sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató r i~ Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató. - ---.---r i~-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n

Átírás

1 A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 8-ik évi /' /' /'/' ER TES T O J E :.SS /88. Közi: kir. igazgató r i Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o y n <i. 18 ) ) t,).

2 Tartaom. Az 1882/ 83. tanévben bevégzett tananyag. Adatok a tanoda történetéhez. A tanári kar és működésének kimutatása. A jövő tanév kezdetérő. Az ifjuság érdemsorozata az 1882/83. tanév végén. Statisztikai tábázatok. Ipariskoa. A sopronyi vasárnapi ket es<edemi iskoa.

3 Az tanévben bevégzett tananyag. I. osztáy. Magyar nyev. A nyevnek mondattanra fektetett aaktana. Tan. k önyv: Ihász nyevtana és Bodnár ovasókönyve. Heti óra f>. Német nyev. A rendes aakok tana monda ttani aapon, e h ető eg párhuzamosan a magyar nyevve. Tankönyv: S chwick er nyevtana, Fesmann ovasókönyv I. Heti óra 4. Födrajz. A térkép ovasása, ee mzése és a tábá n k8szített e ő rajzok aapján a magya r kiráyság és a födközi tengert körn yező országok hydro-, oro- és topographiája. Tankönyv: Hunfavy I. H eti óra 2. Történeem. Hunok és magyarok eredete. A vezérek kora. A keresztónység t erjedése Magyarországban. Szent István és utódai. A k e r esztes hadak. Az a rany bua. Tatárjá rás. Tankönyv: Horváth M. H eti óra 2. Mennyiségtan. A mér és és a mértékek, törvényes mértékrencszerünk, a k özönséges törtek, a tizedes törtek, a négy aapmüveet nevezett számokka és az id ő számoás. Tankönyv : Dr. Császár IZároy, I. Heti óra 4. Mértan és mértani rajz. A sík mértani ábrák szemétetése. A sikidomok kerüet éne k és t erüet ének kiszámítása. Egysze rű síkmértani díszítmények szabadkézze vaó rajzoása. Tankönyv: Szeméeti mértan, I. r ész, K_riesz F e r e nctő. Heti óra 4. Természetrajz. Az emősök rendeinek főbb képvi s e ői szeméeti módon. A növény-morphoog ia és terminoogia szemeeti módon vaó begya korá a. T a nkönyv: Pokorny-Dékány, képes t ermészetrajz. - Heti óra 3. Szépirás. A mag yar és német irás begyakorása, a betük aakjának, távoságának, nagyságának és fekvésének áandóságára vaó t0- kintette. II. osztáy. Magyar nyev. Igetan. hatá rozók ta na, szóképzés rész et esen; mondattanbó kiiönösen a függő mondatok, subordinatio: coordinatio, több

4 4 szorosen ósszetett mondat - k örmondat 7 mondatrövidítés - _részben rnond a tk i it E's. Az P ső osztáy an yagán ak is rn étóse. T a nk( )nyv : Ihász nyevtn_n a, H odn{t.r-vúny i ovasók ön yv I. r ész. H eti óra (J. Német nyev. P á r h uza mosan a magyar a nyagga az igeragozás, ha t't r ozó <s szók é p 7.és t ana. Függő monda tok, coordinatio. subordinatio. Az P-sö oszt:t y anya. á n a k is métése. Tanköny v:.'-;chw icker nyevtana, F1sm a nn ovasók()nyve II. I-Ic ti óra ;j, Francia nyev. M.on d attan i aapon az aaktan eem ei: az ftitmány i g-8, a je entö rn óc egyszerü és összet ett idöi. I g-eragozási k ivéteek. Birtok os. muta tó, kérdő meéknevck és névmások; számmcéknevek. - Tank(i ny v: H ofer-mager, a francia nyev módszcres ta nk()nyve, I. r ész. S a a min L eo 7 F r an cia ovasmá nyok. - I-Jeti ór a B. Födrajz. Az ör ök ös vagy osztrák t ar tományok s európai ország-ok (a f (-)Jdkcizi tenger medencéje k örü fekvő k kivéteéve) f:ic -!s terrnén y rajzi viszonyai, ak ói 1 nem zetisége, müvetsóg-e, ipar a és k er eskedeme. T < rk é p- vá z a t ok készítése. A met eor oo!2'ia és k imatooo ia egee mibb - b r ószei küön ös tekintet te hazánk n 1. Hunfavy i. rész. Het i óra 2. Történeem. I V. Béátó. A vegyes h ázb ei kirá yok k o rszak a. I-Iunyadia k k ora. J ageók és a n em::e ti süyect és k ora, a mohácsi vészig. Az c ső OS7. tá yba n tanutakbó a vé r ze r z öf<'s, honfog aas c's S zent I s t vtn intözmén yeine -,: ismótése. T a nköny v : H orvá th \IL :vi<t gyarország t örtén ete. Heti óra :2. Mennyiségtan. A szám oási eő n yö k és r c)viditések. A z egyenes és m e ;-fordi to t t ar á nyosság f ogamána k megáa pitása u t<í.n a k e ttő s t étenek akamazása oy fcadatokná, meyek az úgynevezett g-ysze rü húrmas-szabiy szerint rneg fj th ctű k. A száztó1 1 százra ós sz?tzb ó va ó sz;'trnitás fogama és en nek akamazása a gyakoratban. A mértani arányok és arány atokra vonatk ozó egee mibb t<'!tdek meg i smer t etfse és az egy szed i h á rmasszabáy mint e nnek a kamazása. Tankö nyv : S zámtan Dr. Császárt ó, II. r ész. H eti óra ;). Mértan és mértani rajz. Az egyes von;tok és síkok a tórbf- n. A m? rt a ni testek szemétetése, összehasonítása a ak f>s nagyságra nézve. A nh rt a ni testek ÍP.üiet ónek a k()btartamának k isza rnitása. S ík úbrá k és t est0k szah adkézze vaó távati r ajzoása sodr ony <S fa minták utún. T a nk()nyv : K.riesz Ferenc, Szeméeti mé:- ta n, U. résr,. Heti óra 2. Természetrajz. A madarak, hüök, csupasz hü ők; rovar ok, száz L'tb úak, pa nká nyok, héja ncok, férgek, p uhá nyok, t üskebő rü e k, tömös>k < 's ősá a t o k egfontosabb k é p v i se ő i. A n övény-morphoogia és terminoogia szemée ti m ód on vaó begyak orásn. Tankönyv: P ok orny -Dék á n y, k ép es t ermészetrajz) á atta 11 és n övénytan. I-Jeti óra 2. Szabadkézi rajz. Iskoai tá bá n k észített rajzok utá n, szintúgy mint egy es t öbbszinü minták után eemi díszítmények és kapcsoatban a sty

5 5 fajok meg magyarúzá a. - Egyszerü domborm ű vek utáni tanumányok Heti óra 2. Szépirás. Niint az I. osztáyban. III. osztáy. Magyar nyev. :Monduttan.. c;zóeg yeztetús. S zóvonzat.. '-;zórend. \1o n catköté:: A.akta n ismótó::,e...a.akzat ok és tropw;oc Tankönyv : húsz nyevtana, Bodnár-Iványi ova.sókönyve, IL rész. I-Ieti óra -1. Német nyev. A z ö c;szetett mondatszerkezet. I dő ta n. A z a aktan és :;zókúpzéstan kiegészitése a z o vasmány aapján. Tankönyv: Fesmann, Deutsches L esebuch, III. rész. S ch wicker nyeytana. J-Jeti ór a 3. Francia nyev. Nőnem és többes szám k épzése W- és tuajdonság nevekben. K. érdő és visszamuta.tó névmásoe A rtide partitif. Apposition. Fő n év i j ező k. T uajdonságnév heyzete. K.ö t ő mód. Oir-ra végzőeő ig é k hajitása. IZendhagyó igék. T ankönyvek : H ofer rnócszeres nye v tan, I. II. rész. Saamin-L eupin F r ancia ovasmá nyok. Heti ór a 3. Födrajz. Ázsia és Afrika föd- és termé nyrajzi viszonyai, térkép aapján graphikus módon. A mathematikai födra jz ee mei. T a nk önyv: Hun favi III. I-Jeti óra 2. Történeem. A Habsburgház korszak a. VIagyarország törté nete. Tank önyv : Horváth Miháy. \!Iagyar ovasókönyv aapján : Perikes és k ora. A p eoponesusi háboru. Gör ögország további sorsa macedoniai }'üöpig. 1-{eti óra 2. Mennyiségtan. Az oasz praktika. A kettő s té te akamazása. Az egyszerü h ármasszabáy. A határidő számoás. A z összet ett hármasszabáy. Az arányos osztás Az eegyítés számoás. Tankönyv : Dr. Császár ](áro y. III. Iet i óra i.). Mértan és mértani rajz. A t ömi) r mértan n éhány föbb eve: a vetüet és vetités fogama. n, 4, 5 és () sz ö g és a k ör vetüetei. H asáb, gúa, h enger, kúp és a gömb orth. vetüetei. A hasáb ferde vetüete. A gömbkörök vetüete i. Barna festékke árnyékoás. Tankönyv nincs. I-Ieti óra i. Tm mészettan. A testek átaános és küönös tuajdonságai. H ő tan. F énytan. D eejesség és vianyosság. T ankönyv : Pisko-Sa amin. - I:-Ieti óra 4. Szabadkézi rajz. A tanár áta a z iskoai tá b án k észített diszítmények systematikus menetb en, domboru díszítmények, színezett minta apok tanumányozása. H eti ór a 4. Szépirás. A bctük vonásainak eemzése a apjá n a z aak begya korása. A nag yság, távoság és fekvi:s a r á nya. Ezek aa pjá n a a t in és n é met foyóírás, a ronde, batarde, couée és antiqua.. H eti óra. I V. osztáy. Magyar nyev. \.. z irá y sajátságai. \.akzatok. S zó k ép ek. V er st a n eemei: hangsúyos és idömértóki rithmus, versá bak: antik ver ss zak ok, *

6 6 a rím. Pogári ügyiratok. Tankönyv; Bodnár Zs. iráytana és ovasókönyve. 1-Ieti óra 4. Német nyev. A német nyevtan rendszeres áttekint ése. A sajátos német verstan eemei. Synonimák, szóásmódok. Pogári ügyiratok Tankönyv: Deutsches Lesebuch von Fesmann, IV. rész. Heti óra 3. Francia nyev. A szókötéstanbó : a j e entő, kötő és fötétees mód és id ői, infinitif. Aaktan foytonos ismétése, kivát a főnév, a tuajdonnév nőn eme, többese; fokozása, névmások. - Tankönyv: Hofer-M:ager, Francia nyevtan; Saarnin-Leupin, Francia ovasmányok. - Heti óra 3. Födrajz. Amerika 1 Ausztráia födrajza (természeti és ethnographiai viszonyai) tekintette a föfödözések és gyarmatosításoe történetére. Tankönyv; Iunfavy, födrajz, IV. Heti óra 2. Történeem. Ó-kori történet áttekintése. Róma történetének tüzetes tárgyaása Augusztus urakodásáig. Tankönyv : Ribári, viágtörténeem, I. rész. I-Ieti óra 3. Mennyiségtan. A áncszabáy. A egfontosabb p énznemek megismertetése és átszámitása. Értékpapi-okra és vátókra vonatkozó számoási feadványok. A betüszámtan négy aapmüveete egész számokka. Eső fokú egyenetek egy ismeretennel Tankönyv: Császár, számtan III. és Th1ocnik-K.amarik, számtan és agebra. Heti óra 3. Mértan és mértani rajz. Szerkesztő síkmértan. A mértani szerkesztések akamazása a gyakorati födmérésné és heyszínrajz. Tankönyv : Kriesz Ferenc. Heti óra 2. Természettan. A sziárd, csepfoyós és égnemü testek nyugvása és mozgása. Rezgéstan és hangtan. Tankönyv : Pisko-Saamin. Heti óra 2. Vegytan. A közéetben eőforduó anyagokbó kiinduva az eemeknek és fontosabb vegyeiknek ismertetése. Kapcsoatban ezze a nevezetesebb ásványok és szikafajok. A vegymüveetek megismertetée. Tankönyv: Baó Mátyás, eemi vegytan. Heti óra 3. Szabadkézi rajz. Díszítmények mind e őraj zo ás, mind cassicai stykiséretek után. Az emberi arc és fej arányszámainak megmagyráz ása s körvonaozása. Heti óra :3. Y. osztáy. Magyar nyev. Az iráy. Az irásmüvek szerkezete. A szerkezet törvényei. A nyevbei eőadás és formái. A eü ás, ebeszéés és fajaie Értekezés. A evéaak. Tankönyv: Bodnár, Szerkezettana és ovasókönyve. 1-Ieti óra 4. Német nyev. A magyar nyevi oktatássa párhuzamosan a kompozíció átaános törvényei, ebeszéés, eirás, értekezés, párbeszéd és evé. A német nyevtani ismeretek ébrentartása meett nagyobb prózai munkáatok és megfe eő kötői müvek ovasása. Tankönyv : Német tan- és ovasókönyv Fesmanntó, I. rész. Heti óra 3.

7 7 Francia nyev. Az egész aaktan rendszeres is métése francia nyeven. A francia verstan eemei (de a me;ure des vers, de 'éision, de a césure, de a r ime, de ' hiatus, de 'enjambement, des icences poétiques ), verses ovasmányok a apján. A tanítás nyeve részben francia. Tankönyvek : Larive et F eury, deuxieme année de grammaire ; Saamin Leu pin, Francia ovasmányok. H eti óra 3. Födrajz. Európa áamainak födrajza az osztrák-magyar monarchia k ivéteéve. Tankönyv: Requinyi. Heti óra 2. Történéem. A kereszténység története Amerika föfedezése ig (a kereszténység eredete és terjedése Constantinusig). A népek nagy vándorása és az annak foytán aakut új áamok története a magyar á am aakuásaig. Az izam eredete és terjedése. A pápaság urama s a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok bomása. Tankönyv : Ribáry, I. II. rész. Heti óra 3. Mennyiségtan. A numerikus egész szám küönös tekintette a tizes számr endszerre. A tizes egész számma vaó müveetek. A szarosabban vett számtan eemei. Közönseges és tizedes törtek. Arányok és arányatok ; ezeknek küönböző feadványokra vaó akamazása. Hatványok és gyökök. E ső és másodtoku egyenetek. Az egyenes vonau sík idomok egybevágósága, hasonósága és terüetök kiszámítása. A körr ő szóó tan, kivéve a sokszögek és a kör között vaó vonatkozásokat. - Tankönyv : VIocnik-K amarik, Számtan, Mértan. H eti óra 5. Mértan és mértani rajz. A k örre vonatkozó feadatok A kúp metszetek és magasabb rendü vonaok. Tankönyv nincs. 1-eti óra 2. Természetrajz. A növények szövezete és fejődése. A müszerek rendszerei. A természeti rendszer a apján a egfontosabb csaádok gazdasági, ipari vagy orvosi k é pviseőin e k eemzése. Tankönyv: K.riesch Simkovics, Növénytan. Heti óra 2. Vegytan. A nevezetesebb szerves vegyüetek. Tankönyv; Baó Nátyás, eemi vegytan, Heti óra 2. Szabadkézi rajz. Domború diszítményi tanumányok koássa, vagy akamas színezett minták, tekintette Heti óra 4. Magyar nyev. A prózai müfajok és a szónokat t örvényeinek tárgyaása. YI. oszt áy...,, egyszer u a rnyea styusra. Német nyev. A magyar nye vi oktatássa pá rhuzamosan a szónoki és szóbei e őadás. A német nyevtani ismeretek ébrentartása meett nagyobb prózai. munkáatok és me g feeő kötő i müvek ovasása. Tankönyv : Dr. Heinrich, Deutsches Lehr- und Lesebuch, I. Thei. I-Ieti óra 2. Francia nyev. A nyevtan rendszeres ismétése Larive et Feur y 2 année szrint. -Ovasmányok C i c é r o n : Jo Catiinaire L Sommaire

8 ch a Uu i' t!t IVc Cati Fondation de Marsei e. A tanítás nyeve nagy r '!szj(:n francia. ye v tan ruin d az V-ben Saarnin-J.eupin. Ovasmányok. Heti óra D. Födrajz. Az osztrá k -magyar monarchia tüzetes eírása. Tanköyyv: 1\iiháyii. IIeti óra 2. Történeem. ujkor II. J ózsef korá ig. Tankönyv : Iibáry viágtörté nete: UI. r ész. IIeti ór a ;j, Mennyiségtan. A ogarithmusok. Kitevő eges egyenet ek. E ső é!:i músodfukú egyenetek határozott r e ud!-;zereinek megodása. A ánctörtek Diophantikus egyenetek. A számtani s a mértani haadvány ok; <L karnatos kamatra vonatkozó aapfeadványoe.:\. húr- és ér i ntő sokszöp-ek meg határozú!:ia!:izerk esztés és számítás á ta ; a körmér és. Sík három:szögtan; k e ő bevezetés utá n a poyedcrek mér ése; kivév e a szabúyo:s t e t eket. Tankönyv : Mocnik-Kamarik, Számtan 1\/[értan. - Heti óra ;. Leró Jértan és mértani rajz. A vetítés módjai s aka mazásuk a JOt, vona és síkokra. Födézetek; g úa és hélsáb egyszerü heyzetekben. Tankönyv: Kriesz F.. eír ó mértan. Heti ór a 5. Természetrajz. Az áatok szer vezete és müszereinek rend sz re. A egfontosabb csaádok gazdasági vagy orvosi képviseőinek eemzése és heyzet e a rendszerben. Tank önyv : K.riesch, iattan. eti ór a :. Vegytan. A veg yüetek törvényei, veg-yszámtan, a parány, t ömec:s, egyenértékesség és vegyértékesség foga m;_d stb. Kü ö nfé < k':petdc ismertetése. Az eemek és fontosabb vegye iknek behatóbb ismertetése foytonos tekintette gyakorati a karnazásuk r a. Tankönyv : Bie rbauer- 1 Jorscheid, I. r ész. Ie ti óra i). Szabadkézi rajz. R.ajzoás domború diszítm t-' ny-minták után, hat{lr O ;,;ott á r nyékoássa ; az emberi fej r eiefben; építészeti részek (aapzat, párkányzat stb.) IIeti óra H- VII. osztáy. Magyar nyev. K.ötemények ovasása és eemzése a apján; a há ro rn kö t ő i müfaj ismertetése. Tankönyv : Dr. }: r ődi B. kötészettana. Ovasók önyv: N év y L ászó. Heti óra ;3, Német nyev. A magyar nyevi oktatássa párhuzamosan k ()temények, főeg Göth e és Schier múveibő 1, ovasása LS eemzése aapjún a három k ö t ő i müfaj ismertetése. Tankönyv: Német Tan- és O vasókönyv Fesmanntó, II. r ész. I-Ieti óra 2. Ft ancia nyev..1\/[o iere, L'Avare-ja: e ső s második fevoná::;; megfe e ő nyevtani s irodami magyarázatokka (gaicismusok). A ta nítás nyeve r é!:>zben francia. Heti óra 2. Födraj z. A föd feszinének megaak u ása és vátozása; a vízrend ze rn ek müködése. A égburok viszonyai és az égaj. A XXIII. t er mé Letrajzi vidéc Tankönyv: Zoth, összehason1itó födrajz. Heti óra 2.

9 9 Történeem. A egujabb kor története. Az amerikai szaba dságharc. A francia forradaom és Napoeon kora. A z ujabb forra dama k ; az ujabb á ami aakuások. T ankönyv: Ribáry. H eti ór a 3. Mennyiségtan. A kapcsoástan. A binomiais t éte. V égt een sorok összehajóság-ána k n éh án y is m e rte t ő jee. A magasabb r endü számta ni ha a dvány ok. Az ábrás számoe F e ső bb foku numerikus eg yenet ek végszer-ü és v ég szerüten gyök er einek meghatá rozása (regua fa si). A z ee mi mértanba tartozó görbe feüetü t estek. A gömháromszögtan. S zabáyos p oye derek. Tankö nyv ; Mocnik-Karnarik, S zámtan,.iviértan. - H eti óra 4. Természettan. Erömütan, rezgéstan, h a ng - és fénytan. T ank önyv : F ehér -Ipoy. ETeti ór a 4. eiró mértan és mértani rajz. A szab á y os, forgási é s torz feüet ek A that ási és érintési fearatok. Bevezet és az árnyéktanba. T ankönyv : K.riesz F. Heti óra 2. Természetrajz. R endszer es ásvány- és k özetta n ; geoogia eemei, küön ös t ekintette a mag yar birodaomr a é s a szomszéc t erüetekre. Tankönyv : Dr. Roth Samu ; ásvány -, közet- és födta n. 1-Ieti ór a ;). Vegytan. A n evezetesebb szerves vegyüe tek b e hat óh b ismertet ésp. fo y tonos tekintette gyakorati akamazásukra. T a nkönyv: Bierbau er Lorscheid, veg yta n I. r ész. H e ti óra 2. Szabadkézi rajz. Diszítmény i r ajzoás mindenfme st yus u tán, k üö i)s tekintette a eh e t ő egnagyobb kivitei p ontosság ra. A z e rnberi t0st r észei. H eti óra 2. V III. osztáy. Magyar nyev. A mag-yar irodaom ó, k öz p. uj és P-gujabb k ora. Tankönyv: Beő th y Zsot jroda omtörmnete és ovasók öny\. Heti öra 2. Német nyev. A n émet iroda om fejőd ésé n e k áttekintése. Próza i ovasmányok, föeg a n ém et tudományos stíus megismertetésér e, tekinte tte a reáiskoai ta numá nyok kör ér e. T a nkön yv: Német T a n- és Ovasók öny v Fesmanntó, II. r ész. H eti óra 2. Francia nyev. A nyev tan rendszeres ismétése. B onneau : Abr ég-é d e a g rammaire fra n aise és ova smá nyok aa pján. A tanitás nyeive r észb en fr ancia. Ovasmá ny ok: Boieau, Art. poétique Chant.. Saa min F ra ncia ovasmá nyok. 1-Ieti ór a 2. Födrajz. A akhatóság physikai, mat eriá is és morá is fötóteei a a pjá n, a föd á ama inak és eseteges g yarma ta ina k ismertet ése és öszszehasonítása :Magyarországga. T ankönyv : H auke-k.(irnye i I. (S III. rcsz. ' H e t' 1 ora ' 2. Történeem. :Mag ya r ország prag matikai t örténete. - Tankönyv : R ib{try. H eti ór a ;). Mennyiségtan. Az a :.rf!bra a kamazása mr rt a ni fe a dványok megodására. A sik eem ző nhr ta n c e m e i. T a nkönyv: Mocnik. Heti ór a ;.

10 10 Természettan. Hőtan, deejesség, via nyosság. Tankönyv: Fehér Ipoy természettana! - Viágegyetem; a nap, a föd, a hod ; naprendszerünk többi boygói; naprendszer ek. Tankönyv: Saamin-Linkess: n Csiagászati födrajz eemei. Heti óra 3. Böcseet. Psychoogia: i sme r ő, érző és vágyó tehetség. Logika: a fo rgaom, ítéetek, következtetések. Tudománytan. Tankönyv: Dr. Pauer Imre. Heti óra 3. Leiró mértan és mértani rajz. Az árnyak tana és a távati rajzoás mócjai. Gyakorati p édák. Tankönyv; Kriessz F. Heti óra 2. Természetrajz. Az emberi test szövettana, a müszerek rendszerei, az egyes müszer-rendszereknek az á a tország osztáyainak során vaó összehasonítása. - Tankönyv: Thomé-Paszavszky: Az ember. Heti óra 2. Vegytan. A VIII. oszt. vizsgáata után á ta ános ismétése az egész tananyagnak Tankönyv: Dierbauer-Lorscheid, I. és II. rész. Heti óra 3. Szabdkézi rajz. A ehető egnagyobb ügyesség a régibb mestermüvek szabad fefogásában; azoknak styszerü megért ése. A rajzok küönf8e kivitebe n. Heti óra 2. R. kath. hittan. I. oszt. A hitrő átaában és küönösen. Az Iste n parancsairól K.özép katekizmus. II. oszt. Az anyaszentegyház parancsairó. A szentségekrő. A szente m é n yekrő és az imádságró. Tankönyv: Közé r k at ekizmus. III. oszt. Tananyag: A ker. kath. anyaszentegyház szertartásainak magyarázata. FreneL IV. oszt. Tananyag: Az ó- és uj szöve tség története. Schmied-Cucor. V. oszt. Tauanyag: A ker. kath. hittan átaános része. Dr. Wapper. VI. oszt. Tananyag : A ker. kath. hittan küönös része. Dr. Wappe r. V U. oszt. Tananyag : A k er. kath. erköcstan. Dr. W apper. VIII. oszt. Tananyag- : A ker. kath. egyház t ört éneme. Dr. Wapper. Evang. vaástan. I.-II. oszt. Páfi U j szövetség, bibiai t örténetek. III.--IV. oszt. Páfi! Káté vvende magyarázatáva. A keresztény anyaszentegyház rövid története. Heti óra 1. V.- V. oszt. Viag yarhoni egyháztörténet. H eti óra. Mózes vaástan. I.- II. 0 és III., IV., V., VI., VII. oszt. Sámue és a k iráyok könyvei. Hetenkint óra 2. Tornásza t. Ének az n és 4 osztáyban. A heyes énekés szabáyai ; a zenének aap-hangjai ; a kemény C- hang nem (C-dur sk áa). Gyakoratok az egyszer vonazott C- tő a kétszer vonazott E- ig; a G - kucs ; gyakoratok a 2 / 4,?./t és 4 / 4 (C) üténynye. A negyed hangjegy és a negyed szünje ; szintúgy a fé, nyocad, egész és tizenhatod hangjegy a megfe eő szünjeekke; az egyes és kettő s pontnak értéke a küönfée hangjegye k. meett.

11 A z eg yb e k ö tő ív (I.iga tu ra) ; a synkop ák; az e m e ő -: eszáitó- s a feodó-je; a z ismétőj e, a nyug vópont; a ágy A - hang nem, a 2 / 2 ( b.. j 4/ '/ vagy a a re ve uteny a '1.. k h. K'..,, u., es, 1 s utenye ; a, :' augjegy és a megfe e ő szünje. A kemény és a ágy h ang nemek; eő ad á si jeek. A gyakoratokka p árhuzamosan eg y és k étszóamu daok a t é nek etek a tanuók. A z e ső osztáyban az e m éetbő csak annyi érintetett, a mennyi okvetenü szükséges. A z [>., ()., 7. és 8. osztáyba n csakis négyszóamu fér fik a rok taníttattak. Adatok a tanoda törénetéhez.. Jeentés a efoyt tanévrő. A z 1R82/B. tané v mut évi aug. :30-án a b eíratásokka vette k ezdeté t ; szept. 2-ig tartattak a pót- és javitó vizsgáatoe S zept. 4. k ez d ő d ött a ta név és tartott b ezáróag e junius 2-7.-ig. A s zünidő aatt bodogu!: 1\-Ioer E de tanár h eyére, h. t anár nak kinevezett Feischhack er i1. F rid. úr, áomását e ta név kezeetéve efogata. Az intézetbei összes izraeita t anuók vaástanitását Eias \1iksa úr v ette á t. Ujvári Béa t a ná r fra ncia ny. tanumá nyaina k foyt a tására ez évre is nyervé n szab adságot, P árisb an id őz ött. A mut évben mint próbaéves akamazásbsn v ot W einhardt Fer enc úr másutt n ye1 \ c n akamazást, inté zetünkb ő kivát. A efoyt tanévb e n ismét a padás mutatkozott, amennyiben a beirt tanuók száma rő 191-re ap adt ; a tanév végeig az isk oá t átogatta 18G tanuó, osztáyoztatott ezek k özü 174. A tanitá s szorosan a z e ő irt tanter v érteméb en foyt. E tér és csak az I. osztáyban vot, h o a nagy számu nem magyar ajku, a magyar nyev eemi ismeret eit is a ig biró t a nuók végett a n émet nyev s t ör téneti ór ák szept. és októb er hóba n a magyar nyevben vaó e őkész i tésre fordítatta k; mi azonba n meg nem ak adáyozta az e ő irt t an anyagna k t ejes be végzését. mert a t anuók ezen úton odavitettek, hogy már a má sodik féévben a tanár oknak magyar nyeven vaó tanítását is k i e ég it ő sikerre k övetheték A tanumányozás eredményén ek á ttekintését a VI. 2. kimutatás adja. Intézetünket e tanévb en ismét k e tt ős csap ás é rt <- : febr. 4-én Dam Henrik és dec. -én \ Veiss Ig nác I. o. t anuók szátak a sir ba. N y u g odjana k b ék éb en

12 12 Iskoai ünnep éyt r endezett az igazgatóság : Arany J á nos gyászünnepéyét március 3-án és a koronázási ünnepéyt junius 8-án, az eső n Feischhacker 1\i. Fridoin h. tanár tartott emékbeszédet, utóbbin p edig jeentésttev ő métatta a koronázás e redetét, t örténeté t és fontosságát; a müsorozat az önk é pzőköri j e e nt ós b ő átható. Jan. hó 17-én az ö nk épzőkör r endezte a tanadánkná évek óta szokásos Petőfi ünnepéyt. (Lásd önképzőköri jeenté!s.) okt. h ó 4-én, mint Feséges Urunk és kiráyunk nevenapján az Összes ifjúság a tanári testüette együtt a háaadó egyházi ünnepéyen megjeent. Az iskoai rend és fegyeem meg ismerésére, a s z üők vagy heyetteseik a fegyemi szabáyok 1-1 p édányát kapták ; ezenkivü töreked ett a taná ri k a r mindazon segédeszközöket fehasznáni, meyeket a h eyes paedagogia és atyai szeretette párosut higadt szigor a r eneeetek k e r etéb en akamazni enged. IZüönösen kivántuk a sz üőkke vaó eszmecserét, az értekezetekb ő küdött értesitése k utján, vaamint szeméyi érintkezés áta eős eg ít e ni, sajnáatta fe k e azonban emítenem, hog y ez irányban ki e mek edő eredmény aig van, miutá n a szüők csak evétve keresnek fe minket, pedi g itt vannak az osztáy tanárok, kiknek kezében öszpontosu az osztáy t anumá nyi és fegyemi ügye, itt van az igazgat ó, - kiknek k ö t eességük e tekintetben is r endekezésére áani a szüőknek kik mindenkor k észek ezen köteességnek megfeeni és ta nácscsa szogáni. N e féjenek a t. c. sz üök és gyámok ők sohasem nakamatanok az iskoai közegekné, kik szivesen fehasznának minden eszk özt, meyye az ifjuság úgy tanumányi, vaamint szív- és jee rnképzését eőm ozdíthatj ák, már pedig erre egh athatósabb eszköznek ismerjük a csaád és iskoa együttmükörését. - A tanuók viseete a tanodában v aamint a tanodán kivü kifog ástaan vot, nagyobb vétségek az egész évben n em fordutak e ő, és az ujabb id őben hangsúyozott nehezebb büntetések pártoóiva szemben, csak azt mondom saját tapaszta ataim utá n, miszerint ott a ho a jóakaratu atyai szeret tt e jár ó, rendeeteink k e retében engedéyezett rovások nem seg ítenek, ott rendesen más drasticusabb szer sem fog endíteni nagyot. Legyünk növendékeinknek ny ugodt, szer e tő vezető i és az eredmény n em maradhat e. E z hosszú idő aatt tett t apasztaatom eredménye, meyen a t anügyb en még t ö te ndő évek megg-yőződése m szerint mitsem fognak vátoztatui! L egyen szabad még egy kéremet kockázt atnom tanítvá nyaink szüeihez, m ey abban összep ontosu egyenek váog atók a h á z i g a z d á k b a n ; gyakran ta paszta ta m, miszerint könnyemü, és vásott gyerm ek ek b ő jó feügyeet á ta nagyon derék tanuók és k öteességet ism e r ő ifjak ettek, mig jö haja rnma b irók, a hiányos, feüetes és k e dv eskedő gondoskodás u h á zakban ecsenevésze d v én, k é sőbb sem a szü ő k örömére sem a z intézet becsüetér e n em vátak. Nem gondoják meg ezek, hogy az iskoa csak úgy v aósíthatja meg az eébe kit1.1zött szép feadatot, ha ők is veünk k ezet fog va ekiisme re tesen tá mogatnak, és ha az ifjuság ő r e iv é esz-

13 13 nek ott a hová az iskoa fig y eme és müköd ése ne m érhet má r! Leheteten, hog y az iskoa ha tósága a egjobb ak a ra t meett is, a há zi neveés g ondjaiva úgyis terhes fea datá t még nehezítse. Azért ne gazdá kadja nak a sz üők a h ázi feüg yeet dijazásáná, ez mindenesetre a egbiztosabban és egdúsa bb an j öve d e me ző kia dás! Dr. N émeth Anta györk. kir. föigazgató, kir. tanácsos úr tanodá n k at évi január hó esö napjain az osztáyokat átogatván, ug yanakkor értekezetet tartott. Másodízb en jeent meg k örünkben ö Nagysága j un. h ó 18. é s J!:)-én, mey napokon nagys. J ónás I ván müegyetemi magán-tan ár, országgyüési k épviseő és minist eri biztos úr jee nét éb en az érettségi vizsgáatok on enököt. A z ifjuságga ez évben Fraknó várra és a Rosaiára kiránduván, tartottuk meg tavaszi ünnep éy ünket a e h e t ő egked vezöbb id őbe n, a déi vaspáya-tá rsuat ez. aka omra ismét 60 / () engedmé nyes igazoványoka t adott ki az összes r ész t ve v ő k r észér e. F og a dja őszinte k öszöne tünket ezen irányunkban má r évek óta tapasztat k egyes támogatá sáért. Sajnáatta k e kieme ne m, miszerint a vegytani oktatás erdéb e n kivána tos, d e még egészségüg yieg is megkövetet k émények et a vegytani heyiségekben az ahhoz szükséges a ap hiá nyában n em k észitethettük e ; r emée rn a zonban, hogy a n m. v aá s és k özoktat ási minist e rium ezen már t öbb éven át tartó bajon a jövö tanévben segíteni fog. 1) In feder Henrik 2) R a id A nta 3) Bischitz VIór 4) P ittroff K.á má n 5) Jieek Fer enc 6) (un L ajos A j övő 2. J ótékon ysági rovat. a) Ös z t ö n d i j as o k. VII. osztáyu t. Roseofed-fée VII.,,,, VIII. VIII. VIII. Reáiskoai,, I. \1egyeri,, aapitvány 125 frt, 12ó 125, 125, Összesen 150, frt ta név k ezdetén k ia dandó esz : a) k ét R osen fed J a k ab- és két Rosenfed J(ata in fée 12f> frtos öszt öndíj : foyamoehatnak szorgamas, jó erköcsü és vaób a n szegén y ta nuók vaásküönbség nékü; b) egy sopranyi föreáiskoai 150 frtos öszt öndíj, soprany i szüetésü ta nuök részér e. Az a) a atti k ére mek S oprony v. tanácsához, a b) a at tia k pedig a nmsgu vaás k özokt. m. kir. miniszteriumhoz címezve foyó évi szeptemb er hó 30-ig, szegénységi- és a efoy t t an év r ő szóó bizonyitvá n y nya feszer eve a fő r eá i skoai igazgat óság-ná benyújta ndó k. E ha tá r idő n tú érkező foya modvá.nyok t ekintetbe vétetni nem fo g nak.

14 14 t-t h) Iskoai takarékpénztár. H:-)2. évi j unius hó 2-án vot betét. Az < 'tj.';!f '!, évi új betétek évi kamat. 156 frt 71 kr Összesen 247 frt :-.32 n K i a d á s; O tanuó kivett G4,: 26, Összes maradvány 183 frt 06 k r mey összeg a. köcsön és takarékpénztárban eheyeztetett. Sopron y, :í3. évi junius 4-én R ö s c h :B r i g y e s s. k., pénztcí.ruok. c) A D e á k F e r e n c ö s z t ö n d í j a a p. :t RR2. évi j unius hó 4-én pénztári maradék Zamat évrő 1RH2. évi szeptember 25 -t ő october 20-r a kath. egyházi énekkönyvek eaeásábó.. ' Az 188[3. évben következő adakozások foytak be: 18H3. ápriis 7- én Födvári M. EdétóL. U:St':3 évi junius 1-!-én. I osztáy. Bischitz Samu 20 kr, Fiuber L. 10 kr, Jermann József 20 kr, K.ramer István 20 kr, Lendvay István, 15 kr, Lengye Béa 10 kr, Nuszbaum J ózsef 10 kr, Pascher I. 20 kr,simonics Sándor 4-0 kr, Steiner Gyua HO kr, Wagner Gábor 40 kr, vveiss Er nő frt?,0 kr, Wittmann Péter 10 kr... II. osztáy. Bischitz B. (Beed) 10 kr, Bischitz B. (Csapod), 20 kr, Fürst I. 10 kr, Gazdag Sándor 20 kr, GeyschHiger Gyua 20 kr, Grubits Fer. -!O u, Löffer Ferenc 20 kr, Löffer!L 10 kr, Mody L. 10 kr, Peck Tiv. 10 kr, Pöttschacher Ad. 20 kr, Preiner And. 10 kr, Rehberger '.ór 10 kr, Schihan E. 20 kr, Schier Béa 10 kr, Schumet IZ. 10 kr, gr. Széchényi Péter frt, Waenstein Gyua 10 kr, Zechmeister Jenő forint 20 kr. III. osztáy. Bischitz NI:iksa 20 kr, Brzobohati Otto 50 kr, Fischer Hugó 37 kr, Graf J en ő 30 kr 7 Ladits Gyua ao kr, Patzenhofer Aadár frt 10 kr, W eber János 20 kr, Wof Lipót 2 frt 13 kr... IV. osztáy. Schmidt Gusztáv 50 kr, 1ayherr Ferenc 30 kr V. osztáy. Fürst Zsigmond 20 kr: J ankó Sándor 25 kr, }(hernd János 34 kr, Kausz A ndrás 50 kr, K.orsitzky ]. 50 kr,![oyzer Lászó 20 kr, P atzenhofer Rez ső frt O kr VI. osztáy. Emme Gyua 50 kr, Schimetitsch ]. 20 kr, Serény i J e n ő 20 kr, Spitzer J.ipót O kr. 497 fr t 64 kr. 24 n 12,, 14 2 :3 frt 75 kr. 4 frt 70 kr. ; frt 10 kr. frt 80 kr. 3 frt - kr. frt 10 kr.

15 VII. osztáy. Ackerer F er e nc 20 kr, Frank Imre 20 kr, 15 Gáffy István 20 kr, Gratz A ajos 20 kr, Hagenauer F er e nc 20 kr, Jieek K. 20 kr, Infeder 1-enrik 20 kr, Kadná r K.ar. 20 kr, J{_okas J őzsef 20 kr, J{_undt Gyua 20 kr, Nagy P á 20 kr, Raid Istvá n 20 kr, S er é nyi Imre 20 kr Stieger Lajos 20 kr, Veancsics Is tv. 20 kr. R fr t - kr. VIII. osztáy. A rnes Sándor 50 kr, J3ischitz Dávid frt, Ferst J á nos 20 kr, Jieek Ferenc 20 kr, Pittroff Kámán 20 kr. 2 frt 20 kr. m e y összeg a köcsön és takarékpén ztárban ehe yeztetett. Soprony, 1883 évi junius hó 14-én Összesen 561 frt 41 kr. R ö s c h F r i g y e s s. k. ' én z t:.ím ok. d) F ő r e á i s k o a i s e g é y e g y e s ü e t. R e n d e s t a g o k fi _z e t t e k : 1-Ietyésy Pá -± frt, g r. Széch enyi Lászó 2 frtot, Simon Ö d ön frt, Füzy K.ároy frt, Dr. Schreiner {_ároy 2 frt, Vaniss Lajos 2 forint, Vaniss Adof 2 forint, Thiering Gyua 2 forint, 1\eer Man ó 2 forint, Tiefbrunner Tivadar 2 forint, Schwarz Károy 2 frt, Zaka Miháy 2 f rt: Ofner J á nos 2 frt, Tamaska Istvá n 2 frt, Dr. Töper Károy 2 frt, Schö Gusztáv 2 frt, Arky Sándor 2 frt, K á r József 2 frt, Pottyondy Nikós 2 frt, Rösch Frigyes 2 frt, Hering Zsigmond 2 frt, Hozmann György 2 frt, Spiess Anta 2 frt, Stader Lajos _ 2 frt, KJuge L ajos 2 frt, Kunt frt, S ztrókay P á 2 frt, Fehér S á ndor frt, Hauser Károy 2 frt, Hasenauer Ágost 1 frt, Bauer Anta] 2 frt, Hanniba József frt, Fridrich Lajos 2 frt, Tomsies Bertaa n 2 frt, Saamin Leo 2 frt, U ber Mátyás 2 frt. Összesen: 72 frtot. Be ír atás aka máva f i ze tt ek : Hacker Sándor 45 frt, W e iss Ernő 1.05 frt, Kún Lajos 5 k rt, Weiss V imos frt, Pe csornik Ottó frt, Lengye J e n ő 50 krt, Ka der Kámán 5 krt, Brauner F er encz frt, 3ischits Samu 50 krt, Hahertha IZá r oy 15 krt, IZo h berger VIór 50 krt, Zech meister J e n ő 2 frt, GeyschUiger Gyua 2 frt 5 krt, Steine r S amu 55 krt, Bichitz Berná t 50 üt, Wiener Emi f rt, Séhihan Ernö frt 15 krt/ Geisse Mikós 5 krt, Bischitz Miksa frt, Graf J e n ő 15 krt, R.iedt S ándor 15 krt, Schmied G- ustáv frt tb krt, S chmidt S á ndor 15 krt, Szaay Géza

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11.

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11. DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K Telefon: 0652/411267 Fax: 0652/411267 Email: abigeltodebrecen@gmail.com Honlap: www.abigelsuli.hu 11. Isk et, angol : / 18 idegen nyelvi informatika,

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

ú ú ő ú ő ü ö ö ű ö ő ó ó ó ł ć ő ö ö ť ę ę ő ö ö ő ę ö Ĺ ő ő őł ű ö ö ő ö Í ö Ĺ ö ü ű ö ÍÍ ö Ĺ ű ö ö ü ö ó ö ő ű ö Ĺ ő ö ó ő ü ű ö ü ö Ĺ ö ę ő ú ü ű ü Ĺ ö ő Í Í ö ö ü ű ű ö ó ö ö ő ó ó ö Ĺ Á ö ű ö ä ó

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ľ ő ľü ő ő ü ľ ü ö ő ł ő ü ü ő Á É Á Ú É Ü É ő ú ő ő ľ ő üľ ľ ľ ő ő ľ Á Á É Á Ú Ó É Ü É Á Á ő Ĺ ź ľ ő ľ ő ľ ü ő ő ľ ő ő ľ ő Í ő ő ő ú ľ ő ľ É Í É ő ő ľ ö ő ő ő ľ ľ ő ľ ő ľ ü ö ú ŕ ő ľ ľ ő ő ľ ő ő ľ ő ő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

ł ő ü ő ő ő ü ő ö Ę ü ö ę ť ę É Í É É Ü Ü Á É Í Ü É ą É Á É É ÉÁ Ü É Ü É É ł Á É ą Á ź Í źę ü ź ý ő ę ő ő ő ö ő ő ö ő ü ú ő ő ő ź ö ö ö ö ő ö ö ź ü ö ő ö ö ö ú ĚÍ Ę ä Í ł ő Ĺ ö ő ú ö ő ő ő ő ö ö ń ő ü

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

í Í ő í ú ú ő ö ő í í ö ö í ö ö Á í í í Ű Í Á ü ü í í Ú í í ö ö í Í Ö í ö Í Í ö ö Á ö Í Ö í Í Á ö ö Ö Ü Í É Í í í Í Ö Á Ö ő í í ú í í ő í í É É É É ö ö Ö É ö Á É í í Í Ú Á Ú Ö É Ú Í ö ö ö Á ö Í í í ő ő

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895.

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895. A soproni magyar kir, ~~a;c:c:.i főreáiskoa XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közi: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károy k ö ny vnyo md ájában. 1895. ... 1 ~... 1... t STUPPACHER LAJOS - - Boygó

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

ź ó ő ź ő ó ú í ö ú ú ö ü ő ö ű ó ö ő ú ź ú ž ę ó í ó ó ł ł ě í ö ó ó š Ę ö ő ö š ű ó ě ő š ź ö ü ó ó ü íí ň í ö ó í ü ő í ó í í ö ö źą ő ü íł ź ó ö ő ä í ó Ę ö ő ö ű ń ř ő ö ö Í ü ó íí ü ő ó ú ú í í íí

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

ő ó ő ź źę ő ő ó ź ö Ĺ ú ü ó ű ü ó ő í í ő ő ő ź ö ó ó ö ö ü ů ő ö ů ő ö ź ä ü ł üó ú ę ü ü í ő ö ö ť ö ó ó ť ź ű ź ź ź ó ő ź ź ź ó í ö ź ę ü í ó ź ó ü ű ź źů ź í ź ó ź ő ý ź ü źú í ó ź ű ź ú ö ö í ó ź

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben