Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/"

Átírás

1 EMLA Kö rnyezeti Management és Jog Egyesület Kö rnyezettudatos Vá llalatirá nyítá si Egyesület Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése /tanfolyami segédlet/ A programot tá mogatta az Oktatá si Minisztérium augusztus

2 2003 augusztus Kö szö njük az Oktatási Minisztérium támogatását! Szerkesztő: Sándor Csaba Szerzők: Dr. Bándi Gyula (Kö rnyezetjog) dr. Kiss Csaba (Kö rnyezetjog, engedé lyezés, társadalmi részvé tel) dr. Berki Zsuzsa (A kö rnyezetvédelmi felügyelőségek ható sági tevékenysé ge, annak eljárási kérdései) dr. Szlávik János (A kö rnyezeti irányítás (lokális) rendszere) dr. Kó si Kálmán, dr. Valkó László (Kö rnyezetmenedzsment) Kiadja az EMLA Kö rnyezeti Management és Jog Egyesület Budapest, Garay u Tel/fax: , Web:

3 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédlet - Kö rnyezetjog 3 Tartalom Dr. Bá ndi Gyula: Környezetjog 7 I. A kö rnyezet és a kö rnyezetvédelem fogalma, a szabályozás tö rténete 8 II. A kö rnyezetjog elvei Megelőzés, elővigyázatosság, helyreállítás A harmonikus vagy fenntartható fejlődés, illetve az integráció elve A tervszerű ség elve Az állam kö telezettség- és felelősségvállalása A társadalmi részvétel Az együttmű kö dés A felelősség vagy a szennyező fizet elve 15 III. A kö rnyezethez való jog 15 IV. A kö rnyezetjogi szabályozás mó dszere A kö rnyezetjog belső és külső integráció ja A jogi, állami befolyás érvényesülésének mó dszerei A kö rnyezethasználat elfogadható mértéke 18 V. A kö rnyezetjog intézményei és igazgatási struktúrái 19 VI. A megelőzést szolgáló kö zigazgatási jogintézmények 21 VII. A kö zvetlen beavatkozás lehetőségei és az ellenőrzés A kö zigazgatás kö zvetlen beavatkozása Az ellenőrzés 22 VIII. Kö zigazgatási jogi szankció k 23 IX. Gazdasági eszkö zö k, gazdasági ö sztö nzés 26 X. Ö nszabályozás, kö rnyezeti menedzsment 28 XI. A polgári jogi eszkö zö k lehetőségei 30 XII. A büntetőjog szerepe 34 dr. Kiss Csaba: Környezetjog - engedélyezés 37 I. Bevezetés 38 II. Kö rnyezeti hatásvizsgálat 41 III. Kö rnyezetvédelmi felülvizsgálat 46 IV. Egységes kö rnyezethasználati engedély 50 V. Telepengedély 52 dr. Kiss Csaba: Környezetjog tá rsadalmi részvétel 59 I. Bevezetés 60 II. A társadalmi részvétel 61 III. Az információ hoz való hozzáférés 62 IV. A dö ntéshozatalban való részvétel 64 V. Jogorvoslathoz való jog 65 dr. Berki Zsuzsa Környezetjog A környezetvédelmi felü gyelőségek ható sá gi tevékenysége, annak eljá rá si kérdései 69 I. A kö rnyezetvédelmi felügyelőségek 70

4 4 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédlet II. Az egyes engedélyezési eljárások A kö rnyezeti hatásvizsgálati eljárás A kö rnyezetvédelmi felülvizsgálati eljárás Veszélyes hulladékok kezelésének (hasznosításának, ártalmatlanításának, begyű jtésének, szállításának, tárolásának) engedélyezése A hulladék export, import engedélyezése A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése A levegővédelmi engedélyezés Az aktív feldolgozás (bérmunka) kö rnyezetvédelmi engedélyezé se Felszámolási és végelszámolási eljárással kapcsolatos kö rnyezetvédelmi nyilatkozat Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem 81 III. Adatgyű jtési tevékenység Levegővédelem Vízvédelem Hulladékgazdálkodás 89 dr. Szlá vik Já nos tanszékvezető, egyetemi taná r BME Környezetgazdasá gtan Tanszék A környezeti irá nyítá s (loká lis) rendszere 94 I. A FENNTARTHATÓ FEJLŐ DÉS FOGALMA, SZINTJEI ÉS Ú TJAI A fenntartható fejlõ dés értelmezése A fenntartható ság szintjei Komplex kö rnyezeti (fenntartható sági) indikátorok (ECO-21) AZ ECO-21 indikátor indokoltsága és alkalmazásának lehetőségei A kö rnyezetterhelés, a kö rnyezet állapota, és a válaszok a PSR modellben PSR indikátormátrix Az ö koló giai kö zgazdaságtan és a kö rnyezetgazdaságtan mint kétfajta megoldáskeresés 101 II. A KÖ RNYEZET GAZDASÁ GI ÉRTÉKELÉSE A természeti tõ ke mérése, a teljes gazdasági érték Szabad javak, kö zjavak Externális hatások Diszkontálási sajátosságok Kö rnyezetértékelési mó dszerek 108 III. A FENNTARTHATÓ SÁ G LOKÁ LIS PROGRAMJA (LOCAL AGENDA 21; LA21) SZERKEZETE A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntartható ságban A fenntartható ság lokális programjának szerkezete A Local Agenda 21 és a fenntartható város program tapasztalatai az Euró pai Unió ban és Magyarországon 113 Dr. Kó si Ká lmá n, Dr. Valkó Lá szló : Környezetmenedzsment 120 I. A menedzsment feladatai a vállalati kö rnyezetvédelem területén A vállalati kö rnyezetmenedzsment alapelvei A vállalati kö rnyezetmenedzsment jellemzői A kö rnyezetorientált vállalkozás előnyei és kockázatai A vállalati kapcsolatrendszer modellje, a "stakeholder" menedzsment a kö rnyezetvédelemben Az ö ko-controlling rendszer Az életciklus értékelés 127 II. A kö rnyezetvédelem integrálása a vállalat menedzsment rendszerébe A kö rnyezeti auditálás A kö rnyezet védelmének általános szabályairó l szó ló évi LIII. tö rvény A SWOT elemzés 135 III. Vállalati kö rnyezetmenedzsment rendszerek Az EMAS rendelet Szabványosítási háttér Az ISO szabvány 139

5 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédlet - Kö rnyezetjog 5

6 6 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédlet

7 EMLA Kö rnyezeti Management és Jog Egyesület Kö rnyezettudatos Vá llalatirá nyítá si Egyesület Dr. Bá ndi Gyula: Kö rnyezetjog /tanfolyami segédlet/ A programot tá mogatta az Oktatá si Minisztérium augusztus

8 8 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédle - Kö rnyezetjog I. A kö rnyezet és a kö rnyezetvédelem fogalma, a szabá lyozá s tö rténete A kö rnyezetjogi szabályozás bemutatása előtt legalább két alapfogalmat tisztázni kell: a kö rnyezet és a kö rnyezetvédelem fogalmait. A Kö rnyezetvédelem Lexikon (második kiadás, Budapest, 2002, Akadémiai Kiadó ) a kö rnyezet fogalmát négyféle mó don is megkö zelíti: 1. az é lő szervezeteket kö rülvevő fizikai, kémiai é s bioló giai kö rülmények ö sszessége; 2. a valakit kö rülvevő, valaki kö zelében lévő szemé lyek ö sszessé ge; 3. a bioló giai, ö koló giai környezet, (az élőlé ny vagy társulás é letfeltételeit megszabó külső tényezők, amik a é lőlé nyre, társulásra hatnak); 4. az a tér, terület, amelyben az ember és kisebb kö zö sségeinek é lete zajlik. A jogász számára kö zvetlenebb, hasznosítható bb é s általános mó don határozza meg a kö rnyezet fogalmát az Euró pa Tanács egyezménye a kö rnyezetre veszé lyes tevékenységekkel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről (Lugano, 1993.): A környezet magában foglalja a termé szetes erőforrásokat, legyenek azok é lők vagy é lettelenek, mint amilyen a levegő, a víz, a talaj, a fló ra és a fauna é s mindezek kö zö tti kö lcsö nhatások; ugyancsak ide tartoznak mindazok a vagyontárgyak, amelyek a kulturális ö rö kség részeit alkotják; illetve a tájkép meghatározó jellemzői. E fogalom éppen elégséges számunkra ahhoz, hogy a kö rnyezettel kapcsolatos jogi szabályozást jobban megértsük. (A ma hatályos hazai kö rnyezetvé delmi tö rvény évi LIII. tö rvény fogalmai kö zö tt egy ennél sokkal általánosabb megfogalmazást ad: kö rnyezet: a kö rnyezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete [4. b) pont)]. A kö rnyezetvédelem fogalmát is sokszor és sokat használták, mint amely a kö rnyezet megőrzésé re irányuló aktív tevékenysé gek gyű jtőhelye. A Kö rnyezetvédelmi Lexikon szerint: A kö rnyezetvé delem olyan céltudatos, szervezett, intézmé nyesített emberi (társadalmi) tevékenység, amelynek célja az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységé ből fakadó káros kö vetkezmé nyek kiküszö bö lé se és megelőzése az é lővilág é s az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében. E tevékenység tudományos alapjait elsősorban mű szaki tudományok, alkalmazott termé szettudományok és az ö konó mia képezik. Hatékonyságát és mű kö dőképessé gét a használó k felelőssé gén alapuló tö rvényi szabályozás és intézmé nyrendszer biztosítja. A hatályos környezetvé delmi törvény már általánosabb fogalmat használ: 4. z) kö rnyezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések ö sszessége, amelyeknek célja a kö r- nyezet veszé lyeztetésének, károsításának, szennyezé sének megelőzése, a kialakult károk mérséklé se vagy megszüntetése, a károsító tevékenysé get megelőző állapot helyreállítása. Az emberi fejlődésnek é s e fejlődés erősődő gazdasági-technikai vetületének szinte kikerülhetetlen velejáró jaként, mintegy nemkívánatos melléktermékeként jelent meg a kö r- nyezeti értékek károsítása, szennyezése, veszélyeztetése. A maga idejé n kikerülhetetlennek is voltak mondható k ezek a hatások, hiszen a mára világossávált kö vetkezmé nyekkel é vtizedekkel ezelőtt még senki sem számolt. Ennek megfelelően még a kö rnyezettel kapcsolatos válságjelenségekkel szembeni fellépésre sem kerülhetett sor addig, amíg ennek egyértelmű en

9 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédlet - Kö rnyezetjog 9 káros és az emberi létet mennyisé gében és minőségében egyképpen fenyegető hatásai nem váltak tartó san és mindenki számára érezhetővé. Az emberi fejlődés felgyorsulásának és a technika mint a világ új ö sszetevőjének hatásai révén a kö rnyezetet érő hatások jellemző i kö zül számos olyan elemet ragadhatunk ki, amelyek együttesen meghatározó i az egész témakö r jelenlegi és majdani kezelé sé nek. Az alábbiakban néhány ilyen jellemzőt idé zünk fel, távolró l sem a teljesség igé nyé vel, hanem a jogi szabályozás irányainak bemutatása érdeké ben: Az ember kö rnyezeti befolyása a kezdetektől megfigyelhető, de szemben az egykor elszigetelt, csak az egyes kö rnyezeti ö sszetevőket, elemeket érintő hatásmechanizmussal, a mai emberi beavatkozás áthatja a kö rnyezet természetes és mesterséges ö sszetevő inek szinte teljességét. A káros, veszélyes kö rnyezeti hatások térben is szinte korlátlanul terjednek, területi határokat nem ismerve. A kö rnyezet válságjelenségei így előbb regionálissá, majd globálissáválnak, sőt lassan még a Fö ld határain is túllépnek. Az együtthatások, a területi korlátlanság lehetősé ge mellett harmadikké nt jelenik meg a káros kö rnyezeti kö vetkezmények idő beli elhú zódása, mely tovább erősíti a veszé lyhelyzeteket és nehé zzé teszi az azokkal szembeni fellépés vagy azok kivé désének, megelőzésének, a káros kö vetkezmé nyek enyhítésének esélyeit. Az előbb említett áttételek, együtthatások, térbeli é s időbeli kiterjedtség újabb kö vetkezmé nye a várható hatások prognosztizálásának, kiszámíthatóságának nehézsége is. A keletkező hatásmechanizmusok eredmé nyét nem lehet előre látni, legalábbis kevéssé lehet felmérni. A technikai eszkö zö k, az alkalmazott technoló giák, a kö rnyezetben elő nem forduló anyagok kö rnyezeti kö vetkezmé nyeinek három é rtelemben is nem kellő kiszámítható - sága mellett megnö vekszik az emberi mulasztások, hanyagság révén előidé zett veszé lyhelyzetek vagy káresemé nyek lehetősé ge, sőt a szándé kos magatartással előidézett következmé nyek súlya is. Az előbb említett tényezővel együtt értékelve pedig még kedvezőtlenebb helyzetekre számíthatunk. Ugyancsak megnö vekszik a balesetek előre ki nem számítható következmé nyeinek potenciális kö rnyezeti veszé lye. Végezetül nem feledkezhetünk meg még egy emberi tényezőről sem, mégpedig a fejlődéssel szoros ö sszefüggésben álló an: az egyes emberi értékek, érdekek rangsorolásáról, amelyen belül a kö rnyezeti é rtékek nem jelennek meg kellő súllyal. A kö rnyezetvédelem gyö kerei elsőként a termé szetvé delem, a vízjogi szabályozás, az iparható sági kö vetelmé nyek kö rében jelentek meg, és csak sokára, a XX. század második felé ben beszé lhetünk a kö rnyezetvé delmi jog mindjobban megkülö nbö ztethető sajátosságairó l. Ennek jele a mindinkább ö nálló sodó szabályozás megjelené se, amely eleinte esetenként, később egyre inkább függetleníti magát az egyé b jogi rendelkezésektől. Ugyanakkor számos területen a másodlagos jelleg megmarad gondolhatunk itt a fö ldvé delemre, amely tipikusan a mezőgazdasági mű velé sű fö ldre koncentrál, vagy a vízgazdálkodás-függő vízvédelem sorsára. A környezet védelmének egyes részterületei szükségképpen megjelentek már száz évvel korábban is, hiszen az újonnan telepített ipari létesítmények zaját vagy levegőszennyezését már akkor is korlátozni kellett, ugyancsak szabályozni kellett a vízfogyasztást vagy védeni az egyre szű külő termé szeti é letteret. Hiányzott azonban a kö rnyezet mint egé sz ö sszefüggéseinek felismerése, a mindenoldalú fenyegetettség érzete és ennek megfelelően az átfogó védelem iránti igé ny is.

10 10 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédle - Kö rnyezetjog Az egyes országok társadalmi-gazdasági fejlettsége eltérő idő ben kívánta meg a kö r- nyezetvédelem ö nállósodását. Az elmúlt években külö nö sen második felétől soha nem látott mértékben gyorsult fel a szabályozás, amelynek oka elsősorban az EK felé tett jogkö zelítési ígéretek betartásának szüksége. Számos új szabályozási területen értünk el eredményeket ezek kö zö tt kiemelkedően fontos a hulladékgazdálkodás -, míg számos más területen átalakult, megújult, alapvetően átrajzoló dott a jogi szabályozás képe. Az évi LIII. tö rvé ny, a kö rnyezetvédelmi tö rvé ny, rendelkezé seit nem tekintjük át részletesen, de a preambulumra sort kerítünk. Az alábbiakban kiemeljük a külö n is hangsúlyozásra érdemesnek tartott részeket. Az Országgyű lés tekintettel arra, hogy a természeti ö rö kség és a kö rnyezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzé se és védelme, minősé gének javítása alapfeltétel az é lővilág, az ember egészsé ge, életminősé ge szempontjábó l; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet kö zö tti harmónia, elmulasztása veszé lyezteti a jelen generáció k egészsé gét, a jö vő generációk létét és számos faj fennmaradását, ezért az alkotmányban foglaltakkal ö sszhangban a kö vetkező tö rvé nyt alkotja: A fent kiemelt három elem kö zül a legelső a nemzeti vagyon fogalmának kiterjesztett értelmezése, amely első lépés lehet a gazdasági hatékonyság mércéinek átalakításához, a reális értékelési szisztéma megteremtéséhez. A nemzeti vagyon nem azonosítható egyik tulajdoni formával sem, így nem azonos az állami tulajdon fogalmával sem, hanem magában foglalja az ország, a nemzet szempontjábó l meghatározó értékeket, függetlenül attó l, hogy kinek a tulajdonában állnak. A preambulum megjeleníti a harmonikus fejlesztés elvét, illetve a fenntarthatóság gondolatáró l sem feledkezik meg. A preambulum harmadik kiemelkedő eleme a jö vő generációk védelmének tö rvényi kinyilvánítása. A jö vő generáció kra való hivatkozás arra is utalást tartalmaz, hogy a kö rnyezetvé delmi tö rvény újfajta szabályozási filozófiát honosít meg az eddig alapvetően a most élő generáció k jelenkori é rdekeit védő szabályozási koncepció mellé és talán annak helyé be. II. A kö rnyezetjog elvei A korszerű kö rnyezetvé delem igé nyeinek megfelelő szabályozást elvi megalapozással lehet tartó san kialakítani. Az elvi keretek keresé se minden olyan jogi szabályozás esetében igaz, amely rendszerben építkezik, de külö nö sen fontos akkor, ha e rendszer még kialakuló ban, a folyamatos fejlődés állapotában van. Az új kö rnyezetvé delmi tö rvény is külö n alcímben emlé kezik meg a kö rnyezet védelmének alapelveiről. Az elvek első sorban iránymutatást adnak a jogalkotás számára, mégpedig nem csupán az egy adott környezetvé delmi tö rvé ny, hanem a kapcsoló dó más szabályozó k vonatkozásában is. Az iránymutatásra külö - nö sen nagy szükség van akkor, ha a kérdéses terület olyannyira átfogó megújításra szorul, mint a kö rnyezet védelmének joga. Az elvek másik fontos szerepe az, hogy eligazítást adnak a jogalkotási produktumok gyakorlati alkalmazásához, a jogalkotói szándék értelmezéséhez. Ez külö nö sen abban az esetben igaz, ha egyes elvek, mint az a jelen kö rnyezetvé delmi tö r- vényben is tö rténik, a jogszabályban megjelennek. 1. Megelő zés, elő vigyá zatossá g, helyreá llítá s A megelőzés a környezetvé delem legfontosabb elve, amely a környezetpolitikában ismert másik megfogalmazása szerint a szennyezés forrásánál való fellépést is jelenti. Az

11 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédlet - Kö rnyezetjog 11 elővigyázatosság kiegészítő elve az elmúlt tíz évben kapott egyre nagyobb hangsúlyt, míg a helyreállítás elemé t azért említjük, mert a magyar kö rnyezetvé delmi tö rvényben ily mó don szerepel. Az elv, mint első megkö zelítésben a megelőzés elve, az ismert és várható hatások elleni előzetes fellépést igé nyli, míg az elővigyázatosság gondolatával kiegészülve arra figyelmeztet, hogy kellő kö rültekintéssel elkerülhetőek és elkerülendőek a nem várt kö vetkezmények is. A helyreállítás a már bekö vetkezett károsodások további hatásainak elkerülé se szempontjábó l jelent megelőzést. Az elő vigyázatosság tehát a megelőzéshez képest egy lépéssel előbbre gondolkodik, amennyiben már a károsodás veszélyé re vezető tevékenysé gek megalapozása során el kell kerülni az olyan helyzetet, amely esetleg a kö vetkező lépést jelentő megelőzés alkalmazását kö veteli meg. 2. A harmonikus vagy fenntartható fejlő dés, illetve az integrá ció elve A fenntartható fejlő dés az ENSZ második kö rnyezetvé delmi világkonferenciájának Rio de Janeiro, 1992 előkészítése során vált a kö rnyezetvé delem meghatározó elvé vé. A gazdaság fejlődése amely minősé gi é rté k, és nem azonosítható feltétlenül az elsősorban mennyisé gi szempontú nö vekedéssel ezen értelmezés szerint a gazdasági szerkezet és az ezek forrását alkotó értékrendek megfelelő átalakításával kö rnyezetbarát mó don is elképzelhető, illetve megfordítva: azon gazdasági fejlődés képviseli a fenntartható ságot, amely tekintettel van a kö rnyezet értékeire és védelmére is. A integrációt is az elv egyik szinonímájaként értelmeztük, mert ennek révén kö zelebb hozható az általános kö rnyezetpolitikai elv a joghoz. Az integráció e téren azt a folyamatot jelö li, ahogyan a környezeti é rdekek védelmének szempontrendszere helyet kap a nem kö rnyezetvé delmi é rdekű dö ntéshozatalban. Az integráció megvaló sítható ságának igazolása érdekében példaként bemutatjuk, hogy é ppen ezen integrált fellépés egyik lehetsé ges értelmezését ismerhetjük fel a hatályos kö rnyezetvé delmi tö rvény rendelkezései kö zö tt, melyek a kö rnyezetvédelem érvényesítése a szabályozásban és más állami dö ntésekben címet viseli. Ennek értelmé ben a kö r- nyezetre várható an hatást gyakorló jogszabálytervezetek vagy országos, illetve regionális hatást eredmé nyező dö ntések elfogadása előtt azok potenciális kö rnyezeti hatásait is fel kell mérni. A kö rnyezetvé delmi érdekekkel való harmonikus szabályozás megteremtésére szolgál a tö rvényben külö n szabályozott vizsgálati elemzés. Vizsgálati elemzést kell készíteni a kö r- nyezetvé delemmel ö sszefüggő tö rvényjavaslat és más jogszabály, az ország társadalmi-gazdasági tervei, területfejlesztési koncepció i, továbbáa regionális hatást eredmé nyező dö ntések esetében. A vizsgálati elemzé s ugyanazon gondolatkö rben mozog, mint az EK ben elfogadott új direktívája, a stratégiai hatásvizsgálatró l (SEA strategic environmental assessment), hiszen mindkettő a jogalkotási tervezetek, tervek, programok várható kö rnyezeti hatásait kíséreli meg felmérni. 3. A tervszerű ség elve A kö rnyezetvé delemmel kapcsolatos tevékenységekben tartó s eredmé nyt csak hosszú távú gondolkodással, a lépések megtervezé sével lehet elérni. A tervezés tehát megkö veteli a hosszú távú kö rnyezeti stratégia, kö rnyezetpolitika kidolgozását, melyet elsősorban kö zéptávú tervekben kell részletezni. A tervezés tö bb lépésbő l áll, melyek kö zül kiemelkedik: az adott kö rnyezeti állapotró l szerzett reális információ ö sszegyű jtése é s elemzése, a megalapozott tervezés előfeltételeként; a célok kitű zése, melyek megjelenhetnek a kö rnyezet célállapotának felvázolásában, illetve egyes konkrét feladatok megvaló sításában;

12 12 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédle - Kö rnyezetjog a kitű zö tt célok eléréséhez elengedhetetlen eszkö zö k, intézmé nyek, jogi és igazgatási keretek megfogalmazása; a visszacsatolás, ellenőrzés lehetősé gének beépítése a tervezés folyamatába. A tervezésnek a dö ntéshozatali szintek és a tervezés által átfogott kö rnyezeti é rdekek alapján a kö vetkező lehető ségeit kell megkülö nbö ztetni: A tervezésnek a kö vetkező szintjeit kell megkülö nbö ztetni: Dö ntéshozatali szintek szerint Országos Regionális kormányzati Regionális ö nkormányzati Helyi kormányzati Helyi ö nkormányzati Vállalati Az érintett kö rnyezeti é rdekek szerint általános, átfogó szakterületi általános, átfogó, szakterületi általános, átfogó szakterületi általános, átfogó szakterületi A tervezés egyben a fokozatosság és kiszámíthatóság<d> gondolatát is magában foglalja. A kö rnyezet védelmét célzó intézkedéseket az esetek tö bbsé gében a kö zvetlen veszé lyhelyzeteket kivé ve előre tervezetten és előre jelzett ütemezésben kell megvaló sítani. 4. Az á llam kö telezettség- és felelő sségvá llalá sa Az állam nem ö nmagáért való intézmé ny, hanem rendeltetést tö lt be a társadalomban. Rendeltetését funkció in keresztül gyakorolja, amely funkció k a főbb kö telezettségcsoportokat jelentik ilyen a kö zrend védelme, a szociális biztonság alapvető feltételeinek megteremtése, illetve a modern államban ilyennek minősül a kö rnyezetvé delem is. Az állam kö telezettség- és felelősségvállalása három nagy részkö telezettségbő l<d> tevődik ö ssze: az állam kö telezettsé ge, hogy a kö rnyezetvé delem feltételeit kialakítsa, a védelem érdekeit érvényesítse; az állam felelősséggel tartozik az állami szervek és az állami tulajdon által okozott kö rnyezeti veszélyért, ártalmakért, károkért; az állam egyes esetekben kö zvetlen érdekeltsé ge nélkül is kö teles helytállni, tehát mö - gö ttes felelőssé ge érvé nyesül. Amikor állami feladat- és kö telezettségvállalásró l van szó, ezt kiterjesztően értelmezzük, oly mó don, hogy az valamilyen formában magába foglalja ugyan minden állami szerv kö telezettsé geit is, de az államon belül elfoglalt szerepük, helyük függvé nyé ben eltérő mó - don. Az állami feladatokon belül elsődleges felelősség hárul általában a kö zigazgatásért felelő s szervezetekre, mert ezek jelentik a rendszeres jelenlétet, méghozzájogokat és kö telezettsé geket alakító (konstitutív) mó don szemben például a bíró i jogalkalmazással, amely nem alakítja a jogokat és kötelezettsé geket, hanem azokat megállapítja (deklaratív szerepvállalás). A kö zigazgatás ilyen kiemelt feladata egyaránt kiterjed az államigazgatási és az ö nkormányzati szervezetre, de a kettő kö zö tti megfelelő arány kialakítása során a kiindulása alap az lehet, hogy a kö rnyezetvédelem fő szabályként kö zponti feladat, mely általában nem, de meghatározott kö rö kben átadható ö nkormányzati hatáskö rö kbe. Az elv egyes részelemei: Az állam é rtékelje a kö rnyezetvédelmet saját állami é rdekké nt

13 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédlet - Kö rnyezetjog 13 Az állam a kö rnyezetvédelmi tevékenységek legfőbb irányító ja Az irányítás elkülö nült szervezetrendszer kialakítását igé nyli A szervezetrendszer tevékenysége tartalmi alapozását a jogalkotás jelenti A szabályozás feladataibó l külö n kiemelést érdemel a gazdasági szabályozó feladatkö r A kö rnyezetvédelmi kutatások irányítása, koordinálása szinté n állami feladat A kö rnyezetvédelmi információ s rendszer kialakítása egyfajta kö zszolgáltatás A fenti kettőre alapozható a kö rnyezetvédelmi tárgyú oktatás és ismeret-terjesztés Felté tlenül része ezen elvnek az állam részéről jelentkező koordináció Ide kell sorolni az állami támogatások rendszerét A nemzetkö zi együttmű kö désben való tényleges kö zremű kö dés is állami feladat. A felelősség és a kö telezettségvállalás egy sajátos ö sszetevőjét a környezetvé delmi tö rvé ny 41. (5) bekezdésé nek c) pontjában találhatjuk, a Kormány kö rnyezetvé delmi feladatai között. A törvény e pontban megfogalmazza a Kormány általános, háttérhelytállási kö telezettsé gét: a jelentős környezet károsodások, illetve a rendkívüli környezeti események kö vetkezmé nyeinek felszámolása, ha a kötelezettség másra nem hárítható. Így az állam kö rnyezetvé delemmel kapcsolatos kö telezettsé gei általános kö zvetett felelőssé ggé válhatnak. A gyakorlati megvaló sítást szolgálták az elmúlt években rendelkezésre álló kö rnyezetvé delmi kárelhárítási alapok. 5. A tá rsadalmi részvétel A felismert érintettségen és informáltságon alapuló felelős egyéni és kollektív társadalmi részvétel joga és kö telezettsége mint alapelv a jogállam megteremtésének folyamatával arányban egyre erősö dő kö vetelmé nyt jelent és nem csupán a kö rnyezetvé delemben. A társadalom egé sze és egyénei a környezeti ártalmak szenvedői, így bevonásuk a döntések előkészítésébe, a dö ntéshozatalba, a dö ntés megvaló sulásának ellenőrzésébe nem maradhat el. Ugyanakkor nem szabad arró l sem megfeledkezni, hogy a társadalom és az egyes állampolgárok széles kö rben maguk is kö zremű kö dnek a kö rnyezeti ártalmak keletkezésé ben, előidé zésé ben. Amikor társadalmi részvé telről beszé lünk, a fentieket leegyszerű sítve szó ba kerülhetnek a kö vetkező elemek: az információ hoz való jog; részvé tel a jogszabályalkotásban; részvé tel a kö zigazgatási dö ntéshozatalban, az egyedi esetekre is vonatkoztatva, valamint ennek folytatásaként részvé tel a kö rnyezetvé delmi ellenőrzésben, a jogérvényesítési folyamatokban; a jogorvoslathoz való jog, illetve perlé si jogok; valamint mindezek szolgálatában a kö rnyezetvé delmi egyesületek jogai. Az információ a társadalmi részvétel legalapvető bb feltétele, amely két nagy jogosítványcsoportba sorolható : az aktív információ hoz való jutás szabályainak csoportjába, amely szerint a társadalmat rendszeresen tájékoztatni kell a kö rnyezet állapotáró l, és a passzív információ s jog csoportjába, amelynek é rtelmé ben a társadalom tagjai vagy csoportjai információ t kérhetnek, mégpedig anélkül, hogy ennek indokait meg kellene

14 14 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédle - Kö rnyezetjog határozniuk. Az információ iránti kérelem visszautasítására csak indokolt esetekben kerülhet sor ilyen lehet például a nemzetbiztonság vagy a szolgálati titok. A jogalkotási folyamatban való részvétel lehetősége a kö rnyezetvé delmi egyesületekre terjed ki. A kö rnyezetvé delmi tö rvény megkívánja 98. (3) bek., hogy az ilyen jogát érvé nyesíteni kívánó szervezet erre vonatkozó igé nyét a jogszabályt előkészítő minisztériumnál, illetve települé si ö nkormányzatnál jelentse be. A vélemé nyeknek termé szetesen nincs kö telező ereje. A dö ntéshozatalban való részvétel a jogalkotási részvé telhez képest jó val tö bb kö z- vetlen lehetőséget rejt magában: általános eljáráskezdeményezési jog, általános ügyféli jog, a külö nö s eljárásokban való részvé tel lehetősé ge. A tö rvény 99. -a kétféle eljáráskezdeményezési jogot ad a szervezeteknek, mégpedig a kö rnyezet védelme érdekében, kö rnyezetveszé lyeztetés, kö rnyezetszennyezés vagy kö rnyezetkárosítás esetében. Az egyik a kö zigazgatási eljárásokra és intézkedés megtételére vonatkozik. A másik pedig már nem is egyszerű en eljáráskezdemé nyezés, hanem annál több perlé si jog, melyre a jogorvoslati jog kapcsán visszatérünk. A társadalmi részvé tel jogainak sorában a környezetvé delmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő társadalmi szervezetet a tö rvé ny ügyféli jogállással ruházza fel, amennyiben azok az adott kö r- nyezeti ügy hatásterületén mű kö dnek. Az egyes sajátos eljárásokban pedig az általános felhatalmazástó l eltérő megoldásokat találhatunk. Ilyen pé ldául a kö zmeghallgatásnak a kö rnyezeti hatásvizsgálati eljárás folyamatában érvé nyesülő változata. A jogorvoslati jogról kettős értelemben beszé lhetünk. Elsősorban a jogorvoslati jog magában foglal minden olyan esetet, amikor ügyféli jogállás vagy más dö ntéshozatali eljárásban megjelenő részvé teli jog mellett az érdekelt társadalom (egyének vagy csoportok) számára nem megfelelő határozat készült. A jogorvoslati jog ezen esetekben magához az eljárási jogosítványokhoz kapcsoló dik. A jogorvoslati jognak azonban van egy fentiektől kissé eltérő külö nö s megnyilvánulási lehetősége a kö rnyezetvé delmi tö rvényben, és ez a perlési jog, amely megilleti a kö rnyezetvé delmi szervezeteket, mégpedig oly mó don, hogy a kö rnyezethasználó ellen indítanak pert, a kö rnyezet érdekében. 6. Az együttmű kö dés Az együttmű kö dés elve elsősorban értelmezésre vár az állam, illetve az azt képviselő szervezet, a kö rnyezetet használó é s a társadalom kö zö tti ö sszefüggésben. Az együttműkö dés elvének lényege az, hogy elvi utat nyit a megegyezésre tö rekvéshez. Az elv feltételezi tehát a dö ntéshozatal é s kö zvetlen fellépés kö zö sségét, a konszenzus fontosságát. Az együttmű kö dés elvének másik oldala a nemzetkö zi együttműkö dés kö telezettsége, amely abbó l a felismerésből ered, hogy a kö rnyezeti ártalmak aligha ismerik el az államhatárokat, azok kiterjednek az adott szennyezésben vétlen államokra éppúgy, mint a szennyezés forrásának államára, sőt számos esetben akár még erőteljesebben is.

15 KÉ KKŐ Tanfolyami Segédlet - Kö rnyezetjog A felelő sség vagy a szennyező fizet elve Az elv alapján a lehetséges felelő sségi eszkö zö ket minél komplexebb módon kell alkalmazni, annak érdekében, hogy a környezet terhelőjé nek, szennyezőjé nek legteljesebb mértékű helytállása megvaló suljon. A helytállás nem csupán a fizetés szó szerinti, anyagi é r- telmezésé ben jelenik meg, hanem tevékenységben vagy akár szemé lyes felelősségben is. A szennyező fizet elvet tehát a felelősség elvének szinonímájaké nt értelmezzük, mert mindkettő azonos célt szolgál, az előbb említett komplexitás jegyében. A szennyező fizet elve megfelelő értelmezé sé ben a szennyezés a kö rnyezetvédelmi tö rvény jelenlegi fogalmi rendszeré ben inkább környezethasználatró l beszé lhetünk, lévén hogy nem csak a jogellenes magatartások kerülhetnek szóba -, illetve kö rnyezethasználat folyamatként értékelhető, melynek minden pontjához kapcsolódik valamely kö telezettség és mindezen kö telezettség valamilyen formában helytállást felté telez. A szennyezés fogalma így tágan értelmezendő és a kö rnyezethasználat minden lehetséges elemét előzményeitől é s maradék felelősségig magában foglalja, ahogyan a fizet fogalma sem jelent csupán kö zvetlen fizetési kötelezettséget, hanem arra utal, hogy minden elvárásnak van anyagi vonzata is. A megelőzési intézkedések, a dolgozó k képzése, a társadalom tájékoztatása, a monitoring rendszer kiépítése egyaránt kö telezettség és anyagi teher. Amikor a felelősség elvéről beszé lünk, való jában ez is magában foglalja mindazokat a szabályokat, amelyek révén a szennyező számára nem kifizetődő a kö rnyezet szennyezése, tehát ilyen vonatkozásban az elv egyet jelent a felelősségi jellegű intézmé nyek miné l szé lesebb kö rének alkalmazásával, mégpedig miné l komplexebb, egységesebb mó don. III. A kö rnyezethez való jog Az emberi vagy állampolgári jog mivolt az adott szabályozandó terület jelentőségére utaló érték is, méghozzátö rténeti, politikai és jogi vonatkozásban egyaránt. A kö rnyezethez való jog kö zvetlenül nem jelenik meg az un. emberi jogi kó dexekben, de jogértelmezé ssel más jogok mint pl. az Emberi Jogok Euró pai Bírósága gyakorlatában a magánlakáshoz való jog keretében megjelenhet a kö rnyezet védelme is. Az EU egy kö zö sségi emberi jogi kódex (együtt az un. Konventtel) megfogalmazásába fogott, mégpedig arra hivatkozással, hogy Euró pa kö zö s értékeinek sorában a demokrácia, a jogállamiság gondolatai egyaránt az egyénre tekintettel alakítandó k. A kó dex tervezetének 37. cikkelye tartalmazza a kö rnyezetvédelem kérdését: A kö rnyezetvédelem magas szintjét és a kö rnyezetminőség javítását az Unió politikáiba kell integrálni és a fenntartható fejlődéssel ö sszhangban biztosítani kell. A környezethez való jog emberi jogi, tehát nemzetkö zi jogi vonulata így kötelező erejű jogi dokumentumban nem jelenik meg, de annál inkább találkozunk ennek állampolgári jog oldalával az egyes államok tö rvényhozásában. Az évi II. tö rvény az emberi kö r- nyezet védelméről 2. (2) bekezdése a kö vetkezőképpen fogalmazott: Minden állampolgárnak joga van arra, hogy emberhez méltó kö rnyezetben é ljen. Az 1989-ben alapvetően módosított alkotmánya környezethez való jogot két eltérő úton szabályozta ában az állampolgári jogot fejleszti tovább és emeli alkotmányos elvvé: A Magyar Kö ztársaság elismeri é s érvé nyesíti mindenki jogát az egészsé ges kö rnyezethez. Ugyanezen alkotmány 70/D. -ában ismé telten megjelenik a kö rnyezetvé delem szüksé gessé ge, igaz, itt már csupán az egészéghez való jog biztosítása eszkö zeként.

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Prof. Dr. Fodor László DE ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi tanszék Budapest, 2011. február 15. A hatályos normaszöveg

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Elektronikus hirdetés vagy spam?

Elektronikus hirdetés vagy spam? Elektronikus hirdetés vagy spam? A gyakorlatban sokszor felmerülő kérdés, hogy lehet-e a hatóság eljárását kezdeményezni kéretlen levelek (levélszemét, spam) miatt? A spam jogilag nem definiált fogalom,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

2007. évi XXIX. törvény. egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról

2007. évi XXIX. törvény. egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról 2007. évi XXIX. törvény egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A környezetet érő hatások jellemzői

A környezetet érő hatások jellemzői A környezetet érő hatások jellemzői Együtthatás: Az ember környezeti befolyása kezdetektől fogva megfigyelhető, de szemben az egykor elszigetelt, csak az egyes környezeti összetevőket, elemeket érintő

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA A társadalmi szervezetek

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1998. (VI.26) Kt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetben

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete Európai IPPC Iroda A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése Összefoglaló

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

rnyezetvédelemmel kapcsolatos

rnyezetvédelemmel kapcsolatos A visszasajtolás s törvt rvényi háttereh 2003. évi CXX. törvt rvény egyes törvt rvények környezetvk rnyezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosm dosításáról A vízgazdv zgazdálkodásról l szóló

Részletesebben