A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között"

Átírás

1 Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Agrár- és Vidékfejlesztési Témacsoportja A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Készítette: Somai Miklós Budapest, Április

2 2

3 3 Tartalomjegyzék Összefoglalás...4 Bevezetés A téma behatárolása Honnan kaphatnak támogatást a termelık? A kifizetések mely nagy csoportjai tartoznak a nemzeti támogatások közé? Elvben A gyakorlatban Kivételek A nemzeti támogatások közösségi szabályozása Általános keretfeltételek EK-Szerzıdés 87. Cikkely EK-Szerzıdés 88. Cikkely EK-Szerzıdés 89. Cikkely A nemzeti támogatások és a CAP A nemzeti támogatások és az Unió nemzetközi szerzıdései Az utóbbi hat év ( ) fejleményei: konkrétabbá váló szabályozás Vidékfejlesztési Rendelet (RDR) Irányelvek (Guidelines) Mentességi Rendelet (Exemption Regulation) De Minimis Rendelet Önkormányzatok lehetıségei Következtetések sz.Melléklet: Forrásjegyzék sz.Melléklet: English summary sz.Melléklet: Táblák sz.Melléklet: Ábrák...44

4 4 Összefoglalás A magyar mezıgazdaság finanszírozása május elsejétıl gyökeresen új szabályozási feltételek közé került. A termelık piaci és jövedelmi helyzetét befolyásoló támogatások az EU közös agrárpolitikájának logikája szerint elvileg, igen jelentıs részben kikerültek a nemzeti agrárpolitika hatókörébıl. Az elvileg és az igen jelentıs részben kitételek magyarázatra szorulnak. Elvben, a termelık piaci (és jövedelemi) támogatásai a közösségi szabályokkal lefedett termékpályákon - szinte kizárólag az Unió agráralapjából, a FEOGA Garanciális részlegébıl fizethetık ki. Egyes meghatározott esetekben (pl. az agrártermékekkel kapcsolatos kül- és belpiaci tájékoztatás és promóció), illetve néhány rendtartásban (pl. a marhaszektorban az anyatehén támogatásokkal, a kergemarhakór miatti kényszervágásokkal, vagy az iskolatej-programmal; a nagykultúráknál a kötelezı ugaron a biomassza-termelés elindításával; a zöldség-gyümölcs szektorban a TÉSZ-ek elterjesztésével kapcsolatban) lehetıség van nemzeti támogatások nyújtására, illetve az uniós támogatások nemzeti költségvetésbıl történı kiegészítésére. Az említett támogatásokat az adott piaci rendtartásokban szabályozzák, s nagyságrendjük általában az adott tagországra vonatkozó összes piaci jellegő szubvenció kevesebb mint 10 százaléka körül alakul. A gyakorlatban, Magyarországon (és a többi új tagországban) nem csupán a fenti, kiegészítı jellegő támogatásokat fogják a nemzeti büdzsébıl kifizetni, hanem a csatlakozási megállapodás értelmében egészen 2013-ig a közvetlen támogatások egy részét is. A nemzeti hányad 2010-ig a Tizenötökben érvényben lévı összeg 30 százaléka lesz, majd évi 10 százalékpontos csökkenésekkel 2013-ig fokozatosan leépül. Ez azt jelenti, hogy hazánkban az agrárpiaci és a termelıi jövedelmi támogatásoknak nem az említett (kevesebb mint) 10 százaléka, hanem annál jóval nagyobb hányada (a tagság elsı éveiben közel fele) származik majd közvetlenül a nemzeti költségvetésbıl. A 2013-ig tartó tízéves átmeneti idıszak végére, mindenesetre, a magyar termelık piaci és jövedelmi támogatásait a jelenlegi Tizenötökhöz hasonlóan döntıen (minimum

5 százalékban) a közösségi agráralap (FEOGA) garanciális részlegébıl fogják folyósítani. A piaci- és jövedelem-támogatások kiegészítésén túlmenıen, a termelık nemzeti költségvetésbıl történı szubvencionálására alapvetıen két további lehetıség áll rendelkezésre: - egyrészt, a nemzeti fejlesztési tervben, illetve vidékfejlesztési programban meghatározott célok tekintetében a FEOGA és a strukturális alapok forrásait a nemzeti forrásokkal kell kiegészíteni (ko-finanszírozás); - másrészt, a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatására EU-tagként is van lehetıség: - elıször is, a csatlakozás után legkésıbb 4 hónapon belül bejelentett (ún. meglévı) nemzeti támogatások ha a Bizottság másképp nem rendelkezik, azaz nem találja szöges ellentétben lévınek a közösségi szabályozással - a tagság harmadik évének végéig fenntarthatók, illetve addig összhangba kell hozni ıket azokkal a bizonyos közösségi szabályokkal; - ezenkívül, az EU-irányelvekkel összhangban bármikor bevezethetık újfajta nemzeti támogatások, miután azokra a Bizottság áldását adta. A különbözı nemzeti támogatások összességében évi milliárd -ra rúgtak a Tizenötökben az közötti idıszakban. Ez az összeg azonban nem tartalmazza a tagállami adórendszereken keresztül (adómentességek illetve kedvezmények formájában) a termelıkhöz eljuttatott támogatásokat, valamint a közigazgatás alsóbb szintjeinek (régiók, megyék stb.) költségvetésébıl kiutalt burkolt, ún. nem kompatibilis támogatásokat. Az utóbbi két tétel együttesen évi további minimum 10 milliárd -s nagyságrendet ér el, de errıl pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre. A nemzeti támogatások közösségi szabályozása három síkon fut. A támogatásoknak meg kell felelniük: - a közösség versenypolitikai elıírásainak (EK-szerzıdés 87, 88, 89. cikkely),

6 6 - a közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP) I. és II. pillére szabályainak, - valamint az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségeinek. Eme viszonylag általános elıírások, az utóbbi 5-6 évben lényegében a vidékfejlesztési politikának az Agenda 2000-rel történı megerısödése óta kiegészültek egy sor, a nemzeti támogatások konkrét szabályozására vonatkozó rendelettel. Az ún. Vidékfejlesztési Rendelet (a Tanács 1257/1999 számú rendelete, angol rövidítéssel RDR) bevezetıjének 51. szakasza megemlíti annak fontosságát, hogy: - a vidékfejlesztési intézkedések uniós ko-finanszírozás nélkül is támogathatók legyenek a tagállami büdzsékbıl; - illetve külön szabályozást kell felállítani a nemzeti támogatások vonatkozásában. Az RDR rendelkezéseinek megfelelıen, és a tagállamokkal való multilaterális konzultációk után a Bizottság még 1999-ben kidolgozta és elfogadta az agrárszektorban érvényesülı nemzeti támogatásokra vonatkozó közösségi ún. Irányelveket. Ezek 2000 január 1-jétıl vannak érvényben. Az Irányelvekben rögzítve vannak: - egyrészt azok a nemzeti támogatásfajták, melyek a Bizottság szerint megfelelnek a közösségi szabályoknak; - másrészt azok a körülmények (pl. támogatásintenzitási limitek), amelyek feltételét képezik a támogatások odaítélésének. Az elızmények (RDR-preambulum 51. szakasz) ismeretében nem meglepı, hogy az Irányelvekben szereplı támogatásfajták jelentıs átfedésben vannak a CAP második pillérét képezı vidékfejlesztési célokkal (pl. beruházások, agrár-környezetvédelem, kedvezıtlen adottságú területek, fiatal pályakezdık, elınyugdíj, minıségi termelés támogatása). Ezenkívül

7 7 néhány egyéb cél is megjelenik: pl. termelıi szervezetek támogatása, természeti (értsd: klimatikus, egészségügyi) katasztrófák kárenyhítése, K+F, marketing és promóció támogatása, nehéz helyzető (szerkezetváltási problémákkal küzdı) termelık megsegítése, forgótıkehitelek kamattámogatása, foglalkoztatás támogatása stb. Az uniós verseny- és agrárpolitikai szabályokból, valamint az EU nemzeti kötelezettségeibıl következı, már említett általános követelmények teljesítésén túlmenıen, a nemzeti támogatások kompatibilitásának a feltétele, hogy: - a kedvezményezett vállalkozás életképes, a támogatott termék pedig eladható legyen (megfelelı piacokkal rendelkezzen); - a támogatási séma tartalmazzon egy ösztönzı elemet, vagy követeljen meg hozzájárulást a kedvezményezett részérıl; - a rendszer tartalmazzon egy, a várható környezeti hatással kapcsolatos elemzést; - a támogatás ténylegesen hozzájáruljon bizonyos régiók vagy gazdasági tevékenységek fejlıdéséhez (a kizárólag a termelık anyagi helyzetének javítását szolgáló ún. mőködési támogatás nem adható); - minden új (az EU-kofinanszírozást élvezı vidékfejlesztési terven kívüli) támogatási sémát a Bizottság elızetesen engedélyezzen. Az Irányelvekben világosan kifejtették, hogy az agrárszektorban nem érvényesek az 1996-ban elfogadott, a kis- és középvállalatokat érintı ún. bloc exemption (csoportos mentességi), valamint az elhanyagolható nagyságrendő támogatásokra vonatkozó ún. de minimis szabályok. Az akkori indoklás szerint, míg a mentességi szabályok alkalmazását az agrárszektor sajátos (értsd: rendkívül elaprózott, sokszereplıs) szerkezete akadályozta, addig a de minimis szabályok érvényesítését az a tény tette lehetetlenné, hogy az egyes mezıgazdasági termelıknek illetve termékeknek nyújtott állami támogatások bármilyen szerény mértékőek legyenek is azok alkalmasak a piaci verseny és a tagországok közötti kereskedelem torzítására. Minthogy azonban a nemzeti támogatásokkal kapcsolatos szabályozást mindenképpen célszerő volt egyszerősíteni, az említett témákban néhány évvel az Agenda 2000 és az Irányelvek megjelenése után kidolgozásra kerültek a speciálisan az agrárszektorra vonatkozó rendeletek.

8 8 A csoportos mentességi (bloc exemption) rendelet 2004 januárjában lépett érvénybe. Célja, hogy az agrártermékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó kisés közepes vállalkozások számára megítélt, bizonyos típusú (farmberuházásokhoz, tájkép- és épületmegırzéshez, közcélú épületáthelyezéshez, fiatalok pályakezdéséhez, elınyugdíjhoz, TÉSZ-ek létrehozásához, biztosítási díjakhoz, tagosításhoz, minıségjavításhoz stb. nyújtott) nemzeti támogatások könnyebben (gyorsabban, a korábbinál kevesebb bürokratikus megkötéssel) jussanak el a címzettekhez. 1 Lényegében arról van szó, hogy a rendeletben szereplı támogatások és támogatási rendszerek tekintetében bizonyos támogatásintenzitási és összegszerő limiteken belül a tagországok mentesülnek az EK-szerzıdés 88. cikkelyeiben leírt notifikációs eljárás alól. Míg a hagyományos notifikációs eljárás esetén a Bizottságnak 2 hónap állt a rendelkezésére, hogy a benyújtott támogatásokkal kapcsolatosan megfogalmazza elsı állásfoglalását a teljes engedélyezési procedúra akár egy évig is eltarthatott, addig a mentességi rendelet értelmében a Bizottság 5 napon belül köteles visszaigazolni (valamint az Interneten megjelentetni) a hozzá benyújtott s az adott támogatási séma összegzését tartalmazó anyagot. A rendelet azonkívül, hogy megkönnyíti az új nemzeti támogatási rendszerek bevezetését, nagy súlyt fektet a Vidékfejlesztési Rendeletben szereplı környezetvédelmi, állatjóléti és egészségügyi normák betartására. A de minimis támogatásokkal kapcsolatban a Bizottság az Agenda 2000 óta megváltoztatta a véleményét. A kifejezetten az agrár (és a halászati szférára) kidolgozott de minimis rendelet (a Bizottság 1860/2004-es rendelete) értelmében, a mezıgazdaságban is léteznek olyan kis értékő támogatások, amelyek bár nem kompatibilisak mégsem veszélyeztetik a piaci verseny és a tagországok közötti kereskedelem tisztaságát, s ezért fölösleges alkalmazni rájuk a közösségi versenypolitika szabályait (értsd: az EK-szerzıdés cikkelyeit). A fentieknek megfelelıen, a rendelet bármely 3 egymás utáni évre vonatkozóan /termelı illetve a GAP (bruttó agrártermék) 0,3%-a erejéig a közösségi versenyszabályokkal nem kompatibilis támogatások nyújtását is megengedi. Ezeket a támogatásokat a Bizottság felé nem kell notifikálni, mindössze 10 évig nyilvántartást vezetni róluk, hogy ellenırizhetık legyenek. 1 A kis és közepes kitétel ne tévesszen meg senkit! A rendelet gyakorlatilag az EU összes agrárgazdaságát érinti, minthogy a lefedett körrel kapcsolatban a Bizottság 1996-os ajánlásait tekinti mérvadónak. Ezek szerint kis és közepes az a vállalkozás, amelyben kevesebb mint 250 fı dolgozik, és üzleti forgalma nem haladja meg a 40 millió -t (kb. 10 milliárd forintot).

9 9 Végül meg kell említeni, hogy bár az EU-csatlakozással a korábbinál jóval szőkebbé válik a tagországi szintő agrárstratégia kialakítására, illetve folytatására vonatkozó mozgástér: ugyanakkor egyrészt, az ide vonatkozó szabályozott keretek között már ma is adható nemzeti támogatások lehetıvé teszik a termelık bizonyos fajta orientálását; másrészt, adott esetben és a Tizenötök példáját szem elıtt tartva a de minimis-en túlmenıen sem kell teljesen lemondani a közösségi szabályokkal nem feltétlenül kompatibilis támogatások nyújtásáról. Ez utóbbi gyakorlat ma a régi tagországokban többnyire a régiók szintjén (ritkábban az alsóbb közigazgatási szinteken) valósul meg, azaz a nem kompatibilis támogatások zöme a regionális közigazgatás felelısségi körébe tartozó költségvetésekben, megfelelıen (értsd: Brüsszel szemei elıl) elbújtatva jut el a termelıkhöz. 2 Hazánk szempontjából a fentiekbıl két fı tanulság adódik: - egyrészt nem szabad lemondani a nemzeti agrárstratégia folytatásáról, mert az integráción belül is mód van a termelık magyar sajátosságoknak megfelelı orientálására és támogatására; - másrészt érdemes kiépíteni a ma még csak papíron létezı regionális közigazgatást, mert a régebbi tagországokban általánosan alkalmazott (nem EU-konform) szubvencionálási gyakorlat, illetve az ebbıl származó támogatások elsısorban a Bizottság által a nemzetinél sokkal kevésbé hatékonyan ellenırizhetı, regionális költségvetéseken keresztül juthatnak el a termelıkhöz. 2 Az 1994 GATT-szerzıdés Magyarország számára rendkívül hátrányos vállalásai emlékeztessenek rá: nem az a jó köztisztviselı, aki betartja a szabályokat, hanem az aki betartja a szabályos mőködés látszatát miközben minden tıle telhetıt megtesz a hozzá tartozó területen mőködık érdekében.

10 10 Bevezetés A közös agrárpolitika legutóbbi reformjai lényegében az Agenda 2000 óta nem csupán arról szólnak, hogy a vidékfejlesztést a piaci és jövedelem-szabályozással egyenlı rangra kell emelni (II.pillér), hanem arról is, hogy mivel a közös költségvetésben nincs több pénz agrárcélokra, a termelık életszínvonalának megtartására az egyetlen mód, ha egyre inkább a ko-finanszírozott vidékfejlesztésre helyezıdik a hangsúly. Ily módon ugyanis a termelıi jövedelmeket a tagállamok a közpénzeikbıl kiegészíthetik. És még meg is toldhatják (!) május elseje, Magyarország uniós csatlakozása óta, a hazai mezıgazdaság finanszírozása gyökeresen új szabályozási feltételek közé került. Az agrár- és élelmiszeripari termékek piacra jutását, piacról történı visszavonását illetve visszatartását, valamint a termelıi jövedelmek megfelelı szinten való biztosítását elısegítı támogatások a CAP 3 logikája szerint döntı részben kikerültek a nemzeti agrárpolitikai eszköztárból. Az említett támogatásokról a csatlakozástól fogva Brüsszelben születnek döntések. 4 A közös agrárpolitikában a közös azt jelenti, hogy a piaci és jövedelmi, azaz a termelı szempontjából versenyképességet növelı támogatásokat csak a közös európai agrárpolitika szabályai mentén lehet a termelıknek kiutalni. A nemzeti agrárpolitika folytatására a korábbinál sokkal szőkebbé váló mozgástér körülményei között felértékelıdnek azon (elsısorban a vidékfejlesztés témakörébe tartozó, WTO 5 -i értelemben zöld dobozos ) támogatásformák, melyeket az EU-szabályozás az ún. nemzeti támogatások közé sorol, s amelyek odaítélésérıl a tagállamok viszonylag szabadabban rendelkezhetnek. A magyar agrárstratégia megfogalmazásakor érdemes figyelembe venni a nemzeti támogatások területén adódó lehetıségeket. 3 Common agricultural policy - közös agrárpolitika. 4 A keleti bıvülés sajátos vonása, hogy a közvetlen támogatások esetében minthogy azokhoz az új tagországok csak fokozatosan juthatnak hozzá -, a közötti idıszakban lehetıség van nemzeti kiegészítés (top-up) nyújtására. 5 World Trade Organisation Világkereskedelmi Szervezet.

11 11 1. A téma behatárolása 1.1. Honnan kaphatnak támogatást a termelık? Az Európai Unió agrártermelıi közpénzekbıl alapvetıen az alábbi forrásokból részesülhetnek támogatásban: - a közösségi agráralap (FEOGA 6 ) garanciális és orientációs részlegébıl, - a nemzeti költségvetésekbıl, - és a közigazgatás alacsonyabb szintjeinek (régiók, megyék, települések) költségvetéseibıl. A FEOGA-ból kifizetett támogatásokat közösségi, a nemzeti közigazgatás különbözı szintő költségvetéseibıl kiutalt szubvenciókat pedig összefoglalóan nemzeti támogatásoknak nevezzük. 7 Míg a FEOGA-ból származó kifizetések átlaga évi 44,3 milliárd euró, addig a nemzeti támogatásoké 13,3 milliárd euró körül alakult a Tizenötökben az közötti ötéves idıszakban. [lásd 1-2.Tábla] A nemzeti támogatások jelentısége igencsak eltér országonként. Az közötti öt évben, a közös agrárpolitika keretében a FEOGA-ból kiutalt támogatásokhoz képest, a nemzeti támogatások aránya 30 százalékos volt a Tizenötök átlagában. Ennél lényegesen nagyobb arányt mutatott föl négy tagországban közülük Finnországban az EU-átlagnak több mint a hatszorosa volt, és alig a harmadát érte el Spanyolországban illetve Görögországban. Az EU-tagokat négy csoportra osztva mutatja a 3.Tábla A kifizetések mely nagy csoportjai tartoznak a nemzeti támogatások közé? Elvben 6 Fonds européen d orientation et de garantie agricole = Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap 7 A nemzeti támogatás jelen dolgozatban közösségi versenyjogi formula. Semmi esetre sem keverendı össze az állami támogatásokkal, melyekbe (pl. WTO-i értelemben) ugyanúgy beletartoznak a FEOGA-ból fizetett közösségi támogatások, mint a tagállami támogatások, illetve támogatás-kiegészítések (ko-finanszírozás).

12 12 A nemzeti támogatásokat (elvben) a következıképpen csoportosíthatjuk: - a közös agrárpolitika (CAP) ún. elsı pillére a termelık piaci (és jövedelemi) támogatásai tekintetében, a FEOGA Garancia Alap kifizetéseinek tagállami (értsd: nemzeti költségvetésbıl történı) kiegészítése (pl. a marhaszektorban az anyatehén támogatásokkal, a kergemarhakór miatti kényszervágásokkal, vagy az iskolatejprogrammal; a nagykultúráknál a kötelezı ugaron a biomassza-termelés elindításával; a zöldség-gyümölcs szektorban a TÉSZ-ek elterjesztésével kapcsolatban stb.); - a CAP második pillére a nemzeti fejlesztési tervben, illetve vidékfejlesztési programban meghatározott célok tekintetében, a FEOGA Orientációs és Garancia Alap kifizetéseinek tagállami társfinanszírozása (ko-finanszírozás); - egyéb, a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatása (pl. nem kofinanszírozott vidékfejlesztés, az agrártermékekkel kapcsolatos kül- és belpiaci tájékoztatás és promóció, illetve bármely, az idevonatkozó EU-joganyagnak megfelelı nemzeti támogatás). [lásd 1.Ábra] A gyakorlatban A gyakorlatban, Magyarországon (és a többi új tagországban) nem csupán a felsorolt támogatásokat fogják a nemzeti büdzsébıl fizetni, hanem a csatlakozási megállapodás értelmében egészen 2013-ig a közvetlen támogatások egy részét is. A nemzeti hányad ig a Tizenötökben érvényben lévı összeg 30 százaléka lesz, majd évi 10 százalékpontos csökkenésekkel 2013-ig fokozatosan leépül. [lásd 4.Tábla] Az új tagországokban a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatásával kapcsolatban az alábbiak a mérvadók: - egyrészt, a csatlakozás után legkésıbb 4 hónapon belül bejelentett (ún. meglévı) nemzeti támogatások ha a Bizottság másképp nem rendelkezik, azaz nem találja azokat szöges ellentétben lévınek a közösségi szabályozással - a tagság harmadik évének végéig

13 13 fenntarthatók, illetve addig összhangba kell hozni ıket azokkal a bizonyos közösségi szabályokkal; - másrészt, a csoportos mentességi (bloc exemption) rendeletnek, illetve az ún. de minimis rendeletnek megfelelı támogatás-rendszerek a Bizottság elızetes értesítése (notifikáció), illetve annak elızetes jóváhagyása nélkül is alkalmazhatók; - harmadrészt, az EU-irányelvekkel összhangban bármikor bevezethetık újfajta nemzeti támogatások, miután azokra a Bizottság áldását adta Kivételek Közösségi (EU-) jogi értelemben nem tartoznak a nemzeti támogatások közé: - Azok a támogatások, amelyeknek nem vállalatok (vállalkozások) a kedvezményezettjei, hanem: - háztartások, - fogyatékosok, - infrastruktúra, - oktatási intézmények, kórházak, közösségi tulajdonú bérlakások, - szakmai továbbképzési központok, - fejlıdı országok. - Általános és egyéb rendelkezések: - a tagállamok adó- és társadalombiztosítási rendszereiben rejlı különbségek, - kvóták, közbeszerzés, piaci megszorító intézkedések, mőszaki normák, - bizonyos gazdasági tevékenységformák (pl. szövetkezet, egyszemélyes társaság, önfoglalkoztatás stb.) specialitásihoz illesztett adómódozatok. Kivétel, ha a kisvállalkozások a standard kulcsnál kedvezıbb kulccsal fizetnek profitadót. Vagyis az eme kedvezményben megtestesülı támogatás az EU versenyszabályai szerint a nemzeti támogatások körébe tartozik.

14 14 - általános ÁFA-kulcs csökkentés (pl. az élelmiszerekre az Egyesült Királyságban) - EU-alapok és pénzügyi eszközök (pl. EBRD, EIB, FEOGA stb.), valamint nemzetek feletti és multinacionális szervezetek segélyei, - Egyéb: - honvédelem, - közmunkák A nemzeti támogatások közösségi szabályozása 2.1. Általános keretfeltételek A nemzeti támogatások közösségi szabályozása három síkon fut. A támogatásoknak meg kell felelniük: - a közösség versenypolitikai elıírásainak (EK-Szerzıdés 87, 88, 89. Cikkely), - a közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP) I. és II. pillére szabályainak, - valamint az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségeinek. Az EK-szerzıdés fent említett cikkelyei, amelyek lényegi változtatás nélkül, III-56, III-57 és III-58. cikkelyként jelennek meg az unió új alkotmányában tartalmazzák a tagállamok által mőködtetett támogatási rendszerekre vonatkozó általános szabályokat EK-Szerzıdés 87. Cikkely A nemzeti (állami) támogatásoknak négy fı ismérvük van: 8 Forrás: Commission-web, DG-Competition: Conceptual and methodological remarks

15 15 - közösségi eredetőek, amit tágan kell értelmezni (értsd: nem csak állami, de megyei, helyi önkormányzatoktól is származhatnak); - pénzügyi támogatásban vagy pénzügyi teher elengedésében testesülnek meg; - speciális, azaz diszkriminatív jellegőek (nem az adott nemzetgazdaság összes vállalatára, hanem csupán valamely szektor, régió stb. vállalkozásaira vonatkoznak); - befolyással vannak a tagállamok közötti kereskedelemre (vagyis, ha olyan terméket érintenek, amely nem kerül az országhatáron túlra, nem beszélhetünk nemzeti (állami) támogatásról). [Forrás: Launay 2003] A 87. Cikkely értelmében, az EU közös (belsı) piacával nem egyeztethetık össze a tagállamok közötti kereskedelem szabadságát torzító, vagy azt veszélyeztetı támogatások. A kompatibilis támogatások közé tartoznak: - a szociális okokból az egyéni fogyasztóknak nyújtott támogatások, amennyiben nem diszkrimálnak a különbözı eredető termékek között; - a természeti katasztrófák vagy egyéb kivételes események által okozott károk enyhítésére szolgáló segélyek; - valamint a Németország bizonyos régióiban, az ország (korábbi) megosztottságából adódó hátrányok kompenzálásaként nyújtott szubvenciók. Szintén kompatibilisnek tekinthetık: - a magas munkanélküliséggel vagy alacsony életszínvonallal sújtott régióknak, - az egyes gazdasági tevékenységek és régiók fejlıdését elısegítı, - a fontos összeurópai érdekkel magyarázott vagy egy adott tagország súlyos gazdasági válsága miatt nyújtott, - illetve a kulturális célból és a nemzeti vagyon megırzése érdekében megítélt támogatások, - valamint minden egyéb olyan támogatás-kategóriák, melyekrıl a Bizottság ajánlása alapján a Tanács minısített többséggel döntött.

16 EK-Szerzıdés 88. Cikkely A 88. Cikkely értelmében, a tagországoknak a támogatási sémákkal kapcsolatos minden újítást, illetve változtatást elızetesen engedélyeztetniük kell a Bizottsággal (3. ). Az engedélyezési eljárás (a notifikációval kapcsolatos procedúra) rendszerint hosszú hónapokat vesz igénybe, s addig a séma nem alkalmazható. Amennyiben a Bizottság kivetnivalót talál egy adott ország támogatási gyakorlatában, úgy kötelezheti azt, hogy záros határidın belül szüntesse vagy változtassa meg a támogatási sémát (2. ). A határidı letelte után a Bizottság vagy bármely tagország az Európai Bírósághoz fordulhat EK-Szerzıdés 89. Cikkely A 89. Cikkely felhatalmazza a Tanácsot a 87. és 88. cikkellyel kapcsolatos további rendeletek megalkotására, ezen cikkelyek alkalmazási feltételeinek, valamint a szabályozás alól mentesülı támogatáskategóriák meghatározására. [Forrás: EK-Szerzıdés] A nemzeti támogatások és a CAP A közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP I. és II. pillér) szabályaival lényegében az egyes piaci rendtartásokkal és a Vidékfejlesztési Rendelettel kapcsolatban az EK-Szerzıdés 36. cikkelye úgy fogalmaz, hogy az agrártermékek termelésére és kereskedelmére csak annyiban vonatkoznak a (Szerzıdés 87, 88, 89. cikkelyeiben lefektetett) versenyjogi szabályok, amilyen mértékben azt a Tanács meghatározta. Más szóval, a Bizottságnak a nemzeti támogatásokra vonatkozó ellenırzési és felügyeleti jogköre más szektorokkal ellentétben nem közvetlenül a Szerzıdésbıl, csupán a Tanács által elfogadott 9 Mindazonáltal kivételes körülményekre hivatkozva a tagország kérésére a Tanács, egyöntető szavazással, kompatibilisnek ítélheti a támogatást.

17 17 rendeletekbıl ered. Ugyanakkor, gyakorlatilag az említett piaci rendtartások és a Vidékfejlesztési Rendelet kivétel nélkül megemlítik, hogy a nemzeti támogatások tekintetében a Szerzıdés 87, 88 és 89. cikkelyei a mérvadók. Ez végsı soron azt jelenti, hogy a mezıgazdaságban nyújtott állami támogatásokra mégis érvényesek a Szerzıdésben lefektetett versenyszabályok, kivételt képeznek azonban azok a szektorok (pl. burgonya 11, lóhús, méz, kávé, agráreredető alkohol, alkohol- és parafaecet stb.), amelyekben nem mőködik piaci rendtartás. Ez utóbbi szektorokban a közösségi irányelvekkel ellentétben ún. mőködési (operatív) támogatás is nyújtható, különösen akkor, ha az adott szubvencionálási rezsim a CAP valamely más rendtartásában alkalmazottakhoz hasonló eszközökre épül. [Forrás: Bizottság (2000): Irányelvek] A nemzeti támogatások és az Unió nemzetközi szerzıdései Az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy eme kötelezettségek általában gyengébb korlátot jelentenek, mint maga a CAP. A közös agrárpolitika létrehozásakor ugyanis a tagállamok lényegében lemondtak azon jogukról, hogy saját közpénzeikbıl az agrárpiacokra, a termelésre és a termelık jövedelmi viszonyaira lényeges hatást gyakorló (WTO-i értelemben ún. sárga-, illetve kékdobozos) támogatásokat nyújtsanak. Ilyen szubvenciók csak a CAP által meghatározott esetekben nyújthatók (lásd pont elsı bajusz), s ezek általában az összes piaci jellegő támogatás alig 5 százalékát teszik ki. Nemzetközi szerzıdések (döntıen a WTO) által korlátozott (sárga- és kékdobozos) támogatások nyújtása esetén tehát, az adott tagország sokkal korábban ütközik a CAP szabályaiba, semmint az EU nemzetközi vállalásaiba. 10 EK-Szerzıdés (The Treaty) EUR-LEX: Version consolidée du Traité instituant la Coummunauté européenne Journal officiel n C 325 du 24 décembre 2002 (EU-Jogtár honlap, letöltés ideje: ) 11 Más, mint keményítıjéért termelt. 12 Bizottság (2000): Irányelvek (a nemzeti támogatások témakörében a mezıgazdaságban) EUR-LEX: Community Guidelines for State Aid in the Agriculture (3.8) Official Journal of the European Communities,

18 Az utóbbi hat év ( ) fejleményei: konkrétabbá váló szabályozás A fent ismertetett, viszonylag általános elıírások, az utóbbi 5-6 évben lényegében a vidékfejlesztési politikának az Agenda 2000-rel történı megerısödése óta kiegészültek egy sor, a nemzeti támogatások konkrét szabályozására vonatkozó rendelettel Vidékfejlesztési Rendelet (RDR) A kezdı lökést az ún. Vidékfejlesztési Rendelet (a Tanács 1257/1999 számú rendelete, angol rövidítéssel RDR 13 ) adta meg. Az 1990-es évek végére a vidékfejlesztés a CAP ún. második pillérévé nıtte ki magát. Az Agenda 2000 óta az új agrárpolitika elismeri, hogy a termelıknek a puszta árutermelésen túlmenıen szerepük van a környezetvédelemben, a hagyományos tájképek, valamint a tágabb értelemben vett vidéki örökség megırzésében, és az alternatív (értsd: a mezıgazdaságon kívüli) jövedelemforrások létesítését a vidékfejlesztési politika integráns résznek tekinti. A gazdák szerepét átértékelı folyamat eredményeképpen született meg az egységes vidékfejlesztési rendelet, mely egy sor korábbi, az EU és a nemzetállam együttes, illetve ez utóbbi önálló finanszírozására épülı közösségi szabályozás helyébe lépett. [A hazánkra érvényes vidékfejlesztési politika kereteit a 2.Ábra szemlélteti.] A FEOGA Orientációs Alap az EU strukturális alapjai közé tartozik, mely utóbbiak igénybevételéhez a tagállamoknak nemzeti fejlesztési tervet (NFT), azon belül pedig vidékfejlesztési tervet kell készíteniük, illetve biztosítaniuk kell a nemzeti társfinanszírozást. 14 A társfinanszírozás azt jelenti, hogy a projekthez nyújtott állami támogatás 20 százalékát a magyar költségvetés, 80 százalékát pedig a FEOGA-Orientációs Alap biztosítja. A termelıknek farmberuházás esetén minimum 35 százalékos önrésszel kell rendelkezniük. A C28/4 (EU-Jogtár honlap, letöltés ideje: ) 13 Rural Development Regulation

19 19 programok közül kiemelkedik a beruházási támogatás, mely a gépi- eszköz- és épületmegújítás mellett az ültetvények faj- és fajtaszerkezetének korszerősítésére is használható. Beruházási támogatásként értelmezhetı az erdıgazdálkodás, a halászat, a (kis és közepes mérető vállalkozásokat célzó) élelmiszeripari feldolgozás, valamint a mezıgazdasághoz kötıdı infrastruktúra korszerősítését célzó alprogram, de például az erdıgazdálkodási támogatás - a technológia-fejlesztésen, valamint a nem mezıgazdasági területek erdısítésén kívül - az erdıtulajdonosok társulásainak a létrehozását is elısegítheti. A FEOGA Garanciális Alapból finanszírozott programok elsısorban a mezıgazdaság szerkezeti átalakulását vannak hivatva támogatni. Az ún. kísérı intézkedések igénybevételéhez, a termelıknek nincs szüksége saját erıre (az EU 80, a magyar állam 20 százalékot biztosít), de a támogatások természetesen csak megfelelı feltételekkel folyósíthatók. Az elınyugdíjazásnál például a termelı nem tarthatja meg a földjét, hanem át kell engednie egy rokonnak, vagy el kell adnia egy másik gazdának. A támogatott célok közül kiemelkedik az agrár-környezetvédelem az egyetlen kötelezıen alkalmazandó eleme az EU vidékfejlesztési rendszerének -, melynek keretében a környezetkímélı gazdálkodási módszerek elterjedését segítik elı. 15 A mezıgazdasági területek erdısítése keretében, a CAP - a telepítési költségeken társfinanszírozásán túlmenıen - lehetıvé teszi a fák gondozásával kapcsolatos kiadások (5 évig), valamint az erdısítés miatt kiesı jövedelmek (20 évig történı) részbeni megtérítését. A Garancia részleghez tartoznak még azok a, csak az új tagországokra érvényes programok, melyeket már az elıcsatlakozási SAPARD 16 -programban is szerepeltek, s melyek a csatlakozás elsı 5 évében mőködhetnek tovább: - a félig önellátó gazdaságok vagyis azok, melyek zömmel saját szükségletre termelnek, de a többletet piacra viszik - évente maximum nak megfelelı összeget kaphatnak, abból a célból, hogy gazdaságilag életképes vállalkozásokká alakulhassanak át. A támogatás elnyeréséhez üzleti tervet kell készíteni, amelynek teljesülését folyamatosan ellenırzik; 14 A magyar NFT öt alprogramot tartalmaz, melybıl az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) az NFT kb. 18 százalékával gazdálkodik. [Forrás: Somogyi 2003] 15 Az EU-15-ökben a vidékfejlesztési pénzek közül ez a legjelentısebb tétel: a FEOGA-Garancia Alap büdzséjében évente 2 milliárd van fönntartva agrár-környezetvédelmi célra. [DG-Budget 2002] 16 Special Pre-accession Programme for Agriculture and Rural Development = Különleges Elıcsatlakozási Program a Mezıgazdaság és a Vidékfejlesztés számára.

20 20 - TÉSZ-ek (termelıi csoportok) létrehozásának támogatására évente csökkenı, az 5 év alatt összesen kb. 100 millió forintnak megfelelı összeg áll rendelkezésre. A nemzeti támogatások vonatkozásában az RDR bevezetıjének 51. szakaszában a következıket találjuk: - egyrészt fontos, hogy a vidékfejlesztési célprogramok uniós társfinanszírozás nélkül is támogathatók legyenek a tagállami büdzsékbıl, - másrészt, tekintettel ezen támogatások jelentıs gazdasági hatásaira, illetve azért, hogy meglegyen a kellı összhang a társfinanszírozott, illetve a csak a nemzeti büdzsébıl finanszírozott vidékfejlesztési programok között, - valamint, hogy egyszerősíteni lehessen az ilyen programokkal kapcsolatos eljárásrendet, speciális az EU általános versenyjogánál konkrétabb, kizárólag a mezıgazdaságra érvényes közösségi szabályozásra van szükség a nemzeti agrártámogatások vonatkozásában. Az RDR preambulumának megfelelıen, és a tagállamokkal való multilaterális konzultációk után a Bizottság még 1999-ben kidolgozta és elfogadta az agrárszektorban érvényesülı nemzeti támogatásokra vonatkozó közösségi Irányelveket. Ezek január 1-je óta vannak érvényben Irányelvek (Guidelines) Az Irányelvekben rögzítve vannak: - egyrészt azok a nemzeti támogatásfajták, melyek a Bizottság szerint megfelelnek a közösségi szabályoknak;

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében Bevezetı 2004. május 1-je óta a közösségi versenyjogi szabályok eljárási reformjának megfelelıen a 17/62

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a 2014-20-as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez),

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 94-102. o. A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben