Barve prebujanja Az ébredés színei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barve prebujanja Az ébredés színei"

Átírás

1 LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 18. letnik, številka Lendva Község közlönye 18. évfolyam, szám III. 27. Barve prebujanja Az ébredés színei Aktualno Aktuális Okoljske in komunalne zadeve Környezeti és kommunális ügyek To in ono Ez és az Fotografije na ovitku Fotók a borítón: Tomaž Galič Proračun Občine Lendava za leto stran Lendva Község évi költségvetése 6. oldal Glede»frackinga«je potrebna enotnost 25. stran A frackinggel kapcsolatban egységet kell mutatnunk 26. oldal Zaključili projekt»prečkajmo meje združimo svet«41. stran Befejeződött a Lépjük át a határokat, egyesítsük a világot című projekt 42. oldal

2 Lendava Aktualno Aktuális O Razvojnem konceptu občine Lendava v obdobju Občina potrebuje Razvojni dokument, ki bo podlaga za sprejemanje strateških odločitev in oblikovanje potrebnih razvojnih partnerstev. Razpoložljive analize kažejo na razvojne probleme občine, ki ne dosega slovenskega povprečja na področju demografskih kazalnikov, zaposlovanja in angažiranosti prebivalstva. To so razvojne cokle, saj na drugih področjih občina beleži dobre razvojne rezultate in nadpovprečno razvojno angažiranost. Skozi desetletja se je podjetje Nafta Lendava postavljalo kot nosilec gospodarskega razvoja in imelo je tako močan vpliv, da so se težave, s katerimi se danes sooča podjetje, začele vidno odražati tudi na razvoju občine in širše regije. Izgubljenih delovnih mest se kratkoročno ne da nadomestiti. Občina se je spopadla s tem izzivom tako, da ohranja visoko raven razvojnih aktivnosti na vseh področjih delovanja z namenom, da te preidejo v večjo razvojno dinamiko in prinesejo spremembe, ki bi trajno spremenile sliko brezposelnosti in pasivnosti. Temu občina sama ne bo kos, zato upravičeno pričakujemo sodelovanje državnih institucij in vidimo delno rešitev tudi v črpanju evropskih sredstev. Gospodarski razvoj je ključni izziv obravnavanega razvojnega obdobja. Analize kažejo, da je v občini zagotovljena relativno visoka kakovost bivanja, dobra je tudi prometna povezanost s celotnim srednjeevropskim prostorom in razmeroma veliko je podjetniških priložnost, ki temeljijo na gospodarski aktivnosti podjetij in naravnih danostih. Dokument Razvojni koncept občine Lendava za obdobje je v celoti objavljen na spletni strani občine. Občina bo iskala razvojne priložnosti v prednostih, ki jih ima na področju trajnostnega razvoja, obnovljivih virov energije in prometnih povezav. Strateškega pomena so konkretne spremembe na področju demografskih gibanj, povečanja deleža aktivnega prebivalstva, omogočanja priselitvenega prirasta, znižanja brezposelnosti in povečanja angažiranosti lokalnega prebivalstva. Ob vseh razvojnih naporih mora občina Lendava ostati povezana in solidarna skupnost z občutkom za posebne potrebe narodnostne skupnosti. Prav po zaslugi narodnostne skupnosti je v občini dosežen visok standard na področju družbenih dejavnosti. Razvojna priložnost se kaže tudi v tem, da lahko narodnostne skupnost to svojo izkušnjo in uspešnost prenese na gospodarska področja. Finančne analize in projekcije občinskega proračuna dokazujejo, da občina nima dovolj lastnih sredstev za vsa potrebna vlaganja. Osnovni nabor potrebnih vlaganj smo prikazali po klasifikacijskih področjih, ki so bila obravnavana v občinskem proračunu. Nabor je narejen za obdobje do leta 2025 z namenom, da bi imeli večjo možnost izbire in optimiranja vlaganj glede na razpoložljive možnosti. Te možnosti so glede na naše potrebe razmeroma šibke in zato bo doseganje ciljev v veliki meri odvisno od kreativnosti pri oblikovanju projektov in od sposobnosti pridobivanja različnih vlagateljev. Lendavska občina mora v vsakem primeru ohranjati stabilnost proračuna in pridobiti na učinkovitosti proračunskih porabnikov. Na tak način bo ohranjena nadpovprečna razvojna aktivnost in zagotovljena priložnost, da postopoma, v odvisnosti od uspešnosti, povečujemo tudi proračunske izdatke. Razvoj občine bo potekal v sodelovanju s sosednjimi občinami, regijami in območji. Znani rek pravi:»sami vsega ne moremo imeti, skupaj imamo lahko vse, kar potrebujemo.«mag. Anton Balažek Župan Občine Lendava Naj velikonočno praznovanje napolni vaše življenje z novim upanjem, veseljem in notranjim mirom. Župan mag. Anton Balažek s sodelavci in Občinski svet Občine Lendava A húsvét ünnepe töltsön el bennünket új reménnyel és hozzon életünkbe örömöt és belső békét! Mag. Anton Balažek polgármester munkatársaival és Lendva Község Községi Tanácsa letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

3 Aktualno Lendva Aktuális Lendva Község fejlesztési koncepciójáról a ös időszakra Foto Fotó: Milan Klemenčič A községnek szüksége van egy, a stratégiai döntések meghozatalának és a szükséges fejlesztési partnerségek kialakításának alapjául szolgáló fejlesztési dokumentumra. A rendelkezésre álló elemzésekből a község fejlődési nehézségei is kiviláglanak, hiszen a népesedési mutatók, a foglalkoztatás és a lakosság szerepvállalása terén elmarad a szlovén átlagtól. Az említett lemaradás a fejlődés kerékkötője, hiszen a többi területen a község kedvező fejlődési eredményekkel és átlag feletti fejlesztési elkötelezettséggel büszkélkedhet. A Nafta Lendva vállalat évtizedeken át a gazdasági fejlődés letéteményesének szerepében büszkélkedett. Az említett cég befolyása oly mérvű volt, hogy problémái jelentős mértékben rányomták bélyegüket a község és a szélesebb térség fejlődésére. A megszűnt munkahelyek rövid távon nem pótolhatók. A község úgy birkózik meg a kihívással, hogy minden működési területen magas szinten tartja a fejlesztési tevékenységeket azon megfontolásból, hogy ezek dinamikusabb fejlődésbe és a munkanélküliség és a tétlenség képét tartósan megváltoztató változásokba menjenek át. Erre egyedül nem lesz képes, ezért megalapozottan számít az állami intézmények közreműködésére és az uniós források felhasználása is részleges megoldást jelenthet. A gazdasági fejlődés a tárgyalt fejlesztési időszak kulcsfontosságú kihívása. Az elemzésekből kitűnik, hogy a községben viszonylag magas életminőséget biztosított, jók a közlekedési kapcsolatok az egész közép-európai térséggel, továbbá számos, a vállalatok gazdasági aktivitásán és a természeti adottságokon alapuló vállalkozási lehetőség adódik. A Lendva Község fejlesztési koncepciója a ös időszakra című dokumentum teljes terjedelmében a község honlapján érhető el. A község a fejlesztési lehetőségeket a fenntartható fejlődés, a megújuló energiaforrások és a közlekedési kapcsolatok terén meglévő előnyeiben fogja keresni. Stratégiai jelentőséggel bírnak a népességmozgás, az aktív lakosság arányának növelése, a migrációs többlet lehetővé tétele, a munkanélküliség csökkentése és a helyi lakosság szerepvállalásának növelése terén elérendő konkrét változások. Lendva Községet minden fejlesztési erőfeszítés mellett is meg kell őrizni összetartó és szolidáris közösségként, amely a nemzetiségi közösség különleges szükségletei iránt is megértéssel fordul. Épp a nemzeti közösségeknek köszönhetően a községben magas színvonalon folynak a társadalmi tevékenységek. Abban is fejlesztési lehetőség rejlik, hogy a nemzetiség ez irányú tapasztalatát és eredményességét gazdasági téren is kamatoztatja. A pénzügyi elemzések és a községi költ ségvetés kivetítései azt bizonyítják, hogy a község nem rendelkezik az összes szükséges beruházás megvalósításához elegendő saját forrással. A szükséges beruházások alapvető jegyzékét a községi költségvetésben szereplő kiadási területek szerint mutatjuk be. A jegyzék a 2025-ig terjedő időszakra készült azzal a szándékkal, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében nagyobb szabadsággal rendelkezzünk a beruházások kiválasztása és optimalizálása terén. Ezek a lehetőségek a szükségletekhez viszonyítva meglehetősen szerények, ezért a célok elérése nagymértékben a projektek kialakítása terén tanúsított kreativitás és a különféle befektetők megnyerésére irányuló képesség függvénye lesz. A községnek meg kell őriznie a költségvetési stabilitást és növelnie kell a költségvetési szervek hatékonyságát. Ekképpen megőrzi az átlagon felüli fejlesztési aktivitást és a lehetőséget, hogy fokozatosan, az eredményesség függvényében a költségvetési kiadásokat is növeljük. A község fejlesztése a szomszédos községekkel, régiókkal és területekkel együttműködve valósul meg. Érvényes a mondás: egyedül nem lehet meg mindenünk, együtt mindennel rendelkezhetünk, amire szükségünk van! Mag. Anton Balažek Lendva Község polgármestere LENDAVSKE NOVICE 3 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

4 Lendava Aktualno Aktuális Proračun Občine Lendava za leto 2015 Gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija se je v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar je privedlo do upada javnofinančnih prihodkov in s tem zniževanja odhodkov v občinskih proračunih. Pripravila: Danijela Levačič Občinski svet je obravnaval predlog proračuna in ga v 2. branju 12. marca tudi potrdil. Višina proračuna za leto 2015 znaša blizu 13,5 milijonov evrov. Država nam v letu 2015 zagotavlja okrog evrov manj, kar pomeni, da bo treba to razliko prihraniti in nadomestiti pri izvajanju proračuna. Priprava in sprejem občinskega proračuna sta najzahtevnejši nalogi občine. Aktivnosti so se zavlekle v leto 2015 zaradi lokalnih volitev v letu Priprave proračuna za leto 2015 so se strokovne službe Občine Lendava lotile že decembra 2014, ko so bile pripravljene analize in strateški dokument, tj. Razvojni koncept Občine Lendava, ki je bil predstavljen tudi na seji Občinskega sveta Občine Lendava januarja Razvojni koncept bo služil kot izhodišče za pripravo proračuna za leti 2015 in 2016, saj predstavlja osnovo za pripravo razvojnih in investicijskih programov. Načrtovanje poračuna za 2015 je bilo težavno predvsem zaradi upada javnofinančnih prihodkov. Država je znižala povprečnine občinam, kar za občino Lendava pomeni približno evrov Graf 2: Proračun 2015 Tekoči odhodki nižje prilive iz naslova glavarine kot v letu Povprečnina v 1. polovici leta bo znašala 525,00 evrov na prebivalca, v 2. polovici leta pa 500,83 evrov na prebivalca (Graf 1). Manj sredstev bo na razpolago tudi za investicije. Skupni prihodki proračuna občine Lendava v bilanci prihodkov in odhodkov so načrtovani v višini skoraj 12 milijonov evrov, kar je za 14 % več, kot je znašala realizacija za leto Skupni Investicijski odhodki Prihodki Prihranek Graf 1: Prikaz gibanja glavarine oz. primerne porabe, ki jo občini zagotavlja država iz naslova vplačane dohodnine občanov. Leto Primerna poraba (dohodnina) A B C D E F G H I J mio 6 mio 5 mio 4 mio 3 mio 2 mio 1 mio 0 A B C D E F G H I J mio=milijon Iz prikazanega je razvidno, da je financiranje v letu 2015 padlo na raven leta Temu je treba prilagoditi tudi porabo letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

5 Aktualno Lendva Aktuális načrtovani odhodki proračuna pa znašajo dobrih 13 milijonov evrov in so v primerjavi z realizacijo za leto 2014 za 12 % višji. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2015 znašal 1,5 milijona evrov. Pokrivali ga bomo iz prihrankov občine (Graf 2). Za financiranje osnovne dejavnosti, t. i. tekoče porabe, bo imela občina v letu 2015 na razpolago dobrih 5 milijonov, od tega nekaj več kot evrov finančne izravnave in približno evrov namenskih prihodkov (narodnostni program, skupna občinska uprava, turistična taksa, najemnine). Če k temu prištejemo še nekatere druge davčne in nedavčne prihodke ter del prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, je za osnovno dejavnost na razpolago okrog 6,8 milijona evrov prihodkov. Med večjimi proračunskimi izdatki (tekoča poraba) so subvencioniranje ekonomske cene vrtca, socialni transferji, občinska, medobčinska uprava in lokalna samouprava ter zavodi s področja kulture in športa (Graf 3). Investicijski odhodki in investicijski transferji proračuna znašajo skupaj okrog 6 milijonov evrov oziroma 47 % vseh odhodkov proračuna. Pri tem bo odločilnega pomena tudi dejstvo, kako uspešna bo občina na evropskih razpisih. Večji investicijski načrti za to leto so dokončanje projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, sanacija prometne infrastrukture in plazišč, gradnja razgledna stolpa, obnova javne razsvetljave, predvidena pa je tudi ureditev prostorov za potrebe Glasbene šole Lendava. Izvedba projekta na sedanji lokaciji glasbene šole je odvisna od pristojnega ministrstva. Za rezervno lokacijo je Občina določila zgradbo bivše DOŠ II Lendava (Graf 4). Proračun za leto 2015 predstavlja izziv za vse proračunske porabnike. Pri izvrševanju proračuna se pričakuje večja odgovornost proračunskih porabnikov v smislu izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Že v letu 2014 so obstajali primeri, ko odobrena sredstva niso bila porabljena ali pa so jih prejemniki morali vračati. Pričakovati je, da tudi v letošnjem letu proračun ne bo v celoti realiziran. Proračun je bil objavljen na spletni strani občine in v Uradnem listu RS 16. marca 2015, sledijo pa razpisi in javni pozivi potencialnim uporabnikom proračunskih sredstev, ki bodo prav tako objavljeni na spletni strani občine. Graf 3: Prikaz financiranja osnovne dejavnosti oz. tekoče porabe Tekoči odhodki v EUR ( ) Subvencioniranje ekonomske cene vrtca Občinska in medobčinska uprava (plače, materialni stroški) Socialni transferji Lokalna samouprava (delovna telesa, KS-i) in narodnost Kulturne dejavnosti (programi zavodov, društva, zveze) Tekoče vzdrževanje infrastrukture (ceste, razsvetljava, kanalizacija, zelene površine) Šolstvo in izobraževanje Spodbude malemu gospodarstvu, javna dela Druge negospodarske dejavnosti (zdravstvo, gasilstvo, stanovanja itd.) Druge gospodarske dejavnosti (turizem, kmetijstvo) Programi športa in mladine Proračunska rezerva Prostorsko planiranje Skupaj LENDAVSKE NOVICE 5 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

6 Lendava Aktualno Aktuális Graf 4: Prikaz investicijskih odhodkov A B C D E F G H I J K Investicijski odhodki v EUR ( ) Turistična infrastruktura (razgledni stolp, Futur itd.)* Izgradnja in obnova vodovoda** Prometna infrastruktura (ceste, mostovi, pločnik itd.) Drugo (gasilci, vaški domovi, nakup zemljišč, komunalna ureditev, poslovne cone) Gospodarska javna infrastruktura (kanalizacija, vodovod) Stanovanjska gradnja Javna razsvetljava Šolstvo in izobraževanje (vrtec, LU, glasbena šola) Kultura in nepremična dediščina (lendavski grad, knjižnica, staro mestno jedro itd.) Šport (lizing za dvorano DSŠ, športna infrastruktura) Kmetijstvo (tržnice, predelovalni center Dolga vas itd.) K Skupaj * 64 % sofinancirata EU in država ** 94 % sofinancirata EU in država H I J A G F B E D C Lendva Község évi költségvetése A gazdasági és ezzel együtt a közpénzügyi helyzet az elmúlt években jelentősen romlott, ami értelemszerűen a költségvetési bevételek csökkenésével és a kiadások visszafogásával jár. Készítette: Danijela Levačič A községi tanács megtárgyalta és március 12-én második olvasatban elfogadta a költségvetés tervezetét. A ös költségvetés csaknem 13 és fél millió eurót tesz ki. Az államtól idén mintegy euróval kevesebb forráshoz jutunk, a kiesést a költségvetés végrehajtásánál kell megtakarítanunk. A községi költségvetés előkészítése és elfogadása a község legösszetettebb feladata. Az ezzel kapcsolatos tevékenységek a tavalyi önkormányzati választások miatt a 2015-ös évbe is áthúzódtak. Az idei költségvetés előkészítését Lendva Község szakszolgálatai már 2014 decemberében, az elemzések és a stratégiai dokumentum Lendva Község fejlesztési koncepciója elkészültét követően megkezdték. A fejlesztési koncepciót Lendva Község Községi Tanácsának 2014 januári ülésén is bemutatták. Ez kiindulópontként szolgál majd a 2015-ös és 2016-os költségvetés tervezésénél, hiszen alapot biztosít a fejlesztési és beruházási programok kidolgozásához. A 2015-ös költségvetés előkészítését mindenekelőtt a költségvetési bevételek csökkenése nehezítette. Az állam ugyanis csökkentette a községeknek járó átalánytámogatást, ami Lendva Község számára mintegy euróval alacsonyabb fejkvóta-bevételeket jelent, mint a es évben. Az átalány az év első felében lakosonként 525,00 euró, a második felében pedig 500,83 eurót tesz ki (1. grafikon). Ebből kifolyólag a beruházásokra is kevesebb forrás áll majd rendelkezésre. Lendva Község előirányzott költségvetési bevételei az összesített bevételi és kiadási mérlegben csaknem 12 millió eu letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

7 Aktualno Lendva Aktuális 1. grafikon: A fejkvóta, illetve a megfelelő szintű kiadások az állam által a községnek a polgárok befizetett személyi jövedelemadójából biztosított források alakulásának bemutatása. Év Megfelelő szintű kiadások (SZJA) A B C D E F G H I J M 6 M 5 M 4 M 3 M 2 M 1 M 0 A B C D E F G H I J M=millió Az ábrából látható, hogy a 2015-ös finanszírozás a 2007-es év szintjére esett vissza. A kiadásokat is ehhez kell igazítanunk. rót tesznek ki, ami 14 százalékkal haladja meg a évi megvalósítást. Az előirányzott költségvetési kiadások összesen jó 13 millió eurót tesznek ki ez 12 százalékkal több a 2014-es megvalósításnál. A évi költségvetés kiadásai másfélmillió euróval haladják meg a bevételeket. A hiányt a község megtakarításaiból fogjuk fedezni (2. grafikon). Az alaptevékenység finanszírozására, azaz a működési kiadásokra a községnek 2015-ben mintegy 5 millió euró áll a rendelkezésére. Ebből valamivel több 2. grafikon: A 2015-ös költségvetés Működési kiadások mint 200 ezer eurót tesz ki a pénzügyi kiegyenlítés és mintegy 726 ezer eurót a meghatározott rendeltetésű költségvetési bevételek (nemzetiségi program, közös községi közigazgatás, helyi idegenforgalmi adó, bérleti díjak). Ha ehhez hozzáadunk még néhány további adóbevételt és nem adókból származó bevételt, valamint az építési telkek használatáért fizetett illetékből befolyt bevételek egy részét, az alaptevékenység finanszírozására mintegy 6,8 millió euró áll rendelkezésre. A nagyobb költségvetési (mű- Felhalmozási kiadások Tervezett bevételek Megtakarítások ködési) kiadások közé tartozik az óvoda gazdasági árának támogatása, a szociális juttatások, a községi és a községközi közigazgatásra és a helyi önkormányzatiságra fordított, valamint a kultúra terén működő intézeteknek juttatott és a sportra szánt eszközök (3. grafikon). A költségvetés felhalmozási kiadásai és beruházási transzferei összesen mintegy 6 millió eurót, az összes költségvetési kiadás 47 százalékát teszik ki. Ezzel kapcsolatban a község európai pályázatokon való eredményessége is meghatározó jelentőséggel bír majd. Az idei év tervezett nagyobb beruházásai A Muramente ivóvízellátása A rendszer című projekt befejezése, a közúti infrastruktúra és a földcsuszamlásos területek szanálása, a kilátótorony megépítése és a közvilágítás felújítása, de a Lendvai Zeneiskola helyiségeinek rendezése is tervben van. A projektnek a zeneiskola jelenlegi helyszínén történő megvalósítása az illetékes minisztériumtól függ. Póthelyszínként a község a II. Számú KÁI egykori épületével rendelkezik (4. grafikon). A 2015-ös költségvetés minden költségvetési szerv számára kihívást jelent. Végrehajtása során a költségvetési szervektől nagyobb felelősséget várunk el a LENDAVSKE NOVICE 7 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

8 Lendava Aktualno Aktuális szerződéses kötelezettségek teljesítését illetően. Már 2014-ben is előfordultak olyan esetek, amikor a jóváhagyott eszközöket nem használták fel vagy pedig a kedvezményezetteknek vissza kellett téríteniük azokat. A költségvetés előreláthatólag az idei évben sem valósul meg teljes egészében. A költségvetést közzétettük a község honlapján és az SZK hivatalos lapjának március 16-i számában. Most a pályázatok és a költségvetési források potenciális felhasználóinak szóló nyilvános felhívások következnek, amelyeket a község honlapján jelentetünk majd meg. 3. grafikon: Az alaptevékenység finanszírozására Működési kiadások EUR-ban ( ) Az óvoda gazdasági árának támogatása Községi és községközi közigazgatás (bérek, anyagköltség) Szociális juttatások Helyi önkormányzás (bizottságok, HK-k) és nemzetiség Kulturális tevékenységek (intézeti programok, egyesületek, szövetségek) H G I F E J K D A C B 6 Az infrastruktúra éves karbantartása (utak, világítás, szennyvízelvezetés, zöldfelületek) grafikon: Beruházások 7 Iskolaügy és oktatás Felhalmozási kiadások EUR-ban ( ) 8 A kisvállalkozások ösztönzése, közmunka A Idegenforgalmi infrastruktúra (kilátótorony, Futur stb.)* Egyéb nem gazdasági tevékenység (egészségügy, tűzoltóság, lakások stb.) Egyéb gazdasági tevékenység (turizmus, mezőgazdaság) Sport- és ifjúsági programok B C D A vízvezeték építése és felújítása** Közlekedési infrastruktúra (utak, hidak, járdák stb.) Egyéb (tűzoltók, faluotthonok, telekvásárlás, közművesítés, vállalkozási övezetek) Költségvetési tartalék Területi tervezés Összesen E F G Közinfrastruktúra (csatornahálózat, vízvezeték) Lakásépítés Közvilágítás H I J K Iskolaügy és oktatás (óvoda, népi egyetem, zeneiskola) Kultúra és épített örökség (lendvai vár, könyvtár, óváros stb.) Sport (a KKI termének lízingje, sportinfrastruktúra) Mezőgazdaság (piacok, hosszúfalui feldolgozóközpont stb.) Összesen * a beruházás 64 %-ban EU-s és állami támogatásból valósul meg ** a beruházás 94 %-ban EU-s és állami támogatásból valósul meg letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

9 Skupnost in občani Lendva Közösség és polgárok Čezmejno sodelovanje občine Lendava Povezovanje in sodelovanje s sosednjimi občinami in regijami ter vzpostavljanje potrebnih razvojnih partnerstev vidimo kot prioritete, ki bodo prispevale k razvoju občine v prihodnje. Čezmejne iniciative in skupne projekte bo z namenom pridobivanja evropskih sredstev treba še bolj ciljno usmerjati in zagotoviti kredibilnost vladnih institucij. Pripravila: Aleksandra Sarjaš darskih temah, nadaljnjem razvoju regij in iskanju rešitev za mlade generacije. Takšni projekti bi po besedah ministra lahko zaživeli ob večji samoiniciativi lokalnih oblasti in njegovi osebni politični koordinaciji. Župan Anton Balažek je v ministru Tako se je vodstvo Občine v začetku leta udeležilo delovnega srečanja v Zalaegerszegu in organiziralo srečanje z delegacijo Medžimurske županije. Čezmejno sodelovanje in povezovanje je bila tudi osrednja tema srečanja z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem v Lendavi. O čezmejnem sodelovanju z ministrom Žmavcem Lendavo je v sklopu obiska poslanske skupine in ministrov Desusa v Pomurju obiskal tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pogovor z županom mag. Antonom Balažkom, podžupanoma in sodelavci je bil osredotočen predvsem na problematiko zamejskih Slovencev, na izkoriščanje evropskih sredstev in skupne čezmejne projekte. Po srečanju v Mestni hiši in ogledu Centra Bánffy je minister v svoji izjavi Minister Gorazd Žmavc z vodjo kabineta Andrejko Majhen in poslancem Ivanom Hršakom Gorazd Žmavc miniszter Andreja Majhen kabinetfőnökkel és Ivan Hršak képviselővel za medije poudaril, da želi kot minister in član vlade poskrbeti za nadaljevanje in širitev sodelovanja s čezmejnimi projekti in odpiranje kulturnega dialoga gospodarskih prostorov. Dosedanje sodelovanje Pomurja in Porabja pa bi razširil tudi na Hrvaško in s tem ustvaril prostor sodelovanja, ki bo temeljil predvsem na gospo- našel pravega sogovornika, ki razume in podpira čezmejne iniciative občine. Kljub številnim iniciativam in projektom občine v preteklosti, prav regionalno sodelovanje in povezovanje ponuja tiste priložnosti, ki jih do sedaj še nismo dovolj izkoristili in so pomembne za razvoj Pomurja in sosednjih regij. Foto Fotó: Občina Lendava/Lendva Község V Zalaegerszegu o krepitvi sodelovanja Prihodnje sodelovanje oba župana vidita predvsem na gospodarskem in turističnem področju. A jövőbeni együttműködés erősítését mindkét polgármester elsősorban gazdasági és idegenforgalmi téren látja lehetségesnek. Foto Fotó: MMR Konec januarja je v Zalaegerszegu potekalo delovno srečanje predstavnikov mesta Zalaegerszeg, Zalske županije in občine Lendava. Srečanja so se udeležili župan mag. Anton Balažek, podžupan Ferenc Horváth ter nekdanji veleposlanik Slovenije v Budimpešti Ferenc Hajós. Lendavski župan Balažek in župan Zalagerszega Zoltán Balaicz sta se pogovarjala o možnostih prihodnjega sodelovanja, in sicer pri skupni prijavi na projekte ter gospodarskem in turističnem povezovanju. Po besedah lendavskega župana so izzivi sodelovanja v novih tu- LENDAVSKE NOVICE 9 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

10 Lendava Skupnost in občani Közösség és polgárok rističnih znamenitostih in storitvenem sektorju, kjer bi lahko veliko naredili skupaj; tako se v Lendavskih goricah že gradi razgledni stolp, v Lentiju pa nov hotel, pri čemer bi bilo treba ubrati nove pristope. Današnji izzivi pa so usmerjeni tudi na skupno črpanje evropskih sredstev v sklopu čezmejnega programa Slovenija-Madžarska ter posodabljanje prometne in turistične infrastrukture. Mesti Lendava in Zalaegerszeg sta pobrateni od leta 2006, njuno sodelovanje, predvsem na športnem in kulturnem področju, pa sega še dlje v preteklost; zalsko-lendavska športna naveza, o kateri poročamo v prispevku na športnih straneh, traja že 50 let. Obisk delegacije Medžimurske županije Na delovnem obisku v Mestni hiši so se konec februarja mudili župan Medžimurske županije Matija Posavec s sodelavci in župan Murskega Središča Dražen Srpak. Namen njihovega obiska je bil izmenjava izkušenj in dogovor o sodelovanju na področju gospodarstva, turizma in prometa. Delegacijo s Hrvaške so sprejeli župan mag. Anton Balažek, podžupana Stanislav Gjerkeš in Ferenc Horváth ter Đanino Kutnjak, predsednik HKD Pomurje. Župan Anton Balažek je predstavil razvojni koncept Občine Lendava do leta 2025, ki predstavlja podlago za sprejemanje strateških odločitev in oblikovanje potrebnih razvojnih partnerstev. Poudaril je, da je povezovanje s sosednjimi občinami in regijami ključno za nadaljnji razvoj celotnega območja. Lendva Község határon átnyúló együttműködése OBVESTILO Spoštovane občanke in občani! Obveščamo vas o uradnih urah občinske uprave za poslovanje s strankami na sedežu Občine Lendava. Uradne ure: ob ponedeljkih od 8.00 do in od do 14.30, ob sredah od 8.00 do in od do ter ob petkih od 8.00 do V času izven uradnih ur lahko svoje vloge oddate v nabiralnik, ki se nahaja v avli Mestne hiše. Občinska uprava občine Lendava A szomszédos községekkel és régiókkal való kapcsolatépítés és együttműködés, valamint a szükséges fejlesztési partnerségek létrehozása a jövőben is a község egyik fő fejlesztési prioritását jelenti. A községeknek hosszú távon az a feladata, hogy az úniós támogatások megszerzésénél még célirányosabban kell kidolgoznunk a határon átnyúló kezdeményezéseket és közös projekteket, valamint biztosítanunk kell a hitelességet a kormányzati intézmények felé. Készítette: Aleksandra Sarjaš Lendva Község vezetése ennek jegyében az év elején munkalátogatáson járt Zalaegerszegen, illetve előkészítette a Muraköz megye delegációjával való találkozót. A határon átnyúló együttműködés és kapcsolatépítés volt a központi témája a Gorazd Žmavc határon túli szlovénekért felelős miniszterrel folytatott lendvai találkozónak is. Žmavc miniszterrel a határon átnyúló együttműködésről Aktivnosti na področju prometa so trenutno usmerjene predvsem v reševanje prometne povezave z Murskim Središčem, od decembra lani, ko je bila po več kot 20 letih ponovno vzpostavljena potniška povezava na relaciji Čakovec Mursko Središče Lendava, pa tudi v krepitev železniške povezave. Pogovor je tekel tudi o neizkoriščenih potencialih ob reki Muri in pripravi skupnega projekta ob gramoznicah in Muri. A DeSUS képviselőcsoportjának és minisztereinek muravidéki látogatása keretében Lendván tárgyalt a határon túl és a világban élő szlovénekért felelős miniszter. A mag. Anton Balažek polgármesterrel, az alpolgármesterekkel és munkatársaikkal folytatott megbeszélés középpontjában a határon túli szlovének kérdése, az uniós támogatások felhasználása és a közös határon átnyúló projektek álltak. A Városházán folytatott találkozó és a Bánffy Központ megtekintése után tartott sajtótájékoztatón a miniszter kijelentette, hogy a kormány tagjaként az együttműködés folytatásáért és ennek a határon túli projektekkel való bővítéséért, valamint a gazdasági térségek közötti kulturális párbeszéd elindításáért szeretne tevékenykedni. A Muravidék és a Rábavidék eddigi együttműködését pedig Horvátországra is kiterjesztenék; ezáltal létrejönne egy együttműködési térség, amely mindenekelőtt a gazdasági kooperáción, a régiók további fejlődésén letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

11 Skupnost in občani Lendva Közösség és polgárok és a fiatal generációk számára a megoldások keresésén alapulna. A miniszter szerint a helyi hatóságok nagyfokú kezdeményezőkészsége és a kormányoldalról biztosított politikai koordináció együtt lehetővé tenné, hogy az ilyen projektek valóban életre keljenek. Anton Balažek polgármester elmondta, hogy a miniszterben konstruktív tárgyalópartnerre talált, aki támogatja és érti a község határon átnyúló kezdeményezéseit. Épp a régiós együttműködés és kapcsolatépítés jelenti ugyanis azon lehetőségeket, amelyeket a község által a múltban megvalósított számos kezdeményezés és projekt ellenére még nem használtunk ki eléggé, de nagyon fontosak a Muravidék és minden szomszédos régió fejlődése szempontjából. Az együttműködés erősítéséről tárgyaltak Zalaegerszegen Január végén Zalaegerszegen munkamegbeszélést tartottak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zala megye és Lendva Község képviselői. A megbeszélésen Lendváról mag. Anton Balažek polgármester, Horváth Ferenc alpolgármester és Hajós Ferenc, Szlovénia egykori budapesti nagykövete vett részt. Anton Balažek lendvai polgármester és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a projektekre való közös pályázati jelentkezés, valamint a gazdasági és idegenforgalmi együttműködés terén. A lendvai polgármester elmondása szerint az együttműködési kihívások az új turisztikai látnivalókban és a szolgáltató szektorban jelentkeznek, ahol közösen sok mindent megvalósíthatnánk; így például a Lendva-hegyen kilátótorony, míg Lentiben új szálloda épül, minek során új szemléletet kellene alkalmazni. A mai kihívások az uniós forrásoknak a Szlovénia Magyarország határon átnyúló program keretében való közös lehívására, valamint a közlekedési és idegenforgalmi infrastruktúra korszerűsítésére is irányulnak. Lendva és Zalaegerszeg 2006 óta testvérvárosok, együttműködésük azonban Munkatalálkozó Muraköz megye küldöttségével Delovni sestanek z delegacijo Medžimurske županije kiváltképp a sport és a kultúra terén sokkal nagyobb múltra tekint vissza; a zalai és a lendvai sportszövetség kapcsolata már 50 éves, amiről a sportoldalakon olvashatnak összeállítást. Muraköz küldöttsége Lendván ÉRTESÍTES Tisztelt Polgárok! Február végén munkatársaival a lendvai Városházán munkalátogatást tett Matija Posavec, Muraköz megye ispánja és Dražen Srpak, Muraszerdahely város polgármestere. A látogatás célja a tapasztalatcsere és a gazdaság, idegenforgalom és közlekedés terén folytatandó együttműködés megvitatása volt. A horvátországi küldöttséget fogadta mag. Anton Balažek polgármester, Stanislav Gjerkeš és Horváth Ferenc alpolgármesterek, valamint Đanino Kutnjak, a Pomurje HKE elnöke. Anton Balažek polgármester bemutatta Lendva Község 2025-ig terjedő fejlesztési koncepcióját, amely alapot szolgáltat a stratégiai döntések meghozatalához és a szükséges fejlesztési partnerségek kialakításához. Hangsúlyozta, hogy a szomszédos községekkel és régiókkal való összefogás az egész térség további fejlődése szempontjából kulcsfontosságú. A közlekedés terén a tevékenységek jelenleg mindenekelőtt a Mura szerdahellyel való közúti összeköttetésben jelentkező gondok megoldására és a vasúti közlekedés bővítésére irányulnak azt követően, hogy tavaly decemberben több mint 20 év után ismét beindult a személyforgalom a Csáktornya Muraszerdahely Lendva vasútvonalon. Szót ejtettek továbbá a Mura mente kiaknázatlan fejlesztési lehetőségeiről és a Mura menti kavicsbányákra vonatkozó közös projekt kidolgozásáról is. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a községi igazgatóság ügyfélfogadási rendje Lendva Község székhelyén a következő: Ügyfélfogadási időrend hétfő: és , szerda: és , péntek: Beadványaikat a hivatalos ügyfélfogadási időn kívül is elhelyezhetik a Városháza előterében elhelyezett gyűjtőládában. Lendva Község Községi Igazgatóság Foto Fotó: Občina Lendava/Lendva Község LENDAVSKE NOVICE 11 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

12 Lendava Skupnost in občani Közösség és polgárok Informativni dnevi 2015 na DSŠ Lendava Dvojezična srednja šola Lendava šola za življenje in 14. februarja 2015 so potekali informativni dnevi po vseh srednjih šolah in visokošolskih zavodih v Sloveniji. Na Dvojezični srednji šoli Lendava smo se resno lotili priprav na informativne dneve, saj so le-ti v preteklih letih močno vplivali na odločitve učenk in učencev pri vpisih na srednjo šolo. Smo pa prepričani, da vsaj toliko, kot informativni dnevi, vplivajo na odločitve devetošolcev tudi naše celoletno delo in odlični rezultati naših dijakov. Kot je znano, ima Dvojezična srednja šola Lendava pestro paleto programov, saj ponuja poleg gimnazijskega programa še tri srednje strokovne programe, devet srednjih poklicnih izobraževalnih programov in tri poklicno-tehniške izobraževalne programe. V preteklem šolskem letu smo uvedli tudi dva nova programa, in sicer program Kemijski tehnik in Tehnik mehatronike. Zanimivost novih, tradicija obstoječih programov in široka paleta raznih dejavnosti na šoli (dnevi odprtih vrat, različni krožki, med njimi še posebej uspešna sta filmski krožek in krožek robotike, tekmovanja, natečaji, ekskurzije itd.), povezovanje z lokalnim in širšim okoljem ter mednarodna dejavnost (projekti, mobilnost ipd.), so na letošnje informativne dneve pritegnili bistveno več dijakov kot v lansko leto, saj nas je v treh terminih obiskalo skupaj 87 dijakov, kar je bistveno več kot lani (takrat nas je obiskalo 55 devetošolcev). Največ zanimanja so pokazali za programe Kemijski in Strojni tehnik, Gimnazija in Gastronom-hotelir. Devetošolci so v okviru različnih delavnic spoznali vse programe, ki jih ponuja naša šola. Bodoči gimnazijci so se seznanili z različnimi področji naravoslovja in družboslovja, v strokovnih in poklicnih programih pa smo učenkam in učencem predstavili značilnosti in posebnosti vseh strok, lahko pa so tudi sodelovali pri različnih dejavnostih. Tako so npr. bodoči kemijski tehniki izvedli nekaj Programi DSŠ Lendava A Lendvai KKI programjai Izobraževalni program Képzési program Splošno izobraževanje Általános képzés Gimnazija Gimnázium Poklic - strokovna izobrazba Foglalkozás - szakmai képzettség Srednje strokovno izobraževanje Szakközépiskolai képzés Ekonomski tehnik Közgazdasági technikum Strojni tehnik Gépészeti technikum Kemijski tehnik Vegyészeti technikum ekonomski tehnik közgazdasági technikus strojni tehnik gépésztechnikus kemijski tehnik vegyésztechnikus Poklicno-tehniško izobraževanje Szakiskolai programot kiegészítő program Ekonomski tehnik Közgazdasági technikum Strojni tehnik Gépészeti technikum Tehnik mehatronike Mechatronikai tecnikum ekonomski tehnik közgazdasági technikus strojni tehnik gépésztechnikus tehnik mehatronike mechatronikai technikus Trajanje Időtartam Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih (Model SPI) A szakiskolai képzési programok közös kivitelezésének modellje Administrator Adminisztrátor Avtoserviser Autószerelő Elektrikar Villanyszerelő Gastronomske in hotelske storitve Gasztronómiai és szállodai szolgáltatás Inštalater strojnih inštalacij Gépberendezés-szerelő Mehatronik operater Mechatronikai műszerész Pečar-polagalec keramičnih oblog Cserépkályhaépítő-kerámiaburkoló Oblikovalec kovin-orodjar Fémformáló-szerzsámkészítő Trgovec Bolti eladó Izobraževanje odraslih Felnőttképzés administrator adminisztrátor avtoserviser autószerelő elektrikar villanyszerelő gastronom hotelir gasztronómus-szállodás inštalater strojnih inštalacij gépberendezés-szerelő mehatronik operater mechatronikai műszerész pečar-polagalec keramičnih oblog cserépkályhaépítő-kerámiaburkoló oblikovalec kovin orodjar fémformáló-szerzsámkészítő trgovec bolti eladó letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

13 Skupnost in občani Lendva Közösség és polgárok poskusov v laboratoriju in naredili naravni dezodorant, strojni tehniki so spoznali različne veščine s področja robotike in strojništva, avtoserviserji so si lahko ogledali delovanje motorjev in se preizkusili v popravljanju avtomobilskega motorja, gastronomi-hotelirji pa v pripravljanju prigrizkov, in še bi lahko naštevali. Na Dvojezični srednji šoli Lendava z veseljem sprejmemo vsakogar, ki bi rad spoznal življenje in delo na naši šoli tudi izven informativnih dni. Zato vabimo vse, ki se še niso odločili in jih zanima, kaj in kako 'dogaja' na naši šoli, da pridejo in se prepričajo sami. Seveda pa vse učenke in učence vabimo tudi k vpisu na našo šolo, ki je po mnenju naših dijakov»šola za življenje«. Pripravila: Silvija Hajdinjak Prendl, ravnateljica DSŠ Lendava Informativni dan na DSŠ Lendava Nyílt nap a Lendvai KKI-ban Foto Fotó: DSŠL/KKIL A 2015-ös nyílt napok a lendvai középiskolában Lendvai Kétnyelvű Középiskola az életre szóló iskola február 13-án és 14-én Szlovénia minden középiskolájában és felsőoktatási intézményében nyílt napokat tartottak. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában komolyan vettük a nyílt napokra való előkészületeket, hiszen az elmúlt években ezek nagymértékben befolyásolták a tanulók döntését a középiskola kiválasztásában. Meggyőződésünk azonban, hogy a kilencedikesek választására egész éves munkánk és diákjaink kitűnő eredményei legalább akkora hatással vannak, mint a nyílt napok. Mint ismeretes, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola gazdag programválasztékkal rendelkezik, hiszen a gimnáziumi program mellett három szakközépiskolai programot, kilenc szakiskolai programot és három szakiskolai programot kiegészítő képzést kínál. Az elmúlt tanévben két új programot is bevezettünk, mégpedig a vegyésztechnikusit és a mechatronikai technikusit. Az új programok érdekessége és a meglévő programok hagyománya, valamint a különféle tevékenységek széles skálája (nyílt napok, különféle szakkörök, különösen az eredményes filmszakkör és a robotikai szakkör, versenyek, pályázatok és kirándulások ), a helyi és a szélesebb környezettel való kapcsolatépítés, valamit a nemzetközi tevékenység (például a projektek és a mobilitás) idén a tavalyinál lényegesen több tanulót vonzottak a nyílt napokra: a tavalyi 55-tel szemben idén a három időpontban összesen 87 kilencedikes látogatott el hozzánk. A legnagyobb érdeklődés a vegyész-, illetve gépésztechnikumi, a gimnáziumi és a gasztronómus-szállodás program iránt mutatkozott. A kilencedikesek a különféle műhelyek keretében az iskolánk által kínált öszszes programot megismerhették. A jövő gimnazistái a különféle természet- és társadalomtudományi területekkel ismerkedhettek, míg a szakközépiskolai és szakiskolai programokban az összes szakma jellemzőit és sajátosságait bemutattuk a tanulóknak, emellett pedig különféle tevékenységeken is részt vehettek. Így például jövőbeni vegyésztechnikusaink néhány laboratóriumi kísérletet hajtottak végre és természetes dezodort készítettek, míg a gépésztechnikusok különféle képességeket sajátíthattak el a robotika és a gépészet terén, az autószerelők pedig a motorok működését tekinthették meg és kipróbálhatták az autómotor javítását. Végül a gasztronómus-szállodások a különféle falatok készítésében próbálhatták ki tudásukat, de a felsorolás még folytatható lenne. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában mindenkit szívesen fogadunk, aki akár a nyílt napokon kívül is szeretné megismerni iskolánk életét és működését. Éppen ezért mindenkit, aki még nem hozta meg döntését, és érdekli, mi és hogyan történik iskolánkban, arra buzdítunk, jöjjön el és nézzen körül. Természetesen minden tanulót szeretettel hívunk, hogy iratkozzon be iskolánkba, amely diákjaink véleménye szerint életre szóló iskola. Készítette: Silvija Hajdinjak Prendl, a Lendvai KKI igazgatója LENDAVSKE NOVICE 13 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

14 Lendava Investicije in projekti Beruházások és projektek Ukrotili plaz nad Gregorčičevo ulico Zaradi lanskih obsežnih padavin smo v gričevnatem delu občine v začetku leta pričeli z večjimi sanacijskimi deli; na plazišču v Gregorčičevi ulici se je zaključil eden zahtevnejših projektov za preprečevanje nadaljnjega plazenja, na cesti proti sv. Trojici se zaključuje sanacija cestišča, nadaljujejo pa se tudi nekatera nujna interventna dela po jesenskih poplavah. Sredi januarja so se pričele tudi aktivnosti na gradbišču razglednega stolpa. Pripravila: Danijela Levačič in Robert Recek dobrih 160 tisoč evrov. Strokovnjaki geologi so potrdili, da je bil poseg na plazišču v Gregorčičevi uspešen, saj se je plazenje upočasnilo in preusmerilo v nekdanji glinokop, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Sklad bo po dogovoru z občino pripravil načrt nadaljnjih Sanacijska dela Kot smo že pisali v prejšnjih številkah, so se na račun lanskih poplav investicijski izdatki znatno povečali. Pri sanaciji zemeljskega plazu na delu Gregorčičeve ulice je občina hitro reagirala, pri čemer je naročila strokovne študije in podlage za ukrepanje. V prvi fazi sanacije so bili izvedeni ukrepi, ki se nanašajo na odvodnjavanje na plazišču v skupnem znesku nekaj manj kot 60 tisoč evrov. Plaz v Gregorčičevi se je po meritvah geologov izkazal kot zelo dinamičen, aktiven in zahteven, vzroki za plazenje pa so bili neustrezni posegi v prostor, nesaniran glinokop in obilica letošnjih padavin. Plaz je hudo poškodoval eno izmed stanovanjskih hiš na tem območju, zato se je morala družina izseliti in zapustiti svoj dom. Da bi zaščitili javno infrastrukturo in posredno tudi ostale stanovanjske hiše, se je Občina Lendava skupaj s strokovnjaki odločila za postavitev zaščitnega zidu iz kamnitih gmot v skupni dolžini 83 m, širini 6 m in do globine 15 m. Vrednost izvedbenih del investicije znaša Iztočni objekt na Petdinarki A kibocsátóműtárgy az Ötdináros-tavon sanacijskih ukrepov na svojem zemljišču. Bitka s plazom pa še ni dobljena, zato je pomembno sodelovanje z državo. V Lendavskih goricah na poškodovanem cestišču proti sv. Trojici se zaključuje sanacija brežine, kjer je bilo zaradi zdrsa zemlje poškodovano cestišče. Foto Fotó: Tomaž Galič Sanacija plazišča v Gregorčičevi A Gregorčič utcai földcsuszamlásos szakasz szanálása (Foto Fotó: Tomaž Galič) letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

15 Investicije in projekti Lendva Beruházások és projektek Podporni zid s kamnito zložbo ob cestišču proti sv. Trojici A kőtámfal a Szentháromság felé vezető út mellett (Foto Fotó: Tomaž Galič) Pogodbena vrednost celotne investicije znaša skoraj 76 tisoč evrov. Nujni interventni ukrepi po poplavah Nadaljujejo se tudi nujna interventna dela na območjih, ki so bila v septembrskih poplavah najbolj ogrožena. Tako so v Slomškovem naselju v Lendavi zvišali nasip, na Petdinarki v Petišovcih pa postavili nov iztočni objekt. V načrtu so še dela na nasipu Kobiljskega potoka v Mostju in v Banuti ter čiščenje vodne struge, zaraščenosti in naplavin Črnca in Kobiljskega potoka v Lendavi in Lakošu, nato pa še Črnca v Trimlinih in Ledave ob Murski šumi. Koordinatorja aktivnosti sta izpostava Arsa v Murski Soboti in njen koncesionar VGP Mura. Po izvedbi del, ki jih financira država, bo omogočena boljša regulacija padavinskih voda in varovanje naselij pred meteornimi vodami ter izlitji vodotokov. Pričetek gradnje razglednega stolpa V teku je tudi izvedba enega zahtevnejših projektov v letošnjem letu, tj. gradnja razglednega stolpa. Dela so se pričela v januarju z rušenjem vaškega doma, nadaljnja dela pa potekajo v skladu z načrtom. Projekt»Razgledni stolp«je tudi eden prvih v Sloveniji, na katerem bo apliciran t. i. informacijski model objekta ali Building information modeling (BIM); gre za nov sodoben proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe in predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu ter popoln nadzor nad informacijami skozi ves življenjski ciklus objekta. Turistična infrastruktura bo prispevala k razvoju turizma in z njim povezanih dejavnosti v Lendavi in širši okolici. Vrednost gradnje stolpa, ki bo končan letos maja, znaša nekaj čez 1,7 milijona evrov. Razgledni stolp gradi LENDAVSKE NOVICE 15 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

16 Lendava Investicije in projekti Beruházások és projektek SGP Pomgrad Murska Sobota v sodelovanju s podjetjem Nafta Strojna Lendava ter podizvajalcema SGP Pomgrad - Gradnje in Mobitexom iz Čentibe. Sestavljena je tudi ekipa marketinških strokovnjakov, ki pripravlja in pričenja z izvedbo trženjskih aktivnosti. Razpis za povabilo potencialnih najemnikov gostinske infrastrukture bo objavljen predvidoma aprila. Obnova infrastrukture Od jeseni potekajo dela v zvezi z ureditvijo Kidričeve ulice z vso potrebno infrastrukturo; obnavljamo vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo, pločnike, cesto in parkirišča, zato je Kidričeva cesta že od oktobra lani občasno delno ali popolnoma zaprta za promet. Vrednost celotne investicije, ki se bo predvidoma zaključila maja, znaša 600 tisoč evrov in se bo delno krila iz projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A in delno iz proračuna. Predvidena je tudi delna sanacija cestišča v Mohorjevi ulici. Na relaciji Lakoš Gaberje smo v sklopu investicijsko-vzdrževalnih del na kanalizaciji Lakoš Gaberje izvedli tlačno kanalizacijo, ki bo povezovala obstoječi črpališči v Gaberju in Dolnjem Lakošu, poleg tega pa smo obnovili tudi obstoječo gravitacijsko kanalizacijo ter pločnike in kolesarske steze v smeri proti Lakošu. V občini obnavljamo tudi javno razsvetljavo v skupnem znesku 120 tisoč evrov; obnovili smo javno razsvetljavo na Hotizi, v Lakošu, razsvetljavo pa bodo po novem imeli tudi prebivalci Senjegeta v Dolgovaških goricah. Obnovili bomo tudi javno razsvetljavo na Glavni ulici od policijske postaje do Dolge vasi ter pločnike na tej relaciji. Dela v Kidričevi ulici Munkálatok a Kidrič utcában (Foto Fotó: Tomaž Galič) letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

17 Investicije in projekti Lendva Beruházások és projektek Gradnja razglednega stolpa A kilátótorony építése Foto Fotó: Tomaž Galič LENDAVSKE NOVICE 17 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

18 Lendava Investicije in projekti Beruházások és projektek Megszelídítették a Gregorčič utca feletti földcsuszamlást A tavalyi bőséges csapadék miatt az év elején Lendva Község dombos részén nagyobb szanálási munkákba kezdtünk: a Gregorčič utcai földcsuszamlásos szakaszon jelenleg a további földmozgások megakadályozását célzó nagyobb projektek egyike zajlik, a Szentháromság felé vezető úton záró szakaszába érkezett az úttest helyreállítása, valamint néhány sürgős, az őszi áradásokat követően megkezdett beavatkozás is folytatódik. Január közepén a kilátótorony építési területén is megkezdődtek a munkálatok. Készítették: Danijela Levačič és Robert Recek agyagbánya és a kiadós esőzések voltak. Egy lakóházat a földcsuszamlás olyan súlyosan megrongált, hogy a családnak sajnos ki kellett költöznie belőle. A közinfrastruktúra és közvetve a többi lakóingatlan megóvása érdekében Lendva Község a szakértőkkel egyetértésben egy összesen 83 méter hosszú, 4 Helyreállítási munkálatok Mint arról már korábban beszámoltunk, a tavalyi áradások miatt jelentős mértékben megnövekedtek a beruházásokra fordított kiadások. A község sürgősen nekilátott a Gregorčič utcában bekövetkezett földcsuszamlás szanálásának, megrendelve az intézkedések alapjául szolgáló szakmai tanulmányokat. Az első szakaszban az úgynevezett csúszólapok vízelvezetését oldották meg valamivel kevesebb mint euróért. A Gregorčič utcai földcsuszamlás a geológusok mérései szerint nagyon dinamikus, aktív és fokozott odafigyelést igénylő, a föld megindulásának okai pedig a helytelen környezeti beavatkozások, a szanálatlan A Gregorčič utcai földcsuszamlásos szakasz szanálása Sanacija plazišča v Gregorčičevi A kőtámfal a Szentháromság felé vezető út mellett Podporni zid s kamnito zložbo ob cestišču proti sv. Trojici Foto Fotó: Tomaž Galič méter méter széles és legfeljebb 10 méter mély kőtámfal építése mellett döntött. A beruházás értéke meghaladja a 160 ezer eurót. A geológusok megerősítették, hogy a Gregorčič utcában végrehajtott beavatkozás eredményes volt, hiszen a földcsuszamlás lelassult, illetve iránya az egykori agyagbánya felé fordult. Utóbbi az SZK Mező- és Erdőgazdálkodási Alapjának tulajdonában áll, amellyel a község megállapodott, hogy a saját telkére vonatkozóan elkészíti a további helyreállítási intézkedések tervezetét. A földcsuszamlással vívott csatát azonban még nem nyertük meg, ezért fontos az állam szerepvállalása. A Lendva-hegyen, ahol a földcsuszamlás miatt a Szentháromság felé vezető úton megrongálódott az úttest, befe- Foto Fotó: Tomaž Galič letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

19 Investicije in projekti Lendva Beruházások és projektek jező szakaszban vannak a rézsű szanálási munkálatai. A beruházás szerződéses értéke csaknem euró. Sürgős árvíz utáni intézkedések A szeptemberi áradások idején a legválságosabbaknak bizonyult területeken is folytatódnak a sürgős beavatkozások. A lendvai Slomšek-telepen megmagasították a töltést, a Petesházi Ötdináros-tavon pedig új kibocsátóműtárgyat létesítettek. A tervekben szerepelnek továbbá a Kebele-patak töltésén Hídvégnél és Bánutánál elvégzendő munkálatok, valamint a Fekete-ér és a Kebele-patak medrének tisztítása, kotrása és hordalékmentesítése Lendván és Lakosban, ezt követően pedig ugyanezen munkálatok elvégzése a Fekete-ér hármasmalmi, illetve a Lendva-patak Muraerdő menti szakaszán. A tevékenységek koordinátora az SZK Környezeti Ügynökségének Muraszombati Kirendeltsége és a koncesszióba vevő, azaz a Mura Vízgazdálkodási Vállalat. Az állam által finanszírozott munkálatok elvégzését követően lehetővé válik a csapadékvizek jobb szabályozása és a települések védelme az esőárkok és a vízfolyások kiöntésével szemben. A kilátótorony építésének megkezdése Az idei év egyik legnagyobb projektje, a kilátótorony építése is folyamatban van. A munkálatok januárban a faluotthon bontásával vették kezdetüket és a terveknek megfelelően haladnak. A kilátótorony az egyik első olyan projekt Szlovéniában, amelynél alkalmazni fogják az épületinformációs modellezést (building information modeling BIM). A kifejezés a tervezés, építés, karbantartás új, korszerű folyamatát jelöli az élettartam végén való lebontásig. A projekt minden szereplője egy integrált folyamatban vesz részt egy közös digitális modellel, amely a létesítmény egész élettartama alatt teljes ellenőrzést biztosít az információk felett. Az idegenforgalmi infrastruktúra hozzájárul a turizmus és a kapcsolódó tevékenységek fejlődéséhez Lendván és a szélesebb környéken. A májusban elkészülő torony építési értéke valamivel több mint 1,7 millió euró. A kilátótorony kivitelezői az SGP Pomgrad Murska Sobota és a Nafta Strojna Lendava, a megvalósításban alvállalkozóként az SGP Pomgrad Gradnje és a csentei Mobitex vesz részt. Felállt az értékesítési szakértői csoport is, amely tervezi, illetve hamarosan megkezdi az értékesítési tevékenységeket. A vendéglátóipari infrastruktúra bérbeadására vonatkozó pályázatot előreláthatólag áprilisban jelentetjük meg. A kibocsátóműtárgy építése az Ötdináros-tavon Izgradnja iztočnega objekta na Petdinarki (Foto Fotó: Tomaž Galič) LENDAVSKE NOVICE 19 LENDVAI HÍRADÓ 18. letnik, številka

20 Lendava Investicije in projekti Beruházások és projektek Infrastruktúra-felújítás Ősz óta folynak a Kidrič utca rendezésével kapcsolatos munkálatok. Ezek keretében felújítják a vízvezetéket, a csatornahálózatot, a közvilágítást, a járdát, az útburkolatot és a parkolókat, ezért az utcában már tavaly október óta részleges vagy teljes útlezárás van érvényben. Az előreláthatólag májusig tartó beruházás összértéke ,03 euró. Az Alsólakos Gyertyános csatornahálózaton a beruházási és karbantartási munkálatok keretében kiépítettük az alsólakosi és gyertyánosi szivattyútelepet összekötő nyomott rendszerű csatornát, emellett pedig Lakosban felújítottuk a meglévő gravitációs rendszerű csatornát és ezzel összefüggésben a járdákat és a kerékpárutakat is. A részben A Muramente ivóvízellátásának biztosítása A rendszer című projektből és részben a költségvetésből fedezett munkálatok értéke mintegy 600 ezer euró. Tervben van a Mohor utca burkolatának részleges felújítása is. A községben a közvilágítás is megújul, a beruházás értéke euró. Eddig Hotizán és Lakosban korszerűsítették a közvilágítást, mostantól pedig a hosszúfaluhegyi Szenyegetőn is új rendszer működik. A Fő utca közvilágítása és járdái is megújulnak a rendőrállomás és Hosszúfalu között. A kilátótorony építése Gradnja razglednega stolpa (Foto Fotó: Tomaž Galič) Munkálatok a Kidrič utcában Dela v Kidričevi ulici (Foto Fotó: Tomaž Galič) letnik, številka LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

http://www.lendava.si

http://www.lendava.si Občina Lendava, marec 2007 http://www.lendava.si POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2007-2013 POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2007-2013 UVOD mag. Anton Balažek župan Občine

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA mag. Anton Balažek Župan Polgármester TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS... 4 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás... 6 2.2. Az élet minősége

Részletesebben

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 15. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közleménye 15. évfolyam, 1.-2. szám 2012. VIII. 3. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič

Részletesebben

XIX. praznik Občine Lendava

XIX. praznik Občine Lendava XIX. praznik Občine Lendava Dame in gospodje, spoštovani gostje, nagrajenci in častni občani! V čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na prireditvi ob občinskem prazniku in ob tej priložnosti

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni.

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni. Glasilo občine Lendava 9. letnik, 5. številka 12. X. 2006. Lendva közs ég közleménye 9. évfolyam, 5. szám 2006. X. 12. Pregled najpomembnejših dogodkov v obdobju 2003-2006 2. STRAN Bili smo uspešni 7.

Részletesebben

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12 in 35/13) ter 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS

Részletesebben

Barvita jesen Színgazdag ősz

Barvita jesen Színgazdag ősz LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 3.-4. številka 6. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 3.-4 szám 2013. XII. 6. Foto Fotó: Tomaž Galič Barvita jesen Színgazdag

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22.

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž

Részletesebben

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog E L A B O R A T Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog Vsebina elaborata: 1. Sklep o izvedbi vaje 2. Cilji vaje 3. Oblike in metode usposabljanja 4. Udeleženci 5. Trajanje usposabljanja 6.

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani 2. STRAN Skupno ali ločeno obeleževanje tragičnih in drugih dogodkov 3. STRAN Vsebinsko bogato in delovno jesensko obdobje 4. STRAN Zaključujejo

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Lendva Község mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének ösztönzése 2006. évben I. Pravne osnove Jogi alapok Mnenje Ministrstva

Részletesebben

Praznični december Varázslatos december

Praznični december Varázslatos december LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 5. številka 20. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 5. szám 2013. XII. 20. Foto Fotó: Tomaž Galič Praznični december Varázslatos

Részletesebben

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba -

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - Priloga 1 Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - 1. PARTNERJI PROJEKTA / Projektpartnerek - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. - Skanzen Értékvédõ-,

Részletesebben

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28 *N14140121M* 2/28 *N14140121M02* Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! *N14140121M03* 3/28 Prazna stran Üres oldal OBRNI

Részletesebben

Prijazne velikonoène praznike

Prijazne velikonoène praznike Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III. 2005. A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám 2005. III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK

Részletesebben

Barve jeseni Az ősz színei

Barve jeseni Az ősz színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 3. številka 26. X. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 3. szám 2011. X. 26. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič,

Részletesebben

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila)

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila) Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB13, 13/10,

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska 2007-2013

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja Moravske Toplice, Slovenija Programterület

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ELEKTRIKAR Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk

Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk april 2015, letnik XV., št. 43 XV.évfolyam, 43. szám, 2015. április Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk Župan Občine Hodoš Ludvik Orban, člani občinskega sveta in

Részletesebben

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 PRIPRAVA MENTORJEV ZA POUČEVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU UČENJE ZA ŽIVLJENJE - MENTORJI - I.

Részletesebben

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Paksy Zoltán Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről Egy táborvezető elképzelései 1 Az ifjúsági kutatótábor története

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Letnik II, št. 2, december 2010 II. évfolyam, 2. szám, 2010 december Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Projekthíradó

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE Glasilo obèine Lendava 7. letnik, 3. številka 19. XI. 2004. A Lendvai község közleménye 7. évfolyam, 3. szám 2004. XI. 19. PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 2. STRAN IZ 13. SEJE OBÈINSKEGA

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

ØTEVILKA 67 18. december 2007

ØTEVILKA 67 18. december 2007 TISKOVINA Poøtnina plaœana pri poøti 9226 Moravske Toplice ØTEVILKA 67 G l a s i l o O b œ i n e M o r a v s k e T o p l i c e U V O D N I K Le øe korakec nas loœi od novega, Trubarjevega leta. Pomemben

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18.

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Utrip poletja Nyári élmények Julija in avgusta tridnevno brezplačno kopanje

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9.

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9. Š i f r a u č e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N11150131M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje/ szakasz Ponedeljek, 9. maj 011 / 60 minut

Részletesebben

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink!

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Majthényi László Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! Különleges és sajátos alkalom a mai konferencia, hiszen olyan

Részletesebben

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka)

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka) Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A,

Részletesebben

Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC

Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Hungary Slovenia Program Phare CBC Small Project Fund 2002 BEVEZETÔ Az Európai Bizottság

Részletesebben

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Glasilo občine Lendava 12. letnik, 1. številka 19. VIII. 2009. Lendva Község közleménye 12. évfolyam, 1. szám 2009. VIII. 19. Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Ponovno

Részletesebben

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016 PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: župan Janez Fajfar direktor Turizma Bled Jaka Ažman PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto. Turizem

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Uvodnik. Lapsus. Bevezető

Uvodnik. Lapsus. Bevezető 1 S t r a n / O l d a l Uvodnik V letošnjem letu so dijaki novinarskega kroga bili ves čas na preži in zbirali izvirne dijaške lapsuse, po katerih slovimo. Sledili so dogodkom na šoli in izven nje, ki

Részletesebben

Božične delavnica razrednik

Božične delavnica razrednik 1. RAZRED Zdravje 23. 9. 2015 razrednik Poskusi z vodo 19. 1. 2016 Razrednik Vrt 31. 3. 2016 Razrednik Tehniški dnevi (3) Termin Nosilci Opombe Promet 6. 10. 2015 razrednik Božične delavnica 24. 11. 2015

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 2, december 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 2. szám, 2011 december Delavnica pečarstva. Kályhaépítő műhelyfoglalkozás. Ivan Kuhar,

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA

A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA A Községi Tanács 5. /rendes/ ülése 2015 márciusa A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA AZ ANYAGOT KÉSZÍTETTE: Polgármesteri Hivatal ELŐTERJESZTŐ: Župan - Polgármester

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250122M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 2 2. feladatlap Geografija Slovenije in Madžarske Szlovénia és Magyarorstág

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them.

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them. 1 2 KAZALO TARTALOMJEGYZÉK Lapsusu na pot 3 Útravalóul Dijaška skupnost se predstavi 7 Dijaški sekcija KŠL 7 A LEK Diákszekciója Dijaški tornado znanja in prihodnosti 9 A tudás és a jövő diáktornádója

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O ZAKLJUČNEM IZPITU / A ZÁRÓVIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/ (Vezetéknév

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

Državni izpitni center. Torek, 10. junij 2014 / 90 minut

Državni izpitni center. Torek, 10. junij 2014 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M14150112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Obča geografija Geografija

Részletesebben

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B

21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B 1. Nyelvismereti feladatsor 1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. A 11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. B 17. D 18. A 19. D 20. A 21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B 31.

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250121M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča geografija Izbrane regije Általános földrajz Választott

Részletesebben

Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről

Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről Göncz László Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről Vannak programok és események, amelyeket akár megérdemelten, akár nem a jó

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

Državni izpitni center. Četrtek, 30. avgust 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Četrtek, 30. avgust 2012 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12250122M* JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Obča geografija Geografija Slovenije

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: AVTOSERVISER Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015.

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar direktor občinske uprave Matjaž Berčon PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. 2. Občinski

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST PO POTI STRPNOSTI

POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST PO POTI STRPNOSTI INVESTICIJSKI PROGRAM POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST PO POTI STRPNOSTI NAROČNIK: Občina Apače Apače 42B 9253 Apače IZDELAL: ProFUTURUS d.o.o. Črtomirova ulica 11 2000 Maribor Januar 2016 AKRONIMI Kratica

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR Izobraževalni program, prilagojen za

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: GASTRONOMIJA Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

Audit report on railway construction Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska Sobota

Audit report on railway construction Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska Sobota Audit report on railway construction Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska Sobota Poročilo o revizijah gradnje železniške proge Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska Sobota Jelentés a Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska

Részletesebben

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 1, julij 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 1. szám, 2011 július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III,

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij Projekthíradó IV. évfolyam, 1. szám, július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

PRIJAVNICA / PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. DEL A / A RÉSZ Povzetek projekta / Projekt áttekintés. A.1 Osnovni podatki o projektu / A projekt alapadatai

PRIJAVNICA / PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. DEL A / A RÉSZ Povzetek projekta / Projekt áttekintés. A.1 Osnovni podatki o projektu / A projekt alapadatai PRIJAVNICA PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY DEL A A RÉSZ Povzetek projekta Projekt áttekintés A.1 Osnovni podatki o projektu A projekt alapadatai Prednostna os Prioritás Programski specifični cilj Programspecifikus

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÖZSÉGI TANÁCS 1. /levelező/ ÜLÉSÉRŐL (2015.06.19.)»MEGERŐSÍTETT«

JEGYZŐKÖNYV A KÖZSÉGI TANÁCS 1. /levelező/ ÜLÉSÉRŐL (2015.06.19.)»MEGERŐSÍTETT« JEGYZŐKÖNYV A KÖZSÉGI TANÁCS 1. /levelező/ ÜLÉSÉRŐL (2015.06.19.)»MEGERŐSÍTETT« JEGYZŐKÖNYV Lendva Község Községi Tanácsának 1. levelező formában megtartott üléséről, amelyre 2015.06.21-én került sor az

Részletesebben

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/zgjs/ (Uradni

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5.

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5. Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. S 30. seje obèinskega sveta Obèine Lendava 4. STRAN Investicijska dejavnost po

Részletesebben

Na sedmih mejah PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS

Na sedmih mejah PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS Héthatáron PHARE PROGRAM A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEKÉRT Na sedmih mejah PHARE PROGRAM ZA OBMEJNE RAZVOJE Seven Borders PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS Phare CBC Magyarország-Szlovénia 2003

Részletesebben

G l a s i l o p r o j e k t a Letnik I, št. 4 P r o j e k t h í r a d ó. I. évfolyam, 4. szám

G l a s i l o p r o j e k t a Letnik I, št. 4 P r o j e k t h í r a d ó. I. évfolyam, 4. szám G l a s i l o p r o j e k t a Letnik I, št. 4 P r o j e k t h í r a d ó I. évfolyam, 4. szám Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

POTUJOČA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA IN NJENA VLOGA V PORABJU A MURASZOMBATI UTAZÓ KÖNYVTÁR ÉS ANNAK SZEREPE RÁBAVIDÉKEN

POTUJOČA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA IN NJENA VLOGA V PORABJU A MURASZOMBATI UTAZÓ KÖNYVTÁR ÉS ANNAK SZEREPE RÁBAVIDÉKEN Jana Balažic: POTUJOČA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA IN NJENA VLOGA V PORABJU A MURASZOMBATI UTAZÓ KÖNYVTÁR ÉS ANNAK SZEREPE RÁBAVIDÉKEN Monošter, 14. nov. 2016 Bibliobus Pokrajinske in študijske knjižnice Murska

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

Halász Albert. Hommage à Bellosics Bálint

Halász Albert. Hommage à Bellosics Bálint Halász Albert Hommage à Bellosics Bálint 2 Halász Albert Hommage à Bellosics Bálint 1 2 Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava Halász

Részletesebben

*M09151111M* ZGODOVINA TÖRTÉNELEM. Izpitna pola 1 1. feladatlap

*M09151111M* ZGODOVINA TÖRTÉNELEM. Izpitna pola 1 1. feladatlap Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09151111M* ZGODOVINA TÖRTÉNELEM Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča zgodovina Egyetemes történelem Četrtek, 4. junij

Részletesebben

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON a Geotermikus hasznosítások számbavétele, a hévízadók

Részletesebben