TÁMOP program keretében nyújtott, a rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás. Általános Szerződési Feltételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP program keretében nyújtott, a rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás. Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 TÁMOP / sz. melléklet MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ BÉRTÁMOGATÁS TÁMOP program keretében nyújtott, a rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Általános Szerződési Feltételei I. Támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei I.1 Támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a többször módosított évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (továbbiakban: Flt.), 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról (továbbiakban: R1), 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól (továbbiakban: R2), 176/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól (továbbiakban: R3), a többször módosított évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009 (XII. 19.) Kormányrendelet (továbbiakban: R5), 15/2009. (V.20.) SZMM utasítás, Európai Közösséget létrehozó Szerződés (továbbiakban: EK szerződés), az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet), 85/2004. (IV. 19.) Kormányrendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről, a módosított évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (továbbiakban: Ket), a többször módosított évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.), a többször módosított évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.), a évi CXXVII. tv. (ÁFA törvény) évi XXXVIII. Törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről (továbbiakban R 8) 132/2009. (06.VI.19) TÁMOP 1.1 és program keretében nyújtható támogatásokról

2 I.2 A munkaügyi központ tájékoztatja a munkáltatót, hogy I.2.1 a Hatósági szerződés szerinti bértámogatás(ok) az európai bizottsági rendelet alapján nyújthatók. Az igényelhető támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az általános csoportmentességi rendelet 6. cikkének (1) bekezdés i) - j) pontjában foglalt rendelkezéseket, valamint a támogatás halmozódása tekintetében a 7. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. I.2.2. a Hatósági szerződés alkalmazása szempontjából (177/2005 Korm rendelet 2. (1) bekezdés e) pont alapján) megváltozott munkaképességű munkavállaló az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerződés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha ea) a munkaképesség-csökkenés mértéke az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvos szakértői Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illetőleg január 1- jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvos szakértői Intézetének (továbbiakban: MÁOI), Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (továbbiakban: ORSZI) igazolása szerint százalékos mértékű, illetőleg az egészségkárosodás az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékű, vagy ej) az egészségkárosodás az ORSZI szakvéleménye szerint 50 79%-os mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörben, illetve képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, I.2.3 támogatással érintett munkavállalón az előbbiekben meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalót (munkavállalókat) kell érteni, I.2.4 rehabilitációs munkavégzésnek az R 3 5. (4) (5) bekezdésében meghatározott munkavégzés minősül, I.2.5 Új munkavállaló alkalmazásának kell tekinteni, ha a munkáltató a támogatási kérelemben megjelölt megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben korábban nem részesült támogatásban. A vizsgált időszak a 177/2005-ös kormányrendelet hatálybalépése, január 1. I.2.6 nem minősül új munkavállaló alkalmazásának, ha a munkáltató olyan megváltozott munkaképességű dolgozó után igényel támogatást, akit a támogatásra jogosító mértékű egészségkárosodásának megállapítását megelőzően legalább 12 hónapig folyamatosan foglalkoztatott. I.3 A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy I.3.1 az I. 1. a) pontban megjelölt létszámú, jelen szerződés mellékletében (1/1 és 1/2 tábla) felsorolt megváltozott munkaképességű munkavállalót (munkavállalókat) a) egészségkárosodásának, illetőleg fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben, munkaviszonyban, legalább napi négy órás munkaidőben saját maga foglalkoztatja, vagy foglalkoztatni kívánja, és b) a foglalkoztatást a munkavállaló(k) meglévő képességeinek megfelelő olyan rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában, illetőleg vállalkozói igazolványában/illetve az egyéni vállalkozóról szóló évi CXV. törvény 9. -a szerinti igazolásban megjelölt tevékenységek kifejtéséhez kapcsolódik, c) Új munkavállaló foglalkoztatása esetén-fentieken túl kötelezettséget vállal arra, hogy ca) a foglalkoztatást legalább 12 hónapra vállalja, cb) a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt működésével összefüggő okból nem szünteti meg, és cc) a megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazásával a munkavállalók létszámát a kérelem benyújtását közvetlenül hónapban a megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest emeli, vagy 2

3 cd) kijelenti, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működésével összefüggő okból rendes felmondással nem szüntette meg I.3.2 az Flt. 41/A. (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelező foglalkoztatási szintet (továbbiakban: rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettség) meghaladó létszámban foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalót, és ezt a szintet a támogatás teljes időszakában teljesíti. Erről első ízben a kérelem benyújtásakor, ezt követően minden naptári negyedévet követő elszámolás beadásakor nyilatkozik (23/A melléklet). A TÁMOP program keretében megállapított támogatás megállapításának és folyósításának ez az előírás nem feltétele, ha a támogatást a kérelem benyújtásának időpontjában vele munkaviszonyban álló, rehabilitációs járadékban részesülő személy foglalkoztatásához veszi igénybe. Ez esetben a foglalkoztatási szint teljesítése nem feltétele a támogatás megállapításának, és folyósításának. I.3.3 I.3.4 I.3.5 I.3.6 a támogatás megállapítására és folyósítására vonatkozó, és az R1-ben, és R2-ben valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) mint a Hatósági szerződés kötelező mellékletében megjelölt feltételeket a támogatás folyósításának időtartama alatt biztosítja, és haladéktalanul (3 munkanap) bejelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben változás, illetve a Hatósági szerződést érintő változás következik be. hozzájárul ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességűekre tekintettel igénybe vehető, és az R1 2. (1) bekezdés fa)-fb) pontjában megjelölt, valamint a Hatósági szerződésben megítélt támogatásokra vonatkozó adatokat a munkaügyi központ kirendeltsége (továbbiakban: kirendeltség), a munkaügyi központ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: Hivatal), illetőleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban: SZMM), továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal kezelje, a támogatás folyósításának időtartama alatt nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a) a támogatással foglalkoztatott munkavállalók munkavégzésének helyét, a foglalkoztatás jellegét (távmunkavégzés, kiküldetés, a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzett tevékenység), valamint a munkavégzéssel töltött időtartamokat, b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási és adóazonosító jelét, a munkaképesség változásának mértékét, illetőleg a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolását szolgáló okirat másolatát, c) a Hatósági szerződés és az R ai alapján nyújtott más támogatásokról (a munkába helyezéshez, a munkahelymegtartáshoz nyújtott más bértámogatásról, a foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatásról, a munkahelyi segítő személy foglalkoztatásához nyújtott támogatásról, a költségkompenzációs támogatásról) és más állami vagy európai uniós forrásból származó a munkáltató által foglalkoztatott megváltozott munkaképességűekre vagy azok csoportjaira tekintettel nyújtott támogatás együttes összegét, d) A b) pontban előírt nyilvántartásait a támogatás megszűnését követő öt évig megőrzi, e) lehetővé teszi az ellenőrzést és annak lefolytatásában közreműködik, az ellenőrzéshez szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés és a foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát lehetővé teszi, A munkaügyi központ kirendeltségét haladéktalanul tájékoztatja: a) a támogatással foglalkoztatott munkavállalók kilépéséről, az ezzel kapcsolatos információkról (név, munkaviszony megszűnésének időpontja és oka) b) bankszámlaszámának megváltoztatásáról, c) a tulajdonost (munkáltatót) érintő változásról, d) amennyiben lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett, a fizetési határidő lejártától, esetleges halasztási, részletfizetési kérelméről, illetve annak engedélyezéséről legkésőbb a havi elszámolással együtt nyilatkozik, (23/A melléklet), e) amennyiben szervezetét felszámolási eljárás alá vonták, az eljárásról a felszámolást elrendelő végzés kézhezvételétől, valamint csődeljárás, végelszámolás megkezdésétől számított 15 napon belül írásban, és 3

4 I.3.7 I.3.8 I.3.9 a támogatás folyósítási időtartamának lejárta után a munkaügyi központ megkeresésére a támogatási eszköz vizsgálatához információt szolgáltat, amennyiben a szerződés 1/1 sz. mellékletében felsorolt megváltozott munkaképességű munkavállalók OOSZI/ORSZI súlyos fogyatékosságot igazoló szakvéleménye felülvizsgálatról, illetőleg annak időpontjáról rendelkezik annak megismerését követő 8 napon belül tájékoztatja a Munkaügyi Központ. Kirendeltségét. a) az elszámolással együtt havonta leadja az elszámolási időszakban felülvizsgálatra kötelezett munkavállalók nyilatkozatát a felülvizsgálatok állásáról, valamint nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a felülvizsgálat eredményeiről a tájékoztatások a kirendeltségre kerüljenek, az esetlegesen szükségessé váló módosítások elvégezhetők legyenek (23/B melléklet), b) fenti nyilatkozatok le nem adása esetén, illetve amennyiben megállapítható, hogy a felülvizsgálatra, illetőleg annak eredményére vonatkozó nyilatkozatok elmaradása (tájékoztatás) munkáltatónak, vagy munkavállalónak felróható okból nem történt meg, az érintett munkavállalókra vonatkozóan támogatás nem folyósítható, mindaddig, míg a munkáltató nem teljesíti bejelentési kötelezettségét. a támogatás folyósítását a rendelkezésre bocsátott elszámoló lapon naptári napra igényli a tárgyhó 12. napjáig, melyhez csatolja a bérjegyzék és a kifizetést igazoló egyéb bizonylat(ok) hiteles másolatát, valamint a járulék befizetését igazoló dokumentumok hiteles másolatát. A kötelezően csatolandó bizonylatok nélkül az elszámolást leadni nem lehet. (Tárgyhó az a hónap, amikor a munkáltató a bérkifizetést teljesíti.) A munkáltató a hatósági szerződés aláírásával igazolja, hogy becsatolta a szerződés mellékletét képező nyilatkozatot az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/D. -a szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséről. I.4. Munkáltató tudomásul veszi, hogy I.4.1 nem állapítható meg bértámogatás, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a) öregségi nyugdíjra jogosult, b) foglalkoztatására átengedés, kirendelés, vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, illetőleg a munkavégzés a bedolgozói jogviszony és a távmunkavégzés, a kiküldetés, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzett tevékenység kivételével nem a munkáltató székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik, c) alkalmazására tekintettel a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható egyéb támogatásban (R1 2. (1) bek. f) pont) részesül. Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettel nyújtott további (egyéb) támogatásnak minősül: [R1 2. (f)] ca) az adójogszabályok rendelkezései alapján az egyéni vállalkozót, valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatót a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettel megillető, adóalapot csökkentő kedvezmények, cb) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtagok ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény alapján járó kedvezmények (START- kártya kedvezmény), cc) az Flt a alapján nyújtható foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás, cd) ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásához nyújtható szociális foglalkoztatási támogatás, d) támogatási szerződés nem köthető függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől azzal a szervezettel, amely az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint a kérelme benyújtásának időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak, 4

5 e) nem állapítható meg támogatás, ha a munkáltató az Áht. 15/D. -ában foglalt közzétételi kötelezettségének nem tesz eleget. I.4.2 nem nyújtható támogatás arra az időre, amikor a) a munkavállaló foglalkoztatására átengedés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, illetőleg a munkavégzés a bedolgozói jogviszony és a távmunkavégzés, a kiküldetés, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzett tevékenység kivételével nem a munkáltató székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik, átengedés: Mt (1) bekezdése szerinti intézkedés, kirendelés: Mt a szerinti intézkedés, munkaerő-kölcsönzés: Mt. 193/C. a) pontja szerinti munkavégzés, távmunkavégzés az Mt. 192/C.-193/A. -ai szerinti tevékenység. b) a munkavállaló kiküldetése, illetőleg a munka természetéből eredően szokásos telephelyen kívül történő foglalkoztatása esetén, ha a munkavégzésre a munkáltató által kötött olyan szerződés teljesítése érdekében kerül sor, melynek tárgya valamely vállalkozás részére termelő, vagy az üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és jótállási tevékenységnek nem tekinthető szolgáltató tevékenység folytatása, és a munkavégzésre a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetőleg érdekkörében kerül sor, c) a munkavállaló alkalmazására tekintettel a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható egyéb támogatásban (R1 2. (1) bek. f) pont) részesül. d) a munkavállaló foglalkoztatása nem tekinthető rehabilitációs célú munkavégzésnek, Rehabilitációs célú munkavégzésnek az R3 5. (3) bekezdésében meghatározott munkavégzés minősül, figyelemmel az R3 5. (4)-(5) bekezdésében leírtakra is. Az R3 5. (3) bekezdése szerint rehabilitációs célú munkavégzésnek minősül az a foglalkoztatás, amelynek célja a meglévő képességekkel elérhető tevékenység folytatásához szükséges munkatapasztalat biztosítása, gyakorlat, ismeret megszerzése (közösségi munkavégzés), a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátásával, értéket termelő, a munkáltató tényleges a piac által elismert termelő, szolgáltató tevékenységének elősegítésére irányul (rehabilitációs célú foglalkoztatás). a megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatás folyósításának időszakában három hónap átlagában eléri, vagy meghaladja a 20 főt, és aránya eléri, vagy meghaladja a munkáltatónál alkalmazásban állók statisztikai állományi létszámának 40 %-át. I.4.3 a bértámogatás megállapításánál (igénylésénél, folyósításánál) munkabérként az alapbér, illetőleg törzsbér, a bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a munkabér járulékaiként nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci (ezen belül a természetbeni egészségbiztosítási, pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulék) járulék vehető figyelembe. 1 A támogatott munkabéren belül a) alapbér: a munkavállaló munkaszerződésben meghatározott személyi alapbére, órabére, heti bére, havi bére vagy éves bére; b) törzsbér: a keresetnek a munkavállaló teljesítményétől, illetőleg az általa ledolgozott munkaidőtől közvetlenül függő, a munkavállaló személyi alapbérén alapuló része, így különösen: a munkában töltött idő hosszától függően kifizetett munkabér vehető figyelembe (időbér), a teljesítménykövetelmények (norma) teljesítéséért járó bér, az egységnyi teljesítménykövetelmény (norma) kapcsán az utalványozott pótlékidőkre fizetett összeg, a teljesített túlmunka bére, az állásidőre elszámolt személyi alapbér, feltéve, ha az állásidő a 20 napot nem haladja meg; 1 Részletesen lásd a 15/2005. (IX. 2) FMM rendelet 2. (1)-(5) bekezdés. 5

6 c) bérpótlékok: az alapbérbe, illetőleg a teljesítménybérbe nem tartozó, a munkavégzés különleges feltételeit, speciális készségeket, sajátos munkakörülményeket, valamint az általánostól eltérő munkaidő-beosztás ellentételezésére szolgáló, az alapbérben vagy teljesítménybérben nem érvényesített bér, illetve a teljesített túlmunka pótléka, melyet a munkaszerződésben kell rögzíteni. d) kiegészítő fizetés: a le nem dolgozott időre a munkajogi szabályok alapján járó díjazás. A Központi Statisztikai Hivatal útmutatóját alkalmazzuk, amely kimondja, hogy mi minősül kiegészítő fizetésnek. Eszerint kiegészítő fizetés a le nem dolgozott munkaidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályozás, illetve kollektív szerződés alapján kötelezően járó díjazás. f) A támogatás igénylése az alapbértől eltérő bruttó bér alapján kizárólag a munkaszerződésben rögzített bérelemek alapján történhet (műszakpótlék több műszakos munkarendnél, teljesítménybér ilyen bérformánál, túlmunka pótléka ennek munkaszerződésben történő feltüntetése esetén stb.).a támogatott munkabérnél nem vehetők figyelembe a bérköltségbe tartozó egyéb tételek, így különösen a jutalom és a prémium, valamint a munkabérbe nem tartozó egyéb juttatások, így különösen az étkezési hozzájárulás, a közlekedési költségtérítés, ruházati költségtérítés, A bértámogatás elszámolása naptári napra történik. I.4.4 A Hatósági szerződésben meghatározott támogatást csak a jogszabályi követelményeknek, ill. a jelen ÁSZF-ben leírtaknak megfelelő megváltozott munkaképességű munkavállaló után a munkaképesség-változás időtartamát meg nem haladóan veheti igénybe. I.4.5 Amennyiben az előírt időpontig (tárgyhó 12) az esedékes havi támogatási igényét nem adja le, vagy hiányosan adja le, legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő leteltét követő hónapban esedékes elszámolással egyidejűleg még megteheti. E határidő elmulasztása jogvesztő, az adott hónapra nem igényelt támogatás megvonásra kerül, erről a munkaügyi központ értesíti a munkáltatót, I.4.6 Amennyiben a Hatósági szerződés mellékletében (1/1 tábla) szereplő megváltozott munkaképességű munkavállaló(k) OOSZI/ORSZI munkaképesség-csökkenést, egészségkárosodást, illetve súlyos fogyatékosságot igazoló szakvéleménye felülvizsgálatról, illetőleg annak időpontjáról rendelkezik, a felülvizsgálat időpontjának eltelte után, a) a munkáltatónak csatolnia kell legkésőbb a felülvizsgálat lejárati időpontját követő elszámoláshoz a saját, valamint az érintett munkavállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a felülvizsgálaton részt vett, illetőleg amennyiben nem, annak indokát (23/B számú melléklet). b) a munkavállalót(kat) érintően támogatás nem folyósítható, amíg a munkáltató nem tájékoztatja a kirendeltséget az új szakvélemény tartalmáról c) amennyiben a munkavállaló a felülvizsgálaton az arról szóló értesítés ellenére nem vett részt, az adott munkavállalóra vonatkozó támogatás felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a felülvizsgálaton nem vesz részt, és a szakvélemény tartalmáról a munkáltató nem tájékoztatja a kirendeltséget. I.4.7 Amennyiben a támogatás felfüggesztésre került, és a munkáltató pótolta a hiányzó szakvéleményekről szóló tájékoztatást a visszatartott támogatási összeg a soron következő elszámolással együtt kiutalható. I.4.8 Amennyiben a felülvizsgálatkor az OOSZI/ORSZI súlyos fogyatékosságot igazoló szakvéleménye a korábbi szakvéleménytől eltér, illetve százalékos mértéke változik, ezáltal a munkáltató alacsonyabb, vagy magasabb támogatási mértékre, vagy a korábbitól eltérő támogatási formára lesz jogosult, a támogatási szerződést a munkáltató kérelmére ennek megfelelően módosítani lehet. A bejelentés elmulasztása, vagy a munkavállaló mulasztása miatt visszatartott támogatási összeg a módosított Hatósági szerződés alapján megállapítva a soron következő elszámolással együtt kiutalható. I.4.9 A rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségének alakulásáról minden naptári negyedév végén az elszámolással együtt nyilatkoznia kell (23/A melléklet). Amennyiben befizetési kötelezettsége keletkezett, a naptári negyedév első hónapjától kezdődően fel kell függeszteni a támogatást. A 6

7 támogatás ismételten csak akkor folyósítható, ha a munkáltató rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségét egy naptári negyedéven keresztül ismét teljesíti, és a kötelezettséget meghaladó létszámban foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalót. A felfüggesztett támogatás nem kerül kifizetésre, a kötelezettségvállalás összege a negyedévi támogatás összegével csökken. A befizetési kötelezettség köztartozásnak minősül, az ezzel kapcsolatos eljárás megegyezik a köztartozásokra vonatkozó szabályozással. kivéve, ha a támogatást a kérelem benyújtásának időpontjában vele munkaviszonyban álló, rehabilitációs járadékban részesülő személy foglalkoztatásához veszi igénybe. Ez esetben a foglalkoztatási szint teljesítése nem feltétele a támogatás megállapításának. I.5 Felek megállapodnak abban, hogy I.5.1 a támogatási összeg mértékét a folyósítás időtartama alatt naptári évenként felülvizsgálják. Amennyiben a támogatás mértékét befolyásoló körülmények (pl. minimálbér emelkedése, KSHadatok változása) módosulnak, úgy a felek a Hatósági szerződésben meghatározott támogatási összeg változását évenként január 31-ig megkötött külön megállapodással határozzák meg. A támogatás mértékét befolyásoló körülmények változása esetén a munkaadó kezdeményezheti a Hatósági szerződés módosítását, I.5.2 a bér bármilyen mértékű emeléséből a támogatás megállapításánál kizárólag a minimálbér-emelés százalékos mértéke vehető figyelembe, a minimálbér-emelés időpontját követő 30 napon belül, a munkáltató kérelmére, I.5.3 a KSH-adatok módosulása esetén az ennek megfelelő támogatás emelése kérhető, amennyiben a korábbi támogatás azért volt alacsonyabb, mert a bér + járulékai alapján megállapított támogatás magasabb volt, mint a felső korlát. II. A támogatás folyósításának megszüntetése, a Hatósági szerződés megszegésének következményei II.1 A munkaügyi központ megszünteti a bértámogatás folyósítását különösen, ha II.1.1 a bértámogatás folyósítását kizáró körülmény időtartama a harminc napot meghaladja, II.1.2 a támogatással érintett munkavállaló öregségi nyugdíjra szerez jogosultságot, vagy munkaviszonya megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, vagy napi munkaideje a négy órát nem éri el, II.1.3 a támogatással érintett munkavállaló előre láthatóan tartós távolléte bekövetkezik, II.1.4 II.1.5 II.1.6 II.1.7 II.1.8 a munkáltató az előírt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók adataira, illetőleg a támogatás összegére vonatkozó nyilvántartást nem vezeti, a támogatási időszak alatt bekövetkező munkajogi jogutódlás esetén az új munkáltató a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, ill. a Hatósági szerződésből eredő munkáltatói kötelezettségek teljesítését nem vállalja, vagy az új munkaadó nem felel meg a támogatás jogi feltételeinek, a munkáltató az R 1-ben, R2-ben és jelen ÁSZF- ben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, a munkáltató csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll. Új munkavállaló támogatása esetén meg kell szüntetni a támogatást továbbá, ha a) a munkáltató a támogatás megállapításakor a létszámát nem emelte a I. 3.1 cc) pontnak megfelelően, vagy nem teljesítette a I. 3.1 cd) pontban foglaltakat b) ha a munkáltató az új munkavállaló felvétele esetén a I. 3.1 ca) pontban vállalt legalább 12 havi foglalkoztatási kötelezettségét nem teljesíti, II.2. A munkaügyi központ megszünteti a bértámogatás folyósítását, illetőleg a munkáltató a kifizetett bértámogatást, a kötelezettségszegés arányában a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás felvételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig, a Ket (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben köteles visszafizetni, különösen, ha a munkáltató II.2.1 a támogatást a jogszabályi követelményeknek meg nem felelő munkavállaló után igényelte, 7

8 II.2.2 a támogatással érintett munkavállaló részére a munkabért, nem, illetőleg nem határidőben fizeti ki A bérkifizetés nem teljesítettnek tekintendő, ha a kifizetésre 30 napot meghaladóan került sor, illetőleg a bért két esetben késedelmesen fizeti ki. II.2.3 a munkabért terhelő járulékokat nem, illetőleg határidőben nem fizeti meg, és/vagy adó, vagy adók módjára behajtandó egyéb, lejárt esedékességű köztartozása van, a) kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, és a kirendeltségre a bejelentéssel együtt csatolja az adóhatóság fizetési halasztási, és/vagy részletfizetési engedélyét, illetőleg a munkáltatónak erre vonatkozóan benyújtott és az adóhatóság érkeztető bélyegzőjével ellátott kérelmét. b) A támogatás folyósítását fel kell függeszteni a köztartozás befizetésének teljesítéséről szóló igazolás kirendeltségre történő benyújtásáig, amennyiben a felfüggesztésre a halasztási és/vagy részletfizetési kérelem benyújtása és nem az adóhatóság engedélye alapján került sor. A munkáltatónak az adóhatóság döntéséről szóló határozatát a kirendeltségre haladéktalanul be kell nyújtani. II.2.4 ha olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre munkabér, ill. járulékfizetési kötelezettség nem terheli, II.2.5 ha a munkáltató olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre támogatás nem folyósítható II.2.6 a bértámogatás iránti kérelem elbírálására irányuló eljárás, illetőleg az ellenőrzés során olyan lényeges tényről vagy körülményről nem nyilatkozott, vagy valótlan adattartalommal nyilatkozott, amely a bértámogatás megállapítását kizárja, illetőleg jogalap nélküli kifizetést megalapozza, vagy e nyilatkozatától függetlenül a támogatás nyújtása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, II.2.7 ha a bértámogatást egyéb okból jogalap nélkül vette fel. (Ez utóbbi esetben a támogatást, ill. arányos részét akkor is köteles visszafizetni, ha a jogalap nélküli kifizetés nem a munkáltató szerződésszegésének következménye.) II.2.8 Új munkavállalóra vonatkozóan fentieken túl előírások a) ha az új munkavállalóra vonatkozó 12 havi foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a munkaviszonyt a munkáltató működésével összefüggő okból szünteti meg, a kifizetett támogatás 50%-át vissza kell követelni. b) Nem kell visszafizetni a támogatást, ha a munkáltató legalább a foglalkoztatási kötelezettség még hátralévő időtartamára munkaszerződésben vállalja. Az erről szóló munkaszerződést a támogatásban részesült munkáltatónak kell bemutatnia a munkaviszony fenti módon történő megszüntetését követő 15 napon belül a kirendeltségen. II.2.9 Amennyiben a II. 2 pont alapján meghatározott visszafizetési kötelezettségének a munkáltató a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles megfizetni. III. A munkaügyi központ III.1 III.2 III.3 köteles a támogatás jogszabályi, továbbá jelen Általános Szerződési feltételekben részletezett támogatási feltételek teljesülése, ill. munkáltatói kötelezettségek teljesítése esetén a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy(ek) vonatkozásában a munkáltatónak a Hatósági szerződés szerinti támogatást megfizetni, a támogatást a munkáltató igénylése alapján az elszámolás hónapjának utolsó napjáig a munkáltató részére átutaltatja, amennyiben az igénylés a kötelező mellékletekkel, a ki, illetve befizetést igazoló dokumentumokkal együtt az előírt határidőben leadásra kerül. a munkáltató által megküldött elszámolást felülvizsgálja, s ennek során 8

9 a) ha a megállapított összegtől eltérő, vagy a tárgyhavi tényleges foglalkoztatástól (bérkifizetéstől) eltérő az igénylés, akkor a támogatás vonatkozásában azt saját hatáskörben korrigálja, b) az igénylés jogszerűségét felülvizsgálja, s ennek során amennyiben szükséges a támogatottól a szükséges bizonylatokat bekéri, a munkáltatónál tételes vizsgálatot (ellenőrzés) kezdeményezhet, c) amennyiben a korábbi időszakokban túlfizetés történt, akkor ezzel az összeggel a fizetendő támogatási összeget csökkenti, d) az R1-ben, R2-ben, valamint a Hatósági szerződésben, és az Általános szerződési feltételekben foglaltak betartását ellenőrzi. IV. Egyéb feltételek, kötelezettségek, kikötések IV.1 A munkáltató hozzájárul, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására tekintettel nyújtott R1 2. fa) fb) pontjaiban megjelölt további támogatásokat, valamint az R1 alapján nyújtható támogatásokra vonatkozó adatokat a munkaügyi központ kirendeltsége, a munkaügyi központ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, illetőleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal kezelje. IV.2 A felek tudomásul veszik, hogy a Hatósági szerződést az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. A támogatott (munkáltató) az esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére a kért felvilágosítást megadja, a Hatósági szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja és szükség esetén másolatban átadja. IV.3 A munkáltató tudomásul veszi, hogy a) a Hatósági szerződés megkötése után a munkaügyi központ ellenőrzéseket végezhet a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében. Az ellenőrzés kiterjed a támogatás jogszerűségére, a támogatott kérelemben tett nyilatkozatainak valóságtartalmára, a támogatás felhasználásának jogszerűségére, b) a munkáltató lehetővé teszi az ellenőrzést, és annak lefolytatásában közreműködik, az ellenőrzéshez szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát lehetővé teszi, c) az ellenőrzés a támogatás folyósításának napjától a folyósítás befejezését követő 5 éven belül bármikor történhet, d) a munkáltatónak az alapbizonylatokat a támogatás befejezését követően legalább 5 évig meg kell őriznie. 9

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A.../2010. (XII..) KORM. RENDELET 9. -ÁBAN MEGHATÁROZOTT, ÁTMENETI INTÉZKEDÉS KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁMOP 1.1.1-08/1-2008-0001 9. sz. melléklet A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program (továbbiakban:

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

Részletesebben

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól A foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

II. A munkaadó kötelezettségei

II. A munkaadó kötelezettségei A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3. Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3. program) keretében nyújtott HELYKÖZI UTAZÁS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1

Részletesebben

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 7. sz. melléklet HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A közfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A RÖVID IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Tudta-e,... Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásaink:

Tudta-e,... Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásaink: Tudta-e,......hogy felmérések és tapasztalatok szerint számtalan olyan munkakör van, melyet látáskárosodással, vagy akár teljes vakság esetén is el lehet látni, nem csökkentve ezzel a termelés hatékonyságát?...hogy

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás Tájékoztató A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatáshoz, valamint a munkahelyi segítı személy foglalkoztatásával kapcsolatos

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: 19. melléklet A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26.

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26. A megváltozott munkaképess pességű személyek foglalkoztatása, a rehabilitáci ciós s hozzájárul rulás változásának áttekintése Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda 2010. április 26. Az ÁFSZ lehetőségének, szerepének

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek

Részletesebben

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS. Általános Szerzıdési Feltételei

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS. Általános Szerzıdési Feltételei 32. számú melléklet MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS A munkahelyi segítı személy foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás Általános Szerzıdési

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól A Kormány a foglalkoztatás

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető. A Regionális Munkaügyi Központok kirendeltségein jelenleg elérhető foglalkoztatási jellegű támogatásokról és a START kártya kedvezményekről készített összefoglaló Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Hatósági szerződés. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei

Hatósági szerződés. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei Iktatószám:JN-02M/01/24794-1/2014 Ügyintéző: Verseginé Gerőcs Zsuzsanna telefon:57/506-656 Gépi azonosító:61602/26/00447 Tárgy: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási rendszere Előadó: Boros Attila Főosztályvezető Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Igazgató. Hatósági szerződés

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Igazgató. Hatósági szerződés Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Igazgató Ügyiratszám: /2013-1100. Ügyintéző: Beke Kornélia Tárgy: Támogatási szerződés munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtására

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben