Választási Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választási Szabályzata"

Átírás

1 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Választási Szabályzata 2011.

2 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban: MESZK) Országos Küldöttközgyűlése a november 15-i ülésén, a MESZK Alapszabályának 267.) pontjában foglaltak alapján, figyelemmel az Alapszabály VI. fejezetére elfogadta az alábbi választási szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat): I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1) A Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a MESZK tagjai képviseletei szerveik küldötteit, valamint tisztségviselőiket és az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjait a jogszabályok és az Alapszabály keretei között demokratikusan, egységes és mindenki által megismerhető szabályok szerint válasszák meg. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a helyi küldött-taggyűlések, a területi küldöttgyűlések és az országos küldöttközgyűlés küldötteinek, továbbá a MESZK tisztségviselőinek és az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak megválasztására. 3) A 2) pontban meghatározott személyek megválasztása titkos szavazás útján történik, melynek során a MESZK valamennyi szavazásra jogosult tagjának egy szavazata van, amelyet csak személyesen jogosult leadni. A MESZK tagjainak választhatóságára, a jogszabályokon túl az Alapszabály és a Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 4) A 2) pontban meghatározott személyek megválasztását célzó helyi taggyűlést vagy a képviseleti szerv ülését az összehívásra jogosult szerv, a választás alapjául szolgáló esemény bekövetkeztét követően olyan időpontra köteles összehívni, hogy az Alapszabály és a Szabályzat rendelkezéseit, valamint a szükséges előkészítő tevékenységet figyelembe véve az a legkorábban megtartható legyen. III. A KÉPVISELETI SZERVEK KÜLDÖTTEINEK MEGVÁLASZTÁSA A) A helyi küldött-taggyűlés tagjainak (továbbiakban: helyi küldöttek) megválasztása 5) a) A választás során választási bizottság, jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság működik. A választási bizottság tagjait a taggyűlés választja meg a helyi szervezet tagjai közül 4 éves időtartamra. A választási bizottság mandátuma a bizottság megújítását célzó választás napjáig szól. A jelölőbizottság és a szavazatszámláló bizottság tagjait a választási bizottság nevezi ki a választást megelőző 20. napig a helyi szervezet tagjai közül. A választásban közreműködő bizottságok munkájához szükséges tárgyi feltételeket a területi szervezet köteles biztosítani.

3 b) Az a) pontban meghatározott bizottságoknak nem lehet tagja: a MESZK tisztségviselője ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja a választáson induló jelölt a fentiek közeli hozzátartozója Ha a bizottságok megválasztott tagja vagy annak közeli hozzátartozója jelöltként kíván indulni a képviseleti vagy tisztségviselői választáson, továbbá megszűnik a helyi szervezeti tagsága, ezt köteles azonnal bejelenteni a helyi szervezet elnökének, aki szükség szerint gondoskodik a taggyűlés összehívásáról új bizottsági tag(ok) megválasztása érdekében. 6) A választási bizottság A választási bizottság Elnökből és legalább 2, legfeljebb 7 tagból áll. A bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Döntéseit egyszerű többséggel hozza, melyek ellen fellebbezésnek helye nincs. A választási bizottság feladata: a választói névjegyzék összeállítása, a szavazólapok elkészítése, a választások lebonyolítása és a választásokkal kapcsolatos kifogások elbírálása 7) A jelölőbizottság A jelölőbizottság legalább 3, legfeljebb 8 tagból áll. A jelölőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Döntéseit egyszerű többséggel hozza. A jelölőbizottság feladata: a jelölőlapok elkészítése, a jelölést elfogadó és a felelősségvállalási nyilatkozatok és eljuttatása a választókhoz és a jelölt személyekhez, valamint a kitöltött dokumentumok összegyűjtése, a jelölőívek összeállítása és megküldése a választóbizottságnak, a jelöléssel kapcsolatosan a jelölőbizottságnál benyújtott kifogások továbbítása a választási bizottságnak. 8) A szavazatszámláló bizottság A szavazatszámláló bizottság legalább 3, legfeljebb 8 tagból áll. A szavazatszámláló bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Döntéseit egyszerű többséggel hozza. A szavazatszámláló bizottság feladata: a szavazóurnák előkészítése, lezárása és lepecsételése, a szavazásra jelentkezők választási jogosultságának megállapítása és részükre szavazólapok átadása,

4 a szavazás befejezését követően a szavazóurnák felnyitása, a szavazatok összeszámlálása, a választás eredményének megállapítása és ennek közlése a választási bizottsággal, a szavazatszámláló bizottsághoz érkezett kifogások továbbítása a választási bizottságnak. A választói névjegyzék összeállítása 9) A választói névjegyzékbe a helyi szervezet valamennyi nyilvántartásban szereplő tagját fel kell venni, kivéve azokat, akik az Alapszabály szerint tagsági jogaikat nem gyakorolhatják. A névjegyzékben külön kell feltüntetni azon tagokat, akik jogszabályban, az Alapszabályban vagy a Szabályzatban meghatározott okokból nem választhatóak (csak aktív szavazójoggal rendelkezők). A névjegyzék tartalmazza a tagok nevét és munkahelyét (szakmai tagozati tagság esetén ennek feltüntetését). 10) A választási bizottság az összeállított tagjegyzéket, mint előzetes választói névjegyzéket a választást legalább 20 nappal megelőzően hirdetményként közzéteszi a területi szervezet honlapján, illetve kifüggesztve a területi elnökség irodájában, azzal a felhívással, hogy a kamarai tagok 3 napon belül tehetik meg az jegyzékben foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, kifogásaikat a választási bizottságnál írásban. A hirdetménynek a tagjegyzéken túl tartalmaznia kell a választással összefüggésben a helyi taggyűlés helyét és idejét, az alapszabály szerint megválasztandó helyi küldöttek számát ha a választás kiterjed a területi küldöttekre is; arról való tájékoztatást, hogy a eredményes választás esetén a helyi küldöttek megválasztását követően összeülő küldött-taggyűlés megválasztja a területi küldötteket, valamint a tagozati képviselőket, megjelölve ezek szükséges számát, a helyi (és az előzőek szerint a területi) küldöttek jelölésének módjáról való tájékoztatást, valamint a határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontját. 11) A 10) pontban megjelölt határidő lejártát követő 3 napon belül a választási bizottság az észrevételeket és kifogásokat feldolgozva, illetve elbírálva összeállítja a végleges választói névjegyzéket. Ebbe kérelmükre fel kell venni azokat a kamarai tagokat is, akiket legkésőbb az észrevételezési határidő lejártáig nyilvántartásba vettek vagy feléledt a tagsági jogaik gyakorlására vonatkozó jogosultságuk, valamint törölni kell azokat, akik tagsága vagy a tagsági jogok gyakorlására vonatkozó jogosultságuk ez időpontig szűnt meg. 12) A választási bizottság a végleges választói névjegyzéket legkésőbb a választást megelőző 14. napig közzéteszi a területi szervezet honlapján és kifüggesztve a területi elnökség irodájában, oly módon hogy azon a csak aktív szavazójoggal rendelkezők (akikre nem lehet szavazni és így nem is jelölhetőek) nem szerepelnek. A jelölési eljárás 13) A közzétett választói névjegyzékben szereplő tagok mindegyike jelölhető, azzal, hogy szakmai tagozati képviselőnek csak az adott szakmai tagozat tagját lehet jelölni. 14) A jelölőbizottság gondoskodik arról, hogy a szavazásra jogosultak számára a jelölőlapok, a jelölést elfogadó és a felelősségvállalási nyilatkozatok elérhetőek legyenek.

5 15) A tagok az általuk kitöltött jelölőlapot, valamint jelöltjük jelölést elfogadó és felelősségvállalási nyilatkozatát legkésőbb a választást megelőző 10. napig kell, hogy eljuttassák a jelölőbizottsághoz. Egyetlen tag érvényes jelölése és a megfelelő formában kitöltött nyilatkozat elegendő a jelöltté váláshoz. 16) A jelölőbizottság a beérkezett jelölőlapokat, a jelölést elfogadó és a felelősségvállalási nyilatkozatokat átvizsgálva elkészíti a jelölőlistát és legkésőbb a választást megelőző 8. napig hirdetményként közzéteszi a területi szervezet honlapján, illetve kifüggesztve a területi elnökség irodájában. A választási eljárás 17) A helyi taggyűlésen (választói taggyűlésen) a szavazás feltételeinek biztosításáról, valamint a szavazólapok elkészítéséről a területi szervezet elnöksége támogatásával a választási bizottság gondoskodik. 18) A szavazólap a helyi küldöttnek/tagozati képviselőnek jelöltek névsorát tartalmazza. A szavazólapokon a lista elnevezésén, valamint a hitelesítő aláírásán és a bélyegzőn kívül túl csak a jelöltek neve, a munkahelye (azonos munkahelyen dolgozó azonos nevű jelöltek esetén az előzőeken kívül a munkaköre is), tagozati képviselőjelölt esetén a szakmai tagozat, amelyhez a jelölt tartozik, valamint a nevek melletti jelölőnégyzet szerepelhet, továbbá annak feltüntetése, hogy hány jelöltre lehet szavazni. 19) A választói taggyűlést a helyi szervezet elnöke vagy alelnöke (új helyi szervezet esetén a területi szervezet elnöke vagy megbízottja) nyitja meg, majd a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazás rendjét mindenekelőtt a megválasztandó küldöttek számát -, majd elrendeli a szavazást. A választói taggyűlés határozatképességének megállapítása szempontjából a taggyűlés megnyitásának időpontja az irányadó. 20) A szavazás a szavazásra jogosultak személyi azonosságának és szavazási jogosultságának megállapításával kezdődik. A megállapított szavazói létszám alapján a választási bizottság elnöke vagy tagja ennek megfelelő számú szavazólapot ad át a szavazatszámláló bizottságnak. A szavazatszámláló bizottság a választói névjegyzék aláírása mellett - átadja a szavazásra jogosultnak az előkészített és a választási bizottság elnöke és egy tagja (az elnök akadályoztatása esetén két tagja) által aláírásukkal hitelesített szavazólapot. A szavazólapon fel kell tüntetni valamennyi jelöltet. A helyi küldöttekről és a tagozati képviselőkről két külön szavazólapon kell szavazni. 21) A szavazólapok titkosan történő kitöltéséhez a megfelelő körülményeket (megfelelő számú szavazófülke, más módon elkerített helyiségrész, stb.) biztosítani kell. 22) A szavazó a szavazólapon a szükséges számú, általa választott jelölt/tagozati képviselő neve mellé tett X jelzéssel adja le szavazatát. Érvénytelen a szavazat, ha nem a hitelesített szavazólapon adják le, a szavazólapot áthúzták, egyértelműen nem állapítható meg, hogy ki(k)re adták a szavazatot, a meghatározottnál több jelöltre adtak le szavazatot. A küldöttekre és a tagozati képviselőkre leadott szavazat valamelyikének érvénytelensége nem hat ki a másik szavazatra.

6 Rontott szavazólapot a választó kérésére a szavazatszámláló bizottság kicseréli. A rontott szavazólapot Rontott záradékkal kell ellátni, a bizottság valamelyik tagjának szignálnia kell és a választási jegyzőkönyv mellékleteként kell kezelni. 23) A szavazás befejezése után a szavazatszámláló bizottság először a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat külön-külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja. Ezt követően a szavazatszámláló bizottság az urnákat egy helyiségben összegyűjti, az összes szavazólapot kiszedi, a szavazatokat összeszámlálja. Külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rávezeti, és azt a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjai aláírják. Az érvénytelen szavazólapokat külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja. A szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás érvényességét és eredményességét. Érvényes a választás, ha a választásra jogosult jelenlévők több, mint 50 %- a érvényes szavazatott adott le. Eredményes a választás, ha legalább annyi jelölt kapott támogatást (szavazatot), ahányat az adott képviseleti szervbe delegáltként be kell választani. 24) Megválasztott küldöttnek kell tekinteni azokat a jelölteket, akik a legtöbb szavazatot kapták. Amennyiben az utolsó helyen vagy helyeken szavazategyenlőség alakul ki, az egyenlő szavazatot kapott jelöltek tekintetében új szavazást kell tartani. Ebben az esetben is a legtöbb szavazatot kapott jelölt tekintendő megválasztottnak. Ha az új szavazás sem vezet eredményre az azonos számú szavazatot kapott jelöltek közül sorsolással kell meghatározni, hogy ki tekinthető megválasztott küldöttnek. A választás során szavazatot kapott, de meg nem választott jelölteket pótküldötteknek kell tekinteni. 25) A választási eljárás lefolytatásáról a választási bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít és azt - a választási bizottság tagjaival, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökével és tagjaival együtt - aláírja. A választási jegyzőkönyv tartalmazza a pótküldöttek névsorát is a kapott szavazatok sorrendjében. Ha a pótküldöttek között többen kaptak azonos szavazatot, köztük sorsolással kell eldönteni a kooptálási sorrendet. A jegyzőkönyv és a szavazásban részt vett tagok névjegyzéke a taggyűlési jegyzőkönyv melléklete. A választási jegyzőkönyv aláírását követően a választási bizottság elnöke a kihirdeti a választás eredményét. 26) A választással kapcsolatos kifogásokat a választások után a választási bizottságnál lehet előterjeszteni a választás kihirdetését követő 3 munkanapon belül, amelyet a választási bizottság 8 napon belül bírál el. 27) A választás végleges eredményéről a választási bizottság elnöke tájékoztatja a helyi és a területi elnökséget, egyben a választási dokumentumokat átadja a területi elnökségnek. A szavazólapokat a választás eredményének kihirdetésétől számított 90 napig kell megőrizni, majd ezt követően meg kell semmisíteni. 28) Az eredménytelen vagy érvénytelen választást 15 napon belül meg kell ismételni. Az eredménytelenség miatt megismételt választás során annyi küldöttet kell választani, ahány küldötti hely betöltésére nem került sor a megelőző választás eredményeként. B) A területi küldöttgyűlés tagjainak (továbbiakban: területi küldöttek) megválasztása

7 29) Ha a helyi küldöttek megválasztásával egyidejűleg a területi küldöttek választása is esedékes, célszerű a helyi küldöttválasztó taggyűlést követően nyomban megtartani a területi küldöttek megválasztását célzó küldött-taggyűlést. Ez esetben a helyi küldöttválasztás lebonyolítására irányuló jelölési eljárás kiterjed a területi küldöttek megválasztására is. A jelölési eljárás során külön-külön jelölőlapot (és a hozzátartozó elfogadó nyilatkozatot, valamint felelősségvállalási nyilatkozatot) kell kitölteni a helyi küldöttek és a területi küldöttek vonatkozásában. A jelölőbizottság a fenti két személyi körre vonatkozóan külön-külön jelölési ívet állít össze. 30) A helyi küldött-taggyűlés, mint választási küldött-taggyűlés határozatképességére és eljárási szabályaira az Alapszabály rendelkezései az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy szavazategyenlőség esetén a Szabályzat 24) pontjában foglaltak az irányadóak. 31) Amennyiben a helyi szervezet nem alakít képviseleti szervet (nem választ helyi küldötteket), a területi küldötteket és a tagozati képviselőket a helyi taggyűlés, mint választási gyűlés közvetlenül választja meg. 32) 30) és 31) pontban foglalt esetekben az 5)-29) pontban foglalt rendelkezéseket kell az értelemszerű eltérésekkel alkalmazni. C) Az országos küldöttközgyűlés területi küldöttgyűlés által választott tagjainak (továbbiakban: országos küldöttek) megválasztása 33) Az országos küldöttek megválasztása céljából a MESZK területi szerveinél választási bizottság, jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság működik. A választási bizottság tagjait a területi küldöttgyűlés választja meg a területi szervezet tagjai közül 4 éves időtartamra. A választási bizottság mandátuma a bizottság megújítását célzó választás napjáig szól. A jelölőbizottság és a szavazatszámláló bizottság tagjait a választási bizottság nevezi ki a választást megelőző 20. napig a területi küldöttek közül. A bizottságok létszáma legalább 3, legfeljebb 6 fő. A bizottságok vezetésére, az összeférhetetlenségi szabályokra és a bizottságok feladataira az 5)-8) pont rendelkezései irányadóak azzal az eltéréssel, hogy választói névjegyzéket nem kell készíteni. A jelölési eljárás 34) A jelölőbizottság a jelölőlapokat, a jelölést elfogadó és a felelősségvállalási nyilatkozatokat közvetlenül küldi meg a területi küldötteknek a választás megelőző 15. napig a területi küldöttgyűlés összehívására vonatkozó meghívó mellékleteként. A területi küldöttek a kitöltött jelölőlapokat 3 napon belül küldhetik meg a jelölőbizottságnak. A jelölőbizottság a választást megelőző 8. napig összeállítja és közzéteszi a jelöltek névsorát tartalmazó jelölőívet. A választási eljárás

8 35) A területi küldöttgyűlést, mint választási gyűlést a terület elnök nyitja meg, majd a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazás rendjét mindenekelőtt a megválasztandó országos küldöttek számát -, majd elrendeli a szavazást. 36) A szavazólap az országos küldöttnek jelöltek névsorát tartalmazza. A szavazólapokon a lista elnevezésén, valamint a hitelesítő aláírásán és a bélyegzőn kívül túl csak a jelöltek neve, valamint a nevek melletti jelölőnégyzet szerepelhet, továbbá annak feltüntetése, hogy hány jelöltre lehet szavazni. 37) Az országos küldöttek megválasztására egyebekben a 9)-28) pontokban foglaltakat kell értelemszerű eltérésekkel alkalmazni. D) A Szakmai Tagozatok képviselőinek megválasztása A helyi és területi szakmai tagozati képviselők választásának sajátos szabályai 38) A helyi küldött-taggyűlés (vagy helyi szervezet) szakmai tagozatonként a legtöbb szavazatot kapott jelöltet választja helyi tagozati képviselővé. A területi szervezet illetékességi területén megválasztott, azonos szakmai tagozathoz tartozó tagozati képviselők az utolsó képviselő megválasztást követő 8 napon belül maguk közül, nyílt szavazással megválasztják az adott szakmai tagozat területi képviselőjét az országos szakmai tagozatban. 39) Az Országos Küldöttközgyűlésbe delegált tagozati küldöttek, valamint az országos szakmai tagozatvezetők megválasztása érdekében választási bizottságot, jelölőbizottságot és szavazatszámláló bizottságot kell alakítani. A választási bizottságot a Szakmai Tagozatvezetők Tanácsa választja meg a tagozati képviselők közül 4 éves időtartamra, a jelölőbizottság és a szavazatszámláló bizottság tagjait a választási bizottság nevezi ki a választást megelőző 20. napig a tagozati képviselők közül. 40) Az országos tagozatvezető választás elrendelő döntése alapján a jelölő bizottság a választást megelőző 3 napig eljuttatja a tagozati képviselőkhöz a jelölőlapot, az elfogadó nyilatkozatot és feltünteti a jelölés határidejét, valamint csatolja a jelölhető tagi képviselők jegyzékét. A tagozati képviselők 3 főt jelölhetnek az országos küldöttközgyűlésbe, illetve egy főt országos tagozatvezetői tisztségre. A jelölő bizottság a választást megelőző 8. napig összeállítja és közzéteszi a küldöttekre és az országos tagozatvezetőre vonatkozóan a jelöltek listáját. 41) A választás végeredményéről a választási bizottság elnöke az országos elnökség általános alelnökét tájékoztatja. Egyebekben a helyi és területi szakmai tagozati képviselők választására az rendelkezéseit kell alkalmazni. IV. A kamarai tisztségviselők és ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak és választása 42) A tisztségviselőket és az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjait a 44) pontban foglaltak kivételével a választásukra jogosult kamarai szerv tagjai előzetesen írásban jelölik. A választásban közreműködő jelölőbizottság a választás elrendelésétől számított 3 napon belül értesíti a választásra jogosult kamarai szerv tagjait a választás időpontjáról és felhívja a tagokat a jelölésre a felhíváshoz mellékeli a jelölőlapot, a jelölést elfogadó valamint a felelősségvállalási nyilatkozatot, továbbá feltünteti a jelölés határidejét.

9 43) A választásra jogosult kamarai szerv tagja ugyanarra a tisztségre csak egy személyt jelölhet, testületi tagsági jelölés esetén pedig annyi tagjelöltet, ahány tagot a testületbe kell választani. Az országos és a területi elnökség alelnökeit és titkárait, funkcióikat megjelölve külön-külön kell jelölni. 44) Jelöltlistára kerülés feltétele a jelölés előzetes írásban történt elfogadása. Az elfogadó nyilatkozatot vagy a jelölő tag, vagy közvetlenül a jelölt juttatja el a jelölőbizottsághoz legkésőbb a választást megelőző 10. napig. A jelölést elfogadó tag több tisztségre vagy testületi tagságra vonatkozóan is elfogadhatja a jelölést (többes jelölés); ez esetben az elfogadó nyilatkozatában megjelöli az eredményes választás esetére általa kívánt választási sorrendet (prioritási sorrend). A jelölőbizottság a választást megelőző 8. napig összeállítja és közzéteszi a jelöltek névsorát tartalmazó jelölőívet. 45) Az országos küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők és ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak megválasztása céljából választási bizottságot, jelölőbizottságot és szavazatszámláló bizottságot kell alakítani. Az országos küldöttközgyűlés a Szabályzat elfogadását követően választási bizottságot választ 4 éves időtartamra. A választási bizottság újraválasztására a 34) pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A jelölőbizottság és a szavazatszámláló bizottság tagjait a választási bizottság nevezi ki a választást megelőző 20. napig az országos küldöttek közül. A helyi és a területi szervezetek által megválasztott választási bizottságok hatásköre a képviseleti szervek tagjainak megválasztása mellett kiterjed a tisztségviselők és ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak megválasztására is. 46) A helyi szervezet elnökét és alelnökét(eit) a 39) pontban foglaltaktól eltérően a helyi szervezet tagsága a jelölőbizottság hirdetményi felhívására, a helyi szervezetnek az Alapszabály és Szabályzat rendelkezései alapján választható tagjai közül választja meg. A jelölőlapok, a jelölést elfogadó és felelősségvállalási nyilatkozatok eljuttatására a helyi küldöttek jelölésére vonatkozó szabályok irányadóak. 47) Megválasztottnak az(oka)t a jelölte(ke)t kell tekinteni, aki(k) a legtöbb szavazatot kapta(kapták), és az érvényes szavazatoknak legalább 20 %-át megszerezte(ék). Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani, melyen az azonos szavazatszámmal szavazatot szerzett jelöltek indulhatnak. Abban az esetben, ha a választás során egyetlen jelölt sem éri el a megválasztásához szükséges minimális szavazati hányadot, a választást meg kell ismételni. A megismételt választásban valamennyi jelölt indulhat, aki a megelőző választás során a szavazatok legalább 10%-át megszerezte. Amennyiben a szavazatok 10%-át egyetlen jelölt sem érte el, a négy legtöbb szavazatot megszerző jelölt indulhat a megismételt választáson. A jelen pontban foglaltak alapján megismételt választás a választásra jogosult képviseleti szerv határozatképessége esetén külön meghirdetés nélkül azonnal végrehajtható. 48) Amennyiben egy választáson több tisztségre és/vagy testületi tagságra történik választás és többes jelöltet választanak meg olyan tisztségre/testületi tagságra, amelyet első helyen jelölt meg; a további választásoknál a rá adott szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni. Ha a többes jelöltet olyan tisztségre és/vagy testületi tagságra választanak meg, amelyet a prioritási listán más még napirendre nem került - tisztségre/testületi tagságra választás megelőz, a választási eredményt ideiglenes eredménynek kell tekinteni. Amennyiben prioritási listán előrébb szereplő tisztségre és/vagy testületi tagságra is megválasztják a jelöltet, a korábbi választás ideiglenes eredményét semmisnek kell tekinteni és azt a jelöltet

10 kell megválasztottnak tekinteni aki a második legtöbb érvényes szavazatott, de legalább az érvényes szavazatok 20 %-át kapta. 49) A kamarai tisztségviselők és ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak és választásakor, a IV. fejezetben nem szabályozott esetekben a 9)-28) pontokban foglaltakat kell értelemszerű eltérésekkel alkalmazni. A helyi és a területi szervezeteknél történt választások végleges eredményéről a területi elnökség, az országos szervezetnél vagy képviseleti szerveknél történt választások eredményéről az eljáró választási bizottság a választások végleges eredményének megállapításától számított 3 napon belül tájékoztatja az Országos Elnökséget. V. A pótválasztások szabályai 50) Ha a tisztségviselő, illetőleg ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának megbízatása a mandátumának lejárta előtt megszűnik, pótválasztás útján az Alapszabályban foglaltak szerint új tisztségviselőt (tagot) kell választani. A pótválasztáson megválasztott tisztségviselő (tag) megbízatása addig az időpontig terjed, ameddig a megbízatásukat az általános tisztújítás során elnyert személyek mandátuma szól. A pótválasztásokra egyebekben a IV. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. VI. Záró rendelkezések 51) Jelen Szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba. Rendelkezéseit az 52) pontban foglaltak kivételével - a hatályba lépését követően indult választási eljárásokban kell alkalmazni. 52) A helyi szervezet, a területi szervezet tisztségviselőinek, valamint az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak megválasztása céljából a Szabályzat hatályba lépését követő 15 napon belül a helyi és a területi szervezetnél végrehajtandó választásokkal összefüggésben a területi elnökség helyi és területi szervezetenként választási bizottságot, jelölő bizottságot és szavazatszámláló bizottságot állít fel az érintett szervezetekhez tartozó kamarai tagokból. A bizottságok tagjait a területi elnökség nevezi ki, a bizottságok megbízatása az Alapszabály hatályba lépését követően végrehajtandó általános tisztújítás befejezéséig tart. Jelen pont alá tartozó bizottságok tagjainak kinevezésénél is alkalmazni kell az Alapszabályban és a Szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat. E bizottságok mandátumának megszűnését követően összehívott első helyi szervezeti taggyűlés, illetve területi küldöttgyűlés választja meg a Szabályzat vonatkozó pontjainál meghatározott bizottságokat, első alkalommal a következő tisztújítás időpontjáig terjedő mandátummal.

ORSZÁGOS KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK április 16.

ORSZÁGOS KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK április 16. ORSZÁGOS KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2015. április 16. 1/2015.K. (04.16.) Határozat:Az Országos Küldöttközgyűlés 120 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta az Alapszabály VI.

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

5. A választás menete

5. A választás menete 5. A választás menete Ahhoz, hogy egy szervezetben a választás az Alapszabálynak és a Választási Szabályzatnak megfelelően történjen meg, pontos menetet, ütemtervet kell betartani, követni. Két fontos

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 1998. április 25-én. Hatályba lépett 1998. május 1-jén. Módosítva 2002. május 25-én, 2002. szeptember 6-án, 2002.

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM 1 PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR DÉKÁNI UTASÍTÁS A PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR Kari Tanácsának választási rendje A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2016. OKTÓBER 11. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG DR.

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki.

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki. ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére Tisztelt Kartársak! Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata

Részletesebben

Munkavédelmi képviselő. választási szabályzat. a Kodolányi János Főiskolán

Munkavédelmi képviselő. választási szabályzat. a Kodolányi János Főiskolán Munkavédelmi képviselő választási szabályzat a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2016 Bevezető A munkavédelmi választással kapcsolatos tudnivalók, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvényben

Részletesebben

I. fejezet A választójog

I. fejezet A választójog A FERENCVÁROSI GYEREMEK ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT (FEGYIÖK) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA I. fejezet A választójog 1. A FEGYIÖK választásán választó: minden fiatal, aki a IX. kerületben lakik, vagy IX. kerületi

Részletesebben

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A Mozdonyvezetők Szakszervezetének Alapszabálya szerint a négyévente sorra kerülő tisztújító kongresszus előtt tagcsoporti és területi

Részletesebben

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Az Ipartestület legfőbb Testülete a Küldöttközgyűlés, amely a Küldöttek összességéből áll. Az Ipartestület választott

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Az Egyesület Vezető és szakosztályi tisztségviselőinek, Testületi

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata A kamara küldöttgyûlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lép 2007. december 1-jén. Megjelent a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 2007. novemberi

Részletesebben

A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A VMKIK Alapszabályának 1. számú melléklete A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA I. A kamara választott testületei 1. Küldöttgyűlés 2. Elnökség 3. Ellenőrző Bizottság 4. Etikai

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Választási szabályzat (ajánlás) 2015. Alapszervezeti választások 2015. szeptember 3 - október 31-ig Országos testületek és vezetőik választása A VISZ VI. Kongresszusa

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat 1 Választási Szabályzat A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: kamara ) Országos Küldöttgyűlése alábbi Választási Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat ) fogadta el.

Részletesebben

Demokratikus Koalíció Döntési és választási szabályzat

Demokratikus Koalíció Döntési és választási szabályzat Demokratikus Koalíció Döntési és választási szabályzat I. Rész A politikai, szervezeti és személyi döntéshozatal általános szabályai A döntések meghozatalának rendje 1. Ha a Demokratikus Koalíció (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása A HÖK küldöttgyűlési képviselőinek

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat 1 Választási Szabályzat A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: Kamara ) Országos Küldöttgyűlése alábbi Választási Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat ) fogadja el.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

EVDSZ Választási Szabályzat

EVDSZ Választási Szabályzat EVDSZ VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 1 EVDSZ Választási Szabályzat A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Választási Szabályzatot elfogadta a Szövetségi Vezetőség 2015. szeptember 9-ei ülésén Gyöngyös- Farkasmályon.

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2009. december 12-én, 2012. december 15-én és

Részletesebben

Ideiglenes Választási Szabályzat

Ideiglenes Választási Szabályzat 1 Ideiglenes Választási Szabályzat A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: Kamara ) Országos Küldöttgyűlése a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választási szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara A kamara küldöttgyûlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. Megjelent a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat csak a könyvvizsgálóknak kézbesített 2007.

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Az elektori gyűlésre vonatkozó általános szabályok Testületi tagok megszavazásának rendje I. Szimpátiaszavazás

Az elektori gyűlésre vonatkozó általános szabályok Testületi tagok megszavazásának rendje I. Szimpátiaszavazás A Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések ÜGYRENDJE Az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Kar Választási Szabályzata

Nemzeti Pedagógus Kar Választási Szabályzata Nemzeti Pedagógus Kar Választási Szabályzata A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/G. (1) bekezdése és a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: NPK) Alapszabályának IV. 5.1. pontja alapján

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI SZABÁLYOK. (Az Ügyrend 1.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI SZABÁLYOK. (Az Ügyrend 1. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI SZABÁLYOK (Az Ügyrend. melléklete) 202 A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ÉS A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ELEKTROTECHNIKAI ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZAKCSOPORTJA Ü G Y R E N D verzió: V1.

BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ÉS A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ELEKTROTECHNIKAI ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZAKCSOPORTJA Ü G Y R E N D verzió: V1. BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ÉS A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ELEKTROTECHNIKAI ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZAKCSOPORTJA Ü G Y R E N D 2014 verzió: V1.1 Ezen szakcsoporti ügyrend az alábbi jogszabályok és szabályzatok

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA

5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 1) Az alapszervezet SZMSZ-ében meghatározott testületének - általában a szakszervezeti bizottságnak - a feladata : A VSZ Választási

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A!

Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A! 1. sz. Melléklet A Választási Bizottság hirdetménye Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A! A... üzemi tanácsának és munkavédelmi képviselők megválasztására

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA 2015.

HATÁROZATOK TÁRA 2015. HATÁROZATOK TÁRA 2015. Országos Elnökség által hozott határozatok: Az Országos Elnökség 1/2015. (01.22.) sz. határozata szerint az Országos Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az Országos Elnökség megbízza

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar

SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar 36/2016.(XI.8) sz. Kari Tanácsi határozat A Kari Szenátusi Tagok Választási Rendjéről Szóló Szabályzatról 2016. 1 Tartalomjegyzék Oldalszám: I. Fejezet 1. A választási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A I. A VÁLASZTÁSOK ALAPELVEI

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A I. A VÁLASZTÁSOK ALAPELVEI A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a tisztségviselőinek és testületeinek megválasztására az alábbi Választási Szabályzatot (továbbiakban:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Nemzeti Civil Alapprogram választott testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések

A Nemzeti Civil Alapprogram választott testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések A Nemzeti Civil Alapprogram választott testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések ÜGYRENDJE A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

Kongresszusi szabályzat

Kongresszusi szabályzat 1. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához Kongresszusi szabályzat (elfogadta az MSZP Választmánya 2011. november 26-án) A kongresszus a párt legfelső képviseleti és döntéshozó szerve, amelyet

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2016. december 19. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. előírásai (továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS

MEGHÍVÓ ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 1. sz. melléklet MEGHÍVÓ Tisztelt Munkatársak! A 2004. novemberében választott üzemi tanács megbízatása rövidesen lejár. A három év alatt végzett munkánkról számot kívánunk adni

Részletesebben

Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége SZERVEZETI ÉS MŰKÖRÉSI SZABÁLYZAT

Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége SZERVEZETI ÉS MŰKÖRÉSI SZABÁLYZAT Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége SZERVEZETI ÉS MŰKÖRÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ 1. 1.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

A Fehérvári Civil Tanács tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlés ÜGYRENDJE

A Fehérvári Civil Tanács tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlés ÜGYRENDJE A Fehérvári Civil Tanács választására az NCA-DP-11-B-0025 kiírás keretében kerül sor A Fehérvári Civil Tanács tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlés ÜGYRENDJE Az elektori gyűlést a NCA-DP-11-B-0025

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA MKB-PANNÓNIA EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA KÜLDÖTTVÁLASZTÓ KÖRZETEK, KÜLDÖTTI LÉTSZÁM KIALAKÍTÁSA ÉS KÜLDÖTTVÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSA TÁRGYÁBAN Elfogadta az MKB-Pannónia Egészség-

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi szervezetek részére a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokról KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához a közalkalmazotti tanácsi választásokon

Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához a közalkalmazotti tanácsi választásokon Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához a közalkalmazotti tanácsi választásokon 1. sz. melléklet Meghívó 2. sz. melléklet Tájékoztató a választási bizottság létrehozásáról

Részletesebben

Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához

Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához A mellékelt dokumentum mintáknál abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a munkáltatónál 2012 telén választottak munkavédelmi

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11.

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. Alapszabály módosító javaslatok MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. 10.) A 9.) c. pontjában foglaltakon túlmenően 10.) A 9.) d. pontjában foglaltakon túlmenően 13.) A MESZK a 9.

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2014. ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK Összeállította: Lektorálta: Szerkesztette: Horváth István Bodnár József Szeder Lászlóné KÜT irodavezető

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály módosító javaslatok

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály módosító javaslatok Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály módosító javaslatok 2013 1. 1. 1. (1) A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a Magyarország területén működő, a labdarúgó sportággal foglalkozó országos

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1 A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a tisztségviselőinek és testületeinek megválasztására az alábbi Választási Szabályzatot (továbbiakban: VSZ) hozta

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

2. sz. melléklet. Választási Szabályzat

2. sz. melléklet. Választási Szabályzat 2. sz. melléklet Választási Szabályzat 1. A részönkormányzati választmányi tagok választásának alapelvei (1) A részönkormányzati választmányi tagok választásán egyéni választókerületben az SE HÖK minden

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben