Integrált Pedagógiai Rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált Pedagógiai Rendszer"

Átírás

1 A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz. melléklete

2 A HÁTRÁNYKEZELÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERE Az elmúlt tíz év gazdasági, társadalmi változásai iskolánk tanulóinak életkörülményeire olyan hatással voltak, amelynek következményeként a hátrányos helyzetű tanulók száma folyamatosan nőtt. Ezért a törvényi előírásokat figyelembe véve, oktató-nevelő munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük ezen tanulók szociális és képességbeli különbségéből eredő hátrányok kezelését. I. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 1. INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA 1.1. HELYZETELEMZÉS Rövid intézménytörténet A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda a város önkormányzatának döntése értelmében augusztus 1-jén kezdte meg működését. Három alapfeladatot ellátó intézmény összevonásából született meg és lett többcélú, közös igazgatású intézmény. Az intézményegységek története eltér egymástól, bár ezelőtt is voltak köztük együttműködési, kapcsolódási pontok. Intézményeink közül legrégibb múlttal a Széchenyi István Általános Iskola büszkélkedhet. Az 1659-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szól először az iskolamester munkájáról, azaz, közvetetten Csorna iskolájáról ból van adatunk Csornán működő óvodáról, melyet szerzetesnők vezettek. A világi óvodai nevelés a második világháború után bontakozott ki városunkban. Különösen megnőtt az igény a gyermekek óvodai elhelyezésére az 1970-es években. Ekkortól alakult ki a mai intézményhálózatunk, amely kiépítésénél elődeink arra törekedtek, hogy a gyermekek szülei a városon belüli lakóhelyükhöz a lehető legközelebb találják meg az óvó szolgáltatást

3 ben indult a művészeti képzés városunkban. A zeneiskola 1990-ben jutott önálló épülethez. Eredendően a zeneiskola a Széchenyiben kezdte meg működését, napjainkban ismét az iskola falai közt történik a művészeti alapoktatás zenei, képzőművészet és dráma tanszakokon. A többcélú intézmény a három éves kortól akár huszonkettő éves korig is (művészeti oktatás) nevelési, oktatási területet biztosít Csorna város és a környező falvak gyermekei, tanulói részére Az iskola társadalmi környezete Iskolánk agrár jellegű területen, kisvárosban, előnytelen gazdasági környezetben tölti be nevelési-oktatási feladatait. Környezetünk átalakulási folyamatai kedvezőtlen hatásúak az iskolai életre. A családok egy részében a megélhetési gondok elfordítják a szülők figyelmét a gyermekről, sőt sok esetben a családok felbomlásához is vezetnek. Gyermekeink több mint 10,8 %-a csonka családban él, s a roma, cigány tanulóink száma évről-évre emelkedő tendenciát mutat. A szocializációs nehézségek miatt egyre több a viselkedési-, magatartási- és tanulási zavarral küzdő gyermek. A kedvezőtlen hatások tanulóink közel 21 %-át anyagi, környezeti hátrányos, 5,2 %-át veszélyeztetett helyzetbe hozták. Évről évre nő azonban azon szülők száma is, akik felismerik, hogy a tudás abszolút értelemben olyan érték, amelynek részleges hiánya is nagymértékben korlátozza a pályaválasztás, továbbtanulás és a társadalmi beilleszkedés sikerét. Így a megrendelői kör, vagyis a szülők értékrendje, elvárása az iskolánkkal szemben igen széles skálán mozog. Tanulóink személyiségét az iskolán kívüli kulturális környezet is nagymértékben alakítja. Hagyományosan jó kapcsolatunk van a társ- és közművelődési intézményekkel, melyek megannyi élményforrást biztosítva a kulturális igény felébresztését, a nevelés színtereit szélesítik. 3

4 Az iskola gazdasági környezete Az iskola önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Vállalkozói tevékenységet nem folytathat. Munkáltatói jogkörben teljes körűen jár el. Felügyeleti szerve: Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az iskola kulturális környezete A városban működik intézményünkön kívül egy katolikus, egy alapítványi általános iskola és az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola is. Három középfokú oktatási intézmény van településünkön, egy gimnázium, egy mezőgazdasági és egy szakképzést végző intézmény. Közoktatási intézményeken túl, széles programkínálatot nyújtó Művelődési Központ, Múzeum, Városi Könyvtár működik, melyek kultúránk aktív megismerését szolgálják. A társintézményekkel széleskörű munkakapcsolatot működtetünk. A Városi Családsegítő Központtal a hátránykompenzálás érdekében napi munkakapcsolatot tartunk fenn Az iskola aktuális állapota a. Épületek: A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda intézményegységei közül a Kerényi György Művészeti Iskola a Széchenyi István Körzeti Általános Iskola falai között kapott helyett augusztus1-től, ugyanakkor a művészeti iskola külső telephelyekkel is rendelkezik. A Napközi Otthonos Óvoda központi épülete az iskolától 50 méterre található, de két egysége messzebb esik az általános iskola tömbjétől. Az intézményegységek műszaki állapota kivétel nélkül felújításra szorul. Csorna város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve a helyzet 4

5 változtatását írja elő. Remény van arra, hogy pályázati forrásokból az óvoda és a Széchenyi Iskola épületeinek felújítása megtörténik. A nevelés alapvető eszközrendszere valamennyi területen rendelkezésünkre áll. Problémát jelent azonban a meglévő eszközök nagy színvonalbeli különbsége, illetve a számítástechnika területén az eszközök gyors elavulása. Bízunk abban, hogy a hiányos vagy elavult eszközkészletünket támogatással, pályázatokkal korszerűsíteni tudjuk. b. Diákok: Tanulóink létszáma jelenleg 550 fő, 23 tanulócsoporttal. A napközis ellátást 8 csoportban veszik igénybe diákjaink. Az intézményi étkeztetésben közel 344 tanuló részesül. Sajátos nevelési igényű 10 gyermek, többségüknek részképesség zavara van. További 67 tanuló tanulási-, beilleszkedési- vagy magatartási nehézségekkel küzd. Diákjaink közel 10,8 %-a csonka családban él, valamint 21 %-uk hátrányos helyzetű. Növekvő tendenciát mutat a túlkoros tanulók száma, ez azonban többnyire abból adódik, hogy az első osztályt közel 8 évesen kezdik a gyerekek. Diákjaink döntő többsége értéknek tekinti a tudást, a hatékony ismeretanyag-elsajátítás belső igényükké vált. Szívesen kapcsolódnak be a szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokba, eredményesen vesznek részt a különböző versenyeken, pályázatokon. Végzős tanulóink szinte mindegyike továbbtanul, többségük valamelyik helyi középiskolában. Tanulóink eltérő családi környezetben élnek, így eltérő a szociális helyzetük, szocializációs szintjük, értékrendjük, személyiségük fejlettsége. 5

6 2008/09-es tanév Osztály / létszám HH fő HH HHH fő HHH SNI fő SNI csoport arány % arány % arány 1.a b c a ,8 3 14, b ,5 5 23,8 1 4,7 2.c ,2 2 9,5 1 4,76 3.a , ,1 3.b c b c ,6 5.a ,6 2 6,6 5.b ,6 6.a ,3 1 4, b ,3 1 3, c ,3 3 13, a ,8 1 4, b , c d a b , c

7 c. Pedagógusok: A nevelő-oktató munkát 46 fő pedagógus végzi. A tantestületet szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakos ellátottság teljeskörű. A nevelők többsége az alapképesítésen túl rendelkezik kiegészítő, speciális képzettséggel, tanfolyami végzettséggel. Kilenc fő szakvizsgát tett. A tovább- és önképzésen túl a pedagógusok innovatív tevékenysége a módszertani fejlesztésre is kiterjed, így többek között a kompetencia alapú oktatás kidolgozására. Tantestületünk elkötelezett a minőségi nevelő-oktató feladatellátás mellett. A tanári szerepbővülés elfogadása, a nyitottság jellemzi közösségünket. Adottságaink képessé tesznek az eltérő képességű, eltérő szociális helyzetű tanulók fogadására. Széleskörű módszertani repertoárunkból az egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott módszereket alkalmaznak a kollégák tanórákon, és a tanórákon kívüli foglalkozásokon, a differenciált óravezetés nálunk gyakorlat. Felvállalta tantestületünk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátását. Az integrációt fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus segíti. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, az alapkészségek fejlesztése kiemelt szerepet kap feladatellátásunkban. Az IPR szempontjából fontos képzéseken vettek részt pedagógusok: Kooperatív oktatásszervezés: 2 fő d. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: 1 fő iskolatitkár 5 fő takarító 1 fő portás 1 fő gondnok 7

8 1 fő fél állású udvari munkás 5 fő gazdasági dolgozó (1 fő gazdasági vezető, 3 fő könyvelő, 1 fő munkaügy) 1.2. CÉLOK Általános céljaink Alaptétel: A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. Olyan légkört szeretnénk biztosítani, ahol a gyermek, a pedagógus, a vendég egyaránt jól érzi magát, ahol mindenki megtalálja azt a területet, ahol a képességeit kibontakoztathatja. Elkötelezettjei vagyunk az esélyegyenlőség megteremtésének, hogy minden gyermek, tanuló megfelelő színvonalon és körülmények között kapjon nevelést és oktatást. Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a gyermekek, tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítjuk ki készségeiket, gyarapítjuk ismereteiket. Az óvodától a középfokú tanulmányokig a művészeti nevelésen át egységes nevelési elveket szeretnénk megvalósítani. Erősítjük az intézmény tagintézményei közötti egyenrangú partneri viszonyt, amelyben a kölcsönös előnyök, a közös célok határozzák meg a hosszú távú és a mindennapi együttműködést. Alapértékeink: gyermekközpontúság nyitottság, korszerűség tehetséggondozás képességek szerinti fejlesztés 8

9 hagyományőrzés a kisváros kínálta előnyök és lehetőségek kihasználása optimális személyiségfejlődést szolgáló képzési rendszer partnerközpontúság Az intézményben folyó nevelés céljai Nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődés elősegítése, az érzelmek kibontakoztatása. A nemzeti és az egyetemes emberi kultúra megismertetése, megőrzése, fejlesztése. Az óvodai, iskolai, városi és térségi hagyományok ápolásán keresztül a szülőföldhöz való kötődés erősítése. A természeti és az épített környezet iránti felelősség kialakítása, az erkölcsi tulajdonságok megerősítése. Az anyanyelvi kultúra ápolása, a kommunikációs és idegen nyelvi ismeretek megalapozása A test és a lélek harmonikus fejlesztésének biztosítása. Az egészséges életmód, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése, kialakítása. A gyermeki, tanulói képességek kibontakoztatásának széleskörű biztosítása a kompetenciákon alapuló nevelés oktatás beindításával. Differenciálás a tananyagtartalomban, a követelmények szintjében, a módszerben (tehetségfejlesztés, hátránykompenzálás, esélyegyenlőség) A demokrácia tanítása, gyakorlása, megélése (az iskolai demokratizmus fejlesztése, jogérvényesítés, diákönkormányzatok) Célrendszer megfogalmazása az integráció tükrében Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk. Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a teljes osztálylétszámhoz, ill. évfolyam létszámhoz viszonyítva évente közelítsen a jogszabályban előírthoz. 9

10 Intézményünkben az integrációs oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók százalékos aránya a teljes tanulói létszámhoz, valamint a település összes iskolájába járó hátrányos helyzetű tanulók százalékos aránya az összes tanulói létszámhoz viszonyított aránya megfeleljen a jogszabályban előírtaknak. Célunk továbbá: időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét, megnyerni a szülőket a tanulók együttnevelésére, elérni, hogy képességük (iskolai eredményességük) úgy változzon, hogy eredményesen (tanköteles korban) befejezzék az általános iskolát, sikeresen tudjanak középiskolát választani Az intézmény nevelő-oktató munkáját meghatározó célok és feladatok Célok A magyar és az egyetemes kultúra alapvető értékeit hordozó ismeretek elsajátítása a tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek megfelelően. Feladatok Életkori sajátosságaiknak, egyéni adottságaiknak megfelelően fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit, (írás, olvasás, matematikai és kommunikációs készség) személyiségjegyeit. Sikeres tankötelezettség teljesítése. A részképesség-zavarokkal küzdő tanulók esetében a minimumkövetelmények sikeres elsajátítása, a fogyatékosságok általi defektusok egyéni program szerinti folyamatos, eredményes javítása, szakértők (fejlesztő pedagógusok) és a szülők közreműködésével. Elemi műveltségbeli alapozás: biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, A természetes gyermeki nyitottságra alapozva fejlesztjük kreativitásukat, beszédkészségüket, mozgáskultúrájukat, 10

11 alapvető képességek, készségek elsajátíttatása. manuális készségeiket, vizuális befogadóképességüket. Önálló tanulásra szoktatás, az önművelés iránti igény felébresztése. Komplex személyiségfejlesztő programok segítségével a szociokulturális hátrányok kompenzálása, valamint az eltérő képességű és a tehetséges gyerekek gondozása. Közéletiségre nevelés, toleranciakészség alakítása, előítélet mentesség, multikulturális tartalmak. A gyermekek munkakultúrájának megalapozása. Tehetséggondozás művészeti nevelés. Egészséges életmód kialakítása, testi-lelki egészség gondozása. Pályaorientációs tevékenység. Segítséget nyújtunk számukra az önálló tanulási technikák megismerésében. Differenciált foglalkozások és a kooperatív tanulás módszerének megismerése után a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek együtt, egy időben történő fejlesztése. Közösségi szerepek gyakorlása, közügyekben való közreműködés, véleménynyilvánítás, a közösségért érzett felelősség átérzése. Helyes értékítélet alapján a másság elfogadása, szolidaritás, a kisebbség iránti tolerancia. A kreatív, tevékenykedtető tanulás-tanítás révén az iskolai önkiszolgáló munka bővítésével játékosan munkára nevel. Az iskolába lépés kezdetétől megismertetjük a gyerekekkel a szellemi és a fizikai munka egyéni és társadalmi hasznát, kialakítjuk a közösségben végzendő munka szokásait. Alkotó, értékteremtő, a személyiséget gazdagító tevékenységek elsajátítása. Mentálhigiénés programok keretében a gyerekekkel elsajátíttatjuk az egészséges életmód legfontosabb ismérveit, s ezt rendszeresen gyakoroltatjuk. Minden tanulónkat képességeinek megfelelő iskolába igyekszünk orientálni. Szorgalmazzuk az érettségit adó intézményben való továbbtanulást. 11

12 Szülők bevonása az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tétele érdekében. A Szülői Munkaközösség segítségére számítva, segítséget nyújtunk a tőlünk ezt kérő családok számára a családsegítő és a kisebbségi önkormányzat közreműködésével. 2. A PROGRAM CÉLCSOPORTJA 2.1. KÉPESSÉG-KIBONTAKOZTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK (2008/2009-es nevelési- és oktatási évben) Tanulók Azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a szülei nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettségnél magasabb végzettséggel: Azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: Azoknak a tanulóknak a száma, 1.évf. 2.évf 3.évf 4.évf 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf Össz

13 akik mindkét fenti kritériumnak megfelelnek: Az iskolaigazgató által a képességkibontakoztató felkészítésre javasolt tanulók száma (max. 10%) Az évfolyam tanulólétszáma összesen: A programban való részvételre jogosult tanulók száma: AZ INTEGRÁCIÓS NEVELÉSBEN-OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ TANULÓK (2008/2009-es nevelési- és oktatási évben) Tanulók Azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a szülei nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettségnél magasabb végzettséggel: Azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 1. évfolyam 5. évfolyam

14 Az iskolaigazgató által az integrációs felkészítésre javasolt tanulók száma (max. 10%) Integrációs felkészítésben résztvevő tanulók száma összesen: A tanulók száma összesen: Integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a teljes évfolyamlétszámhoz viszonyítva: 5 % 17,7 % 3. AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET SEGÍTÉSE A Széchenyi István Körzeti Általános Iskola az óvoda közreműködésével dolgozta ki az óvoda-iskola átmenet segítését AZ ÓVODA - Nyílt napokat szervez a szülők, tanítók részére. - Biztosítja az egyéni kapcsolattartást a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal. - Hosszabb hiányzás esetén az óvónő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa felkeresi a családot és tájékozódik a hiányzás okáról. A védőnővel és az gyermekorvossal napi kapcsolatban lévő óvoda friss információkat szerezhet a gyermek megbetegedéséről. - A rendszeres óvodába járás révén kialakul az iskolába lépés előtt egy bizalmi légkör: 14

15 család és óvoda család és gyermekjóléti szolgálat, védőnő, gyermek és óvoda (mint intézmény) gyermek és óvónő (mint pedagógus) között hozzászokik egy rendszerezéshez a gyermek és a szülő is megtanulja az elvárható higiéniai szokásokat (étkezési, tisztálkodási) kialakul benne, hogy része a közösségnek. Az óvoda évente végez elégedettség, elégedetlenség-és igényfelmérést partnereik körében. Partnerként módunk van igényeinket elmondani. Információikat az egyéni fejlesztési tervek készítésénél felhasználjuk. DIFER A DIFER, egy diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer, amely az elemi alapkészségeket méri. 7 területet vizsgál, melyek a következők: - írásmozgás-koordináció - beszédhanghallás - relációszókincs - elemi számolási készség - tapasztalati következtetés - tapasztalati összefüggés-megértés - szocialitás 15

16 Ez a vizsgálat iskolánkban az 1. osztályos gyermekeknél kap nagy hangsúlyt. A mérések eredményeinek elemzésével a fejlesztés feladatai meghatározhatók. 2008/2009-es tanévben vizsgált tanulók: Osztály Gyermeklétszám HH tanuló HHH tanuló 1.a 6 fő 5 fő 3 fő 1.b 8 fő 3 fő c 8 fő 3 fő Összesítés 22 fő 11 fő 3 fő 2008/2009-es tanév hátrányos helyzetű tanulói: Osztály HH tanuló/ ebből DIFER-rel vizsgált tanuló HHH tanuló / ebből DIFER-rel vizsgált tanuló 1.a 9 / 5 2 / 2 1.b 3 / c 3 /3 -- Összesítés 15 / 11 2 / 2 A DIFER vizsgálat összesítését a gyógypedagógus végzi. Ezt követően esetmegbeszélés következik. A gyermekeket tanító kollégák részletes tájékoztatást kapnak. A tanító a gyermek fejlődését nyomon követi, amelyről a szülőknek beszámol. A felmerülő problémákról a szakemberekkel konzultál. 16

17 ESETMEGBESZÉLÉS SZÜLŐKKEL negyedévente DIFER Gyógypedagógus neve: Szülő neve Időpont Szülő aláírása Gyógyped. aláírása és pedagógus aláírása ESETMEGBESZÉLÉS KOLLÉGÁKKAL havonta DIFER Gyógypedagógus neve: Pedagógus neve Időpont Pedagógus aláírása Gyógyped. aláírása 3.2. ÓVODAI ÁTMENET, AZ OSZTÁLYBA SOROLÁS MÓDJA, SZEMPONTJAI (IMIP: Első osztályosok beíratása folyamatleírás szerint. 17

18 Cél: három optimális létszámú első osztály indítása, megvalósítva a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátását, valamint a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést.) Januárban az igazgató felkéri a következő tanév első osztályos osztálytanítókat. Az iskolában rendezett óvodás szülői értekezleten az igazgató, az igazgató helyettes és a leendő első osztályos tanító nénik bemutatkoznak, és bemutatják az iskolát. Márciusban, a beiratkozást megelőzően nyílt napot szervezünk, melyen fogadjuk az óvodásokat és szüleiket. Ezen a napon bemutatjuk az iskolában folyó munkát. A fenntartó által kijelölt időszakban megtörténik a beíratás. A csoportszámok engedélyezését követően megtörténik az osztályba sorolás, melynek elsődleges szempontja a heterogén tanulócsoportok kialakítása. Augusztus hónapban szülői értekezletet hívunk össze a beíratott első évfolyamosok szülei számára, ahol ismertetésre kerülnek: - az iskolakezdéssel kapcsolatos teendők, - az osztályba sorolás, - a házirend, - a taneszköz-igény. 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE, MŰKÖDTETÉSE Intézményünk a partnerközpontú működés kiépítését elvégezte. Évente frissíti partnerlistáját, a partneri kapcsolatoknak felelősi rendszere van. A MICS méri a működés minőségét, gondoskodnak a folyamatos fejlesztésről EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐI HÁZZAL Folyamatosan biztosítjuk a szülők számára a döntési, egyetértési, véleményezési jogot, így részt vesznek az iskolai élet alakításában. 18

19 Legutóbbi javaslatuk alapján például a fogadó órák rendjén végeztünk nagyszabású változtatást, melynek sikerességét a közeljövőben fogjuk értékelni. Nemcsak a fogadó órák, de a szülői értekezletek rendjét is szabályoztuk. Az iskola pedagógusait, az iskola vezetését előzetes egyeztetés alapján, illetve esetenként e nélkül is felkereshetik problémáikkal a szülők. Folyamatosan tájékoztatjuk őket gyermekük tanulmányi eredményéről és az iskolai élet eseményeiről a kommunikációs csatornákon keresztül. Az osztályfőnök kollégák felismerve jelentőségét, családi programokat szerveznek, melyeken a gyermekek és szüleik nemcsak az osztályfőnökkel, hanem a többi szülővel is kötetlenül beszélgetve, szórakozva jobban megismerhetik egymás problémáit, örömeit. Az együttműködés a szülői házzal sok konkrét esetben megmutatkozik: - DÖK által szervezett rendezvényeken aktív szerepet vállalnak, - Osztálykirándulás-, túra szervezésében való részvétel, túravezetés, csomagszállítás. - Tanulmányi- vagy sportversenyek esetén településen kívüli helyszínre való kíséret, felügyelet. - Nyílt tanítási napokat szervezünk, ezeken mindig nagy az érdeklődés. - A Csornai Széchenyis Diákok Alapítvány szülői kuratóriuma segíti a programjaink megvalósulását. - Az iskolai Suli buli rendezéséhez kérjük a szülők segítségét. - Szülők bevonásával történik a papírgyűjtés, alapítványi bálok szervezése. - Igénybe veszünk a kísérő szülők segítségét szervezett színházlátogatás alkalmával EGYÜTTMŰKÖDÉS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL, NEVELÉSI TANÁCSADÓVAL Részt veszünk az iskolai egészségnevelési drog prevenciós programban. 19

20 Rendszeres, napi kapcsolattartás működik a tanulói igazolatlan hiányzások okainak felderítése és kivédése, a szociális hátrányokból eredő, tanulóinkat súlytó gondok megoldása érdekében az ifjúságvédelmi felelős közreműködése révén. A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulóink vizsgálatát az Arany János Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Nevelési Tanácsadóban ill. a Győr- Moson- Sopron Megyei Tanulásképességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál folyamatosan végzik, valamint a vizsgálat megállapításainak fejlesztését segítik KAPCSOLAT A SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLATOKKAL Iskolánk állandó és rendszeres kapcsolatban áll a következő intézményekkel: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Családsegítő Központ Helyi óvodák, általános iskolák Helyi és környező települések általános iskolái Helyi középiskolák Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 4.4. KAPCSOLAT A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL A nyolcadik évfolyam befejezését követően diákjaink többsége valamelyik helyi középiskolában folytatja tanulmányait. A felvételi követelményeket, a helyi körülményeket jól ismerjük. Célirányosan tudjuk felkészíteni az oda jelentkező tanulókat. A nyomonkövetés folyamatában a két intézmény érintett pedagógusai szoros munkakapcsolatba kerülnek egymással, mely tovább erősíti a mind eredményesebb együttműködést. 20

21 A vidéki középiskolák beiskolázási rendjét, felvételi követelményeit szintén folyamatosan követjük az iskolaváltás eredményessége érdekében. Iskolánk pályaválasztási felelőse tanulóink továbbtanulásának koordinálása mellett folyamatos kapcsolatot tart az érintett középiskolák beiskolázási felelőseivel KAPCSOLAT A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL Óriási erőforrás rejlik a roma kisebbségi önkormányzattal való kapcsolat kiépítésében. Ez a feladat előttünk áll KAPCSOLAT A CIVIL SZERVEZETEKKEL Fontosnak tartjuk a partneri viszonyt a helyi társadalommal. Szerepvállalásunk a helyi társadalom életében pozitívan hat vissza. Iskolánk tanulói az Alapfokú Néptánc Iskola, Csornai Sport Egyesületeknek is tagjai. Tanárok, diákok együtt szurkolnak sikereikért a városi és területi versenyeken, bemutatókon. Lemorzsolódással és továbbtanulással kapcsolatos adatok 2007/2008 Fő/arány HH-s HHH-s SNI-s fő/arány fő/arány fő/arány Magántanulók 2 / 0,3 % Évfolyamismétlők 3 /0,3 % 2 / 66,6 % 1 33,3 % 250 óránál többet hiányzó /2008 Fő/arány HH-s HHH-s SNI-s 21

22 fő/arány fő/arány fő/arány Gimnázium 47 / 43,9 % 2 / 4,2 % Szakközépiskola 34 / 31,7 % Szakiskola 26 / 24,2 % 12 / 46,1 % -- 4 /15,3 % Speciális szakisk. -- Nem tanul tovább -- II. TANÍTÁST, TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER KÉT ÉVRE VÁLASZTOTT ELEMEI 1. KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PROGRAMOK ÉS PROGRAMELEMEK 1.1. JELENLEGI FORMA Önálló tanulást segítő fejlesztés Céljaink közt szerepel a tanulni tanulás legfontosabb technikáinak megismertetése és gyakoroltatása, ennek érdekében a tanulók önálló munkáltatása, önellenőrzésre, önértékelésre nevelése. Erre irányuló feladatokat, programokat rendszeresen alkalmazunk a mindennapi oktató-nevelő munkánkban tanórán és tanórán kívül is. Munkafüzetek, feladatlapok alkalmazása, önálló kutatómunkák folyóiratokban, lexikonokban. Felkészülés kiselőadásra, pl. életrajz, stb. Osztályfőnöki órák önálló témája a tanulás módszere, ahol a gyermekek megismerkedhetnek mások tanulási technikáival, illetve segítséget kaphatnak a sajátjuk javításához. 22

23 A beilleszkedési-, tanulási nehézségek, magatartási rendellenességek kiküszöbölésére az osztálytanító és a fejlesztőpedagógus közösen dolgoznak ki megfelelő programot az adott osztályra, tanulóra. A lebonyolításban logopédus és gyógypedagógus is segít. A tanulókat arra inspiráljuk, hogy az önálló ismeretszerzéshez használják az iskolai és a városi könyvtárat, illetve iskolán belül az Internetet is Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programot dolgoznak ki az osztálytanítók a képességmérés eredményéhez igazodóan figyelembe véve a tanulók egyéni adottságait. A program olvasásból, írásból, matematikából készül. Kollégáink évek óta eredményesen alkalmazzák a kommunikációs képességfejlesztő programokat, ezek megfelelő részét alkalmazzák a hátrányos helyzetű tanulók integrációjában. Új terepen, nyári táborokban, erdei iskoláink során megfigyeltük, hogy ez az új technika sokszor eredményesebben fejleszt, mint a hagyományosak Szociális kompetenciák fejlesztése A hátrányos helyzetű tanulóink társaikkal együtt eddig is részt vettek mentálhigiénés programokban, pl. a rendőrség által szervezett DADA-foglalkozásokon, és a Városi Családsegítő Központ munkatársai által tartott drogprevenciós előadásokon. A DÖK rendezvényei is alkalmasnak bizonyulnak a szociális kompetenciák fejlesztésére. Ilyen DÖK által szervezett programok: Hagyományos iskolai közösségfejlesztő, közösségépítő programok: Iskolai szintű ünnepségek, rendezvények: - Széchenyi István születésének évfordulója. október 6-a, - október 23-a, 23

24 - Adventköszöntő - a magyar kultúra napján Himnuszmondó verseny - március 15-e - anyák napja - ballagás - tanévzáró - Osztály szintű ünnepségek, rendezvények: - Mikulás-nap - Osztálykirándulások,séták, kerékpártúrák - Farsang Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek Alsó tagozatban megtörténik a képességek megalapozása, melyeket a felső tagozaton fejlesztünk tovább. Adaptált integrált tantervvel, tantárgyi modulokkal dolgozunk ELÉRENDŐ FORMA Az integrációs felkészítésre vonatkozó osztály-, illetve csoportkritériumok érvényesülésének folyamatos vizsgálata fenti programelemeken, és az adott elemek hatékonyságának, eredményességének mérése, javítása, folyamatos fejlesztése. A programelemek beépülnek a pedagógiai programba, teljes körű bevezetésük megtörténik. 24

25 2. INTEGRÁCIÓT SEGÍTŐ TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK 2.1. JELENLEGI FORMA Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Vonzerejük, így fejlesztő erejük nagy. Szervezésükkel a csoportszociális- és interperszonális képességek tudatos fejlesztése valósul meg. Iskolánkban a tanulók szabadidős programok iránti igényét maximálisan igyekszünk figyelembe venni. Osztályszinten döntenek a szülők a tanulók bevonásával a kirándulásokról, túrákról, erdei iskoláról, mozi-, színház- és hangverseny látogatásról, mivel ezek anyagi vonzata a szülőket terheli. Iskolánkban hagyománya van az osztályok erdei iskolai programjainak az anyagi terhek ellenére is. Kirándulások, túrák, alkalmával célul tűzik ki az osztályok, hogy egy-egy kulturális vagy természeti értékű helyet felkeressenek, megismerjenek. Az integrációt segítő programok közül kiemelkedő jelentőségűek a különböző sportfoglalkozások, melyek ezen túlmenően az egészséges életmódra nevelést is segítik. Foglalkozás Létszám fő /arány HH-s fő / arány HHH-s fő / arány SNI-s fő / arány DSK 288 / 52,3 % 57 / 19,7 % 22 / 7,6 % 8 / 2,7 % Furulya 67 / 12,1 % 11 / 16,4 % Nyelv szakkör 204 / 37 % 31 / 15,1 % 5 / 2,4 % 3 / 1,4 % Tánc 84 / 15,2 % 4 / 4,7 % 1 / 1,1 % 1 / 1,1 % Erdei iskola 123 / 22,3 % 19 / 15,4 % 5 / 4,0 % 2 / 1,6 % Zeneiskola 38 / 6,9 % 3 / 7,8 % Sport 82 / 14,9 % 6 / 7,3 % 2 / 2,4 % -- Művészeti iskola 60 / 10,9 % 12 / 20,0 % 2 / 3,3 % 1 / 1,6 % 25

26 Mindennapos testnevelés: Célunk, hogy a mindennapos testneveléssel a napi, rendszeres testmozgás elvégzésével a tanulóink az egészséges testi fejlődés, testi műveltség (ismeret, jártasság, készség, képesség) birtokába jussanak. Ezáltal csökkenjenek, illetve megelőzhetőek legyenek a különböző tartáshibák, testi deformitások. Feladatok: - a szervezet arányos fejlesztésének elősegítése, - a gerinc és a test statikai rendszerének megőrzése, - a törzsizomzat fejlesztése, - az alsó és a felső végtag sokoldalú fejlesztése, - az egészségi állapot romlásának megelőzése, - a deformitásokkal szembeni ellenállás kialakítása, - a meglévő deformitások javítása, korrigálása, - a koordinációs készségek javítása, fejlesztése, - az izomzat karbantartása nyújtó- és lazító gyakorlatok alkalmazásával, - a játékosság megőrzése az életkornak megfelelően. Prevenciós programunk elemei: - lúdtalpjavító gyakorlatsor - tartásjavító gerinc- és nyújtógyakorlat-sor Tömegsport foglalkozások: A tömegsport foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk valamennyi tanuló számára a közös élményt adó játékra, mozgásra, a sportszerű viselkedés szabályainak begyakorlására. 26

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához Közoktatási intézmény: NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készül, melyet a 20/2012. (VIII.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1 Bevezető ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. - a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető A hátrányos helyzetű tanulók integrációs-

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Helyzetelemzés. 2.1. Az iskola helye és helyzete a tágabb környezetben:

1. Bevezetés. 2. Helyzetelemzés. 2.1. Az iskola helye és helyzete a tágabb környezetben: 1. Bevezetés A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: Váradi Istvánné programfelelős 2008. szeptember 1.

IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: Váradi Istvánné programfelelős 2008. szeptember 1. IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: programfelelős 2008. szeptember 1. Helyzetelemzés: Jogszabályi alap: Az integrációs és képességkibontakoztató felkészítés szakmai, tartalmi kereteit a nevelési

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében

AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében Nevelőtestület együttműködése Valamennyi pedagógusnak feladata a halmozottan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben