TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ"

Átírás

1 Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd :37

2 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint Ildikó, kiadás, 2014 AP ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés: TypoStúdió Kkt. (Névery Tibor) Terjedelem: 13,91 A/5 ív Tömeg: 276 g irodalom 8 kk kolofonjav.indd :37

3 Bevezető gondolatok Tanári kézikönyv az Irodalom 8. tankönyvhöz Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. (Kosztolányi Dezső) Elkészült a megújult irodalom tankönyvcsalád befejező kötete. A 8. évfolyamos kompetenciaalapú könyv szerves folytatása az 5., 6. és 7. osztályos irodalomkönyveknek, és előkészíti a középiskolai képességfejlesztő tevékenységet. A tankönyv a korábbi kiadás kronologikus rendjét követi, ugyanakkor jelentősen kibővült az 1945 előtti irodalmat bemutató rész. Részletesebb és tema tikusabb válogatást ad a könyv például Ady Endre, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós munkásságából is. A tankönyv ugyanakkor tudatosan és átfogóan válogat a 20. század második felének/végének irodalmából is: a művek a éves korosztály számára jól feldolgozhatóak, megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak. Az átdolgozás során jelentősen bővült a tankönyvnek és a munkafüzetnek az elsajátítást, a tananyag-feldolgozást, a differenciálást segítő és támogató apparátusa. A szövegértési-szövegalkotási kulcskompetencia fejlesztése mellett ugyanakkor az irodalomolvasás nyújtotta tág lehetőségeket kihasználva más kulcskompetenciák (pl. digitális kompetencia, matematikai kompetencia, szociális és állampolgári kom petencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, a hatékony önálló tanulás) fejlesztését is bekapcsoltuk a tanítás-tanulás folyamatába. A tankönyv nagy hangsúlyt helyez a kiemelt fejlesztési feladatokra is, különös tekintettel a tanulás tanítására. Az irodalomelméleti ismeretek a taneszközben mindig alkalmazás közben, szemléletes magyarázattal együtt jelennek meg, a pontos meghatározás, a korábbinál több magyarázat segíti a ta nulók és a pedagógusok mindennapi munkáját. A tankönyv az alsóbb évfolyamokon tanultakat koncentrikusan bővíti, táblázatokkal, gondolattérképekkel segíti elő a már tanult ismeretek rendszerezését. A tankönyv és a munkafüzet sok feladata páros, csoportos, kooperatív tevékenységformára biztatja a gyerekeket. Reményeink szerint a tankönyvben és a munkafüzetben található vázlatok, a művek elemzéséhez készített táblázatok segítik a tanulók órai és otthoni felkészülését. A fejezetek az 5., 6. és 7. évfolyamos könyvekhez hasonlóan bevezető oldallal és a mottó szerepét betöltő idézettel kezdődnek. A fejezetek végén az összefoglalások magyarázó szövegei és feladatai az ismeretek szintetizálását, a rendszerezést segítik elő. A tankönyv hat fejezetből áll: Édes, ékes anyanyelvünk; Művészi törekvések a 19. század második és a 20. század első felében; Az embernek, míg csak van ember, megállni nem lehet válogatás a 20. század első felének irodalmából; Modern idők dráma és film; Irodalom és történelem szemelvények az 1945 utáni magyar irodalomból; Teremtett világok a fantasztikum változatai regényben és filmen. A könyv fogalomtárral és tartalomjegyzékkel zárul. A kiegészítő anyagokat a tankönyvi résznél és a tartalomjegyzékben csillaggal jelöltük. A tankönyvhöz készült munkafüzet felépítése követi a tankönyvét. A házi és ajánlott olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok olyan bőségesek, hogy az olvasmánynapló szerepét is betöltik. A munkafüzet kiválóan alkalmas a különböző munkaformákban végzett tevékenységre, az órai közös, csoportos, páros és egyéni munkára, valamint az otthoni önálló tanulásra is. A munkafüzet melléklete az Irodalmi feladatlapok. Elkészült a könyvhöz kapcsolódó interaktív tananyag is. Munkánk során soha nem felejtettük el, hogy a különböző ismeretek elsajátítása csak eszköz tanulóink műveltségének, világszemléletének kialakításához és formálásához. Tanóráink legfontosabb feladata a könyvnek, az irodalomnak a megszerettetése, az olvasási kedv felébresztése és megerősítése. Mindehhez kívánunk eredményes munkát és sok sikert! A Kiadó és a Szerzők 3 irodalom 8 kk.indd :21:45

4 A 8. évfolyamos irodalom taneszközök szerkezete, felépítése, módszertani javaslatok, óratervek A 2010-ben tankönyvvé nyilvánított Irodalom 8. könyv és munkafüzet átdolgozásakor a NAT, a kerettanterv, a gyakorlati tapasztalatok és a kollégák észrevételei jelentős szerepet játszottak. Az Apáczai Kiadó 2008-ban elfogadott kerettanterve részletesen elemzi a 8. évfolyam irodalomtanításának céljait és feladatait, a készség- és képességfejlesztés területeit, a továbbhaladás feltételeit. (Ezeket az elemeket a tanmenetjavaslatba beépítve a kézikönyvben is megtalálják a kedves kollégák.) A könyv szemelvényanyaga alapvetően a 20. szá - zadi magyar irodalomból építkezik. Mint már a Bevezetőben is említettem, részletesebb és tema tiku sabb válogatást ad a könyv Ady Endre, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós munkásságából is. De belekóstolunk a világirodalom képviselőinek a munkáiba is. E sokszínű anyag elrendezésében a kronologikus és néhány fejezetnél a tematikus motívumokra épülő fejezetek összeállítása mellett döntöttünk. Ismétlés, ismerkedés A munkafüzetben a tanulókat először a nyarukról, az akkor olvasott művekről, a televízióban megtekinthető kedvenc műsorukról, a kulturális intézményekben tett látogatásukról kérdezzük. A rész címe: Nyári barangolások a kultúra világában. Ezután ismétléssel folytatódik a munkafüzet, amely nemcsak a 7. évfolyam, hanem az elmúlt három év ismereteire épül. Az ismeretek alapos felidézése és a képességek és készségek mérése több okból is szükséges. Segítségükkel tisztázhatjuk, milyen alapokra építünk az 8. évfolyamon, feltárhatjuk a fő hiányosságokat, a típushibákat. Az Irodalom feladatlapokban található Év eleji szövegértés segít a néma, értő olvasás mérésében. A hangos, kifejező olvasás mérését pedig a 6. osztályos könyvhöz készült Kézikönyvben található értékelőlap alapján végezhetjük. A tankönyv és a munkafüzet felépítését, használatát reményeink szerint a tanulók hamar megismerik, a fősáv és az oldalsáv beosztását, gondo latmenetét már bizonyára a korábbi években megismerték! Édes, ékes anyanyelvünk Illyés Gyula, Tolnai Ottó és Krúdy Gyula írásával indul a nagy kalandozás, ezekkel a művekkel szeretnénk tanulóinkat ráhangolni az olvasásra, az irodalmi művek hangulatára. A szemelvények kiválóan alkalmasak a néma, szövegértő és a hangos, kifejező olvasás gyakorlására. Az Irodalom feladatlapokban található Év eleji szövegértés segít a néma, értő olvasás mérésében. Olvasásra és a szövegértés fejlesztésére ajánljuk a kézikönyvben található művet, Móra Ferenc Van-e Petőfi-kultusz? című írása nyomán szerkesztett elbeszélést, A vándorló könyvet. Művészi törekvések a 19. század második és a 20. század első felében 4 Irodalmi barangolásunk során fontos feladatunk, hogy egy-egy korszak műveiben mutassuk meg a közöset, a hasonlót, és ezáltal képet adjunk a korstílusról, a stílus- és művészeti irányzatokról. A Lázadás és formabontás alcímet viselő rövid fejezettel két-három órában foglalkozunk. Rövid betekintést nyerhetnek a tanulók a 19. század második és a 20. század első felének művészetfelfogásába, a századforduló, a megjelenő új művészi törekvések hátterébe. A korszakban megjelenő legfontosabb irányzatok rövid jellemzését is adjuk. Megismerjük a szimbolizmus, az impresszionizmus, a szecesszió és az avantgárd fogalmát, az utóbbi legfontosabb irányzatait. Festmények, képzőművéirodalom 8 kk.indd :21:45

5 szeti alkotások bemutatásával még szemléletesebben megismertethetünk tanulóinkkal egy-egy stílusirányzatot. A fejezetben megismerjük a képverset, ezt az új művészi kifejezési formát és Guillaume Apollinaire A megsebzett galamb és a szökőkút című alkotását. Biztassuk a tanítványainkat, hogy írjanak képverset adott vagy szabadon választott témában. (Az interneten könnyen megtalálhatják a kedves kollégák a következő képverseket, ajánlom ezek megtekintését: Nagy László: Árvácska, Juhász Ferenc: Vers Juhász Balzsamnak). Az embernek, míg csak van ember, megállni nem lehet válogatás a 20. század első felének irodalmából Ady Endre A fejezet anyagával mintegy negyvennégy órában foglalkozunk, ebből Ady Endre munkásságával közel tíz órában. (Az óraszámok megadásában heti 2 órával számolok.) Az első részösszefoglalásig a következő felosztással tervezünk: A Nyugat vonzásában egy folyóirat születése Ady Endre életútja Útmutató kalauz az Ady-versekhez 1. Hitvallás és küldetéstudat Góg és Magóg fia vagyok én Sem utódja, sem boldog őse Kiegészítő anyag: Az Értől az Oceánig 2. Látomásszerű tájversek A magyar Ugaron 3. Élet-halál versek Párisban járt az Ősz 4. Szerelmes versek Lédával a bálban Őrizem a szemed 5. Forradalmi versek Dózsa György unokája Kiegészítő anyag: A Tűz csiholója 6. Magyarság-versek A föl-földobott kő KUCKÓ OLVASSUNK EGYÜTT! Kis Ady-szöveggyűjtemény Részösszefoglalás Számonkérés I. irodalmi dolgozat írása Ady Endre életútjának feldolgozása során lehetőségünk van a hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztésére, valamint a szövegalkotás képességének fejlesztésére a költői életrajzból írt kiselőadások készítésével. Ajánlott tevékenységek az életrajzot megismerő órán: az életút elolvasása, a tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. Az Útmutató-kalauz az Ady-versekhez tankönyvi rész segítséget nyújt tanulóinknak Ady verseinek a csoportosításához, a lírai én fogalmának a megértéséhez. Az ezt követő órákon Ady Endre pályaképével, költői hitvallásával, küldetéstudatával ismerkedünk meg. Fontos feladatunk lesz a tanulókkal megértetni a motívum, a szimbólum költészeti jelenségét és jelentőségét. Felelősségteljes és szép feladatunk a kezdeti lépések megtétele Ady jelképrendszerének a megismertetéséhez. A magyar Ugaron című vers értelmezése során ismertetjük meg tanítványainkat a metonímiával, amelynek megértetéséhez a munkafüzet és a kézikönyv is segítségünkre lehet. A vers elemzése során fordítsunk nagy hangsúlyt a gyerekek történelmi ismereteinek a felelevenítésére, a korabeli Magyarország elmaradottságának a bemutatására! A vers értelmezéséhez szempontsort nyújtanak a munkafüzet feladatai is. A vers zárlatában található kacagó szél szókapcsolat tanári munkám során már sok kérdés megbeszélését tette lehetővé: a) Mit kacag a szél suhanása közben? Goda Imre a következőképpen fogalmaz ta meg a választ: A virágkeresők meddő fáradozását, mert minden igyekezetük bukásra ítélt a magyar Ugaron, e hazában. b) Mit gondolsz, együtt kacag-e a széllel a lírai én? c) Milyen változást hoz a kacagó szél szókapcsolat a vers hangulatában? Válasz: A panasz elégikus hangoltságát iróniába fordítja. d) Milyen költői képre ismersz a szókapcsolatban? 5 irodalom 8 kk.indd :21:45

6 A Párisban járt az Ősz című vers feldolgozása nyomán ismerkednek meg tanítványaink a szinesztéziá val, amelynek teljesebb megismeréséhez a munka füzet és a kézikönyv Ötlettár része nyújt se gítséget. Ajánlott tevékenységek a vers megismerése so rán: a költői szöveg- és képalkotás vizsgálata; a versben megjelenő képek, alakzatok felismerésének, meg nevezésének, szerepének és hangulati hatásának gyakorlása; a versbeli hangulatok (idilli, elé gikus rész) megfigyelése; a stilisztikai eszközök versbeli szerepének felismerése. A Lédával a bálban című vers feldolgozása során az áthajlás szerepét is megismerjük. De persze kiemelt feladatunk a műelemzés képességének fejlesztése és az önkifejezés képességének kiteljesíté - se is. Az első irodalmi dolgozat megírását is Ady Endre költészetéhez kapcsolódva ajánlom: fogalmazás írása két-három oldal terjedelemben Ady Endre költészetének egyik motívumáról. Tanítványaim a szerelem motívumát szokták választani. A Lédával a bálban és az Őrizem a szemed versek elemzése során az összehasonlító verselemzésre is kiváló lehetőségünk nyílik. Ady forradalmi versei kapcsolódnak a Petőfi-hagyományhoz, ezért feleleveníthetjük a romantikus forradalmi látomásköltészet jellemzőit, az elmúlt évben tanult Petőfi-verseket. Feltárhatjuk a biblikus és mitologikus elemeket Ady verseiben éppúgy, mint a költemények tanító célzatú mondanivalóját. A magyarság-versek jellemző darabja, A föl-földobott kő sok kedves kolléga kérésére immár szerepel a tankönyvben. Ady verseinek ebbe a típusába mintegy száz vers tartozik, melyek legfőbb kérdése az, hogy fenn tud-e maradni a nemzetek közötti létharcban a magyar nép. A föl-földobott kő című vers értelmezése során felidézzük Vörösmarty Szózatát, a rendületlen hazaszeretet gondolatát. Móricz Zsigmond Hét krajcár Légy jó mindhalálig KUCKÓ OLVASSUNK EGYÜTT! Árvácska Ady Endre költészete után Móricz Zsigmond életútjával és munkásságával ismerkedünk meg mintegy nyolc órában. Az életút elolvasása, feldolgozása insert módszer segítségével is történhet. Feladatunk a tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése, a jegyzetkészítés mikéntjének fejlesztése tanári irányítással. De ajánlom az életrajzi óra előkészítéséhez, hogy a gyerekek ismerjék meg és olvassák el a Móriczról vagy Móricztól való idézeteket, és azokat párosítsák az életrajz megfelelő eseményeivel, részeivel. Móricz munkásságának megismerése során érdekes kérdés lehet a két pólus elmélete, amelyről Szerb Antal a következőképpen fogalmaz: A kettősség talán már származásával kezdődik: az okos, kiirthatatlan erejű paraszt apa és a finom, nemesi papleány anya fia két különböző örökséget hordoz magában, a magyarságnak mind a két történelmi rétegét, az urat és a parasztságot, és kettejük harca, melynek ő a legnagyobb ábrázolója, saját tudatában mehet sokszor végbe. Móricz Zsigmond Hét krajcár című művét két tanítási órán tervezzük feldolgozni. A mű elemzése során ajánlott tevékenységformák: A novellaszerkezet, az elbeszélői nézőpont értelmezése. A művek által megjelenített konfliktusok, problémák azonosítása, átélése. Az elbeszélő művek önálló olvasása, feldolgozása előre megadott szempontok alapján. A tapasztalatok megbeszélése, vita. A novella elemzését el kell végeznünk a cselekmény és a jelentés szintjén is. Az irodalmi mű sohasem csak történet. Benne az író az életnek egy problémáját, kérdését veti fel, s ad rá ilyen vagy olyan feleletet. Ennek kifejezésére rendeli alá a történetet. (Goda Imre) Kinek jutna eszébe a végén, hogy anekdotát kezdett olvasni a szegénységről? Csak embereket lát: az édesanyát, a kisfiát (aki a novella írójával azonos), az öreg koldust és a könnyesen vidám történetet. a Hét krajcár könnycseppjei alól felkacagó nevetést és a kacagás nyomán kibuggyanó vért. Mosolygó idillt és sötét tragédiát, megrendült lírát és könnyesen mosolygó humort. Együtt, egyszerre láttatni könnyet és mosolyt, tragédiát és idillt, a legnehezebb művészi feladat. (Czine Mihály) A novella elemzéséhez ajánljuk a munkafüzetben található szempontsort is: a) Keletkezési körülményei, az író életútjához kapcsolódó szerepe 6 irodalom 8 kk.indd :21:45

7 Mit gondolsz, milyen hatással volt Móricz írói tevékenységére gyermekkorának szűkös anyagi helyzete? b) A mű témája Nevezd meg a novella témáját! c) A mű címe, annak értelmezése, a cím és a téma összefüggése Mutass rá, milyen viszonyban áll a mű címe a témájával! d) A mű szerkezetének és cselekményének vázlata, alkotóelemei Készítsd el a mű szerkezeti vázlatát! e) Szereplők, jellemek Jellemezd a szereplőket! f) Ábrázolásmód, stílus, hangnem, műfaj Bizonyítsd be a műfaji jellemzők számbavételével, hogy novellát olvastál! g) A saját gondolatok, vélemények megfogalmazása Fogalmazd meg a véleményedet a szövegről! Mi tetszett, mi nem tetszett benne? Mi a véleményed a nyelvezetéről? Melyik rész tetszett a legjobban? Eszedbe jut-e a mű kapcsán valamilyen saját élményed? Olvastál-e már hasonló történetet (akár könyvben, akár újságban vagy az interneten)? h) Értelmezés, az író üzenete Fogalmazd meg egy-két mondatban, ajánlanád-e és ha igen, miért a mű olvasását másoknak! A Légy jó mindhalálig című regény feldolgozására mintegy négy órát terveztünk, de mindenképpen adjunk a regény elolvasása előtt feladatokat a tanulóknak, ilyen például a munkafüzet egyik feladata: A regény elolvasása közben készíts jegyzeteket, olvasónaplót! a) A fejezetekhez kapcsolj néhány pontos vázlatot! b) Készíts listát a fontos eseményekről, helyszínekről, szereplőkről! c) A szereplők jellemzéséhez gyűjts adatokat, pl. jegyezd le a külső és belső tulajdonságaikat, a cselekedeteiket! d) Készíts listát a számodra rokonszenves és ellenszenves szereplőkről! e) Jegyezd le a számodra legérdekesebb nyelvi fordulatokat, tájnyelvi szavakat! Hívjuk fel tanulóink figyelmét arra, hogy a mű cí me eltér az eddig megismert epikai művekétől. Nem megnevező, mint például a János vitéz, a Toldi, a Lúdas Matyi, hanem mondatértékű. A regény értelmezéséhez is segítséget ad bibliai utalásával. Misi édesanyja mondja fiának a címbeli mondatot: Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jelenések könyve 2. 10) A mű feldolgozására szánt órák tervezése: 1. óra Tananyag: A regény műfaja. A regény ideje és tere. Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: A regény önálló elolvasása előtt megfigyelési szempontok, feladatok adása. Jegyzetek készítése csoportban vagy egyénileg. A regény műfaji sajátosságainak felfedezése, megneve zése. A mű feldolgozása tanári irányítással. Műrészletek felolvasása. 2. óra Tananyag: Szereplők, jellemek. Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: A szereplők viselkedésének a megfigyelése. A főszereplő életútjának nyomon követése. A mellékszereplők főhőshöz fűződő viszonyának megítélése. Véleményalkotás a sze replők jel le méről, cselekedetekről, helyzetekről, maga tar tásról. Gyakorlatok a jellemzési eljárásokra, (pl.: be leképzeléses módszerrel, Ki vagyok én? for má ban.) A szereplők tulajdonságainak értékelése. Az érzelmek kifejezésének megfigyelése. Lehetőség szerint a regényből készült film megtekintése óra Tananyag: A regény cselekménye és szerkezete. A helyzet, a helyszín, a szereplők, a cselekményelemek ismerete, az idő- és eseményszerkezet követése. 7 irodalom 8 kk.indd :21:45

8 Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: A regény cselekményének és szerkezetének, valamint motívumainak, azok szerepének megfigyelése változatos munkaformákban. Lényegkiemelés, vázlatkészítés. A regény dramatikus feldolgozása: például egész csoportos improvizáció a pakk felbontásáról. KUCKÓ OLVASSUNK EGYÜTT! Árvácska Összefoglalás Témazáró dolgozat Babits Mihály Curriculum vitae Messze messze Hazám! KUCKÓ OLVASSUNK EGYÜTT! Balázsolás Babits Mihály munkásságával három órán át foglalkozunk. Curriculum vitae írását ajánlatos előzetes olvasásra feladni, melyhez kérdéseket és feladatokat is adhatunk. A Messze messze című vers feldolgozása során feladatunk az impresszionizmus jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban. A Hazám! című vers feldolgozásához ajánlott tevékenységformák: Elemzések a művek retorikai, szövegépítkezési sajátosságainak figyelembevételével. Az ismétlés szerepének felismerése. Az állóképszerűség, a rímelés és a verselési mód felismerésének gyakorlása. KUCKÓ OLVASSUNK EGYÜTT! Balázsolás A korábbi évfolyamokon megismert ún. hagyományos elemzés mellett komplex (többféle szempont együttes alkalmazása) elemzést is végezhetünk. Nem feledve azt, hogy Igazi élményt a vers bontatlanul, szétszedetlenül nyújt. Tartalma és formája együttesen. (Csorba Piroska) A verselemzés másik lényeges szempontja lehet a szubjektivitás, amelyről így ír Weöres Sándor: A jó vers élőlény, akár az alma, ha ránézek, csillogva visszanéz, mást mond az éhesnek s a jóllakottnak és más a fán, a tálon és a szájban, végső tartalma, vagy formája nincs is, csak él és éltet. Vajon mit jelent, nem tudja és nem kérdi. Egy s ezer jelentés ott s akkor fakad belőle, mikor nézik, tapintják, ízlelik. Juhász Gyula Magyar táj, magyar ecsettel. A szonett. Kiegészítő anyag: Milyen volt Tiszai csönd Készség- és képességfejlesztési célok: Képesség az irodalmi alkotás felépítésének, képeinek, nyelvi megformáltságának felismerésére. Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: Gyakorlatok a vers felépítésének, képeinek, nyelvi megformáltságának vizsgálatára. A Milyen volt című vers kiegészítő anyag, de ha lehetőségünk van rá, mindenképpen fedeztessük fel az elégia műfaji jellemzőit, a vers impreszszionista stílusjegyeit, a természeti képek érzéseket, emlékeket felidéző költői technikáját! 1. versszak: A nyári búzamezők a nő hajának szőkeségét 2. versszak: az őszi ég színe Anna szeme kékjét 3. versszak: a tavaszi rét sóhaja a nő hangja selymét idézi fel. Kosztolányi Dezső Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. Ennek mélységes mélyéből buzognak föl az öntudatlan sikolyok, a versek. Itt megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok. Itt a szavakról olyan régi emlékképeim vannak, mint magukról a tárgyakról. Itt a fogalmak s azok jelei végzetesen, elválaszthatatlanul összeolvadnak. (Kosztolányi Dezső) A szegény kisgyermek panaszai (Mint aki a sínek közé esett ; Kip-kop, köveznek ; Mostan színes tintákról álmodom ) A versciklus. 8 irodalom 8 kk.indd :21:46

9 Tisztelgés prózában Petőfi Sándorka Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: Gyakorlatok a különböző idősíkok felismerésére. A versek motívumainak megkeresése és értelmezése. A versek szerkezetének vizsgálata. Tisztelgés prózában Petőfi Sándorka: a novella elolvasása, feldolgozása insert módszer segítségével. A motívum, a cselekmény idejének, helyének felismerése a mozaikokban. A novella nyelvezetének vizsgálata. Tóth Árpád Mi haszna, hogy papírt már jó egypárat beírtam? Bolyongott rajtuk bús kezem. A tollra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok téveteg barázdán hová jutottam? És ki jött velem? Szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. (Tóth Árpád) Körúti hajnal Kiegészítő anyag: Rozskenyér A holdkóros apród története Goda Imre a Körúti hajnal című vers világát elemezve megállapítja, hogy ha a kompozíció felől közelítünk, szinte Petőfi versei mellé állíthatjuk a művet. Logikai rendjében a Nappal lett, indult a józan robot csattanójára kihegyezett a mű. Szimmetrikus kiegyenlítettségűek a szerkezeti szintjei: időszerkezetének három tétele: 1. a vak hajnal képei 2. a kigyúlt Végtelen Fény mámora 3. a nappallal induló józan robot költőietlen perspektívája az érzékterületekre épülő szerkesztési rend: 1. a fényektől 2. a bűvölt utca metaforáján át 3. a hanghatásokig ível képszerkezete: 1. középpontjában a Körút, melyet előbb a Végtelen Fény, később a hangok kavalkádja övez 2. az ember és a munkája uralja a képet 3. közrefogja a vak hajnal üvegszemű, álmos metaforájától a hangulat a Nap munkáslány kezére dobott csókjáig (Goda Imre nyomán) Mutassunk rá a vers impresszionista stílusjegyeire is: a hajnal sajátos fényviszonyaira, a szín- és hanghatásokra, a szinesztéziákra, azok szerepére! Karinthy Frigyes Így írtok ti A paródia. A karikatúra Kiegészítő anyag: Tanár úr kérem A humoreszk Készség- és képességfejlesztési célok, ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. A műelemzés képességének fejlesztése prózai mű vek olvasása során. A humor forrásának megfogalmazása. Az epikus művek elemzésének elmélyítése. A művek közös és önálló olvasása, értelmezése, közös megbeszélése. Krúdy Gyula Szegény ember malaca Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: A novella szerkezetének a vizsgálata a bekezdések szerepének a megfigyelése során. Kifejezések ma gyarázata. Összefoglalás: a fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli, műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. 9 irodalom 8 kk.indd :21:46

10 Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. Témazáró dolgozat Tamási Áron Szép Domokos Anna Kiegészítő anyag: Ábel a rengetegben A Szép Domokos Anna elemzése során készség- és képességfejlesztési célok, ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: Az összehasonlító képesség fejlesztése tematikai, szerkezeti szempontok összevetése során. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. Népmesei jegyek keresése a novellában. A mű kifejezésmódbeli, műfaji jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése. Az Ábel a rengetegben című regény feldolgozásához részletes feladatsort tartalmaz a munkafüzet, mely szinte az olvasónapló szerepét is betölti. Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: Lehetőség szerint a regényből készült film vagy abból részletek megtekintése. A regény szókincsének megfigyelése páros és önálló munkában. A saját és a regény szókincsének összevetése. A regény részleteinek dramatizálása. Páros jelenetek alkotása, amelyben előre meghatározott mondatok hangozhatnak el. József Attila Te jól tudod, a költő sose lódít: az igazat mondd, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. (József Attila) József Attila életútjával és munkásságával közel tíz órában foglalkozunk. (Az óraszámok megadásában heti 2 órával számolok.) A következő felosztással tervezünk: Szeretném, ha vadalmafa lennék! Kiegészítő anyag: Curriculum vitae 1. A lázadó ifjú Tiszta szívvel Helyzetdal (szereplíra). Készség- és képességfejlesztési célok, ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: Képesség az irodalmi alkotás műfajának, balladai vonásainak, ritmusának és rímképletének felismerésére. Gyakorlatok a vers műfajának, balladai vonásainak, ritmusának és rímképletének vizsgálatára. Hívjuk fel tanulóink figyelmét, hogy a versnek a költő sorsában és az irodalmi életben betöltött szerepéről a Curriculum vitae-ből is képet kapunk! A vers megismeréséhez segítséget nyújt a tankönyv és a munkafüzet. A költemény első versszakában a negatív leltár, a hiány bemutatása kap hangsúlyos szerepet, majd a versben a jelen bemutatása után a jövő képeit elemezhetjük. Az utolsó versszakban a tömör, balladaszerű leírás költői eszközeit figyeltethetjük meg. 2. A Mama-versek Anyám, Mama Készség- és képességfejlesztési célok, ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: Gyakorlatok az irodalmi alkotás motívumainak, szervezőelemeinek, költői kifejezőeszközeinek a vizsgálatára. Az anyakép, a gyermekkor kínzó látomása mint meghatározó motívum végigkíséri József Attila életét és költészetét. Idézzük fel az életrajz elemeit, a Curriculum vitae képeit! Mindkét költemény kései sirató, a szeretett mama halála után keletkezett. Kerestessünk a gyermekkorra utaló motívumokat a versekben, magyaráztassuk meg az egyéni és közösségi sors összefonódását, az anyám-mosónőkproletárok összefüggést az Anyám című versben! Vizsgáljuk meg a szóképek és a nyelvi alakzatok versbeli szerepét, hatását is! Hallgassuk meg művészek tolmácsolásában is a verseket! Beszéljük meg, milyen értelmezési, érzelmi többletet adnak ezek az előadások! 10 irodalom 8 kk.indd :21:46

11 3. Szerelmes versek Mikor az uccán átment a kedves Ringató Menedéket keresett. Az elképzelt minta lehetett meg benne, annyi csalódás, keserűség, árvaság után még fokozottabban, s erre a kész helyre tett be most, azonnal engem így szólnak József Attila utolsó szerelmének, Kozmutza Flórának a gondolatai. Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: Mutassunk rá a Mikor az uccán átment a kedves című vers meghitt hangulatára, derűs ábrázolásmódjára! Ismertessük fel a féltés, féltékenység gondolatának a pillanatnyi megjelenését is, majd a harmónia újbóli helyreállását! A Ringató című vers elemzésekor ismertessük fel, hogy a költő tudatosan él a beszédhelyzet és a szavak kétértelműségével. Nem tudjuk pontosan, hogy ki beszél, ki dalol, és azt sem, hogy kihez és kiről szól. Mondják el a gyerekek a véleményüket arról, hogy a költemény gyöngéd hangja mögött szerintük milyen szerelmi érzés rejlik! Fogalmazzák meg érveiket is a véleményük mellett! Végeztessünk gyakorlatokat a ritmus, a hangzás és a játékosság szerepének vizsgálatára az irodalmi alkotásban! 4. Költészet és történelem Levegőt! Már a vers címe is bátor hangot sejtet. Valóban, merész hangú vádbeszéddel ismerkedhetnek meg tanulóink, mely a jogtalanság, az önkény légköre ellen szól. Ismertessük fel a gyerekekkel azt is, hogy a versben többször ismétlődik a gyermek motívum: az első, a hetedik és az utolsó strófában is. Mutassunk rá ezek formájára és szerepére! Vizsgáljuk meg és értelmezzük a címet és az indító kérdést, mely egy végsőkig elkeseredett ember indulatoktól túlfűtött segélykiáltása. Jelöljék be a gyerekek a költemény szerkezeti egységeit, húzzák alá a kulcsszavakat, és készítsenek ezek alapján vázlatot! Fejtsék ki a véleményüket arról, miért beszélhetünk kétféle rendről a költeményben! 5. Lírai számvetés Születésnapomra Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: József Attila költészetéből vett válogatásunkat a halála évében írt játékos önvallomásával zárjuk. Ekkor írt verseinek hangja már egyre komorabb, a Születésnapomra, erre az önmagának ajándékba írt versre mégis a játékos ritmusok, a tündéri kedv és a csúfolódó irónia jellemző. Bizonyítsuk be tanítványainkkal a versből vett idézetekkel ennek a mondatnak az igazságtartalmát! Végeztessünk gyakorlatokat a vers szerkezeti egységeinek, kulcsszavainak, zeneiségét biztosító tényezőinek, hangvételének a felismerésére! Fontos feladatunk a vers írásképének a vizsgálata. Fogalmazzák meg a gyerekek, miről árulkodik a verssorok eltérő hosszúsága! KUCKÓ OLVASSUNK EGYÜTT! Kis József Attila-szöveggyűjtemény Radnóti Miklós Radnóti Miklós életútja Nem tudhatom Tétova óda Razglednicák Kiegészítő anyag: Hetedik ecloga 11 Radnóti Miklós Nem tudhatom című verse a hazaszeretetről szóló vallomás. Ismertessük fel a költemény szerkezeti egységeit a tanulókkal! (Milyen képekkel jelenik meg a gyermekkori, békés haza? Mely nézőpontból látjuk a tájat? Hogyan vezet át az első egység zárósora a következő részbe? Kinek a nézőpontjából készültek a háborús pillanatképek?) Kerestessük meg a tanulókkal a Szózatra utaló sorokat! Vonjunk párhuzamot Vörösmarty Szózata és Radnóti verse között! Gyűjtsenek tanulóink a ma gyar irodalomból ún. hitvalló verseket, prózarészleteket! Rendezzék el az anyagot, adjanak címet az antológiának, és egészítsék ki a gyűjteményt képzőművészeti alkotásokkal is! Kiegészítő anyag a Hetedik ecloga című vers. Radnóti a magyar irodalom legismertebb eklogairodalom 8 kk.indd :21:46

12 szerzője. Megismerkedhetünk a műfaj jellemző vonásaival, feleleveníthetjük a hexameteres versformáról tanultakat. Tétova óda Készség- és képességfejlesztési célok, ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: A hitvesi líra tárgykörébe tartozó költemény már a címében is jelzi, hogy az óda műfaji jellemzőihez kapcsolódik. Feladatunk az óda műfaji jellemzőinek a vizsgálata. Végeztessünk feladatokat annak felismerésére, hogy a vers szerkezete, gondolatai, költői képei, verselése és rímelése milyen szerepet tölt be a versbeli harmónia és nyugalom megteremtésében! A vers egyetlen versfolyam, nincs strófákra tagolva. Bontsuk részekre mégis aszerint, hogy a lírai én munkája és hivatása vagy a családi boldogság áll-e a középpontban! Razglednicák Készség- és képességfejlesztési célok, ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok: A négy darabból álló képeslap a szörnyű menetelésnek a tragikus állomásait örökítette meg. Feladatunk a razglednicákon a reális, az expresszionista és az idillikus vonások megkeresése és felismerése. Az utolsó képeslap eltér az előzőektől, a költő már nem ura teljes egészében erejének. Ismertessük fel tanulóinkkal ennek tartalmi és formai eszközeit! Feladatunk az alliterációk és jelzők hangulati szerepének a bemutatása is. Összefoglalás Témazáró dolgozat Házi dolgozat: II. irodalmi dolgozat írása. Fogalmazás írása két-három oldal terjedelemben önéletrajz témában. Modern idők dráma és film A fejezetben a némafilm mint önálló, a színpadihoz közeli kifejezésforma bemutatásán keresztül közelítjük meg a drámai, színpadi művek feldolgozását. Utóbbihoz kapcsolódóan bemutatjuk egy több különböző műfajban is visszatérő motívum, sablon továbbélését. Ettől a megközelítéstől reméljük, hogy meghozza (vagy ébren tartja) a diákok olvasási kedvét, és lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék, mennyire élő lehet egy 16. századi tragédia világa. Megközelítések, órabeosztás (lehetőségek, pl.) A B C Megközelítés 1 2. óra: a némafilm mint önálló kifejezési forma megismerése Chaplin filmjén keresztül 3 5. óra: a Rómeo és Júlia feldolgozása, a szerelmi alapmotívum továbbélésének bemutatása 6. óra: projektmunka (indítás) vagy projektbemutatók A Rómeo és Júlia feldolgozása, a szerelmi alapmotívum továbbélésének bemutatása más művek drámák, regények, filmek feldolgozásával ( projekt) órában A Rómeo és Júlia feldolgozása önmagában 3 6 órában (mellette differenciált projektmunkával egy másik Shakespearedarab megismerése) Kinek? Olyan csoportok számára, amelyekben a tanulók egy jó része könnyen olvas/ szeret olvasni, és nyitott az újdonságokra, érdekességekre. Olyan csoportoknak, amelyekben többségben vannak a nehezen olvasó, kevéssé motivált diákok. Olyan csoportoknak, amelyekben vannak nehezen olvasó, kevéssé motivált diákok a jól (jobban) olvasók mellett. 12 irodalom 8 kk.indd :21:46

13 Bajusz, kalap, fogaskerék A fejezet (modul) feldolgozásának legfőbb problémája, hogy általában nincs idő alkalom, lehetőség a film órai vetítésére. Emiatt érdemes a feldolgozásban egyes diákok önálló (előzetes) munkájára építeni, illetve felfoghatjuk a feldolgozást magát egyfajta kedvcsinálóként, motiváló bevezetőként. Ehhez kívánunk mintát, ötletet adni a közölt óratervekkel. Óratervek (minták, ötletek) Előzetes feladatok Tankönyv 130. o. 2., 4., 131. o. 5 6., 1. Egy-két héttel korábban adjuk ki a feladatokat érdeklődő, vállalkozó tanulóknak; a későbbiekbe n ők lesznek a csoportos feladatmegoldások során a téma szakértői (ismerői). Kérjük meg őket/biztosítsunk nekik lehetőséget arra, hogy nézzék meg a filmet (közösen vagy egyénileg). Munkaformák: a diákok az ilyen típusú feladatokat szívesen vállalják párokban vagy kisebb csoportokban. Megoldás lehet az egyéni feladatokra épített kooperatív munka, pl. közös filmnézés után (az egyes feladatoknál megadott szempontok felosztása, ezek megbeszélése és az eredmény rögzítése a grafikus szervezők ábra, táblázat segítségével). 1. óra Ráhangolódás: 130. o. 1. (pl. ötletbörze*) Jelentésteremtés: 130. o. 3.: a gyári jelenet megtekintése csoportmunka; az előzetes feladatra felkért tanulók vezetik a csoportok feladatmegoldását, felhasználva munkáikat (módszerek pl. útlevél kettéosztott napló *). Reflektálás: 131. o. 2 3.: előzetes tanulói tevékenységre épített csoportmunka; az előzetes feladatra felkért tanulók a grafikus szervezők segítségével ismertetik előzetes feladataikat, megoldásaikat, irányítják a csoportok feladatmegoldását (módszerek pl. körforgó/ablakok*). Zárás: pl. kilépőkártya csoportonként. Szorgalmi házi feladat: 130. o. 3., más jelenetekkel. 10 perc 15 perc 15 perc 5 perc 2. óra Ráhangolódás: felolvasás a 130. o. 3. megoldásaiból (az előző órai csoportmunka vagy szorgalmi feladat produktumai). Jelentésteremtés: 132. o. 1 3.: választott jelenetek megtekintése, kreatív csoportmunka, bemutatók. Reflektálás: 132. o. 4 5.: projektindítás (módszer pl. ötletbörze kreatív csoportmunka); a folytatása, kifutása lehet pl. projekt megvalósítása az összefoglaló-záró órára (több tanórán keresztül beszámolók, lépések vagy az ottani munka előkészítése). A feldolgozás folytatása (tanórákon kívül): pl. közös filmnézés, megbeszélés a csoporttal, osztállyal tanórán kívüli filmklub keretében, plakát készítése, ajánló írása és bemutatása az osztályban, iskolában (érdeklődő tanulók), iskolai szintű vetítés, egyes diákok vitaindítójával, projektindítás, projektmunka. 10 perc 25 perc 10 perc Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok 130./1. A párhuzam (hasonlat) értelmezése során érdemes szétválasztani, tudatosítani a hasonlat két elemét összekötő képi mozzanatokat (vonulás, tolongás, egyformaság stb.) és a hasonlatban rejlő további asszociációs lehetőségeket (a nagyvárosi emberi élet minősége, terelt, irányított volta, egyformasága, szürkesége stb.). 130./2. Az ábrán megjelölt szempontokat adjuk (előzetes) megfigyelési szempontokként a filmhez tanulópároknak/hármas csoportoknak. Az órán a párok/hármas csoportok maradjanak együtt, válasszanak maguk mellé társakat a 3. feladat megoldásához! Módszer, pl.: az előzetes feladatot nem kapott diákokat megkérjük, készítsenek néhány szempont alapján útlevelet (körözést, adatlapot) a szereplőkről a feladatuk, hogy ehhez kérdezzék ki azokat, akik már látták a teljes filmet. Az útleveleket kitehetik az osztály egyes pontjaira, ahol a többiek még az óra folyamán/végén megnézhetik, 13 irodalom 8 kk.indd :21:46

14 véleményezhetik. (Ötletadó, motiváló lehet, ha a filmből kiemelt jelenetekkel illusztrált munkalapokat adunk ki a feladathoz.) 130./3. A feladat lényege a nézőpontváltó írás gyakorlása (RAFT). A tanulók az ilyen típusú feladatokat szívesebben végzik párban vagy kisebb csoportban az órán, illetve sokszor házi feladatként is. Fontos, hogy írásukról, a szempontoknak való megfelelésről visszajelzést kapjanak. Ez lehet tanári pl. felolvasás után szóban vagy a csoportmunka közben, illetve jöhet a tanulóktól, pl. a munkák kicserélése párok/csoportok között, írásos kommentálás, értékelés. (Az óratervi mintában kooperatív órai csoportmunka, illetve otthoni feladat.) 130./4., 131. o. 5 6., 1. A feladatok célja, hogy a film mint lényegében epikus alkotás első szintű befogadását megkönnyítsék, megalapozzák interpretációját. (Pl. helyszín, környezetrajz, a cselekmény nyomon követése és összefüggéseinek feltárása, jellemformálás.) A feladatok az óratervi mintában a tényleges, órai feldolgozást megelőző feladatokként szerepelnek. A feladatokat végző diákok később meg kell, hogy osszák tudásukat társaikkal. Emiatt különösen fontos a grafikus szervezők használata, illetve a jegyzetek készítése. 131./1 3. A feladatsor a film interpretációját ( értelmezés ) célozza, a címből kiindulva, elsősorban a filmben szatirikusan megjelenő kritika irányából. Ebben az összefüggésben némileg a háttérbe szorul a szerelmi szál, de természetesen erre is érdemes kitérni. A kiindulást az 1. feladatban adott ábra mint grafikus szervező jelenti, erre építhető mint annak továbbgondolása a 2 3. feladat. (Órai munkavégzés esetén pl. csoportmunkával, a témákat megosztva tanulócsoportok között, pl. ablakok módszerrel.) Az óratervi mintában az 1. feladat előzetes feladatként szerepel. A feladatot kidolgozó diák(ok) mint témagazdák vagy szakértők segíthetik a csoportok munkavégzését. A feladatsorhoz kapcsolható az oldalsáv Modern idők?/1 3. feladata. (Előzetes vagy a továbbgondolásra indító otthoni feladat, párok-csoportok.) Ez a megközelítés összekapcsolja a megjelenésében, tempójában régi filmalkotást a tanulókat körülvevő valósággal. ÖTLET A 131. oldalsáv két feladatsorától (Modern idők?/ellenutópiák évszázada) elindítható egy ellenutópia projekt. A projekt összekap - csolható a tankönyv utolsó témakörének 2. fejezetével (Teremtett világok/kétes jövő? Az ellenutópia; oldal), illetve lehetővé teszi a differenciálást, az olvasni szerető, nagyobb ívű társadalmi kérdésekre nyitott tanulóknak többletfeladat megoldását és egyfajta motiváló-irányító szerepbe helyezését. A projekt lépései, kivitelezése A fejezet tárgyalása közben kérjünk meg érdeklődő (l. fentebb) tanulókat, lehetőleg párokban/hármas csoportokban a 131. és oldal szélső sáv feladatainak megoldására. (Egy-egy páros/hármas csoport kapjon egy-egy feladatsort. Kevés vállalkozó esetén nem kell minden feladatsort kiosztani. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a megoldáshoz el kell olvasni egy regényt, illetve meg kell nézni egy filmet Huxley: Szép új világ, Bradbury: Fahrenheit 451, film: Mátrix, de sok érdeklődő esetén megadhatunk további ellenutópiákat is, pl. Orwell: 1984, Burgess: Gépnarancs, filmen Terry Gilliam: Brazil)! Adjunk határidőt a feladatok megoldására, és adjunk lehetőséget órai keretben vagy tanórán kívül, szervezett formában arra, hogy egymással tapasztalatot cseréljenek a párok/csoportok. (Mutassák be egymásnak a megoldásaikat, esetleg egy-két egyszerű kérdésre adjanak választ közösen az ellenutópia műfajával, jellemzőivel a művek hasonlóságaival, különbségeivel kapcsolatban.) Az ellenutópia fejezet feldolgozásakor ezek a diákok (227. oldal 1 4. feladatok) előzetes információkkal bíró szakértőkként, illetve kontrollcsoportként működhetnek közre/kaphatnak önálló feladatot a kooperatív csoportmunkában oldal lapszél 1. A feladat megoldása bizonyára nem kevés meglepetéssel szolgál majd a diákoknak érdekes lehet látni, hogy a már jócskán régi klasszikusként elkönyvelt nyugatosok, Ady, Babits, Kosztolányi, József Attila stb. kortársai voltak Chaplinnek, sőt, vannak közöttük, akik láthatták (volna) a filmet. 14 irodalom 8 kk.indd :21:46

15 Ugyanakkor az is meglepő lehet, hogy jóval későbbi generációk szülöttei (pl. Petri György, Cseh Tamás, Sánta Ferenc, Sütő András stb.), már a mi (akár még a tanulóké is) kortársaink voltak oldal lapszél 2 4. A kutatási feladatokhoz jól használható a nyomtatott lexikonok mellett a Wikipédia (magyar nyelvű) Chaplin-oldala, illetve a művész hivatalos oldala (http://www.charliechaplin.com, angol) oldal lapszél 5. A feladat célja a kreatív írás gyakorlása. Fontos, hogy a szöveg formája és regisztere megfeleljen a műfajnak (beszédhelyzet, közönség...). A feladatot adhatjuk páros, csoportos feladatként. Munkaforma lehet pl. háromlépéses interjú, szerepjáték. A feladathoz jól használhatók az előzőhöz megadott források. Örökzöld témák Olvasat A dráma feldolgozásának alapját a mű szövegének értő olvasása, illetve drámai szerkezetének, a szereplők kapcsolatrendszerének, motivációinak áttekintése jelenti. Ennél a munkafázisnál (is) érdemes figyelembe venni a tanulók felkészültségében, olvasási tempójában, motiváltságában jelentkező különbségeket a csoportokon belül. Erre a csoport összetételétől függően több lehetőséget is kínál a tankönyv és a munkafüzet. Ötletek, lehetőségek az értő, önálló olvasat kialakítására: A) Olyan csoportokban, ahol a többség viszonylag jó, életkorának megfelelő olvasási képességekkel bír, megfelelően feladattudatos, jól kommunikál. A munkafüzet o. feladatainak kidolgozása otthoni, egyéni (páros, kiscsoportos) munkavégzéssel ( olvasónapló ), a dráma előzetes, egyéni (otthoni) olvasása mellett. A feladatok, megoldások áttekintése órán (kooperatív páros, csoportos vagy frontális munka). B) Olyan csoportokban, amelyekben a csoport egy része szívesen olvas, jó, életkorának megfelelő olvasási képességekkel bír, egy másik, számottevő része viszont nehezebben, kevésbé szívesen olvas. A munkafüzet o. feladatainak kidolgozása otthoni, egyéni (páros, kiscsoportos) munkavégzéssel ( olvasónapló ), a dráma elő - zetes, egyéni (otthoni) olvasása mellett önként vállalkozó/kiválasztott és felkért tanulók. A feladatok, megoldások áttekintése órán (kooperatív páros, csoportos vagy frontális munka szakértői csoportok létrehozása azokból a tanulókból, akik előzetesen feladatot vállaltak. Ezzel párhuzamosan szövegolvasás, kifejleti jóslatok alkotása (tankönyvi feladatok, pl. tankönyv fent) azok a tanulók, akik nem vállaltak előzetesen feladatot. (Ők a feldolgozással párhuzamosan olvassák a drámát, illetve annak részleteit az órákon.) Kooperatív csoportmunka a megoldások bemutatása, megbeszélése, újabb feladatok (pl. tankönyv oldal). C) Olyan csoportokban, amelyekben a csoport nagyobb része nehezebben, kevésbé szívesen olvas. Ebben az esetben a diákok a feldolgozással párhuzamosan olvassák a drámát, illetve annak részleteit az órákon. Szövegolvasás, kifejleti jóslatok alkotása (tankönyvi feladatok, pl. tankönyv fent) Kooperatív csoportmunka a megoldások bemutatása, megbeszélése, újabb feladatok (munkaforma pl. vándorló csoportok). Interpretáció A befogadás második lépése a dráma (önálló) interpretációja ( értelmezés ) a megismert szövegre, saját olvasatra építve. Ebben a fázisban nem feltétlenül kell, hogy cél legyen egy a mű egészére kiterjedő értelmezés kialakítása. (Általában véve elegendő a cselekmény, a drámai szerkezet ismeretében, ezek előterében a tankönyvben olvasható részletek interpretációja, illetve azokra mint mozaikkövekre építve egyes, a művön végigvezethető szempontok interpretációja.) Az interpretáció lényeges (talán legfontosabb) része a jelenetek, szituációk átlátása, 15 irodalom 8 kk.indd :21:46

16 az érzelmek, egyéb motiváló tényezők felfedezése. Ehhez szükséges a kapcsolat megteremtése a saját ismeretekkel, világképpel. (Ebben segítséget nyújtanak a tankönyvi o. fő- és részben az oldalsáv feladatai, illetve a B) és C) típusú csoportokban a munkafüzet oldal feladatai, grafikus szervezőkként.) Ötletek, lehetőségek az (önálló) interpretációra. Reflexió A közvetlen olvasatra és az önálló interpretációra épülhet harmadik, immár lezáró fázisként az ezekre történő reflektálás. A reflexió többféle irányt vehet, illetve különböző tartalmakat hozhat létre. Egyik formája lehet az önértelmezés, a mű és a tanulók emberi érzelmekről, viselkedésről, élethelyzetekről alkotott képének összevetése (ehhez alapot adnak pl. a munkafüzet o., a tankönyv o. belső sáv feladatai, illetve a 143. o. szélső sáv feladatai). Egy másik formája a motívum megfigyelése, a mű és a motívum továbbélésének feltérképezése lehet az irodalomban és az irodalom határterületein. (Ehhez pl. a , illetve a 138. o. lapszél feladatai szolgáltatnak anyagot, illetve kiindulási alapot.) A harmadik irány a darab szüzséjének, részleteinek, illetve főmotívumának újraalkotása, aktív újrajátszása lehet (pl. tankönyv 141. o. lapszél feladatai). Óratervek (minták, ötletek) A) Olyan csoportokban, ahol a többség viszonylag jó, életkorának megfelelő olvasási és kommunikációs képességekkel bír. Előzetes feladatok Munkafüzet o. Kérjük meg megfelelő idővel (2-3 héttel a feldolgozás megkezdése előtt) a tanulókat a dráma olvasására. Alakítsunk párokat/háromfős csoportokat, és osszuk szét közöttük a munkafüzet oldal feladatait. (Természetesen nem érdemes mindenáron minden feladatot kiosztani.) Az osztály létszámától függően 1-1 pár/csoport több, 1 3 feladatot is kaphat. Ha a párok/csoportok több feladatot is kapnak, érdemes a feladatokat úgy csoportosítani, hogy a cselekményre ( o.) és a szereplőkre ( o.) vonatkozó feladatok közül egyaránt kapjon minden pár/csoport. Ezután kérjük meg a tanulókat, hogy olvasás közben kiemelten figyeljenek a feladatukra (feladataikra), beszéljék meg a párjukkal/csoportjukkal, és írásban készítsék el a feladatokat. (Érdemes egy olyan határidőt beiktatni kb. 1 héttel a feldolgozás kezdete előtt, amikor be kell mutatniuk, hol tartanak, illetve mondhatjuk azt is, hogy addigra készen kell lenniük, de még utána lesz idő egyeztetni a párjukkal/társaikkal.) 1. óra Ráhangolódás: tanári bevezető érdekességek a drámáról, előadásokról, filmekről/jelenet bemutatása és felismerése (rögtönzött szituációs játék), aktív táblás feladatok; FONTOS: az óra feladatainak, menetének ismertetése. Jelentésteremtés: az információk megosztása kooperatív csoportmunkával mf o. (3 megy, 1 marad, variáció). Alkossunk 4 fős csoportokat úgy, hogy minden csoporttag más felada - tot hozzon kidolgozva, előzményként! A cso porttagok ismertessék a megoldásokat, írásaikat, véleményüket! Mindenki készítsen jegyzeteket (ha van, használja a munkafüzetet)! A csoporttagok kb. 10 perc múlva szóródjanak szét úgy, hogy hárman üljenek át másik asztalokhoz! Nem fontos (nem is megoldható) arra figyelni, hogy olyan diákokkal kerüljenek össze, akik más feladatokat oldottak meg. Ugyanúgy ismertessék, nézzék át a megoldásokat (a csoport igényei szerint, lehetőleg azokat, amelyeknek a megoldása még nem szerepel valakinél, de nézzék meg a többit is). A szóródást kb. 10 perc múlva ismételjük meg! Jelezzük, hogy nem baj, ha nem találkozik mindenki minden feladat megoldásával! A csoportmunka alatt figyeljük, nézzük, hogyan haladnak a tanulók a munkafüzet kitöltésével, illetve jelezzük előre, hogy néhány munkafüzetet át fogunk nézni! 5 perc 30 perc 16 irodalom 8 kk.indd :21:46

17 Reflektálás: frontális munka emeljünk ki és ismertessünk/bocsássunk vitára néhány szellemes vagy éppen vitatható megoldást. Házi feladatként adhatjuk a hiányok pótlását, a munkafüzet feladatainak kiegészítését pl. tanulópárokban. 2. óra Ráhangolódás: pl. szinkronjáték (egykét perces film- vagy színházi jelenet erkély, búcsú, kripta stb. levetítése hang nélkül, megfelelő számú diák rögtönzött alámondásával); szövegfelismerés (ki, mikor, kinek mondta felolvasás/aktív tábla); játék a beszedett feladatokkal (melyik feladat megoldása milyen nézőpontot tükröz, milyen a színvonala, melyik osztálytársad írhatta) értékelés. Jelentésteremtés: csoportmunka, 4 fős csoportokban; feladatok: tk o. alsó 1 4., tk o. 1 4., tk o. 1 4., tk o. 1 5., o A csoportok a teljes kérdéssorokat dolgozzák ki (az osztály/csoport létszámától függően több csoport is dolgozhat egy-egy feladatsoron). Fontos, hogy minden csoport írásos, bemutatható produktumot hozzon létre. (Ahol van ilyen, pl o. 1., 4., használják a grafikus szervezőket; ahol nincs, maguk is készíthetnek ilyet, pl o a cselekmény menetét, lehetséges elágazásait szemléltető ábra.) A csoportoknak ajánlhatunk, illetve megadhatunk a feladatok megoldásához illeszkedő módszereket (ezeket, ha még nem ismerik, érdemes rövid leírással használati utasítással kiadni; pl o. 4. ablakok/körforgó), vagy rájuk bízhatjuk a munkaformát és munkamegosztást. A módszerekről bővebben l. a Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok címs zó alatt. 10 perc 5 perc 25 perc Reflektálás: a megoldások bemutatása, csoportmunkával (a csoportok mozgása, vándorló csoportok, három megy, egy marad) vagy frontális munkával. Az előbbi esetben kb. 5 perces cserékkel és megfelelő útvonalon minden csoport láthat minden típusú megoldást. A frontális munka esetén kiválaszthatunk példaértékű megoldásokat, azokat bemutathatjuk és értékelhetjük. (A többit pl. a szünetekben kiállíthatjuk, vagy a következő óra elején bemutathatjuk.) Érdemes önként vállalkozó tanulóknak szorgalmi házi feladatként vagy kijelölt feladatként kiadni olyan feladatokat, amelyek a következő órai munka alapját adhatják/kiegészíthetik az órai feldolgozást (pl. tk o. lapszél 2., 135. o. lapszél 1 3., 138. o. lapszél 1., 140. o. lapszél 1.). 3. óra Ráhangolódás: pl. az előző órán leírtak valamelyike (a választott reflexiónak megfelelően, gondolatindítóként), illetve az előző órai produktumokból választott részletek, darabok bemutatása (erre akár több időt is szánhatunk). Jelentésteremtés: csoportos vagy frontális munka a reflexió választott irányának megfelelően a tk o. lapszél feladataiból. (Jól használhatók lehetnek a munkafüzet korábban megoldott, illetve az esetleg erre a célra meghagyott feladatai.) A módszerekről bővebben l. a Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok címszó alatt. Reflektálás: A választott témá(k)nak és munkamódszernek megfelelően a produktumok bemutatása, megvitatása/ véleményezése (l. az előző óránál); személyes reflexió (írásban), pl. mf. 90. o. Ha én lennék.... ÖTLET: a tk o. lapszél 1 5. feladatából projektet indíthatunk, amelyből komolyabb produktum is kihozható. 15 perc 5 perc 25 perc 15 perc 17 irodalom 8 kk.indd :21:46

18 B) Olyan csoportokban, amelyekben a csoport egy része szívesen olvas, jó, életkorának megfelelő olvasási képességekkel bír, egy másik, számottevő része viszont nehezebben, kevésbé szívesen olvas. Előzetes feladatok Munkafüzet o. Kérjünk fel önként vállalkozó/választott tanulókat megfelelő idővel (2-3 héttel a feldolgozás megkezdése előtt) a tanulókat a dráma olvasására. A továbbiakban járjunk el úgy, mint az A) típusú feldolgozásnál, azzal a különbséggel, hogy csak a cselekményre vonatkozó feladatokat ( o.) osszuk ki a párok/ csoportok között. (Ha kevés olyan tanuló van a csoportban, aki megfelelően motivált, vállalkozó, egyegy tanuló önállóan is kaphat feladatot.) 1. óra Ráhangolódás: l. az A) típusú feldolgozás 1. óráját. Jelentésteremtés: szakértői csoportok létrehozása kooperatív csoportmunkával (azokból a tanulókból, akik előzetes feladatot vállaltak mf o. hasonlóan az A) típusú feldolgozás 1. órájának azonos részéhez). Ezzel párhuzamosan szövegolvasás, kifejleti jóslatok alkotása és ellenőrzése tk o fent (azok a diákok, akik még nem olvasták a drámát). A módszerekről bővebben l. a Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok címszó alatt. Reflektálás: csoportmunka, kooperáció; tk o lent Alkossunk új csoportokat úgy, hogy minden csoportban legyenek olyan ta nulók, akik már olvasták a drámát, és olyanok is, akik még nem. FON- TOS, hogy a feladatokat úgy adjuk ki, hogy azok, akik már olvasták a művet, ne tudjanak magukban dolgozni/ ne maradhasson rájuk a feladat. (Pl. a feladatok, csoportbeli szerepek elosztása kérdező, válaszadó, jegyző stb., olyan munkamódszerek, amelyeknek a 5 perc 25 perc 20 perc végén egyéni produktumnak kell létrejönnie kettéosztott napló, jegyzőkönyv stb.) A csoportok feladata lehet, hogy készítsenek a cselekmény menetét, lehetséges elágazásait szemléltető ábrát. A módszerekről bővebben l. a Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok címszó alatt. FONTOS: adjuk ki feladatként, hogy akik még nem olvasták, kezdjék meg a dráma olvasását. Érdemes megjelölni helyet, egységet, ameddig a következő órára el kell jutni. 2. óra Ráhangolódás: l. az A) típusú feldolgozás 2. óráját. Jelentésteremtés: kooperatív csoportmunka, szakértői csoportok. Alakítsunk 3-4 fős homogén csoportokat úgy, hogy lehetőleg olyanok kerüljenek egy csoportba, akik korábban előzetes feladatot vállaltak (vagyis már korábban olvasták a teljes drámát, és külön csoportokba szerveződjenek azok, akik csak elkezdték vagy éppen frissen olvasták a drámát az órára. Törekedjünk arra, hogy kb. egyforma számú csoportot alakítsunk a két típusból. Osszunk ki a csoportok között választott feladatokat a tk o., illetve mf o. feladatai közül. Nem fontos, hogy minden feladaton két különböző típusú csoport dolgozzon, de szervezhetjük így is a folyamatot, illetve adhatunk több feladatot is egy-egy csoportnak. (Amennyiben megjelöltünk egy helyet, ameddig el kellett jutni az olvasásban azoknak, akik az előző óra után kezdték el a drámát, figyeljünk arra, hogy a nem egy szövegre vonatkozó feladatok közül olyanokat kapjanak, amelyek zömében az olvasott részekre vonatkoznak.) Kb. 15 perc után keverjük meg a csoportokat; pl. 2-2 tanuló üljön át, vagy 3 megy, 1 marad. Nem baj (sőt!), ha a csoportok nem végeztek a feladataikkal. Az új csoportok tagjai ismertessék és beszéljék meg egymással a megoldásaikat 5 perc 30 perc 18 irodalom 8 kk.indd :21:47

19 mindenki használja a munkafüzetét, illetve a könyv feladatainál a füzetben rögzítse a maga megoldását, és folytassák a feladatok végzését. Amennyiben a csoportok megfelelő tempóban haladnak, illetve nagyjából befejezik a feladataikat, kb. 10 perc után újrakeverhetjük a csoportokat, a korábbi szisztémának megfelelően úgy, hogy olyanok találkozzanak, akik még nem dolgoztak együtt. FONTOS: a csoportmunkának legyenek szöveges/grafikus, értékelhető produktumai. A módszerekről bővebben l. a Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok címszó alatt. Reflektálás: pl. kilépőkártyák, a csoportok/diákok önértékelése, vagy kreatív szövegalkotást igénylő egyéni feladatok (pl. mf. 79. o. 2., 82. o. 2., tk , ) Ha kreatív szövegalkotást igénylő feladatokat adunk ki az óra utolsó fázisában, jó megoldás lehet, ha a diákok pl. párokban kezdik meg a munkát, és otthon egyénileg fejezik be. Ebben az esetben a következő órán a ráhangolódás választott szövegek felolvasása lehet. 3. óra Ráhangolódás: l. az A) típusú feldolgozás 3. óráját, illetve az előző órához fűzött megjegyzést. Jelentésteremtés: a kooperatív csoportmunka folytatása a fennmaradó feladatokkal, kiegészítve a kreatív szövegalkotási feladatokkal (ha a csoport egészében nehezen halad; l. az előző óránál), vagy kooperatív csoportos/frontális munka a reflexió választott irányának megfelelően a tk o. lapszél feladataiból. (Jól használhatók lehetnek a munkafüzet korábban megoldott, illetve az esetleg erre a célra meghagyott feladatai.) A módszerekről bővebben l. a Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok címszó alatt. 10 perc 10 perc 25 perc Reflektálás: a feladatok megoldásainak bemutatása, vagy a reflexió választott témájának és munkamódszerének megfelelően a produktumok bemutatása, megvitatása/véleményezése; személyes reflexió (írásban), pl. mf. 90. Ha én lennék...! ÖTLET: a tk o. lapszél 1 5. feladatából projektet indíthatunk, amelyből komolyabb produktum is kihozható. 10 perc C) Olyan csoportokban, amelyekben a csoport nagyobb része nehezebben, kevésbé szívesen olvas. 1. óra Ráhangolódás: szövegolvasás, filmrészlet, a téma bevezetése. Jelentésteremtés: csoportmunka, szövegolvasás, kifejleti jóslatok alkotása és ellenőrzése tk o fent. Reflektálás: frontális, egyéni vagy páros munka a tk o. belső sávból. Jó megoldás lehet, ha a diákok pl. párokban/kiscsoportokban kezdik meg a munkát, és otthon egyénileg fejezik be. Ebben az esetben a következő órán a ráhangolódás választott megoldások ismertetése lehet. FONTOS: a tanulókat biztassuk a dráma olvasására, esetleg megadhatunk pl. tankönyvi részleteket kötelezően elolvasásra. ÖTLET: érdeklődő tanulókat megkérhetünk a dráma elolvasására ( szakértői csoportok), esetleg jelenetek előadására. A differenciálás egy formája lehet további, személyre szóló munkafüzetbeli feladatok kiadása ( kutatás, projekt ). 2. óra Ráhangolódás: l. az A) típusú feldolgozás 1. óráját, illetve az előző órához fűzött kiegészítést. 10 perc 25 perc 10 perc 10 perc 19 irodalom 8 kk.indd :21:47

20 Jelentésteremtés: frontális, egyéni vagy páros munka a tk o. belső sávból (az előző órán még el nem végzett, illetve be nem fejezett feladatok megoldása). Választott feladatok szövegrészletek olvasásához kapcsolva a mf o. feladataiból (megadott szöveghely, helyek közös/egyéni olvasása után a feladatok részleteinek elvégzése közösen, frontálisan vagy páros/csoportos munkával). A módszerekről bővebben l. a Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok címszó alatt. Reflektálás: részletekhez fűződő kreatív írásmű (fiktív napló, levél, belső monológ, átirat stb.) készítése. (Kiindulást jelenthetnek a tankönyv és a munkafüzet elvégzett feladatai.) Jó megoldás lehet, ha a diákok pl. párokban/kiscsoportokban kezdik meg a munkát, és otthon egyénileg fejezik be. 3. óra Ráhangolódás: l. az A) típusú feldolgozás 1. óráját. Jelentésteremtés: frontális, egyéni vagy páros munka a tk o. belső sávból (az előző órákon még el nem végzett, illetve be nem fejezett feladatok megoldása), illetve választott feladatok a szélső sáv feladataiból. Választott feladatok szövegrészletek olvasásához kapcsolva a mf o. feladataiból (megadott szöveghely, helyek közös/egyéni olvasása után a feladatok egyes részleteinek elvégzése közösen, frontálisan vagy páros/csoportos munkával). A módszerekről bővebben l. a Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok címszó alatt. Reflektálás: ajánló, ismertető, részletekhez fűződő kreatív írásmű (fiktív napló, levél, belső monológ, átirat stb.) készítése. 25 perc 10 perc 10 perc 25 perc 10 perc A csoport haladási tempójának függvényében áttérhetünk a reflexió valamelyik irányára. (L. fentebb.) Jó megoldás lehet, ha a diákok pl. párokban/kiscsoportokban kezdik meg a munkát, és otthon egyénileg fejezik be. A produktumokat felhasználhatjuk az értékeléskor. ÖTLET: A gyengébb olvasási képességű, esetleg kevésbé motivált csoportok esetében is motiváló, sikeres lehet a tk o. szélső sáv 1 3. feladat elvégzése, illetve a tk o. szélső sáv 1 4. feladat vagy ahhoz hasonló kidolgozása, akár projektszerűen, a feldolgozással párhuzamosan. Adott esetben akár ezeket is kiemelhetjük elsődleges feladatként, és ehhez kapcsolhatjuk a drámafeldolgozást. (Ugyanezt megtehetjük a filmfeldolgozások esetében is; pl. a tk o. szélső sáv feladataiból kiindulva.) Feladatok, módszerek, megoldási vázlatok 134. o (fent) A verses, drámai szöveg, különösen az egyébként is nehezen, keveset olvasó diákok számára kimondottan nehezen befogadható. A feladatsor egyfelől a szövegrészletek (prológus, zárszó) feldolgozását segíti (a prológushoz kapcsolódóan az ábrával). Másfelől a cselekmény kivonatának lényegében a drámai szüzsé áttekintése alapot szolgáltat a dráma, illetve a részletek olvasásához. Ebből adódóan egyrészt akkor töltheti be a szerepét, ha a diákok nem önállóan, előre olvassák el a drámát, hanem a feldolgozással párhuzamosan, illetve csak részletek befogadását tűzzük ki célul. Másrészt viszont a feladat megoldásának akkor is lehet tanulsága, ha a diákok önállóan, előre olvassák a drámát. Ebben az esetben a prológus, az előrevetítés fogalmának tartalommal való megtöltése lehet a célja, illetve átvezet a drámai tanulság (szerzői intenció ) megfogalmazásával az interpretáció szintjére. További felismerési lehetőségeket kínál a prológus, mint a szövegtípus egy jellemző példájának feldolgozása hogyan ragadható meg a beszédhelyzet, mi a szöveg funkciója, hogyan tölti be ezt; pl. mit mond el és mit nem. 20 irodalom 8 kk.indd :21:47

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. Új mûvészeti törekvések a 19. század második és a 20. század elsõ felében

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. Új mûvészeti törekvések a 19. század második és a 20. század elsõ felében 8 TANTÁRGYI PROGRAM A tantárgyi program összeállításánál heti, összesen 74 órával számoltunk. A tényleges, pedagógiai programban / helyi tantervben rögzített óraszám ettôl természetesen eltérhet. Ebben

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva 2015. február Módszerekhez kapcsolható grafikai szervezők Halmazábrák (Venn-diagram) Gondolatok összehasonlítására, különbségek

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Kedves Kollégák! Alapelvek

Kedves Kollégák! Alapelvek Kedves Kollégák! A természetismeret kerettantervi követelmények alapján egy olyan szakmai anyag elkészítése volt a célunk, mellyel konkrét segítséget adhatunk Önöknek, amivel színesebbé, élvezhetőbbé tehetik

Részletesebben

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN Készítette: Kántor Judit Mária szaktanár Vasvár, 2010. május 29. ÓRATERV Tantárgy: Történelem Évfolyam:

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A PROJEKT LEÍRÁSA ÓRATERVEZET Időpont: 2010. 01. 27 28. Osztály: 9. h (Szakiskola) Időkeret: 4 óra Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Kompetenciaterület: Szövegértés és szövegalkotás Témakör: Beilleszkedés

Részletesebben