítés módjai s aka mazásuk a JOt, vona és síkokra. Födézetek; g úa és hélsáb egyszerü heyzetekben. Tankönyv: Kriesz F.. eír ó mértan. Heti ór a 5. Természetrajz. Az áatok szer vezete és müszereinek rend sz re. A egfontosabb csaádok gazdasági vagy orvosi képviseőinek eemzése és heyzet e a rendszerben. Tank önyv : K.riesch, iattan. eti ór a :. Vegytan. A veg yüetek törvényei, veg-yszámtan, a parány, t ömec:s, egyenértékesség és vegyértékesség foga m;_d stb. Kü ö nfé < k':petdc ismertetése. Az eemek és fontosabb vegye iknek behatóbb ismertetése foytonos tekintette gyakorati a karnazásuk r a. Tankönyv : Bie rbauer- 1 Jorscheid, I. r ész. Ie ti óra i). Szabadkézi rajz. R.ajzoás domború diszítm t-' ny-minták után, hat{lr O ;,;ott á r nyékoássa ; az emberi fej r eiefben; építészeti részek (aapzat, párkányzat stb.) IIeti óra H- VII. osztáy. Magyar nyev. K.ötemények ovasása és eemzése a apján; a há ro rn kö t ő i müfaj ismertetése. Tankönyv : Dr. }: r ődi B. kötészettana. Ovasók önyv: N év y L ászó. Heti óra ;3, Német nyev. A magyar nyevi oktatássa párhuzamosan k ()temények, főeg Göth e és Schier múveibő 1, ovasása LS eemzése aapjún a három k ö t ő i müfaj ismertetése. Tankönyv: Német Tan- és O vasókönyv Fesmanntó, II. r ész. I-Ieti óra 2. Ft ancia nyev..1\/[o iere, L'Avare-ja: e ső s második fevoná::;; megfe e ő nyevtani s irodami magyarázatokka (gaicismusok). A ta nítás nyeve r é!:>zben francia. Heti óra 2. Födraj z. A föd feszinének megaak u ása és vátozása; a vízrend ze rn ek müködése. A égburok viszonyai és az égaj. A XXIII. t er mé Letrajzi vidéc Tankönyv: Zoth, összehason1itó födrajz. Heti óra 2.

9 9 Történeem. A egujabb kor története. Az amerikai szaba dságharc. A francia forradaom és Napoeon kora. A z ujabb forra dama k ; az ujabb á ami aakuások. T ankönyv: Ribáry. H eti ór a 3. Mennyiségtan. A kapcsoástan. A binomiais t éte. V égt een sorok összehajóság-ána k n éh án y is m e rte t ő jee. A magasabb r endü számta ni ha a dvány ok. Az ábrás számoe F e ső bb foku numerikus eg yenet ek végszer-ü és v ég szerüten gyök er einek meghatá rozása (regua fa si). A z ee mi mértanba tartozó görbe feüetü t estek. A gömháromszögtan. S zabáyos p oye derek. Tankö nyv ; Mocnik-Karnarik, S zámtan,.iviértan. - H eti óra 4. Természettan. Erömütan, rezgéstan, h a ng - és fénytan. T ank önyv : F ehér -Ipoy. ETeti ór a 4. eiró mértan és mértani rajz. A szab á y os, forgási é s torz feüet ek A that ási és érintési fearatok. Bevezet és az árnyéktanba. T ankönyv : K.riesz F. Heti óra 2. Természetrajz. R endszer es ásvány- és k özetta n ; geoogia eemei, küön ös t ekintette a mag yar birodaomr a é s a szomszéc t erüetekre. Tankönyv : Dr. Roth Samu ; ásvány -, közet- és födta n. 1-Ieti ór a ;). Vegytan. A n evezetesebb szerves vegyüe tek b e hat óh b ismertet ésp. fo y tonos tekintette gyakorati akamazásukra. T a nkönyv: Bierbau er Lorscheid, veg yta n I. r ész. H e ti óra 2. Szabadkézi rajz. Diszítmény i r ajzoás mindenfme st yus u tán, k üö i)s tekintette a eh e t ő egnagyobb kivitei p ontosság ra. A z e rnberi t0st r észei. H eti óra 2. V III. osztáy. Magyar nyev. A mag-yar irodaom ó, k öz p. uj és P-gujabb k ora. Tankönyv: Beő th y Zsot jroda omtörmnete és ovasók öny\. Heti öra 2. Német nyev. A n émet iroda om fejőd ésé n e k áttekintése. Próza i ovasmányok, föeg a n ém et tudományos stíus megismertetésér e, tekinte tte a reáiskoai ta numá nyok kör ér e. T a nkön yv: Német T a n- és Ovasók öny v Fesmanntó, II. r ész. H eti óra 2. Francia nyev. A nyev tan rendszeres ismétése. B onneau : Abr ég-é d e a g rammaire fra n aise és ova smá nyok aa pján. A tanitás nyeive r észb en fr ancia. Ovasmá ny ok: Boieau, Art. poétique Chant.. Saa min F ra ncia ovasmá nyok. 1-Ieti ór a 2. Födrajz. A akhatóság physikai, mat eriá is és morá is fötóteei a a pjá n, a föd á ama inak és eseteges g yarma ta ina k ismertet ése és öszszehasonítása :Magyarországga. T ankönyv : H auke-k.(irnye i I. (S III. rcsz. ' H e t' 1 ora ' 2. Történeem. :Mag ya r ország prag matikai t örténete. - Tankönyv : R ib{try. H eti ór a ;). Mennyiségtan. Az a :.rf!bra a kamazása mr rt a ni fe a dványok megodására. A sik eem ző nhr ta n c e m e i. T a nkönyv: Mocnik. Heti ór a ;.

10 10 Természettan. Hőtan, deejesség, via nyosság. Tankönyv: Fehér Ipoy természettana! - Viágegyetem; a nap, a föd, a hod ; naprendszerünk többi boygói; naprendszer ek. Tankönyv: Saamin-Linkess: n Csiagászati födrajz eemei. Heti óra 3. Böcseet. Psychoogia: i sme r ő, érző és vágyó tehetség. Logika: a fo rgaom, ítéetek, következtetések. Tudománytan. Tankönyv: Dr. Pauer Imre. Heti óra 3. Leiró mértan és mértani rajz. Az árnyak tana és a távati rajzoás mócjai. Gyakorati p édák. Tankönyv; Kriessz F. Heti óra 2. Természetrajz. Az emberi test szövettana, a müszerek rendszerei, az egyes müszer-rendszereknek az á a tország osztáyainak során vaó összehasonítása. - Tankönyv: Thomé-Paszavszky: Az ember. Heti óra 2. Vegytan. A VIII. oszt. vizsgáata után á ta ános ismétése az egész tananyagnak Tankönyv: Dierbauer-Lorscheid, I. és II. rész. Heti óra 3. Szabdkézi rajz. A ehető egnagyobb ügyesség a régibb mestermüvek szabad fefogásában; azoknak styszerü megért ése. A rajzok küönf8e kivitebe n. Heti óra 2. R. kath. hittan. I. oszt. A hitrő átaában és küönösen. Az Iste n parancsairól K.özép katekizmus. II. oszt. Az anyaszentegyház parancsairó. A szentségekrő. A szente m é n yekrő és az imádságró. Tankönyv: Közé r k at ekizmus. III. oszt. Tananyag: A ker. kath. anyaszentegyház szertartásainak magyarázata. FreneL IV. oszt. Tananyag: Az ó- és uj szöve tség története. Schmied-Cucor. V. oszt. Tauanyag: A ker. kath. hittan átaános része. Dr. Wapper. VI. oszt. Tananyag : A ker. kath. hittan küönös része. Dr. Wappe r. V U. oszt. Tananyag : A k er. kath. erköcstan. Dr. W apper. VIII. oszt. Tananyag- : A ker. kath. egyház t ört éneme. Dr. Wapper. Evang. vaástan. I.-II. oszt. Páfi U j szövetség, bibiai t örténetek. III.--IV. oszt. Páfi! Káté vvende magyarázatáva. A keresztény anyaszentegyház rövid története. Heti óra 1. V.- V. oszt. Viag yarhoni egyháztörténet. H eti óra. Mózes vaástan. I.- II. 0 és III., IV., V., VI., VII. oszt. Sámue és a k iráyok könyvei. Hetenkint óra 2. Tornásza t. Ének az n és 4 osztáyban. A heyes énekés szabáyai ; a zenének aap-hangjai ; a kemény C- hang nem (C-dur sk áa). Gyakoratok az egyszer vonazott C- tő a kétszer vonazott E- ig; a G - kucs ; gyakoratok a 2 / 4,?./t és 4 / 4 (C) üténynye. A negyed hangjegy és a negyed szünje ; szintúgy a fé, nyocad, egész és tizenhatod hangjegy a megfe eő szünjeekke; az egyes és kettő s pontnak értéke a küönfée hangjegye k. meett.

11 A z eg yb e k ö tő ív (I.iga tu ra) ; a synkop ák; az e m e ő -: eszáitó- s a feodó-je; a z ismétőj e, a nyug vópont; a ágy A - hang nem, a 2 / 2 ( b.. j 4/ '/ vagy a a re ve uteny a '1.. k h. K'..,, u., es, 1 s utenye ; a, :' augjegy és a megfe e ő szünje. A kemény és a ágy h ang nemek; eő ad á si jeek. A gyakoratokka p árhuzamosan eg y és k étszóamu daok a t é nek etek a tanuók. A z e ső osztáyban az e m éetbő csak annyi érintetett, a mennyi okvetenü szükséges. A z [>., ()., 7. és 8. osztáyba n csakis négyszóamu fér fik a rok taníttattak. Adatok a tanoda törénetéhez.. Jeentés a efoyt tanévrő. A z 1R82/B. tané v mut évi aug. :30-án a b eíratásokka vette k ezdeté t ; szept. 2-ig tartattak a pót- és javitó vizsgáatoe S zept. 4. k ez d ő d ött a ta név és tartott b ezáróag e junius 2-7.-ig. A s zünidő aatt bodogu!: 1\-Ioer E de tanár h eyére, h. t anár nak kinevezett Feischhack er i1. F rid. úr, áomását e ta név kezeetéve efogata. Az intézetbei összes izraeita t anuók vaástanitását Eias \1iksa úr v ette á t. Ujvári Béa t a ná r fra ncia ny. tanumá nyaina k foyt a tására ez évre is nyervé n szab adságot, P árisb an id őz ött. A mut évben mint próbaéves akamazásbsn v ot W einhardt Fer enc úr másutt n ye1 \ c n akamazást, inté zetünkb ő kivát. A efoyt tanévb e n ismét a padás mutatkozott, amennyiben a beirt tanuók száma rő 191-re ap adt ; a tanév végeig az isk oá t átogatta 18G tanuó, osztáyoztatott ezek k özü 174. A tanitá s szorosan a z e ő irt tanter v érteméb en foyt. E tér és csak az I. osztáyban vot, h o a nagy számu nem magyar ajku, a magyar nyev eemi ismeret eit is a ig biró t a nuók végett a n émet nyev s t ör téneti ór ák szept. és októb er hóba n a magyar nyevben vaó e őkész i tésre fordítatta k; mi azonba n meg nem ak adáyozta az e ő irt t an anyagna k t ejes be végzését. mert a t anuók ezen úton odavitettek, hogy már a má sodik féévben a tanár oknak magyar nyeven vaó tanítását is k i e ég it ő sikerre k övetheték A tanumányozás eredményén ek á ttekintését a VI. 2. kimutatás adja. Intézetünket e tanévb en ismét k e tt ős csap ás é rt <- : febr. 4-én Dam Henrik és dec. -én \ Veiss Ig nác I. o. t anuók szátak a sir ba. N y u g odjana k b ék éb en

12 12 Iskoai ünnep éyt r endezett az igazgatóság : Arany J á nos gyászünnepéyét március 3-án és a koronázási ünnepéyt junius 8-án, az eső n Feischhacker 1\i. Fridoin h. tanár tartott emékbeszédet, utóbbin p edig jeentésttev ő métatta a koronázás e redetét, t örténeté t és fontosságát; a müsorozat az önk é pzőköri j e e nt ós b ő átható. Jan. hó 17-én az ö nk épzőkör r endezte a tanadánkná évek óta szokásos Petőfi ünnepéyt. (Lásd önképzőköri jeenté!s.) okt. h ó 4-én, mint Feséges Urunk és kiráyunk nevenapján az Összes ifjúság a tanári testüette együtt a háaadó egyházi ünnepéyen megjeent. Az iskoai rend és fegyeem meg ismerésére, a s z üők vagy heyetteseik a fegyemi szabáyok 1-1 p édányát kapták ; ezenkivü töreked ett a taná ri k a r mindazon segédeszközöket fehasznáni, meyeket a h eyes paedagogia és atyai szeretette párosut higadt szigor a r eneeetek k e r etéb en akamazni enged. IZüönösen kivántuk a sz üőkke vaó eszmecserét, az értekezetekb ő küdött értesitése k utján, vaamint szeméyi érintkezés áta eős eg ít e ni, sajnáatta fe k e azonban emítenem, hog y ez irányban ki e mek edő eredmény aig van, miutá n a szüők csak evétve keresnek fe minket, pedi g itt vannak az osztáy tanárok, kiknek kezében öszpontosu az osztáy t anumá nyi és fegyemi ügye, itt van az igazgat ó, - kiknek k ö t eességük e tekintetben is r endekezésére áani a szüőknek kik mindenkor k észek ezen köteességnek megfeeni és ta nácscsa szogáni. N e féjenek a t. c. sz üök és gyámok ők sohasem nakamatanok az iskoai közegekné, kik szivesen fehasznának minden eszk özt, meyye az ifjuság úgy tanumányi, vaamint szív- és jee rnképzését eőm ozdíthatj ák, már pedig erre egh athatósabb eszköznek ismerjük a csaád és iskoa együttmükörését. - A tanuók viseete a tanodában v aamint a tanodán kivü kifog ástaan vot, nagyobb vétségek az egész évben n em fordutak e ő, és az ujabb id őben hangsúyozott nehezebb büntetések pártoóiva szemben, csak azt mondom saját tapaszta ataim utá n, miszerint ott a ho a jóakaratu atyai szeret tt e jár ó, rendeeteink k e retében engedéyezett rovások nem seg ítenek, ott rendesen más drasticusabb szer sem fog endíteni nagyot. Legyünk növendékeinknek ny ugodt, szer e tő vezető i és az eredmény n em maradhat e. E z hosszú idő aatt tett t apasztaatom eredménye, meyen a t anügyb en még t ö te ndő évek megg-yőződése m szerint mitsem fognak vátoztatui! L egyen szabad még egy kéremet kockázt atnom tanítvá nyaink szüeihez, m ey abban összep ontosu egyenek váog atók a h á z i g a z d á k b a n ; gyakran ta paszta ta m, miszerint könnyemü, és vásott gyerm ek ek b ő jó feügyeet á ta nagyon derék tanuók és k öteességet ism e r ő ifjak ettek, mig jö haja rnma b irók, a hiányos, feüetes és k e dv eskedő gondoskodás u h á zakban ecsenevésze d v én, k é sőbb sem a szü ő k örömére sem a z intézet becsüetér e n em vátak. Nem gondoják meg ezek, hogy az iskoa csak úgy v aósíthatja meg az eébe kit1.1zött szép feadatot, ha ők is veünk k ezet fog va ekiisme re tesen tá mogatnak, és ha az ifjuság ő r e iv é esz-

13 13 nek ott a hová az iskoa fig y eme és müköd ése ne m érhet má r! Leheteten, hog y az iskoa ha tósága a egjobb ak a ra t meett is, a há zi neveés g ondjaiva úgyis terhes fea datá t még nehezítse. Azért ne gazdá kadja nak a sz üők a h ázi feüg yeet dijazásáná, ez mindenesetre a egbiztosabban és egdúsa bb an j öve d e me ző kia dás! Dr. N émeth Anta györk. kir. föigazgató, kir. tanácsos úr tanodá n k at évi január hó esö napjain az osztáyokat átogatván, ug yanakkor értekezetet tartott. Másodízb en jeent meg k örünkben ö Nagysága j un. h ó 18. é s J!:)-én, mey napokon nagys. J ónás I ván müegyetemi magán-tan ár, országgyüési k épviseő és minist eri biztos úr jee nét éb en az érettségi vizsgáatok on enököt. A z ifjuságga ez évben Fraknó várra és a Rosaiára kiránduván, tartottuk meg tavaszi ünnep éy ünket a e h e t ő egked vezöbb id őbe n, a déi vaspáya-tá rsuat ez. aka omra ismét 60 / () engedmé nyes igazoványoka t adott ki az összes r ész t ve v ő k r észér e. F og a dja őszinte k öszöne tünket ezen irányunkban má r évek óta tapasztat k egyes támogatá sáért. Sajnáatta k e kieme ne m, miszerint a vegytani oktatás erdéb e n kivána tos, d e még egészségüg yieg is megkövetet k émények et a vegytani heyiségekben az ahhoz szükséges a ap hiá nyában n em k észitethettük e ; r emée rn a zonban, hogy a n m. v aá s és k özoktat ási minist e rium ezen már t öbb éven át tartó bajon a jövö tanévben segíteni fog. 1) In feder Henrik 2) R a id A nta 3) Bischitz VIór 4) P ittroff K.á má n 5) Jieek Fer enc 6) (un L ajos A j övő 2. J ótékon ysági rovat. a) Ös z t ö n d i j as o k. VII. osztáyu t. Roseofed-fée VII.,,,, VIII. VIII. VIII. Reáiskoai,, I. \1egyeri,, aapitvány 125 frt, 12ó 125, 125, Összesen 150, frt ta név k ezdetén k ia dandó esz : a) k ét R osen fed J a k ab- és két Rosenfed J(ata in fée 12f> frtos öszt öndíj : foyamoehatnak szorgamas, jó erköcsü és vaób a n szegén y ta nuók vaásküönbség nékü; b) egy sopranyi föreáiskoai 150 frtos öszt öndíj, soprany i szüetésü ta nuök részér e. Az a) a atti k ére mek S oprony v. tanácsához, a b) a at tia k pedig a nmsgu vaás k özokt. m. kir. miniszteriumhoz címezve foyó évi szeptemb er hó 30-ig, szegénységi- és a efoy t t an év r ő szóó bizonyitvá n y nya feszer eve a fő r eá i skoai igazgat óság-ná benyújta ndó k. E ha tá r idő n tú érkező foya modvá.nyok t ekintetbe vétetni nem fo g nak.

14 14 t-t h) Iskoai takarékpénztár. H:-)2. évi j unius hó 2-án vot betét. Az < 'tj.';!f '!, évi új betétek évi kamat. 156 frt 71 kr Összesen 247 frt :-.32 n K i a d á s; O tanuó kivett G4,: 26, Összes maradvány 183 frt 06 k r mey összeg a. köcsön és takarékpénztárban eheyeztetett. Sopron y, :í3. évi junius 4-én R ö s c h :B r i g y e s s. k., pénztcí.ruok. c) A D e á k F e r e n c ö s z t ö n d í j a a p. :t RR2. évi j unius hó 4-én pénztári maradék Zamat évrő 1RH2. évi szeptember 25 -t ő october 20-r a kath. egyházi énekkönyvek eaeásábó.. ' Az 188[3. évben következő adakozások foytak be: 18H3. ápriis 7- én Födvári M. EdétóL. U:St':3 évi junius 1-!-én. I osztáy. Bischitz Samu 20 kr, Fiuber L. 10 kr, Jermann József 20 kr, K.ramer István 20 kr, Lendvay István, 15 kr, Lengye Béa 10 kr, Nuszbaum J ózsef 10 kr, Pascher I. 20 kr,simonics Sándor 4-0 kr, Steiner Gyua HO kr, Wagner Gábor 40 kr, vveiss Er nő frt?,0 kr, Wittmann Péter 10 kr... II. osztáy. Bischitz B. (Beed) 10 kr, Bischitz B. (Csapod), 20 kr, Fürst I. 10 kr, Gazdag Sándor 20 kr, GeyschHiger Gyua 20 kr, Grubits Fer. -!O u, Löffer Ferenc 20 kr, Löffer!L 10 kr, Mody L. 10 kr, Peck Tiv. 10 kr, Pöttschacher Ad. 20 kr, Preiner And. 10 kr, Rehberger '.ór 10 kr, Schihan E. 20 kr, Schier Béa 10 kr, Schumet IZ. 10 kr, gr. Széchényi Péter frt, Waenstein Gyua 10 kr, Zechmeister Jenő forint 20 kr. III. osztáy. Bischitz NI:iksa 20 kr, Brzobohati Otto 50 kr, Fischer Hugó 37 kr, Graf J en ő 30 kr 7 Ladits Gyua ao kr, Patzenhofer Aadár frt 10 kr, W eber János 20 kr, Wof Lipót 2 frt 13 kr... IV. osztáy. Schmidt Gusztáv 50 kr, 1ayherr Ferenc 30 kr V. osztáy. Fürst Zsigmond 20 kr: J ankó Sándor 25 kr, }(hernd János 34 kr, Kausz A ndrás 50 kr, K.orsitzky ]. 50 kr,![oyzer Lászó 20 kr, P atzenhofer Rez ső frt O kr VI. osztáy. Emme Gyua 50 kr, Schimetitsch ]. 20 kr, Serény i J e n ő 20 kr, Spitzer J.ipót O kr. 497 fr t 64 kr. 24 n 12,, 14 2 :3 frt 75 kr. 4 frt 70 kr. ; frt 10 kr. frt 80 kr. 3 frt - kr. frt 10 kr.

15 VII. osztáy. Ackerer F er e nc 20 kr, Frank Imre 20 kr, 15 Gáffy István 20 kr, Gratz A ajos 20 kr, Hagenauer F er e nc 20 kr, Jieek K. 20 kr, Infeder 1-enrik 20 kr, Kadná r K.ar. 20 kr, J{_okas J őzsef 20 kr, J{_undt Gyua 20 kr, Nagy P á 20 kr, Raid Istvá n 20 kr, S er é nyi Imre 20 kr Stieger Lajos 20 kr, Veancsics Is tv. 20 kr. R fr t - kr. VIII. osztáy. A rnes Sándor 50 kr, J3ischitz Dávid frt, Ferst J á nos 20 kr, Jieek Ferenc 20 kr, Pittroff Kámán 20 kr. 2 frt 20 kr. m e y összeg a köcsön és takarékpén ztárban ehe yeztetett. Soprony, 1883 évi junius hó 14-én Összesen 561 frt 41 kr. R ö s c h F r i g y e s s. k. ' én z t:.ím ok. d) F ő r e á i s k o a i s e g é y e g y e s ü e t. R e n d e s t a g o k fi _z e t t e k : 1-Ietyésy Pá -± frt, g r. Széch enyi Lászó 2 frtot, Simon Ö d ön frt, Füzy K.ároy frt, Dr. Schreiner {_ároy 2 frt, Vaniss Lajos 2 forint, Vaniss Adof 2 forint, Thiering Gyua 2 forint, 1\eer Man ó 2 forint, Tiefbrunner Tivadar 2 forint, Schwarz Károy 2 frt, Zaka Miháy 2 f rt: Ofner J á nos 2 frt, Tamaska Istvá n 2 frt, Dr. Töper Károy 2 frt, Schö Gusztáv 2 frt, Arky Sándor 2 frt, K á r József 2 frt, Pottyondy Nikós 2 frt, Rösch Frigyes 2 frt, Hering Zsigmond 2 frt, Hozmann György 2 frt, Spiess Anta 2 frt, Stader Lajos _ 2 frt, KJuge L ajos 2 frt, Kunt frt, S ztrókay P á 2 frt, Fehér S á ndor frt, Hauser Károy 2 frt, Hasenauer Ágost 1 frt, Bauer Anta] 2 frt, Hanniba József frt, Fridrich Lajos 2 frt, Tomsies Bertaa n 2 frt, Saamin Leo 2 frt, U ber Mátyás 2 frt. Összesen: 72 frtot. Be ír atás aka máva f i ze tt ek : Hacker Sándor 45 frt, W e iss Ernő 1.05 frt, Kún Lajos 5 k rt, Weiss V imos frt, Pe csornik Ottó frt, Lengye J e n ő 50 krt, Ka der Kámán 5 krt, Brauner F er encz frt, 3ischits Samu 50 krt, Hahertha IZá r oy 15 krt, IZo h berger VIór 50 krt, Zech meister J e n ő 2 frt, GeyschUiger Gyua 2 frt 5 krt, Steine r S amu 55 krt, Bichitz Berná t 50 üt, Wiener Emi f rt, Séhihan Ernö frt 15 krt/ Geisse Mikós 5 krt, Bischitz Miksa frt, Graf J e n ő 15 krt, R.iedt S ándor 15 krt, Schmied G- ustáv frt tb krt, S chmidt S á ndor 15 krt, Szaay Géza

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben