V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák / 17. Az USA és Németország a gazdasági világválság idején

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák / 17. Az USA és Németország a gazdasági világválság idején"

Átírás

1 A VILÁGGAZDASÁG FOLYAMATAI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT, KITEKINTÉSSEL AZ USA ÉS NÉMETORSZÁG TÖRTÉNETÉRE 1. Az USA a két világháború között a) az USA fejlődése az 1920-as években: Az első világháború utáni évek legnagyobb haszonélvezője az USA volt: területén nem folyt harc nem szenvedett háborús veszteségeket kölcsönökkel és iparcikkek exportjával segítette a háború utáni újjáépítést az USA gazdasági termelése átlagosan 40 %-kal növekedett (pl. az acélgyártás 26%, az olajtermelés 38%, a villanytermelés 65%, a vegyipari termelés 45%, a gépgyártás 53% növekedést mutatott.) a fejlődés az életkörülmények nagyarányú javulását is maga után vonta. egészségügyi ellátás közlekedés: autók elterjedése javuló hírközlés: rádiózás fejlődése, a mozi térhódítása (filmhíradók) Az emberek lassan megszokták, hogy jobban élnek és egyre több terméket vásárolnak az 1920-as évek végéra az USA a világgazdaság központja és a világ hitelezője lett emiatt az amerikai gazdaság válsága azonnal világméretűvé vált, mivel továbbgyűrűzött a világpiac többi országára is. b) A gazdasági világválság (USA-ban: ) Az amerikai tőke új befektetési lehetőségeket keresett: nagyszabású hitelek formájában áramlott be a fejletlen perifériára és a fejlett régió peremországaiba is. Víziút - és vasútépítések készítették elő a tőke nagyobb arányú megjelenésének infrastrukturális feltételeit. A perifériaországoknak egyre növekvő mértékben kellett agrártermékeket és nyersanyagokat előállítaniuk, hogy képesek legyenek törleszteni a hiteleket és kamataikat; közülük a függetlenek így remélték többé-kevésbé megőrizni államháztartásuk egyensúlyát. Ezáltal a világpiacra szinte korlátlan mennyiségben áramlott az agrártermék a perifériákról is, ami hosszabb távon csökkentette ezeknek, a termékeknek az árát: egyre többet kellett termelniük, hogy fizetési kötelezettségeiket teljesíthessék. Ennek a spirálnak a következtében világszerte kiéleződött a túltermelés és a fogyasztási cikkeket termelő kapacitás ellentétele, a fogyasztás színvonala egyre jobban elmaradt a termelés növekedésének szintjétől október 24-én a New York-i tőzsde összeomlott, a részvényárfolyamok gyors zuhanása miatt, s a válság lassan az egész világgazdaságra kiterjedt. c) A válság folyamata: ismétlődő (ciklusos), önmagát erősítő folyamat 1. túltermelés alakul ki 2. kevesebbet tudnak vásárolni 3. csökkenteni kell a termelést 4. leépítés, elbocsátások, súlyos munkanélküliség Az ábra magyarázata: túltermelés alakul ki csökkenteni kell a termelést leépítés, elbocsátások, munkanélküliség még kevesebbet tudnak vásárolni még inkább csökkenteni kell a termelést még újabb leépítések következnek még kevesebbet tudnak vásárolni még inkább csökkenteni kell a termelést stb. (így gyűrűzik be újra és újra a folyamat) A válság egyre súlyosabbá vált, de a kormány nem avatkozott be a gazdaságba, mert sértették az iparűzés és a kereskedés szabadságának, több százados elvét.

2 4. A gazdasági válság megoldásai A válság okozta problémákra az USA a New Deal-lel készült, amelyet Franklin Delano Roosevelt (elnök: ) kormánya Keynes elmélete alapján dolgozott ki. Keynes brit közgazdász szerint a kormányoknak be kell avatkozniuk a gazdaságba a vállalatok államosítása (állami tulajdonba vétele pénzelése) a nemzeti jövedelem egy részének elvonása és újraelosztása. a hitel és a pénzélet befolyásolása (pl. banki törvényekkel írják elő a maximális kamatot) állami gazdasági tervek kidolgozása közmunkák, pl. útépítés, mocsarak lecsapolása, építkezések Keynes olyan ágazatokat dolgozott ki, amelynek termékei nem jelennek meg közvetlenül a piacon, így nem igényelnek azonnali vásárlóerőt: például a hadiipar, az infrastruktúra és a szolgáltatóipar. Roosevelt választási programjában New Dealt, azaz új irányt ígért az amerikai népnek, s elnökségének első száz napján reformok sorát vezette be: munkanélküliség kezelése: a Polgári Tartalék hadtest megalakítása: csak munkanélküli fiatalok jelentkezhettek, s ingyenes étkezést, szállást, egyenruhát és napi egy dollár zsebpénzt kaptak. A fiatalok közmunkákat végeztek el: erdőket ültettek, utakat és hidakat építettek és javítottak, parkokat létesítettek, talajjavításokat végeztek. a bankválság megoldása: új banktörvényt fogadtatott el: bezáratta az országban az összes bankot, s a bankok újbóli megnyitását a pénzügyminiszter engedélyéhez kötötte, s ezzel megakadályozta több mint kétezer gyenge bank újranyitását, az erősebb bankokkal szemben viszont lassan helyre állt a bizalom. Létrehozták a korszerű tőzsde-felügyeleti és betétbiztosítási intézményeket. a mezőgazdaság válságának megoldása: az elfogadható terményáraknak a visszaállítása érdekében intézkedéseket hozott a vetésterület és az állatállomány csökkentésére: azok a farmerek juthattak támogatáshoz, akik vállalták a megművelt földterület csökkentését. Az ipart az állam által finanszírozott beruházásokkal állították talpra, és a közmunkák segítségével mérsékelték a munkanélküliséget. Az agrártermékek árzuhanása nyomán egyébként is olcsóbbá vált a lakosság élelmiszerellátása. Ez a tőke számára az iparosodott országokban lehetővé tette az alacsony bérszínvonalat anélkül, hogy ez a lakosság fogyasztásának további csökkenésével járt volna. Keretszerződésekben garantálták a munkavállalók jogait, munkanélküli segélyt, nyugdíjat adtak a rászorulóknak. b) Egyéb európai államok: Nagy- Britanniában például az ipari tőkének sikerült új tömegfogyasztási cikkeket piacra dobnia, miközben a régi angol exportiparágak, leginkább a nehézipar és az egész iparvidék agonizáltak. Franciaország gyarmataira támaszkodva átvészelte az időszakot, bár a sűrű kormányváltások itt is egyfajta politikai feszültséfről tanúskodtak. Közép-és Kelet-Európa elmaradottsága és a politikai-gazdasági ingatagsága miatt nem tudott a válságból a nyugati tőkésállamok módjára kilábalni. c) Németország: A térség legerősebb országa; Németország is kidolgozott egy megoldást, amely egyúttal a háborús felkészülés programja volt, a Neuer Plan, amelyet Hermann Göring dolgozott ki és végrehajtásában Hitler gazdasági minisztere, Hjalmar Schacht játszott nagy szerepet. 3. Németország a) Gazdasági folyamatok az első világháborútól a gazdasági világválságig (a weimari Németország időszaka) A háború után a hadviselt országokban gazdasági válság jelentkezett: a hadikiadások, a fedezetlen pénzkibocsátás, az eladósodottság és a haditermelés miatt kialakult áruhiány inflációt gerjesztett. Különösen nehéz volt a pénzügyi helyzet a vesztes országokban, mivel őket területi veszteségeiken kívül még a jóvátétel-fizetési kötelezettség is sújtotta. Ráadásul a jóvátétel összegét csak évekkel a háború befejezése után határozták meg. Ennek fizetésére azonban Németország nem volt képes. Mivel Anglia és Franciaország a gazdasági talpra állását a jóvátételre alapozta, pénzügyi helyzete tovább romlott ra súlyos válság alakult ki ben megalakult a Jóvátételi Bizottság, Charles Dawes, amerikai bankár vezetésével, aki olyan tervet dolgozott ki, amely előírta a következő öt év alatt fizetendő kezdetben alacsony, de fokozatosan növekvő részleteket. A Dawes-terv kezdeményezésére Németország külföldi, elsősorban amerikai hitelekhez is hozzájuthatott, amelyek az évtized végéig segítették a német gazdaság talpra állását.

3 Ugyanakkor egy sajátos pénzügyi körforgás alakult ki. Az európai gazdasági prosperitás megteremtésére és az államháztartási deficit megszüntetése érdekében az USA óriási kölcsönöket folyósított Európába. Ezzel elérte, hogy Németország ne gyengüljön meg túlságosan, ne keletkezhessen hatalmi vákuum Európa közepén. Enyhítette a jóvátétel hatalmas terheit, lehetővé téve a győztesek számára történő törlesztés elindítását. Az európai gazdasági vérkeringés megindításával Anglia és Franciaország megkezdhette az első világháborúban kapott amerikai kölcsönök visszafizetését, ráadásul élénkítette az amerikai gazdaságot, s számos országban lehetővé tette a nemzeti valuták végleges reformját; az új pénz bevezetését, az aranystandardról való letérést. A jóvátétel kérdését 1929-ben tervezték véglegesen lezárni, Owen Young amerikai bankár vezetésével megtartott konferencián. A terv szerint Németországnak 114 milliárd aranymárkát kellett volna fizetnie a következő 59 évben. A fizetési kötelezettség elfogadása fejében megszüntették Németország gazdasági ellenőrzését; de a válság hatására az amerikai elnök kezdeményezésére, egy évre felfüggesztették a tartozásokat (Hoover-moratórium, 1931), majd a lausanne-i konferencián végleg el is törölték. b) Hitler és a nemzetiszocializmus (nácizmus) Miért lehetett népszerű a nemzetiszocializmus? a jóvátétel összege és a gazdasági válság Németországot szegénységbe taszította új gazdaságpolitikára van szükség súlyos volt az elcsatolt területek (Saar-vidék, Elzász-Lotharingia, Danzig, Felső-Szilézia, stb.) és a megaláztatás miatti trauma is visszavágás gondolata (revans) Hitler programjában minden problémára megoldást kínált válság idején mindig jellemző a szélsőséges pártok előretörése. Az NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = nemzetiszocialista Német Munkáspárt = náci párt: ben jött létre a párt Münchenben (alapítója Anton Drexler lakatos és Karl Heller újságíró volt). Adolf Hitler ( ) vezetésével jutottak hatalomra. A náci párt vezetői: Adolf Hitler - a Führer, Ernst Röhm - az SA (Hitler testőrsége) vezére, Hermann Göring - a német légierő vezetője, Joseph Goebbels propagandaminiszter, Heinrich Himmler - az SS vezére, ők követték el a legtöbb gaztettet Az NSDAP programja: nem fogadták el a versailles-i békét nagy Németország létrehozása: 1. lépésben Európa valamennyi németjének egyesítése (Ausztria beolvasztása) 2. lépésben Európára kiterjedő nagynémet birodalom, 3. lépésben német világbirodalom ( Lebensraum= élettér) baloldal és zsidóellenesség: az első világháború után elterjedt a tőrdöfés-legenda, mely szerint Németország az első világháborút a baloldal és a zsidóság hátországbeli aknamunkája miatt veszítette el idegengyűlölet, fajelmélet: az emberiség legkiválóbb faja az árja faj, mely megkövetelheti a másodrendű fajok szolgálatát. Tiltja a fajkeveredést, mert ha az árja faj alacsonyabb rendű fajjal keveredik, elveszti kiváltságát. Kiirtandó népek: zsidók, cigányok Az NSDAP (hatalomra jutása A Harzburgi Front megalakulása (1931) A nácik külpolitikai programja egybevágott tőke és a vezérkar érdekeivel, ezért 1931-ben a banktőke, a Ruhr-vidék iparmágnásai, a nagybirtok képviselői, valamint a katonai vezérkar szövetségre léptek az NSDAP-vel. A náci párt ezután fokozott anyagi támogatást kapott, melyet rohamcsapatai növelésére és propagandára fordított. ( Milliók állnak mögöttem. - Hitler) Hitler kancellársága: A párt politikai ereje 1932 közepén érte el csúcspontját, az év második felében megkezdődött az NSDAP hanyatlása a Harzburgi Front gyorsan hatalomra segítette a relatív többséggel rendelkező nácikat: Hindenburg januárjában Hitlert birodalmi kancellárrá (miniszterelnökké) nevezte ki. A totális diktatúra kiépülése Az egypártrendszer kialakítása: 1933: február: Reichstag felgyújtása a kommunistákat vádolták betiltották a kommunista pártot, majd sorban az összes többi pártot is betiltották a polgári szabadságjogokat (sajtó- és véleményszabadság gyülekezés stb.) az ellenzéki politikusok, a másként gondolkodók és a káros elemek bebörtönzése vagy koncentrációs táborba juttatása szakszervezetek feloszlatása

4 b) Hitler egyeduralmának kiépítése jún : hosszú kések éjszakája : leszámolás egyik vetélytársával, az SA-t vezető Röhmmel, az SA helyett megalakul az SS (Schutzstaffel, magyarul Védőosztag, röviden SS, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezete volt) aug.: Hitler lett az államfő Hindenburg halála után 1938: a katonai erők főparancsnoka: Hitler Hitler a birodalom vezére lesz, címe: Führer (= vezér) c) Zsidóellenesség 1935: nürnbergi törvények: a zsidók megfosztása állampolgárságuktól 1938:Párizsban egy német diplomata meggyilkolása válasz: a kristályéjszaka : zsidó boltok kifosztása és gyilkosságok (a betört kirakatüvegekről nevezték el) Gazdaságpolitika: Neuer Plan (új terv): Göring és Hjalmar Schacht vezetésével állami közmunkák szervezése: a közmunkaprogrammal, amely idővel fegyverkezési programmá alakult, elérték, hogy megszűnjön a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan létrehozták a Nemzeti Munkafrontot, amibe kötelező volt belépni. Ez a testület szabályozta a munkavállalók jogait : megszabta a fizetés mértékét, a munkaidőt, a munkakörülményeket. Aki nem működött együtt a nácikkal, vagyonelkobzásra, börtönre ítélhették. termelésátirányítás: a munkaerő egyre nagyobb részét a hadiiparban kötötték le fejlesztik az autógyártást is Volkswagen (magyarul = népautó), cél: mindenkinek legyen autója emeli a népszerűséget és természetesen a hadsereg mobilizációjához is jó, ha rendelkezésre áll. Ehhez megépítették Európa legkorszerűbb autópálya-hálózatát is A nácik háborús céljaiknak megfelelően megpróbálták teljesen önállóvá tenni a német gazdaságot. A tudósok új anyagokat fejlesztettek ki, amelyek alkalmasak voltak az importált alapanyagok helyettesítésére. A pénzügyis stabilitáshoz új kereskedelmi szisztémákat alkalmaztak, hogy pénzkiáramlás nélkül juthasson Németország iparcikkekhez. A náci gazdaság megkezdte a nagytér gazdaságnak (grosraumwirtschaft) kiépítését, és a közép-és délkeleteurópai országok gazdasági, majd politikai beszippantását (südostraum). A térségben új gazdasági és politikai szövetségi rendszer formálódott ki, amely a térség országainak ugyan kiutat jelentett a gazdasági válságból, azonban veszélyes csapdát állított, a térséget mind erősebben az új háború felé sodorva. takarékosság: bérbefagyasztás; az elosztás irányítása, a Birodalmi Bank stabilizálta a márkát, szabályozta a hitelek felhasználását új agrártörvény: új öröklődési joggal megakadályozzák a paraszti birtokok szétaprózódását és ezzel a parasztok tönkremenését kényszerkartellezési törvény: a nagyüzemek támogatása a kis- és középüzemekkel szemben; (kartell: üzemek szövetsége) Eredmény: Az összipari termelés 1928-tól 1938-ig 107 %-kal emelkedett. Agresszív külpolitika az élettér-elmélet csak háborúval valósítható meg háborús készülődés: hadiflotta és légierő növelése, általános hadkötelezettség 1933: a Népszövetségből való kilépés 1935: népszavazás a Saar-vidékről, a terület visszaszerzése 1936: Rajna-vidék remilitarizálása (katonai megszállása) 1938: Anschluss: egyesülés Ausztriával, majd a müncheni szerződés: Csehszlovákia feldarabolása szeptember 1. Lengyelország lerohanása a II. világháború kezdete 4. A Szovjetunió sajátságos helyzete (kiegészítés, a tételhez már elméletileg nem kell, de így teljes a kép) A Szovjetunióban, a sztálinizmus formájában egyfajta tervgazdálkodás vált átfogó rendszerré; mivel ennek semmi köze nem volt a tőkés fejlődéshez, a válság tulajdonképpen nem érintette (pontosabban nem a világpiac megingásai miatt ingott meg a gazdasága, hanem saját magát hozta gazdaságilag rossz helyzetbe) Előzmények: 1917 november 7.: bolsevik hatalomátvétel ig rendkívül véres polgárháború re: nagyjából a bolsevik hatalom uralja Oroszországot, és építi a szocializmust/kommunizmust 1922-től az államalakulat neve: Szovjetunió (nem csak orosz)

5 Gazdasági változások: a) A forradalom éveiben: hadikommunizmus Lenin bevezeti a hadikommunizmust: a polgárháború viszonyai között erőszakkal meg lehet valósítani a kommunizmust a bolsevik kormány alapvető feladata volt ekkor a háború megnyeréséhez szükséges ellátás biztosítása, eszköze: államosítás eredményei: az ipart, mely a küzdelmeket szolgálta ki, tönkretették, pl.: teljesen képzetlen, műveletlen munkásokat küldtek az üzemek élére a Vörös Hadsereg és a városok ellátására a parasztoktól próbáltak mindent elvenni, amit csak lehet, arra kényszerítették a parasztokat, hogy minden felesleget szolgáltassanak be, vagyis dolgozzon, de minden felesleget rögtön adjon be következmény: a parasztok ellenállnak, nincs pénzük, nincsenek tartalékaik, éheznek parasztfelkelések, kronstadt-i matrózfelkelés (1921) Lenin leverte a megmozdulásokat, de belátja, hogy kicsit vissza kell venni a szocializmusból, egy időre muszáj visszatérni a gyűlöletes régihez b) 1922-től: NEP Új Gazdasági Politika - ideiglenes visszatérés a piacgazdasághoz elnevezése oroszul: novaja ekonomicseckaja polityika lényege: a kapitalizmus részleges és ideiglenes visszaállítása (korabeli jelszó: egy lépést hátra kell tennünk, hogy aztán két lépést tehessünk előre ) újra működhetett a magángazdaság, újra tevékenykedhettek a külföldi beruházók visszahelyezték jogaiba a pénzt és a piacot a paraszti terhek enyhítése: a beszolgáltatási rendszer eltörlése, elviselhető mértékű állami adó kivetése a gazdálkodókra, a gazdálkodók az adózáson túl megmaradt termékeiket szabadon árusíthatták a piacokon eredménye: a gazdaság növekedésnek indult, hamarosan elérte, majd az 1920-as évek végére meghaladta a háború előtti szintet c) 1920-as évek végétől: sztálini gazdaságpolitika fordulat: fel kell építeni a szocializmust egy országban a megálmodott szocializmus jellemzői: egyenlőség, szociális biztonság, bőség, az egyéni kiteljesedés lehetősége (szépen hangzik) De: ehhez az óriási, kimeríthetetlennek látszó természeti adottságokon (fémek, a Föld termőföldjeinek harmada, az édesvízkészletek ötöde) és a hatalmas népességen kívül más nem áll rendelkezésre, kellene még: óriási technológiai beruházások, fejlesztések és tőke gyakorlati megvalósítás: tervgazdálkodás, eredetileg Lenin ötlete, aki a németektől vette át (ott a világháború alatt hadi célokra egészen jól működött): át kell venni, és fel kell tölteni szocialista tartalommal lényeg: nem az üzleti szempontok érvényesülnek, hanem a központi szervek elvben tudományos gondossággal megtervezett utasításai, parancsai (ötéves tervek) az új politika két legfontosabb eleme: intenzív iparosítás és kollektivizálás intenzív iparosítás: gyorsított iparfejlesztés a tervgazdálkodás keretei között: ezek hatalmas gazdasági növekedést irányoztak elő (eleve irreálisan magas előírások, melyeket menet közben tovább emeltek). Eredmény: elvben hihetetlen növekedési adatok, de a nagy mennyiség nem járt együtt minőségi javulással, általánossá vált a pazarlás, a környezetszennyezés, a selejt magas aránya kollektivizálás: a mezőgazdaságban a parasztok magángazdaságait kolhozokba vagy szovhozokba tömörítették. Szovhoz: állami gazdaság, az állam tulajdonában lévő nagybirtok. Kolhoz: elméletileg termelőszövetkezet, a tagok kollektív tulajdona a tagság választotta vezetőkkel; gyakorlatilag ezek is az állam irányítása alatt álltak. Mindkettő lényege: a parasztoktól elvették földjeiket, jószágaikat és szerszámaikat. A kollektivizálás eredményei: ellenállás (több ezer lázadás országszerte, : Ukrajnában tízmilliókat sújtott az éhínség, amelyet a kormány a parasztság megtörésére maga is gerjesztett) és hatósági megtorlás a lázadásért: a felelősnek kikiáltott kulákok (gazdag parasztok és családjaik) millióinak kitelepítése Közép-Ázsiába vagy Szibériába. A kollektivizálás sikere után a termésátlagok évtizedekre a cári korszak terméseredményeit sem érték el!

Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás

Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás Klein Hajnalka NK IV. Európai Üzleti Tanulmányok 2003 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Peronizmus 4 I.1 Előzmények 4 I.1. a Belpolitikai és gazdasági előzmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE

AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE NAGY ANDRÁS Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest 2002. január KTK/IE Műhelytanulmányok 2002/1. Magyar Tudományos

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

Németh István. A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945)

Németh István. A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945) Németh István A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945) GROTIUS E-KÖNYVTÁR / 58 2013 1 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A kötet szerzői jogvédelem alatt áll. Annak teljes vagy részleges másolása, papír

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon 90 A kommunizmus évtizedei ide számítható pl. a Gazdasági Főtanács, de akár a Kereskedelmi Minisztérium is) vagy a helyi közigazgatás (önkormányzati választásokat csak Budapesten és környékén tartottak

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

ARTNER ANNAMÁRIA 2 ÚJ EGYENLÍTÔ T A N U L M Á N Y H O R I Z O N T. A görög-eu szembenállás

ARTNER ANNAMÁRIA 2 ÚJ EGYENLÍTÔ T A N U L M Á N Y H O R I Z O N T. A görög-eu szembenállás 2 ÚJ EGYENLÍTÔ T A N U L M Á N Y H O R I Z O N T ARTNER ANNAMÁRIA A GÖRÖG KÉRDÉS A világ dolgai iránt érdeklődő közvéleményt napjainkban sokat foglalkoztatja, mi folyik Görögországban, illetve mi történik

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre MTA világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 160. szám, 2002. december Éltető Andrea Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁGARORSZÁG RSZÁG 1989 2009 A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország 1989 2009 A változások tükrében Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 1989 2009

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

A modern pénz- és bankrendszer valódi természetéről

A modern pénz- és bankrendszer valódi természetéről Takáts Péter A modern pénz- és bankrendszer valódi természetéről Senki sem lehet jobban rabszolga, mint az, akivel elhitetik, hogy szabad. J.W.Goethe Sok-sok évvel ezelőtt olvastam először Henry Fordnak

Részletesebben

Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei

Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei 88 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. NOVEMBER Molnár Ferenc Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei Az elmúlt évtizedek válságkezeléseinek és különösen az afganisztáninak talán legfontosabb

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 1. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER 1. SZÁM TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page Köszöntő. Székely Csaba 3 Tanulmányok Újra itt a nagy válság?... Csaba László 5 Mi

Részletesebben

KORNAI JÁNOS. Négy jellegzetesség. A magyar fejlõdés politikai gazdaságtani megközelítésben Elsõ rész

KORNAI JÁNOS. Négy jellegzetesség. A magyar fejlõdés politikai gazdaságtani megközelítésben Elsõ rész Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 12. sz. (1097-1117 o.) KORNAI JÁNOS Kornai János a Collegium Budapest, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és a Harvard Egyetem professzora. Négy jellegzetesség

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1

Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1 Bod Péter Ákos: Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1 Rendszerváltozás: intézmények, struktúrák, szokások egyidejű gyökeres átalakulása Míg a politikai rendszer

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

Emeld fel a fejed, Magyarország!

Emeld fel a fejed, Magyarország! Emeld fel a fejed, Magyarország! 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 1. NEGYEDSZÁZADOS HINTA MAGYARORSZÁG MAI ROMLÁSA 2. Három év pusztítás alkotmányos és jogállami kudarc 3. Három

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben