Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről"

Átírás

1 Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló iránymutatások elfogadásával az EU kinyilvánítja arra irányuló egyértelmű politikai szándékát, hogy a nők jogainak kérdését prioritásként kezelje, és az e téren tett uniós fellépés hosszú távra szóljon. A nők és lányok elleni erőszak kérdésére összpontosítva az EUnak rendelkeznie kell a mai világban az emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértése elleni hatékony fellépés eszközeivel. Ezek az iránymutatások olyan jól megalapozott vívmányokra épülnek, amelyeknek legfrissebb sarokkövei a következők: az ENSZ főtitkárának részletes tanulmánya a nők elleni erőszak valamennyi formájáról (2006), az erőszak Yakin Ertük, az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadója által kidolgozott mutatóival kapcsolatos munkák (2008), az ENSZ 61/143 sz. határozata a nők elleni erőszak valamennyi formájának megszüntetésére irányuló erőfeszítések fokozásáról (2006), az 1325 (2000) és az 1820 (2008) ENSZ BT-határozat a nőkről, a biztonságról és a békéről, az Európai Parlament 2005/2215 állásfoglalása a nők fegyveres konfliktusokban kialakult helyzetéről, valamint a konfliktust követő helyzetben lévő országokban az újjáépítésben és a demokratikus folyamatban játszott szerepükről, valamint az emberi jogokról és a nemzetközi humanitárius jogról szóló egyezmények vonatkozó cikkei, továbbá a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó Római Statútum. Ezeknek az irányelveknek továbbá célja, hogy elősegítsék a nőkre és lányokra irányuló olyan konkrét projektek nagyobb számban történő végrehajtását, amelyeket többek között a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze, ugyanakkor az EU és a tagállamok bármely egyéb megfelelő pénzügyi eszköze finanszíroz. Ezen iránymutatások elfogadása újfent egyértelműen megerősítette az emberi jogok egyetemességét. 1

2 2. Fogalommeghatározás Ezen iránymutatások alkalmazásában a nők elleni erőszak fogalmának meghatározása a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló nyilatkozaton alapul: A nők elleni erőszak kifejezés az alábbiakat takarja: a nők ellen irányuló minden olyan erőszakos cselekmény, amely testi, szexuális vagy pszichológiai sérülést vagy szenvedést okoz vagy okozhat, beleértve az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, a kényszerítést vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást akár a köz-, akár a magánéletben. 3. Operatív iránymutatások Az EU emlékeztet arra, hogy a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem három, egymástól elválaszthatatlan célkitűzése: az erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és támogatása, valamint az erőszakot elkövetőkkel szembeni büntetőeljárás Operatív célkitűzések: A nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nőkkel szembeni megkülönböztetés elleni küzdelem: Az EU emlékeztet majd arra, hogy a társadalmi-gazdasági és a politikai jogaik gyakorlása előtt álló akadályok okán a nők jobban ki vannak téve az erőszaknak. E tekintetben és az említett erőszak megelőzéseként a tagállamok stratégiáinak, valamint külső fellépése keretében az EU stratégiáinak többek között a nőkre és lányokra nézve diszkriminatív jogszabályokra és állami politikákra, valamint a magánszférában gyakorolt megkülönböztetések és a nemi sztereotípiák iránti figyelem hiányára kell összpontosítaniuk. 2

3 Adatgyűjtés a nők elleni erőszakkal kapcsolatban és a mutatók kidolgozása: Az elmúlt években tett eredményes erőfeszítések ellenére a nők és lányok elleni erőszak valamennyi formájáról pontos, összehasonlítható, mennyiségi és minőségi adatokkal, valamint megfelelő mutatókkal kell rendelkezni annak érdekében, hogy az államok fellépéseiket és stratégiáikat a tények ismeretében dolgozhassák ki. Még mindig jelentős eltérések vannak a vizsgált népességcsoportok és a felmért erőszaktípusok tekintetében gyűjtött adatok típusaiban. Az EU arra törekszik majd, hogy meghatározza az adatgyűjtést lehetővé tevő intézményi és egyéb mechanizmusokat, továbbá hozzájáruljon a megbízható és pontos adatok gyűjtésére és terjesztésére irányuló nemzeti kapacitások megerősítéséhez Hatékony és összehangolt stratégiák létrehozása: Az uniós fellépés arra összpontosul majd, hogy emlékeztesse az államokat a nők és lányok elleni erőszak megelőzésében és az arra való reagálásban játszott kettős felelősségükre. Az államok kötelesek megelőzési stratégiákat, továbbá az erőszak áldozatainak védelmét és támogatását biztosító stratégiákat bevezetni, valamint felszólítani a cselekvésre valamennyi (helyi, országos, regionális és nemzetközi) szinten és a társadalom valamennyi csoportjában, különösen a politikai vezetők, a köz- és magánszféra, a civil társadalom és a média körében. Erőteljes intézményi mechanizmusokat kell kialakítani helyi, regionális és országos szinten az említett stratégiák végrehajtásának, összehangolásának és nyomon követésének biztosítása érdekében. 3

4 A nők elleni erőszakot elkövetők büntetlensége elleni küzdelem és az áldozatok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése: Az EU hangsúlyozza majd annak alapvető szükségességét, hogy az államok gondoskodjanak arról, hogy a nők és lányok elleni erőszakot a törvény büntesse, és hogy a nők és lányok elleni erőszakos cselekmények elkövetőit tettükért a bíróság előtt felelősségre vonják. Az államoknak a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszakos cselekményeket különösen gyorsan, alaposan, pártatlanul és komolyan kell kivizsgálniuk, valamint garantálniuk kell, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszer, és különösen az eljárási és a bizonyítási szabályok oly módon rendelkezzenek, hogy a nőket védelmük biztosítása mellett tanúskodásra ösztönözzék az ellenük elkövetett erőszakos cselekmények elkövetőire irányuló büntetőeljárások során, többek között azzal, hogy az áldozatoknak és képviselőiknek lehetővé teszik a polgári félként való fellépést. A büntetlenség elleni küzdelemhez tartoznak továbbá az olyan pozitív intézkedések, mint például a rendőrség és a bűnüldöző szervek tisztviselőinek képzése, a jogi segítségnyújtás, az áldozatok és a tanúk tényleges védelme és azon feltétel megteremtése, hogy az áldozatok anyagilag ne függjenek az erőszakot elkövetőtől Uniós beavatkozási eszközök: A beavatkozási eszközöknek lehetővé kell tenniük valamennyi uniós szereplőnek, elsősorban a tagállamok nagykövetségeinek, a Bizottság küldöttségeinek és az EU Tanácsa Főtitkárságának a bevonását. Az EU gondoskodik majd arról, hogy megfelelő módon figyelembe vegyék az ezen iránymutatások végrehajtása és az emberi jogokról szóló többi uniós iránymutatás, különösen a gyermekek jogairól, valamint az emberi jogok védelmezőiről szóló iránymutatások közötti szinergiákat. A nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemre vonatkozó, uniós operatív célkitűzésekkel összhangban az EU főbb beavatkozási eszközei a következők: 4

5 Általános intézkedések: A harmadik országokkal és a regionális szervezetekkel fennálló kapcsolataiban az EU rendszeresen felveti a majd a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem kérdését és az ezen erőszakot eredményező megkülönböztetés formáit. Ezek az intézkedések különösen arra vonatkoznak, hogy a nemzeti jogi keretek milyen mértékben felelnek meg az államok által e téren vállalt nemzetközi normáknak és kötelezettségeknek, valamint az e kötelezettségvállalások hatékony végrehajtását és nyomon követését célozzák. Az EU ezenfelül biztosítja, hogy az EU különleges képviselőinek és megbízottjainak valamennyi megbízásába hivatkozást illesszenek be a nők jogairól. Valamennyi intézkedését megelőzően az EU gondoskodik majd arról, hogy: a) meghatározza a nők és lányok elleni erőszak formáit és elemezze a vonatkozó adatokat és megfelelő mutatókat; b) meghatározza az olyan kifejezetten és ténylegesen diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok meglétét, amelyek az erőszakot eredményezik; c) meghatározza a nők elleni erőszakra válaszul létrehozott állami politikák hiányát és/vagy hiányosságait; d) meghatározza az érintett országok által megerősített, a nők jogainak védelmére vonatkozó nemzetközi és regionális jogi okmányokat, beleértve a fennálló fenntartásokat is, valamint az ezen okmányoknak a nemzeti jogba való beépítését; e) meghatározza az ezen országok részére a nemzetközi és regionális mechanizmusok által tett, a nők jogaival és a nők elleni erőszakkal kapcsolatos ajánlásokat. 5

6 Intézkedései során az EU többek között a következő álláspontokat képviseli és kezdeményezéseket teszi majd: f) ösztönzi a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolásáról szóló ENSZ-egyezménynek (CEDAW) és fakultatív jegyzőkönyvének, az emberi jogokról és a népek jogairól szóló Afrikai Chartának a nők jogairól szóló jegyzőkönyvének, valamint a nők elleni erőszak megelőzéséről, büntetéséről és felszámolásáról szóló Amerika-közi egyezménynek a megerősítését; g) többek között az e fenntartásoknak a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (CEDAW) általi értelmezése alapján ösztönzi az egyezménnyel kapcsolatban tett fenntartások visszavonását, különösen azokét, amelyek ellentétesek az egyezmény céljaival és célkitűzéseivel; h) ösztönzi szükség esetén technikai támogatást nyújtva a jelentéseknek a CEDAW-bizottsághoz az előírt határidőn belül történő benyújtását, valamint a bizottság jelentéseinek és ajánlásainak a nyomon követését; i) fenntartja a párbeszédet és a rendszeres konzultációt a nők jogainak védelmezőivel és a női szervezetekkel; j) ösztönzi, hogy a nők jogainak védelmezői és a női szervezetek részt vegyenek az e téren folytatott állami politikák kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében; k) arra ösztönzi az államokat, hogy az egyetemes időszakos felülvizsgálat (UPR) keretében a nőkkel szemben elkövetett erőszak és a velük szembeni megkülönböztetés elleni küzdelem céljával konkrét kötelezettségvállalásokat tegyenek; l) megfelelő, új regionális és nemzetközi eszközök kialakítását ösztönzi. 6

7 A nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemre irányuló, konkrét kiegészítő intézkedések: A nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemre vonatkozó célzott intézkedésekre a következő kezdeményezések révén kerül majd sor: a) az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadója meghívásának elősegítése azokban az esetekben, amikor a nők elleni erőszak igen elterjedt és javarészt büntetlen; b) abban az esetben, ha látogatásra került sor, az előadó ajánlásai, következtetései és észrevételei nyomon követésének a biztosítása; c) a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak büntetlensége elleni küzdelem támogatása, többek között a nők elleni erőszak eseteivel kapcsolatos valamennyi bírósági eljárás figyelemmel kísérése révén; d) a nők jogainak védelmezőit és az emberi jogok női védelmezőit célzó támogatás, különösen azok esetében, akiket megfenyegettek, vagy akik konkrét és célzott elnyomás, illetve zaklatás áldozataivá váltak; e) a nemek közötti egyenlőséggel és a nők elleni erőszakkal kapcsolatos tudatosságot növelő politikák és kampányok különösen a kifejezetten a férfiaknak és a fiúknak szóló tudatosságnövelő kampányok előmozdítása és támogatása; f) a lánygyermekek szándékos elhanyagolására és különösen a hivatalos anyakönyvezésükre és az iskoláztatásukra összpontosító kampányok előmozdítása és támogatása. 7

8 Egyedi esetek: Az EU konkrét intézkedéseket vesz majd fontolóra, amennyiben különösen súlyos egyedi esetekről szerez tudomást, mégpedig az állam által elkövetett vagy megtűrt erőszakról, megsértve a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, valamint a testi épséghez és a megkülönböztetésmentességhez való alapvető jogokat, és úgy, hogy nemzeti szinten többek között nem áll rendelkezésre kielégítő jogorvoslati lehetőség. Ez különösen olyan szembeszökő jogsértésekre vonatkozik, amelyek a következő kritériumok közül egynek vagy többnek is megfelelnek: az erőszak olyan esetei, amelyekben az erőszakot elkövetőket minden valószínűséggel nem fogják az elkövetett bűn súlyosságával arányosan tetteikért büntetőeljárás során felelősségre vonni; az erőszak olyan esetei, amelyekben az áldozatoknak minden valószínűséggel nem lesz hozzáférésük büntető- vagy polgári eljárás keretében megkülönböztetéstől mentes, megfelelő jogorvoslathoz; az ismétlődő, rendszeres és széles körű gyakorlatot tükröző esetek, amelyek tekintetében nem létezik jogszabály vagy állami politika, vagy ezek elégtelenek, különösen az olyan legsúlyosabb esetek, mint a becsület nevében elkövetett gyilkosságokkal vagy kikényszerített öngyilkosságokkal kapcsolatos esetek; a diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok által eredményezett esetek; az emberi jogok női védelmezőivel kapcsolatos erőszak, fenyegetés, zaklatás és elnyomás esetei Az uniós párbeszédek kerete: Az Európai Unió az általa az emberi jogokról folytatott konkrét párbeszédek keretében és szükség esetén egyéb uniós szakpolitikai párbeszédek során rendszeresen felveti majd a nők elleni erőszak és az ezt eredményező megkülönböztetések kérdését. 8

9 E témáknak a párbeszédek napirendjére való felvétele történhet konkrét napirendi pont formájában vagy a téma egy vagy több, nemi kérdéssel kapcsolatos napirendi pontba való beépítésével. Ezzel összefüggésben az EU nyomon követi majd a nők jogainak védelmére és a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemre irányuló nemzetközi és regionális mechanizmusok keretében többek között az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadója által, az UPR keretében a nőkkel kapcsolatosan, a CEDAW-bizottság által és a regionális védelmi mechanizmusok keretében megfogalmazott ajánlásokat és következtetéseket Az emberi jogi jelentések elkészítése: A misszióvezetőknek jelentéseikbe rendszeresen bele kell foglalniuk a nők alapvető jogai tiszteletben tartásának az elemzését, kitérve többek között a testi épséghez és a megkülönböztetésmentességhez való jogukra, továbbá az államok által a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem terén tett kötelezettségvállalások teljesítésére. A jelentések a következőkkel foglalkoznak: a minőségi és mennyiségi adatoknak az ország egész területén és mindenféle környezetben (otthon, munkahely, oktatási intézmény, fogva tartási hely és egyéb közintézmény, stb.) történő gyűjtésére irányuló intézményi és egyéb mechanizmusok; nem, életkor és egyéb vonatkozó tényezők szerinti bontásban közölt statisztikák, valamint az e statisztikáknak az érintett kulcsszereplők és a nyilvánosság körében történő terjesztésével kapcsolatos információk; 9

10 az előzetes intézkedések során meghatározott jogszabályi keretek, mégpedig diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok fennállása. Az EU különleges képviselőinek és megbízottjainak figyelembe kell venniük a nők jogait, és jelentéseikbe erre vonatkozóan információkat kell foglalniuk A nők jogainak előmozdítása a nemzetközi fórumokon: Az EU a nemzetközi fórumokon főként az ENSZ-ben továbbra is aktív szerepet játszik majd a nők jogainak előmozdításában, és különösen a nők elleni erőszak megelőzésében. Biztosítja majd a nők jogaival foglalkozó valamennyi ENSZszervvel való megfelelő együttműködést, munkájuk folyamatos támogatását, valamint összehangolt és egységes üzenetek e fórumokon történő közvetítését, ezáltal növelve az uniós fellépések súlyát és hatását Két- és többoldalú együttműködés: A nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak elleni küzdelmet prioritásként kell majd kezelni az emberi jogok védelmét célzó két- és többoldalú együttműködés keretében, a civil társadalom közreműködésével és beleértve a jog és az oktatás területét is. Erre az együttműködésre külön figyelmet kell fordítani a demokráciáért és az emberi jogokért indított európai kezdeményezés keretében, ugyanakkor az EU és a tagállamok bármely egyéb megfelelő pénzügyi eszköze révén is. Ennek az együttműködésnek többek között az a célja, hogy a következő prioritási területekre összpontosítva programokat különösen a civil társadalom programjait támogassa: 10

11 Jóvátétel, rehabilitáció és ellátáshoz való hozzáférés: a) olyan programok támogatása, amelyek elősegítik és biztosítják az erőszak áldozatainak igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, beleértve az erőszak áldozatainak a tárgyaláson való megjelenését is; b) az olyan megfelelő és ingyenes ellátáshoz való hozzáférés támogatása többek között az ilyen ellátással kapcsolatos nyilvános tájékoztató kampányok révén, amelyet a pszichológiai és a jogi segítségnyújtás, a lakhatás, az erőszak áldozatainak és gyermekeiknek az újrabeilleszkedése terén nyújtanak; c) a nők és lányok különösen a szexuális és reproduktív egészségre vonatkozó tájékoztatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és jogainak előmozdítása, többek között a HIVfertőzéstől való jobb megvédésük érdekében, megerősítve az EU teljes mértékű támogatását a népességgel és a fejlődéssel foglalkozó 1994-es nemzetközi konferencián (ICPD) elfogadott kairói cselekvési program és az ICPD-cselekvési program további alkalmazására irányuló, az öt évvel későbbi ICPD-konferencián elfogadott főbb intézkedések teljes körű végrehajtása, a koppenhágai nyilatkozat és cselekvési program, a Pekingi Cselekvési Platform, valamint a millenniumi fejlesztési célok iránt; d) olyan programok támogatása, amelyek elősegítik, hogy a nők kényszer, megkülönböztetés vagy erőszak elszenvedése nélkül szabadon dönthessenek a szexualitásukkal kapcsolatos kérdésekről; e) olyan programok támogatása, amelyek az erőszak áldozatává válás kockázatának való fokozott kitettség folytán külön figyelmet igénylő nők csoportjaira irányulnak. 11

12 Az erőszak megelőzése: a) a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak büntetlensége elleni küzdelem előmozdítása és támogatása; b) az alapvető jogokkal kapcsolatos oktatásnak, valamint a nők és a lányok egyenjogúsításának a támogatása; c) a nemek közötti egyenlőséggel és a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak elleni küzdelemmel foglalkozó, többek között tudatosságnövelő és tájékoztató kampányok támogatása a nők és a lányok elleni erőszakhoz hozzájáruló nemi sztereotípiák felszámolása révén; d) olyan programok támogatása, amelyek a nők anyagi függetlenségének a javítását célozzák; e) a rendőrségi tisztviselőknek és az igazságügyi alkalmazottaknak a nők és lányok elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel kapcsolatos képzésének a támogatása A kapacitások megerősítése: a) segítségnyújtás a CEDAW-bizottság ajánlásainak végrehajtását célzó nemzeti cselekvési tervekhez, és többek között belső terjesztésükhöz; b) segítségnyújtás a nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatos adatok gyűjtésére irányuló összehangolt és hatékony mechanizmusok bevezetéséhez; c) a női szervezeteknek és az emberi jogok női védelmezőinek, valamint általában véve a nőkkel szemben elkövetett erőszak ellen küzdelmet folytató civil társadalmi szervezeteknek a támogatása; 12

13 d) annak biztosítása, hogy valamennyi olyan szakember, akinek feladata, hogy a nők elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel foglalkozzon, megfelelő képzésben részesülhessen (rendőrségi, igazságügyi, egészségügyi és oktatási szakemberek, valamint a média); e) olyan programok támogatása, amelyek a rendőri erőknek a különösen a családon belül előforduló erőszakos cselekmények során történő beavatkozására irányuló kapacitásának a megerősítését célozzák szabványosított beavatkozási protokoll bevezetése révén és a nők elleni erőszak felszámolása érdekében folytatott bűnmegelőzésről és büntetőeljárási intézkedésekről szóló ENSZ-határozatnak megfelelően; f) olyan központi és decentralizált közigazgatási szolgálatok létrehozásának támogatása, amelyeknek feladata a nők jogállásának javítása; g) segítségnyújtás az olyan nemzeti cselekvési tervekhez, amelyek az sz. ENSZ BT-határozat végrehajtására irányulnak Értékelés: A Tanács emberi jogi munkacsoportja többek között a misszióvezetők jelentései alapján és a civil társadalommal folytatott informális konzultációt követően rendszeresen értékeli majd ezeknek az iránymutatásoknak a végrehajtását. Az emberi jogi munkacsoport tájékoztatja a Tanácsot az iránymutatások alkalmazásáról, és az iránymutatások alkalmazásához szükséges javításokat javasol a Tanácsnak. 13

14 1. melléklet Bevezetés a nőkkel szembeni erőszak, annak formái, okai és következményei kérdéseibe A nőkkel és lányokkal szembeni erőszak minden formájában igazán súlyos csapás. A rendelkezésre álló adatok arról tanúskodnak, hogy világszerte jelen lévő, szisztematikus jelenséggel állunk szemben. A nőkkel szembeni erőszak formái és megnyilvánulásai sokfélék, egymással kölcsönösen összefüggők, és a társadalmak szociális, gazdasági, kulturális és politikai jellemzőitől függően különbözők. A nőkkel és lányokkal szembeni erőszak magában foglalja a következőket, de nem korlátozódik azokra: a) a családon belül elkövetett fizikai, szexuális és lelki erőszak (beleértve a magzat neme alapján történő, születés előtti kiválasztást kivéve akkor, ha ez orvosilag indokolt, a lánygyermekek szándékos elhanyagolását, a kényszerházasságokat, a korai házasságkötéseket, a partnerek és volt házastársak általi erőszakot, a savval elkövetett támadásokat, a hozománnyal kapcsolatba hozható erőszakot, valamint a becsület nevében elkövetett erőszakot, gyilkosságot és öngyilkosságra kényszerítést, a verést, a lánygyermekekkel szemben otthon elkövetett szexuális bántalmazást, ideértve a vérfertőzést is, a szokásos partner vagy élettárs általi erőszakot, a női nemi csonkítást és a nőket károsító más hagyományos gyakorlatokat); b) a társadalmon belüli fizikai, szexuális és lelki erőszak (beleértve a nemi erőszakot, a szexuális bántalmazást, a szexuális zaklatást és a szexuális zaklatásnak az áldozat nemével kapcsolatba hozható minden formáját, a munkahelyen, oktatási intézményben vagy máshol történő megfélemlítést, a kerítést és a prostitúcióra kényszerítést, a rabszolgaság modern formáit, a nők megerőszakolását, a nők és a lányok ellen a fegyveres konfliktusok és konfliktust követő helyzetek idején elkövetett erőszakot, valamint a nőkkel és lányokkal szexuális kizsákmányolás céljából és minden más kizsákmányolás céljából folytatott kereskedelmet); c) a nők elleni erőszak a fentiekben felsorolt cselekmények összességét magában foglalja, függetlenül attól, hogy azokat az állam követi-e el vagy megtűri-e. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy habár amint ezt az ENSZ Főtitkársága is elismeri részletes tanulmányában a nőkkel szembeni erőszakot a legtöbb esetben magánszemélyek követik el, és azokban természetes és jogi személyek széles köre vesz részt, ez semmi esetre sem menti fel az államokat a körültekintő magatartásra vonatkozó kötelezettségük alól, amint ezt a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöbölésével foglalkozó bizottság 19. ajánlása meghatározza. Bizonyos tényezők még sérülékenyebbé teszik az áldozatokat a velük szemben megnyilvánuló 14

15 többszörös megkülönböztetés miatt, amelynek oka egyrészről a női mivoltuk, másrészről pedig az, hogy kisebbségi vagy etnikai csoporthoz, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak, őslakos, migráns, lakóhelyüket elhagyni kényszerült vagy menekült nők, hátrányos környezetben vagy távoli vidéki közösségekben élő nők, intézetekben élő vagy bebörtönzött nők, fogyatékkal élő vagy HIVfertőzött nők, leszbikus, biszexuális vagy transzvesztita nők, fiatal lányok, idős nők vagy özvegyek, vagy a megkülönböztetés bármilyen más formája által sújtott női áldozatok. Végezetül, a válságok vagy fegyveres konfliktusok idején elkövetett nemi erőszak, rabszolgaság, szexuális bántalmazás és kizsákmányolás jelentik a nőkkel szembeni erőszak legszisztematikusabb és leggyakoribb megnyilvánulásait. Az áldozatok fizikai (különösen a HIV-fertőzés kockázatának számottevő növekedése miatti) és mentális egészségét érintő súlyos következményeken túl a nőkkel szembeni erőszak jelentős társadalmi hatásokkal és komoly gazdasági költségekkel is jár. Ehhez hozzáadódik az erőszak nemzedékről nemzedékre történő átadásából eredő politikai és társadalmi instabilitás költsége is. A nőkkel szembeni erőszak tehát hozzájárul a nők, családjaik, közösségeik és országaik elszegényedéséhez is. Következésképp, a nőkkel szembeni erőszak a fejlődés akadálya. A nőkkel és lányokkal szembeni erőszaknak vannak bizonyos strukturális okai, nevezetesen a férfiak és nők, fiúk és lányok közötti, hagyományosan egyenlőtlen erőviszonyok, amelyek számos társadalmat jellemeznek. Ezenkívül a szokásokra, a hagyományos és vallási értékekre is gyakran hivatkoznak a nőkkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények indoklásaként. A nőket sújtó gazdasági egyenlőtlenségek, valamint a függetlenségük hiánya a velük szembeni erőszak meghatározó tényezői annyiban, hogy csökkentik a nők cselekvési és döntéshozatali képességét, ugyanakkor növelik az erőszakkal szembeni sérülékenységüket. 15

16 A politikai instabilitás és a fegyveres konfliktusok a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak további forrásai. Az erőszak légköre a háborúk befejezése után még hosszú ideig fennmarad, ezért nagyon sok, fegyveres konfliktus által érintett országban az erőszaknak a konfliktus határait túllépő növekedéséhez vezet az erőszak fokozott elfogadása és a fegyverek nagyarányú terjedése. Ahhoz, hogy eredményesen küzdhessünk ez ellen a súlyos csapás ellen, a fenti szempontok mindegyikét figyelembe kell vennünk. 16

17 2. melléklet emzetközi jogi keret és az államok kötelezettségei a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem terén A nemzetközi közösség számos szerződésben és politikai kötelezettségvállalásban kötelezte el magát a férfiak és a nők jogainak és méltóságának védelme mellett. 60 év telt el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának kihirdetése óta, amely egyértelműen kinyilvánítja, hogy minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van, valamint hogy mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen nemre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra. A nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásával foglalkozó bizottság, amely figyelemmel kíséri a vonatkozó (1979-es) egyezmény (CEDAW) alkalmazását, a nőkkel szembeni erőszakot a megkülönböztetés egyik, az egyezmény értelmében vett formájaként határozta meg, és ezzel hozzájárult, hogy ez a kérdés előtérbe kerüljön az emberi jogok védelmével foglalkozó intézmények és mechanizmusok munkaprogramjában. Az 1993-ban Bécsben megrendezett emberi jogi világkonferencia nyomán az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 1994-ben a nőkkel szembeni erőszakkal foglalkozó különleges előadót jelölt ki, majd a Közgyűlés ugyanabban az évben elfogadta a nőkkel szembeni erőszak felszámolásáról szóló nyilatkozatot. A világkonferencia újólag megerősítette az emberi jogok egyetemességét és oszthatatlanságát. Az említett nyilatkozat egy sor olyan intézkedést határoz meg, amelyeket az államoknak meg kell hozniuk az erőszak ezen formájának megelőzése és felszámolása érdekében. Megköveteli különösen, hogy az államok ítéljék el a nőkkel szembeni erőszakot, és ne hivatkozzanak szokásokra, hagyományokra vagy vallási meggyőződésre a nőkkel szembeni erőszak felszámolására vonatkozó kötelezettségük megkerülése érdekében. 17

18 Az 1995-ben elfogadott pekingi cselekvési platform 189 ország támogatását nyerte el a nők általános helyzetéről szóló történelmi ENSZ-konferencián. Ez a platform tizenkét javításra szoruló területet jelöl meg, amelyek egyike a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem ben a platform elindításának 10. évfordulója alkalmából New Yorkban megrendezett konferencián megvizsgálták ezeket a területeket. A pekingi cselekvési platform Unió általi támogatását legmagasabb szinten a kormányfők az decemberi madridi csúcstalálkozó alkalmával fejezték ki. Az Európai Unió Tanácsa 1999 óta minden évben mutatókról és referenciaértékekről szóló következtetéseket fogad el, biztosítva ezáltal a strukturáltabb és célzottabb évenkénti nyomon követést ben több mennyiségi és minőségi mutatót dolgoztak ki a nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozóan. A pekingi cselekvési platform öt év elteltével történő felülvizsgálata (Peking+5) felkéri a kormányokat a megfelelő intézkedések megtételére a nőkkel szemben bármely személy, intézmény vagy magánvállalkozás által elkövetett erőszak és megkülönböztetés felszámolása érdekében, továbbá, hogy a nőkkel és a lányokkal szemben elkövetett erőszak minden formáját bűncselekményként kezeljék. Az ENSZ Közgyűlésének a nők elleni erőszak valamennyi formájának megszüntetésére irányuló erőfeszítések fokozásáról szóló, konszenzussal elfogadott 61/143 sz. határozata (2006) megerősíti az államok valamennyi nemzetközi kötelezettségvállalását, többek között a nők és a lányok valamennyi emberi joga és alapvető szabadsága védelmének és előmozdításának kötelezettségét, az arra irányuló kötelezettséget, hogy kellő gondossággal járjanak el az erőszakos cselekmények megelőzése érdekében, vizsgálják ki azokat, büntessék meg az elkövetőket, és nyújtsanak védelmet az áldozatok számára, továbbá megerősíti, hogy e kötelezettség minden nemű megszegése hátrányosan érinti a nők és a lányok emberi jogait és alapvető szabadságait, vagy lehetetlenné teszi azok gyakorlását. 18

19 Az 1325 (2000) és az 1820 (2008) ENSZ BT-határozat tartalmazza a nemzetközi közösségnek a nőkkel szemben a fegyveres konfliktusok idején elkövetett erőszak elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásait. Az 1820 (2008) határozat megállapítja a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a nőkkel szemben a fegyveres konfliktusok idején elkövetett erőszak elleni küzdelem közötti kapcsolatot. Az 1820 (2008) ENSZ BT-határozat, amely átveszi a emzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma 7. cikkének rendelkezéseit, emlékezteti az államokat, hogy az erőszakos közösülés és a nemi erőszak más formái háborús bûncselekménynek, emberiség elleni bûncselekménynek, illetve népirtás bûntettét alkotó elemnek minősülhetnek, hangsúlyozza, hogy az erőszakos nemi bûncselekményeket a konfliktusrendezési folyamat keretén belül hozott amnesztia köréből ki kell zárni [...]. A nők fegyveres konfliktusokban kialakult helyzetéről, valamint a konfliktust követő helyzetben lévő országokban az újjáépítésben és a demokratikus folyamatban játszott szerepükről szóló 2005/2215 európai parlamenti állásfoglalás általános keretet biztosít a fegyveres konfliktusok által érintett nőkkel, és különösen az ellenük elkövetett erőszakkal kapcsolatos európai uniós fellépésnek. A nőkkel szemben elkövetett erőszak már számos többek között az Európa Tanács és az EBESZ által indított kezdeményezés tárgyát képezte, mely szervezetekben az EU jelentős szereplő. Az Európai Parlament e évi állásfoglalása felsorolja az ezen veszély elleni hatékony küzdelemhez szükséges konkrét erőfeszítéseket, lépéseket és intézkedéseket. Ezen iránymutatások átültetik e kötelezettségeket az EU kereteibe. Ezáltal a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervben ( ), a Nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben című 2007-es bizottsági közleményben, az ahhoz kapcsolódó tanácsi következtetésekben, illetve az emberi jogokkal kapcsolatos, az EU közös kül- és biztonságpolitikája (KKBP) keretében elfogadott más iránymutatásokban meghatározottak szerint megerősítik a nők jogainak védelmével és a külkapcsolatokban a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó európai eszközt. 19

A nők elleni erőszak felszámolása

A nők elleni erőszak felszámolása 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/53 A nők elleni erőszak felszámolása P7_TA(2009)0098 Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (2010/C

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten

P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a nemi erőszaknak az észak-afrikai és közel-keleti

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Iránymutatás az EU halálbüntetéssel kapcsolatos, harmadik országok felé irányuló politikájához

Iránymutatás az EU halálbüntetéssel kapcsolatos, harmadik országok felé irányuló politikájához Iránymutatás az EU halálbüntetéssel kapcsolatos, harmadik országok felé irányuló politikájához I. BEVEZETÉS (i) Az Egyesült Nemzetek, többek között a Politikai és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2152(INI) 23.10.2013. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Külügyi Bizottság részére

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2152(INI) 23.10.2013. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Külügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 23.10.2013 2013/2152(INI) VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére Az emberi jogok helyzete

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról Egyesült Nemzetek Szervezete CEDAW/C/HUN/CO/6 Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2007. augusztus 10. Eredeti: angol A nők elleni megkülönböztetés Harminckilencedik

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatások

A gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatások A gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatások I. Bevezetés 1. A gyermek jogairól szóló egyezmény mind a mai napig a legszélesebb körben megerősített emberi jogi szerződés.

Részletesebben

Kormányzati kompetenciatérkép

Kormányzati kompetenciatérkép Kormányzati kompetenciatérkép a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek esélyegyenlőségének előmozdítása területén feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervekről Háttér Társaság a Melegekért

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 12. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. december 8. Címzett: a delegációk

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Szexuális kapcsolat A férfiak közötti szexuális kapcsolatot

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ PRIORITÁSAI AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE KÖZGYŰLÉSÉNEK 60. ÜLÉSSZAKA SZÁMÁRA

AZ EURÓPAI UNIÓ PRIORITÁSAI AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE KÖZGYŰLÉSÉNEK 60. ÜLÉSSZAKA SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ PRIORITÁSAI AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE KÖZGYŰLÉSÉNEK 60. ÜLÉSSZAKA SZÁMÁRA Bevezetés 1. Az Európai Unió mélyen elkötelezett az Egyesült Nemzetek mellett, a nemzetközi jog fenntartása

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.7.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/41/EU IRÁNYELVE (2010. július 7.) az önálló vállalkozói tevékenységet folytató

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 18.7.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Riccarda Nissen és Angelika Dahlin, német állampolgárok által a Netzwerk Rafael e.v. és a Terre des Femmes

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.9.19. JOIN(2016) 40 final 2016/0290 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről *

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről * A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről * A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI), tekintetbe véve az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

EMBERI JOGOK JOGALAP. Az Európai Unió ismertetése

EMBERI JOGOK JOGALAP. Az Európai Unió ismertetése EMBERI JOGOK Az Európai Unió külkapcsolataiban elkötelezett a demokrácia és az emberi jogok támogatása iránt, összhangban az Európai Uniónak a szabadsággal, a demokráciával, az emberi jogok és alapvető

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között

Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között (Részletek) 2. cikk A Szerződő Felek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 25. (25.06) (OR. en) 11855/12 COHOM 163 PESC 822 COSDP 546 FREMP 100 INF 110 JAI 476 RELEX 603

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 25. (25.06) (OR. en) 11855/12 COHOM 163 PESC 822 COSDP 546 FREMP 100 INF 110 JAI 476 RELEX 603 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 25. (25.06) (OR. en) 11855/12 COHOM 163 PESC 822 COSDP 546 FREMP 100 INF 110 JAI 476 RELEX 603 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2012.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A jogállamiság erősítésére irányuló új uniós keret

MELLÉKLETEK. a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A jogállamiság erősítésére irányuló új uniós keret EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jogállamiság erősítésére irányuló új

Részletesebben

L 165/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.6.17. A TANÁCS 2006/419/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE (2006. június 12.) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében az ENSZ

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Kórházak és iskolák elleni támadások a nemzetközi humanitárius jog megsértése

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Kórházak és iskolák elleni támadások a nemzetközi humanitárius jog megsértése Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0201 Kórházak és iskolák elleni támadások a nemzetközi humanitárius jog megsértése Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása a kórházak

Részletesebben