Jövőnk építőkockái Kecskeméten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövőnk építőkockái Kecskeméten"

Átírás

1 Jövőnk építőkockái Kecskeméten A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Kedvezményezett: Kecskeméti Ifjúsági Otthon H-6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

2

3 JÖVÕNK ÉPÍTÕKOCKÁI KECSKEMÉTEN A Kecskeméti Ifjúsági Otthon JÖVÕNK ÉPÍTÕKOCKÁI KECS- KEMÉTEN elnevezésû programja a augusztus 15-tõl június 30-ig terjedõ idõszakra elnyerte az Európai Unió támogatását az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Építõ közösségek - közmûvelõdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért, 2. kör: A közmûvelõdés a nem formális és formális tanulás szolgálatában címû pályázat programjának részeként valósul meg. Programunk címében szereplõ építõkocka a legfiatalabb résztvevõk számára is jelentéssel bír - hiszen az ember már gyermekkorában elkezdi az építést - elõször gyakran építõkockával. A Jövõnk építõkockái Kecskeméten projekt programjai kockánként egymásra épülve, a pedagógiai indíttatású tehetséggondozó munkától - a fejlesztõ munkának nyilvánosságot adó mûvészeti találkozókig, táborokig a közmûvelõdési munka széles területét érintik. Alapgondolata, hogy a kultúra iránti fogékonyság hozzájárul, hogy késõbb javuljanak a résztvevõ fiatalok mûvelõdési, önalakítási s ezzel munkavállalási esélyei. A megvalósuló programok célcsoportja a 8-30 éves korosztály - akik közül a tervek szerint gyermek és fiatal kapcsolódik majd be a két év során. Elnyert Ft-os támogatásunk lehetõvé teszi, hogy az elkövetkezendõ két tanévben kiemelt támogatással vehessenek részt az egyes programokban a mûfaj iránt érdeklõdõ tehetséges fiatalok. A programok jó része ingyenes, illetve alacsony térítési díjú. A projekt széleskörû városi összefogással valósul meg: közoktatási, szociális intézmények, szakmai civil szervezetek, közüzemi szolgáltatók vállaltak partnerséget a megvalósításban. Együttmûködõ intézmények, szervezetek száma: 32. A megvalósításban kiváló szakemberek, mûvészek, pedagógusok vesznek részt - a projekt egyik célja is a szakmai innováció ösztönzése. A projekttámogatásnak köszönhetõen Kecskeméten elsõ ízben kerül sor ilyen nagyléptékû programtámogatásra - és fejlesztésre a közmûvelõdés területén Uniós forrásból. Projektünk Kecskemét városfejlesztési koncepcióival összhangban készült el. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiájának (IVS 2007.) fõ irányai: - a gazdaságilag innovatív, kvalifikált munkaerõre támaszkodó modern, szolgáltató várossá válás, - a regionális hatású kulturális - és idegenforgalmi centrum, illetve iskolaváros fejlesztés. 1

4 A városfejlesztési tervek az élhetõ város igényét fogalmazzák meg kiemelve a közösségépítés és társadalmi kohézió szükségességét. A valódi várost a helyi lakosok hozzáállása, aktivitása, tenni akarása, a lehetõségeket megragadó és a város ügyeit szívén viselõ magatartása teremti meg. A fejlesztési tervekben kiemelt szerepet kap az ifjúság. A 2007-ben elfogadott Ifjúsági koncepció az élhetõ város képét a fiatal nemzedék vonatkozásában így látja: Ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy a fiatalok felismerjék saját képességeiket, kialakulhasson bennük az a kreatív, rugalmas, kezdeményezõ magatartás, amely a jövõbeni boldogulásuk fontos alapja lehet: munka, szabadidõ, társas kapcsolatok vonatkozásában. A társadalmi együttélést - jogokat és kötelességeket - értékalapú, általuk formált, kezdeményezett közösségekben ismerjék meg és gyakorolhassák. 2 A JÖVÕNK ÉPÍTÕKOCKÁI KECSKEMÉTEN c. projekt keretében megvalósuló mintegy 50 féle közmûvelõdési program számos mûfajban ad lehetõséget az iskolán kívüli önképzésre, élményszerû ismeretszerzésre, a közösségben való mûvelõdésre: zene, tánc, báb, drámajáték - színjátszás, képzõmûvészet, kézmûvesség, tanulási képességek, vitakultúra, média ismeret, néphagyományok. A projekt sajátossága, hogy a hagyományos szakkör jellegû mûvelõdési formák mellett új kompetenciafejlesztõ formák is megjelennek a közmûvelõdési munkában: pl. a színházi - zenei - filmes elõadások befogadását a látottakat feldolgozó, tematikus foglalkozások segítik. Többféle munkaformával szerepel benne a dramatikus nevelési program. A projekt külön fejezetet szán a fiatalok mentális egészségvédelmének és a bûnmegelõzésnek. A demokratikus intézményrendszert, az érdek és jogvédõ intézmények mûködését, a helyi közszolgáltatók munkáját intézménylátogatások ismertetik meg, melyek bõvítik a résztvevõk társadalmi és lakóhely ismeretét. A megvalósítás során szerepet kap a fiatalok esetében különösen hatékony kortárs képzés is. A program kiemelt kedvezményezettjei a hátrányos helyzetû fiatalok. A beilleszkedési zavarokkal küzdõ fiatalok számára szervezett közösségi programok az életvezetéssel, a szociális készségekkel kapcsolatos készségek, kompetenciák megszerzésére fókuszálnak A projekt rendezvények mellett módszertani kiadványok összegzik majd a gyakorlati munka tapasztalatait. Átfogó célok: A fejlesztés célja, hogy a fiataloknak, mint a jövõ munkavállalóinak kompetencia fejlõdését, a korosztályi sajátosságainak megfelelõ formákban és módszerekkel segítse - a közmûvelõdés által biztosított nem formális keretek között. A program a közösségi szocializációt az iskolarendszeren kívüli élményszerû, mûvelõdési formákkal szolgálja.

5 Közvetlen célok: Nyitottság, érdeklõdés, befogadói attitûd kialakítása a kulturális értékek, közösségi hagyományok iránt oly módon, hogy a folyamatban résztvevõk aktivitása, alkotóképessége is megnyilatkozzék. Tanulásra, a tudás megszerzésére való nyitottság megteremtése. A közmûvelõdésbe való bevonása azoknak a fiataloknak is, akiknél a családi háttér ezt önmagától nem teremtené meg. A Jövõnk építõkockái Kecskeméten projekt reményeink szerint sikeresen építi tovább közmûvelõdésünk kultúra közvetítõ, fejlesztõ munkáját. Józsa Katalin projektvezetõ 3

6 A KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON BEMUTATÁSA 4 A Kecskeméti Ifjúsági Otthon önkormányzati fenntartású intézmény, amely célzottan a gyerekek és az ifjúsági korosztály szabadidõs tevékenységét, közösségben való mûvelõdését szolgálja. A feladatellátás három szakmai területen valósul meg: - a korosztályi sajátosságokra alapozott gyermek és ifjúsági közmûvelõdési szolgáltatáskör, - az Otthon mozi art és ifjúsági célú üzemeltetése, - a parádfürdõi ifjúsági tábor és erdei iskola üzemeletetése. Az intézmény óta mûködik, a helyi lakosság, kulturális - közösségi aktivitásának kiemelt színtere, melyet igazolnak az elmúlt év mutatói is: Programok száma az alaptevékenység körében: Látogatók száma alaptevékenységben: fõ A projekt célcsoportjának számító korosztály a látogatók 75 % - a, mintegy fõ. A kecskeméti közoktatási, nevelési intézmények közmûvelõdése nagymértékben az Ifjúsági Otthon szolgáltatáskörére épül. A különbözõ mûveltségi területekhez kötõdõ programok kiegészítik az iskolai, óvodai nevelõ, oktató munkát, és az élményszerû ismeretszerzés lehetõségét nyújtják a részvevõ gyerekek, fiatalok számára. Jellemzõ programok: közösségi játékok, mûveltségi vetélkedõk, irodalmi, történelmi, zenei évfordulókhoz kapcsolódó ismeretterjesztõ programok, természetismereti, ökológiai, társadalomismereti elõadások, egészségnevelési, mentálhigiénés rendhagyó órák, tehetséggondozó találkozók, fesztiválok, kiállítások, óvoda-iskolaválasztást, továbbtanulást segítõ információs programok, erdei iskola. Az intézmény mint projekt gazda vesz részt a komplex, sokrétû és kiterjedt program megvalósításában. Elérhetoségek: Cím: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 6000 Kecskemét, Kossuth L. tér 4. Telefon/fax ,

7 A PROJEKT SZERVEZET FELÉPÍTÉSE PROJEKT MENEDZSMENT: Józsa Katalin igazgató, projektvezetõ Vargáné Farkas Ágnes gazdasági vezetõ, a projekt gazdasági vezetõje Kovácsné Marosi Erika, projekt asszisztens PROJEKT SZAKMAI VEZETÉSE: 5 Habuda Ibolya igazgatóhelyettes, a projekt szakmai vezetõje KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK: Miskolczi Margit Lukrécia, marketing Ugray Zsuzsa grafikus, arculat, kiadványszerkesztés TÉMAVEZETÕK: 1. A KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHONBAN: Csenki Csabáné mozivezetõ Csizmadia Ilona közmûvelõdési szakember Gömöry Dorottya mûhelyvezetõ, Oláh Edit közmûvelõdési szakember

8 T.-Papp Ágnes ifjúságsegítõ Zum Erika közmûvelõdési szakember 2. KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MÛVELÕ- DÉSI HÁZ HETÉNYEGYHÁZI MÛVELÕDÉSI HÁZÁBAN: Bakró Barbara rajz és vizuális kultúra, média szakos tanár 3. A FARAGÓ BÉLA GYERMEKOTTHONBAN: Bugya László lakásotthon vezetõ - mentor 4. SZÉCHENYI VÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN: Lovrityné Bótha Klára intézményegység vezetõ 6 5. SZÉCHENYI VÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA LÁNCHÍD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN: Mészáros Katalin intézményegység vezetõ 6. CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN: Kulcsár Marianna intézményegység vezetõ 7. KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MÛVELÕ- DÉSI HÁZ VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFO- KÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉBEN: Szalayné Mónus Ildikó, intézményegység vezetõ A PROJEKT TARTALMI ELEMEI OKTATÁST KIEGÉSZÍTÕ, ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI PROGRAMOK I. Kompetenciafejlesztés értékalapú kortárs közösségekben: szakkörök, klubok, tematikus foglalkozássorozatok keretében MÛVÉSZETPEDAGÓGIAI MÓDSZEREKKEL MEGVALÓSULÓ NEM FORMÁLIS KÉPZÉSEK

9 A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a dramatikus nevelési programok egyik vidéki közponja. A drámapedagógia a gyermekfoglalkozásoktól - a drámajátszó táborokon, mûvészeti találkozókon át a felnõttképzésig sokrétûen vált a közösségi mûvelõdés, a formális és nem formális keretek közöttt folyó kompetencia -és készségfejlesztés részévé városunkban. VÁNDORBOT BÁBOSKÖR A csoport a Gyermekbábosok XII. Országos Fesztiválján 2005-ben a Bábjátékos Egyesület Különdíját nyerte el, és a Gyermekbábosok XVI. Országos Fesztiválján 2007-ben és 2009-ben ezüst minõsítést szerzett. Ismerkedés a bábkészítéssel, bábmozgatással. Bemutatkozási lehetõség az Ifjúsági Otthon, valamint kecskeméti iskolák rendezvényein, bábos találkozókon, szakmai kirándulás az országos bábmûhelybe. Ideje: keddenként órakor Vezeti: Szirtes Józsefné, bábcsoport és játszóház vezetõ Információ: Csizmadia Ilona 7 ARANYOS KAKASOK BÁBCSOPORT Együttmûködõ partnerünk, a Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájában. Az iskola Kecskemét Mûkertváros városrészének közösségi funkciókat is ellátó létesítménye. Az iskolában a városi átlagot meghaladó a hátrányos helyzetû gyerekek aránya. Ideje: hétfõnként óráig Vezetõje: Szirtes Józsefné, bábcsoport és játszóház vezetõ Információ: Kulcsár Marianna DIÁKSZÍNJÁTSZÓ KÖR KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE Csoportos és egyéni tehetségfejlesztés az elõadói mûvészet iránt érdeklõdõk részére. (színészet, vers-, és prózamondás). A dráma és színjátszó foglalkozások betekintést adnak a színházi alkotás világába. A csoport színpadi produkcióval készül a tavaszi országos diákszínjátszó fesztiválra.

10 Foglalkozások: hétfõnként 15 órától 18 óráig csoportosan, 18 órától 19 óráig egyénileg Szakmai vezetõ: Sárosi Gábor színész, rendezõ, drámajáték vezetõ. Információ: Zum Erika 8 GYERMEK DRÁMA-SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK A program célja közösségépítés, személyiség- és képességfejlesztés a drámapedagógia, a játék és a színjátszás eszközeivel. A csoportok színpadi produkcióval készülnek a tavaszi országos gyermekszínjátszó fesztiválra. Csoportok: Kecskeméti Ifjúsági Otthon - Foglalkozások: pénteken 16 órától Szakmai vezetõ: Török László drámapedagógus Arany János Általános Iskola - Foglalkozások: kedden 16 órától Szakmai vezetõ: Sz. Kulcsár Gabriella drámapedagógus Vásárhelyi Pál Általános Iskola - Foglalkozások: szerdán 15 órától Szakmai vezetõ: Kormányosné Makai Eszter drámapedagógus Információ: Zum Erika MUSICAL STÚDIÓ A stúdió a város tehetséges középiskolás fiataljainak nyújt komplex zenés színházi képzést. A résztvevõket elõzetes meghallgatás alapján választjuk ki. Célunk, hogy a zene-és a színház- drámabeli jártasság vállalható, megmutatható készséggé fejlõdjön, egy érzékeny, nyitott, kreatív alkotó légkörben. A stúdió félévente közönség elõtt is fellép: musical válogatások, illetve önálló zenés darabok szerepelnek a mûsoron. Az 5. éve mûködõ csoport a pályaválasztásában is irányadó, a stúdió kereti között tanult 2 tehetséges fiatal jelenleg a Színház-és Filmmûvészeti Egyetemen tanul, míg mások helyi zenei programok megvalósításában vesznek részt. Az elmúlt években elért sikerek bizonyítják a stúdió eredményes mûködését. A vörös malom, a Villon és a többiek címû elõadások, valamint a Presser-

11 Beatles est jelentõs mérföldkövek voltak a csoport fejlõdésében õszén nagymértékben átalakult a csoport tagsága: a továbbtanulók helyére új reménységek érkeztek. Decemberben már új felállásban mutatták be a Kecskeméti Orfeum címû elõadást, majd júniusban a Szép nyári est 09 címû szerkesztett mûsorral arattak számottevõ sikert. A csoport szeptemberében bemutatta a Sztárcsinálók címû musicalt. Csoportos és egyéni foglalkozások: kedden, szerdán, csütörtökön. A stúdió szakmai vezetõi: Jámbor Zsolt és Vargáné Pulai Edina. Információ: Zum Erika DIÁK MÛSORVEZETÕK KÖRE KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE Jó kommunikációs készségekkel rendelkezõ fiatalok felkészítése a kortárs programok mûsorvezetésére. Fejlesztési területek: Önismeret, kommunikáció, beszédtechnika Információgyûjtés és feldolgozás, szerkesztés Színpadi- és televíziós mûsorvezetés, riportkészítés Foglalkozások: keddenként órától Szakmai vezetõk: Zum Erika közmûvelõdési szakember, Gereben Anita logopédus, Kállai Erzsébet szerkesztõ-mûsorvezetõ és újságíró, Kozák Polett televíziós szerkesztõ, Szûcs Zoltán operatõr Információ: Zum Erika 9 VIZUÁLIS ÉS TÁRGYALKOTÓ SZAKKÖRÖK A Kecskeméti Ifjúsági Otthon vizuális és tárgyalkotó mûhelyei révén sokéves tapasztalattal rendelkezik a kompetenciafejlesztés ezen területén. Évente 350 foglalkozáson, mintegy fõ vesz részt. Rendszeresek DiákGalériánk kiállításai és a képzõmûvészeti tárgyú pályázatok. Saját szakembereinken túl a helyi mûvészek, mûvésztanárok is szép számmal vesznek részt a fejlesztõ munkában, a tehetséggondozásban. JÁTSZUNK A VONALAKKAL RAJZSZAKKÖR ÉVESEKNEK Játékos ábrázolási módok, technikák Fantáziát megmozgató ötletek az ábrázolásban (vonaltól a grafikáig ). Célunk a tehetséggondozás, olyan gyerekekkel, akik alsó

12 és felsõ tagozatban egyaránt többet szeretnének a képzõmûvészetek területén tanulni, elsajátítani. Ideális jelöltjeink életét valamilyen módon átszövi az alkotás vágya. Ideje: szeptembertõl január végéig, szerdánként 14 órától 16 óráig Vezeti: Pintér Réka. Információ: Gömöry Dorottya 10 SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKAI MÛHELY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK, FIATAL FELNÕTTEKNEK Az Ifjúsági Otthon legújabb mûvészeti mûhelyében lehetõséget biztosítunk a sokszorosító grafika mûfajai iránt érdeklõdõknek. A mûhelygyakorlatok során az anyag- és eszközigényesség tekintetében legnehezebben hozzáférhetõ technikák. (rézkarc és más maratásos eljárások) is a képzés részét képezik. A programban szerepel még linómetszet, papírmetszet, hidegtû, monotípia készítése. A mûhelygyakorlatokhoz szorosan kapcsolódnak tervezési, komponálási gyakorlatok, illetve a sokszorosító grafika mûvészettörténeti áttekintése. Évente két alkalommal szakmai kirándulást tervezünk. Az alkotásokból kiállítást rendezünk a Kecskeméti Ifjúsági Otthon DiákGalériájában. Az évközi alkotómunkát nyári alkotótábor követi. Foglalkozások idõtartama: októbertõl májusig Ideje: keddenként 16 órától 19 óráig Szakmai vezetõk: Szikora Imre grafikus, rajz-vizuális nevelõtanár Ugray Zsuzsa grafikus, rajz-vizuális nevelõtanár Információ: Ugray Zsuzsa MÛVÉSZETI FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕ TEHETSÉGGONDOZÓ SZAKKÖR ÉVESEKNEK Fiatalokat várunk, akik mûvészeti középiskolákban kívánnak továbbtanulni, vagy szeretnének elmélyülni az egyes mûvészeti ágak titkaiban. Az elõkészítõ folyamán mind elméleti, mind gyakorlati felkészítést kapnak mûvészettörténet, rajz, kerámia és szobrászat terén. Elméleti órák, rajz és színórák, plasztikai órák. Idõtartama: csürtörtökönként 16 órától 18 óráig Vezeti: Kovács Noémi szobrász Információ: Gömöry Dorottya

13 "KÉPRÕL KÉPRE" ANIMÁCIÓS FILMES SZAKKÖR ÉVESEKNEK A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban 2000 óta mûködõ animációs mûhely a térségben egyedülálló képzési lehetõséget biztosít. Szakember hátterét a Kecskeméten több mint 30 éves múlttal rendelkezõ nemzetközi hírû animációs stúdió, a Kecskemétfilm Kft. teremtette meg. A mûhely létrehozásában meghatározó szerepe volt Szoboszlay Péter grafikus, animációs filmkészítõ személyes oktató-nevelõi késztetésének. A kreatív foglalkozásokon az elmúlt 9 évben közel 120, éves gyermek és fiatal vett részt. Munkájuk eddigi eredménye közel 4 órányi mozgókép, animációs etûd, film. A szakkör tagjainak alkotásai már több filmes fesztiválon is bemutatásra kerültek. Legjelentõsebb projektünk 20 év múlva címmel a BIPOLAR német-magyar kulturális együttmûködések keretében egy berlini partner szervezettel közösen valósult meg. A program a mozgókép generáció tagjait kreatív, közös munkába vonja be, hogy ez által ne csak fogyasztói, hanem aktív formálói is legyenek az új mozgókép kultúrának. A szakköri munka eredményeként saját filmes alkotást hoznak létre. Idõtartama: októbertõl májusig Ideje: péntekenként órától Szakmai vezetõ: Szoboszlay Péter rajzfilm rendezõ, Gulyás Kis Ágnes technikai asszisztens, Fazekas László számítógépes animátor Információ: Gömöry Dorottya 11 KÉPRÕL - KÉPRE ANIMÁCIÓS FILMES FOGLALKOZÁSOK ÉVESEKNEK Hogyan készül az animációs film? A részvételhez rajztudás nem, de némi képzelõerõ, kreativitás szükséges! A foglalkozások célja az iskolai mûvészeti nevelés kiegészítése - egy bizonyos alkotó tevékenység megismertetésével -, a gyerekek látókörének és médiaismereteinek bõvítése, lappangó alkotó kreativitásának elõhozása és fejlesztése. A foglalkozások - az animációs filmtörténeti ismeretek mellett - elsõdlegesen az animációs filmkészítési technikák és technológiák: a rajzolt, a papírkivágásos, a gyurma, a homok, a tárgy- és a pixillációs animációk gyakorlati megismerését és kipróbálását teszik lehetõvé. A gyerekek így a mûfaj közvetlen kipróbálásán keresztül ismerhetik meg a naponta látott filmek, vizuális csodák, technikák kulisszatitkait. A foglalkozások helyszíne a Kecskeméti Ifjúsági Otthon jól felszerelt

14 Képrõl Képre animációs filmes szakköre, ahol korszerû képfelvevõ és számítógépes technika, valamint a már 2000-tõl mûködõ szakembergárda: Fazekas László programozó, rendszergazda, számítógépes animátor, Gulyás Kis Ágnes animációs asszisztens és Szoboszlay Péter Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezõ, vezetõtanár várja az érdeklõdõket. Idõtartama: 4 foglakozásból álló program, alkalmanként 3 x 45 percben elõzetes bejelentkezés alapján. Információ: Gömöry Dorottya 12 FORMÁZD AGYAGBA VÁGYAIDAT TEHETSÉGGONDOZÓ KERÁMIA SZAKKÖR 8-12 ÉVESEKNEK A résztvevõ gyerekek megismerkednek az agyag tulajdonságával, alakíthatóságával, a kerámia mûvészet kezdeteivel, a magyar fazekasság történetével, forma- és díszítõ motívumaival. A mûhelymunka során az életkori sajátosságok figyelembevételével történik a témák (gyermekjátékok, meseillusztrációk) és a technikák kiválasztása. A program fontos célja, hogy a résztvevõk átéljék a kétkezi alkotómunka örömét. Az elkészült munkák kiállításra kerülnek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon DiákGalériájában. Az évközi alkotómunkát nyári alkotótábor követi. Ideje: szeptember 22-tõl január végéig, keddenként 14 órától 16 óráig. Vezeti: Gömöry Dorottya fazekas Információ: Gömöry Dorottya SZOBRÁSZ SZAKKÖR ÉVESEKNEK Az õskortól napjainkig elõforduló használati tárgyak, edények, tárlódobozok, vázák, padlóvázák készítése dombormûvekkel díszítve az adott kornak megfelelõen. Plasztikai tárgykészítés. Maszkok, "halotti maszk"- direktöntvények készítése, dombormûvek, csempék (reliefek), kisplasztikák, s azok sokszorosítása. A gipszöntés, préselés elsajátítása. Figurális mintázás, állatok-emberek, mesék-mondák, történetek feldolgozása. Idõtartama: októbertõl májusig Ideje: péntekenként 16 órától 18 óráig Információ: Gömöry Dorottya

15 FAZEKASSÁG LÉPÉSRÕL - LÉPÉSRE! ÉVESEKNEK Az ember õsidõk óta készít kerámiát. A hasznosság mellett kicsit játszott is, ráfestett, rávésett az agyagra valami haszontalant, és megszületett a fazekas mûvészet. Szakkörünk programja az agyag megmunkálásának õsi technikáitól indulva avatja be a résztvevõket a korongon készített edények, funkcionális konyhai tárolóedények, dísztárgyak, készítésébe. A képzés résztvevõi megismerkednek a magyar népi kerámiamûvészet formakincsével és díszítõmûvészetével. A kerámiamûvesség napjainkban talál vissza a primitív edénykészítési technikákhoz és a hagyományos nyílttüzû égetéshez. Képzésünknek része a mai lakáskultúrában rendkívül népszerû rakus kerámiák készítése is. Szeretnénk használható tárgyakat létrehozni kemikáliák és mesterséges energiaforrások nélkül; elsajátítani a kerámiakészítés teljes folyamatát: agyag elõkészítése, tárgyak megtervezése. Használati tárgyak: fõzõ, ivó, tároló edények készítése, díszítése, kemenceépítés, égetés. Az elkészült munkák kiállításra kerülnek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon DiákGalériájában. Az évközi alkotómunkát nyári alkotótábor követi. Ideje: szeptember 3 - tól május végéig, szerdánként 17 órától 20 óráig Vezeti: Takács István fazekas mester Információ: Gömöry Dorottya 13 TEMATIKUS TÁRGYALKOTÓ KERÁMIAFOGLALKOZÁSOK 6 foglalkozásból álló sorozat 8-10 illetve éveseknek. Ismerkedés az agyaggal, alakíthatóságával, nyomatok, állat és ember figurák mintázása, sípok, gyermekjátékok, ünnepekhez kapcsolódóan, ajándéktárgyak készítése. Ideje: októbertõl májusig, hétfõtõl péntekig, délelõtt 8 órától 12 óráig, valamint délután 13 órától 16 óráig Információ: Gömöry Dorottya FAFARAGÓ SZAKKÖR ÉVESEKNEK A használati tárgyak elkészítésével az alkotás örömét, a kész tárgy használhatóságát élhetik át a fiatalok. A megszerzett készségek segítik õket annak felismerésében, hogy a fa megmunkálása nem csak hobbi, hanem a mindennapi életben kamatoztatható értékes tudás. A program része a környezettudatosság, a természet, az erdõ és a felhasznált anyag iránti tisztelet kialakítása. Szeretnénk az anyag és szerszámok felfedezése, a faragási technikák elsajátítása mellett népmûvészetünk motívumkincsét is megismertetni a résztvevõkkel.

16 Ideje: csütörtökönként 16 órától 18 óráig A szakköri kirándulás költségeihez való hozzájárulás: Ft/hó Szakmai vezetõ: Csapó Imre fafaragó Információ: Oláh Edit 14 KECSKEMÉTI DISPUTA KLUB AZ ÉRDEMI VITÁT KEDVELÕ ÉVES DIÁKOK RÉSZÉRE A disputa játék a kommunikációs készségek fejlesztésének és demokráciára nevelésnek hatékony, kreatív eszköze. Magyarországon 1991 óta, a világ mintegy 30 országban több mint ötven éve mûködnek a Karl Popper- féle disputa klubok. Hazánkban jelenleg hat városban mûködik ez a program, köztük az egyik a legeredményesebben dolgozó a kecskeméti Disputa Klub, amely ben jött létre. A klub regionális, országos és nemzetközi versenyek, képzések házigazdája is volt már az elmúlt évek során. A disputa vitajáték, amely 3 fõs csapatok között - bíró vagy bírók elõtt - egy állítás (tételcím) körül zajlik. Az egyik csapat állító (õ védi, alátámasztja a tételcímet) míg a másik csapat tagadó (értelemszerûen támadja, cáfolja a tételcímet, illetve ellentétes tartalmú állítást képvisel). A disputában minden csapat játszik állítót és tagadót is, vagyis mindkét oldalról megismeri a témát. A program kitûnõ eredménnyel fejleszti a fiatalok vitakultúráját, beszédkészségét, rögtönzési és szereplési képességét, ismeretanyagát, a közügyek iránti érdeklõdését. A játékban való egyszeri vagy alkalomszerû részvétel is gyarapíthatja a disputálók ismeretét, növelheti közéleti érdeklõdését, ezért a rendszeres szakköri képzés mellett a projekt idõszak alatt 10 alkalommal tervezünk bemutató illetve nyitott foglalkozást az érdeklõdõ fiatalok számára úgynevezett rövidített vitákkal. Ebben a programban a disputa klub tagjai kortárs képzõként vesznek részt. A program célja a vitakultúra, a kulturált vitatkozás készségének kialakítása. A klub tagjai hazai és nemzetközi vitaversenyeken mérik össze érvelési, meggyõzési képességüket. A Kecskeméti Disputa Klub és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon rendezte novemberében a XIX. Országos Disputa Versenyt. Nyáron, tábori keretek között intenzív szakmai tréninget tervezünk az Országos Disputa Egyesület klubjainak részvételével. Foglalkozások: péntekenként órától Szakmai vezetõ: dr. Ujlaky István Információ: Zum Erika

17 SZIVÁRVÁNY JÁTÉKANIMÁTOR KÖR éves játékvezetés iránt érdeklõdõ fiataloknak. A játékanimátor kör a Kecskeméti Ifjúsági Otthon szabadidõs játékprogramjait vezetõ, fiatalokból álló öntevékeny kör. Tevékenységük tárgyi alapját az intézmény természetes anyagokból készült gazdag játékeszköz állománya, a SZIVÁRVÁNY JÁ- TÉKTÁR képezi. Az intézmény szervezésében rendszeresen részt vesznek családi játszóházak, szabadtéri, iskolai, lakóhelyi, munkahelyi gyermekprogramok, szünidei foglalkozások. A szakköri keretek között folyó találkozók célja: új tematikus (egy-egy mese történet köré szõtt) játékprogram kidolgozása; új játékok felkutatása, játékkészítés; tréningek által az animátori készségek fejlesztése, a közösség fejlesztése. Szakmai vezetõ: Thurzóné Halasi Ágnes óvodapedagógus Ideje: kéthetente, szerdánként 16 órától 20 óráig Információ: Oláh Edit 15 A TANULÁS FORTÉLYAI ÉVESEK RÉSZÉRE A program célja a tanulási készségek fejlesztése. A tréning résztvevõi eredményes és idõtakarékos tanulási módszerekkel ismerkednek meg. Megértik, melyek a tanulás akadályai, hogyan lehet azokat leküzdeni; hogyan teremthetõk meg a tanuláshoz szükséges külsõ és belsõ feltételek. A program a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeket is fejleszti: koncentráció, a memória, a megértõ és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése szóbeli és írásbeli gyakorlatokon, egyéni és közös feladatok által. A program jelentõs része az együttmûködésre is épít, gyakoroltatja a tanulást segítõ beszédformákat, úgymint kérdezés, vita, párbeszéd. Foglalkozások: péntekenként 15 órától Szakmai vezetõ: Széki Bálintné Információ: Zum Erika MATTADÓ SAKK SZAKKÖR 8-12 ÉVESEKNEK A sakkjáték sport, tudomány és magasabb szinten mûvészet - együtt. Személyiségfejlesztõ hatása miatt több mint 200 általános iskolában tanrend keretében is tanítják hazánkban. A sakkozó gyerekek a lényegest a lényegtelentõl könnyebben megkülönböztetik, hatéko-

18 nyabban tanulnak. A sakk fejleszti a tervszerû, logikus gondolkodást, a koncentrációs képességet, a megfigyelõ és emlékezõ képességet, a kombinációs készséget. Idõtartama: novembertõl június 15-ig Ideje: hétfõnként 14 órától óráig Vezeti: Pál Imre sakkedzõ Információ: Habuda Ibolya EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNERÜNK, A KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MÛVELÕDÉSI HÁZ, HETÉNYEGYHÁZI MÛVELÕDÉSI HÁZA PROGRAMJAI 16 AKARSZ -E VARÁZSLÓ LENNI? 8-14 ÉVESEKNEK Kézmûves foglalkozások kicsiknek, nagyoknak, amik bõvelkednek a legcsodálatosabb csodákban és a legvarázslatosabb varázslatokban, ahogy az csak a mesékben lehetséges. A mese vidám és vonzó közremûködésével megismerkedhettek a papírral, textillel és más egyszerû anyagokkal. A rendszeres foglalkozások megajándékozzák a gyerekeket az alkotás örömével, a közösséghez tartozás érzésével, feltárják elõttük a tevékeny ember mesebeli erejét. Idõtartama: novembertõl júniusig Vezeti és információt ad: Bakró Barbara rajz és vizuális kultúramédia szakos tanár, Polyák Ferencné könyvtáros A FÉNY GYERMEKEI RAJZ SZAKKÖR 8-14 ÉVESEKNEK Játék a színekkel, fény-árnyékkal minden korosztálynak. A szakkör keretében a színtan egyes témaköreinek feldolgozásával történik az esztétikai és mûvészi tudatosság fejlesztése. Téma: a színek születése Idõtartama: novembertõl júniusig Vezeti és információt ad: Bakró Barbara rajz és vizuális kultúra média szakos tanár

19 MEGSZELÍDÍTETT TÖRTÉNETEK OLVASMÁNYISMERETI SZAK- KÖR 8-12 ÉVESEKNEK Ha szeretnél játszva olvasni, olvasva játszani, akkor kalandra fel! A közösségépítés egyik fontos eszköze a játék. Foglalkozásaink két témakörben folynak: a kötelezõ és ajánlott olvasmányok, továbbá a különbözõ kultúrák monda és mesevilágának feldolgozása játékos formában, segítve ezzel a pedagógusok munkáját, a gyerekek olvasóvá nevelését. Idõtartama: novembertõl júniusig Vezeti és információt ad: Polyák Ferencné könyvtáros, Halek Mónika mûvelõdésszervezõ TINIKLUB ÖNISMERETI SZAKKÖR ÉVESEKNEK Ha problémád van, ha kérdésed van, vagy csak egyszerûen szeretnél egy jót beszélgetni barátok között, akkor itt a helyed. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kellemes délutánt eltölteni, egy jót beszélgetni egy (vagy több) csésze finom tea mellett. Célunk oldott környezetben, kortárs közösségben a kamaszkori életvezetési, tanulási problémák feltárása, megoldási lehetõségek keresése. Idõtartama: novembertõl júniusig Vezeti és információt ad: Kovács Klára pszichológus, Polyák Ferencné könyvtáros 17

20 EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNERÜNK, A SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA LÁNCHÍD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK PROGRAMJAI 18 HÁZTARTÁSI SZAKKÖR ÉVESEKNEK Mindennapi életünkben a készételek sokasága kiszorította a hagyományos ételeket. Ezek elkészítésére nincs idõ, és a családokban sincs, aki megtanítaná erre a gyerekeket. Ezt a hiányt pótolja a szakkör, melynek munkája során természetesen a modern reformkonyha megismerése sem maradhat el. A foglalkozásokon a családi életre való felkészítés, az önellátás, a munkamegosztás, a takarékos gazdálkodás témaköreivel ismerkednek tanulóink. Kötetlen, játékos formában foglalkozunk a fûszerekkel, tápanyagokkal, tartósítási eljárásokkal. Az együtt elkészített ételek elfogyasztása - családias hangulatban - mindenki számára örömteli, a gyerekek szakkör után büszkén kínálgatják vele az ismerõs pedagógusokat, barátaikat. A megtanult ételkészítési fortélyokat, ízesítéseket otthon is kipróbálják, sikereikrõl szívesen beszámolnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a családi összejövetelek, közös étkezések, ünnepek fontosságára. A közösen elkészített és elfogyasztott ételek összekovácsolják a családokat, közösségeket. Idõtartama: szeptembertõl júniusig Ideje: szerdánként 14 órától óráig Információ és szakmai vezetõ: Dégi Márta

21 INFORMATIKAI SZAKKÖR ÉVESEKNEK A 2008/2009-es tanévben kísérleti jelleggel indítottuk el a webhely szerkesztõ tehetséggondozó szakkörünket, ahol a tanulók létrehozták és feltöltötték az internetre saját személyes webhelyüket. Ez a kreatív munkafolyamat nagyszerû lehetõséget biztosított az informatikai tudás minden fontos elemének elmélyült alkalmazására, és a digitális kompetencia hatékony fejlesztésére. Az önismeret, az önkifejezés, a kommunikációs készségek és az alapvetõ gondolkodási képességek, az induktív és deduktív gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás fejlesztésén túlmenõen további olyan fontos kulcskompetenciák kimunkálására ad lehetõséget, mint a szövegértési-szövegalkotási kompetencia, az interperszonális-, interkulturális-, szociális és állampolgári kompetencia. Munkánk következõ fázisában az életpályaépítési kompetencia és a vállalkozói kompetencia fejlesztése érdekében egy vállalati céges webhelyet is szeretnénk elkészíteni a gyerekekkel, továbbá multimédiás anyagok készítésével kívánjuk kiegészíteni a tehetséggondozó szakkör tartalmát, amely a kulcskompetenciák szinte minden elemét képes eredményesen fejleszteni. Idõtartama: szeptembertõl júniusig Ideje: csütörtökönként 14 órától óráig Információ és szakmai vezetõ: Hornyák Zoltán 19 A KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON SZERVEZÉSÉBEN EGÉSZSÉGVÉDELEM Napjainkban országosan, de városunkban is egyre gyakoribbak a gyermekkori mentális zavarok, az agresszivitás és a szenvedélybetegségek korai megjelenése. Korábban nem kellett a fiataloknak szembenézniük olyan kihívásokkal és változásokkal, mint a mai tizenéveseknek; ugyanakkor tele vannak kreativitással, természetességgel. A globális változások még számos kérdést vetnek fel a felnõttek számára is, amelyekkel egyre nehezebben küzdenek meg, mert életük egyébként is folyamatos változáson megy keresztül a testi-lelki fejlõdés miatt. A fiatalok életének nagy részében jelen van mindaz, amit szeretnénk leküzdeni: a kábítószerek, a dohányzás, az alkohol, a szexuális partnerváltogatás. Hogyan lehetne segíteni nekik? Egészségvédelmi programunk meghatározta azokat az alapvetõ szükségleteket, amelyek hiánya akadályozza a gyermekeket abban, hogy egészséges gondolkodású, érett, felelõsségteljes felnõtté váljanak. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a városi Mentálhigiénés Szakmai Munkaközösséggel együttmûködve dolgozta ki mentálhigiénés programját, amely alapvetõen az énkép és önismeret, valamint a testi és lelki egészséggel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére irányul.

22 20 I. A FIATALOK MENTÁLIS EGÉSZSÉGE címû ismeretterjesztõ elõadások, rendhagyó órák (irányított csoportos beszélgetések) az általános iskola 7-8. osztályosai és középiskolás diákok számára Választható témák: 1. Egészség, mentális egészség, egészséges életmód 2. Barátság, kapcsolatom a barátommal. 3. Születés - élet - halál 4. Szeretet, szerelem, barátság. 5. Családi életre nevelés 6. Önismeret Az elõadások idõtartama 45 perc, megtartásukra a kért helyszínen kerül sor. Vezetik: Szöllõsiné Kosztolányi Ágnes egészségfejlesztõ, mentálhigiénikus tanár Szél Józsefné egészségfejlesztõ, mentálhigiénikus tanár Kozmáné Vincze Éva egészségfejlesztõ, mentálhigiénikus tanár Kovács László egészségfejlesztõ, mentálhigiénikus tanár Vörösné Csekei Rita egészségfejlesztõ, mentálhigiénikus-egészségtan tanár II. FIATALOK AZ ÉLET KÜSZÖBÉN - FÉK Irányított csoportos beszélgetések az általános iskola 7-8. osztályosai és középiskolás diákok számára. Kapcsolat-és jellemépítõ, AIDS- és drogprevenciós program. TIMOTEUS TÁRSASÁG rendhagyó osztályfõnöki órái. A FÉK program az értékekkel, az etikával - a fiatalok személyes érettségét növelõ jellemépítéssel foglalkozik Az órasorozat témái: 1. Jellemépítés, jellemfejlesztés 1 óra 2. Önértékelés 2 óra 3. Veszélyek a drogban 1 óra 4. Hozz jó döntéseket! 3 óra 5. Felelõsség másokért 1 óra Az elõadások idõtartama: 45 perc. Az órák ingyenesek, megtartásukra a kért helyszínen, közösen egyezetett idõpontokban kerül sor. A sorozat 8 órából áll, mely egészében kérhetõ. Vezeti: Varjú Lajos FÉK elõadó A program során fejlõdik a diákok önértékelése, kommunikációs készsége; ezen keresztül javulnak barátkozási, kapcsolatépítési képességeik. Mérséklõdik a szexuális partnerváltogatás, ezáltal csökken a szexuális úton terjedõ betegségek, a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma. Növekszik a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben. Fontos, hogy tanuljanak meg nemet mondani a környezeti nyomásnak, s így csökkenjen a droggal való visszaélés; felkészüljenek a felnõttkorra, a házasságra és a családi életre azáltal, hogy erkölcsi alapjaik, értékrendjük megerõsödik, és a jellemük fejlõdik. Mindkét program novemberétõl júniusáig tart, két tanéven keresztül.

23 VÁROSI EGÉSZSÉGNAP TAVASZÁN A rendezvény az egészségnevelési program számára nagyobb nyilvánosságot teremt. A vetélkedõ jellegû program ösztönzi a kreatív problémamegoldást, az önálló kutatómunkát. Szakmai vezetõk: Vörösné Csekei Rita, Kovács László, Szél Józsefné, Szõllõsiné Kosztolányi Ágnes, Kozmáné Vincze Éva - egészségfejlesztõ mentálhigiénés tanárok Információ: Vörösné Csekei Rita egészségfejlesztõ, mentálhigiénikus-egészségtan tanár II. Tehetséggondozó foglalkozások, komplex tehetséggondozó programok VERSMONDÓK TALÁLKOZÓJA A program Kecskemét egyik legjelentõsebb gyermekmûvészeti tehetséggondozó rendezvénye. 5 korcsoportban, osztályosok számára, évente több mint 500 fiatal mutatkozik be a közönség elõtt. A programsorozat évente 6 héten át, 21 rendezvényt foglal magában. A jelentkezõk a magyar és határon túli magyar irodalom értékes alkotásai közül egy szabadon választott verssel szerepelhetnek. A program elsõ részében kiscsoportos illetve egyéni felkészítõ tehetséggondozó foglalkozások keretében történik a versmondók felkészítése 15 helyszínen. A rendezvény jelentõs városi öszszefogással valósul meg. Szakmai programját (keretjáték, szimbólumok, értékelési szempontok) kidolgozását, illetve az egyes találkozók játékvezetését a Kecskeméti Drámapedagógiai Mûhely szakemberei és segítõ kollégáik vállalják. Az elmúlt évben több mint 50 kecskeméti tanító, tanár kolléga vált társunkká e mozgalomban. A maga nemében rendkívül értékesnek tartjuk, hogy városunk különbözõ iskoláiban tanító, szakmailag elismert pedagógusok fognak össze egy városi gyermekrendezvény színvonalas megvalósításáért. A tehetséggondozó program menete: január: a Versmondók Találkozója meghirdetése március 5.: jelentkezési határidõ március - április: felkészítõ tehetséggondozó foglalkozások 21

24 2010. április 8 - május 7.: megközelítõleg 21 válogató forduló a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban és a külsõ helyszíneken május 15.: a Versmondók Találkozója ünnepélyes záró rendezvénye és a döntõ, amely korcsoportonként párhuzamosan külön-külön zsûri elõtt zajlik május 31 - június 5. között: A tehetséggondozó program értékelése Szakmai vezetõ: Kecskeméti Drámapedagógiai Mûhely 22 TÁRSASTÁNC TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁS ÉVESEKNEK A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban 25 éve folyik társastáncoktatás. A résztvevõ gyerekek és fiatalok nagy többsége foglakozásokból merített ismereteiket a mindennapok életközösségi és családi eseményein hasznosítják. A tánckörök tagsága kiemelkedõen teljesítõ kis hányadának azonban képességei fejlesztésére ez idáig nem volt mód. Cél az egyéni foglalkozások, - ez esetben természetesen a társastánc párra értendõk, - melyek lehetõséget adnak a tehetségek fejlesztésére és gondozására. Az egyéni tehetséggondozó program keretében a társastánc mûfajában eredményes gyerekek és fiatalok egyéni felkészülés keretében illetve kis csoportban, képességfejlesztõ foglalkozásokon mind magasabb szintre jutnak el. Fejlesztés területe: személyiség- és képességfejlesztés, mely során együttmûködés, kapcsolatteremtés, tolerancia, szabálytartás, kifejezõképesség, figyelem koncentráció, önismeret, társismeret, empátia alakul ki a pár tagjaiban. Idõtartama: január június Ideje: hétfõn és pénteken óráig Szakmai vezetõk: Móczó János és Polyákné Nagy Enikõ táncpedagógusok Információ: Habuda Ibolya

25 VÁROSI TEHETSÉGNAPOK RENDEZVÉNYEI Helyszín: a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a Kálmán Lajos NOMH Hetényegyházi Mûvelõdési Háza és az iskolák közösségi terei. A tehetséges gyerekek és fiatalok közönség elõtti bemutatkozására lehetõséget adó mûvészeti rendezvény a tehetséggondozó munka helyi nyilvánosságát teremti meg. Ösztönzõ szerepet tölt be egy-egy szakkör, mûvészeti csoport egész éves munkájában. Segítik a fiatalok kapcsolatteremtését a városban élõ mûvészekkel, mûvésztanárokkal, hozzájárul a közönségneveléshez. Rangot adnak a pedagógusok tehetséggondozó munkájának. 1. XIX. ORSZÁGOS WEÖRES SÁNDOR GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ Bács-Kiskun megyei rendezvénye A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a Magyar Drámapedagógiai Társaság felhívásához csatlakozva megrendezi Bács-Kiskun megye gyermekszínjátszó csoportjainak bemutatóját. 2. A TALÁLKOZÓ A XXV. KECSKEMÉTI TAVASZ FESZTIVÁL THÁLIA SZEKERÉN JÖTTÜNK - GYERMEKMÛVÉSZETI NAPOK PROGRAMJÁNAK KIEMELT ESEMÉNYE. Jelentkezni lehet: az általános iskolás korúak érdeklõdésének megfelelõ elõadással, mûfaji és tematikai megkötés nélkül. Mûsoridõ: alsó tagozatos csoportoknál maximum 15 perc, felsõ tagozatos csoportoknál maximum 25 perc. Jelentkezési határidõ: január 31. Jelentkezés, információ: Zum Erika 23 EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNERÜNK A KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MÛVELÕDÉ- SI HÁZ HETÉNYEGYHÁZI MÛVELÕDÉSI HÁZA SZERVEZÉSÉBEN ÉS SZÉKHELYÉN 3. SÜSS FEL NAP! GYERMEKFESZTIVÁL A tehetséges gyerekek és fiatalok közönség elõtti bemutatkozására lehetõséget adó mûvészeti rendezvény a tehetséggondozó munka helyi nyilvánosságát teremti meg. Ösztönzõ szerepet tölt be egy-egy szakkör, mûvészeti csoport egész éves munkájában. Segítik a fiatalok kapcsolatteremtését a városban élõ mûvészekkel, mûvésztanárokkal, hozzájárul a közönségneveléshez. Rangot ad a pedagógusok tehetséggondozó munkájának. Évente egy alkalommal találkozási lehetõséget illetve színvonalas fesztivált szeretnénk biztosítani azoknak a gyerekeknek-, felkészítõiknek, akik valamely mûvészeti ágban tehetségükkel, szorgalmukkal megértek a nagyobb nyilvánosságra. A fesztivál meghirdetésével, megvalósításával biztosítani kívánjuk a mûködõ mûvészeti csoportjaink és más tehetséges általános iskolás diákok, csoportok bemutatkozását tematikus játék, színjáték, vers, próza,

26 néptánc, népi játék, hangszeres zene, ének és mozgásmûvészet, képzõmûvészet kategóriában. A program elõkészítõ szakaszába, megvalósításába és értékelésébe bevonjuk a fiatalokat. Továbbra is fontos cél az önkifejezés, kreativitás és néphagyomány kultúrája. A kulturális programok szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk az igényeket kielégítõ, színvonalas gyermek és ifjúsági programok létrehozására. Fesztiválunkkal is lehetõséget szeretnénk teremteni a tehetségek felismeréséhez, a szereplés pozitívumainak és negatívumainak megismeréséhez. Információ: Bakró Barbara III. Mûvészeti alkotások befogadására épülõ komplex kompetenciafejlesztés, tematikus zenei, filmes, színházi, nevelési programok 24 MESÉRÕL - ZENÉRE - HANGVERSENYSOROZAT KISISKOLÁSOKNAK A hangverseny során mesélõ ismerteti meg a gyerekeket a mû történtével. Közben a cselekménynek megfelelõen ismert dallamok csendülnek fel a zenekar, az énekesek segítségével, olykor tánckoreográfiával zárva az elõadást. A résztvevõ csoportok elõzetesen egyeztetett - a hangversenyeket elõkészítõ és élményfeldolgozó - programban vesznek részt október 20-án, kedden 10 órakor és október 21-én, szerdán 14 órakor MÁTYÁS KIRÁLY MEG A SZÉKELY EMBER LÁNYA "Mátyás királynak, amikor még legényember volt, volt egy hû szolgája. Gondolt egyszer valamit a király, s azt mondta ennek a hû emberének: - Van kint az országút mellett egy kõ. Menj ki az országútra, állj a kõ mellé! Minden ember, aki csak az országúton elmegy, kerítsd oda, hogy azt a követ nyúzza meg. Ez a király parancsolata, ez a király akarata! Jutalmat ad érte!" A magyar népmese közben népdalfeldolgozások hangzanak el Kodály Zoltán és Bartók Béla gyûjtéseibõl ének és zenekari feldolgozásban, valamint a lõcsei tabulaturás könyv, a Vietorisz-kódex és a Kájoni - kódex dallamai közül, végül az udvari mutatványosok is megérkeznek.

27 2009. november 24-én, kedden 10 órakor és november 25-én, szerdán 14 órakor DIÓTÖRÕ sûrû pelyhekben hull a hó, fehér takaróval vonja be a városka utcát, házait. A Tanácsos úr kertje is olyan, mintha puha vattába csomagolták volna. Karácsony estéje közeledik A balett történetének elmesélése közben zenei részletek hangzanak fel Csajkovszkij: Diótörõ szvit, az Évszakok és az Ifjúsági album darabjaiból. A mesét Klára hercegnõ és a Diótörõ herceg tánca zárja január 12-én, kedden 10 órakor és január 13-án, szerdán 14 órakor KÉT BORS ÖKRÖCSKE A szegény favágó legény egy falat kenyérért két borsszemnyi ökröcskét kap cserébe egy titokzatos, õsz öregembertõl. Az ökröcskék minden bajtól megóvják a legényt, de van egy feltétel: senkinek nem szabad eladni õket. A gonosz földesúr is szemet vet a csodálatos ökröcskékre, és elhatározza, hogy minden áron megszerzi õket. Benedek Elek meséje elõtt a zenekarban szereplõ különleges fúvós és ütõs hangszerek bemutatója. Közremûködnek: Chorhidea Kamarazenekar és meghívott vendégeik, Hírös Táncsport Klub tagjai, Afriták Zsonglõr Egyesület tagjai Mesélõ: Kulcsár Marianna Szakmai vezetõ: Kulcsár Erika Információ: Csizmadia Ilona 25 CINE-JAVA FILMKLUB ÉVEKNEK Vizuális kommunikáció, mozgókép- médiaismeret Nyitófilm: Alkonyat - színes feliratos amerikai romantikus thriller R. Catherine Hardwicke Sz. Kristen Stewart, Robert Pattinson További filmek és témák Az egyén a társadalomban, a társdalom mûködése és/vagy mûködésképtelensége, a társadalom konvenciói és rítusai Az idõ és a tér, az emlékek, az álmok, az érzelmek és az identitás kérdései Románc, fantasztikum és játék a sorssal és az idõvel Az egyén és a történelem, az egyén történelmi szerepe és választási lehetõségei (vagy azok hiánya) A gyerek és a felnõtt világai, átjárás a kettõ között, a játék szerepe az életünkben és a sorsunkban Felelõsség, hatalom és erkölcs (vagy erkölcstelenség) kérdései - thrillerekbe ágyazva Alvilági mesék - bûnfilmek az ezredfordulón Történetek a pusztulásról, a pusztításról - katasztrófák a mozivásznon Vámpírok a moziban (Drakulák) Mesék a vadnyugatról - egy mítosz kialakulásáról és haláláról (a klasszikus western mûfaji jellemzõirõl)

28 Könnyfacsaró történetek a mozi-sötétben - a melodrámák divatfilmjei mûfaji jellemzõkkel És még sok más téma Fontos szerepet szánunk a film formanyelvének hangsúlyozására, a feldolgozott téma és a filmes eszközök egyensúlyának kiemelésére. Jelentkezés: csoportosan Idõpont: havonta 2 alkalommal, hétfõnként 16 órától 18 óráig Helyszíne: Otthon mozi Szakmai vezetõk: Csenki Csabáné médiatanár, Varga Zoltán filmesztéta, Dr. Kovács István médiatanár A filmklub elõadásai és vetítései a résztvevõ csoportok számára ingyenes! Csoportos jelentkezés és információ: Csenki Csabáné 26 SZÍNHÁZI NEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK (TIE) A színházi nevelési program színházi elõadásból és a nézõk - általános iskolai, gimnáziumi diákcsoport - aktív részvételére épülõ, feldolgozó részbõl áll. A foglalkozásokon színész-drámatanárok mindig egy osztálynyi csoporttal dolgoznak, hogy minden egyes vélemény, ötlet, személyes megjegyzés meghallgatásra találjon. Az elõadást megelõzõ, megszakító, vagy azt követõ feldolgozó részekben a fiatalok színházi eszközöket, munkaformákat használva, gyakran szerepbe lépve, megélt tudást szereznek az adott problémakörrõl. A színházi nevelési programok alapja az erõteljes színházi élmény, hiszen ez jelenti a további közös gondolkodás alapját. A foglalkozások során gyakran a résztvevõk is elkezdik használni ezeket a színházi formákat, de a színházi nevelési programok célja elsõsorban nem a színházi eszköztár, formanyelv vizsgálata. Szakmai vezetõk: Monzák Péter, Tolnai Ottó, Sárosi Gábor, Tóth Orsolya, Tóth Kata, Marosi Tímea, Gellért Emõke, Zum Erika A helyszín, egyeztetés szerint: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, iskolák, kollégiumok közösségi terei Ideje, egyeztetés szerint: kedd délelõttönként, 3 órás idõtartamban Jelentkezés, információ: Zum Erika FÓRUM SZÍNHÁZI KÖR Kreatív tréningek középiskolások részére, melynek kiemelt feladata az improvizációs készség és az empátia fejlesztése. A kör tagjai olyan speciális színházi-módszertani fejlesztésnek lehetnek részesei, mely során a drámajátékos alapozó technikák elsajátítása mellett jártasságot szereznek a közönség elõtt való megnyilvánulásban. A Fórum Színház egy sajátos, a nézõk bevonására épülõ színházi forma. A fórum-kör tagjai bemutatnak egy, az adott nézõ-csoportot érintõ problémás helyzetet. Adott ponton a nézõ beavatkozhat a színházi fõhõs sorsába. A történet úgy módosul, ahogy a nézõ megváltoztatja a fõhõs viselkedését, mondanivalóját, szándékait. A játszók feladata, hogy alkalmazkodjanak a nézõ elképzeléseihez, de egyúttal maradjanak figura-hûek, a saját szerepbéli karakterükön ne változtassanak.

29 Foglalkozások: keddenként 15 órától Szakmai vezetõ: Vargáné Pulai Edina Információ: Zum Erika DRAMATIKUS JÁTSZÓHÁZ KISISKOLÁS CSOPORTOK RÉSZÉRE A dramatikus eszközök alkalmazására épülõ komplex mesefeldolgozó forma, melyben többlépcsõs (népi játékos, rajzos) elõkészítést követõen a résztvevõ gyerekek és a játékvezetõ animátorok közös improvizációs játékában elevenedik meg a mesei történet. A gyerekek a mese világáról a megélés szintjén (mint szereplõ) szereznek tapasztalatokat, élményeket. Játszónapok: szerdánként, 15 órától Elõzetesen bejelentkezõ csoportokat várunk. A foglalkozást a Kecskeméti Dramatikus Játszókör tagjai vezetik: Józsa Katalin, Tolnai Ottó, Monzák Péter, Zum Erika Információ, jelentkezés: Zum Erika IV. Alkotó táborok Az alkotótáborok a tanév során folyamatosan mûködõ szakkörök és alkotó mûhelyek számára nyújtanak további képzési lehetõséget. A tábori környezet kötetlen formája, és a természet közelsége fokozza az alkotó kedvet. Az alkotótáborok az intenzív, elmélyült munkának adnak teret. Az alkotó táborok helyszíne a Kecskeméti Ifjúsági Otthon üzemeltetésében lévõ Parádfürdõi Ifjúsági Tábor, ideje nyarán. 27 FANTÁZIA DRÁMAJÁTSZÓ TÁBOR DISPUTA VITAKULTÚRA TÁBOR KÉPZÕMÛVÉSZETI TÁBOR KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR FOTÓ TÁBOR A fenti táborokról információt ad: Vargáné Farkas Ágnes ALKOTÓ TÁBOR Együttmûködõ partnerünk a Széchenyi városi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolájának tábora Információ: Lovrityné Bótha Klára intézményegység vezetõ

30 V. Módszertani kiadványok 1. A kecskeméti versmondók találkozója - a 15 éves múlttal rendelkezõ tehetséggondozó program tapasztalatai, módszerei Szerzõ: Kulcsár Marianna drámapedagógus 2. Fantázia drámajátszó táborok - a megrendezett 11 alkotótábor módszerei, tapasztalatai Szerzõ: Józsa Katalin drámapedagógus 3. Évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódó komplex közösségi játékok, képességfejlesztõ programok módszerei, tapasztalati Szerzõ: Csizmadia Ilona közmûvelõdési szakember 28 DEMOKRATIKUS JOGOK GYAKORLÁSÁT SEGÍTÕ PROGRAMOK EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNERÜNK, A KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MÛVELÕDÉ- SI HÁZ HETÉNYEGYHÁZI MÛVELÕDÉSI HÁZA SZERVEZÉSÉBEN TÖRTÉNHETETT VOLNA MÁSKÉPP VÁROSI BÛNMEGELÕZÉSI PROGRAM ÉVESEKNEK Az általános iskolák tanulói számára szervezett komplex bûnmegelõzési hét. Az iskolák által delegált két-két csapat, összesen 20 csapat vesz részt a záró rendezvényen, ami az egyhetes programra támaszkodó vetélkedõ. Célunk, hogy az elõadások, beszélgetések, szituációs játékok, bemutatók megelõzzék az elkövetõvé, illetve áldozattá válást, segítsék és fejlesszék a gyerekek veszélyhelyzet felismerõ képességét. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek nemet mondani még a kortársaiktól érkezõ csábításnak is. Konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy ne érezzék vesztesnek magukat. Fontos hangsúlyozni, hogy ne hallgassák el, mondják el szüleiknek, tanáraiknak, hogy mi történt velük. A többnapos programba - foglalkozások, elõadások - beépülnek az irányított beszélgetések vitavezetéssel. Szóba kerülnek a gyermekek jogai, normák, szabályok szerepe is. Problémamegoldó technikákat ajánlanak és gyakoroltatnak a gyerekekkel, drámapedagógiai eszközökkel, szituációs és szerepjátékokkal segítenek a fiataloknak az olyan veszélyhelyzetek megoldásában, amire nincsenek felkészülve. Az önvédelmi napon (rendhagyó testnevelés keretében) a tanulók megismerkedhetnek az önvédelmi technikák alkalmazásával, felmérhetik önvédelmi alapkészségeiket.

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010

Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010 Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 5. Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010 Készítették: Hamarné Nagy Gabriella Sedon Katalin

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Filmezz! A tudás tarisznyája Bicskén. (hagyomány és kreativitás) Pályaorientációs szakkörök

Filmezz! A tudás tarisznyája Bicskén. (hagyomány és kreativitás) Pályaorientációs szakkörök Fotózz! Írj! Filmezz! Alkoss! Rajzolj! Tervezz! A tudás tarisznyája Bicskén (hagyomány és kreativitás) Pályaorientációs szakkörök (fotó, film, képzőművészet, elektronikus újságírás témakörökben) általános

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

EGÉSZ NAPOS ISKOLA A DEBRECENI GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BUDAPEST, 2015.05.29. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II.

EGÉSZ NAPOS ISKOLA A DEBRECENI GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BUDAPEST, 2015.05.29. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EGÉSZ NAPOS ISKOLA A DEBRECENI GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BUDAPEST, 2015.05.29. A fészer titka 1-2. évfolyam

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben