ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (1. előadás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (1. előadás)"

Átírás

1 ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (1. előadás) Programozási feladatok megoldásának lépései 1, a feladatok meghatározása -egyértelmű, rövid, tömör, pontos 2, a feladat algoritmusának elkészítése jól definiált (automatizálható, programozható) számítási eljárás egy meghatározott számítási feladat megoldására, amely bementként bizonyos értékeket kap és kimenetként bizonyos értékeket állít elő. Egy algoritmust helyesnek mondunk, ha minden bemenetre megáll és helyes eredményt ad. A helyes algoritmus megoldja az adott számítási feladatot. Általános feladatok fő részei: - a bemenő adatok bevitele - azokon a szükséges műveletek elvégzése - az eredmények megjelenítése, rögzítése, kiíratása Érdekes az algoritmusok hatékonysága két szempontból is: - felhasznált időben (ezt használjuk rendszerint az algoritmus bonyolultsága mértékeként) - felhasznált memóriában Ugyanannak a feladatnak a megoldására fejlesztett algoritmusok nagy mértékben eltérő hatékonyságot mutathatnak. 3, kódolás - a kész algoritmus valamilyen konkrét programnyelvre való lefordítása Program: a gép számára érthető formájú meghatározott sorrendű, véges, gépi utasítássorozat. 4, tesztelés 5, dokumentálás: felhasználói dokumentáció és fejlesztői dokumentáció Algoritmusleíró eszközök Céljuk: a megoldás menetének géptől független, szemléletes, a logikai gondolatmenetet, a szerkezeti egységeket világosan tükröző leírása. Legismertebb algoritmusleíró eszközök: a, folyamatábra b, mondatszerű leírások 1

2 Folyamatábrák A folyamatábra a feladat megoldási lépéseinek sorrendjét - művelettípusonként különböző geometriai alakzatok felhasználásával - szemléltető ábra. A felhasznált szimbólumok és jelentésük a következő: START STOP - ún. határszimbólumok, az algoritmus elejét és végét jelzik - beolvasó és kiíró művelet - értékadás, művelet végrehajtás, aritmetikai kifejezés kiértékelése n i - elágazás. A feladat végrehajtása, egy a rombuszba írt feltétel alapján, egyik vagy másik irányba folytatódik. A rombusznak két kimenete van, amelynek (i, n) jelzéssel vannak ellátva. Az i kimenetet kell folytatni, ha a feltétel teljesül (igaz), különben (hamis esetén) az n kimenetet kell követni. - gyakran találkozhatunk a számlálós ciklus jelölésére a következő szimbólummal is 2

3 A folyamatábrán az algoritmus haladási irányát nyilakkal jelöljük. Abban az esetben, ha a nyilakat elhagyjuk a folyamatábrát fentről lefelé, illetve balról jobbra kell követni. A folyamatábrák hátránya, hogy elemei nem felelnek meg az algoritmuskészítés során felhasználható, a strukturált programozásra jellemző struktúráknak (szekvencia, elágazás, ciklus). Használatukkal igen könnyen előállíthatók olyan bonyolult szerkezetek is, melyek megértése azután nagyon nagy problémát jelent. Nézzük egy nagyon egyszerű feladat algoritmusát folyamatábrán szemléltetve: FELADAT: Kérjünk be a billentyűzetről N (>0, egész) számot és számoljuk ki az összegüket! 3

4 ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (2. előadás) Mondatszerű leírások A mondatszerű leírások szemléletesebb módja az, amikor az algoritmus leírására mondatok helyett csak ún. mondatszerű szerkezeteket használjuk. Mondatszerű szerkezetek egymásutánjával írjuk le a feladat megoldását. Ennél a leírási módnál az algoritmus szerkezeti egységeit bekezdéses struktúra segítségével szemléltetjük. Az egyértelműség kedvéért meg kell határozni, milyen műveleteket (utasításokat) tartalmaz az így készített algoritmus leíró nyelv és utasítás fajtánként, hogyan definiáljuk ezeket a mondatszerű szerkezeteket! Beolvasó és kiíró utasítás Formája : Be: <változók felsorolása> Ki: <kifejezések felsorolása> // az adatokkal szemben támasztott // követelmények // a kiírás formájára vonatkozó // követelmények Értékadó utasítás Formája: <változó> := <kifejezés> // Az utasítás hatására a baloldalon álló változó felveszi a jobboldalon álló kifejezés értékét. Elágazások ( feltételes utasítások) Formája : A, Ha (<feltétel>) akkor // Ha az adott feltétel teljesül akkor az <utasítás(ok)> // utasítás(ok) kerül(nek) végrehajtásra és a // feladat megoldása a után folytatódik. // Ha a feltétel nem teljesül, akkor a feladat a Ha // vége után folytatódik. B, Ha (<feltétel>) akkor // Ha az adott feltétel teljesül akkor az <utasítás(ok)1> // utasítás(ok)1 kerül(nek) végrehajtásra. Ha a különben // feltétel nem teljesül, akkor az utasítás(ok)2 <utasítás(ok)2> // kerül(nek) végrehajtásra. Mindkét esetben a // feladat megoldása a után folytatódik. C, Elágazás // Sorban vizsgálja a feltételeket. Amikor <feltétel1> esetén <utasítás(ok)1> // megtalálja az első teljesülő feltételt, <feltétel2> esetén <utasítás(ok)1> // a hozzátartozó utasítás(ok) kerül(nek) // végrehajtásra.ha nem talált egyetlen egy <feltételn> esetén <utasítás(ok)n> // feltételt sem, amely teljesül, akkor az egyéb esetben <utasítás(ok)n+1> // egyéb esetben - hez tartozó utasítás(ok) Elágazás vége // kerül(nek) végrehajtásra. Minden // esetben a feladat megoldása az // Elágazás vége után folytatódik. 4

5 Ciklusszervező utasítások Formája: A, Ciklus <ciklus-változó> := <kezdőérték> -től <végérték> -ig <lépésköz> -esével <ciklusmag utasításai> // Végrehajtja a ciklusmag utasításait a ciklus-változó kezdőértékével. Ezután növeli a ciklus- // változó kezdőértékét a lépésközzel, és az új értékkel hajtja végre a ciklusmag utasításait. Ez // a folyamat addig ismétlődik, amíg a ciklus-változó kisebb vagy egyenlő, mint a végérték. // Ha a ciklus-változó értéke nagyobb, mint a végérték, akkor a feladat megoldása a Ciklus // vége után folytatódik. Ha a kezdőérték nagyobb, mint a végérték, akkor a ciklusmag // utasításai egyszer sem kerülnek végrehajtásra. A lépésköz, 1 esetén, elhagyható. Szokásos // ezt a szerkezetet számlálós ciklusnak nevezni. B, Ciklus amíg <feltétel> <ciklusmag utasításai> // A ciklusmag utasításai addig hajtódnak végre amíg a feltétel igaz, s ha a feltétel hamis // akkor a program végrehajtása a után folytatódik. Szokásos elnevezés: // elöl tesztelős ciklus. C, Ciklus <ciklusmag utasításai> amíg <feltétel> // A ciklusmag utasításai addig hajtódnak végre amíg a feltétel igaz, s ha a feltétel hamis // akkor a program végrehajtása a után folytatódik. A ciklusmag utasításai // egyszer mindenképpen végre hajtódnak. Elnevezés: hátul tesztelős ciklus Egyéb jelölések: // kiegészítések, megjegyzések (már használtuk!) : ha egy soron belül több utasítást használunk <tomb-név>[ ] - tömbök jelölése ha teljes algoritmust írunk: <algoritmus utasításai> ha eljárást( függvényt írunk): <eljárásnév>(<paraméterek>) <eljárás utasításai> <eljárásnév> vége Eljárás esetén a paraméterek az eljárás bemeneteinek a felsorolása. Az eljárás kimeneteit a Return <kifejezések felsorolása> 5

6 segítségével adjuk meg, amely a visszatérési értékeket adja vissza és az eljárás végrehajtását fejezi be. A megadott szabály kivétele a tömbök. Ha egy tömb szerepel paraméterként, akkor bemenő és kimenő paraméter is, azaz, ha az eljárásban módosítjuk a tömb paramétert, akkor a módosítások érvényesülnek az eljárás végrehajtása után az eljárást hívó algoritmusban is. Nézzük a szokásos feladat ( N>0 billentyűzetről olvasott egész szám összegének a kiszámítása) mondatszerű leírásának algoritmusát: Bemenet: N (az összeadandó számok száma) Kimenet: Szum (a képzett összeg) Be: N // N>0 egész Szum:=0 Ciklus i:=1-től N -ig Be: A Szum:= Szum+A Ki: Szum 6

7 ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (3. előadás) Egyszerű algoritmusok Aki már több programot készített különböző témákban, bizonyára tapasztalta, hogy az egyes problémák, feladatok, részfeladatok tipizálhatóak, megoldásukhoz gyakorlatilag ugyanaz az algoritmus szükséges legfeljebb a körítés azaz a feladat szövege, a változók, konstansok mások és mások. Ebben a részben most néhány egyszerű, ilyen típus algoritmus következik. Összegzés Adva van egy N elemű számsorozat, és ki kell számolni az elemeinek az összegét! A sorozat elemeit ennél a tételnél és a következőkben is az N elemű A[1..N] vektorban tároljuk. Bemenet: A[1..N] Kimenet: Szum Szum:=0 Ciklus i := 1-től N-ig Szum:=Szum+A[i] Példa az összegzés alkalmazására: A hét minden egyes napján megmértük egyszer a hőmérsékletet s az értékeket a HOM[7] vektorban tároljuk. Számítsuk ki a heti átlaghőmérsékletet! Atl:=0 Ciklus i := 1-től 7-ig Atl:=Atl+Hom[i] Atl:=Atl/7 Eldöntés Adva van egy N elemű sorozat, és egy a sorozat tagjain értelmezett T tulajdonság. Olyan algoritmust kell írni, amely eldönti: van-e a sorozat tagjai közt legalább egy T tulajdonságú. Bemenet: A[1..N], T tulajdonság Kimenet: Eredmény ( VAN T tulajdonságú vagy NINCS T tulajdonságú ) i:=1 Ciklus amíg i<=n és A[i] nem T tulajdonságú 7

8 i:=i+1 Ha( i<=n) akkor Eredmény := VAN T tulajdonságú különben Eredmény := NINCS T tulajdonságú Példa az eldöntésre: Egy N=20 fős osztály tanulóinak magasságát a Mag[20] elemű vektorban tároljuk. A feladat annak eldöntése, hogy van-e 180 cm-nél magasabb tanuló. i:=1 Ciklus amíg i<=20 és Mag[i]< =180 i:=i+1 Ha (i<=20) akkor Eredmény := VAN 180-nál magasabb különben Eredmény := NINCS 180-nál magasabb Kiválasztás Adva van egy N elemű sorozat, és egy a sorozat tagjain értelmezett T tulajdonság. Tudjuk, hogy a sorozat tagjai között van T tulajdonságú. Olyan algoritmust kell írni, amely megadja a sorozat első T tulajdonságú tagjának a sorszámát. Bemenet: A[1..N], T tulajdonság Kimenet: Sorszam i:=1 Ciklus amíg A[i] nem T tulajdonságú i:=i+1 Sorszam:=i Példa kiválasztásra : Tudjuk, hogy az N=20 tagú osztály tagja Tóth Mihály. Hányadik a rendezett névsorban? Algoritmus 8

9 i:=1 Ciklus amíg NEV[i] <> 'Tóth Mihály' i:=i+1 Sorszám:=i Lineáris keresés Adva van egy N elemű sorozat, és egy a sorozat tagjain értelmezett T tulajdonság. Olyan algoritmust kell írni amely eldönti, hogy van- e T tulajdonságú elem a sorozatban és ha van hányadik az első T tulajdonságú elem.( előbbi két algoritmus összegzése) Bemenet: A[1..N], T tulajdonság Kimenet: Index (a sorozat első T tulajdonságú elemének sorszáma, ha nincs, akkor 0) i:=1 Ciklus amíg i<=n és A[i] nem T tulajdonságú i:=i+1 Ha (i<=n) akkor Index:=i különben Index:=0 Megszámlálás Adva van egy N elemű sorozat, és egy a sorozat tagjain értelmezett T tulajdonság. Olyan algoritmust kell írni amely megszámlálja a T tulajdonságú elemeket. Bemenet: A[1..N], T tulajdonság Kimenet: DB DB:=0 Ciklus i:=1-től N-ig Ha (A[i] T tulajdonságú) akkor DB:=DB+1 Példa megszámlálásra: Adott egy N=20 fős osztály matematika eredménye a JEGY[20] vektorban tárolva. Számoljuk össze a bukottakat! 9

10 DB:=0 Ciklus i:=1-től 20-ig Ha (JEGY[i] =1 ) akkor DB:=DB+1 Kiválogatás Adva van egy N elemű sorozat, és egy a sorozat tagjain értelmezett T tulajdonság. Olyan algoritmust kell írni, amely a T tulajdonságú elemek sorszámát egy külön B[] vektorba gyűjti. Bemenet: A[1..N], T tulajdonság Kimenet: B[1..M], ahol M az A sorozat T tulajdonságú elemeinek a száma M:=0 Ciklus i:= 1-től N-ig Ha (A[i] T tulajdonságú) akkor M:=M+1 : B[M]:=i Példa kiválogatásra: Két hétig naponta megmértük a hőmérsékletet. Válogassuk ki a fagypont alatti napok sorszámát. j:=0 Ciklus i:=1- től 14-ig Ha (Hom[i] < 0) akkor j:=j+1 : Fagy[j]:=i Maximum kiválasztása Adva van egy N elemű sorozat. Meg kell keresni a sorozat legnagyobb elemének a sorszámát. Bemenet: A[1..N], T tulajdonság Kimenet: Maxindex INDEX:=1 Ciklus i:=2-től N ig Ha ( A[INDEX] < A[i] ) akkor INDEX:=i 10

11 Maxindex:= INDEX Minimum kiválasztásnál csak a feltételes utasítás feltétele fordul meg. Abban az esetben, ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy menyi a legnagyobb érték, akkor egy másik megoldást is kaphatunk : Bemenet: A[1..N], T tulajdonság Kimenet: Maxertek Ertek:= A[1] Ciklus i:=2-től N-ig Ha ( Ertek < A[i]) akkor Ertek:= A[i] Maxertek:=Ertek Megtehetjük azt is, hogy a két eljárást egybeépítjük. Példa maximum kiválasztásra: Készítsünk olyan eljárást, amely N ember magasságának ismeretében megadja a legmagasabb személy magasságát, valamint megjelöl egy ilyen embert! Legmagasabb(N, A[]) Index:= 1 : Ertek:=A[1] Ciklus i:= 2-től N-ig Ha (Ertek < A[i]) akkor Ertek:=A[i] : Index:=i Maxindex:=Index Maxertek:= Ertek Return Maxindex, Maxertek Legmagasabb vége 11

12 ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (4. előadás) Rendezés Rendezés közvetlen kiválasztással A rendezendő számok legyenek az A tömb elemei. Az első menetben kiválasztjuk a tömb legkisebb elemét úgy, hogy az A[1]-et összehasonlítjuk az A[2].A[N] mindegyikével és akárhányszor A[1]-nél kisebbet találunk megcseréljük a két elemet, így az első kör után biztosan A[1] lesz a vektor legkisebb eleme. Ezt az eljárást A[2] A[N-1]-gyel folytatjuk. Az A vektor N-1 lépésben rendezett lesz. Bemenet: A[1..N] Kimenet: A[1..N] rendezett Ciklus i:=1-től N-1-ig Ciklus j:= i+1-től N-ig Ha (A[j] < A[i ]) akkor A:= A[j] A[j]:=A[i] A[i]:=A A módszer működését véletlenszerűen választott 16 szám esetén a következő táblázat mutatja: Eredeti kör u kör u kör u kör u Az eljárásban megfigyelhető, hogy minden menetben igen sok felesleges csere történik, mely a felesleges cserék kiküszöbölésével javítható. Rendezés minimum kiválasztással A felesleges cserék érdekében bevezetünk két segéd változót. Az 'Ertek' változóban tároljuk a az eddig megtalált legkisebb elemet, az 'Index'-ben pedig a sorozatbeli helyét. A menet végére az 'Ertek'- ben lesz a legkisebb elem, az 'Index'-ben pedig a helye. Csak a menet utolsó lépésében van szükség cserére, amikor is az értékben lévő legkisebb elemet a helyére tesszük. Bemenet: A[1..N] Kimenet: A[1..N] rendezett 12

13 Ciklus i:=1-től N-1-ig Index:=i : Ertek:= A[i] Ciklus j:= i+1-től N-ig Ha (Ertek > A[j]) akkor Ertek:= A[j] : Index:= j A[Index] := A[i] A[i]:= Ertek A módszer működését véletlenszerűen választott 16 szám esetén a következő táblázat mutatja: Eredeti kör u kör u kör u kör u Buborékos rendezés A rendezés alapgondolata a szomszédos elemek cseréje. Az első körben a rendezendő tömb végéről indulva az elemeket összehasonlítjuk az előttük levővel s amennyiben rossz sorrendben vannak felcseréljük őket. Az első kör végére a legkisebb elem biztosan a helyére kerül. Minden további körben újra a tömb végéről indulunk,de egyre rövidülnek a körök mert a tömb eleje fokozatosan rendezetté válik. Bemenet: A[1..N] Kimenet: A[1..N] rendezett Ciklus i:= 2-től N-ig Ciklus j:= N-től i- ig -1-esével Ha ( A[j-1] > A[j]) akkor A:= A[j-1] A[j-1]:= A[j] A[j]:= A A módszer működését véletlenszerűen választott 16 szám esetén a következő táblázat mutatja: Eredeti kör u kör u

14 kör u Egyszerű beillesztéses rendezés (beszúrásos rendezés) Úgy végezzük a rendezést, mintha kártyáznánk és kezünkbe egyesével vennénk fel az asztalról a kiosztott lapokat. Az éppen felvett lapnak megkeressük a kezünkben lévő, már rendezett sorozatban a helyét úgy, hogy a nála nagyobbakat egy hellyel elcsúsztatjuk, végül a felvett lapot a neki megfelelő helyre illesztjük. Bemenet: A[1..N] Kimenet: A[1..N] rendezett Ciklus j:= 2-től N-ig i:= j-1 : A:=A[j] Ciklus amíg i >0 és A<A[i] A[i+1] :=A[i] : i:= i-1 A[i+1]:= A A módszer működését véletlenszerűen választott 16 szám esetén a következő táblázat mutatja: Eredeti kör u kör u kör u ,kör u A most bemutatott rendezés hátránya, hogy elég sok mozgatásra van benne szükség. 14

15 ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (5. előadás) Shell-módszer beszúrással Rendezés (folytatás) A módszer nem foglalkozik egyszerre minden rendezendő elemmel, csak az egymástól adott távolságra lévőkkel. Minden menet elején meghatározunk egy lépésközt (D), amely azt jelenti, hogy az adott menetben a tömb egymástól (D) távolságra lévő elemeit rendezzük. Adott meneten belül a rendezés több módszer szerint történhet, most beszúrással. Az induló lépésköz meghatározása úgy történik, hogy a rendezéshez szükséges menetek száma kb. log 2 N legyen. A további lépésközöket felezéssel kapjuk. Megjegyzés: A továbbiakban a log kifejezés alatt mindig 2-es alapú logaritmust értjük, azaz, számunkra, log N = log 2 N, ha külön nem említünk mást. A módszer működését véletlenszerűen választott 16 szám esetén a következő táblázat mutatja: Eredeti D=15 u D=7 u D=3 u D=1 u Bemenet: A[1..N] Kimenet: A[1..N] rendezett D:=2 [log(n)] 1 Ciklus i:=1 Ciklus amíg i<=d és i+d<=n Ciklus j:=i+d-től N-ig D-esével A:=A[j] : B:=j-D Ciklus amíg B>0 és A<A[B] A[B+D]:=A[B] : B:=B-D A[B+D]:=A i:=i+1 D:=[D/2] amíg D>0 15

16 Keresés (folytatás) Logaritmikus keresés Adva van egy N elemű RENDEZETT sorozat és egy keresett elem X. Olyan algoritmust kell írni amely eldönti, hogy van-e X elem a sorozatban és ha van hányadik. Szokás az eljárást intervallum felezéses módszernek is nevezni. Bemenet: A[1..N], X elem Kimenet: Sorszam (az X elem sorszáma az A sorozatban, ill. 0, ha X nincs A-ban) p:=1 : q:=n Ciklus k:= [(p+q)/2] Ha (A[k] < X) akkor p:=k+1 Ha (A[k] > X) akkor q :=k-1 amíg p<=q és A[k] <>X Ha (p <= q) akkor Sorszam:=k különben Sorszam:=0 A logaritmikus elnevezés onnan származik, hogy evvel a módszerrel az elem megkereséséhez szükséges lépések száma max. log N (log 2 N). 16

17 ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (6. előadás) Rekurzió Rendezés (folytatás) Tervezési módszerek: - Rekurzió: A problémát megoldó algoritmus eljárásaiban alkalmazzuk a leírt eljárásokat, azaz a leírt eljárások közvetlenül vagy közvetve hívják (alkalmazzák) saját magukat. - Oszd meg és uralkodj: A probléma hasonló problémákra való bontása, a részproblémák megoldása, majd a kapott részmegoldásokból a probléma megoldásának az összeállítása. Összefésülő rendezés: Az összefésülő rendezés alkalmazza a fent említett két tervezési módszert. Egy tömb rendezéséhez felbontja azt két résztömbre (első és második fele), majd rendezi a két felet és a kapott részmegoldásokból összeállítja összefésüléssel az eredeti tömb rendezését ( Oszd meg és uralkodj alkalmazása). A felek rendezését az összefésülő rendezés alkalmazásával oldja meg ( rekurzió alkalmazása). Bemenet: A[p..r] Kimenet: A[p..r] rendezettek Összefésülő-rendezés(A, p, r): Ha (p < r ) akkor q := [(p + r) / 2] Összefésülő-rendezés vége Összefésülő-rendezés(A, p, q) Összefésülő-rendezés(A, q+1, r) Összefésül(A, p, q, r) Az alkalmazott Összefésülés eljárás leírása: Bemenet: A[p..q] és A[q+1..r] rendezettek Kimenet: A[p..r] rendezett //Az A bemenő, p-től r-ig rendezendő tömb és // kimenő, p pozíciótól r pozícióig rendezett tömb // Első fele rendezése // Második fele rendezése // A rendezett felek összefésülése Összefésülés(A, p, q, r): // Az eljárás hívó algoritmus // visszakapja az összefésült A tömböt n1 := q p + 1 // Az első fél (p-től q-ig) elemeinek száma n2 := r q // A második fél (q+1-től r-ig) elemeinek száma Ciklus i := 1-től n1-ig // A B tömb feltöltése az első fél elemeivel B[i] := A[p + i 1] Ciklus j := 1-től n2-ig // A J tömb feltöltése a második fél elemeivel J[j] := A[q + j] 17

18 B[n1 + 1] := : J[n2 + 1] := // A két fél végére egy minden lehetséges // elemnél nagyobb elemet teszünk, amely // már nem kerül a rendezett tömbre i := 1 : j := 1 // Mindkét félnél az első elemtől indulunk a visszahelyezésnél Ciklus k := p-től r-ig // Egyenként visszatesszük az elemeket A-ba Ha ( B[i] <= J[j] ) akkor // A soron következő kisebb elem A[k] := B[i] : i := i + 1 // visszahelyezése. A megfelelő különben // pozíció növelése abban a A[k] := J[i] : j := j + 1 // tömbben, ahonnan az elemet Összefésül vége Példa az Összefésül eljárás működésére: Bemenet: A: , p = 1, q = 3, r = 6 Összefésül: n1 = 3 n2 = 3 Kezdőértékek beállítása: B: J: A: i = 1, j = 1, k = 1 Első lépés: B: J: B[1] = 2 > J[1] = 1 A: i = 1, j = 2, k = 2 Második lépés: B: J: B[1] = 2 < J[2] = 3 A: i = 2, j = 2, k = 3 Harmadik lépés: //visszahelyeztünk 18

19 B: J: B[2] = 4 > J[2] = 3 A: i = 2, j = 3, k = 4 Negyedik lépés: B: J: B[2] = 4 < J[3] = 6 A: i = 3, j = 3, k = 5 Ötödik lépés: B: J: B[3] = 5 < J[3] = 6 A: i = 4, j = 3, k = 6 Hatodik lépés: B: J: B[4] = < J[3] = 6 A: i = 4, j = 4, k = 7 Vége Példa az Összefésülő-rendezés eljárás működésére: Bemenet: A: , p = 1, r = 6 Összefésülő-rendezés: q = 3 Összefésülő-rendezés(A[ ], 1, 3) Végrehajtás után: A: Összefésülő rendezés(a[ ], 4, 6) Végrehajtás után: A: Összefésül(A[ ], 1, 3, 6) // Előző példán láttuk! Végrehajtás után: A: Vége 19

20 Gyors rendezés: A gyors rendezés egy tömb rendezéséhez először egy választott elemet a helyére teszi úgy, hogy a tömbben minden a választott elemet megelőző elem nála kisebb vagy egyenlő, minden a választott elemet követő elem nála nagyobb vagy egyenlő. Ezután az így keletkezett két résztömböt, a választott elemet megelőző elemek ill. követő elemek tömbjeit kell rendezi, és megvan az eredeti tömb rendezése. Az eredeti tömb felbontásával az oszd meg és uralkodj tervezési módszert alkalmazzuk, azzal pedig, hogy a résztömböket gyors rendezéssel rendezzük, a rekurzió tervezési módszert is alkalmazzuk. Bemenet: A[p..r] Kimenet: A[p..r] rendezett Gyors-rendezés(A, p, r): //Az A bemenő, p-től r-ig rendezendő tömb és // kimenő, p pozíciótól r pozícióig rendezett tömb Ha (p < r ) akkor q := Feloszt(A, p, r) // q a választott, helyre került elem helye Gyors-rendezés(A, p, q-1) // A választott elemnél kisebb vagy // egyenlő elemek rendezése Gyors-rendezés(A, q+1, r) // A választott elemnél nagyobb vagy // egyenlő elemek rendezése Gyors-rendezés vége Az alkalmazott Feloszt eljárás leírása (a választott elem a bemenő tömb utolsó eleme) : Bemenet: A[p..r] Kimenet: q, A[p..q-1], A[q+1..r] // q a választott (utolsó) elem végleges helye // A[p..q-1] a választott elemnél kisebb elemek // A[q+1..r] a választott elemnél nagyobb elemek Feloszt(A, p, r): // Az A bemenő, p és r pozíciók közötti felosztandó i := p -1 // i az utolsó megtalált A[r]-nél kisebb elem pozíciója Ciklus j := p-től r-1-ig Ha ( A[j] < A[r] ) akkor // Ha megtalálunk egy A[r]-nél kisebbet, i := i + 1 // akkor helycserével áthelyezzük a tömb S := A[i] : A[i] := A[j] : A[j] := S // elejére, a már megtalált // A[r]-nél kisebbek mögé S := A[i+1] : A[i+1] := A[r] : A[r] := S // A választott (utolsó) elem // áthelyezése a helyére (a nála // kisebbek mögé) Return i+1 // visszaadja a választott elem végleges pozícióját Feloszt vége 20

21 ALGORITMUSOK ÉS PROBLÉMAOSZTÁLYOK (7. előadás) Algoritmusok hatékonysága Az algoritmusok hatékonyságát főleg két szempont alapján szokták vizsgálni: - felhasznált idő - felhasznált memória A legfontosabb szempont az időigény és ezt használjuk mi rendszerint. Egy algoritmus időigényének a megadásához szükség van a bemenet mértékének a meghatározásához. Ez az általunk eddig látott algoritmusok esetén a tömb elemeinek a száma. Így, ha az A tömb elemeinek a száma n, akkor az időigénye n függvényeként adható meg. Az algoritmusok időhatékonyságának az összehasonlításához szükségünk van a függvények összehasonlítására. Függvények összehasonlítása: 1) f(n) = Θ(g(n)) : g(n) aszimptotikusan éles korlátja f(n)-nek, ha létezik c 1 > 0, c 2 > 0, n 0 > 0, hogy 0 c 1 g(n) f(n) c 2 g(n) minden n n 0 -ra 2) f(n) = O(g(n)) : g(n) aszimptotikusan éles felső korlátja f(n)-nek, ha létezik c 2 > 0, n 0 > 0, hogy 0 f(n) c 2 g(n) minden n n 0 -ra 3) f(n) = Ω(g(n)) : g(n) aszimptotikusan éles alsó korlátja f(n)-nek, ha létezik c 1 > 0, n 0 > 0, hogy 0 c 1 g(n) f(n) minden n n 0 -ra Tétel: f(n) = Θ(g(n)) akkor és csak akkor, ha f(n) = O(g(n)) és f(n) = Ω(g(n)) 4) f(n) = o(g(n)) : g(n) aszimptotikusan nem éles felső korlátja f(n)-nek, f(n) ha lim = 0 ( f(n) 0, g(n) 0 ) n g(n) 5) f(n) = ω(g(n)) : g(n) aszimptotikusan nem éles alsó korlátja f(n)-nek, f(n) ha lim = ( f(n) 0, g(n) 0 ) n g(n) Párhuzam a függvények és a valós számok összehasonlítása kzött: f(n) = O(g(n)) f(n) = Ω(g(n)) f(n) = Θ(g(n)) f(n) = o(g(n)) f(n) = ω(g(n)) a b a b a = b a < b a > b 21

22 Néhány korábban látott algoritmus időigénye: Összegzés: Eldöntés: Általános: Θ(n) Általános: O(n) Kiválasztás: Általános: O(n) Lineáris keresés (első megkeresése): Általános: O(n) Megszámlálás: Általános: Θ(n) Kiválogatás (minden előfordulás megkeresése): Általános: Θ(n) Szélsőértékek: Általános: Θ(n) Logaritmikus keresés: Általános: O(log n) Egyszerű beillesztéses rendezés (beszúrásos rendezés): - legjobb eset: Θ(n) - legrosszabb eset: Θ(n 2 ) Általános: O(n 2 ) Összefésülő rendezés: Általános: Θ(n log n) Gyors rendezés: - legjobb eset: Θ(n log n) - legrosszabb eset: Θ(n 2 ) - az átlagos eset közelít a legjobbhoz Általános: O(n 2 ) A következő példán keresztül szeretnénk rámutatni az időigény vizsgalátának a fontosságára: A számítógép sebessége: 10 9 művelet/sec B számítógép sebessége: 10 7 művelet/sec Beszúró rendezés: c 1 n 2 (2 n 2 ) Összefésülő rendezés: c 2 n log n (50 n log n) Rendezendő tömb mérete: 10 6 elem A tömb rendezésének időigénye: 2.(10 6 ) 2 művelet log 10 6 művelet = 2000 sec 100 sec 10 9 művelet/sec 10 7 művelet/sec Az A számítógép100-szor gyorsabb, mint a B, mégis B 20-szor gyorsabban végez, mint A. Nézzük meg most példaként az Összefésülő rendezés időigényének a kiszámítását: 22

23 Tegyük fel, hogy a rendezendő A tömb mérete n = 2 k és a rendezéséhez szükséges idő T(n). Akkor az A tömb rendezéséhez szükséges idő: Akkor: T(n/2) az első fele rendezéséhez összefésüléssel T(n/2) a második fele rendezéséhez összefésüléssel c n a rendezett felek összefésüléséhez T(n) = 2 T(n/2) + c n = 2 (2 T(n/4) + c n/2) + c n = 4 T(n/4) + 2 c n = 4 (2 T(n/8) + c n/4) + 2 c n = 8 T(n/8) + 3 c n = 2 K T(1) + k c n = n + (log n) c n = n c log n + n = n (c log n + 1) T(n) = Θ(n log n) 23

Adatszerkezetek. Nevezetes algoritmusok (Keresések, rendezések)

Adatszerkezetek. Nevezetes algoritmusok (Keresések, rendezések) Adatszerkezetek Nevezetes algoritmusok (Keresések, rendezések) Keresések A probléma általános megfogalmazása: Adott egy N elemű sorozat, keressük meg azt az elemet (határozzuk meg a helyét a sorozatban),

Részletesebben

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter Programozási tételek Dr. Iványi Péter 1 Programozási tételek A programozási tételek olyan általános algoritmusok, melyekkel programozás során gyakran találkozunk. Az algoritmusok általában számsorozatokkal,

Részletesebben

Rendezések. A rendezési probléma: Bemenet: Kimenet: n számot tartalmazó (a 1,a 2,,a n ) sorozat

Rendezések. A rendezési probléma: Bemenet: Kimenet: n számot tartalmazó (a 1,a 2,,a n ) sorozat 9. Előadás Rendezések A rendezési probléma: Bemenet: n számot tartalmazó (a 1,a 2,,a n ) sorozat Kimenet: a bemenő sorozat olyan (a 1, a 2,,a n ) permutációja, hogy a 1 a 2 a n 2 Rendezések Általánosabban:

Részletesebben

ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK

ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK 1. FELADATMEGOLDÁS PROGRAMOZÁSI TÉTELEKKEL 1.1 A programozási tétel fogalma A programozási tételek típusalgoritmusok, amelyek alkalmazásával garantáltan helyes megoldást adhatunk

Részletesebben

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás Algoritmusok Tervezése 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás Mi az algoritmus? Lépések sorozata egy feladat elvégzéséhez (legáltalánosabban) Informálisan algoritmusnak nevezünk bármilyen jól definiált

Részletesebben

Tartalom Keresés és rendezés. Vektoralgoritmusok. 1. fejezet. Keresés adatvektorban. A programozás alapjai I.

Tartalom Keresés és rendezés. Vektoralgoritmusok. 1. fejezet. Keresés adatvektorban. A programozás alapjai I. Keresés Rendezés Feladat Keresés Rendezés Feladat Tartalom Keresés és rendezés A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán

Részletesebben

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 68

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 68 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 3. ELŐADÁS - PROGRAMOZÁSI TÉTELEK 2014 Bánsághi Anna 1 of 68 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív

Részletesebben

Keresés és rendezés. A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán

Keresés és rendezés. A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán Keresés Rendezés Feladat Keresés és rendezés A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán 2016. november 7. Farkas B., Fiala

Részletesebben

Programozás alapjai (ANSI C)

Programozás alapjai (ANSI C) Programozás alapjai (ANSI C) 1. Előadás vázlat A számítógép és programozása Dr. Baksáné dr. Varga Erika adjunktus Miskolci Egyetem, Informatikai Intézet Általános Informatikai Intézeti Tanszék www.iit.uni-miskolc.hu

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19.

Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19. Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19. Programkészítés Megrendelői igények begyűjtése Megoldás megtervezése (algoritmuskészítés)

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

Programozás I. 1. előadás: Algoritmusok alapjai. Sergyán Szabolcs

Programozás I. 1. előadás: Algoritmusok alapjai. Sergyán Szabolcs Programozás I. 1. előadás: Algoritmusok alapjai Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Intézet 2015. szeptember 7. Sergyán

Részletesebben

Rendezések. Sergyán Szabolcs Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar október 24.

Rendezések. Sergyán Szabolcs Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar október 24. Rendezések 8. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. október 24. Sergyán (OE NIK) AAO 08 2011. október 24. 1 / 1 Felhasznált irodalom

Részletesebben

9. előadás. Programozás-elmélet. Programozási tételek Elemi prog. Sorozatszámítás Eldöntés Kiválasztás Lin. keresés Megszámolás Maximum.

9. előadás. Programozás-elmélet. Programozási tételek Elemi prog. Sorozatszámítás Eldöntés Kiválasztás Lin. keresés Megszámolás Maximum. Programozási tételek Programozási feladatok megoldásakor a top-down (strukturált) programtervezés esetén három vezérlési szerkezetet használunk: - szekvencia - elágazás - ciklus Eddig megismertük az alábbi

Részletesebben

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 1. előadás

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 1. előadás Algoritmizálás, adatmodellezés 1. előadás Az algoritmus fogalma végrehajtható (van hozzá végre-hajtó) lépésenként hajtható végre a lépések maguk is algoritmusok pontosan definiált, adott végre-hajtási

Részletesebben

Egyszerű programozási tételek

Egyszerű programozási tételek Egyszerű programozási tételek 2. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. szeptember 15. Sergyán (OE NIK) AAO 02 2011. szeptember 15.

Részletesebben

Számláló rendezés. Példa

Számláló rendezés. Példa Alsó korlát rendezési algoritmusokra Minden olyan rendezési algoritmusnak a futását, amely elempárok egymással való összehasonlítása alapján működik leírja egy bináris döntési fa. Az algoritmus által a

Részletesebben

Kiegészítő részelőadás 1. Az algoritmusok hatékonyságának mérése

Kiegészítő részelőadás 1. Az algoritmusok hatékonyságának mérése Kiegészítő részelőadás 1. Az algoritmusok hatékonyságának mérése Dr. Kallós Gábor 2014 2015 1 Az Ordó jelölés Azt mondjuk, hogy az f(n) függvény eleme az Ordó(g(n)) halmaznak, ha van olyan c konstans (c

Részletesebben

Algoritmuselmélet 2. előadás

Algoritmuselmélet 2. előadás Algoritmuselmélet 2. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu 2002 Február 12. ALGORITMUSELMÉLET 2. ELŐADÁS 1 Buborék-rendezés

Részletesebben

Programozás I. Sergyán Szabolcs Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar szeptember 10.

Programozás I. Sergyán Szabolcs Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar szeptember 10. Programozás I. 1. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2012. szeptember 10. Sergyán (OE NIK) Programozás I. 2012. szeptember 10. 1 /

Részletesebben

Programozás I. Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu

Programozás I. Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Programozás I. 3. előadás Egyszerű programozási tételek Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Intézet 2015. szeptember

Részletesebben

ALGORITMIKUS SZERKEZETEK ELÁGAZÁSOK, CIKLUSOK, FÜGGVÉNYEK

ALGORITMIKUS SZERKEZETEK ELÁGAZÁSOK, CIKLUSOK, FÜGGVÉNYEK ALGORITMIKUS SZERKEZETEK ELÁGAZÁSOK, CIKLUSOK, FÜGGVÉNYEK 1. ELÁGAZÁSOK ÉS CIKLUSOK SZERVEZÉSE Az adatszerkezetek mellett a programok másik alapvető fontosságú építőkövei az ún. algoritmikus szerkezetek.

Részletesebben

1. ábra. Számláló rendezés

1. ábra. Számláló rendezés 1:2 2:3 1:3 1,2,3 1:3 1,3,2 3,1,2 2,1,3 2:3 2,3,1 3,2,1 1. ábra. Alsó korlát rendezési algoritmusokra Minden olyan rendezési algoritmusnak a futását, amely elempárok egymással

Részletesebben

Programozási alapismeretek 1. előadás

Programozási alapismeretek 1. előadás Programozási alapismeretek 1. előadás Tartalom A problémamegoldás lépései programkészítés folyamata A specifikáció Az algoritmus Algoritmikus nyelvek struktogram A kódolás a fejlesztői környezet 2/33 A

Részletesebben

Haladó rendezések. PPT 2007/2008 tavasz.

Haladó rendezések. PPT 2007/2008 tavasz. Haladó rendezések szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Témakörök Alapvető összehasonlító rendezések Shell rendezés Kupacrendezés Leszámláló rendezés Radix rendezés Edényrendezés

Részletesebben

Programozási módszertan. Függvények rekurzív megadása "Oszd meg és uralkodj" elv, helyettesítő módszer, rekurziós fa módszer, mester módszer

Programozási módszertan. Függvények rekurzív megadása Oszd meg és uralkodj elv, helyettesítő módszer, rekurziós fa módszer, mester módszer PM-03 p. 1/13 Programozási módszertan Függvények rekurzív megadása "Oszd meg és uralkodj" elv, helyettesítő módszer, rekurziós fa módszer, mester módszer Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek

Részletesebben

Programozás I. Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs

Programozás I. Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs Programozás I. 3. előadás Egyszerű programozási tételek Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Intézet 2015. szeptember

Részletesebben

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 7. előadás

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 7. előadás Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 7. előadás Oszd meg és uralkodj! Több részfeladatra bontás, amelyek hasonlóan oldhatók meg, lépései: a triviális eset (amikor nincs rekurzív hívás) felosztás (megadjuk

Részletesebben

Dr. Schuster György február / 32

Dr. Schuster György február / 32 Algoritmusok és magvalósítások Dr. Schuster György OE-KVK-MAI schuster.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu 2015. február 10. 2015. február 10. 1 / 32 Algoritmus Alapfogalmak Algoritmus Definíció Algoritmuson olyan

Részletesebben

Algoritmus fogalma. Mi az algoritmus? HF: Al Khwarizmi. Egy adott probléma megoldásának leírása elemi lépések sorozatával

Algoritmus fogalma. Mi az algoritmus? HF: Al Khwarizmi. Egy adott probléma megoldásának leírása elemi lépések sorozatával Algoritmusok Algoritmus fogalma Mi az algoritmus? Egy adott probléma megoldásának leírása elemi lépések sorozatával HF: Al Khwarizmi Követelmények Véges: nem állhat végtelen sok lépésből Teljes: teljes

Részletesebben

Alkalmazott modul: Programozás. Programozási tételek, rendezések. Programozási tételek Algoritmusok és programozási tételek

Alkalmazott modul: Programozás. Programozási tételek, rendezések. Programozási tételek Algoritmusok és programozási tételek Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Alkalmazott modul: Programozás, rendezések 2015 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Algoritmusok és programozási tételek

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 3. gyakorlat Tömbök, programozási tételek Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.21. ZH! PlanG-ból papír alapú zárthelyit írunk el reláthatólag október 5-én! Tömbök Tömbök Eddig egy-egy

Részletesebben

Összetett programozási tételek

Összetett programozási tételek Összetett programozási tételek 3. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. szeptember 19. Sergyán (OE NIK) AAO 03 2011. szeptember

Részletesebben

Informatikai tehetséggondozás:

Informatikai tehetséggondozás: Ég és Föld vonzásában a természet titkai Informatikai tehetséggondozás: Rendezések TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0018 Az alapfeladat egy N elemű sorozat nagyság szerinti sorba rendezése. A sorozat elemei

Részletesebben

Programozás alapjai 9. előadás. Wagner György Általános Informatikai Tanszék

Programozás alapjai 9. előadás. Wagner György Általános Informatikai Tanszék 9. előadás Wagner György Általános Informatikai Tanszék Leszámoló rendezés Elve: a rendezett listában a j-ik kulcs pontosan j-1 kulcsnál lesz nagyobb. (Ezért ha egy kulcsról tudjuk, hogy 27 másiknál nagyobb,

Részletesebben

Kupacrendezés. Az s sorban lévő elemeket rendezzük a k kupac segítségével! k.empty. not s.isempty. e:=s.out k.insert(e) not k.

Kupacrendezés. Az s sorban lévő elemeket rendezzük a k kupac segítségével! k.empty. not s.isempty. e:=s.out k.insert(e) not k. 10. Előadás Beszúró rendezés Használjuk a kupacokat rendezésre! Szúrd be az elemeket egy kupacba! Amíg a sor ki nem ürül, vedd ki a kupacból a maximális elemet, és tedd az eredmény (rendezett) sorba! 2

Részletesebben

Felvételi tematika INFORMATIKA

Felvételi tematika INFORMATIKA Felvételi tematika INFORMATIKA 2016 FEJEZETEK 1. Természetes számok feldolgozása számjegyenként. 2. Számsorozatok feldolgozása elemenként. Egydimenziós tömbök. 3. Mátrixok feldolgozása elemenként/soronként/oszloponként.

Részletesebben

Közismereti informatika I. 4. előadás

Közismereti informatika I. 4. előadás Közismereti informatika I. 4. előadás Rendezések Bemenet: N: Egész, X: Tömb(1..N: Egész) Kimenet: X: Tömb(1..N: Egész) Előfeltétel: Utófeltétel: Rendezett(X) és X=permutáció(X ) Az eredmény a bemenet egy

Részletesebben

Programozás I. Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu

Programozás I. Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Programozás I. 3. előadás Tömbök a C#-ban Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Szoftvertechnológia

Részletesebben

Alkalmazott modul: Programozás. Programozási tételek, rendezések Giachetta Roberto

Alkalmazott modul: Programozás. Programozási tételek, rendezések Giachetta Roberto Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Alkalmazott modul: Programozás Programozási tételek, rendezések 2015 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Algoritmusok

Részletesebben

A 2011/2012 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló feladatainak megoldása. INFORMATIKÁBÓL II. (programozás) kategóriában

A 2011/2012 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló feladatainak megoldása. INFORMATIKÁBÓL II. (programozás) kategóriában Oktatási Hivatal A 2011/2012 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló feladatainak megoldása INFORMATIKÁBÓL II. (programozás) kategóriában Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a

Részletesebben

Programozási alapismeretek 11. előadás

Programozási alapismeretek 11. előadás Programozási alapismeretek 11. előadás Tartalom Rendezési feladat specifikáció Egyszerű cserés rendezés Minimum-kiválasztásos rendezés Buborékos rendezés Javított buborékos rendezés Beillesztéses rendezés

Részletesebben

19. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSOS RENDEZÉSEK MŰVELETIGÉNYÉNEK ALSÓ KORLÁTJAI

19. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSOS RENDEZÉSEK MŰVELETIGÉNYÉNEK ALSÓ KORLÁTJAI 19. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSOS RENDEZÉSEK MŰVELETIGÉNYÉNEK ALSÓ KORLÁTJAI Ebben a fejezetben aszimptotikus (nagyságrendi) alsó korlátot adunk az összehasonlításokat használó rendező eljárások lépésszámára. Pontosabban,

Részletesebben

15. tétel. Adatszerkezetek és algoritmusok vizsga Frissült: 2013. január 30.

15. tétel. Adatszerkezetek és algoritmusok vizsga Frissült: 2013. január 30. 15. tétel Adatszerkezetek és algoritmusok vizsga Frissült: 2013. január 30. Edényrendezés Tegyük fel, hogy tudjuk, hogy a bemenő elemek (A[1..n] elemei) egy m elemű U halmazból kerülnek ki, pl. " A[i]-re

Részletesebben

Webprogramozás szakkör

Webprogramozás szakkör Webprogramozás szakkör Előadás 5 (2012.04.09) Programozás alapok Eddig amit láttunk: Programozás lépései o Feladat leírása (specifikáció) o Algoritmizálás, tervezés (folyamatábra, pszeudokód) o Programozás

Részletesebben

Egyszerű programozási tételek

Egyszerű programozási tételek Egyszerű programozási tételek Sorozatszámítás tétele Például az X tömbben kövek súlyát tároljuk. Ha ki kellene számolni az összsúlyt, akkor az S = f(s, X(i)) helyére S = S + X(i) kell írni. Az f0 tartalmazza

Részletesebben

Tartalom. Programozási alapismeretek. 11. előadás

Tartalom. Programozási alapismeretek. 11. előadás Tartalom Programozási alapismeretek 11. előadás Rendezési feladat specifikáció Egyszerű cserés Minimum-kiválasztásos Buborékos Javított buborékos Beillesztéses Javított beillesztéses Szétosztó Számlálva

Részletesebben

AZ ALGORITMUS. az eredményt szolgáltatja

AZ ALGORITMUS. az eredményt szolgáltatja ALGORITMUSOK AZ ALGORITMUS Az algoritmus problémamegoldásra szolgáló elemi lépések olyan sorozata, amely a következő jellemzőkkel bír: Véges: véges számú lépés után befejeződik, és eredményt szolgáltat

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek, objektumok

Algoritmusok, adatszerkezetek, objektumok Algoritmusok, adatszerkezetek, objektumok 1. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. szeptember 14. Sergyán (OE NIK) AAO 01 2011.

Részletesebben

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 2. előadás

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 2. előadás Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 2. előadás Programozási tételek Mi az, hogy programozási tétel? Típusfeladat általános megoldása. Sorozat érték Sorozat sorozat Sorozat sorozatok Sorozatok sorozat

Részletesebben

Információk. Ismétlés II. Ismétlés. Ismétlés III. A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin. Algoritmus. Algoritmus ábrázolása

Információk. Ismétlés II. Ismétlés. Ismétlés III. A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin. Algoritmus. Algoritmus ábrázolása 1 Információk 2 A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin Elérhetőség mesko.katalin@tfk.kefo.hu Fogadóóra: szerda 9:50-10:35 Számonkérés időpontok Április 25. 9 00 Május 17. 9 00 Június

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Elágazás Bevezetés a programozásba I. 2. gyakorlat, tömbök Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.14. Elágazás Elágazás Eddigi programjaink egyszer ek voltak, egy beolvasás (BE: a), esetleg valami m velet (a

Részletesebben

Rekurzív algoritmusok

Rekurzív algoritmusok Rekurzív algoritmusok 11. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. november 14. Sergyán (OE NIK) AAO 11 2011. november 14. 1 / 32 Rekurzív

Részletesebben

RENDEZÉSEK, TOVÁBBI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK

RENDEZÉSEK, TOVÁBBI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK RENDEZÉSEK, TOVÁBBI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK 1. EGY SOROZATHOZ EGY SOROZATOT RENDELŐ TÉTELEK 1.1 Rendezések 1.1.1 Kitűzés Adott egy sorozat, és a sorozat elemein értelmezett egy < reláció. Rendezzük a sorozat

Részletesebben

Algoritmusok vektorokkal keresések 1

Algoritmusok vektorokkal keresések 1 Algoritmusok vektorokkal keresések 1 function TELJES_KERES1(A, érték) - - teljes keresés while ciklussal 1. i 1 2. while i méret(a) és A[i] érték do 3. i i + 1 4. end while 5. if i > méret(a) then 6. KIVÉTEL

Részletesebben

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben

Adatszerkezetek Adatszerkezet fogalma. Az értékhalmaz struktúrája

Adatszerkezetek Adatszerkezet fogalma. Az értékhalmaz struktúrája Adatszerkezetek Összetett adattípus Meghatározói: A felvehető értékek halmaza Az értékhalmaz struktúrája Az ábrázolás módja Műveletei Adatszerkezet fogalma Direkt szorzat Minden eleme a T i halmazokból

Részletesebben

Dinamikus programozás - Szerelőszalag ütemezése

Dinamikus programozás - Szerelőszalag ütemezése Dinamikus programozás - Szerelőszalag ütemezése A dinamikus programozás minden egyes részfeladatot és annak minden részfeladatát pontosan egyszer oldja meg, az eredményt egy táblázatban tárolja, és ezáltal

Részletesebben

Pásztor Attila. Algoritmizálás és programozás tankönyv az emeltszintű érettségihez

Pásztor Attila. Algoritmizálás és programozás tankönyv az emeltszintű érettségihez Pásztor Attila Algoritmizálás és programozás tankönyv az emeltszintű érettségihez 9. ÖSSZETETT FELADATOK...111 9.1. ELEMI ALGORITMUSOK ÖSSZEÉPÍTÉSE...111 9.2. ÖSSZEFOGLALÁS...118 9.3. GYAKORLÓ FELADATOK...118

Részletesebben

Gyakorló feladatok ZH-ra

Gyakorló feladatok ZH-ra Algoritmuselmélet Schlotter Ildi 2011. április 6. ildi@cs.bme.hu Gyakorló feladatok ZH-ra Nagyságrendek 1. Egy algoritmusról tudjuk, hogy a lépésszáma O(n 2 ). Lehetséges-e, hogy (a) minden páros n-re

Részletesebben

A programozás alapjai előadás. Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai

A programozás alapjai előadás. Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai A programozás alapjai 1 1. előadás Híradástechnikai Tanszék Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai A számítógép részegységei, alacsony- és magasszintű programnyelvek, az imperatív programozási

Részletesebben

Programozási alapismeretek. 1. előadás. A problémamegoldás lépései. A programkészítés folyamata. Az algoritmus fogalma. Nyelvi szintek.

Programozási alapismeretek. 1. előadás. A problémamegoldás lépései. A programkészítés folyamata. Az algoritmus fogalma. Nyelvi szintek. Tartalom 1. előadás programozás során használt nyelvek A specifikáció Algoritmikus nyelvek A problémamegoldás lépései 3/41 (miből?, mit?) specifikáció (mivel?, hogyan?) adat- + algoritmus-leírás 3. (a

Részletesebben

Nagyordó, Omega, Theta, Kisordó

Nagyordó, Omega, Theta, Kisordó A növekedés nagyságrendje, számosság Logika és számításelmélet, 6. gyakorlat 2009/10 II. félév Számításelmélet (6. gyakorlat) A növekedés nagyságrendje, számosság 2009/10 II. félév 1 / 1 Nagyordó, Omega,

Részletesebben

Programozási tételek. Jegyzet. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Programozási tételek. Jegyzet. Összeállította: Faludi Anita 2012. Programozási tételek Jegyzet Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Programozási tételek... 4 I. Elemi programozási tételek... 4 1. Sorozatszámítás (összegzés)... 4 2. Eldöntés...

Részletesebben

ALGORITMUSOK, ALGORITMUS-LEÍRÓ ESZKÖZÖK

ALGORITMUSOK, ALGORITMUS-LEÍRÓ ESZKÖZÖK ALGORITMUSOK, ALGORITMUS-LEÍRÓ ESZKÖZÖK 1. ALGORITMUS FOGALMA ÉS JELLEMZŐI Az algortmus egyértelműen végreajtató tevékenység-, vagy utasítássorozat, amely véges sok lépés után befejeződk. 1.1 Fajtá: -

Részletesebben

Amortizációs költségelemzés

Amortizációs költségelemzés Amortizációs költségelemzés Amennyiben műveleteknek egy M 1,...,M m sorozatának a futási idejét akarjuk meghatározni, akkor egy lehetőség, hogy külön-külön minden egyes művelet futási idejét kifejezzük

Részletesebben

Legkönnyebb és legnehezebb Rendezési algoritmusok

Legkönnyebb és legnehezebb Rendezési algoritmusok 7. foglalkozás Legkönnyebb és legnehezebb Rendezési algoritmusok Tartalom A számítógépeket gyakran használják arra, hogy listákat valamiféle rendbe rakjanak, például neveket ábécé szerint, találkozókat

Részletesebben

Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás

Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás Szempontok Programozási nyelvek osztályozása Felhasználói kör (amatőr, professzionális) Emberközelség (gépi nyelvektől a természetes nyelvekig)

Részletesebben

Programozási tételek. PPT 2007/2008 tavasz.

Programozási tételek. PPT 2007/2008 tavasz. Programozási tételek szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Témakörök Strukturált programozás paradigma Alapvető programozási tételek Összetett programozási tételek Programozási

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire 2012. október 7. 1. Egyszerű, bevezető feladatok 1. Kérjen be a felhasználótól egy sugarat. Írja ki az adott sugarú kör kerületét illetve területét! (Elegendő

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

PROGRAMOZÁSI NYELVEK (GYAKORLAT)

PROGRAMOZÁSI NYELVEK (GYAKORLAT) PROGRAMOZÁSI NYELVEK (GYAKORLAT) A következő részben olyan szabványos algoritmusokkal fogunk foglalkozni, amelyek segítségével a későbbiekben sok hétköznapi problémát meg tudunk majd oldani. MUNKAHELYZET-

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Nézzük tovább a lexikai egységeket!

Nézzük tovább a lexikai egységeket! Utasítások Osztályozásuk: Nézzük tovább a lexikai egységeket! - értékadó utasítások - ugró utasítások[vezérlő utasítások (a program vezérlési szerkezetét adják meg)] - feltételes utasítások - ciklusszervező

Részletesebben

Egyszerű programozási tételek

Egyszerű programozási tételek Egyszerű programozási tételek Sorozatszámítás Eljárás Sorozatszámítás(N, X, S) R R 0 Ciklus i 1-től N-ig R R művelet A[i] A : számokat tartalmazó tömb N : A tömb elemszáma R : Művelet eredménye Eldöntés

Részletesebben

Beregszászi István Programozási példatár

Beregszászi István Programozási példatár Beregszászi István Programozási példatár 2 1. fejezet 1. laboratóriumi munka 1.1. Matematikai kifejezések Írja fel algoritmikus nyelven a megadott kifejezést megfelelő típusú változók segítségével! Figyeljen

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2)

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.05. -1- Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből

Részletesebben

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3)

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből áll. A függvény (alprogram) jó absztrakciós eszköz a programok

Részletesebben

Bevezetés a programozásba. 5. Előadás: Tömbök

Bevezetés a programozásba. 5. Előadás: Tömbök Bevezetés a programozásba 5. Előadás: Tömbök ISMÉTLÉS Specifikáció Előfeltétel: milyen körülmények között követelünk helyes működést Utófeltétel: mit várunk a kimenettől, mi az összefüggés a kimenet és

Részletesebben

A számítástudomány alapjai. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A számítástudomány alapjai. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A számítástudomány alapjai Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bináris keresőfa, kupac Katona Gyula Y. (BME SZIT) A számítástudomány

Részletesebben

Rekurzió. Dr. Iványi Péter

Rekurzió. Dr. Iványi Péter Rekurzió Dr. Iványi Péter 1 Függvényhívás void f3(int a3) { printf( %d,a3); } void f2(int a2) { f3(a2); a2 = (a2+1); } void f1() { int a1 = 1; int b1; b1 = f2(a1); } 2 Függvényhívás void f3(int a3) { printf(

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t Ellenőrző kérdések 2. Kis dolgozat kérdései 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t 37. Ha t szintű indexet használunk,

Részletesebben

Bevezetés a programozásba

Bevezetés a programozásba Bevezetés a programozásba 1. Előadás Bevezetés, kifejezések http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ Egyre precízebb A programozás természete Hozzál krumplit! Hozzál egy kiló krumplit! Hozzál egy kiló krumplit

Részletesebben

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis I. ALAPALGORITMUSOK 1. Prímszámvizsgálat Adott egy n természetes szám. Írjunk algoritmust, amely eldönti, hogy prímszám-e vagy sem! Egy számról úgy fogjuk eldönteni, hogy prímszám-e, hogy megvizsgáljuk,

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok BLSZM-10 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Genetikus algoritmusok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu BLSZM-10 p. 2/18 Bevezetés 1950-60-as

Részletesebben

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2 Sorozatok 5. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Sorozatok p. 1/2 A sorozat definíciója Definíció. A természetes számok halmazán értelmezett valós értékű a: N R függvényt

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 2010-11. I. Félév 2 1. fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik 1.1. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Köszönetnyilvánítás. 1. Az alapok 1

Tartalomjegyzék. Köszönetnyilvánítás. 1. Az alapok 1 Köszönetnyilvánítás Bevezetés Kinek szól a könyv? Elvárt előismeretek A könyv témája A könyv használata A megközelítés alapelvei Törekedjünk az egyszerűségre! Ne optimalizáljunk előre! Felhasználói interfészek

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás?

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás? Bevezetés Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések Forráskód Hibajegyzék p2p.wrox.com xiii xiii xiv xiv xvi xvii xviii

Részletesebben

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport 10-es Keressünk egy egész számokat tartalmazó négyzetes mátrixban olyan oszlopot, ahol a főátló alatti elemek mind nullák! Megolda si terv: Specifika cio : A = (mat: Z n m,ind: N, l: L) Ef =(mat = mat`)

Részletesebben

Láncolt listák Témakörök. Lista alapfogalmak

Láncolt listák Témakörök. Lista alapfogalmak Láncolt listák szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Lista alapfogalmai Egyirányú egyszerű láncolt lista Egyirányú rendezett láncolt lista Speciális láncolt listák Témakörök

Részletesebben

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI 1 A digitális áramkörökre is érvényesek a villamosságtanból ismert Ohm törvény és a Kirchhoff törvények, de az elemzés és a tervezés rendszerint nem ezekre épül.

Részletesebben

Pásztor Attila. Algoritmizálás és programozás az emeltszintű érettségin

Pásztor Attila. Algoritmizálás és programozás az emeltszintű érettségin Pásztor Attila Algoritmizálás és programozás az emeltszintű érettségin ISBN 978-963-08-7902-6 Budapest 2007 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... C ELŐSZÓ... I 1. ALAPFOGALMAK... 1 1.1. PROGRAM... 1 1.2.

Részletesebben

Algoritmusok. Dr. Iványi Péter

Algoritmusok. Dr. Iványi Péter Algoritmusok Dr. Iványi Péter Egyik legrégebbi algoritmus i.e. IV század, Alexandria, Euklidész két természetes szám legnagyobb közös osztójának meghatározása Tegyük fel, hogy a és b pozitív egész számok

Részletesebben

Optimalizációs stratégiák 1.

Optimalizációs stratégiák 1. Optimalizációs stratégiák 1. Nyers erő, Oszd meg és uralkodj, Feljegyzéses, Dinamikus, Mohó előadás http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem,Neumann János

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés. Szekvenciális fájlkezelés Fájlok használata

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés. Szekvenciális fájlkezelés Fájlok használata Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat PLanG: 2011.10.04. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Fájlok

Részletesebben