Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink"

Átírás

1 Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között Jelige: Magyar barátaink

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A brit-magyar kapcsolatok hivatalos szintje Angol barátaink Pályafutásuk Magyarbarát álláspontjuk háttere A trianoni békeszerzıdést ellenzı érveik Megoldási javaslatok Magyarországi utazások A magyarbarát tevékenység formái A magyarbarát tevékenység elismerése Magyarországon Összegzés Felhasznált források és szakirodalom

3 1. Bevezetés Ama meglepetések közül, amelyek a békeszerzıdés Pandora-szelencéjébıl kipattantak, sohasem tudtam megmagyarázni magamnak azt a rendkívül kegyetlen elbánást, amelyben a magyar nemzetet részesítették írta 1927-ben Lord Sydenham, a House of Lords (az angol felsıház) tagja a trianoni békeszerzıdésre utalva. 1 Ez az idézet is mutatja, hogy a két világháború között létezett a brit parlamentben egy magyarbarát csoport, amelynek tagjai egyhangúan igazságtalannak tartották a trianoni békeszerzıdést. Dolgozatomban e csoport tagjaival és tevékenységével foglalkozom. Bár Trianon kérdésével kapcsolatban széles körő szakirodalom áll rendelkezésre, illetve a két világháború közötti brit-magyar kapcsolatokról is születtek összefoglaló munkák, azonban a brit parlamentben megfigyelhetı magyarpárti lobbiról alig esik szó. A szakirodalom a trianoni békeszerzıdést vizsgálva a Foreign Office hivatalos álláspontjára helyezte a hangsúlyt. Bán D. András, Romsics Ignác és Arday Lajos foglalkozik ugyan a londoni magyar revíziós kampánnyal és ezen belül röviden a magyarbarát brit politikusok által kifejtett tevékenységgel, de életükkel, pályafutásukkal nem. Dolgozatomban csak a brit parlament tagjai által kifejtett revíziós propagandát elemeztem, Lord Rothermere akcióját nem, ennek tanulmányozásához szintén bı szakirodalom áll rendelkezésre. 2 Kutatásaim során elsısorban a Külügyminisztériumi Levéltár anyagai közül a londoni magyar követségrıl küldött jelentéseket, táviratokat, hivatalos- és magánlevelezéseket vizsgáltam meg. A House of Lords és a House of Commons magyarbarát tagjainak felszólalásait és a beszédekben megfigyelhetı érveiket a Parliamentary Debates (brit parlamenti jegyzıkönyv) alapján elemeztem. A magyar Felsıházi és Képviselıházi Naplók szintén fontos forrást jelentettek a magyar országgyőlés üléseit több alkalommal is meglátogató angol vendégek tiszteletére mondott beszédek révén. Emellett a Magyar Távirati Iroda, a korabeli memoárok, illetve az angol (például The Times) és magyar nyelvő sajtóanyagok nyújtottak lényeges információkat a magyarbarát politikusokról. A sajtóanyagból csak a magyarbarát álláspont hátterét megvilágító interjúkat, a magyarországi látogatások eseménytörténetérıl szóló tudósításokat használtam fel, amelyhez a legbıvebb forrást a Függetlenség, illetve a kifejezetten külpolitikával foglalkozó szakfolyóiratok (Külügyi Szemle, Magyar Külpolitika) biztosították ezért nem foglalkoztam 1 Colonel Lord Sydenham of Combe: My working life. London, (továbbiakban Sydenham: My working life) Lásd részletesebben Zeidler Miklós: A Magyar Revíziós Liga. Trianontól Rothermere-ig. Századok, 1997/ Uı: A revíziós gondolat. Budapest, Osiris,

4 a magyar kormánypárti és ellenzéki sajtóban ezzel kapcsolatban tetten érhetı eltérı megítéléssel, véleményekkel. Az elsı fejezetben rövid áttekintést adok a két világháború közötti brit-magyar kapcsolatok történetérıl, melynek során a hangsúlyt arra a kérdésre helyeztem, hogy a hivatalos angol politika milyen esetekben és hogyan nyújtott segítséget Magyarországnak. Dolgozatom további részében tanulmányozott tizenhárom politikus kiválasztása azon elv alapján történt, hogy a brit parlamentben ık képviselték a legjelentısebb erıt a magyarbarát csoportban, ık szólaltak fel legtöbbször Magyarország érdekében. Összehasonlító elemzés során többféle szempont többek között családi hátterük, pályafutásuk, képzettségük, diplomáciai tapasztalatuk, magyar rokoni kapcsolatuk alapján csoportosítottam ıket. Részletesen bemutatom a magyarbarát angol felsıházi és alsóházi politikusok életét, mirıl voltak híresek politikai pályájuk mellett, mi állt magyarbarát álláspontjuk hátterében, milyen személyes magyar kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkeztek. Beszédeik, nyilatkozataik elemzése során összegyőjtöttem a trianoni békeszerzıdést ellenzı érveiket, amelyek rávilágítottak arra, hogy az új határokat miért tekintették veszélyesnek az európai békére nézve. A Londonban megszervezıdött magyarbarát képviselıcsoport mőködését többféle nézıpont szerint különítettem el: hogyan tartották napirenden a brit parlamentben állandó interpellációikkal a magyar határok kérdést az as években; parlamenti beszédeik mellett milyen formában támogatták még a magyar ügyet; a magyar határok felülvizsgálatára tett kísérleteik; megoldási javaslataik; az angol közvélemény tájékoztatására szolgáló a The Times-ban megjelent nyílt leveleik alapján. Emellett megvizsgálom a brit politikusok Magyarországon tett látogatásainak céljait, eredményeit, illetve hogyan hálálta meg a magyar politikai- és közélet az ország érdekében kifejtett munkájukat. Végül összefoglalom, hogy a magyarpárti lobbi milyen eredményekkel járt, hogyan értékelték munkájukat angol és magyar részrıl, volt-e valamilyen hatása a hivatalos brit külpolitikára. Ezek alapján összegezve a dolgozat legfontosabb célkitőzése az, hogy adalékokat nyújtson a nemzetközi kapcsolatok történetének egy kevésbé ismert, nem hivatalos szintjéhez az angol-magyar kapcsolatok viszonylatában. 4

5 2. A brit-magyar kapcsolatok hivatalos szintje Már a béketárgyalások során bizonyos angol jóindulat mutatkozott Magyarországgal kapcsolatban. A brit delegáció az etnikai határoknak jobban megfelelı területi rendezést javasolt. Lloyd George arra mutatott rá, hogy soha nem lesz béke Délkelet-Európában, ha a most létrejövı kis államok mindegyikének jelentıs magyar lakossága lesz ban a londoni miniszterelnöki konferencián Lloyd George kísérletet tett a magyar határkérdés újratárgyalására, amit azonban már a Foreign Office is elutasított. A konferencián a határokat nem módosították, egyetlen eredménye Curzon külügyminiszter javaslata volt, amit a franciák és az olaszok is elfogadtak, és amely késıbb a Millerand-levél néven vált ismertté. Curzon lehetıvé kívánta tenni, hogy a határvizsgáló bizottságok vizsgálataik során talált igazságtalanságokat és azok módosításának lehetıségét a Nemzetek Szövetsége elé terjeszthesse. A Millerand-levelet csatolták a trianoni békeszerzıdéshez, a gyakorlatban azonban nem váltotta be a magyar reményeket. 4 Az elsı világháborút követıen Nagy-Britannia külpolitikájában Európa keleti térsége elsısorban Franciaország elıretörésének megakadályozása szempontjából volt fontos ben Nagy-Britannia támogatta Magyarország felvételét a Népszövetségbe ben az angol közbenjárásnak köszönhetıen Magyarország 250 millió aranykorona népszövetségi kölcsönt kapott a gazdasági helyreállításhoz, amelynek egy részét London hitelezte meg ban újabb diplomáciai segítségben részesült a magyar kormány, amikor Sir Austen Chamberlain külügyminiszter közbenjárásával sikerült elsimítani a frankhamisítási botrányt. Két évvel késıbb a szentgotthárdi fegyverszállítási ügy során ismét Chamberlain nyújtott támogatást Magyarországnak. 7 Az 1930-as években Nagy-Britannia izolacionista politikát folytatott, a birodalom egyben tartását, a gazdasági válság megoldását tekintette a legfontosabb feladatnak, ezért célja az európai status quo megırzése volt. Az 1933-as hirtenbergi fegyverszállítási ügyben Sir John Simon külügyminiszter lépett fel támogatólag Magyarország érdekében. A Marseille-i királygyilkosság körüli botrány 3 Idézi Romsics Ignác: A brit külpolitika és a magyar kérdés, In Helyünk és sorsunk a Dunamedencében. Budapest, Osiris Kiadó, L. Nagy Zsuzsa: Magyar határviták a békekonferencián. In Történelmi Szemle, 1978/ Macartney, C. A.: Hungary and her successors. The Treaty of Trianon and its consequences London-New York- Toronto, Oxford University Press, (továbbiakban Macartney, C. A.: Hungary ) Bán D. András: Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország (továbbiakban Bán D. A.) Budapest, Osiris Kiadó, Macartney, C. A.: Hungary Arday Lajos: Az Egyesült Királyság és Magyarország. Nagy-Britannia és a magyar-angol kapcsolatok a 20. században. Budapest, Mundus,

6 elsimításában a külügyminiszter mellett Anthony Eden, népszövetségi fıdelegátus nyújtott diplomáciai segítséget, amelynek köszönhetıen az ügy nem került a Népszövetség elé. Ekkoriban a brit politika Olaszország és Franciaország felé próbált közeledni, így Nagy- Britannia érdeke a probléma minél hamarabb történı megoldása, ugyanakkor a nyilvános tárgyalás elkerülése volt, mert az további konfliktusokat idézhetett volna elı Olaszországgal. 8 A magyarbarát brit képviselık (Wedgwood ezredes, Robert Gower, William Mabane) elsısorban a magyarok Jugoszláviából történı kiüldözésével foglalkoztak a Marseille-i merénylettel kapcsolatban, az általuk feltett kérdésekre Sir John Simon így válaszolt: mindent kerülni kell, ami még jobban elmérgesíthetné a Népszövetség elé terjesztett vitát, és ennél fogva az angol kormány elıterjesztést tett a jugoszláv kormánynál, hogy vessen véget ezeknek a kiutasításoknak. 9 Az olasz-abesszín konfliktus során azzal, hogy Magyarország nem szavazta meg a szankciókat a Népszövetségben bár ennek nem lettek súlyosabb következményei feszültebbé vált az angol-magyar viszony, az angol politika felrótta Magyarországnak a Marseille-i ügyben nyújtott segítségét. 10 Széchenyi László is arra figyelmeztetett, hogy az angol kormánynak most oka van hálátlansággal vádolni Magyarországot, amiért nem szavazta meg a szankciókat a Népszövetségben Olaszország ellen. 11 Az as években az angol kormány a magyar revízió kérdésébe nem avatkozott be, viszont több esetben is diplomáciai támogatást nyújtott Magyarországnak, amelyet az európai status quo megırzése vezérelt a magyar kormány számára a kínos nemzetközi konfliktusok során. Az angol politika jóindulata fokozatosan csökkent az 1930-as évek végére. Az évi tavaszi események után Nagy-Britannia még csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította meg Magyarországgal, Winston Churchill-nek köszönhetıen hadüzenetet nem küldött. A végleges szakításra Magyarország hadba lépésével kerül sor Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. Budapest, Kossuth Kiadó, Parliamentary Debates (továbbiakban PD) Commons Sitting of 12 December 1934, Yugoslavia and Hungary cc Pritz Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején Budapest, Akadémiai Kiadó, MOL K cs. 41. t. 147/Fın. pol. London, november 29. Széchenyi László távozásakor készült feljegyzése az angol-magyar viszony fejlıdésérıl. 12 Bán D. A

7 3. Angol barátaink 3.1. Pályafutásuk Az angol parlament felsıházának magyarbarát politikusai között többen is rendelkeztek jogi végzettséggel. James Bryce ( ) elismert jogász és történetíró volt ben jogi doktori címet szerzett a magánjog területén, 1893-ig egyetemi tanárként dolgozott Oxfordban ben Lord Acton-nal együtt Oxfordban megalapították az English Historical Review-t ban külügyi államtitkár lett, ben a kereskedelemügyi minisztérium élére került, 1907 és 1913 között pedig washingtoni angol nagykövetként szolgált. 13 Jogi munkáját is folytatta, 1914-ben a hágai International Court of Justice tagja lett, az elsı világháború után a Nemzetek Szövetsége létrehozásának támogatói közé tartozott. Modern Democracies c. mőve 1921-ben jelent meg. 14 Történetírói pályafutása 1862-es, The Holy Roman Empire c. mővével kezdıdött, amit 1888-ban The American Commonwealth 15, majd 1901-ben a Studies in History and Jurisprudence 16 c. munkája követett. Dél-Afrikában tett utazása nyomán született meg az Impressions of South Africa (1897) c. mőve, mely nagy hatást gyakorolt a búr háború idején a liberális táborra. 17 Walter George Frank Phillimore ( ) szintén jogász volt. Politikusként liberális nézetei családi hagyományból fakadtak. A család politikai állásfoglalására ugyanis nagy hatással volt a Lord Phillimore nagyapja és Gladstone közötti barátság. A legmagasabb jogi fokozatokat sikerült elérnie: 1897 és 1913 között a Legfelsıbb Bíróság bírája, 1905 és 1908 között az International Law Association elnöke, 1913 és 1916 között a Court of Appeal bírája volt. Az egyházjog (Book of Church Law 1872) és a nemzetközi jog (Three Centuries of Treaties of Peace and their Teaching 1917) elismert szaktekintélye volt. Az ı nevéhez főzıdött 1917-ben a Nemzetek Szövetségének elsı alapszerzıdés tervezetének elkészítése Who Was Who. A companion to Who s Who containing the biographies of those who died during the period (továbbiakban Who Was Who) Vol Balogh József: A magyar revízió angol elıharcosa. Budapesti Szemle, július. (továbbiakban Balogh J.) Viscount James Bryce: Modern Democracies. Vol New York, Online: (letöltve: ) 15 Viscount James Bryce: The American Commonwealth. Vol. 1. New York, Online: (letöltve: ) 16 Viscount James Bryce: Studies in History and Jurisprudence. New York, Online: (letöltve: ) 17 PD Commons Sitting of 20 January South Africa-conduct of the war. cc Lord Phillimore Magyar Külpolitika április, 10. évf. 7. sz. 7. 7

8 A magyarbarát alsóházi képviselık között is volt, aki foglalkozott joggal. Frederick Llewellyn-Jones ( ) ügyvédként ig az International Law Association, ig a Grotius Society of London, illetve különbözı nemzetközi jogi és béke társaság (pl. Royal Institute of International Affairs, American Society of International Law) tagjaként szerzett nevet tıl 1935-ig az alsóház liberális politikusaként dolgozott. Sokat foglalkozott walesi ügyekkel is: 1912 és 1940 között a Flintshire Insurance Committee elnöke, 1923-tól 1940-ig a Central Council for Health Education tagja, 1933-ban a Welsh League of Nations Union elnöke is volt. 19 A jogi pálya mellett gyakori volt a katonai szolgálat közöttük. George Sydenham Clarke ( ) a Royal Military Academy-n végzett, katonatisztként szolgált 1882-ben az egyiptomi expedíció során, majd 1885-ben Szudánban. Ezt követıen elsısorban birodalmi, gyarmati és diplomáciai ügyekkel foglalkozott és 1892 között a Colonial Defence Committee, 1904-tıl 1907-ig a Committee of Imperial Defence titkára volt ben az ausztráliai Victoria kormányzójaként, 1907-tıl 1913-ig pedig Bombay kormányzójaként szolgált. 20 Josiah Clement Wedgwood 21 ( ) tanulmányait a Royal Naval College-ban folytatta ben Dél-Afrikába vezényelték, ahol részt vett a búr háborúban tıl két éven át Transvaalban, az ermeloi körzet gyarmati ügyeit irányította. Miután visszatért Nagy-Britanniába, a liberális párt tagjaként bejutott az alsóházba. Az elsı világháborúban fıhadnagyként szolgált, de Gallipolinál súlyos sérülést szenvedett. Felépülése után ezredessé léptették elı, és 1918-ban Szibériába küldték különleges szolgálatra. Az elsı világháború után folytatta politikai tevékenységét, de már a munkáspárt soraiban, mert 1918-ban a válásával kapcsolatos botrányok során szembekerült a liberális párttal, így a munkáspárthoz csatlakozott és 1924 között már a munkáspárt alelnöke lett. Politikai pályafutásának utolsó hónapjait a Lordok házában töltötte mint Baron Wedgwood of Barlaston. 22 Sir Thomas Cecil Russel Moore ( ) 1908-ban lépett a hadsereg szolgálatába. Az elsı világháborúban, 1914-ben Franciaországban szolgált, késıbb Írországban majd Oroszországban teljesített szolgálatot ben nyugdíjba vonult, ettıl kezdve egészen ig konzervatív alsóházi képviselıként dolgozott Who Was Who. Vol Uo. Vol Üknagyapja a híres angol fazekas, Josiah Wedgwood volt, aki Charles Darwin nagyapja volt. A Wedgwood család támogatta a rabszolga felszabadítást és az 1832-es reform törvényt. 22 Who Was Who. Vol Uo. Vol

9 Walter Elliot ( ) orvostudományt tanult a glasgow-i egyetemen, így az elsı világháború alatt katonaorvosként szolgált a nyugati fronton. A háború után politikai pályára lépett, és 1918-ban bekerült a parlament alsóházába. Ettıl kezdve gyorsan ívelt felfelé politikai karrierje tıl 1936-ig földmővelésügyi miniszter, ig Skóciáért felelıs miniszter, 1938 és 1940 között egészségügyi miniszter lett. 24 William Mabane ( ) az elsı világháború alatt a Közel-Keleten és Franciaországban szolgált. Utána kereskedıként dolgozott, majd 1931-tıl lett a parlament nemzeti liberális tagja ben a Ministry of Home Security parlamenti államtitkára, ig a Ministry of Food parlamenti titkára, 1945-ben Minister of State for Foreign Affairs volt. 25 Sir Geoffrey Le Mesurier Mander ( ) Cambridge-ben tanult, ügyvédként végzett, de közben az elsı világháború idején a királyi légi hadtestben szolgált ben Staffordshire fıszolgabírája lett ben került be a parlamentbe, 1945-ig az alsóház liberális képviselıje volt. 26 Közülük többen nemcsak politikai pályafutásukról voltak híresek Nagy-Britanniában. James Bryce hegymászóként is nevet szerzett, az Alpine Club elnöke lett. 27 Lord Clydesdale amatır boxoló volt, emellett 1933-ban a világon elsıként ı repülte át a Mount Everest-et. 28 Munkájuk során e politikusok gyakran foglalkoztak nemzetiségi, állatvédelmi, szociális kérdésekkel. James Bryce elítélte az örmény népirtást, konkrét példákkal igyekezett felhívni az angol kormány figyelmét a törökök által elkövetett gyilkosságokra. 29 Robert Gower az Angol Királyi Állatvédı Társulat elnöke volt, parlamenti beszédeiben többször is felhívta a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód ellen. Javaslatot tett arra, hogy a Népszövetség útján egy egységes európai állatvédelmi törvényt fogadjanak el ban ı terjesztette be és vitte keresztül a brit parlamentben az állatvédelmi törvényt. Az állatvédelem területén nyújtott szolgálataiért III. Viktor Emánuel az olasz koronarend parancsnokává nevezte ki. 30 Moore ezredes is foglalkozott állatvédelemmel, 24 Uo. Vol Uo. Vol Uo. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi Hírek/Napi tudósítások november Balogh J Uo november Az expedícióról tudósított a brit filmhíradó is. Everest air expedition. Online: (letöltve: ) 29 Zeitun és Mush térségében különösen súlyos öldöklés folyt. Volt, ahol a teljes keresztény férfilakosságot lelıtték, 9000 nıt és gyereket fojtottak a Tigrisbe. PD Lord Sitting of 28 July Reported Massacres in Armenia. cc PD Commons Sitting of 7 April, 8 May, 9 May, 17 May, 25 July, MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások február , október

10 támogatta azt a törvényt, amely az állatok humánusabb eszközökkel történı levágását írta elı. A lovak védelmének nemzetközi szervezetének megbízottja, az állatvédelem céljából létrehozott angol-olasz egyesület elnöke volt. Emellett közgazdaságtannal is foglalkozott. 31 Walter Elliot lelkesen támogatta az angol tejtermelés védelmét, illetve hogy a gyerekek az iskolában ingyen tejet kapjanak. 32 Wedgwood ezredes többféle kérdéssel is foglalkozott. Szerinte túl keményen bántak a németekkel a Versailles-i békeszerzıdés során. Hitler korai kritikusai közé tartozott. Törvényi változtatásokat javasolt, melyek lehetıvé tennék a fasizmus elıl menekülı németeknek a Nagy-Britanniában történı letelepedést. Nagymértékben támogatta India önkormányzását, de foglalkozott az adózás kérdésével (Local Taxation in the Empire), gyarmatüggyel (Indo- British Commonwealth, The seventh Dominion) és a brit parlament történetével (History of Parliament, ; Staffordshire Parliamentary History, ) is. 33 Politikai nézeteik nem befolyásolták magyarbarát álláspontjukat. A magyarbarát képviselık csoportjához a House of Commons valamennyi pártjából csatlakoztak politikusok. Robert Gower szerint a magyarbarát képviselıket a Magyarország iránti szeretet és a nagyrabecsülésnek pártokon felül álló közös érzése főzi össze. 34 Nagy eltérések mutatkoztak a magyarbarát politikusok között abban a tekintetben, hogy volt-e külpolitikai, diplomáciai tapasztalatuk. James Bryce mellett Thomas Wodehouse Legh, azaz Lord Newton ( ) töltött be magas külpolitikai pozíciókat. Lord Newton konzervatív politikusként 1880 és 1886 között diplomáciai szolgálatot teljesített a párizsi brit követségen tól az alsóház politikusa lett egészen 1899-ig, amikor bekerült a House of Lords tagjai közé ban külügyi államtitkár helyettes lett, majd a Foreign Office-ban propaganda-ügyekkel és a hadifoglyok kérdésével foglalkozott. 35 Emellett írói munkájáról is ismert volt, két biográfia megírása (Lord Lyons: A Record of British Diplomacy; Lord Landsdowne: A Biography) után 1941-ben jelentette meg saját visszaemlékezéseit Retrospection címmel PD Commons Sitting of 24 April Salughter of Animals (pigs) Bill. cc Who Was Who. Vol PD Commons Sitting of 8 July Malnutrition. cc Who Was Who. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi Hírek/Napi tudósítások július Barcza György: Diplomataemlékeim : Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból. 1. kötet. Budapest, Európa: História, (továbbiakban Barcza Gy.) MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Peers, Politics and Power. The House of Lords Edited by Clyve Jones and David Lewis Jones. London, A guide to the papers of British cabinet ministers, Edited by Hazlehurst, Cameron-Whitehead, Sally-Woodland, Chiristine. Cambridge,

11 Voltak azonban olyan magyarbarát képviselık is pl. Rhys Davies, akik teljes mértékben járatlanok voltak a diplomáciában, hiányzó ismereteiket külföldi utazásokkal igyekeztek pótolni. Rhys John Davies ( ) az általános iskola elvégzése után farmokon kezdett el fizikai munkát végezni, majd tíz évig szénbányászként dolgozott és 1951 között a parlament munkáspárti tagjaként politizált ben a Home Department helyettes parlamenti államtitkára lett, ami pályafutásának egyetlen magasabb hivatali pozíciója volt. 37 Sokat foglalkozott balkáni ügyekkel a Balkán Bizottság kiküldöttjeként tett tanulmányutat Jugoszláviában, az ott tapasztaltak alapján jelentést is készített, amelyben arra a megállapításra jutott, hogy Jugoszlávia felbomlása csak idı kérdése Who Was Who. Vol A magyar revíziós mozgalom egyévi fejlıdése. III. befejezı közlemény. Magyar Külpolitika október, 14. évf. 10. sz

12 3.2. Magyarbarát álláspontjuk háttere A magyarbarát angol politikusok trianoni határokat ellenzı álláspontjukat befolyásolhatta a több esetben is kimutatható magyar személyes, rokoni kapcsolat. A felsıház tagjai közül Lord Clydesdale Festetics György herceg unokaöccse volt. 39 Robert Gower, a magyarbarát angol képviselıcsoport vezetıje, egyik unokatestvére révén tett szert magyar rokoni kapcsolatra. Major E. Gower ugyanis Jugoszláviában élt magyar származású feleségével, Kalmár István korvettkapitány lányával Kalmár Margittal, akinek topolyai birtokait az optáns ügy során kisajátította a jugoszláv kormány. 40 Wedgwood ezredest és feleségét is sikerült megnyerni a revízió ügyének, melyben szerepet játszott az is, hogy egyik veje egy magyar férfi volt. Bár kezdettıl fogva szimpátiáját fejezte ki Magyarország iránt, mégsem csatlakozott a brit parlament magyarbarát csoportjához, mert nem hitt ennek sikerében. Egybıl felismerte a trianoni döntés igazságtalanságait, de határozott fellépését a béke ellen az akadályozta meg, hogy kezdetben nem volt túl tájékozott Magyarországgal kapcsolatban. Elıször azt hitte, hogy Magyarországon oligarchia uralkodik. 41 Lord Sydenham pedig kapcsolatban állt Želeński Róbert gróffal, aki a lordnak írt leveleiben dicsérte My Working Life c. mővét, Magyarország érdekében tett erıfeszítéseit, és örömét fejezte ki, hogy milyen jól informált Magyarországról és történelmérıl. Želiński felajánlotta neki és Newton lordnak, hogy automobillal körbevezetné ıket lakóhelyén, ami sajnos Trianon óta Romániához tartozik. 42 Nyilatkozataikban a vizsgált angol politikusok többféle okot is felsoroltak, hogy miért álltak Magyarország oldalára már a béketárgyalások során és a trianoni békeszerzıdés aláírása után is. Többen hivatkoztak történelmi okokra, a magyar nép csodálnivaló szabadságszeretetére. James Bryce állítása szerint nem féltette Magyarország jövıjét, mert ami egy országot naggyá tehet: az néplélek; és a magyar nép lelke nem törött meg. 43 Kifejtette, hogy a magyar nemzet politikai géniuszát s fenkölt nemzeti szellemét mindig csodálta, már egészen gyerekkora óta. Figyelemmel kísérte a magyar évi 39 MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április MOL K cs. 6. t dosszié. 3/Fın. Szigorúan bizalmas! március 9. Bárdossy László követségi tanácsos levele Kánya Kálmán külügyminiszterhez; Rákosi Jenı: Trianontól Rothermereig MOL K cs. 6. t dosszié. 2551/S július 31. Kentner Gyula levele Bárdossy Lászlónak. 42 Želeński Róbert levelei Lord Sydenham-hez július 20., július 28., augusztus 3., november 4. In Želeński Róbert: Emlékeim. Budapest, The Hungarian Question in the British Parliament. Speeches, questions and answers thereto in the House of Lords and the House of Commons from 1919 to With an introduction by Roland E. L. Vaughan Williams. London, (továbbiakban The Hungarian Question) May 5th, House of Lords

13 eseményeket és késıbbi alkotmányos küzdelmeket, külön kiemelte a nagyhírő Deák Ferenc nevét. Elismerıen szólt Magyarországról, mely szerinte fontos helyet foglal el a modern nemzetek között. A magyar nép nagyságát igazolta számára, hogy a középkor kezdetén a legelsık voltak szabadságuk kivívásában. 44 Még gyerekként hallotta Kossuth Lajos egy beszédét Skóciában, ami nagy hatást gyakorolt rá ıszén pedig Torinóban felkereste Kossuthot, és kifejezte iránta érzett szimpátiáját és csodálatát. 45 Hasonlóságot vont az angol és a magyar parlamentáris fejlıdés között. Ellenezte a trianoni szerzıdés szigorú rendelkezéseit, felhívta a figyelmet a hosszú idıre visszanyúló magyar-angol barátságra és Tisza István háborút ellenzı álláspontjára. 46 Robert Gower is hasonlóságot vélt felfedezni a régi magyar és angol törvények között, emiatt kezdett érdeklıdni Magyarország iránt. 47 Lord Newton szintén az alkotmányos fejlıdés hasonlóságában, illetve Magyarország védıbástya szerepében találta meg annak okát, hogy Nagy-Britannia miért fordul barátsággal Magyarország felé. 48 Llewellyn-Jones saját bevallása szerinte azért vált a magyarok barátjává, mert rájött arra, mennyire elnyomják az utódállamok a magyar kisebbségeket. İ is nemzeti kisebbségnek, a walesi nemzetnek a tagja, így átérzi Magyarország problémáját. 49 Emellett ı is kiemelte Kossuth Lajos történelmi szerepét májusában debreceni látogatása alkalmával miután virágcsokrot helyezett el a Kossuth szobornál angolul elıadást tartott a Déri Múzeum dísztermében, amelynek során sajnálatát fejezte ki, hogy nem tud magyarul, de nagy tisztelettel beszélt a magyarok nemzeti hısérıl, akinek emlékirataiból idézett is. Saját elmondása szerint Kossuthot angliai látogatása alkalmával vendégül látta apja, így a Kossuth iránti tiszteletet édesapjától örökölte. 50 Szintén többen érveltek azzal, hogy Magyarországot Ausztria sodorta háborúba. Lord Sydenham visszaemlékezéseiben kijelentette, hogy ha volt valaha ellenséges állam, amely kíméletet érdemelt, akkor ez Magyarország, amelyet akarata ellenére sodorták háborúba és nem rajta múlt, hogy abból nem tudott kiszabadulni. 51 Ugyanerre hivatkozott Walter Elliot 44 Bryce, James: A római szent birodalom. Budapest, V VI. 45 Fisher, H. A. L.: James Bryce: Viscount Bryce of Decmont O. M. (továbbiakban Fisher, H. A. L.) London, Vol Uo. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Uo február Lord Newton elıszava Eckhardt Ferenc: A Short History of the Hungarian People c. munkájához. 49 Uo december 1. 2., Angol képviselık revíziós pártja. Magyar Külpolitika november, 14. évf. 11. sz Debreczeni Független Újság, május Sydenham: My working life

14 is, aki azt is hozzátette, hogy bár a magyarok nem akarták a háborút, de ha már belesodródtak, akkor legalább férfiként harcoltak. 52 Sydenham, Elliot és Bryce is elismerıen nyilatkozott a magyarokról, amit fokozott az a jó bánásmód, amit a magyarok a brit hadifoglyokkal szemben tanúsítottak az elsı világháború során. 53 Wedgwood pedig a legnagyobb szeretettel gondolt a magyarokra, akik tisztelettel bántak a Magyarországon tartózkodó angolokkal. 54 Newton lord kijelentette, hogy a brit alattvalókkal Magyarországon sokkal jobban bántak az ellenségeskedés egész ideje alatt, mint bármely más hadviselı országban. 55 Moore ezredes is saját elmondása szerint azért támogatta a magyar ügyet, mert hadifogoly barátaitól azt hallotta, hogy a magyar egy kitőnı nemzet és most mégis a legnehezebb sors sújtja. Ezért ı már régóta a legnagyobb szimpátiával viseltetik a magyarság iránt. Fı célja azonban az volt, hogy rokonszenve tudással is párosuljon és tapasztalatait elmondhassa Nagy-Britanniában, ahol azért foglalkoznak a békerevízió kérdésével, mert az angolok fı jellemvonása a fair play. Emellett különösen azért nevezte igazságtalannak a magyarokkal szembeni bánásmódot, mert épp Magyarország mentette meg Európát a töröktıl Foreword. By Captain Walter Elliot. In The Oxford Hungarian Review. Vol. 1. Num 1. June MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások november , The Hungarian Question. May 5th, House of Lords Magyarország jövıje és helyzete Kelet-Európában. Pesti Hírlap május MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június Debreczeni Független Újság, szeptember

15 3.3. A trianoni békeszerződést ellenző érveik A vizsgált tizenhárom politikus mellett a többi magyarbarát politikus között is egységes vélemény alakult ki a trianoni békeszerzıdés következményeit látva. Az új határokat ellenzı álláspontjukat leggyakrabban gazdasági és etnikai érvekkel támasztották alá. A békeszerzıdés ugyanis nem békét teremtett, megváltoztatása nélkül elkerülhetetlennek tartottak egy újabb háborút. James Bryce szerint a békekonferencia számos hibát követett el. Most egy olyan békeszerzıdést kötnek Magyarországgal, amely nem fog megállni 57 Érvelése szerint, a Rajnától keletre az európai történelemben sehol sem mutattak toleranciát az országokban élı kisebbségek iránt, ezért érthetetlennek tartotta, hogy csak Magyarországot büntetik meg. 58 A párizsi békék túllıttek a célon, megbocsáthatatlannak tekintette az olyan tisztán magyar városok, mint Kolozsvár, Nagyvárad és Arad Romániához csatolását. Javaslata szerint meg lehetett volna úgy húzni a határokat, hogy Erdély magyar részei és Székelyföld Magyarországhoz kerüljön. Lord Newton a trianoni békeszerzıdést túl szigorúnak tartotta ıszén magyarországi látogatásának tapasztalatait összefoglalva a legsúlyosabb problémának azt nevezte, hogy három és félmillió színmagyart és másfél millió németül beszélı magyart szándékoznak, mint megannyi állatot egyik államból a másikba áthajtani, anélkül, hogy megkérdeznék véleményüket. 59 Különösen aggasztónak tartotta a románok bánásmódját az erdélyi magyarokkal szemben, ezért népszövetségi vizsgálatot kezdeményezett. Magyarország számára a kereskedelmi kapcsolatok javítását javasolta a szomszédos államokkal, mert ez a politikai viszonyok konszolidációjával járna együtt. 60 Lord Newton szerint az igazságtalanságnak és abszurditásnak legfelsıbb foka, hogy Magyarországtól még jóvátételt is követeltek. Sokkal inkább gazdasági kapcsolatok kiépítésére kellene törekedni Magyarországgal, mert az ország talpra állítása egész Európa érdeke. 61 Lord Sydenham példátlan ostobaságnak nevezte a trianoni szerzıdést, mert a korábbi közép-európai gazdasági stabilitást bontotta meg. A Monarchia felosztásával megszőnt a 57 Lord Bryce levele Mr. James Ford Rhodes-hoz április 20. Közli Balogh József: Notes and Letters. Lord Bryce and Hungary: on the Centenary of his Birth. In The Hungarian Quarterly. Vol. IV. No. 4. Winter 1938/39. (továbbiakban The Hungarian Quarterly) Fisher, H. A. L. Vol Külföldi kritikák a békekötésekrıl és a revízió kérdése. Külügyi Szemle sz Magyarország jövıje és helyzete Kelet-Európában. Vezetı angol politikusok levelei. Pesti Hírlap május Lord Newton a trianoni béke ellen. Pesti Hírlap október MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások november

16 térség politikai, gazdasági stabilitása, amely veszélyeztette az európai békét, és ezért a határok kiigazítása elkerülhetetlenül szükséges. 62 Lord Phillimore szintén helytelennek tartotta a térség földrajzi egységének megbontását. Csehszlovákiát pedig a parvenük egyik fajtájának nevezte, amelyik Magyarország rovására gazdagodik meg. 63 Llewellyn-Jones arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi kereskedelmet és ezzel az európai béke megvalósítását milyen nagymértékben gátolják a felállított vámsorompók. E probléma megoldása a vámfegyverszünet, amelyre különösen a kelet-európai térségben van szükség. Tévesnek nevezte a nyugati politikusok azon logikáját, hogy a közép- és keleteurópai országok igazságtalan határainak újrahúzása, szükségképpen háborúhoz vezetne. 64 A gazdasági világválságért is a békeszerzıdéseket tette felelıssé, melyeket okvetlenül meg kell változtatni. 65 Llewellyn-Joneshoz hasonlóan Mander képviselı is súlyos hibának tekintette az országok rövidlátó védvámos gazdaságpolitikáját. 66 Llewellyn-Jones a magyar kisebbség kérdésével is sokat foglalkozott. Az állam kötelességnek tekintette a területén élı kisebbségek nemzeti és kulturális javainak fenntartását és fejlesztését lehetıvé tenni, sıt azt a maga részérıl tevékeny módon elı is mozdítani. Érvelése szerint a nemzeti kisebbségekkel szembeni igazságtalan bánásmód vezet elszakadási törekvésekhez, míg ha biztosítják a kisebbségek számára a kulturális jogokat, ez a politika az állam biztonságát fogja növelni. Éppen ezért az európai kisebbségek panaszainak orvoslása Európa békéjének egyik legsürgısebb követelménye. Példaként Wales esetét jelölte meg. 67 Moore ezredes Magyarország nehéz helyzetéért a bosszúálló béke következményeit, a területi és népességbeli veszteséget tette felelıssé. Az európai béke biztosításának egyetlen eszközének a trianoni szerzıdés igazságtalanságainak kiküszöbölését tekintette, amit tárgyalások útján vélt elérhetınek. 68 Az 1930-as évek elején Magyarország súlyos gazdasági helyzetét nem a gazdasági világválság okozta, hanem a trianoni szerzıdés, amely elszakította Magyarországtól gazdaságilag-kereskedelmileg fontos területeit. Így nemcsak szükségesnek 62 Uo november , április ; Anglia és a békeszerzıdések revíziója. Körkérdés Anglia vezetı politikusaihoz. Magyar Külpolitika október, 9. évf. 19. sz PD Lords Sitting of 5 May Treaty of Peace (Hungary) Bill. c A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz Angol képviselık revíziós pártja. Magyar Külpolitika november, 14. évf. 11. sz A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások augusztus A revízióért harcoló Moore angol ezredes feltőnı kijelentései a bosszúálló béke rontásairól. Addig nem lesz béke Európában, amíg a legyızöttek szívében keserőség él. Függetlenség július

17 tartotta a békeszerzıdés revízióját, hanem egyenesen azt javasolta, kényszerítsék a szomszédos országokat, hogy visszaadják a Magyarországnak az elcsatolt területeket. 69 Rhys Davies határozottan kijelentette, hogy az elsı világháborút lezáró békeszerzıdéseken változtatni kell. A trianoni határok egy újabb közép-európai konfliktus veszélyét vetítették elıre, amelynek alapját a több ezer magyar idegen uralom alá kerülése képezte. Félelmeit látta igazolva az 1932 decemberében Erdélyben történt incidensek során A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 7 February Austrian Loan Guarantee Bill. cc , Commons Sitting of 21 December Rumania (Disturbances, Cluj). c Az alsóházban 1932 decemberében felemelte szavát a magyar kisebbségek ellen Erdélyben elkövetett atrocitások miatt (román diákok felgyújtották a magyar konzulátust, román zászlót húztak fel és két napig terrorizálták a lakosságot). 17

18 3.4. Megoldási javaslatok A trianoni határok életképtelenségét igazolva látva legtöbben az etnikai alapú revíziót tekintették megoldásnak. Rhys Davies a csehszlovák és a román határ mentén élı magyar tömb esetében, amelyet személyesen is megvizsgált tartotta lehetségesnek a revíziót. 71 Davies és Mander képviselı is jogi érvekkel igyekeztek bizonyítani a revízió lehetıségét, amelyre a Népszövetség alapokmányának 19. szakasza adott lehetıséget. 72 Felmerültek más megoldási lehetıségek is. Moore ezredes az Osztrák-magyar Monarchia helyreállítását támogatta, mert így Közép-Európát újra egy erıs, egységes hatalom képviselhetné az európai politikában. 73 Szerinte a háború utáni békeszerzıdéseket a bosszúvágy és a félelem szülte, így a trianoni békeszerzıdést is, ezért addig nem lesz béke Közép-Európában, amíg a trianoni békét revízió alá nem vonják. 74 James Bryce viszont az önrendelkezés híve volt, az Osztrák Birodalmat türannikus és rendellenes szerkezetnek tartotta, az európai határokat a nemzeti elvek alapján kívánta meghatározni. Politikai gondolkodására nagy hatással voltak a nemzeti mozgalmak kiemelkedı képviselıi, így pl. Kossuth Lajos, Mazzini és Garibaldi. 75 William Mabane tanulmányutak során vizsgálta a térség problémáját. Szerinte Európában kényszerbékék uralkodnak, melyek lehetetlenné teszik a közép-európai stabilitást. A revízió viszont igazi békét eredményezne és a leszerelés kérdését is megoldaná. A megoldást két államszövetség létrehozása, egy balkáni és egy közép-európai jelentené. 76 Rhys Davies javasolta egy dunai konferencia összehívását a térség etnikai problémáinak megoldására. 77 Ben Riley-val együtt készített jelentésében a Millerand-féle levélre hivatkozva nem tekintették megváltoztathatatlannak a magyar határokat. A határ mentén élı magyar lakosság számára az önrendelkezési jogot kívánták biztosítani. 78 A revízió megvalósulásának lehetıségeit vizsgálva egyes politikusok bíztak a Népszövetség erejében. Robert Gower szerint a briteknek azért kell a magyar kisebbségek ügyével foglalkoznia, mert Nagy-Britannia nemcsak egy tagja a Népszövetségnek, hanem legfıbb erkölcsi támogatója, ezért mélységesen hinnie kell alapelveiben, és ezeket a 71 MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások december Uo szeptember A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 13 June Foreign Office. c Fisher, H. A. L. Vol MOL K 428 t) sorozat, MTI Belsı sorozatok/házi tájékoztató október MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások április Az új Magyarország és a békeszerzıdések. Rhys Davies és Ben Riley angol munkáspárti alsóházi tagok jelentése. Magyar Külpolitika január, 15. évf. 1. sz

19 gyakorlatban is alkalmazni kell. 79 Más politikusoknál viszont erıteljesen megjelent a Népszövetség bírálata. Wedgwood ezredes egy emlékiratban igyekezett felhívni a kormány figyelmét arra, hogy a Népszövetség nem tudja betölteni kisebbségvédelmi funkcióját. 80 Az optánsügy során a Népszövetség nemcsak elvesztette tekintélyét és befolyását, de egyszersmind rettenetesen nevetségessé tette magát. Ezen a véleményen volt Lord Newton és Lord Phillimore is, akik ezért azt javasolták, hogy a kérdést utalják át a hágai nemzetközi törvényszékhez. 81 Llewellyn-Jones szerint az európai béke megırzése a Népszövetség feladata lett volna, az európai békét pedig leginkább a nemzeti kisebbségek problémája veszélyezteti, így ezt kellene orvosolni a Népszövetségnek, amire azonban alkalmatlan. 82 Mabane képviselı a Népszövetség kudarcának egyik okaként azt jelölte meg, hogy nem ismerte fel Winston Churchill egyik mondatának nagy igazságát, miszerint a legyızöttek sérelmeinek csillapítása meg kell, hogy elızzek a gyıztesek leszerelését. 83 Moore ezredes szintén bírálta a Népszövetséget, amiért nem lépett fel Románia ellen, ahol csak akkor tartották be a nemzetközi szerzıdéseket, amikor azok az ország javát szolgáltak, ellenkezı esetben az optáns-üggyel kapcsolatban viszont megtagadták azokat. 84 Nemcsak a Népszövetséget ítélték meg gyakran kritikusan, hanem a nagyhatalmak magatartását is. James Bryce a nagyhatalmak szemére vetette, hogy régi bajokat új bajok teremtésével próbálnak gyógyítani, Wilson 14 pontja teljesen figyelmen kívül hagyásával Gower, Robert: The Hungarian Minorities in the Succession States. London, Grant Richards, (továbbiakban Gower, R: The Hungarian ) MOL 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások június The Hungarian Question. June 25th House of Lords. 372, A világ gazdasági válságát a rossz békeszerzıdések okozták. A kibontakozás útja a békerevízió. Magyar Külpolitika január, 12. évf. 1. sz PD Commons Sitting of 4 October European Situation. c MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások augusztus Külföldi kritikák a békekötésekrıl és a revízió kérdése. Külügyi Szemle sz

20 3.5. Magyarországi utazások Az angol politikusok az országgal kapcsolatos információikat, tudásukat többnyire a Magyarországon tett látogatásaik során szerezték. Gyakran a Magyar Revíziós Liga meghívására érkeztek Magyarországra a brit politikusok, de néhány esetben magánjellegő utazásról volt szó. Legkorábban, már 1866 nyarán James Bryce járt Magyarországon, utazásának élményeirıl levelekben számolt be feleségének. Negatívumként említette meg a Pest és Arad között közlekedı vonat lassú, 17 mérföld per órás sebességét, ami saját bevallása szerint megtanította ıt értékelni a civilizált világban történı utazást vagy a magyar alföld pusztaságát és elviselhetetlen hıségét. Mély benyomást tett rá a magyarok öltözködési szokása is, amelyrıl részletesen írt. 86 Pesti tartózkodásáról viszont pozitívan számolt be. Meglátogatta Báró Eötvös Józsefet svábhegyi villájában, a várost, a kanyargó Dunát gyönyörőnek, az embereket bájosnak, viselkedésüket könnyednek és fenségesnek találta szeptemberében Lord Newton érkezett több napra Magyarországra. Ellátogatott a pécsi Nemzeti Kaszinóba és Tettyére is. Részt vett a gilvánfai ünnepségen, ahol a község 13 hısi halottjának állítottak emléket. Rövid beszédében az angol és magyar nemzet között vont párhuzamot, mindkét országot vesztesnek nevezte a háborúban. Szeptember 11-én Horthy Miklós és felesége díszvacsorát adott Lord Newton, a vele tartó felesége és lánya, illetve angol és magyar elıkelık tiszteletére. 88 Magyarországi tartózkodása alatt Sopronba is ellátogatott. Október 10-én magánügyben több napra Debrecenbe utazott, ahol hosszú beszélgetést folytatott Lindenberger János préposttal magyar politikai és társadalmi problémákról. Különösen a vörös és a fehér terror kérdése érdekelte a lordot. 89 Az 1930-as években, különösen 1933-ban voltak gyakoriak a magyarországi látogatások. Rhys Davies 1933 húsvétján két hétre Budapestre érkezett. Tárgyalt a magyar helyzetrıl Horthy Miklóssal, Gömbös Gyulával és más politikusokkal is. Tanulmányutat tett a román és a csehszlovák határhoz, hogy személyesen vizsgálhassa meg a trianoni béke következményeit. 90 A magyarországi tapasztalatokat egy jelentésben foglalta össze, amelyben a Trianon elıtti és utáni területi, népesedési, gazdasági viszonyokat vizsgálta, pontos statisztikai adatokra támaszkodva. Bár kétségkívül megoldandó kérdésnek tekintette az 86 Különösen meglepte a férfiak térdig érı bı vászonnadrágja, amit szoknyához hasonlított. 87 James Bryce levele Aradról augusztus 10-én, idézi Fisher, H. A. L. Vol MOL K 428 a) sorozat, MTI Napi hírek/napi tudósítások szeptember 8. 1., 3., szeptember Uo október , október , október , MOL K 428 i) sorozat, MTI Bizalmas/Bizalmas értesítések október Angol vendégek Magyarországon. Magyar Külpolitika április, 14. évf. 4. sz

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Magyarország a brit gondolkodásban és külpolitikában, 1848-tól 1945-ig

Magyarország a brit gondolkodásban és külpolitikában, 1848-tól 1945-ig Magyarország a brit gondolkodásban és külpolitikában, 1848-tól 1945-ig Jeszenszky Géza A rokonszenv évtizedei Juhász Gyula, a magyar diplomaták tanítója emlékére A magyar brit kapcsolatok történetéről

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

6. A nemzetközi szerzıdések joga II.

6. A nemzetközi szerzıdések joga II. 6. A nemzetközi szerzıdések joga II. Nemzetközi jog I. elıadás 2010. 10. 14. Vázlat 1. A nemzetközi szerzıdés kötelezı ereje és teljesítésének biztosítékai 2. A szerzıdések értelmezése a) Az értelmezés

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Európai nyelvi jogok és szabályozások Kutatási terv

Európai nyelvi jogok és szabályozások Kutatási terv Európai nyelvi jogok és szabályozások Kutatási terv Az alábbi kutatási terv a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által meghirdetett kutatói munkakörre beadott pályázatom részét képezi,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941)

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Teleki Pál, az erdélyi politikus A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Népesedési és etnikai változások Magyarországon a török korban Népességvándorlás a XVIII. századi Magyarországon

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Választások és kormányalakítás Szerbiában

Választások és kormányalakítás Szerbiában Választások és kormányalakítás Szerbiában 2008. július 7-én a szerbiai parlament megválasztotta a szerb kormányt. A 250 képviselıbıl 127 támogatta az új koalíciót (27 szavazott ellene, 10 tartózkodott,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg.

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg. Szám: 2-6/2014. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2014. július 23-i ülésérıl Jelen vannak: a, Balogh Gergely a bizottság tagja, Wurczinger Lóránt a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50

Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50 Magyar külpolitika A tantárgy kódja: 7NK40NBK06M A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar külpolitika A tantárgy neve (angolul): Hungarian Foreign Policy A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek 11. A nem kormányzati nemzetközi Nemzetközi joga 2010. November 18. Az elnevezés Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati NGO INGO NGO-k Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati 1 A jóslat : a XXI. század

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Vajdasági Vállalkozói Projekt

Vajdasági Vállalkozói Projekt Vajdasági Vállalkozói Projekt (KKC 2008 V 080868) Elıadó: Tardos János Program igazgató Hogyan leszünk a délkelet-európai térség gazdaságfejlesztési motorja REevolutio konferencia - 2009. Október 20. Szeged

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m

E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m 1 A s z ó d V á r o s Ö n k o r m á n y z a t 2 1 7 0 A s z ó d, S z a b a d s á g t é r 9. Szám: 3662-29/2009. E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m Tisztelt

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben