Magyarország közigazgatási helynévkönyve január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013"

Átírás

1 Magyarország közigazgatási helynévkönyve január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2013

2 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 Hungarian Central Statistical Office, 2013 ISSN Felelős szerkesztő Responsible editor: Waffenschmidt Jánosné főosztályvezető head of department További információ Contact person: Nagy Ferenc ndrásné szerkesztő editor (tel: , Internet: (telefon), (fax) Borítóterv Cover design: Nyomdai kivitelezés Printed by: Xerox Magyarország Kft. Táskaszám:

3 TRTLOM ÚTMUTTÓ KÖTET HSZNÁLTÁHOZ... 5 KÓDJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLLÓ DTOK 1. helységek a helység jogállása szerint főváros és a megyék területe, lakónépessége és a lakások települési önkormányzatok főbb adatai Közös önkormányzati hivatalok a székhely jogállása szerint települési nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerint fővárosi kerületek, a megyei jogú városok, a városok területe, lakónépessége és a lakások II. HELYSÉGEK RÉSZLETES DTI Budapest főváros Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye Borsod-baúj-Zemplén megye Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye III. FŐBB TERÜLETSZERVEZÉSI VÁLTOZÁSOK (1990. január 2. és január 1. között) 1. Megyei jogú várossá nyilvánítások Várossá nyilvánítások Községgé alakítások megalakult község neve szerint város, község neve szerint, amelyből a község alakult Helységek megyék közötti átcsatolása Névváltozások z új név szerint korábbi név szerint IV. KSH ÁLTL KIBOCSÁTOTT TELEPÜLÉSZONOSÍTÓ TÖRZSSZÁMOK 1. helységek betűrendes névsorában településazonosító törzsszámok növekvő sorrendjében V. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZTI HIVTLT FENNTRTÓ TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT VI. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZTOK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT VII. STTISZTIKI KISTÉRSÉGEKHEZ TRTOZÓ HELYSÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT VIII. JÁRÁSOKHOZ TRTOZÓ HELYSÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT IX. HELYSÉGEK BETŰRENDES NÉVSOR FÜGGELÉK

4 CONTENTS GUIDNCE FOR THE USERS... 8 CODE LIST I. SUMMRY DT 1. Number of localities by legal status The area of the capital and of the counties, resident population and of dwellings Main data of local municipalities by counties Joint Council Office by legal status of the seat Local nationality governments by nationalities The area of districts of the capital, of the towns with county s rights, resident population and of dwellings II. DETILED DT OF LOCLITIES Budapest Capital Bács-Kiskun county Baranya county Békés county Borsod-baúj-Zemplén county Csongrád county Fejér county Győr-Moson-Sopron county Hajdú-Bihar county Heves county Jász-Nagykun-Szolnok county Komárom-Esztergom county Nógrád county Pest county Somogy county Szabolcs-Szatmár-Bereg county Tolna county Vas county Veszprém county Zala county III. IMPORTNT CHNGES IN REGIONL STRUCTURING (Between 2 January, 1990 and 1 January, 2013) 1. Promotions to the status of towns with county s rights Promotions to the status of towns Formation of villages By the name of the newly formed village By the name of the town or village from which the village was formed nnexations between counties Changes of names By new name By previous name IV. IDENTIFICTION REGISTRY NUMBER OF LOCLITIES ISSUED BY THE CENTRL STTISTICL OFFICE 1. ccording to the alphabetical list of localities ccording to their increasing order of identification registry s V. LIST OF DISTRICT NOTRITIES BY COUNTIES VI. LIST OF LOCL NTIONLITY GOVERNMENTS BY COUNTIES VII. LIST OF LOCLITIES BELONGING TO THE STTISTICL SUBREGIONS BY COUNTIES VIII. LOCLITIES BELONGING TO DISTRICTS BY COUNTIES IX. LPHBETICL LIST OF LOCLITIES PPENDIX

5 ÚTMUTTÓ KÖTET HSZNÁLTÁHOZ Magyarország közigazgatási helynévkönyve korábban Magyar Köztársaság helységnévkönyve (a névváltozást Magyarország alaptörvénye, valamint a statisztikáról szóló évi XLVI. tv. 6. j) ponja indokolja) a Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta évente megjelenő kiadványa, a megyék, a megyei jogú városok, a városok, a fővárosi kerületek, a nagyközségek és a községek hivatalos megnevezését és írásmódját rögzíti, és legfontosabb adatait tartalmazza. helység fogalma a közigazgatási egységet alkotó települést a fővárost, a megyei jogú várost, a várost, a nagyközséget és a községet foglalja magába. helységek közigazgatási beosztása a január 1-jei állapotnak felel meg. Ez alól kivételt képeznek a közös önkormányzati hivatalok, esetükben ez az időpont változó, június 1. és május 31. között van. helységek területnagysága, lakónépessége és lakásainak a január 1-jei időpontra vonatkozik. lakónépesség az adott területen lakóhellyel (állandó bejelentett lakással) bíró és másutt tartózkodási hellyel (ideiglenes bejelentett lakással) nem rendelkező, valamint az adott területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes. közölt népességadatok a október 1-jei népszámlálás bázisán a természetes népmozgalmi (élveszületési, halálozási) statisztika, illetve a belföldi és nemzetközi vándorlás adatainak felhasználásával továbbszámított népességszámok. Lakáson az eredetileg emberi szállás, tartózkodás céljára épített, vagy lakássá átalakított, és jelenleg is lakás céljára alkalmas, meghatározott rendeltetésű (lakó-, főző-, egészségügyi) helyiségek egymással általában műszakilag (építészetileg) is összefüggő egységét értjük. lakások a lakott és a nem lakott lakások mellett azokat az üdülőket is tartalmazza, amelyekben a népszámlálás során legalább egy személyt összeírtunk. lakások a október 1-jei népszámlálás adatainak az évenkénti építés, megszűnés egyenlegével továbbszámított adata ig a saját adatgyűjtésünkből származó, a helységek területnagyságára vonatkozó adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és térinformatikai főosztályával egyeztetve közöltük től az adatgyűjtés megszűnt, azt a Vidékfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe tartozó Földmérési és Távérzékelési Intézettől történő adatátvétel váltotta fel. I. fejezet: Összefoglaló adatok z 1. sz. táblázat a helységek számát mutatja be a helység jogállása főváros, megyei jogú város, város, nagyközség és község szerinti bontásban, megyénként. 2. sz. táblázat a főváros és a megyék területéről, lakónépességéről és a lakások számáról nyújt áttekintést. 3. sz. táblázat első rovatába a települési a fővárosi, a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, a városi, a nagyközségi és a községi önkormányzatok megyénkénti került. következő rovatokban pedig a közös önkormányzati hivatalhoz való tartozás figyelembevételével kialakított számok szerinti bontásban szerepel megyénként a települési önkormányzatok. számok és a szám jelentése a jegyzékben található. 4. sz. táblázat a június 1-jén működő közös önkormányzati hivatalok számát tartalmazza a székhely jogállása szerint. z 5. sz. táblázat a települési nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerinti megoszlását tartalmazza megyénként. 6. sz. táblázat külön csoportosítva azon belül betűrendbe szedve sorolja fel a fővárosi kerületeket, a megyei jogú városokat, majd a városokat, azok területét, lakónépességét és lakásainak számát a január 1-jei időpontra vonatkozóan. sorszámozás az első oszlopban folyamatos, a második oszlopban pedig a helység jogállása szerint 1-gyel kezdődik. megyéket minden táblázatban a tervezési statisztikai régiók szerint csoportosítva soroltuk fel. II. fejezet: helységek részletes adatai E fejezet a helységek statisztikai kistérségi ját és járási ját, a helységek települési önkormányzatának hivatali ját, a közös önkormányzati hivatal székhelyének megnevezését, a helységek területét, a lakónépesség és a lakások számát a fővárosra vonatkozóan kerületenként, egy-egy megyén belül pedig megyei jogú város, város, nagyközség és község bontásban részletezi. Megyén belül a sorszámozás az első oszlopban folyamatos, a második oszlopban a helység jogállása szerint 1-gyel kezdődik, így a helység jogállásán belüli utolsó sorszám megegyezik a megyében lévő megyei jogú város(ok), városok, nagyközségek, illetve községek számával. sorszámok után a helység statisztikai kistérséghez tartozásának ja, a kistérségi következik. Ezt követi a helységek hivatalos megnevezése a helység jogállása szerint csoportosítva, azon belül pedig a helységek neve szerinti betűrendben. települési önkormányzat hivatali ja után a közös önkormányzati hivatal székhelye rovatban a települési önkormányzat hivatali jától függően az alábbi jelzés, bejegyzés lehet: 1 = (a helységben önálló hivatal működik) 5

6 6 2, 3, 4, 5 = Helyben (közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat, amely egyben a hivatal székhelye, vagy önálló polgármesteri hivatalt fenntartó település, amely más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának is helyet biztosít, vagy közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat, amely egyben a hivatal székhelye és más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának is helyet biztosít, vagy közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat, a hivatal székhelye más településen van, a településen állandó vagy ideiglenes kirendeltség működik 6 = annak a helységnek a megnevezése, ahol a közös önkormányzati hivatal székhelye található közös önkormányzati hivatalt fenntartó települések jegyzékét a székhely kiemelésével és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek felsorolásával megyénként csoportosítva az V. fejezet tartalmazza. települési önkormányzatokra vonatkozó információk után a helység főbb adatai területnagyság, lakónépesség és a lakások következnek. III. fejezet: Főbb területszervezési változások Ez a fejezet az január 2. és január 1. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat megyei jogú várossá nyilvánítás, várossá nyilvánítás, községgé alakítás, helységek megyék közötti átcsatolása, névváltozás tartalmazza. z 1. sz. táblázatban a megyei jogú várossá, a 2. sz. táblázatban a várossá nyilvánításokat soroltuk fel. 3. sz. táblázat a községgé alakításokat tartalmazza, első részében a megalakult község nevének betűrendjében, második részében pedig annak a városnak, községnek a neve szerinti betűrendben, amelyből a község alakult. táblázatok második oszlopában szám jelzi a községgé alakítás módját. községgé alakítás módjának i a következők: 1 = községegyesítés megszüntetése 2 = községegyesítés megszüntetése városi cím egyidejű adományozásával 3 = városból történő kiválás az egykori községegyesítés megszüntetésével 4 = városhoz csatolás megszüntetése 5 = városból, illetve községből történő kiválás 4. sz. táblázat a helységek megyék között történt átcsatolását tartalmazza az átcsatolt helység neve szerinti betűrendben, a helység neve után annak a megyének a neve következik, ahonnan, majd annak a megyének a neve, ahová csatolták a helységet. z 5. sz. táblázatban a megyék, városok és községek névváltozásának felsorolása található először az új, majd a korábbi név szerinti betűrendben. Valamennyi táblázat tartalmazza a változásban érintett helységnek a hatálybalépés időpontjában érvényes megyei beosztását, valamint a változás hatálybalépésének időpontját. IV. fejezet: KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámok Központi Statisztikai Hivatal által kibocsátott településazonosító törzsszám a helység egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű egyedi azonosító, amely a helység alakulásától megszűnéséig változatlan, és annak megszűnése után sem használható fel más helység azonosítására. településazonosító törzsszám 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a helységet, 1 pedig az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja. fejezet első része a helységek betűrendjében tartalmazza a településazonosító törzsszámokat. jegyzék a törzsszám helységnév alapján történő keresését teszi lehetővé. fejezet második része a településazonosító törzsszámok növekvő sorrendjével a törzsszám alapján történő visszakeresés célját szolgálja. V. fejezet: közös önkormányzati hivatalt fenntartó települések jegyzéke megyénként Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX törvény 85. (1) szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosság nem haladja meg a kétezer főt. kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. (2) közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosság legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések legalább hét. helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

7 Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni, abból kiválni, önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül lehet. törvény rögzíti, hogy ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást hatvan napon belül nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a kormányhivatal vezetője dönt a hivatali feladatok ellátásnak módjáról, illetve a megállapodás pótlásáról. fejezet megyénként sorolja fel és azon belül 1-gyel kezdve sorszámozza a június 1-jéig megalakult közös önkormányzati hivatalt fenntartó településeket. sorszám után első helyen, vastag betűvel szedett helységnév a közös önkormányzati hivatal székhelye, alatta bekezdéssel felsorolva a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek neve található. jegyzék a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatok főosztályán a megyei kormányhivatalok jelentései alapján nyilvántartott adatok és a települési önkormányzatoktól a Központi Statisztikai Hivatalnak küldött éves jelentések felhasználásával készült. VI. fejezet: települési nemzetiségi önkormányzatok jegyzéke megyénként nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény értelmében az egyes nemzetiségek a községben, városban és a főváros kerületeiben települési, továbbá a megyében és a fővárosban területi nemzetiségi önkormányzatot, valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre. fejezet megyénként azon belül a helységek megnevezése szerinti betűrendben tartalmazza azoknak a helységeknek a felsorolását, amelyekben január 1-jén települési nemzetiségi önkormányzat működik. helység neve alatt a nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerinti felsorolása következik, a nemzetiségek megnevezésének betűrendjében. jegyzék az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi főosztálya megyei kormányhivatalok jelentései alapján nyilvántartott adatok és a települési önkormányzatoktól a Központi Statisztikai Hivatalnak küldött éves jelentések felhasználásával készült. VII. fejezet: statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként kistérség olyan területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. Központi Statisztikai Hivatal a 138 egységből álló statisztikai kistérségi rendszert január 1-jétől vezette be, amit 1997 első felében a megyei önkormányzatokkal és a megyei területfejlesztési tanácsokkal együttműködve a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben felülvizsgált. KSH augusztus 1-jei hatállyal kialakította a 150 kistérségből álló statisztikai kistérségi rendszert. z Országos Területfejlesztési Tanács 2001 decemberében az FVM KSH közös előterjesztése alapján elfogadta a kistérségi rendszer felülvizsgálati programját, amit a népszámlálási eredmények alapján és a területbeosztási rendszerrel szemben megfogalmazott újabb igények vizsgálatával az évi felülvizsgálatnál hosszabb idő alatt lehetett elvégezni. kormány január 1-jétől a kistérségnek mint területi egységnek a területfejlesztés, a közigazgatás és a statisztika jövőbeli igényeihez igazítása, a települési önkormányzatok területi besorolásukra vonatkozó igényeinek figyelembevétele, valamint a kistérségi lehatárolások hosszú távú stabilizálása érdekében, az Európai Unió statisztikai területi egységeire vonatkozó szabályozásra tekintettel, e szabályozás elveit alapul véve 168 kistérséget állapított meg. z Országgyűlés december 14-én fogadta el a évi CXLIX törvényt, mely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosítása. kistérségek 175-re emelkedett. jegyzék megyénként megyén belül a kistérségi ok emelkedő sorrendjében tartalmazza a statisztikai kistérségek ját és nevét, alatta első helyen vastag betűvel szedve a kistérség székhelyét, majd a kistérséghez tartozó helységek betűrend szerinti felsorolását. VIII. fejezet: járásokhoz tartozó helységek jegyzéke megyénként járások kialakításáról és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a helyi államigazgatási rendszer megújításáról a július 7-étől hatályos, évi XCIII. törvény rendelkezik. járási hivatalok feladatait, illetékességi szabályait, szakigazgatási szerveit, szakmai irányításukat, valamint a járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét a 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet szabályozza. Kormányrendelet összesen 198 járás kialakításáról rendelkezik, melyből 23 járás a fővárosban (a kerületeknek megfelelő területi beosztásban) található. jegyzék megyénként megyén belül a járási ok emelkedő sorrendjében tartalmazza a járások ját és nevét, alatta első helyen vastag betűvel szedve a járás székhelyét, majd a járáshoz tartozó helységek betűrend szerinti felsorolását. IX. fejezet: helységek betűrendes névsora Magyarország helységneveinek betűrendes névsorával és a helység megyei beosztásának feltüntetésével kívánjuk segíteni a megyénként közölt adatokban történő keresést. 7

8 GUIDNCE FOR THE USER The Gazetteer of Hungary, previously the Gazetteer of the Republic of Hungary (the change of the name is explained with the Basic Law of Hungary, and Section 6 j) of ct XLVI of 1993 on Statistics) as a yearly publication of the Hungarian Central Statistical Office since 1992 registers the official names and way of writing of the counties, towns with county s rights, towns, districts of the capital city, large villages and villages and and contains their most important data The concept of locality covers all settlements forming a public administration unit: capital (city), towns with county s rights, towns, large villages and villages. The administrative division of the localities corresponds to the state of the 1 st of January n exception is the joint council offices, in their case this date is between the 1 st of January and 31 st of May The area size, resident population and of dwellings correspond to the date of the 1 st of January The resident population figure is the total of people in a given area which have usual residence (registered permanent address) there and have no temporary residence (registered temporary address) elsewhere, and of people having registered temporary residence there. The announced population data on the basis of Population Census of the 1st of October 2011 are the population figures calculated by means of the data of natural vital events (live births, deaths) statistics and internal and international migration. ccording to the concept of the census, the dwelling is a unit of places and rooms of specified functions (living rooms, cooking places, sanitary places etc.), generally connected with each other technically (architecturally), built originally for human accommodation, stay (home) or transformed into dwelling and also suitable for living at present. The of dwellings besides the occupied and not inhabited dwellings includes also the of holiday houses in which at least one person was enumerated during the census. The of dwellings is calculated on the respective data of 1 st of October 2011, and is corrected yearly by the balance of the newly built and liquidated dwellings. Until 2009, data about the size of settlements collected by the HCSO were published by coordinating with the Department of Land dministration and Geoinformation of the Ministry of griculture and Regional Development. In 2010 this data collection ceased to exist and gave place to data takeover from the Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing responsible to the Ministry of National Development. Chapter I: Summary data Table 1 shows the of localities by legal status (formerly: administrative rank) capital, town with count y s rights, town, large village and village by counties. Table 2 summarises the area of the capital and the counties, the resident population and of dwellings by counties. In the first column of Table 3 are the s of local municipalities capital, capital district, town with county s rights, town, large village and village by counties. In the further columns the local municipalities are classified by the codes created according to the belonging to joint council offices. Codes with their meaning are presented in the Code List. Table 4 contains the of joint council officices active on the 1 st of June, 2013 by legal status of the seat. Table 5 contains the distribution of local nationality governments by nationalities and counties. Table 6 lists in separate groups and in alphabetic order the capital districts, towns with county s rights and towns as well as their area, the resident population and of dwellings on the 1 st of January, The ing is continuous in the first column and begins with 1 in the second column by legal status of the locality. In each table containing county data the counties are grouped by statistical regions. 8 Chapter II: Detailed data of localities This chapter sets out the following data: statistical subregion and distript codes of the localities, local government official code of the localities, name of the seat joint council offices, area size of the localities, resident population and of dwellings by capital districts for the capital, and by towns with county s rights, towns, large villages and villages for the counties. Within a county the ing is continuous in the first column, while in the second column it begins with 1 by legal status of the locality. In this way the last within a legal status of the locality is the of towns with county s rights, towns, large villages and villages in a given county. fter the serial s follow the codes of subregion to which the locality belongs. It is followed by the official names of locality by legal status and within that in alphabetical order. fter the office code of the local government, in the column of the seat of joint council office independently from the office code of the local governmen the following codes can be found: 1 = there is an independent mayor s office in the locality)

9 2, 3, 4, 5 = Helyben (In the place) - a local government operating joint council office which is the seat of the office at the same time or a locality operating an independent mayor s office which gives place to the joint council office of other local governments or a local government operating a joint council office which is the seat of the office and gives place to the joint council office of other local governments at the same time or a local government operating a joint council office, the seat of the office is in another locality and there is permanent or temporary branch office operating in the locality) 6 = the name of the locality where the seat of the joint council office is located The list of localities operating joint council office emphasizing the seat and enumerating the localities belonging to the joint council offices is groupped by counties in Chapter V. The information concerning the local governments is followed by the major data of the localities including size of area, of resident population and dwellings. Chapter III: Important changes in regional structuring This chapter contains the major territorial and organisational changes occurred between the 2 nd of January, 1990 and the 1 st of January 2012 such as promotions to the status of towns with county s rights, promotions to status of towns, formation of villages, annexations between counties, changes of names. In Table 1 the localities promoted to towns with county s rights, while in Table 2 the localities promoted to towns are listed. Table 3 contains the formations of villages; in its first part the newly formed villages are listed in alphabetic order, while in the second part those names of town or village are listed also in alphabetic order, of which a given village was formed. In the second column of the tables a code shows the way of formation of village. These codes are the following: 1 = cessation of unification of villages 2 = cessation of unification of villages with conferment of town title 3 = separation from a town with the cessation of former unification of villages 4 = cessation of annexation to a town 5 = separation from a town or village Table 4 contains the annexations of localities between counties by the name of the annexed locality in alphabetic order, and then the name is followed by the name of the counties from where and to where it was annexed. Table 5 is a list of changes of names of counties, towns and villages in alphabetic order. Each table contains the name of the county to which the locality concerned in change belongs and the effective date of the change. Chapter IV: Identification registry of localities issued by the Hungarian Central Statistical Office The identification issued by the Central Statistical Office is a unique, which must not change from the creation to the cessation of a locality and must be given again to any other locality. This consists of 5 digits, of which the first 4 identify the locality and the 5th one is a check digit. The first part of the chapter contains the identifiers in alphabetic order of the localities. It helps in searching the identifier by name of locality. The second part contains the locality names in ascending order of the identifiers and it is used for searching names by identifiers. Chapter V: List of localities operating joint council office by counties ccording to Section 85 (1) of ct CLXXXIX of 2011 on The Local Governments of Hungary, joint council office has to be established by the localities within the district whose administrative area is divided by the administrative area of at least one locality and the of population of the localities is not over two thousand inhabitants. locality of a population over two thousand inhabitants can also belong to a joint council office. (2) The total population of localities belonging to a joint council office is at least two thousand, or the of localities belonging to the joint council office is at least seven. The council of the local government, in order to operate the local government, do the tasks concerning decicision preparation and execution of the affairs within the scoup of the mayor and notary, establishes a mayor s office or a joint council office. The office participates in the work between local governments and cooperates with goverment bodies and authorities. Joining a joint council office and seceding from it can be done only once per a local government period, within 60 days after the general local government elections. The act declares that in case the concerned town or village councils do not make the contract within 60 days, or any of the localities cannot join the joint council office, the head of the government office decides the execution method of office tasks, and the supplement of the contract. 9

10 The chapter enumerates by counties and within county it is ed starting with an 1 the joint council offices established until the 1 st of June, fter the serial on the first place, with bold letters are the name of the locality, the seat of the joint council office, below with a paragraph - are the names of localities belonging to the joint council office. The list was compiled by using data based on the reports of Governmental County Offices and registered in the Department of Local Government ffairs of Ministry of Interior together with the yearly reports of local governments sent to the HCSO. Chapter VI: List of local nationality governments by counties ccording to ct CLXXIX of 2011 on Nationalities Right nationalities have the right to form local nationality governments in villages, towns and in the districts of the capital, moreover they are entitled to form territorial nationality governments in counties and in the capital, as well as to form national nationality governments. The chapter contains by counties and within county in alphabetic order the list of those localities in which there was local nationality government on the 1 st of January Under the name of the locality there is a list of the nationality governments in alphabetic order The list was compiled by using data based on the reports of Governmental County Offices and registered in the Nationality Department of the Ministry of Human Resources together with the yearly reports of local governments sent to the HCSO. Chapter VII: The list of localities belonging to statistical subregions by counties The subregion is the territorial unit of the regional development and statistics serving also as a base for the determination of the competence on rendering the regional administrative duties, services. The Hungarian Central Statistical Office introduced the system consisting of 138 units from the 1 st of January, In the first half of 1997 the Ministry of Environment Protection and Regional Development - in co-operation with the county s governments and the regional development councils of the respective counties had approved the project. With effect from the 1 st of ugust, 1997 it established a new system of statistical subregions, which consists of 150 subregions and is planned. In December 2001 the National Regional Development Council based on a joint proposal of the Ministry of griculture and Urban Development as well as the Central Statistical Office approved the program on the revision of the system of subregions. The execution of the program based on the results of the 2001 population census - has taken into account the new requirements towards the regional system and it could be closed only after a longer period than in the case of the previous one, in The Hungarian Government as from 1 st of January, 2004 by adjusting the subregion as a regional unit from the point of view of the regional development, the administration and future statistical accounting, by taking into account the wishes of the local governing bodies of the settlements related to their subdivision, as well as by taking into account the regulations of the European Union as regards the statistical territorial units, and as such to ensure a relatively long-term stability of the subregional classification defined 168 subregions. On 14th of December, 2010 the Hungarian National ssembly adopted ct CXLIX of 2010 as the modification of ct CVII of 2004 on multipurpose subregional association of local authorities. The of subregions increased to 175. The list contains the names of subregions by counties in ascending order of the codes within a county and then follows there the names of locality belonging to the respective subregion, in alphabetic order. Chapter VIII: The list of localities belonging to districts by counties ct XCIII of 2012, put into force on the 7 th of July, 2012, disposes of the establishment of the districts, the modification of the related laws, the renewal of the local government system The tasks, the competency rules, professional administrative bodies, management as well as the seat and the compentency areas of the district offices are declared in Government Decree 218/2012. (13 th of July). The Government Decree disposes of the establisment of 198 districts from which 23 districts are located in the capital. The list contains by counties within the county in ascending order of the district codes the code and name of districts, below them, on the first place with bold letter the seat of the district and then the alphabetical enumeration of the localities belonging to the district. Chapter IX: lphabetical list of localities The alphabetic list of the localities of Hungary and their belonging to a county help the reader in searching. 10

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 Rejtett lakossági jövedelmek kistérségi szintű becslése Budapest, 2013. április 2 / 36 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan

Részletesebben

Az európai gazdasági környezet

Az európai gazdasági környezet Gazdaság Az európai gazdasági környezet Az új tagállamok növekedési üteme magasabb a régieknél, de Az új tagállamok eredményessége meg sem közelíti a 15-öket Az új tagállamok belépésével Európa gazdasági

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 202-0811, Fax: 316-2706. BUDAPEST 2002. május 31.

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 202-0811, Fax: 316-2706. BUDAPEST 2002. május 31. ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 22-811, Fax: 316-276 A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 21 BUDAPEST 22. május 31. ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007 A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 26 BUDAPEST 27 MAGYAR KÖZÚT ÁLLAMI KÖZÚTKEZELŐ FEJLESZTŐ MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 336-879, Fax: 336-8776

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Diplomamentő program nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre Program kód: 14111 1 Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. DIPLOMAMENTŐ PROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI

Részletesebben

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 145. szám 24797 A nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik Váltó-sáv Alapítvány Budapest, 2012. 1 Tartalomjegyzék Közép-Magyarországi Régió

Részletesebben

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2)

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenését követő második munkanaptól számítva 15 napig lehetséges.

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben