Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések"

Átírás

1 Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések Dr. Faragó Katalin, Dr. Pongrácz József, Dr. Szekeres Zsuzsanna, Törôcsik Kálmán MEDITRES Egészségház, Kecskemét Kapcsolatok nélkül az ember nemcsak magányos, de nem ember többé. (Csermely Péter) A kommunikáció információk közlését vagy cseréjét, azaz kétirányú áramlását jelenti valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer útján. A magyar egészségügyben jelenleg a kommunikáció rendkívül szerteágazó és sokrétû, azonban esetleges, rendezetlen, sok esetben hiányos, így hatásfoka alacsony. A hatékony mûködéshez elengedhetetlen átgondolt és rendszerezetten mûködô információs csatornák kialakítása az egészségügyi ellátás szereplôi között. Cikkünkben bemutatjuk, hogy milyen minôségi (az Ellátásszervezô, mint a kommunikáció katalizátora; motiváltságának háttere, a meglévô kommunikációs utak fejlesztése) és mennyiségi változások (új kapcsolatrendszerek) jöttek létre az Irányított Betegellátási Modell (továbbiakban IBM) eddigi mûködése során, valamint milyen lehetôségek rejlenek a közeli és távoli jövôben a kommunikáció fejlesztése területén. BEVEZETÉS A kecskeméti MEDITRES Kft-t alapellátásban praktizáló orvosok alapították 1992-ben. Szolgáltatási köre idôközben számos OEP által finanszírozott járó beteg szakrendeléssel bôvült. Társaságunk, mint Ellátásszervezô a kezdetektôl (1999 óta) részt vesz az IBM-ben, kezdetben 12 praxis csatlakozott, jelenleg 36 háziorvos közremûködésével, kereken ember egészségügyi ellátását szervezzük. Az IBM egy új ellátás-finanszírozási modell, melynek elsôdleges célja jó minôségû, preventív szemléletû szolgáltatás kialakítása a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében, ill. költséghatékonyabb forrás allokáció ösztönzése. Az IBM-ben mind szakmai, mind finanszírozási szempontból kiemelt jelentôsége van a kommunikációnak, mivel az ellátásban dolgozók munkájának összehangolása alapvetôen szükséges a hatékony mûködéshez. A rendszerben további érdek az egészségügyi ellátásban résztvevô szolgáltatók (háziorvosi rendelôk, szakrendelôk, kórházak) és a civil szervezetek, hivatalok, önkormányzatok valamint a páciensek közötti információáramlás biztosítása. KAPCSOLATRENDSZER A LAKOSSÁG, AZ ELLÁTÓK ÉS EGYÉB INTÉZMÉNYEK KÖZÖTT A lakosság ellátásában aktívan részt vevô, ill. azt indirekten befolyásoló szereplôket, valamint a köztük lévô kapcsolatrendszert ábránk szemlélteti. Az 1. ábrán megpróbáltuk a kommunikáció lehetséges útjait minél teljesebben bemutatni. Ezek közül némelyek bár hiányosan eddig is mûködtek, ezen a területen igyekszünk sokat javítani. Új kommunikációs csatornák jelentek meg: ezek közé tartozik az IBM-hez tartozó háziorvosok közötti, a háziorvosok és a szerzôdött szolgáltatók közötti, az ellátásszervezôk közötti, az ellátásszervezôk és a(z) MEP(OEP) közötti csatornák, amelyeket folyamatosan fejlesztünk. A kommunikáció fejlesztés fô irányának kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy ezáltal a lakosság egészségi állapota, a betegek ellátása javuljon, illetve lehetôvé váljon egy költséghatékonyabb forrásallokáció. A szereplôk kommunikációhoz való jobb hozzáállását elôsegítô tényezôk alapvetôen anyagi természetûek, kivéve a betegeket (egyelôre ôk még nem motiváltak anyagilag, bár ez sokat lendítene a Modell sikerességén). Az országos kiterjesztés és a határokon átívelô kapcsolatteremtés a jövô feladata. Az ábrán látható kapcsolatok elemzésével vázoljuk fel a kecskeméti szervezôi körben a kommunikáció jelenlegi és lehetséges útjait, az IBM-en belüli célkitûzéseinket és az ehhez szükséges eszközöket, valamint elért eredményeinket, eredménymérési módszereinket. Részletesebben azokkal a területekkel foglalkozunk, melyeket jelenleg és a közeljövôben fontosnak tartunk erôsíteni, a távolabbi lehetôségeket érintôlegesen említjük. Itt jegyezzük meg, hogy minden területen az elsôdleges szempont a biztonságos adatkezelés szabályainak betartása. KOMMUNIKÁCIÓ A PÁCIENS ÉS A HÁZIORVOSI RENDELÔ DOLGOZÓI KÖZÖTT Középpontban a páciens és a háziorvosi rendelô dolgozói közötti (orvos, szakdolgozó, asszisztens, más diplomás vagy középvégzettségû dolgozó) információ csere áll, mely 24 IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER

2 1. ábra Kapcsolatrendszer a lakosság, az ellátók és egyéb intézmények között ideális esetben folyamatos és kétirányú, jelenleg azonban mindkét irányban akadozik. Kívánatos lenne, hogy az alapellátás szintjén összegzôdjön minden (a különbözô ellátási szintekrôl származó) információ a páciensrôl, hiszen a háziorvos csak így tudja befolyásolni az ellátó szintek közötti optimális betegmozgást. Fontos, hogy a háziorvos keresse a kapcsolatot pácienseivel, és tevékenységével olyan egészség magatartást képviseljen, mely egészségmegôrzô életmódra serkent, és erôsíti az egészségügyi ellátásba vetett bizalmat. A megvalósítás érdekében a következô lépéseket tesszük: kommunikációs tanfolyamok szervezése az alapellátás szereplôi részére; páciens edukáció (személyes beszélgetések során, csoportos egészségnevelési programok szervezésével, médián keresztül); nemzetközileg bizonyítottan hatékony szûrôvizsgálatok népszerûsítése, lebonyolítása. Ennek eredményeképpen az elvégzett szûrôvizsgálatok száma növekedett, jobb lett a betegség felderítettség és a gondozásba vétel. Legnagyobb sikerünk a háziorvosba vetett bizalom növekedése, mely a betegutak rövidülését, a párhuzamos ellátások arányának csökkenését eredményezte. Ezeket az eredményeket tükrözi, hogy az átszûrtség aránya javult, a gondozottak köre bôvült a kivizsgálások számának növekedése nélkül. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM-BEN DOLGOZÓ HÁZIORVOSOK KÖZÖTT Az adott Szervezôhöz tartozó praxisok közötti információcsere szakmai és etikai kontrollként is funkcionál. A hazai körülmények között általában a háziorvosok elmagányosodása jellemzô. A helyzet megváltoztatására való törekvésnek tekinthetô a továbbképzési pontrendszer bevezetése, amely a szakmai konferenciákon való részvételre ösztönöz. Az ösztönzôrendszer lényege, hogy az elôadásokon, megbeszéléseken, továbbképzéseken való megjelenés különbözô számú pontot ér (ugyanúgy, mint a szakorvosi pontrendszerben). Amikor az év végén az OEP megküldi a bevételi többlet mértékét, egy elôre elfogadott rendszerben kerül elosztásra a kiutalt pénz. Ebben az esetben a pénz egy bizonyos százalékát a képzéseken való megjelenés díjazására fordítjuk, természetesen az összegyûjtött pontok arányában. Az IBM egyik legnagyobb eredményének tekintjük, hogy a résztvevôk egyre közelebb kerülnek egymáshoz mind szakmailag, mind emberileg. A szakellátásban megszokott referáláshoz hasonló, a körülményekhez igazodó konzultációs rendszert valósítottunk meg. Ennek keretein belül kéthetente havonta megbeszéléseket tartunk. Az aktív részvételben a háziorvos szakmailag és anyagilag is érdekelt, többek között ezért is magas a részvételi arány. Az asszisztencia részére hasonló jellegû összejöveteleket szervezünk. A folyamatos kapcsolattartást a telekommunikáció nagymértékben egyszerûsíti és lerövidíti, ezért minden résztvevô számára kötelezô informatikai tanfolyam keretében külön hangsúlyt fektettünk az Internet használat ismereteinek elsajátítására. A szellemi feltételek mellett a technikai háttér kiépítése is szinte teljesen megvalósult (a praxisok 80%-a rendelkezik Internettel, 60%-uk rendszeresen használja az IBM-en belül; ezt az arányt még az idén 100%-ra kell emelnünk). Az Internet használatot részben úgy segítettük elô, hogy megteremtettük a hozzáférés anyagi és technikai hátterét, valamint ingyenes képzés keretében biztosítottunk lehetôséget a technika elsajátítására; részben pedig az információkhoz így tudnak naprakészen hozzájutni a háziorvosok. Ahhoz, hogy minden nap ki is nyissák a postaládájukat, az informatikus cég a programba beépítette azt, hogy amikor a háziorvos bekapcsolja a számítógépet, üzenet jelenik meg az érkezett levélrôl. Az interneten a betegek személyes adatai nem cserélôdnek (adatvédelem!), de a megbeszélések, továbbképzések idôpontjai, gazdasági információk, a protokoll készítés lépései viszont igen. IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 25

3 Partnereink visszajelzése alapján régi igényüket sikerült kielégíteni a rendszer megalkotásával. A szervezés eredményeképpen további Szervezôtôl független kapcsolatrendszer kialakulása is megindult a praxisok között. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM-BEN DOLGOZÓ HÁZIORVOSOK ÉS A SZERVEZÔ KÖZÖTT A praxisok és a Szervezô közötti információcsere mind szakmai, mind finanszírozási szempontból az IBM alappillére, mely magába foglalja a program mûködésének koordinálását, valamint a kötelezôen biztosítandó adatok átadását mindkét irányba. A praxisok havi/negyedéves idôközönként számot adnak szûrési, gondozási és prevenciós tevékenységükrôl, a napi betegforgalom maghatározott mutatóiról. Az Ellátásszervezô a kapott adatok és az OEP-tôl kapott tételes elszámolás együttes feldolgozásának eredményei alapján szakmai, finanszírozási, informatikai megoldásokat dolgoz ki. Az alkalmazás során szerzett tapasztalatok összegyûjtésével és visszacsatolásával folyamatosan fejlôdik a rendszer. Az alkalmazott eszközök megegyeznek az elôzô pontban ismertetettekkel. A zökkenômentes ügyvitel megköveteli az ellátásszervezônél kapcsolattartó személy(ek) állandó munkáját is. A háziorvosi adatszolgáltatás pontosságának javulása (határidôk betartása, tartalmi hibák csökkenése) az eredményesség fokmérôje. A javasolt megoldások alkalmazása (protokollok betartása) szintén jelzi a kapcsolat hatékonyságát. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM SZERVEZÔI KÖZÖTT Az Ellátásszervezôk munkájának országos szintû összehangolása teszi lehetôvé a tapasztalatok nemzeti népegészségügyi hasznosítását. A helyi sajátosságok figyelembe vételével kell létrehozni azokat a standardokat, melyek javítják a validitást, segítik az összehasonlíthatóságot, csökkentik a hibák arányát. Olyan tanulmányok születhetnek ez által, melyek segítik a magyar egészségügyi rendszer alakítását a végsô célkitûzés értelmében. Ilyen irányú törekvések kezdetektôl megfigyelhetôk, és az OEP támogatását is élvezik. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ELLÁTÁSSZERVEZÔJE ÉS AZ OEP (MEP) KÖZÖTT Az Ellátásszervezô a biztosító és a praxisok közötti kommunikációs közeg. A praxisok és a biztosító közötti kapcsolat az IBM megjelenése elôtt szinte kizárólag a fejkvóta alapú finanszírozás elemeit tartalmazta, ami figyelmen kívül hagyja a praxisokban folyó szakmai tevékenységet. Ez utóbbi minôségét a szûrési, gondozási, prevenciós és napi forgalmi jelentések mutatják. Ezek az adatok Ellátásszervezônél történô feldolgozás után rendszerezett formában kerülnek az OEP-hez. Ezzel párhuzamosan a háziorvos szintén az Ellátásszervezôn keresztül értesül a páciensei által máshol igénybevett szolgáltatásokról és azok költségeirôl. Az adattovábbítás túlnyomó része elektronikus formában történik. Az OEP IBM-el megbízott képviselôi és az Ellátásszervezôk között a havonként megrendezett konferenciák mellett a személyes kontaktus is állandó. Megítélésünk szerint az OEP adatszolgáltatása az eltelt évek alatt igen sokat fejlôdött, bár idônként még mindig akadozik. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ELLÁTÁSSZERVEZÔJE ÉS A SZERZÔDÖTT SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTT Egyik neuralgikus pontja a kapcsolatrendszernek az Ellátásszervezô és a szerzôdött szolgáltatók közötti kommunikáció. Szerzôdött szolgáltatók mindazok az intézmények, melyek kiegészítik az Ellátásszervezô által a körhöz tartozó biztosítottak számára nyújtott szakellátást a teljes körû természetbeni ellátás megvalósulása érdekében, és ezt szerzôdésben is rögzítik. Szakmai oldalról nézve minden résztvevô számára célszerû lenne a betegutak optimalizálása. A hazai finanszírozási rendszer sajátossága miatt azonban anyagi szempontból érdekellentét áll fenn. Ilyen körülmények között kell megtalálni a mindenki számára elônyös kapcsolódási lehetôségeket. A háziorvos munkáját nagymértékben megkönnyíti és az adatmásolás tévedéseit kiküszöböli az on-line kapcsolat kialakítása minél szélesebb körben a praxisok és a szakellátás között. Ezen rendszer lényege, hogy a szakellátó helyeken rögzített adatok automatikusan beépülnek a háziorvos saját adatbázisába. A kecskeméti Ellátásszervezô legnagyobb szerzôdött szolgáltatójával a Megyei Kórházzal még az idén teljessé válik ez a fajta elektronikus kapcsolat. Ezzel a háziorvosi program igen jelentôs része a hibalehetôségek minimalizálásával töltôdik fel. A további adatrögzítés szabályozása és a legfontosabb paramétereket tartalmazó egységes szakmai rekordkép kidolgozása távlatokat nyit a háziorvosi adatbázisnak, mint az információk kincses tárházának kiaknázásához. Az ellentétes irányú hasonló adatáramlás azaz a praxisok adatai a szakellátás felé lehetôségeinek kidolgozása adatbiztonsági okok miatt késôbbi terveink között szerepel. Hasonló fontosságú az ellátási protokollok egyeztetése, közös fejlesztése és alkalmazása minél nagyobb körben. Az egységes elvek szerinti munka és a megfelelô szakmai kapcsolat eredményeképpen az egyes ellátó szintek között mintegy kézrôl kézre adják a beteget. Ez nem csak az eredményességet, hanem az egészségügyi rendszerbe vetett bizalmat, a biztosítottak elégedettségét is erôsíti. A protokoll hûség vizsgálata, elemzése, és a visszajelzés a szolgáltatók felé a további fejlôdést biztosítják. Anyagi szempontból együttmûködési lehetôség azon területek feltérképezése, ahol a túlpörgetett igénybevétel, az indokolatlan vizsgálatok leépítése mindkét fél 26 IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER

4 számára megtakarítást eredményez. Az IBM ben szerzett tapasztalatok hozzájárulhatnak olyan rendszer kialakításához, melyben a források minél költség-hatékonyabb felhasználása egyben a szolgáltatók anyagi biztonságát is növeli. kapcsolat további fejlesztésének nincs személyi vagy tárgyi akadálya. Más hivatalok és az IBM között egyelôre komoly információ csere nem jött létre. Az IBM ellenôrzött adatai a KSH felé továbbított jelentések valóságosságát segítik elô. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ÉS A SZAKMAI SZERVEZETEK (SZAKELLÁTÁS, SÜRGÔSSÉGI BETEGELLÁTÁS, SZAKMAI KOLLÉGIUMOK STB.) KÖZÖTT Ide soroltuk az összes szakellátást, melyekkel az Ellátásszervezô nem áll szerzôdéses viszonyban, valamint az irányadó tudományos társaságokat, szakmai kollégiumokat. A nem szerzôdött szakellátókkal jellegében hasonló, de a szolgáltatók nagy száma miatt lazább kapcsolatot tudunk létesíteni, mint szerzôdött partnereinkkel. A szakmai szervek részérôl jelenleg egyirányú kapcsolat létezik: szakmai iránymutatások deklaráció szintjén. Célunk, hogy megismertessük az IBM-en belüli mûhelymunkát, és használható információkat közvetítsünk feléjük. Ennek elôfeltétele, hogy az Ellátásszervezôk egyeztessék a regionális tapasztalatokat a különbözô témákban. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ÉS A GYÓGYSZER, GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZGYÁRTÓK KÖZÖTT Ebben a kapcsolatban a kommunikáció és a szakmai tapasztalatok hasznosítása feltétlenül szükséges, az anyagi érdekek egyeztetése azonban komoly akadályokba ütközik. Az IBM célja a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök olyan felhasználása, hogy minden biztosítotthoz eljussanak a szükséges készítmények, eszközök, viszont minimalizáljuk a felesleges, esetenként káros igénybevételt. A gyártók termékeik forgalmát a lehetséges maximális szintig igyekeznek kiterjeszteni anyagi érdekeik miatt. Az IBM-ben a gyógyszerfelhasználás és a kórtörténetek statisztikai feldolgozása korrekt adatokkal járulhat hozzá a kezelések hatékonyságának hosszabb távú megítéléséhez. KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ÉS A HIVATALOK (ÁNTSZ, JOGI SZERVEZETEK, MAGÁNBIZTOSÍTÓK, RENDÔRSÉG, KSH) KÖZÖTT A hivatalok közül kiemelt fontosságú számunkra az ellátás minden szintjéhez szorosan kapcsolódó állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. A Johan Béla Nemzeti Népegészségügyi Program keretében megvalósuló szervezett szûrések koordinálása az ÁNTSZ feladata. Ezek végrehajtása területünkön a helyi intézménnyel szoros együttmûködésben, folyamatos egyeztetéssel történik. Az epidemiológiai elemzésekhez, a sajátságos környezeti egészségkárosító tényezôk megismeréséhez a vizsgálataik eredményeit rendelkezésünkre bocsátják. A kétirányú KOMMUNIKÁCIÓ AZ IBM ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZOK SZERVEZETEI, ILLETVE A CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTT A háziorvosi praxis szorosan kötôdik hivatalos szervéhez és a praxis tulajdonosához, a helyi önkormányzathoz. Az IBM-hez történô csatlakozáshoz az önkormányzat hozzájárulása szükséges, ennek elôfeltétele volt tájékoztatásuk a modell lényegérôl. Az önkormányzatok számára idôszakosan összefoglaljuk a modell addigi tevékenységét és az elért eredményeket ismertetjük. A legtöbb településen fôleg a községekben a praxis és a szociális ellátók között megfelelô az információcsere, ennek erôsítése segíti megvalósítani a modell célkitûzéseit. Az IBM az iskolai egészségneveléshez Kecskeméten az Ifjúság Egészségügyi Szolgálaton és a házi gyermekorvosokon keresztül, a falvakban a háziorvosok által közvetlenül kapcsolódik. A nem önkormányzati tulajdonú intézmények és más civil szervezôdések egészség nevelési tevékenységét igyekszünk megismerni, szakmai segítséget nyújtani számukra és beilleszteni programjainkba. ÖSSZEGZÉS Hazai viszonyok között az IBM az elsô próbálkozás a szövevényes információs csatornák rendszerezésére, melyet minden Ellátásszervezô saját területén az általános szempontok alapján a helyi sajátosságok figyelembe vételével dolgoz ki. A tapasztalatok összevetése eredményez országosan is alkalmazható megoldásokat. Elôrelépés történt: a páciensekkel történô kommunikáció területén a szûrés, gondozás, prevenció fontosságának, módszerének és megvalósításának egységes szempontok alapján történô közvetítésében, a résztvevô háziorvosok egymás közötti és az Ellátásszervezôvel létrejött szakmai, pénzügyi és személyes kapcsolatának megerôsítésében, a szerzôdött szolgáltatók (szakellátás) és a háziorvosok közötti információ csere gördülékenyebb megvalósulásában, a biztosító (OEP) és a háziorvosok között a szakmai és a finanszírozási érdekek közelítésében, racionalizálásában. Az elért eredmények ellenére a feladat jelentôs része (az alapok tökéletesítése és a változó körülményekhez történô alkalmazkodás) még hátra van. IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 27

5 Abban reménykedünk, hogy odaadással, összehangoltan, szakszerûen végzett munkánk megítélése egyszer olyan lesz, hogy a jogalkotók is figyelembe vehetik eredményeinket, amelyekre támaszkodva a magyar egészségügy a jelenlegi átmeneti állapotból egy magasabb szervezettségi szintre emelhetô. Olyan szintre, amelyben a betegek nem érzik magukat kiszolgáltatottnak, az egészségügyben dolgozók pedig nem küszködnek megalázó napi anyagi és morális gondokkal. Dr. Faragó Katalin és Dr. Pongrácz József 1992-ben megalakították a MEDITRES Kft-t. A Kft a megalakulás évében saját erô bevonásával, hitel felvétellel és önkormányzati pályázaton nyert pénzforrás felhasználásával Kecskeméten Egészségházat épített. Az itt végzett összehangolt háziorvosi és szakorvosi munka megalapozta az 1996-ban a Népjóléti Minisztérium által meghirdetett Csoportpraxis pályázat elnyerését. Ennek folytatása volt az OEP által elindított Irányított Betegellátási Modellkísérlet, amelynek a kezdetektôl a mai napig résztvevôje a MEDITRES Kft. Ellátás szervezôi munkája során több mint harminc praxis közel hatvanezer páciensének egészségügyi ellátását szervezi, összehangolja. A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Faragó Katalin 1973-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán ig Kecskeméten a Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályán dolgozott, ebben az évben belgyógyászatból szakvizsgát tett ig ugyanezen kórház Rendelô Intézetében belgyógyászati szakrendelésen végezte hivatását tôl háziorvosi és foglalkozás egészségügyi feladatokat lát el Kecskeméten ben foglakozás egészségügybôl, 1997-ben háziorvostanból szakvizsgázott. Háziorvos férjével három gyermeket nevelnek. Dr. Pongrácz József 1969-ben érettségizett Pannonhalmán ben szerzett általános orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen ig a Kecskeméti Megyei Kórház Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Osztályán dolgozott, ugyanebben az évben ebbôl a szakterületbôl szakvizsgát tett tôl házi gyermekorvos Kecskeméten. Nôs, négy gyermeket nevel feleségével, aki szintén gyermekorvos. Dr. Szekeres Zsuzsanna A Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Általános Orvosi Szakán végzett ben. Általános orvosi diploma Summa Cum Laude minôsítéssel szerezte meg. Szemész szakvizsga Kiválóan megfelelt minôsítéssel (2001) és 1997 között a Központi Katonai Kórház Pszichiátriai Osztályán dolgozott január elsejétôl november 30-ig a kecskeméti Repülôkórház szemészeti osztályán volt alkalmazásban. Több szemészeti klinikán tevékenykedett gyakornokként ben szemészetbôl szakvizsgát tett, majd december elseje óta a MEDITRES Egészségház orvos-igazgatója. Törôcsik Kálmán 1998-ban érettségizett a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában. A Szegedi Tudományegyetem általános Orvostudományi Kar negyedéves hallgatója. Családi kötôdése folytán az Irányított Betegellátás megszületése óta figyelemmel kíséri az eseményeket. Érdekli az orvosi informatika, különösen annak még kihasználatlan lehetôségei az egészségügyi kommunikációban. 28 IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével

A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével dr. Móczár Csaba Irinyi utcai Háziorvosi Rendelő, Kecskemét 20 éves MaMMa Zrt A háziorvos szűrési tevékenysége Egészségügyi

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével

A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével dr. Móczár Csaba Irinyi utcai Háziorvosi Rendelő, Kecskemét 20 éves MaMMa Zrt A háziorvos szűrési tevékenysége Egészségügyi

Részletesebben

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó Gyurisné Pethő Zsuzsanna és Makay Anikó. 1 Szervezett emlőrák-szűrés

Részletesebben

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT 2015.06.11. DR. KOVÁCS RITA SZAKMAI KOORDINÁTOR A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSE Az alprojekt rövid és hosszú távú céljai Kommunikációs

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

DR. VARGA ZSUZSANNA BKS RESEARCH KFT. ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, HATVAN

DR. VARGA ZSUZSANNA BKS RESEARCH KFT. ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, HATVAN Háziorvosok szerepe és fontossága a klinikai kutatások során. A beteg, a szponzor és a vizsgálóorvos szemszögéből DR. VARGA ZSUZSANNA BKS RESEARCH KFT. ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, HATVAN Háziorvos

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba

Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba I. Felhasználóbarát szoftver használata a személyzet támasza, a praxis lelke A program adta lehetőségek 100%-os kihasználása, ezáltal plusz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN Kolarovszki Erzsébet Sándor Attiláné Varga Tünde Emese Dr. Fehér Zsuzsánna XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat A 2-ES TÍPUSÚCUKORBETEGSÉG

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Minőségbiztosítás a háziorvosi praxisban

Minőségbiztosítás a háziorvosi praxisban Minőségbiztosítás a háziorvosi praxisban Budapest, 2007. május 24. Szauer Erzsébet Központi Statisztikai Hivatal 1 Adatgyűjtés bemutatása OSAP 1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről

Részletesebben

A jövő egészségügyének kulcsfontosságú tényezőjéről, a járóbeteg-szakellátásról.

A jövő egészségügyének kulcsfontosságú tényezőjéről, a járóbeteg-szakellátásról. A jövő egészségügyének kulcsfontosságú tényezőjéről, a járóbeteg-szakellátásról. Dr Lehoczky Péter Gábor elnök 2014. 09. 11-13 1 Felfogás Magyar Módra - pesszimistán: Továbbra sem volt érdemi változás

Részletesebben

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT 2015.11.27. TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

INFEKTOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

INFEKTOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA DEBRECEN 2015.05.28. Dr. Füredi Gyula háziorvos A RENDSZER ALAPJA A RENDSZERSZERŰ MŰKÖDÉS Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működésének a sine qua non-ja, hogy az egyes

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés, innováció

Kutatás-fejlesztés, innováció Az ellátás minősége a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóknál Dr. Papik Kornél (Országos Gerincgyógyászati Központ, Budai Egészségközpont Szakkórháza) I. Egészségközpont Magán járóbeteg-ellátás Teljes

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft. HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 K+F EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Budapest, 2011. május Náray Gábor Zsolt Egészségügyi informatikai kutató-fejlesztő központ Megalapítás:

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Eg

Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Eg Dr.Horváth Zoltán, MPH Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Egészségügyi Minisztérium az egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2016. április 21- i ülésére

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2016. április 21- i ülésére BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2016. április 21- i ülésére Beszámoló az egészségügy 2015. évi munkájáról Az egészségügy 2015. évi beszámolója elkészítésre került, mely a mellékletben megtalálható. A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Erősségek Eü. Szolgálat infrastruktúrája Járóbeteg szakrendelések szakterületeinek száma, összetétele

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

Mentőöv Információs Központ

Mentőöv Információs Központ Mentőöv Információs Központ A ritka betegségekről röviden előfordulási gyakoriságuk kisebb, mint 1/2000 (európai definíció), 6000-8000 féle ilyen betegséget azonosítottak már (definíciótól függően), sok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet A HÁZIORVOS FELADATAI 1992: Paradigma Váltás Háziorvosi kompetencia lista (az első!) Cél: definitív ellátás a lakóhely

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola,

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA NÉV: DOBÁK ZITA KAMARAI IGAZOLVÁNY SZÁM: 3100295 MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, Országos Sportegészségügyi

Részletesebben