MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN"

Átírás

1 KFKI /G MIKÓ S, KÁLYA Z, HAMVAS I, MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN Hungarianftcadcmyof Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-440 TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN MIKÓ S., KÄLYA 7,., HAMVAS I. Paksi Atomerőmű Vállalat 7031 Paks, Pf. 71. Ht! ISSN ПО

3 Mikó S., Kálya 7.., Hamvas l.: Módszer л hőmérővel nem rendelkező k.r.-.etták felmelegedésének meghatározásához WRR-440 tipusu reaktorok ecetén. KFKI /G KIVONAT Л közlemény áttekintést ad egy olyan módszerről, melynek segitségével a WER-440 tipusu reaktorban a hőmérővel nem ellátott kazetták kilépő hőmérséklete jól becsülhető. Az eljárás a mórt kazettákra támaszkodó interpoláción alapul. A módszer ismertetése mellett a cikk számszerűen összehasonlítja ezen algoritmus és a blokkszámi tógépen üzemszerűen működő hőmérsékleti kiterjesztés eredményeinek hibáját. Ш.Мико, З.Кая, И.Хамваш: Метод для определения температуры кассет бегз термометра, п случае реакторов типа НЮР-44о. KFKI /G АННОТАЦИЯ В настоящей статье дается обзор метода, позволяющего хорошо оценивать выходные температуры в кассетах без термометров, в реакторе типа ВВЭР-440. Метод основан на интерполяции, опирающейся на измеренные кассеты. Помимо описания метода, в статье численно сопоставляются погрешности результатов этого алгоритма и алгоритма расчета температур, используемого в информационной ЭВМ блока. \jl,j VAVV4*4M 1К^ S. Mikó, 7,. Kálya, Т. Nn.iinvas: Method for determining outlet temperature of fuel assemblies ihtttc >VEH"4 40 чалм, wlcb-axc^xtot furnt&hed *ЖФ-«Uract tsmcjejuiturg. 4ntM»w;winonfc» KFKI r >9 /0 ABSTRACT ^-м r,^f-f','j ist (, ч у^ь Í. ' '''''. -i'r> r ÍK. /с. ' The paper outline.«; a method for/the igjgtt evaluation of the outlet temperatures of fuel assemblies i*~tb* jtaw? case, Wich»re-nob fufnrstrrd direct te.»vp»*»*4«r*«-mee# r^fi)*>nt" The process is based on interpolation дяюид directly iiiu,ir;urei1 assembly tern; >c.r.i I tires. Beside describing the method bbn pnpor-giww A i u inl.i. ta tive comparison of the errors of described algoritm to th»fc of the si '.milird plant-conipiitni interpolation rutine.^v <n 'i. - >-., ;..'

4 1. BEVEZETÉS A Paksi Atomerőmű WER-440 tipusu reaktorainak aktiv zónáját ellenőrző VERONA adatgyűjtő-feldolgozó rendszer a szokásos szolgáltatásokon túlmenően az alábbi fő feladatokat látja el: gyorsan elérhetővé teszi a legfontosabb információkat, más számitógép közbeiktatása nélkül elvégez fontos kalibrációkat, viszonylag számolásigényes extrapolációkat és interpolációkat hajt végre. Az utóbbi két funkció (extra- ill. interpoláció) azt jelenti, hogy a rendszer - felhasználva a mérési eredményeket - megfelelő fizikai alapon álló összefüggések segitségével becslést (kiterjesztést) végez az aktiv zóna olyan térrészeinek fizikai állapotára vonatkozóan, ahol nincs mérés. Ezek a becslések a reaktorfizikában nélkülözhetetlenek. Elég csak arra gondolni, hogy a reaktorra vonatkozó biztonsági elemzések végeredményei is a megfelelő fizikai törvények felhasználásával készült becslések. Arra nincs mód ugyanis, hogy a zóna minden elemi térfogatóban merőérzékelőket helyezzünk el, és pl. л legmelegebb pontot méréssel válasszuk ki. Egyik legfontosabb interpolációs feladat: mért kazetta-kilépő hőmérsékletekből következtetni olyan kazetták kilépő hőmérsékleteire, melyeknél nincs mérés. Az alábbiakban egy, a KFKI által alkalmazott, alapvetően mérésekre támaszkodó kiterjesztési algoritmus továbbfejlesztéséről lesz szó. Előbb azonban áttekintünk néhány lehetséges kiterjesztési eljárást. 2. ELŐZMÉNYEK, A KORÄBBI MÓDSZEREK HIÄNYOSSÄGA! Abból eredően, hogy a reaktor-ellenőrző rendszer on-line módon működik, a kiterjesztési algoritmus nem lehet bonyolult. Ily módon egyelőre nem képzelhető el, egy B1PR tipusu diffúziós kód időről-időre történő lefuttatása. Az alábbi két lehetőség marad: a) Jellegzetes reaktorállapotok számítása off-line módon, majd a végeredmények (pi. Kq-eloszlások) tárolása. Ezeket a tárolt adatokat azután az ellenőrző rendszer minden számitási ciklusban ósszenormálja a mérésekkel. Л VERONA rendszerben opcionálisan van ilyen kiterjesztés fi]. b) A másik lehetőség az, anikor a kiterjesztés csak méréseken alapul. Ekkor erősen ki kell használni a zónában meglevő szimmetriákat, illetve torzult esetekben, a szimmetriától való eltérést alkalmasan definiált, mérésekből származó egyenlőtlenségi tényezőkkel kell figyelembe vonni. Ezen,i módszeren alapszik a VERONA-ban jelenleg üzemszerűen működő DESZKA algoritmus.

5 - 2 - Az "л" módszer előnye» hogy figyelembe veszi л kazetták közötti fizikai kapcsol л tol:. Nohézréqet okoz viszont, ar. aktuális reaktorállapotnak megfelelő, számított re F erenclae.loszlás kiválasztása. Tóváobi bizonytalansagot jelent л jelenleg rendelkezésre álló diffúziós kód pontatlansága. Л "ti" módszer kiküszöböli ;i referencia-eloszlás kiválasztásának nehézségeit és а számi tás pontatlanságából eredő hibákat, ugyanakkor - jelenlegi formájában - nem veszi figyelembe a kazetták közötti fizikai csatolást. Л kazettahőmérsékletet egy statisztikai halmaznak tekinti, melyre - a legkisebb négyzetek elvét felhasználva - függvényt illeszt 2. Az illesztés minimumfeltétele: l l (ЛТ k-m.p k ) 2 - min (1) 1, K x K M ki i' P k ahol P, az 59 elemből álló СО -os szektor k-dik elemére vonatkozó "átlagérték". P. értéke minden szimmetrikus pozícióban levő kazettára egyforma. M az un. "szektoregyenlőtlenségi tényező" az i-dik 60 -os szektorban. M értéke egy adott szektorban minden kazettára egyforma. ЛТ. az i-dik szektor k-dik kazettájában mt'vl felmelegedés. Л deriválások elvégzése után 59+6 db egyenletet kapunk, melyből a 6 db M. ill. az 59 db P. érték meghatározható. Л nem mért kazettákra vonatkozó becslést a megfelelő M. szektoregyenlőtlenségi tényező és P. átlagérték szorzataként nyerjük. Kiterjesztett érték adódik persze a mért kazettákra is. Szimmetrikus esetben a fenti közelítés elég jó eredményt ad. Aszimmetrikus esetben (rudleesés, hurokegyenlőtlcnség) azonban jelentós eltéréssel követi a folyamatot. Ennek az az oka, hogy ilyenkor több kazetta hőmérsékletemelkedése kollektiven csökken (vagy növekszik), az eloszlásnak megszűnik a véletlenszerű jellege. Az algoritmus ekkor azzal "védekezik", hogy a kollektiven lecsökkent hőmérsékletű kazetták mindegyikére feliilbecslést ad, a többi kazettára pedig alulbecslést. ', becslések ilyenkor megnövekedett hibával terheltek. Л "statis/.tikusság" elvesztése mellett a hibákhoz az is hozzájárul, hogy a torzító hatás,iz adott szektor nem minden elemére hit egyformán, az algoritmus mégis ugyanolyan szorzófaktort rendel a szektor minden egyes eleméhez. Ez olyan következménnyel Is ;iár, hogy torzult esetben a szektorhatárokon ugrás tapasztalható. Abban az esetben, amikor a torzulás két szomszédos szektorra is kiterjed (rudleesés a szektorhatáron) a megfelelő szektoregyenlőtlenségi. tényezők a kelleténél kisebbek, hiszen a nertiirbáció megoszlik a szomszédos szektorok között. Kzrrket.i hibákat lgy"?kr;zík kb^íirni a motion i to tt algoritmus.

6 A MÓDOSÍTOTT ALGORITMUS Annak érdekében, hogy a "felbontás" növekedjen, az algoritmus eltérő szorzófaktort rendel a 60 -os szektor elemeihez. Ez ugy érhető el, hogy minden kazetta körül kijelölünk egy un. mikroszektort. A mikroszektor tartalmazza az adott kazettát, illetve a közvetlen szomszédait, szerencsés esetben összesen 7 kazettát. A mikroszektorok között igy nyilvánvalóan átfedés van. A kiterjesztési algoritmus persze a mikroszektoroknak csak a mért kazettáira támaszkodik. A 60 -os szimmetria megmarad olyan értelemben, hogy egy számítási ciklusban összesen 5 szimmetrikus helyzetben levő kazettára történik kiterjesztés, a körülöttük levő mikroszektorok segitségével. (A mikroszektorokban levő többi kazetta is szimmetrikus.) Ennek megfelelően összesen 59 számítási ciklust kellene végrehajtani. Valójában azonban ennél kevesebbet, mert a szabályozó kazettákra mérés hiányában ez az algoritmus sem tud beerlést adni. A AT - meghatározás itt a számitások és mérések összenormálásán alapul. (Hagyományos kétreferenses kiterjesztés.) A zóna fenti módon történő "feldarabolása" után egy számítási cikluu során a 6 szimmetrikus helyzetű mikroszektorra alkalmazható akár a 2. pontban foglalt minimumfeltétel is. A mikroszektor középső kazettájára az "átlagérték" és a mikroszektor-egyenlőtlenségi tényező szorzata adja a kiterjesztést. Az illeszkedés már ekkor is javul, rár továbbra sem teljesül, hogy az illesztett értékek a mért értékek körül véletlenszerűen szóródnak. Ennek biztosítása érdekében megváltoztattuk a minimumfeltételt is, az alábbi módon: AT. k 2 k i * rk M i' P k A deriválás után az alábbi egyenleteket kapjuk: M 1 n Л Т 1 к i n l -P k=l r k ( i = 1 Ь) ' 2 l AT< i=l P = ^ <k=l 7), í, y ~s * M i AT i,k 1 1, K i=l ahol n az i-dik mikroszektorban található mért pozíciók száma, A 7-es szám az egy mikroszektorban található összes kazetták számát jelenti. Л megoldás egyszerüsnge érdekében tekintsük M.-t és T?.-t függetlennek. Л módszer jóságának jellemzósére az empirikus szórást használjuk.

7 - 4 - A minimumfeltétel fizikai tartalma a következő: A valós ЛТ eloszlást ugy tekintjük, mint egy ideális szimmetrikus eloszlás torzitott változatát. Ezt a szimmetrikus eloszlást a P fc -k reprezentálják. Л szimmetriától való eltérést az M.-k veszik figyelembe, melyet fizikailag - d minimumfeltételtől függetlenül is - a fenti módon célszerű meghatározni,.nivei л szomszédos kazetták erős neutronfizikai csatolásban vannak (migrációs hossz: ~8 cm). Ebből következik, hogy az illesztésben a független paraméterek száma 52 (a P fe ~k szarna a szabályzó kazetták kihagyásával). Feltételezzük, ho$>j egy esetleges perturbáció hatását minden mikroszektorban az ott leüő kazetták egyformán árzik. A T A -- i ' к hányados azt fejezi ki, hogy a AT falmelegedés hányad része 1, K *k a szimmetrikus átlagnak, azaz minden ilyen hányados voltaképpen az M. mikroszektoregyenlőtlenségi tényezőre ad egy bocslést. Ennek megfelelően 2 Ä T i к g- 1 értékek véletlenszerűen ingadoznak a megfelelő M várható érték körül. x *k A (2) minimumfeltételben azt követeljük meg, hogy a statisztikusán vi- AT. selkedő *' hányadosok négyzetes értelemben a lehető legjobban közelítsék p k meg az M várható értékeket (legkisebb négyzetek elve). A (2) minimumfeltételnek (l)-gyel szemben tehát fizikai tartalma is van. Az (1) minimumfeltétel ugyanis szigorúan véve csak azt jelenti, hogy a AT-eloszlást egy szorzatfüggvénnyel közelitjük, miközben feltételezzük azt is, hogy az eloszlás r.indig statisztikus. (Az utóbbi feltétel már kis perturbációknál sem teljesül.) A (2) kiiejezés alkalmazása azért jogos perturbált esetben is, mert a AT i к ^ hányadosok képzésével a nem statisztikus AT-eloszlást transzformáljuk *k egy statisztikusán viselkedő, dimenziótlan mennyiségeket tartalmazó eloszlásra. Ez esetben már elvárható, hogy a legkisebb négyzetek elvét felhasználó illesztés a lehető legjobb eredményt adja. A vázolt kiterjesztési algoritmus tehát egyesíti magában a 2. pontban leirt "a" és "b" eljárások előnyeit: csak mérésekre támaszkodik, ugyanakkor azzal, hogy mikroszektorokat használ, figyelembe veszi a kazetták neutronfizlkai csatolását is. 4. AZ ÓJ ÉS A RÉGI KITERJESZTÉSI MÓDSZER EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Perturbált eloszlás esetén várható leginkább, hogy az uj módszer jobb eredmónvt ad, mint a régi, ezért először ilyen eloszláson hasonlítottuk öszszc az algoritmusokat. A 3. blokk energetikai indítása idején sor került az un. rudbeszoru.)/j.«;o«kísérletre, melynek során a leeresztett koordinátájú szabályozó rud erősen torzitott állapotot hozott létre. Ehhez az állapothoz f-.iirt-ozó,'t-r-1or.zlást használtuk fel.

8 - 5 - Az /. dbriín látható a régi, a.'.'. abr-.ín az uj algoritmussal történő illesztés statisztikai kiértékelése. Az 5brákon, felül az egész zónára vonatkoztatott átlagos négyzetes eltérés található, alatta a 60 -os szektorokra vonatkozóan ugyanez. Az uj algoritmusnál a teljes eltérés közelitőleg ötöd része a régiének, és a szektoroknál is ugyanez a helyzet. A továbbiakban leolvasható még az ábrákról a felülbecslések és alulbecslések száma, illetve ezek összege. A régi algoritmusnál különösen szektoronként mutatkozik nagy aszimmetria e tekintetben. Az 5. szektorban csak felülbecslé? fordul elő, de a többi szektor sem kiegyenlített, különösen az összegek tekintetében. Az uj algoritmusnál teljes szimmetria tapasztalható. A maximális eltérések a régi algoritmus alkalmazása esetén meglehetősen nagyok. (A maximális eltérések értékei előtt a megfelelő kazettapoziciók olvashatók - szektorszám, sorszám.) Az ábrák alsó részén az eltérések eloszlását jellemző hisztogram látható, 0,3 C-os lépésközzel. Középen a nulla körüli eltérések, szélen a nagyobbak. Az uj kiterjesztésnél az eltérések a nulla körül csoportosulnak, mig a réginél előfordul 10 C-nál nagyobb eltérés is. A hisztogramok alakjainak összevetése is meggyőzően mutatja az uj kiterjesztés pontosabb voltát. Meglepő módon a teljesen szimmetrikus, perturbáció nélküli eloszlás esetén is adódnak különbségek az uj kiterjesztés javára. Erről tanúskodik a 3. és -f. ábra. A hisztogramok itt 0,2 C-os felbontással készültek. 5. KÖVETKEZTETÉS A módositott algoritmus alkalmazásával javítható a blokkellenőrzés színvonala, és néhány, a kampánykövetéshez szükséges paraméter értéke is pontosabbá válik. A változások az alábbiakban foglalhatók össze: a) Az operátor több információval rendelkezik majd a zónabeli hőmérsékleteloszlásról. b) Pontosabbá válik a kiégesszárnitás és az effektiv idő meghatározás. c) Csökken a résforgalom (by-pass) meghatározás hibája. A résforgalom megbizható becsléséhez elengedhetetlen ugyanis a zóna fölötti hőmérsékleteloszlás helyes rekonstrukciója. d) A zónában meglevő kis aszimmetriák is könnyen felfedezhetővé válnak. Az egyes kazettákhoz rendelt M. mikroszektor-egyenlötlenségi tényezők zónabeli eloszlár.át ábrázolva, információhoz juthatunk az aszimmetriák helyére: és mértékére vonatkozóan. A ЛТ-eloszlásból ez nem adódik közvetlenül, mert a hatásokat elfedik a kazetták eltérő teljesítményéből Kzárntri/ó különbségek (radiális egyenlőtlenség). Az M.-kben ez ni nrv. bi-mrto.

9 - 6 - Az '. <(ЬЫп egy szimmetrikus állapotról tanúskodó eloszlás látható, a '". -fhf'i pedig egy aszimmetrikus állapotot mutat. Az eloszlás színekkel ÍP megjeleníthető. ' f) Javul a DPZ detektorok alapján számolt teljesítmény pontossága. (Л ЛТ-böl származó és a DPZ-teljesitmények összenormálása miatt.) f) Л kiterjesztés pontosságának figyelembevételével a nem mért kazettákra is meghatározhatók a figyelmeztetési és biztonsági határértékek. Számítástechnikai szemponból elhanyagolható mértékű bonyodalmat okoz az, hogy nyilván kell tartani a mikroszektorok koordinátáit. Л gépidő várhatóan növekszik, a korábbi algoritmushoz viszonyítva, de csak akkor, ha az iterációból való kilépésre szigorú feltételt Írunk elő. Gyakorlatilag már 1-2 iteráció a kívánt pontossághoz vezet. IRODALOM flj F. Adorján ot al.: Experiences with the VERONA Core monitoring System recently installed at Paks Nuclear Power Plant. KFKI report, [21 A "DRSJSKA" modell,.wayy uj eljárás a kazettánkénti hőmérséklet-emelkedés eloszlás rekonstrukciójára. Algoritmus leirás: KFKI, 1986.

10 - 7-18Й. { 1&И.'Е Р» 7 * 2 -DIK SZEKT. KEOVZ. ELT. 3 -DIK SZEKT. NEGVZ. ELT. 4 -DIK SZEKT. NEGVZ. ELT. 3-3IK SZEKT. NEOVZ. ELT. 6 -DIK SZEKT. HEGVZ. ELT. fl FELULBECSL. SZ. AZ EöESZ RZ RLULBECSL. SZ. HZ EOESZ fl FELULBECSL. 0SSZE0E : RZ RLULBECSL. ÖSSZEGE fl FELULBECSL. SZBMfl < 1 > RZ RLULBECSLESEK SZRMR: A FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRMR < 2 > RZ RLULBECSLESEK SZRMR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRMR < 3 ) RZ RLULBECSLESEK SZRMR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRMR ( 4 )= RZ RLULBECSLESEK SZRPfl: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMR < 5 >: RZ RLULBECSLESEK SZRMR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: AZ RLULSECSLESEK ÖSSZEGE: A FELULBECSL. SZAMA ( 6 ): AZ RLULBECSLESEK SZRMR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: MRXWRLIS ^TERESEK ( 5 / 40 > , % \ ZONRRR: 86 ZONRRfi: O3C dbra A rj'rjj к i terjeeztée eredményeinek ctatieztikai üty.r-'iálata aezimmetrikue sónadllapot

11 - 8 -.pgszes HEOVZ. ELT. :.Г7Р "С 1 ^TU» S2EKT. HEÜVZ. ELT.;.597Í ^ *C 2-1ЧК SZEKT. NF.GYZ. ELT i.ii?6es>is 3 -IHK SZEKT. HEöVZ. ELT DIК SZF.KT NEGVZ. ELT DIк SZEKT HEGVZ. ELT IHK SZEKT NEGVZ. ELT fl FELULBECSL. SZ. RZ EGESZ ZOMRRfl HZ RLULBCCSL. at. fíz EGESZ ZONRRR fi FELULBECSL. EGE: RZ RLULBECSL. ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRNR ' 1 ) 16 RZ RLULBECSLESEK SZRHR: 19 R FELULBLCSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE -7.2I0U909 fl FELULBECSL. SZRHR < 2 "> К RLULBECSLESEK SZRHR : fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLÉSEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRHR < 3 ) : RZ RLULBECSLESEK SZRHR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRHR < 4 ): RZ RLULBECSLESEK SZRHR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRHR < 5 >: RZ RLULBECSLESEK SZRHR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: AZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMfl < 6 ): AZ RLULBECSLESEK SZRHR: fl FELULBECSLESEK OSSZEDE: AZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE fffikiffllls ftteffisek. _ < 2, 24 > *C < 4 / 52 > < 4 / 24 > < 1 / 52 ) < 2 / 15 > вП * P402 x X V X x.\- x:- x: 3! Их Й5 xsxi -4.1 /'. db Pa /In»,_/ Pi'.1;t>r.jenzti*a eredmrnihtinek statioztikaí vizsgálata UlilijPjaf:tribun r.ónad'l-lcpot eeetére

12 - 9 - PSKT?»Eoyz. EL? t.,42ji?g 5% 1 -lil К SZÉK Т. HEGVZ. ELT. NEGVZ. ELT. г -PIK SZEKT, HEGVZ. ELT. 3 -DIК SZEKT, HEGVZ. ELT. 4 -DIK SZEKT, HEGVZ. ELT. 5 -IHK SZEKT, HEGVZ. ELT. 6 -ПК SZEKT. SZ. RZ EOESZ Я FELULBECSL. flz RLULBECSL. sz. RZ EOES;: R FELULBECSL. ÖSSZEGE^ RZ RLULBECSL. ÖSSZEGE: R RZ FELLILBECSL. RLLILBECSLESEK SZRHR SZRMR: ( 1 ) R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: flzyrlulbecslesek ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMR <. 2 > RZ RLULBECSLESEK SZRMR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE : RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRMR < 3 ): RZ RLULBECSLESEK SZRHR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMR < 4 > = RZ RLULBECSLESEK SZRMR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSI ESEK OSSZEOE: fl FELULBECSL. SZRMR < 5 )- flz RLULBECSLESEK SZRMR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: fíz RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMR < 6 >: RZ RLULBECSLESEK SZRMR: fl RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: flz RLULBECSLESEK OSSZEOE= MRXIMRLIS ELTÉRÉSE* c bS S ZOHRRR: ZOHRRR: ie l l Í c x X X X X X X X X X X X X X xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ххйх xxxx Ш x# 3, dbra etatieztikai A régi kiterjeeztée eredményeinek vtzegdlata ezimmetvíkue zónadllapot esetére

13 OSSZEf NEGVZ. ELT. : *C 1 -DIK SZEKT. NEGVZ. ELT;:Г DIK SZEKT. NEGVZ. ELT DIK SZEKT. NEGVZ. ELT DIK 8ZEKT. NEGVZ. ELT DIK SZEKT. NEGVZ. ELT DIK SZEKT. NEGVZ. ELT Я FELULBECSL. SZ. HZ E6ESZ ZONRRfl: RZ RLULBECSL. SZ. RZ EGESZ ZONflRfi: fl FELULBECSL. ÖSSZEGE: flz,rlulbecsl. ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMfl < 1 >: RZflLULBECSLESEK SZflMfl: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: flzfllulbecslesekösszege: fl FELULBECSL. SZflMfl < 2 >: flzfllulbecslesekszflmr' fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE RZflLULBECSLESEK ÖSSZEGE : fl FELULBECSL. SZflMfl Í 3 ) flzfllulbecslesekszrmr: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE' flzfllulbecslesekösszege ' fl FELULBECSL. SZflflR < 4 >: flzfllulbecslesekszrmfl: R FELULBECSLESEK OSSZEOE: flzfllulbecslesekösszege: fl FELULBECSL. SZflMfl < 5 > = flzfllulbecslesek SZflMfl: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE- RZflLULBECSLESEKÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZflMfl < 6 > flzfllulbecslesek SZflMfl: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: flzfllulbecslesekösszege: mximus ELTÉRÉSEK < 3 / 47 ) *G < 2 / 46 > < 4, 37 > ^6 < 5, 46 > < I / 18 ) :Ш ÚM db г-а у И terjeszt-e eredményeinek /statisztikai vizsgálata szimnetrikus zónadllapot esetére

14 - 11 -,:: :^pji^ >: ^ЧвфА i ml Ü- 1 MINIMUM =.3 MAXIMUM = íífora A mikroezektor-egyenlőtleneégi tényezők eloezláea szimmetrikus zónaállapot esetén r-+- 'i_4 r -t ~_i_ Ы? r * -- 3T C3C*Z~<=^ Miмшим.3 MAXIMUM = I.2 ^iit. л... ff. <ífoí>a /1 mikroezektor-egyenlőtleneégi tényezők eloezláea aezi'mmetrikue zónaállapot esetén

15 The issues of the KFKI preprint/report series are classified as follows: A. Particle and Nuclear Physics B. General Relativity and Gravitation C. Cosmic Rays and Space Research D. Fusion and Plasma Physics E. Solid State Physics F. Semiconductor and Bubble Memory Physics and Technology G. Nuclear Reactor Physics and Technology H. Laboratory, Biomedical and Nuclear Reactor Electronics I. Mechanical, Precision Mechanical and Nuclear Engineering J. Analytical and Physical Chemistry K. Health Physics L. Vibration Analysis, CAD, CAM M. Hardware and Software Development, Computer Applications,. Programming N. Computer Design, CAMAC, Computer Controlled Measurements The complete series or issues discussing one or more of the subjects can be ordered; institutions are kindly requested to contact the KFKI Library, individuals the authors. Title and classification of the issues published this year: KFKI /A V.Sh. Gogokhia et al, KFKI /M M. Barbuceanu et al. KFKI /G L. Szabados et al. KFKI /G Gy. Egely KFKI /G Gy. Ézsöl et al, KFKI /G Gy. Ézsöl et al, KFKI-1987-G-7/G L. Szabados et al KFKI /B L.B. Szabados KFKI /E G. Györgyi t;t al. KFKI /D Gy. Egely Nonperturbative approach to quark propagator in the covariant, transverse gauge Integrating declarative knowledge programming styles and tools for building expert systems Primary loop dynamical investigations. Part 1. Computerized analysis of the total loss of flow in the Paks NPP on the basis of PMK-NVH experimental data /in Hungarian/ Critical comparison of nuclear safety reports. Part 1. Practice followed in the USA and in FRG /in Hungarian/ A 7.4% cold leg break without SIPs. Description of the measurement /in Hungarian/ Primary loop dynamical investigations. Part 1. Experimental investig?tion of the total loss of flow in the Paks NPP in the PMK-NVH facility /in Hungarian/ Л calculation method for the operation of the Paks NPP eased on the subchannel approach. Part 1. A computing procedure and methoj applicable as part of the VERONA system /in Hungarian/ Commutation properties of cyclic and null Killing symmetries Relaxation processes in chaotic states of one dimensional maps Hungarian ball lightning observations (case 1 - case 278)

16 KFKI /M H. König KFKI /M D. Nicholson et al. KFKI /M Katalin Tarnay et al. KFKI /A H.W. Barz et al. KFKI /M R. Wittmann KFKI /G O. Ag^ilar et al. KFKI /M G. Németh et al. KFKI /E G. Egely et al. KFKI /A B. Milek et al. KFKI /M S. Wagner-Dibuz KFKI /E B. Lukács et al. KFKI /G M. Makal et al. KFKI /A J. Его et al. KFKI /K I. Balásházy et. al KFKI /K A. Andrási et al. KFKI /G J. Végh KFKI /A S. Krasznovszky et al, KFKI /M F. Adorján et al. KKKI /G J. Végh et al. KFKI /E ü. Menyhard Developing protocol test software using the PDL-system Advanced help through plan instantiation and dynamic partner modelling Experiments witn a network environment manipulator /in Hungarian/ Deconfinement transition in anisotropic matter An algebraic specification method for describing the protocols of computer networks /in Hungarian/ Monitoring temperature reactivity coefficient by noise method in a NPP at full power Collection of scientific papers in collaboration with Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, USSR and Central Research Institute for Physics, Budapest, Hungary. Algorithms and programs for solution of some problems in physics. Fifth volume Experimental investigation of biologically induced magnetic anomalies A model for particle emission from a fissioning system The specification and testing of transport protocols /in Hungarian/ Elementary quantum physical description of triplet superconductors DIGA/NSL - New calculational model ii slab geometry Production of protons, deuterons and tritons on carbon by intermediate energy neutrons Gamma-spectrometric examination of hot particles emitted during the Chernobyl accident Application of Ge-epectrometry for rapid in-situ determination of environmental radioactivity Neutron spectrum measurement in the channel No. 182/5 of the KFKI WWR-SM reactor Universal description of inelastic and non(single) - diffractive multiplicity distributions in op collisions at 250, 360 and 800 GeV/c VERONA-plue extended core-monitoring system for WWER-440 v.ype nuclear power plants Application of boron filters for neutron spectrum determination purposes in various neutron environments Inhomoqeneous mean field approximation for phase transitions in probabilistic cellular automata - An example

17 KFKI /M G. Németh et al. KFKI /S I. Pócsik KFKI /B L.B. Szabados KFKI /A Z. Fodor et al. KFKI /C R.Z. Sagdeev et al. KFKI /E Gy. Szabó KFKI /A Т. Nagy et al. KFKI /K S. Deme et al. KFKI /K L. Koblinger KFKI /A J. Balog et al. KFKI /E I. Furo et al. KFKI /J A. Vértes et al. KFKI /E Z. Juhász KFKI /G A. Gács et al. KFKI /M,N H. Koenig et al. KFKI /M,N P. Ecsedi Tóth et al. KFKI /A N.P. Aleshin et al. KFKI /E B. Sas et al. KFKI /E A.G. Balogh et al. KFKI /C R.Z. Sagdeev et al. KFKI /D D. Hildebrandt et al, KFKI /A J. Zimányi et al. Computation of generalized Padé apprcximants Lore-pair model for high temperature superconductivity Causal boundary for strongly causal space-time Proton detection efficiency of a plastic scintillator telescope Near nuclear region of comet Halley based on the imaging results of the VEGA mission Thermodynamic aspects of chemically curved crystals Lepton -*- lepton + photon decays and lepton g-2 factors in gauge theories Real-time computing in environmental monitoring of a nuclear power plant A review of Monte Carlo techniques used in various fields of radiation protection Lattice classification of the four-dimensional heterotic strings Evidence of antiferromagnetic ordering in La2Cu04i re-interpretation of 139La nuclear quadrupole resonance (NQR) data Kinetic energy distribution of ions generated by laser ionization sources Variations of the transfer function during Bi.Ge.O,- growth Simulation of the dynamic behaviour of the secondary circuit of a WWBR-440 type Nuclear Power plant An intelligent protocol workstation Formal description oriented performance evaluation of protocols Study of proton-deuteron break-up reaction in exclusive experiment at 1 GeV Scattering mechanisms and transport properties of FeTMB amorphous alloys Positron annihilation study on Y-Ba-Cu-0 high T superconductors Plasma phenomena around comets: interaction with the solar wind Impurity injection into tokárnak plasmas by erosion probes An interpretable family of equations of state for dense hadronic matter

18 KFKI /G L. Bürger et al. Real-time executive for a basic principle simulator KFKI /E Recent progress in the application of soft magnetic G. Konczos et al. amorphous materials: alloys, preparation, devices KFKJ /E Nguyen Minh Khue KFKI /G Gy. Ézsöl et al. A Green's function treatment of giant ^jolariton problem in molecular semiconductors 7.4% cold leg break with SITs and HPIS in action /in Hungarian/ KFKI /G 7.4% cold leg break without SITs and HPIS in action Z. Bazsó et al. /in Hungarian/ KFKI /G Tran Quoc Dung et al. DoMA - a program to display distributions in hexagonal geometry KFK /G Method for determining outlet temperature of fuel S. Mikó et al. assemblies in the VVER-440 core, wich are not furnished with direct temperature measurement /in Hungarian/

19 I i: 'i $ i i i Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet Felelős kiadó: Gylmesi Zoltán Szakmai lektor: Makai Mihály Gépelte: végvári Istvánná Példányszám: 69 Törzsszám: Készült a KFKI sokszorosító tizemében Felelős vezető: Töreki Béláné Budapest, szeptember hó

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai. Kiezer Tamás

Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai. Kiezer Tamás Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai Doktori (PhD) értekezés tézise Kiezer Tamás Témavezetı: Dr. Dominich Sándor (1954-2008) Pannon Egyetem Mőszaki Informatikai Kar

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation IT Asset Management IBM Tivoli Asset Management for IT 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás Miért kritikus az átfogó IT eszközmenedzsment kialakítása? Szoftver és Licensz: Komplex licensztípusok Nehezen átlátható

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése. Schanda János

Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése. Schanda János Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése Schanda János Áttekintés Színes képek vizsgálata A CIE TC 8-10 célkitűzései A felmérés előkészületei Előkísérletek Az előkísérletek tanulságai

Részletesebben

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency Out-Look Display Analog Bar Testing Mode Battery Indicator 1. LCD Display 2. Power Key 3. Mode Key 4. HOLD Key 5. Function Keys 6. Component socket (5Wire) 7. 2Wire Input Terminals Testing Frequency Main

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

DOZIMETRIAI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATALBAN

DOZIMETRIAI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATALBAN DOZIMETRIAI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATALBAN Machula Gábor, Szögi Antal, Nagyné Szilágyi Zsófia Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út

Részletesebben

2. Fotometriás mérések I.

2. Fotometriás mérések I. 2. Fotometriás mérések I. 2008 október 17. 1. Szín mérése Pt-Co skálán[5] 1.1. Háttér A platina-kobalt színskála közel színtelen folyadékok sárga árnyalatainak meghatározására alkalmas. Eredetileg szennyvizek

Részletesebben

Néda Zoltán publikációs jegyzéke

Néda Zoltán publikációs jegyzéke Néda Zoltán publikációs jegyzéke 2006 Augusztus Összes független hivatkozások száma (A Web of Science alapján): 328 Kummulatív impakt faktor (2004-es adatok): 136.19 Szerzőre jutó impakt faktor: 47.27

Részletesebben

MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK

MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 pályázat A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése Záró rendezvény Budapest, MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK Gulyás László, AITIA International Zrt. Szimuláció 2 Nagy

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Abstract of PhD Thesis

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Abstract of PhD Thesis Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Abstract of PhD Thesis Barkhausen-zaj vizsgálata fémüvegszalagokban Investigation of Barkhausen noise in metallic glass ribbons Eszenyi Gergely Témavezető/Supervisor:

Részletesebben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben MTA SUKO-MNT-Óbudai Egyetem Kockázatok értékelése az energetikában Budapest, 2015.06.15. Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben Tóthné Laki Éva MVM

Részletesebben

KFKI-1986-87/G FÖKERINGETÖ SZIVATTYÚ KIESÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN. Hungarian academy of Science» CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

KFKI-1986-87/G FÖKERINGETÖ SZIVATTYÚ KIESÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN. Hungarian academy of Science» CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1986-87/G ÉZSÖL GY. MARÓTI L. FÖKERINGETÖ SZIVATTYÚ KIESÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Hungarian academy of Science» CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1986-87/G PREPRINT FÖKERINGETÖ SZIVATTYÚ

Részletesebben

Dr. Rontó Viktória. Legfontosabb publikációi

Dr. Rontó Viktória. Legfontosabb publikációi Dr. Rontó Viktória Született: 1971. március 27., Mosonmagyaróvár Iskolái: Nehézipari Műszaki Egyetem (1990-től Miskolci Egyetem) Kohómérnöki Kar, 1989-1994. Tudományos fokozatai: PhD (ME, 2001) Nyelvismeret:

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Új módszer a fényforrások által okozott színharmónia torzítások vizsgálatára

Új módszer a fényforrások által okozott színharmónia torzítások vizsgálatára Új módszer a fényforrások által okozott színharmónia torzítások vizsgálatára Szabó Ferenc 1, Sárvári Gábor 1, Tóth Katalin 2, Balázs László 2, Schanda János 1 1: Pannon Egyetem, Virtuális Környezetek és

Részletesebben

LED BULB IL-XC 3W E27

LED BULB IL-XC 3W E27 LED LIGHTS LED BULB IL-XC E27 3W INTEGRALED offers LED Bulbs manufactured of high quality materials and LED Chips to the European and International market. The INTEGRALED LED Bulbs are suitable for a variety

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek

Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek I V S Z N E T V I S O R Európai Technológiai Platformok a teljes halmaz Advanced Engineering Materials and Technologies - EuMaT Advisory Council for Aeronautics

Részletesebben

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei REMOTE PRESENCE CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei BÓDAY Tamás Üzletfejlesztési Igazgató CASON Engineering Plc. Hungary 2030 Érd, Velencei út. 37 Tel: +36 23 /

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA KFKI-1988-70/G GYENES GY MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA (KÉSZÜLT AZ OKKFT G-11/6 ALPROGRAM 6.2.23 TÉMA KERETÉBEN A KFKI AEKI TERMOHIDRAULIKAI OSZTÁLYON)

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Angol - magyar szótár / [főszerk.] Magay Tamás, Országh László. - 2., átdolg.kiad. Budapest : Akad.K., 2012 Lsz.: 82.589

Angol - magyar szótár / [főszerk.] Magay Tamás, Országh László. - 2., átdolg.kiad. Budapest : Akad.K., 2012 Lsz.: 82.589 Angol - magyar nagyszótár / Országh László, Magay Tamás Budapest : Akad.K., 2009. - (Klasszikus nagyszótárak) Lsz.: 82.586 Angol - magyar szótár / [főszerk.] Magay Tamás, Országh László. - 2., átdolg.kiad.

Részletesebben

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila Gépi tanulás a Rapidminer programmal Stubendek Attila Rapidminer letöltése Google: download rapidminer Rendszer kiválasztása (iskolai gépeken Other Systems java) Kicsomagolás lib/rapidminer.jar elindítása

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin A fosszilis energiahordozók mennyisége rohamosan csökken The amount fossil fuels is

Részletesebben

ITIL bevezetési tapasztalatok

ITIL bevezetési tapasztalatok ÜDVÖZÖLJÜK! Ö Ü ITIL bevezetési tapasztalatok a Budapest Bank-nálnál Bába Tamás Alkalmazás üzemeltetési vezető Seregi Attila Csoport vezető, Alkalmazás üzemeltetés November 23, 2008 Tartalom GE Money és

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai DENKSTATT Hungary Kft. Cseh Melinda A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai Országos Környezetvédelmi Konferencia Sopron, 2013. október 8-10. denkstatt

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

GCF 1.1 Gas Consumption Forecast

GCF 1.1 Gas Consumption Forecast GCF 1.1 Gas Consumption Forecast A szabadpiaci gáz-kereskedelem alapja a forrás- és a fogyasztói oldali menetrendek tervezése, operatív levezénylése és elszámolása. Az energia kereskedelem a jövõre vonatkozik,

Részletesebben

Cikkszám Megnevezés Nettó listaár

Cikkszám Megnevezés Nettó listaár CIRCUIT BREAKERS MINIATURE CIRCUIT BREAKERS (MCB) C40N SERIES 4.5kA 41460C MCB C41N/2A 1P CURVE C 502 Ft 41461C MCB C41N/4A 1P CURVE C 502 Ft 41451C MCB C41N/6A 1P CURVE C 502 Ft 41452C MCB C41N/10A 1P

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

KÍSÉRLETI MODÁLIS ELEMZÉS

KÍSÉRLETI MODÁLIS ELEMZÉS KÍSÉRLETI MODÁLIS ELEMZÉS 01 BEVEZETÉS 2015. www.modal.hu Dr. Pápai Ferenc Ph.D. BME Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Jármű- Szerkezetanalízis Tanszék. St.

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Rózsahegyi Péter laboratóriumvezető Tel: (46) 560-137 Mob: (30) 370-009 Műszaki Kockázatmenedzsment Osztály Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI

MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI HU ISSN 262-9737 MISOLCI EGYETEM ÖZLEMÉNYEI Interdiszciplináris tudományok. kötet (2). szám MISOLCI EGYETEMI IADÓ Miskolc 2 SZERESZTŐ BIZOTTSÁG TISZA Miklós főszerkesztő GÁCSI Zoltán GINSZTLER János ILLÉS

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu

Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu Man Technology - Organization (MTO) Vezénylı tervezés Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu Balesetek és majdnem esetek tapasztalatai: Az ok gyakran emberi hibák, hibás döntések

Részletesebben

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott jáva programok automatikus tesztelése Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott alkalmazások Automatikus tesztelés Tesztelés heurisztikus zaj keltés Tesztelés genetikus

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS ACCREDITATION OF TESTLab CALIBRATION AND EXAMINATION LABORATORY XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam - 2013 - Hajdúszoboszló Eredet Laboratóriumi

Részletesebben

A Feldspar fordító, illetve Feldspar programok tesztelése

A Feldspar fordító, illetve Feldspar programok tesztelése A Feldspar fordító, illetve Feldspar programok tesztelése [KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 társfinanszírozó: ERFA] Leskó Dániel Eötvös Loránd Tudományegyetem Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

Részletesebben

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name CIM-EXP Engineering and Software Ltd. Address 1111 Budapest, Lágymányosi út 9-11. Web site E - mail www.cimexp.hu info@cimexp.hu Identification

Részletesebben

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 ANNEXES 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 5.1.3. ACTION A.3: Munition treatment planning 5.1.3.-1. Map of the target area

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában

Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában Cselkó Richárd 2009. október. 15. Az előadás fő témái Soft Computing technikák alakalmazásának

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

PARK ATRIUM IRODAHÁZ PARK ATRIUM OFFICE BUILDING

PARK ATRIUM IRODAHÁZ PARK ATRIUM OFFICE BUILDING 01 0.floor/0.emelet 1550 32 2969 1 1 +600 8 91 1650 +600 65 95 low 44 high 40-1 35-20 18,4 5 131,64 m 2 1 5 1 5 33, m 2 15,8 m 2 32,3 m 2 PARK ATRIUM IROAHÁZ PARK ATRIUM BUILING 15,00 m 2 see service block

Részletesebben

Modellszámításokkal kapcsolatos kutatások bemutatása

Modellszámításokkal kapcsolatos kutatások bemutatása Modellszámításokkal kapcsolatos kutatások bemutatása Dr. Boda Dezső alprojektfelelős Fizikai Kémiai Tanszék Pannon Egyetem boda@almos.vein.hu 2013. május 31. Dr. Boda Dezső (Modellszámítások alprojekt)

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Hungary: ICT R&D and participation to FP7

Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Research & Development expenditure in ICT In 2011, public support for ICT R&D (ICT GBAORD) in Hungary was 41.6M, only around 8.5% of total public funding for R&D,

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL. Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor

AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL. Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék 8201 Veszprém, Pf.: 158. e-mail: dinnyesa@almos.vein.hu

Részletesebben

A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS Networkshop 2006 Mohácsi János,Kovács András NIIF Intézet janos.mohacsi@niif.hu, andras.kovacs@niif.hu 2006.04.20. 2006.04.19. NIIF http://www.niif.hu 1 Trendek

Részletesebben

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével Varga Péter 1, Barányi István 2, Kalácska Gábor 3 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Zsemlye Tamás Október 05, 2014 HTE Infokomm 2014 DEFINÍCIÓ 3 ÚT A FELHŐ FELÉ Standardizált -> Virtualizált -> Menedzselt -> Dinamikus -> Automatizált 4 4 REFERENCIA

Részletesebben

EBS fogyókúra György Zoltán Innovent Tanácsadó Kft. 2013. október 9.

EBS fogyókúra György Zoltán Innovent Tanácsadó Kft. 2013. október 9. György Zoltán Innovent Tanácsadó Kft. 2013. október 9. Az előadás célja Erőforrás felhasználás csökkentése Sebesség Online Batch Költség (kisebb diszkterület) Módszerek Tömörítés [Archiválás] és Törlés

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA

SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA Varga László E.ON Hungária ZRt. Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat XXVII. Magyar Operációkutatási Konferencia

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

graphic design portfolio click!

graphic design portfolio click! graphic design portfolio click! logo embléma web concept & design web koncepció és látvány computer graphics komputer grafika game concept & design játék koncepció és látvány multimedia design multimédia

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN FÉNYFORRÁSOK SZÍNVISSZAADÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN FÉNYFORRÁSOK SZÍNVISSZAADÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN FÉNYFORRÁSOK SZÍNVISSZAADÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Sándor Norbert Témavezetı: Dr. Schanda János Informatikai Tudományok Doktori Iskola Pannon

Részletesebben

A NEM MÁGNESES BOLYGÓK MAGNETOSZFÉRÁJA

A NEM MÁGNESES BOLYGÓK MAGNETOSZFÉRÁJA A NEM MÁGNESES BOLYGÓK MAGNETOSZFÉRÁJA A NAPSZÉL ÉS AZ AKADÁLY SEMATIKUS KÖLCSONHATÁSA A BOLYGÓK MAGNETOSZFÉRÁJA AZ ÉGITESTEK AKADÁLYT JELENTENEK A SZUPERSZÓNIKUSAN ÁRAMLÓ NAPSZÉLBEN. A KÖLCSÖNHATÁS JELLEGE

Részletesebben

A Lisys Fényrendszer Zrt színházi fénytechnikai termékeinek árlistája. 2013. március TÍPUS MEGNEVEZÉS NETTÓ LISTAÁR FORINT

A Lisys Fényrendszer Zrt színházi fénytechnikai termékeinek árlistája. 2013. március TÍPUS MEGNEVEZÉS NETTÓ LISTAÁR FORINT LED MOVING HEAD LUMINAIRE WILDSUN 500 012740C WILDSUN 500 C - FULL COLOR RGBW CARBON IP 20 CARDBOARD IP 20 012750 WILDSUN 500 S - FULL COLOR - CARBON - 8-32 - 1 393 140 Ft 012730 WILDSUN 500 K3 - WARM

Részletesebben

Database upgrade és migrációs helyzet, Support és ACS szolgáltatások

Database upgrade és migrációs helyzet, Support és ACS szolgáltatások Database upgrade és migrációs helyzet, Support és ACS szolgáltatások Gruhala Izabella, Takács Gyula Oracle Hungary - Standard és Emelt Szintű Támogatás 2015. március 24. Copyright 2014 Oracle and/or its

Részletesebben

Optimalizációs eljárások hatása a mért értékek megbízhatóságának a növelésére

Optimalizációs eljárások hatása a mért értékek megbízhatóságának a növelésére Optimalizációs eljárások hatása a mért értékek megbízhatóságának a növelésére Dr. Odry Péter, Kecskés István Workshop Miskolc, 2013. 09. 06. 2.2/a Altéma 2.2/a Altéma: Ferromágneses anyagok roncsolásmentes,

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands Személyi adatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: PAPP ERIK Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Munkahely: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézet 1146 Budapest,

Részletesebben

A Magyar Geotechnikai Egyesület szervezésében megjelent kiadványok 2013. évben

A Magyar Geotechnikai Egyesület szervezésében megjelent kiadványok 2013. évben A Magyar Geotechnikai Egyesület szervezésében megjelent kiadványok 2013. évben Az ISSMGE TC302-es bizottságának (Forensic Geotechnical Engineering) angol nyelvű DVD kiadványa szerkesztette: Mecsi József

Részletesebben

Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt

Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt Hegedűs István, Ormándi Róbert, Jelasity Márk Big Data jelenség Big Data jelenség Exponenciális növekedés a(z): okos eszközök használatában, és a szenzor- és

Részletesebben

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY Tervező: Pestterv kft. Város-Teampannon Kft. KÖTAG Bt. Közlekedéskft. ur-ben design Kft. Tervezők: Schuchmann Péter Koszorú Lajos Szántó Katalin Rhorer Ádám LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT,

Részletesebben

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB)

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9.1. Az NLB01 és az NLB02 szerverek létrehozása 9.2. Az NLB01 szerver konfigurálása 9.3. Az NLB02 szerver konfigurálása 9.4. Teszt weboldal létrehozása 9.5. Az

Részletesebben

Jelentéskészítés és elemzés térképes megjelenítési támogatással Location Intelligence

<Insert Picture Here> Jelentéskészítés és elemzés térképes megjelenítési támogatással Location Intelligence Jelentéskészítés és elemzés térképes megjelenítési támogatással Location Intelligence Radnai Szabolcs Oracle BI BDM ECEMEA Mi is a térbeli adat? Spatial: Minden polgári személy címadata

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

RADIOÖKOLÓGIAI TISZTASÁGÉRT TÁRSADALMI SZERVEZET

RADIOÖKOLÓGIAI TISZTASÁGÉRT TÁRSADALMI SZERVEZET A társadalmi tevékenység rövid beszámolója: Közhasznú jelentés 2008. évről Normál és baleseti szituációban a környezetbe kibocsátott radioaktív anyagok hatásának számítására és a lakossági dózisok meghatározására

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

EU-s kutatási források 1 Milyen lehetőségek vannak?

EU-s kutatási források 1 Milyen lehetőségek vannak? EU-s kutatási források 1 Milyen lehetőségek vannak? Mire, miért, és hogyan érdemes pályáznunk? MTA KÉMIAI KUTATÓKÖZPONT, AKI POLIMER KÉMIAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI OSZTÁLY 1525 BUDAPEST, PUSZTASZERI ÚT 59-67,

Részletesebben

Dell Software Konferencia 2015. Dr. Vinkovits Eszter Ker-Soft Kft.

Dell Software Konferencia 2015. Dr. Vinkovits Eszter Ker-Soft Kft. Dell Software Konferencia 2015 Dr. Vinkovits Eszter Ker-Soft Kft. Program 8:30 Regisztráció 9:00 Köszöntő Dr. Vinkovits Eszter 9:10 Dell Magyarország bemutatkozó Varga Attila Dell Hungary 9:20 A Dell Software

Részletesebben

Astrid research INC. Introducing

Astrid research INC. Introducing Astrid research INC. Introducing FACTSHEET Debrecen based 22 full time employees 6 researchers (life sciences), 13 software engineers, 3 economists) All employees have a a university degree and are able

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben