MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése"

Átírás

1 ML_111/2009-V.05. MŰSZAKI LEÍRÁS Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése a termékbeszerzések TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2013 Fedőlappal együtt 8 oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Műszaki leírás hatálya A termék megfelelőségértékelés és tanúsítás koncepciója 3 2 MŰSZAKI ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK Csomagolás 5 3 GARANCIA ÉS TERMÉKTÁMOGATÁS Garancia, szavatosság Terméktámogatás 6 4 MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA Általános termékmegfelelőség-tanúsítás módja Egyedi termékmegfelelőség-tanúsítás módja 6 5 DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK 6 6 MINTADARABOK 7 7 ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE 7 8 ZÁRADÉK 8 2/8 ML_111/2009-V.05.

3 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 1.1 Műszaki leírás hatálya Ezen leírás a TIGÁZ Zrt., a TIGÁZ-DSO Kft. és a TIGÁZ GEPA Kft. termékbeszerzései érvényesítendő általános követelményeket foglalja össze. Alkalmazható minden olyan termék beszerzése is, ahol nem szükséges a termékre vonatkozó specifikus műszaki leírás. 1.2 A termék megfelelőségértékelés és tanúsítás koncepciója A termékek forgalomba hozatalának általános követelménye, hogy a termékek rendeltetésszerű használata biztonságos legyen, ne jelentsenek veszélyt a környezetre, az emberekre, az élőlényekre, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek teljes mértékben megfeleljen. A termékek előállításának lényeges eleme a gyártás, forgalmazás és alkalmazás felmerülő veszélyforrások felmérése és értékelése. Ennek keretében azon követelmények meghatározása, melyek alkalmazása a biztonságos termék létrehozásához szükséges. Az előírásoknak megfelelő, biztonságos termékek gyártására vonatkozó általános és minimális követelmények meghatározására úgynevezett normatív dokumentumok formájában, termékcsoportonként rendszerezve kerül sor direktívák, ajánlások, illetve nemzeti jogszabályok keretében: Néhány fontosabb szabályanyag: 768/2008/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 768/2008/EK HATÁROZATA (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről 2001/95/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/95/EK IRÁNYELVE (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról évi CLV. törvény A fogyasztóvédelemről 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hulladékgazdálkodási tevékenységekről az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól MSZ EN 60529:2001 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989) A megfelelő tudományos, technikai színvonal megvalósítását és a nemzetközi alkalmazást a jogszabályok mellett szabványok biztosítják. A termékmegfelelőség értékelés keretében a gyártónak, (forgalmazónak) a termék jellege alapján meg kell határoznia a termékre érvényes és vonatkozó normatív dokumentumokat, jogszabályokat. Az ezen dokumentumokban foglalt előírások alapján ki kell választania azt az eljárást, amelynek keretében a megfelelőségértékelést elvégzi. Ezen értékelés eredményeként a gyártónak tanúsítani kell a megfelelőséget, azaz olyan nyilatkozatot kell tennie, amelyben felsorolja, hogy a termék mely normatív dokumentumok figyelembevételével készült és kijelenti, hogy ezeknek teljes mértékben megfelel. A termékek forgalmazása a vevők számára egyértelmű tájékoztatást kell adni arról, hogy a termék a rávonatkozó követelményeknek megfelel. Ezen megfelelőség tanúsítás jelzése a terméken, vagy annak objektív akadálya esetén a csomagoláson és a használati-kezelési útmutatóban elhelyezendő CE 3/8 ML_111/2009-V.05.

4 megfelelőségi jelölés. Ez jelzi a vevő számára azt, hogy a termék a rá vonatkozó normatív dokumentumoknak megfelel, és ennek megállapítására megfelelőségértékelési eljárás került sor. A megfelelőségi nyilatkozattal a termék gyártója jognyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az adott termék (típus), gyártmánycsalád megfelelőségértékelése megtörtént és a termék a vonatkozó követelményeknek megfelel. MSZ EN ISO/IEC :2010 Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények. A termék forgalomba hozatalakor, a leszállításkor a gyártónak, forgalmazónak azt is tanúsítani kell, hogy a konkrét, adott gyáriszámmal, szériaszámmal ellátott termék megfelel a termékcsaládra előírt követelményeknek. Ezen követelmény teljesülésének az érdekében, igazolásaként, a ténylegesen legyártott és a vevőnek átadott, a leszállított termékkel azonosítható, az-az összerendelhető (pl. gyári szám), a megfelelőségre vonatkozó kijelentést tartalmazó, egyedi termékmegfelelőségi nyilatkozatot kell adni (minőségi bizonyítvány, műbizonylat). MSZ EN 10204:2005 Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai A fentiek alapján összefoglalva a megfelelőségértékelés célja annak megállapítása, hogy az értékelés tárgya megfelel azoknak az előírt követelményeknek, amelyekre a termék, szolgáltatás előállítója által tett nyilatkozat hivatkozik és annak a deklarálása, hogy ki a felelős a megfelelőségért és a nyilatkozatért. 2 MŰSZAKI ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A beszerzés előkészítése az igénylőnek, felhasználónak specifikálnia kell azokat a műszaki és minőségi követelményeket, amelyek teljesülésének az eredményeként a termék alkalmas lesz a felhasználásra. A műszaki adatokat részletesen, pontosan, szabatosan kell megadni, ahogyan a termékre vonatkozó normatív dokumentum (pl. szabvány) rendelkezik. (elnevezés, méret, anyagminőség, nyomásfokozat, villamos paraméterek pl. feszültség, teljesítmény, stb.) Azon termékek esetében ahol a termékeket CE jelöléssel kell ellátni és/vagy a termékre vonatkozóan van érvényes szabvány, vagy jogszabály, azt a megrendelésben fel kell tüntetni. A beszerzési eljárás keletkező dokumentumokban, a gyártó által alkalmazott (gyártmány katalógus) típusmegjelöléseket szükséges alkalmazni. Gázipari termékek esetében, a szakmai alkalmasságot külön kell igazolni. (pl. vízvezetéki szerelvények nem építhetőek be) Célszerű deklarálni minden olyan műszaki, illetve egyéb, a termék jellegével, használatával kapcsolatos paramétert, amely az alkalmazással összefüggésbe hozható. (pl. szín, kompatibilitás, termékek jelölése...stb.) Veszélyes anyagok illetve veszélyes készítmények esetében biztosítani kell a magyar nyelvű Biztonsági adatlapot. Villamossági termék beszerzése esetén, konkrétan a terméken legalább az alábbi információk legyenek feltüntetve: - azok a legfontosabb jellemzők (például: hálózati feszültség, frekvencia, áramerősség, mozgó alkatrész esetén a fordulatszám), amelyek ismeretétől és a figyelembevételétől a rendeltetésszerű és veszélytelen használat függ. Amennyiben ez nem lehetséges (például: objektív akadály, vagy elegendő helyszükséglet hiánya miatt), akkor a termék üzemeltetési dokumentációjában kell részletezni a jellemzőket; - a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője neve, jele, vagy a kereskedelmi márkajele. Amennyiben ez nem lehetséges (pél- 4/8 ML_111/2009-V.05.

5 dául: objektív akadály, vagy elegendő helyszükséglet hiánya miatt), akkor a termék csomagolásán kell elhelyezni; - a gyártás éve; - sorozat vagy típus megnevezését; - megfelelőségi jelölést. 2.1 Csomagolás A termékek csomagolásának biztosítania kell a termék minőségromlás nélküli szállítását, kezelését, tárolhatóságát, veszélyes anyagok illetve veszélyes készítmények esetében a felhasználásáig az egészségkárosodás, illetve környezetszennyezés vagy -károsodás elkerülését. A veszélyes anyag illetve veszélyes készítmény csomagolásának sem alakja, sem pedig megjelenési formája, megtévesztésre vagy más termékekkel való összetévesztésre nem lehet alkalmas. A veszélyes anyag illetve veszélyes készítmény csomagolásán (vagy ha ez nem lehetséges) elválaszthatatlanul csatolt címkén magyar nyelven, jól olvashatóan, egyértelműen, letörölhetetlen módon valamennyi csomagolási egységen rögzítve szerepeltetni kell a külön jogszabályokban meghatározott információknak. A csomagoláson kötelezően alkalmazandó jelölések meglétét, a termékre vonatkozó normatív dokumentumok, jogszabályi előírások alapján meg kell követelni és a minőségi átvétel annak hiánytalan meglétét ellenőrizni kell. 3 GARANCIA ÉS TERMÉKTÁMOGATÁS 3.1 Garancia, szavatosság A garanciális kötelmek, feltételek körében a jogszabályok többek között - a jótállást és a szavatosságot deklarálják. A hétköznapi gyakorlatban a garanciát a jótállással azonosítják a piaci szereplők. A jótállás szerződésen vagy jogszabályi előíráson alapulhat. Lényeges eleme a jótállásnak a jótállási igény érvényesítésekor, hogy az adott termék az átadáskor hibátlan volt. A kötelezett feladata annak bizonyítása - és a felelősség alól csak akkor mentesül - hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási időn belül történő meghibásodás esetében, a nem rendeltetésszerű használatot, a gyártónak forgalmazónak kell bizonyítania. A jótállás keretében a gyártó/forgalmazó a terméket kicserélheti, javíthatja, a vételárat visszafizetheti stb., a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szavatosság, azaz hibás teljesítés időtartama általában a jótállási időn túlnyúlik. A szavatosság lényeges eleme, hogy a kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik, és a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, azaz a termék már az átadáskor sem volt hibátlan. A lényeges különbség a jótálláshoz képest az, hogy ennek a bizonyítása a vevőt terheli. Adott esetben a használati utasítás tartalmazza a termék szakszerűtlen alkalmazására vonatkozó eseteket, amelyek következtében a garancia már nem érvényesíthető. Általánosságban a szerződésen alapuló jótállási kötelezettség és annak módozatainak vállalása, illetve annak mértéke (időtartama), a gyártók, forgalmazók piacpolitikai megfontolásai szerint alakul. A hatályban lévő jogszabályok csak a termékek szűk körben kötelezik a gyártókat jogszabályon alapuló jótállás vállalására (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról). Ezek főképp lakossági igényeket kielégítő, háztartási célokat szolgáló termékek, mint pl. hűtőszekrények, fagyasztók, tűzhelyek, mikrohullámú sütők, mosógépek, stb. Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek létrehozásához felhasznált anyagok, termékek esetében a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM rendelet, az egyes épületszerkezetek létrehozásához felhasznált anyagok, termékek esetében a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendelet alapján a kötelező alkalmassági idő 5 illetve 10 év. 5/8 ML_111/2009-V.05.

6 3.2 Terméktámogatás Terméktámogatás körében biztosíthatja a gyártó, forgalmazó azokat a szolgáltatásokat, lehetőségeket és információkat, amelyek a termék értékesítését követően a mindennapos használat segítik a termékek üzemeltetését, biztonságos használatát, rendelkezésre állását és az esetlegesen felmerülő hibák elhárítását, kijavítását. Ide sorolható az országos vagy regionális szervízhálózat fenntartása, a termék élettartama alatt elérhetővé tett egyéb információk illetve az alábbiak: Specifikus tartozékok, helyszíni szerviz, termék meghibásodása esetén begyűjtés és visszaküldés, garanciaidő kiterjesztésének a lehetősége, alkatrészellátás biztosítása, telefonos ügyfélszolgálat, díjmentesen hívható telefonszám, műszaki segítségnyújtás és támogatás, személyes vagy helyszíni segítségnyújtás, hibaelhárítási tippek, tanácsok, tippek és trükkök, gyakran ismételt kérdések (GYIK, FAQ), letölthető anyagok, opcionális információk, gépkönyvek, katalógusok, műszaki rajzok és tanúsítványok, internetes fórum üzemeltetése és a szoftverek értékesítését követően az azok üzemeltetésével kapcsolatos specifikus terméktámogatási szolgáltatások köre. 4 MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA A hivatkozott és a termékre vonatkozó egyéb normatív dokumentumok, jogszabályi előírások értelmében, a forgalomba hozott termékek megfelelőségét igazoló értékelési eljárást a gyártóknak minden termék esetében el kell végezniük. A hétköznapi használati tárgyak (pl. virágcserép, konyhai felszerelések stb.) esetében a termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó információk a csomagoláson, címkézésen kerülnek feltüntetésre. Ezen termékek esetében egyéb kísérő dokumentum nem szükséges. 4.1 Általános termékmegfelelőség-tanúsítás módja Összetettebb termékek beszerzésének az esetében az ajánlattevő által beadott pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a megajánlott termékre vonatkozóan kiállított gyártói/szállítói megfelelőségi bizonylatot, amely tartalmazza a termék gyártásával, forgalmazásával összefüggésbe hozható normatív dokumentumokra történő hivatkozásokat (jogszabály, szabvány, szakhatósági előírás) melyeknek a termék (szolgáltatás) megfelel. (1. számú melléklet) 4.2 Egyedi termékmegfelelőség-tanúsítás módja A termék leszállításakor a szállítmányhoz egyedi vizsgálati bizonylatot (minőségi bizonyítvány) kell mellékelni, amely a leszállított termékhez hozzárendelhető, ezáltal az azonosítható, továbbá tartalmazza a termék lényeges műszaki paramétereit a kezelésre, a tárolásra és a felhasználásra vonatkozóan. (2. számú melléklet) (A két tanúsítás egy bizonylaton is megadható, ha a bizonylat tartalma mindkét tanúsítási módot kielégíti, az összevont bizonylatolásra példa az MSZ EN 334 szabvány B melléklete.) 5 DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK A termékek forgalomba hozatalának alapvető követelménye a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásának és a termék megfelelőségének deklarálása, a felhasználó, a vevők, piacfelügyeleti szervek erről való tájékoztatása. Ugyanakkor alapvető követelmény a termék üzembehelyezésére, használatára, meghibásodására vonatkozó információkról való tájékoztatás, amennyiben szükséges a termék használatáról való oktatás megtartása, egyéni védőeszközök alkalmazására való figyelemfelhívás vagy kötelező előírása, lényeges műszaki paraméterek, garanciális feltételek, időtartamok, a szerviz lehetőségek ismertetése a vevővel felhasználóval. Általánosságban ezeket az írásos információkat termékre vonatkozó üzemeltetési dokumentáció, gépkönyv, használati-kezelési útmutató tartalmazza. Egyszerűbb termékek esetében ezen információk a termék csomagolásán, áruismertető címkén is elhelyezhetők. 6/8 ML_111/2009-V.05.

7 Villamossági termékek üzemeltetési dokumentációjának tartalmaznia kell az alábbi információkat is, amennyiben az adott információ hiánya miatt személyek, állatok, élőlények testi épsége vagy egészsége válik veszélyeztetetté, továbbá a vagyonbiztonság kerül veszélybe: - sztatikus elektromosság okozta veszélyek; - szélsőséges hőmérsékletek okozta veszélyek; - hibás csatlakoztatás (polaritás felcserélése) bekövetkező veszélyek (ezen információ a termék villamos vezetékén és/vagy a csatlakozó elemen is szerepelnie kell; - mozgó alkatrész esetén, ha a forgási irányának ismerete a veszély elhárítása szempontjából feltétlenül indokolt; - zaj, rezgés, elektromágneses sugárzás okozta veszélyek a termék alkalmazása ; - nem megengedett használatra; - felügyeletre, működőképesség felülvizsgálatára, érintésvédelmi felülvizsgálatára, amennyiben szükséges, akkor a gép szerviz általi javításához kapcsolódó információk (például: rajz, ábra, diagram); - felhasználó általi, működőképességet biztosító karbantartásra vonatkozó információk; - amennyiben a villamossági termék akkumulátorral rendelkezik, akkor annak alkalmazására, hulladékként való kezelésére vonatkozó információk. Amennyiben a villamossági termék feszültséggel való ellátása akkumulátorról történik, akkor az akkumulátoron, vagy a hozzá tartozó alkalmazási feltételeket részletező dokumentumon jól láthatóan, felismerhetően és letörölhetetlen módon kell elhelyezve lennie a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti jelölésnek, amely az elkülönített gyűjtésre utal. A termékbeszerzések kért ajánlatokhoz mellékelt minden dokumentumnak és bizonylatnak magyar nyelvűnek, vagy magyar nyelvű fordításúnak kell lennie. A beszerzési igény összeállítása az igénylő a termék jellegének a figyelembevétele mellett meghatározhatja az ajánlatadáshoz és/vagy a termék biztonságos használatához szükséges dokumentációs követelményeket. Ebben az esetben, a beszerzési eljárás lefolytatása, a pályázati dokumentációhoz az ajánlattevőnek a megajánlott termékekre típusonként illetve típusváltozatonként a következő dokumentumokat kell csatolnia: Minta bizonylat ezen műszaki leírás 4.1 pontja szerinti általános termékmegfelelőségtanúsítási dokumentumról. Minta bizonylat ezen műszaki leírás 4.2 pontja szerinti egyedi termékmegfelelőségtanúsítási dokumentumról (vizsgálati bizonylat). Az ajánlott termékek üzemeltetési dokumentációja. Nyilatkozat a jótállás és a szavatosság feltételeiről. Tájékoztatás a gyártó, forgalmazó által biztosított terméktámogatási rendszerről. Veszélyes anyagok illetve veszélyes készítmények esetében magyar nyelvű Biztonsági adatlap. 6 MINTADARABOK Amennyiben a termék jellege azt megköveteli, vagy az ajánlatkérő előírja, az ajánlatkérés a pályázathoz a szállítási állapotnak megfelelő mintadarabokat kell mellékelni. 7 ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE Ezen leírás 1.2 pontjában leírtak alapján, nem fogadható el az ajánlat, amelyhez a pályázó nem mellékeli az ajánlatkérésben meghatározott dokumentumokat. 7/8 ML_111/2009-V.05.

8 8 ZÁRADÉK Jelen műszaki leírás visszavonásig, illetve új verzió kiadásáig marad érvényben. A műszaki leírás felülvizsgálatára vagy aktualizálására vonatkozó igényt a dokumentum írójának kell jelezni. Tartalmi változás esetén a dokumentum új verziószám alatt ismételten kiadásra kerül. Amennyiben változtatás nem indokolt, a műszaki leírás változatlan verziószámmal érvényben marad. Dokumentum szerkesztő: Nagy Gyula Munkakör: Központi műszaki munkatárs Elérhetőség: (52) /8406 Hajdúszoboszló, október 2. TIGÁZ-DSO Kft. ügyvezető Soós Gábor TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés vezető Bán Zoltán 8/8 ML_111/2009-V.05.

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA 2008. szeptember 5. Nemzeti Hírközlési Hatóság Antenna Hungária Zrt. Antenna Digitális Televízió Műsorterjesztő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben