MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN"

Átírás

1 KFKI /G MIKÓ S, KÁLYA Z, HAMVAS I, MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN Hungarianftcadcmyof Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-440 TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN MIKÓ S., KÄLYA 7,., HAMVAS I. Paksi Atomerőmű Vállalat 7031 Paks, Pf. 71. Ht! ISSN ПО

3 Mikó S., Kálya 7.., Hamvas l.: Módszer л hőmérővel nem rendelkező k.r.-.etták felmelegedésének meghatározásához WRR-440 tipusu reaktorok ecetén. KFKI /G KIVONAT Л közlemény áttekintést ad egy olyan módszerről, melynek segitségével a WER-440 tipusu reaktorban a hőmérővel nem ellátott kazetták kilépő hőmérséklete jól becsülhető. Az eljárás a mórt kazettákra támaszkodó interpoláción alapul. A módszer ismertetése mellett a cikk számszerűen összehasonlítja ezen algoritmus és a blokkszámi tógépen üzemszerűen működő hőmérsékleti kiterjesztés eredményeinek hibáját. Ш.Мико, З.Кая, И.Хамваш: Метод для определения температуры кассет бегз термометра, п случае реакторов типа НЮР-44о. KFKI /G АННОТАЦИЯ В настоящей статье дается обзор метода, позволяющего хорошо оценивать выходные температуры в кассетах без термометров, в реакторе типа ВВЭР-440. Метод основан на интерполяции, опирающейся на измеренные кассеты. Помимо описания метода, в статье численно сопоставляются погрешности результатов этого алгоритма и алгоритма расчета температур, используемого в информационной ЭВМ блока. \jl,j VAVV4*4M 1К^ S. Mikó, 7,. Kálya, Т. Nn.iinvas: Method for determining outlet temperature of fuel assemblies ihtttc >VEH"4 40 чалм, wlcb-axc^xtot furnt&hed *ЖФ-«Uract tsmcjejuiturg. 4ntM»w;winonfc» KFKI r >9 /0 ABSTRACT ^-м r,^f-f','j ist (, ч у^ь Í. ' '''''. -i'r> r ÍK. /с. ' The paper outline.«; a method for/the igjgtt evaluation of the outlet temperatures of fuel assemblies i*~tb* jtaw? case, Wich»re-nob fufnrstrrd direct te.»vp»*»*4«r*«-mee# r^fi)*>nt" The process is based on interpolation дяюид directly iiiu,ir;urei1 assembly tern; >c.r.i I tires. Beside describing the method bbn pnpor-giww A i u inl.i. ta tive comparison of the errors of described algoritm to th»fc of the si '.milird plant-conipiitni interpolation rutine.^v <n 'i. - >-., ;..'

4 1. BEVEZETÉS A Paksi Atomerőmű WER-440 tipusu reaktorainak aktiv zónáját ellenőrző VERONA adatgyűjtő-feldolgozó rendszer a szokásos szolgáltatásokon túlmenően az alábbi fő feladatokat látja el: gyorsan elérhetővé teszi a legfontosabb információkat, más számitógép közbeiktatása nélkül elvégez fontos kalibrációkat, viszonylag számolásigényes extrapolációkat és interpolációkat hajt végre. Az utóbbi két funkció (extra- ill. interpoláció) azt jelenti, hogy a rendszer - felhasználva a mérési eredményeket - megfelelő fizikai alapon álló összefüggések segitségével becslést (kiterjesztést) végez az aktiv zóna olyan térrészeinek fizikai állapotára vonatkozóan, ahol nincs mérés. Ezek a becslések a reaktorfizikában nélkülözhetetlenek. Elég csak arra gondolni, hogy a reaktorra vonatkozó biztonsági elemzések végeredményei is a megfelelő fizikai törvények felhasználásával készült becslések. Arra nincs mód ugyanis, hogy a zóna minden elemi térfogatóban merőérzékelőket helyezzünk el, és pl. л legmelegebb pontot méréssel válasszuk ki. Egyik legfontosabb interpolációs feladat: mért kazetta-kilépő hőmérsékletekből következtetni olyan kazetták kilépő hőmérsékleteire, melyeknél nincs mérés. Az alábbiakban egy, a KFKI által alkalmazott, alapvetően mérésekre támaszkodó kiterjesztési algoritmus továbbfejlesztéséről lesz szó. Előbb azonban áttekintünk néhány lehetséges kiterjesztési eljárást. 2. ELŐZMÉNYEK, A KORÄBBI MÓDSZEREK HIÄNYOSSÄGA! Abból eredően, hogy a reaktor-ellenőrző rendszer on-line módon működik, a kiterjesztési algoritmus nem lehet bonyolult. Ily módon egyelőre nem képzelhető el, egy B1PR tipusu diffúziós kód időről-időre történő lefuttatása. Az alábbi két lehetőség marad: a) Jellegzetes reaktorállapotok számítása off-line módon, majd a végeredmények (pi. Kq-eloszlások) tárolása. Ezeket a tárolt adatokat azután az ellenőrző rendszer minden számitási ciklusban ósszenormálja a mérésekkel. Л VERONA rendszerben opcionálisan van ilyen kiterjesztés fi]. b) A másik lehetőség az, anikor a kiterjesztés csak méréseken alapul. Ekkor erősen ki kell használni a zónában meglevő szimmetriákat, illetve torzult esetekben, a szimmetriától való eltérést alkalmasan definiált, mérésekből származó egyenlőtlenségi tényezőkkel kell figyelembe vonni. Ezen,i módszeren alapszik a VERONA-ban jelenleg üzemszerűen működő DESZKA algoritmus.

5 - 2 - Az "л" módszer előnye» hogy figyelembe veszi л kazetták közötti fizikai kapcsol л tol:. Nohézréqet okoz viszont, ar. aktuális reaktorállapotnak megfelelő, számított re F erenclae.loszlás kiválasztása. Tóváobi bizonytalansagot jelent л jelenleg rendelkezésre álló diffúziós kód pontatlansága. Л "ti" módszer kiküszöböli ;i referencia-eloszlás kiválasztásának nehézségeit és а számi tás pontatlanságából eredő hibákat, ugyanakkor - jelenlegi formájában - nem veszi figyelembe a kazetták közötti fizikai csatolást. Л kazettahőmérsékletet egy statisztikai halmaznak tekinti, melyre - a legkisebb négyzetek elvét felhasználva - függvényt illeszt 2. Az illesztés minimumfeltétele: l l (ЛТ k-m.p k ) 2 - min (1) 1, K x K M ki i' P k ahol P, az 59 elemből álló СО -os szektor k-dik elemére vonatkozó "átlagérték". P. értéke minden szimmetrikus pozícióban levő kazettára egyforma. M az un. "szektoregyenlőtlenségi tényező" az i-dik 60 -os szektorban. M értéke egy adott szektorban minden kazettára egyforma. ЛТ. az i-dik szektor k-dik kazettájában mt'vl felmelegedés. Л deriválások elvégzése után 59+6 db egyenletet kapunk, melyből a 6 db M. ill. az 59 db P. érték meghatározható. Л nem mért kazettákra vonatkozó becslést a megfelelő M. szektoregyenlőtlenségi tényező és P. átlagérték szorzataként nyerjük. Kiterjesztett érték adódik persze a mért kazettákra is. Szimmetrikus esetben a fenti közelítés elég jó eredményt ad. Aszimmetrikus esetben (rudleesés, hurokegyenlőtlcnség) azonban jelentós eltéréssel követi a folyamatot. Ennek az az oka, hogy ilyenkor több kazetta hőmérsékletemelkedése kollektiven csökken (vagy növekszik), az eloszlásnak megszűnik a véletlenszerű jellege. Az algoritmus ekkor azzal "védekezik", hogy a kollektiven lecsökkent hőmérsékletű kazetták mindegyikére feliilbecslést ad, a többi kazettára pedig alulbecslést. ', becslések ilyenkor megnövekedett hibával terheltek. Л "statis/.tikusság" elvesztése mellett a hibákhoz az is hozzájárul, hogy a torzító hatás,iz adott szektor nem minden elemére hit egyformán, az algoritmus mégis ugyanolyan szorzófaktort rendel a szektor minden egyes eleméhez. Ez olyan következménnyel Is ;iár, hogy torzult esetben a szektorhatárokon ugrás tapasztalható. Abban az esetben, amikor a torzulás két szomszédos szektorra is kiterjed (rudleesés a szektorhatáron) a megfelelő szektoregyenlőtlenségi. tényezők a kelleténél kisebbek, hiszen a nertiirbáció megoszlik a szomszédos szektorok között. Kzrrket.i hibákat lgy"?kr;zík kb^íirni a motion i to tt algoritmus.

6 A MÓDOSÍTOTT ALGORITMUS Annak érdekében, hogy a "felbontás" növekedjen, az algoritmus eltérő szorzófaktort rendel a 60 -os szektor elemeihez. Ez ugy érhető el, hogy minden kazetta körül kijelölünk egy un. mikroszektort. A mikroszektor tartalmazza az adott kazettát, illetve a közvetlen szomszédait, szerencsés esetben összesen 7 kazettát. A mikroszektorok között igy nyilvánvalóan átfedés van. A kiterjesztési algoritmus persze a mikroszektoroknak csak a mért kazettáira támaszkodik. A 60 -os szimmetria megmarad olyan értelemben, hogy egy számítási ciklusban összesen 5 szimmetrikus helyzetben levő kazettára történik kiterjesztés, a körülöttük levő mikroszektorok segitségével. (A mikroszektorokban levő többi kazetta is szimmetrikus.) Ennek megfelelően összesen 59 számítási ciklust kellene végrehajtani. Valójában azonban ennél kevesebbet, mert a szabályozó kazettákra mérés hiányában ez az algoritmus sem tud beerlést adni. A AT - meghatározás itt a számitások és mérések összenormálásán alapul. (Hagyományos kétreferenses kiterjesztés.) A zóna fenti módon történő "feldarabolása" után egy számítási cikluu során a 6 szimmetrikus helyzetű mikroszektorra alkalmazható akár a 2. pontban foglalt minimumfeltétel is. A mikroszektor középső kazettájára az "átlagérték" és a mikroszektor-egyenlőtlenségi tényező szorzata adja a kiterjesztést. Az illeszkedés már ekkor is javul, rár továbbra sem teljesül, hogy az illesztett értékek a mért értékek körül véletlenszerűen szóródnak. Ennek biztosítása érdekében megváltoztattuk a minimumfeltételt is, az alábbi módon: AT. k 2 k i * rk M i' P k A deriválás után az alábbi egyenleteket kapjuk: M 1 n Л Т 1 к i n l -P k=l r k ( i = 1 Ь) ' 2 l AT< i=l P = ^ <k=l 7), í, y ~s * M i AT i,k 1 1, K i=l ahol n az i-dik mikroszektorban található mért pozíciók száma, A 7-es szám az egy mikroszektorban található összes kazetták számát jelenti. Л megoldás egyszerüsnge érdekében tekintsük M.-t és T?.-t függetlennek. Л módszer jóságának jellemzósére az empirikus szórást használjuk.

7 - 4 - A minimumfeltétel fizikai tartalma a következő: A valós ЛТ eloszlást ugy tekintjük, mint egy ideális szimmetrikus eloszlás torzitott változatát. Ezt a szimmetrikus eloszlást a P fc -k reprezentálják. Л szimmetriától való eltérést az M.-k veszik figyelembe, melyet fizikailag - d minimumfeltételtől függetlenül is - a fenti módon célszerű meghatározni,.nivei л szomszédos kazetták erős neutronfizikai csatolásban vannak (migrációs hossz: ~8 cm). Ebből következik, hogy az illesztésben a független paraméterek száma 52 (a P fe ~k szarna a szabályzó kazetták kihagyásával). Feltételezzük, ho$>j egy esetleges perturbáció hatását minden mikroszektorban az ott leüő kazetták egyformán árzik. A T A -- i ' к hányados azt fejezi ki, hogy a AT falmelegedés hányad része 1, K *k a szimmetrikus átlagnak, azaz minden ilyen hányados voltaképpen az M. mikroszektoregyenlőtlenségi tényezőre ad egy bocslést. Ennek megfelelően 2 Ä T i к g- 1 értékek véletlenszerűen ingadoznak a megfelelő M várható érték körül. x *k A (2) minimumfeltételben azt követeljük meg, hogy a statisztikusán vi- AT. selkedő *' hányadosok négyzetes értelemben a lehető legjobban közelítsék p k meg az M várható értékeket (legkisebb négyzetek elve). A (2) minimumfeltételnek (l)-gyel szemben tehát fizikai tartalma is van. Az (1) minimumfeltétel ugyanis szigorúan véve csak azt jelenti, hogy a AT-eloszlást egy szorzatfüggvénnyel közelitjük, miközben feltételezzük azt is, hogy az eloszlás r.indig statisztikus. (Az utóbbi feltétel már kis perturbációknál sem teljesül.) A (2) kiiejezés alkalmazása azért jogos perturbált esetben is, mert a AT i к ^ hányadosok képzésével a nem statisztikus AT-eloszlást transzformáljuk *k egy statisztikusán viselkedő, dimenziótlan mennyiségeket tartalmazó eloszlásra. Ez esetben már elvárható, hogy a legkisebb négyzetek elvét felhasználó illesztés a lehető legjobb eredményt adja. A vázolt kiterjesztési algoritmus tehát egyesíti magában a 2. pontban leirt "a" és "b" eljárások előnyeit: csak mérésekre támaszkodik, ugyanakkor azzal, hogy mikroszektorokat használ, figyelembe veszi a kazetták neutronfizlkai csatolását is. 4. AZ ÓJ ÉS A RÉGI KITERJESZTÉSI MÓDSZER EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Perturbált eloszlás esetén várható leginkább, hogy az uj módszer jobb eredmónvt ad, mint a régi, ezért először ilyen eloszláson hasonlítottuk öszszc az algoritmusokat. A 3. blokk energetikai indítása idején sor került az un. rudbeszoru.)/j.«;o«kísérletre, melynek során a leeresztett koordinátájú szabályozó rud erősen torzitott állapotot hozott létre. Ehhez az állapothoz f-.iirt-ozó,'t-r-1or.zlást használtuk fel.

8 - 5 - Az /. dbriín látható a régi, a.'.'. abr-.ín az uj algoritmussal történő illesztés statisztikai kiértékelése. Az 5brákon, felül az egész zónára vonatkoztatott átlagos négyzetes eltérés található, alatta a 60 -os szektorokra vonatkozóan ugyanez. Az uj algoritmusnál a teljes eltérés közelitőleg ötöd része a régiének, és a szektoroknál is ugyanez a helyzet. A továbbiakban leolvasható még az ábrákról a felülbecslések és alulbecslések száma, illetve ezek összege. A régi algoritmusnál különösen szektoronként mutatkozik nagy aszimmetria e tekintetben. Az 5. szektorban csak felülbecslé? fordul elő, de a többi szektor sem kiegyenlített, különösen az összegek tekintetében. Az uj algoritmusnál teljes szimmetria tapasztalható. A maximális eltérések a régi algoritmus alkalmazása esetén meglehetősen nagyok. (A maximális eltérések értékei előtt a megfelelő kazettapoziciók olvashatók - szektorszám, sorszám.) Az ábrák alsó részén az eltérések eloszlását jellemző hisztogram látható, 0,3 C-os lépésközzel. Középen a nulla körüli eltérések, szélen a nagyobbak. Az uj kiterjesztésnél az eltérések a nulla körül csoportosulnak, mig a réginél előfordul 10 C-nál nagyobb eltérés is. A hisztogramok alakjainak összevetése is meggyőzően mutatja az uj kiterjesztés pontosabb voltát. Meglepő módon a teljesen szimmetrikus, perturbáció nélküli eloszlás esetén is adódnak különbségek az uj kiterjesztés javára. Erről tanúskodik a 3. és -f. ábra. A hisztogramok itt 0,2 C-os felbontással készültek. 5. KÖVETKEZTETÉS A módositott algoritmus alkalmazásával javítható a blokkellenőrzés színvonala, és néhány, a kampánykövetéshez szükséges paraméter értéke is pontosabbá válik. A változások az alábbiakban foglalhatók össze: a) Az operátor több információval rendelkezik majd a zónabeli hőmérsékleteloszlásról. b) Pontosabbá válik a kiégesszárnitás és az effektiv idő meghatározás. c) Csökken a résforgalom (by-pass) meghatározás hibája. A résforgalom megbizható becsléséhez elengedhetetlen ugyanis a zóna fölötti hőmérsékleteloszlás helyes rekonstrukciója. d) A zónában meglevő kis aszimmetriák is könnyen felfedezhetővé válnak. Az egyes kazettákhoz rendelt M. mikroszektor-egyenlötlenségi tényezők zónabeli eloszlár.át ábrázolva, információhoz juthatunk az aszimmetriák helyére: és mértékére vonatkozóan. A ЛТ-eloszlásból ez nem adódik közvetlenül, mert a hatásokat elfedik a kazetták eltérő teljesítményéből Kzárntri/ó különbségek (radiális egyenlőtlenség). Az M.-kben ez ni nrv. bi-mrto.

9 - 6 - Az '. <(ЬЫп egy szimmetrikus állapotról tanúskodó eloszlás látható, a '". -fhf'i pedig egy aszimmetrikus állapotot mutat. Az eloszlás színekkel ÍP megjeleníthető. ' f) Javul a DPZ detektorok alapján számolt teljesítmény pontossága. (Л ЛТ-böl származó és a DPZ-teljesitmények összenormálása miatt.) f) Л kiterjesztés pontosságának figyelembevételével a nem mért kazettákra is meghatározhatók a figyelmeztetési és biztonsági határértékek. Számítástechnikai szemponból elhanyagolható mértékű bonyodalmat okoz az, hogy nyilván kell tartani a mikroszektorok koordinátáit. Л gépidő várhatóan növekszik, a korábbi algoritmushoz viszonyítva, de csak akkor, ha az iterációból való kilépésre szigorú feltételt Írunk elő. Gyakorlatilag már 1-2 iteráció a kívánt pontossághoz vezet. IRODALOM flj F. Adorján ot al.: Experiences with the VERONA Core monitoring System recently installed at Paks Nuclear Power Plant. KFKI report, [21 A "DRSJSKA" modell,.wayy uj eljárás a kazettánkénti hőmérséklet-emelkedés eloszlás rekonstrukciójára. Algoritmus leirás: KFKI, 1986.

10 - 7-18Й. { 1&И.'Е Р» 7 * 2 -DIK SZEKT. KEOVZ. ELT. 3 -DIK SZEKT. NEGVZ. ELT. 4 -DIK SZEKT. NEGVZ. ELT. 3-3IK SZEKT. NEOVZ. ELT. 6 -DIK SZEKT. HEGVZ. ELT. fl FELULBECSL. SZ. AZ EöESZ RZ RLULBECSL. SZ. HZ EOESZ fl FELULBECSL. 0SSZE0E : RZ RLULBECSL. ÖSSZEGE fl FELULBECSL. SZBMfl < 1 > RZ RLULBECSLESEK SZRMR: A FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRMR < 2 > RZ RLULBECSLESEK SZRMR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRMR < 3 ) RZ RLULBECSLESEK SZRMR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRMR ( 4 )= RZ RLULBECSLESEK SZRPfl: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMR < 5 >: RZ RLULBECSLESEK SZRMR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: AZ RLULSECSLESEK ÖSSZEGE: A FELULBECSL. SZAMA ( 6 ): AZ RLULBECSLESEK SZRMR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: MRXWRLIS ^TERESEK ( 5 / 40 > , % \ ZONRRR: 86 ZONRRfi: O3C dbra A rj'rjj к i terjeeztée eredményeinek ctatieztikai üty.r-'iálata aezimmetrikue sónadllapot

11 - 8 -.pgszes HEOVZ. ELT. :.Г7Р "С 1 ^TU» S2EKT. HEÜVZ. ELT.;.597Í ^ *C 2-1ЧК SZEKT. NF.GYZ. ELT i.ii?6es>is 3 -IHK SZEKT. HEöVZ. ELT DIК SZF.KT NEGVZ. ELT DIк SZEKT HEGVZ. ELT IHK SZEKT NEGVZ. ELT fl FELULBECSL. SZ. RZ EGESZ ZOMRRfl HZ RLULBCCSL. at. fíz EGESZ ZONRRR fi FELULBECSL. EGE: RZ RLULBECSL. ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRNR ' 1 ) 16 RZ RLULBECSLESEK SZRHR: 19 R FELULBLCSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE -7.2I0U909 fl FELULBECSL. SZRHR < 2 "> К RLULBECSLESEK SZRHR : fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLÉSEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRHR < 3 ) : RZ RLULBECSLESEK SZRHR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRHR < 4 ): RZ RLULBECSLESEK SZRHR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRHR < 5 >: RZ RLULBECSLESEK SZRHR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: AZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMfl < 6 ): AZ RLULBECSLESEK SZRHR: fl FELULBECSLESEK OSSZEDE: AZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE fffikiffllls ftteffisek. _ < 2, 24 > *C < 4 / 52 > < 4 / 24 > < 1 / 52 ) < 2 / 15 > вП * P402 x X V X x.\- x:- x: 3! Их Й5 xsxi -4.1 /'. db Pa /In»,_/ Pi'.1;t>r.jenzti*a eredmrnihtinek statioztikaí vizsgálata UlilijPjaf:tribun r.ónad'l-lcpot eeetére

12 - 9 - PSKT?»Eoyz. EL? t.,42ji?g 5% 1 -lil К SZÉK Т. HEGVZ. ELT. NEGVZ. ELT. г -PIK SZEKT, HEGVZ. ELT. 3 -DIК SZEKT, HEGVZ. ELT. 4 -DIK SZEKT, HEGVZ. ELT. 5 -IHK SZEKT, HEGVZ. ELT. 6 -ПК SZEKT. SZ. RZ EOESZ Я FELULBECSL. flz RLULBECSL. sz. RZ EOES;: R FELULBECSL. ÖSSZEGE^ RZ RLULBECSL. ÖSSZEGE: R RZ FELLILBECSL. RLLILBECSLESEK SZRHR SZRMR: ( 1 ) R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: flzyrlulbecslesek ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMR <. 2 > RZ RLULBECSLESEK SZRMR: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE : RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: R FELULBECSL. SZRMR < 3 ): RZ RLULBECSLESEK SZRHR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMR < 4 > = RZ RLULBECSLESEK SZRMR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: RZ RLULBECSI ESEK OSSZEOE: fl FELULBECSL. SZRMR < 5 )- flz RLULBECSLESEK SZRMR: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: fíz RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMR < 6 >: RZ RLULBECSLESEK SZRMR: fl RLULBECSLESEK ÖSSZEGE: flz RLULBECSLESEK OSSZEOE= MRXIMRLIS ELTÉRÉSE* c bS S ZOHRRR: ZOHRRR: ie l l Í c x X X X X X X X X X X X X X xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ххйх xxxx Ш x# 3, dbra etatieztikai A régi kiterjeeztée eredményeinek vtzegdlata ezimmetvíkue zónadllapot esetére

13 OSSZEf NEGVZ. ELT. : *C 1 -DIK SZEKT. NEGVZ. ELT;:Г DIK SZEKT. NEGVZ. ELT DIK SZEKT. NEGVZ. ELT DIK 8ZEKT. NEGVZ. ELT DIK SZEKT. NEGVZ. ELT DIK SZEKT. NEGVZ. ELT Я FELULBECSL. SZ. HZ E6ESZ ZONRRfl: RZ RLULBECSL. SZ. RZ EGESZ ZONflRfi: fl FELULBECSL. ÖSSZEGE: flz,rlulbecsl. ÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZRMfl < 1 >: RZflLULBECSLESEK SZflMfl: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: flzfllulbecslesekösszege: fl FELULBECSL. SZflMfl < 2 >: flzfllulbecslesekszflmr' fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE RZflLULBECSLESEK ÖSSZEGE : fl FELULBECSL. SZflMfl Í 3 ) flzfllulbecslesekszrmr: R FELULBECSLESEK ÖSSZEGE' flzfllulbecslesekösszege ' fl FELULBECSL. SZflflR < 4 >: flzfllulbecslesekszrmfl: R FELULBECSLESEK OSSZEOE: flzfllulbecslesekösszege: fl FELULBECSL. SZflMfl < 5 > = flzfllulbecslesek SZflMfl: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE- RZflLULBECSLESEKÖSSZEGE: fl FELULBECSL. SZflMfl < 6 > flzfllulbecslesek SZflMfl: fl FELULBECSLESEK ÖSSZEGE: flzfllulbecslesekösszege: mximus ELTÉRÉSEK < 3 / 47 ) *G < 2 / 46 > < 4, 37 > ^6 < 5, 46 > < I / 18 ) :Ш ÚM db г-а у И terjeszt-e eredményeinek /statisztikai vizsgálata szimnetrikus zónadllapot esetére

14 - 11 -,:: :^pji^ >: ^ЧвфА i ml Ü- 1 MINIMUM =.3 MAXIMUM = íífora A mikroezektor-egyenlőtleneégi tényezők eloezláea szimmetrikus zónaállapot esetén r-+- 'i_4 r -t ~_i_ Ы? r * -- 3T C3C*Z~<=^ Miмшим.3 MAXIMUM = I.2 ^iit. л... ff. <ífoí>a /1 mikroezektor-egyenlőtleneégi tényezők eloezláea aezi'mmetrikue zónaállapot esetén

15 The issues of the KFKI preprint/report series are classified as follows: A. Particle and Nuclear Physics B. General Relativity and Gravitation C. Cosmic Rays and Space Research D. Fusion and Plasma Physics E. Solid State Physics F. Semiconductor and Bubble Memory Physics and Technology G. Nuclear Reactor Physics and Technology H. Laboratory, Biomedical and Nuclear Reactor Electronics I. Mechanical, Precision Mechanical and Nuclear Engineering J. Analytical and Physical Chemistry K. Health Physics L. Vibration Analysis, CAD, CAM M. Hardware and Software Development, Computer Applications,. Programming N. Computer Design, CAMAC, Computer Controlled Measurements The complete series or issues discussing one or more of the subjects can be ordered; institutions are kindly requested to contact the KFKI Library, individuals the authors. Title and classification of the issues published this year: KFKI /A V.Sh. Gogokhia et al, KFKI /M M. Barbuceanu et al. KFKI /G L. Szabados et al. KFKI /G Gy. Egely KFKI /G Gy. Ézsöl et al, KFKI /G Gy. Ézsöl et al, KFKI-1987-G-7/G L. Szabados et al KFKI /B L.B. Szabados KFKI /E G. Györgyi t;t al. KFKI /D Gy. Egely Nonperturbative approach to quark propagator in the covariant, transverse gauge Integrating declarative knowledge programming styles and tools for building expert systems Primary loop dynamical investigations. Part 1. Computerized analysis of the total loss of flow in the Paks NPP on the basis of PMK-NVH experimental data /in Hungarian/ Critical comparison of nuclear safety reports. Part 1. Practice followed in the USA and in FRG /in Hungarian/ A 7.4% cold leg break without SIPs. Description of the measurement /in Hungarian/ Primary loop dynamical investigations. Part 1. Experimental investig?tion of the total loss of flow in the Paks NPP in the PMK-NVH facility /in Hungarian/ Л calculation method for the operation of the Paks NPP eased on the subchannel approach. Part 1. A computing procedure and methoj applicable as part of the VERONA system /in Hungarian/ Commutation properties of cyclic and null Killing symmetries Relaxation processes in chaotic states of one dimensional maps Hungarian ball lightning observations (case 1 - case 278)

16 KFKI /M H. König KFKI /M D. Nicholson et al. KFKI /M Katalin Tarnay et al. KFKI /A H.W. Barz et al. KFKI /M R. Wittmann KFKI /G O. Ag^ilar et al. KFKI /M G. Németh et al. KFKI /E G. Egely et al. KFKI /A B. Milek et al. KFKI /M S. Wagner-Dibuz KFKI /E B. Lukács et al. KFKI /G M. Makal et al. KFKI /A J. Его et al. KFKI /K I. Balásházy et. al KFKI /K A. Andrási et al. KFKI /G J. Végh KFKI /A S. Krasznovszky et al, KFKI /M F. Adorján et al. KKKI /G J. Végh et al. KFKI /E ü. Menyhard Developing protocol test software using the PDL-system Advanced help through plan instantiation and dynamic partner modelling Experiments witn a network environment manipulator /in Hungarian/ Deconfinement transition in anisotropic matter An algebraic specification method for describing the protocols of computer networks /in Hungarian/ Monitoring temperature reactivity coefficient by noise method in a NPP at full power Collection of scientific papers in collaboration with Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, USSR and Central Research Institute for Physics, Budapest, Hungary. Algorithms and programs for solution of some problems in physics. Fifth volume Experimental investigation of biologically induced magnetic anomalies A model for particle emission from a fissioning system The specification and testing of transport protocols /in Hungarian/ Elementary quantum physical description of triplet superconductors DIGA/NSL - New calculational model ii slab geometry Production of protons, deuterons and tritons on carbon by intermediate energy neutrons Gamma-spectrometric examination of hot particles emitted during the Chernobyl accident Application of Ge-epectrometry for rapid in-situ determination of environmental radioactivity Neutron spectrum measurement in the channel No. 182/5 of the KFKI WWR-SM reactor Universal description of inelastic and non(single) - diffractive multiplicity distributions in op collisions at 250, 360 and 800 GeV/c VERONA-plue extended core-monitoring system for WWER-440 v.ype nuclear power plants Application of boron filters for neutron spectrum determination purposes in various neutron environments Inhomoqeneous mean field approximation for phase transitions in probabilistic cellular automata - An example

17 KFKI /M G. Németh et al. KFKI /S I. Pócsik KFKI /B L.B. Szabados KFKI /A Z. Fodor et al. KFKI /C R.Z. Sagdeev et al. KFKI /E Gy. Szabó KFKI /A Т. Nagy et al. KFKI /K S. Deme et al. KFKI /K L. Koblinger KFKI /A J. Balog et al. KFKI /E I. Furo et al. KFKI /J A. Vértes et al. KFKI /E Z. Juhász KFKI /G A. Gács et al. KFKI /M,N H. Koenig et al. KFKI /M,N P. Ecsedi Tóth et al. KFKI /A N.P. Aleshin et al. KFKI /E B. Sas et al. KFKI /E A.G. Balogh et al. KFKI /C R.Z. Sagdeev et al. KFKI /D D. Hildebrandt et al, KFKI /A J. Zimányi et al. Computation of generalized Padé apprcximants Lore-pair model for high temperature superconductivity Causal boundary for strongly causal space-time Proton detection efficiency of a plastic scintillator telescope Near nuclear region of comet Halley based on the imaging results of the VEGA mission Thermodynamic aspects of chemically curved crystals Lepton -*- lepton + photon decays and lepton g-2 factors in gauge theories Real-time computing in environmental monitoring of a nuclear power plant A review of Monte Carlo techniques used in various fields of radiation protection Lattice classification of the four-dimensional heterotic strings Evidence of antiferromagnetic ordering in La2Cu04i re-interpretation of 139La nuclear quadrupole resonance (NQR) data Kinetic energy distribution of ions generated by laser ionization sources Variations of the transfer function during Bi.Ge.O,- growth Simulation of the dynamic behaviour of the secondary circuit of a WWBR-440 type Nuclear Power plant An intelligent protocol workstation Formal description oriented performance evaluation of protocols Study of proton-deuteron break-up reaction in exclusive experiment at 1 GeV Scattering mechanisms and transport properties of FeTMB amorphous alloys Positron annihilation study on Y-Ba-Cu-0 high T superconductors Plasma phenomena around comets: interaction with the solar wind Impurity injection into tokárnak plasmas by erosion probes An interpretable family of equations of state for dense hadronic matter

18 KFKI /G L. Bürger et al. Real-time executive for a basic principle simulator KFKI /E Recent progress in the application of soft magnetic G. Konczos et al. amorphous materials: alloys, preparation, devices KFKJ /E Nguyen Minh Khue KFKI /G Gy. Ézsöl et al. A Green's function treatment of giant ^jolariton problem in molecular semiconductors 7.4% cold leg break with SITs and HPIS in action /in Hungarian/ KFKI /G 7.4% cold leg break without SITs and HPIS in action Z. Bazsó et al. /in Hungarian/ KFKI /G Tran Quoc Dung et al. DoMA - a program to display distributions in hexagonal geometry KFK /G Method for determining outlet temperature of fuel S. Mikó et al. assemblies in the VVER-440 core, wich are not furnished with direct temperature measurement /in Hungarian/

19 I i: 'i $ i i i Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet Felelős kiadó: Gylmesi Zoltán Szakmai lektor: Makai Mihály Gépelte: végvári Istvánná Példányszám: 69 Törzsszám: Készült a KFKI sokszorosító tizemében Felelős vezető: Töreki Béláné Budapest, szeptember hó

KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS. Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS. Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1987-69/G,M PREPRINT FŰTŐELEM VISELKEDÉS FODOR M.,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

CFX számítások a BME NTI-ben

CFX számítások a BME NTI-ben CFX számítások a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. április 18. Dr. Aszódi Attila, BME NTI CFD Workshop, 2005. április 18. 1 Hűtőközeg-keveredés

Részletesebben

ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS KFKM992-38/G - REPORT

ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS KFKM992-38/G - REPORT iv^-3,- -v A-G KFKM992-38/G - REPORT A. PÉTER, M.ZSENEI ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS B U D A P E S T KFKI-1992-38/G

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK

KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK DCK.TCSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK ELMÉLETI VIZSGÁLATA KOSÁLY GYÖRGY BUDAPEST 1576 TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK ÉS A FELADAT

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése Reiss Tibor, Dr. Fehér Sándor, Dr. Czifrus Szabolcs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002. évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. dr.univ Sági László RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI

Részletesebben

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ 1 TARTALOM 1.1 A MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ META-SZINTŰ HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A. Az SMM definiálása, a Jackson Keys módszer kiterjesztése

Részletesebben

Nukleáris biztonság. 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

Nukleáris biztonság. 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris biztonság 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal BMGE TTK energetikai mérnök alapszak Tartalom * Az üzemzavar animációja

Részletesebben

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT)

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT) Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Szalóki Imre, Dóczi Rita, Gerényi Anita, Oláh Zita, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

FELADATKIÍRÁSOK (ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK)

FELADATKIÍRÁSOK (ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK) FELADATKIÍRÁSOK (ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK) Utoljára frissítve 2011.09.07. 10:41 2011-2012-I. félév (Az alábbi magyar és angol nyelvű BSc / MSc képzésekben induló önálló feladat, szakdolgozat, diplomaterv típusú

Részletesebben

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése) Mechatronikai mérnöki (BSc) alapszak nappali tagozat (BMR) / BSc in Mechatronics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 A Paksi Atomerőműben

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling 19 November 0, Budapest Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling Balázs MIKÓ Óbuda University 1 Abstract Effect of the different parameters to the surface

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

Szilárdtest dózismérı rendszerek fejlesztése, vizsgálata és alkalmazása az Izotópkutató Intézetben

Szilárdtest dózismérı rendszerek fejlesztése, vizsgálata és alkalmazása az Izotópkutató Intézetben Szilárdtest dózismérı rendszerek fejlesztése, vizsgálata és alkalmazása az Izotópkutató Intézetben Abstract Osvay Margit * és Katona Tünde MTA Izotópkutató Intézet, 1525 Budapest Pf. 77 Investigations,

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

A BOMLÁSI FOLYAMATOK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ HŐMÉRSÉKLET-ELOSZLÁS ÉS A HŐKINYERÉSI POTENCIÁL VIZSGÁLATA A GYÁLI KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓBAN

A BOMLÁSI FOLYAMATOK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ HŐMÉRSÉKLET-ELOSZLÁS ÉS A HŐKINYERÉSI POTENCIÁL VIZSGÁLATA A GYÁLI KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓBAN A BOMLÁSI FOLYAMATOK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ HŐMÉRSÉKLET-ELOSZLÁS ÉS A HŐKINYERÉSI POTENCIÁL VIZSGÁLATA A GYÁLI KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓBAN Magyar Tamás 1, Faitli József 2, Romenda Roland Róbert 3, Erdélyi

Részletesebben

Felújítás Épületgépészet

Felújítás Épületgépészet Felújítás Épületgépészet Magyar Zoltán Háttér-információk Hatályba lépés: 2003. január 4. Bevezetési határidő az egyes tagállamokban: 2006. január 4. Energia megtakarítási lehetőség: 22% 2010-ig Megtérülési

Részletesebben

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő.

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő. K Á L M Á N S Y S T E M K F T H - 1 1 2 5 B U D A P E S T, T R E N C S É N I U 1 6 E-mail : cskalman@kalmankfkiparkhu TELEFON / FAX : 00 36 1 3922260 KS-30660-WI MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ, FOLYAMATOS ÜZEMŰ,

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

KFKI-1986-07/K PÁLFALVI J. HIRSCHNÉ TAKÁCS I.

KFKI-1986-07/K PÁLFALVI J. HIRSCHNÉ TAKÁCS I. KFKI-1986-07/K PÁLFALVI J. HIRSCHNÉ TAKÁCS I. TAPASZTALATOK E6Y (NEUTRON, ALFA) MAGREAKCIÓN ALAPULÓ SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROKBÓL FELÉPÍTETT SZEMÉLYI ALBEDO NEUTRON DOZIMÉTER MUNKASZINTŰ DOZIMETRIAI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2003. március 21-22. RÉSZECSKE ELRENDEZŐDÉS JELLEMZÉSE AL/SIC KOMPOZITBAN Kovács Jenő - Gácsi Zoltán Abstract The mechanical properties of the ceramic particle-reinforced

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Dr. Horváth Géza Születési hely és idő: Esztergom, 1948. jun. 22. Házas, 1 fiú és 2 leány gyermek Munkahely: Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, egyetemi

Részletesebben

A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása. Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád

A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása. Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád Előadás felépítése 1. A támogatóprogram célja 2. A magyar támogatóprogram

Részletesebben

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006.

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÖNELLENŐRZÉS ÉS FUTÁSIDEJŰ VERIFIKÁCIÓ SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOKBAN OTKA T-046527 A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. Témavezető: dr. Majzik István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol Attila FODOR 1), Dénes FODOR Dr. 1), Károly Bíró Dr. 2), Loránd Szabó Dr. 2) 1) Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém Egyetem

Részletesebben

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL KS - 303.150.10 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS ÜZEMŰ NAGYTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZÁLLÓPOR MINTAVEVŐ KÉSZÜLÉK IMMISSZIÓS, MUNKAHELYI ÉS HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉGI VIZSGÁLATOKRA HORDOZHATÓ KIVITEL 1. Rendeltetés A KS-303.150.10

Részletesebben

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg LMeasurement.tex, March, 00 Mérés Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg a mérendő mennyiségben egy másik, a mérendővel egynemű, önkényesen egységnek választott

Részletesebben

A Digitális transzformáció elkerülhetetlen élő példák a felhőn és ködön belül. Tóth Levente 2015.11.06 Mérnök tanácsadó Cisco Magyarország

A Digitális transzformáció elkerülhetetlen élő példák a felhőn és ködön belül. Tóth Levente 2015.11.06 Mérnök tanácsadó Cisco Magyarország A Digitális transzformáció elkerülhetetlen élő példák a felhőn és ködön belül Tóth Levente 2015.11.06 Mérnök tanácsadó Cisco Magyarország Témák Cisco IoT System RijksWaterStaat - holland közút és hajóút

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere Török Dániel, Suplicz András, Kovács József Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, Műegyetem

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy

Részletesebben

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS Dr. Jarosievitz Beáta Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, SEK Budapest Ált. Isk. és Gimnázium

Részletesebben

Dinamikus rendszerek identifikációja genetikus programozással

Dinamikus rendszerek identifikációja genetikus programozással Dinamikus rendszerek identifikációja genetikus programozással Madár János, Abonyi János, Szeifert Ferenc Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék www.fmt.vein.hu/softcomp, abonyij@fmt.vein.hu Kulcsszavak:

Részletesebben

A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J.

A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J. A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Agrárműszaki, Élelmiszeripari

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Hegedis Veres Anikó Témavezetők: Dr. Szabó

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 213-220. ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Lukács János egyetemi

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Térbeli folyamatok elemzése WiFi alapú virtuális szenzor hálózattal

Térbeli folyamatok elemzése WiFi alapú virtuális szenzor hálózattal Térbeli folyamatok elemzése WiFi alapú virtuális szenzor hálózattal Gál Zoltán 1 Balla Tamás 2 Sztrikné Karsai Andrea 3 Kiss Gábor 4 1 IT igazgató, Debreceni Egyetem TEK, ZGal@unideb.hu 2 PhD hallgató,

Részletesebben

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml Szakmai önéletrajz 1.1 Személyes adatok: Nevem: Kovács Edith Alice Születési idő, hely: 1971.05.18, Arad Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Részletesebben

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Dr. Kovács Sándor KÖTIKÖVIZIG VÍZÁLLÁSOK PASSAUNÁL Árvízcsúcsok növekedése

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

A KISSZÖGŰ NEUTRONSZÓRÁS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

A KISSZÖGŰ NEUTRONSZÓRÁS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 27 A KISSZÖGŰ NEUTRONSZÓRÁS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI Kivonat LEN ADÉL MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, H-1525, POB.49, Budapest email: lenadel@sunserv.kfki.hu A kisszögű neutronszórás

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása Közlekedési alkalmazásokhoz Kriston Ákos, PhD hallgató, Kriston Ákos, PhD hallgató, Inzelt György,

Részletesebben

A MIKROFÚRÓ SZERSZÁMOK ÁLLAPOTFELÜGYELETE

A MIKROFÚRÓ SZERSZÁMOK ÁLLAPOTFELÜGYELETE A MIKROFÚRÓ SZERSZÁMOK ÁLLAPOTFELÜGYELETE Dr. Dömötör Ferenc 1 egyetemi adjunktus, Farkas Balázs Zsolt 2 egyetemi tanársegéd, Dr. Szalay Tibor 3 egyetemi docens, Újvári Zoltán 4 egyetemi hallgató 1 BME

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Terméstérképezés, betakarítás I. 149.lecke A betakarítás és terméstérképezés

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nemes Imre Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, Pf. 7 H-7, Tel: (7) 8-6, Fax: (7) -7, e-mail: nemesi@npp.hu

Részletesebben

Web Services. (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform

Web Services. (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A Web Service Web Service definíciója Számos definíció létezik. IBM [4] A Web

Részletesebben

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Gradus Vol 3, No 1 (2016) 245-251. ISSN 2064-8014 ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Hoyk Edit 1*, Kovács András

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai Borbély Sándor CISA, CISM, CRISC Információvédelmi projekt vezető sandor.borbely@noreg.hu Tartalom Az ipari hálózatnál mennyiben, és miért

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész)

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Aki egy kicsit is nyomon követi a GNSS technológia aktualitásait, az egyre gyakrabban találkozhat különböző cikkekkel, értekezésekkel, melyek

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

Elektrotechnika - Bemutatkozás

Elektrotechnika - Bemutatkozás Elektrotechnika - Bemutatkozás Előadások a VIK Villamosmérnöki szak alapképzéses hallgatói számára Dr Vajda István egyetemi tanár Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék

Részletesebben

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Kozma-Bognár Veronika 1 Szabó Rita 2 Berke József 2 1 ügyvivő szakértő, Pannon Egyetem, Meteorológia és Vízgazdálkodás

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2 A mélyebb tüdőrégiókból tisztuló radon-leánytermékek dózisjáruléka a centrális légutakban 23 A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN Kudela Gábor 1, Balásházy

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015

ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015 Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium 2015. november 19. A MAGYAR

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági Szakmai Nap

Közlekedésbiztonsági Szakmai Nap Közlekedésbiztonsági Szakmai Nap 2011. November 23. 1 Svinger László üzletágvezető 3M. Minnesota Mining & Manufacturing 2 3M technológiák Ab Abrasives Ac Acoustics Ad Adhesives Am Advanced Materials An

Részletesebben