Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink"

Átírás

1 Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között Jelige: Magyar barátaink

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A brit-magyar kapcsolatok hivatalos szintje Angol barátaink Pályafutásuk Magyarbarát álláspontjuk háttere A trianoni békeszerzıdést ellenzı érveik Megoldási javaslatok Magyarországi utazások A magyarbarát tevékenység formái A magyarbarát tevékenység elismerése Magyarországon Összegzés Felhasznált források és szakirodalom

3 1. Bevezetés Ama meglepetések közül, amelyek a békeszerzıdés Pandora-szelencéjébıl kipattantak, sohasem tudtam megmagyarázni magamnak azt a rendkívül kegyetlen elbánást, amelyben a magyar nemzetet részesítették írta 1927-ben Lord Sydenham, a House of Lords (az angol felsıház) tagja a trianoni békeszerzıdésre utalva. 1 Ez az idézet is mutatja, hogy a két világháború között létezett a brit parlamentben egy magyarbarát csoport, amelynek tagjai egyhangúan igazságtalannak tartották a trianoni békeszerzıdést. Dolgozatomban e csoport tagjaival és tevékenységével foglalkozom. Bár Trianon kérdésével kapcsolatban széles körő szakirodalom áll rendelkezésre, illetve a két világháború közötti brit-magyar kapcsolatokról is születtek összefoglaló munkák, azonban a brit parlamentben megfigyelhetı magyarpárti lobbiról alig esik szó. A szakirodalom a trianoni békeszerzıdést vizsgálva a Foreign Office hivatalos álláspontjára helyezte a hangsúlyt. Bán D. András, Romsics Ignác és Arday Lajos foglalkozik ugyan a londoni magyar revíziós kampánnyal és ezen belül röviden a magyarbarát brit politikusok által kifejtett tevékenységgel, de életükkel, pályafutásukkal nem. Dolgozatomban csak a brit parlament tagjai által kifejtett revíziós propagandát elemeztem, Lord Rothermere akcióját nem, ennek tanulmányozásához szintén bı szakirodalom áll rendelkezésre. 2 Kutatásaim során elsısorban a Külügyminisztériumi Levéltár anyagai közül a londoni magyar követségrıl küldött jelentéseket, táviratokat, hivatalos- és magánlevelezéseket vizsgáltam meg. A House of Lords és a House of Commons magyarbarát tagjainak felszólalásait és a beszédekben megfigyelhetı érveiket a Parliamentary Debates (brit parlamenti jegyzıkönyv) alapján elemeztem. A magyar Felsıházi és Képviselıházi Naplók szintén fontos forrást jelentettek a magyar országgyőlés üléseit több alkalommal is meglátogató angol vendégek tiszteletére mondott beszédek révén. Emellett a Magyar Távirati Iroda, a korabeli memoárok, illetve az angol (például The Times) és magyar nyelvő sajtóanyagok nyújtottak lényeges információkat a magyarbarát politikusokról. A sajtóanyagból csak a magyarbarát álláspont hátterét megvilágító interjúkat, a magyarországi látogatások eseménytörténetérıl szóló tudósításokat használtam fel, amelyhez a legbıvebb forrást a Függetlenség, illetve a kifejezetten külpolitikával foglalkozó szakfolyóiratok (Külügyi Szemle, Magyar Külpolitika) biztosították ezért nem foglalkoztam 1 Colonel Lord Sydenham of Combe: My working life. London, (továbbiakban Sydenham: My working life) Lásd részletesebben Zeidler Miklós: A Magyar Revíziós Liga. Trianontól Rothermere-ig. Századok, 1997/ Uı: A revíziós gondolat. Budapest, Osiris,

4 a magyar kormánypárti és ellenzéki sajtóban ezzel kapcsolatban tetten érhetı eltérı megítéléssel, véleményekkel. Az elsı fejezetben rövid áttekintést adok a két világháború közötti brit-magyar kapcsolatok történetérıl, melynek során a hangsúlyt arra a kérdésre helyeztem, hogy a hivatalos angol politika milyen esetekben és hogyan nyújtott segítséget Magyarországnak. Dolgozatom további részében tanulmányozott tizenhárom politikus kiválasztása azon elv alapján történt, hogy a brit parlamentben ık képviselték a legjelentısebb erıt a magyarbarát csoportban, ık szólaltak fel legtöbbször Magyarország érdekében. Összehasonlító elemzés során többféle szempont többek között családi hátterük, pályafutásuk, képzettségük, diplomáciai tapasztalatuk, magyar rokoni kapcsolatuk alapján csoportosítottam ıket. Részletesen bemutatom a magyarbarát angol felsıházi és alsóházi politikusok életét, mirıl voltak híresek politikai pályájuk mellett, mi állt magyarbarát álláspontjuk hátterében, milyen személyes magyar kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkeztek. Beszédeik, nyilatkozataik elemzése során összegyőjtöttem a trianoni békeszerzıdést ellenzı érveiket, amelyek rávilágítottak arra, hogy az új határokat miért tekintették veszélyesnek az európai békére nézve. A Londonban megszervezıdött magyarbarát képviselıcsoport mőködését többféle nézıpont szerint különítettem el: hogyan tartották napirenden a brit parlamentben állandó interpellációikkal a magyar határok kérdést az as években; parlamenti beszédeik mellett milyen formában támogatták még a magyar ügyet; a magyar határok felülvizsgálatára tett kísérleteik; megoldási javaslataik; az angol közvélemény tájékoztatására szolgáló a The Times-ban megjelent nyílt leveleik alapján. Emellett megvizsgálom a brit politikusok Magyarországon tett látogatásainak céljait, eredményeit, illetve hogyan hálálta meg a magyar politikai- és közélet az ország érdekében kifejtett munkájukat. Végül összefoglalom, hogy a magyarpárti lobbi milyen eredményekkel járt, hogyan értékelték munkájukat angol és magyar részrıl, volt-e valamilyen hatása a hivatalos brit külpolitikára. Ezek alapján összegezve a dolgozat legfontosabb célkitőzése az, hogy adalékokat nyújtson a nemzetközi kapcsolatok történetének egy kevésbé ismert, nem hivatalos szintjéhez az angol-magyar kapcsolatok viszonylatában. 4

5 2. A brit-magyar kapcsolatok hivatalos szintje Már a béketárgyalások során bizonyos angol jóindulat mutatkozott Magyarországgal kapcsolatban. A brit delegáció az etnikai határoknak jobban megfelelı területi rendezést javasolt. Lloyd George arra mutatott rá, hogy soha nem lesz béke Délkelet-Európában, ha a most létrejövı kis államok mindegyikének jelentıs magyar lakossága lesz ban a londoni miniszterelnöki konferencián Lloyd George kísérletet tett a magyar határkérdés újratárgyalására, amit azonban már a Foreign Office is elutasított. A konferencián a határokat nem módosították, egyetlen eredménye Curzon külügyminiszter javaslata volt, amit a franciák és az olaszok is elfogadtak, és amely késıbb a Millerand-levél néven vált ismertté. Curzon lehetıvé kívánta tenni, hogy a határvizsgáló bizottságok vizsgálataik során talált igazságtalanságokat és azok módosításának lehetıségét a Nemzetek Szövetsége elé terjeszthesse. A Millerand-levelet csatolták a trianoni békeszerzıdéshez, a gyakorlatban azonban nem váltotta be a magyar reményeket. 4 Az elsı világháborút követıen Nagy-Britannia külpolitikájában Európa keleti térsége elsısorban Franciaország elıretörésének megakadályozása szempontjából volt fontos ben Nagy-Britannia támogatta Magyarország felvételét a Népszövetségbe ben az angol közbenjárásnak köszönhetıen Magyarország 250 millió aranykorona népszövetségi kölcsönt kapott a gazdasági helyreállításhoz, amelynek egy részét London hitelezte meg ban újabb diplomáciai segítségben részesült a magyar kormány, amikor Sir Austen Chamberlain külügyminiszter közbenjárásával sikerült elsimítani a frankhamisítási botrányt. Két évvel késıbb a szentgotthárdi fegyverszállítási ügy során ismét Chamberlain nyújtott támogatást Magyarországnak. 7 Az 1930-as években Nagy-Britannia izolacionista politikát folytatott, a birodalom egyben tartását, a gazdasági válság megoldását tekintette a legfontosabb feladatnak, ezért célja az európai status quo megırzése volt. Az 1933-as hirtenbergi fegyverszállítási ügyben Sir John Simon külügyminiszter lépett fel támogatólag Magyarország érdekében. A Marseille-i királygyilkosság körüli botrány 3 Idézi Romsics Ignác: A brit külpolitika és a magyar kérdés, In Helyünk és sorsunk a Dunamedencében. Budapest, Osiris Kiadó, L. Nagy Zsuzsa: Magyar határviták a békekonferencián. In Történelmi Szemle, 1978/ Macartney, C. A.: Hungary and her successors. The Treaty of Trianon and its consequences London-New York- Toronto, Oxford University Press, (továbbiakban Macartney, C. A.: Hungary ) Bán D. András: Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország (továbbiakban Bán D. A.) Budapest, Osiris Kiadó, Macartney, C. A.: Hungary Arday Lajos: Az Egyesült Királyság és Magyarország. Nagy-Britannia és a magyar-angol kapcsolatok a 20. században. Budapest, Mundus,

6 elsimításában a külügyminiszter mellett Anthony Eden, népszövetségi fıdelegátus nyújtott diplomáciai segítséget, amelynek köszönhetıen az ügy nem került a Népszövetség elé. Ekkoriban a brit politika Olaszország és Franciaország felé próbált közeledni, így Nagy- Britannia érdeke a probléma minél hamarabb történı megoldása, ugyanakkor a nyilvános tárgyalás elkerülése volt, mert az további konfliktusokat idézhetett volna elı Olaszországgal. 8 A magyarbarát brit képviselık (Wedgwood ezredes, Robert Gower, William Mabane) elsısorban a magyarok Jugoszláviából történı kiüldözésével foglalkoztak a Marseille-i merénylettel kapcsolatban, az általuk feltett kérdésekre Sir John Simon így válaszolt: mindent kerülni kell, ami még jobban elmérgesíthetné a Népszövetség elé terjesztett vitát, és ennél fogva az angol kormány elıterjesztést tett a jugoszláv kormánynál, hogy vessen véget ezeknek a kiutasításoknak. 9 Az olasz-abesszín konfliktus során azzal, hogy Magyarország nem szavazta meg a szankciókat a Népszövetségben bár ennek nem lettek súlyosabb következményei feszültebbé vált az angol-magyar viszony, az angol politika felrótta Magyarországnak a Marseille-i ügyben nyújtott segítségét. 10 Széchenyi László is arra figyelmeztetett, hogy az angol kormánynak most oka van hálátlansággal vádolni Magyarországot, amiért nem szavazta meg a szankciókat a Népszövetségben Olaszország ellen. 11 Az as években az angol kormány a magyar revízió kérdésébe nem avatkozott be, viszont több esetben is diplomáciai támogatást nyújtott Magyarországnak, amelyet az európai status quo megırzése vezérelt a magyar kormány számára a kínos nemzetközi konfliktusok során. Az angol politika jóindulata fokozatosan csökkent az 1930-as évek végére. Az évi tavaszi események után Nagy-Britannia még csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította meg Magyarországgal, Winston Churchill-nek köszönhetıen hadüzenetet nem küldött. A végleges szakításra Magyarország hadba lépésével kerül sor Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. Budapest, Kossuth Kiadó, Parliamentary Debates (továbbiakban PD) Commons Sitting of 12 December 1934, Yugoslavia and Hungary cc Pritz Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején Budapest, Akadémiai Kiadó, MOL K cs. 41. t. 147/Fın. pol. London, november 29. Széchenyi László távozásakor készült feljegyzése az angol-magyar viszony fejlıdésérıl. 12 Bán D. A

7 3. Angol barátaink 3.1. Pályafutásuk Az angol parlament felsıházának magyarbarát politikusai között többen is rendelkeztek jogi végzettséggel. James Bryce ( ) elismert jogász és történetíró volt ben jogi doktori címet szerzett a magánjog területén, 1893-ig egyetemi tanárként dolgozott Oxfordban ben Lord Acton-nal együtt Oxfordban megalapították az English Historical Review-t ban külügyi államtitkár lett, ben a kereskedelemügyi minisztérium élére került, 1907 és 1913 között pedig washingtoni angol nagykövetként szolgált. 13 Jogi munkáját is folytatta, 1914-ben a hágai International Court of Justice tagja lett, az elsı világháború után a Nemzetek Szövetsége létrehozásának támogatói közé tartozott. Modern Democracies c. mőve 1921-ben jelent meg. 14 Történetírói pályafutása 1862-es, The Holy Roman Empire c. mővével kezdıdött, amit 1888-ban The American Commonwealth 15, majd 1901-ben a Studies in History and Jurisprudence 16 c. munkája követett. Dél-Afrikában tett utazása nyomán született meg az Impressions of South Africa (1897) c. mőve, mely nagy hatást gyakorolt a búr háború idején a liberális táborra. 17 Walter George Frank Phillimore ( ) szintén jogász volt. Politikusként liberális nézetei családi hagyományból fakadtak. A család politikai állásfoglalására ugyanis nagy hatással volt a Lord Phillimore nagyapja és Gladstone közötti barátság. A legmagasabb jogi fokozatokat sikerült elérnie: 1897 és 1913 között a Legfelsıbb Bíróság bírája, 1905 és 1908 között az International Law Association elnöke, 1913 és 1916 között a Court of Appeal bírája volt. Az egyházjog (Book of Church Law 1872) és a nemzetközi jog (Three Centuries of Treaties of Peace and their Teaching 1917) elismert szaktekintélye volt. Az ı nevéhez főzıdött 1917-ben a Nemzetek Szövetségének elsı alapszerzıdés tervezetének elkészítése Who Was Who. A companion to Who s Who containing the biographies of those who died during the period (továbbiakban Who Was Who) Vol Balogh József: A magyar revízió angol elıharcosa. Budapesti Szemle, július. (továbbiakban Balogh J.) Viscount James Bryce: Modern Democracies. Vol New York, Online: (letöltve: ) 15 Viscount James Bryce: The American Commonwealth. Vol. 1. New York, Online: (letöltve: ) 16 Viscount James Bryce: Studies in History and Jurisprudence. New York, Online: (letöltve: ) 17 PD Commons Sitting of 20 January South Africa-conduct of the war. cc Lord Phillimore Magyar Külpolitika április, 10. évf. 7. sz. 7. 7

8 A magyarbarát alsóházi képviselık között is volt, aki foglalkozott joggal. Frederick Llewellyn-Jones ( ) ügyvédként ig az International Law Association, ig a Grotius Society of London, illetve különbözı nemzetközi jogi és béke társaság (pl. Royal Institute of International Affairs, American Society of International Law) tagjaként szerzett nevet tıl 1935-ig az alsóház liberális politikusaként dolgozott. Sokat foglalkozott walesi ügyekkel is: 1912 és 1940 között a Flintshire Insurance Committee elnöke, 1923-tól 1940-ig a Central Council for Health Education tagja, 1933-ban a Welsh League of Nations Union elnöke is volt. 19 A jogi pálya mellett gyakori volt a katonai szolgálat közöttük. George Sydenham Clarke ( ) a Royal Military Academy-n végzett, katonatisztként szolgált 1882-ben az egyiptomi expedíció során, majd 1885-ben Szudánban. Ezt követıen elsısorban birodalmi, gyarmati és diplomáciai ügyekkel foglalkozott és 1892 között a Colonial Defence Committee, 1904-tıl 1907-ig a Committee of Imperial Defence titkára volt ben az ausztráliai Victoria kormányzójaként, 1907-tıl 1913-ig pedig Bombay kormányzójaként szolgált. 20 Josiah Clement Wedgwood 21 ( ) tanulmányait a Royal Naval College-ban folytatta ben Dél-Afrikába vezényelték, ahol részt vett a búr háborúban tıl két éven át Transvaalban, az ermeloi körzet gyarmati ügyeit irányította. Miután visszatért Nagy-Britanniába, a liberális párt tagjaként bejutott az alsóházba. Az elsı világháborúban fıhadnagyként szolgált, de Gallipolinál súlyos sérülést szenvedett. Felépülése után ezredessé léptették elı, és 1918-ban Szibériába küldték különleges szolgálatra. Az elsı világháború után folytatta politikai tevékenységét, de már a munkáspárt soraiban, mert 1918-ban a válásával kapcsolatos botrányok során szembekerült a liberális párttal, így a munkáspárthoz csatlakozott és 1924 között már a munkáspárt alelnöke lett. Politikai pályafutásának utolsó hónapjait a Lordok házában töltötte mint Baron Wedgwood of Barlaston. 22 Sir Thomas Cecil Russel Moore ( ) 1908-ban lépett a hadsereg szolgálatába. Az elsı világháborúban, 1914-ben Franciaországban szolgált, késıbb Írországban majd Oroszországban teljesített szolgálatot ben nyugdíjba vonult, ettıl kezdve egészen ig konzervatív alsóházi képviselıként dolgozott Who Was Who. Vol Uo. Vol Üknagyapja a híres angol fazekas, Josiah Wedgwood volt, aki Charles Darwin nagyapja volt. A Wedgwood család támogatta a rabszolga felszabadítást és az 1832-es reform törvényt. 22 Who Was Who. Vol Uo. Vol

9 Walter Elliot ( ) orvostudományt tanult a glasgow-i egyetemen, így az elsı világháború alatt katonaorvosként szolgált a nyugati fronton. A háború után politikai pályára lépett, és 1918-ban bekerült a parlament alsóházába. Ettıl kezdve gyorsan ívelt felfelé politikai karrierje tıl 1936-ig földmővelésügyi miniszter, ig Skóciáért felelıs miniszter, 1938 és 1940 között egészségügyi miniszter lett. 24 William Mabane ( ) az elsı világháború alatt a Közel-Keleten és Franciaországban szolgált. Utána kereskedıként dolgozott, majd 1931-tıl lett a parlament nemzeti liberális tagja ben a Ministry of Home Security parlamenti államtitkára, ig a Ministry of Food parlamenti titkára, 1945-ben Minister of State for Foreign Affairs volt. 25 Sir Geoffrey Le Mesurier Mander ( ) Cambridge-ben tanult, ügyvédként végzett, de közben az elsı világháború idején a királyi légi hadtestben szolgált ben Staffordshire fıszolgabírája lett ben került be a parlamentbe, 1945-ig az alsóház liberális képviselıje volt. 26 Közülük többen nemcsak politikai pályafutásukról voltak híresek Nagy-Britanniában. James Bryce hegymászóként is nevet szerzett, az Alpine Club elnöke lett. 27 Lord Clydesdale amatır boxoló volt, emellett 1933-ban a világon elsıként ı repülte át a Mount Everest-et. 28 Munkájuk során e politikusok gyakran foglalkoztak nemzetiségi, állatvédelmi, szociális kérdésekkel. James Bryce elítélte az örmény népirtást, konkrét példákkal igyekezett felhívni az angol kormány figyelmét a törökök által elkövetett gyilkosságokra. 29 Robert Gower az Angol Királyi Állatvédı Társulat elnöke volt, parlamenti beszédeiben többször is felhívta a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód ellen. Javaslatot tett arra, hogy a Népszövetség útján egy egységes európai állatvédelmi törvényt fogadjanak el ban ı terjesztette be és vitte keresztül a brit parlamentben az állatvédelmi törvényt. Az állatvédelem területén nyújtott szolgálataiért III. Viktor Emánuel az olasz koronarend parancsnokává nevezte ki. 30 Moore ezredes is foglalkozott állatvédelemmel, 24 Uo. Vol Uo. Vol Uo. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi Hírek/Napi tudósítások november Balogh J Uo november Az expedícióról tudósított a brit filmhíradó is. Everest air expedition. Online: (letöltve: ) 29 Zeitun és Mush térségében különösen súlyos öldöklés folyt. Volt, ahol a teljes keresztény férfilakosságot lelıtték, 9000 nıt és gyereket fojtottak a Tigrisbe. PD Lord Sitting of 28 July Reported Massacres in Armenia. cc PD Commons Sitting of 7 April, 8 May, 9 May, 17 May, 25 July, MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások február , október

10 támogatta azt a törvényt, amely az állatok humánusabb eszközökkel történı levágását írta elı. A lovak védelmének nemzetközi szervezetének megbízottja, az állatvédelem céljából létrehozott angol-olasz egyesület elnöke volt. Emellett közgazdaságtannal is foglalkozott. 31 Walter Elliot lelkesen támogatta az angol tejtermelés védelmét, illetve hogy a gyerekek az iskolában ingyen tejet kapjanak. 32 Wedgwood ezredes többféle kérdéssel is foglalkozott. Szerinte túl keményen bántak a németekkel a Versailles-i békeszerzıdés során. Hitler korai kritikusai közé tartozott. Törvényi változtatásokat javasolt, melyek lehetıvé tennék a fasizmus elıl menekülı németeknek a Nagy-Britanniában történı letelepedést. Nagymértékben támogatta India önkormányzását, de foglalkozott az adózás kérdésével (Local Taxation in the Empire), gyarmatüggyel (Indo- British Commonwealth, The seventh Dominion) és a brit parlament történetével (History of Parliament, ; Staffordshire Parliamentary History, ) is. 33 Politikai nézeteik nem befolyásolták magyarbarát álláspontjukat. A magyarbarát képviselık csoportjához a House of Commons valamennyi pártjából csatlakoztak politikusok. Robert Gower szerint a magyarbarát képviselıket a Magyarország iránti szeretet és a nagyrabecsülésnek pártokon felül álló közös érzése főzi össze. 34 Nagy eltérések mutatkoztak a magyarbarát politikusok között abban a tekintetben, hogy volt-e külpolitikai, diplomáciai tapasztalatuk. James Bryce mellett Thomas Wodehouse Legh, azaz Lord Newton ( ) töltött be magas külpolitikai pozíciókat. Lord Newton konzervatív politikusként 1880 és 1886 között diplomáciai szolgálatot teljesített a párizsi brit követségen tól az alsóház politikusa lett egészen 1899-ig, amikor bekerült a House of Lords tagjai közé ban külügyi államtitkár helyettes lett, majd a Foreign Office-ban propaganda-ügyekkel és a hadifoglyok kérdésével foglalkozott. 35 Emellett írói munkájáról is ismert volt, két biográfia megírása (Lord Lyons: A Record of British Diplomacy; Lord Landsdowne: A Biography) után 1941-ben jelentette meg saját visszaemlékezéseit Retrospection címmel PD Commons Sitting of 24 April Salughter of Animals (pigs) Bill. cc Who Was Who. Vol PD Commons Sitting of 8 July Malnutrition. cc Who Was Who. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi Hírek/Napi tudósítások július Barcza György: Diplomataemlékeim : Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból. 1. kötet. Budapest, Európa: História, (továbbiakban Barcza Gy.) MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Peers, Politics and Power. The House of Lords Edited by Clyve Jones and David Lewis Jones. London, A guide to the papers of British cabinet ministers, Edited by Hazlehurst, Cameron-Whitehead, Sally-Woodland, Chiristine. Cambridge,

11 Voltak azonban olyan magyarbarát képviselık is pl. Rhys Davies, akik teljes mértékben járatlanok voltak a diplomáciában, hiányzó ismereteiket külföldi utazásokkal igyekeztek pótolni. Rhys John Davies ( ) az általános iskola elvégzése után farmokon kezdett el fizikai munkát végezni, majd tíz évig szénbányászként dolgozott és 1951 között a parlament munkáspárti tagjaként politizált ben a Home Department helyettes parlamenti államtitkára lett, ami pályafutásának egyetlen magasabb hivatali pozíciója volt. 37 Sokat foglalkozott balkáni ügyekkel a Balkán Bizottság kiküldöttjeként tett tanulmányutat Jugoszláviában, az ott tapasztaltak alapján jelentést is készített, amelyben arra a megállapításra jutott, hogy Jugoszlávia felbomlása csak idı kérdése Who Was Who. Vol A magyar revíziós mozgalom egyévi fejlıdése. III. befejezı közlemény. Magyar Külpolitika október, 14. évf. 10. sz

12 3.2. Magyarbarát álláspontjuk háttere A magyarbarát angol politikusok trianoni határokat ellenzı álláspontjukat befolyásolhatta a több esetben is kimutatható magyar személyes, rokoni kapcsolat. A felsıház tagjai közül Lord Clydesdale Festetics György herceg unokaöccse volt. 39 Robert Gower, a magyarbarát angol képviselıcsoport vezetıje, egyik unokatestvére révén tett szert magyar rokoni kapcsolatra. Major E. Gower ugyanis Jugoszláviában élt magyar származású feleségével, Kalmár István korvettkapitány lányával Kalmár Margittal, akinek topolyai birtokait az optáns ügy során kisajátította a jugoszláv kormány. 40 Wedgwood ezredest és feleségét is sikerült megnyerni a revízió ügyének, melyben szerepet játszott az is, hogy egyik veje egy magyar férfi volt. Bár kezdettıl fogva szimpátiáját fejezte ki Magyarország iránt, mégsem csatlakozott a brit parlament magyarbarát csoportjához, mert nem hitt ennek sikerében. Egybıl felismerte a trianoni döntés igazságtalanságait, de határozott fellépését a béke ellen az akadályozta meg, hogy kezdetben nem volt túl tájékozott Magyarországgal kapcsolatban. Elıször azt hitte, hogy Magyarországon oligarchia uralkodik. 41 Lord Sydenham pedig kapcsolatban állt Želeński Róbert gróffal, aki a lordnak írt leveleiben dicsérte My Working Life c. mővét, Magyarország érdekében tett erıfeszítéseit, és örömét fejezte ki, hogy milyen jól informált Magyarországról és történelmérıl. Želiński felajánlotta neki és Newton lordnak, hogy automobillal körbevezetné ıket lakóhelyén, ami sajnos Trianon óta Romániához tartozik. 42 Nyilatkozataikban a vizsgált angol politikusok többféle okot is felsoroltak, hogy miért álltak Magyarország oldalára már a béketárgyalások során és a trianoni békeszerzıdés aláírása után is. Többen hivatkoztak történelmi okokra, a magyar nép csodálnivaló szabadságszeretetére. James Bryce állítása szerint nem féltette Magyarország jövıjét, mert ami egy országot naggyá tehet: az néplélek; és a magyar nép lelke nem törött meg. 43 Kifejtette, hogy a magyar nemzet politikai géniuszát s fenkölt nemzeti szellemét mindig csodálta, már egészen gyerekkora óta. Figyelemmel kísérte a magyar évi 39 MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április MOL K cs. 6. t dosszié. 3/Fın. Szigorúan bizalmas! március 9. Bárdossy László követségi tanácsos levele Kánya Kálmán külügyminiszterhez; Rákosi Jenı: Trianontól Rothermereig MOL K cs. 6. t dosszié. 2551/S július 31. Kentner Gyula levele Bárdossy Lászlónak. 42 Želeński Róbert levelei Lord Sydenham-hez július 20., július 28., augusztus 3., november 4. In Želeński Róbert: Emlékeim. Budapest, The Hungarian Question in the British Parliament. Speeches, questions and answers thereto in the House of Lords and the House of Commons from 1919 to With an introduction by Roland E. L. Vaughan Williams. London, (továbbiakban The Hungarian Question) May 5th, House of Lords

13 eseményeket és késıbbi alkotmányos küzdelmeket, külön kiemelte a nagyhírő Deák Ferenc nevét. Elismerıen szólt Magyarországról, mely szerinte fontos helyet foglal el a modern nemzetek között. A magyar nép nagyságát igazolta számára, hogy a középkor kezdetén a legelsık voltak szabadságuk kivívásában. 44 Még gyerekként hallotta Kossuth Lajos egy beszédét Skóciában, ami nagy hatást gyakorolt rá ıszén pedig Torinóban felkereste Kossuthot, és kifejezte iránta érzett szimpátiáját és csodálatát. 45 Hasonlóságot vont az angol és a magyar parlamentáris fejlıdés között. Ellenezte a trianoni szerzıdés szigorú rendelkezéseit, felhívta a figyelmet a hosszú idıre visszanyúló magyar-angol barátságra és Tisza István háborút ellenzı álláspontjára. 46 Robert Gower is hasonlóságot vélt felfedezni a régi magyar és angol törvények között, emiatt kezdett érdeklıdni Magyarország iránt. 47 Lord Newton szintén az alkotmányos fejlıdés hasonlóságában, illetve Magyarország védıbástya szerepében találta meg annak okát, hogy Nagy-Britannia miért fordul barátsággal Magyarország felé. 48 Llewellyn-Jones saját bevallása szerinte azért vált a magyarok barátjává, mert rájött arra, mennyire elnyomják az utódállamok a magyar kisebbségeket. İ is nemzeti kisebbségnek, a walesi nemzetnek a tagja, így átérzi Magyarország problémáját. 49 Emellett ı is kiemelte Kossuth Lajos történelmi szerepét májusában debreceni látogatása alkalmával miután virágcsokrot helyezett el a Kossuth szobornál angolul elıadást tartott a Déri Múzeum dísztermében, amelynek során sajnálatát fejezte ki, hogy nem tud magyarul, de nagy tisztelettel beszélt a magyarok nemzeti hısérıl, akinek emlékirataiból idézett is. Saját elmondása szerint Kossuthot angliai látogatása alkalmával vendégül látta apja, így a Kossuth iránti tiszteletet édesapjától örökölte. 50 Szintén többen érveltek azzal, hogy Magyarországot Ausztria sodorta háborúba. Lord Sydenham visszaemlékezéseiben kijelentette, hogy ha volt valaha ellenséges állam, amely kíméletet érdemelt, akkor ez Magyarország, amelyet akarata ellenére sodorták háborúba és nem rajta múlt, hogy abból nem tudott kiszabadulni. 51 Ugyanerre hivatkozott Walter Elliot 44 Bryce, James: A római szent birodalom. Budapest, V VI. 45 Fisher, H. A. L.: James Bryce: Viscount Bryce of Decmont O. M. (továbbiakban Fisher, H. A. L.) London, Vol Uo. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Uo február Lord Newton elıszava Eckhardt Ferenc: A Short History of the Hungarian People c. munkájához. 49 Uo december 1. 2., Angol képviselık revíziós pártja. Magyar Külpolitika november, 14. évf. 11. sz Debreczeni Független Újság, május Sydenham: My working life

14 is, aki azt is hozzátette, hogy bár a magyarok nem akarták a háborút, de ha már belesodródtak, akkor legalább férfiként harcoltak. 52 Sydenham, Elliot és Bryce is elismerıen nyilatkozott a magyarokról, amit fokozott az a jó bánásmód, amit a magyarok a brit hadifoglyokkal szemben tanúsítottak az elsı világháború során. 53 Wedgwood pedig a legnagyobb szeretettel gondolt a magyarokra, akik tisztelettel bántak a Magyarországon tartózkodó angolokkal. 54 Newton lord kijelentette, hogy a brit alattvalókkal Magyarországon sokkal jobban bántak az ellenségeskedés egész ideje alatt, mint bármely más hadviselı országban. 55 Moore ezredes is saját elmondása szerint azért támogatta a magyar ügyet, mert hadifogoly barátaitól azt hallotta, hogy a magyar egy kitőnı nemzet és most mégis a legnehezebb sors sújtja. Ezért ı már régóta a legnagyobb szimpátiával viseltetik a magyarság iránt. Fı célja azonban az volt, hogy rokonszenve tudással is párosuljon és tapasztalatait elmondhassa Nagy-Britanniában, ahol azért foglalkoznak a békerevízió kérdésével, mert az angolok fı jellemvonása a fair play. Emellett különösen azért nevezte igazságtalannak a magyarokkal szembeni bánásmódot, mert épp Magyarország mentette meg Európát a töröktıl Foreword. By Captain Walter Elliot. In The Oxford Hungarian Review. Vol. 1. Num 1. June MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások november , The Hungarian Question. May 5th, House of Lords Magyarország jövıje és helyzete Kelet-Európában. Pesti Hírlap május MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Debreczeni Független Újság, szeptember

15 3.3. A trianoni békeszerződést ellenző érveik A vizsgált tizenhárom politikus mellett a többi magyarbarát politikus között is egységes vélemény alakult ki a trianoni békeszerzıdés következményeit látva. Az új határokat ellenzı álláspontjukat leggyakrabban gazdasági és etnikai érvekkel támasztották alá. A békeszerzıdés ugyanis nem békét teremtett, megváltoztatása nélkül elkerülhetetlennek tartottak egy újabb háborút. James Bryce szerint a békekonferencia számos hibát követett el. Most egy olyan békeszerzıdést kötnek Magyarországgal, amely nem fog megállni 57 Érvelése szerint, a Rajnától keletre az európai történelemben sehol sem mutattak toleranciát az országokban élı kisebbségek iránt, ezért érthetetlennek tartotta, hogy csak Magyarországot büntetik meg. 58 A párizsi békék túllıttek a célon, megbocsáthatatlannak tekintette az olyan tisztán magyar városok, mint Kolozsvár, Nagyvárad és Arad Romániához csatolását. Javaslata szerint meg lehetett volna úgy húzni a határokat, hogy Erdély magyar részei és Székelyföld Magyarországhoz kerüljön. Lord Newton a trianoni békeszerzıdést túl szigorúnak tartotta ıszén magyarországi látogatásának tapasztalatait összefoglalva a legsúlyosabb problémának azt nevezte, hogy három és félmillió színmagyart és másfél millió németül beszélı magyart szándékoznak, mint megannyi állatot egyik államból a másikba áthajtani, anélkül, hogy megkérdeznék véleményüket. 59 Különösen aggasztónak tartotta a románok bánásmódját az erdélyi magyarokkal szemben, ezért népszövetségi vizsgálatot kezdeményezett. Magyarország számára a kereskedelmi kapcsolatok javítását javasolta a szomszédos államokkal, mert ez a politikai viszonyok konszolidációjával járna együtt. 60 Lord Newton szerint az igazságtalanságnak és abszurditásnak legfelsıbb foka, hogy Magyarországtól még jóvátételt is követeltek. Sokkal inkább gazdasági kapcsolatok kiépítésére kellene törekedni Magyarországgal, mert az ország talpra állítása egész Európa érdeke. 61 Lord Sydenham példátlan ostobaságnak nevezte a trianoni szerzıdést, mert a korábbi közép-európai gazdasági stabilitást bontotta meg. A Monarchia felosztásával megszőnt a 57 Lord Bryce levele Mr. James Ford Rhodes-hoz április 20. Közli Balogh József: Notes and Letters. Lord Bryce and Hungary: on the Centenary of his Birth. In The Hungarian Quarterly. Vol. IV. No. 4. Winter 1938/39. (továbbiakban The Hungarian Quarterly) Fisher, H. A. L. Vol Külföldi kritikák a békekötésekrıl és a revízió kérdése. Külügyi Szemle sz Magyarország jövıje és helyzete Kelet-Európában. Vezetı angol politikusok levelei. Pesti Hírlap május Lord Newton a trianoni béke ellen. Pesti Hírlap október MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások november

16 térség politikai, gazdasági stabilitása, amely veszélyeztette az európai békét, és ezért a határok kiigazítása elkerülhetetlenül szükséges. 62 Lord Phillimore szintén helytelennek tartotta a térség földrajzi egységének megbontását. Csehszlovákiát pedig a parvenük egyik fajtájának nevezte, amelyik Magyarország rovására gazdagodik meg. 63 Llewellyn-Jones arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi kereskedelmet és ezzel az európai béke megvalósítását milyen nagymértékben gátolják a felállított vámsorompók. E probléma megoldása a vámfegyverszünet, amelyre különösen a kelet-európai térségben van szükség. Tévesnek nevezte a nyugati politikusok azon logikáját, hogy a közép- és keleteurópai országok igazságtalan határainak újrahúzása, szükségképpen háborúhoz vezetne. 64 A gazdasági világválságért is a békeszerzıdéseket tette felelıssé, melyeket okvetlenül meg kell változtatni. 65 Llewellyn-Joneshoz hasonlóan Mander képviselı is súlyos hibának tekintette az országok rövidlátó védvámos gazdaságpolitikáját. 66 Llewellyn-Jones a magyar kisebbség kérdésével is sokat foglalkozott. Az állam kötelességnek tekintette a területén élı kisebbségek nemzeti és kulturális javainak fenntartását és fejlesztését lehetıvé tenni, sıt azt a maga részérıl tevékeny módon elı is mozdítani. Érvelése szerint a nemzeti kisebbségekkel szembeni igazságtalan bánásmód vezet elszakadási törekvésekhez, míg ha biztosítják a kisebbségek számára a kulturális jogokat, ez a politika az állam biztonságát fogja növelni. Éppen ezért az európai kisebbségek panaszainak orvoslása Európa békéjének egyik legsürgısebb követelménye. Példaként Wales esetét jelölte meg. 67 Moore ezredes Magyarország nehéz helyzetéért a bosszúálló béke következményeit, a területi és népességbeli veszteséget tette felelıssé. Az európai béke biztosításának egyetlen eszközének a trianoni szerzıdés igazságtalanságainak kiküszöbölését tekintette, amit tárgyalások útján vélt elérhetınek. 68 Az 1930-as évek elején Magyarország súlyos gazdasági helyzetét nem a gazdasági világválság okozta, hanem a trianoni szerzıdés, amely elszakította Magyarországtól gazdaságilag-kereskedelmileg fontos területeit. Így nemcsak szükségesnek 62 Uo november , április ; Anglia és a békeszerzıdések revíziója. Körkérdés Anglia vezetı politikusaihoz. Magyar Külpolitika október, 9. évf. 19. sz PD Lords Sitting of 5 May Treaty of Peace (Hungary) Bill. c A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz Angol képviselık revíziós pártja. Magyar Külpolitika november, 14. évf. 11. sz A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások augusztus A revízióért harcoló Moore angol ezredes feltőnı kijelentései a bosszúálló béke rontásairól. Addig nem lesz béke Európában, amíg a legyızöttek szívében keserőség él. Függetlenség július

17 tartotta a békeszerzıdés revízióját, hanem egyenesen azt javasolta, kényszerítsék a szomszédos országokat, hogy visszaadják a Magyarországnak az elcsatolt területeket. 69 Rhys Davies határozottan kijelentette, hogy az elsı világháborút lezáró békeszerzıdéseken változtatni kell. A trianoni határok egy újabb közép-európai konfliktus veszélyét vetítették elıre, amelynek alapját a több ezer magyar idegen uralom alá kerülése képezte. Félelmeit látta igazolva az 1932 decemberében Erdélyben történt incidensek során A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 7 February Austrian Loan Guarantee Bill. cc , Commons Sitting of 21 December Rumania (Disturbances, Cluj). c Az alsóházban 1932 decemberében felemelte szavát a magyar kisebbségek ellen Erdélyben elkövetett atrocitások miatt (román diákok felgyújtották a magyar konzulátust, román zászlót húztak fel és két napig terrorizálták a lakosságot). 17

18 3.4. Megoldási javaslatok A trianoni határok életképtelenségét igazolva látva legtöbben az etnikai alapú revíziót tekintették megoldásnak. Rhys Davies a csehszlovák és a román határ mentén élı magyar tömb esetében, amelyet személyesen is megvizsgált tartotta lehetségesnek a revíziót. 71 Davies és Mander képviselı is jogi érvekkel igyekeztek bizonyítani a revízió lehetıségét, amelyre a Népszövetség alapokmányának 19. szakasza adott lehetıséget. 72 Felmerültek más megoldási lehetıségek is. Moore ezredes az Osztrák-magyar Monarchia helyreállítását támogatta, mert így Közép-Európát újra egy erıs, egységes hatalom képviselhetné az európai politikában. 73 Szerinte a háború utáni békeszerzıdéseket a bosszúvágy és a félelem szülte, így a trianoni békeszerzıdést is, ezért addig nem lesz béke Közép-Európában, amíg a trianoni békét revízió alá nem vonják. 74 James Bryce viszont az önrendelkezés híve volt, az Osztrák Birodalmat türannikus és rendellenes szerkezetnek tartotta, az európai határokat a nemzeti elvek alapján kívánta meghatározni. Politikai gondolkodására nagy hatással voltak a nemzeti mozgalmak kiemelkedı képviselıi, így pl. Kossuth Lajos, Mazzini és Garibaldi. 75 William Mabane tanulmányutak során vizsgálta a térség problémáját. Szerinte Európában kényszerbékék uralkodnak, melyek lehetetlenné teszik a közép-európai stabilitást. A revízió viszont igazi békét eredményezne és a leszerelés kérdését is megoldaná. A megoldást két államszövetség létrehozása, egy balkáni és egy közép-európai jelentené. 76 Rhys Davies javasolta egy dunai konferencia összehívását a térség etnikai problémáinak megoldására. 77 Ben Riley-val együtt készített jelentésében a Millerand-féle levélre hivatkozva nem tekintették megváltoztathatatlannak a magyar határokat. A határ mentén élı magyar lakosság számára az önrendelkezési jogot kívánták biztosítani. 78 A revízió megvalósulásának lehetıségeit vizsgálva egyes politikusok bíztak a Népszövetség erejében. Robert Gower szerint a briteknek azért kell a magyar kisebbségek ügyével foglalkoznia, mert Nagy-Britannia nemcsak egy tagja a Népszövetségnek, hanem legfıbb erkölcsi támogatója, ezért mélységesen hinnie kell alapelveiben, és ezeket a 71 MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások december Uo szeptember A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 13 June Foreign Office. c Fisher, H. A. L. Vol MOL K 428 t) sorozat, MTI Belsı sorozatok/házi tájékoztató október MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április Az új Magyarország és a békeszerzıdések. Rhys Davies és Ben Riley angol munkáspárti alsóházi tagok jelentése. Magyar Külpolitika január, 15. évf. 1. sz

19 gyakorlatban is alkalmazni kell. 79 Más politikusoknál viszont erıteljesen megjelent a Népszövetség bírálata. Wedgwood ezredes egy emlékiratban igyekezett felhívni a kormány figyelmét arra, hogy a Népszövetség nem tudja betölteni kisebbségvédelmi funkcióját. 80 Az optánsügy során a Népszövetség nemcsak elvesztette tekintélyét és befolyását, de egyszersmind rettenetesen nevetségessé tette magát. Ezen a véleményen volt Lord Newton és Lord Phillimore is, akik ezért azt javasolták, hogy a kérdést utalják át a hágai nemzetközi törvényszékhez. 81 Llewellyn-Jones szerint az európai béke megırzése a Népszövetség feladata lett volna, az európai békét pedig leginkább a nemzeti kisebbségek problémája veszélyezteti, így ezt kellene orvosolni a Népszövetségnek, amire azonban alkalmatlan. 82 Mabane képviselı a Népszövetség kudarcának egyik okaként azt jelölte meg, hogy nem ismerte fel Winston Churchill egyik mondatának nagy igazságát, miszerint a legyızöttek sérelmeinek csillapítása meg kell, hogy elızzek a gyıztesek leszerelését. 83 Moore ezredes szintén bírálta a Népszövetséget, amiért nem lépett fel Románia ellen, ahol csak akkor tartották be a nemzetközi szerzıdéseket, amikor azok az ország javát szolgáltak, ellenkezı esetben az optáns-üggyel kapcsolatban viszont megtagadták azokat. 84 Nemcsak a Népszövetséget ítélték meg gyakran kritikusan, hanem a nagyhatalmak magatartását is. James Bryce a nagyhatalmak szemére vetette, hogy régi bajokat új bajok teremtésével próbálnak gyógyítani, Wilson 14 pontja teljesen figyelmen kívül hagyásával Gower, Robert: The Hungarian Minorities in the Succession States. London, Grant Richards, (továbbiakban Gower, R: The Hungarian ) MOL 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június The Hungarian Question. June 25th House of Lords. 372, A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 4 October European Situation. c MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások augusztus Külföldi kritikák a békekötésekrıl és a revízió kérdése. Külügyi Szemle sz

20 3.5. Magyarországi utazások Az angol politikusok az országgal kapcsolatos információikat, tudásukat többnyire a Magyarországon tett látogatásaik során szerezték. Gyakran a Magyar Revíziós Liga meghívására érkeztek Magyarországra a brit politikusok, de néhány esetben magánjellegő utazásról volt szó. Legkorábban, már 1866 nyarán James Bryce járt Magyarországon, utazásának élményeirıl levelekben számolt be feleségének. Negatívumként említette meg a Pest és Arad között közlekedı vonat lassú, 17 mérföld per órás sebességét, ami saját bevallása szerint megtanította ıt értékelni a civilizált világban történı utazást vagy a magyar alföld pusztaságát és elviselhetetlen hıségét. Mély benyomást tett rá a magyarok öltözködési szokása is, amelyrıl részletesen írt. 86 Pesti tartózkodásáról viszont pozitívan számolt be. Meglátogatta Báró Eötvös Józsefet svábhegyi villájában, a várost, a kanyargó Dunát gyönyörőnek, az embereket bájosnak, viselkedésüket könnyednek és fenségesnek találta szeptemberében Lord Newton érkezett több napra Magyarországra. Ellátogatott a pécsi Nemzeti Kaszinóba és Tettyére is. Részt vett a gilvánfai ünnepségen, ahol a község 13 hısi halottjának állítottak emléket. Rövid beszédében az angol és magyar nemzet között vont párhuzamot, mindkét országot vesztesnek nevezte a háborúban. Szeptember 11-én Horthy Miklós és felesége díszvacsorát adott Lord Newton, a vele tartó felesége és lánya, illetve angol és magyar elıkelık tiszteletére. 88 Magyarországi tartózkodása alatt Sopronba is ellátogatott. Október 10-én magánügyben több napra Debrecenbe utazott, ahol hosszú beszélgetést folytatott Lindenberger János préposttal magyar politikai és társadalmi problémákról. Különösen a vörös és a fehér terror kérdése érdekelte a lordot. 89 Az 1930-as években, különösen 1933-ban voltak gyakoriak a magyarországi látogatások. Rhys Davies 1933 húsvétján két hétre Budapestre érkezett. Tárgyalt a magyar helyzetrıl Horthy Miklóssal, Gömbös Gyulával és más politikusokkal is. Tanulmányutat tett a román és a csehszlovák határhoz, hogy személyesen vizsgálhassa meg a trianoni béke következményeit. 90 A magyarországi tapasztalatokat egy jelentésben foglalta össze, amelyben a Trianon elıtti és utáni területi, népesedési, gazdasági viszonyokat vizsgálta, pontos statisztikai adatokra támaszkodva. Bár kétségkívül megoldandó kérdésnek tekintette az 86 Különösen meglepte a férfiak térdig érı bı vászonnadrágja, amit szoknyához hasonlított. 87 James Bryce levele Aradról augusztus 10-én, idézi Fisher, H. A. L. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások szeptember 8. 1., 3., szeptember Uo október , október , október , MOL K 428 i) sorozat, MTI Bizalmas/Bizalmas értesítések október Angol vendégek Magyarországon. Magyar Külpolitika április, 14. évf. 4. sz

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

Magyar katekizmus 9. rész

Magyar katekizmus 9. rész 2009 június 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS MAGYARÁZATA6 TÉRKÉPPEL ÉS 20 KÉPPELAmit mindenkinek tudni

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I.

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-3327/2008. A

Részletesebben

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13 Magyar-arab kapcsolatok Kovács Viktória Bernadett 13 J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. Nem is gondolnánk,

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására.

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására. MEGHÍVÓ A SZAB Tudósklub Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2016. május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor tartandó előadására Vendég: PROF. DR. JESZENSZKY GÉZA egyetemi tanár, nagykövet, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA Magyarország 2008. november 17-ével bekerült az Egyesült Államok ún. Vízummentességi Programjába (Visa Waiver Programme,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggı kihívások tudományos igényő megvitatása során nem kerülhetı meg a képzés sem. A tanulmány hipotézise,

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története

JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története A Black Panther Party (Fekete Párduc Párt) nemcsak az afrikai-amerikai nacionalizmus legellentmondásosabb jelensége, hanem egyúttal az

Részletesebben

2. Elızmények és alkalmazott módszerek

2. Elızmények és alkalmazott módszerek A magyar bútoripar megkülönböztetett szerepet tölt be a feldolgozóiparon belül. Az értékes és gazdag hagyományok, a magas képzettségi színvonal, a már korábban kiépült jelentıs kapacitás, a szállítási

Részletesebben

Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p.

Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p. Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p. mellett. Amikor a második világháború szovjet-földön vívott legnagyobb csatájáról

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA:

A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA: CRI(2004)37 Version hongroise Hungarian version A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA: AZ ANTISZEMITIZMUS ELLENI KÜZDELEMRİL ELFOGADVA : 2004. JÚNIUS 25 Strasbourg,

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok. dr. Fazekas Sándor részére Miniszter. Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11.

Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok. dr. Fazekas Sándor részére Miniszter. Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK IRODÁJA Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok dr. Fazekas Sándor részére Miniszter Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11. 1055 Tisztelt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

7603/15 tk/zsm/kk 1 DG D 2B

7603/15 tk/zsm/kk 1 DG D 2B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. március 31. (OR. en) 7603/15 COPEN 83 EUROJUST 69 EJN 31 FELJEGYZÉS Küldi: az egyesült királysági delegáció Dátum: 2015. március 26. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek Jelen beszámoló a Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) Versenykultúra Központ (GVH VKK) nevő szervezeti egységének 2008. évi tevékenységét ismerteti. A GVH VKK egyrészt a GVH versenykultúra fejlesztése

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben