A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között"

Átírás

1 Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Agrár- és Vidékfejlesztési Témacsoportja A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Készítette: Somai Miklós Budapest, Április

2 2

3 3 Tartalomjegyzék Összefoglalás...4 Bevezetés A téma behatárolása Honnan kaphatnak támogatást a termelık? A kifizetések mely nagy csoportjai tartoznak a nemzeti támogatások közé? Elvben A gyakorlatban Kivételek A nemzeti támogatások közösségi szabályozása Általános keretfeltételek EK-Szerzıdés 87. Cikkely EK-Szerzıdés 88. Cikkely EK-Szerzıdés 89. Cikkely A nemzeti támogatások és a CAP A nemzeti támogatások és az Unió nemzetközi szerzıdései Az utóbbi hat év ( ) fejleményei: konkrétabbá váló szabályozás Vidékfejlesztési Rendelet (RDR) Irányelvek (Guidelines) Mentességi Rendelet (Exemption Regulation) De Minimis Rendelet Önkormányzatok lehetıségei Következtetések sz.Melléklet: Forrásjegyzék sz.Melléklet: English summary sz.Melléklet: Táblák sz.Melléklet: Ábrák...44

4 4 Összefoglalás A magyar mezıgazdaság finanszírozása május elsejétıl gyökeresen új szabályozási feltételek közé került. A termelık piaci és jövedelmi helyzetét befolyásoló támogatások az EU közös agrárpolitikájának logikája szerint elvileg, igen jelentıs részben kikerültek a nemzeti agrárpolitika hatókörébıl. Az elvileg és az igen jelentıs részben kitételek magyarázatra szorulnak. Elvben, a termelık piaci (és jövedelemi) támogatásai a közösségi szabályokkal lefedett termékpályákon - szinte kizárólag az Unió agráralapjából, a FEOGA Garanciális részlegébıl fizethetık ki. Egyes meghatározott esetekben (pl. az agrártermékekkel kapcsolatos kül- és belpiaci tájékoztatás és promóció), illetve néhány rendtartásban (pl. a marhaszektorban az anyatehén támogatásokkal, a kergemarhakór miatti kényszervágásokkal, vagy az iskolatej-programmal; a nagykultúráknál a kötelezı ugaron a biomassza-termelés elindításával; a zöldség-gyümölcs szektorban a TÉSZ-ek elterjesztésével kapcsolatban) lehetıség van nemzeti támogatások nyújtására, illetve az uniós támogatások nemzeti költségvetésbıl történı kiegészítésére. Az említett támogatásokat az adott piaci rendtartásokban szabályozzák, s nagyságrendjük általában az adott tagországra vonatkozó összes piaci jellegő szubvenció kevesebb mint 10 százaléka körül alakul. A gyakorlatban, Magyarországon (és a többi új tagországban) nem csupán a fenti, kiegészítı jellegő támogatásokat fogják a nemzeti büdzsébıl kifizetni, hanem a csatlakozási megállapodás értelmében egészen 2013-ig a közvetlen támogatások egy részét is. A nemzeti hányad 2010-ig a Tizenötökben érvényben lévı összeg 30 százaléka lesz, majd évi 10 százalékpontos csökkenésekkel 2013-ig fokozatosan leépül. Ez azt jelenti, hogy hazánkban az agrárpiaci és a termelıi jövedelmi támogatásoknak nem az említett (kevesebb mint) 10 százaléka, hanem annál jóval nagyobb hányada (a tagság elsı éveiben közel fele) származik majd közvetlenül a nemzeti költségvetésbıl. A 2013-ig tartó tízéves átmeneti idıszak végére, mindenesetre, a magyar termelık piaci és jövedelmi támogatásait a jelenlegi Tizenötökhöz hasonlóan döntıen (minimum

5 százalékban) a közösségi agráralap (FEOGA) garanciális részlegébıl fogják folyósítani. A piaci- és jövedelem-támogatások kiegészítésén túlmenıen, a termelık nemzeti költségvetésbıl történı szubvencionálására alapvetıen két további lehetıség áll rendelkezésre: - egyrészt, a nemzeti fejlesztési tervben, illetve vidékfejlesztési programban meghatározott célok tekintetében a FEOGA és a strukturális alapok forrásait a nemzeti forrásokkal kell kiegészíteni (ko-finanszírozás); - másrészt, a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatására EU-tagként is van lehetıség: - elıször is, a csatlakozás után legkésıbb 4 hónapon belül bejelentett (ún. meglévı) nemzeti támogatások ha a Bizottság másképp nem rendelkezik, azaz nem találja szöges ellentétben lévınek a közösségi szabályozással - a tagság harmadik évének végéig fenntarthatók, illetve addig összhangba kell hozni ıket azokkal a bizonyos közösségi szabályokkal; - ezenkívül, az EU-irányelvekkel összhangban bármikor bevezethetık újfajta nemzeti támogatások, miután azokra a Bizottság áldását adta. A különbözı nemzeti támogatások összességében évi milliárd -ra rúgtak a Tizenötökben az közötti idıszakban. Ez az összeg azonban nem tartalmazza a tagállami adórendszereken keresztül (adómentességek illetve kedvezmények formájában) a termelıkhöz eljuttatott támogatásokat, valamint a közigazgatás alsóbb szintjeinek (régiók, megyék stb.) költségvetésébıl kiutalt burkolt, ún. nem kompatibilis támogatásokat. Az utóbbi két tétel együttesen évi további minimum 10 milliárd -s nagyságrendet ér el, de errıl pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre. A nemzeti támogatások közösségi szabályozása három síkon fut. A támogatásoknak meg kell felelniük: - a közösség versenypolitikai elıírásainak (EK-szerzıdés 87, 88, 89. cikkely),

6 6 - a közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP) I. és II. pillére szabályainak, - valamint az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségeinek. Eme viszonylag általános elıírások, az utóbbi 5-6 évben lényegében a vidékfejlesztési politikának az Agenda 2000-rel történı megerısödése óta kiegészültek egy sor, a nemzeti támogatások konkrét szabályozására vonatkozó rendelettel. Az ún. Vidékfejlesztési Rendelet (a Tanács 1257/1999 számú rendelete, angol rövidítéssel RDR) bevezetıjének 51. szakasza megemlíti annak fontosságát, hogy: - a vidékfejlesztési intézkedések uniós ko-finanszírozás nélkül is támogathatók legyenek a tagállami büdzsékbıl; - illetve külön szabályozást kell felállítani a nemzeti támogatások vonatkozásában. Az RDR rendelkezéseinek megfelelıen, és a tagállamokkal való multilaterális konzultációk után a Bizottság még 1999-ben kidolgozta és elfogadta az agrárszektorban érvényesülı nemzeti támogatásokra vonatkozó közösségi ún. Irányelveket. Ezek 2000 január 1-jétıl vannak érvényben. Az Irányelvekben rögzítve vannak: - egyrészt azok a nemzeti támogatásfajták, melyek a Bizottság szerint megfelelnek a közösségi szabályoknak; - másrészt azok a körülmények (pl. támogatásintenzitási limitek), amelyek feltételét képezik a támogatások odaítélésének. Az elızmények (RDR-preambulum 51. szakasz) ismeretében nem meglepı, hogy az Irányelvekben szereplı támogatásfajták jelentıs átfedésben vannak a CAP második pillérét képezı vidékfejlesztési célokkal (pl. beruházások, agrár-környezetvédelem, kedvezıtlen adottságú területek, fiatal pályakezdık, elınyugdíj, minıségi termelés támogatása). Ezenkívül

7 7 néhány egyéb cél is megjelenik: pl. termelıi szervezetek támogatása, természeti (értsd: klimatikus, egészségügyi) katasztrófák kárenyhítése, K+F, marketing és promóció támogatása, nehéz helyzető (szerkezetváltási problémákkal küzdı) termelık megsegítése, forgótıkehitelek kamattámogatása, foglalkoztatás támogatása stb. Az uniós verseny- és agrárpolitikai szabályokból, valamint az EU nemzeti kötelezettségeibıl következı, már említett általános követelmények teljesítésén túlmenıen, a nemzeti támogatások kompatibilitásának a feltétele, hogy: - a kedvezményezett vállalkozás életképes, a támogatott termék pedig eladható legyen (megfelelı piacokkal rendelkezzen); - a támogatási séma tartalmazzon egy ösztönzı elemet, vagy követeljen meg hozzájárulást a kedvezményezett részérıl; - a rendszer tartalmazzon egy, a várható környezeti hatással kapcsolatos elemzést; - a támogatás ténylegesen hozzájáruljon bizonyos régiók vagy gazdasági tevékenységek fejlıdéséhez (a kizárólag a termelık anyagi helyzetének javítását szolgáló ún. mőködési támogatás nem adható); - minden új (az EU-kofinanszírozást élvezı vidékfejlesztési terven kívüli) támogatási sémát a Bizottság elızetesen engedélyezzen. Az Irányelvekben világosan kifejtették, hogy az agrárszektorban nem érvényesek az 1996-ban elfogadott, a kis- és középvállalatokat érintı ún. bloc exemption (csoportos mentességi), valamint az elhanyagolható nagyságrendő támogatásokra vonatkozó ún. de minimis szabályok. Az akkori indoklás szerint, míg a mentességi szabályok alkalmazását az agrárszektor sajátos (értsd: rendkívül elaprózott, sokszereplıs) szerkezete akadályozta, addig a de minimis szabályok érvényesítését az a tény tette lehetetlenné, hogy az egyes mezıgazdasági termelıknek illetve termékeknek nyújtott állami támogatások bármilyen szerény mértékőek legyenek is azok alkalmasak a piaci verseny és a tagországok közötti kereskedelem torzítására. Minthogy azonban a nemzeti támogatásokkal kapcsolatos szabályozást mindenképpen célszerő volt egyszerősíteni, az említett témákban néhány évvel az Agenda 2000 és az Irányelvek megjelenése után kidolgozásra kerültek a speciálisan az agrárszektorra vonatkozó rendeletek.

8 8 A csoportos mentességi (bloc exemption) rendelet 2004 januárjában lépett érvénybe. Célja, hogy az agrártermékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó kisés közepes vállalkozások számára megítélt, bizonyos típusú (farmberuházásokhoz, tájkép- és épületmegırzéshez, közcélú épületáthelyezéshez, fiatalok pályakezdéséhez, elınyugdíjhoz, TÉSZ-ek létrehozásához, biztosítási díjakhoz, tagosításhoz, minıségjavításhoz stb. nyújtott) nemzeti támogatások könnyebben (gyorsabban, a korábbinál kevesebb bürokratikus megkötéssel) jussanak el a címzettekhez. 1 Lényegében arról van szó, hogy a rendeletben szereplı támogatások és támogatási rendszerek tekintetében bizonyos támogatásintenzitási és összegszerő limiteken belül a tagországok mentesülnek az EK-szerzıdés 88. cikkelyeiben leírt notifikációs eljárás alól. Míg a hagyományos notifikációs eljárás esetén a Bizottságnak 2 hónap állt a rendelkezésére, hogy a benyújtott támogatásokkal kapcsolatosan megfogalmazza elsı állásfoglalását a teljes engedélyezési procedúra akár egy évig is eltarthatott, addig a mentességi rendelet értelmében a Bizottság 5 napon belül köteles visszaigazolni (valamint az Interneten megjelentetni) a hozzá benyújtott s az adott támogatási séma összegzését tartalmazó anyagot. A rendelet azonkívül, hogy megkönnyíti az új nemzeti támogatási rendszerek bevezetését, nagy súlyt fektet a Vidékfejlesztési Rendeletben szereplı környezetvédelmi, állatjóléti és egészségügyi normák betartására. A de minimis támogatásokkal kapcsolatban a Bizottság az Agenda 2000 óta megváltoztatta a véleményét. A kifejezetten az agrár (és a halászati szférára) kidolgozott de minimis rendelet (a Bizottság 1860/2004-es rendelete) értelmében, a mezıgazdaságban is léteznek olyan kis értékő támogatások, amelyek bár nem kompatibilisak mégsem veszélyeztetik a piaci verseny és a tagországok közötti kereskedelem tisztaságát, s ezért fölösleges alkalmazni rájuk a közösségi versenypolitika szabályait (értsd: az EK-szerzıdés cikkelyeit). A fentieknek megfelelıen, a rendelet bármely 3 egymás utáni évre vonatkozóan /termelı illetve a GAP (bruttó agrártermék) 0,3%-a erejéig a közösségi versenyszabályokkal nem kompatibilis támogatások nyújtását is megengedi. Ezeket a támogatásokat a Bizottság felé nem kell notifikálni, mindössze 10 évig nyilvántartást vezetni róluk, hogy ellenırizhetık legyenek. 1 A kis és közepes kitétel ne tévesszen meg senkit! A rendelet gyakorlatilag az EU összes agrárgazdaságát érinti, minthogy a lefedett körrel kapcsolatban a Bizottság 1996-os ajánlásait tekinti mérvadónak. Ezek szerint kis és közepes az a vállalkozás, amelyben kevesebb mint 250 fı dolgozik, és üzleti forgalma nem haladja meg a 40 millió -t (kb. 10 milliárd forintot).

9 9 Végül meg kell említeni, hogy bár az EU-csatlakozással a korábbinál jóval szőkebbé válik a tagországi szintő agrárstratégia kialakítására, illetve folytatására vonatkozó mozgástér: ugyanakkor egyrészt, az ide vonatkozó szabályozott keretek között már ma is adható nemzeti támogatások lehetıvé teszik a termelık bizonyos fajta orientálását; másrészt, adott esetben és a Tizenötök példáját szem elıtt tartva a de minimis-en túlmenıen sem kell teljesen lemondani a közösségi szabályokkal nem feltétlenül kompatibilis támogatások nyújtásáról. Ez utóbbi gyakorlat ma a régi tagországokban többnyire a régiók szintjén (ritkábban az alsóbb közigazgatási szinteken) valósul meg, azaz a nem kompatibilis támogatások zöme a regionális közigazgatás felelısségi körébe tartozó költségvetésekben, megfelelıen (értsd: Brüsszel szemei elıl) elbújtatva jut el a termelıkhöz. 2 Hazánk szempontjából a fentiekbıl két fı tanulság adódik: - egyrészt nem szabad lemondani a nemzeti agrárstratégia folytatásáról, mert az integráción belül is mód van a termelık magyar sajátosságoknak megfelelı orientálására és támogatására; - másrészt érdemes kiépíteni a ma még csak papíron létezı regionális közigazgatást, mert a régebbi tagországokban általánosan alkalmazott (nem EU-konform) szubvencionálási gyakorlat, illetve az ebbıl származó támogatások elsısorban a Bizottság által a nemzetinél sokkal kevésbé hatékonyan ellenırizhetı, regionális költségvetéseken keresztül juthatnak el a termelıkhöz. 2 Az 1994 GATT-szerzıdés Magyarország számára rendkívül hátrányos vállalásai emlékeztessenek rá: nem az a jó köztisztviselı, aki betartja a szabályokat, hanem az aki betartja a szabályos mőködés látszatát miközben minden tıle telhetıt megtesz a hozzá tartozó területen mőködık érdekében.

10 10 Bevezetés A közös agrárpolitika legutóbbi reformjai lényegében az Agenda 2000 óta nem csupán arról szólnak, hogy a vidékfejlesztést a piaci és jövedelem-szabályozással egyenlı rangra kell emelni (II.pillér), hanem arról is, hogy mivel a közös költségvetésben nincs több pénz agrárcélokra, a termelık életszínvonalának megtartására az egyetlen mód, ha egyre inkább a ko-finanszírozott vidékfejlesztésre helyezıdik a hangsúly. Ily módon ugyanis a termelıi jövedelmeket a tagállamok a közpénzeikbıl kiegészíthetik. És még meg is toldhatják (!) május elseje, Magyarország uniós csatlakozása óta, a hazai mezıgazdaság finanszírozása gyökeresen új szabályozási feltételek közé került. Az agrár- és élelmiszeripari termékek piacra jutását, piacról történı visszavonását illetve visszatartását, valamint a termelıi jövedelmek megfelelı szinten való biztosítását elısegítı támogatások a CAP 3 logikája szerint döntı részben kikerültek a nemzeti agrárpolitikai eszköztárból. Az említett támogatásokról a csatlakozástól fogva Brüsszelben születnek döntések. 4 A közös agrárpolitikában a közös azt jelenti, hogy a piaci és jövedelmi, azaz a termelı szempontjából versenyképességet növelı támogatásokat csak a közös európai agrárpolitika szabályai mentén lehet a termelıknek kiutalni. A nemzeti agrárpolitika folytatására a korábbinál sokkal szőkebbé váló mozgástér körülményei között felértékelıdnek azon (elsısorban a vidékfejlesztés témakörébe tartozó, WTO 5 -i értelemben zöld dobozos ) támogatásformák, melyeket az EU-szabályozás az ún. nemzeti támogatások közé sorol, s amelyek odaítélésérıl a tagállamok viszonylag szabadabban rendelkezhetnek. A magyar agrárstratégia megfogalmazásakor érdemes figyelembe venni a nemzeti támogatások területén adódó lehetıségeket. 3 Common agricultural policy - közös agrárpolitika. 4 A keleti bıvülés sajátos vonása, hogy a közvetlen támogatások esetében minthogy azokhoz az új tagországok csak fokozatosan juthatnak hozzá -, a közötti idıszakban lehetıség van nemzeti kiegészítés (top-up) nyújtására. 5 World Trade Organisation Világkereskedelmi Szervezet.

11 11 1. A téma behatárolása 1.1. Honnan kaphatnak támogatást a termelık? Az Európai Unió agrártermelıi közpénzekbıl alapvetıen az alábbi forrásokból részesülhetnek támogatásban: - a közösségi agráralap (FEOGA 6 ) garanciális és orientációs részlegébıl, - a nemzeti költségvetésekbıl, - és a közigazgatás alacsonyabb szintjeinek (régiók, megyék, települések) költségvetéseibıl. A FEOGA-ból kifizetett támogatásokat közösségi, a nemzeti közigazgatás különbözı szintő költségvetéseibıl kiutalt szubvenciókat pedig összefoglalóan nemzeti támogatásoknak nevezzük. 7 Míg a FEOGA-ból származó kifizetések átlaga évi 44,3 milliárd euró, addig a nemzeti támogatásoké 13,3 milliárd euró körül alakult a Tizenötökben az közötti ötéves idıszakban. [lásd 1-2.Tábla] A nemzeti támogatások jelentısége igencsak eltér országonként. Az közötti öt évben, a közös agrárpolitika keretében a FEOGA-ból kiutalt támogatásokhoz képest, a nemzeti támogatások aránya 30 százalékos volt a Tizenötök átlagában. Ennél lényegesen nagyobb arányt mutatott föl négy tagországban közülük Finnországban az EU-átlagnak több mint a hatszorosa volt, és alig a harmadát érte el Spanyolországban illetve Görögországban. Az EU-tagokat négy csoportra osztva mutatja a 3.Tábla A kifizetések mely nagy csoportjai tartoznak a nemzeti támogatások közé? Elvben 6 Fonds européen d orientation et de garantie agricole = Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap 7 A nemzeti támogatás jelen dolgozatban közösségi versenyjogi formula. Semmi esetre sem keverendı össze az állami támogatásokkal, melyekbe (pl. WTO-i értelemben) ugyanúgy beletartoznak a FEOGA-ból fizetett közösségi támogatások, mint a tagállami támogatások, illetve támogatás-kiegészítések (ko-finanszírozás).

12 12 A nemzeti támogatásokat (elvben) a következıképpen csoportosíthatjuk: - a közös agrárpolitika (CAP) ún. elsı pillére a termelık piaci (és jövedelemi) támogatásai tekintetében, a FEOGA Garancia Alap kifizetéseinek tagállami (értsd: nemzeti költségvetésbıl történı) kiegészítése (pl. a marhaszektorban az anyatehén támogatásokkal, a kergemarhakór miatti kényszervágásokkal, vagy az iskolatejprogrammal; a nagykultúráknál a kötelezı ugaron a biomassza-termelés elindításával; a zöldség-gyümölcs szektorban a TÉSZ-ek elterjesztésével kapcsolatban stb.); - a CAP második pillére a nemzeti fejlesztési tervben, illetve vidékfejlesztési programban meghatározott célok tekintetében, a FEOGA Orientációs és Garancia Alap kifizetéseinek tagállami társfinanszírozása (ko-finanszírozás); - egyéb, a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatása (pl. nem kofinanszírozott vidékfejlesztés, az agrártermékekkel kapcsolatos kül- és belpiaci tájékoztatás és promóció, illetve bármely, az idevonatkozó EU-joganyagnak megfelelı nemzeti támogatás). [lásd 1.Ábra] A gyakorlatban A gyakorlatban, Magyarországon (és a többi új tagországban) nem csupán a felsorolt támogatásokat fogják a nemzeti büdzsébıl fizetni, hanem a csatlakozási megállapodás értelmében egészen 2013-ig a közvetlen támogatások egy részét is. A nemzeti hányad ig a Tizenötökben érvényben lévı összeg 30 százaléka lesz, majd évi 10 százalékpontos csökkenésekkel 2013-ig fokozatosan leépül. [lásd 4.Tábla] Az új tagországokban a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatásával kapcsolatban az alábbiak a mérvadók: - egyrészt, a csatlakozás után legkésıbb 4 hónapon belül bejelentett (ún. meglévı) nemzeti támogatások ha a Bizottság másképp nem rendelkezik, azaz nem találja azokat szöges ellentétben lévınek a közösségi szabályozással - a tagság harmadik évének végéig

13 13 fenntarthatók, illetve addig összhangba kell hozni ıket azokkal a bizonyos közösségi szabályokkal; - másrészt, a csoportos mentességi (bloc exemption) rendeletnek, illetve az ún. de minimis rendeletnek megfelelı támogatás-rendszerek a Bizottság elızetes értesítése (notifikáció), illetve annak elızetes jóváhagyása nélkül is alkalmazhatók; - harmadrészt, az EU-irányelvekkel összhangban bármikor bevezethetık újfajta nemzeti támogatások, miután azokra a Bizottság áldását adta Kivételek Közösségi (EU-) jogi értelemben nem tartoznak a nemzeti támogatások közé: - Azok a támogatások, amelyeknek nem vállalatok (vállalkozások) a kedvezményezettjei, hanem: - háztartások, - fogyatékosok, - infrastruktúra, - oktatási intézmények, kórházak, közösségi tulajdonú bérlakások, - szakmai továbbképzési központok, - fejlıdı országok. - Általános és egyéb rendelkezések: - a tagállamok adó- és társadalombiztosítási rendszereiben rejlı különbségek, - kvóták, közbeszerzés, piaci megszorító intézkedések, mőszaki normák, - bizonyos gazdasági tevékenységformák (pl. szövetkezet, egyszemélyes társaság, önfoglalkoztatás stb.) specialitásihoz illesztett adómódozatok. Kivétel, ha a kisvállalkozások a standard kulcsnál kedvezıbb kulccsal fizetnek profitadót. Vagyis az eme kedvezményben megtestesülı támogatás az EU versenyszabályai szerint a nemzeti támogatások körébe tartozik.

14 14 - általános ÁFA-kulcs csökkentés (pl. az élelmiszerekre az Egyesült Királyságban) - EU-alapok és pénzügyi eszközök (pl. EBRD, EIB, FEOGA stb.), valamint nemzetek feletti és multinacionális szervezetek segélyei, - Egyéb: - honvédelem, - közmunkák A nemzeti támogatások közösségi szabályozása 2.1. Általános keretfeltételek A nemzeti támogatások közösségi szabályozása három síkon fut. A támogatásoknak meg kell felelniük: - a közösség versenypolitikai elıírásainak (EK-Szerzıdés 87, 88, 89. Cikkely), - a közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP) I. és II. pillére szabályainak, - valamint az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségeinek. Az EK-szerzıdés fent említett cikkelyei, amelyek lényegi változtatás nélkül, III-56, III-57 és III-58. cikkelyként jelennek meg az unió új alkotmányában tartalmazzák a tagállamok által mőködtetett támogatási rendszerekre vonatkozó általános szabályokat EK-Szerzıdés 87. Cikkely A nemzeti (állami) támogatásoknak négy fı ismérvük van: 8 Forrás: Commission-web, DG-Competition: Conceptual and methodological remarks

15 15 - közösségi eredetőek, amit tágan kell értelmezni (értsd: nem csak állami, de megyei, helyi önkormányzatoktól is származhatnak); - pénzügyi támogatásban vagy pénzügyi teher elengedésében testesülnek meg; - speciális, azaz diszkriminatív jellegőek (nem az adott nemzetgazdaság összes vállalatára, hanem csupán valamely szektor, régió stb. vállalkozásaira vonatkoznak); - befolyással vannak a tagállamok közötti kereskedelemre (vagyis, ha olyan terméket érintenek, amely nem kerül az országhatáron túlra, nem beszélhetünk nemzeti (állami) támogatásról). [Forrás: Launay 2003] A 87. Cikkely értelmében, az EU közös (belsı) piacával nem egyeztethetık össze a tagállamok közötti kereskedelem szabadságát torzító, vagy azt veszélyeztetı támogatások. A kompatibilis támogatások közé tartoznak: - a szociális okokból az egyéni fogyasztóknak nyújtott támogatások, amennyiben nem diszkrimálnak a különbözı eredető termékek között; - a természeti katasztrófák vagy egyéb kivételes események által okozott károk enyhítésére szolgáló segélyek; - valamint a Németország bizonyos régióiban, az ország (korábbi) megosztottságából adódó hátrányok kompenzálásaként nyújtott szubvenciók. Szintén kompatibilisnek tekinthetık: - a magas munkanélküliséggel vagy alacsony életszínvonallal sújtott régióknak, - az egyes gazdasági tevékenységek és régiók fejlıdését elısegítı, - a fontos összeurópai érdekkel magyarázott vagy egy adott tagország súlyos gazdasági válsága miatt nyújtott, - illetve a kulturális célból és a nemzeti vagyon megırzése érdekében megítélt támogatások, - valamint minden egyéb olyan támogatás-kategóriák, melyekrıl a Bizottság ajánlása alapján a Tanács minısített többséggel döntött.

16 EK-Szerzıdés 88. Cikkely A 88. Cikkely értelmében, a tagországoknak a támogatási sémákkal kapcsolatos minden újítást, illetve változtatást elızetesen engedélyeztetniük kell a Bizottsággal (3. ). Az engedélyezési eljárás (a notifikációval kapcsolatos procedúra) rendszerint hosszú hónapokat vesz igénybe, s addig a séma nem alkalmazható. Amennyiben a Bizottság kivetnivalót talál egy adott ország támogatási gyakorlatában, úgy kötelezheti azt, hogy záros határidın belül szüntesse vagy változtassa meg a támogatási sémát (2. ). A határidı letelte után a Bizottság vagy bármely tagország az Európai Bírósághoz fordulhat EK-Szerzıdés 89. Cikkely A 89. Cikkely felhatalmazza a Tanácsot a 87. és 88. cikkellyel kapcsolatos további rendeletek megalkotására, ezen cikkelyek alkalmazási feltételeinek, valamint a szabályozás alól mentesülı támogatáskategóriák meghatározására. [Forrás: EK-Szerzıdés] A nemzeti támogatások és a CAP A közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP I. és II. pillér) szabályaival lényegében az egyes piaci rendtartásokkal és a Vidékfejlesztési Rendelettel kapcsolatban az EK-Szerzıdés 36. cikkelye úgy fogalmaz, hogy az agrártermékek termelésére és kereskedelmére csak annyiban vonatkoznak a (Szerzıdés 87, 88, 89. cikkelyeiben lefektetett) versenyjogi szabályok, amilyen mértékben azt a Tanács meghatározta. Más szóval, a Bizottságnak a nemzeti támogatásokra vonatkozó ellenırzési és felügyeleti jogköre más szektorokkal ellentétben nem közvetlenül a Szerzıdésbıl, csupán a Tanács által elfogadott 9 Mindazonáltal kivételes körülményekre hivatkozva a tagország kérésére a Tanács, egyöntető szavazással, kompatibilisnek ítélheti a támogatást.

17 17 rendeletekbıl ered. Ugyanakkor, gyakorlatilag az említett piaci rendtartások és a Vidékfejlesztési Rendelet kivétel nélkül megemlítik, hogy a nemzeti támogatások tekintetében a Szerzıdés 87, 88 és 89. cikkelyei a mérvadók. Ez végsı soron azt jelenti, hogy a mezıgazdaságban nyújtott állami támogatásokra mégis érvényesek a Szerzıdésben lefektetett versenyszabályok, kivételt képeznek azonban azok a szektorok (pl. burgonya 11, lóhús, méz, kávé, agráreredető alkohol, alkohol- és parafaecet stb.), amelyekben nem mőködik piaci rendtartás. Ez utóbbi szektorokban a közösségi irányelvekkel ellentétben ún. mőködési (operatív) támogatás is nyújtható, különösen akkor, ha az adott szubvencionálási rezsim a CAP valamely más rendtartásában alkalmazottakhoz hasonló eszközökre épül. [Forrás: Bizottság (2000): Irányelvek] A nemzeti támogatások és az Unió nemzetközi szerzıdései Az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy eme kötelezettségek általában gyengébb korlátot jelentenek, mint maga a CAP. A közös agrárpolitika létrehozásakor ugyanis a tagállamok lényegében lemondtak azon jogukról, hogy saját közpénzeikbıl az agrárpiacokra, a termelésre és a termelık jövedelmi viszonyaira lényeges hatást gyakorló (WTO-i értelemben ún. sárga-, illetve kékdobozos) támogatásokat nyújtsanak. Ilyen szubvenciók csak a CAP által meghatározott esetekben nyújthatók (lásd pont elsı bajusz), s ezek általában az összes piaci jellegő támogatás alig 5 százalékát teszik ki. Nemzetközi szerzıdések (döntıen a WTO) által korlátozott (sárga- és kékdobozos) támogatások nyújtása esetén tehát, az adott tagország sokkal korábban ütközik a CAP szabályaiba, semmint az EU nemzetközi vállalásaiba. 10 EK-Szerzıdés (The Treaty) EUR-LEX: Version consolidée du Traité instituant la Coummunauté européenne Journal officiel n C 325 du 24 décembre 2002 (EU-Jogtár honlap, letöltés ideje: ) 11 Más, mint keményítıjéért termelt. 12 Bizottság (2000): Irányelvek (a nemzeti támogatások témakörében a mezıgazdaságban) EUR-LEX: Community Guidelines for State Aid in the Agriculture (3.8) Official Journal of the European Communities,

18 Az utóbbi hat év ( ) fejleményei: konkrétabbá váló szabályozás A fent ismertetett, viszonylag általános elıírások, az utóbbi 5-6 évben lényegében a vidékfejlesztési politikának az Agenda 2000-rel történı megerısödése óta kiegészültek egy sor, a nemzeti támogatások konkrét szabályozására vonatkozó rendelettel Vidékfejlesztési Rendelet (RDR) A kezdı lökést az ún. Vidékfejlesztési Rendelet (a Tanács 1257/1999 számú rendelete, angol rövidítéssel RDR 13 ) adta meg. Az 1990-es évek végére a vidékfejlesztés a CAP ún. második pillérévé nıtte ki magát. Az Agenda 2000 óta az új agrárpolitika elismeri, hogy a termelıknek a puszta árutermelésen túlmenıen szerepük van a környezetvédelemben, a hagyományos tájképek, valamint a tágabb értelemben vett vidéki örökség megırzésében, és az alternatív (értsd: a mezıgazdaságon kívüli) jövedelemforrások létesítését a vidékfejlesztési politika integráns résznek tekinti. A gazdák szerepét átértékelı folyamat eredményeképpen született meg az egységes vidékfejlesztési rendelet, mely egy sor korábbi, az EU és a nemzetállam együttes, illetve ez utóbbi önálló finanszírozására épülı közösségi szabályozás helyébe lépett. [A hazánkra érvényes vidékfejlesztési politika kereteit a 2.Ábra szemlélteti.] A FEOGA Orientációs Alap az EU strukturális alapjai közé tartozik, mely utóbbiak igénybevételéhez a tagállamoknak nemzeti fejlesztési tervet (NFT), azon belül pedig vidékfejlesztési tervet kell készíteniük, illetve biztosítaniuk kell a nemzeti társfinanszírozást. 14 A társfinanszírozás azt jelenti, hogy a projekthez nyújtott állami támogatás 20 százalékát a magyar költségvetés, 80 százalékát pedig a FEOGA-Orientációs Alap biztosítja. A termelıknek farmberuházás esetén minimum 35 százalékos önrésszel kell rendelkezniük. A C28/4 (EU-Jogtár honlap, letöltés ideje: ) 13 Rural Development Regulation

19 19 programok közül kiemelkedik a beruházási támogatás, mely a gépi- eszköz- és épületmegújítás mellett az ültetvények faj- és fajtaszerkezetének korszerősítésére is használható. Beruházási támogatásként értelmezhetı az erdıgazdálkodás, a halászat, a (kis és közepes mérető vállalkozásokat célzó) élelmiszeripari feldolgozás, valamint a mezıgazdasághoz kötıdı infrastruktúra korszerősítését célzó alprogram, de például az erdıgazdálkodási támogatás - a technológia-fejlesztésen, valamint a nem mezıgazdasági területek erdısítésén kívül - az erdıtulajdonosok társulásainak a létrehozását is elısegítheti. A FEOGA Garanciális Alapból finanszírozott programok elsısorban a mezıgazdaság szerkezeti átalakulását vannak hivatva támogatni. Az ún. kísérı intézkedések igénybevételéhez, a termelıknek nincs szüksége saját erıre (az EU 80, a magyar állam 20 százalékot biztosít), de a támogatások természetesen csak megfelelı feltételekkel folyósíthatók. Az elınyugdíjazásnál például a termelı nem tarthatja meg a földjét, hanem át kell engednie egy rokonnak, vagy el kell adnia egy másik gazdának. A támogatott célok közül kiemelkedik az agrár-környezetvédelem az egyetlen kötelezıen alkalmazandó eleme az EU vidékfejlesztési rendszerének -, melynek keretében a környezetkímélı gazdálkodási módszerek elterjedését segítik elı. 15 A mezıgazdasági területek erdısítése keretében, a CAP - a telepítési költségeken társfinanszírozásán túlmenıen - lehetıvé teszi a fák gondozásával kapcsolatos kiadások (5 évig), valamint az erdısítés miatt kiesı jövedelmek (20 évig történı) részbeni megtérítését. A Garancia részleghez tartoznak még azok a, csak az új tagországokra érvényes programok, melyeket már az elıcsatlakozási SAPARD 16 -programban is szerepeltek, s melyek a csatlakozás elsı 5 évében mőködhetnek tovább: - a félig önellátó gazdaságok vagyis azok, melyek zömmel saját szükségletre termelnek, de a többletet piacra viszik - évente maximum nak megfelelı összeget kaphatnak, abból a célból, hogy gazdaságilag életképes vállalkozásokká alakulhassanak át. A támogatás elnyeréséhez üzleti tervet kell készíteni, amelynek teljesülését folyamatosan ellenırzik; 14 A magyar NFT öt alprogramot tartalmaz, melybıl az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) az NFT kb. 18 százalékával gazdálkodik. [Forrás: Somogyi 2003] 15 Az EU-15-ökben a vidékfejlesztési pénzek közül ez a legjelentısebb tétel: a FEOGA-Garancia Alap büdzséjében évente 2 milliárd van fönntartva agrár-környezetvédelmi célra. [DG-Budget 2002] 16 Special Pre-accession Programme for Agriculture and Rural Development = Különleges Elıcsatlakozási Program a Mezıgazdaság és a Vidékfejlesztés számára.

20 20 - TÉSZ-ek (termelıi csoportok) létrehozásának támogatására évente csökkenı, az 5 év alatt összesen kb. 100 millió forintnak megfelelı összeg áll rendelkezésre. A nemzeti támogatások vonatkozásában az RDR bevezetıjének 51. szakaszában a következıket találjuk: - egyrészt fontos, hogy a vidékfejlesztési célprogramok uniós társfinanszírozás nélkül is támogathatók legyenek a tagállami büdzsékbıl, - másrészt, tekintettel ezen támogatások jelentıs gazdasági hatásaira, illetve azért, hogy meglegyen a kellı összhang a társfinanszírozott, illetve a csak a nemzeti büdzsébıl finanszírozott vidékfejlesztési programok között, - valamint, hogy egyszerősíteni lehessen az ilyen programokkal kapcsolatos eljárásrendet, speciális az EU általános versenyjogánál konkrétabb, kizárólag a mezıgazdaságra érvényes közösségi szabályozásra van szükség a nemzeti agrártámogatások vonatkozásában. Az RDR preambulumának megfelelıen, és a tagállamokkal való multilaterális konzultációk után a Bizottság még 1999-ben kidolgozta és elfogadta az agrárszektorban érvényesülı nemzeti támogatásokra vonatkozó közösségi Irányelveket. Ezek január 1-je óta vannak érvényben Irányelvek (Guidelines) Az Irányelvekben rögzítve vannak: - egyrészt azok a nemzeti támogatásfajták, melyek a Bizottság szerint megfelelnek a közösségi szabályoknak;

NEMZETI AGRÁRTÁMOGATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYAR AGRÁRCSATLAKOZÁS

NEMZETI AGRÁRTÁMOGATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYAR AGRÁRCSATLAKOZÁS MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 175. sz., 2004. szeptember Somai Miklós NEMZETI AGRÁRTÁMOGATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYAR AGRÁRCSATLAKOZÁS 1. Magyarország 2004. május 1-je óta az Európai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások:

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások: Miközben a fogyasztói oldalon tapasztalható a termék és terményváltás iránti növekvı igény (eredetigazolt, minıségi, egészséges termékek), az ehhez szükséges minıségi termelés és elıállítás szervezeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Dr. Petrányi Dóra 2011. március 24. 3/24/2011 Témakörök 1. A szerzıdés lényeges elemei Fizetési feltételek Biztosítékok és

Részletesebben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Dankó László 1 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Az Európai Unió költségvetési kiadásainak közel felét kitevı agrárpolitikai rezsim tarthatatlansága, valamint a WTO Dohai

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete október 1-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete október 1-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap pályázati felhívásának elfogadása, elıirányzat átcsoportosítás Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám:

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben