Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről"

Átírás

1 Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló iránymutatások elfogadásával az EU kinyilvánítja arra irányuló egyértelmű politikai szándékát, hogy a nők jogainak kérdését prioritásként kezelje, és az e téren tett uniós fellépés hosszú távra szóljon. A nők és lányok elleni erőszak kérdésére összpontosítva az EUnak rendelkeznie kell a mai világban az emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértése elleni hatékony fellépés eszközeivel. Ezek az iránymutatások olyan jól megalapozott vívmányokra épülnek, amelyeknek legfrissebb sarokkövei a következők: az ENSZ főtitkárának részletes tanulmánya a nők elleni erőszak valamennyi formájáról (2006), az erőszak Yakin Ertük, az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadója által kidolgozott mutatóival kapcsolatos munkák (2008), az ENSZ 61/143 sz. határozata a nők elleni erőszak valamennyi formájának megszüntetésére irányuló erőfeszítések fokozásáról (2006), az 1325 (2000) és az 1820 (2008) ENSZ BT-határozat a nőkről, a biztonságról és a békéről, az Európai Parlament 2005/2215 állásfoglalása a nők fegyveres konfliktusokban kialakult helyzetéről, valamint a konfliktust követő helyzetben lévő országokban az újjáépítésben és a demokratikus folyamatban játszott szerepükről, valamint az emberi jogokról és a nemzetközi humanitárius jogról szóló egyezmények vonatkozó cikkei, továbbá a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó Római Statútum. Ezeknek az irányelveknek továbbá célja, hogy elősegítsék a nőkre és lányokra irányuló olyan konkrét projektek nagyobb számban történő végrehajtását, amelyeket többek között a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze, ugyanakkor az EU és a tagállamok bármely egyéb megfelelő pénzügyi eszköze finanszíroz. Ezen iránymutatások elfogadása újfent egyértelműen megerősítette az emberi jogok egyetemességét. 1

2 2. Fogalommeghatározás Ezen iránymutatások alkalmazásában a nők elleni erőszak fogalmának meghatározása a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló nyilatkozaton alapul: A nők elleni erőszak kifejezés az alábbiakat takarja: a nők ellen irányuló minden olyan erőszakos cselekmény, amely testi, szexuális vagy pszichológiai sérülést vagy szenvedést okoz vagy okozhat, beleértve az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, a kényszerítést vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást akár a köz-, akár a magánéletben. 3. Operatív iránymutatások Az EU emlékeztet arra, hogy a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem három, egymástól elválaszthatatlan célkitűzése: az erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és támogatása, valamint az erőszakot elkövetőkkel szembeni büntetőeljárás Operatív célkitűzések: A nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nőkkel szembeni megkülönböztetés elleni küzdelem: Az EU emlékeztet majd arra, hogy a társadalmi-gazdasági és a politikai jogaik gyakorlása előtt álló akadályok okán a nők jobban ki vannak téve az erőszaknak. E tekintetben és az említett erőszak megelőzéseként a tagállamok stratégiáinak, valamint külső fellépése keretében az EU stratégiáinak többek között a nőkre és lányokra nézve diszkriminatív jogszabályokra és állami politikákra, valamint a magánszférában gyakorolt megkülönböztetések és a nemi sztereotípiák iránti figyelem hiányára kell összpontosítaniuk. 2

3 Adatgyűjtés a nők elleni erőszakkal kapcsolatban és a mutatók kidolgozása: Az elmúlt években tett eredményes erőfeszítések ellenére a nők és lányok elleni erőszak valamennyi formájáról pontos, összehasonlítható, mennyiségi és minőségi adatokkal, valamint megfelelő mutatókkal kell rendelkezni annak érdekében, hogy az államok fellépéseiket és stratégiáikat a tények ismeretében dolgozhassák ki. Még mindig jelentős eltérések vannak a vizsgált népességcsoportok és a felmért erőszaktípusok tekintetében gyűjtött adatok típusaiban. Az EU arra törekszik majd, hogy meghatározza az adatgyűjtést lehetővé tevő intézményi és egyéb mechanizmusokat, továbbá hozzájáruljon a megbízható és pontos adatok gyűjtésére és terjesztésére irányuló nemzeti kapacitások megerősítéséhez Hatékony és összehangolt stratégiák létrehozása: Az uniós fellépés arra összpontosul majd, hogy emlékeztesse az államokat a nők és lányok elleni erőszak megelőzésében és az arra való reagálásban játszott kettős felelősségükre. Az államok kötelesek megelőzési stratégiákat, továbbá az erőszak áldozatainak védelmét és támogatását biztosító stratégiákat bevezetni, valamint felszólítani a cselekvésre valamennyi (helyi, országos, regionális és nemzetközi) szinten és a társadalom valamennyi csoportjában, különösen a politikai vezetők, a köz- és magánszféra, a civil társadalom és a média körében. Erőteljes intézményi mechanizmusokat kell kialakítani helyi, regionális és országos szinten az említett stratégiák végrehajtásának, összehangolásának és nyomon követésének biztosítása érdekében. 3

4 A nők elleni erőszakot elkövetők büntetlensége elleni küzdelem és az áldozatok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése: Az EU hangsúlyozza majd annak alapvető szükségességét, hogy az államok gondoskodjanak arról, hogy a nők és lányok elleni erőszakot a törvény büntesse, és hogy a nők és lányok elleni erőszakos cselekmények elkövetőit tettükért a bíróság előtt felelősségre vonják. Az államoknak a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszakos cselekményeket különösen gyorsan, alaposan, pártatlanul és komolyan kell kivizsgálniuk, valamint garantálniuk kell, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszer, és különösen az eljárási és a bizonyítási szabályok oly módon rendelkezzenek, hogy a nőket védelmük biztosítása mellett tanúskodásra ösztönözzék az ellenük elkövetett erőszakos cselekmények elkövetőire irányuló büntetőeljárások során, többek között azzal, hogy az áldozatoknak és képviselőiknek lehetővé teszik a polgári félként való fellépést. A büntetlenség elleni küzdelemhez tartoznak továbbá az olyan pozitív intézkedések, mint például a rendőrség és a bűnüldöző szervek tisztviselőinek képzése, a jogi segítségnyújtás, az áldozatok és a tanúk tényleges védelme és azon feltétel megteremtése, hogy az áldozatok anyagilag ne függjenek az erőszakot elkövetőtől Uniós beavatkozási eszközök: A beavatkozási eszközöknek lehetővé kell tenniük valamennyi uniós szereplőnek, elsősorban a tagállamok nagykövetségeinek, a Bizottság küldöttségeinek és az EU Tanácsa Főtitkárságának a bevonását. Az EU gondoskodik majd arról, hogy megfelelő módon figyelembe vegyék az ezen iránymutatások végrehajtása és az emberi jogokról szóló többi uniós iránymutatás, különösen a gyermekek jogairól, valamint az emberi jogok védelmezőiről szóló iránymutatások közötti szinergiákat. A nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemre vonatkozó, uniós operatív célkitűzésekkel összhangban az EU főbb beavatkozási eszközei a következők: 4

5 Általános intézkedések: A harmadik országokkal és a regionális szervezetekkel fennálló kapcsolataiban az EU rendszeresen felveti a majd a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem kérdését és az ezen erőszakot eredményező megkülönböztetés formáit. Ezek az intézkedések különösen arra vonatkoznak, hogy a nemzeti jogi keretek milyen mértékben felelnek meg az államok által e téren vállalt nemzetközi normáknak és kötelezettségeknek, valamint az e kötelezettségvállalások hatékony végrehajtását és nyomon követését célozzák. Az EU ezenfelül biztosítja, hogy az EU különleges képviselőinek és megbízottjainak valamennyi megbízásába hivatkozást illesszenek be a nők jogairól. Valamennyi intézkedését megelőzően az EU gondoskodik majd arról, hogy: a) meghatározza a nők és lányok elleni erőszak formáit és elemezze a vonatkozó adatokat és megfelelő mutatókat; b) meghatározza az olyan kifejezetten és ténylegesen diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok meglétét, amelyek az erőszakot eredményezik; c) meghatározza a nők elleni erőszakra válaszul létrehozott állami politikák hiányát és/vagy hiányosságait; d) meghatározza az érintett országok által megerősített, a nők jogainak védelmére vonatkozó nemzetközi és regionális jogi okmányokat, beleértve a fennálló fenntartásokat is, valamint az ezen okmányoknak a nemzeti jogba való beépítését; e) meghatározza az ezen országok részére a nemzetközi és regionális mechanizmusok által tett, a nők jogaival és a nők elleni erőszakkal kapcsolatos ajánlásokat. 5

6 Intézkedései során az EU többek között a következő álláspontokat képviseli és kezdeményezéseket teszi majd: f) ösztönzi a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolásáról szóló ENSZ-egyezménynek (CEDAW) és fakultatív jegyzőkönyvének, az emberi jogokról és a népek jogairól szóló Afrikai Chartának a nők jogairól szóló jegyzőkönyvének, valamint a nők elleni erőszak megelőzéséről, büntetéséről és felszámolásáról szóló Amerika-közi egyezménynek a megerősítését; g) többek között az e fenntartásoknak a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (CEDAW) általi értelmezése alapján ösztönzi az egyezménnyel kapcsolatban tett fenntartások visszavonását, különösen azokét, amelyek ellentétesek az egyezmény céljaival és célkitűzéseivel; h) ösztönzi szükség esetén technikai támogatást nyújtva a jelentéseknek a CEDAW-bizottsághoz az előírt határidőn belül történő benyújtását, valamint a bizottság jelentéseinek és ajánlásainak a nyomon követését; i) fenntartja a párbeszédet és a rendszeres konzultációt a nők jogainak védelmezőivel és a női szervezetekkel; j) ösztönzi, hogy a nők jogainak védelmezői és a női szervezetek részt vegyenek az e téren folytatott állami politikák kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében; k) arra ösztönzi az államokat, hogy az egyetemes időszakos felülvizsgálat (UPR) keretében a nőkkel szemben elkövetett erőszak és a velük szembeni megkülönböztetés elleni küzdelem céljával konkrét kötelezettségvállalásokat tegyenek; l) megfelelő, új regionális és nemzetközi eszközök kialakítását ösztönzi. 6

7 A nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemre irányuló, konkrét kiegészítő intézkedések: A nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemre vonatkozó célzott intézkedésekre a következő kezdeményezések révén kerül majd sor: a) az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadója meghívásának elősegítése azokban az esetekben, amikor a nők elleni erőszak igen elterjedt és javarészt büntetlen; b) abban az esetben, ha látogatásra került sor, az előadó ajánlásai, következtetései és észrevételei nyomon követésének a biztosítása; c) a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak büntetlensége elleni küzdelem támogatása, többek között a nők elleni erőszak eseteivel kapcsolatos valamennyi bírósági eljárás figyelemmel kísérése révén; d) a nők jogainak védelmezőit és az emberi jogok női védelmezőit célzó támogatás, különösen azok esetében, akiket megfenyegettek, vagy akik konkrét és célzott elnyomás, illetve zaklatás áldozataivá váltak; e) a nemek közötti egyenlőséggel és a nők elleni erőszakkal kapcsolatos tudatosságot növelő politikák és kampányok különösen a kifejezetten a férfiaknak és a fiúknak szóló tudatosságnövelő kampányok előmozdítása és támogatása; f) a lánygyermekek szándékos elhanyagolására és különösen a hivatalos anyakönyvezésükre és az iskoláztatásukra összpontosító kampányok előmozdítása és támogatása. 7

8 Egyedi esetek: Az EU konkrét intézkedéseket vesz majd fontolóra, amennyiben különösen súlyos egyedi esetekről szerez tudomást, mégpedig az állam által elkövetett vagy megtűrt erőszakról, megsértve a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, valamint a testi épséghez és a megkülönböztetésmentességhez való alapvető jogokat, és úgy, hogy nemzeti szinten többek között nem áll rendelkezésre kielégítő jogorvoslati lehetőség. Ez különösen olyan szembeszökő jogsértésekre vonatkozik, amelyek a következő kritériumok közül egynek vagy többnek is megfelelnek: az erőszak olyan esetei, amelyekben az erőszakot elkövetőket minden valószínűséggel nem fogják az elkövetett bűn súlyosságával arányosan tetteikért büntetőeljárás során felelősségre vonni; az erőszak olyan esetei, amelyekben az áldozatoknak minden valószínűséggel nem lesz hozzáférésük büntető- vagy polgári eljárás keretében megkülönböztetéstől mentes, megfelelő jogorvoslathoz; az ismétlődő, rendszeres és széles körű gyakorlatot tükröző esetek, amelyek tekintetében nem létezik jogszabály vagy állami politika, vagy ezek elégtelenek, különösen az olyan legsúlyosabb esetek, mint a becsület nevében elkövetett gyilkosságokkal vagy kikényszerített öngyilkosságokkal kapcsolatos esetek; a diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok által eredményezett esetek; az emberi jogok női védelmezőivel kapcsolatos erőszak, fenyegetés, zaklatás és elnyomás esetei Az uniós párbeszédek kerete: Az Európai Unió az általa az emberi jogokról folytatott konkrét párbeszédek keretében és szükség esetén egyéb uniós szakpolitikai párbeszédek során rendszeresen felveti majd a nők elleni erőszak és az ezt eredményező megkülönböztetések kérdését. 8

9 E témáknak a párbeszédek napirendjére való felvétele történhet konkrét napirendi pont formájában vagy a téma egy vagy több, nemi kérdéssel kapcsolatos napirendi pontba való beépítésével. Ezzel összefüggésben az EU nyomon követi majd a nők jogainak védelmére és a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemre irányuló nemzetközi és regionális mechanizmusok keretében többek között az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadója által, az UPR keretében a nőkkel kapcsolatosan, a CEDAW-bizottság által és a regionális védelmi mechanizmusok keretében megfogalmazott ajánlásokat és következtetéseket Az emberi jogi jelentések elkészítése: A misszióvezetőknek jelentéseikbe rendszeresen bele kell foglalniuk a nők alapvető jogai tiszteletben tartásának az elemzését, kitérve többek között a testi épséghez és a megkülönböztetésmentességhez való jogukra, továbbá az államok által a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem terén tett kötelezettségvállalások teljesítésére. A jelentések a következőkkel foglalkoznak: a minőségi és mennyiségi adatoknak az ország egész területén és mindenféle környezetben (otthon, munkahely, oktatási intézmény, fogva tartási hely és egyéb közintézmény, stb.) történő gyűjtésére irányuló intézményi és egyéb mechanizmusok; nem, életkor és egyéb vonatkozó tényezők szerinti bontásban közölt statisztikák, valamint az e statisztikáknak az érintett kulcsszereplők és a nyilvánosság körében történő terjesztésével kapcsolatos információk; 9

10 az előzetes intézkedések során meghatározott jogszabályi keretek, mégpedig diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok fennállása. Az EU különleges képviselőinek és megbízottjainak figyelembe kell venniük a nők jogait, és jelentéseikbe erre vonatkozóan információkat kell foglalniuk A nők jogainak előmozdítása a nemzetközi fórumokon: Az EU a nemzetközi fórumokon főként az ENSZ-ben továbbra is aktív szerepet játszik majd a nők jogainak előmozdításában, és különösen a nők elleni erőszak megelőzésében. Biztosítja majd a nők jogaival foglalkozó valamennyi ENSZszervvel való megfelelő együttműködést, munkájuk folyamatos támogatását, valamint összehangolt és egységes üzenetek e fórumokon történő közvetítését, ezáltal növelve az uniós fellépések súlyát és hatását Két- és többoldalú együttműködés: A nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak elleni küzdelmet prioritásként kell majd kezelni az emberi jogok védelmét célzó két- és többoldalú együttműködés keretében, a civil társadalom közreműködésével és beleértve a jog és az oktatás területét is. Erre az együttműködésre külön figyelmet kell fordítani a demokráciáért és az emberi jogokért indított európai kezdeményezés keretében, ugyanakkor az EU és a tagállamok bármely egyéb megfelelő pénzügyi eszköze révén is. Ennek az együttműködésnek többek között az a célja, hogy a következő prioritási területekre összpontosítva programokat különösen a civil társadalom programjait támogassa: 10

11 Jóvátétel, rehabilitáció és ellátáshoz való hozzáférés: a) olyan programok támogatása, amelyek elősegítik és biztosítják az erőszak áldozatainak igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, beleértve az erőszak áldozatainak a tárgyaláson való megjelenését is; b) az olyan megfelelő és ingyenes ellátáshoz való hozzáférés támogatása többek között az ilyen ellátással kapcsolatos nyilvános tájékoztató kampányok révén, amelyet a pszichológiai és a jogi segítségnyújtás, a lakhatás, az erőszak áldozatainak és gyermekeiknek az újrabeilleszkedése terén nyújtanak; c) a nők és lányok különösen a szexuális és reproduktív egészségre vonatkozó tájékoztatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és jogainak előmozdítása, többek között a HIVfertőzéstől való jobb megvédésük érdekében, megerősítve az EU teljes mértékű támogatását a népességgel és a fejlődéssel foglalkozó 1994-es nemzetközi konferencián (ICPD) elfogadott kairói cselekvési program és az ICPD-cselekvési program további alkalmazására irányuló, az öt évvel későbbi ICPD-konferencián elfogadott főbb intézkedések teljes körű végrehajtása, a koppenhágai nyilatkozat és cselekvési program, a Pekingi Cselekvési Platform, valamint a millenniumi fejlesztési célok iránt; d) olyan programok támogatása, amelyek elősegítik, hogy a nők kényszer, megkülönböztetés vagy erőszak elszenvedése nélkül szabadon dönthessenek a szexualitásukkal kapcsolatos kérdésekről; e) olyan programok támogatása, amelyek az erőszak áldozatává válás kockázatának való fokozott kitettség folytán külön figyelmet igénylő nők csoportjaira irányulnak. 11

12 Az erőszak megelőzése: a) a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak büntetlensége elleni küzdelem előmozdítása és támogatása; b) az alapvető jogokkal kapcsolatos oktatásnak, valamint a nők és a lányok egyenjogúsításának a támogatása; c) a nemek közötti egyenlőséggel és a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemmel foglalkozó, többek között tudatosságnövelő és tájékoztató kampányok támogatása a nők és a lányok elleni erőszakhoz hozzájáruló nemi sztereotípiák felszámolása révén; d) olyan programok támogatása, amelyek a nők anyagi függetlenségének a javítását célozzák; e) a rendőrségi tisztviselőknek és az igazságügyi alkalmazottaknak a nők és lányok elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel kapcsolatos képzésének a támogatása A kapacitások megerősítése: a) segítségnyújtás a CEDAW-bizottság ajánlásainak végrehajtását célzó nemzeti cselekvési tervekhez, és többek között belső terjesztésükhöz; b) segítségnyújtás a nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatos adatok gyűjtésére irányuló összehangolt és hatékony mechanizmusok bevezetéséhez; c) a női szervezeteknek és az emberi jogok női védelmezőinek, valamint általában véve a nőkkel szemben elkövetett erőszak ellen küzdelmet folytató civil társadalmi szervezeteknek a támogatása; 12

13 d) annak biztosítása, hogy valamennyi olyan szakember, akinek feladata, hogy a nők elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel foglalkozzon, megfelelő képzésben részesülhessen (rendőrségi, igazságügyi, egészségügyi és oktatási szakemberek, valamint a média); e) olyan programok támogatása, amelyek a rendőri erőknek a különösen a családon belül előforduló erőszakos cselekmények során történő beavatkozására irányuló kapacitásának a megerősítését célozzák szabványosított beavatkozási protokoll bevezetése révén és a nők elleni erőszak felszámolása érdekében folytatott bűnmegelőzésről és büntetőeljárási intézkedésekről szóló ENSZ-határozatnak megfelelően; f) olyan központi és decentralizált közigazgatási szolgálatok létrehozásának támogatása, amelyeknek feladata a nők jogállásának javítása; g) segítségnyújtás az olyan nemzeti cselekvési tervekhez, amelyek az sz. ENSZ BT-határozat végrehajtására irányulnak Értékelés: A Tanács emberi jogi munkacsoportja többek között a misszióvezetők jelentései alapján és a civil társadalommal folytatott informális konzultációt követően rendszeresen értékeli majd ezeknek az iránymutatásoknak a végrehajtását. Az emberi jogi munkacsoport tájékoztatja a Tanácsot az iránymutatások alkalmazásáról, és az iránymutatások alkalmazásához szükséges javításokat javasol a Tanácsnak. 13

14 1. melléklet Bevezetés a nőkkel szembeni erőszak, annak formái, okai és következményei kérdéseibe A nőkkel és lányokkal szembeni erőszak minden formájában igazán súlyos csapás. A rendelkezésre álló adatok arról tanúskodnak, hogy világszerte jelen lévő, szisztematikus jelenséggel állunk szemben. A nőkkel szembeni erőszak formái és megnyilvánulásai sokfélék, egymással kölcsönösen összefüggők, és a társadalmak szociális, gazdasági, kulturális és politikai jellemzőitől függően különbözők. A nőkkel és lányokkal szembeni erőszak magában foglalja a következőket, de nem korlátozódik azokra: a) a családon belül elkövetett fizikai, szexuális és lelki erőszak (beleértve a magzat neme alapján történő, születés előtti kiválasztást kivéve akkor, ha ez orvosilag indokolt, a lánygyermekek szándékos elhanyagolását, a kényszerházasságokat, a korai házasságkötéseket, a partnerek és volt házastársak általi erőszakot, a savval elkövetett támadásokat, a hozománnyal kapcsolatba hozható erőszakot, valamint a becsület nevében elkövetett erőszakot, gyilkosságot és öngyilkosságra kényszerítést, a verést, a lánygyermekekkel szemben otthon elkövetett szexuális bántalmazást, ideértve a vérfertőzést is, a szokásos partner vagy élettárs általi erőszakot, a női nemi csonkítást és a nőket károsító más hagyományos gyakorlatokat); b) a társadalmon belüli fizikai, szexuális és lelki erőszak (beleértve a nemi erőszakot, a szexuális bántalmazást, a szexuális zaklatást és a szexuális zaklatásnak az áldozat nemével kapcsolatba hozható minden formáját, a munkahelyen, oktatási intézményben vagy máshol történő megfélemlítést, a kerítést és a prostitúcióra kényszerítést, a rabszolgaság modern formáit, a nők megerőszakolását, a nők és a lányok ellen a fegyveres konfliktusok és konfliktust követő helyzetek idején elkövetett erőszakot, valamint a nőkkel és lányokkal szexuális kizsákmányolás céljából és minden más kizsákmányolás céljából folytatott kereskedelmet); c) a nők elleni erőszak a fentiekben felsorolt cselekmények összességét magában foglalja, függetlenül attól, hogy azokat az állam követi-e el vagy megtűri-e. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy habár amint ezt az ENSZ Főtitkársága is elismeri részletes tanulmányában a nőkkel szembeni erőszakot a legtöbb esetben magánszemélyek követik el, és azokban természetes és jogi személyek széles köre vesz részt, ez semmi esetre sem menti fel az államokat a körültekintő magatartásra vonatkozó kötelezettségük alól, amint ezt a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöbölésével foglalkozó bizottság 19. ajánlása meghatározza. Bizonyos tényezők még sérülékenyebbé teszik az áldozatokat a velük szemben megnyilvánuló 14

15 többszörös megkülönböztetés miatt, amelynek oka egyrészről a női mivoltuk, másrészről pedig az, hogy kisebbségi vagy etnikai csoporthoz, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak, őslakos, migráns, lakóhelyüket elhagyni kényszerült vagy menekült nők, hátrányos környezetben vagy távoli vidéki közösségekben élő nők, intézetekben élő vagy bebörtönzött nők, fogyatékkal élő vagy HIVfertőzött nők, leszbikus, biszexuális vagy transzvesztita nők, fiatal lányok, idős nők vagy özvegyek, vagy a megkülönböztetés bármilyen más formája által sújtott női áldozatok. Végezetül, a válságok vagy fegyveres konfliktusok idején elkövetett nemi erőszak, rabszolgaság, szexuális bántalmazás és kizsákmányolás jelentik a nőkkel szembeni erőszak legszisztematikusabb és leggyakoribb megnyilvánulásait. Az áldozatok fizikai (különösen a HIV-fertőzés kockázatának számottevő növekedése miatti) és mentális egészségét érintő súlyos következményeken túl a nőkkel szembeni erőszak jelentős társadalmi hatásokkal és komoly gazdasági költségekkel is jár. Ehhez hozzáadódik az erőszak nemzedékről nemzedékre történő átadásából eredő politikai és társadalmi instabilitás költsége is. A nőkkel szembeni erőszak tehát hozzájárul a nők, családjaik, közösségeik és országaik elszegényedéséhez is. Következésképp, a nőkkel szembeni erőszak a fejlődés akadálya. A nőkkel és lányokkal szembeni erőszaknak vannak bizonyos strukturális okai, nevezetesen a férfiak és nők, fiúk és lányok közötti, hagyományosan egyenlőtlen erőviszonyok, amelyek számos társadalmat jellemeznek. Ezenkívül a szokásokra, a hagyományos és vallási értékekre is gyakran hivatkoznak a nőkkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények indoklásaként. A nőket sújtó gazdasági egyenlőtlenségek, valamint a függetlenségük hiánya a velük szembeni erőszak meghatározó tényezői annyiban, hogy csökkentik a nők cselekvési és döntéshozatali képességét, ugyanakkor növelik az erőszakkal szembeni sérülékenységüket. 15

16 A politikai instabilitás és a fegyveres konfliktusok a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak további forrásai. Az erőszak légköre a háborúk befejezése után még hosszú ideig fennmarad, ezért nagyon sok, fegyveres konfliktus által érintett országban az erőszaknak a konfliktus határait túllépő növekedéséhez vezet az erőszak fokozott elfogadása és a fegyverek nagyarányú terjedése. Ahhoz, hogy eredményesen küzdhessünk ez ellen a súlyos csapás ellen, a fenti szempontok mindegyikét figyelembe kell vennünk. 16

17 2. melléklet emzetközi jogi keret és az államok kötelezettségei a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem terén A nemzetközi közösség számos szerződésben és politikai kötelezettségvállalásban kötelezte el magát a férfiak és a nők jogainak és méltóságának védelme mellett. 60 év telt el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának kihirdetése óta, amely egyértelműen kinyilvánítja, hogy minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van, valamint hogy mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen nemre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra. A nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásával foglalkozó bizottság, amely figyelemmel kíséri a vonatkozó (1979-es) egyezmény (CEDAW) alkalmazását, a nőkkel szembeni erőszakot a megkülönböztetés egyik, az egyezmény értelmében vett formájaként határozta meg, és ezzel hozzájárult, hogy ez a kérdés előtérbe kerüljön az emberi jogok védelmével foglalkozó intézmények és mechanizmusok munkaprogramjában. Az 1993-ban Bécsben megrendezett emberi jogi világkonferencia nyomán az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 1994-ben a nőkkel szembeni erőszakkal foglalkozó különleges előadót jelölt ki, majd a Közgyűlés ugyanabban az évben elfogadta a nőkkel szembeni erőszak felszámolásáról szóló nyilatkozatot. A világkonferencia újólag megerősítette az emberi jogok egyetemességét és oszthatatlanságát. Az említett nyilatkozat egy sor olyan intézkedést határoz meg, amelyeket az államoknak meg kell hozniuk az erőszak ezen formájának megelőzése és felszámolása érdekében. Megköveteli különösen, hogy az államok ítéljék el a nőkkel szembeni erőszakot, és ne hivatkozzanak szokásokra, hagyományokra vagy vallási meggyőződésre a nőkkel szembeni erőszak felszámolására vonatkozó kötelezettségük megkerülése érdekében. 17

18 Az 1995-ben elfogadott pekingi cselekvési platform 189 ország támogatását nyerte el a nők általános helyzetéről szóló történelmi ENSZ-konferencián. Ez a platform tizenkét javításra szoruló területet jelöl meg, amelyek egyike a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem ben a platform elindításának 10. évfordulója alkalmából New Yorkban megrendezett konferencián megvizsgálták ezeket a területeket. A pekingi cselekvési platform Unió általi támogatását legmagasabb szinten a kormányfők az decemberi madridi csúcstalálkozó alkalmával fejezték ki. Az Európai Unió Tanácsa 1999 óta minden évben mutatókról és referenciaértékekről szóló következtetéseket fogad el, biztosítva ezáltal a strukturáltabb és célzottabb évenkénti nyomon követést ben több mennyiségi és minőségi mutatót dolgoztak ki a nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozóan. A pekingi cselekvési platform öt év elteltével történő felülvizsgálata (Peking+5) felkéri a kormányokat a megfelelő intézkedések megtételére a nőkkel szemben bármely személy, intézmény vagy magánvállalkozás által elkövetett erőszak és megkülönböztetés felszámolása érdekében, továbbá, hogy a nőkkel és a lányokkal szemben elkövetett erőszak minden formáját bűncselekményként kezeljék. Az ENSZ Közgyűlésének a nők elleni erőszak valamennyi formájának megszüntetésére irányuló erőfeszítések fokozásáról szóló, konszenzussal elfogadott 61/143 sz. határozata (2006) megerősíti az államok valamennyi nemzetközi kötelezettségvállalását, többek között a nők és a lányok valamennyi emberi joga és alapvető szabadsága védelmének és előmozdításának kötelezettségét, az arra irányuló kötelezettséget, hogy kellő gondossággal járjanak el az erőszakos cselekmények megelőzése érdekében, vizsgálják ki azokat, büntessék meg az elkövetőket, és nyújtsanak védelmet az áldozatok számára, továbbá megerősíti, hogy e kötelezettség minden nemű megszegése hátrányosan érinti a nők és a lányok emberi jogait és alapvető szabadságait, vagy lehetetlenné teszi azok gyakorlását. 18

19 Az 1325 (2000) és az 1820 (2008) ENSZ BT-határozat tartalmazza a nemzetközi közösségnek a nőkkel szemben a fegyveres konfliktusok idején elkövetett erőszak elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásait. Az 1820 (2008) határozat megállapítja a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a nőkkel szemben a fegyveres konfliktusok idején elkövetett erőszak elleni küzdelem közötti kapcsolatot. Az 1820 (2008) ENSZ BT-határozat, amely átveszi a emzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma 7. cikkének rendelkezéseit, emlékezteti az államokat, hogy az erőszakos közösülés és a nemi erőszak más formái háborús bûncselekménynek, emberiség elleni bûncselekménynek, illetve népirtás bûntettét alkotó elemnek minősülhetnek, hangsúlyozza, hogy az erőszakos nemi bûncselekményeket a konfliktusrendezési folyamat keretén belül hozott amnesztia köréből ki kell zárni [...]. A nők fegyveres konfliktusokban kialakult helyzetéről, valamint a konfliktust követő helyzetben lévő országokban az újjáépítésben és a demokratikus folyamatban játszott szerepükről szóló 2005/2215 európai parlamenti állásfoglalás általános keretet biztosít a fegyveres konfliktusok által érintett nőkkel, és különösen az ellenük elkövetett erőszakkal kapcsolatos európai uniós fellépésnek. A nőkkel szemben elkövetett erőszak már számos többek között az Európa Tanács és az EBESZ által indított kezdeményezés tárgyát képezte, mely szervezetekben az EU jelentős szereplő. Az Európai Parlament e évi állásfoglalása felsorolja az ezen veszély elleni hatékony küzdelemhez szükséges konkrét erőfeszítéseket, lépéseket és intézkedéseket. Ezen iránymutatások átültetik e kötelezettségeket az EU kereteibe. Ezáltal a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervben ( ), a Nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben című 2007-es bizottsági közleményben, az ahhoz kapcsolódó tanácsi következtetésekben, illetve az emberi jogokkal kapcsolatos, az EU közös kül- és biztonságpolitikája (KKBP) keretében elfogadott más iránymutatásokban meghatározottak szerint megerősítik a nők jogainak védelmével és a külkapcsolatokban a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó európai eszközt. 19

A nők elleni erőszak felszámolása

A nők elleni erőszak felszámolása 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/53 A nők elleni erőszak felszámolása P7_TA(2009)0098 Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (2010/C

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról Egyesült Nemzetek Szervezete CEDAW/C/HUN/CO/6 Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2007. augusztus 10. Eredeti: angol A nők elleni megkülönböztetés Harminckilencedik

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 10. sz. általános ajánlása: a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről az iskolai oktatásban* A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 13.6.2007 MUNKADOKUMENTUM az uniós polgár harmadik országokbeli diplomáciai és konzuli védelméről Állampolgári Jogi,

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (22.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

Jelentés az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről ( 2005/2164(INI)

Jelentés az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről ( 2005/2164(INI) Jelentés az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről ( 2005/2164(INI) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó: Járóka Lívia Végleges verzió-rövidített összefoglaló ( megjegyzés:eredeti EN) -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szint EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che EU

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapszabálya 15.b Cikkében foglaltak alapján

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapszabálya 15.b Cikkében foglaltak alapján EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG A Miniszteri Bizottság Rec(2002)5 számú Ajánlása a tagállamok számára a nők erőszakkal szembeni védelméről 1 (Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2002. április 30. napján,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.21. COM(2010) 491 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 29.11.2013 2013/2147(INI) VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére Szaúd-Arábiáról, kapcsolatairól

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 02.10.2013 2013/2103(INI) JELENTÉSTERVEZET a szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról, valamint ezeknek a nemek közötti egyenlőségre

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás: Index. 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Javaslatok

Köszönetnyilvánítás: Index. 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Javaslatok Az Európai Roma Jogok Központja észrevételei Magyarországról Az Egyesült Nemzetek a nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásával foglalkozó Bizottsága 39-ik ülésére (2007. július 23.-augusztus 10.)

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása Európa esélyegyenlőségi stratégiája Európai Bizottság Egyenlő esélyek az egyenlő jogokhoz Az európai hozzáadott érték A Fogyatékkal Élők Európai Éve (EYPD)

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított)

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított) 183. sz. Egyezmény az anyaság védelméről (módosított) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 2000.

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

A nők szerepe a török társadalmi, gazdasági és politikai életben

A nők szerepe a török társadalmi, gazdasági és politikai életben C 287 E/174 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU 2007.11.29. 34. hangsúlyozza a tagállamok arra irányuló jogát, hogy alkalmazzák a közelség és az önellátás elvét a vegyes települési hulladékok hasznosítását

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS 2011.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 162/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS A Tanács és a tagállamok

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 (A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2002. április 30-án a Miniszterhelyettesek 794. ülésén)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv

A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv C 301 E/56 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU 2007.12.13. P6_TA(2007)0063 A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv Az Európai Parlament 2007. március 13-i állásfoglalása a nők és férfiak

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Bevezető Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

200. sz. Ajánlás a HIV/AIDS és munka világa témára vonatkozóan

200. sz. Ajánlás a HIV/AIDS és munka világa témára vonatkozóan 200. sz. Ajánlás a HIV/AIDS és munka világa témára vonatkozóan A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótestület hívott össze Genfbe,

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2012-2016

STRATÉGIAI TERV 2012-2016 STRATÉGIAI TERV 2012-2016 Elfogadva: 25/2012 (X.10.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu BEVEZETŐ Ez a dokumentum a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség stratégiai terve,

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.7. C(2013) 9651 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 28.5.2015 B8-0000/2015 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET a B8-xxx/év. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez az eljárási szabályzat 128. cikkének

Részletesebben

A Magyar LMBT Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség A Magyar LMBT Szövetség Stratégiai terve 2012-2016 1132 Budapest, Csanády u. 4/B. Telefon: (1) 6 333 302 Fax: (1) 6 333 303 info@lmbtszovetseg.hu www.lmbtszovetseg.hu facebook.com/magyarlmbtszovetseg Bankszámla:

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Preambulum A jelen Egyezmény részes államai a) felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság, igazság

Részletesebben

A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában (Kalmár-jelentés)

A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában (Kalmár-jelentés) A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában (Kalmár-jelentés) Parlamenti Közgyűlés Határozat 1985 (2014) 1. Az európai történelem azt mutatja, hogy a kisebbségek védelme rendkívül fontos, és hozzájárulhat

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért Kézikönyv parlamenti képviselőknek Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért 1 A Nők és a Férfiak Esélyegyenlőségével foglalkozó Bizottság Titkársága Az Európa

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

ÉFOÉSZ. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv

ÉFOÉSZ. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv ÉFOÉSZ A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv Felelős kiadó: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 330 E/02)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 330 E/02) 2008.12.30. C 330 E/7 29/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. december 9-én elfogadva a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról szóló, -i 2008/ /EK európai parlamenti

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben