Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések"

Átírás

1 Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések Dr. Faragó Katalin, Dr. Pongrácz József, Dr. Szekeres Zsuzsanna, Törôcsik Kálmán MEDITRES Egészségház, Kecskemét Kapcsolatok nélkül az ember nemcsak magányos, de nem ember többé. (Csermely Péter) A kommunikáció információk közlését vagy cseréjét, azaz kétirányú áramlását jelenti valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer útján. A magyar egészségügyben jelenleg a kommunikáció rendkívül szerteágazó és sokrétû, azonban esetleges, rendezetlen, sok esetben hiányos, így hatásfoka alacsony. A hatékony mûködéshez elengedhetetlen átgondolt és rendszerezetten mûködô információs csatornák kialakítása az egészségügyi ellátás szereplôi között. Cikkünkben bemutatjuk, hogy milyen minôségi (az Ellátásszervezô, mint a kommunikáció katalizátora; motiváltságának háttere, a meglévô kommunikációs utak fejlesztése) és mennyiségi változások (új kapcsolatrendszerek) jöttek létre az Irányított Betegellátási Modell (továbbiakban IBM) eddigi mûködése során, valamint milyen lehetôségek rejlenek a közeli és távoli jövôben a kommunikáció fejlesztése területén. BEVEZETÉS A kecskeméti MEDITRES Kft-t alapellátásban praktizáló orvosok alapították 1992-ben. Szolgáltatási köre idôközben számos OEP által finanszírozott járó beteg szakrendeléssel bôvült. Társaságunk, mint Ellátásszervezô a kezdetektôl (1999 óta) részt vesz az IBM-ben, kezdetben 12 praxis csatlakozott, jelenleg 36 háziorvos közremûködésével, kereken ember egészségügyi ellátását szervezzük. Az IBM egy új ellátás-finanszírozási modell, melynek elsôdleges célja jó minôségû, preventív szemléletû szolgáltatás kialakítása a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében, ill. költséghatékonyabb forrás allokáció ösztönzése. Az IBM-ben mind szakmai, mind finanszírozási szempontból kiemelt jelentôsége van a kommunikációnak, mivel az ellátásban dolgozók munkájának összehangolása alapvetôen szükséges a hatékony mûködéshez. A rendszerben további érdek az egészségügyi ellátásban résztvevô szolgáltatók (háziorvosi rendelôk, szakrendelôk, kórházak) és a civil szervezetek, hivatalok, önkormányzatok valamint a páciensek közötti információáramlás biztosítása. KAPCSOLATRENDSZER A LAKOSSÁG, AZ ELLÁTÓK ÉS EGYÉB INTÉZMÉNYEK KÖZÖTT A lakosság ellátásában aktívan részt vevô, ill. azt indirekten befolyásoló szereplôket, valamint a köztük lévô kapcsolatrendszert ábránk szemlélteti. Az 1. ábrán megpróbáltuk a kommunikáció lehetséges útjait minél teljesebben bemutatni. Ezek közül némelyek bár hiányosan eddig is mûködtek, ezen a területen igyekszünk sokat javítani. Új kommunikációs csatornák jelentek meg: ezek közé tartozik az IBM-hez tartozó háziorvosok közötti, a háziorvosok és a szerzôdött szolgáltatók közötti, az ellátásszervezôk közötti, az ellátásszervezôk és a(z) MEP(OEP) közötti csatornák, amelyeket folyamatosan fejlesztünk. A kommunikáció fejlesztés fô irányának kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy ezáltal a lakosság egészségi állapota, a betegek ellátása javuljon, illetve lehetôvé váljon egy költséghatékonyabb forrásallokáció. A szereplôk kommunikációhoz való jobb hozzáállását elôsegítô tényezôk alapvetôen anyagi természetûek, kivéve a betegeket (egyelôre ôk még nem motiváltak anyagilag, bár ez sokat lendítene a Modell sikerességén). Az országos kiterjesztés és a határokon átívelô kapcsolatteremtés a jövô feladata. Az ábrán látható kapcsolatok elemzésével vázoljuk fel a kecskeméti szervezôi körben a kommunikáció jelenlegi és lehetséges útjait, az IBM-en belüli célkitûzéseinket és az ehhez szükséges eszközöket, valamint elért eredményeinket, eredménymérési módszereinket. Részletesebben azokkal a területekkel foglalkozunk, melyeket jelenleg és a közeljövôben fontosnak tartunk erôsíteni, a távolabbi lehetôségeket érintôlegesen említjük. Itt jegyezzük meg, hogy minden területen az elsôdleges szempont a biztonságos adatkezelés szabályainak betartása. KOMMUNIKÁCIÓ A PÁCIENS ÉS A HÁZIORVOSI RENDELÔ DOLGOZÓI KÖZÖTT Középpontban a páciens és a háziorvosi rendelô dolgozói közötti (orvos, szakdolgozó, asszisztens, más diplomás vagy középvégzettségû dolgozó) információ csere áll, mely 24 IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER

2 1. ábra Kapcsolatrendszer a lakosság, az ellátók és egyéb intézmények között ideális esetben folyamatos és kétirányú, jelenleg azonban mindkét irányban akadozik. Kívánatos lenne, hogy az alapellátás szintjén összegzôdjön minden (a különbözô ellátási szintekrôl származó) információ a páciensrôl, hiszen a háziorvos csak így tudja befolyásolni az ellátó szintek közötti optimális betegmozgást. Fontos, hogy a háziorvos keresse a kapcsolatot pácienseivel, és tevékenységével olyan egészség magatartást képviseljen, mely egészségmegôrzô életmódra serkent, és erôsíti az egészségügyi ellátásba vetett bizalmat. A megvalósítás érdekében a következô lépéseket tesszük: kommunikációs tanfolyamok szervezése az alapellátás szereplôi részére; páciens edukáció (személyes beszélgetések során, csoportos egészségnevelési programok szervezésével, médián keresztül); nemzetközileg bizonyítottan hatékony szûrôvizsgálatok népszerûsítése, lebonyolítása. Ennek eredményeképpen az elvégzett szûrôvizsgálatok száma növekedett, jobb lett a betegség felderítettség és a gondozásba vétel. Legnagyobb sikerünk a háziorvosba vetett bizalom növekedése, mely a betegutak rövidülését, a párhuzamos ellátások arányának csökkenését eredményezte. Ezeket az eredményeket tükrözi, hogy az átszûrtség aránya javult, a gondozottak köre bôvült a kivizsgálások számának növekedése nélkül. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM-BEN DOLGOZÓ HÁZIORVOSOK KÖZÖTT Az adott Szervezôhöz tartozó praxisok közötti információcsere szakmai és etikai kontrollként is funkcionál. A hazai körülmények között általában a háziorvosok elmagányosodása jellemzô. A helyzet megváltoztatására való törekvésnek tekinthetô a továbbképzési pontrendszer bevezetése, amely a szakmai konferenciákon való részvételre ösztönöz. Az ösztönzôrendszer lényege, hogy az elôadásokon, megbeszéléseken, továbbképzéseken való megjelenés különbözô számú pontot ér (ugyanúgy, mint a szakorvosi pontrendszerben). Amikor az év végén az OEP megküldi a bevételi többlet mértékét, egy elôre elfogadott rendszerben kerül elosztásra a kiutalt pénz. Ebben az esetben a pénz egy bizonyos százalékát a képzéseken való megjelenés díjazására fordítjuk, természetesen az összegyûjtött pontok arányában. Az IBM egyik legnagyobb eredményének tekintjük, hogy a résztvevôk egyre közelebb kerülnek egymáshoz mind szakmailag, mind emberileg. A szakellátásban megszokott referáláshoz hasonló, a körülményekhez igazodó konzultációs rendszert valósítottunk meg. Ennek keretein belül kéthetente havonta megbeszéléseket tartunk. Az aktív részvételben a háziorvos szakmailag és anyagilag is érdekelt, többek között ezért is magas a részvételi arány. Az asszisztencia részére hasonló jellegû összejöveteleket szervezünk. A folyamatos kapcsolattartást a telekommunikáció nagymértékben egyszerûsíti és lerövidíti, ezért minden résztvevô számára kötelezô informatikai tanfolyam keretében külön hangsúlyt fektettünk az Internet használat ismereteinek elsajátítására. A szellemi feltételek mellett a technikai háttér kiépítése is szinte teljesen megvalósult (a praxisok 80%-a rendelkezik Internettel, 60%-uk rendszeresen használja az IBM-en belül; ezt az arányt még az idén 100%-ra kell emelnünk). Az Internet használatot részben úgy segítettük elô, hogy megteremtettük a hozzáférés anyagi és technikai hátterét, valamint ingyenes képzés keretében biztosítottunk lehetôséget a technika elsajátítására; részben pedig az információkhoz így tudnak naprakészen hozzájutni a háziorvosok. Ahhoz, hogy minden nap ki is nyissák a postaládájukat, az informatikus cég a programba beépítette azt, hogy amikor a háziorvos bekapcsolja a számítógépet, üzenet jelenik meg az érkezett levélrôl. Az interneten a betegek személyes adatai nem cserélôdnek (adatvédelem!), de a megbeszélések, továbbképzések idôpontjai, gazdasági információk, a protokoll készítés lépései viszont igen. IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 25

3 Partnereink visszajelzése alapján régi igényüket sikerült kielégíteni a rendszer megalkotásával. A szervezés eredményeképpen további Szervezôtôl független kapcsolatrendszer kialakulása is megindult a praxisok között. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM-BEN DOLGOZÓ HÁZIORVOSOK ÉS A SZERVEZÔ KÖZÖTT A praxisok és a Szervezô közötti információcsere mind szakmai, mind finanszírozási szempontból az IBM alappillére, mely magába foglalja a program mûködésének koordinálását, valamint a kötelezôen biztosítandó adatok átadását mindkét irányba. A praxisok havi/negyedéves idôközönként számot adnak szûrési, gondozási és prevenciós tevékenységükrôl, a napi betegforgalom maghatározott mutatóiról. Az Ellátásszervezô a kapott adatok és az OEP-tôl kapott tételes elszámolás együttes feldolgozásának eredményei alapján szakmai, finanszírozási, informatikai megoldásokat dolgoz ki. Az alkalmazás során szerzett tapasztalatok összegyûjtésével és visszacsatolásával folyamatosan fejlôdik a rendszer. Az alkalmazott eszközök megegyeznek az elôzô pontban ismertetettekkel. A zökkenômentes ügyvitel megköveteli az ellátásszervezônél kapcsolattartó személy(ek) állandó munkáját is. A háziorvosi adatszolgáltatás pontosságának javulása (határidôk betartása, tartalmi hibák csökkenése) az eredményesség fokmérôje. A javasolt megoldások alkalmazása (protokollok betartása) szintén jelzi a kapcsolat hatékonyságát. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM SZERVEZÔI KÖZÖTT Az Ellátásszervezôk munkájának országos szintû összehangolása teszi lehetôvé a tapasztalatok nemzeti népegészségügyi hasznosítását. A helyi sajátosságok figyelembe vételével kell létrehozni azokat a standardokat, melyek javítják a validitást, segítik az összehasonlíthatóságot, csökkentik a hibák arányát. Olyan tanulmányok születhetnek ez által, melyek segítik a magyar egészségügyi rendszer alakítását a végsô célkitûzés értelmében. Ilyen irányú törekvések kezdetektôl megfigyelhetôk, és az OEP támogatását is élvezik. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ELLÁTÁSSZERVEZÔJE ÉS AZ OEP (MEP) KÖZÖTT Az Ellátásszervezô a biztosító és a praxisok közötti kommunikációs közeg. A praxisok és a biztosító közötti kapcsolat az IBM megjelenése elôtt szinte kizárólag a fejkvóta alapú finanszírozás elemeit tartalmazta, ami figyelmen kívül hagyja a praxisokban folyó szakmai tevékenységet. Ez utóbbi minôségét a szûrési, gondozási, prevenciós és napi forgalmi jelentések mutatják. Ezek az adatok Ellátásszervezônél történô feldolgozás után rendszerezett formában kerülnek az OEP-hez. Ezzel párhuzamosan a háziorvos szintén az Ellátásszervezôn keresztül értesül a páciensei által máshol igénybevett szolgáltatásokról és azok költségeirôl. Az adattovábbítás túlnyomó része elektronikus formában történik. Az OEP IBM-el megbízott képviselôi és az Ellátásszervezôk között a havonként megrendezett konferenciák mellett a személyes kontaktus is állandó. Megítélésünk szerint az OEP adatszolgáltatása az eltelt évek alatt igen sokat fejlôdött, bár idônként még mindig akadozik. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ELLÁTÁSSZERVEZÔJE ÉS A SZERZÔDÖTT SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTT Egyik neuralgikus pontja a kapcsolatrendszernek az Ellátásszervezô és a szerzôdött szolgáltatók közötti kommunikáció. Szerzôdött szolgáltatók mindazok az intézmények, melyek kiegészítik az Ellátásszervezô által a körhöz tartozó biztosítottak számára nyújtott szakellátást a teljes körû természetbeni ellátás megvalósulása érdekében, és ezt szerzôdésben is rögzítik. Szakmai oldalról nézve minden résztvevô számára célszerû lenne a betegutak optimalizálása. A hazai finanszírozási rendszer sajátossága miatt azonban anyagi szempontból érdekellentét áll fenn. Ilyen körülmények között kell megtalálni a mindenki számára elônyös kapcsolódási lehetôségeket. A háziorvos munkáját nagymértékben megkönnyíti és az adatmásolás tévedéseit kiküszöböli az on-line kapcsolat kialakítása minél szélesebb körben a praxisok és a szakellátás között. Ezen rendszer lényege, hogy a szakellátó helyeken rögzített adatok automatikusan beépülnek a háziorvos saját adatbázisába. A kecskeméti Ellátásszervezô legnagyobb szerzôdött szolgáltatójával a Megyei Kórházzal még az idén teljessé válik ez a fajta elektronikus kapcsolat. Ezzel a háziorvosi program igen jelentôs része a hibalehetôségek minimalizálásával töltôdik fel. A további adatrögzítés szabályozása és a legfontosabb paramétereket tartalmazó egységes szakmai rekordkép kidolgozása távlatokat nyit a háziorvosi adatbázisnak, mint az információk kincses tárházának kiaknázásához. Az ellentétes irányú hasonló adatáramlás azaz a praxisok adatai a szakellátás felé lehetôségeinek kidolgozása adatbiztonsági okok miatt késôbbi terveink között szerepel. Hasonló fontosságú az ellátási protokollok egyeztetése, közös fejlesztése és alkalmazása minél nagyobb körben. Az egységes elvek szerinti munka és a megfelelô szakmai kapcsolat eredményeképpen az egyes ellátó szintek között mintegy kézrôl kézre adják a beteget. Ez nem csak az eredményességet, hanem az egészségügyi rendszerbe vetett bizalmat, a biztosítottak elégedettségét is erôsíti. A protokoll hûség vizsgálata, elemzése, és a visszajelzés a szolgáltatók felé a további fejlôdést biztosítják. Anyagi szempontból együttmûködési lehetôség azon területek feltérképezése, ahol a túlpörgetett igénybevétel, az indokolatlan vizsgálatok leépítése mindkét fél 26 IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER

4 számára megtakarítást eredményez. Az IBM ben szerzett tapasztalatok hozzájárulhatnak olyan rendszer kialakításához, melyben a források minél költség-hatékonyabb felhasználása egyben a szolgáltatók anyagi biztonságát is növeli. kapcsolat további fejlesztésének nincs személyi vagy tárgyi akadálya. Más hivatalok és az IBM között egyelôre komoly információ csere nem jött létre. Az IBM ellenôrzött adatai a KSH felé továbbított jelentések valóságosságát segítik elô. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ÉS A SZAKMAI SZERVEZETEK (SZAKELLÁTÁS, SÜRGÔSSÉGI BETEGELLÁTÁS, SZAKMAI KOLLÉGIUMOK STB.) KÖZÖTT Ide soroltuk az összes szakellátást, melyekkel az Ellátásszervezô nem áll szerzôdéses viszonyban, valamint az irányadó tudományos társaságokat, szakmai kollégiumokat. A nem szerzôdött szakellátókkal jellegében hasonló, de a szolgáltatók nagy száma miatt lazább kapcsolatot tudunk létesíteni, mint szerzôdött partnereinkkel. A szakmai szervek részérôl jelenleg egyirányú kapcsolat létezik: szakmai iránymutatások deklaráció szintjén. Célunk, hogy megismertessük az IBM-en belüli mûhelymunkát, és használható információkat közvetítsünk feléjük. Ennek elôfeltétele, hogy az Ellátásszervezôk egyeztessék a regionális tapasztalatokat a különbözô témákban. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ÉS A GYÓGYSZER, GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZGYÁRTÓK KÖZÖTT Ebben a kapcsolatban a kommunikáció és a szakmai tapasztalatok hasznosítása feltétlenül szükséges, az anyagi érdekek egyeztetése azonban komoly akadályokba ütközik. Az IBM célja a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök olyan felhasználása, hogy minden biztosítotthoz eljussanak a szükséges készítmények, eszközök, viszont minimalizáljuk a felesleges, esetenként káros igénybevételt. A gyártók termékeik forgalmát a lehetséges maximális szintig igyekeznek kiterjeszteni anyagi érdekeik miatt. Az IBM-ben a gyógyszerfelhasználás és a kórtörténetek statisztikai feldolgozása korrekt adatokkal járulhat hozzá a kezelések hatékonyságának hosszabb távú megítéléséhez. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ÉS A HIVATALOK (ÁNTSZ, JOGI SZERVEZETEK, MAGÁNBIZTOSÍTÓK, RENDÔRSÉG, KSH) KÖZÖTT A hivatalok közül kiemelt fontosságú számunkra az ellátás minden szintjéhez szorosan kapcsolódó állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. A Johan Béla Nemzeti Népegészségügyi Program keretében megvalósuló szervezett szûrések koordinálása az ÁNTSZ feladata. Ezek végrehajtása területünkön a helyi intézménnyel szoros együttmûködésben, folyamatos egyeztetéssel történik. Az epidemiológiai elemzésekhez, a sajátságos környezeti egészségkárosító tényezôk megismeréséhez a vizsgálataik eredményeit rendelkezésünkre bocsátják. A kétirányú KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZOK SZERVEZETEI, ILLETVE A CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTT A háziorvosi praxis szorosan kötôdik hivatalos szervéhez és a praxis tulajdonosához, a helyi önkormányzathoz. Az IBM-hez történô csatlakozáshoz az önkormányzat hozzájárulása szükséges, ennek elôfeltétele volt tájékoztatásuk a modell lényegérôl. Az önkormányzatok számára idôszakosan összefoglaljuk a modell addigi tevékenységét és az elért eredményeket ismertetjük. A legtöbb településen fôleg a községekben a praxis és a szociális ellátók között megfelelô az információcsere, ennek erôsítése segíti megvalósítani a modell célkitûzéseit. Az IBM az iskolai egészségneveléshez Kecskeméten az Ifjúság Egészségügyi Szolgálaton és a házi gyermekorvosokon keresztül, a falvakban a háziorvosok által közvetlenül kapcsolódik. A nem önkormányzati tulajdonú intézmények és más civil szervezôdések egészség nevelési tevékenységét igyekszünk megismerni, szakmai segítséget nyújtani számukra és beilleszteni programjainkba. ÖSSZEGZÉS Hazai viszonyok között az IBM az elsô próbálkozás a szövevényes információs csatornák rendszerezésére, melyet minden Ellátásszervezô saját területén az általános szempontok alapján a helyi sajátosságok figyelembe vételével dolgoz ki. A tapasztalatok összevetése eredményez országosan is alkalmazható megoldásokat. Elôrelépés történt: a páciensekkel történô kommunikáció területén a szûrés, gondozás, prevenció fontosságának, módszerének és megvalósításának egységes szempontok alapján történô közvetítésében, a résztvevô háziorvosok egymás közötti és az Ellátásszervezôvel létrejött szakmai, pénzügyi és személyes kapcsolatának megerôsítésében, a szerzôdött szolgáltatók (szakellátás) és a háziorvosok közötti információ csere gördülékenyebb megvalósulásában, a biztosító (OEP) és a háziorvosok között a szakmai és a finanszírozási érdekek közelítésében, racionalizálásában. Az elért eredmények ellenére a feladat jelentôs része (az alapok tökéletesítése és a változó körülményekhez történô alkalmazkodás) még hátra van. IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 27

5 Abban reménykedünk, hogy odaadással, összehangoltan, szakszerûen végzett munkánk megítélése egyszer olyan lesz, hogy a jogalkotók is figyelembe vehetik eredményeinket, amelyekre támaszkodva a magyar egészségügy a jelenlegi átmeneti állapotból egy magasabb szervezettségi szintre emelhetô. Olyan szintre, amelyben a betegek nem érzik magukat kiszolgáltatottnak, az egészségügyben dolgozók pedig nem küszködnek megalázó napi anyagi és morális gondokkal. Dr. Faragó Katalin és Dr. Pongrácz József 1992-ben megalakították a MEDITRES Kft-t. A Kft a megalakulás évében saját erô bevonásával, hitel felvétellel és önkormányzati pályázaton nyert pénzforrás felhasználásával Kecskeméten Egészségházat épített. Az itt végzett összehangolt háziorvosi és szakorvosi munka megalapozta az 1996-ban a Népjóléti Minisztérium által meghirdetett Csoportpraxis pályázat elnyerését. Ennek folytatása volt az OEP által elindított Irányított Betegellátási Modellkísérlet, amelynek a kezdetektôl a mai napig résztvevôje a MEDITRES Kft. Ellátás szervezôi munkája során több mint harminc praxis közel hatvanezer páciensének egészségügyi ellátását szervezi, összehangolja. A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Faragó Katalin 1973-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán ig Kecskeméten a Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályán dolgozott, ebben az évben belgyógyászatból szakvizsgát tett ig ugyanezen kórház Rendelô Intézetében belgyógyászati szakrendelésen végezte hivatását tôl háziorvosi és foglalkozás egészségügyi feladatokat lát el Kecskeméten ben foglakozás egészségügybôl, 1997-ben háziorvostanból szakvizsgázott. Háziorvos férjével három gyermeket nevelnek. Dr. Pongrácz József 1969-ben érettségizett Pannonhalmán ben szerzett általános orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen ig a Kecskeméti Megyei Kórház Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Osztályán dolgozott, ugyanebben az évben ebbôl a szakterületbôl szakvizsgát tett tôl házi gyermekorvos Kecskeméten. Nôs, négy gyermeket nevel feleségével, aki szintén gyermekorvos. Dr. Szekeres Zsuzsanna A Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Általános Orvosi Szakán végzett ben. Általános orvosi diploma Summa Cum Laude minôsítéssel szerezte meg. Szemész szakvizsga Kiválóan megfelelt minôsítéssel (2001) és 1997 között a Központi Katonai Kórház Pszichiátriai Osztályán dolgozott január elsejétôl november 30-ig a kecskeméti Repülôkórház szemészeti osztályán volt alkalmazásban. Több szemészeti klinikán tevékenykedett gyakornokként ben szemészetbôl szakvizsgát tett, majd december elseje óta a MEDITRES Egészségház orvos-igazgatója. Törôcsik Kálmán 1998-ban érettségizett a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában. A Szegedi Tudományegyetem általános Orvostudományi Kar negyedéves hallgatója. Családi kötôdése folytán az Irányított Betegellátás megszületése óta figyelemmel kíséri az eseményeket. Érdekli az orvosi informatika, különösen annak még kihasználatlan lehetôségei az egészségügyi kommunikációban. 28 IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó Gyurisné Pethő Zsuzsanna és Makay Anikó. 1 Szervezett emlőrák-szűrés

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés, innováció

Kutatás-fejlesztés, innováció Az ellátás minősége a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóknál Dr. Papik Kornél (Országos Gerincgyógyászati Központ, Budai Egészségközpont Szakkórháza) I. Egészségközpont Magán járóbeteg-ellátás Teljes

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba

Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba I. Felhasználóbarát szoftver használata a személyzet támasza, a praxis lelke A program adta lehetőségek 100%-os kihasználása, ezáltal plusz

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI RENDSZERRŐL

IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI RENDSZERRŐL ÉRTÉKELÉS AZ IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI RENDSZERRŐL I.) Szabályzó rendszer 2003. évi változásai A 2003. év során az irányított betegellátási rendszer továbbfejlesztéséről rendelkező jogszabályi környezetben

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van.

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Budapesti gyermek-intézmények gyermek-dietetikai ellátása Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Gyermekkorban

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Medicina 2000 Szakellátási Konferencia Balatonfüred 2008.

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csatári Péter: Csoportja 06/70-949-2215 és a Szegedi Tudományegyetem Boros István: Általános 06/20 Orvostudományi 522-0053 Kara közösen bemutatja:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat

45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJA... 3 2 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLRENDSZERE... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 4 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK... 8 5 KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Lehetséges-e rendszerszerű minőségfejlesztés a neonatológiai sürgősségi ellátásban?

Lehetséges-e rendszerszerű minőségfejlesztés a neonatológiai sürgősségi ellátásban? Lehetséges-e rendszerszerű minőségfejlesztés a neonatológiai sürgősségi ellátásban? Széll András dr., Dudás Gábor, Somogyvári Zsolt dr. Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat Prekoncepciók Megnövekedett

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály

Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály Magyar Kórház Szövetség 1931. június 5-én alapították a Magyarország Klinikáinak és Kórházainak Szövetségét 1970. június 15-én újból

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

A gyógyszertár gazdálkodása, informatikai támogatása. Visegrád, 2004. június 5.-6. Dr. Torma Árpád

A gyógyszertár gazdálkodása, informatikai támogatása. Visegrád, 2004. június 5.-6. Dr. Torma Árpád A gyógyszertár gazdálkodása, informatikai támogatása Visegrád, 2004. június 5.-6. Dr. Torma Árpád A QB-Pharma programcsomag felhasználási lehetőségei a vállalkozás gazdasági helyzetének értékelésében I.

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csoportja Péter: 06/70-949-2215 és a Csatári Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara közösen bemutatja: PROGRAMFÜZET Szervező:

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR4 dokumentum A kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények által használt adatgyűjtő kérdőívek egységes struktúrájára és tartalmi elemeire tett javaslat(ok), amely a kora gyermekkori ellátásban

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

Egészségügy. 1. Az egészségügyi ellátás színvonala a Szlovák Köztársaságban

Egészségügy. 1. Az egészségügyi ellátás színvonala a Szlovák Köztársaságban Egészségügy Az egészségügy olyan ágazat, amely komoly kihívások elé állítja az állam közpolitikáját. A fő cél a lakosság egészségi állapotának javítása, annak elérése, hogy a polgárok elégedettek legyenek

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok fejlesztési irányai Az alapellátás megerősítésének első tervezett lépései

A háziorvosi szolgálatok fejlesztési irányai Az alapellátás megerősítésének első tervezett lépései A háziorvosi szolgálatok fejlesztési irányai Az alapellátás megerősítésének első tervezett lépései Dr. Szócska Miklós Dr. Beneda Attila 2010. december 14. A háziorvoslás stratégiai fontosságú, MERT a háziorvosi

Részletesebben

Éljünk a lehetőségekkel! Prevenciós programok és megvalósításuk

Éljünk a lehetőségekkel! Prevenciós programok és megvalósításuk Éljünk a lehetőségekkel! Prevenciós programok és megvalósításuk Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Ételed az életed! Táplálkozás egészség megelőzés Budapest, 2005. november 12. Népegészségügyi

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Népegészségügyi fókuszú alapellátásszervezési

Népegészségügyi fókuszú alapellátásszervezési Svájci - Magyar Együttműködési Program 8. prioritás Népegészségügyi fókuszú alapellátásszervezési modellprogram 2012-16. 1. Dia 2012.08.02. 11:51 Mi történt eddig? Mi van folyamatban? 1 Projekt ötlet alapkoncepciója

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek!

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek! MEGHÍVÓ 2011. március 18. Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B www.mbcs.hu Mindenkinek becsengettek! Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében Tisztelettel

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4.

A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4. A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4. A PROJEKT KÉPZÉSEI KÉPZÉSFEJLESZTÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE A védőnői és háziorvosi ellátással kapcsolatban a minőségi munkavégzés iránti igény

Részletesebben

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását.

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 16-ої сесії VI скликання від 05.12. 2013р. 305 м.берегово _ VI _összehívású_16_ülésszaka 2013.12.05.én kelt 305

Részletesebben

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei A telemedicinális projekt szerepe és előnyei Bevezető A hazai egészségügy helyzetének érdemi javításának kulcsa az egészségügyi szolgáltatások átfogó működés-szervezési modernizációja. Ez az egészség megőrzésével

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

Dr. Juhász Zsuzsanna Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület elnöke

Dr. Juhász Zsuzsanna Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület elnöke Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Tel.: 06-23-310-135 Tarjáni István polgármester Egészségügyi és Szociális Bizottság Képviselő Testület Tárgy: Az Egészséges Biatorbágyért

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben