Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink"

Átírás

1 Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között Jelige: Magyar barátaink

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A brit-magyar kapcsolatok hivatalos szintje Angol barátaink Pályafutásuk Magyarbarát álláspontjuk háttere A trianoni békeszerzıdést ellenzı érveik Megoldási javaslatok Magyarországi utazások A magyarbarát tevékenység formái A magyarbarát tevékenység elismerése Magyarországon Összegzés Felhasznált források és szakirodalom

3 1. Bevezetés Ama meglepetések közül, amelyek a békeszerzıdés Pandora-szelencéjébıl kipattantak, sohasem tudtam megmagyarázni magamnak azt a rendkívül kegyetlen elbánást, amelyben a magyar nemzetet részesítették írta 1927-ben Lord Sydenham, a House of Lords (az angol felsıház) tagja a trianoni békeszerzıdésre utalva. 1 Ez az idézet is mutatja, hogy a két világháború között létezett a brit parlamentben egy magyarbarát csoport, amelynek tagjai egyhangúan igazságtalannak tartották a trianoni békeszerzıdést. Dolgozatomban e csoport tagjaival és tevékenységével foglalkozom. Bár Trianon kérdésével kapcsolatban széles körő szakirodalom áll rendelkezésre, illetve a két világháború közötti brit-magyar kapcsolatokról is születtek összefoglaló munkák, azonban a brit parlamentben megfigyelhetı magyarpárti lobbiról alig esik szó. A szakirodalom a trianoni békeszerzıdést vizsgálva a Foreign Office hivatalos álláspontjára helyezte a hangsúlyt. Bán D. András, Romsics Ignác és Arday Lajos foglalkozik ugyan a londoni magyar revíziós kampánnyal és ezen belül röviden a magyarbarát brit politikusok által kifejtett tevékenységgel, de életükkel, pályafutásukkal nem. Dolgozatomban csak a brit parlament tagjai által kifejtett revíziós propagandát elemeztem, Lord Rothermere akcióját nem, ennek tanulmányozásához szintén bı szakirodalom áll rendelkezésre. 2 Kutatásaim során elsısorban a Külügyminisztériumi Levéltár anyagai közül a londoni magyar követségrıl küldött jelentéseket, táviratokat, hivatalos- és magánlevelezéseket vizsgáltam meg. A House of Lords és a House of Commons magyarbarát tagjainak felszólalásait és a beszédekben megfigyelhetı érveiket a Parliamentary Debates (brit parlamenti jegyzıkönyv) alapján elemeztem. A magyar Felsıházi és Képviselıházi Naplók szintén fontos forrást jelentettek a magyar országgyőlés üléseit több alkalommal is meglátogató angol vendégek tiszteletére mondott beszédek révén. Emellett a Magyar Távirati Iroda, a korabeli memoárok, illetve az angol (például The Times) és magyar nyelvő sajtóanyagok nyújtottak lényeges információkat a magyarbarát politikusokról. A sajtóanyagból csak a magyarbarát álláspont hátterét megvilágító interjúkat, a magyarországi látogatások eseménytörténetérıl szóló tudósításokat használtam fel, amelyhez a legbıvebb forrást a Függetlenség, illetve a kifejezetten külpolitikával foglalkozó szakfolyóiratok (Külügyi Szemle, Magyar Külpolitika) biztosították ezért nem foglalkoztam 1 Colonel Lord Sydenham of Combe: My working life. London, (továbbiakban Sydenham: My working life) Lásd részletesebben Zeidler Miklós: A Magyar Revíziós Liga. Trianontól Rothermere-ig. Századok, 1997/ Uı: A revíziós gondolat. Budapest, Osiris,

4 a magyar kormánypárti és ellenzéki sajtóban ezzel kapcsolatban tetten érhetı eltérı megítéléssel, véleményekkel. Az elsı fejezetben rövid áttekintést adok a két világháború közötti brit-magyar kapcsolatok történetérıl, melynek során a hangsúlyt arra a kérdésre helyeztem, hogy a hivatalos angol politika milyen esetekben és hogyan nyújtott segítséget Magyarországnak. Dolgozatom további részében tanulmányozott tizenhárom politikus kiválasztása azon elv alapján történt, hogy a brit parlamentben ık képviselték a legjelentısebb erıt a magyarbarát csoportban, ık szólaltak fel legtöbbször Magyarország érdekében. Összehasonlító elemzés során többféle szempont többek között családi hátterük, pályafutásuk, képzettségük, diplomáciai tapasztalatuk, magyar rokoni kapcsolatuk alapján csoportosítottam ıket. Részletesen bemutatom a magyarbarát angol felsıházi és alsóházi politikusok életét, mirıl voltak híresek politikai pályájuk mellett, mi állt magyarbarát álláspontjuk hátterében, milyen személyes magyar kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkeztek. Beszédeik, nyilatkozataik elemzése során összegyőjtöttem a trianoni békeszerzıdést ellenzı érveiket, amelyek rávilágítottak arra, hogy az új határokat miért tekintették veszélyesnek az európai békére nézve. A Londonban megszervezıdött magyarbarát képviselıcsoport mőködését többféle nézıpont szerint különítettem el: hogyan tartották napirenden a brit parlamentben állandó interpellációikkal a magyar határok kérdést az as években; parlamenti beszédeik mellett milyen formában támogatták még a magyar ügyet; a magyar határok felülvizsgálatára tett kísérleteik; megoldási javaslataik; az angol közvélemény tájékoztatására szolgáló a The Times-ban megjelent nyílt leveleik alapján. Emellett megvizsgálom a brit politikusok Magyarországon tett látogatásainak céljait, eredményeit, illetve hogyan hálálta meg a magyar politikai- és közélet az ország érdekében kifejtett munkájukat. Végül összefoglalom, hogy a magyarpárti lobbi milyen eredményekkel járt, hogyan értékelték munkájukat angol és magyar részrıl, volt-e valamilyen hatása a hivatalos brit külpolitikára. Ezek alapján összegezve a dolgozat legfontosabb célkitőzése az, hogy adalékokat nyújtson a nemzetközi kapcsolatok történetének egy kevésbé ismert, nem hivatalos szintjéhez az angol-magyar kapcsolatok viszonylatában. 4

5 2. A brit-magyar kapcsolatok hivatalos szintje Már a béketárgyalások során bizonyos angol jóindulat mutatkozott Magyarországgal kapcsolatban. A brit delegáció az etnikai határoknak jobban megfelelı területi rendezést javasolt. Lloyd George arra mutatott rá, hogy soha nem lesz béke Délkelet-Európában, ha a most létrejövı kis államok mindegyikének jelentıs magyar lakossága lesz ban a londoni miniszterelnöki konferencián Lloyd George kísérletet tett a magyar határkérdés újratárgyalására, amit azonban már a Foreign Office is elutasított. A konferencián a határokat nem módosították, egyetlen eredménye Curzon külügyminiszter javaslata volt, amit a franciák és az olaszok is elfogadtak, és amely késıbb a Millerand-levél néven vált ismertté. Curzon lehetıvé kívánta tenni, hogy a határvizsgáló bizottságok vizsgálataik során talált igazságtalanságokat és azok módosításának lehetıségét a Nemzetek Szövetsége elé terjeszthesse. A Millerand-levelet csatolták a trianoni békeszerzıdéshez, a gyakorlatban azonban nem váltotta be a magyar reményeket. 4 Az elsı világháborút követıen Nagy-Britannia külpolitikájában Európa keleti térsége elsısorban Franciaország elıretörésének megakadályozása szempontjából volt fontos ben Nagy-Britannia támogatta Magyarország felvételét a Népszövetségbe ben az angol közbenjárásnak köszönhetıen Magyarország 250 millió aranykorona népszövetségi kölcsönt kapott a gazdasági helyreállításhoz, amelynek egy részét London hitelezte meg ban újabb diplomáciai segítségben részesült a magyar kormány, amikor Sir Austen Chamberlain külügyminiszter közbenjárásával sikerült elsimítani a frankhamisítási botrányt. Két évvel késıbb a szentgotthárdi fegyverszállítási ügy során ismét Chamberlain nyújtott támogatást Magyarországnak. 7 Az 1930-as években Nagy-Britannia izolacionista politikát folytatott, a birodalom egyben tartását, a gazdasági válság megoldását tekintette a legfontosabb feladatnak, ezért célja az európai status quo megırzése volt. Az 1933-as hirtenbergi fegyverszállítási ügyben Sir John Simon külügyminiszter lépett fel támogatólag Magyarország érdekében. A Marseille-i királygyilkosság körüli botrány 3 Idézi Romsics Ignác: A brit külpolitika és a magyar kérdés, In Helyünk és sorsunk a Dunamedencében. Budapest, Osiris Kiadó, L. Nagy Zsuzsa: Magyar határviták a békekonferencián. In Történelmi Szemle, 1978/ Macartney, C. A.: Hungary and her successors. The Treaty of Trianon and its consequences London-New York- Toronto, Oxford University Press, (továbbiakban Macartney, C. A.: Hungary ) Bán D. András: Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország (továbbiakban Bán D. A.) Budapest, Osiris Kiadó, Macartney, C. A.: Hungary Arday Lajos: Az Egyesült Királyság és Magyarország. Nagy-Britannia és a magyar-angol kapcsolatok a 20. században. Budapest, Mundus,

6 elsimításában a külügyminiszter mellett Anthony Eden, népszövetségi fıdelegátus nyújtott diplomáciai segítséget, amelynek köszönhetıen az ügy nem került a Népszövetség elé. Ekkoriban a brit politika Olaszország és Franciaország felé próbált közeledni, így Nagy- Britannia érdeke a probléma minél hamarabb történı megoldása, ugyanakkor a nyilvános tárgyalás elkerülése volt, mert az további konfliktusokat idézhetett volna elı Olaszországgal. 8 A magyarbarát brit képviselık (Wedgwood ezredes, Robert Gower, William Mabane) elsısorban a magyarok Jugoszláviából történı kiüldözésével foglalkoztak a Marseille-i merénylettel kapcsolatban, az általuk feltett kérdésekre Sir John Simon így válaszolt: mindent kerülni kell, ami még jobban elmérgesíthetné a Népszövetség elé terjesztett vitát, és ennél fogva az angol kormány elıterjesztést tett a jugoszláv kormánynál, hogy vessen véget ezeknek a kiutasításoknak. 9 Az olasz-abesszín konfliktus során azzal, hogy Magyarország nem szavazta meg a szankciókat a Népszövetségben bár ennek nem lettek súlyosabb következményei feszültebbé vált az angol-magyar viszony, az angol politika felrótta Magyarországnak a Marseille-i ügyben nyújtott segítségét. 10 Széchenyi László is arra figyelmeztetett, hogy az angol kormánynak most oka van hálátlansággal vádolni Magyarországot, amiért nem szavazta meg a szankciókat a Népszövetségben Olaszország ellen. 11 Az as években az angol kormány a magyar revízió kérdésébe nem avatkozott be, viszont több esetben is diplomáciai támogatást nyújtott Magyarországnak, amelyet az európai status quo megırzése vezérelt a magyar kormány számára a kínos nemzetközi konfliktusok során. Az angol politika jóindulata fokozatosan csökkent az 1930-as évek végére. Az évi tavaszi események után Nagy-Britannia még csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította meg Magyarországgal, Winston Churchill-nek köszönhetıen hadüzenetet nem küldött. A végleges szakításra Magyarország hadba lépésével kerül sor Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. Budapest, Kossuth Kiadó, Parliamentary Debates (továbbiakban PD) Commons Sitting of 12 December 1934, Yugoslavia and Hungary cc Pritz Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején Budapest, Akadémiai Kiadó, MOL K cs. 41. t. 147/Fın. pol. London, november 29. Széchenyi László távozásakor készült feljegyzése az angol-magyar viszony fejlıdésérıl. 12 Bán D. A

7 3. Angol barátaink 3.1. Pályafutásuk Az angol parlament felsıházának magyarbarát politikusai között többen is rendelkeztek jogi végzettséggel. James Bryce ( ) elismert jogász és történetíró volt ben jogi doktori címet szerzett a magánjog területén, 1893-ig egyetemi tanárként dolgozott Oxfordban ben Lord Acton-nal együtt Oxfordban megalapították az English Historical Review-t ban külügyi államtitkár lett, ben a kereskedelemügyi minisztérium élére került, 1907 és 1913 között pedig washingtoni angol nagykövetként szolgált. 13 Jogi munkáját is folytatta, 1914-ben a hágai International Court of Justice tagja lett, az elsı világháború után a Nemzetek Szövetsége létrehozásának támogatói közé tartozott. Modern Democracies c. mőve 1921-ben jelent meg. 14 Történetírói pályafutása 1862-es, The Holy Roman Empire c. mővével kezdıdött, amit 1888-ban The American Commonwealth 15, majd 1901-ben a Studies in History and Jurisprudence 16 c. munkája követett. Dél-Afrikában tett utazása nyomán született meg az Impressions of South Africa (1897) c. mőve, mely nagy hatást gyakorolt a búr háború idején a liberális táborra. 17 Walter George Frank Phillimore ( ) szintén jogász volt. Politikusként liberális nézetei családi hagyományból fakadtak. A család politikai állásfoglalására ugyanis nagy hatással volt a Lord Phillimore nagyapja és Gladstone közötti barátság. A legmagasabb jogi fokozatokat sikerült elérnie: 1897 és 1913 között a Legfelsıbb Bíróság bírája, 1905 és 1908 között az International Law Association elnöke, 1913 és 1916 között a Court of Appeal bírája volt. Az egyházjog (Book of Church Law 1872) és a nemzetközi jog (Three Centuries of Treaties of Peace and their Teaching 1917) elismert szaktekintélye volt. Az ı nevéhez főzıdött 1917-ben a Nemzetek Szövetségének elsı alapszerzıdés tervezetének elkészítése Who Was Who. A companion to Who s Who containing the biographies of those who died during the period (továbbiakban Who Was Who) Vol Balogh József: A magyar revízió angol elıharcosa. Budapesti Szemle, július. (továbbiakban Balogh J.) Viscount James Bryce: Modern Democracies. Vol New York, Online: (letöltve: ) 15 Viscount James Bryce: The American Commonwealth. Vol. 1. New York, Online: (letöltve: ) 16 Viscount James Bryce: Studies in History and Jurisprudence. New York, Online: (letöltve: ) 17 PD Commons Sitting of 20 January South Africa-conduct of the war. cc Lord Phillimore Magyar Külpolitika április, 10. évf. 7. sz. 7. 7

8 A magyarbarát alsóházi képviselık között is volt, aki foglalkozott joggal. Frederick Llewellyn-Jones ( ) ügyvédként ig az International Law Association, ig a Grotius Society of London, illetve különbözı nemzetközi jogi és béke társaság (pl. Royal Institute of International Affairs, American Society of International Law) tagjaként szerzett nevet tıl 1935-ig az alsóház liberális politikusaként dolgozott. Sokat foglalkozott walesi ügyekkel is: 1912 és 1940 között a Flintshire Insurance Committee elnöke, 1923-tól 1940-ig a Central Council for Health Education tagja, 1933-ban a Welsh League of Nations Union elnöke is volt. 19 A jogi pálya mellett gyakori volt a katonai szolgálat közöttük. George Sydenham Clarke ( ) a Royal Military Academy-n végzett, katonatisztként szolgált 1882-ben az egyiptomi expedíció során, majd 1885-ben Szudánban. Ezt követıen elsısorban birodalmi, gyarmati és diplomáciai ügyekkel foglalkozott és 1892 között a Colonial Defence Committee, 1904-tıl 1907-ig a Committee of Imperial Defence titkára volt ben az ausztráliai Victoria kormányzójaként, 1907-tıl 1913-ig pedig Bombay kormányzójaként szolgált. 20 Josiah Clement Wedgwood 21 ( ) tanulmányait a Royal Naval College-ban folytatta ben Dél-Afrikába vezényelték, ahol részt vett a búr háborúban tıl két éven át Transvaalban, az ermeloi körzet gyarmati ügyeit irányította. Miután visszatért Nagy-Britanniába, a liberális párt tagjaként bejutott az alsóházba. Az elsı világháborúban fıhadnagyként szolgált, de Gallipolinál súlyos sérülést szenvedett. Felépülése után ezredessé léptették elı, és 1918-ban Szibériába küldték különleges szolgálatra. Az elsı világháború után folytatta politikai tevékenységét, de már a munkáspárt soraiban, mert 1918-ban a válásával kapcsolatos botrányok során szembekerült a liberális párttal, így a munkáspárthoz csatlakozott és 1924 között már a munkáspárt alelnöke lett. Politikai pályafutásának utolsó hónapjait a Lordok házában töltötte mint Baron Wedgwood of Barlaston. 22 Sir Thomas Cecil Russel Moore ( ) 1908-ban lépett a hadsereg szolgálatába. Az elsı világháborúban, 1914-ben Franciaországban szolgált, késıbb Írországban majd Oroszországban teljesített szolgálatot ben nyugdíjba vonult, ettıl kezdve egészen ig konzervatív alsóházi képviselıként dolgozott Who Was Who. Vol Uo. Vol Üknagyapja a híres angol fazekas, Josiah Wedgwood volt, aki Charles Darwin nagyapja volt. A Wedgwood család támogatta a rabszolga felszabadítást és az 1832-es reform törvényt. 22 Who Was Who. Vol Uo. Vol

9 Walter Elliot ( ) orvostudományt tanult a glasgow-i egyetemen, így az elsı világháború alatt katonaorvosként szolgált a nyugati fronton. A háború után politikai pályára lépett, és 1918-ban bekerült a parlament alsóházába. Ettıl kezdve gyorsan ívelt felfelé politikai karrierje tıl 1936-ig földmővelésügyi miniszter, ig Skóciáért felelıs miniszter, 1938 és 1940 között egészségügyi miniszter lett. 24 William Mabane ( ) az elsı világháború alatt a Közel-Keleten és Franciaországban szolgált. Utána kereskedıként dolgozott, majd 1931-tıl lett a parlament nemzeti liberális tagja ben a Ministry of Home Security parlamenti államtitkára, ig a Ministry of Food parlamenti titkára, 1945-ben Minister of State for Foreign Affairs volt. 25 Sir Geoffrey Le Mesurier Mander ( ) Cambridge-ben tanult, ügyvédként végzett, de közben az elsı világháború idején a királyi légi hadtestben szolgált ben Staffordshire fıszolgabírája lett ben került be a parlamentbe, 1945-ig az alsóház liberális képviselıje volt. 26 Közülük többen nemcsak politikai pályafutásukról voltak híresek Nagy-Britanniában. James Bryce hegymászóként is nevet szerzett, az Alpine Club elnöke lett. 27 Lord Clydesdale amatır boxoló volt, emellett 1933-ban a világon elsıként ı repülte át a Mount Everest-et. 28 Munkájuk során e politikusok gyakran foglalkoztak nemzetiségi, állatvédelmi, szociális kérdésekkel. James Bryce elítélte az örmény népirtást, konkrét példákkal igyekezett felhívni az angol kormány figyelmét a törökök által elkövetett gyilkosságokra. 29 Robert Gower az Angol Királyi Állatvédı Társulat elnöke volt, parlamenti beszédeiben többször is felhívta a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód ellen. Javaslatot tett arra, hogy a Népszövetség útján egy egységes európai állatvédelmi törvényt fogadjanak el ban ı terjesztette be és vitte keresztül a brit parlamentben az állatvédelmi törvényt. Az állatvédelem területén nyújtott szolgálataiért III. Viktor Emánuel az olasz koronarend parancsnokává nevezte ki. 30 Moore ezredes is foglalkozott állatvédelemmel, 24 Uo. Vol Uo. Vol Uo. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi Hírek/Napi tudósítások november Balogh J Uo november Az expedícióról tudósított a brit filmhíradó is. Everest air expedition. Online: (letöltve: ) 29 Zeitun és Mush térségében különösen súlyos öldöklés folyt. Volt, ahol a teljes keresztény férfilakosságot lelıtték, 9000 nıt és gyereket fojtottak a Tigrisbe. PD Lord Sitting of 28 July Reported Massacres in Armenia. cc PD Commons Sitting of 7 April, 8 May, 9 May, 17 May, 25 July, MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások február , október

10 támogatta azt a törvényt, amely az állatok humánusabb eszközökkel történı levágását írta elı. A lovak védelmének nemzetközi szervezetének megbízottja, az állatvédelem céljából létrehozott angol-olasz egyesület elnöke volt. Emellett közgazdaságtannal is foglalkozott. 31 Walter Elliot lelkesen támogatta az angol tejtermelés védelmét, illetve hogy a gyerekek az iskolában ingyen tejet kapjanak. 32 Wedgwood ezredes többféle kérdéssel is foglalkozott. Szerinte túl keményen bántak a németekkel a Versailles-i békeszerzıdés során. Hitler korai kritikusai közé tartozott. Törvényi változtatásokat javasolt, melyek lehetıvé tennék a fasizmus elıl menekülı németeknek a Nagy-Britanniában történı letelepedést. Nagymértékben támogatta India önkormányzását, de foglalkozott az adózás kérdésével (Local Taxation in the Empire), gyarmatüggyel (Indo- British Commonwealth, The seventh Dominion) és a brit parlament történetével (History of Parliament, ; Staffordshire Parliamentary History, ) is. 33 Politikai nézeteik nem befolyásolták magyarbarát álláspontjukat. A magyarbarát képviselık csoportjához a House of Commons valamennyi pártjából csatlakoztak politikusok. Robert Gower szerint a magyarbarát képviselıket a Magyarország iránti szeretet és a nagyrabecsülésnek pártokon felül álló közös érzése főzi össze. 34 Nagy eltérések mutatkoztak a magyarbarát politikusok között abban a tekintetben, hogy volt-e külpolitikai, diplomáciai tapasztalatuk. James Bryce mellett Thomas Wodehouse Legh, azaz Lord Newton ( ) töltött be magas külpolitikai pozíciókat. Lord Newton konzervatív politikusként 1880 és 1886 között diplomáciai szolgálatot teljesített a párizsi brit követségen tól az alsóház politikusa lett egészen 1899-ig, amikor bekerült a House of Lords tagjai közé ban külügyi államtitkár helyettes lett, majd a Foreign Office-ban propaganda-ügyekkel és a hadifoglyok kérdésével foglalkozott. 35 Emellett írói munkájáról is ismert volt, két biográfia megírása (Lord Lyons: A Record of British Diplomacy; Lord Landsdowne: A Biography) után 1941-ben jelentette meg saját visszaemlékezéseit Retrospection címmel PD Commons Sitting of 24 April Salughter of Animals (pigs) Bill. cc Who Was Who. Vol PD Commons Sitting of 8 July Malnutrition. cc Who Was Who. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi Hírek/Napi tudósítások július Barcza György: Diplomataemlékeim : Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból. 1. kötet. Budapest, Európa: História, (továbbiakban Barcza Gy.) MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Peers, Politics and Power. The House of Lords Edited by Clyve Jones and David Lewis Jones. London, A guide to the papers of British cabinet ministers, Edited by Hazlehurst, Cameron-Whitehead, Sally-Woodland, Chiristine. Cambridge,

11 Voltak azonban olyan magyarbarát képviselık is pl. Rhys Davies, akik teljes mértékben járatlanok voltak a diplomáciában, hiányzó ismereteiket külföldi utazásokkal igyekeztek pótolni. Rhys John Davies ( ) az általános iskola elvégzése után farmokon kezdett el fizikai munkát végezni, majd tíz évig szénbányászként dolgozott és 1951 között a parlament munkáspárti tagjaként politizált ben a Home Department helyettes parlamenti államtitkára lett, ami pályafutásának egyetlen magasabb hivatali pozíciója volt. 37 Sokat foglalkozott balkáni ügyekkel a Balkán Bizottság kiküldöttjeként tett tanulmányutat Jugoszláviában, az ott tapasztaltak alapján jelentést is készített, amelyben arra a megállapításra jutott, hogy Jugoszlávia felbomlása csak idı kérdése Who Was Who. Vol A magyar revíziós mozgalom egyévi fejlıdése. III. befejezı közlemény. Magyar Külpolitika október, 14. évf. 10. sz

12 3.2. Magyarbarát álláspontjuk háttere A magyarbarát angol politikusok trianoni határokat ellenzı álláspontjukat befolyásolhatta a több esetben is kimutatható magyar személyes, rokoni kapcsolat. A felsıház tagjai közül Lord Clydesdale Festetics György herceg unokaöccse volt. 39 Robert Gower, a magyarbarát angol képviselıcsoport vezetıje, egyik unokatestvére révén tett szert magyar rokoni kapcsolatra. Major E. Gower ugyanis Jugoszláviában élt magyar származású feleségével, Kalmár István korvettkapitány lányával Kalmár Margittal, akinek topolyai birtokait az optáns ügy során kisajátította a jugoszláv kormány. 40 Wedgwood ezredest és feleségét is sikerült megnyerni a revízió ügyének, melyben szerepet játszott az is, hogy egyik veje egy magyar férfi volt. Bár kezdettıl fogva szimpátiáját fejezte ki Magyarország iránt, mégsem csatlakozott a brit parlament magyarbarát csoportjához, mert nem hitt ennek sikerében. Egybıl felismerte a trianoni döntés igazságtalanságait, de határozott fellépését a béke ellen az akadályozta meg, hogy kezdetben nem volt túl tájékozott Magyarországgal kapcsolatban. Elıször azt hitte, hogy Magyarországon oligarchia uralkodik. 41 Lord Sydenham pedig kapcsolatban állt Želeński Róbert gróffal, aki a lordnak írt leveleiben dicsérte My Working Life c. mővét, Magyarország érdekében tett erıfeszítéseit, és örömét fejezte ki, hogy milyen jól informált Magyarországról és történelmérıl. Želiński felajánlotta neki és Newton lordnak, hogy automobillal körbevezetné ıket lakóhelyén, ami sajnos Trianon óta Romániához tartozik. 42 Nyilatkozataikban a vizsgált angol politikusok többféle okot is felsoroltak, hogy miért álltak Magyarország oldalára már a béketárgyalások során és a trianoni békeszerzıdés aláírása után is. Többen hivatkoztak történelmi okokra, a magyar nép csodálnivaló szabadságszeretetére. James Bryce állítása szerint nem féltette Magyarország jövıjét, mert ami egy országot naggyá tehet: az néplélek; és a magyar nép lelke nem törött meg. 43 Kifejtette, hogy a magyar nemzet politikai géniuszát s fenkölt nemzeti szellemét mindig csodálta, már egészen gyerekkora óta. Figyelemmel kísérte a magyar évi 39 MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április MOL K cs. 6. t dosszié. 3/Fın. Szigorúan bizalmas! március 9. Bárdossy László követségi tanácsos levele Kánya Kálmán külügyminiszterhez; Rákosi Jenı: Trianontól Rothermereig MOL K cs. 6. t dosszié. 2551/S július 31. Kentner Gyula levele Bárdossy Lászlónak. 42 Želeński Róbert levelei Lord Sydenham-hez július 20., július 28., augusztus 3., november 4. In Želeński Róbert: Emlékeim. Budapest, The Hungarian Question in the British Parliament. Speeches, questions and answers thereto in the House of Lords and the House of Commons from 1919 to With an introduction by Roland E. L. Vaughan Williams. London, (továbbiakban The Hungarian Question) May 5th, House of Lords

13 eseményeket és késıbbi alkotmányos küzdelmeket, külön kiemelte a nagyhírő Deák Ferenc nevét. Elismerıen szólt Magyarországról, mely szerinte fontos helyet foglal el a modern nemzetek között. A magyar nép nagyságát igazolta számára, hogy a középkor kezdetén a legelsık voltak szabadságuk kivívásában. 44 Még gyerekként hallotta Kossuth Lajos egy beszédét Skóciában, ami nagy hatást gyakorolt rá ıszén pedig Torinóban felkereste Kossuthot, és kifejezte iránta érzett szimpátiáját és csodálatát. 45 Hasonlóságot vont az angol és a magyar parlamentáris fejlıdés között. Ellenezte a trianoni szerzıdés szigorú rendelkezéseit, felhívta a figyelmet a hosszú idıre visszanyúló magyar-angol barátságra és Tisza István háborút ellenzı álláspontjára. 46 Robert Gower is hasonlóságot vélt felfedezni a régi magyar és angol törvények között, emiatt kezdett érdeklıdni Magyarország iránt. 47 Lord Newton szintén az alkotmányos fejlıdés hasonlóságában, illetve Magyarország védıbástya szerepében találta meg annak okát, hogy Nagy-Britannia miért fordul barátsággal Magyarország felé. 48 Llewellyn-Jones saját bevallása szerinte azért vált a magyarok barátjává, mert rájött arra, mennyire elnyomják az utódállamok a magyar kisebbségeket. İ is nemzeti kisebbségnek, a walesi nemzetnek a tagja, így átérzi Magyarország problémáját. 49 Emellett ı is kiemelte Kossuth Lajos történelmi szerepét májusában debreceni látogatása alkalmával miután virágcsokrot helyezett el a Kossuth szobornál angolul elıadást tartott a Déri Múzeum dísztermében, amelynek során sajnálatát fejezte ki, hogy nem tud magyarul, de nagy tisztelettel beszélt a magyarok nemzeti hısérıl, akinek emlékirataiból idézett is. Saját elmondása szerint Kossuthot angliai látogatása alkalmával vendégül látta apja, így a Kossuth iránti tiszteletet édesapjától örökölte. 50 Szintén többen érveltek azzal, hogy Magyarországot Ausztria sodorta háborúba. Lord Sydenham visszaemlékezéseiben kijelentette, hogy ha volt valaha ellenséges állam, amely kíméletet érdemelt, akkor ez Magyarország, amelyet akarata ellenére sodorták háborúba és nem rajta múlt, hogy abból nem tudott kiszabadulni. 51 Ugyanerre hivatkozott Walter Elliot 44 Bryce, James: A római szent birodalom. Budapest, V VI. 45 Fisher, H. A. L.: James Bryce: Viscount Bryce of Decmont O. M. (továbbiakban Fisher, H. A. L.) London, Vol Uo. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Uo február Lord Newton elıszava Eckhardt Ferenc: A Short History of the Hungarian People c. munkájához. 49 Uo december 1. 2., Angol képviselık revíziós pártja. Magyar Külpolitika november, 14. évf. 11. sz Debreczeni Független Újság, május Sydenham: My working life

14 is, aki azt is hozzátette, hogy bár a magyarok nem akarták a háborút, de ha már belesodródtak, akkor legalább férfiként harcoltak. 52 Sydenham, Elliot és Bryce is elismerıen nyilatkozott a magyarokról, amit fokozott az a jó bánásmód, amit a magyarok a brit hadifoglyokkal szemben tanúsítottak az elsı világháború során. 53 Wedgwood pedig a legnagyobb szeretettel gondolt a magyarokra, akik tisztelettel bántak a Magyarországon tartózkodó angolokkal. 54 Newton lord kijelentette, hogy a brit alattvalókkal Magyarországon sokkal jobban bántak az ellenségeskedés egész ideje alatt, mint bármely más hadviselı országban. 55 Moore ezredes is saját elmondása szerint azért támogatta a magyar ügyet, mert hadifogoly barátaitól azt hallotta, hogy a magyar egy kitőnı nemzet és most mégis a legnehezebb sors sújtja. Ezért ı már régóta a legnagyobb szimpátiával viseltetik a magyarság iránt. Fı célja azonban az volt, hogy rokonszenve tudással is párosuljon és tapasztalatait elmondhassa Nagy-Britanniában, ahol azért foglalkoznak a békerevízió kérdésével, mert az angolok fı jellemvonása a fair play. Emellett különösen azért nevezte igazságtalannak a magyarokkal szembeni bánásmódot, mert épp Magyarország mentette meg Európát a töröktıl Foreword. By Captain Walter Elliot. In The Oxford Hungarian Review. Vol. 1. Num 1. June MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások november , The Hungarian Question. May 5th, House of Lords Magyarország jövıje és helyzete Kelet-Európában. Pesti Hírlap május MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Debreczeni Független Újság, szeptember

15 3.3. A trianoni békeszerződést ellenző érveik A vizsgált tizenhárom politikus mellett a többi magyarbarát politikus között is egységes vélemény alakult ki a trianoni békeszerzıdés következményeit látva. Az új határokat ellenzı álláspontjukat leggyakrabban gazdasági és etnikai érvekkel támasztották alá. A békeszerzıdés ugyanis nem békét teremtett, megváltoztatása nélkül elkerülhetetlennek tartottak egy újabb háborút. James Bryce szerint a békekonferencia számos hibát követett el. Most egy olyan békeszerzıdést kötnek Magyarországgal, amely nem fog megállni 57 Érvelése szerint, a Rajnától keletre az európai történelemben sehol sem mutattak toleranciát az országokban élı kisebbségek iránt, ezért érthetetlennek tartotta, hogy csak Magyarországot büntetik meg. 58 A párizsi békék túllıttek a célon, megbocsáthatatlannak tekintette az olyan tisztán magyar városok, mint Kolozsvár, Nagyvárad és Arad Romániához csatolását. Javaslata szerint meg lehetett volna úgy húzni a határokat, hogy Erdély magyar részei és Székelyföld Magyarországhoz kerüljön. Lord Newton a trianoni békeszerzıdést túl szigorúnak tartotta ıszén magyarországi látogatásának tapasztalatait összefoglalva a legsúlyosabb problémának azt nevezte, hogy három és félmillió színmagyart és másfél millió németül beszélı magyart szándékoznak, mint megannyi állatot egyik államból a másikba áthajtani, anélkül, hogy megkérdeznék véleményüket. 59 Különösen aggasztónak tartotta a románok bánásmódját az erdélyi magyarokkal szemben, ezért népszövetségi vizsgálatot kezdeményezett. Magyarország számára a kereskedelmi kapcsolatok javítását javasolta a szomszédos államokkal, mert ez a politikai viszonyok konszolidációjával járna együtt. 60 Lord Newton szerint az igazságtalanságnak és abszurditásnak legfelsıbb foka, hogy Magyarországtól még jóvátételt is követeltek. Sokkal inkább gazdasági kapcsolatok kiépítésére kellene törekedni Magyarországgal, mert az ország talpra állítása egész Európa érdeke. 61 Lord Sydenham példátlan ostobaságnak nevezte a trianoni szerzıdést, mert a korábbi közép-európai gazdasági stabilitást bontotta meg. A Monarchia felosztásával megszőnt a 57 Lord Bryce levele Mr. James Ford Rhodes-hoz április 20. Közli Balogh József: Notes and Letters. Lord Bryce and Hungary: on the Centenary of his Birth. In The Hungarian Quarterly. Vol. IV. No. 4. Winter 1938/39. (továbbiakban The Hungarian Quarterly) Fisher, H. A. L. Vol Külföldi kritikák a békekötésekrıl és a revízió kérdése. Külügyi Szemle sz Magyarország jövıje és helyzete Kelet-Európában. Vezetı angol politikusok levelei. Pesti Hírlap május Lord Newton a trianoni béke ellen. Pesti Hírlap október MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások november

16 térség politikai, gazdasági stabilitása, amely veszélyeztette az európai békét, és ezért a határok kiigazítása elkerülhetetlenül szükséges. 62 Lord Phillimore szintén helytelennek tartotta a térség földrajzi egységének megbontását. Csehszlovákiát pedig a parvenük egyik fajtájának nevezte, amelyik Magyarország rovására gazdagodik meg. 63 Llewellyn-Jones arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi kereskedelmet és ezzel az európai béke megvalósítását milyen nagymértékben gátolják a felállított vámsorompók. E probléma megoldása a vámfegyverszünet, amelyre különösen a kelet-európai térségben van szükség. Tévesnek nevezte a nyugati politikusok azon logikáját, hogy a közép- és keleteurópai országok igazságtalan határainak újrahúzása, szükségképpen háborúhoz vezetne. 64 A gazdasági világválságért is a békeszerzıdéseket tette felelıssé, melyeket okvetlenül meg kell változtatni. 65 Llewellyn-Joneshoz hasonlóan Mander képviselı is súlyos hibának tekintette az országok rövidlátó védvámos gazdaságpolitikáját. 66 Llewellyn-Jones a magyar kisebbség kérdésével is sokat foglalkozott. Az állam kötelességnek tekintette a területén élı kisebbségek nemzeti és kulturális javainak fenntartását és fejlesztését lehetıvé tenni, sıt azt a maga részérıl tevékeny módon elı is mozdítani. Érvelése szerint a nemzeti kisebbségekkel szembeni igazságtalan bánásmód vezet elszakadási törekvésekhez, míg ha biztosítják a kisebbségek számára a kulturális jogokat, ez a politika az állam biztonságát fogja növelni. Éppen ezért az európai kisebbségek panaszainak orvoslása Európa békéjének egyik legsürgısebb követelménye. Példaként Wales esetét jelölte meg. 67 Moore ezredes Magyarország nehéz helyzetéért a bosszúálló béke következményeit, a területi és népességbeli veszteséget tette felelıssé. Az európai béke biztosításának egyetlen eszközének a trianoni szerzıdés igazságtalanságainak kiküszöbölését tekintette, amit tárgyalások útján vélt elérhetınek. 68 Az 1930-as évek elején Magyarország súlyos gazdasági helyzetét nem a gazdasági világválság okozta, hanem a trianoni szerzıdés, amely elszakította Magyarországtól gazdaságilag-kereskedelmileg fontos területeit. Így nemcsak szükségesnek 62 Uo november , április ; Anglia és a békeszerzıdések revíziója. Körkérdés Anglia vezetı politikusaihoz. Magyar Külpolitika október, 9. évf. 19. sz PD Lords Sitting of 5 May Treaty of Peace (Hungary) Bill. c A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz Angol képviselık revíziós pártja. Magyar Külpolitika november, 14. évf. 11. sz A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások augusztus A revízióért harcoló Moore angol ezredes feltőnı kijelentései a bosszúálló béke rontásairól. Addig nem lesz béke Európában, amíg a legyızöttek szívében keserőség él. Függetlenség július

17 tartotta a békeszerzıdés revízióját, hanem egyenesen azt javasolta, kényszerítsék a szomszédos országokat, hogy visszaadják a Magyarországnak az elcsatolt területeket. 69 Rhys Davies határozottan kijelentette, hogy az elsı világháborút lezáró békeszerzıdéseken változtatni kell. A trianoni határok egy újabb közép-európai konfliktus veszélyét vetítették elıre, amelynek alapját a több ezer magyar idegen uralom alá kerülése képezte. Félelmeit látta igazolva az 1932 decemberében Erdélyben történt incidensek során A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 7 February Austrian Loan Guarantee Bill. cc , Commons Sitting of 21 December Rumania (Disturbances, Cluj). c Az alsóházban 1932 decemberében felemelte szavát a magyar kisebbségek ellen Erdélyben elkövetett atrocitások miatt (román diákok felgyújtották a magyar konzulátust, román zászlót húztak fel és két napig terrorizálták a lakosságot). 17

18 3.4. Megoldási javaslatok A trianoni határok életképtelenségét igazolva látva legtöbben az etnikai alapú revíziót tekintették megoldásnak. Rhys Davies a csehszlovák és a román határ mentén élı magyar tömb esetében, amelyet személyesen is megvizsgált tartotta lehetségesnek a revíziót. 71 Davies és Mander képviselı is jogi érvekkel igyekeztek bizonyítani a revízió lehetıségét, amelyre a Népszövetség alapokmányának 19. szakasza adott lehetıséget. 72 Felmerültek más megoldási lehetıségek is. Moore ezredes az Osztrák-magyar Monarchia helyreállítását támogatta, mert így Közép-Európát újra egy erıs, egységes hatalom képviselhetné az európai politikában. 73 Szerinte a háború utáni békeszerzıdéseket a bosszúvágy és a félelem szülte, így a trianoni békeszerzıdést is, ezért addig nem lesz béke Közép-Európában, amíg a trianoni békét revízió alá nem vonják. 74 James Bryce viszont az önrendelkezés híve volt, az Osztrák Birodalmat türannikus és rendellenes szerkezetnek tartotta, az európai határokat a nemzeti elvek alapján kívánta meghatározni. Politikai gondolkodására nagy hatással voltak a nemzeti mozgalmak kiemelkedı képviselıi, így pl. Kossuth Lajos, Mazzini és Garibaldi. 75 William Mabane tanulmányutak során vizsgálta a térség problémáját. Szerinte Európában kényszerbékék uralkodnak, melyek lehetetlenné teszik a közép-európai stabilitást. A revízió viszont igazi békét eredményezne és a leszerelés kérdését is megoldaná. A megoldást két államszövetség létrehozása, egy balkáni és egy közép-európai jelentené. 76 Rhys Davies javasolta egy dunai konferencia összehívását a térség etnikai problémáinak megoldására. 77 Ben Riley-val együtt készített jelentésében a Millerand-féle levélre hivatkozva nem tekintették megváltoztathatatlannak a magyar határokat. A határ mentén élı magyar lakosság számára az önrendelkezési jogot kívánták biztosítani. 78 A revízió megvalósulásának lehetıségeit vizsgálva egyes politikusok bíztak a Népszövetség erejében. Robert Gower szerint a briteknek azért kell a magyar kisebbségek ügyével foglalkoznia, mert Nagy-Britannia nemcsak egy tagja a Népszövetségnek, hanem legfıbb erkölcsi támogatója, ezért mélységesen hinnie kell alapelveiben, és ezeket a 71 MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások december Uo szeptember A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 13 June Foreign Office. c Fisher, H. A. L. Vol MOL K 428 t) sorozat, MTI Belsı sorozatok/házi tájékoztató október MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április Az új Magyarország és a békeszerzıdések. Rhys Davies és Ben Riley angol munkáspárti alsóházi tagok jelentése. Magyar Külpolitika január, 15. évf. 1. sz

19 gyakorlatban is alkalmazni kell. 79 Más politikusoknál viszont erıteljesen megjelent a Népszövetség bírálata. Wedgwood ezredes egy emlékiratban igyekezett felhívni a kormány figyelmét arra, hogy a Népszövetség nem tudja betölteni kisebbségvédelmi funkcióját. 80 Az optánsügy során a Népszövetség nemcsak elvesztette tekintélyét és befolyását, de egyszersmind rettenetesen nevetségessé tette magát. Ezen a véleményen volt Lord Newton és Lord Phillimore is, akik ezért azt javasolták, hogy a kérdést utalják át a hágai nemzetközi törvényszékhez. 81 Llewellyn-Jones szerint az európai béke megırzése a Népszövetség feladata lett volna, az európai békét pedig leginkább a nemzeti kisebbségek problémája veszélyezteti, így ezt kellene orvosolni a Népszövetségnek, amire azonban alkalmatlan. 82 Mabane képviselı a Népszövetség kudarcának egyik okaként azt jelölte meg, hogy nem ismerte fel Winston Churchill egyik mondatának nagy igazságát, miszerint a legyızöttek sérelmeinek csillapítása meg kell, hogy elızzek a gyıztesek leszerelését. 83 Moore ezredes szintén bírálta a Népszövetséget, amiért nem lépett fel Románia ellen, ahol csak akkor tartották be a nemzetközi szerzıdéseket, amikor azok az ország javát szolgáltak, ellenkezı esetben az optáns-üggyel kapcsolatban viszont megtagadták azokat. 84 Nemcsak a Népszövetséget ítélték meg gyakran kritikusan, hanem a nagyhatalmak magatartását is. James Bryce a nagyhatalmak szemére vetette, hogy régi bajokat új bajok teremtésével próbálnak gyógyítani, Wilson 14 pontja teljesen figyelmen kívül hagyásával Gower, Robert: The Hungarian Minorities in the Succession States. London, Grant Richards, (továbbiakban Gower, R: The Hungarian ) MOL 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június The Hungarian Question. June 25th House of Lords. 372, A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 4 October European Situation. c MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások augusztus Külföldi kritikák a békekötésekrıl és a revízió kérdése. Külügyi Szemle sz

20 3.5. Magyarországi utazások Az angol politikusok az országgal kapcsolatos információikat, tudásukat többnyire a Magyarországon tett látogatásaik során szerezték. Gyakran a Magyar Revíziós Liga meghívására érkeztek Magyarországra a brit politikusok, de néhány esetben magánjellegő utazásról volt szó. Legkorábban, már 1866 nyarán James Bryce járt Magyarországon, utazásának élményeirıl levelekben számolt be feleségének. Negatívumként említette meg a Pest és Arad között közlekedı vonat lassú, 17 mérföld per órás sebességét, ami saját bevallása szerint megtanította ıt értékelni a civilizált világban történı utazást vagy a magyar alföld pusztaságát és elviselhetetlen hıségét. Mély benyomást tett rá a magyarok öltözködési szokása is, amelyrıl részletesen írt. 86 Pesti tartózkodásáról viszont pozitívan számolt be. Meglátogatta Báró Eötvös Józsefet svábhegyi villájában, a várost, a kanyargó Dunát gyönyörőnek, az embereket bájosnak, viselkedésüket könnyednek és fenségesnek találta szeptemberében Lord Newton érkezett több napra Magyarországra. Ellátogatott a pécsi Nemzeti Kaszinóba és Tettyére is. Részt vett a gilvánfai ünnepségen, ahol a község 13 hısi halottjának állítottak emléket. Rövid beszédében az angol és magyar nemzet között vont párhuzamot, mindkét országot vesztesnek nevezte a háborúban. Szeptember 11-én Horthy Miklós és felesége díszvacsorát adott Lord Newton, a vele tartó felesége és lánya, illetve angol és magyar elıkelık tiszteletére. 88 Magyarországi tartózkodása alatt Sopronba is ellátogatott. Október 10-én magánügyben több napra Debrecenbe utazott, ahol hosszú beszélgetést folytatott Lindenberger János préposttal magyar politikai és társadalmi problémákról. Különösen a vörös és a fehér terror kérdése érdekelte a lordot. 89 Az 1930-as években, különösen 1933-ban voltak gyakoriak a magyarországi látogatások. Rhys Davies 1933 húsvétján két hétre Budapestre érkezett. Tárgyalt a magyar helyzetrıl Horthy Miklóssal, Gömbös Gyulával és más politikusokkal is. Tanulmányutat tett a román és a csehszlovák határhoz, hogy személyesen vizsgálhassa meg a trianoni béke következményeit. 90 A magyarországi tapasztalatokat egy jelentésben foglalta össze, amelyben a Trianon elıtti és utáni területi, népesedési, gazdasági viszonyokat vizsgálta, pontos statisztikai adatokra támaszkodva. Bár kétségkívül megoldandó kérdésnek tekintette az 86 Különösen meglepte a férfiak térdig érı bı vászonnadrágja, amit szoknyához hasonlított. 87 James Bryce levele Aradról augusztus 10-én, idézi Fisher, H. A. L. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások szeptember 8. 1., 3., szeptember Uo október , október , október , MOL K 428 i) sorozat, MTI Bizalmas/Bizalmas értesítések október Angol vendégek Magyarországon. Magyar Külpolitika április, 14. évf. 4. sz

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben 1. A győztes nagyhatalmak szerepe a magyar békeszerződésben A téma alaposan földolgozott. L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Galántai József, Litván György,

Részletesebben

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 Tanulmányok, dokumentumok és kronológia Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv Magyar ENSZ Társaság 2006 A kötet megjelentetését a Magyar

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

Modern sajtópropaganda és információ-áramlás a nemzetközi politikában: Winston Churchill és Emery Reves

Modern sajtópropaganda és információ-áramlás a nemzetközi politikában: Winston Churchill és Emery Reves 97 Barta Róbert Modern sajtópropaganda és információ-áramlás a nemzetközi politikában: Winston Churchill és Emery Reves A tanulmány Emery Reves (Révész Imre) 1939 előtti politikai és üzleti karrierjét

Részletesebben

Magyarország és a nagyhatalmak 1938-ban

Magyarország és a nagyhatalmak 1938-ban PRITZ PÁL Magyarország és a nagyhatalmak 1938-ban A tekintélyes Time magazin 1939 elején az Év embere kitüntetı címet Németország kancellárjának, Adolf Hitlernek adományozta. Hét évtizeddel késıbb, tehát

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

A z egyetértés nem mindig jellemezte a brit francia viszonyt, de a Magyarországgal

A z egyetértés nem mindig jellemezte a brit francia viszonyt, de a Magyarországgal Magyarics Tamás EGY KÖZLEKEDÉSI BALESET A BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉS ÚTJÁN: A MAGYAR FORRADALOM ÉS NAGY-BRITANNIA A z egyetértés nem mindig jellemezte a brit francia viszonyt, de a Magyarországgal kapcsolatos

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szilvágyi Tibor őrnagy AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár Budapest,

Részletesebben

Kolontári Attila. Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1

Kolontári Attila. Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1 Kolontári Attila Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1 1 A cikk egy, a szovjet-magyar diplomáciai kapcsolatok történetét bemutató PhD-értekezés fejezetének

Részletesebben

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS 1939 MÁRCIUSÁBAN JANEK ISTVÁN ESEMÉNYEI

A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS 1939 MÁRCIUSÁBAN JANEK ISTVÁN ESEMÉNYEI JANEK ISTVÁN A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS ESEMÉNYEI 1939 MÁRCIUSÁBAN A magyar olvasók számára újdonságként hathat maga a kis háború elnevezés is, hiszen errl nagyon keveset lehetett eddig hallani.

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Kutatási Füzetek 13. A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Sorozatszerkesztő:

Kutatási Füzetek 13. A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Sorozatszerkesztő: Kutatási Füzetek 13. A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata Sorozatszerkesztő: Fischer Ferenc Harsányi Iván Ormos Mária Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Ismerkedj a NATO-val!

Ismerkedj a NATO-val! Ismerkedj a NATO-val! Kiadja a Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 061/336-1657 E-mail: fek@message.hu A kiadvány megjelenését támogatta a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma A kiadvány

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben