E bábok az úgynevezett mumia-bábok (pupae extricatae), melyen a légy szerveinek megfelelı részeket jól meg lehet különböztetni; ezeken kivül a fejen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E bábok az úgynevezett mumia-bábok (pupae extricatae), melyen a légy szerveinek megfelelı részeket jól meg lehet különböztetni; ezeken kivül a fejen"

Átírás

1 A kolumbácsi légy. Azon, hazánkban páratlan természeti viszonyok áldásai mellett, melyek a Bánság három megyéjének tulajdonságai, és melyekkel azon vidék lakói méltán dicsekedhetnek, a vész csirái is ott sarjadzanak. A Duna hullámai néha tengerré nınek, a földrengés olykor falvakat pusztít el, a korán virulni induló tavaszból a korai fagyok hervadó ıszt alkotnak, s a szájról szájra járó mesék szerint a hegyek barlangjai viperát, skorpiót és kolumbácsi legyeket szülnek. Ami Dél-Afrikának a csecse légy (Glossina morsitans), Dél-Amerikának a mosquitók, melyek rettegésben tartanak úgy embert mint állatot, az hazánk e fentebb emlitett vidékének - a Bánságnak a kolumbácsi légy (Simulia columbacensis, Schönbauer), mely legkevésbé sem áll kártékonyságra az elıbbiek mögött, és mindhárom azon rovarcsoportba tartozik (a légyfélék közé), hová az énekes szúnyog, de amely az elıbbiekhez képest az ártatlanság példányképének nevezhetı. A kolumbácsi legyek eredete huzamos ideig ismeretlen volt s a köznép, mint minden veszedelmet, úgy ezeknek elıállását is mesés dolgokkal hozta kapcsolatba, azt hivén róluk, hogy barlangban lévı sárkány fujja ki szájából, vagy Forgován (Herkules) által megölt és barlangba dobott kigyófejbıl kelnek szárnyra minden tavaszszal iszonyú mennyiségben, felleg alakjában. E mesének adtak félig-meddig hitelt azok is, kik a kolumbácsi legyeket a barlangok vizeibıl származtatták, és kik módokat és eszközöket kerestek arra, hogy megsemmisítsék e legyeket fészkeikben, nem számolva a kolumbácsi légy biologiai viszonyaival és fejlıdésével. Ez okon kisérleteik eredménytelenek maradtak. Vannak még mainapság is oly egyének, kik azt hiszik, hogy a kolumbácsi legyek az ıszszel lehullott és korhadásnak indult bükkfa leveleibıl származnak. Korunkban megszüntek már a csodák, a természettudományok gyors haladása a kételyeket is eloszlatá, minden okozatnak határozott oka van, és ha valamire alkalmazhatjuk Reaumur mondását, úgy a kolumbácsi legyeknek barlangokból és bükkfalevelekbıl való genesisére méltán, hogy: ex nihilo nihil fit. * * * A Bánság délkeleti részén, hol a Duna, Béga, Temes, Karas, Néra és Cserna folyók hullámai futnak le, növelve ezer meg ezer kisded hegyi patakkal, vízerecskével, és Szerbiának e vidékkel szemben fekvı területén, hol a Pek, Timok, Mlava és Morava, valamint mellékvizei erednek - mely két terület körülbelül K 2 / m területnek felel meg, - élnek az oly veszedelmes hírnek és némely évben, szomorúan elterjedt nevezetességnek örvendı kolumbácsi legyek, melyek amellett hogy Európában páratlanok, még azonkivül e vidékeknek egyik specialitásai is. Nincs ez emlitett területen egy kis hegyi patak, egy kis ér, hol elı ne fordulnának életük valamelyik szakában vagy úgy mint pete, mint álcza, mint báb vagy a vizek környékén mint teljesen kifejlıdött légy. A kolumbácsi legyek petéiket május-junius havában a vízben lévı tárgyakra rakják, egy kocsonyaszerü nyálkás anyagban, vékony lemezekben. A petékbıl kibuvó álczák, melyek junius közepétıl julius közepéig kelnek ki, szétszóródnak a patak vizében, eredetétıl torkolatáig és letelepednek a vízben lévı idegen tárgyakra, mert az álczák élete határozottan a vízhez van kötve. Az álczák tápláléka vízben uszó álgákból és apró növényi részekbıl áll, melyeket a fejükön lévı páros kerékalakban elhelyezett, szırökkel ellátott sodrókoszorú örvényszerü forgatása által hajtanak a szájszervek közé, honnan a gyomorba jutnak. Az álczák négyszeri vedlés után elérik kifejlıdésüket és hosszuk 6-7 m / m lesz. A teljesen kifejlıdött álczák augusztus és szeptember havában bebábozzák magukat, s e czélra a vízben lévı idegen tárgyakon egy biztos helyet keresnek és fürészlemezeikkel megtapadva, egy rizsszemnagyságu, szélesebb végén nyitott tokot fonnak maguknak pókhálóhoz hasonló finom, a vízben megkeményedı chitines fonalakból. E tokban, az álcza bırét levetve, található a báb.

2 E bábok az úgynevezett mumia-bábok (pupae extricatae), melyen a légy szerveinek megfelelı részeket jól meg lehet különböztetni; ezeken kivül a fejen két provisorikus szervet találunk, melyek az álcza teste végén lévı tracheás kopoltyuknak felelnek meg; e provisorius szervek szintén lélekzésre szolgálnak és faághoz hasonlóan állanak ki a báb fejérıl a tokból s a vízben lévı oxygen fölvételére szolgálnak. Az így elkészült bábok a telet a tokokban megdermedve töltik át, melyekbıl tavaszszal, többnyire április 20-tól május 10-ig, elıbujnak a vérszomjas kolumbácsi legyek. A kolumbácsi légy maga m / m hosszu, s mint neve is mutatja, egy kis légyhez hasonlít. Legfontosabb a szájszervek ismerete, melyek minden vértszivó légynél csak a nıstényeknél vannak teljesen kifejlıdve. A kolumbácsi legyek nıstényeinél is a vért szivó czélnak megfelelıen igen tökéletes szivó szájszervek vannak. E szájszervek állanak: egy végén tompitott egyenoldalu, háromszöghöz hasonló felsı ajakból; egy erıs, chitines, lapitott, éles, végén kihegyzett, szúrásra rendkivül alkalmas stb., felsı ajaknál jóval hosszabb szúrósertébıl; a hatalmas, végükön kiszélesedı, késalaku, fürészesen fogazott felsı és alsó állkapcsokból, melyeket az alsó ajak szivócsı módjára foglal körül. A szájrészek mindenikének alapján erıs chitinlemezek vannak, melyek a mozgató izmok megtapadására szolgálnak. A kolumbácsi legyek szájrészeinek alkotása teljesen megegyezik a legvérszomjasabb legyek (Tabanus, Chrysops, Haematopota) szárszerveinek szerkezetével, s úgy ezek is, mint rokonaik, a szúnyogok, állandóan élı, melegvérő állatok vérével táplálkoznak. A kolumbácsi legyeknek a bábokból való kibuvása - mint emlitém - többnyire április 20- tól május 10-ig történik, bár kibuvásuk leginkább az idıjárás kedvezı vagy kedvezıtlen viszonyaitól függ. Ez emlitett idı, után is bujnak még elı legyek kevesebb számmal junius közepéig folytonosan; de ezek azok, amelyek a fejlıdésben visszamaradtak. Ez az oka, hogy elsı tömeges megjelenésük a legveszedelmesebb, mert a legnagyobb számnak kibuvása csaknem egy idıre esik. Ezek képezik az elsı rajokat, míg a fejlıdésben megkésettek a második és harmadik raj képezésére tömörülnek össze az elsı rajoktól visszamaradottakkal együtt. A legyek föllépésük idejétıl egész junius ig folytonosan elıfordulnak; de csak az elsı tömeges megjelenésük oly veszélyes, mert a visszamaradottak és utánfejlıdöttek aránylag oly csekély számmal vannak, hogy születéshelyükön okoznak ugyan alkalmatlanságot embernek és állatnak, de hogy kárt okoztak volna, erre még esetet nem tudok. A kolumbácsi legyek egyenkint nem fordulnak elı, még akkor sem, ha tömeges megjelenésükben a kedvezıtlen idı által akadályozva vannak; hanem mindig kisebb-nagyobb tömegekben repdesnek az utak mellett, árnyékos helyeken, a legelıkön, vizek környékén, egyáltalán ott, hol a nap sugarai kevésbé oly tikkasztók; innen támadják meg az arra menı állatot is és kisérik folytonosan útjában. A legyek tavaszszal, midın az áttelelı bábokból nagy mennyiségben fejlıdtek ki, mintegy ösztönszerüen csapatokba kezdenek győlni és születéshelyükrıl a patakok mentén levándorolnak a Duna mellé, magukhoz véve az útközben talált csoportokat, s egyúttal, hol útjok közben marhát találtak, vérszomjukat kielégítik. Azok a csoportok, melyek nem jutottak ily számukra kedvezı körülmények közé, az egy idıben kifejlıdött s a Duna mellé vándorolt csoportokkal egyesülve, egy nagy tömeggé tömörülnek és elkezdenek rajzani a Duna partjain, és bizonyos idıben (különösen napfeljöttekor és borús idıben) a Duna hullámai fölött folytonosan szaporodnak az ujabban érkezett csoportokkal. Ez apróbb csapatok gyülekezése napfeljötte elıtt több napig történik. Gyülekezı-idejük alatt éjjel, valamint az égetı napsugarak, esı, zivatarok és szél bántalmazásai elıl az erdıkbe, levelek alá, patakok mellé, hővös, de nem vizes helyre, odvas fákba, és hol barlangok vannak, e barlangokba vonulnak el. Ez adott alkalmat a barlangból való genesisre, pedig csak ösztönszerüen saját életük

3 biztositása végett vonulnak ily védett helyekre, hol ily alkalommal - különösen jól látszik ez a barlangok szájánál milliók meg milliók rajzanak, s e helyek ilyenkor meg nem közelíthetık. Amint a kisebb csoportok a Duna mentén több napig tartó folytonos rajzás után egy nagy tömeggé tömörültek, már nem telepednek meg többé, hanem napfeljötte után is rajzanak. Tavaszszal ez idıben (7-8 óra között) a Duna folyásával szemben, állandóan egy erıs széláram szokott uralkodni óráig, melyet az ott lakók Kosovának neveznek. E széláram által vitetnek a kolumbácsi legyek is a Duna-szorosban fölfelé. Az ily légárammal nagy tömegben haladó legyek 1 2 m / magasan vannak a Duna víztükre fölött, s úgy néznek ki, mint egy ködgomoly vagy haladó felhıfoszlány; vagy ha kevésbé oly tömött a raj, mintha permetezı esı volna. Kiérve az így haladó légytömeg Baziáson fölül a Duna-szorosból, haladásának iránya itt szintén a légáramtól van föltételezve. Ha ez emlitett keleti szél -a Kosova - uralkodó, akkor tovább haladnak Kubin felé; ha észak-keleti a szél, mely a Karas és Néra völgyén tavaszszal a legállandóbb szelek egyike, akkor Szerbiába; ha pedig dél-nyugati szél van, akkor hazánkba hajtatnak a legyek az éppen határszélt képezı Dunáról. Innen van az, hogy azon idıben, melyben a kár Szerbiában túlnyomó, hazánkban alig van eset kártékonyságukról és megfordítva. Ha az ily haladó légytömeget zivatar vagy záporesı találja útjában, milliók és milliók lelik sírjukat a Duna hullámaiban, hol a halaknak gazdag lakomául szolgálnak. A Duna völgyébıl szél irányában haladó legyek tovább vonulnak a térségeken, s egyik folyam völgyében uralkodó szél által a másik folyam völgyébe vitetnek át s az útközben kényelmesen legelészı gulyákat támadják meg. Azok a kolumbácsi legyek, melyek ily nagy tömegekben elvitettek születéshelyükrıl, oda többé vissza nem térnek, - hanem vagy kielégítve vérszomjukat, elpusztulnak, vagy pedig távolabb-távolabb haladva, kisebb-nagyobb csoportokra oszlanak szét. Mindinkább veszitenek ártalmasságukból; vagy mielıtt vérszomjukat kielégíthették volna, elpusztulnak útközben, legtöbbnyire az idıjárás miatt. A terület, melyet meg szoktak látogatni, az idıjárás viszonyaitól, elıfordulásuk tömegességétıl, de leginkább a szelek erejétıl és irányától függ. Szerbiában fıleg a Mlava és Morava völgyén haladnak fölfelé és tesznek útjok közben iszonyú károkat; hazánkban a Bánság három megyéjében (Krassó-Szörény, Temes és Torontál), hová a Karas és Néra folyók völgyein át a Temes és Béga völgyébe, innen a Maros térségére, honnan Arad s a Maros völgyén fölfelé pedig Hunyad megyét látogatják meg. A Cserna völgyén fölfelé pedig a tágas teregovai völgyön át szintén Hunyad megye Hátszeg vidékére hatolnak. Ezek azon vidékek, melyeket tömeges elıfordulásuk idején kedvezı szelek szárnyán többnyire meg szoktak látogatni. Volt azonban eset április 30-án, midın Ungvár környékére is elvetıdtek, sıt 30 drb háziállatot tettek tönkre április 26-án pedig Topánfalváig (Alsó-Fehér megye) hatoltak el; de hogy Ausztriában a March partjain 1820-ban Kollar Vincze által a háziállatok között emlitett hasonló pusztitást az Alduna mellıl a szelek által elsodort kolumbácsi legyek okozták volna, semmi tekintetben sincs megerısítve. A kár, melyet évenkint okoznak, szintén az idıjárástól, a szelek erejétıl, de leginkább elıfordulásuk tömegességétıl függ. Leginkább ki van téve pusztitásaiknak Szerbia, hová a tavaszszal uralkodó északi s észak-keleti szelek által csaknem minden évben elsodortatnak és dr. Medovics, szerbiai fıorvos, számitásai szerint évenkint átlag egy millió forint kárt okoznak Szerbia marhatenyésztésében. Hazánkban, szerencsénkre, nem minden évben fordulnak elı oly tömegesen, hogy csapásnak lehessen nevezni megjelenésüket, mit leginkább a szelek irányának köszönhetünk; de ritkán van év, hogy egy-két marha - többnyire szarvasmarha - ne hulljon el csípéseik következtében. Voltak azonban évek, midın valóságos csapásként léptek fel némely vidéken. Így 1783-ban a Bánságban 623 drb háziállat hullott el; 1813-ban 700 drb szarvasmarha, 1878-ban 60 drb; 1880-ban 705 drb különbözı háziállat pusztult el csípéseik következtében

4 az ország különbözı részében, melyek közül csak Kubinban négy óra alatt 400 drb disznó, 80 drb ló és 40 drb szarvasmarha hullott el. Miután a nagyobb rajok születéshelyük környékérıl - a Duna mellıl - elvonulnak, érezhetıen megapad születéshelyükön a kolumbácsi legyek száma; mígnem az ottmaradottak az utánfejlıdöttekkel egy pár nap eltelte után újra felszaporodva, kisebb-nagyobb csoportokban ismét bolygani kezdenek, és ha eléggé felszaporodnak, az elsı raj nyomdokain ugyanazon viszonyok között útnak indulnak; míg azok, amelyek visszamaradtak, követik a fajfentartás törvényeit s a jövendı nemzedék anyjává lesznek. Általánosan azon közhit van elterjedve, hogy a kolumbácsi legyek az orrjáratokon s a szájon át hatolnak be az állat lélekzıcsövébe, s az itt okozott csípéseik következtében keletkezett daganat az állatot a szó teljes értelmében megfullasztja. E felfogás teljesen hibás és téves. A nagy mennyiségben elıforduló legyek tömegestül meglepik a marhát, annak minden testrészét, - de leginkább mégis ott, hol a marha magát kevésbé tudja védelmezni, t. i. fején, nyakán, szügyén, hasán, lábain és ivarszervei környékén, hol az állatot a szır sem fedi oly simán, mint a háton; de leginkább kedvelik a bırredıket. A kolumbácsi legyek bántalmazásának leginkább ki van téve a bivaly, azután a csupasz angol disznófajta s a szarvasmarha; legkevésbé pedig a ló, mely hosszu farkával és bırizmai segélyével legjobban tudja magát védelmezni. Az állatra szállott kolumbácsi legyek befurakodnak a szır alá, közvetlen a felbırre, még pedig úgy, hogy ott, hol egy légy magának útat tört, számos légy furakodik a szır közé, mintegy egymás hátán, úgyannyira, hogy egy csoportban ily légy fészkeli be magát s erıs szájrészeikkel a felbırt feltörve, az irhaszemölcs rétegének dús véredényeibıl táplálkoznak. Az ily egy csoportban összegyőlt legyek csípése következtében elıállott seb erısen feldagad, vérzik s alig egy tenyérnyi területen gyakran 3-4 ily 1-2 C / m magas, 3-4 C / m széles daganat van. A legyek annyira bebujnak a felbır alá, hogy onnan alig vehetık ki, s csak midın teleszívták gyomrukat, esnek le a sebbıl tehetetlenül a földre, hol elpusztulnak. Az állaton a megtámadás után a betegség tüneteit gyorsan lehet észlelni. llyenkor a marha teljesen elernyed, bágyadt lesz, nem eszik, nem iszik; fülét lehorgasztja, reszketés fogja el, majd hideg verejték üt ki testén; kezdetben a láz miatt fénylı szemei mind homályosabbak lesznek, láza emelkedik, érverése perczenkint at tesz ki; míg végre eldöglik. Az ily erısen beteg állat lábán sokáig nem állhat, hanem földre dıl és közbe-közbe fájdalmasan bıg, s a halál a megtámadás után már egy pár óra alatt beáll. A kórtani folyamat, melyet e legyek az állaton csípésük által elıidéznek, a következıképen magyarázható: Hogy a legyek vérhez juthassanak, erıs szájszerveikkel a felsı bırréteget (epidermis) áttörik, egész a köztakaró második fırétegéig, a szemölcsrétegig (stratum papilare) hatolnak, miután itt vannak a legfölületesebb vérdús edények. E mechanikai hatás következtében úgy a megtámadott, mint annak közvetlen környezetében lévı szemölcstestek is izgattatva, ingerelve vannak; ezen izgatás következtében a véredények hődöttek, tágabbak lesznek. E tágulás következménye azon pirosság, mely a megcsípett hely körül - különösen az embernél észlelhetı. Ily tágult véredényekben a vérkeringés az ismert physikai törvények alapján sokkal lassúbb lesz. A vérnek ezen lassusága azután elısegíti azon kóros folyamatot, melyet az orvosi tudományban diapedesis név alatt ismernek, t. i. a vér savója s alaki elemei a véredény falán könnyen kiszivárognak a szomszéd szövetek közé s ott daganatot idéznek elı. E daganatok még gyorsabban fejlıdnek akkor, ha a vérrel valami mérges anyag is elegyül, mint amilyen péld. a kolumbácsi legyek nyálmirigyeinek váladéka; úgyannyira, hogy fél óra eltelte alatt e nagymennyiségü légy által megtámadott állat bıre egyenetlen, telve van kisebb-nagyobb daganattal, ho1 már a szırök nincsenek lelapulva simán, hanem az okozott inger hatása

5 következtében a szırizmok összehúzódva, borzasan fölfelé állanak. Az így nagy mértékben megtámadott bır mőködése - mely az állatélet fentartására egyik legfontosabb tényezı - megszünik, melynek eredménye szintén a lassan bekövetkezı halál. Ez azon élet- és kórboncztani kép, melyet a kolumbácsi legyek az állatokon elıidéznek; most hogy magyarázható ebbıl az állat hirtelen, majdnem - mondhatni - rögtön való eldöglése. A nagymennyiségü kolumbácsi légy által megtámadott állat elpusztulását a fentebbi életés kórboncztani tünetek szem elıtt tartásával háromféle úton magyarázhatjuk meg: 1. A vérszomjas legyek sok vért szívnak ki, s így rögtön beálló vérszegénység miatt következik be a halál. 2. A köztakaró nagykiterjedésü fölületének tömérdek számban egyidejüleg ejtett sebzése visszaható (reflex) idegingert (en choc) hoz létre, s ennek következtében pusztul el az állat. 3. Mérgezés által, t. i. a legyek szájszerveiken keresztül nyálmirígyeikbıl nagymennyiségü mérges nyálfolyadékot bocsátanak a vérbe ennek felhigitására, hogy könnyebben felszívhatóvá tegyék, s így vérét fertızik meg az állatnak, mi ennek hirtelen kimultát idézi elı. Mind a három halálnem külön-külön is oly hatásos, hogy képesek az állatot megölni, s így mind a három tényezı együtt és egyszerre való mőködése a halál gyorsabb bekövetkezését hozza magával, annyival inkább, mert e legyek támadásaikat mindig verıfényes, meleg, napos idıben eszközlik, mi a betegség gyorsabb és magasabb foku fellépését s ezzel együtt a halál gyorsabb beállását még inkább elısegíti. E fentebb elısorolt kóros élettani tünemények, kórboncztani vizsgálatok által még egyáltalán igazolva nincsenek; de azért határozottan ki lehet mondani azt, hogy az állatok a kolumbácsi legyek által egyidejüleg ejtett nagymennyiségü szúrások következtében pusztulnak el, és hogy az állat orrjárataiban, szájában, fülében, lélekzıcsövében sem a legyeknek, sem pedig ezek csípéseinek semmi nyomát nem lehetett találni, s így a halál nem a lélekzıcsıben okozott csípés által elıidézett daganat következtében való fuladás útján állott be. Az erısen összecsípett állat bıre az egész fölületen, de leginkább a hason, izületi hajlásokban, ivarszerveknél szúrás által okozott sebektıl volt borítva, mely sebeken némelyik állatnál már üszkösödést (gangraena) lehetett tapasztalni. A lefejtett bırön az irha kötıszövete duzzadt lett azáltal, hogy a vér a véredényfalazaton a szomszéd szövetekbe szivárgott ki s a daganaton fekete udvart képezett. Eme, némely évben tetemes kárral, mondhatni csapással szemben már a mult század vége felé kezdettek kísérleteket tenni, melyek a baj eredı okának meggátlására voltak irányozva. Ez tartott e század ötvenes éveinek elejéig, mikor Kollar Vincze e légy életmódjának gondos megfigyelése után kimondotta azt, hogy nemcsak a legyek kiirtása, hanem tömeges elıjövetelüknek korlátozása is lehetetlenség, és hozzátehetjük még azt is, hogy éppen oly lehetetlenség, mint a phylloxera kiirtása, s hogy azok, kik a kiirtásra vonatkozó javaslatot tették, éppen nem számoltak e légy biologiai viszonyaival. Egyáltalán az ily apró ellenséggel való küzdésben az ellenség kiirtására való törekvések eredménye mindig meddı maradt, s a kolumbácsi legyeknél sem ezek kiirtására kell törekednünk, hanem háziállataink megvédelmezésére a legyek támadásaival szemben. A Bánság azon vidékein, hol vizsgálataimat eszközöltem, igen ritkán pusztul el állat a kolumbácsi legyek csípései következtében; mit azon körülményben lehet keresni, hogy az illetı vidékek lakói a legyek szórványos megjelenése által mintegy elıre figyelmeztetve vannak megtenni azon óvintézkedéseket, melyek alkalmazása nélkül marháikat az elpusztulás veszélyeinek teszik ki. Ez óvintézkedések a következık: 1. A marhákat a legyek szórványos megjelenése idejében (április 20-án) csak naplemente után hajtják ki legelıre, s már napfeljötte elıtt ismét haza hajtják istállóba.

6 2. Nappal, istállóztatásuk alatt, az istálló ajtaja elé ganéjból, nedves galyakból erısen füstölgı tüzet raknak, miáltal a legyeket az istállóba való behatolástól távol tartják. 3. Ha pedig mezei munka miatt a marhákat nem nélkülözhetik, akkor az állatnak kevésbé szırös részeit, s ahol a szırözet kevésbé oly sima, mint a háton, péld. fejét, nyakát, lábait, szügyét, hasát és külsı ivarszerveit petroleummal, büdös vagy avas zsírral és olajjal, de legtöbbnyire kátránynyal bekenik. 4. Ha pedig nappal legeltetik, a dúsabb víztartalmu patakok mellé hajtják legelni, hol a marhák kérıdzés alkalmával hasig a vízben állhatnak; a legelın pedig szétszórva szintén erısen füstölgı tüzeket raknak, melyeket a marhák ösztönszerüen keresnek föl. Ez emlitett praeservativ szereket vagy módozatokat a Bánság azon vidékén, hol e legyek tulajdonképen erednek, mindenütt használják, és pedig kellı eredménynyel, ápril végétıl (20- tól) junius közepe tájáig. A szegényebb sorsuak, kik e szereket nem, szerezhetik be, különbözı mérges füveket használnak (Atropa, Hyosciamus, dohánylé stb.), melyekkel az állatok fentebb emlitett részeit dörgölik be; de ezek használata kevésbé, sıt alig örvend akkora elterjedésnek, mint a harmadik pont alatt alkalmazott szerek. Az emlitett szerek mindenike - e növények kivételével - bizonyos, hogy kitünı védı hatással vannak a legyekkel szemben az állatra; már csak azon ismert physikai okoknál fogva is, mert a zsiros anyagok minden rovart, így a kolumbácsi legyeket is, távol tartanak a marháktól. Legkevésbé tanácsos azonban ezek között a kátrány, melyet mégis legáltalánosabban használnak, mert ez az állatélet fentartására kártékony befolyást gyakorol, amennyiben az ezzel bekent állatnak bırén keresztül való lélekzése s a bır mőködése gátolva van, s így többször megeshetik, hogy nem a kolumbácsi legyek, hanem a kátránynyal való bekenés következtében pusztul el a marha. De, hogy a legyektıl erısen megtámadott és összeszúrt marhát miként lehetne az életnek megmenteni, ez volna a távolesı vidékekre a legfontosabb; miután itt - mint már emlitém is - nem igen szokták a fentebb leírt óvintézkedéseket a gazdák megtenni, s valóban ez a kolumbácsi legyek ellen való küzdésnek a legnehezebb része. Az állatorvosok által használt szerek, mint amilyenek az arsennek és salétromnaknak belsı használata, egyáltalán sikerre nem vezetett. Faluhelyeken eczetes iszappal és eczetbe mártott korpával szokták kenegetni a nagy mértékben megtámadott és összecsípett állatot, és néha eredménynyel. Specifikus szer egyáltalán hiányozva, a megtámadás esetében mindjárt, mielıtt a betegség nagyobb mértéket öltött volna, láz- és lobellenes hőtı, nemkülönben fedı s a külsı káros befolyásoktól - mint péld. a forró napsugarak ellen védı óvszereket kell alkalmazni. Ilyenek: a hideg víz, borogatás vagy általános fürdı alakjában, azonkivül állati vagy növényi zsirok vagy olajok, melyek tiszták és nem avasak, a legjobb hatásu módok egyikének bizonyultak. E zsirokat vagy olajokat 1-2 -es carbol- vagy salicylsavval, kell keverni s ezzel dörzsölni be az állat testét; de leginkább ott, hol erısen össze van csípve. Kitünı szer ezeken kívül a mészvíz és olaj egyenlı részletekben való keveréke is. Ezenkivül a beteg állatnak jó táplálék adandó, valamint gyakran meg kell kinálni hideg, fris, tiszta vízzel. Ezek azon szerek, melyekkel némileg enyhiteni lehet az állat fájdalmát, és gyors alkalmazás, gondos kezelés mellett megmenteni az életnek. Mert mezıgazdaságunk terén is küzdünk a létért és törekedünk tulajdonunkat biztositani ellenségeink elıl, s e küzdés czélra csak akkor vezet, ha észszerüen számolunk a vészt felidézı természeti okokkal s okszerüen használjuk fel azon fegyvereket, melyeket ellenségeink legyızésére a tudomány és tapasztalás kezünkbe adott. Tömösváry Ödön.

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010.

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010. Parazitológia IV. Szabó Judit 2010. Hengeresférgek Enterobius vermicularis Ascaris lumbricoides Trichuris trichiura Toxocara Ancylostoma duodenale Necator americanus Strongyloides stercoralis Trichinella

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus)

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) Írta: Thurn Tamás Köszönet a képekért: http://www.herp-pix.org http://www.edu.ge.ch/co/renard/coursfacbio/welcome.htm Ez a csodálatos hüllő

Részletesebben

5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 25. Leadta már a vasutasnapi étkezési jegyigénylı lapot? Idén hatvanadik alkalommal ünneplünk együtt

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

Korosztályi érintettség. A napos kori betegségek patológiája baromfiban. A napos baromfi faji felismerése. Házi tyúk

Korosztályi érintettség. A napos kori betegségek patológiája baromfiban. A napos baromfi faji felismerése. Házi tyúk Korosztályi érintettség A napos kori betegségek patológiája baromfiban Kelés pillanata Ajánlott (angol nyelvő) irodalom: The Merck Veterinary Manual (http://www.merckvetmanual.com/) Saif, Y.M: Diseases

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A raftingoló béka. Védett fajok 26.3.2010. Demeter László

A raftingoló béka. Védett fajok 26.3.2010. Demeter László Védett fajok 26.3.2010 A raftingoló béka A gyepi békát az ország hegyvidékein sok helyen rendszeresen, nagy mennyiségben és ellenőrizetlenül gyűjtik a combjáért a szaporodási időszakban. Az eljárás brutális:

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I.

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I. Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok Az ember külső élősködői I. A tanösvényhez kapcsolódó bevezető külön letölthető: http://www.nhmus.hu/hu/nateu Készítők: Mike Éva (animátor, Magyar Természettudományi

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak www.szegedizoltan.hu Állapot felmérés Biztonság!!! Rángatózik igen fejvédelme nem Van-e erős külső vérzés csillapítani (a vérzés súlyossága? Esetleges rejtett

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Paracelsus (Einsiedeln, Svájc, 1493. november 11. vagy december 17. Salzburg, Ausztria, 1541. szeptember 24.) orvos, csillagjós, ezoterikus bölcselő,

Paracelsus (Einsiedeln, Svájc, 1493. november 11. vagy december 17. Salzburg, Ausztria, 1541. szeptember 24.) orvos, csillagjós, ezoterikus bölcselő, Paracelsus (Einsiedeln, Svájc, 1493. november 11. vagy december 17. Salzburg, Ausztria, 1541. szeptember 24.) orvos, csillagjós, ezoterikus bölcselő, természettudós, alkimista és vezető okkultista. Paracelsust

Részletesebben

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint Granulált kén 1/6 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓ ADATOK Terméknév: Termék kód: Cég: Telefon: Fax: granulált kén csomagolt:250300900 önliesnett:250300100

Részletesebben

Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai

Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi Egyetem, Erdımérn rnöki Kar Termıhelyismerettani Intézeti Tanszék Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai Nyers öntés talaj Humuszos öntés talaj

Részletesebben

Mastitis és szoptatás. Dr. Sarlai Katalin Fıvárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház Budapest

Mastitis és szoptatás. Dr. Sarlai Katalin Fıvárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház Budapest Mastitis és szoptatás Dr. Sarlai Katalin Fıvárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház Budapest Emlıgyullad gyulladás s a szoptatás s alatt Gyakorisága 3-203 % Fıleg az elsı hat héten jelentkezik

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011 Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár Megrendelhetı: HÍRÖS GUIDE Utazási Iroda, 6000 Kecskemét, Lórántffy u. 2. Tel./Fax: 76/499-814, Mobil: +36/30/265-1970 E-mail: hirosguide@freemail.hu

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語 ORVOSI KÉZIKÖNYV Magyar ハンガリー 語 Az orvosnak Nem értem a japán orvosi kifejezéseket, ezért ezt a kézikönyvet használva szeretném leírni a tüneteim. Személyes Adatok Mai dátum Év Hónap Nap Név Keresztnév

Részletesebben

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést! automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL!

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! A leszokásra való felkészülés Elhatározta, hogy le fog szokni

Részletesebben

A 2. ábra a Szahara barlangrajzait (a barlangok falán talált ősi rajzokat és festményeket), és az állatvilág változásait mutatja. 1.

A 2. ábra a Szahara barlangrajzait (a barlangok falán talált ősi rajzokat és festményeket), és az állatvilág változásait mutatja. 1. A CSÁD-TÓ Az 1. ábra az Észak-Afrika szaharai részén található Csád-tó vízszintjének változásait mutatja. A Csád-tó kb. i.e. 20 000-ben, az utolsó jégkorszak alatt teljesen eltűnt, majd i.e. 11 000 körül

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY. 4. évfolyam ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014. A tanuló neve: Az iskola címe: (helység) A felkészítő tanár neve:

TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY. 4. évfolyam ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014. A tanuló neve: Az iskola címe: (helység) A felkészítő tanár neve: APÁCZAI KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KFT. SZIVÁRVÁNY HETED 7 HATÁRON 9502 Celldömölk, Pf. 6 Tel.: 95/525-018, Fax: 95/525-027, e-mail: szivarvany@apaczai.hu TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY

Részletesebben

39. Elmeszesedés (calcificatio)

39. Elmeszesedés (calcificatio) Elmeszesedés 39. Elmeszesedés (calcificatio) élettani elmeszesedés (calcificatio phisiologia) aktív calcifikációs folyamat csontokban Ca 3 (PO 4 ) 2 9 rész CaCO 3... 1 rész kóros elmeszesedés (calcificatio

Részletesebben

A 2008/8. SZÁM TARTALMA

A 2008/8. SZÁM TARTALMA A 2008/8. SZÁM TARTALMA LÓGYÓGYÁSZAT Czimber Gy. E., Bozsaky É., Horváth D., Fekete Z.: Az eredményesség növelésének lehetıségei nem sebészi módszerrel végzett embrióátültetések esetén. Irodalmi összefoglaló

Részletesebben

GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL

GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL Ostrogonac Nikola GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL Szabadka, 2015. Tartalomjegyzék ELİSZÓ 2 Levélbetegségek 3 Kalászosok lisztharmata 3 Búza szeptóriás levélfoltossága 3 Sárgarozsda búzában

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

Környezetkímélı technológiák

Környezetkímélı technológiák Környezetkímélı technológiák A talajok állapotát veszélyeztetı leromlási (degradációs) folyamatok 1. Fizikai degradáció szerkezetleromlás talajtömörödés cserepesedés felszíni eliszapolódás 2. Kémiai degradáció

Részletesebben

Láptalajok. telkesített láptalajok

Láptalajok. telkesített láptalajok Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi Egyetem, Erdımérn rnöki Kar Termıhelyismerettani Intézeti Tanszék Láptalajok felláp síkláp telkesített láptalajok Láptalajokról általában Az ország legkisebb elterjedéső

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 121006/2/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás,

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

Jele:Ag. Rendszáma: 47

Jele:Ag. Rendszáma: 47 Jele:Ag Rendszáma: 47 Jellemzői: Az ezüst fehéren csillogó, jól nyújtható és hengerelhető nemesfém, amiből igen vékony lemezek és huzalok készíthetők. Kémiailag ellenálló, tiszta levegőben vagy vízben

Részletesebben

PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG

PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG (Felhasználási útmutató) ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.01 Általános ismertetés A. A betonkeverékhez az adagolás idıpontjában hozzáadott kristályos

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

Nyomozás - életnyomok alapján, terepen. Vásárhelyi Tamás

Nyomozás - életnyomok alapján, terepen. Vásárhelyi Tamás Nyomozás - életnyomok alapján, terepen Vásárhelyi Tamás Kedves Pedagógus Kolléga! Ez a tanösvény, azaz Power Point diasor, egy oktatási téma iskolai és terepi (azaz tanulmányi séta, kirándulás, túra, erdei

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések

A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések Csonki István A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések Fejlesztés (beruházás) Fenntartás, üzemelés A jelenlegi helyzet értékelése További

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Carbo animalis. Szabady Júlia 2008. október 12.

Carbo animalis. Szabady Júlia 2008. október 12. Carbo animalis Szabady Júlia 2008. október 12. Időszámításunk előtti emlékek Hippokratész: gyomorpanaszok, epilepszia lépfene Ókori Egyiptom: sebkezelés Ie. India: ivóvíztisztítás Amerikai ősi civilizációk:

Részletesebben

Katalógus. Silver Horse Bt. H-1202 Budapest, Bácska u. 11. telefon: 06-1-286-4057 fax: 06-1-286-4057 mobil: 06-20-393-2664

Katalógus. Silver Horse Bt. H-1202 Budapest, Bácska u. 11. telefon: 06-1-286-4057 fax: 06-1-286-4057 mobil: 06-20-393-2664 Katalógus Hagyományos kézműves lábbeli gyártás Ha fontos önnek, hogy lovagláshoz de akár utcai viseletre a lábához legjobban illeszkedő csizmát vagy cipőt viselje nem kell kompromisszumokat kötnie. Munkatársaink

Részletesebben

bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán

bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán A bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán A Projekt kezdeményezıje A Mikó udvaroncok csapata kidolgozott egy projektet a Zsögödi Mikó kúria kertjének rendbe hozása érdekében. A kis közösség

Részletesebben

A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE

A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE 14.-15. SZÁZAD 1340. Észak Franciaország: döglött lovak és más állatok 1346. Krimi félsziget pestissel fertızött tetemek 1422. Karlstein, Bohémia - oszlásnak indult tetemek Pizarro

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Nagy Britanniában kezdeményezés indult a kihalás szélén álló ronda és olykor ijesztő állatok védelmére. Simon Watt, biológus e cél érdekében megalapította a Ronda Állatokat Megmentő Társaságot (eredeti

Részletesebben

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut.

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut. Dr. Kovács Attila - PÉLDA Iparőzési adómegállapítás -> az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének korlátos levonhatósága a nettó árbevételbıl 1. A szabályozás bemutatása egy példán

Részletesebben

KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban

KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban Érdekes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 8-12 éves korú gyermekeket Pécsen, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra. - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is

PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra. - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is A RUHRGAS Konszern elvei: -minimális költség és maximális haszon, nem a rövid távú hanem hosszú távú, - nem

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben