Javaslatok a belső ellenőrzési munka színvonalának emelésére Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatok a belső ellenőrzési munka színvonalának emelésére Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai"

Átírás

1 Javaslatok a belső ellenőrzési munka színvonalának emelésére Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai BET X. Ünnepi Szakmai Konferencia Budapest, február 26. Holman Magdolna Állami Számvevőszék

2 A közpénzfelhasználás alapvető szabályai 2 Magyarország Alaptörvénye 37. cikk (1) A Kormány a központi költségvetést törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani. 38. cikk (5) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. 39. cikk (2) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.

3 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (1) Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása. 69. (1) A belső kontrollrendszer ( ) azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 61. (4) Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere - beleértve a belső ellenőrzést - keretében valósul meg.

4 Az államháztartás ellenőrzési rendszere 4 Az államháztartás ellenőrzési rendszerének három területe: államháztartás belső kontrollrendszere (beleértve a belső ellenőrzést), kormányzati ellenőrzés, külső ellenőrzés. Az államháztartás ellenőrzési rendszere Belső kontrollrendszer Kormányzati ellenőrzés Külső ellenőrzés

5 Az Állami Számvevőszék küldetése 5 Szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzésekkel a közpénzügyek átláthatóságának, rendezettségének, elszámoltathatóságának előmozdítása, hozzájárulás a jó kormányzáshoz. Az államháztartás külső (törvényhozói) ellenőrzése A rend értéket teremt Rendszerszemléletű, holisztikus megközelítésű, egymásra épülő, összefoglaló értékelésekre lehetőséget adó ellenőrzések végzése a magas fokú társadalmi hasznosulás szem előtt tartásával.

6 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 6 Alaptörvény 43. cikk (1) Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint végzi. Az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény: 23. (1) Az Állami Számvevőszék az általa végzett ellenőrzések szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki, és a kialakított szabályokat nyilvánosságra hozza. Az INTOSAI által kiadott nemzetközi ellenőrzési standardok irányadóak.

7 A módszertanok szerepe 7 A módszertanokkal biztosítható az objektivitás, szakszerűség, azonos szempontok alapján történő ellenőrzés és értékelés, fogalmak következetes használata (Glosszárium), sztenderdizálhatóság. A módszertan keretet ad a Hogyan? kérdés megválaszolására.

8 Statisztikai módszerek 8 Statisztikai módszerek alkalmazása az ellenőrzésekben a statisztika szabályai szerint: elemzéseknél; minta meghatározásához; értékeléshez. A statisztikai módszerek alkalmazásakor figyelembe kell venni: a sokaság megbízhatóságát; megfelelő eljárások megválasztását; a jellemző és értékalapú kérdések szétválasztását.

9 Statisztikai módszerek alkalmazása az ellenőrzésben 9 Észszerűen magas bizonyosság elérése. Statisztikai becslés alkalmazása (mekkora a sokaságban előforduló hibák összértéke vagy a hibás tételek aránya). Statisztikai mintavétellel kiválasztott tételek ellenőrzése. A teljes sokaság értékelése a mintavételi eredmények kivetítésével.

10 Kockázatelemzés alkalmazása 10 A szükséges, releváns és megbízható adatok, információk összegyűjtése, a lehetséges veszélyek azonosítása, elemzése és értékelése. Ennek során: az ellenőrzési prioritások és területek kiválasztása, Kockázati rangsor felállítása; az ellenőrzött szervezetek kontrolljainak és intézkedéseinek értékelése, szignifikáns kockázat feltárása; az ellenőrzés kérdéseinek és hatóköreinek rögzítése, az ellenőrzési eljárások, a mintavételezés, a kontrolltesztek megtervezése.

11 Az ellenőrzés területei 11 Törvényi kötelezettség teljesítése Államadósság mutató alakulására, államháztartási hiányra hatást gyakorló ellenőrzések Központi költségvetési szervek Önkormányzatok Állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közszolgáltatók Ellenőrök ellenőrzése Utóellenőrzések belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése pénzügyi gazdálkodás vagyongazdálkodás

12 Az államháztartás belső kontrollrendszere 12 A belső kontrollrendszer megfelelő kialakítása és a belső ellenőrzés működtetése nélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályos szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása. A megfelelő belső kontrollrendszer öt pillérén keresztül biztosítja a a gazdálkodás átláthatóságát, szabályosságát, megbízhatóságát; az erőforrások védelmét; az elszámolási kötelezettség teljesítését; csökkenti a hibák és szabálytalanságok kockázatát.

13 Az ÁSZ belső kontrollrendszer ellenőrzései 13 Az ÁSZ ellenőrzésein keresztül értékeli, minősíti az államháztartási kontrollok működését, a belső kontrollrendszer kiépítettségét, ezen belül is legfőképp a kontrollkörnyezet kialakításának, a kontrolltevékenységek működésének megfelelőségét. Ezek a területek gyakorlatilag valamennyi ellenőrzési programunk alapvető elemét képezik. Kontrollkörnyezet Kontrolltevékenység Erőforrások felhasználása

14 A kontrollkörnyezet ellenőrzése I. 14 A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben a) világos a szervezeti struktúra, b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, d) átlátható a humánerőforrás-kezelés. (Bkr. 6. (1) pont) A megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása a szabályos működés alapvető feltétele.

15 A kontrollkörnyezet ellenőrzése II. 15 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Hiányoztak a belső szabályozó eszközök, vagy nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. (SZMSZ, ügyrend) Az új Áhsz. szerinti számviteli szabályzatok (számviteli politika és a hozzá tartozó szabályzatok) módosítását nem készítették el, vagy nem határidőben készítették el. Az önköltségszámítási szabályzat, az ellenőrzési nyomvonal hiányzott, vagy nem volt megfelelő. Nem szabályozták a szabálytalanságok kezelésének rendjét. Elmaradt a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések lebonyolítása rendjének szabályozása.

16 A kontrollkörnyezet ellenőrzése III. 16 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Nem szabályozták, vagy az előírásokkal ellentétesen szabályozták a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének módját. Nem szabályozták a teljesítésigazolás módját, az utalványozás, az érvényesítés rendjét. Nem határozták meg a gazdasági feladatot ellátó vezetők és alkalmazottak helyettesítésének rendjét.

17 A kontrollkörnyezet ellenőrzése IV. 17 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Hiányoztak együttműködési megállapodások (az önállóan működő intézmények és gazdálkodási tevékenységüket ellátó költségvetési szerv között). Hiányoztak az aláírás-minták, nem naprakészen vezették azokat. Hiányoztak a munkaköri leírások.

18 A kockázatkezelési rendszer ellenőrzése 18 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Nem alakították ki, vagy nem megfelelően alakították ki a kockázatkezelés rendszerét. Nem határozták meg a kockázatok bekövetkezése esetén szükséges intézkedéseket, és az intézkedések teljesítésének nyomon követési módját. Nem tüntették fel SZMSZ-ben a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét, nem teljesítették teljes körűen a kötelezettséget.

19 A kontrolltevékenységek ellenőrzése I. 19 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Nem volt kötelezettségvállalás ellenjegyzése. Elmaradtak a bevételek/kiadások teljesítésigazolása, a bevételek utalványozása, a kiadások érvényesítése. Nem szabályszerűen végezték a teljesítésigazolást, érvényesítést. (összegszerűség ellenőrzése, teljesítés tényére való utalás, fedezet meglétének ellenőrzése stb ) Jogosulatlan személy jelölte ki az érvényesítő személyét. Kijelöléssel nem rendelkező személy végezte a teljesítés igazolását, az érvényesítést. Nem volt beazonosítható a teljesítésigazoló, érvényesítő aláírása.

20 A kontrolltevékenységek ellenőrzése II. 20 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: A gazdasági események bizonylata hiányzott, vagy nem volt megfelelő. Figyelmen kívül hagyták a közbeszerzési eljárás egybeszámítási kötelezettségét. Mellőzték a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Megsértették a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat.

21 Információs és kommunikációs rendszer ellenőrzése 21 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Nem rendelkeztek adatvédelmi szabályzattal. Nem szabályozták az információáramlás rendjét, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét. Nem tettek eleget, vagy nem teljes körűen a közzétételi kötelezettségnek. Nem határozták meg az üzemeltetés és adatbiztonság feladataival kapcsolatos hatásköröket, a dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférésre vonatkozó felelősségi köröket. Nem végezték el, vagy nem a jogszabálynak megfelelően végezték el az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba, illetve a szervezet biztonsági szintbe való sorolását.

22 A belső ellenőrzés ellenőrzése 22 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Nem határozták meg a belső ellenőrzés módját. Nem rendelkeztek stratégiai ellenőrzési tervvel, éves ellenőrzési tervvel, belső ellenőrzési kézikönyvvel. Nem alapult kockázatelemzéssel alátámasztott prioritáson az éves ellenőrzési terv. Az ellenőrzési jelentések nem tartalmazták a jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi elemet. Nem készítettek intézkedési tervet a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésére. Nem vezettek nyilvántartást a belső ellenőrzésekről, a megtett intézkedésekről, javaslatokról, intézkedési tervekről. Nem készítette el, vagy nem a jogszabályban előírt tartalommal készítette el a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést.

23 Vagyongazdálkodás ellenőrzése I. 23 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Nem volt leltár, vagy az nem minden vagyonelemre terjedt ki. Nem megfelelően írták elő a leltározási gyakoriságot. Nem számoltak el értékvesztést. Nem szabályosan értékelték és mutatták ki a mérlegben a követeléseket/kötelezettségeket. Nem intézkedtek szükséges esetben a követelések behajtása iránt. Szabálytalanul végezték a kötelezettségeknek a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek szerinti besorolását.

24 Vagyongazdálkodás ellenőrzése II. 24 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Nem vezették teljes körűen a vagyonkezelésbe kapott eszközök nyilvántartásait. Nem végezték el (vagy nem volt megfelelő) az eszközök bérbe adásához/az alkalmazott díjak megalapozásához a felmerült költségek/a működéshez szükséges költségek, ráfordítások megtérülését biztosító önköltségszámítást. Nem versenyeztetés keretében adták bérbe az eszközöket. Nem kérték a bérlőktől az átláthatóságukról szóló nyilatkozatot. Szabálytalan, engedély nélküli eszközértékesítést hajtottak végre.

25 Vagyongazdálkodás ellenőrzése III. 25 Az ÁSZ által feltárt hibák típusai: Szabálytalanul végezték a vagyonhasznosítási bevételek pénzügyi elszámolását. A jogalap (jogosultság) megszűnése után is folytatták a díjfizetést. Szabályzatban nem jogosultak részére fizettek költségtérítéseket. A szerződésben kikötött kötbért nem érvényesítették. Szolgáltatás teljesítése elmaradása ellenére kifizették a díj egy részét.

26 Erőforrások felhasználása 26 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény A törvény célja: az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése 61. (1) Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása. 69. (1) A belső kontrollrendszer ( ) azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,

27 Közpénzekkel való gazdálkodás Bkr. nyilatkozat 27 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján a költségvetési szerv első számú vezetője minden évben felelősségteljesen nyilatkozik (többek közt) a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről. A szervezet vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló erőforrások szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

28 Teljesítmény-ellenőrzés 28 Fogalma: Az ellenőrzés azon típusa, amely annak megállapítására irányul, hogy a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás megfelel-e a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség elveinek, illetve vannak-e lehetőségek a teljesítmény javítására. Céljai: Támogatni a gazdaságos, hatékony és eredményes közpénzfelhasználást, támogatni a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, feladatellátást. Feltárni a gazdálkodást, feladatellátást befolyásoló, a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség követelményeinek érvényesülését esetlegesen gátló tényezőket.

29 Teljesítmény-ellenőrzési kritériumok 29 A teljesítmény-ellenőrzés lefolytatását megelőzően a Számvevőszék mérlegeli, hogy az ellenőrzési téma, az ellenőrzés tárgya teljesítményellenőrzésre alkalmas-e, a teljesítmény-ellenőrzés feltételei fennállnak-e. Az eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság megítélhetőségének kritériumai: célok kitűzése; a mérhetőség feltételeinek megléte; adatok megbízhatósága; teljesítmény-követelmények meghatározása; indikátorok meghatározása.

30 Ellenőrzések hasznosulása - Önteszt 30 Az ÁSZ közpénzügyi támogató és tanácsadó funkciójához kapcsolódóan osztja meg ellenőrzési tapasztalatait. nemzetiségi önkormányzati egyházi intézmények önkormányzati belső kontroll központi költségvetési szervek

31 Az önteszt célja 31 A szabályos működés támogatása. A szervezetek vezetőit, a polgármestereket, a jegyzőket, a nemzetiségi önkormányzat elnökeit, a képviselő-testületet t á m o g a s s a munkájukban, az általuk irányított szervezetek szabályszerű működése érdekében. Felhasználási területei lehetnek: belső ellenőrzés, intézményi gazdálkodás, kockázatelemzés, ellenőrzés. Elérhetőség:

32 32 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere A költségvetési szervek belső kontrollrendszere Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád Salamon Ildikó felügyeleti

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDÁLKODÓ

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDÁLKODÓ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE LŐADÓ: DR. N ELŐADÓ. NAGY IMRE FELÜGYELETI VEZETŐ BALATONFÜRED ALATONFÜRED,, 2018. SZEPTEMBER 19., 2018. 19. Ellenőrzések társadalmi indokoltsága Széles

Részletesebben

Neszmély Község Polgármesteri Hivatala

Neszmély Község Polgármesteri Hivatala Neszmély Község Polgármesteri Hivatala F O L Y A M A T B A É P Í T E T T, E L Ő Z E T E S, U T Ó L A G O S É S V E Z E T Ő I E L L E N Ő R Z É S ( F E U V E ) S Z A B Á L Y Z A T A 2011. december 20. Elfogadásra

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A belső kontrollok szerepe az önkormányzati ellenőrzésekben

A belső kontrollok szerepe az önkormányzati ellenőrzésekben A belső kontrollok szerepe az önkormányzati ellenőrzésekben az Állami Számvevőszék és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szemináriuma 2013. április 25. Készítette: Dr. Benedek Mária felügyeleti

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22.

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22. Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján Előadó: dr. Gál Nóra, osztályvezető, Jogi támogató osztály Bevezető gondolatok 2 Magyarországon 21

Részletesebben

Belső kontrollrendszer kialakítása,

Belső kontrollrendszer kialakítása, Belső kontrollrendszer kialakítása, működése és főbb ismérvei Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2016. december 1 Államháztartási kontrollok rendszere Külső ellenőrzés (ÁSZ) 2011. évi LXVI. törvény

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatai a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezetőjének:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatai a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezetőjének: 1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Az Állami Számvevőszék által Várpalota Város Önkormányzata Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS évi belső ellenőrzési terv

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend 2019. évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS 2019. évi belső ellenőrzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

Jelentés. Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere

Jelentés. Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere Jelentés Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése Tiszabő Községi Önkormányzat 2018. 18311 www.asz.hu

Részletesebben

Jelentés. Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere

Jelentés. Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere Jelentés Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése Tinnye Község Önkormányzata 2019. 19007 www.asz.hu

Részletesebben

Kontrollkörnyezet, szabályzatok

Kontrollkörnyezet, szabályzatok Kontrollkörnyezet, szabályzatok 1. melléklet a /2018.( ) RNÖ számú határozathoz A Hivatal rendelkezik Számviteli Politikával, amely 2017. január 01-től hatályos. A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzatra

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és zéséről 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Somogygeszti Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16097 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Jelentés. Önkormányzatok ellenőrzése Integritás- és belső kontrollrendszer. Bordány Nagyközség Önkormányzata

Jelentés. Önkormányzatok ellenőrzése Integritás- és belső kontrollrendszer. Bordány Nagyközség Önkormányzata Jelentés Önkormányzatok ellenőrzése Integritás- és belső kontrollrendszer Bordány Nagyközség Önkormányzata 2019. 19044 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: VARGA EDIT felügyeleti vezető AZ ELLENŐRZÉST

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról ELŐTERJESZTÉS Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról A.) A helyi önkormányzat belső ellenőrzését a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői

Részletesebben

2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Ikt. sz.: 11/897-22/2017. 2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT I. Bizonyosságot adó tevékenységek I/1. Bizonyosságot adó tevékenységek az irányító szerv megbízásából [Bkr. 29. (4) bek.] 0.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. 1. A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében intézkedjen:

INTÉZKEDÉSI TERV. 1. A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében intézkedjen: INTÉZKEDÉSI TERV Az Állami Számvevőszéknek a "Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - Göcseji Múzeum" című ellenőrzéséről készült jelentésben a múzeum igazgatójának megfogalmazott javaslatok végrehajtására

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál ÁSZ Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szemináriuma 2013. április 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál A belső kontrollok ellenőrzésének tervezése, programozása Szikszainé Király

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

JELENTÉS. 13175 2013. december

JELENTÉS. 13175 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Ják 13175 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Esztergom Város Önkormányzata 2018. 18004 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. BENEDEK

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Jelentés. Önkormányzatok ellenőrzése

Jelentés. Önkormányzatok ellenőrzése Jelentés Önkormányzatok ellenőrzése Integritás- és belső kontrollrendszer Az egyes befektetési tevékenységek ellenőrzése Vértessomló Község Önkormányzata 2019. 19072 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE:

Részletesebben

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése.

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése. Tájékoztató Az Állami Számvevőszék 2013 októberében vizsgálatot folytatott Csemő Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzésről készült jelentés megtekinthető és letölthető a www.asz.hu honlap Jelentések menüpontjáról.

Részletesebben

2. A évi ellenőrzési terv jóváhagyása december 13. ELŐTERJESZTÉS

2. A évi ellenőrzési terv jóváhagyása december 13. ELŐTERJESZTÉS 2. A 2019. évi ellenőrzési terv jóváhagyása. 2018. december 13. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Előadó: Melléklet: A 2019.

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Kisapostag Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16084 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYILATKOZAT. Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Budapest, István út , Fax.:

NYILATKOZAT. Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Budapest, István út , Fax.: Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3197, Fax.: 231-3199 tahonr@ujpest.hu JEGYZŐJE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until: 2016.06.26.

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS-TERVEZET. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése című vizsgálathoz

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS-TERVEZET. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése című vizsgálathoz Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ikt. sz.: X/12-2/2016. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS-TERVEZET a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése című vizsgálathoz 2016. I./

Részletesebben

Jelentés. Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere

Jelentés. Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere Jelentés Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése Nyírkarász Községi Önkormányzat 2018. 18267 www.asz.hu

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Szakály Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16098 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Karád Község Önkormányzata 2017.

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Karád Község Önkormányzata 2017. Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Karád Község Önkormányzata 2017. 17234 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: RENKÓ ZSUZSANNA

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Ősi Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16096 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16099 www.asz.hu

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről.

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. ÁEEK VIZSGÁLAT 2016 a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Kórháznál a belső kontrollrendszer

Részletesebben

Kockázatkezelés az önkormányzati vagyongazdálkodás területén, különös tekintettel a belsı kontrollok kialakítására és mőködtetésére

Kockázatkezelés az önkormányzati vagyongazdálkodás területén, különös tekintettel a belsı kontrollok kialakítására és mőködtetésére Kockázatkezelés az önkormányzati vagyongazdálkodás területén, különös tekintettel a belsı kontrollok kialakítására és mőködtetésére Gyüre Lajosné számvevı tanácsos Állami Számvevıszék Konferencia a helyi

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Nyírbátor Város Önkormányzata 2017. 17257 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: RENKÓ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Hajdúbagos Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16160 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés 2018

Éves ellenőrzési jelentés 2018 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Éves ellenőrzési jelentés 2018 Lébény, 2019. február 14. Jóváhagyta: dr. Tóth Tünde jegyző Készítette: Böröczné Kőszegi Zsuzsanna belső ellenőr Tartalomjegyzék JOGSZABÁLY

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Hajós Város Önkormányzata 2018.

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Hajós Város Önkormányzata 2018. Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Hajós Város Önkormányzata 2018. 18005 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. BENEDEK

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSO

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSO AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI Németh Edit Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály NGM /Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasertfelelos-allamtitkarsag/hirek/allamhaztartasi-kontrollok

Részletesebben

JELENTÉS június

JELENTÉS június JELENTÉS Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13046 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

A belső ellenőrzési minősítések szerepe, megítélése és hatása

A belső ellenőrzési minősítések szerepe, megítélése és hatása A belső ellenőrzési minősítések szerepe, megítélése és hatása Szabó Tamás Egészségügyi Intézményi Ellenőrzési Főosztály 2017. október 24. A minősítés jogszabályi előírása Bkr. 41. (4) bekezdés Az ellenőrzési

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása. 37/2016. (XII.14.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása. 37/2016. (XII.14.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. november 30-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 37/2016. (XII.14.) határozata

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERVET. Határidő: azonnal, de legkésőbb november 1. Felelős: polgármester

INTÉZKEDÉSI TERVET. Határidő: azonnal, de legkésőbb november 1. Felelős: polgármester Csanádpalota Város Önkormányzata 69l3. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105. Iktatószám: 1245-13/2013. T E R V E Z E T Csanádpalota Város Önkormányzata (6913

Részletesebben

JELENTÉS. 13045 2013. június

JELENTÉS. 13045 2013. június JELENTÉS Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13045 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését (Ávr. 5. (1) bek. h) pont)?

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését (Ávr. 5. (1) bek. h) pont)? értelmezhető (/X) 1. KONTROLLKÖRNYEZET (Áht. 9. 69. (1) bekezdés, Ávr. 5-13., Bkr. 3. a) pontja, 5., 6. ) 2. Szervezet szabályozottság (Bkr. 6. (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés) Rendelkezik-e a költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 04-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 04-én tartandó ülésére. Izsák Város Jegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2018. december 04-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Tisztelt

Részletesebben

Szakrendelők ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatai Készítette: Debreczeni Lajos

Szakrendelők ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatai Készítette: Debreczeni Lajos XX. Országos Járóbeteg Szakellátási és XV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2018. szeptember 19 21. Szakrendelők ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatai Készítette: Debreczeni Lajos Az

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2018. évi belső ellenőrzési terv

2018. évi belső ellenőrzési terv Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Piliscsév Iktatószám:... 2017. november 15. 2017. november. A zés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső

Részletesebben

A Kar FEUVE rendszere

A Kar FEUVE rendszere 4. sz. melléklet a 6/2016. (I. 1) sz. Dékáni utasításhoz A Kar FEUVE rendszere Az Államháztartási törvény alapján az (átfogó) szervezeti egység vezetője felelős: a feladatai ellátásához az (átfogó) szervezeti

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Csabdi Község Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16085 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

JELENTÉS. 13120 2013. november

JELENTÉS. 13120 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Tiszabura 13120 2013. november Állami

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

JELENTÉS. 13049 2013. június

JELENTÉS. 13049 2013. június JELENTÉS Ősi Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13049 2013. június Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának utóellenőrzése Országos Szlovák Önkormányzat

Jelentés. Utóellenőrzések. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának utóellenőrzése Országos Szlovák Önkormányzat Jelentés Utóellenőrzések Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának utóellenőrzése Országos Szlovák Önkormányzat 2018. 18308 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. NÉMETH ERZSÉBET felügyeleti

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

JELENTÉS. 13010 2013. február

JELENTÉS. 13010 2013. február JELENTÉS Sáránd Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13010 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Villány Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16087 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: 2016. évre vonatkozó belső i terv módosítása Iktatószám: 2743-8/2016.

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Érsekvadkert Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16156 www.asz.hu

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése Pannon Egyetem 2017. 17050 www.asz.hu ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZÉK Jelentés

Részletesebben

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. FEBRUÁR 9-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a évről

Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a évről Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2015. évről A Szálka Község Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

JELENTÉS. 13039 2013. június

JELENTÉS. 13039 2013. június JELENTÉS Beremend Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13039 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

Összevont Ellenőrzési munkaterve

Összevont Ellenőrzési munkaterve Dorog Város Önkormányzat Dorog Város Önkormányzat Összevont Ellenőrzési munkaterve 2018. évre Dorog, 2017. november 20. Jóváhagyta:. Kecskésné Patos Szilvia jegyző 1 Tartalomjegyzék 1. Az éves ellenőrzési

Részletesebben