A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE*"

Átírás

1 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cg A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE* (Módosításokkal egységes szerkezetben.) 1. Az Igazgatóság feladata 1.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve (továbbiakban: Igazgatóság). Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Részvénytársaság munkaszervezetét. Az Igazgatóság irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodását, gondoskodik az eredményes működéshez szükséges megfelelő szervezeti, személyi és tárgyi feltételek megteremtéséről. Az Igazgatóság határozatait jogszabályok, a Társaság Alapszabálya és a közgyűlési határozatok keretei között hozza meg minden olyan kérdésben, amelyben a döntés joga nincs kizárólag a Közgyűlésnek fenntartva Az Igazgatóság teszi meg törvényben meghatározott esetekben a Cégbírósághoz intézendő bejelentéseket, meghatározza a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságát Az Igazgatóság feladata a Részvénykönyv vezetése, amelyet az általa kijelölt felelős szervezet közreműködésével lát el Az Igazgatóság Ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság erre vonatkozó közgyűlési határozat, jogszabályváltozás, vagy az Alapszabály változása esetén az Ügyrendet szükség szerint köteles módosítani, illetve kiegészíteni. 2. Az Igazgatóság tagjai 2.1. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg maximum 5 (öt) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselői. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. *Módosította az IÜ. 97/3/6. ( ); IÜ. 98/3/5. ( ); IÜ. 98/4/2. ( ); IÜ/MBOD 99/4/6. ( ); IÜ/MBOD 2000/19/5-6. ( ); IÜ/MBOD 2000/21/9. ( ); IÜ/MBOD 2001/1/7. ( ); IÜ/MBOD 2001/8/8. ( ); IÜ/MBOD 2002/7/5. ( ), IÜ/MBOD 2002/9/7., IÜ/MBOD 2006/3/4 (2006. május 24.); IÜ/MBOD 2006/5/VIII-9., IÜ/MBOD 2011/1/10 számú határozat, valamint a TVK Közgyűlésének 40/2007. (04.19.) számú határozata.

2 - 2 - Az Igazgatóság tagjainak nem kell magyar állampolgároknak vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező személyeknek lenniük. A Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező igazgatósági tag részére a Társaság kézbesítési megbízottat jelöl ki Az Igazgatóság legalább 3, legfeljebb 11 természetes személy tagból áll Az Igazgatóság saját tagjai közül titkos szavazással választja meg és hívja vissza elnökét. Az elnök akadályoztatása esetén írásban megbízhatja bármelyik igazgatósági tagot helyettesítésével. Tartós távollét esetén az elnököt helyettesítő igazgatósági tag személyét az Igazgatóság választja meg. Tartós a távollét, ha az elnök teendőinek ellátásában több, mint 90 napig akadályozott. Az akadályozás megszűnésével a helyettesítő tag megbízatása automatikusan megszűnik Az Igazgatóság tagjai megválasztásukkor elfogadó nyilatkozatot tesznek, amelyben kötelesek nyilatkozni a tisztség viselésének elvállalásáról, továbbá arról, hogy velük szemben a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott összeférhetetlenség vagy kizáró ok nem áll fenn. Az Igazgatóság határozott időre történő megválasztása, a tisztség ellátásának elfogadása nem korlátozza a Közgyűlésnek azt a jogát, hogy az Igazgatóság tagjait határozatával bármikor elmozdítsa, tisztségéből visszahívja. A megválasztott igazgatósági tag tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható, fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. Az Igazgatóság tagjainak a fenti módon okozott kárért való felelőssége egyetemleges. Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a Felügyelő Bizottság tudomására hozta. Az Igazgatóság üléséről készült jegyzőkönyvnek az ellenszavazatot leadó igazgatósági tagok nevét tartalmaznia kell Az Igazgatóság tagja e minőségében a részvényes, illetve munkáltatója által nem utasítható Az Igazgatóság tagjai e tisztségükről az Igazgatóság elnökéhez címzett levélben lemondhatnak. Az Igazgatóság elnöke lemondását az Igazgatóságnak, mint testületnek jelenti be a soron következő igazgatósági ülésen, vagy valamennyi igazgatósági

3 - 3 - tagnak egyidejűleg megküldött levélben. A lemondásnak határozottan tartalmaznia kell azt, hogy az Igazgatóság tagja e tisztségéről mond le. Tisztségről történő lemondás ha a nyilatkozatból más nem következik a bejelentés, vagy a legutolsó kézbesítési nappal hatályos. Ezen időponttól kezdődően a lemondott igazgatósági tag tisztsége megszűnik, részére tiszteletdíj nem folyósítható. Ha az Igazgatóság tagjának lemondása a Társaság törvényes működőképességét veszélyezteti (lemondás alkalmatlan időpontban), a lemondás csak a bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha ezen időszakon belül a részvényesek rendes vagy rendkívüli Közgyűlésen a lemondott tisztségviselő pótlásáról gondoskodtak. Alkalmatlan időpontban történő lemondás esetén a lemondás hatályossá válásáig az Igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni Az Igazgatóság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket kötelesek üzleti titokként megőrizni. Ez a kötelezettségük akkor is fennáll, ha tisztségük bármilyen módon megszűnik Az Igazgatóság elnöke irányítja az Igazgatóság működését, ennek keretében összehívja az Igazgatóság ülését, megállapítja határozatképességét, az egyes ülések napirendjét, gondoskodik a napirenden szereplő kérdések tárgyalásának megfelelő előkészítéséről, vezeti az ülést, elrendeli a szavazást. Az elnök gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását. Az Igazgatóság elnöke nyitja meg és vezeti a Közgyűlést mindaddig, amíg a részvényesek a Közgyűlés elnökét meg nem választják Az Igazgatóság, mint testület működik, döntéseit igazgatósági határozat formájában hozza meg. Az Igazgatóság állandó bizottságokat működtet, ad hoc jelleggel egyéb bizottságokat létrehozhat. Az Igazgatóság bizottsága és az Igazgatóság egyes tagjai számára meghatározott munkaterületeket kijelölhet, vagy jelentés és javaslattétel végett feladatokat kiadhat, de ez nem jogosítja fel az Igazgatóság tagját a munkaszervezet irányába történő közvetlen intézkedésre, továbbá az ilyen jellegű feladat- és hatáskör megosztás nem érinti a döntések testületi jellegét. Azon ügyekben, amelyekben nem megkövetelt a testületi fellépés, az Igazgatóság tagja a vezérigazgatón keresztül intézkedik. Ügy elbírálása, megítélésének elősegítése céljából az Igazgatóság külső szakértőt igénybe vehet. Az Igazgatóság állandó bizottságként Pénzügyi és Audit Bizottságot (PAB) működtet.

4 - 4 - A bizottságok támogatják az Igazgatóság munkájának ellátását, ennek keretében ajánlásokat fogalmaznak meg az Igazgatóság részére, véleményezik az Igazgatóság elé kerülő anyagokat, kijelölt témakörben felügyeletet látnak el. A bizottságok személyi összetételét, hatáskörét, feladatait, valamint működési rendjét (Munkarend) az Igazgatóság határozza meg, hagyja jóvá. A Munkarendet a bizottság elnöke terjeszti elő jóváhagyásra. Az állandó bizottság elnöki tisztét ha az Igazgatóság másként nem határoz csak az Igazgatóság tagja töltheti be. Az állandó bizottságok Munkarendje része az Igazgatóság Ügyrendjének, annak 2. számú mellékletét képezi. Az Igazgatóság felhatalmazhatja elnökét, más tagját, hogy az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyben eljárjon és intézkedjen, és mindezekről az Igazgatóság soron következő ülésén, vagy más meghatározott módon beszámoljon. Társasági jog szerint testületi fellépést igénylő ügyben ügydöntő felhatalmazás nem adható Az Igazgatóság tagjai tisztségüket személyesen kötelesek gyakorolni, a tisztség ellátására helyettesítési megbízás nem adható Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetéstől és a munkavállalóktól felvilágosítást, tájékoztatást kérhetnek, a Társaság irataiba betekinthetnek. 3. Az Igazgatóság hatásköre 3.1. Át nem ruházható hatáskörben az Alapszabály 13. pontjában a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat előkészítése, elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése. Ennek keretében: javaslatot tesz az Alapszabály módosítására, javaslatot tesz az alaptőke felemelésére és leszállítására, a jegyzési elsőbbség kérdésében, javaslatot tesz egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatására, javaslatot tesz, vagy véleményt nyilvánít más részvénytársasággal való egyesülés, beolvadás, vagy a Társaság szétválása, megszűnése, más társasági formába történő átalakulása tekintetében, gondoskodik a pénzügyi jelentések elkészítéséről, és javaslatot tesz a mérlegés eredmény-kimutatás, az éves nyereség megállapítása, valamint az osztalék meghatározása tárgyában, illetve esetlegesen az osztalékelőleg fizetésére vonatkozóan;

5 javaslatot tesz a könyvvizsgáló és a Felügyelő, valamint Audit bizottság tagjainak személyére, visszahívására, díjazásának megállapítására, javaslatot tesz átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, visszavásárlásáról és újraeladásáról, döntés végett előkészíti a részvények típusainak átalakítását, javaslatot tesz a Társaság részvényeinek vagy értékpapírjainak tőzsdére, jegyzési rendszerbe történő bevezetése, illetve kivezetése tekintetében, javaslatot tesz alaptevékenység megváltoztatására, javaslatot tesz a Társaság végelszámolására, dönt csődeljárás kezdeményezéséről, javaslatot tesz a Vezetői Részvényvásárlási Programra, összeállítja a Vezetői Részvényvásárlási Szabályzatot, javaslatot tesz a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveire, keretére; amennyiben két Közgyűlés közötti időszakban az Igazgatóság annak érdekében, hogy a Társaságot súlyos károsodás ne érje saját részvény vásárlását határozza el, beszámol a soron következő Közgyűlésen a részvényeseknek a saját részvény megvásárlásáról javaslatot tesz a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására, amennyiben azt szükségesnek ítéli, javaslatot tesz a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről, javaslatot tesz a saját részvény megszerzésére, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozóan Dönt a Társaság éves és középtávú üzleti terveiről Meghatározza a Társaság Működési Szabályzatát (TMSZ), ennek keretében különösen a szervezeti struktúrát és a munkamegosztás rendjét az I-II. szervezeti szinten A Társaság könyveinek vezetéséről való gondoskodás Megválasztja és felmenti a Társaság vezérigazgatóját, meghatározza a vezérigazgató munkaszerződésének tartalmát, hatáskörét, bérezését, gyakorolja a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogot. A vezérigazgató munkaszerződését, módosítását, megszüntetését az igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján kijelölt tagja írja alá. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság munkavállalói fölött, aki e jogát a Társasági Működési Szabályzatban átruházhatja.

6 Egyetértést gyakorol a vezérigazgató munkáltatói jogkörgyakorlása tekintetében, amennyiben az a felső vezetés tagjainak alkalmazására, kinevezésére, felmentésére irányul A Társaság cégjegyzési jogosultságának meghatározása munkaviszonyban álló személyek tekintetében A Társaság részvényesei nevében a Társaság valamennyi részvényére vonatkozóan tett vételi ajánlat átvétele és véleményezése az Alapszabály rendelkezésének megfelelően A Társaság részvényeinek kezelésére hivatott letétkezelővel a szerződés megkötése, döntés az ehhez fűződő kérdésekben A hatályos jogszabályok keretei között gondoskodik a részvények érvénytelenné nyilvánításáról, meghatározza az érvénytelenítés feltételeit Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, gyakorolja jogszabályban, az Alapszabályban, valamint közgyűlési határozatban foglalt hatáskörét. Hatáskörét kivéve azon hatásköröket, amelyeket nem ruházhat át az Igazgatóság Ügyrendje elválaszthatatlan mellékletét képező Döntési Hatásköri Listában (DHL) meghatározott vezetői szintig, a vezető feladatköréhez tartozó ügyek tekintetében átruházhatja. A DHL-ben át nem ruházott hatáskörében az Igazgatóság jár el, hozza meg döntését. A Döntési Hatásköri Listában foglalt döntési jogok tovább nem ruházhatóak. E szabály alól az Igazgatóság eseti határozatba foglalt döntésével, vagy az általa elfogadott Döntési Hatásköri Listában kivételt tehet. Az Igazgatóság, vagy az Igazgatóság ilyen joggal felruházott tagja (vezérigazgató) az átruházott hatáskörben eljáró személytől hatáskört bármikor elvonhat, bármely ügyet megvizsgálás céljából bármikor magához kérhet Az Igazgatóság át nem ruházott hatáskörében dönt minden olyan kérdésben, amelyben a döntés jogát a Döntési Hatásköri Listában magának fenntartotta Amennyiben valamely jogügylet jóváhagyása jogszabály, a Társaság Alapszabálya, az Igazgatóság Ügyrendje, DHL, a Társasági Működési Szabályzat, más belső szabályzat szerint az Igazgatóság hatáskörébe tartozik, úgy az Igazgatóság jóváhagyása hiányában a Társaság előzetes kötelezettségvállalására nem kerülhet sor. Az igazgatósági döntés (előterjesztés) előkészítéséhez szükséges és indokolt intézkedések megtehetők.

7 Az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít Intézkedés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy az Alapszabály a döntés, eljárás jogát az Igazgatóság hatáskörébe utalta. 4. Az Igazgatóság működése 4.1. Az Igazgatóság éves munkaterv alapján működik. Az Igazgatóság a Társaság üzletmenete által indokolt időközönként, munkatervében meghatározott időközönként ülésezik A napirendi pontokat az Igazgatóság ülésére szóló meghívó tartalmazza. Az Igazgatóság dönthet úgy is, hogy valamely kérdést az ülésen rendkívüli napirendi pontként tárgyal meg A meghívót nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az Igazgatóság tagjai, valamint az érintettek részére megküldeni. Indokolt esetben ettől az elnök eltérhet A meghívóhoz csatolni kell az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, vagy ha ez nem lehetséges, lehetőleg gondoskodni kell arról, hogy az Igazgatóság tagjai még kellő időben, az ülést megelőzően ezeket a döntés-előkészítő vagy tájékoztató anyagokat kézhez vehessék Az Igazgatóság üléseit a meghívóban megjelölt helyen tartja. Az Igazgatóság rendes vagy rendkívüli ülést tart A Társaság vezérigazgatója, vagy nevében más kijelölt személy meghatározott témakörökben az Igazgatóság részére rendszeres vagy a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos jelentést, előterjesztést készít. Az Igazgatóság úgy is határozhat, hogy az általa tárgyalt előterjesztést, dokumentumot az Igazgatóság állandó bizottsága előzetesen vizsgálja meg, véleményezze. Az állandó bizottság véleményét annak elnöke közvetlenül juttatja el az Igazgatóság elnökéhez A rendszeres jelentések határidői: - havi jelentés esetében a tárgyhónapot követő hónap 25. napja, - negyedéves jelentés esetében a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napja Az elnök vagy bármely két igazgatósági tag rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés összehívására a rendes ülés összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az arra irányadó határidőket, valamint az írásos

8 - 8 - előkészítésre vonatkozó szabályokat nem kötelező betartani. Ha a rendkívüli ülést két tag kezdeményezi, az erre irányuló írásos megkeresést az Igazgatóság elnökéhez kell eljuttatni, egyúttal meg kell jelölni a javasolt napirendet. Ha az elnök a kezdeményezésnek megfelelően a kezdeményező levél kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül tizenöt (15) napos határidőn belüli időpontra nem hívja össze az ülést, összehívásra a két tag együttesen jogosult Az Igazgatóság ülése nem nyilvános, azon az Igazgatóság tagjain kívül az Igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt, továbbá állandó meghívottként a vezérigazgató, a pénzügyi és gazdasági vezérigazgató-helyettes és a vezető jogtanácsos. Az igazgatósági ülés eseti meghívottjairól az Igazgatóság vagy az Igazgatóság elnöke dönt Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az Igazgatóság tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. Ha az Igazgatóság tagjainak száma páros szám, az ülés határozatképes akkor is, ha a tagok fele köztük az elnök, vagy az elnököt helyettesítő tag jelen van Amennyiben az igazgatósági tagok közül egy vagy több igazgatósági tag tartózkodik a szavazástól, úgy a határozat az igen és nem szavazatok arányában kerül meghozatalra. Határozathozatal során legalább 3 tagnak érdemben (igen vagy nem szavazattal) kell szavaznia ahhoz, hogy az Igazgatóság határozata érvényes legyen Minden igazgatósági tagnak egy szavazata van. Az Igazgatóság ülésén a szavazás nyílt szavazással, kézfeltartással történik, de az elnök elrendelheti a szavazás más módját is Az Igazgatóság határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Igazgatóság minősített, a tisztségben lévő tagok háromnegyedes (3/4) szótöbbségével választja meg, hívja vissza elnökét, fogadja el, módosítja Ügyrendjét. Az Igazgatóság elnökére bármely igazgatósági tag javaslatot tehet. Ha az Igazgatóság elnökét az első fordulóban háromnegyedes (3/4) szótöbbséggel megválasztani nem tudja, a második fordulóban az a tag tekintendő megválasztottnak, aki a legtöbb szavazatot kapja. Az Igazgatóság tagja köteles jelezni az Igazgatóság részére, ha az igazgatósági ülés napirendjén szereplő üggyel kapcsolatosan személyes érintettsége, érdekeltsége vagy

9 - 9 - elfogultsága áll fenn (összeférhetetlenség). Az összeférhetetlenséggel érintett tag a tárgyalt napirendről szóló döntés meghozatala alkalmával nem szavazhat a) Az Igazgatóság elnöke elrendelheti, hogy az Igazgatóság ülés tartása nélkül hozzon határozatot. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét az Igazgatóság elnökének megbízásából az Igazgatóság Titkára három (3) munkanapos határidő kitűzésével írásban elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, visszaigazolt telefax, futár útján közli a tagokkal, akik szavazatukat írásban elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, visszaigazolt telefax vagy futár útján adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő hét (7) napon belül az Igazgatóság Titkára írásban tájékoztatja. Amennyiben az igazgatósági tag a fenti határidőben szavazatát írásban nem adja meg, azt úgy kell tekinteni, hogy tartózkodott a szavazástól. b) Az Igazgatóság tagjai leadhatják írásban a szavazatukat akkor is, ha személyesen nem vesznek részt az Igazgatóság ülésén. Leadható a szavazat konferenciatelefoni megbeszélés során is, de ez esetben az igazgatósági tag haladéktalanul köteles a szóban elhangzott szavazatát és esetleges indokolását, észrevételét írásban (fax, e- mail, vagy levél) megerősíteni. A távollévő igazgatósági tag szóbeli vagy írásbeli szavazata az Igazgatóság határozatképességére nincs befolyással, a határozatképesség megállapítására a 4.7. pont alatt írt szabályokat kell alkalmazni Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetéséről eltérő rendelkezés hiányában az elnök az Igazgatóság Titkára útján (6. pont) gondoskodik. A jegyzőkönyvet a hitelesítő tagok és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv hitelesítését az Igazgatóság elnöke által kijelölt, két jelenlévő igazgatósági tag végzi. A jegyzőkönyvet, a hitelesítést követően az Igazgatóság tagjai részére kézbesíteni kell. Az elnök elrendelheti szó szerinti jegyzőkönyv felvételét is. Három jelenlévő igazgatósági tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv a napirendnek megfelelően tartalmazza az elhangzott hozzászólások lényegét, valamint szó szerint az ülésen hozott határozatok szövegét. Ha a felvett jegyzőkönyvvel kapcsolatban bármely igazgatósági tagnak észrevétele, kifogása merül fel, úgy azt a következő igazgatósági ülésen lehet előterjeszteni. A jegyzőkönyv kiigazításáról, helyesbítéséről az Igazgatóság dönt. Az elrendelt változtatást az érintettekkel írásban kell közölni.

10 5. Az Igazgatóság titkára Az Igazgatóság ügyviteli munkáját, az Igazgatóság üléseinek előkészítését, lebonyolítását titkár segíti A titkár gondoskodik az igazgatósági ülésre szóló meghívó kézbesítéséről, az igazgatósági ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos előterjesztések sokszorosításáról és a meghívottak részére történő rendelkezésre bocsátásáról, eltérő rendelkezés hiányában az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről és az érdekeltek részére történő megküldéséről (teljes jegyzőkönyv, vagy jegyzőkönyv kivonat); a jegyzőkönyv kivonatot a titkár írja alá, az Ügyrendben említett jelentések kézbesítéséről (4.4. pont), az ülés nélkül megtartott igazgatósági határozat írásba foglalásáról, az ülés technikai feltételeinek biztosításáról (terem, közlekedés, szállás, tolmácsolás, informatikai és távközlési eszközök, titkársági jellegű szolgáltatások stb.), az Igazgatóság elé kerülő idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvre, magyar nyelvű dokumentumok idegen nyelvre történő fordításáról, az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolásáról, rendezéséről, az Igazgatóság iratanyagának rendszerezéséről, irattározásáról. 6. Ügyvitel - technikai kérdések, eljárási szabályok 6.1. Az igazgatósági ülések meghívóját, értesítéseket, kísérő leveleket - a testületi döntés, illetve az elnök utasítása és megbízása alapján a titkár kiadmányozza Amennyiben az Igazgatóság az általa hozott határozat végrehajtójaként a menedzsmentet jelöli meg, úgy ha igazgatósági határozat másképpen nem rendelkezik a menedzsment felelős tagját (tagjait) a vezérigazgató határozza meg. A menedzsment részéről készített és egyeztetett előterjesztést a kijelölt előadó(k) és a vezérigazgató írják alá Az igazgatósági ülésekre készített előterjesztéseket írásban, magyar nyelven, lehetőleg három (3) oldalnál nem nagyobb terjedelemben kell elkészíteni, és a szükséges mellékletekkel együtt, határidőben - legkésőbb az igazgatósági ülést megelőző 10. munkanapig az Igazgatóság titkárához kell megküldeni. Az előterjesztés tartalmi megfeleléséért és valóságtartalmáért az előterjesztő felelős.

11 Az előterjesztéseknek minden esetben szöveghűen tartalmaznia kell a határozati javaslatot is. 7. Záró rendelkezések 7.1. Ha az Igazgatóság valamely ügyben jóváhagyási jogát gyakorolja, a jóváhagyás alatt utólagos jóváhagyást kell érteni, kivéve, ha a döntéshez az Ügyrend az Igazgatóság előzetes jóváhagyását írja elő Amennyiben az Igazgatóság valamely ügyben egyetértési jogát gyakorolja, azon az Igazgatóság előzetes egyetértése értendő. Egyetértés megadása feltételhez köthető. Egyetértés hiányában a döntés nem hozható meg Ha az Igazgatóság döntési hatáskörét gyakorolja, a döntés alatt az értendő, hogy akaratát, elhatározását kinyilvánítja. Döntés az is, ha a határozat úgy rendelkezik, hogy a döntés nyomán a felhatalmazott valamilyen kötelezettséget vállaljon, jognyilatkozatot tegyen meg Az Igazgatóság Ügyrendjét augusztus 27-én megtárgyalta, szövegét az Alapszabállyal összhangban az IÜ/MBOD 2002/7/5. számú határozatával megállapította Az elfogadott Ügyrendet az Igazgatóság erre irányuló határozata alapján az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság egy tagja írja alá Az Igazgatóság kötelezi a Jogi Irodát, hogy az Ügyrendet, valamint annak mellékleteit a TVK Nyrt-nél szabályozott módon ismertesse a Társaság alkalmazottaival, továbbá gondoskodjon arról, hogy a bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget jelentesse meg, azt az Igazgatóság tagjai részére bocsássa rendelkezésre. Melléklet: 1. számú melléklet: Döntési Hatásköri Lista az Igazgatóságot megillető egyes hatáskörök átruházásáról 2. számú melléklet: Az Igazgatóság állandó bizottságainak munkarendje Budapest, július 1. Mosonyi György az Igazgatóság elnöke Pethő Zsolt az Igazgatóság tagja

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje Preambulum A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE 1. Az Igazgatóság jogállása 1.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

Igazgatósági ügyrend

Igazgatósági ügyrend Igazgatósági ügyrend ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013. február 11. Oldal: 1 / 10 1. Az Igazgatóság hatásköre Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje Az ALTERA Nyrt. Igazgatósága a továbbiakban: Igazgatóság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Vállalkozói Központ és InkuMtorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tel./Fax: +36-66/442-720

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5. ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE 2014 4 Tartalomjegyzék I. A Felügyelőbizottság ügyrendjének célja,

Részletesebben

Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE Jelen ügyrendet az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A Magyar Telekom Rt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

A Magyar Telekom Rt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB) a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A VÁRPALOTAI KÖZÜZEMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A VÁRPALOTAI KÖZÜZEMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A VÁRPALOTAI KÖZÜZEMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Várpalota, 2015.február hó 17. nap A Várpalotai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

A KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Budapest, 2009 év hó nap 2 A Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2007. április 26. 1. Általános rendelkezések 1.1. A Felügyelő Bizottság

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚ NONPROFIT EGYESÜLET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚ NONPROFIT EGYESÜLET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚ NONPROFIT EGYESÜLET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Mezőkövesd, 2010. év november hó 01. nap 2 A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület mint Közhasznú

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i. rendkívüli Közgyűlésének. előterjesztései

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i. rendkívüli Közgyűlésének. előterjesztései Rába Járműipari Holding Nyrt. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i rendkívüli Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2012. május 31. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt.")

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Az alapszabályt a Közgyűlés a 2/1998.(07.02.) számú határozatával fogadta el, és azóta a 12/1999.(04.14.) számú, továbbá

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

1.3. A Társaság Igazgatósága legalább hat (6), legfeljebb tizenegy (11) tagú.

1.3. A Társaság Igazgatósága legalább hat (6), legfeljebb tizenegy (11) tagú. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje Preambulum Az Igazgatóság ügyrendjének (a továbbiakban: Ügyrend) rendelkezései a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben