Integrált Pedagógiai Rendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált Pedagógiai Rendszer"

Átírás

1 A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz. melléklete

2 A HÁTRÁNYKEZELÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERE Az elmúlt tíz év gazdasági, társadalmi változásai iskolánk tanulóinak életkörülményeire olyan hatással voltak, amelynek következményeként a hátrányos helyzetű tanulók száma folyamatosan nőtt. Ezért a törvényi előírásokat figyelembe véve, oktató-nevelő munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük ezen tanulók szociális és képességbeli különbségéből eredő hátrányok kezelését. I. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 1. INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA 1.1. HELYZETELEMZÉS Rövid intézménytörténet A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda a város önkormányzatának döntése értelmében augusztus 1-jén kezdte meg működését. Három alapfeladatot ellátó intézmény összevonásából született meg és lett többcélú, közös igazgatású intézmény. Az intézményegységek története eltér egymástól, bár ezelőtt is voltak köztük együttműködési, kapcsolódási pontok. Intézményeink közül legrégibb múlttal a Széchenyi István Általános Iskola büszkélkedhet. Az 1659-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szól először az iskolamester munkájáról, azaz, közvetetten Csorna iskolájáról ból van adatunk Csornán működő óvodáról, melyet szerzetesnők vezettek. A világi óvodai nevelés a második világháború után bontakozott ki városunkban. Különösen megnőtt az igény a gyermekek óvodai elhelyezésére az 1970-es években. Ekkortól alakult ki a mai intézményhálózatunk, amely kiépítésénél elődeink arra törekedtek, hogy a gyermekek szülei a városon belüli lakóhelyükhöz a lehető legközelebb találják meg az óvó szolgáltatást

3 ben indult a művészeti képzés városunkban. A zeneiskola 1990-ben jutott önálló épülethez. Eredendően a zeneiskola a Széchenyiben kezdte meg működését, napjainkban ismét az iskola falai közt történik a művészeti alapoktatás zenei, képzőművészet és dráma tanszakokon. A többcélú intézmény a három éves kortól akár huszonkettő éves korig is (művészeti oktatás) nevelési, oktatási területet biztosít Csorna város és a környező falvak gyermekei, tanulói részére Az iskola társadalmi környezete Iskolánk agrár jellegű területen, kisvárosban, előnytelen gazdasági környezetben tölti be nevelési-oktatási feladatait. Környezetünk átalakulási folyamatai kedvezőtlen hatásúak az iskolai életre. A családok egy részében a megélhetési gondok elfordítják a szülők figyelmét a gyermekről, sőt sok esetben a családok felbomlásához is vezetnek. Gyermekeink több mint 10,8 %-a csonka családban él, s a roma, cigány tanulóink száma évről-évre emelkedő tendenciát mutat. A szocializációs nehézségek miatt egyre több a viselkedési-, magatartási- és tanulási zavarral küzdő gyermek. A kedvezőtlen hatások tanulóink közel 21 %-át anyagi, környezeti hátrányos, 5,2 %-át veszélyeztetett helyzetbe hozták. Évről évre nő azonban azon szülők száma is, akik felismerik, hogy a tudás abszolút értelemben olyan érték, amelynek részleges hiánya is nagymértékben korlátozza a pályaválasztás, továbbtanulás és a társadalmi beilleszkedés sikerét. Így a megrendelői kör, vagyis a szülők értékrendje, elvárása az iskolánkkal szemben igen széles skálán mozog. Tanulóink személyiségét az iskolán kívüli kulturális környezet is nagymértékben alakítja. Hagyományosan jó kapcsolatunk van a társ- és közművelődési intézményekkel, melyek megannyi élményforrást biztosítva a kulturális igény felébresztését, a nevelés színtereit szélesítik. 3

4 Az iskola gazdasági környezete Az iskola önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Vállalkozói tevékenységet nem folytathat. Munkáltatói jogkörben teljes körűen jár el. Felügyeleti szerve: Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az iskola kulturális környezete A városban működik intézményünkön kívül egy katolikus, egy alapítványi általános iskola és az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola is. Három középfokú oktatási intézmény van településünkön, egy gimnázium, egy mezőgazdasági és egy szakképzést végző intézmény. Közoktatási intézményeken túl, széles programkínálatot nyújtó Művelődési Központ, Múzeum, Városi Könyvtár működik, melyek kultúránk aktív megismerését szolgálják. A társintézményekkel széleskörű munkakapcsolatot működtetünk. A Városi Családsegítő Központtal a hátránykompenzálás érdekében napi munkakapcsolatot tartunk fenn Az iskola aktuális állapota a. Épületek: A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda intézményegységei közül a Kerényi György Művészeti Iskola a Széchenyi István Körzeti Általános Iskola falai között kapott helyett augusztus1-től, ugyanakkor a művészeti iskola külső telephelyekkel is rendelkezik. A Napközi Otthonos Óvoda központi épülete az iskolától 50 méterre található, de két egysége messzebb esik az általános iskola tömbjétől. Az intézményegységek műszaki állapota kivétel nélkül felújításra szorul. Csorna város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve a helyzet 4

5 változtatását írja elő. Remény van arra, hogy pályázati forrásokból az óvoda és a Széchenyi Iskola épületeinek felújítása megtörténik. A nevelés alapvető eszközrendszere valamennyi területen rendelkezésünkre áll. Problémát jelent azonban a meglévő eszközök nagy színvonalbeli különbsége, illetve a számítástechnika területén az eszközök gyors elavulása. Bízunk abban, hogy a hiányos vagy elavult eszközkészletünket támogatással, pályázatokkal korszerűsíteni tudjuk. b. Diákok: Tanulóink létszáma jelenleg 550 fő, 23 tanulócsoporttal. A napközis ellátást 8 csoportban veszik igénybe diákjaink. Az intézményi étkeztetésben közel 344 tanuló részesül. Sajátos nevelési igényű 10 gyermek, többségüknek részképesség zavara van. További 67 tanuló tanulási-, beilleszkedési- vagy magatartási nehézségekkel küzd. Diákjaink közel 10,8 %-a csonka családban él, valamint 21 %-uk hátrányos helyzetű. Növekvő tendenciát mutat a túlkoros tanulók száma, ez azonban többnyire abból adódik, hogy az első osztályt közel 8 évesen kezdik a gyerekek. Diákjaink döntő többsége értéknek tekinti a tudást, a hatékony ismeretanyag-elsajátítás belső igényükké vált. Szívesen kapcsolódnak be a szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokba, eredményesen vesznek részt a különböző versenyeken, pályázatokon. Végzős tanulóink szinte mindegyike továbbtanul, többségük valamelyik helyi középiskolában. Tanulóink eltérő családi környezetben élnek, így eltérő a szociális helyzetük, szocializációs szintjük, értékrendjük, személyiségük fejlettsége. 5

6 2008/09-es tanév Osztály / létszám HH fő HH HHH fő HHH SNI fő SNI csoport arány % arány % arány 1.a b c a ,8 3 14, b ,5 5 23,8 1 4,7 2.c ,2 2 9,5 1 4,76 3.a , ,1 3.b c b c ,6 5.a ,6 2 6,6 5.b ,6 6.a ,3 1 4, b ,3 1 3, c ,3 3 13, a ,8 1 4, b , c d a b , c

7 c. Pedagógusok: A nevelő-oktató munkát 46 fő pedagógus végzi. A tantestületet szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakos ellátottság teljeskörű. A nevelők többsége az alapképesítésen túl rendelkezik kiegészítő, speciális képzettséggel, tanfolyami végzettséggel. Kilenc fő szakvizsgát tett. A tovább- és önképzésen túl a pedagógusok innovatív tevékenysége a módszertani fejlesztésre is kiterjed, így többek között a kompetencia alapú oktatás kidolgozására. Tantestületünk elkötelezett a minőségi nevelő-oktató feladatellátás mellett. A tanári szerepbővülés elfogadása, a nyitottság jellemzi közösségünket. Adottságaink képessé tesznek az eltérő képességű, eltérő szociális helyzetű tanulók fogadására. Széleskörű módszertani repertoárunkból az egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott módszereket alkalmaznak a kollégák tanórákon, és a tanórákon kívüli foglalkozásokon, a differenciált óravezetés nálunk gyakorlat. Felvállalta tantestületünk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátását. Az integrációt fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus segíti. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, az alapkészségek fejlesztése kiemelt szerepet kap feladatellátásunkban. Az IPR szempontjából fontos képzéseken vettek részt pedagógusok: Kooperatív oktatásszervezés: 2 fő d. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: 1 fő iskolatitkár 5 fő takarító 1 fő portás 1 fő gondnok 7

8 1 fő fél állású udvari munkás 5 fő gazdasági dolgozó (1 fő gazdasági vezető, 3 fő könyvelő, 1 fő munkaügy) 1.2. CÉLOK Általános céljaink Alaptétel: A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. Olyan légkört szeretnénk biztosítani, ahol a gyermek, a pedagógus, a vendég egyaránt jól érzi magát, ahol mindenki megtalálja azt a területet, ahol a képességeit kibontakoztathatja. Elkötelezettjei vagyunk az esélyegyenlőség megteremtésének, hogy minden gyermek, tanuló megfelelő színvonalon és körülmények között kapjon nevelést és oktatást. Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a gyermekek, tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítjuk ki készségeiket, gyarapítjuk ismereteiket. Az óvodától a középfokú tanulmányokig a művészeti nevelésen át egységes nevelési elveket szeretnénk megvalósítani. Erősítjük az intézmény tagintézményei közötti egyenrangú partneri viszonyt, amelyben a kölcsönös előnyök, a közös célok határozzák meg a hosszú távú és a mindennapi együttműködést. Alapértékeink: gyermekközpontúság nyitottság, korszerűség tehetséggondozás képességek szerinti fejlesztés 8

9 hagyományőrzés a kisváros kínálta előnyök és lehetőségek kihasználása optimális személyiségfejlődést szolgáló képzési rendszer partnerközpontúság Az intézményben folyó nevelés céljai Nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődés elősegítése, az érzelmek kibontakoztatása. A nemzeti és az egyetemes emberi kultúra megismertetése, megőrzése, fejlesztése. Az óvodai, iskolai, városi és térségi hagyományok ápolásán keresztül a szülőföldhöz való kötődés erősítése. A természeti és az épített környezet iránti felelősség kialakítása, az erkölcsi tulajdonságok megerősítése. Az anyanyelvi kultúra ápolása, a kommunikációs és idegen nyelvi ismeretek megalapozása A test és a lélek harmonikus fejlesztésének biztosítása. Az egészséges életmód, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése, kialakítása. A gyermeki, tanulói képességek kibontakoztatásának széleskörű biztosítása a kompetenciákon alapuló nevelés oktatás beindításával. Differenciálás a tananyagtartalomban, a követelmények szintjében, a módszerben (tehetségfejlesztés, hátránykompenzálás, esélyegyenlőség) A demokrácia tanítása, gyakorlása, megélése (az iskolai demokratizmus fejlesztése, jogérvényesítés, diákönkormányzatok) Célrendszer megfogalmazása az integráció tükrében Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk. Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a teljes osztálylétszámhoz, ill. évfolyam létszámhoz viszonyítva évente közelítsen a jogszabályban előírthoz. 9

10 Intézményünkben az integrációs oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók százalékos aránya a teljes tanulói létszámhoz, valamint a település összes iskolájába járó hátrányos helyzetű tanulók százalékos aránya az összes tanulói létszámhoz viszonyított aránya megfeleljen a jogszabályban előírtaknak. Célunk továbbá: időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét, megnyerni a szülőket a tanulók együttnevelésére, elérni, hogy képességük (iskolai eredményességük) úgy változzon, hogy eredményesen (tanköteles korban) befejezzék az általános iskolát, sikeresen tudjanak középiskolát választani Az intézmény nevelő-oktató munkáját meghatározó célok és feladatok Célok A magyar és az egyetemes kultúra alapvető értékeit hordozó ismeretek elsajátítása a tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek megfelelően. Feladatok Életkori sajátosságaiknak, egyéni adottságaiknak megfelelően fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit, (írás, olvasás, matematikai és kommunikációs készség) személyiségjegyeit. Sikeres tankötelezettség teljesítése. A részképesség-zavarokkal küzdő tanulók esetében a minimumkövetelmények sikeres elsajátítása, a fogyatékosságok általi defektusok egyéni program szerinti folyamatos, eredményes javítása, szakértők (fejlesztő pedagógusok) és a szülők közreműködésével. Elemi műveltségbeli alapozás: biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, A természetes gyermeki nyitottságra alapozva fejlesztjük kreativitásukat, beszédkészségüket, mozgáskultúrájukat, 10

11 alapvető képességek, készségek elsajátíttatása. manuális készségeiket, vizuális befogadóképességüket. Önálló tanulásra szoktatás, az önművelés iránti igény felébresztése. Komplex személyiségfejlesztő programok segítségével a szociokulturális hátrányok kompenzálása, valamint az eltérő képességű és a tehetséges gyerekek gondozása. Közéletiségre nevelés, toleranciakészség alakítása, előítélet mentesség, multikulturális tartalmak. A gyermekek munkakultúrájának megalapozása. Tehetséggondozás művészeti nevelés. Egészséges életmód kialakítása, testi-lelki egészség gondozása. Pályaorientációs tevékenység. Segítséget nyújtunk számukra az önálló tanulási technikák megismerésében. Differenciált foglalkozások és a kooperatív tanulás módszerének megismerése után a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek együtt, egy időben történő fejlesztése. Közösségi szerepek gyakorlása, közügyekben való közreműködés, véleménynyilvánítás, a közösségért érzett felelősség átérzése. Helyes értékítélet alapján a másság elfogadása, szolidaritás, a kisebbség iránti tolerancia. A kreatív, tevékenykedtető tanulás-tanítás révén az iskolai önkiszolgáló munka bővítésével játékosan munkára nevel. Az iskolába lépés kezdetétől megismertetjük a gyerekekkel a szellemi és a fizikai munka egyéni és társadalmi hasznát, kialakítjuk a közösségben végzendő munka szokásait. Alkotó, értékteremtő, a személyiséget gazdagító tevékenységek elsajátítása. Mentálhigiénés programok keretében a gyerekekkel elsajátíttatjuk az egészséges életmód legfontosabb ismérveit, s ezt rendszeresen gyakoroltatjuk. Minden tanulónkat képességeinek megfelelő iskolába igyekszünk orientálni. Szorgalmazzuk az érettségit adó intézményben való továbbtanulást. 11

12 Szülők bevonása az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tétele érdekében. A Szülői Munkaközösség segítségére számítva, segítséget nyújtunk a tőlünk ezt kérő családok számára a családsegítő és a kisebbségi önkormányzat közreműködésével. 2. A PROGRAM CÉLCSOPORTJA 2.1. KÉPESSÉG-KIBONTAKOZTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK (2008/2009-es nevelési- és oktatási évben) Tanulók Azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a szülei nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettségnél magasabb végzettséggel: Azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: Azoknak a tanulóknak a száma, 1.évf. 2.évf 3.évf 4.évf 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf Össz

13 akik mindkét fenti kritériumnak megfelelnek: Az iskolaigazgató által a képességkibontakoztató felkészítésre javasolt tanulók száma (max. 10%) Az évfolyam tanulólétszáma összesen: A programban való részvételre jogosult tanulók száma: AZ INTEGRÁCIÓS NEVELÉSBEN-OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ TANULÓK (2008/2009-es nevelési- és oktatási évben) Tanulók Azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a szülei nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettségnél magasabb végzettséggel: Azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 1. évfolyam 5. évfolyam

14 Az iskolaigazgató által az integrációs felkészítésre javasolt tanulók száma (max. 10%) Integrációs felkészítésben résztvevő tanulók száma összesen: A tanulók száma összesen: Integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a teljes évfolyamlétszámhoz viszonyítva: 5 % 17,7 % 3. AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET SEGÍTÉSE A Széchenyi István Körzeti Általános Iskola az óvoda közreműködésével dolgozta ki az óvoda-iskola átmenet segítését AZ ÓVODA - Nyílt napokat szervez a szülők, tanítók részére. - Biztosítja az egyéni kapcsolattartást a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal. - Hosszabb hiányzás esetén az óvónő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa felkeresi a családot és tájékozódik a hiányzás okáról. A védőnővel és az gyermekorvossal napi kapcsolatban lévő óvoda friss információkat szerezhet a gyermek megbetegedéséről. - A rendszeres óvodába járás révén kialakul az iskolába lépés előtt egy bizalmi légkör: 14

15 család és óvoda család és gyermekjóléti szolgálat, védőnő, gyermek és óvoda (mint intézmény) gyermek és óvónő (mint pedagógus) között hozzászokik egy rendszerezéshez a gyermek és a szülő is megtanulja az elvárható higiéniai szokásokat (étkezési, tisztálkodási) kialakul benne, hogy része a közösségnek. Az óvoda évente végez elégedettség, elégedetlenség-és igényfelmérést partnereik körében. Partnerként módunk van igényeinket elmondani. Információikat az egyéni fejlesztési tervek készítésénél felhasználjuk. DIFER A DIFER, egy diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer, amely az elemi alapkészségeket méri. 7 területet vizsgál, melyek a következők: - írásmozgás-koordináció - beszédhanghallás - relációszókincs - elemi számolási készség - tapasztalati következtetés - tapasztalati összefüggés-megértés - szocialitás 15

16 Ez a vizsgálat iskolánkban az 1. osztályos gyermekeknél kap nagy hangsúlyt. A mérések eredményeinek elemzésével a fejlesztés feladatai meghatározhatók. 2008/2009-es tanévben vizsgált tanulók: Osztály Gyermeklétszám HH tanuló HHH tanuló 1.a 6 fő 5 fő 3 fő 1.b 8 fő 3 fő c 8 fő 3 fő Összesítés 22 fő 11 fő 3 fő 2008/2009-es tanév hátrányos helyzetű tanulói: Osztály HH tanuló/ ebből DIFER-rel vizsgált tanuló HHH tanuló / ebből DIFER-rel vizsgált tanuló 1.a 9 / 5 2 / 2 1.b 3 / c 3 /3 -- Összesítés 15 / 11 2 / 2 A DIFER vizsgálat összesítését a gyógypedagógus végzi. Ezt követően esetmegbeszélés következik. A gyermekeket tanító kollégák részletes tájékoztatást kapnak. A tanító a gyermek fejlődését nyomon követi, amelyről a szülőknek beszámol. A felmerülő problémákról a szakemberekkel konzultál. 16

17 ESETMEGBESZÉLÉS SZÜLŐKKEL negyedévente DIFER Gyógypedagógus neve: Szülő neve Időpont Szülő aláírása Gyógyped. aláírása és pedagógus aláírása ESETMEGBESZÉLÉS KOLLÉGÁKKAL havonta DIFER Gyógypedagógus neve: Pedagógus neve Időpont Pedagógus aláírása Gyógyped. aláírása 3.2. ÓVODAI ÁTMENET, AZ OSZTÁLYBA SOROLÁS MÓDJA, SZEMPONTJAI (IMIP: Első osztályosok beíratása folyamatleírás szerint. 17

18 Cél: három optimális létszámú első osztály indítása, megvalósítva a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátását, valamint a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést.) Januárban az igazgató felkéri a következő tanév első osztályos osztálytanítókat. Az iskolában rendezett óvodás szülői értekezleten az igazgató, az igazgató helyettes és a leendő első osztályos tanító nénik bemutatkoznak, és bemutatják az iskolát. Márciusban, a beiratkozást megelőzően nyílt napot szervezünk, melyen fogadjuk az óvodásokat és szüleiket. Ezen a napon bemutatjuk az iskolában folyó munkát. A fenntartó által kijelölt időszakban megtörténik a beíratás. A csoportszámok engedélyezését követően megtörténik az osztályba sorolás, melynek elsődleges szempontja a heterogén tanulócsoportok kialakítása. Augusztus hónapban szülői értekezletet hívunk össze a beíratott első évfolyamosok szülei számára, ahol ismertetésre kerülnek: - az iskolakezdéssel kapcsolatos teendők, - az osztályba sorolás, - a házirend, - a taneszköz-igény. 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE, MŰKÖDTETÉSE Intézményünk a partnerközpontú működés kiépítését elvégezte. Évente frissíti partnerlistáját, a partneri kapcsolatoknak felelősi rendszere van. A MICS méri a működés minőségét, gondoskodnak a folyamatos fejlesztésről EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐI HÁZZAL Folyamatosan biztosítjuk a szülők számára a döntési, egyetértési, véleményezési jogot, így részt vesznek az iskolai élet alakításában. 18

19 Legutóbbi javaslatuk alapján például a fogadó órák rendjén végeztünk nagyszabású változtatást, melynek sikerességét a közeljövőben fogjuk értékelni. Nemcsak a fogadó órák, de a szülői értekezletek rendjét is szabályoztuk. Az iskola pedagógusait, az iskola vezetését előzetes egyeztetés alapján, illetve esetenként e nélkül is felkereshetik problémáikkal a szülők. Folyamatosan tájékoztatjuk őket gyermekük tanulmányi eredményéről és az iskolai élet eseményeiről a kommunikációs csatornákon keresztül. Az osztályfőnök kollégák felismerve jelentőségét, családi programokat szerveznek, melyeken a gyermekek és szüleik nemcsak az osztályfőnökkel, hanem a többi szülővel is kötetlenül beszélgetve, szórakozva jobban megismerhetik egymás problémáit, örömeit. Az együttműködés a szülői házzal sok konkrét esetben megmutatkozik: - DÖK által szervezett rendezvényeken aktív szerepet vállalnak, - Osztálykirándulás-, túra szervezésében való részvétel, túravezetés, csomagszállítás. - Tanulmányi- vagy sportversenyek esetén településen kívüli helyszínre való kíséret, felügyelet. - Nyílt tanítási napokat szervezünk, ezeken mindig nagy az érdeklődés. - A Csornai Széchenyis Diákok Alapítvány szülői kuratóriuma segíti a programjaink megvalósulását. - Az iskolai Suli buli rendezéséhez kérjük a szülők segítségét. - Szülők bevonásával történik a papírgyűjtés, alapítványi bálok szervezése. - Igénybe veszünk a kísérő szülők segítségét szervezett színházlátogatás alkalmával EGYÜTTMŰKÖDÉS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL, NEVELÉSI TANÁCSADÓVAL Részt veszünk az iskolai egészségnevelési drog prevenciós programban. 19

20 Rendszeres, napi kapcsolattartás működik a tanulói igazolatlan hiányzások okainak felderítése és kivédése, a szociális hátrányokból eredő, tanulóinkat súlytó gondok megoldása érdekében az ifjúságvédelmi felelős közreműködése révén. A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulóink vizsgálatát az Arany János Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Nevelési Tanácsadóban ill. a Győr- Moson- Sopron Megyei Tanulásképességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál folyamatosan végzik, valamint a vizsgálat megállapításainak fejlesztését segítik KAPCSOLAT A SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLATOKKAL Iskolánk állandó és rendszeres kapcsolatban áll a következő intézményekkel: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Családsegítő Központ Helyi óvodák, általános iskolák Helyi és környező települések általános iskolái Helyi középiskolák Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 4.4. KAPCSOLAT A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL A nyolcadik évfolyam befejezését követően diákjaink többsége valamelyik helyi középiskolában folytatja tanulmányait. A felvételi követelményeket, a helyi körülményeket jól ismerjük. Célirányosan tudjuk felkészíteni az oda jelentkező tanulókat. A nyomonkövetés folyamatában a két intézmény érintett pedagógusai szoros munkakapcsolatba kerülnek egymással, mely tovább erősíti a mind eredményesebb együttműködést. 20

21 A vidéki középiskolák beiskolázási rendjét, felvételi követelményeit szintén folyamatosan követjük az iskolaváltás eredményessége érdekében. Iskolánk pályaválasztási felelőse tanulóink továbbtanulásának koordinálása mellett folyamatos kapcsolatot tart az érintett középiskolák beiskolázási felelőseivel KAPCSOLAT A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL Óriási erőforrás rejlik a roma kisebbségi önkormányzattal való kapcsolat kiépítésében. Ez a feladat előttünk áll KAPCSOLAT A CIVIL SZERVEZETEKKEL Fontosnak tartjuk a partneri viszonyt a helyi társadalommal. Szerepvállalásunk a helyi társadalom életében pozitívan hat vissza. Iskolánk tanulói az Alapfokú Néptánc Iskola, Csornai Sport Egyesületeknek is tagjai. Tanárok, diákok együtt szurkolnak sikereikért a városi és területi versenyeken, bemutatókon. Lemorzsolódással és továbbtanulással kapcsolatos adatok 2007/2008 Fő/arány HH-s HHH-s SNI-s fő/arány fő/arány fő/arány Magántanulók 2 / 0,3 % Évfolyamismétlők 3 /0,3 % 2 / 66,6 % 1 33,3 % 250 óránál többet hiányzó /2008 Fő/arány HH-s HHH-s SNI-s 21

22 fő/arány fő/arány fő/arány Gimnázium 47 / 43,9 % 2 / 4,2 % Szakközépiskola 34 / 31,7 % Szakiskola 26 / 24,2 % 12 / 46,1 % -- 4 /15,3 % Speciális szakisk. -- Nem tanul tovább -- II. TANÍTÁST, TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER KÉT ÉVRE VÁLASZTOTT ELEMEI 1. KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PROGRAMOK ÉS PROGRAMELEMEK 1.1. JELENLEGI FORMA Önálló tanulást segítő fejlesztés Céljaink közt szerepel a tanulni tanulás legfontosabb technikáinak megismertetése és gyakoroltatása, ennek érdekében a tanulók önálló munkáltatása, önellenőrzésre, önértékelésre nevelése. Erre irányuló feladatokat, programokat rendszeresen alkalmazunk a mindennapi oktató-nevelő munkánkban tanórán és tanórán kívül is. Munkafüzetek, feladatlapok alkalmazása, önálló kutatómunkák folyóiratokban, lexikonokban. Felkészülés kiselőadásra, pl. életrajz, stb. Osztályfőnöki órák önálló témája a tanulás módszere, ahol a gyermekek megismerkedhetnek mások tanulási technikáival, illetve segítséget kaphatnak a sajátjuk javításához. 22

23 A beilleszkedési-, tanulási nehézségek, magatartási rendellenességek kiküszöbölésére az osztálytanító és a fejlesztőpedagógus közösen dolgoznak ki megfelelő programot az adott osztályra, tanulóra. A lebonyolításban logopédus és gyógypedagógus is segít. A tanulókat arra inspiráljuk, hogy az önálló ismeretszerzéshez használják az iskolai és a városi könyvtárat, illetve iskolán belül az Internetet is Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programot dolgoznak ki az osztálytanítók a képességmérés eredményéhez igazodóan figyelembe véve a tanulók egyéni adottságait. A program olvasásból, írásból, matematikából készül. Kollégáink évek óta eredményesen alkalmazzák a kommunikációs képességfejlesztő programokat, ezek megfelelő részét alkalmazzák a hátrányos helyzetű tanulók integrációjában. Új terepen, nyári táborokban, erdei iskoláink során megfigyeltük, hogy ez az új technika sokszor eredményesebben fejleszt, mint a hagyományosak Szociális kompetenciák fejlesztése A hátrányos helyzetű tanulóink társaikkal együtt eddig is részt vettek mentálhigiénés programokban, pl. a rendőrség által szervezett DADA-foglalkozásokon, és a Városi Családsegítő Központ munkatársai által tartott drogprevenciós előadásokon. A DÖK rendezvényei is alkalmasnak bizonyulnak a szociális kompetenciák fejlesztésére. Ilyen DÖK által szervezett programok: Hagyományos iskolai közösségfejlesztő, közösségépítő programok: Iskolai szintű ünnepségek, rendezvények: - Széchenyi István születésének évfordulója. október 6-a, - október 23-a, 23

24 - Adventköszöntő - a magyar kultúra napján Himnuszmondó verseny - március 15-e - anyák napja - ballagás - tanévzáró - Osztály szintű ünnepségek, rendezvények: - Mikulás-nap - Osztálykirándulások,séták, kerékpártúrák - Farsang Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek Alsó tagozatban megtörténik a képességek megalapozása, melyeket a felső tagozaton fejlesztünk tovább. Adaptált integrált tantervvel, tantárgyi modulokkal dolgozunk ELÉRENDŐ FORMA Az integrációs felkészítésre vonatkozó osztály-, illetve csoportkritériumok érvényesülésének folyamatos vizsgálata fenti programelemeken, és az adott elemek hatékonyságának, eredményességének mérése, javítása, folyamatos fejlesztése. A programelemek beépülnek a pedagógiai programba, teljes körű bevezetésük megtörténik. 24

25 2. INTEGRÁCIÓT SEGÍTŐ TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK 2.1. JELENLEGI FORMA Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Vonzerejük, így fejlesztő erejük nagy. Szervezésükkel a csoportszociális- és interperszonális képességek tudatos fejlesztése valósul meg. Iskolánkban a tanulók szabadidős programok iránti igényét maximálisan igyekszünk figyelembe venni. Osztályszinten döntenek a szülők a tanulók bevonásával a kirándulásokról, túrákról, erdei iskoláról, mozi-, színház- és hangverseny látogatásról, mivel ezek anyagi vonzata a szülőket terheli. Iskolánkban hagyománya van az osztályok erdei iskolai programjainak az anyagi terhek ellenére is. Kirándulások, túrák, alkalmával célul tűzik ki az osztályok, hogy egy-egy kulturális vagy természeti értékű helyet felkeressenek, megismerjenek. Az integrációt segítő programok közül kiemelkedő jelentőségűek a különböző sportfoglalkozások, melyek ezen túlmenően az egészséges életmódra nevelést is segítik. Foglalkozás Létszám fő /arány HH-s fő / arány HHH-s fő / arány SNI-s fő / arány DSK 288 / 52,3 % 57 / 19,7 % 22 / 7,6 % 8 / 2,7 % Furulya 67 / 12,1 % 11 / 16,4 % Nyelv szakkör 204 / 37 % 31 / 15,1 % 5 / 2,4 % 3 / 1,4 % Tánc 84 / 15,2 % 4 / 4,7 % 1 / 1,1 % 1 / 1,1 % Erdei iskola 123 / 22,3 % 19 / 15,4 % 5 / 4,0 % 2 / 1,6 % Zeneiskola 38 / 6,9 % 3 / 7,8 % Sport 82 / 14,9 % 6 / 7,3 % 2 / 2,4 % -- Művészeti iskola 60 / 10,9 % 12 / 20,0 % 2 / 3,3 % 1 / 1,6 % 25

26 Mindennapos testnevelés: Célunk, hogy a mindennapos testneveléssel a napi, rendszeres testmozgás elvégzésével a tanulóink az egészséges testi fejlődés, testi műveltség (ismeret, jártasság, készség, képesség) birtokába jussanak. Ezáltal csökkenjenek, illetve megelőzhetőek legyenek a különböző tartáshibák, testi deformitások. Feladatok: - a szervezet arányos fejlesztésének elősegítése, - a gerinc és a test statikai rendszerének megőrzése, - a törzsizomzat fejlesztése, - az alsó és a felső végtag sokoldalú fejlesztése, - az egészségi állapot romlásának megelőzése, - a deformitásokkal szembeni ellenállás kialakítása, - a meglévő deformitások javítása, korrigálása, - a koordinációs készségek javítása, fejlesztése, - az izomzat karbantartása nyújtó- és lazító gyakorlatok alkalmazásával, - a játékosság megőrzése az életkornak megfelelően. Prevenciós programunk elemei: - lúdtalpjavító gyakorlatsor - tartásjavító gerinc- és nyújtógyakorlat-sor Tömegsport foglalkozások: A tömegsport foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk valamennyi tanuló számára a közös élményt adó játékra, mozgásra, a sportszerű viselkedés szabályainak begyakorlására. 26

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben