V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák / 17. Az USA és Németország a gazdasági világválság idején

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák / 17. Az USA és Németország a gazdasági világválság idején"

Átírás

1 A VILÁGGAZDASÁG FOLYAMATAI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT, KITEKINTÉSSEL AZ USA ÉS NÉMETORSZÁG TÖRTÉNETÉRE 1. Az USA a két világháború között a) az USA fejlődése az 1920-as években: Az első világháború utáni évek legnagyobb haszonélvezője az USA volt: területén nem folyt harc nem szenvedett háborús veszteségeket kölcsönökkel és iparcikkek exportjával segítette a háború utáni újjáépítést az USA gazdasági termelése átlagosan 40 %-kal növekedett (pl. az acélgyártás 26%, az olajtermelés 38%, a villanytermelés 65%, a vegyipari termelés 45%, a gépgyártás 53% növekedést mutatott.) a fejlődés az életkörülmények nagyarányú javulását is maga után vonta. egészségügyi ellátás közlekedés: autók elterjedése javuló hírközlés: rádiózás fejlődése, a mozi térhódítása (filmhíradók) Az emberek lassan megszokták, hogy jobban élnek és egyre több terméket vásárolnak az 1920-as évek végéra az USA a világgazdaság központja és a világ hitelezője lett emiatt az amerikai gazdaság válsága azonnal világméretűvé vált, mivel továbbgyűrűzött a világpiac többi országára is. b) A gazdasági világválság (USA-ban: ) Az amerikai tőke új befektetési lehetőségeket keresett: nagyszabású hitelek formájában áramlott be a fejletlen perifériára és a fejlett régió peremországaiba is. Víziút - és vasútépítések készítették elő a tőke nagyobb arányú megjelenésének infrastrukturális feltételeit. A perifériaországoknak egyre növekvő mértékben kellett agrártermékeket és nyersanyagokat előállítaniuk, hogy képesek legyenek törleszteni a hiteleket és kamataikat; közülük a függetlenek így remélték többé-kevésbé megőrizni államháztartásuk egyensúlyát. Ezáltal a világpiacra szinte korlátlan mennyiségben áramlott az agrártermék a perifériákról is, ami hosszabb távon csökkentette ezeknek, a termékeknek az árát: egyre többet kellett termelniük, hogy fizetési kötelezettségeiket teljesíthessék. Ennek a spirálnak a következtében világszerte kiéleződött a túltermelés és a fogyasztási cikkeket termelő kapacitás ellentétele, a fogyasztás színvonala egyre jobban elmaradt a termelés növekedésének szintjétől október 24-én a New York-i tőzsde összeomlott, a részvényárfolyamok gyors zuhanása miatt, s a válság lassan az egész világgazdaságra kiterjedt. c) A válság folyamata: ismétlődő (ciklusos), önmagát erősítő folyamat 1. túltermelés alakul ki 2. kevesebbet tudnak vásárolni 3. csökkenteni kell a termelést 4. leépítés, elbocsátások, súlyos munkanélküliség Az ábra magyarázata: túltermelés alakul ki csökkenteni kell a termelést leépítés, elbocsátások, munkanélküliség még kevesebbet tudnak vásárolni még inkább csökkenteni kell a termelést még újabb leépítések következnek még kevesebbet tudnak vásárolni még inkább csökkenteni kell a termelést stb. (így gyűrűzik be újra és újra a folyamat) A válság egyre súlyosabbá vált, de a kormány nem avatkozott be a gazdaságba, mert sértették az iparűzés és a kereskedés szabadságának, több százados elvét.

2 4. A gazdasági válság megoldásai A válság okozta problémákra az USA a New Deal-lel készült, amelyet Franklin Delano Roosevelt (elnök: ) kormánya Keynes elmélete alapján dolgozott ki. Keynes brit közgazdász szerint a kormányoknak be kell avatkozniuk a gazdaságba a vállalatok államosítása (állami tulajdonba vétele pénzelése) a nemzeti jövedelem egy részének elvonása és újraelosztása. a hitel és a pénzélet befolyásolása (pl. banki törvényekkel írják elő a maximális kamatot) állami gazdasági tervek kidolgozása közmunkák, pl. útépítés, mocsarak lecsapolása, építkezések Keynes olyan ágazatokat dolgozott ki, amelynek termékei nem jelennek meg közvetlenül a piacon, így nem igényelnek azonnali vásárlóerőt: például a hadiipar, az infrastruktúra és a szolgáltatóipar. Roosevelt választási programjában New Dealt, azaz új irányt ígért az amerikai népnek, s elnökségének első száz napján reformok sorát vezette be: munkanélküliség kezelése: a Polgári Tartalék hadtest megalakítása: csak munkanélküli fiatalok jelentkezhettek, s ingyenes étkezést, szállást, egyenruhát és napi egy dollár zsebpénzt kaptak. A fiatalok közmunkákat végeztek el: erdőket ültettek, utakat és hidakat építettek és javítottak, parkokat létesítettek, talajjavításokat végeztek. a bankválság megoldása: új banktörvényt fogadtatott el: bezáratta az országban az összes bankot, s a bankok újbóli megnyitását a pénzügyminiszter engedélyéhez kötötte, s ezzel megakadályozta több mint kétezer gyenge bank újranyitását, az erősebb bankokkal szemben viszont lassan helyre állt a bizalom. Létrehozták a korszerű tőzsde-felügyeleti és betétbiztosítási intézményeket. a mezőgazdaság válságának megoldása: az elfogadható terményáraknak a visszaállítása érdekében intézkedéseket hozott a vetésterület és az állatállomány csökkentésére: azok a farmerek juthattak támogatáshoz, akik vállalták a megművelt földterület csökkentését. Az ipart az állam által finanszírozott beruházásokkal állították talpra, és a közmunkák segítségével mérsékelték a munkanélküliséget. Az agrártermékek árzuhanása nyomán egyébként is olcsóbbá vált a lakosság élelmiszerellátása. Ez a tőke számára az iparosodott országokban lehetővé tette az alacsony bérszínvonalat anélkül, hogy ez a lakosság fogyasztásának további csökkenésével járt volna. Keretszerződésekben garantálták a munkavállalók jogait, munkanélküli segélyt, nyugdíjat adtak a rászorulóknak. b) Egyéb európai államok: Nagy- Britanniában például az ipari tőkének sikerült új tömegfogyasztási cikkeket piacra dobnia, miközben a régi angol exportiparágak, leginkább a nehézipar és az egész iparvidék agonizáltak. Franciaország gyarmataira támaszkodva átvészelte az időszakot, bár a sűrű kormányváltások itt is egyfajta politikai feszültséfről tanúskodtak. Közép-és Kelet-Európa elmaradottsága és a politikai-gazdasági ingatagsága miatt nem tudott a válságból a nyugati tőkésállamok módjára kilábalni. c) Németország: A térség legerősebb országa; Németország is kidolgozott egy megoldást, amely egyúttal a háborús felkészülés programja volt, a Neuer Plan, amelyet Hermann Göring dolgozott ki és végrehajtásában Hitler gazdasági minisztere, Hjalmar Schacht játszott nagy szerepet. 3. Németország a) Gazdasági folyamatok az első világháborútól a gazdasági világválságig (a weimari Németország időszaka) A háború után a hadviselt országokban gazdasági válság jelentkezett: a hadikiadások, a fedezetlen pénzkibocsátás, az eladósodottság és a haditermelés miatt kialakult áruhiány inflációt gerjesztett. Különösen nehéz volt a pénzügyi helyzet a vesztes országokban, mivel őket területi veszteségeiken kívül még a jóvátétel-fizetési kötelezettség is sújtotta. Ráadásul a jóvátétel összegét csak évekkel a háború befejezése után határozták meg. Ennek fizetésére azonban Németország nem volt képes. Mivel Anglia és Franciaország a gazdasági talpra állását a jóvátételre alapozta, pénzügyi helyzete tovább romlott ra súlyos válság alakult ki ben megalakult a Jóvátételi Bizottság, Charles Dawes, amerikai bankár vezetésével, aki olyan tervet dolgozott ki, amely előírta a következő öt év alatt fizetendő kezdetben alacsony, de fokozatosan növekvő részleteket. A Dawes-terv kezdeményezésére Németország külföldi, elsősorban amerikai hitelekhez is hozzájuthatott, amelyek az évtized végéig segítették a német gazdaság talpra állását.

3 Ugyanakkor egy sajátos pénzügyi körforgás alakult ki. Az európai gazdasági prosperitás megteremtésére és az államháztartási deficit megszüntetése érdekében az USA óriási kölcsönöket folyósított Európába. Ezzel elérte, hogy Németország ne gyengüljön meg túlságosan, ne keletkezhessen hatalmi vákuum Európa közepén. Enyhítette a jóvátétel hatalmas terheit, lehetővé téve a győztesek számára történő törlesztés elindítását. Az európai gazdasági vérkeringés megindításával Anglia és Franciaország megkezdhette az első világháborúban kapott amerikai kölcsönök visszafizetését, ráadásul élénkítette az amerikai gazdaságot, s számos országban lehetővé tette a nemzeti valuták végleges reformját; az új pénz bevezetését, az aranystandardról való letérést. A jóvátétel kérdését 1929-ben tervezték véglegesen lezárni, Owen Young amerikai bankár vezetésével megtartott konferencián. A terv szerint Németországnak 114 milliárd aranymárkát kellett volna fizetnie a következő 59 évben. A fizetési kötelezettség elfogadása fejében megszüntették Németország gazdasági ellenőrzését; de a válság hatására az amerikai elnök kezdeményezésére, egy évre felfüggesztették a tartozásokat (Hoover-moratórium, 1931), majd a lausanne-i konferencián végleg el is törölték. b) Hitler és a nemzetiszocializmus (nácizmus) Miért lehetett népszerű a nemzetiszocializmus? a jóvátétel összege és a gazdasági válság Németországot szegénységbe taszította új gazdaságpolitikára van szükség súlyos volt az elcsatolt területek (Saar-vidék, Elzász-Lotharingia, Danzig, Felső-Szilézia, stb.) és a megaláztatás miatti trauma is visszavágás gondolata (revans) Hitler programjában minden problémára megoldást kínált válság idején mindig jellemző a szélsőséges pártok előretörése. Az NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = nemzetiszocialista Német Munkáspárt = náci párt: ben jött létre a párt Münchenben (alapítója Anton Drexler lakatos és Karl Heller újságíró volt). Adolf Hitler ( ) vezetésével jutottak hatalomra. A náci párt vezetői: Adolf Hitler - a Führer, Ernst Röhm - az SA (Hitler testőrsége) vezére, Hermann Göring - a német légierő vezetője, Joseph Goebbels propagandaminiszter, Heinrich Himmler - az SS vezére, ők követték el a legtöbb gaztettet Az NSDAP programja: nem fogadták el a versailles-i békét nagy Németország létrehozása: 1. lépésben Európa valamennyi németjének egyesítése (Ausztria beolvasztása) 2. lépésben Európára kiterjedő nagynémet birodalom, 3. lépésben német világbirodalom ( Lebensraum= élettér) baloldal és zsidóellenesség: az első világháború után elterjedt a tőrdöfés-legenda, mely szerint Németország az első világháborút a baloldal és a zsidóság hátországbeli aknamunkája miatt veszítette el idegengyűlölet, fajelmélet: az emberiség legkiválóbb faja az árja faj, mely megkövetelheti a másodrendű fajok szolgálatát. Tiltja a fajkeveredést, mert ha az árja faj alacsonyabb rendű fajjal keveredik, elveszti kiváltságát. Kiirtandó népek: zsidók, cigányok Az NSDAP (hatalomra jutása A Harzburgi Front megalakulása (1931) A nácik külpolitikai programja egybevágott tőke és a vezérkar érdekeivel, ezért 1931-ben a banktőke, a Ruhr-vidék iparmágnásai, a nagybirtok képviselői, valamint a katonai vezérkar szövetségre léptek az NSDAP-vel. A náci párt ezután fokozott anyagi támogatást kapott, melyet rohamcsapatai növelésére és propagandára fordított. ( Milliók állnak mögöttem. - Hitler) Hitler kancellársága: A párt politikai ereje 1932 közepén érte el csúcspontját, az év második felében megkezdődött az NSDAP hanyatlása a Harzburgi Front gyorsan hatalomra segítette a relatív többséggel rendelkező nácikat: Hindenburg januárjában Hitlert birodalmi kancellárrá (miniszterelnökké) nevezte ki. A totális diktatúra kiépülése Az egypártrendszer kialakítása: 1933: február: Reichstag felgyújtása a kommunistákat vádolták betiltották a kommunista pártot, majd sorban az összes többi pártot is betiltották a polgári szabadságjogokat (sajtó- és véleményszabadság gyülekezés stb.) az ellenzéki politikusok, a másként gondolkodók és a káros elemek bebörtönzése vagy koncentrációs táborba juttatása szakszervezetek feloszlatása

4 b) Hitler egyeduralmának kiépítése jún : hosszú kések éjszakája : leszámolás egyik vetélytársával, az SA-t vezető Röhmmel, az SA helyett megalakul az SS (Schutzstaffel, magyarul Védőosztag, röviden SS, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezete volt) aug.: Hitler lett az államfő Hindenburg halála után 1938: a katonai erők főparancsnoka: Hitler Hitler a birodalom vezére lesz, címe: Führer (= vezér) c) Zsidóellenesség 1935: nürnbergi törvények: a zsidók megfosztása állampolgárságuktól 1938:Párizsban egy német diplomata meggyilkolása válasz: a kristályéjszaka : zsidó boltok kifosztása és gyilkosságok (a betört kirakatüvegekről nevezték el) Gazdaságpolitika: Neuer Plan (új terv): Göring és Hjalmar Schacht vezetésével állami közmunkák szervezése: a közmunkaprogrammal, amely idővel fegyverkezési programmá alakult, elérték, hogy megszűnjön a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan létrehozták a Nemzeti Munkafrontot, amibe kötelező volt belépni. Ez a testület szabályozta a munkavállalók jogait : megszabta a fizetés mértékét, a munkaidőt, a munkakörülményeket. Aki nem működött együtt a nácikkal, vagyonelkobzásra, börtönre ítélhették. termelésátirányítás: a munkaerő egyre nagyobb részét a hadiiparban kötötték le fejlesztik az autógyártást is Volkswagen (magyarul = népautó), cél: mindenkinek legyen autója emeli a népszerűséget és természetesen a hadsereg mobilizációjához is jó, ha rendelkezésre áll. Ehhez megépítették Európa legkorszerűbb autópálya-hálózatát is A nácik háborús céljaiknak megfelelően megpróbálták teljesen önállóvá tenni a német gazdaságot. A tudósok új anyagokat fejlesztettek ki, amelyek alkalmasak voltak az importált alapanyagok helyettesítésére. A pénzügyis stabilitáshoz új kereskedelmi szisztémákat alkalmaztak, hogy pénzkiáramlás nélkül juthasson Németország iparcikkekhez. A náci gazdaság megkezdte a nagytér gazdaságnak (grosraumwirtschaft) kiépítését, és a közép-és délkeleteurópai országok gazdasági, majd politikai beszippantását (südostraum). A térségben új gazdasági és politikai szövetségi rendszer formálódott ki, amely a térség országainak ugyan kiutat jelentett a gazdasági válságból, azonban veszélyes csapdát állított, a térséget mind erősebben az új háború felé sodorva. takarékosság: bérbefagyasztás; az elosztás irányítása, a Birodalmi Bank stabilizálta a márkát, szabályozta a hitelek felhasználását új agrártörvény: új öröklődési joggal megakadályozzák a paraszti birtokok szétaprózódását és ezzel a parasztok tönkremenését kényszerkartellezési törvény: a nagyüzemek támogatása a kis- és középüzemekkel szemben; (kartell: üzemek szövetsége) Eredmény: Az összipari termelés 1928-tól 1938-ig 107 %-kal emelkedett. Agresszív külpolitika az élettér-elmélet csak háborúval valósítható meg háborús készülődés: hadiflotta és légierő növelése, általános hadkötelezettség 1933: a Népszövetségből való kilépés 1935: népszavazás a Saar-vidékről, a terület visszaszerzése 1936: Rajna-vidék remilitarizálása (katonai megszállása) 1938: Anschluss: egyesülés Ausztriával, majd a müncheni szerződés: Csehszlovákia feldarabolása szeptember 1. Lengyelország lerohanása a II. világháború kezdete 4. A Szovjetunió sajátságos helyzete (kiegészítés, a tételhez már elméletileg nem kell, de így teljes a kép) A Szovjetunióban, a sztálinizmus formájában egyfajta tervgazdálkodás vált átfogó rendszerré; mivel ennek semmi köze nem volt a tőkés fejlődéshez, a válság tulajdonképpen nem érintette (pontosabban nem a világpiac megingásai miatt ingott meg a gazdasága, hanem saját magát hozta gazdaságilag rossz helyzetbe) Előzmények: 1917 november 7.: bolsevik hatalomátvétel ig rendkívül véres polgárháború re: nagyjából a bolsevik hatalom uralja Oroszországot, és építi a szocializmust/kommunizmust 1922-től az államalakulat neve: Szovjetunió (nem csak orosz)

5 Gazdasági változások: a) A forradalom éveiben: hadikommunizmus Lenin bevezeti a hadikommunizmust: a polgárháború viszonyai között erőszakkal meg lehet valósítani a kommunizmust a bolsevik kormány alapvető feladata volt ekkor a háború megnyeréséhez szükséges ellátás biztosítása, eszköze: államosítás eredményei: az ipart, mely a küzdelmeket szolgálta ki, tönkretették, pl.: teljesen képzetlen, műveletlen munkásokat küldtek az üzemek élére a Vörös Hadsereg és a városok ellátására a parasztoktól próbáltak mindent elvenni, amit csak lehet, arra kényszerítették a parasztokat, hogy minden felesleget szolgáltassanak be, vagyis dolgozzon, de minden felesleget rögtön adjon be következmény: a parasztok ellenállnak, nincs pénzük, nincsenek tartalékaik, éheznek parasztfelkelések, kronstadt-i matrózfelkelés (1921) Lenin leverte a megmozdulásokat, de belátja, hogy kicsit vissza kell venni a szocializmusból, egy időre muszáj visszatérni a gyűlöletes régihez b) 1922-től: NEP Új Gazdasági Politika - ideiglenes visszatérés a piacgazdasághoz elnevezése oroszul: novaja ekonomicseckaja polityika lényege: a kapitalizmus részleges és ideiglenes visszaállítása (korabeli jelszó: egy lépést hátra kell tennünk, hogy aztán két lépést tehessünk előre ) újra működhetett a magángazdaság, újra tevékenykedhettek a külföldi beruházók visszahelyezték jogaiba a pénzt és a piacot a paraszti terhek enyhítése: a beszolgáltatási rendszer eltörlése, elviselhető mértékű állami adó kivetése a gazdálkodókra, a gazdálkodók az adózáson túl megmaradt termékeiket szabadon árusíthatták a piacokon eredménye: a gazdaság növekedésnek indult, hamarosan elérte, majd az 1920-as évek végére meghaladta a háború előtti szintet c) 1920-as évek végétől: sztálini gazdaságpolitika fordulat: fel kell építeni a szocializmust egy országban a megálmodott szocializmus jellemzői: egyenlőség, szociális biztonság, bőség, az egyéni kiteljesedés lehetősége (szépen hangzik) De: ehhez az óriási, kimeríthetetlennek látszó természeti adottságokon (fémek, a Föld termőföldjeinek harmada, az édesvízkészletek ötöde) és a hatalmas népességen kívül más nem áll rendelkezésre, kellene még: óriási technológiai beruházások, fejlesztések és tőke gyakorlati megvalósítás: tervgazdálkodás, eredetileg Lenin ötlete, aki a németektől vette át (ott a világháború alatt hadi célokra egészen jól működött): át kell venni, és fel kell tölteni szocialista tartalommal lényeg: nem az üzleti szempontok érvényesülnek, hanem a központi szervek elvben tudományos gondossággal megtervezett utasításai, parancsai (ötéves tervek) az új politika két legfontosabb eleme: intenzív iparosítás és kollektivizálás intenzív iparosítás: gyorsított iparfejlesztés a tervgazdálkodás keretei között: ezek hatalmas gazdasági növekedést irányoztak elő (eleve irreálisan magas előírások, melyeket menet közben tovább emeltek). Eredmény: elvben hihetetlen növekedési adatok, de a nagy mennyiség nem járt együtt minőségi javulással, általánossá vált a pazarlás, a környezetszennyezés, a selejt magas aránya kollektivizálás: a mezőgazdaságban a parasztok magángazdaságait kolhozokba vagy szovhozokba tömörítették. Szovhoz: állami gazdaság, az állam tulajdonában lévő nagybirtok. Kolhoz: elméletileg termelőszövetkezet, a tagok kollektív tulajdona a tagság választotta vezetőkkel; gyakorlatilag ezek is az állam irányítása alatt álltak. Mindkettő lényege: a parasztoktól elvették földjeiket, jószágaikat és szerszámaikat. A kollektivizálás eredményei: ellenállás (több ezer lázadás országszerte, : Ukrajnában tízmilliókat sújtott az éhínség, amelyet a kormány a parasztság megtörésére maga is gerjesztett) és hatósági megtorlás a lázadásért: a felelősnek kikiáltott kulákok (gazdag parasztok és családjaik) millióinak kitelepítése Közép-Ázsiába vagy Szibériába. A kollektivizálás sikere után a termésátlagok évtizedekre a cári korszak terméseredményeit sem érték el!

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN

KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1 GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN I. GAZDASÁG: Az I. vh. után az USA vezető hatalma egyértelmű, hiszen kölcsöneivel segíti a győztes antant

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

OSZTÁLYTERROR. Második fejezet

OSZTÁLYTERROR. Második fejezet Második fejezet OSZTÁLYTERROR Sztálin második szovjetunióbeli forradalmára, a kollektivizálásra és a nyomában fellépő éhínségre árnyékot borított Hitler németországi hatalomátvétele. Sok európai, akit

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

tanulói new deal 8. évfolyam 3/1 SzÓkárTYák _ ő ó _ é y

tanulói new deal 8. évfolyam 3/1 SzÓkárTYák _ ő ó _ é y New Deal SZKA208_03 tanulói new DEAL 8. évfolyam 19 3/1 SZÓKÁRTYÁK _ ő ó _ é y 20 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanulói 3/2a JÁTÉKPÉNZEK ÉS RÉSZVÉNYEK tanulói new DEAL 8. évfolyam 21

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Beszállítói buktatók Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar?

Beszállítói buktatók Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar? Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar? 1 Hitelválság Hogy is van ez: amikor működik a pénzvilág, akkor kapitalizmus van, amikor meg nem, akkor szocializmus? (az államtól kérünk pénzt

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

A vendéglátás kialakulása

A vendéglátás kialakulása Vendéglátás előadás Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendéglátás kialakulása István király idején

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség 1. lecke Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség Fogalmak fegyverszünet: a háborúban vesztes fél megadja magát, leteszi a fegyvert, a harcoló felek beszüntetik az egymás

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A fenntartható adósságpálya problémái Mellár Tamás egyetemi tanár A magyar gazdasági válság jellege Vajon az adósságválság a legsúlyosabb problémánk? Sokan igennel válaszolnak erre a kérdésre A kormány

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

GAZDASÁG PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ. Szerkesztette

GAZDASÁG PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ. Szerkesztette GAZDASÁG Szerkesztette PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ Tartalom Bevezetés Gazdaságtörténet, reformelméletek és gazdaságpolitika A magyar gazdaság modernizációja 19 A gazdasági

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13.

Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13. Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13. Három könyv, hét év 1989-1996 Három könyv, hét év, 16 írás 2+1 kérdés Kornai

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

GUBCSI LAJOS TARAFÁS IMRE A LÁTHATATLAN PÉNZ MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS

GUBCSI LAJOS TARAFÁS IMRE A LÁTHATATLAN PÉNZ MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS GUBCSI LAJOS TARAFÁS IMRE A LÁTHATATLAN PÉNZ MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1983 írta: DR. GUBCSI LAJOS DR. TARAFÁS IMRE TARTALOMJEGYZÉK Az első kiadást

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek vegyesen zártak, a tengerentúli börzék azonban pozitív tartományban fejezték be a kereskedést. Az euró/forint

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok - külkereskedelem o 2010-ben Szerbia Magyarország kereskedelmi

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata Jogszabályalkotás elősegítése Adóoptimalizálás Fizetendő adó meghatározása Az adótan tárgya

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás A város. Az urbanizáció Nyugaton 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás Az urbanizáció Nyugaton 2. KI A VÁROSBÓL szállítási forradalom ipari munkahelyek

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

5. Hét 2010. Február 5 Péntek

5. Hét 2010. Február 5 Péntek Napii Ellemzéss 5. Hét 2010. Február 5 Péntek SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A tőzsdei árfolyamokat hosszú hónapok óta a gazdasági növekedés, a recesszióból történő kilábalás iránti bizalom mozgatja.

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével

A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével A Colliers International Értékbecslés, tanácsadás üzletág 482 iroda, 13 500 munkatárs a világ 62 országában, összesen 2 Mrd USD árbevétel; jelenlét Magyarországon

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai

Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai Európai Cukorkereskedelmi Szövetség Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai Cukor Tanácsadó Testület 2010. június 28. 1 Prezentációs áttekintés Világpiaci áttekintés A globális kínálat és kereslet

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK 1 (A nemzetközi számviteli szabályok IFRS alapján) Bécs, július

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben