Magyarország közigazgatási helynévkönyve január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013"

Átírás

1 Magyarország közigazgatási helynévkönyve január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2013

2 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 Hungarian Central Statistical Office, 2013 ISSN Felelős szerkesztő Responsible editor: Waffenschmidt Jánosné főosztályvezető head of department További információ Contact person: Nagy Ferenc ndrásné szerkesztő editor (tel: , Internet: (telefon), (fax) Borítóterv Cover design: Nyomdai kivitelezés Printed by: Xerox Magyarország Kft. Táskaszám:

3 TRTLOM ÚTMUTTÓ KÖTET HSZNÁLTÁHOZ... 5 KÓDJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLLÓ DTOK 1. helységek a helység jogállása szerint főváros és a megyék területe, lakónépessége és a lakások települési önkormányzatok főbb adatai Közös önkormányzati hivatalok a székhely jogállása szerint települési nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerint fővárosi kerületek, a megyei jogú városok, a városok területe, lakónépessége és a lakások II. HELYSÉGEK RÉSZLETES DTI Budapest főváros Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye Borsod-baúj-Zemplén megye Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye III. FŐBB TERÜLETSZERVEZÉSI VÁLTOZÁSOK (1990. január 2. és január 1. között) 1. Megyei jogú várossá nyilvánítások Várossá nyilvánítások Községgé alakítások megalakult község neve szerint város, község neve szerint, amelyből a község alakult Helységek megyék közötti átcsatolása Névváltozások z új név szerint korábbi név szerint IV. KSH ÁLTL KIBOCSÁTOTT TELEPÜLÉSZONOSÍTÓ TÖRZSSZÁMOK 1. helységek betűrendes névsorában településazonosító törzsszámok növekvő sorrendjében V. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZTI HIVTLT FENNTRTÓ TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT VI. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZTOK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT VII. STTISZTIKI KISTÉRSÉGEKHEZ TRTOZÓ HELYSÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT VIII. JÁRÁSOKHOZ TRTOZÓ HELYSÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT IX. HELYSÉGEK BETŰRENDES NÉVSOR FÜGGELÉK

4 CONTENTS GUIDNCE FOR THE USERS... 8 CODE LIST I. SUMMRY DT 1. Number of localities by legal status The area of the capital and of the counties, resident population and of dwellings Main data of local municipalities by counties Joint Council Office by legal status of the seat Local nationality governments by nationalities The area of districts of the capital, of the towns with county s rights, resident population and of dwellings II. DETILED DT OF LOCLITIES Budapest Capital Bács-Kiskun county Baranya county Békés county Borsod-baúj-Zemplén county Csongrád county Fejér county Győr-Moson-Sopron county Hajdú-Bihar county Heves county Jász-Nagykun-Szolnok county Komárom-Esztergom county Nógrád county Pest county Somogy county Szabolcs-Szatmár-Bereg county Tolna county Vas county Veszprém county Zala county III. IMPORTNT CHNGES IN REGIONL STRUCTURING (Between 2 January, 1990 and 1 January, 2013) 1. Promotions to the status of towns with county s rights Promotions to the status of towns Formation of villages By the name of the newly formed village By the name of the town or village from which the village was formed nnexations between counties Changes of names By new name By previous name IV. IDENTIFICTION REGISTRY NUMBER OF LOCLITIES ISSUED BY THE CENTRL STTISTICL OFFICE 1. ccording to the alphabetical list of localities ccording to their increasing order of identification registry s V. LIST OF DISTRICT NOTRITIES BY COUNTIES VI. LIST OF LOCL NTIONLITY GOVERNMENTS BY COUNTIES VII. LIST OF LOCLITIES BELONGING TO THE STTISTICL SUBREGIONS BY COUNTIES VIII. LOCLITIES BELONGING TO DISTRICTS BY COUNTIES IX. LPHBETICL LIST OF LOCLITIES PPENDIX

5 ÚTMUTTÓ KÖTET HSZNÁLTÁHOZ Magyarország közigazgatási helynévkönyve korábban Magyar Köztársaság helységnévkönyve (a névváltozást Magyarország alaptörvénye, valamint a statisztikáról szóló évi XLVI. tv. 6. j) ponja indokolja) a Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta évente megjelenő kiadványa, a megyék, a megyei jogú városok, a városok, a fővárosi kerületek, a nagyközségek és a községek hivatalos megnevezését és írásmódját rögzíti, és legfontosabb adatait tartalmazza. helység fogalma a közigazgatási egységet alkotó települést a fővárost, a megyei jogú várost, a várost, a nagyközséget és a községet foglalja magába. helységek közigazgatási beosztása a január 1-jei állapotnak felel meg. Ez alól kivételt képeznek a közös önkormányzati hivatalok, esetükben ez az időpont változó, június 1. és május 31. között van. helységek területnagysága, lakónépessége és lakásainak a január 1-jei időpontra vonatkozik. lakónépesség az adott területen lakóhellyel (állandó bejelentett lakással) bíró és másutt tartózkodási hellyel (ideiglenes bejelentett lakással) nem rendelkező, valamint az adott területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes. közölt népességadatok a október 1-jei népszámlálás bázisán a természetes népmozgalmi (élveszületési, halálozási) statisztika, illetve a belföldi és nemzetközi vándorlás adatainak felhasználásával továbbszámított népességszámok. Lakáson az eredetileg emberi szállás, tartózkodás céljára épített, vagy lakássá átalakított, és jelenleg is lakás céljára alkalmas, meghatározott rendeltetésű (lakó-, főző-, egészségügyi) helyiségek egymással általában műszakilag (építészetileg) is összefüggő egységét értjük. lakások a lakott és a nem lakott lakások mellett azokat az üdülőket is tartalmazza, amelyekben a népszámlálás során legalább egy személyt összeírtunk. lakások a október 1-jei népszámlálás adatainak az évenkénti építés, megszűnés egyenlegével továbbszámított adata ig a saját adatgyűjtésünkből származó, a helységek területnagyságára vonatkozó adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és térinformatikai főosztályával egyeztetve közöltük től az adatgyűjtés megszűnt, azt a Vidékfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe tartozó Földmérési és Távérzékelési Intézettől történő adatátvétel váltotta fel. I. fejezet: Összefoglaló adatok z 1. sz. táblázat a helységek számát mutatja be a helység jogállása főváros, megyei jogú város, város, nagyközség és község szerinti bontásban, megyénként. 2. sz. táblázat a főváros és a megyék területéről, lakónépességéről és a lakások számáról nyújt áttekintést. 3. sz. táblázat első rovatába a települési a fővárosi, a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, a városi, a nagyközségi és a községi önkormányzatok megyénkénti került. következő rovatokban pedig a közös önkormányzati hivatalhoz való tartozás figyelembevételével kialakított számok szerinti bontásban szerepel megyénként a települési önkormányzatok. számok és a szám jelentése a jegyzékben található. 4. sz. táblázat a június 1-jén működő közös önkormányzati hivatalok számát tartalmazza a székhely jogállása szerint. z 5. sz. táblázat a települési nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerinti megoszlását tartalmazza megyénként. 6. sz. táblázat külön csoportosítva azon belül betűrendbe szedve sorolja fel a fővárosi kerületeket, a megyei jogú városokat, majd a városokat, azok területét, lakónépességét és lakásainak számát a január 1-jei időpontra vonatkozóan. sorszámozás az első oszlopban folyamatos, a második oszlopban pedig a helység jogállása szerint 1-gyel kezdődik. megyéket minden táblázatban a tervezési statisztikai régiók szerint csoportosítva soroltuk fel. II. fejezet: helységek részletes adatai E fejezet a helységek statisztikai kistérségi ját és járási ját, a helységek települési önkormányzatának hivatali ját, a közös önkormányzati hivatal székhelyének megnevezését, a helységek területét, a lakónépesség és a lakások számát a fővárosra vonatkozóan kerületenként, egy-egy megyén belül pedig megyei jogú város, város, nagyközség és község bontásban részletezi. Megyén belül a sorszámozás az első oszlopban folyamatos, a második oszlopban a helység jogállása szerint 1-gyel kezdődik, így a helység jogállásán belüli utolsó sorszám megegyezik a megyében lévő megyei jogú város(ok), városok, nagyközségek, illetve községek számával. sorszámok után a helység statisztikai kistérséghez tartozásának ja, a kistérségi következik. Ezt követi a helységek hivatalos megnevezése a helység jogállása szerint csoportosítva, azon belül pedig a helységek neve szerinti betűrendben. települési önkormányzat hivatali ja után a közös önkormányzati hivatal székhelye rovatban a települési önkormányzat hivatali jától függően az alábbi jelzés, bejegyzés lehet: 1 = (a helységben önálló hivatal működik) 5

6 6 2, 3, 4, 5 = Helyben (közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat, amely egyben a hivatal székhelye, vagy önálló polgármesteri hivatalt fenntartó település, amely más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának is helyet biztosít, vagy közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat, amely egyben a hivatal székhelye és más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának is helyet biztosít, vagy közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat, a hivatal székhelye más településen van, a településen állandó vagy ideiglenes kirendeltség működik 6 = annak a helységnek a megnevezése, ahol a közös önkormányzati hivatal székhelye található közös önkormányzati hivatalt fenntartó települések jegyzékét a székhely kiemelésével és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek felsorolásával megyénként csoportosítva az V. fejezet tartalmazza. települési önkormányzatokra vonatkozó információk után a helység főbb adatai területnagyság, lakónépesség és a lakások következnek. III. fejezet: Főbb területszervezési változások Ez a fejezet az január 2. és január 1. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat megyei jogú várossá nyilvánítás, várossá nyilvánítás, községgé alakítás, helységek megyék közötti átcsatolása, névváltozás tartalmazza. z 1. sz. táblázatban a megyei jogú várossá, a 2. sz. táblázatban a várossá nyilvánításokat soroltuk fel. 3. sz. táblázat a községgé alakításokat tartalmazza, első részében a megalakult község nevének betűrendjében, második részében pedig annak a városnak, községnek a neve szerinti betűrendben, amelyből a község alakult. táblázatok második oszlopában szám jelzi a községgé alakítás módját. községgé alakítás módjának i a következők: 1 = községegyesítés megszüntetése 2 = községegyesítés megszüntetése városi cím egyidejű adományozásával 3 = városból történő kiválás az egykori községegyesítés megszüntetésével 4 = városhoz csatolás megszüntetése 5 = városból, illetve községből történő kiválás 4. sz. táblázat a helységek megyék között történt átcsatolását tartalmazza az átcsatolt helység neve szerinti betűrendben, a helység neve után annak a megyének a neve következik, ahonnan, majd annak a megyének a neve, ahová csatolták a helységet. z 5. sz. táblázatban a megyék, városok és községek névváltozásának felsorolása található először az új, majd a korábbi név szerinti betűrendben. Valamennyi táblázat tartalmazza a változásban érintett helységnek a hatálybalépés időpontjában érvényes megyei beosztását, valamint a változás hatálybalépésének időpontját. IV. fejezet: KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámok Központi Statisztikai Hivatal által kibocsátott településazonosító törzsszám a helység egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű egyedi azonosító, amely a helység alakulásától megszűnéséig változatlan, és annak megszűnése után sem használható fel más helység azonosítására. településazonosító törzsszám 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a helységet, 1 pedig az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja. fejezet első része a helységek betűrendjében tartalmazza a településazonosító törzsszámokat. jegyzék a törzsszám helységnév alapján történő keresését teszi lehetővé. fejezet második része a településazonosító törzsszámok növekvő sorrendjével a törzsszám alapján történő visszakeresés célját szolgálja. V. fejezet: közös önkormányzati hivatalt fenntartó települések jegyzéke megyénként Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX törvény 85. (1) szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosság nem haladja meg a kétezer főt. kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. (2) közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosság legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések legalább hét. helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

7 Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni, abból kiválni, önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül lehet. törvény rögzíti, hogy ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást hatvan napon belül nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a kormányhivatal vezetője dönt a hivatali feladatok ellátásnak módjáról, illetve a megállapodás pótlásáról. fejezet megyénként sorolja fel és azon belül 1-gyel kezdve sorszámozza a június 1-jéig megalakult közös önkormányzati hivatalt fenntartó településeket. sorszám után első helyen, vastag betűvel szedett helységnév a közös önkormányzati hivatal székhelye, alatta bekezdéssel felsorolva a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek neve található. jegyzék a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatok főosztályán a megyei kormányhivatalok jelentései alapján nyilvántartott adatok és a települési önkormányzatoktól a Központi Statisztikai Hivatalnak küldött éves jelentések felhasználásával készült. VI. fejezet: települési nemzetiségi önkormányzatok jegyzéke megyénként nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény értelmében az egyes nemzetiségek a községben, városban és a főváros kerületeiben települési, továbbá a megyében és a fővárosban területi nemzetiségi önkormányzatot, valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre. fejezet megyénként azon belül a helységek megnevezése szerinti betűrendben tartalmazza azoknak a helységeknek a felsorolását, amelyekben január 1-jén települési nemzetiségi önkormányzat működik. helység neve alatt a nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerinti felsorolása következik, a nemzetiségek megnevezésének betűrendjében. jegyzék az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi főosztálya megyei kormányhivatalok jelentései alapján nyilvántartott adatok és a települési önkormányzatoktól a Központi Statisztikai Hivatalnak küldött éves jelentések felhasználásával készült. VII. fejezet: statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként kistérség olyan területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. Központi Statisztikai Hivatal a 138 egységből álló statisztikai kistérségi rendszert január 1-jétől vezette be, amit 1997 első felében a megyei önkormányzatokkal és a megyei területfejlesztési tanácsokkal együttműködve a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben felülvizsgált. KSH augusztus 1-jei hatállyal kialakította a 150 kistérségből álló statisztikai kistérségi rendszert. z Országos Területfejlesztési Tanács 2001 decemberében az FVM KSH közös előterjesztése alapján elfogadta a kistérségi rendszer felülvizsgálati programját, amit a népszámlálási eredmények alapján és a területbeosztási rendszerrel szemben megfogalmazott újabb igények vizsgálatával az évi felülvizsgálatnál hosszabb idő alatt lehetett elvégezni. kormány január 1-jétől a kistérségnek mint területi egységnek a területfejlesztés, a közigazgatás és a statisztika jövőbeli igényeihez igazítása, a települési önkormányzatok területi besorolásukra vonatkozó igényeinek figyelembevétele, valamint a kistérségi lehatárolások hosszú távú stabilizálása érdekében, az Európai Unió statisztikai területi egységeire vonatkozó szabályozásra tekintettel, e szabályozás elveit alapul véve 168 kistérséget állapított meg. z Országgyűlés december 14-én fogadta el a évi CXLIX törvényt, mely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosítása. kistérségek 175-re emelkedett. jegyzék megyénként megyén belül a kistérségi ok emelkedő sorrendjében tartalmazza a statisztikai kistérségek ját és nevét, alatta első helyen vastag betűvel szedve a kistérség székhelyét, majd a kistérséghez tartozó helységek betűrend szerinti felsorolását. VIII. fejezet: járásokhoz tartozó helységek jegyzéke megyénként járások kialakításáról és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a helyi államigazgatási rendszer megújításáról a július 7-étől hatályos, évi XCIII. törvény rendelkezik. járási hivatalok feladatait, illetékességi szabályait, szakigazgatási szerveit, szakmai irányításukat, valamint a járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét a 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet szabályozza. Kormányrendelet összesen 198 járás kialakításáról rendelkezik, melyből 23 járás a fővárosban (a kerületeknek megfelelő területi beosztásban) található. jegyzék megyénként megyén belül a járási ok emelkedő sorrendjében tartalmazza a járások ját és nevét, alatta első helyen vastag betűvel szedve a járás székhelyét, majd a járáshoz tartozó helységek betűrend szerinti felsorolását. IX. fejezet: helységek betűrendes névsora Magyarország helységneveinek betűrendes névsorával és a helység megyei beosztásának feltüntetésével kívánjuk segíteni a megyénként közölt adatokban történő keresést. 7

8 GUIDNCE FOR THE USER The Gazetteer of Hungary, previously the Gazetteer of the Republic of Hungary (the change of the name is explained with the Basic Law of Hungary, and Section 6 j) of ct XLVI of 1993 on Statistics) as a yearly publication of the Hungarian Central Statistical Office since 1992 registers the official names and way of writing of the counties, towns with county s rights, towns, districts of the capital city, large villages and villages and and contains their most important data The concept of locality covers all settlements forming a public administration unit: capital (city), towns with county s rights, towns, large villages and villages. The administrative division of the localities corresponds to the state of the 1 st of January n exception is the joint council offices, in their case this date is between the 1 st of January and 31 st of May The area size, resident population and of dwellings correspond to the date of the 1 st of January The resident population figure is the total of people in a given area which have usual residence (registered permanent address) there and have no temporary residence (registered temporary address) elsewhere, and of people having registered temporary residence there. The announced population data on the basis of Population Census of the 1st of October 2011 are the population figures calculated by means of the data of natural vital events (live births, deaths) statistics and internal and international migration. ccording to the concept of the census, the dwelling is a unit of places and rooms of specified functions (living rooms, cooking places, sanitary places etc.), generally connected with each other technically (architecturally), built originally for human accommodation, stay (home) or transformed into dwelling and also suitable for living at present. The of dwellings besides the occupied and not inhabited dwellings includes also the of holiday houses in which at least one person was enumerated during the census. The of dwellings is calculated on the respective data of 1 st of October 2011, and is corrected yearly by the balance of the newly built and liquidated dwellings. Until 2009, data about the size of settlements collected by the HCSO were published by coordinating with the Department of Land dministration and Geoinformation of the Ministry of griculture and Regional Development. In 2010 this data collection ceased to exist and gave place to data takeover from the Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing responsible to the Ministry of National Development. Chapter I: Summary data Table 1 shows the of localities by legal status (formerly: administrative rank) capital, town with count y s rights, town, large village and village by counties. Table 2 summarises the area of the capital and the counties, the resident population and of dwellings by counties. In the first column of Table 3 are the s of local municipalities capital, capital district, town with county s rights, town, large village and village by counties. In the further columns the local municipalities are classified by the codes created according to the belonging to joint council offices. Codes with their meaning are presented in the Code List. Table 4 contains the of joint council officices active on the 1 st of June, 2013 by legal status of the seat. Table 5 contains the distribution of local nationality governments by nationalities and counties. Table 6 lists in separate groups and in alphabetic order the capital districts, towns with county s rights and towns as well as their area, the resident population and of dwellings on the 1 st of January, The ing is continuous in the first column and begins with 1 in the second column by legal status of the locality. In each table containing county data the counties are grouped by statistical regions. 8 Chapter II: Detailed data of localities This chapter sets out the following data: statistical subregion and distript codes of the localities, local government official code of the localities, name of the seat joint council offices, area size of the localities, resident population and of dwellings by capital districts for the capital, and by towns with county s rights, towns, large villages and villages for the counties. Within a county the ing is continuous in the first column, while in the second column it begins with 1 by legal status of the locality. In this way the last within a legal status of the locality is the of towns with county s rights, towns, large villages and villages in a given county. fter the serial s follow the codes of subregion to which the locality belongs. It is followed by the official names of locality by legal status and within that in alphabetical order. fter the office code of the local government, in the column of the seat of joint council office independently from the office code of the local governmen the following codes can be found: 1 = there is an independent mayor s office in the locality)

9 2, 3, 4, 5 = Helyben (In the place) - a local government operating joint council office which is the seat of the office at the same time or a locality operating an independent mayor s office which gives place to the joint council office of other local governments or a local government operating a joint council office which is the seat of the office and gives place to the joint council office of other local governments at the same time or a local government operating a joint council office, the seat of the office is in another locality and there is permanent or temporary branch office operating in the locality) 6 = the name of the locality where the seat of the joint council office is located The list of localities operating joint council office emphasizing the seat and enumerating the localities belonging to the joint council offices is groupped by counties in Chapter V. The information concerning the local governments is followed by the major data of the localities including size of area, of resident population and dwellings. Chapter III: Important changes in regional structuring This chapter contains the major territorial and organisational changes occurred between the 2 nd of January, 1990 and the 1 st of January 2012 such as promotions to the status of towns with county s rights, promotions to status of towns, formation of villages, annexations between counties, changes of names. In Table 1 the localities promoted to towns with county s rights, while in Table 2 the localities promoted to towns are listed. Table 3 contains the formations of villages; in its first part the newly formed villages are listed in alphabetic order, while in the second part those names of town or village are listed also in alphabetic order, of which a given village was formed. In the second column of the tables a code shows the way of formation of village. These codes are the following: 1 = cessation of unification of villages 2 = cessation of unification of villages with conferment of town title 3 = separation from a town with the cessation of former unification of villages 4 = cessation of annexation to a town 5 = separation from a town or village Table 4 contains the annexations of localities between counties by the name of the annexed locality in alphabetic order, and then the name is followed by the name of the counties from where and to where it was annexed. Table 5 is a list of changes of names of counties, towns and villages in alphabetic order. Each table contains the name of the county to which the locality concerned in change belongs and the effective date of the change. Chapter IV: Identification registry of localities issued by the Hungarian Central Statistical Office The identification issued by the Central Statistical Office is a unique, which must not change from the creation to the cessation of a locality and must be given again to any other locality. This consists of 5 digits, of which the first 4 identify the locality and the 5th one is a check digit. The first part of the chapter contains the identifiers in alphabetic order of the localities. It helps in searching the identifier by name of locality. The second part contains the locality names in ascending order of the identifiers and it is used for searching names by identifiers. Chapter V: List of localities operating joint council office by counties ccording to Section 85 (1) of ct CLXXXIX of 2011 on The Local Governments of Hungary, joint council office has to be established by the localities within the district whose administrative area is divided by the administrative area of at least one locality and the of population of the localities is not over two thousand inhabitants. locality of a population over two thousand inhabitants can also belong to a joint council office. (2) The total population of localities belonging to a joint council office is at least two thousand, or the of localities belonging to the joint council office is at least seven. The council of the local government, in order to operate the local government, do the tasks concerning decicision preparation and execution of the affairs within the scoup of the mayor and notary, establishes a mayor s office or a joint council office. The office participates in the work between local governments and cooperates with goverment bodies and authorities. Joining a joint council office and seceding from it can be done only once per a local government period, within 60 days after the general local government elections. The act declares that in case the concerned town or village councils do not make the contract within 60 days, or any of the localities cannot join the joint council office, the head of the government office decides the execution method of office tasks, and the supplement of the contract. 9

10 The chapter enumerates by counties and within county it is ed starting with an 1 the joint council offices established until the 1 st of June, fter the serial on the first place, with bold letters are the name of the locality, the seat of the joint council office, below with a paragraph - are the names of localities belonging to the joint council office. The list was compiled by using data based on the reports of Governmental County Offices and registered in the Department of Local Government ffairs of Ministry of Interior together with the yearly reports of local governments sent to the HCSO. Chapter VI: List of local nationality governments by counties ccording to ct CLXXIX of 2011 on Nationalities Right nationalities have the right to form local nationality governments in villages, towns and in the districts of the capital, moreover they are entitled to form territorial nationality governments in counties and in the capital, as well as to form national nationality governments. The chapter contains by counties and within county in alphabetic order the list of those localities in which there was local nationality government on the 1 st of January Under the name of the locality there is a list of the nationality governments in alphabetic order The list was compiled by using data based on the reports of Governmental County Offices and registered in the Nationality Department of the Ministry of Human Resources together with the yearly reports of local governments sent to the HCSO. Chapter VII: The list of localities belonging to statistical subregions by counties The subregion is the territorial unit of the regional development and statistics serving also as a base for the determination of the competence on rendering the regional administrative duties, services. The Hungarian Central Statistical Office introduced the system consisting of 138 units from the 1 st of January, In the first half of 1997 the Ministry of Environment Protection and Regional Development - in co-operation with the county s governments and the regional development councils of the respective counties had approved the project. With effect from the 1 st of ugust, 1997 it established a new system of statistical subregions, which consists of 150 subregions and is planned. In December 2001 the National Regional Development Council based on a joint proposal of the Ministry of griculture and Urban Development as well as the Central Statistical Office approved the program on the revision of the system of subregions. The execution of the program based on the results of the 2001 population census - has taken into account the new requirements towards the regional system and it could be closed only after a longer period than in the case of the previous one, in The Hungarian Government as from 1 st of January, 2004 by adjusting the subregion as a regional unit from the point of view of the regional development, the administration and future statistical accounting, by taking into account the wishes of the local governing bodies of the settlements related to their subdivision, as well as by taking into account the regulations of the European Union as regards the statistical territorial units, and as such to ensure a relatively long-term stability of the subregional classification defined 168 subregions. On 14th of December, 2010 the Hungarian National ssembly adopted ct CXLIX of 2010 as the modification of ct CVII of 2004 on multipurpose subregional association of local authorities. The of subregions increased to 175. The list contains the names of subregions by counties in ascending order of the codes within a county and then follows there the names of locality belonging to the respective subregion, in alphabetic order. Chapter VIII: The list of localities belonging to districts by counties ct XCIII of 2012, put into force on the 7 th of July, 2012, disposes of the establishment of the districts, the modification of the related laws, the renewal of the local government system The tasks, the competency rules, professional administrative bodies, management as well as the seat and the compentency areas of the district offices are declared in Government Decree 218/2012. (13 th of July). The Government Decree disposes of the establisment of 198 districts from which 23 districts are located in the capital. The list contains by counties within the county in ascending order of the district codes the code and name of districts, below them, on the first place with bold letter the seat of the district and then the alphabetical enumeration of the localities belonging to the district. Chapter IX: lphabetical list of localities The alphabetic list of the localities of Hungary and their belonging to a county help the reader in searching. 10

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai 5772 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám V. Alapító okiratok Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes A célunk, hogy fejlesztési hitelekkel helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozásokat. Megerősítsük

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület Veszprém Veszprémi járás Veszprém Iskola

omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület Veszprém Veszprémi járás Veszprém Iskola omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület 031530 Noszvaji Figedy János Általános és Alapfokú Művészeti Heves Egeri járás Eger 200657 Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Ssz. Posta Cím 1 Abony 2740 Szolnoki út 8. 2 Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 9. 3 Albertirsa 2730 Vasút út 4/10. 4 Aszód 2170 Kossuth u. 37. 5 Bácsalmás 6430 Bácsalmás Hősök tere 11. 6 Baja 1 6501 Baja

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

A szarvasmarha kokcidiózisa

A szarvasmarha kokcidiózisa A szarvasmarha kokcidiózisa Az enterális kórképek kor szerinti dinamikája Németország Corona E coli Rota Crypto Kokcídium BVD Szalmonellozis 100 % 0 % 2 hét 2-4 hét 4-8 hét 8-12 hét 3-6 hó 6-9 hó > 9 ó

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Igazgatási és nemzetközi

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A szolgáltatás tartalma A megrendelő által átadott papíralapú dokumentumról, a postahelyen lévő fénymásoló eszköz műszaki

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Elektronikus okmánykezel

Elektronikus okmánykezel Elektronikus okmánykezel nykezelés Vadászi Tiborné Fıosztályvezetı E-közszolgáltatások FıosztF osztálya Budapest, 2009. április 23. Tartalom 1. A KEK KH bemutatása 2. Az okmányirodák kialakulása 3. Az

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye OTP BANK Rt. Hivatkozási szám: BK-029k/2005 Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár Zagyva (2-10 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ly Ipo na Za gy va a Tar n a isz T i- főcsatorna lgy - vö na Du S oro ksá ri- D u na Sz e nt e n d r e i- D u na Du 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Azonosító Név Irsz Város Utca TESCO Ajka Hipermarket 8400 Ajka Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730 Albertirsa Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK A létrehozandó sorozat rövid bemutatása Az Alap neve: BUDAPEST BONITAS PLUS ALAP Az Alapkezelő a Vezérigazgató 2013.12.16-i hatályú, 18/2013. számú vezérigazgatói

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

MOL Green Kártya - Törzskút lista

MOL Green Kártya - Törzskút lista Pest 2740 Abony Radák utca 47.191410 20.002530 Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Bács-Kiskun 6430

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye OTP BANK Rt. Hivatkozási szám: BK-048k/2006 Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

MOL Blue Kártyát Értékesítő töltőállomások

MOL Blue Kártyát Értékesítő töltőállomások Pest 2740 Abony Radák utca 47.191410 20.002530 Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 X Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 X Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 X Bács-Kiskun

Részletesebben

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Kecskemét Pólus Róna posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Kecskemét 8 posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12. Kecskemét

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Kiadott támogatási igazolás összege. Jóváhagyott támogatás összesen. Sportszervezet neve Sportág Település

Kiadott támogatási igazolás összege. Jóváhagyott támogatás összesen. Sportszervezet neve Sportág Település Sportszervezet neve Sportág Település Jóváhagyott támogatás összesen Kiadott támogatási igazolás összege Abonyi Kézilabda Klub kézilabda Abony 2708415 2708415 Alba Regia Kézilabda Sport Egyesület Székesfehérvár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 Egységes európai módszertannal végrehajtott vállalkozásdemográfiai felmérés BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963

Részletesebben

Sopron. Kapuvár. Csorna. Kőszeg. Celldömölk. Sárvár. Szombathely. Vasvár. Sümeg. Körmend. Zalaszentgrót. Zalaegerszeg. Keszthely. Letenye.

Sopron. Kapuvár. Csorna. Kőszeg. Celldömölk. Sárvár. Szombathely. Vasvár. Sümeg. Körmend. Zalaszentgrót. Zalaegerszeg. Keszthely. Letenye. járásról járásra Budapest Lakóinak száma: 1 694 942 Járások száma: 23 Települések száma: 1 1. Baranya Lakóinak száma: 397 973 Települések száma: 301 Járások száma: 10 Bólyi Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6.

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6. Orsz ggyil s Hivatala tron á yszur : TI5'3MJ438 Érkezett: 2008 mm 0 6. ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISEL Ő Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Sportorvosi hálózat rendelők

Sportorvosi hálózat rendelők Sportorvosi hálózat rendelők AZ ORSZÁGOS SPORTORVOSI HÁLÓZAT IGAZGATÓJA: Dr. Schiszler Gábor, vezető főorvos Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 48. Tel.: 06-1/488-61-00/274; 160 Fax: 06-1/375-32-92 E-mail:

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása

Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása NŐK EXTRA LIGA 1. Postás SE I. 2. Budaörsi 2i SC 3. Szekszárd AC I. 4. Postás SE II. 5. UNIVER Sport Kft. 6. MTK-Dunakeszi KSE

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított.

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon

Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü. Kft. 6000. Kecskemét, Búzakalász u. 20. 06/76-504-977, 06/76-500-130, 06/30-826-1604 Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü.

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0001 Társult Önkormányzatok ʺEgyüttʺ Segítőszolgálatai Társult Önkormányzatok ʺEgyüttʺ Segítőszolgálatai Pest 2373 Dabas Áchim utca 6. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0003 Salgótarjáni Kistérség

Részletesebben