Fehérjék nanomechanikai tulajdonságainak vizsgálata Atomi Er Mikroszkópiával NEMES CSILLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fehérjék nanomechanikai tulajdonságainak vizsgálata Atomi Er Mikroszkópiával NEMES CSILLA"

Átírás

1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Fehérjék nanomechanikai tulajdonságainak vizsgálata Atomi Er Mikroszkópiával NEMES CSILLA Témavezet : Dr. Rozlosnik Noémi ELTE, Biológiai Fizika Tanszék Semmelweis Orvostudományi Egyetem Doktori Iskola Ionizáló és nem ionizáló sugárzások biológiai hatásai Programvezet : Dr. Rontó Györgyi 2002

2 Kutatási célkit zések és módszerek Az utóbbi évtizedekben fontossá vált a felületek lokális mechanikai és adhéziós tulajdonságainak, valamint a nanoskálájú intra- és intermolekuláris kölcsönhatásoknak fiziológiás környezetben való vizsgálata. Molekuláris felbontású szerkezeti vizsgálatok hagyományos mikroszkópos és spektroszkópiás technikákkal végezhet k. A makromolekulák funkcionális tulajdonságai pedig különböz biokémiai és molekuláris biológiai módszerekkel vizsgálhatók. Következtetések levonását a különböz módszerekkel nyert szerkezeti illetve funkcionális információkból nehezíti, hogy az eljárások eltér minta-el készítést igényelnek. Ugyanakkor ezekkel a módszerekkel nagyon kevés információ nyerhet a biológiai molekulák felszínér l, lokális felületi tulajdonságairól, a molekulán belül és a molekulák között ható er kr l. Ezen a téren nagy el relépést jelentett az atomi er mikroszkópia (AFM) kifejlesztése és felhasználása nanoskálájú er mérésekre. A lokális er spektroszkópia segítségével a felület egy jól meghatározott pontján felvesszük az er -

3 távolság függvényt, ahol a távolság alatt a t z-irányú elmozdulását értjük, az er pedig egyenesen arányos a t t hordozó rugólapka elhajlásával. A görbe alakjából és a kezdeti meredekségb l következtethetünk a minta felületi tulajdonságaira (lokális adhézió, deformálhatóság), információkat kaphatunk a a biológiai makromolekulák között fellép er k nagyságáról, egyes kémiai kötések er sségér l. A fent említett tulajdonságok vizsgálata az utóbbi id ben egyre nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen ezek a nanoskálán m köd kölcsönhatások határozzák meg az anyagok makroszkópikus tulajdonságait. Így pl. a mikroszkópikus adhézió számos folyamatot nagymértékben befolyásol: a különböz festékek és ragasztók hatékonyságát, a gyógyszerek hatásmechanizmusát. Szintén fontos az anyagok mikroszkópikus rugalmasságának ismerete, mivel ez határozza meg a különböz rendszerek szerkezeti és dinamikus jellemz it. Fontos a különböz makromolekulák között fellép nano- vagy pikonewton nagyságú er k ismerete és tanulmányozása is, mivel minden biológiai, biokémiai folyamatot (DNS replikáció,

4 fehérje szintézis, enzim reakciók, a specifikus és nemspecifikus antigén-antitest komplex kialakulása, stb.) az intermolekuláris er k határoznak meg. Tudjuk, hogy az oldat ionösszetétele befolyásolja a fehérjék szerkezetének stabilitását és felületi tulajdonságait, s ezek közül is leginkább az oldhatóságát. Vannak olyan ionok, amelyek stabilizálják a natív szerkezetet, de csökkentik az oldhatóságot. Ezek általában polárosak és úgy befolyásolják a fehérjéhez kötött víz szerkezetét, hogy az a szerkezet stabilitását fokozza. Ilyenek például a foszfát-ion, szulfát-ion. Más ionok csökkentik a stabilitást és növelik a fehérjemolekulák oldhatóságát, roncsolják a víz térhálós szerkezetét, mint például a tiocianát-ion. A klór-iont semlegesnek tekintjük, ugyanis alig van hatása a víz szerkezetére és M-os koncentráció tartományban a fehérjékre sem gyakorol hatást. A doktori értekezésemben két különböz, de bizonyos pontokon mégis kapcsolódó témával foglalkoztam: fehérjék nanomechanikai tulajdonságainak vizsgálatával és a fehérjéket alkotó alegységek kitekeredéséhez szükséges er meghatározásával. A

5 különböz fehérjéken végzett er -méréseim további kísérletek kiindulópontjául szolgálnak, amelyek arra irányulnak, hogy összefüggést találjunk a fehérjék nanomechanikai és adhéziós tulajdonságainak változásai és a sejtek szerkezetében és m ködésében bekövetkezett változások között. A vizsgált fehérjék fontos szerepet játszanak a szervezetben. Az extracelluláris mátrixot alkotó két nem kollagén-szer fehérje, a laminin-nidogén komplex és a tenascin, kulcsfontosságúak a sejt alakjának meghatározásában, a sejt-sejt közötti adhézióban. Az albumin és a metallothionein ([1], [2]) részt vesznek számos anyag, ligandum, fém szállításában, homeosztázisuk fenntartásában és más folyamatban. A lizozim enzim aktivitással rendelkezik és a szervezet baktériumok elleni védelmében játszik fontos szerepet. A nanomechanikai méréseinkben a lizozimet, mint modell fehérjét használtuk, mivel kis molekulatömeg, globuláris (14kD és 129 aminosavból áll) fehérje, amely kísérleti körülményeink között könnyen letapasztható a szilárd hordózóra (csillámra).

6 Tudományos eredmények 1. Az er -spektroszkópai módszerrel különböz ionösszetétel és ion-er sség oldatokban felvettem az er - elmozdulás görbéket az AFM t mozgási sebességét változtatva. A különböz sebességeken felvett görbék hiszterézisének változásából az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 1.1. Az AFM t mozgási sebességének viszonylag kis tartományában (hozzávet legesen 60 és 280 µm/s közötti tartományban) a fehérje-réteg newtoni folyadékként viselkedik és ebben a tartományban jó közelítéssel alkalmazható Stokes törvénye, amib l a réteg viszkozitását kiszámíthatjuk [3] A viszkozitás az intermolekuláris súrlódás következménye, amely az oldat összetételével változik. Az általam használt ionok esetében a kapott viszkozitás eredmények összhangban vannak a Hofmeister-sorozat ionjainak a fehérjék oldhatóságára és stabilitására gyakorolt makroszkópikus hatásáról leírt megfigyelésekkel.

7 1.3. A viszkozitás legmagasabb értékét a foszfát-ionok jelenlétében figyeltem meg. A Hofmeister sorozatban a foszfát-ionok csökkentik a fehérje molekula oldhatóságát, tehát a fehérje rétegnek valószín leg kisebb lesz a szabad-víz tartalma. Ez megnövelheti a molekulák között adhéziós er t, és ez jelentkezik a viszkozitás növekedésében. Ennek megfelel en, a legalacsonyabb viszkozitást a tiocianát-ion jelenlétében figyeltük meg, amely annak a következménye, hogy több szabadon mozgó vízmolekula került a fehérjerétegbe. A klorid ionok a várakozásunknak megfelel en köztes hatást gyakoroltak A fehérje molekula deformálhatósága, a k p, a tiocianát-ionok jelenlétében a legkisebb, amely összhangban van a destabilizáló hatással, és a legnagyobb a stabilizáló hatású foszfát jelenlétében [3] Laminin esetében nem tudtuk ugyanazt a megközelítést használni a molekularéteg jellemzésére, mint amit a lizozim molekula esetében. A magyarázat az, hogy a fehérjerétegben a

8 molekulák er sen kötött hexagonális térszerkezetet alkotnak, és így a réteg még közelít leg sem viselkedik newtoni folyadékként. 2. A fehérjeláncot alkotó alegységek küls er hatására történ ki/visszatekeredési (folding/unfolding) folyamatai a molekula mechanikai stabilitását jellemzik. Nagyon sok fehérje mechanikai szerepet is betölt az él rendszerekben, ilyenek pl. az izomfehérjék és a sejtvázat ill. a sejtek közötti állományt alkotó fehérjék. Ezért ezen molekulák mechanikai stabilitásának vizsgálata további szerkezeti tulajdonságokkal kapcsolatos információt szolgáltathat. Ezek a fehérjék polipeptid-láncuk jellegzetes "kitekeredésén" keresztül fejtik ki funkcióikat A humán szérum albumin mechanikai er hatására történ ki/visszatekeredési folyamatait vizsgáltuk, meghatározva egy-egy alegység kitekeredéséhez szükséges er nagyságát illetve két csúcs közötti távolságot, amely egy kitekeredett alegység hosszának felel meg Az albumin ph függ konformációs átalakuláson megy keresztül, amely az er méréseken is megfigyelhet. Savas ph-n egy alegység

9 kitekeredéséhez szükséges er és két er csúcs közötti távolság lecsökkent. Ez azzal magyarázható, hogy alacsony ph-n az inter- és intramolekuláris er k átrendez dnek, s a fehérje-lánc konformációja lazább lesz A laminin molekulán mért er -elmozdulás görbék összetettek, hiszen a fehérje több nyújtható alegységbõl áll: (α-helikális régiók, α-helixet és β- lemezkét tartalmazó globuláris alegységek). Így az er -elmozdulás görbék értelmezése bonyolultabb feladat. A görbéken megjelen csúcsok egymástól való távolságának és a hozzájuk tartozó er knek eloszlás-függvényéb l egyértelm en meg lehetett határozni, hogy melyik alegység kitekeredésére jellemz ek a csúcsok [4] A kitekeredési er kre kapott mérési eredményeink alapján megállapítottam, hogy a laminin molekulát alkotó globuláris alegységek átmenetet jelentenek azon struktúrák között, amelyek csak α-helixb l vagy csak β-lemezkékb l állnak.

10 A doktori értekezés téziseihez kapcsolódó közlemények [1] Zs. Szitányi, Cs. Nemes and N. Rozlosnik: "Metallothionein and heavy metal concentration in blood" Microchemical Journal 54, (1996) [2] Zs. Szitányi, Cs. Nemes and N. Rozlosnik. "Lead detoxification: the roles of essential metals and metallothionein" Central European Journal of Enviromental and Occupational Medicine 4 (1), (1998) [3] Cs. Nemes, J.J. Ramsden, N. Rozlosnik "Direct measurement of the viscoelasticity of adsorbed protein layers using atomic force microscopy" Phys. Rev. E. 60(2), R1166-R1169 (1999) [4] Cs. Nemes, J.J. Ramsden, N. Rozlosnik "The unfolding of native laminin investigated by atomic force microscopy" Physica A (2002)

11 Közlemények konferencia kiadványokban [5] Cs. Nemes, J.J. Ramsden, N. Rozlosnik "Direct measurement of nanomechanical properties of thick layer of lysozyme" Polymer Preprint 39(2), (1998) Magyar nyelv közlemények [6] Rozlosnik N., Nemes Cs., Glavák Cs. "Pásztázó er méréses mikroszkópia " Modern fizikai mérések biológusoknak, jegyzet, szerk.: Rozlosnik Noémi (ELTE, 1999) [7] Nemes Cs., Ramsden, J.J., Rozlosnik N. "Atomer -mikroszkópos mérések biológiai alkalmazásai" Fizikai Szemle 2, (2002)

Szakmai beszámoló. az F49514 számú, című ifjúsági OTKA pályázathoz

Szakmai beszámoló. az F49514 számú, című ifjúsági OTKA pályázathoz Szakmai beszámoló az F49514 számú, Lokális mechanikai stabilitás és rugalmasság a titin izomfehérjében című ifjúsági OTKA pályázathoz Pályázatom célja volt megvizsgálni és leírni a titin óriás izomfehérje

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

HISZTIDINTARTALMÚ OLIGOPEPTIDEK KOMPLEXKÉPZİ SAJÁTSÁGAI. A PRION PROTEIN PEPTIDFRAGMENSEI FÉMION-SZELEKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA.

HISZTIDINTARTALMÚ OLIGOPEPTIDEK KOMPLEXKÉPZİ SAJÁTSÁGAI. A PRION PROTEIN PEPTIDFRAGMENSEI FÉMION-SZELEKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA. HISZTIDITARTALMÚ LIGPEPTIDEK KMPLEXKÉPZİ SAJÁTSÁGAI. A PRI PRTEI PEPTIDFRAGMESEI FÉMI-SZELEKTIVITÁSÁAK VIZSGÁLATA. Doktori (PhD) értekezés Jószai Viktória Debreceni Egyetem Debrecen, 2008 HISZTIDITARTALMÚ

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben

KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA

KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA SOHÁR PÁL KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA A mágneses magrezonancia-spektroszkópia fiatal tudományág, alig három emberöltő telt el annak a közleménynek a megjelenése

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS SZAKDOLGOZAT FÖLDES TAMÁS NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 3 NA MAS ÉS MQMAS MÓDSZEREKKEL TÉMAVEZETŐ: DR. ROHONCZY JÁNOS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 1 Tartalomjegyzék A gyógyszertan tárgya és ágai... 2 A gyógyszer fogalma, farmakográfia...

Részletesebben

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Készítette: Kálmánné Tuboly Eszter Konzulens: Prof.

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 63 Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására ÁLLÓ Anita, 1 GADÁR László, 2 FÖLDÉNYI Rita 1

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Kádár László Péter okleveles vegyészmérnök Témavezető:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben Európai Bizottság Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben TERVEZET A 2006.NOVEMBER 22-24-I CWG KONZULTÁCIÓRA REACH megvalósítási projekt, 3.10 I JOGI NYILATKOZAT

Részletesebben

A Cyclophilin D és az adenin nukleotid transzlokátor szerepe a mitokondrium működés károsodásában

A Cyclophilin D és az adenin nukleotid transzlokátor szerepe a mitokondrium működés károsodásában A Cyclophilin D és az adenin nukleotid transzlokátor szerepe a mitokondrium működés károsodásában Doktori tézisek Dr. Vajda Szilvia Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola Témavezetők:

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Doktori (PhD) értekezés Írta: Solymosné Majzik Etelka Témavezető:

Részletesebben

Árjegyzői viselkedés belső kockázatelosztás mellett. Hogyan befolyásolja az árjegyzést az árjegyzők egymás közötti kereskedése?

Árjegyzői viselkedés belső kockázatelosztás mellett. Hogyan befolyásolja az árjegyzést az árjegyzők egymás közötti kereskedése? MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2015/22 Árjegyzői viselkedés belső kockázatelosztás mellett Hogyan befolyásolja az árjegyzést az árjegyzők egymás közötti kereskedése? HAVRAN DÁNIEL - SZŰCS BALÁZS

Részletesebben

Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése

Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése DR. SZÉP IVÁN MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete ÖSSZEFOGLALÁS Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében az utóbbi években folyó galliumarzenid kutatások

Részletesebben

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban MTA Doktori Pályázat Doktori értekezés Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék Budapest 2010 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben