TARTALOM MÛHELY TÁJÉKOZÓDÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM MÛHELY TÁJÉKOZÓDÁS"

Átírás

1 LX. évfolyam, 2. szám február TARTALOM MO YAN Vergõdés hüvelykbéklyóban (Kalmár Éva fordítása)... KLETY SOTIRIADOU versei (Molnár Krisztina Rita fordítása)... JAMES SALTER Platina (Tóth Bálint Péter fordítása)... MILA HAUGOVÁ versei (Lackfi János fordításai)... ALICE MUNRO Vadhattyúk (Tárnok Attila fordítása)... RAFAEL PINEDO Plop (Izsó Zita fordítása)... DIMITRA XIDOUS versei (Szlukovényi Katalin fordításai)... MÛHELY A L Étranger új fordítása elé... Albert Camus elõszava a regény amerikai kiadásához (Ádám Péter és Kiss Kornélia fordítása)... ALBERT CAMUS Az idegen I II. (Ádám Péter és Kiss Kornélia fordítása)... TÁJÉKOZÓDÁS A lélek meredélyei Julia Kristevával beszélget Dominique A. Grisoni... FÜLEKI GÁBOR Létfolyosók Alek Popov Testgyomok címû kötetének két novellájáról Lesz-e még idõm, erõm meg kedvem új könyvet írni? James Salterrel beszélget Didier Jacob...

2 KÖNYVRÕL KÖNYVRE LÕRINSZKY ILDIKÓ Otthon az otthontalanságban Amin Maalouf: Les Désorientés.... PETRÕCZI ÉVA Koncentrikus rózsaünnepek Prágában Tomáš Zmeškal: Az ékírásos szerelmes levél... KÜLFÖLDI SZERZÕINK... Látogasson el a honlapunkra: A Nagyvilág támogatója Nemzeti Kulturális Alap

3 MO YAN Vergõdés hüvelykbéklyóban 1 Virradat elõtt A-yi anyjának ökrendezésére ébredt. Az ablakkereten át beszûrõdõ holdfénynél látta, hogy anyja a párnát a hasára szorítva térdepel a kemenceágyon, két kézzel a gyékényt markolja, fejét elõrenyújtja, akár valami lúd. A szájából olajos-zöldes, romlotthús-szagot árasztó valami csorgott. A-yi leugrott a kemenceágyról, a vizesdézsából fél merõ vizet merített és odanyújtotta: Igyon egy kicsit! Az anyja felemelte az egyik kezét, hogy elvegye a vízmerõt, de csak a levegõbe bökött egyet, aztán lehanyatlott a keze. Összerándult a teste, mint akinek a belét húzzák, megint hányt egy sort, aztán csukladozva megszólalt: A-yi fiacskám anyád ebbõl a bajból, attól félek, már nem jön ki A-yi szemébõl könnyek peregtek. De hõsiesen erõt vett magán: Ne beszéljen ilyen keserûen, nem szeretem hallgatni, ha gyászos szavakat szól. Indulok is Hu nagyúrhoz, kölcsönkérek, a pénzzel meg bemegyek a városba, hozok orvost. Az anyja felemelte a fejét, az arca még a holdfénynél is sápadtabb volt, két halovány szemét A-yira szegezte: Fiacskám, mi sose kérünk kölcsön, életünkbe se soha nem kérünk kölcsön. A tarkótájáról elõhúzott két ezüst hajtût: Öreganyád hagyta énrám ezeket mondta, menj, oszt add el, végy rajta orvosságot két zacskóval anyád bizony eleget élt már, de te, fiacskám, alig múltál nyolcéves A kemenceágyra terített gyékény alól elõhúzott egy gyûrött papírlapot. Ez a múltkori recept A-yi átvette a papírt, fél szemmel anyjának a szétomlott hajszálak között elõfénylõ arcát figyelte, aztán így szólt: Futok oda, futok vissza. Azzal egy hajtásra kiitta a lopótök merítõbõl a hideg vizet, az ezüst hajtûket és a receptet gondosan becsúsztatta a ruhája elejébe, a vízmerõt bedobta a dézsába, megtörölte a száját, Anyám, én indulok is, kiáltotta hangosan. A fényesen csillogó, holdfényes úton látta vézna teste imbolygó, hol hosszúra nyúló, hol rövidre zsugorodó, halovány árnyékát. Kihalt volt a falu, a hold fénye a susogó útszéli fákra hullott. Amikor az út Hu nagyúr magas udvarháza mellett haladt el, suhanva lépdelt, még a lélegzetét is visszafojtotta, rettegett, nehogy felriassza azt a két vad farkaskutyát. De végül a két vad farkaskutyát mégiscsak felriasztotta. A vaskapu alatt vágott kutyalyukon kibújtak és nyakukat nyújtogatva csaholtak. A hûvös holdfényben zölden világított a szemük és a foguk ezüstösen fénylett. A-yi felkapott egy darab téglát és remegve iszkolt tovább. A két kutya ugatva követte egy darabig, de nem eredtek a nyomába, hanem visszafordultak. A-yi megkönnyebbült, eldobta a téglát. Amint kiért a faluból, futás- 127

4 nak eredt. A hajnali hideg szél lobogtatta a vékony öltözékét, mintha ezüstporos fekete lepkeszárnya lett volna. Az írástudó õsök nevezetes sírjaihoz érve lassított a léptein. Úgy érezte, hogy sebesen verõ szíve a bordáihoz verõdik, akár valami vaskalitkába zárt vad nyuszi. Felemelte a fejét: a nyolchalomházi olajsajtolónál magasra függesztett higanygõzlámpa imbolygott odafenn, akár ha folyton pislákoló, zöldes csillag volna. Úgy futott, hogy verejték folyt a hátán, hasában meg mintha tûz égett volna. A gazzal benõtt, lejtõs úton leért a Masang folyó partjára. A sokéves aszály miatt a folyómederben a víz már régen nem csobogott. A part tele volt sima, lúdtojásnyi kavicsokkal, a holdfényben kékesen ragyogtak. A megrekedt folyóvíz a hepehupás mederben olyan volt, mint egy-egy higanyfolt. A fiú letérdelt az egyik mély pocsolya elé, két kezét a derekára szorította és a fejével kinyúlt, belemerítette a vízbe, ivott, mint egy kiscsikó. Amikor teleitta magát, úgy érezte, a hasa súlyos, a gerince meg jéghideg. Újra útnak eredt, gyomra-hasa korgott-morgott, a jéghideg víz a torkát égette, egyre-másra csuklott. A gyomrára szorította a kezét, visszaöklendezett némi hideg vizet. Eközben eszébe jutott a kemenceágy szélén térdepelve vért hányó anyja, önkéntelenül is megkeseredett a szája íze. Megtapogatta a ruhájában az ezüst hajtûket meg a receptet, a kemény tû is, a puha papír is a helyén volt. Újra nekiiramodott volna, de akkor a háta mögül panaszos-keserû huhogás hangzott föl. A gerince, a háta szinte megdermedt, haja az égnek állt. Ha huhog a bagoly, meghal valaki, az öregek mind azt mondják, az anyja is mondta egyszer. Anyjának holtsápadt arca úszott elé. Amint kinyílt a szája, fekete, ragadós vért köpött, olyat, akár az olvadt aszfalt. A bagoly újra huhogott egyet, mintha hívogatná. Akaratlanul is visszafordult, meglátta a felmagasodó kõsír elõtt azt a két kövér kõlovat, aztán azt a két dagadt kõbárányt, aztán azt a két kockafejû kõembert, és ott volt még a sima áldozati kõasztal. Tavaly, amikor a gyógyszert hozta anyjának, a visszaúton megpihent azon az áldozati asztalon. Azt mondják, itt a síroknál eredetileg tíz égbe törõ, õsi tujafa állt, de most csak egyetlen szál karnyi vastag törzsû fenyõfa maradt. A feketén meredõ tûlevelek közt két lángocska villogott, a bagoly két szeme. Komoran huhogott egyet, megrebben a szárnya, hangtalanul kisurrant, azután leszállt az aranyosan villódzó búzaföldre. Aúúú kiáltott fel hangosan A-yi, hogy elûzze a félelmét. Lüktetett a feje, zúgott a füle, meg is feledkezett sajgó gyomráról, a higanygõzlámpa irányába tovaszáguldott a holdfényes úton, arra, ahol már kivehetõ volt Nyolchalomháza elmosódott körvonala. Amikor A-yi futva beérkezett a városkába, a vörös napkorong még nem kelt fel, de a rózsaszín hajnalpír már megvilágította az aszfaltutat. Minden kihalt volt, egy lélek sem járt az utcán. Az üzletek az út két oldalán mind zárva. Az éjszakai harmattól nedves borcégér szomorún lekonyult a kocsma bejáratánál. A rikító próbababák a ruhaüzlet kirakatában nyugtalanul ráncolták össze a szemöldöküket. A-yi hallotta, amint meztelen talpa cuppanva csattog a nedves út- 128

5 köveken. Magasra emelte a lábát, igyekezett csendesen a földre engedni, nagyon óvatosan lépdelt, nehogy megzavarja valakinek az álmát. A gyógyszertár ajtaját szorosan zárva találta, belül némaság. Odaguggolt az ajtó elé a lépcsõre és türelmesen várt. Úgy érezte, hogy nagyon fáradt és nagyon éhes, de mikor eszébe jutott, hogy hamarosan megkapja az orvosságot, mégis felvidult. Ott guggolt egy darabig, érezte, hogy a lába elzsibbad, akkor félfenékkel leült a lépcsõre. Lassanként elpilledt. Egy keskeny kerekû, kicsi lovas kordé futva gördült elõ az utca keleti végébõl, lángvörös póniló húzta, aki hajtotta: terebélyes nõszemély volt. A paták csattogtak, a kordé pattogott. A póniló szeme fényes, mintha hetyke legényke volna. A nõ álmos szemmel hunyorgott, nagyra tátotta a száját, leplezetlenül ásítozott. A kordé megállt a patika elõtt. A nõ a kocsiról leemelt két üveg tejet, közelebb ment, meglátta A-yit. Lódulj innét, te vásott kölök, rendes kutya nem fekszik keresztbe a küszöbön szólt rá. A-yi felugrott, behúzódott az ajtó felé, és nézte amint a nõ az üvegeket leteszi a lépcsõre. A testét félig takaró bõ ruhájából forró lihegés szakadt elõ. Nehogy ellopjad, te ördögfióka! mondta neki, visszament a kordéhoz, hajtotta a lovat. A-yi a két átlátszón fénylõ tejesüvegre meredt, korgott a gyomra. A tej illata selymesen terült szét a hajnali levegõben, körbefonta a fiút, szinte kicsurrant a nyála. Látta, hogy egy fekete hangya mászik az üveg száján, apró bajszát ingatva szürcsöl a tejbõl. Olyan élesen hallotta a szürcsölést, mintha egy csapat kacsa ivott volna a sekély pocsolyában. A patika ajtaja megcsikordult, félig kinyílt az ajtószárny, egy félig kopasz férfi hajolt ki rajta fél testtel, mint valami fogóval, kézzel megragadta a két üveg tejet és behúzta. A-yi nem hallotta többé a tejszürcsölés álmos hangyától eredõ hangját. Nyelt egy nagyot, beszuszakolta a fejét a félig nyitva maradt ajtón. Látta, hogy a félig kopasz férfi éppen mosakszik a bolthelyiségben, egy anyamacska nyújtózkodott a fal tövében felhalmozott gyógyszeres zacskók között, hasa alatt néhány pillepuha kismacska aludt édesen. A férfi, ahogy befejezte a mosakodást, kijött, hogy kiöntse a lavórt. A-yi sietve az ajtó mellé illant. A víz függönyként villant a levegõben, azután nagyot csattant az utcakövön. A-yi már belül is volt, nem vesztegette az idõt Bácsi, anyám súlyos beteg, két csomag gyógyszert vinnék szólalt meg könyörgõ hangon. A kopasz hidegen elutasította: Menj az ajtó elé, ott várj, csak nyolckor kezdõdik a munkaidõm. Amint a kopasz férfi testtel kiszorította volna az ajtón, A-yi megragadta az ingét. Mit mûvelsz, te szurtos? rivallt rá. A-yi koromfekete szemének tekintetét a férfi barna szemébe fúrta, közben elébe térdelt a földre. Bácsi, tegyen jót velem, az anyám beteg, ha meghal, én árván maradok! könyörgött. A férfi rámordult: Ki se néztem volna belõled, hogy ilyen szülõtisztelõ gyerek vagy. Hol a recept? A-yi sietõsen odanyújtotta a receptet és a két ezüst hajtût. A férfi ránézett: Ezt így nem lehet. A patikában készpénzzel kell fizetni. Vidd és váltsd pénzre elõbb ezeket a hajtûket! A-yi fejét koppanva a kõlépcsõhöz verte, úgy mondta: Bácsi, anyám vért hányt ha meghal, én árva leszek. 129

6 2 A-yi kifelé futott Nyolchalomházáról a két, egymáshoz kötözött gyógyszeres zacskóval, mintha anyja életét tartaná a kezében. A vöröslõ nap, éppen szemben vele, lassan-lassan emelkedett az égen, mint valami könyörületes, pirosló arcú ténsasszony. Az út ott kígyózott a Masang folyó mentén, hosszan, mintha sosem akarna véget érni. Gyorsan fut, lassan fut, kocog, fut, fut, fut, bár korog a gyomra, mégis boldogság tölti el. A folyó két partján végtelen búzamezõ, az útszéli vadfüveken harmatcseppek remegnek. A fû alig illatozik, a búzakalászok erõs szagot árasztanak. Néha-néha az orrához emeli a gyógyszeres zacskót, hogy megszagolja. Az illat, mint valami hernyó, tekeredik-tekeredik, le egészen a szívéig. Ha felemelte a fejét, látta, hogy lágy déli szél lebeg, akár a selyem; ha lehajtotta, hallotta a ragyogó fényes égen keringõ vadkacsák kiáltozását. Elfutott az írástudó õsök nevezetes sírjaihoz, a folyó túlpartjáról éles kiáltások hallatszottak. Látta, hogy a bíborfényben villódzó széles úton egy csapat aranyosan fénylõ bivaly rohan át, hosszúra nõtt, sovány férfi szalad utánuk ostort pattogtatva. Fuss, csak fuss, fuss haza, de elõbb térj be Wang ténsasszonyhoz, hogy elkérd a gyógyfõzetkészítõ ibriket. Orrában érezte a fõzet sûrû, erõs illatát. Eszébe jutott a bagoly is, önkéntelenül a fenyõfa felé fordult. Látta, hogy a szálegyenes fenyõ koronája megremeg, táncoló, aranyló lángnyelvvé változik. A fa alatt, a kõ áldozati asztalnál két ember ül. Újra visszanézett fél szemmel, az áldozati asztalnál valóban két ember ült. Hej, te gyerek, állj csak meg! A-yi megállt. Gyere ide! hallotta, amint az az ember a kõ áldozati asztalnál kiabál felé, és azt is látta, hogy felemeli az egyik kezét. A-yi félénken odament. Akkor már világosan látta, hogy a kõ áldozati asztalnál egy férfi és egy nõ van. A férfi feje ezüst-õsz, vöröses arcát barna foltok tarkítják. Lilás ajka összeszorítva, olyan, akár valami éles késpenge. Tekintete szúr, mint a fúró. A nõ nagyon fiatal, fehér, kerek arcában keskeny, mosolygó szempár. A férfi szigorúan megkérdezte: Te tolvajszemû ördögfióka, mit akarsz lopni? A-yi kínosan ingatta a fejét. Hogy híjják az apádat? szólt rá hangosabban, fenyegetõen a férfi. A- yi szaggatottan, dadogva válaszolt: Ne-kem nin-csen apám A férfi egy pillanatra megdöbbent, azután hirtelen felemelte a fejét, és élesen felkacagott: Haha! Hallottad, ugye? Azt mondja, nincsen neki apja, tényleg azt mondja, hogy nincsen neki apja! A nõ oda se figyelt, hogy mit beszél a férfi, csak nyitott szájjal meresztgette a fogát, s egy hosszúkás tükörbe nézve az ajkát rúzsozta. A-yi gyomra görcsbe rándult, hirtelen úgy érezte, hogy vizelnie kell. Hogy be ne pisiljen, a két lábát összeszorította, a derekát meg önkéntelenül kiegyenesítette. Látta, hogy a férfi a ruhája zsebébõl elõhalász egy szürke színû kisüveget, a szájához illeszti, belecsöppent néhány cseppet, közben félrecsapott fejjel a mellette ülõ nõhöz beszél: Ez a kis csirkefogó! A nõ nagy lustán felállt, beleprüszkölt a napba. Ahogy tüsszentett, mind az öt érzékszerve összerándult, nagyon furcsa látvány volt. Mikor abbahagyta a prüszkölést, a szemébõl csak 130

7 úgy ömlött a könny. Lilás-vörös, gyûrött szoknya volt rajta, mely förtelmes térdéig látni engedte hosszú, vékony lábát. A nõ a kõasztalra hajított egy zöld fedelû, kicsi könyvet, leporolta a fenekét, és egy hang nélkül besétált a búzamezõbe. A férfi fölállt, kattogtak a csontjai. A-yi a nap ellenfényében látta, hogy a magas, berozsdásodott test közeledik felé. El akart futni, de mintha földbe gyökerezett volna a lába, meg se tudott mozdulni. A férfi kinyújtotta hatalmas kezeit, megragadta A-yi vékony csuklóját. A-yi keménynek és hidegnek érezte azt a nagy kezet, olyan volt, mint az éjszakai harmattól nedves vas. Ellenkezett, ki akarta szabadítania csuklóját a másik hatalmas kezébõl. Ahogy az az ember egyre szorosabban fogta, elzsibbadt a csuklója és a két csomag orvosság a földre hullt. Felkiáltott: Az orvosságom anyám orvossága A férfi süketnek tettette magát, mintha nem hallotta volna a kiáltását, csak egyre elõrelöködte a gyereket. Egészen a fenyõfáig. A férfi a másik csuklóját is megragadta, erõvel nyomta elõre, A-yi orra már a fa durva kérgét érte. Sûrû könynyein át érzékelte, hogy átöleli a fenyõt. A férfi egyik kezével szorosan tartotta mind a két csuklóját, a másik kezével pedig a nadrágzsebébõl elõhalászott egy apró, fénylõ tárgyat. Amint a napfényben megrázta, fülsértõ, érces hangot hallatott. Te ördögfióka, most majd megmutatom neked, hogy milyen büntetés jár érte, ha valaki jártában jobbra-balra pillog. A-yi miközben hallotta férfi hideg hangját a fa mögül, érezte, hogy egy hideg karika szorul rá a jobb hüvelykujjára, s nyomban azután a bal hüvelykjét is foglyul ejtette. Sírva felordított: Uram én semmit nem láttam jaj, uram, tegyen jót velem, engedjen el engem A férfi visszafordult, vasnehéz markával könnyedén megpaskolta A- yi fejét, elmosolyodott, s így szólt: Aha, ez jót tesz neked! Azzal a magas nõ nyomában eltûnt a búzamezõben. A napsugár és a hullámzó búzakalászok kirajzolták robusztus alakjának körvonalát, csíkot húzott maga után, mint amikor csónak hasítja a vizet. A-yi a szemével követte õket, amíg csak hátuk árnyéka össze nem olvadt az aranyló búzamezõvel. Enyhe szél támadt valahonnan messzirõl, apró hullámokat pergetett a búzaföldön végig. Csapatokba verõdött madarak barna felhõként suhantak tova, csak zavaros madárrikoltást és szállongó tollakat hagytak maguk után, azután pedig végtelen csend lett. A-yi fejében minden összezavarodott, az, ami az imént történt vele, olyan volt, mintha álmodta volna. Megrázta a fejét, megpróbálta elhessegetni ezeket a félelmetes, rettentõ érzéseket. Eszébe jutott az anyja és a gyógyszer. El akart indulni, de észrevette, hogy a szabadsága már oda. Erõlködött, eleinte csak a karját rángatta, azután fel-le ugrált, makogó hangot hallatott, akárcsak valami õserdõben elfogott kismajom. Végül elfáradt. A fejét a fa kérgére hajtotta és bömbölni kezdett. Azután, hogy feltört a könnye, hüppögve lassanként lehiggadt. A fa törzse mögül egyik oldalra kinyújtotta a fejét, és azt látta, hogy a két szorosan egymásba kattintott fémbéklyó szemkápráztatóan csillog. Szorosan fogták össze a hüvelykujját, olyan szorosan, hogy ujja töve megtelt vérrel, vörösen lüktetett, ha megmozdult, iszonytató fájdalom nyilallt belé. 131

8 Nagyon óvatosan széttárta a karját és testtel körbefordult a fa körül, most arccal a Masang folyó és a folyóparti út felé állt. Tíz-egynéhány olajfényes fecske súrolta a folyóvíz felszínét, hasuk sötétlõ bõre olykor-olykor apró hullámokat keltve a vizet érintette. A folyó túlpartján is véges-végig búzaföldek, ahol véget értek, ormótlan tanyák sorakoztak, laza füstös-felhõs ég borult fölébük. Aztán leszegte a fejét, látta a fûcsomók között azt a két zacskó orvosságot, anyjának nyögése, mint a mennydörgés vágott a fülébe. Elfacsarodott az orra, és újra kibuggyantak szemébõl a könnyek. Sûrû, ragacsos könnycseppek, akárha a fenyõfa gyantája volna. 3 Azután, ahogy múlt az idõ, olykor parasztok haladtak el a folyóparti úton kapával a vállukon, mind lehajtott fejjel sietett elõre, oldalra egy se nézett. A-yi hiába kiabált, hiába sírt, mind falra hányt borsó volt. Mintha mindenki süket volna. Néha-néha akadt valaki, aki homályos pillantást vetett arrafelé, de sietõs lépteit senki meg nem állította. Ott gyötrõdött a délelõtt feléig. A délkeletrõl emelkedõ nap piros fénye kifakult, szemet szúró fényes fehérbe váltott. A híg köd, amely hajnalban még a búzaföldet lepte, réges-régen eltûnt. A száraz délnyugati szél végig-végigsöpört a tájon. Az érett búza sûrûn ingatta lekonyuló, súlyos kalászait. A toklászok összeverõdtek, a búzaszálak súrolták egymást, és peregtek a földre a szemek, mintha ürülékszemek volnának. A mezõn riasztó hangok söpörtek végig. Égett búza illata és fullasztó por töltötte be a levegõt. Enyves verejték ütött ki A-yi fején, végigcsorgott a homlokán. Úgy érezte, kibírhatatlanul szomjas, mintha tûzgolyó égetné a gyomrát, az orrán át lángforró levegõt lehelt. Ott vergõdött, alig bírta már, hogy a hüvelyujjának tövénél bõrét repesztõ fájdalom ég. Két lábát és hasizmait megfeszítve apránként egyre feljebb vergõdött a fán, az képzelte, hogy képes lesz a fa csúcsán átcsusszanva kiszabadulni a fogságból, de a feje elakadt a fenyõ sûrû ágai közt, reménye szertefoszlott. Amint elernyesztette az izmait, egész teste a fa törzsén végigcsúszva a földre huppant. A durva fakéreg végighorzsolta a gyomrát, hasát, kiserkent a vére, odabéklyózott ujja pedig oly iszonyúan fájt, mintha meglõtték volna. Felordított, aztán elájult. Nem tudni, mennyi idõ múlva felébresztette valami fülsiketítõ géphang. Erõlködve felnyitotta összeragadt szemhéját. Hallotta, amint a szempillái percegve szétválnak. Könnyes szeme homályos volt, alig látott a fa kérgéig. Látta aztán, hogy az úton, amelyen reggel õ is szaladt, most egy élénk piros színû vontató közeledik. Az út hepehupás volt, a vontató ugrabugrált menet közben, mint valami engedetlen csikó. A torzonborz gépkocsivezetõ fekete szemüveget viselt, szálegyenes tartásban ült a vezetõülésben, mintha valami élõ szobor volna. A szürke utánfutóban három ember. Az arcukat nem láthatta, de hallotta, hogy bolondul dalolnak. Két karjával szorosan megfogta a fatörzset, erõlködve felállt. Minden erejét megfeszítette, úgy kiabált: Segítség! Segítsenek rajtam! 132

9 A vontató a sírok elõtt megállt, az utánfutóban ülõk abbahagyták az éneklést, de a motor még egyre berregett. A gép elején a szálegyenes bádogkéménybõl kergetõzõ füstkarikák pöfögtek elõ. A-yi nem hagyta abba a kiabálást, közben minden erejével azon volt, hogy a fejét a fa mögül elõrenyújtsa. A kocsin ülõk haboztak egy darabig, nyakukat tekergetve nézték az õ fejét. Aztán az a három az utánfutón egymás után leugrott. Elsõként egy alacsony, mozgékony férfiú, nyomában egy tagbaszakadt legény, leghátul pedig egy sötét bõrû, rövidre vágott hajú nõszemély. Mind a fenyõfa elé álltak, és tüzetesen vizsgálgatták a hüvelykbéklyót, közben aggályos pillantásokat váltottak. Az alacsony férfi jéghideg pillantású, szürke szemmel hunyorgott, úgy kérdezte meg: Ki lakatolt ide téged? A-yi félénken válaszol: Egy öregember. A kis termetû elbiggyesztette foghíjas száját, és csalódottan morgott. A zsebébõl elõkotort egy nagyítót, lehajtotta sûrûn barázdált homlokát, aprólékosan tanulmányozni kezdte a hüvelykbéklyót, mint ahogyan egy rovartanász tenné egy hangyával. A magas termetû megpaskolta a másik lehajló gerincét és öblös hangon rászólt: Öregem, Q., mi az ördögöt mûvelsz? Mi vagy te? Mindentudó? A másik felemelte a fejét, elõszedett egy élénkpiros ruhadarabot, és megdörzsölgette a nagyítót. Jó kis holmi, tényleg az, valódi amerikai minõség. Összevissza beszélsz itt, Q., öregem, hallod! Import színes tévé, olyan van, import hûtõ is, de olyat még nem hallottam, hogy import béklyó mondta a magasabbik, és õ is odadugta az arcát. De ez az apró holmi valóban mestermû! A sötét bõrû nõszemély együtt érzõ hangon A-yíhoz fordult: Mi történt veled, te gyerek, ki béklyózott ide téged? Egy öreg bácsi mondta A-yi. És miért béklyózott meg téged? kérdezte a kis termetû. A-yi kínosan rázta a fejét. Q. kényszeredetten nevetgélve a többiekhez fordult: Fura, nem? Egy öregember egyszer csak minden ok nélkül béklyót rak egy gyerek ujjára?! Szándékosan gonosz arckifejezéssel fordult A-yihoz: Biztos valami rosszat tettél, tyúkot loptál tõle, vagy betörted a háza ablakát? A-yi meggyötörten válaszolt: Nem loptam tyúkot, az ablakot se törtem be. Beteg az anyám, súlyos beteg, vért hányt, orvosságért voltam Q. félbeszakította: Fogd be a szádat! Minek nézel bennünket. Azt képzeled, ha hazudsz egy nagyot, akkor ráveszel bennünket, hogy kinyissuk neked azt a béklyót? Hé! Elsõre láttam, hogy nem vagy jóravaló gyerek. Biztosan valami nagy rosszaságot mûveltél, és a rendõrök béklyóztak meg itt! A-yi sírva kiabált vissza: Nem, én nem Mindjárt meghal az anyám, mentsenek, mentsenek meg engem Azt hiszed, néhány csepp könnyel átversz bennünket? A mi korunkbéliek épp elég könnyet láttak már! A könnyek lehetnek hamisak, lehetnek valódiak, de rendszerint inkább hamisak! Moszkva nem hisz a könnyeknek, tárd föl az igazságot! 133

10 Elég már, mit játszod itt az agyadat a gyereknek? feddte meg a kis termetût a sötét bõrû nõ. Aztán a magasabbikhoz fordult: P. uram, találd meg a módját, hogy kiszabadíthassuk! Akit P.-nek szólítottak, haragosan odamorgott: Ezt meg hogy értsem? Találd meg a nyitját! Mégse hagyhatjuk itt a maga kínjára, vagy mi? mondta a sötét bõrû nõ. Q. gúnyosan nevetett: Ha vérengzõ farkas volna itt megkötözve, akkor is meg kellene menteni? Úgy látom, te vagy itt a farkas, szürke szemû farkas-szarkas! dühöngött a sötét bõrû nõ. A magas P. elnevette magát, odament a fenyõfához, megragadta A-yi két vékony karját. Bírd ki! Lássuk, sikerül-e széthúzni. A magas P. feszítette, A-yi meg ordított, mint a malac, amikor levágják. Erre Q. hidegen rászólt: Szakítsad csak, ha a két karja leszakadt, az a béklyó még mindig egyben lesz, én mondom. A sötét bõrû nõ megrúgta a magas P. lábát és szitkozódott: Te barom! Darabokra szaggatnád azt a gyereket? Nagy igyekezetemben! mondta a magas P. A sötét bõrû nõ odaszólt a vontatóvezetõnek, aki éppen egy csavar meghúzásával foglalatoskodott: D. öcsém, gyere, nézd meg! A kis D. fütyörészve otthagyta a vontatót. Megpöckölte A-yi fejét: Miféle madár vagy, kiskomám? Segíts neki kinyitni, lehet, hogy csak te vagy rá képes itt közülünk. D. visszament a vontatóhoz, hozott egy szerszámos ládát. Kivett belõle egy harapófogót, egy ráspolyt, egy kalapácsot, a hüvelykbéklyót méregette közben. Úgyis hiába mondta Q. Ha te magad nem tudod megoldani, állj félre, ne tátsd itt a szádat! A kis D. a szemöldökét ráncolva törte a fejét, egyszer csak felderült a képe, acélfûrészt szedett elõ a szerszámos ládából. Talán el lehet fûrészelni, mondta. Kisöcsém, bírd ki egy kicsit. A kis D széthajtotta A-yi két hüvelykujját, a fûrészlapot betolta közéje, üggyelbajjal fûrészelni kezdte. A-yi összeszorított foggal tûrte, egy hang se hagyta el a száját. A fûrészlap fülsiketítõ, éles hangot adott, ahogy súrolta az acélkarikát. A kis D. kínlódott vele néhány percig, lehajolt, megnézte, a béklyón a fûrész még csak nyomot sem hagyott, de a fûrészlap fogai már mind simára koptak. A kis D. a sötét bõrû nõhöz fordult: Hát, nõvérem, kifogott rajtam, túl kemény ez a vacak. Q. kárörvendõen rájuk szólt: Nem megmondtam, ti meg leintettetek. Ez a holmi acélötvözet, tízszer erõsebb, mint az a fûrész. A kis D. tehetetlenül bámult a sötét bõrû nõ kétségbeesett arcába. A fejére csapott, és hangosan felkiáltott: Hó, megvan! Hülye vagyok. Ha kivágjuk ezt a fát, akkor minden rendben, igaz? 134

11 Ne botránkozzatok meg, hogy megint közbeszólok, de ezt a fát ki lehet vágni? mutatott Q. a sír elõtt látható, feliratos kõoszlopra. Az írástudó õsök sírja a város fennhatósága alá tartozó védett mûemlék. Kivágni a fát? Vérszemet kaptál? Hát csak vágjad, mindössze attól félek, hogy róla még le sem vetted a béklyót, neked meg már csattan is a hüvelykujjadon. Erre a sötét bõrû nõ megint megszólalt: Vagyis azt mondjátok, semmit sem tehetünk? Csak nézzük, ahogyan fújja a szél, égeti a nap, a szél elszárítja, meghal, mint valami fára akasztott békaporonty? Q. így szólt: Talán szerencséje lesz, s jön valami nagymester, aki ki tudja nyitni neki. A kis D. így szólt: Azt beszélték, hogy a híres tolvaj, a Repülõ Füves vékony drótszállal ki tudja nyitni a béklyót. Q. gúnyos nevetéssel replikázott: Repülõ Füves? Hiszen három éve kivégezték. A magas P. így szólt: Miért nem keresünk valahol egy lakatost? A kis D. felelt rá: Azt hiszem, hegesztõpisztollyal is szét lehetne égetni. A magas P. erre így szólt: Az ujját is leégetnénk vele. Azt mondom nektek, cimborák, ne totojázzunk itt annyit vele, aki odakötözte, az tudja leoldani is türelmetlenkedett Q., felemelte a fejét, a napot bámulta, aztán még hozzátette: Ha még sokat vacakolunk itt, elmulasztjuk az ivászatot. Q. indult elsõnek a vontató felé, a másik három kedveszegetten követte. A vontató lassan nekiindult. Q. a kocsiról ordított vissza: Türelmesen várakozzál, te gyerek. Az ilyen béklyóban belül rugó van, minél jobban rángatod, annál szorosabban fog, vigyázz, mert szétnyomorítja a csontodat. Erre a magas P.: Ne ijesztgesd! A sötét bõrû nõ dühösen rájuk ordított: Fogjátok be a szátokat! 4 A vontató pöfögve nekilódult, füst és por szállt fel utána. A-yi homlokát a fa törzséhez ütögetve bömbölt. A szemébõl már kifogytak a könnyek, csak a homlokán kiserkenõ vér folyt le forró patakban a szája szögletéig. A szeme elõtt borzalmas kép táncolt: egy levelibéka csüngött a faágon, két hátsó lába összekötözve, és egy sanda szemû fiú fáklyával égette. A béka teste sercegett, fehér füst szállt belõle, aztán a füst is szétoszlott, a fáklya is elaludt, a béka feketére sült teteme maradt csak. A-yi becsukta a szemét, elernyedt a teste. Félálomban hallotta, hogy az úton megint léptek közelednek. Összeszedte minden erejét, és kinyitotta a szemét, azt látta, hogy sötétpiros tûz úszik feléje az út irányából. Megrázta a fejét, összeszorította a fogát, koncentrálni próbált, a jelenés akkor eltûnt. Valójában egy emberalak közeledett. Barnásvörös blúzban, fején szalmakalappal egy nõ jött a nappal szembe. A-yi felkiáltott: Segítség!

12 A nõ riadtan megtorpant, a szalmakalapot magasan a feje fölé emelte, és arrafelé nézett. A-yi tovább kiáltozott, de torkából csak rekedt, furcsa hang tört elõ. Zaklatottan, tehetetlenül szakadt ki belõle, mintha a szalmacsimbókot vagy disznósörtét tömtek volna a torkába. A nõ fölfedezte, a síron keresztül átment hozzá. Arca aranysárga, mint valami kinyílott napraforgó. Lépésenként közeledett. A-yi elõbb csak érezte az égett, sûrû illatot, aztán látta is, amint a nõ testébõl csomónként kiárad az illat, aztán foszlányonként a földre hull. Az illat mintha megfüstölte volna a fejét, szédült tõle, lüktetett a feje, szinte elrepült. A nõ az égett illatban jött feléje, alakja hol elhomályosodott, hol újra megjelent. Arca hol oválisnak, hol elnyúltnak látszott, néha sápadt volt, néha meg aranysárga, néha kedvesnek látta, mint az anyját, néha meg gonosznak, mint a mesék boszorkányait. A-yi szerette volna látni, és szerette volna nem látni, hol kinyitotta, hol meg lehunyta a szemét. Amikor kinyitotta a szemét, egy valódi nõt látott, ott állt mellette. Bal kezében nagy sarló villogott hideg fénnyel, job kezében egy nagy, ódon, patinás, bronzszínû teáskanna lógott, két fekete vászonöv keresztbe kötve elválasztotta egymástól két telt mellét, a két vászonöv a hátán egy nagy fejû csecsemõt tartott. A csecsemõ az ujját szopta, közben oázott. A nõ lomhán odament a fenyõfa mellé, és nyújtott hangon megkérdezte: Ej, te gyerek, mit lármázol itten? Kérdezett, de nem várt választ, letette a teáskannát és a sarlót, sietõsen becaplatott a sír mögötti búzaföldbe és leguggolt, azután nagy vízcsobogás hallatszott. Az az aranysárga szalmakalap mintha a víz tetején himbálózott volna. Kis idõ múltán a nõ elõbukkant a sír mögül. A hátán a gyermek sírva fakadt, egyre elkeseredettebben bõgött, mintha fúró szúrná a fenekét. A nõ félrehajtott fejjel csitította: Kicsi kincsem, kicsi kincsem, ne sírjál! De a gyerek még keservesebben sírt, olyan magas hangon, mintha sípot fújtak volna. A nõ sietõsen a melle elé fordította a gyereket, miközben paskolgatta, leült az áldozati asztalhoz. Kibontotta a mellét takaró vászonövet, elõvette egyik, sárgás színû tejtömlõjét és a sötét datolyaszerû mellbimbót betuszkolta a gyerek szájába, a csecsemõ nyomban elnémult. A sír körül csend honolt, két világosbarna mókuskölyök kergetõzött, mintha ember nem is volna a közelükben. A kõlovak fejérõl a kõvitézek fejére ugrottak, onnan meg tovább a kõjuhok szarvára, azután A-yi fején át felszaladtak a fenyõfára. Kergetõztek és közben éles hangon incselegtek. A nõ meg is feledkezett róla, hogy A-yi ott van, egyedül az ölében pihenõ csecsemõt figyelte gondoskodva. Az ajka remegett, az orrán át lágy, hosszúra nyúló, mint a jól megfõtt metélt, mint a szálat húzó méz, mint a repülõ fûzfabolyhok, olyan dallam bújt elõ. A-yi megrendült a dallamtól, elrévülve úgy érezte, hogy õ az a tejet szopó gyermek, és a kõ áldozóasztalnál ülõ kövér asszonyság pedig az anyja. Érezte, hogy a szája megtelik a tej édes ízével, mézédes és sós-savas egyszerre, olyan éppen, mint a vér íze. Arra vágyott, hogy ez a kép megmerevedjen, mint kis, átlátszó labdákban ülõ sárga virágszirmok. A csecsemõ szopás közben elaludt. A nõ óvatosan kihúzta a gyerek szájából a mellbimbót. De a gyermek nagyon szorosan fogta, így a melle megnyúlt, mint 136

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire!

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire! 4. Ha beteg az állat Ebben a pillanatban Georgie-nak óriási ötlete támadt! A gyógyszerszekrény tiltott terület a házban. De mi van azokkal a gyógyszerekkel, amelyeket Apa a tyúkól melletti szín polcán

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT

Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT 1 Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT 2007 2 Enzír Kiadó Andrea Weaver 1995 www.andreaweaver.hu facebook.com/andreaweaver.hu Kiadja az Enzír Kiadó 3 Az emberek nem azon a napon születnek meg, amelyen az anyjuk

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

KATIE DREAMS É B R E D Ő K

KATIE DREAMS É B R E D Ő K KATIE DREAMS ÉBREDŐK va nézte Dirát. Dira földig érő sötét bordó köpenyben állt, levette a kámzsát a fejéről és szeretettel nézte testvérét. Szótlanul álltak. Végül Dira törte meg s csöndet. Testérem!

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Andrzej Stasiuk: Taksim

Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk Taksim (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2915-2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Andrzej

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Konzervált útipor. Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas házról lehet azonosítani.

Konzervált útipor. Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas házról lehet azonosítani. Etiópia A negyedik hét után a kistermetû, de magas beosztású hivatalnok a lakásosztályon megúnta látogatásaimat és lakást kaptam egy 12-emeletes ház 6. emeletén. A kisebbik szobából észak felé kitekintve

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Csillagrét tündérei. Borostyán és a bûvös barátság. Kate Bloom és Emma Pack

Csillagrét tündérei. Borostyán és a bûvös barátság. Kate Bloom és Emma Pack Csillagrét tündérei Borostyán és a bûvös barátság Kate Bloom és Emma Pack 3 Tündértan Csillagrét lankáin tünde lények Füvek közt röpdösve éldegélnek, Sürögve-forogva, szorgoskodva, Tündérport szórnak a

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok Vigh Viktória 5. osztály Szob Hátizsákos kalandok 1 Hátizsákos kalandok Írta: Vigh Viktória (Szob) 2 Egy szép tavaszi napon a családommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a Börzsönyhegységbe kirándulni. Mindenki

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

A HOLLÓ Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón, S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár, Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant, Künn az ajtón, mintha roppant

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Válka Bobrova odapréselődött a kordéhoz, és nem tágított egy lépésnyit sem, amíg véget nem ért az attrakció. Neki nem volt semmije, amit odaadhatott

Válka Bobrova odapréselődött a kordéhoz, és nem tágított egy lépésnyit sem, amíg véget nem ért az attrakció. Neki nem volt semmije, amit odaadhatott A viaszkacsa Az öreg Rogyion a legtöbbször nyáron jött, akkor viszont majd minden vasárnap. Mindig a kordé mellett ballagott, amelyet egy nagy termetű, girhes ló húzott. Megállt az udvar közepén, és hangosan

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A változó szélességi fokok elégiája

A változó szélességi fokok elégiája A változó szélességi fokok elégiája Úgy remeg mint Rembrandt keze foltos lepedő a csótányos hotelben este zúg a tenger reggel zúg a tenger a párizsi auberge ahová csak veled a dolgok feloldódnak a ragyogásban

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva,

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, Elsô fejezet, amelyben megismerjük a főszereplőt, és ő is magát Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, fogalma sem volt róla, hogy került oda. Lassan, óvatosan nézett körül,

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II.

Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II. Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II. Nagytestű növényevők Sok fű kedvező élőhely. Évszakváltáskor vándorlások- A fű kevés tápanyagot biztosít, ezért szinte folyamatosan legelniük kell. Patások.

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben