Építımérnöki és Építészmérnöki Szakok BSc- és MSc-képzések Geotechnika tantárgycsoport Részletes tantárgyprogramok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építımérnöki és Építészmérnöki Szakok BSc- és MSc-képzések Geotechnika tantárgycsoport Részletes tantárgyprogramok"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Mőszaki Tudományi kar Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Szerkezetépítési Tanszék Építımérnöki és Építészmérnöki Szakok BSc- és MSc-képzések Geotechnika tantárgycsoport Részletes tantárgyprogramok Össszeállította: Dr. Szepesházi Róbert Gyır 2007

2 Építımérnöki szak, BSc-képzés Geotechnika I. NGB-se kredit 3 óra/hét 2 óra ea. + 1 óra gyak. A hallgatók építésföldtani alapismereteket kapnak, hogy megismerjék a mérnöki munkák tágabb földtani környezetének kialakulását s ma is zajló geológiai folyamatokat. Ezután az építmények közvetlen környezetét képezı talajok alapvetı mőszaki tulajdonságait és osztályozásukat tárgyaljuk. A harmadik részben a talajok hidraulikai kérdéseivel foglalkozunk, hogy a talajbeli vizek meghatározó hatásait megértessük, s a hatások kezelésüket bemutassuk. Végül a talajok mechanikai viselkedésének törvényszerőségeit, jellemzı paramétereit és ezek vizsgálatát ismertetjük, mert ezek az építési tevékenységek esetében általában meghatározó jelentıségőek. A cél a további geotechnikai stúdiumok elméleti megalapozása, illetve a legfontosabb geotechnikai eljárások olyan (készség) szintő elsajátítása, mellyel a végzı hallgató bizonyos gyakorlat után önálló geotechnikai tevékenységre is képessé válhat. 1. A Föld felépítése és anyagai, a kızetciklus. Kızetosztályozás. 2. A Földkérget alakító folyamatok és hatásaik. 3. A hidrológiai ciklus, vízföldtani ismeretek. 4. Magyarország földtörténete, földtani adottságai. 5. A talajalkotók fı tulajdonságai. A szemeloszlás. A talajok fizikai állapotjellemzıi 6. A talajok szerkezete. A talajosztályozás. 7. A vízmozgások hidraulikai alapjai. A szivárgás Darcy-féle törvénye, az áramlási erı. 8. Szivárgási feladatok megoldása. Kapilláris és ozmotikus vízmozgások. A talajfagyás. 9. A talajok mechanikai állapotjellemzésének elméleti alapjai. 10. A talajok mechanikai viselkedésének sajátosságai. 11. A törési állapot vizsgálata, a nyírószilárdság jellemzıi és meghatározásuk. 12. A talajok alakváltozási jellemzıi és vizsgálatuk. 13. Komplex modellek a talajok mechanikai viselkedésének leírására. 1. Kızetek felismerése I. 2. Kızetek felismerése II. 3. A talajok szemeloszlásának ábrázolása és értelmezése 4. A talajok állapotjellemzıinek számítása I. 5. A talajok osztályozása zárthelyi dolgozat. 7. Szivárgási feladatok megoldása. 8. Feszültségek és alakváltozások számítása. 9. A törési állapot vizsgálata. 10. Alakváltozások számítása. 11. Alakváltozások számítása zárthelyi dolgozat. 13. Feladatok beadása, félévzárás. 1. Természetes építıkı leírása és állapotának értékelése 2. Szádfal körüli vízáramlás vizsgálata áramképszerkesztéssel 3. Laboratóriumi vizsgálatok 4. Zárthelyi dolgozat a talajok azonosító és állapotjellemzıi c. témakörbıl 5. Zárthelyi dolgozat a talajok mechanikai jellemzıi c. témakörbıl Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., fıiskolai jegyzet J és 19666/a Szepesházi Róbert: Talajmechanikai kiegészítı ismeretek. Kézirat. 50 % évközi munka (házi feladat + zárthelyi + labormunka) + 50 % vizsga (teszt + szóbeli) dr. Szepesházi Róbert

3 Építımérnöki szak, BSc-képzés Geotechnika II. NGB-se kredit 3 óra/hét 2 óra ea. + 1 óra gyak. A Geotechnika I. tárgy folytatásaként a hallgatók elsajátítják a legfontosabb földstatikai feladatok megoldási módszereit, a hagyományos számítási eljárásokat és a számítógépen alkalmazható újabb módszerek alapjait is. A második részben a sík- és a cölöpalapozások tervezésével, szerkezeti kialakításával és építési technológiáival foglalkozunk. A leggyakoribb és egyszerőbb feladatok megoldásában az alkalmazási készség szintjéig kívánunk eljutni, a bonyolultabbakban csak a megismerés és megértés, illetve a késıbbi képzés elıkészítése a cél. 1. Földnyomások típusai és számításuk. 2. Az általános állékonyság vizsgálata. 3. Alaptörés vizsgálata. 4. Süllyedésszámítás. 5. Geotechnikai méretezés véges elemes programokkal. 6. Az alapozástervezés általános elvei, szempontjai és módszerei. 7. Síkalapok típusai, szerkezeti kialakítása. Síkalapok tervezése. 8. Síkalapok földstatikai vizsgálata: a talajtörés és süllyedés ellenırzése. 9. Síkalapok statikai vizsgálata: az állékonyság vizsgálata és az alapszerkezet méretezése. 10. Cölöpalapok osztályozása és tervezésük rendje. 11. Cölöpalapok méretezése. 12. Talajhelyettesítéses cölöpök. 13. Talajkiszorításos cölöpök. 1. Földnyomások számítása Rankine szerint. 2. Földnyomások meghatározása Coulomb elve alapján. 3. Az általános állékonyság vizsgálata súrlódó körös és blokkos módszerrel. 4. Az általános állékonyság vizsgálata lamellás módszerrel. 5. Az alaptörés és elcsúszás vizsgálata. 6. Süllyedészámítás I. 7. Süllyedészámítás II zárthelyi dolgozat. 9. Síkalapok szilárdsági méretezése I. 10. Síkalapok szilárdsági méretezése II. 11. Cölöpalapok méretezése I. 12. Cölöpalapok méretezése II zárthelyi dolgozat. 1. Földnyomás meghatározása. 2. Rézső állékonyságvizsgálata. 3. Zárthelyi dolgozat a síkalapok méretezése c. témakörbıl 4. Zárthelyi dolgozat a cölöpalapok méretezése c. témakörbıl Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., fıiskolai jegyzet J és 19666/a Szepesházi Róbert: Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 szerint. Kézirat. 50 % évközi munka (házi feladat + zárthelyi) + 50 % vizsga (szóbeli) dr. Szepesházi Róbert

4 Építımérnöki szak, BSc-képzés Geotechnika III. NGB-se kredit 3 óra/hét 2 óra ea. + 1 óra gyak. A Geotechnika I. és II. folytatásaként a hallgatók az alapok után megismerik a további fontosabb geotechnikai szerkezeteket és technológiákat. Elıbb a különbözı földmegtámasztó szerkezetekkel, majd a földbıl épülıkkel foglalkozunk, ezeket a talajerısítési, talajjavítási és víztelenítési módszerek követik. Ezután a földalatti mőtárgyak és az alagútépítés fı módszereit tárgyaljuk. Végül áttekintjük a geotechnikai tevékenységek helyét, szabályait, a további mérnöki tevékenységekhez való kapcsolódásait. Célunk az általános tájékozottság elérése, mely lehetıvé teszi, hogy a hallgató a végzés után a mélyépítési problémák, feladatok megoldásában közremőködjön. Egyben azonban arra is törekszünk, hogy a végzı hallgatók késıbb, a gyakorlat megszerzése és további képzés után a tárgyalt területeken önálló geotechnikus szakemberként dolgozhassanak. 1. Támszerkezetek áttekintése. Résfalak, cölöpfalak és szádfalak, dúcolatok. 2. Talajhorgonyzások. Befogott és kihorgonyzott támszerkezetek tervezése. 3. Támfalak (súly-, szög, gabion-, máglya- és talajtámfalak) szerkezete, építése és tervezése. 4. Földmővek típusai, szerkezete, tervezése. Földmunkák elemei, gépei, technológiái. 5. Földmővek anyaga, mennyisége és minısége. 6. Geomőanyagok alkalmazása földszerkezetekben. 7. Talajjavítás tömörítéssel, talajcserével. 8. Talajjavítás injektálással, talajkeveréssel. 9. Víztelenítések ideiglenes és végleges céllal. 10. Földalatti mőtárgyak funkcióinak, szerkezetének áttekintése. 11. Alagútépítés zárt eljárásokkal. 12. Földalatti mőtárgyak építése nyílt eljárásokkal. 13. A geotechnikai elıkészítı tevékenységek rendje és módszerei. 1. Földmőtervezési feladat kiadása. Földmővek geometriai tervezése. 2. Befogott támszerkezet méretezése. 3. Kihorgonyzott támszerkezet méretezése. 4. Támfaltervezés I. 4. Támfaltervezés II. 5. Földmővek állékonyságvizsgálat. 6. Földtömegszámítás. 7. Földmővek víztelenítése. 8. Földmővek minısítése. 9. Geomőanyagok alkalmazásnak tervezése. 10. Munkagödör víztelenítésének tervezése. 11. Hallgatói elıadások I. 12. Hallgatói elıadások II. 13. Hallgatói elıadások III. 1. Komplex földmőtervezési feladat (geometria, állékonyság, víztelenítés, tömegszámítás, támfal) 2. Földmővek laboratóriumi és terepi vizsgálata 3. Elıadás választott mélyépítési témából 4. Tanulmány írása választott mélyépítési témából Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., fıiskolai jegyzet J és 19666/a Cikkgyőjtemény a talajjavítások és a földalatti mőtárgyak témakörbıl. Kézirat. 50 % évközi munka (házi feladat) + 50 % vizsga (tervjavalat írásban + szóbeli) dr. Szepesházi Róbert

5 Építımérnöki szak, BSc-képzés Mérnöki szerkezetek és Közlekedésépítés szakirány választható tárgya Speciális mélyépítés NGB-se kredit 3 óra/hét 3 óra ea. + gyak. A Geotechnika I-III. tárgyakban megszerzett tudást bıvítjük, mélyítjük el. A mérnöki szerkezetek és a közlekedési létesítmények megvalósításakor gyakori speciális geotechnikai feladatok megoldásához szükséges tervezési és technológiai eljárásokat mutatjuk be. A hallgatók elsajátíthatják azokat a módszereket, melyeknek a megelızı félévekben csak a céljait, alapjait és eredményeit tárgyaltuk. Arra törekszünk, hogy a végzés után várhatóan a két szakterületen tevékenykedı hallgatók a geotechnikai szempontokat, követelményeket és lehetıségeket is megismerjék, hogy szakszerően kezeljék ıket. Ezen túl a tárgy lehetıséget ad arra, hogy a geotechnika területén dolgozni akarók alaposabb ismeretekre tegyenek szert, ami majd a geotechnikai tervezési jogosultság megszerzésére is lehetıséget nyújthat. Foglalkozások programja 1. Magyarország földtana. 2. Talajfeltárások, terepi és laboratóriumi vizsgálatok. 3. Lemez- és gerendaalapok méretezése. 4. Cölöpalapozások tervezésének speciális kérdései. 5. Befogott és horgonyzott támszerkezetek méretezése. 6. Rézsők állékonyságának vizsgálata és biztosítása. 7. Töltésalapozási módszerek tervezése és kivitelezése. 8. Geomőanyagos talajerısítések tervezése. 9. Földmővek tervezésének és kivitelezésének speciális kérdései. 10. Hídalapozások speciális kérdései. 11. Speciális eljárások az alagútépítésben. 12. Alagútfalazatok méretezése. 13. Altalaj eredető károsodások. 1. Lemez vagy gerendaalap méretezése számítógéppel 2. Támszerkezet méretezése számítógéppel 3. Töltésalapozás tervezése 4. Idegen nyelvő cikk fordítása, feldolgozása Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., fıiskolai jegyzet J és 19666/a Cikkgyőjtemény. Kézirat. 50 % évközi munka (házi feladat) + 50 % vizsga (írásbeli) dr. Szepesházi Róbert

6 Építımérnöki Infrastruktúra, MSc-képzés (tervezet) Közlekedésépítı szakirány Válogatott fejezetek a geotechnikából.. 3 kredit 3 óra/hét 3 óra ea. + gyak. A BSc-képzés geotechnikai tantárgyaiban elsajátított ismeretekre építve, a tárgy elsısorban a geotechnika elvi-elméleti jellegő és a peremterületi tevékenységekhez kapcsolódó speciális kérdésköreit tárgyalja a szintetizálás, az elvi háttér, a mélyebb összefüggések megmutatásnak igényével. Az elméleti talajmechanika olyan tárgyköreit ismerteti, mint a talajdinamika, a speciális vizsgálatok, majd sorra veszi a geotechnika és a kapcsolódó tudományok, szakterületek összefüggéseit. A tárgy a végzés után olyan tevékenységi körökben lehet különösen hasznos, amelyek nagyon szoros kapcsolatban állnak a mélyépítéssel, a geotechnikával. Ezen túl feljogosítja a végzısöket arra, hogy emellett geotechnikai témájú diplomamunkát teljesítve geotechnika területén kezdjék pályájukat. Foglalkozások programja 1. Korszerő mechanikai talajmodellek. 2. Talajdinamikai alapismeretek I. 3. Talajdinamikai alapismeretek II. 4. Speciális talaj- és kızetvizsgálatok. 5. Talajadatok statisztikai értékelése. 6. Talajvíz a mélyépítésben. 7. A geotechnikai tervezés folyamata. 8. Geotechnikai analízis FEM-programokkal. 9. Geotechnikai monitoring. 10. Minıségszabályozás a mélyépítésben. 11. Geotechnika és környezetvédelem. 12. Geotechnika és gazdálkodás. 13. Komplex esettanulmány. 1. Zárthelyi dolgozat a talajdinamika c. témakörbıl. 2. Geotechnikai vizsgálatok, adatok értékelése EXCEL-programmal 3. Komplex geotechnikai szerkezet analízise FEM-programmal 4. Esettanulmány feldolgozása és bemutatása Cikkek és könyvrészletek győjteménye. Kézirat. 50 % évközi munka (házi feladat + zárthelyi) + 50 % vizsga (szóbeli) dr. Szepesházi Róbert

7 Építészmérnöki szak, BSc-képzés Geotechnika 1. NGB-se kredit 3 óra/hét 2 óra ea. + 1 óra gyak. A tárgy ismerteti az építési tevékenységek és eredményeik földtani- és talajkörnyezetének alapvetı jellemzıit. Áttekintést ad az építmények alapozási lehetıségeirıl, a földmegtámasztó, a földbıl épülı és a föld alá kerülı építményekrıl, bemutatva funkcióikat, a velük szembeni követelményeket és a megvalósításukra használatos fıbb technológiákat és tervezésük alapjait. Célunk elsısorban az, hogy a hallgatók alapfokú, de átfogó tájékozottságra tegyenek szert. Másodsorban olyan képességek kifejlıdését kívánjuk elindítani, mellyel majd saját szakterületük mővelésekor képesek lehetnek a talajadottságok helyes figyelembevételére, a belılük származó veszélyek, feladatok felismerésére, s az ilyen feladatokat megoldó szakemberekkel való együttmőködésre. 1. Építésföldtani alapok: a Földkéreg felépítése, anyagai és folyamatai. 2. A talajok alapvetı tulajdonságai és osztályozásuk. 3. Vízmozgások és hatásaik a talajban. 4. A talajok alapvetı mechanikai tulajdonságai. 5. Földsztatikai alapfeladatok: földnyomás, állékonyság- és süllyedésszámítások. 6. A geotechnikai tervezés általános elvei, szempontjai és módszerei. 7. Síkalapozás: típus, kivitelezés, tervezés. 8. Cölöpalapozás: osztályozás, tervezés, technológiák. 9. Támfalak: súly-, szög-, gabion-, máglya-, vasalt- és szegezett talaj-támfalak. 10. Támszerkezetek: dúcolatok, rés-, szád- és cölöpfalak, talajhorgonyzások. 11. A talajadottságok javítása: cél, anyag, technológia, monitoring. 12. Földmővek, földmunkák. Funkció, tervezés, gépek, technológiák, minısítés. 13. Felszín alatti szerekezetek típusai, szerkezete és építése. 1. Kızetek felismerése. 2. A talajok szemeloszlásának ábrázolása és értelmezése. 3. A talajok állapotjellemzıinek számítása. 4. A talajok osztályozása zárthelyi dolgozat. 6. Feszültségek és alakváltozások számítása. 7. Földnyomások számítása. 8. Általános állkonyság vizsgálata. 9. Síkalapok közelítı méretezése. 10. Cölöpalapok közelítı méretezése. 11. Támfal ellenırzése zárthelyi dolgozat. 1. Blokkos állékonyságvizsgálat 2. Geotechnikai információ (prospektus, rövid cikk) értelmezése 3. Részvétel laborvizsgálatok bemutatóján. 4. Támszerkezet tervezése 5. Zárthelyi dolgozat a talajok azonosító és állapotjellemzıi c. témakörbıl 6. Zárthelyi dolgozat egyszerő talajmechanikai számítások c. témakörbıl 50 % évközi munka (házi feladat + zárthelyi) + 50 % vizsga (teszt + tervjavaslat írásban) dr. Szepesházi Róbert

8 Építészmérnöki szak, BSc-képzés Konstruktır szakirány kötelezı tárgya Geotechnika II. NGB-se kredit 3 óra/hét 2 óra ea. + 1 óra gyak. A Geotechnika 1. tárgy folytatásaként a hallgatók az építımérnök hallgatókkal együtt elsajátítják a legfontosabb földstatikai feladatok megoldási módszereit, a hagyományos számítási eljárásokat és a számítógép révén alkalmazható újabb módszerek alapjait is. A második részben a sík- és a cölöpalapozások tervezésével, szerkezeti kialakításával és építési technológiáival foglalkozunk. A hallgatók bizonyos mértékig hiányzó, a tárgy teljesítéséhez szükséges talajmechanikai ismereteit az elsı gyakorlatokon pótoljuk. Célunk az, hogy a szerkezettervezési feladatok ellátására képzett hallgatók képesek legyenek az alapozások megtervezésére is. 1. Földnyomások típusai és számításuk. 2. Az általános állékonyság vizsgálata. 3. Alaptörés vizsgálata. 4. Süllyedésszámítás. 5. Geotechnikai méretezés véges elemes programokkal. 6. Az alapozástervezés általános elvei, szempontjai és módszerei. 7. Síkalapok típusai, szerkezeti kialakítása. Síkalapok tervezése. 8. Síkalapok földstatikai vizsgálata: a talajtörés és süllyedés ellenırzése. 9. Síkalapok statikai vizsgálata: az állékonyság vizsgálata és az alapszerkezet méretezése. 10. Cölöpalapok osztályozása és tervezésük rendje. 11. Cölöpalapok méretezése. 12. Talajhelyettesítéses cölöpök. 13. Talajkiszorításos cölöpök. 1. Földnyomások számítása Rankine szerint. 2. Földnyomások meghatározása Coulomb elve alapján. 3. Az általános állékonyság vizsgálata súrlódó körös és blokkos módszerrel. 4. Az általános állékonyság vizsgálata lamellás módszerrel. 5. Az alaptörés és elcsúszás vizsgálata. 6. Süllyedészámítás I. 7. Süllyedészámítás II zárthelyi dolgozat. 9. Síkalapok szilárdsági méretezése I. 10. Síkalapok szilárdsági méretezése II. 11. Cölöpalapok méretezése I. 12. Cölöpalapok méretezése II zárthelyi dolgozat. 1. Földnyomás meghatározása. 2. Rézső állékonyságvizsgálata. 3. Zárthelyi dolgozat a síkalapok méretezése c. témakörbıl 4. Zárthelyi dolgozat a cölöpalapok méretezése c. témakörbıl Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., fıiskolai jegyzet J és 19666/a Szepesházi Róbert: Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 szerint. Kézirat. 50 % évközi munka (házi feladat + zárthelyi) + 50 % vizsga (tervjavaslat írásban + szóbeli) dr. Szepesházi Róbert

9 Építészmérnöki szak, 5 éves MSc-képzés (tervezet) Geotechnika 1. NGB-se kredit 3 óra/hét 2 óra ea. + 1 óra gyak. A tárgy ismerteti az építési tevékenységek és eredményeik földtani- és talajkörnyezetének alapvetı jellemzıit. Áttekintést ad az építmények alapozási lehetıségeirıl, a földmegtámasztó, a földbıl épülı és a föld alá kerülı építményekrıl, bemutatva funkcióikat, a velük szembeni követelményeket és a megvalósításukra használatos fıbb technológiákat és tervezésük alapjait. Célunk elsısorban az, hogy a hallgatók alapfokú, de átfogó tájékozottságra tegyenek szert. Másodsorban olyan képességek kifejlıdését kívánjuk elindítani, mellyel majd saját szakterületük mővelésekor képesek lehetnek a talajadottságok helyes figyelembevételére, a belılük származó veszélyek, feladatok felismerésére, s az ilyen feladatokat megoldó szakemberekkel való együttmőködésre. 1. Építésföldtani alapok: a Földkéreg felépítése, anyagai és folyamatai. 2. A talajok alapvetı tulajdonságai és osztályozásuk. 3. Vízmozgások és hatásaik a talajban. 4. A talajok alapvetı mechanikai tulajdonságai. 5. Földsztatikai alapfeladatok: földnyomás, állékonyság- és süllyedésszámítások. 6. A geotechnikai tervezés általános elvei, szempontjai és módszerei. 7. Síkalapozás: típus, kivitelezés, tervezés. 8. Cölöpalapozás: osztályozás, tervezés, technológiák. 9. Támfalak: súly-, szög-, gabion-, máglya-, vasalt- és szegezett talaj-támfalak. 10. Támszerkezetek: dúcolatok, rés-, szád- és cölöpfalak, talajhorgonyzások. 11. A talajadottságok javítása: cél, anyag, technológia, monitoring. 12. Földmővek, földmunkák. Funkció, tervezés, gépek, technológiák, minısítés. 13. Felszín alatti szerekezetek típusai, szerkezete és építése. 1. Kızetek felismerése. 2. A talajok szemeloszlásának ábrázolása és értelmezése. 3. A talajok állapotjellemzıinek számítása. 4. A talajok osztályozása zárthelyi dolgozat. 6. Feszültségek és alakváltozások számítása. 7. Földnyomások számítása. 8. Általános állkonyság vizsgálata. 9. Síkalapok közelítı méretezése. 10. Cölöpalapok közelítı méretezése. 11. Támfal ellenırzése zárthelyi dolgozat. 14. Támfaltervezési feladat bemutatása. 1. Blokkos állékonyságvizsgálat 2. Geotechnikai információ (prospektus, rövid cikk) értelmezése 3. Támszerkezet tervezése 4. Zárthelyi dolgozat a talajok azonosító és állapotjellemzıi c. témakörbıl 5. Zárthelyi dolgozat egyszerő talajmechanikai számítások c. témakörbıl 50 % évközi munka (házi feladat + zárthelyi) + 50 % vizsga (teszt + tervjavaslat írásban) dr. Szepesházi Róbert

10 Építészmérnöki szak, 5 éves MSc-képzés Geotechnika 2. 3 kredit 3 óra/hét 3 óra ea. + gyak. A tárgy építve a Geotechnikai tárgy elsı félévére részletesen megismerteti a hallgatókat a geotechnikai tevékenységek jellemzıivel, az alapozások, a támszerkezetek és a föld alatti szerkezetek szerkezetének, tervezésének és kivitelezésének kérdéseivel. Az átfogó ismeretek megszerzése alapot nyújt számukra, hogy jövıbeli tervezıi, projektfejlesztıi tevékenységükben a geotechnikai problémákat és tevékenységeket is a megfelelı módon tudják kezelni. A legfontosabb konstrukciós részletek elsajátítása képessé teszi ıket a statikus és geotechnikus tervezıkkel való kreatív tervezıi együttmőködésre. A fontosabb méretezési módszerek elsajátítása pedig lehetıvé teszi, hogy egyszerőbb alapozási és támfaltervezési feladatokat önállóan is megoldjanak. Foglalkozások programja 1. Talajmechanikai és földstatikai alapismeretek ismétlése. 2. Az építési tevékenység geotechnikai elıkészítése. 3. A geotechnikai tervezés elvei és módszerei. 4. A geotechnikai kivitelezési gyakorlat jellemzıi. 5. Síkalapok méretezése: a talajtörés, a süllyedések és a konszolidáció számítása. 6. Merev és hajlékony síkalapok tartószerkezeti méretezése. 7. Cölöpalapozások tervezésének gyakorlata. 8. A cölöpalapok készítésének módszerei. 9. Támszerkezetek szerkezeti, esztétikai és statikai tervezése. 10. Talajjavítások lehetıségei, tervezésük és kivitelezésük rendje. 11. Alagutak, aluljárók, mélygarázsok funkciói és szerkezetük. 12. Föld alatti szerkezetek építési technológiái. 13. Földsztatikai feladatok megoldása számítógépes programokkal. 14. Altalaj eredető épületkárok. 1. Projekt geotechnikai programja 2. Síkalapozás komplex tervezése 3. Földalatti mőtárgy konstrukciós tervezése 50 % évközi munka (házi feladat) + 50 % vizsga (szóbeli) dr. Szepesházi Róbert

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

Eurocode 7: új követelmények és lehetıségek a geotechnikai tervezésben

Eurocode 7: új követelmények és lehetıségek a geotechnikai tervezésben Magyar Szabványügyi Testület SZAKMAI FÓRUM ÁTTÉRÉS AZ EUROCODE-OK ALKALMAZÁSÁRA 2010. február 9. www.sze.hu/~szepesr dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Eurocode 7: új követelmények és

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai alapfeladatok Földnyomások számítása Általános állékonyság vizsgálata Alaptörés parciális terhelés alatt Süllyedésszámítások Komplex terhelési esetek

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Lemez- és gerendaalapok méretezése Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti. ALAPOZÁSOK TERVEZÉSE AZ EC7 MSZ EN 1997-1, 2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉSI SZABVÁNYOK alapján 1. A Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai és a Tartószerkezeti Tagozata a 2011. január 1-én hatályba lépett MSZ EN 1997-1,2

Részletesebben

Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság

Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság Jogosultság szempontjából szakirányú követelmények, közlekedésépítımérnöki tervezési jogosultság (KÉ-T) (Az építımérnöki alapismeretek minden építımérnöki

Részletesebben

támfalak (gravity walls)

támfalak (gravity walls) Támfalak támfalak (gravity walls) Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló talpszélesítéssel, merevítő bordákkal vagy azok nélkül készülő falak. A megtámasztásban meghatározó

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mélyépítő technikus 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Mélyépítő technikus 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mélyépítő technikus 14. évfolyam (OKJ száma: 54 52 04) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ SZILVÁGYI LÁSZLÓ GEOPLAN KFT. 2 Az útépítési geotechnika általános kérdései Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési kérdések 3 Tervezési

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

08.01 Alagútépítés. http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html

08.01 Alagútépítés. http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html 08.01 Alagútépítés http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html A szakmai program pontértéke: 20 (elızetes egyeztetés szerint) Megállapítva a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet elıírásai alapján Tanfolyamvezetı:

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

1. A tárgy adatai Geotechnika I. NGB_se005_1 2. Hallgatói csoport 3. Oktatók adatai dr. Koch Edina e. doc., Hudacsek Péter ets,

1. A tárgy adatai Geotechnika I. NGB_se005_1  2. Hallgatói csoport 3. Oktatók adatai dr. Koch Edina e. doc., Hudacsek Péter ets, 1. A tárgy adatai név: Geotechnika I. kód: NGB_se005_1 óraszám: 2ea 1gy kredit: 3 előtanulmány: mechanika_2 számonkérés: folyamatos számonkérés + írásbeli és szóbeli vizsga 2. Hallgatói csoport szak: építőmérnöki

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnika tevékenységek európai szabványosításának áttekintése EU-program 2007-08 valamennyi

Részletesebben

Cölöpalapozási alapismeretek

Cölöpalapozási alapismeretek Cölöpalapozás Cölöpalapozási alapismeretek A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöptalpon és a cölöppaláston függőleges méretére általában H 5 D jellemző a teherbíró réteg

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom Bevezetés VEM - geotechnikai alkalmazási területek

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

Példák és esettanulmányok a mából

Példák és esettanulmányok a mából Dr. Kézdi Árpád Emlékülés Budapest, 2008 Példák és esettanulmányok a mából a két (három) lépcsıs mérnökképzésben, hagyományos és újszerő modellezéssel, a töltésalapozás szakterületérıl Koch Edina, Scharle

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE... HATÁROZATÁVAL X. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK GEOTECHNIKAI MUNKARÉSZÉNEK KÖVETELMÉNYEI X.1.

Részletesebben

Dr. Szepesházi Róbert

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem Mőszaki Tudományi kar Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Szerkezetépítési Tanszék Dr. Szepesházi Róbert Távoktatási útmutató a Geotechnika II. tárgyhoz Gyır 2002 Bevezetı

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Infrastruktúraépítő MSc-képzés Geotechnika tervezés I. 1. konzultáció

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Infrastruktúraépítő MSc-képzés Geotechnika tervezés I. 1. konzultáció dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Infrastruktúraépítő MSc-képzés Geotechnika tervezés I. 1. konzultáció A geotechnikai tervezés filozófiája Egy kis történelem és jövőkép Jellemző geotechnikai

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Miért létesítünk támszerkezeteket?

Miért létesítünk támszerkezeteket? 1 TÁMSZERKEZETEK I. Bevezetés 2 földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal, szögtámfal, gabionfal, máglyafal, vasalt földtámfal,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport Építészmérnöki Intézet Ábrázoló Geometriai és Rajzi Épületszerkezettani, Építészettörténeti, Tervezési és Települési Épületgépészeti és Épületenergetikai Dr. Bölcskei Attila Babály Bernadett Kámán Előd

Részletesebben

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS Építész szakmérnöki 2016. Bevezetés 2 k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r új dokumentum típusok e é z s m ó ak t új szemlélet r a z S T s s é

Részletesebben

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola. Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola. Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái Geotechnika 20001 Ráckeve 2001. október 30. MOM-park Budapest

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok tárolására

Részletesebben

3. Földművek védelme

3. Földművek védelme 3. Földművek védelme Általános tervezési kérdések 2 Alapkövetelmények a földművel szemben Funkcionális megfelelőség (vonalvezetés, űrszelvény, forgalmi kapcsolatok stb.) Statikai megfelelőség (teherbírások

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

2. MODUL A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS GEOTECHNIKAI FELADATAI

2. MODUL A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS GEOTECHNIKAI FELADATAI I D. D R. G Á S P Á R L Á S Z L Ó Ú T Ü G Y I T E C H N O L Ó G I A I T O V Á B B K É P Z É S 2. MODUL A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS GEOTECHNIKAI FELADATAI MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0505-05

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék. Támfalak

Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék. Támfalak Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Támfalak Támszerkezetek típusai Támfalak: Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a

Részletesebben

ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL

ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL A Kamara által adott, mintegy 800 féle tervezıi és szakértıi jogosultság összevonása, általános jogosultságok adása szükséges a magyar mérnökök EU-s versenyképessége

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 5 V. AZ ALAPTESTEk ÁLLÉkONYSÁgÁNAk A vizsgálata 1. TALAJTÖRÉSSEL, felúszással, ELCSÚSZÁSSAL, felbillenéssel SZEMbENI biztonság Az épületek, létesítmények állékonyságának

Részletesebben

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK a képzési program részét képezı 30 órás tréning modulhoz, a 12-21., 57-60. és 83-87. számú ajánlati részben szereplı képzéshez és a 63. ajánlati részben szereplı nem OKS képzési modulhoz

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR FELVÉTELI ELJÁRÁS A MESTERKÉPZÉSRE (MSC) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (TÁJÉKOZTATÓ 2017.) A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, az ott felsorolt

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

MAKMÖT303B ÖNTÉSZET ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

MAKMÖT303B ÖNTÉSZET ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ÖNTÉSZET ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI ÉS ÖNTÉSZETI INTÉZET Miskolc, 2013. 1. Tantárgyleírás A tantárgy/kurzus

Részletesebben

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Az új, európai, geotechnikai szabványok, különös tekintettel az Eurocode 7-re7

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Az új, európai, geotechnikai szabványok, különös tekintettel az Eurocode 7-re7 dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Az új, európai, geotechnikai szabványok, különös tekintettel az Eurocode 7-re7 Egy esettanulmány M7 autópálya Nagykanizsa-Becsehely Z-31 mőtárgy töltésmagasság

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

a Magyar MérnM Kamaránál

a Magyar MérnM Kamaránál Új j minısítési si rendszer a Magyar MérnM rnöki Kamaránál Földvár, 2007.05.08. A korábbi tevékenységen alapuló minısítési rendszerrıl a Kamara áttért a végzettségen alapuló minısítési rendszerre. 1 A

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése. Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella

Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése. Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella MOL Ásványolaj és petrolkémiai technológia MSC szakirány Célkitőzés

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

12. Útépítési Akadémia. Szepesházi Róbert. ÚT 2.1-222. Újdonságok az útépítési geotechnikában

12. Útépítési Akadémia. Szepesházi Róbert. ÚT 2.1-222. Újdonságok az útépítési geotechnikában MAUT 12. Útépítési Akadémia Útépítés és geotechnika szabályok és tapasztalatok Budapest, 2007. 11. 21. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem ÚT 2.1-222. Újdonságok az útépítési geotechnikában www.sze.hu/~szepesr

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma I. Általános elıírások Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma 1. Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függıen: a) írásos munkarészek különösen: aa) tartalomjegyzék,

Részletesebben

BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK G E O T E C H N I K A BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó geotechnikai szabványok szerint

Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó geotechnikai szabványok szerint www.sze.hu/~szepesr Magyar Mérnöki Kamara 2011. március Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó geotechnikai szabványok szerint Az elıadás tartalma

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

Számítógépek architektúrák. Architektúrák

Számítógépek architektúrák. Architektúrák Számítógépek architektúrák Architektúrák Bemutatkozom Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens szkovacs@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs Tel: +36 46 565-136 Informatikai Intézet

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány dr.deli Árpád mőszaki igazgató Tar Imre építésvezetı SZIE GYİR 2009. november 19. Hogyan lesz a tervbıl mőtárgy? Ajánlati felhívás megjelenése

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY 1. Geotechnikai feltárási módszerek 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei 3. EUROCODE szerinti geotechnikai tervezés 4. Talajban

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

STATIKAI TERVFEJEZET A

STATIKAI TERVFEJEZET A Statikum s.r.o. www.statikum.shp.hu SK-945 01 Komárno Tel.: (+36-30) 231-7890 Eötvösova 3195/21 e-mail: statikum@hdsnet.hu STATIKAI TERVFEJEZET A 1111 BUDAPEST,... HRSZ.:... ALATTI CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

Mesterkurzus Budapest 2009

Mesterkurzus Budapest 2009 Mesterkurzus Budapest 2009 Munkatérhatárolások tervezésének magyarországi gyakorlata az Eurocode 7 tükrében Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem Meszlényi Zsolt STRABAG MML Kft. Radványi László Bohn

Részletesebben

Geotechnikai projektmenedzsment az Eurocode 7 szerint. Szepesházi Róbert

Geotechnikai projektmenedzsment az Eurocode 7 szerint. Szepesházi Róbert Geotechnikai projektmenedzsment az Eurocode 7 szerint Szepesházi Róbert A geotechnikai tevékenység európai szabályozása MSZE CEN ISO/TS 22475 Talajmintavétel technikai részletei MSZE CEN ISO/TS 17892 Laboratóriumi

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing stratégia

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing stratégia PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing stratégia 2011/2012. I. félév 1 Budapesti Gazdasági Fıiskola

Részletesebben