A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között"

Átírás

1 Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Agrár- és Vidékfejlesztési Témacsoportja A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Készítette: Somai Miklós Budapest, Április

2 2

3 3 Tartalomjegyzék Összefoglalás...4 Bevezetés A téma behatárolása Honnan kaphatnak támogatást a termelık? A kifizetések mely nagy csoportjai tartoznak a nemzeti támogatások közé? Elvben A gyakorlatban Kivételek A nemzeti támogatások közösségi szabályozása Általános keretfeltételek EK-Szerzıdés 87. Cikkely EK-Szerzıdés 88. Cikkely EK-Szerzıdés 89. Cikkely A nemzeti támogatások és a CAP A nemzeti támogatások és az Unió nemzetközi szerzıdései Az utóbbi hat év ( ) fejleményei: konkrétabbá váló szabályozás Vidékfejlesztési Rendelet (RDR) Irányelvek (Guidelines) Mentességi Rendelet (Exemption Regulation) De Minimis Rendelet Önkormányzatok lehetıségei Következtetések sz.Melléklet: Forrásjegyzék sz.Melléklet: English summary sz.Melléklet: Táblák sz.Melléklet: Ábrák...44

4 4 Összefoglalás A magyar mezıgazdaság finanszírozása május elsejétıl gyökeresen új szabályozási feltételek közé került. A termelık piaci és jövedelmi helyzetét befolyásoló támogatások az EU közös agrárpolitikájának logikája szerint elvileg, igen jelentıs részben kikerültek a nemzeti agrárpolitika hatókörébıl. Az elvileg és az igen jelentıs részben kitételek magyarázatra szorulnak. Elvben, a termelık piaci (és jövedelemi) támogatásai a közösségi szabályokkal lefedett termékpályákon - szinte kizárólag az Unió agráralapjából, a FEOGA Garanciális részlegébıl fizethetık ki. Egyes meghatározott esetekben (pl. az agrártermékekkel kapcsolatos kül- és belpiaci tájékoztatás és promóció), illetve néhány rendtartásban (pl. a marhaszektorban az anyatehén támogatásokkal, a kergemarhakór miatti kényszervágásokkal, vagy az iskolatej-programmal; a nagykultúráknál a kötelezı ugaron a biomassza-termelés elindításával; a zöldség-gyümölcs szektorban a TÉSZ-ek elterjesztésével kapcsolatban) lehetıség van nemzeti támogatások nyújtására, illetve az uniós támogatások nemzeti költségvetésbıl történı kiegészítésére. Az említett támogatásokat az adott piaci rendtartásokban szabályozzák, s nagyságrendjük általában az adott tagországra vonatkozó összes piaci jellegő szubvenció kevesebb mint 10 százaléka körül alakul. A gyakorlatban, Magyarországon (és a többi új tagországban) nem csupán a fenti, kiegészítı jellegő támogatásokat fogják a nemzeti büdzsébıl kifizetni, hanem a csatlakozási megállapodás értelmében egészen 2013-ig a közvetlen támogatások egy részét is. A nemzeti hányad 2010-ig a Tizenötökben érvényben lévı összeg 30 százaléka lesz, majd évi 10 százalékpontos csökkenésekkel 2013-ig fokozatosan leépül. Ez azt jelenti, hogy hazánkban az agrárpiaci és a termelıi jövedelmi támogatásoknak nem az említett (kevesebb mint) 10 százaléka, hanem annál jóval nagyobb hányada (a tagság elsı éveiben közel fele) származik majd közvetlenül a nemzeti költségvetésbıl. A 2013-ig tartó tízéves átmeneti idıszak végére, mindenesetre, a magyar termelık piaci és jövedelmi támogatásait a jelenlegi Tizenötökhöz hasonlóan döntıen (minimum

5 százalékban) a közösségi agráralap (FEOGA) garanciális részlegébıl fogják folyósítani. A piaci- és jövedelem-támogatások kiegészítésén túlmenıen, a termelık nemzeti költségvetésbıl történı szubvencionálására alapvetıen két további lehetıség áll rendelkezésre: - egyrészt, a nemzeti fejlesztési tervben, illetve vidékfejlesztési programban meghatározott célok tekintetében a FEOGA és a strukturális alapok forrásait a nemzeti forrásokkal kell kiegészíteni (ko-finanszírozás); - másrészt, a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatására EU-tagként is van lehetıség: - elıször is, a csatlakozás után legkésıbb 4 hónapon belül bejelentett (ún. meglévı) nemzeti támogatások ha a Bizottság másképp nem rendelkezik, azaz nem találja szöges ellentétben lévınek a közösségi szabályozással - a tagság harmadik évének végéig fenntarthatók, illetve addig összhangba kell hozni ıket azokkal a bizonyos közösségi szabályokkal; - ezenkívül, az EU-irányelvekkel összhangban bármikor bevezethetık újfajta nemzeti támogatások, miután azokra a Bizottság áldását adta. A különbözı nemzeti támogatások összességében évi milliárd -ra rúgtak a Tizenötökben az közötti idıszakban. Ez az összeg azonban nem tartalmazza a tagállami adórendszereken keresztül (adómentességek illetve kedvezmények formájában) a termelıkhöz eljuttatott támogatásokat, valamint a közigazgatás alsóbb szintjeinek (régiók, megyék stb.) költségvetésébıl kiutalt burkolt, ún. nem kompatibilis támogatásokat. Az utóbbi két tétel együttesen évi további minimum 10 milliárd -s nagyságrendet ér el, de errıl pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre. A nemzeti támogatások közösségi szabályozása három síkon fut. A támogatásoknak meg kell felelniük: - a közösség versenypolitikai elıírásainak (EK-szerzıdés 87, 88, 89. cikkely),

6 6 - a közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP) I. és II. pillére szabályainak, - valamint az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségeinek. Eme viszonylag általános elıírások, az utóbbi 5-6 évben lényegében a vidékfejlesztési politikának az Agenda 2000-rel történı megerısödése óta kiegészültek egy sor, a nemzeti támogatások konkrét szabályozására vonatkozó rendelettel. Az ún. Vidékfejlesztési Rendelet (a Tanács 1257/1999 számú rendelete, angol rövidítéssel RDR) bevezetıjének 51. szakasza megemlíti annak fontosságát, hogy: - a vidékfejlesztési intézkedések uniós ko-finanszírozás nélkül is támogathatók legyenek a tagállami büdzsékbıl; - illetve külön szabályozást kell felállítani a nemzeti támogatások vonatkozásában. Az RDR rendelkezéseinek megfelelıen, és a tagállamokkal való multilaterális konzultációk után a Bizottság még 1999-ben kidolgozta és elfogadta az agrárszektorban érvényesülı nemzeti támogatásokra vonatkozó közösségi ún. Irányelveket. Ezek 2000 január 1-jétıl vannak érvényben. Az Irányelvekben rögzítve vannak: - egyrészt azok a nemzeti támogatásfajták, melyek a Bizottság szerint megfelelnek a közösségi szabályoknak; - másrészt azok a körülmények (pl. támogatásintenzitási limitek), amelyek feltételét képezik a támogatások odaítélésének. Az elızmények (RDR-preambulum 51. szakasz) ismeretében nem meglepı, hogy az Irányelvekben szereplı támogatásfajták jelentıs átfedésben vannak a CAP második pillérét képezı vidékfejlesztési célokkal (pl. beruházások, agrár-környezetvédelem, kedvezıtlen adottságú területek, fiatal pályakezdık, elınyugdíj, minıségi termelés támogatása). Ezenkívül

7 7 néhány egyéb cél is megjelenik: pl. termelıi szervezetek támogatása, természeti (értsd: klimatikus, egészségügyi) katasztrófák kárenyhítése, K+F, marketing és promóció támogatása, nehéz helyzető (szerkezetváltási problémákkal küzdı) termelık megsegítése, forgótıkehitelek kamattámogatása, foglalkoztatás támogatása stb. Az uniós verseny- és agrárpolitikai szabályokból, valamint az EU nemzeti kötelezettségeibıl következı, már említett általános követelmények teljesítésén túlmenıen, a nemzeti támogatások kompatibilitásának a feltétele, hogy: - a kedvezményezett vállalkozás életképes, a támogatott termék pedig eladható legyen (megfelelı piacokkal rendelkezzen); - a támogatási séma tartalmazzon egy ösztönzı elemet, vagy követeljen meg hozzájárulást a kedvezményezett részérıl; - a rendszer tartalmazzon egy, a várható környezeti hatással kapcsolatos elemzést; - a támogatás ténylegesen hozzájáruljon bizonyos régiók vagy gazdasági tevékenységek fejlıdéséhez (a kizárólag a termelık anyagi helyzetének javítását szolgáló ún. mőködési támogatás nem adható); - minden új (az EU-kofinanszírozást élvezı vidékfejlesztési terven kívüli) támogatási sémát a Bizottság elızetesen engedélyezzen. Az Irányelvekben világosan kifejtették, hogy az agrárszektorban nem érvényesek az 1996-ban elfogadott, a kis- és középvállalatokat érintı ún. bloc exemption (csoportos mentességi), valamint az elhanyagolható nagyságrendő támogatásokra vonatkozó ún. de minimis szabályok. Az akkori indoklás szerint, míg a mentességi szabályok alkalmazását az agrárszektor sajátos (értsd: rendkívül elaprózott, sokszereplıs) szerkezete akadályozta, addig a de minimis szabályok érvényesítését az a tény tette lehetetlenné, hogy az egyes mezıgazdasági termelıknek illetve termékeknek nyújtott állami támogatások bármilyen szerény mértékőek legyenek is azok alkalmasak a piaci verseny és a tagországok közötti kereskedelem torzítására. Minthogy azonban a nemzeti támogatásokkal kapcsolatos szabályozást mindenképpen célszerő volt egyszerősíteni, az említett témákban néhány évvel az Agenda 2000 és az Irányelvek megjelenése után kidolgozásra kerültek a speciálisan az agrárszektorra vonatkozó rendeletek.

8 8 A csoportos mentességi (bloc exemption) rendelet 2004 januárjában lépett érvénybe. Célja, hogy az agrártermékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó kisés közepes vállalkozások számára megítélt, bizonyos típusú (farmberuházásokhoz, tájkép- és épületmegırzéshez, közcélú épületáthelyezéshez, fiatalok pályakezdéséhez, elınyugdíjhoz, TÉSZ-ek létrehozásához, biztosítási díjakhoz, tagosításhoz, minıségjavításhoz stb. nyújtott) nemzeti támogatások könnyebben (gyorsabban, a korábbinál kevesebb bürokratikus megkötéssel) jussanak el a címzettekhez. 1 Lényegében arról van szó, hogy a rendeletben szereplı támogatások és támogatási rendszerek tekintetében bizonyos támogatásintenzitási és összegszerő limiteken belül a tagországok mentesülnek az EK-szerzıdés 88. cikkelyeiben leírt notifikációs eljárás alól. Míg a hagyományos notifikációs eljárás esetén a Bizottságnak 2 hónap állt a rendelkezésére, hogy a benyújtott támogatásokkal kapcsolatosan megfogalmazza elsı állásfoglalását a teljes engedélyezési procedúra akár egy évig is eltarthatott, addig a mentességi rendelet értelmében a Bizottság 5 napon belül köteles visszaigazolni (valamint az Interneten megjelentetni) a hozzá benyújtott s az adott támogatási séma összegzését tartalmazó anyagot. A rendelet azonkívül, hogy megkönnyíti az új nemzeti támogatási rendszerek bevezetését, nagy súlyt fektet a Vidékfejlesztési Rendeletben szereplı környezetvédelmi, állatjóléti és egészségügyi normák betartására. A de minimis támogatásokkal kapcsolatban a Bizottság az Agenda 2000 óta megváltoztatta a véleményét. A kifejezetten az agrár (és a halászati szférára) kidolgozott de minimis rendelet (a Bizottság 1860/2004-es rendelete) értelmében, a mezıgazdaságban is léteznek olyan kis értékő támogatások, amelyek bár nem kompatibilisak mégsem veszélyeztetik a piaci verseny és a tagországok közötti kereskedelem tisztaságát, s ezért fölösleges alkalmazni rájuk a közösségi versenypolitika szabályait (értsd: az EK-szerzıdés cikkelyeit). A fentieknek megfelelıen, a rendelet bármely 3 egymás utáni évre vonatkozóan /termelı illetve a GAP (bruttó agrártermék) 0,3%-a erejéig a közösségi versenyszabályokkal nem kompatibilis támogatások nyújtását is megengedi. Ezeket a támogatásokat a Bizottság felé nem kell notifikálni, mindössze 10 évig nyilvántartást vezetni róluk, hogy ellenırizhetık legyenek. 1 A kis és közepes kitétel ne tévesszen meg senkit! A rendelet gyakorlatilag az EU összes agrárgazdaságát érinti, minthogy a lefedett körrel kapcsolatban a Bizottság 1996-os ajánlásait tekinti mérvadónak. Ezek szerint kis és közepes az a vállalkozás, amelyben kevesebb mint 250 fı dolgozik, és üzleti forgalma nem haladja meg a 40 millió -t (kb. 10 milliárd forintot).

9 9 Végül meg kell említeni, hogy bár az EU-csatlakozással a korábbinál jóval szőkebbé válik a tagországi szintő agrárstratégia kialakítására, illetve folytatására vonatkozó mozgástér: ugyanakkor egyrészt, az ide vonatkozó szabályozott keretek között már ma is adható nemzeti támogatások lehetıvé teszik a termelık bizonyos fajta orientálását; másrészt, adott esetben és a Tizenötök példáját szem elıtt tartva a de minimis-en túlmenıen sem kell teljesen lemondani a közösségi szabályokkal nem feltétlenül kompatibilis támogatások nyújtásáról. Ez utóbbi gyakorlat ma a régi tagországokban többnyire a régiók szintjén (ritkábban az alsóbb közigazgatási szinteken) valósul meg, azaz a nem kompatibilis támogatások zöme a regionális közigazgatás felelısségi körébe tartozó költségvetésekben, megfelelıen (értsd: Brüsszel szemei elıl) elbújtatva jut el a termelıkhöz. 2 Hazánk szempontjából a fentiekbıl két fı tanulság adódik: - egyrészt nem szabad lemondani a nemzeti agrárstratégia folytatásáról, mert az integráción belül is mód van a termelık magyar sajátosságoknak megfelelı orientálására és támogatására; - másrészt érdemes kiépíteni a ma még csak papíron létezı regionális közigazgatást, mert a régebbi tagországokban általánosan alkalmazott (nem EU-konform) szubvencionálási gyakorlat, illetve az ebbıl származó támogatások elsısorban a Bizottság által a nemzetinél sokkal kevésbé hatékonyan ellenırizhetı, regionális költségvetéseken keresztül juthatnak el a termelıkhöz. 2 Az 1994 GATT-szerzıdés Magyarország számára rendkívül hátrányos vállalásai emlékeztessenek rá: nem az a jó köztisztviselı, aki betartja a szabályokat, hanem az aki betartja a szabályos mőködés látszatát miközben minden tıle telhetıt megtesz a hozzá tartozó területen mőködık érdekében.

10 10 Bevezetés A közös agrárpolitika legutóbbi reformjai lényegében az Agenda 2000 óta nem csupán arról szólnak, hogy a vidékfejlesztést a piaci és jövedelem-szabályozással egyenlı rangra kell emelni (II.pillér), hanem arról is, hogy mivel a közös költségvetésben nincs több pénz agrárcélokra, a termelık életszínvonalának megtartására az egyetlen mód, ha egyre inkább a ko-finanszírozott vidékfejlesztésre helyezıdik a hangsúly. Ily módon ugyanis a termelıi jövedelmeket a tagállamok a közpénzeikbıl kiegészíthetik. És még meg is toldhatják (!) május elseje, Magyarország uniós csatlakozása óta, a hazai mezıgazdaság finanszírozása gyökeresen új szabályozási feltételek közé került. Az agrár- és élelmiszeripari termékek piacra jutását, piacról történı visszavonását illetve visszatartását, valamint a termelıi jövedelmek megfelelı szinten való biztosítását elısegítı támogatások a CAP 3 logikája szerint döntı részben kikerültek a nemzeti agrárpolitikai eszköztárból. Az említett támogatásokról a csatlakozástól fogva Brüsszelben születnek döntések. 4 A közös agrárpolitikában a közös azt jelenti, hogy a piaci és jövedelmi, azaz a termelı szempontjából versenyképességet növelı támogatásokat csak a közös európai agrárpolitika szabályai mentén lehet a termelıknek kiutalni. A nemzeti agrárpolitika folytatására a korábbinál sokkal szőkebbé váló mozgástér körülményei között felértékelıdnek azon (elsısorban a vidékfejlesztés témakörébe tartozó, WTO 5 -i értelemben zöld dobozos ) támogatásformák, melyeket az EU-szabályozás az ún. nemzeti támogatások közé sorol, s amelyek odaítélésérıl a tagállamok viszonylag szabadabban rendelkezhetnek. A magyar agrárstratégia megfogalmazásakor érdemes figyelembe venni a nemzeti támogatások területén adódó lehetıségeket. 3 Common agricultural policy - közös agrárpolitika. 4 A keleti bıvülés sajátos vonása, hogy a közvetlen támogatások esetében minthogy azokhoz az új tagországok csak fokozatosan juthatnak hozzá -, a közötti idıszakban lehetıség van nemzeti kiegészítés (top-up) nyújtására. 5 World Trade Organisation Világkereskedelmi Szervezet.

11 11 1. A téma behatárolása 1.1. Honnan kaphatnak támogatást a termelık? Az Európai Unió agrártermelıi közpénzekbıl alapvetıen az alábbi forrásokból részesülhetnek támogatásban: - a közösségi agráralap (FEOGA 6 ) garanciális és orientációs részlegébıl, - a nemzeti költségvetésekbıl, - és a közigazgatás alacsonyabb szintjeinek (régiók, megyék, települések) költségvetéseibıl. A FEOGA-ból kifizetett támogatásokat közösségi, a nemzeti közigazgatás különbözı szintő költségvetéseibıl kiutalt szubvenciókat pedig összefoglalóan nemzeti támogatásoknak nevezzük. 7 Míg a FEOGA-ból származó kifizetések átlaga évi 44,3 milliárd euró, addig a nemzeti támogatásoké 13,3 milliárd euró körül alakult a Tizenötökben az közötti ötéves idıszakban. [lásd 1-2.Tábla] A nemzeti támogatások jelentısége igencsak eltér országonként. Az közötti öt évben, a közös agrárpolitika keretében a FEOGA-ból kiutalt támogatásokhoz képest, a nemzeti támogatások aránya 30 százalékos volt a Tizenötök átlagában. Ennél lényegesen nagyobb arányt mutatott föl négy tagországban közülük Finnországban az EU-átlagnak több mint a hatszorosa volt, és alig a harmadát érte el Spanyolországban illetve Görögországban. Az EU-tagokat négy csoportra osztva mutatja a 3.Tábla A kifizetések mely nagy csoportjai tartoznak a nemzeti támogatások közé? Elvben 6 Fonds européen d orientation et de garantie agricole = Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap 7 A nemzeti támogatás jelen dolgozatban közösségi versenyjogi formula. Semmi esetre sem keverendı össze az állami támogatásokkal, melyekbe (pl. WTO-i értelemben) ugyanúgy beletartoznak a FEOGA-ból fizetett közösségi támogatások, mint a tagállami támogatások, illetve támogatás-kiegészítések (ko-finanszírozás).

12 12 A nemzeti támogatásokat (elvben) a következıképpen csoportosíthatjuk: - a közös agrárpolitika (CAP) ún. elsı pillére a termelık piaci (és jövedelemi) támogatásai tekintetében, a FEOGA Garancia Alap kifizetéseinek tagállami (értsd: nemzeti költségvetésbıl történı) kiegészítése (pl. a marhaszektorban az anyatehén támogatásokkal, a kergemarhakór miatti kényszervágásokkal, vagy az iskolatejprogrammal; a nagykultúráknál a kötelezı ugaron a biomassza-termelés elindításával; a zöldség-gyümölcs szektorban a TÉSZ-ek elterjesztésével kapcsolatban stb.); - a CAP második pillére a nemzeti fejlesztési tervben, illetve vidékfejlesztési programban meghatározott célok tekintetében, a FEOGA Orientációs és Garancia Alap kifizetéseinek tagállami társfinanszírozása (ko-finanszírozás); - egyéb, a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatása (pl. nem kofinanszírozott vidékfejlesztés, az agrártermékekkel kapcsolatos kül- és belpiaci tájékoztatás és promóció, illetve bármely, az idevonatkozó EU-joganyagnak megfelelı nemzeti támogatás). [lásd 1.Ábra] A gyakorlatban A gyakorlatban, Magyarországon (és a többi új tagországban) nem csupán a felsorolt támogatásokat fogják a nemzeti büdzsébıl fizetni, hanem a csatlakozási megállapodás értelmében egészen 2013-ig a közvetlen támogatások egy részét is. A nemzeti hányad ig a Tizenötökben érvényben lévı összeg 30 százaléka lesz, majd évi 10 százalékpontos csökkenésekkel 2013-ig fokozatosan leépül. [lásd 4.Tábla] Az új tagországokban a mezıgazdaság kizárólag nemzeti forrásokból történı támogatásával kapcsolatban az alábbiak a mérvadók: - egyrészt, a csatlakozás után legkésıbb 4 hónapon belül bejelentett (ún. meglévı) nemzeti támogatások ha a Bizottság másképp nem rendelkezik, azaz nem találja azokat szöges ellentétben lévınek a közösségi szabályozással - a tagság harmadik évének végéig

13 13 fenntarthatók, illetve addig összhangba kell hozni ıket azokkal a bizonyos közösségi szabályokkal; - másrészt, a csoportos mentességi (bloc exemption) rendeletnek, illetve az ún. de minimis rendeletnek megfelelı támogatás-rendszerek a Bizottság elızetes értesítése (notifikáció), illetve annak elızetes jóváhagyása nélkül is alkalmazhatók; - harmadrészt, az EU-irányelvekkel összhangban bármikor bevezethetık újfajta nemzeti támogatások, miután azokra a Bizottság áldását adta Kivételek Közösségi (EU-) jogi értelemben nem tartoznak a nemzeti támogatások közé: - Azok a támogatások, amelyeknek nem vállalatok (vállalkozások) a kedvezményezettjei, hanem: - háztartások, - fogyatékosok, - infrastruktúra, - oktatási intézmények, kórházak, közösségi tulajdonú bérlakások, - szakmai továbbképzési központok, - fejlıdı országok. - Általános és egyéb rendelkezések: - a tagállamok adó- és társadalombiztosítási rendszereiben rejlı különbségek, - kvóták, közbeszerzés, piaci megszorító intézkedések, mőszaki normák, - bizonyos gazdasági tevékenységformák (pl. szövetkezet, egyszemélyes társaság, önfoglalkoztatás stb.) specialitásihoz illesztett adómódozatok. Kivétel, ha a kisvállalkozások a standard kulcsnál kedvezıbb kulccsal fizetnek profitadót. Vagyis az eme kedvezményben megtestesülı támogatás az EU versenyszabályai szerint a nemzeti támogatások körébe tartozik.

14 14 - általános ÁFA-kulcs csökkentés (pl. az élelmiszerekre az Egyesült Királyságban) - EU-alapok és pénzügyi eszközök (pl. EBRD, EIB, FEOGA stb.), valamint nemzetek feletti és multinacionális szervezetek segélyei, - Egyéb: - honvédelem, - közmunkák A nemzeti támogatások közösségi szabályozása 2.1. Általános keretfeltételek A nemzeti támogatások közösségi szabályozása három síkon fut. A támogatásoknak meg kell felelniük: - a közösség versenypolitikai elıírásainak (EK-Szerzıdés 87, 88, 89. Cikkely), - a közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP) I. és II. pillére szabályainak, - valamint az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségeinek. Az EK-szerzıdés fent említett cikkelyei, amelyek lényegi változtatás nélkül, III-56, III-57 és III-58. cikkelyként jelennek meg az unió új alkotmányában tartalmazzák a tagállamok által mőködtetett támogatási rendszerekre vonatkozó általános szabályokat EK-Szerzıdés 87. Cikkely A nemzeti (állami) támogatásoknak négy fı ismérvük van: 8 Forrás: Commission-web, DG-Competition: Conceptual and methodological remarks

15 15 - közösségi eredetőek, amit tágan kell értelmezni (értsd: nem csak állami, de megyei, helyi önkormányzatoktól is származhatnak); - pénzügyi támogatásban vagy pénzügyi teher elengedésében testesülnek meg; - speciális, azaz diszkriminatív jellegőek (nem az adott nemzetgazdaság összes vállalatára, hanem csupán valamely szektor, régió stb. vállalkozásaira vonatkoznak); - befolyással vannak a tagállamok közötti kereskedelemre (vagyis, ha olyan terméket érintenek, amely nem kerül az országhatáron túlra, nem beszélhetünk nemzeti (állami) támogatásról). [Forrás: Launay 2003] A 87. Cikkely értelmében, az EU közös (belsı) piacával nem egyeztethetık össze a tagállamok közötti kereskedelem szabadságát torzító, vagy azt veszélyeztetı támogatások. A kompatibilis támogatások közé tartoznak: - a szociális okokból az egyéni fogyasztóknak nyújtott támogatások, amennyiben nem diszkrimálnak a különbözı eredető termékek között; - a természeti katasztrófák vagy egyéb kivételes események által okozott károk enyhítésére szolgáló segélyek; - valamint a Németország bizonyos régióiban, az ország (korábbi) megosztottságából adódó hátrányok kompenzálásaként nyújtott szubvenciók. Szintén kompatibilisnek tekinthetık: - a magas munkanélküliséggel vagy alacsony életszínvonallal sújtott régióknak, - az egyes gazdasági tevékenységek és régiók fejlıdését elısegítı, - a fontos összeurópai érdekkel magyarázott vagy egy adott tagország súlyos gazdasági válsága miatt nyújtott, - illetve a kulturális célból és a nemzeti vagyon megırzése érdekében megítélt támogatások, - valamint minden egyéb olyan támogatás-kategóriák, melyekrıl a Bizottság ajánlása alapján a Tanács minısített többséggel döntött.

16 EK-Szerzıdés 88. Cikkely A 88. Cikkely értelmében, a tagországoknak a támogatási sémákkal kapcsolatos minden újítást, illetve változtatást elızetesen engedélyeztetniük kell a Bizottsággal (3. ). Az engedélyezési eljárás (a notifikációval kapcsolatos procedúra) rendszerint hosszú hónapokat vesz igénybe, s addig a séma nem alkalmazható. Amennyiben a Bizottság kivetnivalót talál egy adott ország támogatási gyakorlatában, úgy kötelezheti azt, hogy záros határidın belül szüntesse vagy változtassa meg a támogatási sémát (2. ). A határidı letelte után a Bizottság vagy bármely tagország az Európai Bírósághoz fordulhat EK-Szerzıdés 89. Cikkely A 89. Cikkely felhatalmazza a Tanácsot a 87. és 88. cikkellyel kapcsolatos további rendeletek megalkotására, ezen cikkelyek alkalmazási feltételeinek, valamint a szabályozás alól mentesülı támogatáskategóriák meghatározására. [Forrás: EK-Szerzıdés] A nemzeti támogatások és a CAP A közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CAP I. és II. pillér) szabályaival lényegében az egyes piaci rendtartásokkal és a Vidékfejlesztési Rendelettel kapcsolatban az EK-Szerzıdés 36. cikkelye úgy fogalmaz, hogy az agrártermékek termelésére és kereskedelmére csak annyiban vonatkoznak a (Szerzıdés 87, 88, 89. cikkelyeiben lefektetett) versenyjogi szabályok, amilyen mértékben azt a Tanács meghatározta. Más szóval, a Bizottságnak a nemzeti támogatásokra vonatkozó ellenırzési és felügyeleti jogköre más szektorokkal ellentétben nem közvetlenül a Szerzıdésbıl, csupán a Tanács által elfogadott 9 Mindazonáltal kivételes körülményekre hivatkozva a tagország kérésére a Tanács, egyöntető szavazással, kompatibilisnek ítélheti a támogatást.

17 17 rendeletekbıl ered. Ugyanakkor, gyakorlatilag az említett piaci rendtartások és a Vidékfejlesztési Rendelet kivétel nélkül megemlítik, hogy a nemzeti támogatások tekintetében a Szerzıdés 87, 88 és 89. cikkelyei a mérvadók. Ez végsı soron azt jelenti, hogy a mezıgazdaságban nyújtott állami támogatásokra mégis érvényesek a Szerzıdésben lefektetett versenyszabályok, kivételt képeznek azonban azok a szektorok (pl. burgonya 11, lóhús, méz, kávé, agráreredető alkohol, alkohol- és parafaecet stb.), amelyekben nem mőködik piaci rendtartás. Ez utóbbi szektorokban a közösségi irányelvekkel ellentétben ún. mőködési (operatív) támogatás is nyújtható, különösen akkor, ha az adott szubvencionálási rezsim a CAP valamely más rendtartásában alkalmazottakhoz hasonló eszközökre épül. [Forrás: Bizottság (2000): Irányelvek] A nemzeti támogatások és az Unió nemzetközi szerzıdései Az EU nemzetközi szerzıdéseibıl (döntıen a WTO agrár-megállapodásból) eredı kötelezettségekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy eme kötelezettségek általában gyengébb korlátot jelentenek, mint maga a CAP. A közös agrárpolitika létrehozásakor ugyanis a tagállamok lényegében lemondtak azon jogukról, hogy saját közpénzeikbıl az agrárpiacokra, a termelésre és a termelık jövedelmi viszonyaira lényeges hatást gyakorló (WTO-i értelemben ún. sárga-, illetve kékdobozos) támogatásokat nyújtsanak. Ilyen szubvenciók csak a CAP által meghatározott esetekben nyújthatók (lásd pont elsı bajusz), s ezek általában az összes piaci jellegő támogatás alig 5 százalékát teszik ki. Nemzetközi szerzıdések (döntıen a WTO) által korlátozott (sárga- és kékdobozos) támogatások nyújtása esetén tehát, az adott tagország sokkal korábban ütközik a CAP szabályaiba, semmint az EU nemzetközi vállalásaiba. 10 EK-Szerzıdés (The Treaty) EUR-LEX: Version consolidée du Traité instituant la Coummunauté européenne Journal officiel n C 325 du 24 décembre 2002 (EU-Jogtár honlap, letöltés ideje: ) 11 Más, mint keményítıjéért termelt. 12 Bizottság (2000): Irányelvek (a nemzeti támogatások témakörében a mezıgazdaságban) EUR-LEX: Community Guidelines for State Aid in the Agriculture (3.8) Official Journal of the European Communities,

18 Az utóbbi hat év ( ) fejleményei: konkrétabbá váló szabályozás A fent ismertetett, viszonylag általános elıírások, az utóbbi 5-6 évben lényegében a vidékfejlesztési politikának az Agenda 2000-rel történı megerısödése óta kiegészültek egy sor, a nemzeti támogatások konkrét szabályozására vonatkozó rendelettel Vidékfejlesztési Rendelet (RDR) A kezdı lökést az ún. Vidékfejlesztési Rendelet (a Tanács 1257/1999 számú rendelete, angol rövidítéssel RDR 13 ) adta meg. Az 1990-es évek végére a vidékfejlesztés a CAP ún. második pillérévé nıtte ki magát. Az Agenda 2000 óta az új agrárpolitika elismeri, hogy a termelıknek a puszta árutermelésen túlmenıen szerepük van a környezetvédelemben, a hagyományos tájképek, valamint a tágabb értelemben vett vidéki örökség megırzésében, és az alternatív (értsd: a mezıgazdaságon kívüli) jövedelemforrások létesítését a vidékfejlesztési politika integráns résznek tekinti. A gazdák szerepét átértékelı folyamat eredményeképpen született meg az egységes vidékfejlesztési rendelet, mely egy sor korábbi, az EU és a nemzetállam együttes, illetve ez utóbbi önálló finanszírozására épülı közösségi szabályozás helyébe lépett. [A hazánkra érvényes vidékfejlesztési politika kereteit a 2.Ábra szemlélteti.] A FEOGA Orientációs Alap az EU strukturális alapjai közé tartozik, mely utóbbiak igénybevételéhez a tagállamoknak nemzeti fejlesztési tervet (NFT), azon belül pedig vidékfejlesztési tervet kell készíteniük, illetve biztosítaniuk kell a nemzeti társfinanszírozást. 14 A társfinanszírozás azt jelenti, hogy a projekthez nyújtott állami támogatás 20 százalékát a magyar költségvetés, 80 százalékát pedig a FEOGA-Orientációs Alap biztosítja. A termelıknek farmberuházás esetén minimum 35 százalékos önrésszel kell rendelkezniük. A C28/4 (EU-Jogtár honlap, letöltés ideje: ) 13 Rural Development Regulation

19 19 programok közül kiemelkedik a beruházási támogatás, mely a gépi- eszköz- és épületmegújítás mellett az ültetvények faj- és fajtaszerkezetének korszerősítésére is használható. Beruházási támogatásként értelmezhetı az erdıgazdálkodás, a halászat, a (kis és közepes mérető vállalkozásokat célzó) élelmiszeripari feldolgozás, valamint a mezıgazdasághoz kötıdı infrastruktúra korszerősítését célzó alprogram, de például az erdıgazdálkodási támogatás - a technológia-fejlesztésen, valamint a nem mezıgazdasági területek erdısítésén kívül - az erdıtulajdonosok társulásainak a létrehozását is elısegítheti. A FEOGA Garanciális Alapból finanszírozott programok elsısorban a mezıgazdaság szerkezeti átalakulását vannak hivatva támogatni. Az ún. kísérı intézkedések igénybevételéhez, a termelıknek nincs szüksége saját erıre (az EU 80, a magyar állam 20 százalékot biztosít), de a támogatások természetesen csak megfelelı feltételekkel folyósíthatók. Az elınyugdíjazásnál például a termelı nem tarthatja meg a földjét, hanem át kell engednie egy rokonnak, vagy el kell adnia egy másik gazdának. A támogatott célok közül kiemelkedik az agrár-környezetvédelem az egyetlen kötelezıen alkalmazandó eleme az EU vidékfejlesztési rendszerének -, melynek keretében a környezetkímélı gazdálkodási módszerek elterjedését segítik elı. 15 A mezıgazdasági területek erdısítése keretében, a CAP - a telepítési költségeken társfinanszírozásán túlmenıen - lehetıvé teszi a fák gondozásával kapcsolatos kiadások (5 évig), valamint az erdısítés miatt kiesı jövedelmek (20 évig történı) részbeni megtérítését. A Garancia részleghez tartoznak még azok a, csak az új tagországokra érvényes programok, melyeket már az elıcsatlakozási SAPARD 16 -programban is szerepeltek, s melyek a csatlakozás elsı 5 évében mőködhetnek tovább: - a félig önellátó gazdaságok vagyis azok, melyek zömmel saját szükségletre termelnek, de a többletet piacra viszik - évente maximum nak megfelelı összeget kaphatnak, abból a célból, hogy gazdaságilag életképes vállalkozásokká alakulhassanak át. A támogatás elnyeréséhez üzleti tervet kell készíteni, amelynek teljesülését folyamatosan ellenırzik; 14 A magyar NFT öt alprogramot tartalmaz, melybıl az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) az NFT kb. 18 százalékával gazdálkodik. [Forrás: Somogyi 2003] 15 Az EU-15-ökben a vidékfejlesztési pénzek közül ez a legjelentısebb tétel: a FEOGA-Garancia Alap büdzséjében évente 2 milliárd van fönntartva agrár-környezetvédelmi célra. [DG-Budget 2002] 16 Special Pre-accession Programme for Agriculture and Rural Development = Különleges Elıcsatlakozási Program a Mezıgazdaság és a Vidékfejlesztés számára.

20 20 - TÉSZ-ek (termelıi csoportok) létrehozásának támogatására évente csökkenı, az 5 év alatt összesen kb. 100 millió forintnak megfelelı összeg áll rendelkezésre. A nemzeti támogatások vonatkozásában az RDR bevezetıjének 51. szakaszában a következıket találjuk: - egyrészt fontos, hogy a vidékfejlesztési célprogramok uniós társfinanszírozás nélkül is támogathatók legyenek a tagállami büdzsékbıl, - másrészt, tekintettel ezen támogatások jelentıs gazdasági hatásaira, illetve azért, hogy meglegyen a kellı összhang a társfinanszírozott, illetve a csak a nemzeti büdzsébıl finanszírozott vidékfejlesztési programok között, - valamint, hogy egyszerősíteni lehessen az ilyen programokkal kapcsolatos eljárásrendet, speciális az EU általános versenyjogánál konkrétabb, kizárólag a mezıgazdaságra érvényes közösségi szabályozásra van szükség a nemzeti agrártámogatások vonatkozásában. Az RDR preambulumának megfelelıen, és a tagállamokkal való multilaterális konzultációk után a Bizottság még 1999-ben kidolgozta és elfogadta az agrárszektorban érvényesülı nemzeti támogatásokra vonatkozó közösségi Irányelveket. Ezek január 1-je óta vannak érvényben Irányelvek (Guidelines) Az Irányelvekben rögzítve vannak: - egyrészt azok a nemzeti támogatásfajták, melyek a Bizottság szerint megfelelnek a közösségi szabályoknak;

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája

Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája Dr. Szabó Zsolt Koordinációs Irányító Hatóság Mirıl lesz szó? Mirıl lesz szó? 1. Az EU regionális politikája Célok, alapelvek, eszközök 2. Egyéb támogatások az NFÜ kezelésében

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

./2007. (..) FVM rendelete

./2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé A foglalkoztatásról és a munkanélküliségi biztosításról szóló törvény 43. szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/09. és 88/. sz.), a fogyatékkal élık szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Állami támogatások szabályozása

Állami támogatások szabályozása Állami támogatások szabályozása Az Európai Unió politikája A versenypolitika területei Kartellpolitika Monopóliumok (meghatározó befolyás) Fúziópolitika Állami támogatás Közüzemek Közbeszerzések A versenypolitika

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-97/2008/4. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása

Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása A vidékfejlesztés lehetısége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 2013 A a Készült Bondor István, főosztályvezető50. Georgikon Napokon elhangzott előadása,nemes Gusztáv cikke (Közgazdasági szemle

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

Állami támogatások szélessávú internet hálózatok kiépítésére - Rövid áttekintés

Állami támogatások szélessávú internet hálózatok kiépítésére - Rövid áttekintés 2009. Január 27. Szélessávon mindenkihez konferencia Budapest szélessávú internet hálózatok kiépítésére - Rövid áttekintés GAÁL Norbert Versenypolitikai Fıigazgatóság az Információ, Kommunikáció és Média

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680 Telefon:(94) 314-040,

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó.

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó. Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben