AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik. Ennek következményeképpen az EU környezetvédelmi politikája az egymás közti folyamatos együttműködésen és konszenzuskeresésen alapszik. Az EU környezetpolitikájának pontos megértéséhez elengedhetetlen e politika elméleti alapjainak és irányelveinek ismerete. Az európai unió környezetpolitikájának elméleti alapjai és irányelvei Elméleti alapok Az EU környezetpolitikája etikai, jóléti és gazdasági megfontolásokon nyugszik. Annak ellenére, hogy az EK Alapszerződésében pontosan ilyen megfogalmazásban a szavak nem szerepelnek, e három szempont irányította az EU környezetpolitikáját még a környezetről szóló fejezetnek az Egységes Európai Okmányba való 1987-es beiktatása előtt is. A három szempont közül többnyire gazdaságiak uralkodnak, annak ellenére, hogy az etikai és a jóléti érvek legalább olyan fontosak. Az etikai érv Az etikai érv azon a feltevésen alapul, miszerint a természet a belőle közvetlenül vagy közvetetten származó gazdasági érték mellett ún. belső értékkel rendelkezik, s mint olyan védelemre érdemes. A jóléti érv A jóléti érv alapja a környezeti állapot romlása és az emberi egészség közötti összefüggés. (A rossz minőségű ivóvíz betegségek terjedéséhez vezethet, a rossz levegőminőség hozzájárul a légzési rendellenességek kialakulásához, a zaj pedig növeli a stresszt.) Az Európai Közösség Alapszerződésének 130.-ik cikkelye szerint a környezetpolitika egyik fő célja az emberi egészség védelme. A jóléti érv továbbá nem korlátozódik a jelenlegi generációra, hanem magában foglalja a jövő generációit is. A jövő generációival szembeni szolidaritás (generációk közti méltányosság) összhangban áll a fenntartható fejlődés célként való meghatározásával. Az egységes környezetpolitikát a nemzetközi együttműködést kívánó problémák léte is szükségessé teszi. Az országhatárokat átlépő szennyezések és az ebből származó kockázatok és az egészségügyi hatások könnyebben kezelhetőek egy regionális koordináló testület (például az EU), mint az egyes nemzetállamok által. Gazdasági érv A környezetvédelmi diskurzust ma a gazdasági érvek uralják. A gazdasági tényezőket a harmonizáció alapjának is tekinthetjük. Az európai egységesítési folyamat alapja, a tagállamok közötti jogharmonizáció mögött is gazdasági megfontolás áll. Először is a közös környezetvédelmi normák a működőképes belső piac előfeltételei. Másodszor, a környezeti problémák hatásos megoldásának hiánya többletköltséggel jár. Harmadszor, a tiszta technológiákba való beruházások új piacokat és munkahelyeket teremtenek. Társadalmaink ökológiai modernizációja épp ezért a gazdasági modernizáció szerves része. 1

2 Alapelvek Az EU környezetpolitikájának alapelveit az Európai Közösség Szerződésének 130r(2) cikkelye sorolja fel. Ezek az alapelvek: a magas szintű védelem, az elővigyázatosság, a megelőzés, a "szennyező fizet", a szubszidiaritás, a fenntartható fejlődés célként való meghatározása, a partneri viszony. Magas szintű védelem elve Az EK Szerződés leszögezi, hogy a magas szintű környezetvédelem elérése a cél. A környezetpolitikának figyelembe kell vennie a tudományos tényeket, a Közösség régióinak környezeti állapotát, a Közösség e téren végzett tevékenységeinek költségeit és hasznát, valamint a Közösség és az adott régió gazdasági és társadalmi helyzetét. Az elővigyázatosság elve Ez az elv alapvetően azt jelenti, hogy a környezetkárosítást minden eszközzel meg kell próbálni elkerülni. Ezen elv alapján érvelhetünk az integrált környezetvédelmi technológiák mellett, amelyek a "csővégi" megoldások helyett elkerülik a problematikus anyagok termelését. A megelőzés elve Az Alapszerződés szerint a lehetséges környezeti hatásokat a szennyezés forrásánál kell megszüntetni, megelőzve ezzel a szennyezés szétterjedését a környezetben. A szennyező fizet elv A környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie. Különböző értelmezésekben a szennyező fizet elv jelentheti a hatályos környezeti normák betartásának költségeit, illetve a szennyezés által okozott károk (externális költségek) megtérítését. A szubszidiaritás elve Ezen elv szerint az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja kezelni, mint a tagállamok. A szubszidiaritás elvének alkalmazása tehát azt is jelenti, hogy az adott esetben mind a nemzeti mind a regionális hatóságok cselekednek, és azt a közöttük lehető leghatékonyabb munkamegosztás szerint teszik. Fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés elve szerepel mind az EK mind az EU Alapszerződésben. Az EU Szerződés a fenntartható fejlődésnek a Brundtland Bizottság szerinti, ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontokat ötvöző definícióját használja. Az EU a Riói Agenda 21, a Klímaegyezmény, a Biodiverzitás és az Elsivatagosodás Egyezménnyel aláírásával is elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett. A partnerség elve Ahogyan az a Riói Agenda 21-ben, úgy az EU Környezetvédelmi Akcióprogramjaiban is megfogalmazásra került, hogy a fenntartható fejlődés szereplőinek párbeszédet és együttműködést kell kialakítaniuk a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. A párbeszéd együttműködési megállapodásokhoz, az üzleti és az állami szektor közötti megállapodásokhoz, illetve az állampolgárok és a társadalmi szervezetek fokozott bevonásához vezet. 2

3 Döntéshozatal környezeti kérdésekben Az EU törvényalkotási folyamata a Bizottság javaslattételével kezdődik. Esetenként az Európai Tanács vagy az Európai Parlament kéri fel a Bizottságot a kezdeményező szerepre. Ezért bizonyos mértékig a Bizottság határozza meg az EU környezetpolitikájának ütemét. A Bizottság javaslatait sok esetben továbbfejleszti a Parlament, amely az EU más intézményeihez képest hagyományosan nyitottabb a környezeti vonatkozásokra. A Tanácsban az eltérő célokkal, tapasztalatokkal és ipari nyomással rendelkező országoknak kell egyezségre jutniuk. Rendszerint, de nem minden esetben, az eredeti Bizottsági Javaslat "felhígul" az egyezség keresése során. Bizonyos esetekben a tagállamok egyértelműen jelzik a Tanács felé, hogy nem értenek egyet bizonyos elgondolásokkal (például a környezeti felelősség elvével), így a Tanács ezeket a kérdéseket a háttérbe szorítja, vagy egyszerűen elhalasztja a vitát (mint például az energiaadó esetében). Az európai környezetpolitikáról nem lehet egyértelműen "fekete-fehér" képet festeni. Azt sem mondhatjuk, hogy az EU környezeti jogrendje mindig a legalacsonyabb közös nevező szintjén áll. Sok esetben a környezeti szempontból fejlettebb országok szintjéhez áll közelebb, hiszen ezen országoknak elemi gazdasági és politikai érdekük az innovációik exportálása az Unióba. A motivációik között a legfontosabbak a versenyképesség megőrzése, a piacok kiterjesztése, valamint a lehetőségek bővítése további hazai tevékenységek érdekében. A környezet védelmében elöljáró országok (a nyolcvanas évek Németországa; a mai Dánia és Svédország) jelentős politikai forrásokat fektetnek az Uniós törvénykezés fejlesztésébe. Az EU környezeti joganyaga A teljes környezeti joganyag mintegy 300 irányelvből, rendeletből, határozatból és ajánlásból áll. A Közösség szinte minden jelentős nemzetközi környezetvédelmi egyezményhez csatlakozott. Az Unió tevékenysége a környezeti jog szinte minden területére kiterjed, és az egyes szakterületeknek megfelelően az alábbi fejezetekre osztható: általános (horizontális) politika; levegőtisztaság védelem; vegyi anyag; ipari kockázatok és biotechnológia; természetvédelem; zaj- és rezgések elleni védelem; vízminőség-védelem; hulladékgazdálkodás; nukleáris biztonság; polgári védelem. Az EU kibővítés hatásai a környezetpolitikára Az Európai Bizottság az Agenda 2000 tanúsága szerint a csatlakozásra váró országoktól a környezetvédelmi acquis teljesítését csak hosszú távon várja el. Az átmeneti mentességi időszakokat csak a meglévő létesítmények esetében, illetve a nagyon költséges környezetvédelmi infrastrukturális beruházásoknál lehet alkalmazni. A bővítés során a fenntartható fejlődés elvének szem előtt tartása a cél, különös figyelmet szentelve az egyes országok szükségleteire és jellemzőire. A csatlakozó országok feladatai a csatlakozással kapcsolatosan Az uniós tagságra való belső felkészülésben alapvető fontosságú az Európai Bizottság által elkészített és a jelölt által kitöltött átvilágítási lista, amely a környezetvédelmi fejezetben mintegy 200 jogszabályt foglal magában. 3

4 A tagjelölt ország a listában megjelöli, hogy az egyes közösségi jogszabályok harmonizációja mikor és mely minisztériumok előkészítési felelősségében valósul meg. Ennek alapján az Európai Bizottság nyomon tudja követni a jogközelítés ütemét. A szakterületi teendők bővebb leírását tartalmazza a Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja. Ebben a jogharmonizáción kívül az intézményfejlesztési és a beruházási programok is szerepelnek. Fontos szempont a lakosság környezeti tudatosságának növelése, a környezeti információkhoz való hozzájutás biztosítása. Az Európai Unió irányt kíván mutatni a felkészülés során. A tagjelöltek számára az ún. Csatlakozási Partnerségben kerülnek megfogalmazásra a célok és feladatok a hozzájuk tartozó eszközökkel együtt. A Csatlakozási Partnerség két elemből áll: a) a Közösség részéről megállapított prioritásokból és b) az ezek teljesítéséhez nyújtandó pénzügyi segítséget tartalmazó fejezetből. A Közösség a felkészüléshez a Phare ill január 1-től az előcsatlakozási alapok: az ISPA és SAPARD eszközeivel járul hozzá. Hazánk felkészülésének helyzete az EU Bizottság értékelései szerint Magyarország megfelelő előrelépést tett a levegőtisztaság-védelemre, a vízminőségvédelemre, az ipari szennyezés ellenőrzésre és a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó jogszabályok elfogadása által, valamint javította adminisztratív kapacitását a környezetvédelmi acquis végrehajtása és érvényesítése érdekében. A környezetvédelem más szektorokba való integrálását és a fenntartható fejlődés előmozdítását biztosítja a magyar Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT), amely a tudományos közösség, a nem kormányzati szervezetek és az ipar képviselőiből áll. Az OKT a Kormány tanácsadó testülete, joga és kötelessége a jogszabály-, és program-tervezetek véleményezése minden területen. Emellett a magyar gazdaságstratégia és a szakterületi fejlesztési programok a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével készülnek. A horizontális szabályozás terén a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény (Aarhusi Egyezmény) végén kihirdetésre került a magyar jogban. Magyarország továbbá megerősítette a Kiotói Jegyzőkönyvet is, augusztusában. A levegőtisztaság-védelem tekintetében Magyarország júliusában összehangolta szabályozását a nem-közúti járművekről, valamint az új személygépjárművek üzemanyagfogyasztására és széndioxid kibocsátására vonatkozó vásárlói tájékoztatásról szóló irányelvekkel. A hulladékgazdálkodás terén a jogközelítés tovább folytatódott az acquis átvételével a hulladékégetés, a csomagolás és csomagolási hulladékok, a titán-dioxid ipar hulladékai és a hulladékok és veszélyes hulladékok listái tekintetében. A terület hatékonyabb jogérvényesítése érdekében a parlament jogszabályt fogadott el a hulladékgazdálkodási bírságokról. Megszületett a jogszabály a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról májusában. A vízminőség-védelem területén is új jogszabályok születtek az ivóvízminőség, a veszélyes anyagok kibocsátása, a természetes fürdővizek minőségi követelményei, a természetes fürdőhelyek kijelölése és üzemeltetése, a szennyvíz-agglomerációk kijelölése, a települési szennyvízre vonatkozó regisztrációs és jelentési követelmények és a szennyvízbírság vonatkozásában. 4

5 Ezen kívül további jogközelítés valósult meg a magyar szabályozásban a szennyvízkibocsátások mérése, ellenőrzése és nyilvántartása, a szennyvizekre vonatkozó speciális szabályok, a szennyvízkibocsátási határértékek és alkalmazásuk előírásai tekintetében ben hatályba lépett az ipari szennyezés-ellenőrzés és kockázatkezelés vonatkozásában a veszélyes anyagokhoz kapcsolódó súlyos ipari balesetek megelőzéséről szóló jogi szabályozás, amely a SEVESO II. Irányelvhez való jogközelítést célozza. A genetikailag módosított szervezetek és a vegyi anyagok területén az acquis-hoz történő közelítés folytatódott egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalmazásának és használatának korlátozásáról szóló jogszabály kiadása révén januárjában lépett hatályba a kültéri berendezések zajkibocsátásaira vonatkozó jogszabály. A nukleáris biztonság és sugárzás elleni védelem tekintetében a radioaktív hulladékok nemzetközi szállítására vonatkozó jogszabály elfogadásra került és hatályba lépett áprilisában. Magyarország számos intézkedést hozott a környezetvédelmi igazgatási kapacitás fejlesztése érdekében. A vízügy és a levegőminőségi megfigyelő-rendszer a Környezetvédelmi Minisztérium feladatkörébe került. A környezetvédelmi megfigyelő-mérő rendszer (monitoring) felelősségi rendje kidolgozott. A vízminőség rendszeres megfigyelését akkreditált laboratóriumok végzik. A magyar környezetvédelmi igazgatási rendszer szembetűnő összetettsége ellenére a különböző minisztériumok, hatóságok és intézmények között a szükséges koordináció és együttműködés nagymértékben biztosított a részletes igazgatási aktusok és eljárások, illetve a viszonylag jól kialakított gyakorlat folytán. Ezt erősíti egy tárcaközi munkacsoport léte, amely rendszeresen ülésezik, és az acquis-ból eredő minden jogközelítési és végrehajtási kérdéssel foglalkozik. Általános összefoglaló értékelés Magyarország a környezetvédelmi acquis-hoz történő jogközelítés magas szintjét érte el. A jogközelítés befejezése érdekében jogszabályokat kell még elfogadni a következő területeken: levegőminőség-védelem, hulladékgazdálkodás (leselejtezett gépjárművek), természetvédelem (madarak és élőhelyek), vegyi anyagok, és genetikailag módosított szervezetek. Késés mutatkozott a regionális és helyi hulladékgazdálkodási tervek elfogadásában, a települési hulladék szelektív gyűjtése és válogatása, és a használt elemek és akkumulátorok elkülönített gyűjtése és ártalmatlanítása programjának tekintetében, amelyek mind az Országos Hulladékgazdálkodási Tervtől függenek. A települési forrásokból származó csomagolási hulladék szelektív gyűjtése átfogó rendszerének létrehozása még szintén teljesítendő feladat. A levegőminőségi akciótervek és a II. listás anyagokra vonatkozó, a veszélyes anyagok kibocsátásáról szóló irányelvhez kapcsolódó szennyezés-csökkentési programok, és a hulladéklerakókról szóló irányelv végrehajtása, illetve a levegőminőségi monitoring hálózat kiterjesztése különös figyelmet érdemelnek. Az integratív szemlélet elve nemzeti és közösségi szinten egyaránt folyamatos figyelmet igényel. Magyarországnak folytatnia kell a környezetvédelmi követelmények integrációját az összes többi ágazati politika meghatározása és végrehajtása során, a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében. 5

6 Az EK környezetvédelmi acquisát végrehajtó adminisztratív kapacitást még fejleszteni kell. Az EU Bizottság országvéleményében arra a következtetésre jutott, hogy a környezetvédelmi acquis teljes átvétele Magyarország esetében középtávon várható. Hozzátette, hogy a folyamatos magas szintű beruházást és jelentős igazgatási erőfeszítést igénylő számos jogforrásnak való tényleges megfelelés csupán hosszú vagy nagyon hosszú távon érhető el (pl. települési szennyvízkezelés, ivóvíz, hulladékgazdálkodás és levegőszennyezési szabályozás egyes aspektusai). Az EU Bizottság megjegyezte, hogy a tényleges megfelelés függ a jogérvényesítő rendszer és eszközei szerkezetében végrehajtandó változtatásoktól, míg emellett alkalmazni kell a kezdeményezett nemzeti környezetvédelmi csatlakozási stratégiát. Ezenkívül a megfelelés függ a köz- és magán-beruházások növekményétől is. Ismeretes, hogy a tárgyalások lezárásra kerültek. Magyarország átmeneti mentességeket kapott az acquis-ra vonatkozóan a csomagolás és csomagolási hulladék (2005. december 31-ig), a települési szennyvízkezelés (2015. december 31-ig), a nagy tüzelő berendezések (2005. december 31.) és a veszélyes hulladékok (2005. december 31.) tekintetében. A tagságra való felkészülés befejezése érdekében Magyarország erőfeszítéseinek a jogközelítés befejezésére, illetve az adminisztratív kapacitás megerősítésére kell irányulniuk. A magyar csatlakozás hatásai Az EU környezeti színvonalának átlagát hazánk belépése nem rontja tekintettel a fajgazdagságra és biológiai sokféleségre hanem egyes területeken inkább javítja. Az új tagok felvételével a környezetvédelmi stabilitási övezet tovább bővül kelet felé, amely elsőrendű fontosságú a mostani tagállamok számára. A beruházások természetesen nagy terhet rónak a magyar gazdaságra és társadalomra, ez azonban átmeneti mentességi időszakokkal és közösségi támogatásokkal elviselhetővé tehető. A csatlakozás az Unió és Magyarország számára összességében a környezetvédelem terén is remélhetőleg kölcsönösen kedvező eredményeket hoz. A KvVM tervezi, hogy az ország több pontján területi környezetvédelmi integrációs szervezeteket állítanak föl azért, hogy az önkormányzatokat segítsék az EU-pályázatok összeállításában, elindítják a Zöld Falu mozgalmat a kevésbé tehetős kistelepülések forrásainak bővítéséért, és hogy javaslatot tettek egy, a tárcától független környezetvédelmi biztosi poszt létrehozására is. A Minisztérium tapasztalatai szrint: most kezd tudatosulni a gazdasági szereplőkben, hogy a tárca erős hatást gyakorolhat az üzleti szférára. A termékdíjak, a környezetszennyezési bírságok vagy a még csak formálódó zöldadók a vállalatok, sőt egész ágazatok versenyképességét befolyásolhatják. Az érintettek igyekeznek hallatni a hangjukat, legutóbb amikor a minisztérium erőteljesen megemelte a környezetterhelésért fizetendő bírságokat az ellenvélemények mellett alternatív javaslatot is megfogalmaztak arról, hogy a büntetést környezetvédelmi beruházásokra lehessen átváltani. A tárca célja az, hogy ha egy vállalkozás tevékenysége terheli vagy veszélyezteti a környezetet, a működés megkezdése előtt adjon olyan pénzügyi biztosítékot, amelyből az esetleges károk rendezhetők. A javaslatot kísérő viták nemcsak a befizetők és a szaktárca között, hanem a kormányon belül is zajlanak, a gazdasági minisztérium elsősorban a gazdaságélénkítés és a versenyképesség felől közelíti meg a kérdést. Az is nyilvánvaló, hogy ez a szempont nem lehet kizárólagos: a hazai cégek egy része arra játszik, hogy az EUcsatlakozás napjáig minden környezetvédelmi fejlesztést elhalasszon, aminek nemcsak a környezetvédelemben lehetnek káros következményei. 6

7 A tárca által készíttetett felmérések szerint nő a magukat zöldnek vallók száma (igaz, ez egyelőre még csak érzelmi azonosulást, és nem áldozatvállalási hajlandóságot jelent), s érezhető, hogy a társadalom egyes körei környezetvédelmi igényekkel állnak elő. Kedvező viszont, hogy a környezetvédelem ma már nem a botrányaival szerepel a hírekben, a presztízse emelkedett, a szakmai munka nem ad okot rá, hogy naponta megkérdőjelezzék ráadásul az is nehezen tagadható, hogy a környezetvédők befolyása, érdekérvényesítő képessége erősebb lett. EURÓPA = TÖBB MUNKAHELY A környezetvédelem szerepe a gazdaságban, munkahelyteremtésben A témáról a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából a GKI Gazdaságkutató Rt. készített egy felmérést, amelyből kiderül, hogy a vállalati szektor környezetvédelmi ráfordításai egyre növekednek, a hazai vállalkozások környezettudatossága fokozatosan javul, a környezetvédelmi ipar teljesítménye pedig fokozódik, vagyis a környezetvédelem gazdasági életet befolyásoló szerepe az Európai Uniós csatlakozást követően egyre erősödik Magyarországon. A környezetvédelem már ma is része a gazdaságnak Sokan ma még nem tudják, vagy nem veszik tudomásul, hogy a környezetvédelem már napjainkban sem kizárólag a környezet tisztaságáról és így az emberek egészségéről szól, hanem már most is komoly befolyásolója a gazdasági folyamatoknak. Ennek egyik oka természetesen az, hogy az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályozások betartása amellett, hogy hosszú távon mindannyiunk érdekeit szolgálja, rövidtávon rengeteg anyagi ráfordítást igényel. A korszerű szennyvíztisztítók, hulladékkezelő rendszerek, a levegőminőség javítása érdekében tett intézkedések, a csomagolásból származó hulladék csökkentése érdekében bevezetett termékdíj, a néhány év múlva nálunk is bevezetésre kerülő ökoadó, vagy a betétdíjas palackok arányának növelése érdekében tett intézkedések a vállalati, önkormányzati szférát rövidtávon kiadásokra kényszerítik, melynek csak később látják kézzelfogható hasznát. Munkahelyteremtés a környezet-, a természetvédelem és a vízügy területén A környezetvédelem azonban nemcsak viszi, hanem hozza is a pénzt. Erre már ma is tudunk Magyarországon példát mutatni, de a folyamat néhány éven belül tovább fog erősödni. Az egyik mostani példa a természetvédelem területén, az Aggteleki Nemzeti Park gazdasági szerepét mutatja. A nemzeti park 1985-ben alakult, az azóta eltelt nyolc évben pedig komoly regionális gazdasági tényezővé vált. Mára a környék legnagyobb költségvetésű, és legbiztosabb munkáltatójává lett. A munkahelyteremtésen kívül a nemzeti parknak beruházásösztönző szerepe is van, hiszen gesztorként működött közre regionális pályázatok szervezésekor, segítséget nyújtott civil szervezeteknek, vállalkozóknak és önkormányzatoknak infrastrukturális, kulturális és turisztikai pályázatok megfogalmazásához és benyújtásához. Támogatást nyújt kulturális, sport és szabadidős programokhoz, hozzájárul a környék településeinek közszolgáltatási, közbiztonsági, oktatási, logisztikai feladatainak elvégzéséhez. Nagyon komoly gazdasági szerepe van a tárca régi-új feladataként jelentkező vízügynek is. Nemcsak azért, mert a vízügyi háttérintézmények több ezer főt foglalkoztatnak, akik a hatósági feladatok ellátása mellett az árvízi védekezés irányítását és levezetését végzik, hanem azért is, mert a vízügyi beruházásokat gátépítéseket, a mederkotrásokat a vállalati szektor végzi. Ezen kívül a vízügyi munkák elvégzését segítették a vízügyi igazgatóságnál elindított közmunkaprogramok is, amelyek elsősorban a munkanélküliség által leginkább sújtott területeken elsősorban az alföldi megyékben valósultak meg. A vízügyi közmunkaprogramok nagyságát jelzi, hogy az egyes években a vízügyi igazgatóságok összlétszámát megközelítő létszámú munkanélküli foglalkoztatása valósult meg. Ezek a 7

8 programok évente 2-3 ezer fő munkanélküli foglalkoztatását tették lehetővé, általában 3-5 hónapos időtartamra. A legösszetettebb, a térség gazdaságát is befolyásoló tényező a közeljövőben a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése lesz, ahol minden együtt jelentkezik. Az árapasztó medencék kialakítása, a hozzá kapcsolódó területfejlesztési, régészeti és természetvédelmi feladatok munkahelyeket teremtenek, vállalkozások számára biztosítanak jelentős bevételt. A megváltozott, az eredetihez hasonló természeti környezetben újfajta mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, legeltetési módszerek vezethetők be, a kulturált környezet, az árvíz által már nem veszélyeztetett területek vonzzák a turizmust és a befektetőket, az új tározók pedig új üdülőövezetek és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások megtelepülésére adnak lehetőséget. A Vásárhelyi terv végrehajtása is igényel közmunkát ban a hullámtér rehabilitációját a vízügyi igazgatóságok szervezésében megvalósuló közmunkaprogramok is segítik. Ennek keretében fő munkanélküli foglalkoztatására kerülhet sor, 5-6 hónapos időtartammal. A környezetvédelem súlya tovább nő A környezetvédelem szerepe a gazdaságban tehát már most is erős, ez a tendencia pedig folytatódik és erősödik a következő években, amit a GKI Gazdaságkutató Rt december és október között végzett kutatása is bizonyít. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából végzett kutatás központi kérdése az volt, hogy az egyes érdekcsoportok a jelenlegi magyarországi környezeti állapot megítélése alapján mely környezetvédelmi területen, milyen mértékű ráfordításokat terveznek és ezeket milyen forrásokból kívánják megvalósítani. A kutatásból kiderül, hogy a cégek által környezetvédelemre fordított összegek a várható ágazati inflációs és termelés-növekedési rátákat is meghaladó (14-17%) mértékben fognak nőni a következő években. A hazai vállalkozási szféra saját bevallása szerint között összesen mintegy 2560 milliárd forint környezetvédelmi célú kiadást tervez. A hazai vállalkozások környezettudatossága, ha lassan is, de fokozatosan javul; terjednek a környezetvédelmi irányítási rendszerek (ISO), egyre több cégnél található környezetvédelmi megbízott vagy akár osztály. A környezetvédelmi beruházások növekedési üteme várhatóan évi 12% lesz, aminek eredményeképpen 2002 és 2005 között a vállalati szektorban hozzávetőlegesen 660 milliárd forint értékű környezetvédelmi beruházás várható ben a vállalatok átlagosan 70%-kal fognak többet költeni egyéb környezetvédelmi beruházásaikra amelyek közvetett módon a környezetvédelmet szolgálják (pl. energiafelhasználás csökkentése) mint amennyit erre 2001-ben költöttek. Némely ágazatban a vállalati beruházások mértéke és jellege jelentősen eltérhet egymástól, de még így is 2005-ig körülbelül 570 milliárd forintot mozgatnak meg az ide sorolt beruházások. A környezetvédelmi ipar erősödése is várható a következő években. A környezetvédelmi vállalatok szakértői úgy ítélik meg, hogy jelenlegi feltételek alapján a környezetvédelmi szektor teljesítménye 2005-ig jelentős ütemben fog növekedni. A szigorúbb normák teljesítése és a jelenlegi felkészültség miatt jelentősen nőhet a környezetvédelmi vállalatok teljesítménye, ami a munkaerőpiacon is érezteti majd hatását. Összeségében tehát elmondható, hogy a környezetvédelem gazdasági életet befolyásoló szerepe az Európai Uniós csatlakozáshoz közeledve egyre erősödik Magyarországon. A növekvő szerepvállalás oka A GKI kutatásának eredményeit főképpen az magyarázza, hogy Magyarország európai uniós csatlakozása megköveteli az Unió jelenlegi és elkövetkező környezetvédelmi szabályozásának követését. Az új követelmények kielégítéséhez környezetvédelmi 8

9 fejlesztésekre van szükség. Ennek a beruházási igénynek a kielégítésre jött létre és kap szerepet egy ipari kapacitás, amelyet környezetvédelmi iparnak nevezünk. A tapasztalatok szerint a vállalatok egy része önként vállalja a környezetvédelmi normák teljesítését a vállalati imázs javítását remélve. Ezeknek a vállalásoknak az elterjedése hazánkban is fokozódik jelenleg főként a nagyobb cégek körében, és ez várhatóan erősödni fog az EU csatlakozást követően, mivel a jelenleg is már sokkal nagyobb környezettudatossággal bíró közös piacon való versenyképesség megtartásának egyik feltétele lesz. Az önkéntes vállalásokon alapuló eszközök megjelenésének egyik példája a környezetbarát védjegyek megjelenése. A terméken megjelenített védjegy használatának elsődleges célja a termék népszerűségének növelése által a termék iránti kereslet növekedése, esetlegesen megszerezhető adó és egyéb kedvezmények igénybevétele. Hazánkban már megszerezhető a magyar környezetbarát jelzés, de az EU-hoz való csatlakozás után megszerezhetővé válik az EU területén elismert környezetbarát jelzés is, amelynek megléte előnyt jelenthet a közös piacon való megjelenéskor is. A környezetvédelem érdekeinek egyre erősebb érvényesülése az Erópai Unióban már egy előrehaladottabb szakaszban lévő folyamat. Az ottani tapasztalatok azt igazolják, hogy az új elvárások az ipar szempontjából rövid idő alatt a technológiák, berendezések nagy részének cseréjét jelentik. Ez rövidtávon jelentős költségeket jelent a vállalatok számára, de ahogy azt az EU Környezetvédelmi Bizottsága által végzett felmérések is igazolták, hosszú távon ez a legtöbb esetben gazdaságilag megtérülő, a versenyképességet pozitív irányba befolyásoló tényező. Kiemelkedően fontos a környezetvédelmi ipar hatása a munkahelyteremtésre. A munkalehetőségek főként a környezetvédelmi szolgáltatóknál és a gazdasági vállalkozások környezetvédelmi feladatokkal foglalkozó szakosztályán jelentkeznek majd. Ezen kívül a tanácsadással foglalkozó cégeknek is szükségük lesz olyan szakemberekre, akik nemcsak a termelési folyamatok minőségellenőrzéséhez, hanem a termelési folyamatok során a környezetvédelmi követelmények érvényre juttatásához is kínálnak szakmai segítséget. A környezetirányítási rendszerek bevezetése után pedig létrejönnek a rendszer meglétének igazolására szakosodott cégek is. A társadalmi igény gyorsíthatja a kedvező folyamatokat A környezetvédelem gazdasági tényezőként való megerősödését leginkább a társadalmi elvárások befolyásolhatják. Magyarországon ez a tényező ugyan még nem túl számottevő, amint azt a GKI kutatása is bizonyította. A társadalom ugyan igényli a környezet megóvását, a szennyezések csökkentését, ennek érdekében azonban csak korlátozott mértékben és lehetőségeihez mérten hajlandó anyagi terhet is vállalni. A társadalom magatartása, és ennek megfelelően a környezetvédelmi ipar fejlődésének befolyásolása elsősorban a megfelelő oktatás, tájékoztatás függvénye. Ez utóbbiban vállalhat leginkább a kormányzat és ezen belül is a környezetvédelmi tárca fontos szerepet. A minisztériumnak a jogszabályalkotáson kívül ugyanis részt kell vállalnia a lakosság ismereteinek növelésében, szemléletének megváltoztatásában. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fontosnak tartja, és szívesen támogatja a lakosság környezettudatosságának erősítését, mert úgy ítéli meg, hogy az igények felkeltése gyorsíthatja a kedvező folyamatokat. Nemcsak gazdasági, hanem politikai tényező is Ahhoz, hogy az emberek komolyan vegyék a környezetvédelmet, látniuk kell, hogy az ország vezetése is komolyan veszi. Bár sok változás várat még magára, a környezetvédelmi tárca vezetése, úgy gondolja, hogy elindultak azok a kedvező folyamatok, amelyek végén Magyarországon a környezetvédelem mindenki által elfogadott gazdasági és politikai 9

10 tényezővé válhat. Ehhez nemcsak a környezetvédelmi tárca megfelelő költségvetési támogatására van szükség, hanem arra is, hogy a környezetvédelem szempontjai a legfontosabb döntési folyamatok részévé váljanak. A Minisztérium ezért szeretné elérni, hogy a környezetvédelmi terület helyet kapjon a Gazdasági Kabinetben, hogy a jövőben ne szülessenek olyan jogszabályok, döntések, amelyek nem veszik figyelembe a környezet, azon keresztül pedig az ember érdekeit. Egyre inkább igazolást nyer az az előrejelzés, hogy az ország gazdasági modernizációja során a környezetvédelem és a környezetvédelmi ipar húzóágazatként szerepel majd. A környezetvédelmi beruházások jelentős része hosszabb távon megtérül, és közvetlenül is hozzájárul az ipar és gazdaság fejlődéséhez. A fejlett színvonal és a növekvő termelékenységnek munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő, beruházásösztönző hatása is van. A legfontosabb azonban az, hogy a környezetvédelmi fejlesztéseknek köszönhetően mindenki nyer, hiszen a segítségükkel valamennyien tisztább környezetben, tisztább Európában élhetünk majd. 10

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban Dr. Pál Tibor Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban (Miről lesz szó?) Hazai számvitel környezete

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Nulla Hulladékos Települések Hálózata Graczka Sylvia

Nulla Hulladékos Települések Hálózata Graczka Sylvia Nulla Hulladékos Települések Hálózata Graczka Sylvia XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia A konzultáció alapja: nyilvános környezeti adatok» Az OKIR rendszert a nyilvánosság számára is használhatóvá

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Vidékfejlesztési menedzsment és marketing e-learning - VETÉSFORGÓ

Vidékfejlesztési menedzsment és marketing e-learning - VETÉSFORGÓ Vidékfejlesztési menedzsment és marketing e-learning - VETÉSFORGÓ Környezetgazdálkodás környezetpolitika Az utóbbi évtizedekben kénytelenek voltunk belátni, hogy a környezetvédelem nem választható külön

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy --- --- Rendelet száma Tárgy 1/2012. (I. 11.) Az önkormányzati

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

,, Szamostatárfalva belterületi

,, Szamostatárfalva belterületi ,, Szamostatárfalva belterületi és külterületi útfelújítás '' Tisztelt Olvasó! Szamostatárfalva Község Önkormányzat, és a helybeli lakosok számára is kiemelkedõen fontos a foglalkoztatottság növelése,

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben