Alagútépítési módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alagútépítési módszerek"

Átírás

1 Alagútépítési módszerek

2 Az igazi mővészet az alagútépítésben a nagy kızetnyomások megelızése, ami sokkal eredményesebb tudomány, mint a már fellépı kızetnyomások felvétele. Az elsı a szellemi, a másodikat a durva fizikai munkával lehet összehasonlítani Ržiha

3 Alagutak építési módjai alagútépítés szilárd kızetben fejtés eszközei - mechanikus bontással, fúrással - marófejjel - robbantással biztosítás módja - alagútépítés szabad homlokfejtéssel megtámasztás nélkül - alagútépítés szabad homlokfejtéssel, de megtámasztással alagútépítés közepes, vagy alacsony szilárdságú kızetekben, talajokban szelvény részletekben kifejtı és kifalazó módszer - alátámasztó (belga) módszer - maghagyó (német) módszer - fenékboltozatos (olasz) módszer - kombinált módszer szelvényt részletekben kifejtı, de egyben kifalazó módszer - hossztartós (angol) módszer - szaruzatos (osztrák) módszer - győrős építési módszerek (Kuncz, Bernold, kölni)

4 Régi bányászati eljárások

5 Alagút részeinek megnevezése

6 Talptáróból való feltörés 1. táróban a szállítás; 2. táróban a munkavégzés Egymástól független munkavégzés; a szelvény a vázolt részletekben való kifejtése, a végleges falazat alulról felfelé haladva folyamatosan készül. Elınyei tágas munkatér, nagy haladási sebesség.

7 Rove alagút Marseille mellett, 22 x 15,40 m, and osztott fejtések

8 Magfejtéses (strozze) módszerrel Fejtés felülrıl lefelé, adott sorrendben. A fejtés, szállítás nincs különválasztva, szállítási útvonal állandó áthelyezése. Elınyei jó szellızés, áttekinthetı, összefüggı munkavégzés.

9 Süvegszelvényfejtése (Kalott fejtés) Gerinctáróból kiindulva adott győrőhosszban kifejtik a süvegszelvényt, majd talajra állítva, vagy hosszirányú vállgerendára támasztva elkészül a tetıboltozat. Ezt követi a középsı lemélyítésbıl felváltva kétoldalt kiágazva megépül az oldalfalazat.

10 Réseléses módszer Alulról felfelé haladó réseléses fejtés. Állékony kemény sziklatalajban alkalmazható, ideiglenes megtámasztás nélkül is alkalmazható. Végleges falazat itt is alulról felfelé összefüggı egészben készül.

11 Alulról felfelé építési módszer Leglazább talajban elıször a talptáróból indított keskeny vágatokban készül el a falazat talprésze. Lépcsıs eltolásban készül a középsı rész, majd egy újabb lépcsıben a felsı rész.

12 Oldaltárós módszer Alacsonyabb szilárdságú talajban, ahol a tetıboltozat ráállítását nem engedi meg. Elıször az oldal falak épülnek meg az oldaltárókban. Majd a gerinctáróból indulva kifejtik a süvegszelvényt és a kész oldalfalakra támaszkodva megépül a tetıboltozat. Legvégén fejtik ki a bennmaradt földmag részt.

13 Talptáró általános elrendezése

14 Belga építési mód (alátámasztó) 1: gerinctáró építése; 2: gerinctáró biztosítása és bıvítése; 3: teljes kalott kifejtése; 4: mintaív és zsaluzat beépítése; 5: fıteboltozat betonozása; 6: fıteboltozat egyik oldalának aláfejtése és az oldalfal beépítése; 7: a fıteboltozat másik vállának aláépítése; 8: munkahézagok Elınyei: a fıte gyors végleges biztosítása, a boltozat gyors megépítése

15 Német módszer - maghagyásos a. talptárók hajtása betonozása; b. fejtáró hajtása; c. süvegszelvény kifejtése; d. mintaív állítása, boltozat betonozása; e. talp (ellenbolt) betonozása; f. belsı vasbeton bélés építése. Gyenge teherbírású talajban alkalmazható elınyösen.

16 Angol módszer (szelemenes) A szelvényt egyben falazzák ki. Hossztartós, korona gerendás eljárás.

17

18 Kuncz-féle építési módszer Vasszerkezető dúc-és mintaívek, tengelyirányú fapallózás. Német és a belga építési módszer tovább fejlesztése.

19 Kölni építési mód Vasszerkezető merevítı bordák Hosszirányban átfedı, elıresajtolt acél hullámpallók. Nagyon laza talajban is jól alkalmazhatók, minimalizálja a süllyedéseket

20 Bernold építési módszer Építés sajtolt tőzıpallókkal 1: késtámok 2: vágóél 3: injektálás 4: betonfalazat 5: Bernold-lemez; 6: acél mintaívek; 7: hidraulikus támasztótalpak A klasszikus alagútépítés nehézkes, többszöri átváltását és gyorsan elhasználódó dúcolásokat igénylı építési módszereit teszi egyszerőbbé és gyorsabbá.

21 Háttérőr kitöltése Tömedékeléses szemcsés, zúzott fejtési anyaaggal, késıbb injektálással

22

23 Osztrák alagútépítési eljárások régi osztrák alagútépítési eljárás újabb osztrák alagútépítési eljárás új osztrák alagútépítési eljárás (NÖT, NATM) legújabb osztrák alagútépítési eljárás

24 A régi osztrák alagútépítési módszer ismérvei: a keresztmetszet a fıtétıl a talpig szeletekben kevesebb, vagy több részfelületekben fejtik és ideiglenesen biztosítják, a dúcolat többszöri átépítésével. a végleges falazat - régebben téglából, késıbb betonból - alulról felfelé haladva egy folyamatos munkamenetben épül meg. talpboltozat sokszor meg sem épült, illetve jóval késıbb került be. a fejtési frontok nagyszámú variálhatósága, aminek a célja, hogy nagy létszámú csapatok tudjanak egyszerre dolgozni, amivel csökkenthetı az építési idı. Alkalmazások: Oberau alagút, Lipcse-Drezda, ban Alpokon átvezetı alagutaknál

25 Régi osztrák alagútépítési eljárás Elınye kevésbé állékony talajban is alkalmazható kereszttartós kialakítású hosszirányú pallózás talptáró mint kutató táró is funkcionál több munkafelületet is biztosít szelvény falazata egy folytonos menettel elkészíthetı Hátránya szőkös munkavégzési terek az ácsolatok miatt süllyedés érzékenység a folyamatos átépítés miatt talajkörnyezet hosszú ideig a hajlékony, könnyőácsolatra nehezedik, ami süllyedéseket okoz. gyakori váltás fejtés és dúcolás között lassú elırehaladást eredményez, nem automatizálható

26 Régi osztrák alagútépítési eljárás

27 Régi osztrák alagútépítési eljárás

28 Régi osztrák alagútépítési eljárás

29 fejlıdés Az újabb osztrák alagútépítési eljárás abban különbözik a régitıl, hogy a a lényeges biztosítási elemekhez acélt használtak. F. Rziha a tovább fejlesztés keretében ötvözte a győrős építési mód elınyeit az újabb osztrák építési eljárással. A fejlıdés késıbbi szakaszában a győrős építési módból kifejlıdött a Kuncz-féle vegyes anyagú építési eljárásba. A Kuncz-féle eljárást sok esetben csak a kalott fejtésénél alkalmazták. Ebbe a sorba tartozik a kölni alagútépítési eljárás, amely győrős építési mód elveszı vasszerkezeti elemekkel, ami az utólagos felszíni süllyedések kiküszöböléséhez vezetett

30 Új osztrák alagútépítési eljárás L. Rabcewicz: Patentschrift, Östereichisches Patent Nr , : keresztmetszet fejtése 2: viszonylag könnyő segédboltozat építése 3: talpboltozat építése 4: teherhordó boltozat 5: boltozatot támasztó vállak 6: szigetelés A kifejtett üreget ideiglenesen egy csekély falvastagságú héjjal biztosítják, ami lehetıvé teszi, hogy a hegynyomások részben leépüljenek és a környezı kızettestnek adja át. A végleges falazat így kisebb terhelést kap és idıben késıbb építhetı be, lényegesen kisebb vastagsággal. Mérésekkel figyelemmel kell viselni a deformációkat, aminek eredményeit a falazat méretezésénél figyelembe kell venni.

31 Új osztrák alagútépítés filozófiája L. Müller: Der Felsbau, Band 3. Tunnellbau, Stuttgart, pontban foglalja össze a NÖT alaptételeit: A fıteherhordó szerkezet a kifejtett teret körülvevı kızet/talajtömeg. Az ideiglenes biztosítás és a végleges falazat csak közvetítı szerepet játszik, feladata az, hogy elımozdítsa azt, hogy a kızettömegben kialakuljon a teherviselı győrő, vagy egy háromdimenziós teherviselı héj. A kızettömeg belsı erıit primer feszültségek olyan mértékben kell megırizni, amennyire csak lehetséges. A lazulást és omlást meg kell akadályozni, ezért kellı idıben megfelelı teherbírású megtámasztást kell beépíteni. A kızetmozgások idıbeni lefolyását, a kızetmozgások nagyságát, a kızet és a biztosítás közös mozgását mérni és megfelelıen értékelni kell. A laboratóriumi vizsgálatok és különösen a helyszíni mérések jó segítséget adnak ehhez.

32 A kızetmozgás, a várható nyomás és mozgás szempontjából, az állékonysági értékelés és a mozgások idıbeli lefolyása a legfontosabb tervezési paraméterek. A falazat mint az ideiglenes dúcolás, mind a végleges vékony és hajlékony kell legyen. Ez kiküszöböli azt, hogy nagy nyomatékok keletkezzenek a falazatban és minimumra csökkenti a hajlítási repedések, törések megjelenésének lehetıségét is. A falazat teherbírásának növelését elsısorban háló beépítésével, horgonyok alkalmazásával, acélbordákkal kell elérni és nem a falazat vastagításával. Statikailag az alagútszerkezetet úgy tekintik, hogy az vastagfalú csı, amely kızetbıl, dúcolásból, belsı falazatból áll. Ez az alagútszerkezet azonban csak akkor dolgozik, ha zárt alakú ezért fontos a győrő mielıbbi zárása.. A kızetmozgások lefolyását alapvetıen meghatározza a zárási idıtartam. A kalott elırehaladásával a felsı szelvényrész, mint konzolosan kinyúló félhenger jelentıs hajlítási igénybevételnek lehet kitéve. A feltámaszkodás vonalában a felsı héj nagy nyomást gyakorol a kızetre.

33 Ezek az alaptételek lényegében már korábban is ismertek voltak az alagútépítésben, úgymint a korai győrőzárás fontosságát (F. Rźiha -1874), hajlékony vékony héj alkalmazása ( W. Schmidt 1926), de L. Rabcewicz, L. Müller és F. Pacher munkássága és érdemei, amit a NÖT területén végeztek és kiérdemeltek, ezáltal nem csökkenek. A kızetmechanika területén szerzet új ismeretek és a biztosító elemek területén elért fejlıdés révén egy új mozgalom bontakozott ki, ami az alagútépítésnek nagyon jót tett.

34 NÖT mai értelmezése Lövelltbeton, amely biztosítja a hézagnélküli kapcsolatot a kızettel/talajjal. nem csak, mint önálló teherhordó szerkezetként mőködik, hanem a kızetfelületet is bevonja. a "beton-kızet" mint öszvérszerkezet funkcionál, ahol a jelentıs terhet a kızet viseli.

35 Horgony, amely a beton-kızet közötti kapcsolat a horgony révén tovább javul. a kızet tagoltságából, repedezettségébıl eredı inhomogenitást csökkenti. az öszvérszerkezet által alkotott teherhordógyőrő kiszélesíthetı a kızetben. a fejtésbıl (robbantásos) eredı fellazulások részben semlegesíthetık.

36 Acél-, rácsostartó, amely fejfeletti védelem a beépítése után. azonnal képes terhet viselni a lövelltbeton felhordása után. a lövelltbeton győrő irányú vasalását adja. megkönnyíti a geometriai és méréstechnikai követelmények kielégítéséhez.

37 Legújabb osztrák alagútépítési eljárás Ez alatt az elnevezésen a NÖT tovább fejlesztését kell érteni, ahol a bányászatban használatos kontrolált deformációt felvenni képes biztosítási elemet vették át. Ez a megoldás lehetıvé teszi, hogy az addig átlagosan 50 cm kızetdeformáció mellett akár 120 cm-es deformációkat is kezelni tudják.

38 NÖT viszonylag lassú fejtési sebességhez egy vékony, hajlékony héj rendelhetı. a részszelvény mérete erısen függ az alkalmazott ideiglenes biztosítási elemektıl. szakképzet építık és a mérési eredmények állandó kiértékelése szükséges. bárminemő zavar esetén a rizikó nagy a lövelltbeton homogenitását és minıségét biztosítani kell. építési szünetek negatív hatással vannak. gyors győrőzárás idı és rövid győrőzárási távolság növeli a biztonsági szintet

39 NÖT

40 Fenner-Pacher jelleggörbék különbözı kızettípusokra I: szilárd kızet II: mállott, töredezett kızet III/1: nyomás alatti kızet III/2: szilárd, majd fellazult kızet

41

42

43

44

45

46 Építési módszerek a kızet-minıség függvényében

47 Deformációs-fuga a lıttbetonnál

48 NÖT

49 NÖT

50

51

52 Keresztmetszet kialakítással kapcsolatos megfontolások szilárd kızet: a szelvény szabadon alakítható, függıleges oldalfal, fıte akár síkfelülető ha a tagoltság csekély (zavartalan gránittömb, mészkıtömbben) biztosítás nem szükséges, vagy csak csekély, lokális biztosítás. a majdnem szilárd, de tagolt kızet: keresztmetszetek gyenge, vékony biztosítással, vagy csak rendszer-horgonyzás. A kızetfelületet követı vékony lövelltbeton bevonat, látszó horgonyfej kialakítással. önmagában szilárd, de pergı kızet: általában csak a kalottot biztosítják horgonnyal, és hálóval. önmagában szilárd, de nagytól az óriás blokkal tagolt kızet: a tagoltsági távolság kétszeresénél kisebb alagutaknál, a blokkokat megfogó rendszer-horgonyzással biztosítható. Nagyobb nyílású alagutaknál a falazatot átlyukaszthatja, így azt nyírásra vasalni kell.

53 töredezett, közepesen állékony kızet: a kalott köríves kialakítása, vízszintes talppal, körkörös biztosítással, esetleges megmaradandó horgonyzással. deformálódó, ill. erısen deformálódó kızet: függetlenül attól, hogy a deformációra való hajlam a magas primer feszültségekbıl, vagy a kızet alacsony szilárdságából ered, a keresztmetszet alakja a lehetı legjobban közelítsen a körszelvényhez, habár a talp része az laposabb is lehet (békaszáj profil). Az elsıdleges falazat erısebb kivitelben készül, anélkül, hogy a hajlékony, rugalmas biztosítási elem alkalmazásának elvét feladnánk. Horgonyzás alkalmazásával kialakíthatjuk a kızet és a falazat együttdolgozását, a kızetben a teherhordó győrőt. Az talpboltozatot is meg kell építeni és gyors győrőzárást kell elıirányozni egyoldalú hegynyomás: hegyoldalakban lévı alagút, ahol kúszásból eredı nyomások vannak. Aszimmetrikus falazat, amely a völgyoldalon kell megerısíteni, alapszélesítés.

54 oldaltámasztás nélküli kızet: meredek tájolású tagoltságnál, vagy magas plaszticitású kızetnél, ahol a kızet ágyazási ellenállása kicsi. Ebben az esetben a kalott, illetve a mag fejtésénél negatív konvergencia lép fel, vagyis kalott-láb, illetve oldalfal kifelé mozdul. Az utolsó két esetben erıs talpboltozatot kell készíteni. kızet erıs oldalnyomással: erıs, vastag talpboltív szükséges. plasztikus kızet: erıs talpboltozat, körszelvényő keresztmetszet. duzzadó kızet: erıs, vastag, leterhelı talpboltozat, vagy biztosítás kiépítés két lépésben, ahol az elsı lépésben olyan biztosítás készül, amely nagy alakváltozásokat képes felvenni, majd miután a kızet alakváltozása lecsenget elkészül a végleges falazat. Továbbá olyan kétrétegő falazat, ahol a két réteg között holtterek vannak, amik a kızet duzzadásából eredı alakváltozásokat fel tudja venni.

55 Minimális keresztmetszet méret: 5m 2, kivéve a csısajtolást. (gépek és személyzet helyigénye miatt. Maximális keresztmetszeti méret: építéstechnológiailag nincs lehatárolva, nagyobb keresztmetszetek részkeresztmetszetekkel fejthetı ki.

56 Teljes keresztmeszet fejtése marófejjel (Channel-tunnel, Castle Hill)

57 Keresztmeszet vízszintes osztása kızetben

58 Keresztmeszet vízszintes osztása kızetben

59 Keresztmeszet vízszintes osztása laza kızetben

60 Keresztmeszet vízszintes osztása laza kızetben

61 Keresztmeszet vízszintes osztása fıtegerendával kızetben

62 Keresztmeszet vízszintes osztása laza kızetben

63 Keresztmeszet vízszintes osztása laza kızetben

64 Keresztmeszet függıleges osztása laza kızetben

65

66 Keresztmeszet oldaltárós osztása laza kızetben

67 Keresztmeszet oldaltárós osztása laza kızetben

68 Keresztmeszet oldaltárós osztása laza kızetben

69 Keresztmeszet oldaltárós osztása laza kızetben

70

71

72

73 Nagy keresztmeszet osztása kızetben

74

75

76 Többvágatos egymásba metszı vágatos fejtés

77

78

79

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE A beton (a továbbiakban: vasalatlan beton), vasbeton és feszített beton anyagú közúti hidakat (a továbbiakban: betonhidak) az I. fejezet 2. szakasza szerinti terhekre és

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási elınyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a kerámiaköpeny speciális kialakításának köszönhetıen kedvezı hıtechnikai

Részletesebben

15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK

15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK 15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK Dr. Mikó Balázs Horváth Richárd A számítógéppel segített tervezés nem fejezıdik be a termék modellezésével és a rajzkészítéssel, további felhasználásra szánjuk azokat. Ezen

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

Fogaskerékhajtásról röviden

Fogaskerékhajtásról röviden Fogaskerékhajtásról röviden II. FMK. BSc. hallgatói részére (tananyag kiegészítı segédlet) Németh Gábor egyetemi adjunktus Sopron, 2007 Tartalomjegyzék FOGASKEREKEK TÍPUSAI, FAJTÁI... 3 FOGASKEREKEK JELLEMZİ

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvetı célkitőzés, hogy tőz esetén az építmény állékonysága egy elıírt, de korlátozott idıtartamra - amennyiben

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni:

Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni: Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni: A képernyı elıtti munkavégzés napjaink általános gyakorlatává vált. A számítógépet, mint a legmodernebb technikát szoktuk

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 94-102. o. A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

A szervezetpszichológia egyes kérdései

A szervezetpszichológia egyes kérdései A szervezetpszichológia egyes kérdései Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek

Részletesebben

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI VIII. Évfolyam 4. szám - 2013. december Fenyvesi Csaba fenyvesic@npp.hu ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI Absztrakt Erőművi üzemviteli folyamat modellezése segítséget nyújt az üzemviteli

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben