E bábok az úgynevezett mumia-bábok (pupae extricatae), melyen a légy szerveinek megfelelı részeket jól meg lehet különböztetni; ezeken kivül a fejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E bábok az úgynevezett mumia-bábok (pupae extricatae), melyen a légy szerveinek megfelelı részeket jól meg lehet különböztetni; ezeken kivül a fejen"

Átírás

1 A kolumbácsi légy. Azon, hazánkban páratlan természeti viszonyok áldásai mellett, melyek a Bánság három megyéjének tulajdonságai, és melyekkel azon vidék lakói méltán dicsekedhetnek, a vész csirái is ott sarjadzanak. A Duna hullámai néha tengerré nınek, a földrengés olykor falvakat pusztít el, a korán virulni induló tavaszból a korai fagyok hervadó ıszt alkotnak, s a szájról szájra járó mesék szerint a hegyek barlangjai viperát, skorpiót és kolumbácsi legyeket szülnek. Ami Dél-Afrikának a csecse légy (Glossina morsitans), Dél-Amerikának a mosquitók, melyek rettegésben tartanak úgy embert mint állatot, az hazánk e fentebb emlitett vidékének - a Bánságnak a kolumbácsi légy (Simulia columbacensis, Schönbauer), mely legkevésbé sem áll kártékonyságra az elıbbiek mögött, és mindhárom azon rovarcsoportba tartozik (a légyfélék közé), hová az énekes szúnyog, de amely az elıbbiekhez képest az ártatlanság példányképének nevezhetı. A kolumbácsi legyek eredete huzamos ideig ismeretlen volt s a köznép, mint minden veszedelmet, úgy ezeknek elıállását is mesés dolgokkal hozta kapcsolatba, azt hivén róluk, hogy barlangban lévı sárkány fujja ki szájából, vagy Forgován (Herkules) által megölt és barlangba dobott kigyófejbıl kelnek szárnyra minden tavaszszal iszonyú mennyiségben, felleg alakjában. E mesének adtak félig-meddig hitelt azok is, kik a kolumbácsi legyeket a barlangok vizeibıl származtatták, és kik módokat és eszközöket kerestek arra, hogy megsemmisítsék e legyeket fészkeikben, nem számolva a kolumbácsi légy biologiai viszonyaival és fejlıdésével. Ez okon kisérleteik eredménytelenek maradtak. Vannak még mainapság is oly egyének, kik azt hiszik, hogy a kolumbácsi legyek az ıszszel lehullott és korhadásnak indult bükkfa leveleibıl származnak. Korunkban megszüntek már a csodák, a természettudományok gyors haladása a kételyeket is eloszlatá, minden okozatnak határozott oka van, és ha valamire alkalmazhatjuk Reaumur mondását, úgy a kolumbácsi legyeknek barlangokból és bükkfalevelekbıl való genesisére méltán, hogy: ex nihilo nihil fit. * * * A Bánság délkeleti részén, hol a Duna, Béga, Temes, Karas, Néra és Cserna folyók hullámai futnak le, növelve ezer meg ezer kisded hegyi patakkal, vízerecskével, és Szerbiának e vidékkel szemben fekvı területén, hol a Pek, Timok, Mlava és Morava, valamint mellékvizei erednek - mely két terület körülbelül K 2 / m területnek felel meg, - élnek az oly veszedelmes hírnek és némely évben, szomorúan elterjedt nevezetességnek örvendı kolumbácsi legyek, melyek amellett hogy Európában páratlanok, még azonkivül e vidékeknek egyik specialitásai is. Nincs ez emlitett területen egy kis hegyi patak, egy kis ér, hol elı ne fordulnának életük valamelyik szakában vagy úgy mint pete, mint álcza, mint báb vagy a vizek környékén mint teljesen kifejlıdött légy. A kolumbácsi legyek petéiket május-junius havában a vízben lévı tárgyakra rakják, egy kocsonyaszerü nyálkás anyagban, vékony lemezekben. A petékbıl kibuvó álczák, melyek junius közepétıl julius közepéig kelnek ki, szétszóródnak a patak vizében, eredetétıl torkolatáig és letelepednek a vízben lévı idegen tárgyakra, mert az álczák élete határozottan a vízhez van kötve. Az álczák tápláléka vízben uszó álgákból és apró növényi részekbıl áll, melyeket a fejükön lévı páros kerékalakban elhelyezett, szırökkel ellátott sodrókoszorú örvényszerü forgatása által hajtanak a szájszervek közé, honnan a gyomorba jutnak. Az álczák négyszeri vedlés után elérik kifejlıdésüket és hosszuk 6-7 m / m lesz. A teljesen kifejlıdött álczák augusztus és szeptember havában bebábozzák magukat, s e czélra a vízben lévı idegen tárgyakon egy biztos helyet keresnek és fürészlemezeikkel megtapadva, egy rizsszemnagyságu, szélesebb végén nyitott tokot fonnak maguknak pókhálóhoz hasonló finom, a vízben megkeményedı chitines fonalakból. E tokban, az álcza bırét levetve, található a báb.

2 E bábok az úgynevezett mumia-bábok (pupae extricatae), melyen a légy szerveinek megfelelı részeket jól meg lehet különböztetni; ezeken kivül a fejen két provisorikus szervet találunk, melyek az álcza teste végén lévı tracheás kopoltyuknak felelnek meg; e provisorius szervek szintén lélekzésre szolgálnak és faághoz hasonlóan állanak ki a báb fejérıl a tokból s a vízben lévı oxygen fölvételére szolgálnak. Az így elkészült bábok a telet a tokokban megdermedve töltik át, melyekbıl tavaszszal, többnyire április 20-tól május 10-ig, elıbujnak a vérszomjas kolumbácsi legyek. A kolumbácsi légy maga m / m hosszu, s mint neve is mutatja, egy kis légyhez hasonlít. Legfontosabb a szájszervek ismerete, melyek minden vértszivó légynél csak a nıstényeknél vannak teljesen kifejlıdve. A kolumbácsi legyek nıstényeinél is a vért szivó czélnak megfelelıen igen tökéletes szivó szájszervek vannak. E szájszervek állanak: egy végén tompitott egyenoldalu, háromszöghöz hasonló felsı ajakból; egy erıs, chitines, lapitott, éles, végén kihegyzett, szúrásra rendkivül alkalmas stb., felsı ajaknál jóval hosszabb szúrósertébıl; a hatalmas, végükön kiszélesedı, késalaku, fürészesen fogazott felsı és alsó állkapcsokból, melyeket az alsó ajak szivócsı módjára foglal körül. A szájrészek mindenikének alapján erıs chitinlemezek vannak, melyek a mozgató izmok megtapadására szolgálnak. A kolumbácsi legyek szájrészeinek alkotása teljesen megegyezik a legvérszomjasabb legyek (Tabanus, Chrysops, Haematopota) szárszerveinek szerkezetével, s úgy ezek is, mint rokonaik, a szúnyogok, állandóan élı, melegvérő állatok vérével táplálkoznak. A kolumbácsi legyeknek a bábokból való kibuvása - mint emlitém - többnyire április 20- tól május 10-ig történik, bár kibuvásuk leginkább az idıjárás kedvezı vagy kedvezıtlen viszonyaitól függ. Ez emlitett idı, után is bujnak még elı legyek kevesebb számmal junius közepéig folytonosan; de ezek azok, amelyek a fejlıdésben visszamaradtak. Ez az oka, hogy elsı tömeges megjelenésük a legveszedelmesebb, mert a legnagyobb számnak kibuvása csaknem egy idıre esik. Ezek képezik az elsı rajokat, míg a fejlıdésben megkésettek a második és harmadik raj képezésére tömörülnek össze az elsı rajoktól visszamaradottakkal együtt. A legyek föllépésük idejétıl egész junius ig folytonosan elıfordulnak; de csak az elsı tömeges megjelenésük oly veszélyes, mert a visszamaradottak és utánfejlıdöttek aránylag oly csekély számmal vannak, hogy születéshelyükön okoznak ugyan alkalmatlanságot embernek és állatnak, de hogy kárt okoztak volna, erre még esetet nem tudok. A kolumbácsi legyek egyenkint nem fordulnak elı, még akkor sem, ha tömeges megjelenésükben a kedvezıtlen idı által akadályozva vannak; hanem mindig kisebb-nagyobb tömegekben repdesnek az utak mellett, árnyékos helyeken, a legelıkön, vizek környékén, egyáltalán ott, hol a nap sugarai kevésbé oly tikkasztók; innen támadják meg az arra menı állatot is és kisérik folytonosan útjában. A legyek tavaszszal, midın az áttelelı bábokból nagy mennyiségben fejlıdtek ki, mintegy ösztönszerüen csapatokba kezdenek győlni és születéshelyükrıl a patakok mentén levándorolnak a Duna mellé, magukhoz véve az útközben talált csoportokat, s egyúttal, hol útjok közben marhát találtak, vérszomjukat kielégítik. Azok a csoportok, melyek nem jutottak ily számukra kedvezı körülmények közé, az egy idıben kifejlıdött s a Duna mellé vándorolt csoportokkal egyesülve, egy nagy tömeggé tömörülnek és elkezdenek rajzani a Duna partjain, és bizonyos idıben (különösen napfeljöttekor és borús idıben) a Duna hullámai fölött folytonosan szaporodnak az ujabban érkezett csoportokkal. Ez apróbb csapatok gyülekezése napfeljötte elıtt több napig történik. Gyülekezı-idejük alatt éjjel, valamint az égetı napsugarak, esı, zivatarok és szél bántalmazásai elıl az erdıkbe, levelek alá, patakok mellé, hővös, de nem vizes helyre, odvas fákba, és hol barlangok vannak, e barlangokba vonulnak el. Ez adott alkalmat a barlangból való genesisre, pedig csak ösztönszerüen saját életük

3 biztositása végett vonulnak ily védett helyekre, hol ily alkalommal - különösen jól látszik ez a barlangok szájánál milliók meg milliók rajzanak, s e helyek ilyenkor meg nem közelíthetık. Amint a kisebb csoportok a Duna mentén több napig tartó folytonos rajzás után egy nagy tömeggé tömörültek, már nem telepednek meg többé, hanem napfeljötte után is rajzanak. Tavaszszal ez idıben (7-8 óra között) a Duna folyásával szemben, állandóan egy erıs széláram szokott uralkodni óráig, melyet az ott lakók Kosovának neveznek. E széláram által vitetnek a kolumbácsi legyek is a Duna-szorosban fölfelé. Az ily légárammal nagy tömegben haladó legyek 1 2 m / magasan vannak a Duna víztükre fölött, s úgy néznek ki, mint egy ködgomoly vagy haladó felhıfoszlány; vagy ha kevésbé oly tömött a raj, mintha permetezı esı volna. Kiérve az így haladó légytömeg Baziáson fölül a Duna-szorosból, haladásának iránya itt szintén a légáramtól van föltételezve. Ha ez emlitett keleti szél -a Kosova - uralkodó, akkor tovább haladnak Kubin felé; ha észak-keleti a szél, mely a Karas és Néra völgyén tavaszszal a legállandóbb szelek egyike, akkor Szerbiába; ha pedig dél-nyugati szél van, akkor hazánkba hajtatnak a legyek az éppen határszélt képezı Dunáról. Innen van az, hogy azon idıben, melyben a kár Szerbiában túlnyomó, hazánkban alig van eset kártékonyságukról és megfordítva. Ha az ily haladó légytömeget zivatar vagy záporesı találja útjában, milliók és milliók lelik sírjukat a Duna hullámaiban, hol a halaknak gazdag lakomául szolgálnak. A Duna völgyébıl szél irányában haladó legyek tovább vonulnak a térségeken, s egyik folyam völgyében uralkodó szél által a másik folyam völgyébe vitetnek át s az útközben kényelmesen legelészı gulyákat támadják meg. Azok a kolumbácsi legyek, melyek ily nagy tömegekben elvitettek születéshelyükrıl, oda többé vissza nem térnek, - hanem vagy kielégítve vérszomjukat, elpusztulnak, vagy pedig távolabb-távolabb haladva, kisebb-nagyobb csoportokra oszlanak szét. Mindinkább veszitenek ártalmasságukból; vagy mielıtt vérszomjukat kielégíthették volna, elpusztulnak útközben, legtöbbnyire az idıjárás miatt. A terület, melyet meg szoktak látogatni, az idıjárás viszonyaitól, elıfordulásuk tömegességétıl, de leginkább a szelek erejétıl és irányától függ. Szerbiában fıleg a Mlava és Morava völgyén haladnak fölfelé és tesznek útjok közben iszonyú károkat; hazánkban a Bánság három megyéjében (Krassó-Szörény, Temes és Torontál), hová a Karas és Néra folyók völgyein át a Temes és Béga völgyébe, innen a Maros térségére, honnan Arad s a Maros völgyén fölfelé pedig Hunyad megyét látogatják meg. A Cserna völgyén fölfelé pedig a tágas teregovai völgyön át szintén Hunyad megye Hátszeg vidékére hatolnak. Ezek azon vidékek, melyeket tömeges elıfordulásuk idején kedvezı szelek szárnyán többnyire meg szoktak látogatni. Volt azonban eset április 30-án, midın Ungvár környékére is elvetıdtek, sıt 30 drb háziállatot tettek tönkre április 26-án pedig Topánfalváig (Alsó-Fehér megye) hatoltak el; de hogy Ausztriában a March partjain 1820-ban Kollar Vincze által a háziállatok között emlitett hasonló pusztitást az Alduna mellıl a szelek által elsodort kolumbácsi legyek okozták volna, semmi tekintetben sincs megerısítve. A kár, melyet évenkint okoznak, szintén az idıjárástól, a szelek erejétıl, de leginkább elıfordulásuk tömegességétıl függ. Leginkább ki van téve pusztitásaiknak Szerbia, hová a tavaszszal uralkodó északi s észak-keleti szelek által csaknem minden évben elsodortatnak és dr. Medovics, szerbiai fıorvos, számitásai szerint évenkint átlag egy millió forint kárt okoznak Szerbia marhatenyésztésében. Hazánkban, szerencsénkre, nem minden évben fordulnak elı oly tömegesen, hogy csapásnak lehessen nevezni megjelenésüket, mit leginkább a szelek irányának köszönhetünk; de ritkán van év, hogy egy-két marha - többnyire szarvasmarha - ne hulljon el csípéseik következtében. Voltak azonban évek, midın valóságos csapásként léptek fel némely vidéken. Így 1783-ban a Bánságban 623 drb háziállat hullott el; 1813-ban 700 drb szarvasmarha, 1878-ban 60 drb; 1880-ban 705 drb különbözı háziállat pusztult el csípéseik következtében

4 az ország különbözı részében, melyek közül csak Kubinban négy óra alatt 400 drb disznó, 80 drb ló és 40 drb szarvasmarha hullott el. Miután a nagyobb rajok születéshelyük környékérıl - a Duna mellıl - elvonulnak, érezhetıen megapad születéshelyükön a kolumbácsi legyek száma; mígnem az ottmaradottak az utánfejlıdöttekkel egy pár nap eltelte után újra felszaporodva, kisebb-nagyobb csoportokban ismét bolygani kezdenek, és ha eléggé felszaporodnak, az elsı raj nyomdokain ugyanazon viszonyok között útnak indulnak; míg azok, amelyek visszamaradtak, követik a fajfentartás törvényeit s a jövendı nemzedék anyjává lesznek. Általánosan azon közhit van elterjedve, hogy a kolumbácsi legyek az orrjáratokon s a szájon át hatolnak be az állat lélekzıcsövébe, s az itt okozott csípéseik következtében keletkezett daganat az állatot a szó teljes értelmében megfullasztja. E felfogás teljesen hibás és téves. A nagy mennyiségben elıforduló legyek tömegestül meglepik a marhát, annak minden testrészét, - de leginkább mégis ott, hol a marha magát kevésbé tudja védelmezni, t. i. fején, nyakán, szügyén, hasán, lábain és ivarszervei környékén, hol az állatot a szır sem fedi oly simán, mint a háton; de leginkább kedvelik a bırredıket. A kolumbácsi legyek bántalmazásának leginkább ki van téve a bivaly, azután a csupasz angol disznófajta s a szarvasmarha; legkevésbé pedig a ló, mely hosszu farkával és bırizmai segélyével legjobban tudja magát védelmezni. Az állatra szállott kolumbácsi legyek befurakodnak a szır alá, közvetlen a felbırre, még pedig úgy, hogy ott, hol egy légy magának útat tört, számos légy furakodik a szır közé, mintegy egymás hátán, úgyannyira, hogy egy csoportban ily légy fészkeli be magát s erıs szájrészeikkel a felbırt feltörve, az irhaszemölcs rétegének dús véredényeibıl táplálkoznak. Az ily egy csoportban összegyőlt legyek csípése következtében elıállott seb erısen feldagad, vérzik s alig egy tenyérnyi területen gyakran 3-4 ily 1-2 C / m magas, 3-4 C / m széles daganat van. A legyek annyira bebujnak a felbır alá, hogy onnan alig vehetık ki, s csak midın teleszívták gyomrukat, esnek le a sebbıl tehetetlenül a földre, hol elpusztulnak. Az állaton a megtámadás után a betegség tüneteit gyorsan lehet észlelni. llyenkor a marha teljesen elernyed, bágyadt lesz, nem eszik, nem iszik; fülét lehorgasztja, reszketés fogja el, majd hideg verejték üt ki testén; kezdetben a láz miatt fénylı szemei mind homályosabbak lesznek, láza emelkedik, érverése perczenkint at tesz ki; míg végre eldöglik. Az ily erısen beteg állat lábán sokáig nem állhat, hanem földre dıl és közbe-közbe fájdalmasan bıg, s a halál a megtámadás után már egy pár óra alatt beáll. A kórtani folyamat, melyet e legyek az állaton csípésük által elıidéznek, a következıképen magyarázható: Hogy a legyek vérhez juthassanak, erıs szájszerveikkel a felsı bırréteget (epidermis) áttörik, egész a köztakaró második fırétegéig, a szemölcsrétegig (stratum papilare) hatolnak, miután itt vannak a legfölületesebb vérdús edények. E mechanikai hatás következtében úgy a megtámadott, mint annak közvetlen környezetében lévı szemölcstestek is izgattatva, ingerelve vannak; ezen izgatás következtében a véredények hődöttek, tágabbak lesznek. E tágulás következménye azon pirosság, mely a megcsípett hely körül - különösen az embernél észlelhetı. Ily tágult véredényekben a vérkeringés az ismert physikai törvények alapján sokkal lassúbb lesz. A vérnek ezen lassusága azután elısegíti azon kóros folyamatot, melyet az orvosi tudományban diapedesis név alatt ismernek, t. i. a vér savója s alaki elemei a véredény falán könnyen kiszivárognak a szomszéd szövetek közé s ott daganatot idéznek elı. E daganatok még gyorsabban fejlıdnek akkor, ha a vérrel valami mérges anyag is elegyül, mint amilyen péld. a kolumbácsi legyek nyálmirigyeinek váladéka; úgyannyira, hogy fél óra eltelte alatt e nagymennyiségü légy által megtámadott állat bıre egyenetlen, telve van kisebb-nagyobb daganattal, ho1 már a szırök nincsenek lelapulva simán, hanem az okozott inger hatása

5 következtében a szırizmok összehúzódva, borzasan fölfelé állanak. Az így nagy mértékben megtámadott bır mőködése - mely az állatélet fentartására egyik legfontosabb tényezı - megszünik, melynek eredménye szintén a lassan bekövetkezı halál. Ez azon élet- és kórboncztani kép, melyet a kolumbácsi legyek az állatokon elıidéznek; most hogy magyarázható ebbıl az állat hirtelen, majdnem - mondhatni - rögtön való eldöglése. A nagymennyiségü kolumbácsi légy által megtámadott állat elpusztulását a fentebbi életés kórboncztani tünetek szem elıtt tartásával háromféle úton magyarázhatjuk meg: 1. A vérszomjas legyek sok vért szívnak ki, s így rögtön beálló vérszegénység miatt következik be a halál. 2. A köztakaró nagykiterjedésü fölületének tömérdek számban egyidejüleg ejtett sebzése visszaható (reflex) idegingert (en choc) hoz létre, s ennek következtében pusztul el az állat. 3. Mérgezés által, t. i. a legyek szájszerveiken keresztül nyálmirígyeikbıl nagymennyiségü mérges nyálfolyadékot bocsátanak a vérbe ennek felhigitására, hogy könnyebben felszívhatóvá tegyék, s így vérét fertızik meg az állatnak, mi ennek hirtelen kimultát idézi elı. Mind a három halálnem külön-külön is oly hatásos, hogy képesek az állatot megölni, s így mind a három tényezı együtt és egyszerre való mőködése a halál gyorsabb bekövetkezését hozza magával, annyival inkább, mert e legyek támadásaikat mindig verıfényes, meleg, napos idıben eszközlik, mi a betegség gyorsabb és magasabb foku fellépését s ezzel együtt a halál gyorsabb beállását még inkább elısegíti. E fentebb elısorolt kóros élettani tünemények, kórboncztani vizsgálatok által még egyáltalán igazolva nincsenek; de azért határozottan ki lehet mondani azt, hogy az állatok a kolumbácsi legyek által egyidejüleg ejtett nagymennyiségü szúrások következtében pusztulnak el, és hogy az állat orrjárataiban, szájában, fülében, lélekzıcsövében sem a legyeknek, sem pedig ezek csípéseinek semmi nyomát nem lehetett találni, s így a halál nem a lélekzıcsıben okozott csípés által elıidézett daganat következtében való fuladás útján állott be. Az erısen összecsípett állat bıre az egész fölületen, de leginkább a hason, izületi hajlásokban, ivarszerveknél szúrás által okozott sebektıl volt borítva, mely sebeken némelyik állatnál már üszkösödést (gangraena) lehetett tapasztalni. A lefejtett bırön az irha kötıszövete duzzadt lett azáltal, hogy a vér a véredényfalazaton a szomszéd szövetekbe szivárgott ki s a daganaton fekete udvart képezett. Eme, némely évben tetemes kárral, mondhatni csapással szemben már a mult század vége felé kezdettek kísérleteket tenni, melyek a baj eredı okának meggátlására voltak irányozva. Ez tartott e század ötvenes éveinek elejéig, mikor Kollar Vincze e légy életmódjának gondos megfigyelése után kimondotta azt, hogy nemcsak a legyek kiirtása, hanem tömeges elıjövetelüknek korlátozása is lehetetlenség, és hozzátehetjük még azt is, hogy éppen oly lehetetlenség, mint a phylloxera kiirtása, s hogy azok, kik a kiirtásra vonatkozó javaslatot tették, éppen nem számoltak e légy biologiai viszonyaival. Egyáltalán az ily apró ellenséggel való küzdésben az ellenség kiirtására való törekvések eredménye mindig meddı maradt, s a kolumbácsi legyeknél sem ezek kiirtására kell törekednünk, hanem háziállataink megvédelmezésére a legyek támadásaival szemben. A Bánság azon vidékein, hol vizsgálataimat eszközöltem, igen ritkán pusztul el állat a kolumbácsi legyek csípései következtében; mit azon körülményben lehet keresni, hogy az illetı vidékek lakói a legyek szórványos megjelenése által mintegy elıre figyelmeztetve vannak megtenni azon óvintézkedéseket, melyek alkalmazása nélkül marháikat az elpusztulás veszélyeinek teszik ki. Ez óvintézkedések a következık: 1. A marhákat a legyek szórványos megjelenése idejében (április 20-án) csak naplemente után hajtják ki legelıre, s már napfeljötte elıtt ismét haza hajtják istállóba.

6 2. Nappal, istállóztatásuk alatt, az istálló ajtaja elé ganéjból, nedves galyakból erısen füstölgı tüzet raknak, miáltal a legyeket az istállóba való behatolástól távol tartják. 3. Ha pedig mezei munka miatt a marhákat nem nélkülözhetik, akkor az állatnak kevésbé szırös részeit, s ahol a szırözet kevésbé oly sima, mint a háton, péld. fejét, nyakát, lábait, szügyét, hasát és külsı ivarszerveit petroleummal, büdös vagy avas zsírral és olajjal, de legtöbbnyire kátránynyal bekenik. 4. Ha pedig nappal legeltetik, a dúsabb víztartalmu patakok mellé hajtják legelni, hol a marhák kérıdzés alkalmával hasig a vízben állhatnak; a legelın pedig szétszórva szintén erısen füstölgı tüzeket raknak, melyeket a marhák ösztönszerüen keresnek föl. Ez emlitett praeservativ szereket vagy módozatokat a Bánság azon vidékén, hol e legyek tulajdonképen erednek, mindenütt használják, és pedig kellı eredménynyel, ápril végétıl (20- tól) junius közepe tájáig. A szegényebb sorsuak, kik e szereket nem, szerezhetik be, különbözı mérges füveket használnak (Atropa, Hyosciamus, dohánylé stb.), melyekkel az állatok fentebb emlitett részeit dörgölik be; de ezek használata kevésbé, sıt alig örvend akkora elterjedésnek, mint a harmadik pont alatt alkalmazott szerek. Az emlitett szerek mindenike - e növények kivételével - bizonyos, hogy kitünı védı hatással vannak a legyekkel szemben az állatra; már csak azon ismert physikai okoknál fogva is, mert a zsiros anyagok minden rovart, így a kolumbácsi legyeket is, távol tartanak a marháktól. Legkevésbé tanácsos azonban ezek között a kátrány, melyet mégis legáltalánosabban használnak, mert ez az állatélet fentartására kártékony befolyást gyakorol, amennyiben az ezzel bekent állatnak bırén keresztül való lélekzése s a bır mőködése gátolva van, s így többször megeshetik, hogy nem a kolumbácsi legyek, hanem a kátránynyal való bekenés következtében pusztul el a marha. De, hogy a legyektıl erısen megtámadott és összeszúrt marhát miként lehetne az életnek megmenteni, ez volna a távolesı vidékekre a legfontosabb; miután itt - mint már emlitém is - nem igen szokták a fentebb leírt óvintézkedéseket a gazdák megtenni, s valóban ez a kolumbácsi legyek ellen való küzdésnek a legnehezebb része. Az állatorvosok által használt szerek, mint amilyenek az arsennek és salétromnaknak belsı használata, egyáltalán sikerre nem vezetett. Faluhelyeken eczetes iszappal és eczetbe mártott korpával szokták kenegetni a nagy mértékben megtámadott és összecsípett állatot, és néha eredménynyel. Specifikus szer egyáltalán hiányozva, a megtámadás esetében mindjárt, mielıtt a betegség nagyobb mértéket öltött volna, láz- és lobellenes hőtı, nemkülönben fedı s a külsı káros befolyásoktól - mint péld. a forró napsugarak ellen védı óvszereket kell alkalmazni. Ilyenek: a hideg víz, borogatás vagy általános fürdı alakjában, azonkivül állati vagy növényi zsirok vagy olajok, melyek tiszták és nem avasak, a legjobb hatásu módok egyikének bizonyultak. E zsirokat vagy olajokat 1-2 -es carbol- vagy salicylsavval, kell keverni s ezzel dörzsölni be az állat testét; de leginkább ott, hol erısen össze van csípve. Kitünı szer ezeken kívül a mészvíz és olaj egyenlı részletekben való keveréke is. Ezenkivül a beteg állatnak jó táplálék adandó, valamint gyakran meg kell kinálni hideg, fris, tiszta vízzel. Ezek azon szerek, melyekkel némileg enyhiteni lehet az állat fájdalmát, és gyors alkalmazás, gondos kezelés mellett megmenteni az életnek. Mert mezıgazdaságunk terén is küzdünk a létért és törekedünk tulajdonunkat biztositani ellenségeink elıl, s e küzdés czélra csak akkor vezet, ha észszerüen számolunk a vészt felidézı természeti okokkal s okszerüen használjuk fel azon fegyvereket, melyeket ellenségeink legyızésére a tudomány és tapasztalás kezünkbe adott. Tömösváry Ödön.

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

Foglalkozási betegségek és balesetek 1

Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Bánóné Fleischmann Marianna Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Foglalkozási betegségek alatt a dolgozó szervezetét hivatásos tevékenykedése közben ért ártalmak által kifejlıdı betegségeket értjük,

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről HAZAI TÜKÖR Hidrológus az árvízről Még hatása alatt vagyunk azoknak a tragikus eseményeknek, melyek május 12 és 25. között az ország népét megrázták: folyóvizeink hatalmas méretű, 200 300 évenként egyszer

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén,

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, átmehetünk most már a tulajdonképeni sajtkészitésre,

Részletesebben

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. V. Arankarosták. 1. Magyar-óvári arankarosta. A gépkisérleti állomás már néhány év óta egy, az egyszerüséget és czélszerüséget magában foglaló arankarostáló

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép

Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 sztergom tel/fax: +36(06)33 3132, mobil:

Részletesebben

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi IB98 TŐZBIZTOSÍTÁS - ZÁRADÉKOK 001 ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŐZ 2 002 FÖLDRENGÉS 2 003 FÖLDCSUSZAMLÁS, Kİ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA 2 004 ÁRVÍZ, BELVÍZ 3 005 FELHİSZAKADÁS 3 006 VIHAR 4 007

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Árvízi események kronológiája

Árvízi események kronológiája Árvízi események kronológiája Horváth Ádám ÉDUVIZIG 1965. évi dunántúli vízfolyások árvizei Az árvízvédelmi készültség elrendelése 1965. április 22. 16:00 III. fok elrendelése a Rába felső jobb és bal

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán *

Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán * Készítette: Palkó Csaba Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán * * 1. kép Bevezetés Egyedülálló nemzeti kincsünk a Balaton. (2. kép) A tó környezetében már ritka a természetes partszakasz. Az egyik

Részletesebben

Javitások a cséplögépeken.

Javitások a cséplögépeken. Javitások a cséplögépeken. 1. A Schuppisser-féle constanzi cséplıgép. (Thallmayer Viktor, m.-óvári gazdasági akadémiai tanár, jelentése a földmívelésí ministeriumhoz.) A mult évben a constanzi gépgyár

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Használati utasítás Insportline OXFORD evezıgép

Használati utasítás Insportline OXFORD evezıgép Használati utasítás Insportline OXFORD evezıgép A szervizért és az alkatrészekért az eladó cég felel. Insportline Hungary kft. Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom tel. +36 (33) 313242, +36 (70) 211 8227,

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Használati utasítás. insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165

Használati utasítás. insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165 Használati utasítás insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165 A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom tel/fax: +36(06)33 313242,

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Az ember és a természet kapcsolatának rajza

Az ember és a természet kapcsolatának rajza A nyár kezdete Az ember és a természet kapcsolatának rajza Az Égbolt felosztása Dél Tiszta ragyogás Gabonaesõ A rovarok ébredése Tavaszi napéjegyenlõség Áradás A tavasz kezdete Nagy hideg Föld Nap Kis

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com 10.3.1. Gázok ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 10.3.1.1. Melyik tudományterület foglalkozik a mérgezésekkel? a. kardiológia b. urológia c. toxikológia d. pulmonológia 10.3.1.2. Melyik a gázmérgezések

Részletesebben

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV.

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV. 4/b tétel GERINCES SZERVEZETTAN IV. MADARAK Előfordulás A Földön közel 9000 madárfaj él. A civilizáció hatását sok faj nem tudta tolerálni, kipusztultak (pl. dodó, moa). Napjainkban elterjedésük egyenlőtlen.

Részletesebben

Háztartásunk hulladékai

Háztartásunk hulladékai Háztartásunk hulladékai Tanulói feladatlap Csoport:. Elérhetı szám:.. Elért szám:. Ssz. Feladat Pont Szám Idı Perc 1. A hulladék egyidıs az élettel. Minden élılény termel valamiféle hulladékot élete során,

Részletesebben

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793]

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] 3B SCIENTIFIC MEDICAL BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] BLS-Szimulátor BasicBilly TM 1. BasicBilly TM tartalma 2. Összeszerelés 2.1 Rugó cseréje 2.1 Tüdı zacskó cseréje 3. Tisztítás és ápolás

Részletesebben

Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén

Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén Hernádi Béla*, Lénárt László**, Czesznak László***, Kovács Péter****,, Tóth Katalin*, Juhász Béla***** * MERT ZRt, Bükkábrány, hernadib@t-online.hu;

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 632-4/2011. Tárgy: Kaposvár, Deseda tó fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 2 db HATÁROZAT Somogy Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A nyári istállózás és a takarmánytermelés. Mintegy 25 év elıtt a müveltebb nemzetek gazdasági irodalmát végig járta a marhaállomány száraztakarmánynyal való nyári etetésének

Részletesebben

Évszakok fényképgyőjtemény

Évszakok fényképgyőjtemény NA 342 196 Évszakok fényképgyőjtemény Az Évszakok fényképgyőjtemény kiváló segédeszköz anyanyelvi foglalkozásokhoz és nyelvtanításhoz. A fotók hat témakörbe rendezıdnek: öltözet, növények és gyümölcsök,

Részletesebben

Csirke betegségek és problémák

Csirke betegségek és problémák Csirke betegségek és problémák A baromfi leggyakoribb betegségei A házityúk legtöbb betegségét tartási és takarmányozási hibák idézik elő. Természetesen vannak öröklött hajlamok bizonyos betegségekre és

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1035-6/2011. Tárgy: Balatonboglár, Jankovich telepi és Bólyaközi strandok fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet:

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Programkiírás Gyır 2016. 05. 21.

Programkiírás Gyır 2016. 05. 21. Gyır/Aranypart Programkiírás Gyır 2016. 05. 21. Felelıs rendezı: Nagy Sportágválasztó Szervezı Iroda Alapító és jogtulajdonos: Magyar Olimpiai Bizottság Minısítés: Kiemelt sportrendezvény Idıpont: 2016.

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. 2 HELYZETELEMZÉS: A Körös-Maros Nemzeti Park mozaikos felépítéső, 5 tájegységben, 13 területi egységbıl áll. Teljes területe 50 956 hektár,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS. A Kárpát-medence az északi félgömbi mérsékelt övezet középsı sávjában, a valódi mérsékelt

Részletesebben

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia (ÁT)VÁLTOZÁS Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Feladat kiosztása Lapozd át a Szitakötő tavaszi számát, és keresd ki azokat a cikkeket amelyek változással, illetve átváltozással

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Vizek parányi élőlényeinek megismerése Iszaplakó kagyló megfigyelése Ízeltlábúak a vízben és a vízparton Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: vízminta (patak, tó,

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

Feladatlap. Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I.

Feladatlap. Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I. Feladatlap Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I. Az edény alját, a füleket és a lábat fekete máz, a testet kívül fekete sávozás

Részletesebben

1. forduló 5. 6. osztály

1. forduló 5. 6. osztály forduló osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidı: 201 március Hétvezér Általános Iskola A fordulóba a legalább 100 pontot elért csapatok jutnak be. NÖVÉNYISMERET Olyan jó lenne ismerni

Részletesebben

9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2.

9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. 9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai lexikon; Kálvin J. Kiadó; Bp. 1995. John Bright; Izrael története;

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

II. A restaurálás menete

II. A restaurálás menete Tartalomjegyzék I. Mőtárgy adatlap 2 II. A restaurálás menete 3 II. 1. Anyagvizsgálat 3 II. 2. Tisztítás 7 II. 3. Szerkezeti,- és furnérhibák javítása 7 II.3.1 Az asztallap javítása 7 II.3.2 Az asztal

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Mordaunt építése. Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03

Mordaunt építése. Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03 Mordaunt építése Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03 Sok idõ eltelt az elõzõ hajóm befejezése óta, amely után azonnal nekikezdtem az

Részletesebben

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok A POOL SZABÁLYAI World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok 1 1. Általános játékszabályok 1.1 A játékos felelıssége 1 1.2 Tempólökés, a kezdés

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás

Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás A SZERVíZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom tel/fax: +36(06)33 313242, mobil: (0670)2118227

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében Az ár- és belvizek vízszennyező hatása Több évtizedes tapasztalat, hogy a felszíni vízfolyásainkon levonuló nagy árvizek (97,

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez 00438 01/01 Bt 1 Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben